Hizmet Standartlarımız - Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Transkript

Hizmet Standartlarımız - Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU
BOZÜYÜK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
HİZMET’İN ADI
A
ATAMA
1
Öğretmen Atama İşlemleri(İlk Defa Öğretmen olarak atanmak isteyenler için)
2
Kadrolu Öğretmenlerin İl içi,Kadrolu ve Sözleşmeli öğretmenlerin İller arası Atama ve
Yer değiştirme işlemleri(Kadrolu ve Sözleşmeli öğretmenlerin Özür Gurubu atamaları
dahil)
3
Kurum ve okulların yönetici atama işlemleri
4
Ek Ders Ücretli
Görevlendirilecek Öğretmen Müracaatları
5
Norm Kadro İşlemleri
6
Öğretmenlerin Görevlendirme işlemleri
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya
kurumunca onaylı örneği.
2-Görev yapmasına engel hali olmadığına dair
yazılı beyanı.
3-Sabıka Kaydına ilişkin beyanı.
4-KPSS sonuç belgesinin aslı ve bilgisayar
çıktısı.
5- Nüfus cüzdan fotokopisi
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel
Müdürlüğünce yayımlanan atama ve yer
değiştirme
kılavuzunda
istenen
belgeler(Elektronik Başvuru Formunun çıktısı)
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacak
duyuruya istinaden verilecek dilekçe
Yönetici değerlendirme formu ek1 ek2
1- Form Dilekçe
2-Diploma fotokopisi
3- nüfus cüzdan fotokopisi
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel
Müdürlüğünce belirlenen tarihlerde
Müdürler
Komisyonu
toplantısı
veya
okul/kurumlardan gelecek ihtiyaç yazıları
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ(EN GEÇ)
(Her Bir başvuru)
10 Dakika
(Her bir başvuru)
10 Dakika
Her bir dilekçenin
İncelenmesi
10 Dakika
5 dakika
Her okul ve kurum
için 15’er Dakika
10 Dakika
B
ÖZLÜK
1
Asker Öğretmenlerin İzin İşlemleri
2
Personel İzin İşlemleri(Hastalık,Mazeret,Yıllık,doğum öncesi ve sonrası
ile evlenme,ölüm,aylıksız izin,yurtdışı izni,öğrenim izni)
3
Personel Kimlik Kartlarının temini ve düzenlenmesi.
4
Emeklilik İşlemleri
C
TEFTİŞ SORUŞTURMA
1
Teftiş-Soruşturma
1-Dilekçe
2-Askere Çağrı Pusulası
İzin istek formu
(Doktor raporu, doğum raporu,Nüfus cüzdan fotokopisi, evlilik
cüzdan fotokopisi, ölüm raporu, aylıksız izin sebebini belirtir
belgeler, yurt dışı çıkış isteği, öğrenci belgesi, ders çizelgesi.)
1-Dilekçe
2- kimlik talep formu
3- fotoğraf
4- teslim tutanağı
1- Emeklilik Formu
2- Fotoğraf
3- Diploma
4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5- Nüfus Kayıt Örneği
6- Emekliliğe Esas Belgeler
İhbar veya Şikayet Dilekçesi
10 Dakika
10 Dakika
Her bir kimlik kartı
için 05 Dakika
30 Gün
10 Dakika
KÜLTÜR
1
2
Tiyatro-Film-İlüzyon-Konser İzin İşlemleri
1- Sergilenecek tiyatro eserinin tam metninin(
Okunaklı, El Yazısı Ve Karalamalar Olmayan),
oyuncuların adli sicil kaydının ve kimlik bilgilerinin
Müdürlüğümüze teslim edilmesi.
2- Tiyatro metnini incelenebilmesi için bir komisyon
kurulması.
3- Komisyon tarafından incelemenin yapılması.
4- Tiyatronun sergilenmesinde bir sakınca görülmez ise
bunun Tiyatroya yazı ile bildirilmesi.
Gezi İşlemleri
1- Okul tarafından “Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği”nde belirtilen belgelerin Müdürlüğümüze
teslimi.
2-Dosyanın incelenerek gezinin yapılmasında herhangi
bir sakınca olup olmadığının belirlenmesi.
3- Gezinin niteliğine göre Makam Onayının alınması.
4 gün
5 Gün
E
ÖĞRENCİ İŞLERİ
1
Öğrenim Belgesi Düzenlenmesi
F
HİZMETİÇİ EĞİTİM
1
Hizmet İçi Eğitim işlemleri ve Hizmet İçi Eğitime Başvuruların
onaylanması.Kurs ve Seminer Belgelerinin hazırlanması.
G
BEDEN EĞİTİMİ SPOR
1
Lisans İşlemleri
2
İzcilik Faaliyetleri
3
Ders dışı egzersiz çalışmaları
H
BURSLAR-YURTLAR
1
2
Ortaöğretim Öğrenci Yurtlarına Belletici, Belletici Nöbetçi Öğretmen
Görevlendirme
Burs ve Yurt İşlemleri için başvurular,Bursluluğu Kazananların
Bursluluklarının onaylanması ile Bursluluktan Parasız Yatılılığa,Parasız
Yatılılıktan Bursluluğa geçiş işlemlerinin onaylanması.
1-)Dilekçe
2-) Nüfus cüzdan fotokopisi
30 dakika
Mebbis Başvurusu
Her bir başvuru 5 Dakika
1- Talep Yazısı
2- Talep yazısının İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne gönderilmesi.
1- Talep Dilekçesi
1- Dersdışı egzersiz yönetmeliğinde
belirtilen belgelerin teslimi.
2- Belgelerin incelenmesi.
3- Belgeler uygun ise Müdürlüğümüzce
onaylanarak, bir nüshası
Müdürlüğümüzde, 1 nüshası okulda, 1
nüshası öğretmende kalacak şekilde
dağıtımı.
1 gün
2 gün
1-Dilekçe
2-Resmi Yazı
10 Dakika
Bakanlıkça belirlenen takvim içerisinde
sistem üzerinden yapılmaktadır.
Her bir öğrenci için 5 Dakika
I
1
2
İ
1
ÖZEL ÖĞRETİM
Özel Öğretim Kurumu açma
Özel Öğretim kurumlarında görevlendirilecek
personelin iş ve işlemleri
Özel Öğretim Kurumları yönetmeliğinde belirtilen evraklar
1-Kurucu/kurucu temsilcisine ait adli sicil beyanı
2-Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme veya tüzük yada vakıf senedi(Tüzel
Kişilerde)
3-Kurucu temsilcisinin;kurumu açma,kapama,devretme ve benzeri işlemleri yürütme
yetkisine sahip olduğunun da belirtildiği yönetim kurulu kararı (Tüzel Kişilerde)
4-Üç adet 35×50 cm veya A3 ebadında kağıtlara çizilmiş yerleşim planı.
5-Özel okullar için Bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan kurum yönetmeliği ve disketi
/CD (4 Takım)
6-Resmi benzeri olmayan öğretim programları ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan
kurumlar için;Bakanlıkça onaylanmak üzere öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi ve
disketi /CD(4Takım)
7-Yönetici ile kurumun faaliyet alanındaki derslere girmesi gereken toplam eğitim
personellerinin en az üçte birine ait görevlendirme teklifleri
8-Kurum öğretime başladığında ise gerekli tüm personele çalışma izni tekliflerinin
yapılacağına dair taahhütname.
9-Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedi örneği;kurum binası kiralık ise okullarda
öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda en az bir yıllık kira sözleşmesi aslı.veya örneği
10-Denizcilik kursu,havacılık kursu gibi özellik arz eden özel öğretim kurumları için ilgili
bakanlığın uygun görüş yazısı
11-Yabancı uyruklular tarafından açılacak milletlerarası kurumlar için ayrıca 4875 sayılı
doğrudan yabancı yatırımlar kanunu çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararı.
1-Sistemden Başvuru
2-Dilekçe
3-Diploma
4-Sözleşme
5-Kimlik Fotokopisi
6-Sabıka Kaydı
7- Sağlık raporu
8- memur, hizmetli,şoför, aşçı için işe giriş bildirgesi ve sözleşmesi.
YAYGIN EĞİTİM
a) Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü
1-
Mesleki Kurslara kayıt
2-
Açık Lise
1- Dilekçe
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-Öğrenim belgesi
4- Sağlık Raporu
5- Sabıka kaydı
6- fotoğraf
1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
1vesikalık fotoğraf
1.Öğrenim belgesinin aslı
Katkı payına ait banka dekontu
Başvuru formu
Askerlik çağına girmiş olanlardan
askerlik durum belgesi
J
BÜTÇE-YATIRIM
1
Donatım,kırtasiye ve mefruşat ihtiyacının karşılanması
İhtiyaç yazısı
2
Genel Bütçe ve Özel İdare Bütçelerinden gelen ödeneklerin sarfı
İhale Onay Belgeleri
3
4
İlköğretim Okullarının su ve Elektrik giderleri
Taşınır Mal İşlemleri
İlgili faturalar
Kurum ve okullara gönderilen demirbaşlar
K
KANTİN HİZMETLERİ-TAŞIMALI EĞİTİM
1
Taşımalı İlköğretim İhale İşlemleri
İhale Onay belgesi
2
Taşımalı Öğrencilerin Sıcak Yemek İhalesi
İhale Onay Belgesi
L
BASIN-HALKLA İLİŞKİLER
Bilgi Edinme Başvuruları
1
Gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi
edinme başvurusu; başvuru sahibinin adı
ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş
adresini içeren dilekçeyle, istenen bilgi
veya belgenin bulunduğu kurum ve
kuruluşa yapılır.
5 Dakika
Süre ihalenin çeşidine göre farklılık
arzeder.
15’er dakika
30 Dakika
Süre ihalenin çeşidine göre farklılık
arzeder.
180 Dakika
15 Gün
M
1
2
3
4
MUHASEBE
Personel tedavi ve yolluk giderleri
Personel çocuk ve aile yardımı
Personel bodro isteme
Emekli ve çalışan personel hizmet cetveli
SGK BAŞVURU
Nüfus kayıt örneği ve beyanname
Maliye kişi numarası
Şahsi müracaat veya dilekçe başka
yerden müracaatta posta pulu ve adres
Yolluk durumuna göre
Takip eden ilk maaş
5 dakika
Aynı gün
5
657 Sayılı Kanuna tabi personel ile 4/B,4/C,Ücretli ve vekil olarak görev
yapan personelin maaş,ek ders ücreti,geçici ve sürekli görev yollukları
1-Atama Kararnamesi ve personel nakil
bildirimi
2-Görevlendirme onayları.
3-Hasta sevk kağıtları.
4-Ek Ders ücreti onayları.
Her bir başlık için 30’ar dakika
Başvuru esnasında yukarda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:
İkinci Müracaat Yeri:
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
: Ahmet KARA
: Şube Müdürü
: Hükümet Konağı / Bozüyük
: 0 228 314 00 59
: 0 228 314 10 33
: [email protected]
: Hanifi BAŞIBÜYÜK
: İlçe Milli Eğitim Müdürü
: Hükümet Konağı / Bozüyük
: 0 228 314 00 59
: 0 228 314 10 33
: [email protected]

Benzer belgeler

İlçeler Tablosu - Aydın Emniyet Müdürlüğü

İlçeler Tablosu - Aydın Emniyet Müdürlüğü 657 Sayılı Kanuna tabi personel ile 4/B,4/C,Ücretli ve vekil olarak görev yapan personelin maaş,ek ders ücreti,geçici ve sürekli görev yollukları

Detaylı