rın sebep olduğu deniz kirliliğinin önlenmesi için kapasite

Yorumlar

Transkript

rın sebep olduğu deniz kirliliğinin önlenmesi için kapasite
GEMİ
KAYNAKLI
ATIKLARIN
SEBEP
OLDUĞU
DENİZ
KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ İÇİN KAPASİTE
ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEKNİK YARDIM
(2014 – DEVAM EDİYOR)
Gemi Kaynaklı Atıkların Sebep Olduğu Deniz Kirliliğinin Önlenmesi için Kapasite
Artırılmasına İlişkin Teknik Yardım Projesi AB’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı
(IPA) Programı ile fonlanmaktadır. Proje, Ulusal Politikalar kapsamında plan ve
programların hazırlanması ve MARPOL 73/78, Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi
ile 2000/59/EC ve 2009/123/EC sayılı AB Direktiflerinin etkili biçimde uygulanmasının sağlanması açısından yararlı bir araç olarak görülmektedir.
Gemi Kaynaklı Atıkların Sebep Olduğu Deniz
Kirliliğinin Önlenmesi için Kapasite Artırılmasına
İlişkin Teknik Yardım
SwecoTürkiye
Dereboyu Cd. Meydan Sk. No:1
Beybi Giz Plaza K:10 D:36
34398 Maslak, İstanbul Türkiye
T +90 212 2902880
www.sweco.com.tr
GEMI KAYNAKLI ATIKLARIN SEBEP OLDUĞU DENIZ KIRLILIĞININ ÖNLENMESI IÇIN KAPASITE ARTIRILMASINA İLIŞKIN TEKNIK YARDIM PROJESI
Proje, gemilerin normal faaliyetleri sırasında üretilen atıkların neden olduğu deniz kirliliğini
önlemek maksadıyla, deniz kaynaklı kirlenme hakkındaki Avrupa Parlamentosu 2000/59/EC
Direktifi ve ihlaller için cezaların tanıtılması hakkındaki 2005/35/EC Direktifinin güncel versiyonuyla sıkı sıkıya paralel olarak kapasiteyi yükseltmeyi hedeflemektedir. Mevcut gemicilik sisteminin zayıf ve eksik noktalarını çözüme kavuşturarak ve yasal mevzuattaki uyumsuzlukları gidererek daha temiz deniz ve kıyı bölgeleri oluşturmayı amaçlamaktadır. Ek
olarak proje, Türkiye’ye ilgili uluslararası anlaşmalara, IMO kurallarına ve direktiflerine ve ilgili AB Müktesebatına uygunluğu sağlamada yardımcı olacaktır. Proje bütçesi 2.340.000
Avro olup süresi 24 aydır.
Proje kapsamında Sweco’nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve denizcilik sektöründe söz sahibi olan kuruluşlarla yakın olarak çalışan ve ve yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan bir proje
ekibi bulunmaktadır. Proje, Sweco’nun Bakanlık ve diğer Paydaşlarla ilişkilerini güçlendirmeye de yardımcı olmaktadır.
Proje kapsamında Sweco, aşağıdaki sonuçlara ulaşmayı hedeflemektedir:
• Sonuç-1: İlgili ulusal mevzuatın, uluslararası ilgili konvansiyonlar ve AB müktesebatına uyacak şekilde güncellenmesi,
• Sonuç-2: Mevcut mevzuatın ve tanımlama prosedürlerinin güncellenmesi,
• Sonuç-3: Gemi kaynaklı atığı (deniz deterjanları dahil olmak üzere) asgariye indirmek için tasarlanmış ve mevcut ek
tedbirler dahil olmak üzere geminin balast sedimanlarının potansiyel etkilerini önlemek ve bu sedimanların kabul tesislerine deşarjı için sistem geliştirilmesi
• Sonuç-4: Yerel ve merkezi kurumların farkındalığını ve denetim kapasitesini arttırmak için kapsamlı bir eğitim programı
uygulanması,
• Sonuç-5: Tüm ilgili prosedürler ve IT sistemleri dahil olmak üzere atık kabul ve yönetim altyapısı oluşturulması.
Ayrıca, İzmit ve İskenderun için Liman Atık Yönetim Planları hazırlanacak; Faydalanıcı kurum tarafından gemilerden atık
kabulünü takip amacıyla kullanılan IT sistemi iyileştirilecektir.
Gemi Kaynaklı Atıkların Sebep Olduğu Deniz
Kirliliğinin Önlenmesi için Kapasite Artırılmasına
İlişkin Teknik Yardım
SwecoTürkiye
Dereboyu Cd. Meydan Sk. No:1
Beybi Giz Plaza K:10 D:36
34398 Maslak, İstanbul Türkiye
T +90 212 2902880
www.sweco.com.tr

Benzer belgeler

Sweco, geleceğin yaşam alanlarını ve şehirlerini planlayıp tasarlar

Sweco, geleceğin yaşam alanlarını ve şehirlerini planlayıp tasarlar çalışanımızla müşterilerimize, her durumda, en doğru uzmanlık hizmetini sunuyoruz. Yıllık dünya çapında 70 ülkede projeler yürütüyoruz. Sweco, yıllık yaklaşık SEK 15.2 milyar (EUR 1.7 milyar) tutar...

Detaylı