2015-2016 Öğrenci El Kitabı - İstanbul Şehir Üniversitesi

Transkript

2015-2016 Öğrenci El Kitabı - İstanbul Şehir Üniversitesi
2015-2016
Öğrenci
El Kitabı
İÇİN DEKİ LER
HOŞ GELDİNİZ 4
ŞEHİR HAKKINDA 6
Vizyon-Misyon-Değerlerimiz 6
İstanbul Şehir Üniversitesi Etik Kodu 7
Kampüsler 11
DİLLER OKULU 12
İngilizce Hazırlık Programı 12
Diğer Yabancı Diller 16
Arapça Hazırlık Programı 16
ÜNİVERSİTE YAŞAMINDA KULLANACAĞINIZ FAYDALI BİLGİLER 18
Ders Kayıtları 18
Öğrenciye Ait Belgeler 20
Akademik Bilgiler 21
Ücretler ve Burslar 28
Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü Çalışma Saatleri 31
Akademik Takvim 31
ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 32
Öğrenci Değişim Programları 32
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Yayınları 35
ÖĞRENİM ÜCRETİ, BURS ve ÖDEME BİLGİLERİ 36
ŞEHİR KÜTÜPHANESİ 38
Zengin Koleksiyon 38
Çalışma Saatleri 39
ŞEHİR Kütüphanesi’nden Yararlanma Koşulları 39
ŞEHİR’DE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 46
Bilgi Teknolojileri Altyapısı 46
Bilgisayar Kullanımı 46
İnternet Hizmetleri 46
E-posta Hizmeti 47
Printer ve Fotokopi Kullanımı 47
ŞEHİR Öğrenci Portalı 47
Çözüm Merkezi 47
ŞEHİR’DE YAŞAM 48
Öğrenci Birliği 48
Öğrenci Kulüpleri 48
Yemek 50
Öğrenci Konukevleri 51
Sağlık Hizmetleri 52
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi 52
Spor Etkinlikleri 54
Kampüs Güvenliği 54
ŞEHİR ALTUNİZADE KAMPÜSLERİNE ULAŞIM 56
YAKIN ÇEVRE 58
Hoş
Geldiniz
Sevgili Arkadaşlar,
Uzun ve yoğun bir dönemi başarıyla geride bıraktınız. Bu zorlu sürecin
sonunda ŞEHİR’i tercih ederek aramıza katılmanızdan büyük gurur
duyuyoruz.
Uluslararası öğrencileri ve öğretim üyeleri, güçlü dil eğitimi, nitelikli
akademisyen kadrosu ve sağlam müfredatıyla, ŞEHİR’in dinamik ve
zengin akademik ortamını seveceksiniz.
Burada geçirdiğiniz yıllar boyunca, muhtemelen hayatınızın en yoğun
değişimini yaşayacaksınız. ŞEHİR, size yeni bir anlayış, bilgi birikimi ve
bakış açısı kazandıracak.
ŞEHİR’deki çok-kültürlü ortam ve değişim programları, size uluslararası
bir deneyim şansı sunar.
Farklı bölgelerin mirası, dünya kültürünü kucaklayan bireyler olmanıza
yardımcı olur.
ŞEHİR katılımınızla daha da büyüyecek.
Bilginin üretildiği ve yaygınlaştırıldığı özgür, hoşgörülü ve çok sesli bir
ortamda hep birlikte öğreneceğiz. Düşünerek, araştırarak ve tartışarak
doğru bilgiye ulaşacağız.
Geleceğimizi biçimlendirecek projelere imza atacağız.
ŞEHİR’deki yenilikçi ve dinamik ortama güç katacağınıza ve hep birlikte
hayatta bir fark yaratacağımıza yürekten inanıyoruz.
Aramıza hoş geldiniz.
4
ŞEHİR
Hakkında
İstanbul Şehir Üniversitesi, köklü bir eğitim ve akademik faaliyet geleneğine
sahip Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 2008 yılında kuruldu. 2010-2011
akademik yılında ise ilk öğrencilerini kabul etti. 6 fakülte çatısı altında 14
lisans programına; 3 enstitü çatısı altında 12 yüksek lisans ve 3 doktora
programına sahip ŞEHİR, akademik faaliyetlerini Altunizade Doğu, Batı ve
Güney kampüslerinde sürdürüyor.
Disiplinlerarası bir eğitim anlayışını benimseyen İstanbul Şehir Üniversitesi,
öğrencilerini bir yandan farklı kültür ve medeniyet havzalarının bilgi birikimini
özümsemeye hazırlarken, bir yandan da Türkiye havzasının bilgi birikimini
tüm insanlıkla paylaşmayı amaçlıyor. Bu bağlamda, ulusal ve uluslararası
akademik kurumlar arasındaki etkileşimi azamiye çıkarmayı hedefleyen
çalışmalar yürütüyor.
Keşifsel bilginin üretimine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı
amaçlayan ŞEHİR, özgün, katılımcı, evrensel ve özgürlükçü perspektifiyle ve
zenginleşen ekibiyle bir dünya üniversitesi olmanın tüm gerekliliklerini yerine
getiriyor.
Vizyon
• Araştırma ve eğitimde dünyaca tanınan,
• Bölgemizin ve Türkiye’nin saygın üniversitelerinden biri olmak istiyoruz.
Misyon
Misyonumuz aramak, anlamak ve paylaşmaktır.
• İyi, doğru ve güzeli aramak,
• İnsan, toplum ve doğayı anlamak,
• Bu arayış ve anlayışın ürünü olan bilgileri tüm insanlıkla paylaşmak istiyoruz.
Değerlerimiz
Özgüven, özgürlük, özgünlük, sorumluluk, üretkenlik, katılımcılık, evrensellik.
6
İstanbul Şehir Üniversitesi Etik Kodu
Dîbâce
1. İstanbul Şehir Üniversitesi (ŞEHİR), Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) tecrübesi
üzerine inşa edilmiş bir üniversitedir. BİSAV, iyiyi, doğruyu ve güzeli ararken
hâkim dünyanın sunduğu hazır reçeteleri yeterli bulmayıp, bu topraklarda
var olmuş medeniyet dinamiklerini de dikkate alarak özgün bilgi üretmeyi
amaçlayan bir entelektüel birikimi temsil etmektedir. Doğru soruların acele
cevaplardan daha sahici olduğuna inanarak başladığı yolculuğunda,
bir yandan birey, toplum ve doğanın uyum içinde varolabileceği küresel
cevapların imkanını ararken, diğer yandan İstanbul şehrinde tecessüm
etmiş bir dünyanın bilgi, inanç ve estetiğini araştırmaya çalışan bu tecrübe,
kendi içinde yeterli bir çevre oluşturmak yerine, başka tecrübelerle
karşılaşma yolunu seçtiği için ŞEHİR’i kurmaya karar verdi. ŞEHİR, bu
yaklaşımla dünyaya hayati önemde katkılar sunacak akademik bir ortam
kurma ümidinin adıdır. Her mensubunun eşit derecede var olma hakkına
sahip bulunduğu bir ortak zemin sıfatıyla ŞEHİR, paydaşlarının kökenlerini,
kültürel referanslarını ve tercih çeşitliliğini zenginlik sayar. Farklılıkları
kendi misyonunu gerçekleştirme yolunda birer fırsat olarak kabul eden
ŞEHİR, üniversiteler hakkındaki mevzuatın, yerel kurumsal ve bürokratik
geleneklerin ve modern profesyonel kurum etiğinin ötesinde ve üstünde,
kendi kişiliğini, ufkunu ve iradesini yansıtan ve şimdiye kadar toplu olarak
kağıda dökülmemiş bir etik koda sahiptir. ŞEHİR bünyesindeki her türlü
ilişki ve çalışma üzerinde hakim olduğunu bildiğimiz bu etik kodun ilk
aşamada dile getirilmesi gereken esaslarını paylaşmak istiyoruz.
2. İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri, öğretim elemanları, idari ve teknik
kadroları ve diğer mensuplarıyla beraber bir camiadır. ŞEHİR ile bu camiayı
kasdediyoruz.
Hakkaniyetin ve Ahlakın Hakimiyeti
3. ŞEHİR’deki her türlü davranış, faaliyet ve ürün hakkaniyete riayet eden ve
güzel ahlakı gözeten bir karakterde olmalıdır. 7
Kurum İçi Barışı Korumak
4. ŞEHİR’de kurum içi barışı ve karşılıklı saygı ve nezaketi korumak herkese
ait bir sorumluluktur.
Yönetişimde Çoğulculuk
5. ŞEHİR, kararların mümkün olduğunca ortaklaşa alınmasına ve
sorumlulukların olabildiğince adaletli dağıtılmasına özen gösterir.
Uzmanlığa Saygı
6. ŞEHİR uzmanlığa ve uzmanlık alanlarına saygılıdır; öğretim, yönetişim
ve üniversite dışındaki faaliyetlerinde uzmanlığa saygı ilkesi gereğince
davranır.
Gelişimi ve Başarıyı Teşvik
7. ŞEHİR, mensuplarının kendilerini geliştirmelerine yardımcı bir yönetim ve
işleyiş anlayışını gerçekleştirmeye çalışır; başarının teşvik, onurlandırma
ve ödüllendirme ile artacağına inanır.
Kurumsal Sorumluluk
8. ŞEHİR, hukuk kuralları tarafından nitelenmese bile, saydamlık veya gizlilik
gerektiren konularda bu koşulların sağlanmasına özen gösterir.
Uluslararası Akademik Standartlar
9. ŞEHİR uluslararası akademik standartlara titizlikle uymayı ve her türlü
faaliyetinde dünya çapında bir kalite tutturmayı hedefler; mevzuattaki
tanımlarla, yerel standart ve teamüllerle yetinmeyi reddeder.
10. ŞEHİR takım çalışmasını, uluslararasılığı ve disiplinlerarasılığı destekler,
faaliyet ve ürünlerinde bu niteliklerin bulunmasına önem verir.
Dürüstlük
11. ŞEHİR mutlak dürüstlük ilkesi ışığında özgün bilgi üretir ve aktarır. Hem
akademik üretim, hem de öğretim düzeyinde hayati önemi haiz bu ilke
gereği, kopyacılık ve intihal vakıalarında hoşgörülü davranmayı reddeder;
ilgili kuralları tavizsiz yorumlar ve uygular.
12. ŞEHİR’de gerçekleştirilen araştırmalar ilgili diğer araştırmalara ve ilişkili
taraflara, araştırmaya katkıda bulunanlar, araştırma konusu olanlar ve
araştırmayı destekleyenlere saygılıdır. Bir araştırmanın bilinçli olarak
görmezden gelinmesi ya da yanlış anlaşılabilecek şekilde yansıtılması
gibi sorunlu davranışlardan kaçınmaya akademik saygı gereği özen
gösterir.
Akademik Özgürlük
13. ŞEHİR her türlü düşünce ve problemin gerek öğretim elemanları, gerek
öğrenciler düzeyinde özgürce dile getirildiği ve tartışıldığı bir ortamdır.
ŞEHİR’de herkes kendi tercih ve ilgileri doğrultusunda akademik
araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını paylaşma hakkına sahiptir.
8
14. Akademik özgürlük ŞEHİR’deki herkesi ve her akademik faaliyeti kapsar.
Bu çerçevede ŞEHİR, Lima Bildirgesi (1988), UNESCO Yüksek Öğretim
Personelinin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı (1997), Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisi Akademik Özgürlük ve Üniversite Özerkliğine
İlişkin Tavsiye Kararı (2006) ve YÖK Akademik Özgürlük Bildirgesi (2013)
gibi bildirgelerin içeriklerini oluşturan temel düşünceleri benimsemektedir.
15. ŞEHİR’de ifade hürriyeti üzerindeki tek sınır, genelde üniversite
kavramının, özelde ŞEHİR’in varlık zeminini yok eden şiddet
savunuculuğu, ırkçılık ve nefret söylemidir. ŞEHİR ifade özgürlüğünü
sağlamak ile nefret söylemini yok etmek arasında bir denge inşa etmeyi
hedefler.
16. ŞEHİR’de akademik amaçla paylaşılan her türlü bilgi, ifade, tartışma,
duyuru ve yayın, entelektüel ve ilmi âdâba uygun gerçekleşmeli;
tehdidkâr, aşağılayıcı ve ilmi olmayan yollarla mahkum edici bir üsluba
sahip olmamalıdır. ŞEHİR’in öğretim elemanları, öğrencilerini farklı
boyut ve tarafları dikkate alan değerlendirmeler yapmaya, katılmadıkları
düşüncelere karşı hoşgörülü olmaya, kendi görüşlerini sağlam delillere ve
mantığa dayanarak oluşturmaya teşvik eden bir yaklaşımı benimserler.
Haksızlıklara ve Baskılara Karşı Duruş
17. ŞEHİR, kendi bünyesinde haksızlığın ve baskının hiçbir şekline imkan
tanımama azmindedir. Baskının daima farklı biçim ve gerekçelere
büründüğü gerçeğini gözönüne alarak, bu hedefine ancak sürekli ve
sağlıklı bir tartışma ortamı sayesinde ulaşabileceğinin farkındadır.
18. ŞEHİR’de kimsenin kendi görüş, tavır ve farklılıklarından dolayı başkaları
tarafından hor görülmeyeceği ve herhangi bir şekilde dezavantajlı duruma
düşürülmeyeceği bir ortamı sağlamak herkesin sorumluluğudur. Çünkü
ŞEHİR tabiiyet, etnisite, ırk, toplumsal kimlik, cinsiyet, cinsel kimlik, din,
mezhep, tarikat, cemaat, dil, lehçe, bedensel özellik, politik ve ideolojik
görüş sebebiyle çoğunluktan farklı kabul edilenlerin bu farklılıklarından
dolayı tedirginlik yaşamayacağı bir zemindir.
19. ŞEHİR, herkesin ama özellikle azınlıkta kalan veya sesi cılız çıkanların
görüşlerini ve sorunlarını dile getirme imkanı tanıyan bir yönetim ve
öğretim anlayışını benimser.
9
Ayrımcılık ve Taciz
20. ŞEHİR, kurumsal ve akademik nüfuz ve yetkinin kötüye kullanımıyla
ortaya çıkan özlük haklarını kısıtlayıcı, kariyere zarar verici ve çalışma
yaşamı kalitesini düşürücü davranışları reddeder.
21. ŞEHİR’de yasa ve yönetmeliklerin hükümleri dışında, bilim insanları
arasında kıdem ve unvan ayrımcılığı yapılmaz.
22. ŞEHİR, ayrımcılık ve tacize ilişkin vakıaları, yasaların belirlediği
çerçevenin ötesinde, uluslararası profesyonel etik ve ahlaki-toplumsal
boyut ile değerlendirir.
Tamamlayıcı Maddeler
23. ŞEHİR, üniversite eğitimini taraflarca akdedilen, ana hatları mevzuat
tarafından belirlenmiş, ancak içerik ve ayrıntısı paydaşlar tarafından süreç
içinde iyi niyet esasına göre doldurulacak bir sözleşme olarak kabul
eder. Bu sözleşmenin gereklerini yerine getirirken ve içeriğini geliştirirken
karşılıklı rızaya ve sözleşme sorumluluğuna dikkat etmek her tarafa ait bir
borçtur.
24. ŞEHİR, imkanlarını suistimal eden tavır ve davranışlara karşı önlem alır.
10
Kampüsler
Altunizade Kampüsleri
Altunizade’de Doğu, Batı ve Güney olmak üzere üç kampüs bulunuyor.
Kampüsler, İstanbul’un ana ulaşım arterlerinin tam ortasında, otobüs ve
metrobüs duraklarına yürüme mesafesinde, Boğaziçi Köprüsü’nün Anadolu
Yakası çıkışında yer alıyor. Kampüsler, öğrencilere ferah bir çalışma ortamı ve
sosyal-kültürel faaliyetler düzenleme kolaylığı sağlarken, aynı zamanda şehir
yaşamıyla iç içe bir eğitim sunuyor.
Dragos Kampüsü
Yaklaşık 300 dönümlük bir alana yayılan Dragos Kampüsü, kara ve deniz
yollarının kesiştiği bir alanda ve Marmaray metro hattı üzerinde yer alıyor.
Dragos Kampüsü eğitim bölümleri, kongre merkezi, sergileme mekanları,
açık hava etkinlik alanları, sosyal yaşam alanları ve yurtlarıyla yaklaşık 6 bin
öğrenciye hizmet verecek. Kampüsün mimari proje çalışmaları devam ediyor.
Altunizade Kampüsleri
KADIKÖY
BOSTANCI
Dragos Kampüsü
11
Diller
Okulu
ŞEHİR Diller Okulu’nda İngilizcenin yanı sıra İspanyolca, Almanca, Fransızca,
Osmanlıca, Arapça ve Farsça dilleri de öğretiliyor. Türkçenin yabancı dil
olarak öğretimi de Diller Okulu çatısı altında yapılıyor.
İngilizce Hazırlık Programı
ŞEHİR Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programı (ŞEHİR English Preparatory
Program - SEPP), öğrencilere akademik çalışmalarını yürütebilmelerini
sağlamak amacıyla, İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurma, okuduğunu ve
dinlediğini anlama becerilerini kazandırmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra,
öğrencilerin bireysel ve grup çalışmaları yapabilme, kişisel yeteneklerini
değerlendirme, eleştirel düşünme, etkin dinleme ve çalışma becerilerini
geliştirmek de SEPP’in hedefleri arasında yer alıyor.
SEPP’te modüler sistem uygulanıyor. Program yedişer haftalık beş
modülden oluşuyor: Başlangıç (elementary), alt-orta (pre-intermediate),
orta (intermediate), üst-orta (upper-intermediate) ve fakülte hazırlık (prefaculty). Başlangıç ve alt-orta düzeylerde genel İngilizce, sonraki düzeylerde
tema bazlı akademik İngilizce öğretiliyor. Programda ölçme-değerlendirme
sistemi de eğitim sistemiyle eş güdümlü olarak “süreç” temelli bir yaklaşımla
planlandı. Buna göre öğrenciler, derslere etkin katılımlarıyla, kütüphanedeki
elektronik kaynaklar ve interneti etkin kullanarak hazırladıkları ödevlerle,
yaptıkları sözlü sunumlarla ve sınıf içi tartışmalarla değerlendiriliyorlar.
İngilizce Düzey Belirleme Sınavı
ŞEHİR’li öğrenciler üniversiteye kayıt olduktan sonra İngilizce Hazırlık
Programı’nda hangi düzeye devam edeceklerini belirlemek amacıyla bir
yerleştirme sınavına tabi tutuluyorlar. Öğrencilerin, İngilizce dil bilgisi, sözcük
bilgisi, okuma ve dinleme konularında test edildiği bu sınavın toplam süresi
50 dakikadır.
12
ŞEHİR İngilizce Hazırlık Programı’nda Düzeyler
Başlangıç Düzeyi (Elementary)
İngilizce bilgileri olmayan ya da az olan öğrenciler ilk düzeye yerleştiriliyorlar.
Bu düzeyde amaç, öğrencilerin İngilizce sözcük ve dil bilgisi kullanımlarının
yanı sıra okuduklarını ve dinlediklerini anlamaya yönelik beceriler
kazanmalarıdır. Ayrıca yine bu düzeyde, paragraf yazma ve sunum yapma
becerilerinin temelleri de atılıyor. Sınıf içinde sunum yapma becerilerinin
geliştirilmesine yönelik olarak öğrencilerden video projeler hazırlamaları
isteniyor. Başlangıç düzeyini başarıyla tamamlayıp bir üst düzeye
geçebilmek için öğrencilerin yazma ürünlerini içeren bir dosya tutmaları,
öğrendikleri sözcükleri günlük olarak anlamlı bir şekilde kaydetmeleri,
dizüstü bilgisayarlarının kameralarını kullanarak konuşmalarını kaydetmeleri,
kütüphanede yer alan düzeylerine uygun en az iki kitabı okumaları ve
derslere etkin olarak katılmaları gerekiyor. Öğrenciler modülün sonunda
düzey hedeflerinin tümünün ölçüldüğü bir modül tamamlama sınavına tabi
tutuluyor. Bütün bu ölçmelerin ağırlıklı değerlendirmesiyle başarıları harf notu
olarak saptanıyor. Bu sınavların sonunda A, B ya da C almaları halinde bir üst
düzeye devam edebiliyorlar.
Alt-Orta Düzey (Pre-Intermediate)
Bu düzeyde öğrencilerin iletişime yönelik dil kullanımları, okuma, dinleme,
yazma ve konuşma becerileri daha da gelişiyor. Bu düzeyi başarıyla
tamamlayabilmeleri için öğrencilerin düşüncelerini bir paragrafta organize
edip yazabilmeleri, teknolojiden yararlanarak sunum yapabilmeleri ve tartışma
gruplarında yer almaları gerekiyor. Öğrenciler, farklı süreç değerlendirmelerinin
yanı sıra, modül sonunda modül tamamlama sınavına tabi tutuluyorlar.
13
Orta Düzey (Intermediate)
Öğrenciler bu düzeyde, akademik İngilizceyi öğrenmeye başlıyorlar. Orta
düzey, akademik yaşamda sıkça karşılaşılan dinleme ve not tutma, makale
yazma, akademik bir metni okuyup anlama ve ikna etmek üzere sunum
yapma yeteneklerini kazandırmayı hedefliyor. Bu düzeyde öğrencilerin internet
ve kütüphane kaynaklarını etkin biçimde kullanmaları, akademik makalelere
erişmeleri ve okumaları, sunumlar ve araştırmalar yapabilmelerini mümkün
kılan bir eğitim sunuluyor. Öğrenciler, farklı süreç değerlendirmelerinin yanı
sıra, orta düzey sonunda modül tamamlama sınavına tabi tutuluyorlar.
Üst-Orta Düzey (Upper-Intermediate)
Üst-orta düzey, İngilizce okuma, dinleme ve yazma becerilerinin geliştirilmesini
amaçlıyor. Öğrencilerin akademik yaşamlarını kolaylaştıracak bilgi ve
becerilerin sunulduğu bu düzeyde, dersler tema bazlı işleniyor. Haftalık olarak
iki tema çerçevesinde okumalar yapılıyor, dinleme ve not tutma etkinlikleri
gerçekleştiriliyor, dil bilgisi konuları bu temalar çerçevesinde sunuluyor ve
öğrencilerden 350 sözcükten oluşan makaleler yazmaları bekleniyor. Yine bu
düzeyde, öğrencilerin eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmeleri önem kazanıyor.
Diğer düzeylerde aşamalı olarak ele alınan bu beceri, üst-orta düzeye
gelindiğinde okunan ve dinlenen metinlerin içeriğiyle daha etkin hale geliyor.
Öğrencilerin bu düzeyde, dinledikleri bir konuşmadan sonra aynı konuya
farklı açıdan yaklaşan makaleler okumaları, bu iki bakış açısını irdeleyerek
tartışmalar yapmaları ve her iki görüşü eleştirel olarak ele alıp bir makale
yazabilmeleri gerekiyor. Bu düzeyde değerlendirme, öğrencilerin kütüphane ve
elektronik kaynakları kullanarak ve referans göstererek yazacakları makaleler,
sınıf içinde yapacakları bir sunum, bir ara sınav ve modül tamamlama sınavının
ağırlıklı not ortalamasıyla harf notu olarak saptanıyor.
Fakülte Hazırlık Düzeyi (Pre-Faculty)
Bu düzeyin iki işlevi bulunuyor. Bunlardan birincisi öğrencileri İstanbul Şehir
Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı olan IELTS’e hazırlamak. İkincisiyse
akademik yaşamda gerekli olacak araştırma yapma, fakülte sınavlarındaki
sorulara yanıt verme, dersleri dinleyip not tutabilme, akademik proje
hazırlama gibi yetkinlikleri kazandırmak. Öğrenciler, fakülte hazırlık düzeyini
başarıyla tamamlayarak IELTS’e girebiliyorlar.
İngilizce Yeterlilik Sınavı: IELTS
ŞEHİR’de İngilizce yeterlilik sınavı olarak IELTS (International English
Language Testing System) uygulanır. Bu sınav, uluslararası geçerliği olan bir
sınavdır ve yılda dört kez kapalı oturumda gerçekleştirilir. IELTS, İngilizce
okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini test eder. Testin uygulanması
ve değerlendirilmesi British Council Türkiye ekibi tarafından yapılır.
Son kur olan Fakülte Hazırlık kurunu başarıyla tamamlamış öğrencilerin
IELTS’ten hiçbir alanda 5.0’ın altında almamak koşuluyla, en az 5.5 alması
İngilizce Hazırlık Programı’nı tamamlamak için yeterli şarttır. Ancak son kuru
tamamlamadan sınava giren öğrencilerimizin 6.0 alması gerekmektedir.
Ders Saatleri
Başlangıç, alt-orta ve orta düzeylerde ders saati haftada 24, üst-orta ve
fakülte hazırlık düzeylerinde ise 19 saattir. Derslerin yanı sıra, her öğrenci
14
haftada en az 15 dakika sınıf öğretmenlerinden biriyle birebir ders yapıyor.
Bu zaman diliminde, öğrenciler ders içinde anlamadıkları, sormaya fırsat
bulamadıkları soruları sorup, yazdıkları bir paragraf ya da makaleyle ilgili geri
bildirim alabiliyorlar. Öğrenciler, İngilizce dil gelişimleri, sınıf içi katılımları,
süreç değerlendirme puanları gibi konularda da bu zaman diliminde
öğretmenleri tarafından bilgilendiriliyorlar.
Dersler sabah 9’da başlıyor. Haftanın bir günü öğleden sonra ise öğrencilerin
üniversitedeki sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılabilmeleri için ayrıldı.
Bu amaçla her hafta bir öğleden sonra İngilizce Hazırlık Programı’nda ders
yapılmaz.
Devam Zorunluluğu / Derslere Katılım ve
Doktor Raporu
İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrencilerin derslerin en az yüzde 90’ına
katılmaları gerekiyor. Doktor raporlarının ders devamsızlığına etkisi
bulunmuyor. Ama sınavlara hastalığı nedeniyle gelemeyen ve bunu doktor
raporuyla belgeleyen öğrencilere bir sınav hakkı veriliyor. Bunun yanı sıra
öğrencilerden derslerdeki etkinliklere katılmaları, verilen ödev ve projeleri
eksiksiz ve zamanında teslim etmeleri, derslerde İngilizce konuşmaları
bekleniyor.
Akademik Destek
İngilizce Hazırlık Programı’ndaki bütün öğrencilerin bölümlerinde bir akademik
danışmanları oluyor. Danışmanlar İngilizce Hazırlık Programı’ndan başlayarak
öğrencilerin akademik gelişimlerini izliyor. Öğrencilere ŞEHİR’e geldiklerinde
ilk olarak akademik danışmanlarıyla tanışmaları ve zaman zaman İngilizce dil
gelişimleriyle ilgili kendilerini bilgilendirmeleri öneriliyor.
Ödev ve Projeler
İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrencilerden derste katılacakları etkinliklerin
yanı sıra ödevler yapmaları ve projeler hazırlamaları bekleniyor. Öğrencilerin
bu ödev ve projelerin de dersin parçası olduğunu unutmamaları gerekiyor.
Bazı durumlarda dersin akışı öğrencilerin bu ödevleri yapmış olmalarına bağlı
olabiliyor. Bu nedenle öğrencilerden, verilen ödevleri zamanında ve eksiksiz
yapmaları bekleniyor.
Akademik Etik
İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrencilerden ödev ve projelerinde
başkalarının ürettiği bilgi ve fikirleri kaynak göstermeden kullanmamaya özen
göstermeleri bekleniyor. Akademik etik kurallarına uyulmadığının saptanması
halinde not kaybetmekten, aynı düzeyi tekrarlamaya kadar farklı yaptırımlar
uygulanabiliyor.
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
Her düzeyde, ölçme ve değerlendirme sistemi küçük farklılıklara rağmen
benzerlik gösteriyor. Öğrencilere, yedi haftalık bir modülde bir ara sınav, bir
modül tamamlama sınavı, alternatif değerlendirme adı verilen sözlü sunum
15
ve grup tartışması, yazma projesi gibi ölçme-değerlendirme birimlerinden
not veriliyor. Her modülün başında öğretim elemanı öğrencilere ders içerikleri
ve değerlendirmeye ilişkin ayrıntılı bilgi veriyor. Değerlendirme için kullanılan
ölçme kriterleri LMS’e yükleniyor.
LMS (Learning Management System)/ MyŞehir
İngilizce Hazırlık Programında MyŞehir Intranet portalının bir parçası olan
LMS yoğun bir şekilde kullanılıyor. Öğretmenler, öğrencilerin ödevlerini
LMS’e yüklüyorlar. Ödev ve projeleri değerlendirmede kullanılacak ölçme
kriterleri LMS’te belirtiliyor. Öğrencilerin de bazı ödevleri LMS’e yükleyerek
öğretmenlerine ulaştırmaları bekleniyor. Bunun yanı sıra, Diller Okulu yönetimi
de öğrencilerle iletişim platformu olarak LMS’i kullanıyor. Örneğin, sınava
girilecek derslikler ve sınav notları LMS aracılığıyla öğrencilere bildiriliyor. Bu
nedenle, öğrencilerin ŞEHİR e-posta adreslerini kullanmaları ve LMS’i günde
en az bir kez kontrol etmeleri gerekiyor.
Diğer Yabancı Diller
Diller Okulu, öğrencilerin tercihleri doğrultusunda ikinci sınıftan başlayarak
öğrencilere seçmeli olarak ikinci bir yabancı dil öğrenme fırsatı sunuyor.
2014- 2015 akademik yılında sunulan derslerin arasında Almanca, Fransızca,
Osmanlıca, Farsça, Arapça, Ermenice ve İspanyolca bulunuyor.
Arapça Hazırlık Programı
İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim dili Arapça,
İngilizce ve Türkçedir. İslami İlimler Fakültesi’nin öğrencileri üniversiteye
geldikleri ilk yıl, ağırlıklı olarak İngilizce Hazırlık Programı’nı ve Arapça Hazırlık
16
Programı’nın kendi seviyelerine uygun olan ilk kurunu takip ederler. İngilizce
Hazırlık Programı’yla aynı anda takip edilecek olan Arapça Hazırlık Programı
haftada 6 saatten oluşur.
Diller Okulu Arapça Hazırlık Programı olarak görev ve hedefimiz akademik
yaşamınızda ve sonrasında size yardımcı olacak Arapça okuma, yazma,
dinleme ve konuşma becerilerinizin bir bütün olarak gelişmesidir. Bu
becerilere halihazırda sahip öğrencilerimiz Arapça Hazırlık Programı’ndan
muaf tutulurlar. İslami İlimler Fakültesi’ne kayıt yaptıran her öğrenci Arapça
düzey belirleme sınavına girer. Düzey belirleme sınavında belli bir puanı
geçen öğrencilerimiz muafiyet sınavına alınırlar. Muafiyet sınavında başarılı
olan öğrencilerimiz, fakültelerine başlayabilirler. Diğer tüm öğrenciler düzey
belirleme sınavlarının sonucuna göre belirlenecek düzeylerden başlamak
üzere Arapça Hazırlık Programı öğrencisi olurlar.
İngilizce Hazırlık Programı akademik takvimi, aynı zamanda Arapça Hazırlık
Programı akademik takvimidir. Arapça Hazırlık Programı, İngilizce Hazırlık
Programı’nın takip edildiği hafta ve günlerde, İngilizce derslerinin bitiminden
sonra başlayacaktır.
17
Üniversite Yaşamında
Kullanacağınız
Faydalı Bilgiler
Ders Kayıtları
Lisans öğrencileri, ders kayıtlarını 14-17 Eylül 2015 tarihlerinde öğrenci portalı
(sap.sehir.edu.tr) üzerinden akademik danışman onayıyla yapabilirler.
İngilizce Hazırlık Programı’na ders kayıtları ise öğrencilerin “Seviye Belirleme
Sınavı” sonucuna göre (Başlangıç, Alt-Orta, Orta, Üst-Orta, Fakülte Hazırlık
seviyelerine) Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü tarafından yapılır.
Lisans programlarına ders kaydı yaptıran öğrenciler, öğrenci portalına şifreyle
giriş yaparak kayıt oldukları dersleri görüntüleyebilirler. Ayrıca sekiz yarıyıllık
ders planlarına üniversitenin web sayfasından ulaşabilirler. Önceki yarıyıllarda
başarısız olunan veya hiç alınmayan derslerin, izleyen yarıyıllarda öncelikle
alınmaları gerekir. Haftalık ders çizelgesinde kısmen çakışan derslere birlikte
kayıt olmak ancak ilgili öğretim elemanlarının ve danışmanın onayı ile
mümkün olabilir.
Kayıt Yenileme
Öğrenciler, her yarıyıl başında Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde o yılın
öğretim ücretini ödemek ve derslere kayıt yaptırmak suretiyle kayıt yenilemek
zorundadır.
Ders Ekleme - Bırakma ve Dersten Çekilme
Ders ekleme ve bırakma işlemleri her yarıyıl Akademik Takvimde ilan edilen
tarihlerde gerçekleştirilir. Öğrenciler bu süre içinde daha önce yazıldıkları
derslerin bir kısmını bırakabilir veya yenilerini ekleyebilirler.
Ayrıca öğrenciler, Akademik Takvimde belirtilen dersten çekilme süresi içinde,
kayıtlı oldukları bir veya daha fazla dersten, danışmanın olumlu görüşünü
alarak çekilebilirler.
Bu durumda yarıyıl öğretim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz.
18
Derslerden Muafiyet
Bir dersten muaf olmak isteyen öğrenciler için ilgili fakülte tarafından muafiyet
sınavı düzenlenebilir. Bu sınavları başaran öğrenciler bu derslerden muaf
tutulur. Muaf olunan dersler “E” harfiyle gösterilir, ağırlıklı ortalamaya katılmaz.
Herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gördükten sonra yatay
geçiş, nakil veya sınav yoluyla İstanbul Şehir Üniversitesi’ne kayıt yaptıran
öğrencilerin intibakları Senato tarafından hazırlanan Muafiyet ve İntibak
Yönergesi’ne göre yapılır.
Muafiyet için, ilgili dersten İstanbul Şehir Üniversitesi not sisteminde C’ye
karşılık gelen başarı düzeyinde bir not almış olmak esastır.
Dilekçe ekine daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından
onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve not belgesi
eklenmelidir. Bunların fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge olması
durumunda başvuru işleme alınmaz.
Danışman
İstanbul Şehir Üniversitesi’nde her öğrenci için ilgili dekanlık veya bölüm
başkanlığı tarafından tam zamanlı bir öğretim elemanı danışman olarak
görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi öğrenimi süresince izler, lisans öğretimi,
ilgili mevzuat ve akademik performansı hakkında öğrenciyi bilgilendirir ve
yönlendirir. Öğrencinin derslere kaydolma, ders ekleme, bırakma ve dersten
çekilme işlemleri danışman onayıyla yapılır.
Öğrencinin ilgili bölüm başkanlığına yapacağı herhangi bir konuya ilişkin
yazılı başvurusunda, akademik danışman görüşü istenir. Fakülte yetkili
kurullarında görüşülmek üzere bölüm başkanlığı tarafından gönderilen öğrenci
dilekçelerinde de akademik danışman ve bölüm başkanlığı görüşleri aranır.
19
Öğrenciye Ait Belgeler
Öğrenci Kimlik Kartı
İstanbul Şehir Üniversitesi ilgili programına kayıt yaptıran her öğrenciye, resmi
olarak üniversiteye kayıtlı olduğunu gösteren öğrenci kimlik kartı verilir.
ŞEHİR Kart
ŞEHİR ve Türkiye Halk Bankası işbirliğiyle tüm ŞEHİR’li öğrencilere temassız
banka kartı verilir. ŞEHİR Kart’la kampüs içerisindeki yemekhane, kafeterya,
fotokopi ve kütüphane hizmetlerinden faydalanılabilir. Ayrıca ŞEHİR Kart,
kampüs içinde ve dışında bankacılık işlemlerinde de kullanılabilir.
İETT Seyahat Kartı
Paso işlemlerini Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü yürütür. Başvurular
ve İETT tarafından hazırlanan pasoların dağıtımı için öğrenci mailleri
üzerinden duyuru yapılır. Öğrenciler, paso için İETT bürolarına ferdî olarak da
başvurabilirler.
Öğrenci Belgesi
İstanbul Şehir Üniversitesi’ne kayıtlı olunduğunu gösteren resmi bir belgedir
ve öğrencinin başvurusu üzerine Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü
tarafından hazırlanır. Belge talepleri MyŞehir üzerinden yapılır ve hazırlanan
belgeler sadece öğrencinin kendisine teslim edilir.
Transkript (Not Dökümü)
İstanbul Şehir Üniversitesi’ne kayıt yaptırdığı tarihten itibaren, öğrencilerin
kayıt durumu ve almış oldukları tüm derslerle, notlarını ve akademik başarı
durumunu gösteren belgedir. Bu belge, başvuru üzerine Öğrenci Akademik
İşler Direktörlüğü tarafından hazırlanır. Belge talepleri MyŞehir üzerinden
yapılır ve hazırlanan belgeler sadece öğrencinin kendisine teslim edilir.
20
Harçsız Öğrenci Pasaportu
Eğitim veya öğrenim amacıyla ya da bilimsel etkinliklere katılmak için yurt
dışına gideceklerini beyan eden öğrencilere İstanbul Şehir Üniversitesi
tarafından belge düzenlenir.
Yurt dışına çıkmak amacıyla harçsız pasaport çıkartmak isteyen öğrenciler,
Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğünden alacakları bu belgeyi Vergi
dairesinde onaylattıktan sonra Emniyet Müdürlüğüne teslim ederler. Belge
talepleri MyŞehir üzerinden yapılır ve hazırlanan belgeler sadece öğrencinin
kendisine teslim edilir.
Askerlik İşlemleri
İstanbul Şehir Üniversitesi’ne ilk kez kayıt yaptıran ve 29 yaşın altında
olan erkek öğrencilerin askerlik sevk tehir işlemleri Üniversite tarafından
gerçekleştirilir.
Çeşitli nedenlerle üniversiteden ayrılma, mezun olma ya da eğitime ara
verilmesi gibi durumlar, en geç iki ay içinde Öğrenci Akademik İşler
Direktörlüğü tarafından askerlik şubelerine bildirilir.
Bir lisans programından mezun olduktan sonra İstanbul Şehir Üniversitesi’nin
lisans programlarından birine kabul edilen erkek adaylar askerlik
yükümlülüğünü yerine getirmeden öğrenim göremeyeceklerinden bu adayların
sevk tehir işlemi yapılmaz.
Öğrenci Bilgilerinin Güncellenmesi
Bilgi ve belgelerin güncellenmesi için öğrencilerin Öğrenci Akademik İşler
Direktörlüğü’ne başvurması gerekir.
Akademik Bilgiler
İzinli Sayılma
İzinli sayılmak isteyen öğrencilerin MyŞehir’de yer alan online talep formunu
doldurmaları gerekir. Sağlık, maddi, ailevi, yurt dışında öğrenim görme, kişisel,
akademik ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü diğer nedenlerle
bir defada en fazla iki yarıyıl için izin verilebilir. İzinli geçen süreler öğrenim
sürelerine katılmaz.
İzinli sayılan dönemler için ödemekle yükümlü olunan ücretin başvuru yapılan
tarihe göre belirlenecek olan miktarının ödenmesi gerekir.
İzinli sayılan öğrenci, sürenin bitiminde kayıt yaptırarak öğrenimine kaldığı
yerden devam eder.
İki yarıyıl izin almış bir öğrenci, ilk yarıyıl sonunda öğrenimine devam etmek
isterse, bir dilekçeyle birlikte ilgili dekanlığa başvurur.
21
Kayıt Silme
Çeşitli nedenlerle kaydını sildirmek isteyen öğrencilerin MyŞehir’de yer alan
online talep formunu doldurmaları gerekir.
İlişiğinin kesilmesi durumunda ödemekle yükümlü olunan ücretin başvuru
yapılan tarihe göre belirlenecek olan miktarının ödenmesi gerekir.
Yatay Geçiş
Üniversite bölüm / programlarına, üniversite içinden veya dışından yatay
ve dikey geçiş yoluyla öğrenci kabulü; “Yükseköğretim Kurumları Arasında
Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”
ile “İstanbul Şehir Üniversitesi Üniversite İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş
Yönergesi” hükümlerine göre yapılır. Diploma programları arasında yatay
geçiş başvuruları, ilan edilen süre içerisinde yapılır.
Bölüm / program değiştirme kriterleri;
Diploma programları arası yatay geçiş başvuru yapılabilmesi için öğrencinin,
kayıtlı olduğu programda bitirdiği dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00
üzerinden en az 2.25 olması şarttır.
Başvurular genel not ortalaması, mülakat sonucunda oluşacak bölüm
kanaati, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği
diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme
puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki
diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanının
altında kalmaması gibi bölüm / program değiştirme kriterleri göz önünde
bulundurularak değerlendirilecektir.
Ayrıca öğrencilerin 3. Döneme başvurularında 21 krediyi, 5. Döneme
başvurmaları halinde 45 krediyi tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Dönem izni almış olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil
etmez.
Eğitim-Öğretim Yılı ve Öğrenim Süresi
Eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, her biri on
dört hafta olan iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dahil
değildir. Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin
süre ve tarihlerine ilişkin hususlar, senatonun belirleyip ilan ettiği akademik
takvimle düzenlenir.
Yaz öğretimi; “İstanbul Şehir Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği”nde
belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.
Lisans programında normal öğrenim süresi sekiz yarıyıldır. Bu sürelere
İngilizce Hazırlık Programı ve yaz dönemleri dâhil değildir.
Ders programlarında 30 krediyi tamamlayanlar ikinci sınıf, 65 krediyi
tamamlayanlar üçüncü sınıf ve 100 krediyi tamamlayanlar dördüncü sınıf
öğrencisi olarak tanımlanır.
22
Zorunlu ve Seçmeli Derslerle Ön Koşul Dersleri
Dersler, “zorunlu” ve “seçmeli” olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci
kayıtlı olduğu bölümün zorunlu derslerini ve programda gösterilen türde ve
sayıda seçmeli dersi almakla yükümlüdür. Öğrencinin alacağı seçmeli dersler,
öğrencinin ilgi alanı ve isteği göz önünde bulundurularak akademik danışman
yardımıyla belirlenir.
Bir dersin alınabilmesi için daha önce alınarak başarılması gereken derse ön
koşul dersi denir. Ön koşul dersleri, ders programlarında gösterilir.
Bir dersin ön koşulunun başarılmış sayılması için ön koşul dersinden en az D
veya S notu alınması gerekir.
Ders ve Uygulamalara Devam
Öğrenciler, Lisans eğitim ve öğretimine başladığı tarihten itibaren ders,
uygulama ve laboratuvarlara en az %80 oranında devam etmek ve yarıyıl
içinde her türlü ölçme ve değerlendirme çalışmasına ve öğretim elemanının
ders izleme formunda duyurduğu diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür.
Öğrencinin devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.
Devamsızlık oranı %15’e ulaşan öğrenciye uyarıda bulunulur. Bir dersin
devam yükümlülüğünü mazeretsiz olarak yerine getirmeyen öğrenci o dersten
başarısız sayılır ve kendisine IA notu verilir.
İHP öğrencileri, her modülde ders ve uygulamaların en az % 90’ına katılmakla
yükümlüdür. Devamsızlık süresinin aşılması halinde sağlık raporları, her
modüldeki toplam sürenin % 10’unu aşamaz. Bu yükümlülüğü yerine
getirmeyen öğrenciler başarısız sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler ilgili
programı tekrar ederler.
Rektörlüğün onayıyla İstanbul Şehir Üniversitesi’ni veya Türkiye’yi temsilen
toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katılan öğrenciler hakkında dersini
aldıkları öğretim elemanına bilgi verilir ve öğrenciler bu faaliyet günlerindeki
devamsızlıkları için izinli sayılır, gelmedikleri günlerde yapılan ölçme ve
değerlendirme çalışmaları için mazeret çalışması yaptırılabilir.
Kredi Yükü
Bir öğrencinin her yarıyıldaki normal kredi yükü, o öğrencinin kayıtlı
bulunduğu programın ders planında yarıyıl başına düşen ortalama kredi
miktarıdır.
Ortalama hesabında, sonuç kesirli çıktığı takdirde, en yakın büyük tam
sayı alınır. Öğrencinin ders planında normal yarıyılındaki kredi toplamı bu
ortalamadan daha büyük ise, büyük olan normal kredi yükü sayılır. Çift ana
dal ve yan dal programlarına kayıtlı öğrencilerin alabileceği ders yükü senato
tarafından belirlenir.
Üçüncü yarıyılın başından itibaren, danışman onayı almak şartıyla, Genel Not
Ortalaması (GNO) 2,00 ile 3,00 arasında olan öğrenciler normal kredi yükü
üzerinde, fazladan bir ders, GNO’su 3,00’ın üzerinde olanlarsa fazladan 2
ders alabilir. GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler normal kredi yükünden
fazla ders alamaz.
23
Azami kredi miktarının üzerinde ders alabilmek için akademik danışman
onayı ile Fakülte Yönetim Kurulu kararı gerekir. Azami öğrenim sürelerinin
sonunda bulunan öğrencilerle kayıt yaptıracağı son iki yarıyılda, yaz öğretimi
dikkate alınmadan mezun olabilecek durumda bulunan öğrenciler, GNO’larına
bakılmadan danışman onayıyla azami kredi yükünün üzerine çıkacak şekilde
ders alabilir. Öğrenciler akademik danışmanlarının olumlu görüşüyle normal
kredi yükünün altında ders alabilirler.
Sınamalı Öğrenciler
Herhangi bir yarıyıl sonunda GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler sınamalı
öğrenci sayılır.
Lisans eğitiminin dördüncü yarıyıl sonu itibarıyla GNO’su 1,80’in altında olan
öğrenciler, öncelikle GNO’larını yükseltmek için başarısız oldukları veya C’nin
altında not aldıkları dersleri tekrarlar veya hiç almadıkları alt dönem derslerini
alırlar. Bu durumdaki öğrencilerin üst yarıyıllara ait dersleri almaları, Bölüm
Başkanı veya Dekan onayı ile danışman tarafından yapılır. Başarısız oldukları
ders seçmeliyse bunun yerine başka bir seçmeli ders alınabilir.
Ancak, sınamalı öğrencinin ders yükünün, alt sınıflardan alabileceği dersin
bulunmaması, önkoşulun başarılamaması veya benzeri nedenlerle almasına
izin verilen kredi yükünün çok altında kalması durumunda, danışman önerisi
ve Bölüm Başkanı veya Dekan onayı ile üst yarıyıllardan uygun dersler
verilebilir.
Başarı notu C’nin üzerinde olan bir dersi tekrarlamak isteyen öğrencinin
GNO’sunun en az 2,80 olması ve danışmanın onayını alması gerekir.
Bitirme Projesi ve Stajlar
Bitirme projesi bir öğretim elemanının danışmanlığında yapılır. Bitirme
projesi danışmanlıklarının öğretim elemanları arasındaki dağılımı, ilgili bölüm
başkanlığı tarafından yapılır.
Staj yapılması zorunlu olan bölüm ve programlarda stajlara ilişkin esaslar, staj
yönergeleri ile belirlenmiştir.
Sınavlar
Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu
sınavı yapılır. Öğretim elemanı ödev, proje, laboratuvar, sınıf içi uygulama ve
benzeri çalışmaları da ölçme ve değerlendirmeye katabilir. Yarıyıl sonu başarı
notunun verilmesinde tüm sınav ve ölçme değerlendirme sonuçları, yarıyıl içi
çalışmalar, derslere devam ve katılım göz önünde tutulabilir.
Sınav ve diğer ölçme ve değerlendirme öğelerinin sonuçları, iki haftayı
geçirmeden ilan edilerek duyurulur.
Yarıyıl sonu sınavına girmek şartı ile notu F veya D- olan öğrenciler bütünleme
sınavlarına katılabilir. Bütünleme sınavında alınan not, yarıyıl sonu notu yerine
kullanılarak son not tekrar hesaplanır ve akademik takvimde ilan edilen
tarihlerde duyurulur.
24
Mezun olabilmek için tek dersi kalan öğrenciler, dersin devam koşulu
sağlanmış ve yarıyıl içi çalışmaları yapılmış olmak kaydıyla ilgili Fakülte
Yönetim Kurulu kararıyla yarıyıl sonu sınavlarının bitimini izleyen on beş
gün içinde yapılacak tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında başarılı
olamayanlar, dersi yeniden almak ve tüm gereklerini yerine getirmek
zorundadır.
Başarı notları öğrenci portalından ilan edilir. Sınav evraklarıyla diğer ölçme ve
değerlendirme kriterlerine ait belgeler iki yıl süreyle saklanır.
Mazeret Sınavları
Herhangi bir sınava giremeyen veya bir ölçme ve değerlendirme çalışmasına
katılamayan öğrenci, öncelikle ilgili öğretim elemanını bilgilendirir, sınava
girememe ve çalışmaya katılmama gerekçesini açıklayan ve mazeretini
bildiren bir dilekçeyi sınav tarihini izleyen üç gün içinde ilgili Fakülte
Dekanlığı’na iletir. Sağlıkla ilgili mazereti varsa Fakülte Yönetim Kurulu’nun
onayladığı sağlık raporunu, başka bir özür nedeniyle sınava katılamadıysa
bunu kanıtlayan belgeyi dilekçesine eklemek zorundadır.
Mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler
için belirlenen ve ilan edilen tarihte mazeret sınavı yapılır. Mazereti kabul
edilmeyen veya mazeret sınavına girmeyen öğrencinin notu 0 olarak alınır.
Disiplin
Öğrencilerin disiplinle ilgili iş ve işlemleri; “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülür.
Çift Ana Dal Programları (ÇAP)
Çift ana dal programı başvuruları Akademik Takvim’de ilan edilen tarihlerde
MyŞehir’de yer alan “FORMLAR” başlığı altındaki “E-FORMLAR” alanından
yapılacaktır.
Öğrenci Çift Ana Dal diploma programına, ana dal diploma programının en
erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında başvurabilir.
Başvuru anında ana dal diploma programındaki GNO’su 4,00 üzerinden en
az 2,72 olan ve ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması
itibarıyla ilk %20 içerisinde bulunan öğrenciler ikinci bir ana dal programına
başvurabilirler.
Ana dal diploma programındaki GNO’su 4,00 üzerinden en az 2,72 olan
ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasının ilk
%20’sinde yer almayan öğrenciler; Üniversiteye yerleştikleri yıldaki çift anadal
yapılacak programın taban puanına sahip olmak şartıyla başvurabilirler.
Çift ana dal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu
yarıyıla kadar ana dal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla
tamamlaması gerekir.
25
Bir fakülteden yapılan başvurular kendi içerisinde sıralamaya tabi tutulur.
Başvuru sayısının bölüm tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması
durumunda, GNO’su yüksek olana öncelik tanınır.
Aynı anda birden fazla ikinci ana dal diploma programına kayıt yapılamaz.
Ancak, aynı anda ikinci bir ana dal programıyla yan dal programına kayıt
yapılabilir.
İkinci ana dal diploma programındaki öğrenci, ana dal diploma programında
kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci ana dal
diploma programına yatay geçiş yapabilir.
Öğrenci çift ana dal programını her zaman kendi isteğiyle bırakabilir. Çift ana
dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci ana dal
diploma programından kaydı silinir.
Tüm çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin GNO’su bir defaya mahsus
olmak üzere 4,00 üzerinden 2,50’ye kadar düşebilir. GNO’su ikinci kez
2,50’nin altına düşen öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı
silinir.
Çift ana dal programından ayrılan ya da çıkarılan öğrencilerin ikinci ana dal
programında aldığı ve başardığı dersler not çizelgesinde “S” harfiyle gösterilir,
Genel Not Ortalamasına katılmaz. Başarısız olduğu dersler not çizelgesinde
gösterilmez. Öğrencinin çift ana dal programından mezun olabilmesi için
GNO’sunun 4,00 üzerinden en az 2,72 olması gerekir. Tüm koşulların yerine
getirilmesi halinde mezun olduğu yarıyıl sonunda bu bölüme ait “Çift Ana Dal
Lisans Diploması” verilir.
İkinci ana dal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması
ancak devam ettiği birinci ana dal diploma programından mezun olması
halinde verilebilir.
Her iki dalda da staj zorunluluğu olan bölümlerde çift ana dal programı
yapan öğrencilere iki ayrı staj yaptırılıp yaptırılmayacağına fakülte yönetim
kurullarında karar verilir.
Yan Dal Programları
Yan dal programlarına ilişkin hususlar, “Yükseköğretim Kurumları Arasında
Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal,
Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”
hükümleriyle “İstanbul Şehir Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi”
hükümleri çerçevesinde yapılır.
Öğrenciler yan dal programına, kayıtlı olduğu lisans programlarının en erken
üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir. Yan dal programına,
başvurduğu yarıyıla kadar kendi lisans programında almış olduğu tüm kredili
dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
Öğrencinin başvuru sırasında ana dal programındaki GNO’sunun 4,00
üzerinden en az 2,50 olması gerekir.
Yan dal programına başvurular; Akademik Takvim’de ilan edilen tarihlerde
MyŞehir’de yer alan “FORMLAR” başlığı altındaki “E-FORMLAR” alanından
yapılacaktır.
26
27
Gerekli koşulları sağlayan başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili fakülte
yönetim kurulları tarafından “ders kayıtları” tarihinden en geç bir hafta
öncesine kadar ilan edilir.
Bir öğrenci aynı anda hem ikinci ana dal hem de yan dal programlarına kayıt
yaptırabilir.
Yan dal programına devam edebilmesi için öğrencinin ana dal programındaki
not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,29 olması şarttır.
Kayıtlı olduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal
programını en az 2,00 genel not ortalamasıyla tamamlayan öğrenciye, eğitim
aldığı alanda sadece bir yan dal sertifikası (başarı belgesi) düzenlenir. Bu
belge diploma yerine geçmez.
Yaz Okulu
İstanbul Şehir Üniversitesi’nde eğitim ve öğretim, güz ve bahar dönemleri ile
yaz döneminde verilir.
Yaz öğretiminin amacı:
• Üniversitenin eğitim – öğretim imkânlarını değerlendirerek, eğitim
kapasitesinin verimli kullanılmasını sağlamak,
• Aldıkları derslerden başarısız olan veya not ortalamasını yükseltmek
isteyen öğrencilere imkân tanımak,
• Üniversite öğrencilerine ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen sürede
mezun olma imkânı vermek,
• Başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olmalarına imkân sağlamak,
çift ana dal programına kayıtlı öğrencilerin bu programı yürütmelerinde
kolaylık sağlamak.
Ücretler ve Burslar
İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğrenim ücretleri ve kredi başına düşen
öğrenim ücreti miktarı Mütevelli Heyeti tarafından her yıl yeniden belirlenir ve
ödeme şekliyle birlikte duyurulur.
Kaydını yenileyen öğrencilerden ders ekleme, bırakma süresi içinde
üniversiteyle ilişiğini kesenlerin o yarıyıl için yatırmış olduğu ücret iade edilir.
Ders ekleme ve bırakma süresi bittikten sonra ayrılan öğrencilerin
ödeyecekleri öğrenim ücretinde “İstanbul Şehir Üniversitesi Lisans Eğitim ve
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 34’üncü maddesindeki hükümler uygulanır.
Öğrenim ücreti, yaz okulu ücretlerini kapsamaz.
28
Başarı Notları
Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmek için harfli notlandırma sistemi
kullanılır. Bu amaçla kullanılan harfler, ağırlık katsayıları ve anlamları aşağıdaki
şekildedir:
HARF NOT SİSTEMİ
BAŞARI NOTU
KATSAYISI
AÇIKLAMASI
ANLAMI
A+
4,10
Müstesna
Üstün başarılı
Geçer
A
4,00
Mükemmel
Üstün başarılı
Geçer
A-
3,70
Pekiyi
Başarılı
Geçer
B+
3,30
İyi-Pekiyi
Başarılı
Geçer
B
3,00
İyi
Başarılı
Geçer
B-
2,70
İyi-Orta
Başarılı
Geçer
C+
2,30
Orta üstü
Başarılı
Geçer
C
2,00
Orta
Başarılı
Geçer
C-
1,70
Orta altı
Şartlı
Geçer
D+
1,30
Zayıf
Şartlı
Geçer
D
1,00
Çok zayıf
Şartlı
Geçer
D-
0,50
Kalır
Başarısız
Tekrarı gerekir
F
0,00
Başarısız
Başarısız
Tekrarı gerekir
IA
0,00
Başarısız
Devamsız Başarısız
Tekrarı gerekir
29
Harf notları dışında, not belgesinde geçici süreyle kullanılan (LA), (I), (NP)
ve not belgesinde sürekli görünen (E), (R), (S), (T), (U), (CW), (W) işaretlerinin
anlamları aşağıdaki gibidir:
LA
Öğrencinin yarıyıl içinde izinli sayıldığını gösterir.
I
Geçerli bir mazereti nedeniyle dersin bazı gereklerini zamanında
yerine getirememiş öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenci yarıyıl
sonu sınav döneminin bitiminden itibaren iki hafta içerisinde eksik
kalan çalışmayı tamamlar ve I notu harf nota dönüştürülür. Bu süre
içinde de dersle ilgili eksiklikler tamamlanmazsa (I) notu (F)’ye,
kredisiz ders ise U’ya dönüşür.
NP
Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir. 30 iş günü içinde
telafi edilenler başarı notuna, edilmeyenler (F)’ye, kredisiz ders ise
U’ya dönüşür.
E
Muafiyet sınavıyla başarılı olunan dersleri gösterir. Not ortalamasına
katılmaz.
R
Tekrar edilen dersleri gösterir.
S
Başarılı / başarısız ölçeğinde değerlendirilen bir derste başarılı
olunduğunu gösterir. Not ortalamasına katılmaz.
U
Başarılı / başarısız ölçeğinde değerlendirilen bir derste başarısız
olunduğunu gösterir. Not ortalamasına katılmaz.
T
Transfer kredisi verilen dersleri gösterir. Not ortalamasına katılmaz.
W
Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir.
CW
Öğrencinin yarıyıl içinde kayıt sildirdiğini gösterir.
Not Ortalamalarının Hesabı
Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda YNO (Yarıyıl Not Ortalaması)
ve GNO (Genel Not Ortalaması) değerleriyle izlenir.
Başarısızlık sebebiyle tekrar edilen veya not yükseltmek için alınan derslerde
önceki başarı notu ne olursa olsun son başarı notu geçerlidir. Ancak önceki
notları da not belgesinde gösterilir.
Maddi Hataların Düzeltilmesi
İlan edilen yarıyıl sonu başarı notlarında maddi hata olması durumunda ilgili
öğretim elemanı tarafından Dekanlığa başvuru yapılabilir.
Öğrenci, sınav sonuçlarında veya harf notunda maddi hata olduğunu
düşünüyorsa öncelikle dersin öğretim elemanıyla görüşür. Bu şekilde sonuç
alamazsa dilekçeyle Dekanlığa başvurarak sonuçlara itirazda bulunabilir.
Başvuruların, sınav sonuçlarının ilanını takip eden yedi iş günü içinde
yapılması gerekir.
Başvurular, Dekanlık gözetiminde yedi iş günü içinde sonuçlandırılır ve
ilgililere yazılı olarak bildirilir.
30
Öğrenci dekanlık kararına da itiraz etmek istediği taktirde, beş iş günü içinde
Rektörlük’e dilekçe ile başvurarak durumun yeniden gözden geçirilmesini
talep edebilir. Rektörlük ilgili konuda üç kişilik bir komisyon oluşturarak
dekanlıktan alınacak dosyanın yeniden incelenmesini sağlar. Komisyon beş iş
günü içinde itirazı sonuçlandırarak Rektörlüğe yazılı olarak bildirir.
Lisans ve Ön Lisans Diploması
Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan, GNO’su en az
2,00 olan, varsa staj, bitirme projesi ve benzeri yükümlülüklerini yerine getiren
öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır.
Kayıtlı olduğu lisans programını tamamlayamayan, ancak dördüncü yarıyıl
sonuna kadar ders programında bulunan tüm zorunlu ve seçmeli dersleri en
az 2,00 GNO ile tamamlamış olan öğrenciye istemesi durumunda ön lisans
diploması verilir.
Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere
geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma ile birlikte diploma eki de verilir.
Onur ve Yüksek Onur Belgesi
Öğrenimleri süresince disiplin cezası almayıp, öğrenimlerini en az 3,50
GNO ile tamamlayan öğrencilere Yüksek Onur Belgesi, 3,00 - 3,49 arasında
tamamlayan öğrencilere ise Onur Belgesi verilir.
Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü
Çalışma Saatleri
Hafta içi her gün 08.30 - 17.30
En güncel bilgiler için üniversite web sayfasını (www.sehir.edu.tr) ziyaret
etmenizi öneririz.
Sıkça Sorulan Sorular sayfasına my.sehir.edu.tr/Öğrenciler İçin / SSS
adresinden ulaşabilirsiniz.
Akademik Takvim
www.sehir.edu.tr/Pages/Akademik/AkademikTakvim/
AkademikTakvim.aspx
31
Uluslararası
İlişkiler
Ofisi
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, aşağıdaki faaliyetlerle ŞEHİR’in
uluslararasılaşma stratejisini yürütür:
• Fuar, ülke ziyaretleri, atölyeler, konferanslar ve diğer etkinlikler yoluyla
Türkiye dışında, ŞEHİR’i ve akademik programlarını tanıtır.
• Uluslararası lisans öğrencisi başvuru ve kabul sürecini koordine eder.
• Küresel alanda yeni stratejik kurumsal ortaklıklar geliştirir.
• Mevcut partner üniversiteler ve kuruluşlarla yazışmalar gerçekleştirir.
• Bütün ERASMUS + ve diğer öğrenci öğrenim ve staj hareketliliği
etkinliklerini koordine eder.
• Bütün ERASMUS + ve diğer öğretim üyesi ve personel değişim
hareketliliği etkinliklerini koordine eder.
Öğrenci Değişim Programları
İstanbul Şehir Üniversitesi, değişim programlarıyla öğrencilerine yurt içi ve
yurt dışında öğrenci hareketliliği imkânı sunuyor. Öğrenci hareketliliği iki
şekilde gerçekleşebiliyor:
• Öğrenim hareketliliği
• Yerleştirme (staj) hareketliliği
İstanbul Şehir Üniversitesi, ikili anlaşmalarla dünyanın önde gelen
üniversitelerine gidebilme şansı tanıyor. Ayrıca Erasmus + anlaşmalarıyla,
üniversitelerde bir ya da iki dönem öğrenim görme ve ilgili kurum ve
kuruluşlarda staj yapma fırsatı sunuyor.
32
Anlaşmalı Üniversiteler
İstanbul Şehir Üniversitesi, dünyanın değişik yerlerindeki önemli üniversiteler
ve eğitim kurumları ile ikili anlaşmalara sahiptir:
Georgia State University (ABD)
George Mason University (ABD)
INCEIF (Malezya)
Wilfrid Laurier University (Kanada)
City University (Somali)
EDHEC Business School (Fransa)
Anlaşmaların kapsamına bağlı olarak, ŞEHİR öğrencilerinin değişim
programları ile partner üniversitelere gitmeleri mümkündür.
ŞEHİR ilk akademik yılında Erasmus Üniversite Beyannamesi’ni, ikinci yılında
da Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi’ni almaya hak kazandı.
Böylece, üniversitemiz, Erasmus Programı vasıtasıyla, öğrenim ve staj
hareketliliği için öğrenci göndermeye ve ağırlamaya başladı. Üniversitemiz,
2014-2020 yılları arasındaki Erasmus + Programı’na katılım için gerekli olan
Üniversite Beyannamesi’ni yeniden almaya hak kazandı. Dolayısıyla, ŞEHİR
öğrencileri sadece Avrupa’ya değil Erasmus + Programı kapsamındaki diğer
ülkelere de hareketlilik fırsatından yararlanabilecekler.
33
İstanbul Şehir Üniversitesi’nin aşağıdaki üniversitelerle Erasmus İkili
Anlaşmaları vardır.
Üniversite Adı
Ülke
Üniversite Adı
Ülke
GHENT UNIVERSITY
BELÇİKA
UNIVERSITY OF PALERMO
İTALYA
K.U. LEUVEN
BELÇİKA
UNIVERSITY OF PAVIA
İTALYA
CZECH UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY IN
PRAGUE
ÇEK
CUMHURİYETİ
BA SCHOOL OF BUSINESS
LİTVANYA
AND FINANCE
METROPOLITAN
UNIVERSITY PRAGUE
ÇEK
CUMHURİYETİ
ERASMUS UNIVERSITY
ROTTERDAM
HOLLANDA
TELECOM BUSINESS
SCHOOL
FRANSA
RADBOUD UNIVERSITY
NLJMEGEN
HOLLANDA
UNIVERSITY PICARDIE
JULES VERNE
FRANSA
UNIVERSITY OF
GRONINGEN
HOLLANDA
BREMEN UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES
ALMANYA
OPOLE UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY
POLONYA
COLOGNE BUSINESS
SCHOOL
ALMANYA
UNIVERSITY OF SILESIA IN
POLONYA
KATOWICE
HOCHSCHULE ZITTAU/
GORLITZ
ALMANYA
UNIVERSTIY OF
WROCLAW
POLONYA
KARLSHOCHSCHULE
INTERNATIONAL
UNIVERSITY
ALMANYA
WARSAW UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY
POLONYA
RUHR UNIVERSITAT
BOCHUM (RUB)
ALMANYA
UNIVERSTIY OF BEIRA
INTERIOR
PORTEKİZ
UNIVERSITY OF
BAMBERG
ALMANYA
SLOVAK UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY IN
BRATISLAVA
SLOVAKYA
UNIVERSITY OF BONN
ALMANYA
UNIVERSITY OF
LJUBLJANA
SLOVENYA
​ NIVERSITY OF
U
MUNSTER
​ALMANYA
UNIVERSITY OF
BARCELONA
İSPANYA
UNIVERSITY OF
TUBINGEN
ALMANYA
​ NIVERSIDAD DE
U
CASTILLA-LA MANCHA
İSPANYA
PANTEION UNIVERSITY
OF SOCIAL AND
POLITICAL SCIENCES
YUNANİSTAN
UNIVERSITY OF
ZARAGOZA
İSPANYA
UNIVERSITY OF CRETE
YUNANİSTAN
UMEA UNIVERSITY
İSVEÇ
UNIVERSITY OF THE
AEGEAN
YUNANİSTAN
GLYNDẂR UNIVERSITY
İNGİLTERE
CENTRAL EUROPEAN
UNIVERSITY
MACARİSTAN
KEELE UNIVERSITY
İNGİLTERE
DENNIS GABOR
COLLEGE
MACARİSTAN
UNIVERSITY OF
SHEFFIELD
İNGİLTERE
BOLOGNA UNIVERSITY
İTALYA
* Bu anlaşmalar sürekli güncellenmektedir. Güncel liste ve detaylı bilgiler için bakınız:
www.sehir.edu.tr/Pages/Uluslararasi/Erasmus2013/ErasmusIkiliAnlasmalar.
aspx?PageID=270&MenuID=235031
34
Değişim Programlarına Başvurular
Değişim programlarına başvuru süreci, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Ofisi tarafından, e-posta, öğrenci duyuru panoları vasıtasıyla ve MyŞehir
portalı üzerinden duyurulur. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, kalan
kotayı doldurmak için yılda birden fazla Erasmus + / Değişim duyurusu
yayınlayabilir. Öğrenciler, duyurulan başvuru süreci içinde gerekli belgelerle
birlikte, başvurularını Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne yaparlar.
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Yayınları
İster Uluslararası derece isteyen bir öğrenci olun, isterseniz değişim
için gelen bir öğrenci ya da yurtdışında fırsat arayışında olan halihazırda
bir ŞEHİR öğrencisi olun, aşağıda listenmiş ilgili Uluslararası İlişkiler
Koordinatörlüğü yayınlarına başvurabilirsiniz.
• Giden Erasmus Öğrencisi Kılavuzu – Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
• Giden Erasmus Öğrencisi Kılavuzu – Öğrenci Staj Hareketliliği
• Gelen Erasmus Öğrenci Kılavuzu
• Uluslararası Öğrenciler İçin Bilgilendirme Kılavuzu
Bu yayınlara ŞEHİR internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Yayınların Erasmus +
kapsamında güncellenmesi devam etmektedir.
35
Öğrenim Ücreti,
Burs ve
Ödeme Bilgileri
2015 - 2016 akademik yılında yerleştirilen öğrenciler için öğrenim ücreti; KDV
dâhil 29.900 TL, İngilizce Hazırlık Programı’nda 26.500 TL’dir.
Öğrenim ücreti “Bonus, Paraf, World,” markalı kredi kartları kullanılarak yıllık
öğrenim ücretinde 6 taksit; dönemlik öğrenim ücretinde 3 taksit ile ödenebilir.
Ayrıca öğrenim ücreti bankalardan eğitim kredisi alınarak da ödenebilir.
Öğrenim ücretinin yıllık peşin veya kredi kartı ile tek çekimde ödenmesi
durumunda %5, dönemlik peşin veya kredi kartı ile tek çekimde ödenmesi
durumunda %2 indirim uygulanmaktadır.
Öğrenim ücreti her yıl Mütevelli Heyeti tarafından fiyat ve maliyet artışları
dikkate alınarak Ağustos ayında açıklanan TÜFE oranından daha yüksek
olmamak üzere yeniden belirlenir.
Tam burslu olup, başarı sırasına göre burs almaya hak kazanan öğrencilere
verilen nakit ve yemek bursları Eylül ayında başlayıp Mayıs ayında sona
ermektedir. Toplam 9 ay boyunca burs ödemesi yapılmaktadır. Burslar ilgili
ayların 15 ile 20 si arasında yatırılmaktadır. Öğrencilerin yemek burslarını
güncellemek için kampüslerde yer alan POS cihazlarını kullanmaları
gerekmektedir. Nakit burslar ise öğrenci banka hesaplarına yatırılmaktadır.
36
37
ŞEHİR
Kütüphanesi
Zengin Koleksiyon
Eylül 2015 tarihinde beş yaşına giren ŞEHİR Kütüphanesi, Merkez
Kütüphane, Güney Kampüs Kütüphanesi ve Depo Kütüphanesi ile hizmet
vermektedir. Kütüphanelerimiz aracılığıyla 103.156’sı basılı, 257.162’si
elektronik olmak üzere toplam 360.318 kitaba erişilebilmektedir. Ayrıca
33.000’den fazla tam metin elektronik dergi ile 230 basılı dergi ve gazeteye ve
4375 CD-DVD formatında film, belgesel ve sesli kitaba erişilebiliyor.
Erişilebilen Elektronik Kaynaklar
ŞEHİR Kütüphanesi giderek artan sayıda elektronik kaynağa erişime sahiptir.
Erişime açık olan elektronik kaynaklara, resmi sitemizde bulunan Kütüphane
sayfasından erişebilirsiniz.
Bu kaynaklara 2015-2016 akademik yılında fakülte, bölümler ve
öğrencilerimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yenileri eklenecektir.
Kütüphanedeki elektronik kaynaklara kullanıcıların Altunizade Doğu, Batı
ve Güney kampüslerinden, evlerinden ya da konukevlerinden rahatlıkla
ulaşmaları mümkün.
Multimedya
ŞEHİR Kütüphanesi’nde CD - DVD formatında film, belgesel ve sesli kitaplar
da bulunuyor.
Hızla gelişen bu koleksiyondaki yayınları kullanıcılar kütüphanede ya da
ödünç alarak evlerinde veya konukevlerinde izleyebilir / dinleyebilirler.
Kütüphanede öğrencilerimizin film izlemeleri için özel olarak düzenlenmiş bir
salon bulunmaktadır.
38
Çalışma Saatleri
ŞEHİR Merkez Kütüphanesi akademik dönemde Pazartesi - Cuma günleri 8.30
- 23.00, Cumartesi - Pazar günleri 11.00 - 18.00 saatleri arasında haftada 7
gün, 86,5 saat açıktır. Güney Kampüs Kütüphanesi akademik ve yaz döneminde
Pazartesi – Cuma günleri 08.30 – 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Depo Kütüphane’den kitap çıkarma saatleri ise, 09.00-16.30 saatleri arasında
yapılmaktadır. Kütüphane hizmetlerinin önemli bir kısmı kütüphane portalı
üzerinden 7/24 zaman mekân sınırlaması olmaksızın sunulabilmektedir.
Bilgi Okuryazarlığı
ŞEHİR Kütüphanesi öğrencilerin bilgiyi yaşamlarında problem çözmenin bir
aracı olarak kullanabilmeleri için bilgi okuryazarlığı yeteneklerinin (information
literacy skills) gelişmesine de yardımcı oluyor. Bu amaçla oryantasyon, bilgi
okuryazarlığı ve kullanıcı eğitimi programları düzenleyerek öğrencilerin bilgi
okuryazarlığı becerileri kazanmalarına destek veriyor.
ŞEHİR Kütüphanesi’nden Yararlanma Koşulları
Öğrenciler ŞEHİR’e kayıt yaptırdıkları anda bilgileri kütüphane sistemine
de kaydediliyor. Dolayısıyla ayrıca kütüphaneye kayıt yaptırmalarına gerek
kalmıyor. Öğrenciler kütüphaneye kayıt olduklarında, kütüphane kurallarını
da kabul etmiş sayılıyorlar. Bu kurallardan bazıları bu el kitabında özet olarak
açıklanıyor. Kurallara ayrıntılı olarak kütüphanenin web portalından (library.
sehir.edu.tr) ulaşılabilir.
Genel Kurallar
• Ödünç verme işlemleri sırasında kimlik kartı göstermek zorunludur.
Kullanıcılarımızdan Kütüphane mekan ve kaynaklarına zarar vermeden
kullanmaları beklenmektedir.
• Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmesine, tütün mamullerinin içilmesine
izin verilmemektedir.
• Kullanıcılar yanlarında bulunan eşyaları korumakla yükümlüdürler. Meydana
gelecek çalınma ve kaybolma olaylarından kütüphane sorumlu tutulamaz.
• Kullanıcıların kütüphaneye girerken cep telefonlarını kapatmaları gerekir.
• Kütüphanedeki materyaller elektronik güvenlik sistemiyle korunmaktadır.
• Kütüphane kaynakları izin alınmadan kütüphane dışına çıkarılamaz. İzinsiz
yayın çıkarılması durumda Kütüphane Yönergesindeki yaptırımlar uygulanır.
• Kütüphane içinde, belirlenen özel alanlar dışında grup çalışması yapılamaz,
gürültülü olarak çalışılamaz.
Üyeliğin Sona Ermesi
Öğrencilerin mezuniyetlerinde veya herhangi bir nedenle üniversiteyle
ilişiklerinin kesilmesi durumunda kütüphaneden “ilişiği yoktur” belgesi
almaları gerekir.
39
Askıya Alma
Kütüphane kurallarına uymayanların, ŞEHİR Kartını başkasına kullandıran
veya üzerinde tahrifat yapanların üyeliği 1 ay süreyle, disiplin kurullarından
ceza alan kullanıcıların üyeliği ise 2 ay süreyle askıya alınır.
Koleksiyon Geliştirme
ŞEHİR Kütüphanesi’nde koleksiyon geliştirme işlemi, öğrencilerin ve tüm
ŞEHİR mensuplarının istekleri ve uzman personelin seçimi doğrultusunda
yapılır. Öğrenciler, araştırma faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları yayınları rahatlıkla
ŞEHİR Kütüphanesi’nden talep edebilirler. Yayının sağlanmasına koleksiyon
geliştirme politikası çerçevesinde Kütüphane Yönetimi’nce karar verilir.
Yayın Satın Alma Politikası
Öğrenciler ve tüm ŞEHİR çalışanları ŞEHİR Kütüphanesi’nde bulunmayan
yayınlar için kütüphane hesaplarındaki “eser istek” formunu doldurarak
talepte bulunabilirler. Bu talepler Koleksiyon Geliştirme Bölümü tarafından
değerlendirmeye alınır.
Yayınlara Erişim
Kütüphanede bulunan yayınlara online katalog aracılığıyla ulaşılabilir.
Yayınlar açık raf düzeninde LC (Library of Congress) sınıflama sistemine
göre yerleştirilmiştir. Hangi katta hangi konuların yeraldığı kat girişlerinde
bulunmaktadır.
Ödünç Verme
Öğrenciler ve ŞEHİR çalışanları, ŞEHİR Kartlarını kullanarak ŞEHİR
Kütüphanesi’nden ödünç yayın alabilirler. Ancak herkes yalnızca kendi kartıyla
ödünç yayın alabilir. Başka bir kullanıcı aracılığıyla kütüphaneden ödünç yayın
verilmez. Aynı zamanda üzerinde gecikmiş yayın ve/veya limitin üzerinde para
cezası bulunan kullanıcılar da ödünç yayın hakkından faydalanamaz.
ÖDÜNÇ YAYIN ALMA SAYISI
KULLANICI
ÖDÜNÇ
KİTAP GÖRSELALINABİLEN
İŞİTSEL
TOPLAM
EĞİTİM
YAYIN SAYISI
MATERYALİ
REZERV
(DERS)
YAYINI
KÜTÜPHANELER ARASI
ÖDÜNÇ YAYIN
YÜKSEK
LİSANS/
DOKTORA
ÖĞRENCİSİ
15
15
3
3
5
LİSANS
ÖĞRENCİSİ
5
5
3
3
ÖDÜNÇ
VERİLMEZ
*ÇAP ve Yandal öğrencilerinin yayın alma hakkı lisans öğrencilerinin iki katıdır.
40
41
ÖDÜNÇ VERME SÜRESİ
YAYIN TİPİ
KİTAP
ÖDÜNÇ YAYIN ALMA SÜRESİ
YÜKSEK LİSANS/
DOKTORA
ÖĞRENCİSİ
21 GÜN
3 UZATMA
LİSANS ÖĞRENCİSİ
15 GÜN
3 UZATMA
SÜRELİ YAYINLAR
(CİLTLİ)
7 GÜN SÜREYLE ÖDÜNÇ VERİLİR
REFERANS BÖLÜMÜNDEKİ YAYINLAR
KÜTÜPHANE İÇİNDE KULLANILIR
REZERV BÖLÜMÜNDEKİ YAYINLAR
TÜM ÖĞRENCİLER
3 SAAT /
1 GÜN
UZATMA YAPILMAZ
GÖRSEL-İŞİTSEL
EĞİTİM MATERYALİ
TÜM ÖĞRENCİLER
1 HAFTA
UZATMA YAPILMAZ
FİLM/MÜZİK MATERYALİ
3 GÜN. UZATMA YAPILMAZ
TEZLER
KÜTÜPHANE İÇİNDE KULLANILIR
NADİR ESERLER ARŞİV
KOPYALARI
KÜTÜPHANE İÇİNDE KULLANILIR
HARİTALAR
TÜM ÖĞRENCİLER
KÜTÜPHANE İÇİNDE
KULLANILIR
*Kütüphane Yönetimi çok kullanılan yayınların ödünç verilme süresini kısaltabilir.
Uzatma
Ödünç alınan yayına, o yayın için belirlenen ödünç verme süresinin yarısı
kadar zaman geçmedikçe uzatma işlemi yapılmaz. Kullanıcılar ödünç aldıkları
yayınların sürelerini kütüphane otomasyon sistemi üzerinden veya doğrudan
kütüphaneye giderek uzatabilirler.
E-postayla uzatma işlemi yapılmaz.
Son uzatma hakkı dolan yayın aynı kullanıcıya tekrar ödünç verilmez. Bu
durumdaki yayınlar rafta 1 gün kaldıktan sonra aynı kişiye ödünç verilebilir.
Başkası tarafından ayırtılan yayınlar uzatılamaz.
Üzerinde gecikmiş yayın ve/veya limitin üzerinde para cezası bulunan
kullanıcılar için uzatma işlemi yapılmaz.
Geri Çağırma
Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, bir yayını
geri çağırma hakkına sahiptir.
Geri çağırma notu üyenin eline geçtikten sonra en geç 3 gün içinde, üye
yayını kütüphaneye iade etmek zorundadır.
42
Yayın Ayırtma
Ödünç alınmış yayınlarla ayırtma rafında bulunan yayınlar diğer kullanıcılar
tarafından ayırtılabilir.
Yayın ayırtma işlemi kütüphane otomasyon sistemi üzerinden yapılabildiği gibi
ödünç verme bankolarından da yapılabilir.
Rafta bulunan yayınlara ayırtma işlemi yapılamaz.
Üzerinde gecikmiş yayın ve/veya limitin üzerinde para cezası bulunan
kullanıcılar yayın ayırtma işlemi yapamaz.
Ayırtılan yayın önceki kullanıcı tarafından iade edildiğinde veya herhangi
bir nedenle yayın ayırtma işlemi iptal edildiğinde bu durum üyeye e-posta
mesajıyla bildirilir.
Ayırtılan yayın kullanıcıya bildirilen tarihten itibaren 3 gün içinde alınmadığı
takdirde sıradaki kullanıcıya verilir. Yayını bekleyen kullanıcı bulunmuyorsa
yayın rafına gönderilir.
Ayırtılacak yayın sayısı kullanıcının ödünç alabileceği yayın sayısı kadar
olabilir.
İade
Zamanında iade edilmeyen yayınlar için para cezası uygulanır.
İade tarihinden itibaren ilk üç gün içinde iade edilen yayınlara para cezası
uygulanmaz.
Gecikme notlarına rağmen ödünç aldığı yayını iade etmeyen öğrencilerin
kayıtlarına blok konulur.
Gününde iade edilmeyen her yayın için alınan gecikme cezası aşağıdaki
tabloya göre hesaplanır:
GECİKME SÜRESİ
1 - 7 GÜN ARASI
TÜM KULLANICILAR
50 KURUŞ / GÜN
8 GÜN VE SONRASI
1 TL / GÜN
Rezerv (ders) yayınlarla görsel - işitsel materyale geciken her saat için 1
TL gecikme cezası uygulanır. Ayrıca kullanıcı 1 hafta süreyle ödünç verme
hizmetlerinden yararlanamaz.
Kayıp ve Zarar Görmüş Yayınlar
Kullanıcılar ödünç aldıkları yayınları korumak ve onlara zarar vermemekle
yükümlüdür.
Kaybedilen yayının baskısı mevcutsa kullanıcı 15 gün içinde yayının son
baskısını temin etmek ve işlem ücretini ödemekle yükümlüdür.
Baskısı tükenmiş yayının kaybedilmesi durumundaysa kullanıcının kütüphane
yönetimince belirlenen kaybedilene eş değer bir yayını 30 gün içinde temin
etmesi ve işlem ücretini ödemesi gereklidir.
43
İşlem ücreti 2015 - 2016 akademik yılı için 15,00 TL’dir.
Kaybedilen yayın, iade tarihinden önce kütüphaneye bildirilmezse ayrıca
gecikme cezası uygulanır.
Kullanıcı tarafından zarar verildiği tespit edilen yayına, kayıp yayın işlemi
uygulanır.
Kasıtlı olarak yayına zarar verdiği tespit edilen üyelerin birimlerine bu durum
yazıyla bildirilir. Disiplin kurullarından ceza alan kullanıcılara 2 ay süreyle
ödünç yayın verilmez.
Kütüphanelerden izinsiz yayın çıkardığı tespit edilip fakülte / enstitü disiplin
kurullarından ceza alan kullanıcılara 2 ay süreyle ödünç yayın verilmez.
Cezalar, kütüphane yönetiminin önerisiyle Üniversite Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir.
Gerekli durumlarda kurallar kütüphane yönetimince yeniden düzenlenebilir.
GÖRSEL - İŞİTSEL KOLEKSİYON ÖDÜNÇ VERME SÜRESİ
MATERYAL TİPİ
ÖDÜNÇ VERME SÜRESİ
DVD, VCD, CD, VİDEO
KASET VB. FORMATTAKİ
EĞİTİM MATERYALİ
TÜM ÖĞRENCİLER
1 HAFTA
UZATMA
YAPILMAZ
FİLM MÜZİK MATERYALİ
TÜM ÖĞRENCİLER
3 GÜN
UZATMA
YAPILMAZ
Görsel - işitsel materyallerden bölüm içinde kullanılmak şartıyla bütün
kullanıcılar yararlanabilir.
Kullanıcılar ödünç aldıkları materyali korumak ve onlara zarar vermemekle
yükümlüdür.
Materyalin kaybolması, zarar görmesi durumunda kayıp materyal işlemi
uygulanır.
Film ve müzik materyalinin toplu kullanımı için önceden randevu alınması
gerekir. Randevu talepleri [email protected] adresine veya doğrudan
bankoya ulaştırılabilir.
Kullanıcı ödünç verilmiş olan materyal için ayırtma işlemi yapabilir.
Çok Amaçlı Salon
Kütüphanede bulunan çok amaçlı salon, film / belgesel izlemek için
kullanılabilir. Çok amaçlı salonda:
• Kütüphaneden ödünç alınacak DVD, VCD formatındaki materyallerle
önceden içeriği hakkında bilgi verilmek kaydıyla kullanıcı tarafından
getirilen materyaller kullanabilir.
• Salondan sadece ŞEHİR mensupları en az 5 kişilik gruplar halinde
rezervasyon yaptırarak yararlanabilir.
44
• Rezervasyonların en az bir gün öncesinden yaptırılması gerekir.
• Yalnızca içinde bulunulan ay için randevu alınabilir ve kütüphane
tarafından belirlenen saatlerde yararlanılabilir.
• Salona kütüphanenin diğer bölümlerinde olduğu gibi yiyecek ve içecek
getirilmesi; salonda sigara içilmesi ve cep telefonu kullanılması yasaktır.
Salondan yararlanma talepleri [email protected] adresine veya
doğrudan bankoya ulaştırılabilir.
Kopyalama Hizmeti
ŞEHİR Kütüphanesi’nin sahip olduğu yayınlardan kütüphane içinde fotokopi
çekilebilir. Nadir eserlerden ise fotokopi çekilemez.
Basılı ve elektronik materyallerden kopyalama işlemi, telif haklarına uygun
olarak yapılmak zorundadır.
Telif hakları ile ilgili olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na
aşağıdaki linkten erişilebilir.
mevzuat.basbakanlik.gov.tr
Kopyalama ücretleri her yıl üniversite tarafından belirlenir.
Bilgisayar ve Ağ Kullanımı
Kütüphane içindeki bilgisayarlar sadece katalog taraması ve kütüphanenin
sahip olduğu elektronik yayınlarda araştırma yapmak için kullanılır.
Bilgisayar yazılım ve donanımına zarar veren kullanıcılar hakkında yasal
işlem yapılır. Kütüphane bilgisayarlarında chat yapmak, oyun oynamak ve
bilgisayarları araştırma amacı dışında kullanmak yasaktır.
Kullanıcılar, kablosuz internet ağı üzerinden kendi bilgisayarlarıyla da
internete bağlanabilirler. Kablosuz ağ üzerinden kredi kartı numarası gibi
önemli bilgilerin girilmesi durumunda meydana gelebilecek olumsuzluklardan
kütüphane sorumlu değildir.
Kütüphanede kablosuz ağa bağlanarak herhangi bir lisanslı içeriği yasal
olmayan biçimde indiren kullanıcılar tespit edilerek, haklarında idari ve
gerekirse yasal işlem yapılır.
İstek, Öneri ve Şikayetler
Kütüphane hizmetleriyle ilgili her türlü istek, öneri ve şikâyetler,
[email protected] adresine gönderilebilir.
45
ŞEHİR’de
Bilgi Teknolojileri
İstanbul Şehir Üniversitesi’nde bilgi teknolojileri yoğun olarak kullanılıyor. ŞEHİR’li
öğrenciler Öğrenci İşleri Sistemi gibi sık kullanılan her türlü operasyonel sisteme
her an her yerden güvenli bir şekilde ulaşabiliyorlar. Öğrenciler, “akıllı üniversite”
konseptine uygun bir şekilde anlık olarak kampüsten her yere, her yerden kampüse
erişebiliyorlar. ŞEHİR’de kullanıcıların temas ettiği tüm noktalar “kullanıcı dostu” bir
yapıda ve her türlü kullanım kolaylığına sahip olacak şekilde tasarlandı.
Bilgi Teknolojileri Altyapısı
ŞEHİR kampüsleri, her noktası kapsanacak şekilde güçlü bir kablosuz ağ ile
döşendi. Bu kablosuz ağ ile öğrenciler hem üniversite uygulamalarına hem
de internete hızlı bir şekilde erişebiliyorlar. ŞEHİR kampüsleri, halihazırda
300 Mbit ile tüm dünyaya yedekli bir şekilde bağlanıyor. Ayrıca ULAKBİM ile
akademik ağlara da erişim sağlanıyor.
Bilgisayar Kullanımı
İstanbul Şehir Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılında kayıt yaptıran tüm
öğrencilerine Lenovo Thinkpad Ultrabook bilgisayar veriyor. ŞEHİR’de
teknolojinin yoğun kullanıldığı bir öğretim ortamı hazırlandığından, bu
bilgisayarlar öğrencilerin en önemli yardımcıları oluyor. Öğrenciler,
ŞEHİR ağına bilgisayarlarıyla güvenli bir şekilde erişebiliyor, üniversitenin
sağladığı uygulamaları kolaylıkla kullanabiliyorlar. Bilgisayarların kullanım
amacı öğrencilerin akademik çalışmalarına destek vermek olduğundan,
bilgisayarların başkalarına devri veya satışı mümkün olmuyor.
İnternet Hizmetleri
Öğrenciler, ŞEHİR kampüslerinde ve konukevlerinde, ücretsiz olarak internete
erişebiliyorlar. İstanbul Şehir Üniversitesi olarak; öğrencilerimizin internet
kullanımında evrensel internet etik kurallarına, ilgili yasalara ve telif haklarına
azami özen göstermelerini bekliyoruz.
46
E-Posta Hizmeti
ŞEHİR’e kayıt sırasında tüm öğrencilere adı.soyadı@std.sehir.edu.tr şeklinde
bir e-mail adresi veriliyor. Öğrenciler, bu e-mail adresine hem web hem de
outlook benzeri uygulamalar üzerinden erişebiliyorlar. Üniversite tarafından
yapılan duyurulardan zamanında haberdar olabilmeleri için öğrencilerimize,
e-posta adreslerini ve web sitesini sık sık ziyaret etmelerini öneririz.
Printer ve Fotokopi Kullanımı
ŞEHİR’de tüm öğrencilerin rahat erişebileceği alanlarda çok fonksiyonlu
printer cihazları bulunuyor. Öğrenciler bu cihazlarla yazdırma, tarama ve
fotokopi işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca üniversite bünyesindeki
Kopyalama Merkezi, uzman personel eşliğinde profesyonel hizmet sunuyor.
Öğrenciler tüm bu hizmetlerden, ücreti karşılığında ŞEHİR Kartlarını
kullanarak faydalanabiliyorlar.
ŞEHİR Öğrenci Portalı
ŞEHİR’li öğrenciler, kendileri için tasarlanmış öğrenci portalına, MyŞehir
adresinden erişip “Basında Biz” ve “Kim Kimdir?” bölümlerini, ŞEHİR içi
tüm haber ve duyuruları takip edip, telefon rehberine ulaşabiliyor ve günün
yemeğini öğrenebiliyorlar. Ayrıca ödev takibi, not takibi, doküman paylaşımı,
sınav sonuçları vb. pek çok işlemlerini de portal üzerinde yapabiliyorlar.
Çözüm Merkezi
Çözüm Merkezi, üniversitemizde sunulan olanaklarda sürekliliği
sağlamak ve ortaya çıkan her türlü probleme anında destek verebilmek
için hizmet verir.
Öğrencilerimiz sınıflardaki bilişim altyapısından, yemekhane hizmet
saatlerine, havalandırma, ısınma gibi konulardan, internet bağlantı hızına
kadar ŞEHİR’e dair tüm soru ve sorunlarını Çözüm Merkezi’ne iletebilirler.
Dahili Tel: 9999: [email protected]
47
ŞEHİR’de
Yaşam
Öğrenci Birliği
Öğrenci Birliği, öğrencilerin üniversitenin yönetimine katılmalarını sağlayan
demokratik bir oluşumdur ve hiyerarşik olmayan yatay bir yapılanmaya sahiptir.
Tüm ŞEHİR’li öğrenciler genel kurulun doğal üyesidir.
Fakülte temsilcileri ve 1 hazırlık temsilcisi seçilerek, Öğrenci Birliği Yönetim
Kurulu oluşturulur.
Yönetim kurulu üyeleri Öğrenci Birliği Temsilcisini seçerler.
Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Öğrenci Konseyi’nin 2013 yılında aldığı karara
göre; Öğrenci Birliği/Konseyi Seçimleri her 2 yılda bir akademik yılın ilk ayında
gerçekleştirilir.
2014-2015 Akademik Yılı Öğrenci Birliği Temsilcileri:
Öğrenci Birliği Başkanı: Muhammed Enes Uslu
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi: Abdul Basit Adeel
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: Nurettin Baha Topçuoğlu
Hukuk Fakültesi: Etka İşcan
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi: Muhammed Enes Uslu (Başkan)
İslami İlimler Fakültesi: Ahmet Faruk Yılmaz
Uluslararası: Firdaous Amri
Enstitü: Muhammed Yasir Okumuş
Öğrenci Kulüpleri
Öğrenci Kulüpleri akademik eğitimin tamamlayıcı unsuru olarak üniversite
yaşamının ayrılmaz parçalarıdır. Akademik çalışmaların yanında entelektüel
becerilerin de geliştiği, iletişim kurmaya olanak veren, proje ve fikirlerin
organize bir sosyallikle hayat bulduğu etkin ve üretken ortamlardır.
İstanbul Şehir Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri, bilimsel ilerlemeyi değerlerle
destekleyen uluslararası bir vizyon kazanma hedefinde olan ŞEHİR’li tüm
fikir ve proje ekiplerine, bireysel ve grup girişimleri için gerekli öngörü ve
48
49
fikir altyapısını sunabilecek bir çeşitliğe sahiptir. Kariyer hedefi olan öğrenciler
için kendilerini sınama fırsatı oluşturan ŞEHİR Kulüpleri aynı zamanda sosyal ve
kültürel faaliyetlerle öğrencilere kendilerini ifade edebilecekleri rahat bir ortam da
sunuyorlar.
Öğrenci Kulüpleri sivil toplumun önemli bir parçasıdır, küçük işletmelerdir, sanat
merkezleridir. ŞEHİR, öğrenci kulüplerini akademik hayatın değişmez bir parçası
olarak görüyor ve kulüplere her türlü desteği sağlamayı hedefliyor.
ŞEHİR, kulüplerin yönetiminde öğrencilere maksimum özerklik sağlıyor.
Öğrenciler, kulüpleri kendileri yönetiyor, bütçelerini kendileri oluşturuyor, bir
dernek gibi sponsorluk anlaşmaları yapabiliyor ve üniversite bitmeden hayata
atılmış oluyorlar. ŞEHİR Öğrenci Kulüpleri’nde öğrenciler öğrendikleri ve hayal
ettikleri her şeyi pratiğe dökme şansını elde ediyorlar.
ŞEHİR’de üniversitenin iyi, doğru ve güzeli aramak, anlamak ve paylaşmak
misyonuyla paralel faaliyetler yürüten, farklı alan ve disiplinlerde çok sayıda
öğrenci kulübü bulunuyor:
Şehr-i Fotoğraf Kulübü, Şehrin Tiyatrosu Kulübü, ŞEHİR Sosyoloji Dükkanı, Müzik
Kulübü, Genç Girişimciler Kulübü, İşletme Kulübü, Mühendislik Kulübü, ITEC,
IDC International Debating Club, ŞEHİR Münazara Kulübü, Genç TEMA Kulübü,
İletişim Kulübü, Gastronomi Kulübü, Geleneksel Okçuluk Kulübü, Psikoloji
Kulübü, Kulüp Kültürel, Liderlik Kulübü, Diplomasi Kulübü, Şehir Hatları Gezi
Kulübü, Polithink Politika Kulübü, Uzak Doğu Sporları Kulübü, HUKUK Kulübü,
Genç Yeşilay Kulübü, Şehir Gönüllüleri, Cine Club ve ŞEHİR Tarih Kulübü,
ŞEHİR’de faaliyet gösteren başlıca kulüpler arasında yer alıyor.
İstanbul Şehir Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri, doğru soru soran ve araştırmacı
ruhlu öğrencileri bir araya getiriyor.
Sosyal ve kültürel etkinliklerde aktif rol almak, kulüp faaliyetlerinde söz sahibi
olmak, proje gerçekleştirmek, projeye dahil olmak, eğlenmek, kendini keşfetmek
isteyen tüm öğrencilere mutlaka kulüplere katılmalarını öneririz.
ŞEHİR Öğrenci Kulüpleri hakkında detaylı bilgiye Öğrenci Etkinlikleri Ofisi’nden
([email protected] Dahili no:9958) ulaşılabilir.
Yemek
Altunizade kampüslerindeki yemekhaneler, öğrencilerimizin ve öğretim
üyelerimizin aynı yemeği yiyecekleri ve aynı ortamı paylaşacakları mekanlar olarak
planlandı.
Sağlıklı yiyecekler sunmayı birinci öncelikte tutan yemekhanelerimizde üç öğün
yemek imkanı bulunmaktadır. Hafta içi altı çeşit ana yemek, iki çeşit yardımcı
yemek, iki çeşit çorbadan oluşan yemek standı, hafta sonu 1 çeşit çorba, 3
çeşit ana yemek, 1 çeşit yardımcı yemekten oluşan yemek standı sunulmaktadır.
Kafeteryalarda yemek seçeneklerinin yanı sıra pastane ürünleri, kahvaltılıklar, çok
çeşitli kahve, çay ve soğuk içeceklerden oluşan zengin alternatifler bulunur.
Kapalı alanının yanında, bahçede geniş bir açık oturma alanı bulunan kafeteryalar
aynı zamanda öğrencilerimizin bir arada olabilecekleri buluşma noktalarıdır.
Yemekhane ve Kafeterya Çalışma Saatleri:
Doğu Kampüsü Yemekhane: Hafta içi her gün 11.30 - 14.30
Doğu Kampüsü Kafeterya: Hafta içi her gün 08.00 - 20.00
Batı Kampüsü Yemekhane: Hafta içi ve hafta sonu 08.00 - 20.00
Batı Kampüsü Kafeterya: Hafta içi ve hafta sonu 08.00 - 21.00
Güney Kampüsü Yemekhane: Hafta içi her gün 11.30 - 14.30
Güney Kampüsü Kafeterya: Hafta içi her gün 08.00 - 20.00
50
Öğrenci Konukevleri
İstanbul Şehir Üniversitesi, öğrencilerinin konaklama ihtiyaçlarını karşılamaya
dönük olarak, profesyonel konukevi hizmetleri sunan Boğaziçi Pansiyon’la
işbirliği yapıyor. Üniversiteye tam burslu olarak kabul edilen öğrenciler,
konukevlerinden de ücretsiz olarak yararlanma imkânına sahipler. Kısmi burslu
yahut burssuz öğrencilerin konukevlerinde ödeyecekleri dönemlik konaklama
ücretleri aşağıdaki gibidir: Söz konusu ücretlere yemek dahil değildir.
2015-2016 Akademik Yılı Konukevi Oda Ücretleri
ODA TİPİ
ODA ÜCRETİ
(Dönemlik, TL)
1 Kişilik
3.350
2 Kişilik (Banyolu)
3.350
2 Kişilik (Banyolu-Ranzalı)
3.100
2 Kişilik
3.100
2 Kişilik (Ranzalı)
2.870
3 Kişilik
2.630
4 Kişilik
2.400
4 Kişilik (Ranzalı)
2.150
5 Kişilik (Ranzalı)
1.920
Oda tipleri konukevlerine göre farklılık göstermektedir.
Detaylı bilgi için;
Erkek Konukevleri: [email protected]
Kız Konukevleri: [email protected]
Başvuru
Konukevlerine başvuru yapmak için öğrencilerin kayıt işlemleri sırasında
konukevi talebinde bulunmaları yeterli oluyor. Konukevi talepleri tam burslu
öğrencilere, uluslararası öğrencilere ve İstanbul dışından gelenlere öncelik
tanınmak suretiyle karşılanıyor, boş yer kalması halinde diğer öğrencilerin
başvuruları da değerlendiriliyor. Konukevi başvuru sonuçları dersler
başlamadan önce öğrencilere bildiriliyor.
Temizlik ve Çamaşır
Öğrencilerin çamaşır yıkama, kurutma ve ütü ihtiyaçları için konukevlerinde
çamaşırhaneler mevcut. Çamaşır için gerekli temizlik maddelerinin kullanıcılar
tarafından temin edilmesi gerekiyor.
Konukevlerinde ortak alanların temizliği her gün, odaların temizliğiyse
belirlenen programa göre haftada bir defa görevlilerce yapılıyor. Öğrencilerden
bu konuda işbirliği içinde olmaları, odalarını ve ortak alanları temiz, düzenli
tutmaları bekleniyor.
TV odaları ve çalışma salonları bulunan konukevlerimizde yemek servisi
hizmeti verilmiyor.
51
İnternet
Öğrenciler, konukevlerinde internetten kesintisiz ve sınırsız olarak
faydalanabiliyorlar.
Konukevlerinde bulundukları süre içinde öğrencilerden;
• Gürültüye sebep olacak ve çevreye rahatsızlık verebilecek davranışlardan kaçınmaları,
• Konukevlerinde kendilerine ayrılmış olan odada konaklamaları, oda
değiştirmek istemeleri halinde bunu Konukevi Yönetimi’ne iletmeleri,
• Yangın ve benzeri tehlikelere yol açılmaması için odalarında elektrikli
ocak, fırın, fritöz, elektrikli oda ısıtıcısı ve benzeri elektrik ve gazla
çalışan araç gereç bulundurmamaları bekleniyor.
Sağlık Hizmetleri
İstanbul Şehir Üniversitesi Altunizade Doğu, Batı ve Güney kampüslerinde
sağlık hizmetleri doktor ve yardımcı sağlık personelinin görevli olduğu sağlık
merkezi tarafından yürütülüyor. Öğrenciler sağlık sorunları için mesai saatleri
içinde sağlık merkezine başvurabiliyorlar. İlk muayene ve tedavi sağlık
merkezinde yapılıyor.
Daha ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda, öğrenciler sahip oldukları
sosyal güvenceye uygun sağlık kuruluşlarına sevk ediliyorlar.
ŞEHİR Sağlık Merkezi; olası acil durumlarda ilk müdahaleler için gereken
teçhizat ve donanıma sahiptir ve gerekli durumlarda en kısa zamanda
hastaneye nakil sağlanmaktadır.
Yakın Çevredeki Hastaneler
İstanbul Şehir Üniversitesi Altunizade Doğu, Batı ve Güney kampüsleri
yakınlarında bulunan hastaneler: Üsküdar Devlet Hastanesi, Başkent
Üniversitesi Hastanesi, Özel Academic Hospital (Marmara Ünv. Tıp Fak.
Vakfı), Yunus Emre Hastanesi, Mihrimah Sultan Tıp Merkezi, Dünya Göz
Hastanesi, Universal Çamlıca Hastanesi...
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi
Hem genç yetişkinlik çağına özgü hem de üniversite hayatına uyum
süreçlerinde yaşanabilecek her türlü duygusal, sosyal ve ruhsal ihtiyaçta,
ŞEHİR Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi öğrencilere destek olmaya
hazır. Danışma hizmetleri tüm öğrencilerimize açık ve tamamen ücretsiz.
Haftaiçi, mesai saatleri arasında yararlanabileceğiniz danışmanlık hizmeti için
[email protected] adresine e-mail atarak randevu almanız yeterli olacaktır.
Birimdeki uzman klinik psikologlar, bireysel psikoterapi, bireysel danışmanlık
görüşmeleri ve grup çalışmaları yoluyla öğrencilere destek oluyor. Bütün
görüşmeler ve değerlendirmelerin, gizlilik ve tarafsızlık ilkesine tabi olduğu
ŞEHİR Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi’nde öğrenciler, gönül rahatlığı
ve güvenle problemlerini, duygu ve düşüncelerini paylaşabiliyorlar.
52
53
Engelli Öğrenci Destek Birimi
Engelli Öğrenci Destek Birimi, engelli öğrencilere, üniversite hayatına uyum
sağlama süreçlerinde her türlü desteği sağlıyor. Bu birim tarafından sunulan
hizmetler aracılığıyla engelli öğrencilerin, üniversitenin sunduğu olanaklardan
faydalanmasının önündeki engeller kaldırılıyor.
Spor Etkinlikleri
Öğrencilerimiz basketbol, voleybol, masa tenisi, bilardo turnuvaları gibi sportif
etkinliklere katılarak birbirlerini tanıyıp, arkadaş ilişkilerini geliştirmektedir.
Spor takımlarımız uzman antrenörler eşliğinde yıl boyunca çalışmalarına
devam etmektedir. Kampüslerimizde bulunan çok amaçlı salonlarımızda
pilates, yoga, zumba, power crunch, spinning vb. egzersiz grup dersleri;
wing tsun, taekwondo, aikido, capoiera, halk oyunları vb. spor kursları
yapılmaktadır.
Ayrıca öğrencilerimiz anlaşmalı olduğumuz spor tesislerinde binicilik, dalış
kurslarına da katılabilirler. Mevcut fitness salonlarımız, voleybol, basketbol ve
suni çim futbol sahalarımız tüm ŞEHİR’lilere hizmet vermektedir.
Kampüs Güvenliği
Kampüslerimizin çeşitli noktalarında kameralar bulunuyor. Bu kameraların bir
bölümü dersliklerde ve konferans salonunda diğer bölümüyse ortak kullanım
alanlarında ve açık alanlarda yer alıyor.
Sınıflarda bulunan kameralar dersleri canlı izleme ve kaydetme (lecture
capture) amaçlı kullanılıyor ve ancak öğretim üyelerinin izni dahilinde ders
kaydı almak için aktif hale getiriliyor.
Kapı girişleri, merdiven başları, kafeterya, koridor gibi ortak kullanım
alanlarında bulunan kameralar güvenlik amaçlı olup, öğrencileri ve çalışanları
hırsızlık, şiddet vb. her türlü adli vakadan koruma, yasal açıdan mağduriyete
neden olabilecek olaylardan kaçınma amacıyla kullanılıyor. Kamera
görüntüleri Kamera Merkezi güvenlik görevlisi tarafından izlenip kaydediliyor
ve ilgili yasanın gerektirdiği süre boyunca saklanıyor. Kameraların görünür
biçimde yerleştirildiği kampüslerde kesinlikle “gizli kamera” bulunmuyor.
Ofisler, asansör, lavabolar gibi bireysel mahremiyeti ortadan kaldıracak
mekânlarda da kamera bulunmuyor.
Kamu iş yerleri ve özel işletmelerin güvenlik amaçlı kamera kullanmaları,
Valiliklerin denetlediği / uyguladığı yasal bir zorunluluktur. Bireysel alanların
mahremiyetine saygı İstanbul Şehir Üniversitesi’nin varlık ve misyonunun
bir gereğidir. Bu alana asla müdahalede bulunulmayacağını İstanbul Şehir
Üniversitesi olarak taahhüt ediyoruz.
Güvenlikle ilgili herhangi bir ihtiyacınızda Doğu Kampüsü’nde dahili, 9060
Batı Kampüsü’nde dahili 9866, Güney Kampüsü’nde 9962 numaraları
arayabilirsiniz.
54
55
ŞEHİR Altunizade
Kampüslerine
Ulaşım
ŞEHİR Altunizade’nin yakınından geçen İETT hatları:
HAT NO
129
ALTUNİZADE
110
KADIKÖY
11C
ÜSKÜDAR
VARIŞ
MECİDİYEKÖY
TAKSİM
EMNİYET MAHALLESİ
11D
ÜSKÜDAR
İNKILAP MAHALLESİ
11L
ÜSKÜDAR
BULGURLU MAHALLESİ
HAT NO
KALKIŞ
VARIŞ
120
KADIKÖY
MECİDİYEKÖY
125
KADIKÖY
BOĞAZİÇİ ÜNİV.
127
KADIKÖY
DAVUTPAŞA
13
KADIKÖY
ATAŞEHİR
14M
KADIKÖY
KAVACIK
15F
KADIKÖY
BEYKOZ
1A
ALTUNİZADE
FISTIKAĞACI
1B
ALTUNİZADE
DOĞANCILAR
2
56
KALKIŞ
ÜSKÜDAR
ALTBOSTANCI
320
ALTUNİZADE
FERHATPAŞA
3ÜS
ÜSKÜDAR
ACIBADEM
500
CEVİZLİBAĞ
KADIKÖY
500A
KADIKÖY
EDİRNEKAPI
9ÜD
ÜSKÜDAR
DUDULLU
Metrobüs ile Geliş
Metrobüs hem Avrupa hem de Anadolu yakasından gelecek öğrencilere
ulaşım kolaylığı sağlıyor. Metrobüs ile geliyorsanız Altunizade istasyonunda
inerek üst geçitler vasıtasıyla yolun karşısına geçtikten sonra; Kuşbakışı
Caddesi’nin başında sağda ŞEHİR Güney Kampüsü, aynı caddenin sonunda
solda ŞEHİR Doğu Kampüsü ve 20 metre sonra ışıklardan sola, Oymacı
Sokağa döndüğünüzde sağda ŞEHİR Batı Kampüsü yer alıyor.
Şehir Hatları Vapurları ve Motorlar ile Geliş
Eminönü ve Beşiktaş’taki Şehir Hatları iskelelerinden hareket eden
vapurlar ve motor iskelelerinden hareket eden motorlar ile Üsküdar’a gelip,
Altunizade’den geçen otobüs, minibüs ve dolmuşlar vasıtasıyla Altunizade
Doğu, Batı ve Güney Kampüslerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Özel Araç ile Geliş
D-100 - Ankara Yönünden Geliş
Boğaziçi Köprüsü’nden önce son çıkış olan Altunizade-Üsküdar-Ümraniye
sapağından girin. Köprülü kavşaktan sola devam edin.*
D-100 - Edirne/Topkapı Yönünden Geliş
Boğaziçi Köprüsü’nü geçip (1.800 metre sonra) Üsküdar Sapağı’ndan
(Boğaziçi Köprüsü’nden sonra ikinci çıkış) girin.*
TEM Otoyolu’ndan Geliş
Ümraniye-Üsküdar çıkışından girerek hiçbir yola sapmadan doğruca devam
edin. Çamlıca Tüneli ve Altunizade Köprüsü’nü geçtikten sonra Kısıklı
Caddesi’ni göreceksiniz.
* Kısıklı Caddesi üzerindeki Opet Benzin İstasyonu’nu geçerek, sağdaki Oymacı
Sokağı’na girin. Başkent Üniversitesi Hastanesi’ni geçip devam edin, solda
ŞEHİR Batı Kampüsü’nü göreceksiniz. Işıklardan sağa Kuşbakışı Caddesi yönüne
döndüğünüzde 20 metre ileride sağda, ŞEHİR Doğu Kampüsü’ne, aynı caddede
devam ettiğinizde, yolun sonunda solda ŞEHİR Güney Kampüsü’ne ulaşabilirsiniz.
57
Yakın Çevre
ŞEHİR Altunizade Doğu, Batı ve Güney kampüslerinin merkezî konumu,
birçok sosyal faaliyet noktasına ulaşımı da kolaylaştırıyor. Yerleşke
yakınlarında tarihî yapılardan Şehir Tiyatroları sahnelerine kadar pek çok
kültürel aktivite alanı bulunuyor.
Şehir Tiyatroları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Şehir Tiyatroları, yerli ve
yabancı tiyatro eserlerinin seçkin örneklerini seyircisine ulaştırıyor.
ŞEHİR Altunizade Kampüsleri yakınlarında bulunan Kadıköy Haldun Taner
Sahnesi, Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi, Üsküdar Kerem Yılmazer
Sahnesi, Üsküdar Tekel Sahnesi ve Ümraniye Sahnesi, tiyatrosever
ŞEHİR’lileri bekliyor.
www.ibb.gov.tr sayfasından Şehir Tiyatroları oyun programlarına ulaşabilir.
Süreyya Operası
Kadıköy Bahariye Caddesi üzerinde bulunan Süreyya Operası, 1927’den
beri hizmet veriyor. ŞEHİR Altunizade Kampüslerine sadece yarım saatlik
mesafede olan bu tarihî opera binasında haftanın hemen her günü
gerçekleştirilen opera, tiyatro, dinleti gibi sanatsal faaliyetler takip edilebilir.
Sinema
Altunizade Capitol ve Tepe Nautilus alışveriş merkezleri içerisinde bulunan
sinema salonlarında vizyondaki filmleri izlemek mümkün. Ayrıca Kadıköy
Bahariye Caddesi üzerinde bulunan birçok sinema salonu da ŞEHİR
Altunizade Kampüslerine sadece yarım saatlik mesafede.
58
Adalar ve Boğaz Turları
Üsküdar sahilinden hareket eden teknelerle İstanbul Boğazı turlarına katılıp,
Boğaz çevresindeki tarihî ve tabii güzelliklerle tanışabilirsiniz. Tekne turları
Üsküdar motor iskelesinden saat başı hareket ediyor.
Aynı şekilde, vapur ve motorlar ile Prens Adaları’na gidebilirsiniz. Avrupa
yakasından Adalara direkt sefer olan iskeleler Kabataş, Avcılar, Eminönü ve
Karaköy’dür; Anadolu yakasından Adalara direkt sefer olan iskeleler Bostancı,
Kartal ve Kadıköy’dür. Güncel sefer bilgileri için; aşağıdaki adreslerden
ulaşabilirsiniz.
www.sehirhatlari.com.tr/seferler
www.mavimarmara.net/tarifeler
Galata Kulesi
UNESCO tarafından 2013 yılında Dünya Mirası Geçici Listesine eklenen
Galata Kulesi, İstanbul’un önemli sembolleri arasındadır. Galata semtinde
bulunan kuleden, İstanbul Boğazı ve Haliç izlenebilir. Üsküdar ve Kadıköy’den
kalkan Karaköy vapuruyla buraya rahatça gidebilirsiniz.
Çamlıca Tepesi
İstanbul’un meşhur tepelerinden biridir Çamlıca. Şarkılara güfte, filmlere mekân
olan bu güzel tepeden doğa ve denizin eşsiz uyumunu izleyip İstanbul’lu
olmanın tadını çıkarabilirsiniz. Çamlıca Tepesi’nde Büyükşehir Belediyesi’ne ait
restoran ve kafeler de yeme - içme konusunda iyi birer alternatif oluşturuyor.
Fethipaşa Korusu
Üsküdar’ın tarihi güzellikleri arasında bulunan Fethi Paşa Korusu, boğazı
selamlayan manzarası ile ziyaretçi çekmektedir. Koruda kahvaltı yapmak ya
da güzel bir yemek yemek için Üsküdar’dan kalkan otobüslere binebilirsiniz.
59
Kız Kulesi
İstanbul’un simgesi olagelmiş Kız Kulesi, Üsküdar’da Bizans döneminden
kalan tek tarihî yapı. On dakikalık bir yolculukla Salacak Sahili’ne ulaşılabilir;
sahilden kalkan sandallarla efsanelere konu olan bu güzel yapıyı ziyaret
edebilirsiniz.
Hidiv Kasrı
Beykoz sırtlarında yükselen Hidiv Kasrı, dönemin mimari yapısına uygun
olarak nouveau tarzında inşa edilmiştir. Üsküdardan dolmuş ve otobüsler
vasıtasıyla, otel, restoran ve kafe olarak 1984’ten beri hizmet veren Hidiv
Kasrı’nı ziyaret edebilirsiniz.
Anadolu Hisarı
Göksu Deresi’nin İstanbul Boğazı’na döküldüğü yerde bulunan Anadolu
Hisarı, her ne kadar İstanbul’un fethinden sonra askeri önemini yitirmiş olsa
da, kültürel-tarihi açıdan stratejik önemini korumaktadır. Hisarı ziyaret etmek
için ise tek yapmanız gereken, Kadıköy ve Üsküdar’dan kalkan dolmuş ve
otobüslere binmektir.
Rumeli Hisarı
Anadolu Hisarı’nı karşıdan selamlayan Rumeli Hisarı’nı görmeden geçmeyin.
Boğaz’ın en dar noktası’na inşa edilmiş olan hisarın üç büyük kulesi,
dünyanın en büyük kale burçlarına sahiptir. Kadıköy ve Üsküdar’dan kalkan
otobüsler ile Hisar’ı ziyaret edebilirsiniz.
Tarihî Yarımada
İstanbul’u “İstanbul” yapan “Tarihî Yarımada” ile aranızda sadece İstanbul
Boğazı var artık. Mısır Çarşısı’na, Süleymaniye’ye, Topkapı Sarayı’na
ve Ayasofya’ya Üsküdar sahilinden hareket eden İDO vapurları ve
motorlar ile kolayca ulaşabilir, İstanbul’un kalbi Tarihî Yarımada’yı yeniden
keşfedebilirsiniz.
İstiklâl Caddesi
İstanbul’un, belki de Türkiye’nin en ünlü caddesi, ŞEHİR Altunizade
Kampüslerine 40 dakika uzaklıkta bulunuyor. Metrobüsle yapacağınız kısa
bir yolculuğu metroyla yapacağınız daha kısa bir yolculukla birleştirdiğinizde
İstiklal Caddesi’ne ulaşabilirsiniz.
Sokak çalgıcılarından meşhur Beyoğlu çikolatasına kadar her şeyi
bulabileceğiniz bu cadde tarihî lokantaları ve sinemalarıyla da şehrin cazibe
merkezi.
Alışveriş Merkezleri
Üsküdar ve çevresinde bulunan Capitol, Tepe Nautilus ve Akasya AVM
gibi alışveriş merkezleri boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz noktalar
arasındadır. Capitol’e gitmek için üniversitenin önünden geçen ring servislerini,
diğer alışveriş merkezleri için ise, metrobüs ve otobüs hatlarını kullanabilirsiniz.
60
[email protected]
www.sehir.edu.tr
Doğu Kampüsü
Kuşbakışı Caddesi No: 27 34662
Altunizade - Üsküdar - İstanbul
Batı Kampüsü
Oymacı Sokak No:15
Altunizade - Üsküdar - İstanbul
Güney Kampüsü
Kuşbakışı Caddesi No: 2
Altunizade - Üsküdar - İstanbul
T 44 44 0 34
F 0216 474 53 53
62
IstanbulSehirUniversitesi
SehirUniversite
sehiruniversitesi
şehirüniversitesi
IstanbulSehirUniversitesi
SehirUniversite
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Benzer belgeler

Untitled - Öğrenciler

Untitled - Öğrenciler İÇİN DEKİ LER HOŞ GELDİNİZ 4 ŞEHİR HAKKINDA 6 Vizyon-Misyon-Değerlerimiz 6 İstanbul Şehir Üniversitesi Etik Kodu 7 Kampüsler 11

Detaylı