TIME Yonerge - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Transkript

TIME Yonerge - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ
TEKSTĠL MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
TEKSTĠLDE ĠNTÖRN MÜHENDĠSLĠK EĞĠTĠMĠ (TĠME)
YÖNERGESĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
(Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar)
Amaç
MADDE 1. Bu yönergenin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ne bağlı Tekstil Mühendisliği Bölümü’nde yürütülecek olan
“Sanayi Destekli Uygulamalı Mühendislik Eğitim Stajı (TİME)” ile ilgili esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2. Bu yönerge; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi MühendislikMimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nde eğitim ve öğretim gören lisans
programı öğrencilerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3. Bu yönerge; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 46. maddesi ve 2547 sayılı Kanun’un ek-24.
maddesine ve 4702 Sayılı Kanun’un 4. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3. Bu yönergede geçen;
a) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü’nü,
b) Senato: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosu’nu,
c) TĠME: Tekstilde Uygulamalı Mühendislik Eğitimi’ni,
d) TĠMEK: Tekstilde Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Komisyonu’nu,
e) TĠME Öğrencisi: Eğitiminin son döneminde olup, TİME’ye engel olmadan alacağı
derslerle mezun olabilecek durumda olan öğrenciyi,
f) TĠME Dönemi: Öğrencinin, eğitiminin son dönemini,
g) Protokoller: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile Kahramanmaraş Ticaret
ve Sanayi arasında uyulması gereken hususları belirten ve TĠMEK tarafından
hazırlanıp Senato tarafından kabul edilen metinleri
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
(TĠME Ġle Ġlgili Genel Esaslar)
MADDE 4. TİME öğrencisi, 4. Sınıfa geldiğinde Bahar ders kayıtları sırasında
“Tekstilde İntörn Mühendislik Eğitimi” dersine kayıt yaptırır.
Tekstilde İntörn Mühendislik Eğitimi dersine kayıt olabilme ön şartları;
1. TM 478 kodlu “Sanayi Destekli Uygulamalı Mühendislik Eğitim Stajı” dersine
kayıt yaptırabilmek için 2.-4.-6. Bahar Yarı Yıllarında, öğrencinin alması gereken derslerin
tamamı için devam mecburiyetini yerine getirmiş olması ön koşulu, KSÜ Öğrenci Eğitim
Öğretim Yönetmeliğinin 22.Maddesi, 2.fıkrası gereğince aranır.
2. Öğrenci FF – FD harf notu ile kaldığı veya not yükseltmek amacıyla aldığı ve
devam zorunluluğu olmayan istediği kadar derse kayıt yaptırabilir. Bu öğrencinin Sanayi
Destekli Uygulamalı Mühendislik Eğitim Stajı dersine kayıt yapmasını engellemez.
MADDE 5. TİME öğrencisi, ilan edilen süreler içinde, TİMEK tarafından belirlenen
Tekstil İşletmeleri arasından üç (3) seçeneği öncelik belirleyerek tercih eder. Yerleştirme
işlemi, TİMEK tarafından gerçekleştirilir.
MADDE 6. TİME dönemi, bir eğitim-öğretim yarıyılını kapsar. Ders Bahar
Dönemlerinde açılacaktır. Kayıt yaptırılan ilgili dönemde öğrenci Çarşamba günleri öğleden
sonra bölümde almak zorunda olduğu derslere devam eder. Haftanın diğer iş günlerini
işletmede geçirir. TİME döneminde öğrencinin işletmede geçirmesi gereken süre 490 saattir
(14 hafta x 35 saat = 490 saat). TİME öğrencisinin devamsızlık hakkı en fazla 98 saattir.
Öğrencinin işletmede devam etmek zorunda olduğu süre en az 392 çalışma saatidir. Bu saatin
altında çalışanlar “Sanayi Destekli Uygulamalı Mühendislik Eğitim Stajı” dersinden başarısız
sayılır. Öğrenci, bu süreyi tamamlamak için işletmenin izniyle Cumartesi günleri de işletmede
bulunabilir.
MADDE 7. TİME dönemine başlamadan önce geçerli bir mazereti nedeniyle kayıt
donduran bir öğrenci, takip eden diğer yarıyılda TİME dersine kayıt yaptırır ve kayıt
dondurduğu yarıyıl eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
MADDE 8. Her bir TİME öğrencisinin başarı durumunun takibi ve değerlendirilmesi
için Bölümden bir Öğretim Elemanı, Bölüm Başkanlığı tarafından görevlendirilir. TİME
öğrencisinin takip ve değerlendirilmesi için danışman öğretim elemanı en az ayda bir kez
işletme ziyareti yapar. Şehirlerarası ziyaretlerde danışman, Fakülte tarafından yolluklu ve
gündelikli olarak görevlendirilir.
MADDE 9. TİME dönemi bitiminde öğrenci TİME Raporu Hazırlama Yönergesi’ne
uygun olarak hazırladığı raporu TİME programı danışman öğretim elemanına teslim eder ve
ilan edilen tarihte sunum yapar. İlgili Danışman Öğretim elemanı tarafından Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde tanımlanan
harf notlarından birisi takdir edilir. Başarısız olan öğrenci takip eden dönemde TİME dersine
yeniden kaydolur ve TİME yapacağı işletme, ilgili Danışman Öğretim elemanının görüşleri
doğrultusunda TİMEK tarafından belirlenir.
MADDE 10. İşletmeden kaynaklanan nedenlerle TİME programı yarıda kalan
öğrencilerin kalan süreleri, TİMEK tarafından belirlenen başka bir işletmede tamamlanır.
MADDE 11. TİMEK, ilgili meslek odaları veya örgütleri ile irtibata geçerek TİME
kapsamına girmek isteyen işletmeleri tespit eder ve gerektiğinde günceller. Tekstil
Mühendisliği Bölümü web sayfasından bu kapsamdaki işletmeleri ilan eder.
MADDE 12. TİME programına dahil edilecek işletmeler TİMEK tarafından belirlenir.
Yürürlük
Madde 13. Bu Yönerge Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosu tarafından
kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14. Üniversitemiz adına imzalanacak olan protokol ve sözleşmelerde,
Kurum yetkilisi ve yürütücüsü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörüdür.
Madde 15. Bu yönerge Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü tarafından
yürütülür.

Benzer belgeler