project - İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi

Transkript

project - İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi
Projenin Amacı ve Kapsamı
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN
SU KAYNAKLARINA ETKİSİ
PROJESİ
İklim Değişikliği ve Olası Etkileri:
İklim değişikliği; uzun süreli hava olaylarında meydana gelen ani, şiddetli
ve önemli değişimlerdir. İklim değişikliği insan kaynaklı faaliyetlerdeki
artışa bağlı olarak, günümüzde daha yoğun bir şekilde hissedilmektedir.
Projenin maksadı iklim değişikliği senaryolarının yüzey ve yer altı
sularına havza bazında etkisinin tespiti ve uyum faaliyetlerinin
belirlenmesidir.
Proje Süresi: 930 takvim günüdür (Başlangıç tarihi: 18/12/2013)
Faydalanıcı:Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Yüzey sıcaklığında gözlenen değişimler (1901-2012)
Projenin uygulama alanı: Tüm Türkiye’yi kapsayan 25 nehir havzası
Çalışma Periyodu: 2015 – 2100
Çözünürlük: 10 x 10 km
Su Potansiyeli Modelleme Çalışması
Son 200 yılda yaşanan
sanayileşme , doğal
iklim değişiklerinin
aksine, eko-sistemi bozarak dünyanın yaşam
alanlarının dramatik
bir şekilde değişmesine
neden olmuştur. Sanayileşmenin ve nüfus
artışının kaçınılmaz
sonucu olarak fosil
yakıtların tüketilmesi,
arazi kullanımı değişiklikleri, ormansızlaşma
ve inşaat süreçleriyle
atmosfere salınan sera
gazı birikimi artmıştır.
Böylece günümüzde
gittikçe ısınan yeryüzü,
dünyanın eko-sistemini tehdit etmeye
başlamıştır.
Karalara düşen yıllık yağışta her on yıl için gözlenen değişimler (mm/yıl)
Sıcaklıklardaki artışa bağlı olarak, hidrolojik döngünün değişmesi, kara
ve deniz buzullarının erimesi, kar ve buz örtüsünün alansal daralması,
deniz seviyesinin yükselmesi, şiddetli hava olaylarının sıklığının ve
şiddetinin artması, kuraklık ve çölleşme, toplumların hidroloji ve su
yönetimi alanında uzun vadeli stratejiler geliştirmesini gerektirmektedir.
Söz konusu proje ile iklim değişikliğinin Türkiye’nin tüm havzalarındaki
su kaynaklarına etkileri belirlenmiş olacak ve uzun vadeli önlemlerin
alınabilmesinin yolu açılmış olacaktır.
Proje Kapsamında
Kullanılacak
Küresel İklim Modelleri:
1)MPI-ESM
2)HadGEM
3)GFDL
Yer altı ve yüzey suyu için iklim değişikliği etkisiyle hidrometeorolojik
verilerdeki değişimler çerçevesinde su potansiyeli hesaplanacaktır.
Bölgesel nüfus artışı eğilimi ve havza özelinde bilinen önemli yatırım
planları (OSB kuruluşu vb.) dikkate alınacaktır
Bölgesel İklim Modeli:
1)RegCM
Yeraltısuyu çalışmaları
Kaba (50 x 50 km) ve yüksek (10 x 10 km) çözünürlükle konfigüre edilmiş
modellerin çalıştığı alanlar
İşin Muhtevası:
1. Tüm havzalarda iklim değişikliği projeksiyonlarının hazırlanması
2. Tüm havzalarda yer altı su bütçe ve yüzey su seviyelerindeki değişimin
tespiti
3. Tüm havzalarda su bütçe modelleme çalışmasının yapılması
4. İklim değişikliğinin su kaynakları açısından 3 havzada sektörel
etki analizi (içme suyu, tarım, sanayi, ekosistem ana sektörleri için)
çalışmaları yapılacaktır.
Su potansiyeli (bütçesi) modelleme çalışması
Hidrolojik ve Hidrolik Projeksiyonlar:
Hidrolojik ve hidrolik modeller ile iklim projeksiyonları kullanılarak, iklim
değişikliğinin yüzey ve yer altı su kaynaklarını nasıl etkileyeceği tüm
havzalarda tespit edilecektir.Hidrolojik modelleme yaklaşımı ile yağış
değerleri akış değerlerine çevrilecek, hidrolik modelleme yaklaşımı
kullanılarak akış değerleri havzadaki belirleyici nehir sistemi boyunca ve
yan kollarındaki su seviyesi değerlerine çevrilecektir. Hidrometeorolojik
etüdleri takiben yer altı su potansiyeli belirlenecektir.
Dijital Yüksekli
Modeli (DEM)
Tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde, Hükümetlerarası İklim Değişikliği
Paneli (IPCC)’nin 5. Değerlendirme Raporunun tabanını oluşturan CMIP5
arşivinden seçilmiş en az üç küresel modelin çıktılarıyla ve RCP 4.5 ve
RCP 8.5 salım senaryoları ile bir bölgesel iklim modeli çalıştırılacak
ve model çıktılarıyla tüm havzalar ölçeğinde 10x 10 km çözünürlükte
sıcaklık, yağış, buharlaşma, akış projeksiyonları oluşturulacaktır.
Küresel ortalama
yüzey sıcaklığı
değişimi
projeksiyonu
(2000-2100)
Suyun Sektörlere Etkisi Çalışmaları
Projede 3 havzada iklim projeksiyonları sonrasındaki durum dikkate
alınarak suyun dört ana sektöre (içme ve kullanma suyu, tarım, sanayi,
ekosistem ana sektörleri için) etkisi analiz edilecektir.
Tüm havzalar göz önünde bulundurularak iklim değişikliğinin su
kaynaklarına olumsuz etkilerinin bertarafı için yağmur suyu hasadı, su
fiyatlandırması, kapalı sulama sistemleri vb. uyum faaliyetleri önerileri
geliştirilecektir. Toplamda asgari 30 uyum faaliyeti incelenecek ve her
bir uyum faaliyeti için faaliyetin hangi sektörlerde uygulanabileceği,
tahmini uygulama maliyetleri, Dünyadaki yaygınlığı, dezavantajları,
uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar, iyi uygulama örnekleri vb.
kriterler değerlendirilecektir
Toprak
Arazi kullanımı
Söz konusu proje ile iklim değişikliğinin Türkiye’nin tüm
havzalarındaki su kaynaklarına etkileri belirlenmiş olacak ve
uzun vadeli önlemlerin alınabilmesinin yolu açılmış olacaktır.
Yağış
Sonuçlar
Hidrolojik Modelleme
Tüm havzalarda yüzey ve yer altı su kaynaklarının mevcut durumu ve
projekte edilen dönemler için tahmin edilen durumu dikkate alınarak su
potansiyeli modelleme/hesaplama çalışması gerçekleştirilecektir.
Uyum Faaliyetleri
Drenaj
alanlarının
belirlenmesi
İklim Projeksiyonları:
Havza bazında akifer ortamları jeolojik ve hidrojeolojik olarak
tanımlanacaktır. Yeraltı su seviyesi gözlemleri, mevcut ve planlanan
kuyu bilgileri gibi özellikler havza ölçeğinde değerlendirilecek ve
havzalarda mevcut yer altı suyu potansiyeli ortaya konulacaktır.
Yüklenici
Hidrolik Modelleme
Alt Yüklenici
NAGEMENT
MA
FLOOD AND DROUGHT MANAGEMENT DEPARTMENT
E OF WAT
RAT
E
TO
R
T.R.
MINISTRY OF FORESTRY AND WATER AFFAIRS
GENERAL DIRECTORATE OF WATER MANAGEMENT
NERAL DIRE
GE
C
Aim and Scope of the Project
CLIMATE CHANGE IMPACTS
ON WATER RESOURCES
PROJECT
Climate change is defined as the sudden, severe, and significant
changes occurring in the long term weather events. Climate change is
experienced more intensively today due to increase in the anthropogenic
activities.
The aim of the project is to identify the impact of climate change
scenarios on the surface and ground waters and to determine adaptation
activities in the basins.
Project Period: 930 calendar days (Start date: 18/12/2013)
Beneficiary:Ministry of Forestry and Water Affairs
General Directorate of Water Management
Project Application Area: The 25 river basins incorporating whole Turkey.
Study period: 2015 – 2100
Resolution: 10 x 10 km
River Basins
Climate Change and Possible Impacts:
Water Potential Modelling Study
Industrialization in the
last 200 years has destroyed the ecosystem
and has caused alterations in the habitat on
earth dramatically, in
contrast to the natural
climate changes. As
an inevitable result of
industrialization and
population growth, the
consumption of fossil
fuels, land use changes,
Observed changes in surface temperatures (1901-2012) deforestation and
construction processes
have increased the
accumulation of greenhouse gases released
into the atmosphere.
Thus, the Earth getting
heated today began to
threaten the world’s
eco-system.
Observed changes for each decade in the amount of precipitation
on dry land (mm/year)
Depending on the increase in the temperatures, hydrological cycle
changes, melting of land and sea glaciers, spatial narrowing of snow
and ice cover, sea level rise, increased frequency and severity of extreme
weather event, drought and desertification, requires the communities
to develop long-term strategies in the field of hydrology and water
management. This project will designate all of the effects of climate
change on water resources in basins of Turkey and will pave the way for
long-term measures.
Global climate models
that will be used in the
scope of the project:
1)MPI-ESM
2)HadGEM
3)GFDL
Water potential for the surface and groundwater will be estimated in
the framework of the hydro-meteorological changes with the impact of
climate change. Regional population growth trend and large investment
plans recognized specific to the basin (OIZ establishment etc.) will be
taken into consideration.
Regional Climate Model:
1)RegCM
Groundwater Studies
Model study areas configured at course (50 x 50 km) and fine (10 x 10 km)
resolutions Hydrologic and Hydraulic Projections:
Hydrologic and hydraulic models, using the climate projections will be
used to determine how climate change will affect surface and ground
water resources. Hydrologic modelling approach will serve to convert
the precipitation to flow, hydraulic modelling approach will provide
the water levels of the principal river system long and of the side
streams using the flow values. Groundwater potential will be estimated
following the hydro-meteorological studies.
The impact of water on four main sectors (drinking and potable water,
agriculture, industry, ecosystem main sectors) will be analyzed
considering the status after climate projections in 3 basins.
Adaptation activities like rain water harvesting, water prizing, closed
irrigation systems etc., will be developed regarding all basins, for
the mitigation of the negative impacts of climate change on water
resources. Minimum 30 adaptation activity will be investigated in total
and each adaptation activity will be evaluated for criteria like sectors
of application, application cost predictions, global wide-spread use,
disadvantages, problems that can be faced during application, good
application practices etc.
A regional climate model that will be the output of minimum three global
models selected from the archives of CMIP5 based on the 5th Evaluation
Report of Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), will be
operated with RCP 4.5 and RCP 8.5 emission scenarios, for all Turkey.
The model outputs will be temperature, precipitation, evaporation and
flow projections at
the basins scale
with 10x10 km
resolution.
Global Average Surface
Temperature Change
Projection (2000-2100)
Sectoral Impact Analysis of Water Resources
Adaptation Activities
Climate Projections:
Content of the project is:
1. Preparation of climate change projections for all basins
2. Determination of groundwater budget and the change in surface
water levels for all basins
3. Running modeling studies for water budget in all basins
4. Sector analysis (for the main sectors of drinking water, agriculture,
industry, ecosystem) of climate change with respect to water resources
in 3 basins
Aquifer environments will be identified in terms of geology and
hydrogeology. Groundwater level observations, properties like present
and planned well information will be evaluated at basin level and
available groundwater potential will be determined in the basins.
Water Budget Modelling Study
Water potential modelling/estimation study will be conducted
considering the current and predicted status for the projected periods
of surface and groundwater resources in all basins.
The Project will determine the impact of climate change on water
resources in all basins and will pave the way for taking long-term
adaptation measures.
Contractor
Hydrologic Modelling
Hydraulic Modelling
Subcontractor