İndirmek İçin tıklayınız.

Yorumlar

Transkript

İndirmek İçin tıklayınız.
STRATEJi
Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009
SFS Müþterileri Teknik
Karlýlýk ve Hasar Prim
Oranlarýnda Sektörün
Çok Ýlerisinde
Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer
Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý
Sayfa>4
Cep Telefonunuz var mý?
Peki ya Mobil Sigortacýlýk
Altyapýnýz?...
Sayfa>8-9
Poliçelerinizi hala elle mi
giriyorsunuz?
Sayfa>20-21
"Gelecekte Tüm Projelerimizde
SFS’ye Önemli Bir Yer Vermeyi
Planlýyoruz"
Sayfa>18
SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER
01
Genel Müdür Mesajý
yayabilen ve mevcut kanal
etkinliklerini her anlamda
artýrabilenler olacak.
Hakan Yurdakul
Genel Müdür
SFS
Barajlarýmýzda son yýllarda
görmediðimiz bir doluluk oranýyla
bahara merhaba diyecekken
küresel krizin etkileri sigortacýlýk
sektöründe de ciddi olarak
hissedilmeye baþlandý. Ocak ve
Þubat aylarýný toplam prim
üretiminde küçülmeyle geçiren
þirketler devletin ÖTV avantajýyla
Mart ayýnda biraz toparlandý.
Sektörün önemli isimleri 2009 için
az da olsa bir küçülme veya çok
az bir büyüme olacaðýný tahmin
ediyorlar. “Öldürmeyen yara
güçlendirir” gereði kriz sonrasýnda
sektörün çok daha farklý bir ivme
ve performansla davranacaðýný
söylemek herhalde kehanet
olmayacak. Ýstenen performans
için teknolojinin önem ve
gereðinden bahsetmeye gerek bile
yok. Fark yaratanlar sadece pazar
payýný koruyan ve artýranlar deðil,
süreçlerini yeni teknolojileri
kullanarak yeni kanallara
STRATEJi
Çiçeði burnunda bir Genel Müdür
olarak vurgulamak istediðim
nokta; SFS’nin halihazýrda
müþterisi olsun olmasýn sektörün
tüm oyuncularýna ölçülebilir,
finansallara da yansýyacak
çözümler sunmaya devam
ediyoruz. Burada kazan-kazan ve
güvene dayanan iliþkilerle
þirketlerin yeni teknoloji
yatýrýmlarýný hiç de öyle sandýklarý
çok yüksek bedellerle
yapmamalarýný saðlýyor, misyonumuz gereði þirketlerin
teknolojiyi kullanmalarýný her
anlamda desteklemeye
çalýþýyoruz.
Son dönemde artan oranda þirket
yeni pazarlara girebilmek için
banka sigortacýlýðý ve Alternatif
Daðýtým Kanallarýný yeniden
keþfediyor. Ne yazýk ki bu keþiflerin
teknoloji ile desteklendiklerini
söylemek biraz zor. Daha ziyada
büyük lansmanlar ve iþbirliði
açýklamalarýný duyuyor, ancak iþ
üretime gelince aylýk 50 adet gibi
ciddiye alýnamayacak rakamlarla
karþýlaþýyoruz. Burada inandýðýmýz
nokta sigorta þirketlerinin artýk
dünyaya kendi gözlükleriyle deðil,
bankalarýn ve ADK’larýn
gözlükleriyle bakmalarý gerektiði.
Bu sayýmýzda neler önerdiðimize
iliþkin içeriklere yer verdik. Bir
baþka önemli konu olan, satýþ
hacminin kýsa sürede artmasýndan
ziyade bir prestij ve uzun vadeli bir
yatýrým olan mobil sigortacýlýkta
sunduðumuz servisleri de bu
sayýmýzda bulabileceksiniz.
Bir teknoloji saðlayýcýsý
çözümlerinin ne kadar “faideli”
olduðunu anlatsa da günün
sonunda bakýlan nokta teknolojinin
finansallara etkisi. Elbette burada
teknoloji sadece bir araç, önemli
olan þirket stratejileri ve tabi ki
sahip olunan teknolojinin bu
stratejileri destekleme becerisi.
Bu konuda yapýlmýþ bir
araþtýrmanýn sonuçlarýný da sizinle
paylaþýyoruz. SFS müþterilerinin
performansýnda SFS teknolojilerinin de bir yeri olduðunu
söylesek umarým burnu büyüklük
etmiþ olmayýz.
Yeni bir haber olarak; kurduðumuz
yeni iþ ortaklýklarýyla müþterilerimizin diðer teknoloji
ihtiyaçlarýný da verimli bir þekilde
karþýlayabilmeye baþladýk. Burada
sektöre ciddi avantajlar sunabileceðimize inanýyoruz.
Gelecek sayýda daha az krizli ve
daha verimli bir pazarda
buluþabilmek ümidiyle.
Hakan YURDAKUL
Genel Müdür
SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler
02
>ÝÇÝNDEKÝLER
03
Nisan 2009
Sigorta Þirketlerinde
SFS Katma Deðer
Ölçüm Araþtýrmasý
Sonuçlarý
YTL’den TL’ye Geçiþ Baþarýyla
Tamamlandý
Sayfa>10
Sigorta
Sektöründe
Müþteri
Deðerlendirme
ve Risk Analizi
Hiç Olmadýðý
Kadar Önemli
Sayfa>12
Banka Sigortacýlýðýnda Nereye
Gidiyoruz?
Sayfa>11
SFS Müþterileri Sorunsuz Bir
Þekilde TRAMER’de Online
Sayfa>13
“Temel hedefimiz
sektörde nitelikli
eleman istihdamýný
artýrmak, sektörün
geliþimine katkýda
bulunmak”
Sayfa>4
Sayfa>16-17
Önce Ýnsan
Tüm
Çözümler Ayný
Þemsiyenin
Altýnda
Poliçelerinizi
hala elle mi
giriyorsunuz?
Sayfa>20-21
Sayfa>5
Doç Dr. Fuat Erdal
Merkez Müdürü, SEGEM
Sayfa>14-15
Sayfa>18
Sayfa>8-9
Aydýn Rahmanov,
.
Standard Insurance Genel Md. Yrd
Dünyanýn Önde
Gelen
Bankalarý da
iNet ile Tam
Entegre
Sayfa>6
STRATEJi
iNet Portallarý Kanallarýn
Sigortacýlýk Servislerine
Eriþimini Kolaylaþtýrýyor
Sayfa>7
SFS Oracle ve SQL
Server 2005'ten sonra
SQL Server 2008'i de
destekliyor
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Gökçe Ýlsever
Editör
Gökçe Ýlsever
“Gelecekte Tüm Projelerimizde
SFS’ye Önemli Bir Yer Vermeyi
Planlýyoruz”
“SFS sayesinde sigorta þirketleri ile
mutabakat daha kolay bir hale
getirildi”
Sayfa>19
“Biliþim
Sektörünün
Teþvikten Çok
Stratejilere
Ýhtiyacý Var”
Cep
Telefonunuz
var mý?
Peki ya Mobil
Sigortacýlýk
Altyapýnýz?...
SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler adýna
Ýmtiyaz Sahibi
Ercan Turfan
Reklam Sorumlusu
Gökçe Ýlsever
Sayfa>18
“Gelecekte Tüm
Projelerimizde
SFS’ye Önemli
Bir Yer Vermeyi
Planlýyoruz”
Ücretsizdir.
Sayfa>22
Gültekin Günal,
SFS Yönetim Kurulu Baþkaný
Baský+Cilt
Mart Matbaacýlýk Sanatlarý
Mart Plaza, Merkez Mah. Ceylan Sokak No.24
Nurtepe / Kaðýthane / Ýstanbul
Tel: 0212 321 23 00 PBX
Faks: 0212 295 11 07
www.martmatbaa.com.tr
Yazýlýmda Kalite
Sayfa>22-23
Sigorta
Pazarlamada
Ýletiþim Doðru
Araçlarla
Kurulmalý
Sayfa>24-25
Metin Öztürk,
Sigortacý Gazetesi’nin Kurucusu
ve Ýmtiyaz Sahibi
Düþük Donaným
ve Sürdürme
Bedelleri
Mümkün mü?
Tasarým
Jaws®
Kadýköy / Ýstanbul
Tel. 0216 345 88 53
Faks. 0216 541 99 86
www.jawsmedya.net
Bir Bilgi Ýþlem
Müdürünün
Güncesi
Sayfa>28
Yayýnlayan
SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler
Saðlam Fikir Sokak No:5
Esentepe 34394 Ýstanbul
Tel : (0212) 216 27 80
Faks: (0212) 274 72 98
[email protected]
www.sfs.com.tr
Yerel süreli yayýn
Baský: Nisan 2009
Bu dergideki yazýlarýn içeriðinin sorumluluðu
yazarýna aittir. Dergide yayýnlanan reklamlarýn
içeriði ile teknik ve ticari öz niteliklerine iliþkin
bilgilerin doðruluk ve geçerliliðinin sorumluluðu
reklamý veren kuruluþa aittir.
Sayfa>26-27
Sayfa>9
SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler
04
SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER
05
Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm
Araþtýrmasý Sonuçlarý
Tüm Çözümler Ayný Þemsiyenin Altýnda
SFS, yaklaþýk 17 yýldýr sadece
sigorta sektörüne odaklanarak
hizmet veriyor. 100’ün üzerindeki
kadrosu ile SFS, sadece yurt içi
deðil, yurtdýþýndaki sigorta
þirketlerine de hizmet veriyor.
Rekabet gücünün teknoloji ile
bütünleþen sigortacýlýk proseslerinde
gizli olduðu bilinciyle son teknolojileri
yenilikçi sigortacýlýk prosesleri ile
birleþtiren SFS, uzun zamandýr
geliþtirdiði araçlarýný müþterilerine
%100 özelleþtirmeler ile uyarlýyor. SFS
bu yaklaþýmý ile müþterilerine aþaðýda
belirtilen çok önemli bazý avantajlarý da
beraberinde getiriyor;
• Touchless (El deðmeden) prosesler
ile özellikle kurumsal müþteriler ve
kanallarla çalýþmada Maliyeti Düþük
Yeni Satýþ Getirebilme Avantajý,
• 10 farklý taksitli kartla entegre
çalýþma saðlayarak Tahsilat
Oranlarýnda Geliþme,
• Kurallarla yönetilebilen yenilikçi risk
modelleri ile Risk Seçim Kurallarýnda
Geliþme,
• Otomatik prosesleri ile 22 farklý
avantajý beraberinde getiren Hasar
Ýliþkileri Yönetim Sistemi ile Hasar
Maliyetlerinde Düþüþ ve Servis
Kalitesinde Artýþ,
• En kapsamlý banka sigortacýlýðý ve
Internet bazlý acente yönetimi
otomasyonu ile Rekabet Avantajý
Saðlayan Banka Sigortacýlýðý ve Acente
Yönetimi.
SFS, projelerine yenilikçi modelleri de
dahil ederek 5-8 aylýk sürelerde tüm
prosesleri içerecek þekilde bu projeleri
tamamlamayý garanti ediyor. Her
þirketin kendine ait bilgi birikimlerini
koruyarak esnek bir yapýda ve güven
verici ortamlarda çalýþmasýný saðlar.
SFS sektörün ve sigorta þirketlerinin
karlýlýðýný ve rekabet gücünü artýrmayý
kendisine misyon edinmiþtir. 2007 mali
tablolarýna göre 5 yýldan uzun süredir
SFS sistemleri ile çalýþan sigorta
þirketlerinin teknik karlýlýk, hasar ve öz
kaynaða göre verim bilgileri þu
þekildedir;
SFS müþterilerine deðer katarken öz
kaynaklarýný deðiþtiremez ancak öz
kaynaklarýna oranla karlýlýðýný etkiler.
Aþaðýdaki tabloda da açýk bir þekilde
görüleceði üzere; 5 yýl ve/ya daha uzun
bir süredir SFS ile çalýþan sigorta
þirketlerinin öz kaynaklarýna oranla
karlýlýk oranlarýnýn sektör içinde ilk 4,
ilk 5'te yer almalarý bir tesadüf deðildir.
Bu çerçevede müþterilerimizden bazý
çarpýcý örnekler de þu þekildedir;
• Tahsilat: Kuruluþundan bu yana SFS
ile çalýþan bir müþterimiz son bir yýllýk
dönem içinde taksitli kredi kartlarýnda
adet olarak %234,tutar olarak ise %168
büyüdü.
• Hasar: 2006 yýlýndan bu yana SFS
ile çalýþan baþka bir müþterimizin geçen
senenin 6 aylýk döneminde Hasar Prim
Oraný %111,8 ‘den %63,6’e düþtü.
• Üretim : 8 yýldýr SFS ile çalýþan
baþka bir müþterimiz büyüme oranýyla
sektörde birinci gelerek karlýlýkta birinci,
üretimde on birinci sýrayý aldý ve son 6
ayda prim üretimini 161.169.004.-YTL’e
yükseltti.
SFS sektörün ve sigorta þirketlerinin karlýlýðýný ve rekabet gücünü artýrmayý kendisine misyon edinmiþtir. 2007 mali tablolarýna göre 5 yýldan
uzun süredir SFS sistemleri ile çalýþan sigorta þirketlerinin teknik karlýlýk, hasar ve öz kaynaða göre verim bilgileri þu þekildedir;
2007 YILI SÝGORTA SEKTÖRÜ
Sýra
Kaynak: Ýlgili Sigorta Þirketlerinin Web Siteleri
Teknik Kar/Özkaynak
Karlýlýðý-2007
Gerçekleþen
Hasar/Kazanýlmýþ
Prim-2007
Teknik Kar/Kazanýlmýþ
Primler-2007
2008 Büyüme Oraný
1
5 yýldan fazla zamandýr
SFS ile çalýþan þirket
% 88,2
% 31
% 13,3
Sektör Ortalamasý +
% 14,4
2
5 yýldan fazla zamandýr
SFS ile çalýþan þirket
% 34,8
% 57
% 19,4
Sektör Ortalamasý +
% 2,2
3
............ Sigorta
% 30,9
% 56
% 26,3
4
5 yýldan fazla zamandýr
SFS ile çalýþan þirket
% 18,9
% 54
% 8,3
5
............ Sigorta
% 16,6
% 74
% 6,9
STRATEJi
Sektör Ortalamasý +
% 6,5
Sigorta sektörü, son iki yýldýr ciddi bir
deðiþim içerisinde. Bu deðiþimi sadece
sermaye hareketliliðine baðlamak
yeterli deðil. Yaþanan bu sermaye
hareketliliðine ilave olarak mevzuat
deðiþiklikleri ve küreselleþen ekonomi
ile birlikte rekabetin artmasý da büyük
bir etken.
Tüm bu geliþim ve deðiþim beraberinde
çok ciddi bir rekabet ortamýný da
getirmiþ durumda. Karlýlýklarýný
artýrmak için kýyasýya bir rekabet içinde
olan sigorta sektörü oyuncularý hem
maliyetlerini kontrol altýna almaya
çalýþmakta, hem de kendilerine rekabet
avantajý oluþturacak arayýþlara
girmektedirler. Artýk þirketler, verilecek
her karar ve atýlacak her adýmda, artan
bu rekabet ortamýnýn yeni gereklilikleriyle hareket etmektedirler.
Bu yeni gerekliliklerin en önemlilerinden
ikisi; kaliteli insan kaynaðýný ifade eden
entelektüel sermayeye ve yazýlýma
yapýlan yatýrýmdýr. Faaliyet alaný
itibariyle SFS’nin ilgi alanýna giren
yazýlým konusunda sektörde ciddi bir
algýlama deðiþimi vardýr.
Uzmanlýk gerektiren özellikli yapýsý
gereði yazýlým, firmalarýn kendi içlerinde
fayda/maliyet etkenliðinde çözmeleri
en zor olan konudur. Bu nedenle yazýlým
ihtiyacýnýn karþýlanmasýnda, uzmanlýðýný
kanýtlamýþ, sigortacýlýðý bilen ve
sigortacýya yakýn durabilen;
profesyonel/yetkin kadrolara sahip
kurumsal yapýlardan destek almak;
doðru çözümleri en düþük maliyetle
elde etme ve bu kazanýmlarý
sürdürülebilir kýlma adýna öne
çýkmaktadýr. Buradaki en önemli konu
ise tercih edilecek çözüm ortaðýnýn
“sigortacýlýk yazýlýmlarý”nda
uzmanlýðýnýn yaný sýra, tamamlayýcý
baþka alanlarda da destek ve çözüm
sunabilmesidir:
• Ýyi bir yazýlým, üzerinde çalýþacaðý
güçlü bir donanýma ve buna baðlý çeþitli
lisanslara ihtiyaç duymaktadýr,
• Þirketler ürünlerini, ürettikleri yeni
projelerle ve alternatif daðýtým
kanallarýyla daha fazla müþteriye
ulaþtýrmaya çalýþmaktadýr,
• Þirketlerin kanallarýna ve
müþterilerine; kanallarýn ve
müþterilerin þirketlere ulaþtýðý web
siteleri giderek daha fonksiyonel
olmaktadýr,
• Artan “ilk yatýrým” ve “toplam sahip
olma” maliyetleri nedeniyle ve rekabetin
getirisi olarak yeni trendlerin takibi ve
yaþayan yapýya uyarlanmasý artýk
kaçýnýlmaz bir zorunluluktur.
Sadece sayýlan bu örnekler göz önüne
alýndýðýnda, iyi bir yazýlým ve servis
çözümü için tercih edilen firmanýn, bir
“çözüm ortaðý” olarak tamamlayýcý
alanlarda da müþterisine doðru
danýþmanlýk yapabilmesi hatta çözüm
sunabilmesi gerekmektedir.
Kendi alanýnda lider pozisyonda bir
þirket olan SFS, sigortacýlýk yazýlýmý
uzmanlýðýnýn yaný sýra bu alanlarda da
müþterisinin yanýnda yer almakta,
uzmanlýðý sayesinde oluþturduðu güçlü
ve yenilikçi iþ ortaklýklarý vasýtasýyla
müþterilerine çözüm sunmaktadýr.
Müþterileri, SFS’nin bu çözüm
imkanlarýna, en az sigortacýlýk yazýlým
uzmanlýðý kadar önem vermektedir. Bu
nedenle SFS, duyulan bu güvenin ve
tercih edilmenin getirdiði sorumluluk
duygusuyla; uzmanlaþtýðý alandaki
konsantrasyonunu daðýtmadan, ama
kurduðu güçlü iþ ortaklýklarý ile
müþterilerine donaným, lisans, web
tasarým, sektörel/sektör dýþý
entegrasyonlarda verdiði desteði, iþ
ortaklarýnýn sayýsýný her geçen gün
artýrarak, ivmelendirmiþtir. Bu
baðlamda SFS’nin müþterilerine birlikte
çözüm sunduðu baþlýca iþ ortaklarý
þunlardýr:
Oracle: SFS, Oracle ile sürdürdüðü iþ
ortaklýðý sayesinde müþterilerine,
özellikle veritabaný tedariklerinde
yüksek oranlarda avantaj
saðlamaktadýr. Gelecek dönemde
Oracle ile yürütülen bu iþ ortaklýðýnýn,
çeþitli ara katman yazýlýmlarýný da içine
alacak þekilde büyütülmesi için
çalýþmalar sürmektedir.
Microsoft: SFS’nin Microsoft ile
sürdürdüðü iþ ortaklýðý sayesinde SFS
müþterileri, çok ciddi fiyat avantajlarýyla
Microsoft ürünlerini tedarik etmeye
baþlamýþlardýr.
HP: Özellikle ciddi bir maliyet oluþturan
donaným tedarikleri için kurulmuþ iþ
ortaklýðý geniþleyerek sürmektedir. HP
iþ ortaklarýyla yapýlan çalýþmalarla
donaným dýþýnda servis avantajlarý da
sunulabilmektedir.
Bunlara ilaveten SFS, 2009 yýlýnda
sektörün çeþitli oyuncularýnýn
“doðrudan müþteriye ulaþma” amacýyla
geliþtirdiði yenilikçi projelerde GSM,
web tasarým, çaðrý merkezi, akýllý kart
sistemleri gibi alanlarda, sektörünün
önde gelen þirketleriyle ortak çözümler
geliþtirmektedir.
SFS’nin temel vizyonu müþterilerinin
verimliliðine ve karlýlýðýna katký
saðlamaktadýr.
SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler
06
SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER
07
Dünyanýn Önde Gelen Bankalarý da iNet ile Tam Entegre
Uluslararasý sigorta
þirketlerinden sonra, bankalar da
iNet Banka Sigortacýlýðý
Servislerini kullanarak sigorta
þirketleri ile entegre olarak
çalýþmaya baþladý.
Müþteriye ulaþabilme kolaylýðý, yaygýn
þube aðý, güvenilir bir aracý olmasý ve
kolay ödeme araçlarý ile banka
sigortacýlýðýnýn önemi gün geçtikçe
artmaktadýr. Banka sigortacýlýðý; sigorta
þirketleri için önemli bir üretim kaynaðý
olmakla birlikte bankalar açýsýndan
deðerlendirildiðinde yüksek komisyon
oranlarý ile saðlanacak iyi bir gelir
kaynaðýdýr.
Günümüzde sigorta þirketleri; kendi
teknolojilerinin yanýnda iletiþim içinde
olduklarý sistemlerin teknolojilerini de
sorgulamakta, kendi sistem ve
teknolojilerine en hýzlý ve güvenilir
þekilde uyarlanabilecek sistemleri tercih
etmektedirler. Diðer yandan bankalarýn
büyük bir kýsmý; sigorta þirketinin
sisteminden deðil, kendi sisteminden
üretim yapabilmeyi tercih etmekte, hatta
yeni geliþtirilen projelerde bu yöntemi
kullanmaktadýrlar.
Bankalar, ayrý bir uzmanlýk alaný olan
sigortacýlýk sistemini öðrenmek yerine,
üretim yapabilmek için en az bilgi ile
sigortacýlýk operasyonlarýný gerçekleþtirmeyi tercih etmektedirler. Bu
tercih, sigortacýlýk operasyonlarýnýn
verimliliðinde de artýþ saðlar.
SFS’nin saðladýðý iNet’in Hizmet Tabanlý
Mimarisi, banka kanalýndan talep edilen
tüm teknolojik gereksinimleri ve
sigortacýlýk fonksiyonlarýný sektöre özgü
geliþtirdiði servisler sayesinde
saðlayabilmektedir. Çaðrý Merkezi, SMS
ya da portallarla entegre olabilen iNet
servisleri, seçimlik servisleri ile Banka
Sigortacýlýðý’nda müþterilerine
teknolojik avantaj saðlamaktadýr.
Bankalara Saðlanan Avantajlar
Bankalar kendi sistemleri ile entegre
bir biçimde müþteriden aldýklarý en az
STRATEJi
bilgi ile fiyat hesaplama, teklif verme
ve poliçeleþtirme iþlemlerini, sigorta
þirketlerinin sisteminden iNet Banka
Sigortacýlýðý servisleri ile yaparlar ve
tahsilat iþlemlerini müþterinin
hesabýndan ya da kredi kartýndan anýnda
yapabilme avantajýný yaþarlar. Bu sayede
bankalar, kendi sistemlerini
deðiþtirmeden ve sigorta þirketlerinin
sistemlerindeki deðiþikliklerden
etkilenmeden bu avantajlardan
faydalanýrlar. iNet Banka Sigortacýlýðý
Servisleri ile bankalarýn her bir sistemle
ayrý ayrý haberleþmesi yerine, merkezi
bir sistemle haberleþmesi saðlanarak
güvenlik, kaynak kullanýmý en aza
indirilebilmekte ve operasyonel iþlem
maliyetleri düþürülerek kontrol altýna
alýnabilmektedir.
Bankalar, kendi ödeme sistemleri ile
entegre sigortacýlýk sistemlerini
kullanabilmekte ve iNet servislerinin
esnek yapýsý sayesinde, opsiyonel olarak
tüm servislerinden yararlanabilmektedirler. iNet servisleri, tarife
hesaplamadan poliçe basýmýna kadar
tüm operasyonel iþlemleri bankalara
servis tabanlý olarak sunabilmektedir.
Sigorta Þirketlerine Saðlanan
Avantajlar
Sigorta þirketleri, Banka Sistemi
aracýlýðý ile kanala özel olarak üretilen
poliçeler için gerekli verileri, iNet Banka
Sigortacýlýðý Servisleri sayesinde
merkezi sistemine online olarak entegre
edebilmektedirler. Bu sayede, mükerrer
ya da yanlýþ veri giriþi engellenmektedir.
Sistem eþ zamanlý ve online
gerçekleþtiði için tüm sistemlerin
birbirleri ile veri bütünlüðü
saðlanmaktadýr. Sigorta þirketleri, her
bir banka ile ayrý ayrý entegrasyon
yapmak yerine, sadece iNet Banka
Sigortacýlýðý servisleri ile bankalara
entegre olmakta, zaman ve kaynak
tasarrufu saðlamakta, rekabetçi
teknoloji avantajý ile fark yaratmaktadýr.
SFS ayný zamanda, sigorta þirketlerine
bankalarýn banka sigortacýlýðý hizmetini
kolaylýkla saðlayabilmesi amacýyla,
önyüz saðlamaktadýr. Sigorta þirketleri
bu portal ara yüzü bankalara
saðlayarak, bankanýn yeni bir uygulama
geliþtirmesini gerektirmeden banka
sigortacýlýðý yapabilmesini
saðlamaktadýr.
Müþteri Odaklý Yaklaþým
iNet Banka Sigortacýlýðý Servisleri
sayesinde, bankacýlýk hizmeti alan tüm
müþteriler ayný zamanda sigortalanma
imkaný da yakalamaktadýrlar. Sektörde
yeni bir uygulama olan ve yeni bir pazar
yaratan bu çalýþma ile müþteri
memnuniyetinin arttýrýlmasý
hedeflenmektedir. Alternatif sigorta
þirketleri, alternatif ürün ve alternatif
ödeme seçenekleri ile müþterinin
eriþtiði hizmet kalitesini yükseltmeyi
baþarmaktadýrlar.
Teknolojik Avantajý Yakalayýn
iNet Banka Sigortacýlýðý Servisleri,
Servis Tabanlý Mimarisi’ne (Service
Oriented Architecture - SOA) ek olarak,
Ýþlem Yönelimli Mimari ile (Event Driven
Architecture - EDA) çalýþmakta ve Ýþ
Süreç Yönetimi’ni (Business Process
Management - BPM) de
saðlayabilmektedir.
Herhangi bir sigortacýlýk operasyonunda
ihtiyaç duyulabilen Dask, Tramer,
Mernis gibi devlet kurumlarýnýn
servislerinin sorgulanmasý, farklý banka
kartlarýndan Sanal POS (VPOS)
kullanýlarak tahsilat vb. operasyonel
iþlemler ayný süreç içinde
yapýlabilmektedir.
iNet Portallarý
Kanallarýn Sigortacýlýk
Servislerine Eriþimini
Kolaylaþtýrýyor
Portallar ile çok detaylý entegrasyonlar
gerektiren projelerde, iNet Üretim
Servisleri’nin uyarlanabilir ve esnek
yapýsý büyük avantajlar saðlýyor. SFS
müþterisi sigorta þirketleri, iNet’in SOA
tabanlý mimarisi sayesinde 3. parti
yazýlýmlar ile kolaylýkla entegre
olabiliyorlar.
Alternatif Daðýtým Kanallarýna
Saðlanan Servisler
iNet, sigorta þirketlerine saðladýðý servis
tabanlý altyapý sayesinde, sigorta
þirketlerinin alternatif daðýtým
kanallarýna ulaþmasýný kolaylaþtýrýyor.
Saðladýðý tarife hesaplama, teklif verme
ve poliçeleþtirme, tahsilat, ödeme ve
hasar bilgileri görüntüleme vb servislere
artýk tüm kanallar rahatlýkla
ulaþabiliyorlar. Saðlanan tüm
sigortacýlýk servisleri ile alternatif
daðýtým kanallarýna ait portallardan
sigortacýlýk servisleri kullanýlabiliyor.
Projelere SFS Desteði
Bugün çok sayýda sigorta þirketi, servis
tabanlý projelerin hayata geçirilmesi ve
servis altyapýsýnýn oluþturulmasýnda
SFS’den destek alýyorlar. SFS,
konusunda uzman birimlerce yapýlan
analiz çalýþmalarý ve yazýlým
uzmanlarýnýn çözümsel yaklaþýmý ile
müþterilerinin projelerini doðru ve hýzlý
bir þekilde uygulamaya alýyor. Portal
benzeri uygulamalarla entegrasyon
projeleri tüm paydaþlar ile planlanýyor,
hýzlý bir biçimde sonuçlandýrýlýyor ve
kýsa sürede kullanýma açýlýyor.
Üç farklý sistemin (SFS Sigortacýlýk
Modülleri, iNet Üretim Servisi ve þirket
portalý) birlikte çalýþmasý ile saðlanan
entegrasyon projesi, istenen bilgilerin
portal tarafýndan alýnarak iNet Üretim
Servisleri ile þirket sistemine iletilmesi
ve iþlenen bilgilerin çýktýsýnýn yine iNet
Üretim Servisleri ile portal’ýn
kullanýmýna uygun hale getirilip
iletilmesi ile hýzlý ve etkin bir þekilde
tamamlanýyor.
yaptýrmak isteyen tüm birey ve/ya
kurumlar istedikleri anda, sigorta
þirketinin çaðrý merkezi ve/ya internet
sayfasý üzerinden aþaðýda belirtilen
iþlemleri gerçekleþtirebiliyorlar;
Müþterilere Saðlanan Kolaylýklar
Bu uygulama sayesinde, örneðin bir
sigorta þirketinin müþterisi, ilgili þirketin
web sayfasý üzerinden poliçe satýn
almak istediðinde, poliçe için gerekli
bilgileri, doðru sýralama ile portal
önyüzünden girebiliyor. Müþterinin
girdiði bilgiler, iNet servisleri ile þirket
sistemine aktarýlýyor. Bilgiler bir teklif
haline dönüþerek bir teklif numarasý ve
teklif özet bilgileri ile birlikte yine iNet
vasýtasýyla basýlabilir bir þekilde portale
iletiliyor. Portal, müþteriye teklif
görüntüsünü iletip, gerekirse basýmýný
almasýný saðlýyor. Girilen bilgilerin
istenen kriterlerde olmamasý,
otorizasyona düþmesi gibi durumlarda
da gerekli uyarý mesajlarý yine ayný
prensiplerle müþteriye iletiliyor.
• Müþteri Kaydý Yaratýlmasý,
• Müþteri Kaydýnýn Ýncelenmesi ve
Güncellenmesi,
• Teklif Alýnmasý,
• Teklif Bilgilerinin Ýncelenmesi,
• Poliçe Satýn Alýnmasý,
• Poliçe ve Teklif Basýmlarýnýn
Alýnmasý,
• Poliçe Bilgilerinin Ýncelenmesi,
• Hasar Bilgilerinin, Eksik Evraklarýn
ve Ödeme Tarihlerinin Ýncelenmesi,
• Prim Ödemelerinin Yapýlmasý,
• Prim Ödeme Bilgilerinin
Ýncelenmesi,
Hayata geçirilen uygulamalar; hýzla
ilerleyen teknoloji, sigorta þirketi
müþterilerinin kullaným alýþkanlýklarý
ve profilleri dikkate alýnarak
geliþtiriliyor. Saðlanan çaðrý merkezi,
SMS ve portal gibi hizmetler ile
müþterilerin hem iþlem maliyetleri
azaltýlýyor, hem de servis kalitesi
yükseltiliyor. iNet’in saðladýðý servisler
ile sigorta þirketleri müþterilerine kendi
sigorta süreçlerini yürütebilme kolaylýðý
saðlýyorlar.
Bugüne kadar petrol istasyonlarý,
havayolu þirketleri ve seyahat acenteleri
ile baþarýlý projeleri tamamlamýþ olan
iNet çok kýsa bir zaman önce
gerçekleþtirdiði bu projede yabancý bir
portal ile entegre olarak yeni bir projeye
daha imza atmýþ oldu. Küresel ölçekte
internet üzerinden yapýlan sigorta
iþlemlerinin hacim ve içeriðinin kýsýtlý
olduðu dikkate alýnýrsa, yeni uygulama
kapsamýnda yapýlacak iþlemler ile
öncelikle sigorta þirketi ve
müþterilerine, sonrasýnda da SFS ve
Türk Sigorta Sektörüne önemli bir
tecrübe ve fayda saðlayacak. Bu tür
yaratýcý ve kapsamlý B2C yaklaþýmlarý,
doðru uygulamalarla sigorta þirketlerine
CRM ve karlýlýk anlamýnda ciddi
kazanýmlar saðlayacaktýr.
Tamamlanan bir projede, poliçe satýn
almak dýþýnda teklif ve poliçeyle
baðlantýlý birçok sigortacýlýk iþleminin
de çaðrý merkezi ve/ya web aracýlýðý ile
yapýlabilmesi saðlanmýþ durumda. Artýk
sigorta þirketi müþterileri ve/ya sigorta
Bu yapý þirketlerin farklý portallarda da
sigortacýlýk servislerini sunabilmesini,
dolayýsýyla kanallarýný çeþitlendirebilmesini saðlýyor.
SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler
08
SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER
09
Cep Telefonunuz var mý?
Peki ya Mobil Sigortacýlýk Altyapýnýz?...
4514356782
34DER92
Sayýn Mehmet
Öztürk, Poliçe
priminiz 148 TL’dir.
iyi günler dileriz.
belirli bir süre kalan müþterilerin cep
telefonlarýna poliçe bitiþ tarihi ve teklif
primi hesaplanarak mesaj atýlabiliyor.
Bu sayede hem müþteriler poliçeleri
bitmeden uyarýlmýþ hem de sigorta
þirketinin operasyonel iþlemleri
azaltýlmýþ oluyor.
saðlanmaktadýr. Müþteriler poliçelerini,
elektronik imzalý olarak e-mail
adreslerinden alabilecekleri gibi bir
kargo þirketi, acente ya da anlaþýlan
yaygýn alternatif daðýtým kanalý aracýlýðý
ile de poliçelerini alabilirler.
iNet’in saðladýðý yenilikçi mobil servisleri
ile sigorta þirketleri alternatif daðýtým
kanallarýna hýzla ulaþabilme imkanýna
kavuþuyorlar. Geliþtirme, uyarlama ve
kullanýma alma zamaný kýsa ve maliyeti
çok düþük olan bu servisler, sigortacýlýk
pazarýnda teknolojik olarak ilklere imza
atýyor. Dýþ sistemlerle entegrasyonu
hizmet tabanlý mimarisi sayesinde çok
hýzlý gerçekleþtirilebilen iNet Servisleri,
sigorta þirketinin düþündüðü projelerin
yapýlandýrýlmasýnda çok esnek bir araç
görevi görüyor.
iNet Mobil Servislerinden biri olan iNet
Mobil Yenileme Servisleri ile yenileme
zamaný gelmiþ olan poliçelerin, yeni
tarifelerinin sorgulanmasý ve
müþterilerin cep telefonlarýna mesaj
atýlmasý da mümkün. Müþterilerin teklif
numarasý ve verilen kodu geri mesaj
atmasý, daha önceki ödeme bilgilerinden
faydalanýlarak poliçeleþtirme
yapýlabilmesi için yeterlidir. Bu
uygulama ile sigorta þirketi tarafýnda
yenileme operasyonel maliyeti
azaltýlýrken müþteri tarafýnda da pratik
uygulamalar ile kolaylýklar
SFS, iNet Mobil Servisleri ile hem pazara ilk çýkan hem de rekabetçi avantaj yaratan
hizmetler sunmaya devam ediyor. iNet Mobil Satýþ, iNet Mobil Yenileme ve iNet SMS
Servisleri, sigorta þirketlerinin hem operasyonel maliyetlerini düþürüyor hem de müþteriye
hýzlý ve kolay eriþimi saðlýyor.
Akýllý mobil telefonlar üzerinden
saðlanan web tarayýcýlar ile internet
hizmetlerinin artmasý ve 2008 yýlýndan
itibaren GSM operatörlerinin tüm
dünyada veri transfer ücretlerinde
indirimler yapmasý sayesinde mobil
cihazlar ile istenilen yerden internete
ulaþmak artýk çok basit bir iþlem haline
geldi. Genel tüketici eðilimleri
deðerlendirildiðinde, internet üzerinden
yapýlan iþlemler göz ardý edilemeyecek
düzeyde arttý. Bu iþlemlerin sadece çok
küçük bir bölümünün mobil cihazlar
üzerinden yapýldýðý düþünülebilir. Ancak
uluslararasý araþtýrma firmalarý, bu
eðilimin 2010 yýlýndan itibaren hýzla
deðiþeceðini öngörüyorlar.
Türkiye’de mobil cihaz kullanýmýnýn
birçok ülkeye göre yüksek olduðu
düþünüldüðünde, GSM operatörlerinin
geliþmiþ altyapýlar ile ülkemizdeki mobil
hizmetlerin kalitesini ve müþterilerin
internet üzerinden hizmet alma
olanaklarýný kolaylaþtýracaðý
öngörülüyor. Bu tür uygulamalar ise,
mobil servislerin kullanýmýný ciddi bir
oranda artýracaktýr. Altyapýsý ile bu
STRATEJi
servisleri sunmaya hazýr olan sigorta
þirketleri pazara ilk girmenin avantajýný
kullanarak pazar paylarýný ciddi oranda
yükselteceklerdir.
iPhone’nun pazara giriþi ile mobil cihaz
anlayýþý yeni bir boyut kazandý.
Dokunmatik ekranlarýn geliþimi,
kullanýlan web tarayýcýlarýnýn tüm
siteleri destekler duruma gelmesi,
mobil cihazlar üzerinde yazýlým
geliþtirme olanaklarýnýn artmasý, cep
telefon kullanýmýný geleneksel
yaklaþýmdan uzaklaþtýrma ve yeni bir
pazar modeli kurmaya yöneltmekte.
Kurulan bu yeni modelde müþterinin
servise mekandan ve zamandan
baðýmsýz olarak eriþmesi saðlandý.
iNet Mobil Satýþ Servisleri, ayný anda
birden fazla sigorta þirketinden, birden
fazla ürün ve birden fazla ödeme planý
ile sigorta teklifi alabilme, karþýlaþtýrma
yapýlarak istenen teklifi görüntüleme,
basýmýný alma, hatta poliçeleþtirip dijital
imzalý kopyasýnýn e-mail ile
gönderilmesi gibi avantajlarý hem
acente, hem de doðrudan sigorta þirketi
müþterilerine saðlýyor. En yaygýn taksitli
kartlar ile anýnda tahsilat yapýlabildiði
gibi, kredi kartý bilgileri ile sigorta
þirketinin saðladýðý taksitlendirme
imkanlarýndan da yararlanýlabiliyor.
Tahsilat problemini tamamen ortadan
kaldýran sistem, tüm kanallarda ayný
anda kullaným saðlýyor.
Sigorta þirketleri, iNet Mobil
Servislerinden biri olan iNet SMS Servisi
ile SMS yoluyla müþterilerinin
tarifelerini cep telefonlarýna
gönderebiliyorlar. En çok tercih edilen
servislerden biri olan iNet SMS Servisi
ile müþteriler sadece T.C. Kimlik
Numaralarýný ve plakalarýný girerek
trafik teklifi alabiliyorlar. Müþteriler,
diðer ürünlerde de sadece birkaç soruyu
belirli bir formatta cevaplamak koþulu
ile servis numaralarýna mesaj atarak,
teklif bilgisini SMS ile alabiliyorlar.
Interaktif SMS altyapýsý ile müþterinin
onayladýðý tekliflerin bir Çaðrý Merkezi,
en yakýn acente veya yine doðrudan SMS
ile satýlmasý mümkün. SMS ile
sigortacýlýk, bilgilendirme amaçlý da
kullanýlabiliyor. Poliçesinin bitmesine
SFS Oracle ve SQL Server 2005'ten Sonra
SQL Server 2008'i de Destekliyor
Rekabetin daha da öne çýktýðý þu
günlerde, þirketler maliyetleri her
zamankinden daha fazla düþürerek
verimliliði arttýrmaya ihtiyaç
duymaktadýrlar. Bu noktada iþletmenin
büyüme potansiyeline de destek verecek
iki temel bulunmaktadýr: Birincisi
yapýlmýþ yatýrýmlardan maksimum
faydayý saðlamak; ikincisi ise stratejik
yatýrýmlarla iþletmeye ölçülebilir geri
dönüþ ve tasarruf saðlayacak
yöntemlere yönelmek.
SFS veritabaný baðýmsýz çalýþan
teknolojisi ile þirketlerin istedikleri
veritabanlarýnda çalýþmasýný
desteklemekte, þirketlerin performans
maliyet ve deneyimlerine göre
kendilerine en uygun veritabaný
çözümlerini tercih etmesini
saðlamaktadýr.
Bu noktada SFS Oracle dýþýnda SQL
veritabaný çözümlerini de
desteklemektedir. Yapýlan son
çalýþmalarla SQL Server 2008 de
desteklenen veritabanlarý arasýna
alýnmýþtýr. SQL Server 2008 versiyonlarý
SQL SERVER 2008
VERSÝYONLARI
bazýnda farklý ölçekteki þirketlerin
ihtiyaçlarýný karþýlayabilecek özellikler
sunmaktadýr;
Çekirdek Versiyonlar
Özel Versiyonlar
Enterprise
Standard
Workgroup
Web
Ýþlemci Sayýsý
OS
Maksimum
4
2 CPU
(Web Baþýna
Düþen Ýþ)
Hafýza Organizasyonu
OS
Maksimum
OS
Maksimum
4 GB Ram
OS
Maksimum
1 GB Ram
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
4 GB
50
16
16
16
16
Veritabaný Boyutu
Çoklu Ýstek Desteði
Express
4 CPU
1 CPU
x32 Donaným Desteði
x64 Donaným Desteði
Tablo’dan görüldüðü gibi SQL Server 2008 Express versiyonunda (ücretsiz versiyonu) veri
alaný 4GB olarak ayrýlmýþtýr. Bu alan SQL Server 2000’de 2GB olarak kullanýlabiliyordu.
Küçük ve orta ölçekli þirketler için 2000 versiyonunun 2 katý büyüklükte bir veri alaný
ayrýlmýþ oluyor.
SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler
10
SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER
11
YTL’den TL’ye Geçiþ Baþarýyla Tamamlandý
Banka Sigortacýlýðýnda Nereye
Gidiyoruz?
01 Ocak 2005 tarihinden itibaren resmi
para birimi olarak kullanýlmaya
baþlanan YTL (Yeni Türk Lirasý), 01 Ocak
2009 tarihi itibariyle tekrar TL (Türk
Lirasý) olarak kullanýma alýndý. Para
biriminde oluþan bu deðiþim iþleminin
sigorta þirketlerinde saðlýklý bir þekilde
gerçekleþtirilmesi amacýyla SFS, YTLTL geçiþini iki aþamalý bir çalýþma
dahilinde planladý.
SFS tarafýndan gerekli planlamanýn
oluþturulmasý ve analiz çalýþmalarýnýn
tamamlanmasýnýn ardýndan birinci
aþamanýn gerçek ortamda ilk çalýþmasý
yapýldý. Sigorta þirketlerinin Ocak 2009
yenilemelerinde oluþturacaklarý poliçe
ve zeyillerin basýmlarýnda TL para
biriminin çýkmasý iþlemi, gerçek
ortamda tamamlanarak kullanýma
sunuldu. Bu sayede Aralýk 2008
üretimine giren poliçe ve zeyil
basýmlarýnda YTL ibaresi çýkmaya
devam ederken, Ocak yenilemeleri
sonucu oluþturulan üretim, tahsilat,
hasar ve muhasebe basýmlarý üzerinde
TL (Türk Lirasý) dönüþümü yapýldý.
Birinci aþamanýn ardýndan
veritabanýndaki YTL verileri
deðiþtirilmeden basýmlarda TL
dönüþümü saðlandý. SFS’nin planladýðý
ve uygulamaya soktuðu aþamalý geçiþ,
sigorta þirketlerine oldukça yoðun
geçirdikleri Ocak ayýnda, üretimlerini
veya sistem çalýþmalarýný durdurmadan
problemsiz geçiþ imkaný saðladý.
Birinci aþamanýn gerçekleþtirilmesi ile
senkronize bir þekilde, ikinci aþamaya
STRATEJi
ön hazýrlýk olmasý amacýyla SFS Yazýlým
ekibi tarafýndan veri dönüþtürme
araçlarý oluþturuldu. Bu araç sayesinde
hem mükerrer veri dönüþtürme
iþlemlerinin önüne geçildi hem de veri
dönüþümü yapýlan veritabaný
tablolarýnýn isimlerinin ve dönüþüm
yapýlan alanlarýnýn listesi belirlenerek
kayýt altýna alýnmasý saðlandý. Gerçek
ortamdaki dönüþümün minimum
zaman ve hata ile gerçekleþmesi
amacýyla gerçek veri tabanýndaki
dönüþüme geçmeden önce test
veritabanýnda para birimi verisi YTL olan
tüm alanlar TL; TL olan tüm alanlar ise
ETL (2005 öncesi para birimi olan Eski
TL) olacak þekilde güncellendi. Ýlk
testlerin SFS veri dönüþtürme ekibi
tarafýndan yapýlmasýnýn ardýndan, TL
dönüþümü test ekibinin son kullanýcý
testini yapmalarý amacýyla kullanýma
açýldý.
Son kullanýcý testinde ortaya çýkan
hatalar kýsa sürede giderilerek test
tamamlandý. Test sýrasýnda ortaya çýkan
veritabanýnda dönüþtürülmesi gereken
yeni alanlar TL dönüþüm aracýna
eklenerek gerçek veritabanýndaki
dönüþümün eksiksiz yapýlabilmesi için
gerekli alt yapý da saðlamlaþtýrýldý.
Gerçek ortamdaki veritabanýndan
beslenen Winsure, E-Agent, Hermes,
Winspend gibi SFS sistemlerinin tümü
kapatýlarak veri dönüþtürme iþlemi
gerçek ortamda uygulamaya alýndý.
Ýlgili dönüþüm sýrasýnda birinci aþamayý
gerçekleþtiren SFS Kurulum, SFS
Yazýlým ve Uyarlama ekibi, Veritabaný
Yöneticisi, IT ve testleri yapan test
ekibinin senkronize ve baþarýlý ekip
çalýþmasý neticesinde gerçek ortam
veritabanýnda dönüþtürme iþlemleri, 2
gün gibi kýsa bir sürede hýzlý ve baþarýlý
bir þekilde tamamlandý.
Son iþlem olarak ilgili iþlemler için daha
önceden kapatýlan Winsure, E-Agent,
Hermes ve Winspend sistemleri tekrar
aktif hale getirilerek gerçek ortam,
dönüþüm yapýlmýþ bir þekilde kullanýma
açýldý. Bir hafta boyunca gerçek ortamda
acenteler, bölgeler ve merkez
kullanýcýlar tarafýndan yapýlan iþlemler
sonucunda gerçek veritabanýnda oluþan
yeni kayýtlar önceden ön görülemeyen
herhangi bir hatanýn çýkmasý olasýlýðýna
karþýn izlemeye alýndý ve bu izleme
neticesinde de herhangi bir hata ile
karþýlaþýlmayýnca TL dönüþümü
iþlemleri tam olarak tamamlandý.
SFS’nin planladýðý ve uygulamaya aldýðý
iki parçalý dönüþüm planlamasý
sayesinde, sigorta þirketleri için en
yoðun dönem olan Ocak döneminde son
kullanýcýlarýn günlük iþleri hiçbir þekilde
aksamadan, þirketin üretiminde
herhangi bir düþüþe sebebiyet
verilmeden TL geçiþi saðlandý.
Veritabaný üzerindeki para birimini
içeren veri alanlarý, gerek kýsa gerekse
uzun dönemlik alýnacak raporlar, yeni
oluþturulan/oluþturulacak verileri
saðlýklý bir þekilde destekleyebilecek
hale getirildi.
2008 yýlý verilerine göre elementer sigorta
þirketlerinde toplam prim üretiminin
sadece %11,7’si bankalar kanalýyla
gerçekleþtiriliyor. Bunun TL olarak
karþýlýðý da 1.146 Milyon TL. Banka
kanallarýnda en çok üretim yapan ilk 5
þirket bu üretimin %56,4’ünü, ilk 10 þirket
ise %89’unun gerçekleþtiriyor. Bu 10
þirketten sadece ikisinin bir bankayla
dolaylý ya da dolaysýz organik iliþkisi yok.
Bu üretimin ne kadarlýk kýsmýnýn kredi
karþýlýðý satýlan zorunlu sigorta
ürünlerinden kaynaklandýðýný bilmiyoruz.
Ama ilk 10’daki 8 þirketin banka iliþkileri
düþünüldüðü zaman toplam banka
sigortacýlýðý üretiminin iyimser olarak en
az %80’inin bu zorunlu satýþlardan
gerçekleþtiðini söylemek yalan
olmayacaktýr.
Bankalar sigorta þirketleri için son
derece önemli kanallar. Saðladýklarý
güven duygusu ve zaten türlü finansal
ürünleri tüm ülkeye yayýlmýþ geniþ bir
daðýtým kanalý ile sunabilmeleri bu
önemlerin temel nedeni. Ancak bu
önemleri ile bankalar aracýlýðýyla
gerçekleþtirilen üretim arasýnda
paradoksal bir iliþki var. Ya bankalar
sigorta ürünlerini satmak için uygun
kanallar deðiller - ki bunun doðru
olmadýðý kesin olarak biliyoruz - ya da
sigorta þirketlerinin bankalara
yaklaþýmýnda bir eksiklik var. Doðru
cevap elbette ikincisi.
Banka sigortacýlýðýnýn -en beylik
cümlelerle bile - sektöre saðlayabileceði
faydalar ne kadar ciddi bir potansiyel
vaat ettiklerini gösteriyor;
• Sigorta ürünleri ile müþteri kalýcýlýk
oranlarýnýn artýrýlmasý ve ayný zamanda
yeni müþteri elde edilmesi,
• Temel Finansal ürünlerin ve
kurumun karlýlýðýnýn artýrýlmasý,
• Ayný çatý altýnda daha fazla finansal
ihtiyacýn karþýlanmasý,
• Çeþitlendirme ile daha güvenli ve
sabit bir gelir akýþýna sahip olma,
• Satýþ ve müþteri odaklý bir yapý
oluþturma
Bu noktada sigorta þirketlerinin
bankalara sunduklarý banka sigortacýlýðý
çözümleri bazý deðiþikler içerse de þu
ortak noktalarda buluþuyor;
• Bankalar, karýþýk ve profesyonel birer
sigortacý olan acentelere uygun olarak
tasarlanmýþ satýþ sistemlerini
kullanmalýdýrlar ve dolayýsýyla
sigortacýlýðý da öðrenmelidirler,
• Bankalarýn halihazýrda zaten
kullandýklarý müþteri, mevduat ve kredi
sistemleriyle entegrasyon çok zordur ve
en iyisi bankalarýn bu entegrasyon iþlerini
elle yapmalarýdýr,
• Bankalarýn kendi müþteri
portföylerine gerçekleþtirdikleri satýþlara
iliþkin bilgileri yenileme, çapraz satýþ,
toplam müþteri deðerliliðini hesaplama
gibi farklý satýþ ve pazarlama aksiyonlarý
için kullanmalarýna gerek yoktur. Zaten
bankalar fazla bir satýþ da yapmamaktadýr,
Bu tabloda mevcut üretimin gayet
makul ve tatmin edici olduðunu,
muhtemelen temel nedeninin de
aralarýnda organik bað olan þirketlerle
bankalarýn ayný sistem yapýsýný
kullanmalarýndan kaynaklandýðýný
söyleyebiliriz.
Ancak bazýlarý, özellikle hiçbir banka
ile kardeþ þirket olma avantajýna sahip
olmayanlar bankalara onlarý anladýklarýný
gösteriyor ve bankalara özel çözümler
geliþtirmeye çalýþýyor. Þirketlerini bu
noktada hisseden yöneticiler için SFS
Banka Sigortacýlýðý çözümleriyle nelerin
saðladýðýný kýsaca özetlemek yerinde
olacak;
• Banka sigortacýlýðýný tüm banka
kanallarýna (yani iþleri baþlarýndan aþkýn
ve sigorta ürünü satmayý mevcut
sistemlerle öðren(e)meyen þubeler,
çoook hýzlý çalýþmasý gereken çaðrý
merkezleri ve bankalarýn kullaným oraný
gayet yüksek internet þubeleri) yayabilme
imkaný,
• Banka müþterilerine bütünleþik
hizmet verebilme imkaný,
• Bankanýn ödeme sistemleri ile (ve
hatta bir banka için diðer bankalarýn
kredi kartlarýyla) entegre çalýþabilmesi,
• Bankanýn müþteri, mevduat ve kredi
sistemleri ile entegre çalýþabilmesi
sayesinde operasyonel yüklerin
azaltýlmasý,
• Bankanýn büyük bir kanal olarak
kendi iþlemlerini stratejik ve taktik
amaçlarla izleyebilmesi,
• Sonuçta tüm taraflar için uzun vadeli,
atýl kalmayacak bir sistem altyapýsý
saðlamasý.
Aslýnda bankalarý cezp edecek komisyon dýþýnda elbette - anahtar
cümleler þunlar;
• Banka arayüzlerinde çalýþma
• El deðmeden otomatik poliçe
üretebilme
• Otomatik yenileme teklifleri
oluþturma ve SMS, e-posta ile interaktif
müþteri bildirimi (Teklifimizi kabul
ederseniz “Evet” yazarak 20XX’e SMS
gönderebilirsiniz gibi…)
• Otomatik çapraz satýþ teklifleri
oluþturma ve SMS, e-posta ile interaktif
müþteri bildirimi
• Banka mevduat sisteminden
otomatik direct debit
• Banka müþteri sisteminden müþteri
bilgilerinin otomatik transferi
• Banka müþteri bilgilerinin Banka izni
olmaksýzýn (elbette hasar bildirimi
sonrasýndaki süreçler hariç)
alýnamamasý)
• Banka kredi sistemiyle otomatik
muhasebe entegrasyonu
• Banka internet þubesinden satýþ ve
bilgi edinme
• Banka telefon bankacýlýðý
sisteminden satýþ ve bilgi edinme
Mevcutta sadece komisyonlara
dayanan rekabet sigorta þirketlerinin
birlikte kaybetmesinden baþka bir sonuç
doðurmuyor ve doðurmayacak gibi
görünüyor. Her sektörde olduðu gibi
sigortacýlýk sektöründe de esas rekabet
fiyata deðil (ki kural gereði price war tüm
taraflara zarar verir) saðlanan
operasyonel kolaylýk ve fonksiyonlara
dayanmalý. Mevcut oyunu oynamak yerine
kurallarý deðiþtirmek istiyorsanýz bizi
ziyaret etmenizi hararetle öneririz.
SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler
12
SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER
13
Sigorta Sektöründe
Müþteri Deðerlendirme
ve Risk Analizi Hiç
Olmadýðý Kadar Önemli
Günümüzün rekabetçi
ortamýnda her sigorta
þirketinin hedefi daha fazla
satýþ yapmanýn yaný sýra
poliçelerin satýlmasýyla
üstlenilen risklerin doðru bir
þekilde deðerlendirilmesi ve
analiz edilmesidir. Bir baþka
deyiþle, sigorta poliçe ücretleri
ile hasar maliyetleri arasýndaki
karþýlýklý iliþkiyi doðru bir
þekilde belirlemektir. Eðer bir
sigorta þirketi poliçe
ücretlerini çok artýrýrsa; pazar
payýný, poliçe ücretlerini hasar
maliyetleri ile daha doðru bir
þekilde karþýlaþtýran
rakiplerine kaptýracaktýr. Eðer
poliçe fiyatlarýný daha düþük
tutarsa hasar maliyetlerini
karþýlayamayacak, para
kaybedecektir. Bu
deðerlendirme ve analiz hem
tüketiciler için hem de sigorta
þirketleri için oldukça
önemlidir.
STRATEJi
Verilerin geliþmiþ sistemler tarafýndan
etkin iþlenmesi her sektöre olduðu gibi
sigorta sektörüne de artan doðruluk,
hýz ve verimlilik kazandýrýr. Sigorta
sektöründe müþterilerin ve sigortaya
konu metanýn risk bilgisi, sigorta
baþvurusunun kabul edilmesi ya da
reddedilmesi kararýnýn verilmesinde
kullanýlmaktadýr. Bilgi teknolojisindeki
ilerlemeler sigorta þirketleri tarafýndan
oluþturulan sigorta skorlarýnýn
geliþmesine olanak saðlamakta ve
sigorta þirketlerinin gelecekte
oluþabilecek riskleri daha doðru
deðerlendirebilmesini saðlamaktadýr.
Bilgi teknolojilerinin sunduðu bu
olanaklarla, müþterilerin kredi riskleri
hesaplanarak hangi müþterilerin
riskinin yüksek olduðu, hangi
müþterilerin geri ödemesini zamanýnda
yapamayacaðý tahmin edilebilir.
Ödemelerini aksatan, gecikmeli olarak
yapan veya hiç yapmayanlarýn
özelliklerinden yola çýkýlarak bundan
sonra ayný duruma düþebilecek
muhtemel kiþiler saptanabilir.
Bir sigorta þirketi için her müþterinin
deðeri farklýdýr. Müþterilerin deðerinin
ölçülebilmesi, müþterilerin
karþýlaþtýrýlabilmesi teknolojik sistemler
tarafýndan sayýsal olarak
gerçekleþtirilebilmektedir.
Bir sigorta skoru bir kiþinin ve sigortaya
konu metanýn geçmiþine ve mevcut risk
bilgilerine dayanan nümerik bir
deðerdir. Güncel çalýþmalar
göstermektedir ki; sigorta skoru sigorta
hasarlarý için önemli bir tahmincidir.
Sigorta skorlarý sigorta þirketlerine, az
ve yüksek riski ayýrt etmelerinde
yardýmcý olur. Bu doðrultuda þirketler
risk deðerlerini göz önüne alarak prim
deðerini belirlerler.
Sigorta þirketi tarafýndan belirlenecek
kriterler ve formüller doðrultusunda
müþterilerin ve sigortaya konu
metalarýn risk analizi yapýlarak,
puanlamasý yapýlabilmektedir.
Tekliflerin kurum genelinde standart
ve objektif bir yöntemle
deðerlendirilmesi saðlanmaktadýr.
Bu tür bir skorlama yapýsý risk
deðerlendirmesi gereken her aþamada
(teklif, yenileme, çapraz satýþ, hasar
servisi gibi) kullanýlabilmektedir.
Operasyonel kararlarýnda risk
yönetimine çok büyük ihtiyaç duyan
sigortacýlýk sektörünün hizmetine
coðrafi bilgi sunmak amacýyla özel
olarak geliþtirilen çözümler de
sunulmaktadýr. Bu çözümler deprem,
sel baskýný, yangýn, hýrsýzlýk gibi risklerin
analiz edilerek operasyonel ve stratejik
açýdan kullanýlmasýný saðlar.
Sigorta þirketleri coðrafi bilgi
sistemleriyle mevcut sistemlerini
entegre ederek gelecekte olabilecek
riskleri daha iyi deðerlendirmekte ve
oluþturduklarý poliçeleri bu riskleri göz
önünde alarak fiyatlandýrmaktadýrlar.
Bir baþka deyiþle risk analizi sonucu
oluþan bilgi sigorta þirketinin tüm
operasyonlarýnda kullanýlabilmektedir.
Sigortacýlýk sektöründe müþteri
deðerlendirme ve risk analizi ile veri
yýðýnlarýndan anlamlý bilgiler elde
edilebilmekte ve bu bilgiler ýþýðýnda
stratejik kararlar alýnabilmektedir.
Günümüzün zor ekonomik koþullarýnda
kar marjlarýný korumak isteyen sigorta
þirketleri için bilginin etkin yönetimi ve
kullanýmý sigorta operasyonlarýnýn
merkezinde yer alan kritik ve
vazgeçilemeyecek unsurlardan biridir.
SFS Müþterileri Sorunsuz Bir Þekilde TRAMER’de Online
1 Mart 2009 tarihinden itibaren tüm SFS
müþterileri TRAMER’in online trafik
servislerini sorunsuz bir þekilde
kullanmaya baþladý. Bu yeni yapý
sayesinde, sigorta þirketleri artýk
TRAMER’e günlük transfer yapmak
zorunda kalmýyorlar. Ayrýca, acenteler
için büyük bir sorun olan ve iþ kaybýna
yol açan, Kaza Tespit Tutanaðý da ayný
tarihte TRAMER tarafýnda tutulabilir
hale geldi. Servis tabanlý yeni mimari
sayesinde, sigorta þirketlerinin yýllýk
olarak gerçekleþtirdiði TRAMER
mutabakatý çalýþmasýnýn da yapýlmasýna
gerek kalmadý. Bu sayede, hem sigorta
þirketleri, hem acenteler, hem de
TRAMER tarafýndaki operasyonel iþ
yüklerinde ciddi tasarruflar saðlandý.
Yeni yapýda acenteler ve sigorta
þirketleri, T.C. Kimlik No, Vergi Kimlik
No, Plaka gibi sorgulama yapmak
istedikleri bilgileri, TRAMER’e Ýnternet
I+
-
XML Yapýsý
T.C. Kimlik No’dan Alýnan
Sigortalý adý ve soyadý
Baba adý
Doðum tarihi
Doðum yeri
Cinsiyeti
Poliçe data
II- Vergi Kimilik No’dan
Alýnan
- Þirket adý
- Þirket türü
- Kuruluþ tarihi
+
- Poliçe detaylarý
III- Araç Tescil Bilgileri
- Plaka numarasý
- Motor numarasý
- Þase numarasý
- Model yýlý
- Tescil tarihi
- Araç marka/model/rengi
- Kullaným þekli
+
- Poliçe detaylarý
ALTYAPI
üzerinden online olarak gönderip anýnda
gerçek zamanlý bilgi alabiliyorlar. Bu
yapý sayesinde, sigorta þirketleri ve/ya
acenteler tarafýndan girilen bilgilerin
doðruluðu ve tek yerden kontrolü teyit
altýna alýnýyor. Ayný zamanda þirketler
arasýnda haksýz rekabete konu
olabilecek hususlarýn da önüne geçilmiþ
oluyor.
SFS’nin uzun bir süredir tüm uygulama
mimarilerinde kullandýðý SOA (Servis
Odaklý Mimari) yapýsý TRAMER’in
saðladýðý web servislerle sigorta
þirketlerinin daha hýzlý ve verimli satýþ
ve mutabakat süreçleri oluþturmasýný
saðlýyor. Ayný altyapý Banka
Sigortacýlýðýndan Alternatif Daðýtým
Kanallarý Sigortacýlýðýna, Mobil
Sigortacýlýktan Kanal Portallerine
Entegrasyone kadar farklý satýþ ve servis
stratejilerinin de gerçekleþtirilebilmesini
saðlýyor.
Servis Tabanlý Yeni Mimari
SFS ve TRAMER tarafýnda kullanýlan
yeni yapý ile tüm paydaþlar daha hýzlý ve
daha kolay hareket edebiliyor, IT
departmanlarýnýn bakým maliyetleri
azaltýlýyor ve uzun vadede minimuma
yaklaþtýrýlmasý hedefleniyor. Yakýn bir
zamanda TRAMER’in saðlayacaðý
düþünülen ortak hasar veri yapýsý, trafik
ceza bilgilerine eriþim gibi sektörün
ortak ihtiyaçlarýna yönelik yapýlar
sektörün risk deðerleme ve satýþ
stratejilerini önemli oranda etkileyecek.
Sektörde veri paylaþýmýyla birlikte haksýz
rekabet ihtimalleri azalacak ve
þirketlerin rekabeti tüm taraflarýn
memnuniyetini esas alan doðru risk
deðerlendirme, doðru fiyatlama, doðru
ürün konumlama ve doðru servis
noktalarýnda ortaya çýkacak. Bunun için
gerekli teknolojik altyapý SFS
çözümlerinde hazýr.
KPS
(T.C. Kimlik No)
Acente
Sigorta Þirketleri
T.C. Kimlik No, Vergi Kimlik No,
Plaka+Þasi No’dan Sorgulama
ÝNTERNET
Sorgulama
sonucunun XML
olarak geri
dönüþümü
Vatandaþlýk
Detaylarý
Vatandaþlýk No ile
Sorgulama
Vatandaþlýk
Detaylarý
Vergi Kimlik No
Poliçe
Detaylarý
Vergi Kimlik
No
Vergi Kimlik No ile
Sorgulama
Vergi Kimlik
No
Emniye Gn. Müd.
Araç Tescil
Detaylarý
Plaka ve Saþi No ile
Sorgulama
Araç Tescil
Detaylarý
Devam Eden Proje
SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler
14
SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER
15
Türkiye'de biliþim istihdamý % 0,5 iken
Avrupa ortalamasý yüzde % 3,9
oranýndadýr. Biliþim sektöründe
çalýþýlan/çalýþýlmak istenen iþ alanlarýna
bakýldýðýnda ise birbirlerine çok yakýn
oranlarda sýrasýyla, araþtýrmageliþtirme, yazýlým geliþtirme, sistem
yönetimi, að yönetimi, proje yönetimi,
web tabanlý yazýlým geliþtirme uzmanlýðý,
grafik tasarým, yazýlým/donaným tasarým
uzmanlýðý yer almaktadýr. On yýllýk
büyüme potansiyeli, yýllýk ortalama gelir
ve istihdam hacmi kriterleri göz önüne
alýndýðýnda, yazýlým en çok talep gören
meslek olarak görülmektedir. ÝK
Danýþmanlýk firmalarý tarafýndan 2004
yýlýndan bu yana Türkiye’de biliþim
sektörüne yönelik verilen iþ ilanlarýnýn
%70’inin yazýlým alanýnda olduðu
belirtilmektedir.
Önce Ýnsan
Türkiye kurumsal uygulama yazýlýmlarý pazarýnýn, 2009 yýlý içerisinde
yavaþlamasý beklense de, biliþim sektörü diðer sektörlere kýyasla küresel
krizden en az etkilenen sektörlerden biridir. Öte yandan IDC’nin,
(International Data Corporation) tahminlerine göre, Türkiye kurumsal
uygulama yazýlýmlarý pazarýnýn 2010 yýlýnýn ikinci yarýsýnda iyileþmesi,
2011 ve 2012 yýllarýnda ise hýzla büyüme göstermesi beklenmektedir.
Bilgi çaðý ile beraberinde bilginin en
önemli kaynak ilan edilmesi ve bilginin
tükenmeyen esas kaynaðýnýn insan
olmasý neticesinde insan faktörü
çalýþma yaþamýnda, tarihinin en deðerli
günlerini yaþýyor. Ýnsana dönük maddi
ve manevi yatýrýmlar teknolojik
yatýrýmlar kadar önemli. Biliþim
dünyasýnda hýzla ve yetiþmiþ elemanlara
STRATEJi
ihtiyaç her geçen gün artmaktadýr.
Yazýlým sektörünün en önemli
faktörlerinden biri olan nitelikli iþgücü
sektörde rekabet edebilmek için
vazgeçilmez bir unsurdur.
Türkiye’de yazýlým sektörünün
geliþmesini saðlayabilmek için;
öncelikle nitelikli iþ gücünün artýrýlmasý
ve geliþtirilmesi, beyin göçünün
önlenmesi, eðitilmiþ insan gücü açýðýnýn
kapatýlmasý için üniversite ve diðer
kurumlarda mesleki eðitimlerin
arttýrýlmasý, eðitim ve insan kaynaklarý
konusuna özel önem verilmesi,
kaynaklarý etkin bir þekilde kullanma
yeteneði gerekmektedir.
Yazýlým mühendislerine olan ihtiyaç hýzlý
bir artýþ göstermektedir. Genelde
üniversitelerin bilgisayar,
elektrik/elektronik, matematik
mühendisliði bölümleri ve bilgisayar
programcýlýðý ön lisans programlarýndan
mezun olan adaylar tercih edilmektedir.
Bunun dýþýnda çeþitli mühendislik
bölümlerinden ve farklý bölümlerden
mezun veya lise mezunu olup bilgi ve
iletiþim teknolojilerine olan ilgileri
nedeniyle özel kurs ve sertifika
programlarýnda eðitim alýp sektöre
yönelen adaylar da bulunmaktadýr.
Türkiye’deki genç nüfus ve iþsizlik oraný
göz önüne alýndýðýnda bu sektörde
istihdam yaratýlmasýna yönelik çabalar
sosyal açýdan da son derece önemlidir.
Bilgi ve iletiþim teknolojileri sektörüne
her yýl, 3.000 - 6.000 arasý yeni mezunun,
iþgücüne katýlmasýna raðmen, bu sayý
sektörde yetiþmiþ eleman ihtiyacýný
karþýlamak için yeterli deðildir. Biliþim
sektöründeki açýðý kapatmak için her
yýl yaklaþýk 70 bin uzmanýn yetiþmesi
gerekmektedir.
Ýyi eðitim görmüþ, uzman ve yetenekli
iþ gücü, en verimli olduðu dönemde
çalýþmak ve/ya araþtýrma yapmak
amacýyla genellikle daha iyi ücret ve
saðlanan olanaklar dolayýsýyla geliþmiþ
ülkelere göç edebilmekte ve bu da
Türkiye‘de yazýlým sektörünün
geliþmesini engellemektedir. Ayrýca
çalýþan devir hýzýnýn yüksekliði de en
önemli sorunlardan biri olarak çýkýyor
karþýmýza. Bu doðrultuda kurumlar
açýsýndan çalýþan baðlýlýðýnýn ve
memnuniyetinin arttýrýlmasý,
çalýþanlarýn geliþtirilmesi gittikçe önem
kazanmaktadýr. Çalýþanlarýn
kurumlarda ortalama 2 yýl çalýþmýþ
olmalarý sektör ortalamasýnýn üzerinde
kabul edilmektedir.
Deloitte BT-Ýþ Dünyasý Dengesi 2008
Araþtýrmasýna göre BT departmanlarýndaki iþgücü devri ülkemizdeki
kurumlarýn %46’sýnda %5’in altýnda,
%13’ündeyse %10’un üzerinde
gerçekleþmektedir. Bu deðerler kritik
öneme sahiptir çünkü biliþim sektörü
nitelikli elemanýn en zor bulunduðu
sektörlerdendir ve dolayýsýyla kaybedilen
bir personelin yerine birisini bulmak
þirketler için oldukça zordur.
ÝK’nýn yazýlým sektöründe eleman
seçiminde karþýlaþtýðý en önemli
zorluklar genelde eðitim seviyesi ve
deneyim süresi olmaktadýr. Bunun
dýþýnda artýk yazýlým sektöründe
adaylarda aranan özelliklere ek olarak
ekip çalýþmasýna uyumluluk, müþteri
odaklýlýk, sonuç ve çözüm odaklýlýk,
baþarýlý zaman yönetimi, iletiþim
becerileri, yenilikçilik, liderlik ve analitik
düþünebilme yetenekleri ve yetkinlikleri
de aranmaktadýr. Yazýlým dili/dillerinde
de uzmanlaþmýþ olmak ve iyi derecede
yabancý dil biliyor olmak, kendini sürekli
geliþtirebilmek ve araþtýrmacý olmak
gibi kriterler de eklenebilir.
Önümüzdeki günlerde sektörde daha
fonksiyonel, birden fazla iþi yapabilen,
uzmanlaþmýþ ve deneyimli kadroya daha
fazla ihtiyaç duyulacaktýr. Örneðin
yazýlýmcýlar birçok projede gerektiðinde
müþteriler ile birebir iletiþim kurabilen,
bir yandan pazarlama/satýþ yapabilen,
bir yandan analist, bir yandan tasarýmcý,
bir yandan yazýlýmcý, bir yandan test
elemaný ve sonrasýnda da destek
elemaný olabilecek, daha sosyal, iletiþim
ve liderlik yetenekleri güçlü ve
yetkinlikleri olan kiþilerden seçiliyor
olacaktýr. Esnek çalýþma ile ilgili olarak
alt seviyelerin yaný sýra üst seviyelerde
de proje veya kontrat bazlý çalýþma þekli
tercih edilecektir.
Ýnsan kaynaklarý süreç ve stratejileri
þekillenmekte ve yeni koþullara göre
yeni trendler oluþmaktadýr. Örneðin
toplam kazanca göre hem ekibe hem
de bireysel performansa ve þirket
hedeflerine ulaþým oranýna baðlý olarak
prim ve ücretlendirme sistemi
kurulmasý ve belirsizlik riskinin her
çalýþan ile paylaþýlmasý gibi sistemler
bunlardan sadece bir kaçýdýr. Uzun
vadede uygulanacak en akýlcý strateji
ise; mevcut insan kaynaðýný etkin bir
þekilde yönetmek, üretkenliði ve
kurumsal performansý daha fazla
arttýrmak, yetenekleri maksimize etmek
ve eðitim, kariyer planlama vb. tüm
çalýþmalarý daha etkin uygulamaktýr.
SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler
16
SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER
Doç Dr. Fuat Erdal
Merkez Müdürü, SEGEM
SEGEM’in kuruluþ amacý ve faaliyetleri
hakkýnda bilgi verir misiniz?
Sigortacýlýk Eðitim Merkezi (SEGEM),
sigorta sektörüne yönelik mesleki nitelik
taþýyan eðitim ve sýnav
organizasyonlarýnýn tek bir çatý altýnda
yürütülmesi amacýyla kurulmuþtur.
SEGEM, 3.6.2007 tarihli ve 5684 sayýlý
Sigortacýlýk Kanunu’nun 31 inci
maddesinde belirtilen faaliyetleri
gerçekleþtirmek üzere, Kanunun 24
üncü maddesinin 10 uncu fýkrasýna göre
Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketler
Birliði bünyesinde tüzel kiþiliði haiz
olarak kurulan bir meslek kuruluþudur.
Merkezin yapýsý, kuruluþ ve faaliyetleri,
1.6.2008 tarihli ve 26893 sayýlý Resmi
Gazetede yayýmlanan Sigortacýlýk Eðitim
STRATEJi
17
“Temel Hedefimiz,
Sektörde Nitelikli
Eleman Ýstihdamýný
Artýrmak, Sektörün
Hizmet Kalitesini
Yükselterek
Geliþimine Katkýda
Bulunmak”
Merkezi Yönetmeliði ile düzenlenmiþtir.
Merkezimiz 15 Ekim 2008 tarihinde
faaliyete baþlamýþtýr. Son yýllarda hem
Sigortacýlýk Kanunu, hem de buna dayalý
olarak çýkarýlan Yönetmeliklerle
sektörde çok önemli düzenlemeler ve
deðiþimler öngörülmüþtür. Bu
düzenlemelerin özellikle eðitim ve
sýnavlarla ilgili bölümlerinin
organizasyon görevi SEGEM’e
verilmiþtir. Bu doðrultuda, ilk olarak
Aktüerlik Sýnavýnýn baþvurularý SEGEM
tarafýndan online olarak alýnmýþ olup,
ilk sýnav olan Finansal Matematik sýnavý,
22 Mart 2009 tarihinde Ýstanbul ve
Ankara’da yapýlmýþtýr. Eþ zamanlý
olarak, Nisan ayý içerisinde baþvurularýn
alýnýp, Mayýs ayý içerisinde de
baþlatýlacak olan Sigorta Acenteleri
Teknik Personel Eðitiminin son
hazýrlýklarý da tamamlanmaktadýr. Bu
eðitim, 18 il merkezinde verilecektir.
Bir yandan da, sektörde belirlenen
ihtiyacý karþýlamak amacýyla farklý
branþlarda açýlacak olan Sigorta
Eksperliði eðitimi ve sýnavý için
çalýþmalarýmýz devam etmektedir.
SEGEM’in sektöre katmak istediði
deðerler nelerdir?
Temel hedefimiz, sigortacýlýk alanýndaki
eðitim ve sýnav faaliyetlerinin
standartlarýný oluþturarak sektörde
nitelikli eleman istihdamýný artýrmak,
sektörün hizmet kalitesini yükseltmek
ve geliþimine katkýda bulunarak
uluslararasý düzeye getirmektir. Bu
hedef doðrultusunda, sigortacýlýkla ilgili
özellik taþýyan konular için gerekli
sýnavlarýn tarafsýz bir þekilde yapýlmasý,
yurt içi veya uluslararasý anlaþmalar
çerçevesindeki eðitim taleplerinin daha
sistematik bir biçimde ve tek elden
karþýlanmasý ve Türkiye’de sigortacýlýðýn
ayrý bir uzmanlýk alaný olarak
benimsenmesi için çalýþmalar
yürütülmesi amaçlanmaktadýr.
Sektör çalýþanlarýnýn eðitim düzeyi ve
sektörel birikimini nasýl
deðerlendiriyorsunuz?
Sigortacýlýk sektörü oldukça dinamik,
hýzla deðiþen ve hýzla büyüyen bir sektör.
Ancak Türk Sigorta Sektörü, benzer
ülkelerle karþýlaþtýrýldýðýnda, olmasý
gerekenin çok altýnda bir büyüklüðe
sahip görünüyor. Diðer etkenlerinin
yanýnda, sektörde çalýþanlarýn eðitim
ve standart eksikliðinin bunda önemli
bir payýnýn olduðu kanaatindeyim. Ayný
iþkolunda bile, örneðin acentelerde, çok
farklý altyapý, deneyim ve eðitime sahip
çalýþanlar istihdam edilmekte.
Toplumuzda halen sigorta kavramýnýn
zorunlu taþýt sigortasý ya da kaskodan
öteye gitmediði önemli bir kesim var.
Bir yandan da sigortanýn bir zorunluluk
deðil, “insan ve insanýn deðer verdiði
þeyler için” bir gereklilik olduðu
bilincinin de yerleþtirilmesi gerekiyor.
Sigorta þirketlerimizde oldukça yüksek
nitelikte ve eðitim düzeyinde
yöneticilerimiz var, ancak nihai
tüketiciyle muhatap olan sektör
çalýþanlarýmýzýn da niteliklerini
yükseltmek, sektörün geliþimi için
kaçýnýlmaz bir gerekliliktir.
Ülkemizdeki yasal düzenlemeler ve
günümüz ekonomik koþullarý
deðerlendirildiðinde, sektör oldukça
dinamik bir yapýda. Dolayýsýyla hem
çalýþanlar hem de þirketlerin
geliþmeleri takip etmeleri kolay deðil.
Bu noktada sektör çalýþanlarýna
önerileriniz nelerdir?
SEGEM’in temel görevlerinden birisi de
mevzuat deðiþiklikleri konusunda sektör
çalýþanlarýný bilgilendirmektir. Bu yýl
organize edilecek eðitimlerin
çoðunluðu, deðiþen mevzuat hakkýnda
hali hazýrda çalýþanlarýn bilgilerini
güncellemek amacýný taþýmaktadýr.
Acente, eksper ve brokerlerde bu
eðitimler üç yýlda bir yenileceði için,
çalýþanlar, güncel mevzuat ve
düzenlemelere iliþkin bilgilerle
donatýlmýþ olacaktýr. Yeni
yönetmeliklerle birlikte, sektöre yeni
girecekler için istenecek nitelikler daha
yüksek olacaktýr. Bu nedenle,
çalýþanlara ilk tavsiyemiz, açýlan bu
sýnav ve eðitimlere katýlmalarý ve
yeterlilik ya da tamamlama
sertifikalarýný almalarý, ikinci olarak ta
SEGEM’in
web
sitesini
(www.segem.org.tr) ziyaret ederek yeni
eðitimlerle ilgili bilgi edinmeleridir.
Sektörde hem çalýþanlar hem de
þirketler arasýnda güçlü bir rekabet
hakim. Sizce bu koþullarda eðitimin
rekabet üstünlüklerini arttýrmadaki
payý nedir? Çalýþan eðitimlerine
yeterince önem veriliyor mu?
Ýçinde bulunduðumuz “bilgi çaðýnda”,
kiþilerin üstünlükleri sahip olduklarý
bilgi düzeyi ile ölçülmektedir. Bilgiyi,
deneyimle birleþtiren (ki biz buna beþeri
sermaye diyoruz) kiþiler, her alanda
aranýlan eleman olacaklardýr. Hemen
her sektörde ve alanda olduðu gibi,
sigortacýlýk sektöründe de eðitimin
önemi tartýþmasýzdýr. Dikkat edilirse
son yýllarda çýkarýlan yönetmeliklerin
hemen hepsinde hem eðitim, hem de
üç yýlda bir gibi kýsa sürelerde eðitimi
tekrarlama zorunlu hale getirilmektedir.
SEGEM de bu çerçevede, eðitimin bir
sistematiðe ve standarda baðlanmasý
amacýyla kurulan bir kurumdur. Birkaç
yýl içerisinde bu eðitim ve
standardizasyon oturduðu takdirde, hem
kiþiler önünü daha rahat görebilecek,
hem de nitelikli eleman talebi daha da
artacak ve dolayýsýyla verimlilik
artacaktýr. Eðitim bir bütündür: SEGEM
sektöre yeni gireceklerin standardýný
yükseltirken, sigorta þirketlerimiz de
kendi hizmet içi eðitimleri ile bu resmi
tamamlayacaktýr.
Düzenlediðiniz organizasyonlar ve
gelecekte hayata geçirmeyi
planladýðýnýz projeler hakkýnda bilgi
verebilir misiniz?
2009 yýlý içerisinde Aktüerlik sýnavlarýný,
Sigorta Acenteleri eðitim ve sýnavlarýný
ve Sigorta Eksperliði eðitim ve
sýnavlarýný gerçekleþtireceðiz. Her ne
kadar Merkezimiz þu an yasa ve
yönetmeliklerde belirtilen zorunlu
eðitim ve sýnavlarý organize etmekle iþe
baþlamýþsa da, ileriki aþamalarda
sektörde ortaya çýkacak spesifik eðitim
ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla da
organizasyonlar düzenleyebilir. Yine
sigortacýlýk alanýnda araþtýrmalar
yapmak da görevlerimiz arasýnda
bulunmaktadýr. Öte yandan Türki
Cumhuriyetler, Balkanlar ve Ortadoðu
ülkelerinden gelen eðitim taleplerini de
deðerlendiriyoruz. Hedefimiz, ülkemiz
sigortacýlýk sektörüne referans bir
kurum olmanýn yaný sýra, Balkanlar,
Ortadoðu ve Orta Asya için sigortacýlýk
eðitimi alanýnda bir çekim merkezi, bu
alanda lider bir kurum olmaktýr.
SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler
18
19
SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER
“Gelecekte Tüm Projelerimizde SFS’ye
Önemli Bir Yer Vermeyi Planlýyoruz”
Aydýn Rahmanov,
Standard Insurance Genel Md. Yrd.
Standard Insurance’ýn kuruluþu, yýllýk
prim üretimi, pazar payý, çalýþtýðý kanal
sayýsý ve uluslararasý pazarlardaki
hedefleri hakkýnda bilgi verir misiniz?
Sigorta þirketimiz “Açýk Sehmdar
Cemiyyeti” olarak 2000 yýlýnda Türkçe
karþýlýðý Anonim Þirket olarak
kurulmuþtur. Yýllýk 17,4 milyon USD
deðerinde prim üreten Standart
Insurance’ýn pazar payý %8 olup,
Azerbaycan sigortacýlýk pazarýnda en
güçlü 2. özel þirket konumundadýr.
Þirketimiz toplamda 15 acente ve 5
broker ile çalýþmaktadýr. Uluslararasý
pazarlardaki hedefimiz, güçlü bir sigorta
þirketi olarak reasürans iþlemlerini
geniþletmek ve pazar payýný arttýrmaktýr.
Geçen yýl "Moody's Investors Service"
den aldýðýmýz reyting “B1 pozitif” di. En
büyük hedefimiz bir önceki yýldan verilen
kredilendirme puanýný daha yukarýya
taþýmak. 2009 yýlý hedefimiz bu puaný
“BA 3” seviyesine yükseltmektir.
Müþterilerinize hangi branþlarda
hizmet veriyorsunuz?
Müþterilerimize hayat ve hayat dýþý
sigorta branþlarýnda hizmet veriyoruz.
Þu an 28 farklý ürün ile müþterilerimize
poliçe kesiyoruz. Ana branþlarýmýz
Kasko, Mesuliyet, Saðlýk, Nakliyat ve
Emlak.
Yakýn dönemde bir bilgi iþlem
yapýlanmasýna gittiniz ve bu yapýlanma
için bir Türk þirketi olan SFS’yi tercih
ettiniz. Sizi yeni bir yapýlanmaya
yönelten unsurlar nelerdi ve SFS
sistemindeki hangi özellikler sizin için
öne çýkýyor?
Geçen seneye kadar þirketimiz her
hangi bir sistem kullanmýyordu. Bu
STRATEJi
Azerbaycan’ýn en hýzlý büyüyen özel sigorta þirketi
olan SFS müþterisi Standard Insurance’ýn Genel
Müdür Yardýmcýsý Aydýn Rahmanov ile kýsa bir
söyleþi gerçekleþtirdik. Sayýn Rahmanov,
Standard Insurance’ýn hedefleri, SFS ile
çalýþmalarý ve krizin Azerbaycan’a yansýmalarý
konusunda bilgi verdi.
durum þirket iþleyiþinde ciddi
problemler yaratarak projelerimizi
gerçekleþtirmemize mani oluyordu.
Bunu dikkate alarak ve gelecekte
kaynaklarýmýzý daha elveriþli kullanabilmek adýna SFS ile çalýþma kararý
aldýk. SFS’yi seçmemizde diðer
þirketlerin tecrübesi dikkate alýndý.
Sistemin genel iþimizi standart hale
getirmesi ve kolaylaþtýrýlmasý bizim için
ön plana çýkýyor.
Bu projenin ileriki dönemlerde iþ akýþý,
verimlilik ve etkinliðinizde ne gibi
avantajlar saðlayacaðýna inanýyorsunuz? SFS ile hayata geçirmeyi
planladýðýnýz diðer projeler hakkýnda
bilgi verir misiniz?
SFS sisteminin ileriki dönemlerde iþ
yapýþ þeklimiz ve hizmet kalitemizde
büyük avantajlar saðlayacaðýna
inanýyoruz. Gelecekte tüm projelerimizde SFS’ye önemli bir yer vermeyi
planlýyoruz. Yeni sistemimizle yapýlan
tüm iþlerimiz belli bir sistematikte ve
güvenli bir ortamda yapýlýp takip ediliyor.
Sistem öncesini düþününce, gelinen
noktada bize saðlanan en büyük kar;
zaman kazancý, odaklanma süreci ve
farklý açýlýmlar getirebilmek için
düþünce özgürlüðü saðlamýþ olmasýdýr.
Sistemin esnek yapýsý, geliþtirdiðimiz
yeni ürünlerimize hýzlý çözümler
sunuyor. Hýzla geliþen sigorta sektörüne
SFS çözümleri ile yeni bir boyut
kazandýracaðýmýzýn bilincindeyiz.
Çalýþanlarýnýzýn %80’i Rusça biliyor.
Hem Azerice hem de Ýngilizce çalýþan
ve Rusçayý destekleyen sistemlerimizin þirketinizde kullanýmý ve
çalýþanlarýnýzýn sisteme adaptasyonunu nasýl deðerlendiriyorsunuz?
Çalýþanlarýmýzýn adaptasyonu, sistemin
vermiþ olduðu çözüm alternatifleriyle
oldukça kolay oldu. Her yeni sistem
geçiþlerinde olduðu gibi küçük sorunlar
olsa da, onlarýn kýsa sürede karþýlýklý
sunulan çözüm alternatifleriyle
hallolduðunu gözlemliyoruz.
Azerbaycan’da faaliyet gösteren en
büyük 2. özel sigorta þirketisiniz.
Azerbaycan’da sigorta sektörünün
eðilimi ve içinde bulunduðumuz kriz
koþullarýndaki gidiþatýný nasýl
deðerlendiriyorsunuz?
Sigorta, Azerbaycan’da genç bir saha
olmasýna raðmen son yýllarda sigortaya
verilen önem artmaktadýr. Yeni ve güçlü
sigorta þirketleri devreye girmiþtir.
Azerbaycan sigorta þirketleri, þu an
Kafkaslarda en güçlü þirketlerdendir.
Ýçinde bulunduðumuz kriz diðer
ülkelerde olduðu gibi Azerbaycan’ý da
etkilemiþtir, ancak ülkemizin iktisadi
potansiyelindeki yükseliþ düþünüldüðünde krizin etkisinin gelecek
dönemde çok büyük olmayacaðý
görüþündeyim.
Standard Insurance bu dönemde nasýl
bir strateji izliyor? Kampanya ve/ya
önlemlerinizden bahseder misiniz?
Krizle mücadeledeki stratejimiz, krizi
sigorta sektöründe avantajlý durumlara
taþýyabilmektir. Uzmanlarýmýzýn yeni
geliþtirdikleri kampanyalarla sektördeki
liderlik pozisyonumuzu koruyarak,
müþteri memnuniyetini artýrarak ve
servis anlayýþýmýzý daha da iyileþtirerek
hizmet kalitemizi ölçülebilir oranda
geliþtireceðimiz ve büyümeye devam
edeceðimiz inancýndayým.
Gerçekleþtirdiðimiz röportajda, Önder Sigorta ve Reasürans Brokerliði’nin
hedefleri, SFS ile yürütmekte olduklarý projeler ve SFS’den beklentileri
konusunda Sayýn Kadir Köseoðlu’nun görüþlerini aldýk.
“SFS ile sigorta þirketlerindeki üretim verilerimizin tüm detaylarý
ile transferi saðlanarak poliçe kayýtlarýnýn otomatik olarak
onaylanmasý sayesinde sigorta þirketleri ile mutabakat daha
kolay bir hale getirildi.”
Önder Sigorta Reasürans
Brokerliði’nin kuruluþu ve önümüzdeki
döneme ait hedefleri bilgi verir
misiniz?
Önder Sigorta ve Reasürans Brokerliði
30 yýlý aþan tecrübesiyle müþterilerine
üstün nitelikli hizmet sunmayý
amaçlarken bilgi ve deneyimini yeni
ürünler geliþtirmeye, müþteri
ihtiyaçlarýna yönelik yeni ve daha geniþ
kapsamlý çözümler sunmaya
yönelmiþtir. Son yýllarda buna iliþkin
önemli çalýþmalar yürütmektedir.
Özellikle içinde bulunulan ekonomik
koþullar ve yükselen müþteri
beklentileri, bu faaliyetleri gerekli
kýlmýþtýr. Kýsa ve uzun vadede bu
çalýþmalar hýzlandýrýlarak devam
edecektir. Global ölçekte, dünya
standardýnda hizmet sunan ve hizmet
aðýný dünyanýn önemli noktalarýna
taþýmýþ olan bir þirket olmak
hedeflenmektedir. Yeni pazarlarý
tanýma, edinilen deneyimler ile hem iç
hem de dýþ pazarda yüksek kaliteli
hizmet sunmayý, yeni ve farklý müþteri
kanallarýna ulaþmayý amaçlýyoruz.
Müþterilerinize hangi branþlarda
hizmet veriyorsunuz?
Sektöründe tamamen kurumsal
çalýþmalar yürüten Önder Sigorta,
aðýrlýklý olarak endüstriyel iþler ve büyük
deniz taþýmacýlýðýna yönelik hizmet
vermektedir. Önder Sigorta’nýn yapýsý
içinde yangýn, kaza, nakliyat,
mühendislik, sorumluluk ve hasar
servisi teknik departmanlarý, sigorta
ürünleri fiyat optimizasyonu yaný sýra
risk danýþmanlýðý hizmeti de
vermektedir. Þirket, tarihinde nakliyat
sigortalarýnda 100 milyon tonun
üzerinde
dökme
malýn
sigortalanmasýnda aracýlýk hizmeti
verirken bu konuda oluþan deneyim ve
birikimi ile tüm dünya pazarlarýnda
rahatlýkla çözüm ortaðý olabilecek
kabiliyete sahiptir. Ayrýca kurumsal
portföyünün büyük kýsmýný endüstriyel
sigortalar oluþturmaktadýr.
Teknoloji çözüm ortaðýnýz olarak SFS’
yi tercih etmenizde hangi fonksiyonlar
etkili oldu?
SFS’nin sektörde müþterilerine iyi
hizmet sunmayý amaçlayan uzman bir
kuruluþ olmasý, optimum maliyetlerle
en geniþ çözümleri doðru, verimli ve
hýzlý bir þekilde sunmasý, sektörde önde
gelen sigorta þirketiyle yaptýðý ortak
çalýþmalarýn kalitesi SFS’yi seçmemizde
önemli rol oynamýþtýr.
SFS ile çalýþmaya baþladýðýnýzdan beri
iþ süreçlerinizde ne gibi avantajlar
yaþadýnýz? SFS sisteminin kurumunuza
fayda saðlayan en önemli özellikleri
nelerdir?
Kurumumuzun iþ akýþýnda ciddi
büyüklükte zaman alan en önemli
operasyonel faaliyet, düzenlenen
poliçelerin üretim, tahsilat ve diðer
takiplerini yapýlabilmesi için sisteme
manuel olarak kaydedilmesidir. Bu,
hem iþgücünün hem de teknoloji ve
zamanýn verimli kullanýmý açýsýndan
oldukça problemli bir süreci iþaret
etmektedir. SFS sayesinde, sigorta
þirketlerindeki üretim verilerimizin tüm
detaylarý ile transferi saðlanarak poliçe
kayýtlarýnýn otomatik olarak
onaylanmasý sayesinde sigorta þirketleri
ile mutabakat daha kolay bir hale
getirildi. SFS sayesinde sistemimize
otomatik olarak iþlenen poliçeler en
geniþ þekli ile raporlanýr hale
gelmektedir ve SFS ‘ye ait muhasebe
programý ile entegre olarak
çalýþmaktadýr.
Projeden beklentileriniz nelerdir?
Ýleriki dönmelerde iþ akýþýnýzda
saðlayacaðý avantajlar nelerdir?
Her biliþim projesinde olduðu gibi bu
projeden de baþlýca beklentimiz insan
kaynaklarýný verimli kullanabilecek alt
yapýyý oluþturmak ve þirket içi iþ akýþýný
sürekli takip ve kontrol edebilecek
konumda olmaktýr. Bu deðerlerle
birlikte hizmet kalitemizin daha da
artacaðýna ve dolayýsý ile bütün bu
yatýrýmlarýn müþteri memnuniyeti
oluþturulmasýna büyük katkýda
bulunacaðýna inanýyoruz.
SFS ile birlikte önümüzdeki
dönemlerde gerçekleþtirmeyi
düþündüðünüz yeni projeler var mýdýr?
Bunlar hakkýnda kýsaca bilgi verebilir
misiniz?
Alanýnda lider ve belirleyici konumda
olan SFS ile dünya pazarlarýnda hizmet
sunmayý amaçlayan bir þirket olarak
global olarak kullanabileceðimiz ve
sunmuþ olduðumuz hizmetin kalitesini
arttýrabileceðimiz programlar
geliþtirebileceðimize inanýyoruz.
Son olarak Türk Sigorta sektörünün
mevcut durumunu ve gündemini kýsaca
deðerlendirebilir misiniz?
Türk sigorta sektörü mevcut durumu
itibarý ile dünya sigorta sektörlerinin
takipçisi konumunda gözüküyor olsa
bile önümüzdeki günlerde tüm dünya
pazarlarý ile eþdeðer konuma gelecek,
dünya pazarlarýnda belirleyici rol
oynayacaktýr. Halihazýrda gerek insan
kalitesini, gerekse ürün çeþitliliðini
yükseltmeye yönelik çeþitli çalýþmalar
yapýlmakta olup bunlarýn da meyveleri
toplanmaya baþlanmýþtýr. Son günlerde
hep birlikte tanýk olduðumuz ekonomik
daralma sigorta sektörünü hem rekabet
açýsýndan hem de ekonomik olarak
olumsuz olarak etkilemiþ olsa da, bu
durumun genel ekonomik göstergelerin
iyiye gitmesiyle birlikte kýsa sürede
iyileþeceði kanaatindeyiz. Burada da
tüm dünyada bilgi, birikim ve
tecrübeleriyle rahatlýkla yönetici olarak
çalýþabilecek Türk sigorta sektöründeki
yetkin yöneticilerimizin belirleyici rol
alacaðýna inanmaktayýz.
SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler
20
21
SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER
Poliçelerinizi hala elle mi giriyorsunuz?
• Toplu Ek Bilgi Giriþ Fonksiyonunun
Eklenmesi:
iNet VBS’de, ayný müþteriye ait
poliçelere Toplu Ek Bilgi Giriþi yapýlarak,
ayný ek bilgi bekleyen poliçelerin toplu
olarak sisteme aktarýlmasý saðlandý.
Bu sayede yüzlerce ayný statüde benzer
ve/veya ayný müþteriye ait olan filo
poliçeleri gibi poliçelerin tek bir tuþla
toplu olarak entegrasyonu saðlandý. Bu
fonksiyon ile operasyonel iþler otomatik
olarak yapýlarak azaltýldý.
• Otomatik Müþteri Eþleþtirme ve
Müþteri Oluþturma Fonksiyonu:
Dünyadaki ilk SOA (SERVÝS Odaklý
Mimari) tabanlý sigorta aðlarýndan biri
olan ve 19 sigorta þirketinin
acenteleriyle arasýndaki iletiþimi
saðlayan iNet, þirket ve aracýlar
arasýndaki iletiþiminin otomatik,
kontrollü ve hatasýz olarak yapýlmasýný
saðlýyor. Bunun pratik sonucu; sigorta
þirketi sistemine girdiði bilgileri bir de
kendi sistemine elle girmek zorunda
kalmayan acentelerin ve brokerlarýn
satýþa daha çok zaman ayýrmasý, sigorta
þirketinden daha çok memnun olmasý
ve bunu saðlayan sigorta þirketlerini de
-doðal olarak- daha fazla tercih etmesi.
STRATEJi
Hangi aracý bütün poliçe, müþteri ve
finansal bilgileri elle girmek ister ki ve
hangi aracý bu bilgileri kendi uhdesinde
tutmadan faaliyetlerini sürdürebilir ki?
Doðru cevap: Hiçbiri.
iNet’in farklý paketleri hem aracý
þirketlerin doðrudan hem de sigorta
þirketlerinin aracýlarý için iNet VBS
servislerinin kullanýlmasýný saðlýyor.
Bugün çok sayýda sigorta þirketi bu
servisi acenteleri adýna alýyor ve
acentelerinin satýþa odaklý bir yapýya
dönüþmesini destekliyor.
iNet’te sigortacýlýlarýn iþlerini daha da
kolaylaþtýracak geliþtirmeler sürüyor.
iNet altyapýsý son teknoloji ürünleri
Microsoft SQL Server 2008,
Microsoft.Net Framework 3,5 ve
Microsoft VS.Net 2008 ile hem hýzlandý
hem de daha kullanýcý dostu oldu.
Yapýlan geliþtirmeler, toplamda
operasyonel maliyetleri azaltmasýnýn
yaný sýra sistemin kontrol ve yönetimini
de kolaylaþtýrýyor. Bunun sonucu da
verimlilik artýþý.
Yapýlan geliþtirmeler ve saðlanan
avantajlarý kýsaca þunlar;
iNet VBS’de otomatik aktarmalarda,
müþterinin TC Kimlik No ya da Vergi
Kimlik No’dan eþleþtirilerek
kaydedilmesi, yok ise otomatik olarak
oluþturulmasý saðlandý. Bu fonksiyon
ile sigorta þirketinden gelen veri ile
aracýda müþteri kaydý oluþmasa dahi,
poliçe entegrasyonu esnasýnda müþteri,
otomatik olarak oluþturulabilmektedir.
iNet transferlerinde “müþteri
bulunamadý” uyarýsý ortadan kalkarak,
aracýlarýn müþterisi olmayan her poliçe
için müþteri giriþi yapmasýna gerek
kalmadan sistemin bu iþlemi
kullanýcýnýn yerine otomatik olarak
yapmasý saðlandý.
• Eski Poliçelerin Otomatik Transferi:
Programý yeni kullanmaya baþlayan
ve/ya baþka programlardan geçiþ yapan
SFS müþterilerinin otomatik aktarým
iþlemlerinde, iNet sisteminde olmayan
poliçelerine zeyil geldiðinde, sistem
bunu otomatik olarak algýlamaktadýr.
Ýlgili zeylin poliçesini otomatik olarak
bularak iNet sistemine aktarmaktadýr.
Böylece sistemde poliçesi olmadýðýndan
dolayý zeyil kaydedeme gibi bir durum
söz konusu deðildir. Poliçeler ve yeni
zeyilden daha küçük olan tüm zeyiller
aktarýlmaktadýr. Bu sayede yetersiz olan
eski sistemlerden geçiþ yapmak için çift
program takip etmeye gerek
kalmamakta ve yeni sistem bilgileri
getirmektedir. Aracýlar için çok zor
görünen geçiþ iþlemleri kolaylýkla
tamamlanmaktadýr.
• Poliçe Ön Ýzleme Fonksiyonunun
Eklenmesi:
Transfer ile gelmiþ kayýtlar
onaylanmamýþ ve merkez ofis sistemine
aktarýlmamýþ dahi olsalar, tek tuþ ile
poliçeleþecek kaydýn son halinin özel
tasarýmlar ile ön izlenmesinin yapýlmasý
saðlandý. Bu sayede sigorta þirketinden
gelen poliçe/zeyil bilgisi, arka ofis
sistemine aktarýlmadan önce bir poliçe
veya zeyilmiþ gibi görüntülenebilmekte
ve teminat, prim, komisyon, sorular gibi
açýklamalar görüntülenebilmektedir.
• Poliçe Ön Ýzlemede Komisyon
Kontrolü Fonksiyonu:
Poliçe ön izleme fonksiyonu sayesinde,
teminat bazýnda gelen komisyon
oranýnýn, hesaplanan komisyon
oranlarýnýn görüntülenmesi ve farklý
gelen komisyonlarýn incelenebilmesi
saðlandý. Poliçe ön izlemede teminat
bazýnda sigorta þirketinden gelen
komisyonun hemen karþýsýnda olmasý
gereken komisyon yazmakta ve doðru
gelmeyen komisyon henüz alýnmadan
görüntü-lenebilmektedir.
• Mutabakat Fonksiyonunun Geniþ
Zaman Aralýðýnda Çalýþtýrýlabilmesi:
Mutabakat yapýlacaðý sýrada sadece ilgili
günü ve/veya 1 önceki ayý seçme
zorunluluðu kaldýrýldý. Verilen baþlangýç
ve bitiþ tarih arasýnda (en fazla 1 aylýk)
ya da geçmiþe dönük (en fazla 1 yýllýk)
istenilen ayda ve tarih aralýðýnda
mutabakat yapýlabilmesi saðlandý. Bu
sayede aracýlar, istedikleri zaman
otomatik olarak mutabakat
fonksiyonunu çalýþtýrabilecek ve sigorta
þirketleri ile tam zamanlý gerçek
mutabakatlarýný yapabileceklerdir.
• Transfer Raporu’na Ek Bilgi
Ekranýnda Bulunan Kayýtlarýn
Eklenmesi
• Kapalý Ay Onay Fonksiyonunda
Düzeltme
• Transfer Raporuna Ek Kýrýlýmlar
Eklenmesi
• Müþteri Segment Raporu
• Aktarýmý Yapýlmýþ Poliçelerin Filtre
Fonksiyonunun Geliþtirilmesi
• Poliçe Bilgilerinin Excel’e
Aktarýlmasý
• Mutabakat Raporu
• Ek Bilgi Transfer Fonksiyonu
• VBS Ana Ekranýna Zeyil Tipi ve Brüt
Prim Alanlarýnýn Eklenmesi
• SQL Server 2008 Geçiþinin
Tamamlanmasý
• Mutabakat Fonksiyonunda Kayýtlarýn
Onaylý Olma Gerekliliðinin
Kaldýrýlmasý
• Kayýt Gizleme Fonksiyonu
• Ek Bilgi Giriþ Ekraný’nýn
Geliþtirilmesi
Dilerseniz bugün iNet ile ölçülebilir bir
fark yaratabilir ya da tüm verilerinizi
elle girmeye devam edersiniz. Tercih
sizin.
SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler
22
23
SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER
“Biliþim Sektörünün Teþvikten Çok Stratejilere Ýhtiyacý Var”
Gültekin Günal,
SFS Yönetim Kurulu Baþkaný
Ekonomiyi canlandýrma paketlerinde
biliþim sektörüne de yer verilmesi
gerektiðini vurgulayan Günal, “Ayný diðer
sektörlerde olduðu gibi yerli yazýlým
alanýnda da tüketici kurumlarýnýn teþvik
edilmesi gerekir. Sektörün teþvikten
çok, ekonominin motorlarýndan biri
olacak stratejilere ihtiyacý vardýr. Bu
stratejiler, sorumluluðu üstlenen ve
7/24 çalýþan bir kurum tarafýndan tek
elden yürütülmelidir.” açýklamasýný
yaptý.
Cari Açýk ve Ýþsizlik Sorununa Kalýcý
Çözüm
Mevcut daðýnýk teþvikler ile gerekli
sonuçlarýn alýnamayacaðýný belirten
Günal, bu kurumun sadece düzenleyici
ve denetleyici deðil, üretim ve ticareti
Hükümetin açýkladýðý 4. ekonomik kriz paketiyle ilgili olarak konut
ve araçlar için önemli bir ÖTV indiriminin gündeme gelmesine raðmen
biliþim sektörünü doðrudan ilgilendirecek bir yaklaþým göze çarpmýyor.
17 yýldýr sigorta sektörüne çözüm üreten ve Türkiye’nin önde gelen
sigorta þirketlerine hizmet veren SFS’nin Yönetim Kurulu Baþkaný,
Gültekin Günal, bu durumu “Biliþim sektörü gerekli büyümeye
ulaþmadýðýndan siyasilerin dikkatini çekmiyor ve buradaki altýn
yumurtlayan tavuk fark edilemiyor.”þeklinde yorumluyor.
artýran bir kurum olmasý gerektiðini
söyledi. “Kurumun Avrupa ve
Uzakdoðu’da baþarý ile uygulanan
Kümeleme Metodu ile oluþturulmasý ve
kanun tarafýndan yetkilendirilmiþ,
tamamen özel sektör aðýrlýklý bir
kuruluþ olmasý gerekmektedir.
Hesaplarýmýz 10 yýl içinde 20 milyar USD
ihracat (bunun 18 milyar dolarý katma
deðer) ile cari açýk ve iþsizlik sorununa
kalýcý çözüm saðlayan ana
lokomotiflerden biri olacaðý yönündedir.
Her platformda anlatmaya çalýþtýðýmýz
bu çalýþma tarzýnýn artýk geciktirilmeden
uygulamaya alýnmasý gerekmektedir.”
þeklinde konuþtu.
Gültekin Günal kurum üyelerinin
yetkileri ve faaliyet alanlarýnýn önceden
net bir þekilde belirlenmesi gerektiðini
vurgulayan Günal “Kurum üyelerine
uyulmasý mecburi kurallar koymasý
gereken kurum, düzenleme, gözetim,
denetim ve yaptýrým yetkilerinin yaný
sýra, yürürlükteki ve yeni oluþturulacak
her türlü teþviklerden üyelerini
yararlandýrma yetkisine de sahip
olmalýdýr. Biliþim sektörünün
tüketicilere ve tüketici kurumlarýna
yönelik gerek yurt içinde gerekse
yurtdýþýnda tanýtým faaliyetlerinin
yürütülmesinden, sektör bilincini
arttýrarak sektörü destekleyici her türlü
faaliyetin bu kurum tarafýndan tel elden
yürütülmesi hem kýsa hem de uzun
vadede ülkemizde çok ciddi getiriler
saðlayacaktýr.” ifadesini kullandý.
Yazýlýmda Kalite
Yazýlým ve kalite denildiðinde aklýnýza
ilk gelenler nelerdir?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Performans
Doðruluk
Esneklik
Kullanýlýþlýlýk
Ekonomiklik
Verimlilik
Kararlýlýk/Saðlamlýk
Ölçeklenebilirlik
Bakým Kolaylýðý
Taþýnabilirlik
Uyumluluk
Bu kavramlarýn hepsi bir yazýlýmda
arayabileceðiniz özelliklerdir. Yazýlýmda
STRATEJi
bunlarýn hangisinin ne oranda
bulunduðu ise yazýlýmýn kalitesini
gösterir. Sýfýr hata, neredeyse
imkansýzdýr. Bu nedenle yazýlýmda sýfýr
hata aranmaz ama iki hata arasýnda
geçecek sürenin uzun olmasý ve hata
sayýsýnýn az olmasý beklenir. Yazýlým
projesinde kalite, projenin verilen
kaynaklarla belirlenen sürede tüm
isterleri yerine getirmesi olarak
tanýmlanabilir. Fakat bu taným
yetersizdir ve daha da
detaylandýrýlmalýdýr.
Yazýlýmý kalite açýsýndan
deðerlendirirken ele alýnmasý gereken
ana özellikler þunlardýr;
Bu kavramlarýn hepsi bir yazýlýmda
arayabileceðiniz özelliklerdir. Yazýlýmda
bunlarýn hangisinin ne oranda
bulunduðu ise yazýlýmýn kalitesini
gösterir. Sýfýr hata, neredeyse
imkansýzdýr. Bu nedenle yazýlýmda sýfýr
hata aranmaz ama iki hata arasýnda
geçecek sürenin uzun olmasý ve hata
sayýsýnýn az olmasý beklenir. Yazýlým
projesinde kalite, projenin verilen
kaynaklarla belirlenen sürede tüm
isterleri yerine getirmesi olarak
tanýmlanabilir. Fakat bu taným
yetersizdir ve daha da
detaylandýrýlmalýdýr.
eleman tasarrufu gibi farklý þekillerde
almalýdýr.
Yazýlýmý kalite açýsýndan
deðerlendirirken ele alýnmasý gereken
ana özellikler þunlardýr;
7. Uyumluluk/Birlikte Çalýþabilirlik:
Yazýlýmýn kullanacaðý veriler dýþ
ortamdan ya da baþka yazýlýmlardan
kolayca alýnabiliyor, transfer edilebiliyor
mu? Ayný þekilde yazýlýmýn ürettiði
bilgiler baþka yazýlýmlara ve/ya
ortamlara aktarýlabiliyor mu?
1. Doðruluk: Yazýlým müþterinin
istediklerini eksiksiz olarak yerine
getirebilmelidir. Aksi takdirde aþaðýda
sýralanan diðer baþlýklarýn hiçbir anlamý
kalmaz. Örneðin; Müþterinin, þirket
karlýlýðýný hesaplayabilen bir yazýlým
istemiþ olduðunu farz edelim ancak
yazýlým þirket karlýlýðýný girilen veriler
doðrultusunda yanlýþ hesaplýyor, ama
hýzlý çalýþýyor. Sonuç doðal olarak uygun
olmayan bir yazýlýmdýr.
2. Kullaným Kolaylýðý: Kullanýcýlarýn
arayüzlerde eðitime ihtiyaç duymadan
ya da çok kýsa bir eðitimle iþini
görebiliyor olmasý çok önemlidir.
Kullanýcý iþlemlerini ne kadar az
hareketle, ne kadar kýsa sürede ve
kolayca yapabiliyorsa uygulamanýn
kullanýmý o kadar kolay demektir.
3. Tutarlýlýk: Yazýlýmýn tüm iþlevlerinde
ayný kullanýcý davranýþlarý ayný sonuçlarý
üretmelidir. Bu yazýlýmýn farklý
platformlarda çalýþtýrýlmasý durumunda
da aranan bir özelliktir. Yazýlýmýn bir
fonksiyonu bir yerde farklý, baþka bir
yerde farklý çalýþýyorsa bu tutarsýzlýk
anlamýna gelir.
4. Ekonomiklik: Yazýlýmýn toplam
maliyetinin firmaya kazandýracaðý
faydalarýna eþit ya da altýnda olmasý
anlamýna gelir. Müþteri yazýlýma verdiði
paranýn karþýlýðýný almak ister. Müþteri
bu karþýlýðý; para, daha fazla müþteri,
5. Güvenlik/Korunmuþluk: Yazýlým
dýþarýdan ya da içeriden, kullanýcýlar
tarafýndan ya da üçüncü kiþiler
tarafýndan sabote edilememeli. Sadece
yetkili kiþiler yetkilendirildikleri ölçüde
iþ yapabilmeli ve verileri
görebilmelidirler.
6. G e n i þ l e y e b i l i r l i k : Y a z ý l ý m
kullanýlmaya baþladýktan sonra
gerektiðinde yeni özelliklerin yazýlýma
eklenebilmesidir.
8. Bütünlük: Yazýlýmýn gerçekleþtirdiði
iþler arasýnda doðrusal bir iliþki var mý?
Yazýlým bir bütün olarak kusursuzca
çalýþýyor mu?
9. Konfigürasyon Yönetimi: Yazýlýmýn
iþletmesi sýrasýndaki deðiþiklikler yine
yazýlýmýn saðladýðý ara yüzlerle ne
oranda saðlanabiliyor? Kodlama
yapýlmadan deðiþiklik yönetimi
yapýlabiliyor mu? Örneðin veritabaný
sunucusunu deðiþtirdiðinizde bunu koda
müdahale etmeden yönetebiliyor
musunuz?
10. Hata Saðlamlýðý: Sistemde hata ve
ayný hata oluþma sýklýðý sistemin
saðlamlýðýn göstergesidir.
11. Hata Ýzlenebilirliði: Yazýlýmýn
içindeki hatalar yine yazýlýmýn kendi
mekanizmalarýyla izlenerek kolayca
tespit edilebiliyorsa, bu yazýlýmýn hata
izlenebilirliðinin yüksek olmasý
anlamýna gelir.
12. Belgeleme: Belgeleme hem
yazýlýmýn kullanýcý kýlavuzu gibi
dokümantasyonunu hem de yazýlýmla
ilgili teknik dokümanlarý kapsar. Yazýlým
geliþtirildiði yöntemler, mimari,
modeller, isterler, test senaryolarýnýn
hepsi önemlidir ve olmalýdýr. Aksi
takdirde yazýlýma destek verecek olan
kiþi ya da ekip çok zor durumda kalabilir
13. Deðiþik Altyapýlarda Çalýþabilirlik:
Üretilen yazýlýmýn mümkün olduðunca
deðiþik sistemler üzerinde çalýþabilmesi
anlamýna gelir.
14. Modülerlik: Programýn iþlevlerinin
gerektiðinde birbirinden baðýmsýz olarak
iyileþtirme ve düzenleme için ele
alýnabilir olmasýdýr. Gerek
yetkilendirmede gerekse iþlev
açma/kapama kararlarýnda bu
fonksiyon önemlidir.
15. Bakým Kolaylýðý: Bitmiþ bir
yazýlýmda iyileþtirici ve geliþtirici olmak
üzere iki tür bakým söz konusudur:
a. Ýyileþtirici Bakým, yazýlýmda çýkan
hatalarýn düzeltilmesi anlamýna gelir.
Ara yüz iyileþtirmeleri ve performans
iyileþtirme bu kategoriye girer.
b. Geliþtirici Bakým ise ek isterlerin
geliþtirilerek yazýlýma eklenmesidir.
Eðer yazýlým mimarisi iyi tasarlanmýþsa,
kodlama yapýlýrken standartlara
uyulmuþ, yorum satýrlarý atlanmamýþ,
kod okunabilirliðine dikkat edilmiþse,
tasarým belgeleri eksiksizse bu
uygulamanýn bakýmý kolay olacaktýr.
Aslýnda hedeflenen toplamda Müþteri
Memnuniyetidir. Kalite önemlidir ve
kalitenin de bir maliyeti ve alternatif
maliyeti vardýr. Bu noktada profesyonel
olarak yazýlým üreten kurumsal
firmalarla, yazýlýmlarý kendi iç
kaynaklarýyla üreten ve asýl faaliyet olaný
yazýlým olmayan firmalar arasýnda doðal
olarak bir kalite yaklaþým ve maliyet
kabul farký vardýr.
SFS’de 2003 yýlýnýn ilk çeyreðinde, Kalite
Yönetim Birimi kuruldu ve Kalite
Yönetim Sistemi oluþturmak için ISO
9001:2000 ve CMMI prensipleri
doðrultusunda çalýþýlmaya baþlandý. ISO
9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi
belgeleri olan UKAS, DAR ve TURKAK,
baðýmsýz uluslararasý denetim firmasý
Bureau Veritas tarafýndan alýnmýþtýr.
SFS’nin hedefi 2010 yýlýnda CMMI ML4
olarak belgelendirilmek.
SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler
24
25
SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER
Sigorta
Pazarlamada
Ýletiþim
Doðru Araçlarla
Kurulmalý
Metin Öztürk,
Sigortacý Gazetesi’nin Kurucusu ve Ýmtiyaz Sahibi
Sigorta sektörü pazarlama konusu ile
yaklaþýk 20 yýl önce tanýþtý. Bu süre
içinde satýþ ile pazarlamayý ayýrt
edemeyen þirketler, geliþtirdikleri
sigortacýlýk
ürünlerini
konumlandýrmadan satmaya
yeltendiler. Oysa toplumun
çoðunluðunun hala lüks olarak gördüðü
sigortacýlýk hizmetlerini gerekli bilinci
yaratmadan satmak mümkün deðildi.
Öte yandan, pazarlamanýn önemini fark
edenler, bu alandaki faaliyetlerini
güçlendirerek kendilerine özgü
stratejiler geliþtirdiler. Hem sigortacýlýðý
anlattýlar hem markalarýný
konumlandýrdýlar hem de
kampanyalarýný etkili þekilde tanýtýp
duyurmayý baþardýlar ve sonucunda
paylarýný da yükselttiler.
20 sene öncesine nazaran kaynaklarý
çok daha artan sigorta þirketleri,
pazarlama stratejilerini artan rekabet
ve yeni teknoloji kullanýmý ile daha da
geliþtirdiler ve farklýlaþtýrdýlar.
Pazarlama faaliyetlerinde bilgisayar ve
haberleþme teknolojisi ile geliþen yeni
iletiþim araçlarýný ve e- uygulamalarý
baþarý ile kullanýlýr oldular. Eskiden
karþýmýza çýkar çýkmaz zapladýðýmýz
sýkýcý sigorta reklamlarýný bugün ilgiyle
izlememizin altýnda bu deðiþim yatýyor.
Günümüzde görsel, yazýlý basýndaki
reklam ve haberler ile web ortamýnda
geliþtirilen uygulamalar ile þirketler
karþýmýza birden çok mecrada, çok daha
sýk ve etkileyici þekilde çýkýyorlar. TV
seyretme oranýn %94 olduðu ve gazete
okuma oranýn %22 olduðu ülkemizde
hem daðýtým kanallarýna hem de aday
sigortalýlara ulaþmanýn en garantili yolu,
basýnýn bu iki kolunda ve doðru
mecralarýnda yer almak. Þirketler,
hedefledikleri kitleye ulaþarak vermek
istedikleri mesajý ancak bu þekilde
iletebiliyorlar.
STRATEJi
Gerek Sigortacý Gazetesi, gerek
Sigortacý Programý gerekse yerel
gazetelerdeki sigortacýlýk sayfalarý ile
sektörün basýndaki ilk tercihlerinden
olmayý baþaran Metin Öztürk ile
sektörün pazarlama yaklaþýmlarý,
basýnla iliþkileri ve sektöre sunduklarý
hizmetler hakkýnda kýsa bir söyleþi
gerçekleþtirdik.
Eski bir sigortacý, eski bir muhabir
Metin Öztürk. Peki, eski bir sigortacý
ve eski bir muhabir en iyi ne yapar?
Sigortacýlýk haberi! Gelin Sigortacý
Gazetesinin doðuþunu Metin Bey’in
kendisinden öðrenelim…
Sigortacý Gazetesinin fikir olarak ortaya
çýkýþý ve kuruluþ hikayesini bizimle
paylaþabilir misiniz? Sigortacýlýða özel
bir mecra yayýnýna yönelmenizin sebebi
nedir?
1979’da 18 yaþýnda Anadolu Sigorta
acentesi olarak sigortacýlýða girdim. O
dönemde sigorta acentesi olmak için
ofis kurmaya gerek yoktu ve bir süre bu
þekilde sigortacýlýk yaptým. Ama hep
gazeteciliðe ilgim vardý. O dönemde
Anadolu Ajansýnýn muadili olan Türk
Haberler Ajansý, ardýndan Tercüman
Gazetesi, ardýndan Güneþ Gazetesi’nde
çalýþtým. Yayýncýlýk yapmak istiyordum.
Hem sigortacýlýk yapýyorum hem de
yayýncýlýk istiyorum, sonucunda Sigortacý
Gazetesi ortaya çýktý. Sigortacý Gazetesi
1985 yýlýnda kuruldu, Mayýs ayýnda 25.
yýlýn ilk sayýsýný yayýnlayacaðýz.
25 yýl içinde Sigortacý Gazetesinin
geliþimini deðerlendirir misiniz?
Bugünkü büyüklüðe eriþmesinde sizce
en önemli faktör nedir?
Sigortacý Gazetesi, kuruluþunda sigorta
þirketlerinin kendi aralarýnda buluþtuðu
bir yayýn olmak yerine, þirketlerin pazar
paylarýný artýrmaya yönelik bir yayýn
olmayý hedefledi. Bu noktada hedef
kitlemizin acenteler olmasý gerektiðine
karar verdik ve sigorta þirketleri ile
anlaþýrken bu önceliðimizi hep ön
planda tuttuk. Örneðin 20 tane yöneticisi
için abone olmak isteyen bir þirkete
bütün acenteleri ile birlikte abone
olmalarý gerektiðini, sistemimizin bu
þekilde iþlediðini belirttik ve bu
ilkemizden hiç þaþmadýk. Çok kýsa
sürede acentelerin %90’na ulaþmayý
baþardýk. Sigortacý Gazetesi’nin
baþarýsýnýn altýnda da bu yaklaþýmýmýz
yatýyor.
Tamamen sektörden gelen
taleplerle doðan bu hizmet
ile Türkiye’de bir ilke imza
atmýþ olduk. Sektörel bir
sayfa ilk kez, günlük
gazetelerin ana sayfalarýnda
yayýnlanmaya baþlandý.
Sigortacý Gazetesi dýþýnda sektöre
basýn danýþmanlýðý gibi hizmetler de
sunuyorsunuz, sektöre sunduðunuz
diðer hizmetler hakkýnda da bilgi
verebilir misiniz?
Hedef aldýklarý acentelere ve kendi
acentelerine istedikleri mesajlarý
Sigortacý Gazetesi üzerinden ileten
sigorta þirketlerine zamanla bu yetmez
oldu. Pazarýn büyümesini istiyorlardý ve
bunu saðlamak için de son kullanýcýya
ulaþmak gerekiyordu. Bu amaçla
günlük gazetelerde de yer almalarý
gerektiðini düþünerek gazetelere gittik
ve þirketlerin bu taleplerini ilettik.
Sektördeki haberleri basýndaki
baðlantýlarýmýzý kullanarak günlük
gazetelerde yayýnlatmaya baþladýk. Bu
çalýþmalarýmýz zamanla kurumsal bir
yapýya, Basýn Danýþmanlýðý’na dönüþtü.
Ancak þirketlerden artarak gelen haber
taleplerini, hacmi kýsýtlý olan gazetelerde
yayýnlamakta problem yaþamaya
baþladýk. Bunun üzerine çözüm olarak;
bir gazeteye sadece sigortacýlýk
haberlerinin yayýnlanacaðý bir sayfa
hazýrlamak istediðimizi ilettik. Gazete
teklifimizi kabul etti ve ilk sigorta sayfasý
bu gazetede yayýnlandý. Sektörün
önemini ve potansiyelini fark eden rakip
gazetelerden de zamanla ayný yönde bir
talep geldi ve bu gazeteler ile de ayný
þekilde çalýþmaya baþladýk. Tamamen
sektörden gelen taleplerle doðan bu
hizmet ile Türkiye’de bir ilke imza atmýþ
olduk. Sektörel bir sayfa ilk kez, ana
gazetenin içinde yayýnlanmaya baþlandý.
Bu çalýþmanýn sektöre getirisinin çok
büyük olduðu kanaatindeyim çünkü
sektör bu kanalla sokaktaki insana
ulaþtý. Bugün 7 tane günlük gazetede
sigorta sayfamýz bulunmakta. Buna
ilaveten, Sigorta ve Reasürans Þirketleri
Birliði ve TARSÝM dahil 24 þirkete basýn
danýþmanlýðý yapýyoruz.
Türkiye’de TV izlenme oraný sizin de
bildiðiniz gibi çok yüksek. Dolayýsýyla
çoðunluða ulaþmak için görsel basýnda
yer almak çok önemli. ATV’ de
yayýnlanan Sigortacý programý ile TV’de
de sektöre hitap ediyorsunuz.
Programýn doðuþu ve izlenme oranlarý
hakkýnda bilgi verir misiniz?
Sigortacý gazetesini çýkarýrken,
sigortacýlarýn gerçek müþterisinin
acenteler olduðu düþüncesiyle yola
çýkmýþ ve kýsa sürede acentelerin
%90’ýna ulaþmayý baþarmýþtýk. Oysa
pazarýn talepleri zamanla daha da geliþti
ve pastanýn büyümesini istedikleri için
az önce bahsettiðim gibi gazetelerde
sektör sayfalarýnda yer almaya
baþladýlar. Ancak bir de TV gerçeði vardý.
10–15 sene önce yazýlý basýn yeterli iken,
bugün görsel basýn da devreye giriyor.
Bu bilinç ile ve pazarý büyütmek
amacýyla reytingi en yüksek olan TV
kanallarýný ziyaret ettik ve teklifte
bulunduk. Kanallardan Star ile
“sigortacý” adýnda bir program
yayýnlanmasý konusunda anlaþtýk.
Cumartesi yayýnlanan programýn hiçbir
tanýtýmý yapýlmadan, 3. hafta reytingde
ilk 100’e girmeyi baþardýk. 13 hafta
yayýnda kaldýk, sezon bitti ve ardýndan
ATV ile bu kez Pazar günü saat 12: 00’de
yayýnlanmak üzere anlaþmaya vardýk.
Pazarlamaya ülkemizden çok önem
veren yabancý ortaklýklarýn sektöre
hakim olmasý, þirketlerin pazarlama
planlarýný, reklamlarý ve pazarlama
etkinliklerini sizce ne ölçüde
deðiþtirdi?
Türkiye’de zaten sigortacýlýðý baþlatanlar
yabancýlar. Muhtelif dönemlerde pazarý
karlý bulmamýþ ve çýkmýþlar; karlý
bulmuþlar dönmüþler. Dolayýsýyla
Yabancýlar, Türkler diye bir kavram yok.
Global bir dünyada yaþýyorsak Türk
þirketi; yabancý þirket diye bir kavramý
düþünmemeliyiz. Yabancý bankalar gibi
sigorta þirketleri de Türkiye’deki bakýþ
açýsýný göz ardý etmezlerse baþarýlý
oluyorlar.
Yabancýlarla beraber Türkiye’ye
katký olarak ne geldi? Pazarlama
açýsýndan en büyük katký, ciddi bir
özkaynak ile gelmeleri. Bizim
sigortacýlýktaki en büyük eksikliðimiz
sermaye yetersizliðiydi ve pazarlama
alanýna þirketlerin sermaye
ayýrmamalarýydý. Büyük birkaç þirket
dýþýnda hiçbir þirketin sermayesi 10
milyon dolarý aþmazdý. Yabancý gelip de
bir þirketi satýn almaya 100 milyon Euro
- 300 milyon Euro gibi rakamlar verince,
durum deðiþti.
Gerek bilgi iþlem alt yapýsý, gerek
satýþ, gerekse diðer departmanlarda
çalýþtýrýlan kiþilerin vasýflý olmasý ve
ardýndan da yurtdýþýnda uyguladýklarý
ürünleri ülkemize adapte etmeleri ile
deðiþim baþladý. Tanýtým ile ilgili ciddi
reklam bütçeleri ayýrdýlar ve reklamýn
kalitesini de artýrdýlar. Bu zamana kadar
reklam çalýþmalarý hep korkutarak
yapýlýyordu; hýrsýz girerse, ölürsen,
yangýn çýkarsa vb. konseptlerden yola
çýkarak, tek vurgu yapýlýyordu. Bugün
ise kampanya kavramý ve iletiþim sanatý
kullanýlmaya baþlandý. Reklamlar artýk
kýsa film gibi heyecanla ve keyifle
seyredilir oldu.
Bilgi iþlem alt yapýsý sigorta
þirketlerinin özen gösterdiði bir konu.
Sizce bilgi iþlem altyapýsý bir sigorta
þirketi için neden önemlidir, þirket
üzerindeki etkisi nedir?
Bilgi Ýþlem altyapýlarý artýk o kadar çok
geliþti ki, bir müþterinin ne kadar karlý
olduðu verisine bile ulaþýlabiliyor.
Yabancýnýn gelmesi, mali öz kaynak,
bilgi iþleme yapýlan yatýrým, iletiþim
stratejileri ve bunlarýn iyi kullanýlmasý.
Eskiden bütçeniz de olsa, çok iyi
reklamlarla talebi arttýrsanýz da, benzer
hizmetleri vermeniz için ihtiyacýnýz olan
altyapýya sahip olmadýðýnýzdan ayný
kalitede hizmet vermeniz mümkün
deðildi. Bence bilgi iþlem altyapýsý þirket
karlýlýklarýný 100% etkiliyor. SFS ve SFS
tarzý firmalar olmazsa, ne tanýtým
faaliyetleri, ne de reklamlara harcanan
paralar bir iþe yaramaz. Ýyi bir bilgi iþlem
altyapýsý yok ise müþteriyi analiz etmek,
acente ve müþteri bazýnda tahsilatý takip
etmek mümkün olmayacaktýr. Sektörün
tahsilat sorunu da bu altyapýlar
sayesinde ortadan kalktý. Çünkü tahsilat
yapýlmazsa poliçenin teminatý duruyor.
Pazarýn büyüklüðünün bugün 300
milyon dolardan 7–8 milyar dolara
gelmiþ olmasý, reklamlarýn yapýlabiliyor
olmasý, hep bilgi iþlem altyapýnýzýn iyi
olmasý ile alakalý. Bilgi iþlem altyapýnýz
iyi ise üzerine yeni þeyler inþa
edebiliyorsunuz. Bu sebeple ben SFS
yönetimine; Gültekin Günal Bey ve Ercan
Turfan Bey’e tüm sektör adýna teþekkür
ediyorum.
Eskiden bütçeniz de olsa, çok
iyi reklamlarla talebi arttýrsanýz
da, benzer hizmetleri vermeniz
için ihtiyacýnýz olan altyapýya
sahip olmadýðýnýzdan ayný
kalitede hizmet vermeniz
mümkün deðildi.
Biz de Metin Bey’e sektöre
katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyoruz.
Pazarlama ve iletiþime önem veren
þirketimiz, Strateji Dergisi ile sektörün
BT birikimini artýrmayý, sektöre özel
ürün, hizmetler ve global uygulamalarý
tanýtmayý hedefliyor. Dergimizin
þirketlerin pazarlama hedeflerine
ulaþmada baþvuracaklarý etkin bir araç
olmasý dileðiyle, gösterdiðiniz ilgi ve
katkýlarýnýz için teþekkür ederiz.
SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler
26
27
SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER
Son Kullanýcýlarda Düþük Donaným ve Sürdürme Bedelleri
Mümkün mü?
Sigorta sektöründeki þirketlerin
hem mevcut iþleyiþlerinde hem
de yeni proje kararlarýnda en
önemli yatýrým ve sürdürme
maliyetlerinden birisi de
kuþkusuz donaným giderleri;
bilgisayar, network, güvenlik,
sunucu, iþletim sistemi veritabaný lisanslarý. Bunlara
bakým destek giderlerini
eklenince bu maliyetler daha da
yükseliyor. Bu yüksek maliyetler
yeni yatýrým kararlarýný,
dolayýsýyla yeni projeleri ve
karlýlýk artýþýný da olumsuz
etkiliyor. Son kullanýcý tarafýnda
oluþan maliyetlerle ilgili
önerilen çözüm ise Thin Client,
yani Ýnce Ýstemci.
Nedir Bu Ýnce Ýstemci?
Ýnce istemci ya da Thin Client, merkezi
bir sunucuya baðlanarak bu sunucu
üzerinde oturum açmaya ve program
çalýþtýrmaya yarayan kullanýcý
terminalidir. Bu yapýda uygulamalar
sunucu üzerinde çalýþýr. Bütün veri ve
yazýlýmlar sunucu üzerinde
bulunduðundan istemci (son kullanýcý
bilgisayarý) tarafýna program yüklemeye
gerek yoktur. Üzerinde internet tarayýcý
bulunan ince istemciler ile web tabanlý
programlarý çalýþtýrmak ve internette
gezinmek mümkündür. Ýnce istemciler,
uygulamalarýn çalýþtýðý sunucuya yerel
ya da geniþ alan aðý (LAN/WAN)
üzerinden baðlanabileceði gibi internet
üzerinden de eriþebilir.
Klasik istemci/sunucu (client/server)
yapýsýnda, bir sunucu ve onun sunduðu
kaynaklardan yararlanan kullanýcý
bilgisayarlarý bulunmaktadýr. Bu yapýda
kullanýcý tarafýndan çalýþtýrýlan bir
program o bilgisayarýn iþlemcisinin de
çalýþmasýyla kullanýlmaktadýr. Ýnce
istemci kullanýmýndaysa programlar,
sadece sunucunun belleðinde ve
sunucunun iþlemcisi tarafýndan
STRATEJi
a) Bakým-Onarým Giderlerinden
Tasarruf:
Ýnce istemcilere veri ya da yazýlým
yüklenmediðinden iþletim sistemi
ayarlarý ya da verilerin bozulmasý gibi
sorunlar yaþanmaz.
b) Daha Uzun Kullaným Ömrü:
Çoðu zaman iþlemci ve bellek gibi
donanýmlarda yeni teknolojilerin
öncekilerle uyumlu olmamasý ve eski
model parçalarýn yüksek fiyatlarý
nedeniyle kapasite artýrým olanaðý da
bulunamamakta ve bilgisayarlarýn
tamamen
deðiþtirilmesi
gerekebilmektedir. Oysa ince istemci
kullanýmýnda programlar sunucu
üzerinde çalýþtýðýndan kullanýcý
cihazlarýnda iþlemci ya da bellek
kapasitesinin yetersiz kalmasý gibi bir
durum söz konusu deðildir.
çalýþtýrýlmaktadýr. Saðlanan bu merkezi
yapýda kullanýcý cihazlarýndan
kaynaklanan iþletim sistemi hatalarý,
program ayarlarýnýn bozulmasý, virüs
bulaþmasý ve güvenlik ataklarý gibi
sorunlara rastlanmamakta, ayrýca
sunucu bilgisayar dýþýna veri çýkartýlmasý
da söz konusu olmamaktadýr.
Aþaðýdaki veriler, küresel olarak Ýnce
Ýstemci mimarisine geçiþ trendini
göstermektedir;
• Gartner verilerine göre, 2001 yýlýnda
2 milyonun biraz üzerinde olan thin
client kullanýcýlarý, 2006 yýlýnda 30
milyonun üzerine çýkmýþtýr.
• IBM, HP, Sun, Compaq, Dell gibi
büyük donaným üreticilerinin ince
istemci üretimi artmýþtýr.
• Gartner verilerine göre; Fortune 500
firmalarýnýn %91’i ve Fortune 100
firmalarýnýn tamamý (%100) Ýnce Ýstemci
kullanmaktadýr.
• Silikon vadisi firmalarýnýn büyük bir
çoðunluðu enerji tasarrufu amacýyla
Ýnce Ýstemci kullanmaya baþlamýþlardýr.
Ýnce Ýstemcinin Öne Çýkan Avantajlarý
Hiç þüphesiz en büyük avantajý, düþük
Toplam Sahip Olma Maliyetidir.
Sonrasýndaysa kullaným kolaylýðý, son
derece düþük bakým maliyeti, yüksek
güvenlik ve yönetim kolaylýðý sayýlabilir.
1. Toplam Sahip Olma Maliyetinin
Düþük Olmasý:
Satýn Alma Fiyatý açýsýndan ele
alýndýðýnda ince istemciler ortalama bir
bilgisayara göre önemli bir maliyet
avantajý saðlamaktadýr. Ancak saðlanan
gerçek maliyet avantajý Toplam Sahip
Olma Maliyeti hesaplandýðýnda ortaya
çýkmaktadýr. Toplam Sahip Olma
Maliyeti, kullaným için yapýlan
harcamalarýn tamamýný içermektedir.
Bu maliyete, kullanýlan donaným ve
yazýlýmlarýn ilk satýn alma maliyetlerinin
yaný sýra, sistemin kullaným süresi
boyunca yapýlan kurulum, bakýmonarým, geliþtirme (upgrade), enerji,
sistem güvenliði, kullanýcý eðitimi,
destek ve yönetim gibi diðer harcama
kalemleri de hesaplamaya girmektedir.
Bunun yanýnda kullanýmýn kesintiye
uðramasý durumunda yaþanan iþgücü
ve zaman kaybý da Toplam Sahip Olma
Maliyetine katýlmaktadýr.
c) Enerji Tasarrufu:
Tipik bir ince istemci (monitör dýþýnda)
yaklaþýk 20-30W güç harcamaktadýr.
Bu deðer, kiþisel bilgisayarlarýn
harcadýðý güce göre (100-200W) oldukça
düþüktür. Bu nedenle ince istemci
kullanarak önemli bir enerji tasarrufu
saðlanmaktadýr.
d) Ýþletme Giderlerinden Tasarruf:
Bu maliyete kullanýcý eðitimi, güvenlik,
destek ve sistem yönetimi için yapýlan
harcamalar girmektedir. Ýþletme
maliyeti genellikle uzman personel ve
dýþarýdan hizmet alýmýndan
oluþtuðundan oldukça yüksek boyutlara
ulaþabilmektedir. Sunucu tabanlý bilgi
iþlem ve ince istemci kullanýmý,
saðladýðý yüksek güvenlik, merkezi yapý
ve düþük destek gereksinimiyle iþletme
giderlerinden önemli ölçüde tasarruf
saðlamaktadýr.
2. Kullaným Kolaylýðý:
Ýnce istemcilerin kurulumu ve kullanýmý
oldukça basittir. Hemen hiç bir kullanýcý
eðitimi gerekmez. Sessiz çalýþmasý, çok
az yer kaplamasý ve estetik
görünümüyle çalýþma ortamýnýzýn
verimliliðini artýrýr.
a) Hýzlý Kurulur:
Yeni bir bilgisayar aldýðýnýzda, çalýþmaya
baþlayabilmek için iþletim sistemi ve
sürücülerinizi yüklemeniz,
donanýmlarýnýzý tanýtmanýz ve
kullanacaðýnýz yazýlýmlarý tek tek
bilgisayarýnýza kurmanýz gerekecektir.
Oysa ince istemci kutusundan çýkarýldýðý
anda kullanýma hazýrdýr.
b) Hýzlý Açýlýr ve Kapanýr:
Kiþisel bilgisayarlarda kullanýlan
masaüstü iþletim sistemleri gibi
özellikler kullanýcý bilgisayarlarýnýn
açýlma ve kapanma süresini
uzatmaktadýr. Ýnce istemcilerdeyse
kendi iç yazýlýmý dýþýnda bir program
çalýþmadýðýndan açýlma ve kapanma
süresi oldukça kýsadýr.
c) Sessiz ve Ergonomiktir
Ýnce istemcilerde disk, CD- ROM sürücü
ya da soðutucu fan gibi hareketli bir
parça bulunmadýðýndan tamamen
sessiz çalýþýr.
3. Düþük Bakým Maliyeti:
a) Donaným Bakým Maliyeti Çok
Düþüktür:
Yapýlan araþtýrmalar kullaným süresi
boyunca yapýlan bakým-onarým ve
destek harcamalarýnýn satýn alma
maliyetini aþtýðýný hatta bir kaç katýný
bulabildiðini göstermektedir. Ýnce
istemcilerde ise disk, CD-ROM sürücü
gibi hareketli parça bulunmadýðýndan,
üzerinde veri depolanmadýðýndan,
iþletim sistemi ya da yazýlým
yüklenmediðinden bakým ve desteðe
gereksinim duyulmaz.
b) Yazýlým Bakýmý ve Güncellemesi
Gerekmez:
Verimli bir kullaným için bilgisayarda
yüklü bulunan veri ve yazýlýmlarýn
düzenli olarak bakýmýnýn yapýlmasý
gereklidir. Oysa ince istemci
kullanýmýnda bütün veri ve programlar
sunucuda tutulduðundan kullanýcý
tarafýndan herhangi bir yazýlým bakým
iþleminin yapýlmasýna gerek yoktur.
c) Virüs Bulaþmaz:
Bilgisayar virüsleri için her bir kullanýcý
bilgisayarý potansiyel bir giriþ noktasýdýr.
Ýnce istemcilerle kullanýcý
bilgisayarlarýndan kaynaklanan virüs
sorunlarý olmaz. Ýnce istemci
kullanýmýyla virüs korumasý için yapýlan
harcamalarda da büyük ölçüde tasarruf
saðlanýr.
4. Yüksek Güvenlik:
Ýstemci cihazlarý virüs ve casus
yazýlýmlara karþý tam güvendedir.
a) Kullanýcý Cihazýnda Veri Tutulmaz:
Ýnce istemci kullanýmýnda bütün bilgiler
sunucu üzerinde tutulur. Kullanýcý
tarafýna herhangi bir program ya da veri
yüklenmez. Ýnce istemcilere veri
depolanmasý olanaklý olmadýðýndan,
sunucudan kullanýcý bilgisayarýna
herhangi bir veri aktarýlamaz.
b) Çalýnma Riski Daha Azdýr:
Ýnce istemcilerin kiþisel kullaným
olanaðý bulunmamasý ve yaygýn
bilgisayar piyasasýnýn dýþýnda bir pazara
sahip olmasý çalýnma riskini önemli
ölçüde düþürmektedir. Kullanýcý
tarafýnda da her hangi bir veri kaybý,
bozulmasý ve çalýnmasý riski tamamen
ortadan kalkar. Bu durum sigorta
giderlerinin de önemli oranda
azalmasýný saðlar.azalmasýný saðlar.
5. Yönetim Kolaylýðý:
Her bir bilgisayara program yüklenmesi,
güncellenmesi, bu bilgisayarlarýn
virüslere ve güvenlik açýklarýna karþý
korunmasý önemli kaynak ve zaman
maliyeti oluþturmaktadýr. Ýnce istemci
kullanýmýyla saðlanan merkezi yapýyla
bütün sistemin tek bir noktadan
yönetimi, kontrolü ve bakýmý olanaklý
olmakta, böylece büyük zaman ve
kaynak tasarrufu saðlanmaktadýr.
SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler
28
SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER
Bir Bilgi Ýþlem Müdürünün Güncesi*
derdi de al baþýna belayý. Daha geçen
hafta öðretmiþtim excelde tablo
yapmayý. Üstelik belki de Sayýn Genel
Müdürümüz Beyefendiye Bilgi Ýþleme
alalým 1-2 eleman derdi. Ne de güzel
olurdu. Anlamadýðým, nerede
görülmüþtü bizzat Genel Müdürün her
bir bölüme kaç kiþi alýnacaðýný
belirlemesi. Adem-i merkeziyetçilik
önemliydi ve de gerekliydi nitekim.
Saat 10:30 falandý. Acenteler
Müdürümüz Hayrullah Bey ile güzel
güzel sohbet ediyor, þirketin sorunlarýný
enine boyuna tartýþýyor, güzel sonuçlara
elbirliðiyle varýyorduk. Son acenteler
toplantýsýna Seda Sayan yerine Ebru
Gündeþ’i mi çaðýrsaydýk diye konuþup
aslýnda Gülben Ergen olmalýydý da karar
kýlmýþtýk. Gelecek sene için not almýþtý
bunu. Acenteler, yeni yýl promosyonu
olarak gönderdiðimiz kalemleri çok
beðenmemiþlerdi. Ben þýk ve kaliteli bir
flash disk yaptýralým demiþtim, ama
Hayrullah Beyin de dediði gibi þirkette
teknolojinin ne kadar önemli olduðunu
anlamýþ o kadar az kiþi vardý ki. Sonra
laf arasýnda yeni Küçük Ofis Ürünü ne
zaman biter diye sormuþtu, hoþ asýl
ziyaret nedeni de buydu ya. Biraz daha
zamaný var demiþtim. Daha 1 ay bile
geçmemiþti tarifeyi bize verdiklerinden
beri. Bazý þeyleri de çok kolay
zannediyordu Hayrullah Bey. Yok
diðerleri 1 haftada yeni ürün
yapýyorlarmýþ da, üstelik her bir kanalda
fiyatlamalarý farklýymýþ da, poliçeleri 1
sayfada cancanlý oluyormuþ da, falan
da filan. Altýn gibi elemanlara sahip
olduðumu, teknolojimizin çok güçlü
olduðunu, diðerleri gibi harala hurala
deðil adam gibi ürün geliþtirdiðimizi,
tarifeyi hazýrlayan Nuran Haným ile
arkadaþlarýn canla baþla çalýþtýklarýný,
ama bölüme yeterince kaynak ve önem
verilmediðini söyledim. Lafýn altýnda
kalmamak gerekti. Sonra maazallah,
teknolojiye iliþkin tüm birikiminin SMS
göndermek olduðuna bakmadan saðda
solda “bizimki de eski teknoloji falan”
STRATEJi
Sayýn Genel Müdürümüz Beyefendinin
yeni iþe aldýðý Banka Sigortacýlýðý ve
Alternatif Daðýtým Kanallarý Satýþ
Müdürü Baþar Bey hýzla odama girdi ve
makineli tüfek gibi konuþmaya baþladý.
- “Tüm þirketler buraya yöneliyor,
ama bizde hiçbir teknolojik hazýrlýk yok.
Sigortacýlýktan zerre anlamayan ve
anlamak da istemeyen adamlara gelin
bizim sistemleri kullanýn diyoruz.
Müþteri ve poliçe bilgilerini kendi
sistemlerinize elle girersiniz, bir þey
olmaz diyoruz. Adamlar da doðru
rakiplere... Nasýl olacak bu iþ Cemil
Bey? Bizim bu kanallarda satýþ yapmaya
niyetimiz var mý?”
Hayrullah Bey yerinden hafifçe
kýmýldadý.
- “Dur bakalým evlat. Gel otur önce
bir soluklan. Cemil Bey bize bir Türk
kahvesi söylesin, öyle konuþalým bu
iþleri.” dedi.
Bu Baþar Efendi de hiç usulden
anlamýyordu caným. Sen kalk þirketin
koskoca Bilge Ýþlem Müdürünün
odasýna hýþýmla gir, içerde kim var kim
yok aldýrma, istediðin gibi söylen. Yoktu
öyle yaðma. Altta kalmamak lazýmdý.
Sonra saðda solda “bizimki de eski
teknoloji falan” derdi de al baþýna belayý.
Yurtdýþýnda bir yerlerde mastýr yapmýþ.
Dikkatli olmak lazýmdý. Kimin
referansýyla iþe alýndýðýný hala
öðrenememiþtim. Sayýn Genel
Müdürümüz Beyefendinin sekreteri
Vicdan Haným’dan gelecek haberleri
bekliyorduk bakalým.
- “Þimdi Baþar Bey, sigortacýlýk kolay
iþ deðildir. Madem poliçe satacaklar o
zaman bizim sistemi de öðrenecekler.
Ne kadar komisyon veriyoruz onlara biz
de biliyoruz herhalde. Komisyona
gelince ver, sistemi kullanmaya gelince
evde yokum, olmaz ki. Herkes için ayrý
sistem yapacak deðiliz ya. “ dedim.
Bunu derken gözlüklerimi de elime
almýþtým.
- “Kahve için teþekkürler Hayrullah
Bey, ama hemen geri dönmem lazým.”
deyip bana döndü. “Cemil Bey, bu iþ
ince LCD ekranlarý almakla, daha hafif
notebook taþýmakla, mailleri Blackberry
ile almakla olmuyor ki. Adamlar 1
poliçeyi kaç saniyede kestiklerine
bakýyorlar. Daha þimdi konuþtum. Bizde
1 kasko kesmek nereden baksanýz 4
dakika, rakiplerde ise 30 saniyenin
altýnda. Üstelik bilgilerini de
sistemlerine otomatik gönderiyorlar.
Adamlar tüm taksitli kartlarý
kullanýyorlar, bizde var sadece 2 tane.
Diðer banka kartý gelirse mail order
yaz. Onlarýn da iade iþlemlerini
merkezden elle yapýyormuþuz. 3 tane
asgari ücretle adam almýþ Operasyon
Müdürlüðü sýrf bu iþ için. “
Sükûneti elden býrakmadým.
- “Altýn gibi elemanlara sahibiz.
Teknolojimiz çok güçlü. Diðerleri gibi
harala hurala deðil adam gibi ürün
geliþtiriyoruz. Ama bölüme yeterince
kaynak ve önem verilmiyor Baþar Bey.”
Hiç geri adým atmadý. Kime neye
güveniyordu, pek bir merak ettim. Not
ettim aklýma þu Vicdan Haným ile hemen
konuþmalýydým. Dozu biraz artýrayým
dedim.
- “Koskoca bir þirketiz biz. Geçen yýlýn
sonuçlarýný görmediniz mi? Bir bakýn
lütfen kaçýncýyýz prim üretiminde. Bu
bankalar ve ADK’lar mý vardý o prim
üretiminde?”
- “Cemil Bey, Cemil Bey” dedi. “Prim
üretimi dýþýnda hasar/prim oranlarýna
da bakýyor musunuz? Geçen sene 100
TL’lik prim üretiminde bize kalan 25
kuruþ. Üstelik prim üretiminin de
%70’ini tahsil edebilmiþiz.”
Yahu ben mi tahsil edecektim de
etmedim diye aklýmdan geçirdim.
- “Ama bölüme yeterince kaynak ve
önem verilmiyor Baþar Bey.” diyebildim.
Geldiði gibi çýktý gitti. Hayrullah Bey de
hemen arkasýndan kalktý. Þimdi kesin
Sayýn Genel Müdürümüz Beyefendiye
gidip þikayet ederler. Tedbiri elden
býrakmamak lazým. Depodaki LCD
ekranlardan büyük olanýný Baþar Beye
göndereyim. Hayrullah Beye ise bir flash
disk yeter, exceldeki tablolarýný evine
götürsün diye.
* Bu günce tamamen hayal mahsulüdür. Gerçek kiþiler ve olaylarla benzerlikler tamamen tesadüftür.
BUNLARI BÝLÝYOR MUYDUNUZ?
• AIG Sigorta'nýn ve Aviva Sigorta'nýn tüm banka ve acente iliþkileri de dahil
olmak üzere merkez, bölge ve kanal operasyonlarýný 15 yýldýr SFS çözümleri
ile yönettiklerini
• SFS'nin sigorta acentelerine, kendi otomasyonlarý, sigorta þirketleri tarafýndan
verilen real-time acente sistemleri ve bu sistemler arasýnda entegrasyonu
saðlayan sigorta servis aðý olmak üzere 3 aþamalý çözüm saðlayan dünyadaki
tek þirket olduðunu
• SFS'nin innovasyon olarak kabul görmüþ Ürün Geliþtirme Tasarýmcýlarý ile
Sigortacýlýk Çözümleri’nin Köln Uygulamalý Bilimler Üniversitesi’nde ders
olarak okutulduðunu
• Dünyadaki ilk SOA bazlý sigorta aðlarýndan biri olarak iNet'e 19 sigorta
þirketinin ve onlarca sigorta aracýsýnýn baðlý olduðunu
• SFS’nin Fiba Sigorta’ ya kuruluþunda beri hizmet verdiðini ve Fiba Sigorta’nýn
tüm acente, banka ve anlaþmalý servisleri ile realtime online olarak sistemi
kullandýðýný
• 5 milyar dolara yakýn ciro, 18 ülkede 47.000 çalýþan ile dünyanýn en büyük
teknoloji firmalarýndan HCL'nin, dünya çapýnda incelemeler sonunda, global
pazarlarda sigortacýlýk uygulamalarý alanýnda iþ ortaðý olarak SFS’yi tercih
ettiðini
• Azerbaycan’ýn en büyük sigorta þirketlerinden Standard Insurance'ýn
sigortacýlýk çözümlerinde SFS'yi tercih ettiðini
• SFS'nin iþtiraði SFSDEV'in Kurumsal Masraf Yönetimi çözümlerinin HSBC,
HSBC Yatýrým, AXA, AXA Hayat, Aviva Sigorta ve Ankara Sigorta gibi birçok
firmada baþarý ile kullanýldýðýný
• SFS'nin iþtiraði SFSMAN'ýn insan kaynaklarý çözümlerinin baþta Vodafone
ve Vestel'in tüm firmalarý olmak üzere onlarca kurumda baþarý ile kullanýldýðýný
www.sfs.com.tr

Benzer belgeler