Forbud mot tvangsekteskap (tyrkisk) Zorla evlilik

Transkript

Forbud mot tvangsekteskap (tyrkisk) Zorla evlilik
Forbud mot tvangsekteskap (tyrkisk)
Zorla evlilik yasağı
Zorla evliliğin vuku bulduğu ülkelerden gelen bütün ilticacılar Norveç'teki
zorla evlilik yasağı hakkında bilgilendirilmelidirler.
Bir kimse kendi rızası olmadan veya baskı, tehdit veya başka bir psikolojik
veya fiziksel şiddet sonucu evlenirse buna zorla evlilik denir.
Norveç'te bir kimseyi evlenmeye zorlamak yasaktır
Bir kimseyi zorla evlendirmek veya bir kimsenin evlenmesi için baskı kurmak
yasaktır. Zorla evlilik ciddi bir temel insan hakları ihlalidir.
Bir evlilik ancak gönüllü olarak gerçekleştirilebilir. Yani her kişi evlenip
evlenmeyeceğine, ne zaman ve nerede evleneceğine ancak kendisi karar
verebilir.
Birisini evliliğe zorlayan veya zorla evliliğe destek olan kişiler altı seneye
kadar hapis cezasına çarptırılablirler. Bu durum, evlilik yurtdışında
gerçekleşse dahi geçerlidir. Bu konuda ceza alan kişiler Norveç'ten sınırdışı
dahi edilebilirler.
Yetkililere veya evlilik yapacak olan kişiye yanlış bilgi paylaşımında
bulunmak vs. gibi şeyler, bundan kasıt zorla evliliğin gerçekleştirilmesi ise,
zorla evlliliğe yardımdan sayılmaktadır.
Zorla evliliğe maruz kaldıysanız yardım alabilirsiniz
Norveçli yetkililer zorla evliliğe maruz kalan veya maruz kalmaktan korkan
kişilere yardımcı olmaktadır. Yetkililer, güvenli bir konut, durumun ihbar
edilmesi için avukat yardımı ve danışmanlık ayarlayabilir ve yapılan evliliği
geçersiz kılabilir.
Yasak hakkında veya nereden yardım alabileceğinizle iligli daha fazla
bilgiye ihtiyacınız varsa UDI'deki (Norveç Göçmen Müdürlüğü'ndeki) veya
mülteci yerleştirme merkezindeki görevlilerle irtibata geçebilirsiniz. Ayrıca bir
doktorla veya hemşireyle de görüşebilirsiniz.
Informasjonsskriv / Bilgilendirme metni
IM 2014-015, www.udiregelverk.no
Forbud mot tvangsekteskap
Alle asylsøkere som kommer fra land der det forekommer tvangsekteskap,
skal motta informasjon om det norske lovforbudet mot tvangsekteskap.
Hvis noen blir gift mot sin vilje, etter å ha blitt utsatt for press, trusler eller
annen psykisk eller fysisk vold, kalles det et tvangsekteskap.
I Norge er det forbudt å tvinge noen til å gifte seg
Det er forbudt å tvinge eller presse noen til å gifte seg. Tvangsekteskap er
en alvorlig krenkelse av grunnleggende menneskerettigheter.
Et ekteskap skal inngås av egen fri vilje. Det betyr at enhver skal bestemme
selv om hun eller han vil gifte seg, med hvem og når.
Den som tvinger noen til å gifte seg eller medvirker til tvangsekteskap,
risikerer fengselsstraff i inntil seks år. Dette gjelder selv om ekteskapet
inngås i utlandet. Personer som blir dømt for dette kan også bli utvist fra
Norge.
Som medvirkning til tvangsekteskap regnes blant annet bevisst å gi uriktige
opplysninger til myndighetene eller til personen som skal inngå ekteskap,
hvis hensikten er å gjennomføre et tvangsekteskap.
Du kan få hjelp om du er utsatt for tvangsekteskap
Norske myndigheter skal hjelpe personer som har blitt eller frykter å bli
utsatt for tvangsekteskap. Myndighetene kan gi trygg bolig, veiledning og
hjelp fra advokat til å anmelde forholdet og få ekteskapet kjent ugyldig.
Hvis du trenger mer informasjon om lovforbudet eller hvor du kan få hjelp,
kan du snakke med ansatte i UDI eller på asylmottaket. Du kan også
snakke med en lege eller en helsesøster.
Har du forstått informasjonen?
Forbud mot tvangsekteskap (tyrkisk)
Zorla evlilik yasağı
Informasjonsskriv / Bilgilendirme metni
IM 2014-015, www.udiregelverk.no
Verilen bilgilerin anlaşıldığını onaylıyor musunuz?
 Jeg har forstått informasjonen / Yukarıdaki bilgiler anlaşılmıştır
Søkerens navn og DUF-nummer / Başvuru sahibinin adı ve DUF
numarası
Sted og dato / Yer ve tarih
Underskriften til søkeren 1 / başvuru sahibinin imzası
2
 Jeg bekrefter å ha gitt informasjon / bilgileri paylaştığımı temin ederim
Underskriften til medarbeideren/saksbehandleren /
görevlinin/dosya sorumlusunun imzası
Eventuelle merknader / konuya dair notlar
1 Asylsøkere under 18 år skal ikke undertegne informasjonsskrivet, men bekrefte
muntlig om informasjonen er forstått.
2 18 yaşın altındaki ilticacılar bilgilendirme metnini imzalamazlar, bunun yerine içeriğin
anlaşıldığını sözlü olarak onaylarlar.
Informasjonsskriv / Bilgilendirme metni
IM 2014-015, www.udiregelverk.no