Children Turkish TR

Transkript

Children Turkish TR
İLETİŞİM
ÜLKE
FORMUNDAKİ
KODU:
NUMARALARI YAZIN
BAŞLANGIÇ
NOKTASI NO:
ADRES NO:
ANKETÖR AD &
NUMARASI:
ADRES:
POSTA KODU:
TELEFON NUMARASI:
GÖRÜġÜLECEK ÇOCUĞUN
YAġI VE CĠNSĠYETĠ:
YAġ
CĠNSĠYET
Erkek
1
Kız
2
EU ÇEVRĠMĠÇĠ ÇOCUKLAR (ONLINE) II
Çocuklara Yönelik Ana Soru Formu
HERKESE SOR
ANKETÖR OKUYUN: Burada değiĢik teknoloji çeĢitleriyle alakalı birkaç soru yer almaktadır. Bu ya
evde ya da baĢka yerlerde, örneğin okulda ya da arkadaĢının evinde olabilir,.
300
BUGÜNLERDE interneti kullanmak için hangi araçları kullanıyorsun? Lüt fen her soruya evet ya da
hayır Ģeklinde cevap ver.
A-H ARASI NI TEK TEK OKUYUN. HER SATIR TEK CEV AP.
KART A‟ YI GÖSTER
BĠLMĠYORUM
EV ET
HAYI R
Kendi masaüstü bilgi sayarın
(çoğunlukla kendinin kullandığı veya odanda
olan masaüstü bilgisayarı)
1
2
99
Kendi dizüstü bilgi sayarın ya da çoğunlukla
kendinin kullandığı ve odana götürebileceğin dizüstü
bilgisayarı
1
2
99
Diğer aile bireyleri ile Ortak kullandığın
masaüstü
bilgisayarı
1
2
99
Diğer aile bireyleri ile Ortak kullandığın ve
kendi odana götüremediğin
dizüstü bilgisayarı
1
2
99
E
Cep telefonu
1
2
99
F
Oyun konsolları (Play Station 3, PSP),
Wii, Xbox vs.)
1
2
99
G
Televizyon (TV)
1
2
99
H
Diğer taĢınabilir, avuçiçi araçlar (örn. Blackberry (blek
böry), iTouch (ay taç) ya da iPhone (ay fon) )
1
2
99
A
B
C
D
ANKETÖR OKUYUN: Burada interneti ne zaman ve nerede kullandığına dair sorular yer almaktadır.
1
Ġnterneti kullanmak derken arkadaĢlarınla veya diğer kiĢilerle MSN üze rinden konuĢmanın yanı sıra eposta göndermek, sosyal ağ oluĢturmak, internet si telerini ziyaret etmekten bahsediyoruz.
301.
Bu karta bakarak lütfen BUGÜNLE RDE bu yerlerden hangilerinde interneti kullandığını söyler
misin? Sayacaklarımdan her birine evet veya hayır olarak cevap vermeni rica ediyorum…
A-H ARASI NI YÜKS EK SESLE OKUYUN– HER SATI RA TEK CEVAP - KART B‟ YĠ GÖSTERĠN
EVET
HAYIR
CEVAP
YOK
A
E vde kendi odanda (B aĢkasıyla paylaĢt ığın
oda da dahil) (veya diğer özel bir oda)
1
2
99
B
E vde oturma odasında (vey a baĢka bir salon)
1
2
99
C
Okulda, dersanede veya üniversitede
1
2
99
D
Internet kafede (e café), internet evi
1
2
99
E
Halk kütüphanesinde ya da halk a açık baĢka
bir yerde
1
2
99
F
Bir arkadaĢının evinde
1
2
99
G
Bir akrabanın evinde
1
2
99
H
Gezerken (Cep telefonundan ya da iPod Touch
ĠPhone, Blackberry vs aracılığıyla)
1
2
99
ANKETÖR OKUYUN:
ġimdi interneti NASIL kullandığın hakkında bazı sorular soracağım. Ġnterneti kullanmak derken
arkadaĢlarınla veya diğer kiĢilerle MSN üzerinden konuĢmanın yanı sıra e-posta göndermek, sosyal
ağ oluĢturmak, internet sitelerini ziyaret etmek gibi yapabileceğin farklı Ģeylerden bahsediyorum.
Bu sorulara cevap verirken Ģu ana kadar olan sorularda konuĢtuğumuz gibi interneti kullandığın BÜTÜN
YOLLARI ve YERLERĠ düĢünmeni istiyorum.
HERKESE SOR
302.
Ġnterneti ilk kullandığında kaç yaĢınday dın?
EĞER HATIRLANMAZS A, EN ĠYĠ TAHMĠ N ĠÇĠN ĠRDELEYĠN
CEVABI YIL OLA RAK
KAYDEDĠN
................
YaĢ
...............
Hatırlamıyor
88
2
303.
Ġnterneti ne sıklıkla kullanırsın?
YÜKS EK SESLE OKUYUN – YALNI ZCA TEK CEV AP
Her gün veya neredeyse her
gün
1
Haftada 1 ya da 2 kez
2
Ayda 1 ya da 2 kez
3
Ayda 1’den az
4
Bilmiyorum
88
KART GÖSTERMEYĠN. ġIKLARI YÜKS EK S ESLE OKUMAYIN
ANKETÖR OKUYUN: ġimdi sana interneti NE KADAR kullandığın hakkında sorular soracağım
(internetin sen ba Ģka bir Ģey yaparken yalnızca açık olduğu zamanı saymıyoruz , interneti kendin aktif
olarak kullandığın zamandan bahsediyoruz ).
304.
Okula gittiğin NORMAL BĠR OKUL GÜNÜNDE internette yaklaĢık ne kadar zaman harcarsın?
ANKETÖR DĠ KKAT! AġAĞI DA ÖNCEDEN BELĠ RTĠLMĠġ SEÇENEKLERDEN UYGUN OLANI
KODLAYI N – YALNI ZCA TEK CEVAP
305.
Okula gitmediğin, OK ULUN OLMA DIĞI NORMAL BĠR GÜNDE internette yaklaĢık ne kadar zaman
harcarsın (hafta sonu, tatiller, bayramlar )?
ANKETÖR DĠ KKAT! AġAĞI DA ÖNCEDEN BELĠ RTĠLMĠġ SEÇENEKLERDEN UYGUN OLANI
KODLAYI N – YALNI ZCA TEK CEVAP
304
Normal bir okul
gününde
305
Okul olmayan normal bir günde
(Hafta sonu, tatiller,
bayramlar vb. )
Birkaç dakika
1
1
YaklaĢık yarım saat
2
2
YaklaĢık 1 saat
3
3
YaklaĢık 1,5 saat
4
4
YaklaĢık 2 saat
5
5
YaklaĢık 2,5 saat
6
6
YaklaĢık 3 saat
7
7
YaklaĢık 3,5 saat
8
8
YaklaĢık 4 saat
9
9
4 Saatten fazla
10
10
Hiç
11
11
Bilmiyorum
88
88
***ANKETÖR KONTROL EDĠ N! LÜTF EN 304 V E 305 „I OKUDUĞUNUZDAN V E CEVAPLARINI YUKARI
YAZDIĞI NI ZDAN EMĠ N OLUN***
3
Daha fazla internet
HERKESE SOR
ANKETÖR OKUYUN: Ġnsanlar internette birçok farklı Ģey yapar. Burada senin internette yapıyor veya
yapmıyor olabileceğin Ģeyler hakkında ba zı sorular soracağım.
306.
Okuduklarımdan her birini, GEÇTĠĞĠMĠZ AY içinde internette yapıp yapmadığını söyler misin? Eğer
ne olduğunu bilmiyorsan endiĢelenme – bilmiyorum ya da hat ırlamıyorum diyebilirsin.
A-D ARASI NI YÜKS EK SESLE OKUYUN– HER SATI RA TEK CEVAP - KART C‟ YĠ GÖSTERĠN
ANKETÖR DĠ KKAT ! GEREKĠ RSE AÇI KLAYI NI Z: geçtiğimiz ay derken Ģu zamandan beri
demek istiyorum....... (BĠR AY ÖNCEKĠ TARĠHĠ EKLEYĠNĠ Z).
ANKETÖR DĠ KKAT ! 307‟ YĠ YALNIZCA 11+ YAŞINDA OLAN ÇOCUKLARA SORUN, YOKSA
308’E GİDİN
ANKETÖR DĠ KKAT ! 306‟ DA “EV ET” KODLANMIġ HER BĠR ÖĞE ĠÇĠ N 307‟YĠ SORUN
307.
Yaptıklarının her birini, GEÇTĠĞĠMĠZ AY ĠÇĠNDE ne sıklıkta yapt ın? Her gün ya da neredeyse her
gün, haftada 1 ya da 2 kez, geçtiğimiz ay içinde 1 ya da 2 kez Ģeklinde belirt.
306‟ DA (KOD 1) ĠġARETLĠ OLAN HER ÖĞE ĠÇĠN SORUNHER SATIRA TEK CEV AP
307 – YALNI ZCA 11+ YAġ A SOR
306 - HERKES E
HAYIR
Bilmiyorum/
Hatırlamıyoru
m
Her gün ya
da
neredeyse
her gün
Haftada
1 ya da
2 kez
Geçtiğimiz ay
içinde 1 ya da
2 kez
Bilmiyorum/
Hatırlamıyor
um
1
2
88
1
2
3
88
1
2
88
1
2
3
88
1
2
88
1
2
3
88
1
2
88
1
2
3
88
EVET
Okul iĢleri için
interneti
kullandım
Video klip
B
izledim (örn.
Youtube)
Müzik ya da
C
film indirdim
Haberleri
D
okudum/iz
ledim
A
***ANKETÖR KONTROL EDĠ N! 11+ ÇOCUKLAR ĠÇĠN LÜTFEN 306 V E 307‟YĠ SORDUĞUNUZDAN V E
CEVAPLARI NI YUKARI YAZDIĞI NI ZDAN EMĠ N OLUN***
4
HERKESE SOR
308.
AĢağıdakilerden hangilerini GEÇTĠĞĠMĠ Z AY içinde internette yaptığını söyler misin?
ANKETÖR DĠ KKAT!
A-F ARASINI YÜKSEK S ESLE OKUYUN- HER S ATIRA TEK CEV AP- KART D‟ YĠ GÖSTERĠ N
ANKETÖR DĠ KKAT ! 309‟ U YALNIZCA 11+ YAŞINDA OLAN ÇOCUKLARA SORUN, YOKSA
311’E GİDİN
ANKETÖR DĠ KKAT ! 308‟ DE “ EVET” KODLANMIġ HER BĠR ÖĞE ĠÇĠN 309‟U SORUN
309.
Yaptıklarının her birini, GEÇTĠĞĠMĠZ AY ĠÇĠNDE ne sıklıkta yapt ın ? Her gün ya da neredeyse
her gün, haftada 1 ya da 2 kez, geçtiğimiz ay içinde 1 ya da 2 kez, Ģeklinde belirt.
YÜKS EK SESLE OKUYUN – 308‟DE (KOD 1) ĠġARETLĠ OLAN HER ÖĞE SORUN
HER SATIRA TEK CEV AP
5
309 – YALNI ZCA 11+ YAġ A SOR
308 - HERKES E
EVET
HAYIR
Bilmiyorum/
Hatırlamıyorum
Her gün ya
da
neredeyse
her gün
Haftada 1 ya
da 2 kez
Geçtiğimiz ay
içinde 1 ya da
2 kez
Bilmiyorum/
Hatırlamıyorum
A
E-posta (MA IL)
gönderdim/aldım
1
2
88
1
2
3
88
B
Sosyal ağ
oluĢturma profili
ziyaret ettim.
(kendinin ya da
baĢkasının),
örneğin (Facebook,
Myspace vb.)
ANKETÖR; EĞER
ÇOCUK
SORARS A OKU:
Sosyal ağ
oluĢturma derken,
bir profil
oluĢturac ağın, diğer
insanlarla
tanıĢabileceğin ya
da hem kendi
profilinde hem diğer
insanların profilinde
mesaj
yayınlayabileceğin
sitelerden
bahsediyorum.
1
2
88
1
2
3
88
C
Sohbet odas ını
ziyaret ettim
(Tanıdığ ın ya da
tanımad ığın
insanlarla internette
sohbet etmeni
sağlayan yerler)
1
2
88
1
2
3
88
D
Anlık ileti
gönderdim/Chat
yaptım (MSN, Skype
gibi) (internet
üzerinden
arkadaĢların ya da
diğer kiĢiler ile
mesajlaĢmak)
1
2
88
1
2
3
88
E
ArkadaĢlarımla
yada baĢkalarıyla
internet üzerinden
oyun oynadım
1
2
88
1
2
3
88
F
Sanal dünyada zaman
geçirdim (örn. Second
Life, Wow, Night online,
Metin2, Silk Road )
1
2
88
1
2
3
88
***ANKETÖR KONTROL EDĠ N! 11+ ÇOCUKLAR ĠÇĠN LÜTFEN 308 V E 309‟U SORDUĞUNUZDAN V E
CEVAPLARI NI YUKARI YAZDIĞI NI ZDAN EMĠ N OLUN***
6
ANKETÖR DĠ KKAT!
310’ U YALNIZCA 11+ YAŞINDA OLAN ÇOCUKLARA SORUN, YOKSA 311’E GEÇİN
308‟ DE “ EV ET” KODLANMIġ HER ÖĞE ĠÇĠN 310‟ U SORUN
310. Ġnternette yapmıĢ oduğunu söylediğin Ģeyleri tekrar okuyacağım. (mail göndermek ya da
baĢka bir Ģey gibi.) Ve, her biri için, bunları kullanırken ne tip insanlarla irtibat halinde olduğunu
söylemeni rica ediyorum.
ÇOK CEVAP OLABĠLĠR. KART E‟ YĠ GÖST ER.
ANKETÖR DĠ KKAT!:
EĞER ÇOCUK 308 a)‟DA E-MAĠL KULLANI YORSA A) „YI SORUN:
a) Ġlk olarak, e-mail yollamakla ilgili olarak; Mail yoluyla bu kartta gördüğün hangi tip insanlarla irtibat
halindesin? A-C ġIKLARI NI OKUYUN
A
Daha önc e tanıĢ dığın - yüzyüze görüĢtüğün insanlar
B
ġahsen tanıdığın kiĢilerin arkadaĢı ya da akrabası olan ve ilk olarak internette tanıĢ dığın insanlar
C
ilk olarak internette tanıĢtığın ama internet dıĢ ında görüĢmediğin insanlar
ANKETÖR DĠ KKAT!! B-F ARASI NDAKĠLER ĠÇĠN DE 308‟DE SÖYLEDĠĞĠ HER ÖĞE ĠÇĠ N TEKRAR EDĠ N
7
EĞER YAġI KÜÇÜK OLAN ÇOCUKLAR ANLAYAMAZS A, BĠLMĠYORUM OLARAK KODLANABĠLĠR.
310 –
YALNIZCA 11+ YAġA SORUN
B) ġahsen
önce
tanıĢdığın yüzyüze
görüĢtüğün
insanlar
tanıdığın
kiĢilerin
arkadaĢı ya
da akrabas ı
olan ve ilk
olarak
internette
tanıĢtığın
insanlar
C) ilk
olarak
internette
tanıĢtığın
ama
internet
dıĢ ında
görüĢme
diğin
insanlar
A) Daha
D)
Bilmiyor
um/hatırl
amıyoru
m
A
E-posta yoluyla (MA ILLE)
1
2
3
88
B
Sosyal ağ oluĢturma sitesinde. örneğin (Facebook,
Myspace vb.)
EĞER ÇOCUK SORARS A: Sosyal ağ oluĢturma
derken, bir profil oluĢturacağın, diğer insanlarla
tanıĢabileceğin ya da hem kendi profilinde hem diğer
insanların profilinde mesaj yayınlayabileceğin
sitelerden bahsediyorum.
1
2
3
88
C
Sohbet odas ında (Örn; Ġnternette tanımadığın kiĢilerle
sohbet etmeni sağlayan yerler)
1
2
3
88
D
Anlık ileti gönderirken / Chat yaparken
Örneğin; Ġnternette online/çevrimiçi olan arkadaĢların
ya da kiĢi listendeki kiĢiler ile mesajlaĢmak
(Örn:MSN)
1
2
3
88
E
ArkadaĢlarımla yada baĢkalarıyla internet üzerinden
oyun oynarken
1
2
3
88
F
Sanal dünyada zaman geçirirken (örn. Second Life (Sekınd
layf), Wow, Nightonline (Nayt onlayn), Metin2, SilkRoad
(silk rood) )
1
2
3
88
8
HERKESE SOR
311.
Burada internette yapıyor olabileceğin birk aç Ģey daha var. Tekrar, lütfen her birini GE ÇTĠĞĠMĠZ AY
içinde internette yapıp yapmadığını söyler misin?
A-F ARASINI YÜKSEK S ESLE OKUYUN– BĠRDEN ÇOK CEVAP MÜMKÜN - KART F‟YĠ GÖSTERĠN.
ANKETÖR DĠ KKAT! GEREKĠRS E AÇIKLAYINI Z: geçtiğimiz ay derken Ģu zamandan beri demek istiyorum
.................. (BĠR AY ÖNCEKĠ TA RĠHĠ EKLEYĠNĠZ).
ANKETÖR OKUYUN! Eğer ne olduğunu bilmiyorsan, Bilmiyorum diyebilirsin.
ANKETÖR DĠ KKAT! 312‟ YĠ YALNIZCA 11+ YAŞINDA OLAN ÇOCUKLARA VE 311’ DE YAPILAN HE R
ŞEY İÇİN SORUN, YOKSA 313’E GİDİN.
312. Yapt ıklarının her birini, GE ÇTĠĞĠMĠZ AY ĠÇĠNDE ne sıklıkta yaptın? Her gün ya da neredeyse her gün,
haftada 1 ya da 2 kez, geçtiğimiz ay içinde 1 ya da 2 kez, Ģeklinde belirt.
311‟ DE (KOD 1) ĠġARETLĠ OLAN HER ÖĞE SORUN
HER SATIRA TEK CEV AP
311 – HERKESE
A
B
C
D
E
F
Web / Internet kamerası
kullandım (diğer
insanların seni internette
görmesini sağlayan
kamera)
Ġnternet sayfasında mesaj
ya yınladım (Örn: forum
sayfasına mesaj
yollamak)
Twitter(Tivit ır) gibi blog
sitelerinde blog yazdım
yada internet günlüğü
yazdım.
Internet üzerinden
diğerleriyle paylaĢmak
için fotoğraf, video,
müzik yükledim
(Facebook (Feysbuk)
gibi sosyal ağ
oluĢturma ve MS N gibi
anlık ileti dahil)
Internet üzerinden bir
karakter, evcil hay van
ya da avatar yarattım
Dosya paylaĢ ım
sitelerini kullandım
(örn. Kazaa, Limewire
(Limwayr), Rapidshare
(RepidĢeyr) gibi
internetten dosya
indirmeye yaray an
siteler)
312 – YALNIZCA 11+ YAġA SORUN
EVET
HAYIR
Bilmiyorum/
Hatırlamıyorum
Her gün ya
da
neredeyse
her gün
Haftada 1
ya da 2 kez
Geçtiğimiz
ay içinde 1
ya da 2 kez
Bilmiyorum/
Hatırlamıyor
um
1
2
88
1
2
3
88
1
2
88
1
2
3
88
1
2
88
1
2
3
88
1
2
88
1
2
3
88
1
2
88
1
2
3
88
1
2
88
1
2
3
88
9
***ANKETÖR KONTROL EDĠ N! 11+ ÇOCUKLAR ĠÇĠN LÜTFEN 311 V E 312‟YI SORDUĞUNUZDAN V E
CEVAPLARI NI YUKARI YAZDIĞI NI ZDAN EMĠ N OLUN***
Sosyal Ağ OluĢturma
ANKETÖR OKUYUN: ġimdi sana sosyal ağ oluĢturmak hakkında sorular sormak i stiyorum.
Sosyal ağ oluĢturmak derken, Facebook ya da Myspace gibi asıl amacı senin tanıdığın insanlarla
irtibat halinde olmanı sağlayan, kendi profilini oluĢturabileceğin (yani kendinle ilgili Ģeyler
koyabileceğin ve insanların bunu görebileceği bir sayfa) ve diğer ki Ģilerle irtibat kurabileceğin
si telerden bahsediyoruz – ve paylaĢım yapabileceğin yerlerden bahsediyoruz.
Kendi profilini de oluĢturabileceğin ve insanlarla irtibat kurabileceğin Youtube ya da World of
Warcraft gibi oyun ya da medya sitelerinden bahsetmiyoruz .
HERKESE SOR
313.
ġu anda kullandığın KENDĠ profilinin olduğu bir sos yal ağ oluĢturma sitesi var mı?
E vet
1
Hayır
2
Bilmiyorum
88
ANKETÖR DĠ KKAT! EĞER 313‟DE “EV ET” ĠSE, 314‟Ü SORUN, YOKS A 319‟A GĠDĠ N
314. 1 tane profilin mi var, yoksa 1’den fazla mı?
1 profil
1
1’den fazla profil
2
Cevap yok
99
Hangi sosyal ağ oluĢturma site(ler)ini kullanıyorsun? Eğer 1’den fazlaysa en sık kullandığını söyle
lütfen.
OKUMAYIN– YALNI ZCA TEK CEVAP
315.
Arto (DK )
1
Yahoo Europe
13
Bebo
2
Banzai (IT)
14
Daily Motion
3
Hy ves (NL)
15
Facebook
4
One. It (Lithuania)
16
Microsoft SNS
5
Rate (Estonia)
17
MySpace
6
Tuenti (S pain)
18
Nasza-Klasa
7
Yonja (Turkey)
20
Netlog
8
Hi5 (Greece)
21
Piczo
9
Diğer (BELĠRTĠN)
22
_____________________
Skyrock
10
SchülerV Z
11
Sulake
12
Bilmiyorum / Cevap yok
10
88
ANKETÖR OKUYUN!
Sıradaki sorular için en sık kullandığın sosyal ağ profilini düĢünmeni isti yorum. Bunun [315‟DE
VERDĠĞĠ CEV ABI EKLEYĠN] olduğunu söyledin.
316.
[315‟DE VERDĠĞĠ CEVABI EKLEYĠN] ......... kullanırken, yaklaĢık olarak arkadaĢ listende
kaç. KiĢi var?
OKUMAYI N– YALNI ZCA TEK CEVAP
KART G‟ YĠ GÖSTER
10’a kadar
1
11-50
2
51-100
3
101-300
4
300’den fazla
5
Bilmiyorum/ Hatırlamıyorum
317.
88
Profilini kimler görebilir?
YÜKS EK SESLE OKUYUN - TEK CEV AP
EĞER ÇOCUK ANLAMAZS A, LÜTFEN “BĠLMĠYORUM” OLARAK KODLAYI N
Genel, böylece herkes görebilir
1
Kısmen özel, böylece arkadaĢlarının arkadaĢları ve ağında yer
alan kiĢiler görebilir
2
Özel böylece yalnızca arkadaĢların görebilir.
3
Bilmiyorum
318.
88
Bu karttaki bilgilerden hangileri seninle ilgili olarak profilinde yer alır?
A-G ARASINI OKUYUN.
ÇOK CEVAP OLABĠLĠR - UYANLARIN HEPSĠNĠ KODLAYINKART H‟ YĠ GÖSTERĠN.
A
Yüzünü aç ıkça gösteren bir fot oğraf
1
B
Soyadın
2
C
Adresin
3
D
Telefon numaran
4
E
Okulun
5
F
Gerçek yaĢın – ġuandaki yaĢın
6
G
Olduğundan daha büyük bir yaĢta
olduğun bilgisi
7
Hiçbiri
8
Bilmiyorum
88
11
YETKĠNLĠKLER
ANKETÖR DĠKKAT: BU BÖLÜMÜ 11+ YAġINDA OLAN ÇOCUKLARA SORUNUZ. YOKSA 322‟ YE
GEÇĠNĠ Z
Bazı insanlar internet üzerinde her türlü Ģeyi yapabilmekte iyidirler. Diğerleri internet kullanmayı daha
zor bulabilir. Burada Ġnternet kullanırken senin neler yapabildiğin konusunda birkaç soru soracağım.
319. Sayacaklarımın senin için ne kadar doğru olduğunu söyler misin?
A-C ARASI NI OKUYUN– HER SATI RA TEK CEV AP- KART I‟YI GÖSTER
A
Internet hakkında ebevenylerimden daha çok Ģey
Doğru
değil
Biraz
doğru
Çok
doğru
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Cevap
yok
99
bilirim
B
Internet kullanmak hakkında çok Ģey bilirim
C
Ġnternette benim yaĢ ımdaki çocuklar için bir sürü iyi
Ģey var
99
99
320.
Bunlardan hangilerini int ernette yapmay ı biliyorsun? Sayacaklarımdan her birine evet veya hayır
olarak cevap vermeni rica ediyorum… Eğer bir Ģeyin ne olduğunu bilmiy orsan, endiĢelenme, sadece
bilmiyorum demen yeterli.
A-D ARASI NI OKUYUN – HER S ATIRA TEK CEV AP - KART J‟ YĠ GÖSTERĠ N
E vet
Hayır
Bilmiyorum
A
Internette bulduğun bilgilerin doğru
olup olmadığına karar vermek için
farklı siteleri karĢ ılaĢtırmak
1
2
88
B
Filtre seçeneklerini değiĢtirmek
(burada, internet tarayıcının ya da
bilgisayarının hangi internet
sayfalarını görebileceğini ya da
göremeyeceğini seçme ya da
filtreleme yollarını değiĢtirmekten
bahsediyoruz)
1
2
88
C
Bir internet sayfasını favorilerime /
en sık kullanılanlara eklemek
1
2
88
D
Ġstenmey en reklam ya da e-posta,
spam engellemek
1
2
88
12
321.
Bunlardan hangilerini internette yapmayı biliyorsun? Sayacaklarımdan her birine evet veya hayır
olarak cevap vermeni rica ediyorum… Eğer bir Ģeyin ne olduğunu bilmiy orsan, endiĢelenme, sadece
bilmiyorum demen yeterli.
A-D ARASI NI OKUYUN- HER SATI RA TEK CEV AP- KART K‟ YI GÖSTERĠ N
A
B
C
D
Gezdiğin sitelerin kaydını silmek
Sosyal ağ oluĢturma profilinde
(Facebook (Feysbuk ) gibi) gizlilik
ayarlarını
değiĢtirmek.
Burada
Ġnternette diğer kiĢiler tarafından
görülecek bilgilere karar veren
ayarlardan bahsediyorum
Sana ulaĢmasını istemediğin birinin
mesajlarını engellemek. BaĢka
birinin sana ulaĢmasını
engelleyecek ayarları kullanmaktan
bahsediyorum
Ġnterneti nasıl güvenle
kullanacağına dair bilgileri bulmak
13
E vet
Hayır
Bilmiyorum
1
2
88
1
2
88
1
2
88
1
2
88
Riskler
HERKESE SORUN
322. Sence internette, senin yaĢındaki çocukları/gençleri bir Ģekilde rahatsız edecek/üzecek
Ģeyler var mı?
ANKETÖR NOTU : “RAHATSI Z EDEN” DERKEN “ NE DEMEK ĠSTEDĠĞĠMĠ ZĠ ÇOCUĞUN
ANLADIĞINDAN EMĠ N OLMAK ĠSTĠ YORUZ. “RAHATSI Z EDEN” DERKEN “UYGUNSUZ ĠÇERĠK YA DA
DAV RANIġ” KASTEDĠYORUZ
ÖRNEĞĠN; ONU RAHATSIZ EDEN, ÜZEN YA DA GÖRMEMESĠ GEREKTĠĞĠNĠ HĠSS ETTĠREN BĠ R ġEY.
”RAHATSI Z EDEN ġ EY” ĠLLAKĠ BU DURUMLA BAġ A ÇIKAMAMIġ OLMASI YA DA ÇOÇUĞUN BU
DURUM KARġISINDA KENDĠNĠ SUÇLU HĠSSETMESĠ DEMEK DEĞĠLDĠR.
AYRI CA, “RAHATSI Z EDEN” DERKEN “KÖTÜ HABER“‟Ġ DE KASTETMĠ YORUZ. ÖRNEĞĠN; ÇOCUĞUN
FAVORĠ FUTBOL TAKIMINI N MAÇI KAYBETMESĠ VE BUNU ĠNTERNETTE OKUMUġ OLMASI
ÜZÜCÜ/RAHATSI Z EDĠCĠ OLABĠLĠR, AMA BĠ ZĠM SORGULADIĞIMIZ BU TĠP RAHATSI ZLIK
VEREN/ÜZEN DURUMLAR DEĞĠLDĠR.
LÜTFEN ÇOCUĞUN BU ġ EKĠLDE ANLADIĞI NDAN EMĠN OLUN VE BUNDAN SONRAKĠ SORULARDA
DA BU ġ EKĠLDE DÜġÜNEREK CEV AP VERMESĠ GEREKTĠĞĠNĠ BELĠ RTĠN
EVET
1
HAYIR
2
CEVAP YOK
99
ANKETÖR DĠKKAT: EĞER “EVET” ĠSE 323‟Ü SORUN. BU SORUYU ÇOCUK KENDĠ
KENDĠNE DOLDURACAKTIR. ANKETÖR ĠLE KONUġARAK DOLDURMAYACAKTIR.
LÜTFEN ÇOCUĞA BU BÖLÜMDE YAZACAKLARINI BĠTĠRDĠKTEN SONRA “ĠLERĠ” BUTONA
BASM ASINI SÖYLEYĠN. BÖYLECE VERĠLEN CEVAPLAR GÖRÜLEMEYECEKTĠR. ÇOCUK
YAZM AYI BĠTĠRDĠKTEN SONRA BĠLGĠSAYAR ÇOCUĞUN ÖNÜNDEN GERĠ ALINMALIDIR
ANKETÖR OKUYUN:
Senin yaĢındaki gençleri rahatsız eden/üzen Ģeylerin neler olduğunu buraya yazmanı rica
ediyorum. Bunları bana söylemek yerine, buraya kendi kendine yazmanı rica ediyorum. Ne
yazdığına bakmayacağım ve kimse bunu senin yazdığını bilemeyecek.
ANKETÖR NOTU: EĞER ÇOCUK NE YAZACAĞINDAN EMĠN DEĞĠLSE VE “BĠLMĠYORUM”
DEMEK ĠSTĠYORSA, O ZAM AN BOġ ALANA “BĠLMĠYORUM” OLARAK YAZMASINI ĠSTEYĠN
14
323. Internette, senin yaĢındaki çocukları/gençleri bir Ģekilde rahatsız edecek/üzecek olan
Ģeyler neler?
LÜTFEN BİTİRDİĞİN ZAMAN ANKETÖRE HABER VER....
15
KENDĠN DOLDUR ANKETĠNDEN ÖNCE SORULACAK. SONRA KENDĠN
DOLDUR ANKETĠNE GEÇĠLECEK.
HERKESE SOR
324.
Daha önce Ģimdi soracağım soruya benzer bir soru sormuĢtum. Ama tekrar kontrol etmek istiyorum.
Okuduklarımdan her birini, SON 1 YIL içinde internette yapıp yapmadığını söyler misin? Ne olduklarını
bilmiyorsan, bilmiyorum demen yeterli.
A-H ARASI NI OKU. HER SATIR TEK CEVAP
KART L‟ YĠ GÖSTER
A
B
C
D
E
F
G
H
E-posta (MAIL) gönderdim/aldım
Sosyal ağ oluĢturma profili ziyaret ettim. (kendinin
ya da baĢkasının), örneğin (Facebook (Feysbuk),
Myspace(Mayspeys) vb.)
EĞER ÇOCUK SORARSA: Sosyal ağ oluĢturma derken,
bir profil o luĢturacağın, diğer insanlarla tanıĢabileceğin ya da
hem kendi profilinde hem diğer insanların profilinde mesaj
yayınlayabileceğin sitelerden bahsediyorum.
Sohbet odasını ziyaret ettim
(Tanıdığın ya da tanımadığın insanlarla internette
sohbet etmeni sağlayan yerler)
Anlık ileti gönderdim/Chat (Çet) yaptım (MSN
gibi) (internet üzerinden arkadaĢların ya da diğer
kiĢiler ile mesajlaĢmak)
Ġnte rnet üzerinden sesli görüĢ meler yaptım (örn.
Skype (Skay pi))
ArkadaĢlarımla yada baĢkalarıyla internet
üzerinden oyun oynadım
Sanal dünyada zaman geçirdim (örn. Second Life
(Sekınd layf), Wow, Nightonline (Nayt onlayn),
Metin2, Silk Road (Silk rood)
Ġnte rnet sayfasında mesaj yayınladım (Örn: forum
sayfasına mesaj yollamak)
EVET
HAYIR
Bilmiyorum
/
Hatırlamıyo
rum
1
2
88
1
2
88
1
2
88
1
2
88
1
2
88
1
2
88
1
2
88
1
2
88
ANKETÖR NOTU: KENDĠN DOLDUR ANKETĠNĠN “F – G – H BÖLÜMLERĠ”, EĞER A-H
ARASINDAKĠ HERHANGĠ BĠR SEÇENEK ĠÇĠN “EVET” CEVABI VERĠLMĠġ ĠSE
SORULACAK
EĞER ÇOCUK 9-10 YAġINDA ĠSE, DEVAM EDĠN
EĞER ÇOCUK 11+ YAġINDA ĠSE SAYFA 21‟DEKĠ UYARILARA GĠDĠN
16
KENDĠN DOLDUR ANKETĠ BĠLGĠLENDĠRME
- 9-10 YAġ ÇOCUKLAR ĠÇĠNANKETÖR DĠKKAT! G ENEL BĠLG ĠLERĠ OKUYUNUZ:
GörüĢ menin sıradaki bölümünde, bu bilgisayarda kendi baĢına doldurman için bazı sorular
vereceğim. Bunu yapmamızdaki amaç, senin internette neler gördüğünle ilgili bazı özel sorular
sormak
Internette, çocukların ve gençlerin eğlenerek yaptığı birçok harika Ģey var. Ama aynı zamanda, daha
az hoĢ olan ya da üzücü olabilecek Ģeyler de var. Çocukları ve gençleri bu tip Ģeylerde n korumak
için bizim bunları öğrenmemiz çok önemli.
Eğer, bu soruları yanıtlayarak bize yardımcı olursan çok memnun oluruz. Verdiğin cevaplar
kesinlikle gizli tutulacaktır. Eğer, herhangi bir Ģey seni rahatsız ederse, ya da emin olamazsan, hiç
endiĢelenme, bana sorabilirsin. Ayrıca, hoĢuna gitmeyen bir soru olursa, soruyu cevaplamak
zorunda değilsin, bilmiyorum / cevap vermek istemiyorum seçeneğini iĢaretleyebilirsin. Ama, ne
kadar çok soru cevaplarsan ileride çocuklara yardımcı olmamız için bize çok fa ydalı olacaktır.
Ve, tüm soruları mümkün olduğunca dürüstçe cevaplaman bize yardımcı olacaktır Az once de
belirttiğim gibi, verdiğin bütün cevaplar kesinlikle gizli tutulacak. AraĢtırma Ekibi dıĢında baĢka
kimse vermiĢ olduğun cevapları görmeyecek, bu yüzden hiç endiĢelenme.
CAPI:
SORULARI
YANITLAMAYI
BĠTĠRDĠĞĠNDE,
CEVAPLARIN
ĠNTERNET
ÜZERĠNDEN DOĞRUCA ARAġTIRMA EKĠBĠNE ĠLETĠLECEK. BÖYLECE NE BEN
NE BĠR BAġKASI VERDĠĞĠN CEVAPLARI GÖRMEYECEK
17
ANKETÖR DĠKKAT: Ankete devam etmeden önce çocuğun “kendin doldur” anketini
doldururken sorun yaĢamadığından, me mnun olduğundan emin olun.
Devam etmeden önce herhangi bir noktada gerekli güveni sağlayın
ANKETÖR:
KENDĠN DOLDUR ANKETĠNE BAġLAMADAN ÖNCE OKUYUN:
Sana sormak istediğim birkaç soru daha var. Ama ö ncesinde, soruları yanıtlarken memnun olup
olmadığını anlamak ve ne yaptığımızı açıklamak için biraz zaman vereceğim. Tamam mı?
BaĢlamadan once sormak istediğin bir Ģey var mı? Takıldığın bir yer olursa, ben sana yardım etmek
için burada olacağım
BaĢlarken alıĢtırma yapabileceğin birkaç soru var. Böylece nasıl ilerleyeceğini anlayacaksın ve
birlikte bu soruların üzerinden geçeceğiz.
ANKETÖR BĠLGĠLENDĠRME:
ANKETE BAġLAMADAN ÖNCE ÇOCUĞ A VERĠLECEK BĠRĠNCĠ BÖLÜM
BĠLGĠLERĠ
Anketin ilk sayfasındaki bilgilendirme bölümünü çocuğun okumasını ve alıĢtırma sorularını
yapmasını isteyiniz. Çocuğun ne yaptığını anlaması için alıĢtırma sorularını olabildiğince kendisinin
doldurmasına izin verin
Daha genç yaĢtaki çocuklar için kilit noktalar belirtilebilir ve a lıĢtırma bölümü birlikte yapılabilir.
Lütfen kilit noktalarda çocuğun ne yaptığını anladığından emin olun;




Sorunun tamamını okuyor mu?
Cevap kutularına iĢaretleme yapıyor mu?
AkıĢı takip edebiliyor mu?
Anlamadığı noktalarada anketör olarak size soru soruyor mu?
ANA SORU FORMUNA GEÇMEDEN ONCE MUTLAKA ÇOCUĞUN TAM OLARAK
ANLAYIP ANLAMADIĞINDA EMĠN OLUN.
18
ANKETÖR BĠLGĠLENDĠRME:
BÖLÜMLERĠN DOLDURULMASI
Çocuğun kendi baĢına dolduracağı “Kendin doldur” anketinde toplam 8 bölüm vardır.
Doldurması için bilgisayarı çocupa vermeden once, her bölümde kısa açıklamalar
yapılmalıdır. (bkz:aĢağıda belirtildiği gibi)
CAPI: Her bölüm bittiğinde çocuğa haber vermesi için hatırlatma yapılmalıdır.
Böylece bir sonraki bölüm ile ilgili açıklama yapılabilecektir
ANKETÖR DĠKKAT! HER BÖLÜMDEN ÖNCE ÇOCUĞ A OKUNACAK:
BÖLÜM A
ANKETÖR DĠKKAT! LÜTFEN ÇOCUĞ A OKUYUN:
Ġlk bölüm senin hakkında bir kaç soru içeren bir bölüm. Lütfen, az once alıĢtırmasını yaptığımız
gibi tüm sorularda sana uygun olan kutuları iĢaretleyerek cevap ver. Anlamadığın bir Ģey olursa
bana sorabilirsin.
BÖLÜM B VE C (AYNI ANDA VERĠLECEK)
ANKETÖR DĠKKAT! LÜTFEN ÇOCUĞ A OKUYUN:
ġimdi de bir sonraki bölüm ile ilgili birkaç açıklama yapacağım
Bazen çocuklar ya da gençler birilerine durmadan kırıcı ve kötü Ģeyler söyler ya da yapar. Buna;
- birisinin hoĢuna gitmeyecek Ģekilde durmadan dalga geçilmesi
- itilmesi, uğraĢılması
- dıĢlanması da dahildir.
Ġnsanlar birine karĢı kırıcı ve kötü davrandığında bu durum;
- birinin yüzüne karĢı
- cep telefonları aracılığıyla (mesajlar, aramalar, video klipler)
- internet üzerinden (e-posta (mail), hızlı/anlık ileti (MSN gibi), sosyal ağ oluĢturma (Facebook
gibi), sohbet odaları) gerçekleĢebilir.
Sıradaki sorular bunlarla ilgili Ģeyleri içeriyor. Unutma, verdiğin cevaplar kesinlikle gizli kalacak ve
ben dahil kimse cevaplarını görmeyecek. Bu yüzden, olabildiğince soruları cevaplamanı rica
ediyorum. HoĢlanmadığın bir soru olursa “bilmiyorum / cevap vermek istemiyorum” Ģeklinde
iĢaretleme yapabilirsin. Ya da anlamadığın bir Ģey olursa bana sorabilirsin
19
BÖLÜM D
ANKETÖR DĠKKAT! LÜTFEN ÇOCUĞ A OKUYUN:
ġimdi de bir sonraki bölüm ile ilgili birkaç açıklama yapacağım
Geçtiğimiz sene içinde, birçok değiĢik görüntü görmüĢsündür – resimler, fotoğraflar, videolar...
Bazen bunlar kaba / rahatsız edici Ģeyler olabilir – örneğin, çıplak insanlar ya da ayıp olabilecek
görüntüler.
Böyle Ģeyler hiç görmemiĢ olabilirsin, ya da cep telefonunda, bir dergide, televizyonda, DVD‟de ya
da internette görmüĢ olabilirsin.
Sıradaki sorular bunlarla ilgili Ģeyleri içeriyor. Unutma, verdiğin cevaplar kesinlikle gizli kalacak ve
ben dahil kimse cevaplarını görmeyecek. Bu yüzden, olabildiğince soruları cevaplamanı rica
ediyorum. HoĢlanmadığın bir soru olursa “bilmiyorum / cevap vermek istemiyorum” Ģeklinde
iĢaretleme yapabilirsin. Ya da anlamadığın bir Ģey olursa bana sorabilirsin
BÖLÜM E
ANKETÖR DĠKKAT! LÜTFEN ÇOCUĞ A OKUYUN:
Bazı internet sitelerinde, insanlar senin ve senin yaĢındaki çocuklar için iyi olmayabilecek Ģeyleri
tartıĢır, konuĢurlar.
Burada bu tarz Ģeylerle alakalı bazı sorular yer alıyor. Unutma, verdiğin cevaplar kesinlikle gizli
kalacak ve ben dahil kimse cevaplarını görmeyecek. Bu yüzden, olabildiğince soruları cevaplamanı
rica ediyorum. HoĢlanmadığın bir soru olursa “bilmiyorum / cevap vermek istemiyorum” Ģeklinde
iĢaretleme yapabilirsin. Ya da anlamadığın bir Ģey olursa bana sorabilirsin
BÖLÜM F
ANKETÖR DĠKKAT! :
Bölüm F, SON 12 AY içinde internette e-mail, sosyal paylaĢım sitesi vb. yolu ile baĢka
insanlarla iletiĢime geçmiĢ olan çocuklarla yapılacaktır. 324 sorusunda A-H ARASINDA
herhangi bir seçenek için “EVET” denmiĢ ise bu bölüm ile devam edilecektir.
ANKETÖR DĠKKAT! LÜTFEN ÇOCUĞ A OKUYUN:
Burada kendin doldurman için kısa birkaç soru daha var. Çok kısa sürecek ve sonrasında senin
doldurman gereken bir Ģey kalmayacak.
Burada SENĠN internet kullanımınla ilgili bazı sorular yer alıyor.
Çocuklar ve gençler interneti birçok farklı nedenle ve birçok farklı Ģekilde kullanıyor.
Lütfen interneti kullandığın tüm farklı yolları ve bunları kullanabileceğin farklı yerleri düĢün.
Bazı sorular senin “yüz yüze” yaptığın Ģeylerle ilgili sorular. Burada „Yüz yüze‟ derken birisiyle
internette, telefonda ya da internet kamerası aracılığıyla değil, Ģahsen aynı yerde konuĢmandan
bahsediyoruz.
ANKETÖR DĠKKAT! ÇOCUĞA BĠTĠRĠNCE HABER VERMESĠNĠ SÖYLEYĠNĠZ
ANKETÖR DĠKKAT!
SON OLARAK, BĠLGĠSAYARI ÇOCUKTAN ALIP KALAN
SORULAR ÜZERĠNDEN DEVAM EDĠNĠZ
20
KENDĠN DOLDUR ANKETĠ BĠLGĠLENDĠRME
- 11 +YAġ ÇOCUKLAR ĠÇĠN ANKETÖR DĠKKAT! G ENEL BĠLG ĠLERĠ OKUYUNUZ:
GörüĢ menin sıradaki bölümünde, bu bilgisayarda kendi baĢına doldurman için bazı sorular
vereceğim. Bunu yapmamızdaki amaç, senin internette neler gördüğünle ilgili bazı özel sorular
sormak
Internette, çocukların ve gençlerin eğlenerek yaptığı birçok harika Ģey var. Ama aynı zamanda, daha
az hoĢ olan ya da üzücü olabilecek Ģeyler de var. Çocukları ve gençleri bu tip Ģeylerden korumak
için bizim bunları öğrenmemiz çok önemli.
Eğer, bu soruları yanıtlayarak bize yardımcı olursan çok memnun oluruz. Verdiğin cevaplar
kesinlikle gizli tutulacaktır. Eğer, herhangi bir Ģey seni rahatsız ederse, ya da emin olamazsan, hiç
endiĢelenme, bana sorabilirsin. Ayrıca, hoĢuna gitmeyen bir soru olursa, soruyu cevaplamak
zorunda değilsin, bilmiyorum / cevap vermek istemiyorum seçeneğini iĢaretleyebilirsin. Ama, ne
kadar çok soru cevaplarsan ileride çocuklara yardımcı olmamız için bize çok faydalı olacaktır.
Ve, tüm soruları mümkün olduğunca dürüstçe cevaplaman bize yardımcı olacaktır Az once de
belirttiğim gibi, verdiğin bütün cevaplar kesinlikle gizli tutulacak. AraĢtırma Ekibi dıĢında baĢka
kimse vermiĢ olduğun cevapları görmeyecek, bu yüzden hiç endiĢelenme.
ANKETÖR OKUYUN!
CAPI:
SORULARI
YANITLAMAYI
BĠTĠRDĠĞĠNDE,
CEVAPLARIN
ĠNTERNET
ÜZERĠNDEN DOĞRUCA ARAġTIRMA EKĠBĠNE ĠLETĠLECEK. BÖYLECE NE BEN
NE BĠR BAġKASI VERDĠĞĠN CEVAPLARI GÖRMEYECEK
21
ANKETÖR DĠKKAT: Ankete devam etmeden önce çocuğun “kendin doldur” anketini
doldururken sorun yaĢamadığından, me mnun olduğundan emin olun.
Devam etmeden önce herhangi bir noktada gerekli güveni sağlayın
ANKETÖR:
KENDĠN DOLDUR ANKETĠNE BAġLAMADAN ÖNCE OKUYUN:
BaĢlamadan once sormak istediğin bir Ģey var mı? BaĢtaki alıĢtırmalar nasıl doldurman gerektiği
konusunda sana fikir verecektir. Ama, takıldığın bir yer olursa, ben sana yardım etmek için burada
olacağım
ANKETÖR BĠLGĠLENDĠRME:
ANKETE BAġLAMADAN ÖNCE ÇOCUĞ A VERĠLECEK BĠRĠNCĠ BÖLÜM
BĠLGĠLERĠ
Anketin ilk sayfasındaki bilgilendirme bölümünü çocuğun okumasını ve alıĢtırma sorularını
yapmasını isteyiniz. Çocuğun ne yaptığını anlaması için alıĢtırma sorularını olabildiğince kendisinin
doldurmasına izin verin
Daha genç yaĢtaki çocuklar için kilit noktalar belirtilebilir ve alıĢtırma bölümü birlikte yapılabilir.
Lütfen kilit noktalarda çocuğun ne yaptığını anladığından emin olun;




Sorunun tamamını okuyor mu?
Cevap kutularına iĢaretleme yapıyor mu?
AkıĢı takip edebiliyor mu?
Anlamadığı noktalarada anketör olarak size soru soruyor mu?
22
ANKETÖR BĠLGĠLENDĠRME: (A – E BÖLÜMLERĠ)
BÖLÜMLERĠN DOLDURULMASI
Çocuk, alıĢtırma bölümünü baĢarı ile doldurduktan sonra “Kendin doldur” anketini
doldurmasını ve E bölümü de bitince haber vermesini isteyiniz
CAPI: E bölümünün bittiğinde çocuğa haber vermesi için hatırlatma yapılmalıdır ve
bilgisayar çocuğun önünden alınmalıdır. Sonrasında F bölümüne devam edip etmeyeceğine
karar vermek için aradaki filtre sorusu sorulmalıdır. Soruda verilen cevaba gore F
bölümünü doldurması için bilgisayar çocuğa verilmelidir
ANKETÖR BĠLGĠLENDĠRME: (F – H BÖLÜMLERĠ)
Bölüm F – G – H , SON 12 AY içinde inte rnette e-mail, sosyal paylaĢım sitesi vb. yolu ile
baĢka insanlarla iletiĢime geçmiĢ olan çocuklarla yapılacaktır.
Devam etmek için uygun olup olmadığını 324 sorusu ile kontrol edin.
ANKETÖR DĠKKAT!
A-H ARASINDAKĠ SEÇENEKLERDEN HERHANGĠ BĠRĠ ĠÇĠN “1 EVET” YANITI
VERĠLMĠġ ĠSE, “KENDĠN DOLDUR” ANKETĠNĠN F – G – H BÖLÜMLERĠNĠ
YAPMASI ĠÇĠN BĠLGĠSAYARI ÇOCUĞA VERĠNĠZ. VE ÇOCUĞUN NE YAPTIĞINI
BĠLDĠĞĠNDEN EMĠN OLUNUZ:




Cevaplarını kesinlikle gizli kalacağınıve kimse cevaplarını görmeyeceğini
Ġstemediği hiçbir Ģeyi cevaplamak zorunda olmadığını. “Bilmiyorum – Cevap vermek
istemiyorum” diyip geçebileceğini,
Ama olabildiğince tüm sorulara yanıt vermesinin gelecekte çocuklara yardım etmek
açısından çok önemli olduğunu,
Anlamadığı bir Ģey olursa size (anketöre) sorabileceğini belirtin
ANKETÖR DĠKKAT! ÇOCUĞA BĠTĠRĠNCE HABER VERMESĠNĠ SÖYLEYĠNĠZ
ANKETÖR DĠKKAT!
SON OLARAK, BĠLGĠSAYARI ÇOCUKTAN ALIP KALAN
SORULAR ÜZERĠNDEN DEVAM EDĠNĠZ
23
Aracılık
ANKETÖR NOTU: BU BÖLÜM AILELERIN, ÇOCUKLARINI N INTERNET KULLANIMINA NE KADAR
ILGILI OLDUKLARINI NE KADAR ARACILIK ETTIKLERINI SORGULUYOR. LÜTFEN 1 EBEVEYNLI
AILE MI, 2 EBEV EYNLI AILE MI, YA DA ÇOCUK YETIġKI N ROLÜNDE OLAN ANNE-BABA DIġINDA
BAġ KA BIR BAKICI ILE MI YAġIYOR OLDUĞUNA DIKKAT EDINI Z.
HERKESE SOR
ANKETÖR OKUYUN:
Bildiğin gibi, ebeveynler yani aileler çocuklarının nasıl internet kullandıklarına dair farklı yaklaĢımlar
sergiler ve bu durum birçok Ģeye dayanır.
Internet kullanımınla ilgili olan ebeveynlerini (anne/baba) / ya da evinizde yaĢayan diğer yetiĢkinleri
düĢünmeni isti yorum.
Soruları yanıtlarken, daha once konuĢtuğumuz gibi, interneti kullandığı n HER YOLU ve HER YERĠ
düĢünmeni isti yorum.
325.
Senin internette yapt ıklarınla ilgili sence ebevey nin(lerin) ne kadar Ģey biliyordur? Pek çok,
Oldukça, Biraz ya da Hiç olarak cevap vermeni rica ediyorum.
ANKETÖR NOTU: EĞER EBEV EYNLERĠN ÇOCUĞUN ĠNTERNET KULLANIMI KONUS UNDAKĠ BĠLGĠSĠ
DEĞĠġĠYORS A, ÇOCUKTAN BU KONUDA EN ÇOK BĠLGĠSĠ OLAN EBEV EYNĠNĠ DÜġÜNMESĠNĠ
ĠSTEYĠNĠ Z
TEK CEVAP - KART M‟ YĠ GÖSTER
A
Pek çok
1
B
Oldukça
2
C
Biraz
3
D
Hiç
4
Bilmiyorum
88
24
326.
Genel olarak, ebeveynin(lerin) daha çok ya da az ilgili olmas ını mı istersin, ya da aynı
kalmasını mı? Ve bu çok daha fazla / biraz daha fazla / daha az mı?
ANKETÖR NOTU: EĞER EBEV EYNLERĠN ÇOCUĞUN ĠNTERNET KULLANIMI KONUS UNDAKĠ BĠLGĠSĠ
DEĞĠġĠYORS A, ÇOCUKTAN BU KONUDA EN ÇOK BĠLGĠSĠ OLAN EBEV EYNĠNĠ DÜġÜNMESĠNĠ
ĠSTEYĠNĠ Z
TEK CEVAP - KART N‟YĠ GÖSTER
Çok daha fazla
1
Biraz daha fazla
2
Aynı kalsın
3
Biraz daha az
4
Çok daha az
5
Bilmiyorum
327.
88
Ebeveynin / ebeveynlerin bazen Ģimdi okuyacaklarımı yapar mı?
A-E ARASINI OKUYUN. HER SATIR TEK CEVAP
KART O‟ YU GÖSTERĠ N
ANKETÖR DĠ KKAT! EĞER ÇOCUK “BAZEN” NE DEMEK DĠ YE SORARS A - EN AZ AYDA 1 DEYĠN.
BÖLÜMÜN KALANINA DA UYGULAYI N
EVET
HAYIR
BİLMİYORUM
A
Ġnternette yaptıklarınla alak alı
seninle konuĢma
1
2
88
B
Ne yapt ığına karıĢmadan
izleyerek, Sen interneti
kullanırken seninle yan yana
oturur
1
2
88
C
Sen interneti kullanırken
yakınında olur
1
2
88
D
Ġnternette kendi baĢına
keĢiflerde bulunup bir Ģeyler
öğrenmen için seni
cesaretlendirir
1
2
88
Ġnternette seninle beraber
aktivit eler yapar
1
2
88
E
25
328.
Sayacaklarımın her birini, ebevey nlerin ġU ANDA onları istediğin zaman yapmana izin veriyor, ya da
yalnızca ebeveyn bilgisi dahilinde yapmana izin veriyor, ya da yapmana HĠÇ izin vermiyor Ģeklinde
cevaplamanı istiyorum.
A-F ARASINI OKUYUN– HER SATIRA TEK CEVAPKART P‟YĠ GÖSTERĠN
ANKETÖR NOTU: EĞER EBEV EYNLERĠN ÇOCUĞUN Ġ NTERNET KULLANIMI KON US UNDAKĠ
BĠLGĠSĠ DEĞĠġĠYORS A, ÇOCUKTAN HER Ġ KĠ EBEVEYNĠNĠ DE GENEL OLARAK
DÜġ ÜNMESĠ NĠ ĠSTEYĠ NĠ Z.
Ġzin
veriliyor
Bilgi
dahilinde ya
da denetim
altında izin
veriliyor
Asla izin
verilmiyor
Bilmiyorum
A
Anlık ileti göndermek (MS N gibi)
1
2
3
88
B
Ġnternette müzik ya da film indirmek
1
2
3
88
C
Ġnternette video klip izlemek (örn.
YouTube (Y u tup))
1
2
3
88
D
Kendi sosyal ağ oluĢturma profiline
sahip olmak (Facebook (Feysbuk) gibi)
1
2
3
88
1
2
3
88
E
Ġnternette diğer kiĢilere, kiĢisel bilgilerini
vermek (örn. Benim/ onun tam adını,
adres ya da telefon numaras ı)
F
Diğer kiĢilerle paylaĢmak için fotoğraf,
video ya da müzik yüklemek
1
2
3
88
26
ANKETÖR OKUYUN: Yine, soruları yanıtlarken, daha once konuĢtuğumuz gibi, interneti kullandığı n HER
YOLU ve HER YERĠ düĢünmeni isti yorum.
329. Ebevey nin / ya da her iki ebeveynin de sayacaklarımdan herhangi birini seninle birlikte hiç yaptı mı?
A-F ARASINIOKUYUN– HER SATI R TEK CEV APKART Q‟ YU GÖSTERĠ N.
A
B
C
D
E
F
EVET
HAYIR
BİLMİYORUM
Ġnternette yapması ya da
bulmas ı zor olan bir Ģeyde
sana yardım etti.
1
2
88
Bazı internet sayfalarının
neden iyi ya da kötü
olduğunu açıkladı
1
2
88
Ġnterneti nasıl güvenli
kullanacağına dair öğütler
verdi
1
2
88
Çevrimiçi/online olan
insanlara nasıl
davranılacağına dai r yollar
önerdi
1
2
88
GeçmiĢte, internette bir
Ģey seni üzdüğünde ya da
endiĢelendirdiğinde
yardımcı olmuĢtu
1
2
88
Genel olarak internette bir
Ģey seni üzer ya da
endiĢelendirirse neler
yapacağına dair seninle
konuĢtu
1
2
88
27
ANKETÖR DĠ KKAT! YALNI ZCA ĠNTERNETĠ EV DE KULLANANLARA SOR, EĞER 301‟DE “MADDE A”
YA DA “MADDE B‟ YĠ” SEÇMĠġLER ĠS E SORUN, YOKSA 332‟ YE GEÇĠ N
OKUYUN: ġimdi sadece interneti EVDE kullanırken neler yaptığını düĢünmeni istiyorum
330.
Sen evde int ernet kullanırken, ebevey nin / her iki ebeveynin de sayacaklarımdan herhangi birini
bazen denetler/ kontrol eder mi?
ANKETÖR NOTU: BĠRDEN FAZLA EBEV EYNLĠ AĠLE ĠSE, HER ĠKĠ EBEV EYN DE
BUNLARDAN HERHANGĠ BĠ RĠNĠ YAPI YOR MU DĠ YE SORGULUYORUZ.
A- D ARASINI OKUYUN– HER SATIRA TEK CEVAP KART R‟ YĠ GÖSTERĠN.
EVET
HAYIR
Bilmiyorum
Uygun değil
A
Hangi internet sayfalarını
ziyaret ettiğin
1
2
88
99
B
ANKETÖR DĠ KKAT! EĞE R
308’ DE madde A’DA 2
KODLAMIŞ İSE SORMA.
UYGUN DEĞİL’İ KODLA
E-posta hesabındaki ya da
anlık ileti (Örn:MS N gibi)
hesabındaki mesajlar
1
2
88
99
ANKETÖR DĠ KKAT! EĞE R
308’ DE madde B’DE 2
KODLAMIŞ İSE SORMA.
UYGUN DEĞİL’İ KODLA
Sosyal bir ağ ya da çevrimiçi
topluluktaki profilin (Örn:
Facebook (Feysbuk ) gibi)
1
2
88
99
ANKETÖR DĠ KKAT! EĞE R
308’ DE madde B ya da
D’DE 2 KODLAMIŞ İSE
SORMA. UYGUN DEĞİL’İ
KODLA
Hangi ark adaĢlarını ya da
tanıdıklarını sosyal ağ
profiline ya da anlık ileti
servisine eklediğin (Örn:
Facebook (Feysbuk ) gibi)
1
2
88
99
C
D
28
ANKETÖR DĠ KKAT! 331‟Ġ SADECE 11+ YAŞINDA OLANLARA VE YALNIZCA INTERNETİ EVDE
KULLANANLA RA SOR(  , EĞER 301’ DE “MADDE A” YA DA “MADDE B’Yİ” SEÇMİŞLER İSE),
YOKSA 332’YE GİT
331. Bildiğin kadarıyla, ebeveynin / ebeveynlerin, evde EN ÇOK kullandığın bilgisayarda sayacaklarımdan
herhangi birini kullanıyor mu? Lütfen aĢağıdakilerin her birine sadece evet ya da hayır Ģeklinde cevap ver
Eğer ne olduğunu bilmiyorsan, sadece bilmiyorum demen yeterli.
A-D ARASI NI OKUYUN– HER SATI RA TEK CEV APKART S‟YĠ GÖSTER
A
B
C
Aile kontrolü ya da Bazı tür internet sayfalarını
engelleyecek ya da filtreleyecek Ģeyler.
Burada senin belli int ernet sitelerini ziyaret etmeni
ya da baz ı aktiviteleri yapmanı engelleyecek
Ģeylerden bahsediyoruz.
Aile kontrolü ya da Ziyaret ettiğin internet
si telerini izleyecek Ģeyler
Burada ziyaret ettiğin int ernet sitelerinin kaydını,
daha sonra ailenin kontrol etmesi için tutacak
Ģeylerden bahsediyoruz
Ġnternette geçirdiğim zamanı sınırlayan bir servis ya
da anlaĢma
D
Spam ya da virüsleri önleyecek yazılım
E vet
Hayır
Bilmiyorum
1
2
88
1
2
88
1
2
88
1
2
88
HERKESE SOR
ANKETÖR OKUYUN: Yine, soruları yanıtlarken, interneti kullandığın HER YOLU ve HER YERĠ düĢünmeni
istiyorum. Ayrıca, sen interneti kullanırken ebeveynlerinin seninle TÜM ilgileniĢ yöntemlerini düĢünmeni
istiyorum.
332.
Internet kullanımınla ilgili olarak ebeveyninin / ebevey nlerinin yapt ıkları senin internet deneyimini
daha iyi hale mi getiriyor yoksa pek de iyi hale getirmiyor mu? Lütfen evet ya da hayır olarak cevap
ver.
Evet derse  GEREKĠ RS E, “Bu az mı çok mu?” ġEKLĠNDE ĠRDELEYĠ N
ANKETÖR NOTU: EĞER CEV APLAR HER EBEV EYNLER ĠÇĠ N DEĞĠġĠYORS A, ÇOCUKTAN
HER ĠKĠ EBEV EYNĠ NĠ DE GENEL OLARAK DÜġ ÜNMESĠNĠ ĠSTEYĠNĠ Z.
EVET, çok
1
EVET, az
2
HAYIR
3
Bilmiyorum
88
29
333.
Ġnterneti nasıl kullanman gerektiğiyle ilgili olarak ebeveynin / ebeveynlerinin yaptıkları, senin
internette yapabileceklerini sınırlıyor mu yoksa pek sınırlamıyor mu? Lüt fen evet ya da hay ır olarak
cevap ver.
Evet derse  GEREKĠ RS E, “Bu az mı çok mu?” ġEKLĠNDE ĠRDELEYĠ N
ANKETÖR NOTU: EĞER CEV APLAR HER EBEV EYNLER ĠÇĠ N DEĞĠġĠYORS A, ÇOCUKTAN
HER ĠKĠ EBEV EYNĠ NĠ DE GENEL OLARAK DÜġ ÜNMESĠNĠ ĠSTEYĠNĠ Z.
EVET, çok
1
EVET, az
2
HAYIR
3
Bilmiyorum
334.
88
Ġnterneti kullanırken ebevey n/lerinin söylediklerini hiç görmezden geldiğin oldu mu? Lütfen evet ya
da hay ır olarak cevap ver.
Evet derse  GEREKĠ RS E, “Bu az mı çok mu?” ġEKLĠNDE ĠRDELEYĠ N
ANKETÖR NOTU: EĞER CEV APLAR HER EBEV EYNLER ĠÇĠ N DEĞĠġĠYORS A, ÇOCUKTAN
HER ĠKĠ EBEV EYNĠ NĠ DE GENEL OLARAK DÜġ ÜNMESĠNĠ ĠSTEYĠNĠ Z.
EVET, çok
1
EVET, az
2
HAYIR
3
Bilmiyorum
335.
88
GeçmiĢte internette yaĢadığın bir Ģey yüzünden seni üzen ya da rahatsız eden bir Ģey le ilgili olarak
ebeveyninin / ebeveynlerinin bugünlerde yaptığı farklı, yeni bir Ģey var mı? Lütfen evet ya da hayır
olarak cevap ver.
ANKETÖR NOTU: EĞER CEV APLAR HER EBEV EYNLER ĠÇĠ N DEĞĠġĠYORS A, ÇOCUKTAN
HER ĠKĠ EBEV EYNĠ NĠ DE GENEL OLARAK DÜġ ÜNMESĠNĠ ĠSTEYĠNĠ Z.
E vet
1
Hayır
2
Bilmiyorum
88
30
336.
Sayacaklarımdan herhangi birini arkadaĢların hiç yaptı mı?
Lütfen sayacaklarımdan her birine evet veya hayır olarak cevap ver…
A-E ARASINI OKUYUN– HER S ATIRA TEK CEV APKART T‟ YĠ GÖSTER
E vet
Hayır
Bilmiyorum
A
Ġnternette yapması ya da bulması zor olan bir Ģeyde
sana yardım etti
1
2
88
B
Bazı internet sayfalarının neden iyi ya da kötü
olduğunu açıkladı
1
2
88
C
Arama yapmak için bazı ipuçları önerdi
1
2
88
D
Ġnterneti nasıl güvenli kullanacağına dair öğütler
verdi
1
2
88
E
GeçmiĢte, internette bir Ģey seni üzdüğünde ya da
endiĢelendirdiğinde yardımc ı oldu
1
2
88
337. Interneti daha güvenli kullanmanın yolları hakkında, SEN hiç arkadaĢlarına tavsiyede bulundun
mu?
338.
E vet
1
Hayır
2
Bilmiyorum
3
Sayacaklarımdan herhangi birini okuldaki öğretmenlerin hiç yaptın mı?
Lütfen sayacaklarımdan her birine evet veya hayır olarak cevap ver…
A-H ARASI NI OKUYUN– HER SATI RA TEK CEV APKART U‟ YU GÖSTER.
E vet
1
Hayır
2
Bilmiyorum
88
Ġnternette yapması ya da bulması zor olan bir Ģeyde
yardım etti
1
2
88
C
Bazı internet sayfalarının neden iyi ya da kötü
olduğunu açıkladı
1
2
88
D
Ġnterneti güvenli kullanmak için yollar önerdi
1
2
88
E
Çevrim içi / online olan insanlara nasıl davranmak
gerektiğine dair yollar önerdi
1
2
88
F
Okulda internetteyken yapabilecekleriniz hakkında
kurallar koydu
1
2
88
G
GeçmiĢte bir Ģey seni internette üzdüğünde ya da
endiĢelendirdiğinde yardım etti
1
2
88
H
Genel olarak internette bir Ģey seni üzer ya da
endiĢelendirirse neler yapac ağına dair seninle
konuĢtu
1
2
88
A
Ġnternette yaptıklarınla ilgili olarak seninle konuĢtu
B
31
339.
Sayacağım kiĢiler ya da yerlerden interneti nasıl güvenli bir Ģekilde kullanacağın hakkında HĠÇ öğüt aldın mı?
ARAġTIRIN: Ba Ģka kim?
ÇOK CEVAP OLABĠLĠR- UYANLARI N HEPSĠNĠ KODLAYIN –
KART V‟YĠ GÖSTERĠN
GEREKĠ RS E TEK TEK OKUYUN
A
Sosyal görevli (Örn; Bir kulüp ya da dernekte çalıĢan,
ya da problemi olan ailelerle çalıĢan kiĢi)
1
B
Kütüphaneci
2
C
Diğer akrabalar (örn. Ağabey, abla, teyze, amca,
büyükanne-baba vs. )
3
D
ĠĢi internet üzerinden öğüt vermek olan birisi
4
E
Ġnternet siteleri
5
F
Televizyon, rady o, gazete ya da dergiler
6
G
Ġnternet Servis Sağlayıc ı – evine ya da okuluna
internet sağlayan Ģirket (örneğin TTNet, Smile ADSL,
Biri, Superonline)
7
Bu kiĢiler ya da yerlerin hiçbirinden öğüt almadım
8
Bilmiyorum/Hatırlamıyorum
88
32
ANKETÖR NOTLARI
ANKETÖR DĠ KKAT: GÖRÜġMENĠ N SONUNDA
DOLDURUNUZ
340. GörüĢme tarihi (GÜN / AY / YIL) :
341. Saat (S aat/Dakika): Örn: 15 .05
342. Anketin süresi (Dakika olarak): Örn: 2 saat ise 120 dk
343.
ANKETÖR DOLDURACAK! GÖRÜġMECĠ YE SORMAYIN
EBEV EYN görüĢme si yapılırken odada kimler vardı?
ÇOK CEVAP OLABĠLĠR
GörüĢme yapılan çocuk
BaĢka çocuk / çocuklar
BaĢka bir yetiĢkin
BaĢka hiç kimse
344.
1
2
3
4
ANKETÖR DOLDURACAK! GÖRÜġMECĠ YE SORMAYIN
Çocukla yüz yüze anketör eĢlikli görüĢme yapılırken odada kimler vardı?
ÇOK CEVAP OLABĠLĠR
GörüĢme yapılan ebeveyn
BaĢka bir yetiĢkin
BaĢka çocuk / çocuklar
BaĢka hiç kimse
345.
ANKETÖR DOLDURACAK! GÖRÜġMECĠ YE SORMAYIN
Çocuk “KENDĠN DOLDUR”anketini doldururken odada kimler vardı?
ÇOK CEVAP OLABĠLĠR
GörüĢme yapılan ebeveyn
BaĢka bir yetiĢkin
BaĢka çocuk / çocuklar
BaĢka hiç kimse
346.
1
3
2
4
1
2
3
4
ANKETÖR DOLDURACAK! GÖRÜġMECĠ YE SORMAYIN
Çocuk görüĢmesi yapılırken, ebeveyni, bu görüĢmeye e ğer dahil olduysa ne
kadar dahil oldu?
TEK CEVAP
Çok fazla dahil oldu
Biraz dahil oldu
Pek dahil olmadı
Hiç dahil olmadı
1
2
3
4
33
Dakika
347.
ANKETÖR DOLDURACAK! GÖRÜġMECĠ YE SORMAYIN
GörüĢme sırasına, görüĢtüğünüz çocuk ya da ebeveyn ile iletiĢim kurmanız
konusunda herhangi biri yardımcı oldu mu?
ÇOK CEVAP OLABĠLĠR
GörüĢülen ebeveyn, evde
yaĢayan baĢka birinden
konuĢma dili konusunda
destek aldı
GörüĢülen ebeveyn, evde
yaĢayan baĢka birinden
iletiĢim dili konusunda destek
aldı
GörüĢülen çocuk ,evde
yaĢayan baĢka birinden
konuĢma dili konusunda
destek aldı
GörüĢülen çocuk, evde
yaĢayan baĢka birinden
iletiĢim dili konusunda destek
aldı
Hiç kimse
348.
1
2
3
4
5
ANKETÖR DOLDURACAK! GÖRÜġMECĠ YE SORMAYIN
Sizce, çocuk anket sorularını ne kadar iyi anladı?
Çok iyi anladı
Oldukça iyi anladı.
Pek iyi anlamadı
Hiç iyi anlamadı
1
2
3
4
34

Benzer belgeler

Parents Turkish TR

Parents Turkish TR “RAHATSI Z EDEN” DERKEN “UYGUNS UZ ĠÇERĠ K YA DA DAVRANIġ” KASTEDĠ YORUZ. ÖRNEĞĠN; ONU RAHATSI Z EDEN, ÜZEN YA DA GÖRMEMESĠ GEREKTĠĞĠNĠ HĠSS ETTĠREN BĠ R ġEY. ”RAHATSI Z EDEN ġEY” ĠLLAKĠ BU DURUMLA...

Detaylı