2 Charging Your Player 3 Transferring Content Setting

Transkript

2 Charging Your Player 3 Transferring Content Setting
Welcome to a new level in Personal Digital
Entertainment. Your ZEN X-FiTM player is a
state-of-the-art music and video player plus a
whole lot more!
On/Off/Lock (
)
1
6 Microphone ( )
7
To record audio, select the
Microphone menu, then press
and hold the Record button.
Push towards
and hold until display
turns on or off.
Push towards to lock all buttons.
SD Memory Slot
(
)
9 Display
1
10 Menu/Back
See 'Inserting a
Memory Card
Correctly' overleaf.
English
For players with instant messaging and wireless features,
read the ZEN X-Fi Networking Quick Guide leaflet.
Tray-type CD drive
Power LED
2
Earphone Jack
3
12 Volume/Direction Pad (
Connect the earphones
when listening to FM radio.
USB Port
4
Reset Hole
5
2
3
Charging Your Player
IMPORTANT Make sure that your computer is turned on, and not on
standby or in hibernation.
Avoid using a USB hub.
Run the installation CD on your computer and follow the instructions
on the screen. Restart your computer when prompted.
11 Options
In any menu, press to view the options
applicable to that menu.
In just a few steps, you’ll experience crystal clear audio in
amazing realism with Creative’s latest X-Fi technology.
Installing Software and User’s Guide*
Install the Creative CentraleTM software BEFORE connecting your
player to your computer.
Press and hold to go to main menu.
Press to return to a previous menu.
Charge for at least 4 hours
before first use.
Slot-type CD drive
Computer
Transferring Content
While your player is connected to your computer, you can transfer files
using Creative Centrale. From your computer, simply drag and drop
your files into your player. For more information, click the Help button
in Creative Centrale.
Disconnecting Your Player Safely
USB
)
Blinking
[Charging]
Press
or
to adjust the
volume during playback, or
while listening to FM radio.
4
Setting Basic Functions
To set basic functions, first learn to navigate the menus on your player.
PM12:59
X-Fi
Videos
To make a selection, press OK.
Photos
Now Playing
Playlists
Albums
Artists
Genres
Press to confirm or select. May perform
other functions, depending on menu
opened.
If the player stops
responding, reset it
by inserting a
straightened
paperclip.
WARNING On your player, the above icon animates during file transfer.
DO NOT disconnect your player at this time.
IMPORTANT For computers with slot-type CD drives, download the
Creative Centrale software and User’s Guide at
www.creative.com/zenxfi/getstarted.
15 My Shortcut
Press to quickly access an assigned feature or menu.
Press and hold to change the shortcut assignment.
Factory default: Turns on/off the X-Fi enhancements.
To charge from a power outlet, use a ZEN USB power adapter
(sold separately at www.creative.com/zenadapter).
NOTE
* Available in selected languages
Options
PM12:59
12:
Photos
to
os
Disconnect the player only when file transfer is complete,
and the icon is static.
In a menu, press or to
highlight an item, then press
OK.
To return to the previous
screen, press .
X-Fi
Videos
14 Play/Pause/Record
8 Speaker
Submenu
PM12:59
Steady
[Fully Charged]
To view the main menu,
press and hold .
To navigate menus and
options, press or .
Music
13 OK
( RESET )
Main Menu
Photos
Configure Menu
In any menu, press
to view
the available options.
To exit, press
Change Order
Default Menu
.
Turn on Speaker
Volume
X-Fi
Videos
/getstarted
www.creative.com/zenxfi/getstarted
ࡄ࡯࠰࠽࡞࠺ࠫ࠲࡞ࠛࡦ࠲࡯࠹ࠗࡔࡦ࠻ߩᣂᤨઍ
߳ࠃ߁ߎߘ‫ ޕ‬Creative ZEN X-FiTMߪᄙᓀߥᯏ⢻ࠍ
஻߃ߚᦨవ┵ߩࠝ࡯࠺ࠖࠝ㧒ࡆ࠺ࠝࡊ࡟࡯ࡗ࡯ߢ
ߔ‫ޕ‬
᮹ᴀ䁲
CreativeߩᦨᣂߩX-Fiᛛⴚࠍ૶߃߫‫◲ޔ‬නߥᚻ㗅ߢ㛳ߊ߶ߤ࡝
ࠕ࡞ߢࠢ࡝ࠕߥ㖸ჿࠍ߅ᭉߒߺ޿ߚߛߌ߹ߔ‫ޕ‬
ࠗࡦࠬ࠲ࡦ࠻ࡔ࠶࠮࡯ࠫ߿ࡢࠗࡗ࡟ࠬᯏ⢻߇ߟ޿ߚࡊ࡟࡯ࡗ
࡯ߩ႐วߪ‫ޔ‬ZEN X-Fi Networking Quick Guideࠍෳᾖߒߡߊ
ߛߐ޿‫ޕ‬
ࠝࡦ/ࠝࡈ/ࡠ࠶ࠢ (
)
1
6 ࡑࠗࠢ ( )
7
SDࡔࡕ࡝ࠬࡠ࠶࠻
(
)
㖸ჿࠍ㍳㖸ߔࠆߦߪ‫ޔ‬㨇ࡑ
ࠗࠢ㨉 ࡔ࠾ࡘ࡯ࠍㆬᛯߒߚ
ᓟ‫ޔ‬㨇㍳㖸㨉 ࡏ࠲ࡦࠍ᛼ߒ
⛯ߌ߹ߔ‫ޕ‬
࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗ߇ࠝࡦ߹ߚߪࠝࡈߦߥࠆ߹
ߢ‫ߩ ޔ‬ᣇะߦ᛼ߒ⛯ߌ߹ߔ‫ޕ‬
ߔߴߡߩࡏ࠲ࡦࠍࡠ࠶ࠢߔࠆߦߪ‫ޔ‬
ߩᣇะߦ᛼ߒ߹ߔ‫ޕ‬
9 ࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗ
࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕߣ࡙࡯ࠩ࡯࠭ࠟࠗ࠼ߩࠗࡦࠬ࠻࡯࡞*
2
ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲ߦࡊ࡟࡯ࡗ࡯ࠍធ⛯ߔࠆ೨
೨ߦ‫ޔ‬Creative CentraleTM࠰ࡈ࠻࠙
ࠚࠕࠍࠗࡦࠬ࠻࡯࡞ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
㊀ⷐ
1
10 ࡔ࠾ࡘ࡯ᚯࠆ
ⵣ㕙ߩ‫࡯ࠞ࡝ࡕࡔޟ‬
࠼ߩᝌ౉‫ࠍޠ‬ෳᾖߒ
ߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
࠻࡟ࠗ࠲ࠗࡊCD࠼࡜ࠗࡉ
㔚ḮLED
ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲ߩ㔚Ḯ߇౉ߞߡ޿ߡ‫ߪߚ߹ࠗࡃࡦ࠲ࠬޔ‬ભᱛ
⁁ᘒߢߥ޿ߎߣࠍ⏕⹺ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
USBࡂࡉߪ૶↪ߒߥ޿ߢߊߛߐ޿‫ޕ‬
ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲ߢࠗࡦࠬ࠻࡯࡞CDࠍታⴕߒ‫↹ޔ‬㕙ߩᜰ␜ߦᓥ޿߹ߔ‫ޕ‬
ᜰ␜ߦᓥߞߡࠦࡦࡇࡘ࡯࠲ࠍౣ⿠േߒ߹ߔ‫ޕ‬
11 ࠝࡊ࡚ࠪࡦ
ೋ߼ߡ૶↪ߔࠆ႐วߪ‫ޔ‬ᔅߕ4ᤨ㑆
ೋ߼ߡ૶↪ߔࠆ႐วߪ‫ޔ‬ᔅߕ
એ਄ల㔚ߒߡ߆ࠄߏ૶↪ߊߛߐ޿‫ޕ‬
ࠬࡠ࠶࠻࠲ࠗࡊCD࠼࡜ࠗࡉ
ࠗࡗࡈࠜࡦࠫࡖ࠶ࠢ 3
12 㖸㊂/ᣇะࡄ࠶࠼
(
ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲
ࠦࡦ࠹ࡦ࠷ߩォㅍ
ࡊ࡟࡯ࡗ࡯߇ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲ߦធ⛯ߐࠇߡ޿ࠆ㑆ߪ‫ޔ‬Creative Centraleࠍ૶ߞ
ߡࡈࠔࠗ࡞ࠍォㅍߢ߈߹ߔ‫࠶࡜࠼ߦ࡯ࡗ࡯࡟ࡊࠍ࡞ࠗࠔࡈߩ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦ ޕ‬
ࠣ&࠼ࡠ࠶ࡊߔࠆߛߌߢォㅍߐࠇ߹ߔ‫ޔߪߡ޿ߟߦ⚦⹦ ޕ‬Creative Centrale
ߩ 㨇ࡋ࡞ࡊ㨉 ࡏ࠲ࡦࠍࠢ࡝࠶ࠢߒߡਅߐ޿‫ޕ‬
ࡊ࡟࡯ࡗ࡯ߩ቟ోߥขࠅᄖߒ
USB
2
FM࡜ࠫࠝࠍ⡬ߊᤨߦߪ‫ޔ‬
ࠗࡗࡈࠜࡦࠍធ⛯ߒ߹ߔ
3
ࡊ࡟࡯ࡗ࡯ߩల㔚
)
ὐṌ
[ల㔚ਛ]
4
ၮᧄᯏ⢻ߩ⸳ቯ
ၮᧄᯏ⢻ࠍ⸳ቯߔࠆߦߪ‫ߩ࡯ࡘ࠾ࡔߩ࡯ࡗ࡯࡟ࡊޔߕ߹ޔ‬ᠲ૞ᣇᴺࠍቇ⠌ߒ߹ߔ‫ޕ‬
PM12:59
Photos
PM12:59
ὐἮ
[ల㔚ቢੌ]
Photos
Now Playing
Playlists
Albums
Artists
Genres
13 OK
( RESET )
㊀ⷐ
CD࠼࡜ࠗࡉ߇ࠬࡠ࠶࠻࠲ࠗࡊߢ޽ࠆࠦࡦࡇࡘ࡯࠲ߩ႐
วߪ‫ޔ‬www.creative.com/zenxfi/getstarted ߆ࠄ
Creative Centrale࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕߣ࡙࡯ࠩ࡯࠭ࠟࠗ࠼ࠍ࠳
࠙ࡦࡠ࡯࠼ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬
ࠦࡦ࠮ࡦ࠻߆ࠄల㔚ߔࠆ႐วߪ‫ޔ‬ZEN USB㔚Ḯࠕ࠳ࡊ࠲㧔೎ᄁࠅ‫ޕ‬
www.creative.com/zenadapterߢ⾼౉น⢻㧕ࠍ૶↪ߒ߹ߔ‫ޕ‬
ࡔࡕ
* ߏ೑↪޿ߚߛߌߥ޿⸒⺆߽޽ࠅ߹ߔ
Türkçe
Anında ileti ve kablosuz bağlantı özelliklerine sahip
kullanıcılar, ZEN X-Fi Networking Quick Guide (Hızlı
Ağ Rehberi) broşürünü okumalıdır.
Açma/Kapama/Kilitleme (
Ekran açılana ya da kapanana kadar
düğmesine basın ve basılı tutun.
Tüm düğmeleri kilitlemek için
düğmesine basın.
) 1
6 Mikrofon ( )
Ses kaydetmek için Mikrofon
menüsünü seçin, sonra
Kaydet düğmesine basın ve
basılı tutun.
7
SD Hafıza Yuvası
(
)
Arka sayfadaki
'Hafıza Kartının
Doğru Takılması'
konusuna bakın.
9 Ekran
1
10 Menü/Geri
Yazılımın ve Kullanıcı Kılavuzu'nun Yüklenmesi*
Çalarınızı bilgisayara bağlamadan ÖNCE Creative CentraleTM
yazılımını yükleyin.
Ana menüye gitmek için basın ve basılı tutun.
Bir önceki menüye geri dönmek için basın.
Herhangi bir menüde, menüyle ilgili
seçenekleri görmek için basın.
Tabla tipi CD sürücüsü
Kulaklık Jakı
2
3
Çalarınızı Şarj Etmek
ÖNEMLİ
Kurulum CD'sini bilgisayarınızda çalıştırın ve ekrandaki talimatları takip
edin. Sizden istendiğinde, bilgisayarınızı tekrar başlatın.
11 Seçenekler
Güç LED'i
ᵈᗧ
14 ౣ↢㧛৻ᤨ஗ᱛ㧛㍳㖸
8 ࠬࡇ࡯ࠞ࡯
Sadece birkaç adımda, Creative’in en yeni X-Fi teknolojisini
kullanarak, mükemmel netliğe sahip gerçekçi sesler
işitebileceksiniz.
Bilgisayarınızın açık olduğundan ve bekleme veya uyku
modunda olmadığından emin olun.
USB hub'lar kullanmayın.
İlk kullanımdan önce en az
4 saat sarj edin.
3
12 Ses Ayarı/Yön Alanı
ࡈࠔࠗ࡞ォㅍ߇ቢੌߒ‫ࠇߐ␜⴫ࡦ࡚ࠪ࡯ࡔ࠾ࠕ߇ࡦࠦࠗࠕޔ‬
ߡ޿ߥ޿⁁ᘒߢߩߺ‫ࠍ࡯ࡗ࡯࡟ࡊޔ‬ขࠅᄖߔࠃ߁ߦߒߡߊߛ
ߐ޿‫ޕ‬
İçerik Aktarılması
Çalarınız bilgisayarınıza bağlı iken, Creative Centrale kullanarak dosya
aktarabilirsiniz. Yapmanız gereken, bilgisayarınızdan dosyaları
sürükleyip, çalarınızın içine bırakmaktır. Daha fazla bilgi almak için,
Creative Centrale içerisindeki Help (Yardım) düğmesine tıklayın.
Çalarınızın Bağlantısını Güvenli Biçimde Kesme
(
)
Sabit
[Tam şarjlı]
15 Kısayolum
8 Hoparlör
Atanmış bir özelliğe veya menüye hızla erişmek için basın.
Kısayol atamasını değiştirmek için basın ve basılı tutun.
Başlangıçtaki varsayılan ayar: X-Fi geliştirmelerini açar/kapar.
Change Order
Default Menu
⚳ੌߔࠆߦߪ‫ޔ‬
Temel İşlevleri Ayarlamak
Temel işlevleri ayarlamak için önce çalarınızdaki menülerde gezinmeyi öğrenin.
PM12:59
Photos
Ana Menü
Music
ÖNEMLİ
Yuva tipi CD sürücüsü olan bilgisayarlar için Creative
Centrale yazılımı ile Kullanıcı Kılavuzu'nu şu adreste
yükleyebilirsiniz: www.creative.com/zenxfi/getstarted.
* Seçilen dillerde mevcuttur
NOT
Cihazı bir elektrik prizinden şarj etmek için, ZEN USB güç adaptörü
kullanın (www.creative.com/zenadapter web sitesi üzerinden ayrıca
satılır).
Çalarınızda dosya aktarımı sırasında, yukarıdaki simge
hareketli hale geçer. Çalarınızın bağlantısını o sırada
KESMEYİN.
Alt Menü
PM12:59
12:
Photos
to
os
Configure Menu
Change Order
Default Menu
X-Fi
Videos
Turn on Speaker
Volume
Bir menüdeki öğeyi
vurgulamak için
veya
simgesine basın ve daha
sonra Tamam'a basın.
Bir önceki ekrana dönmek
için
simgesine basın.
X-Fi
Videos
Çalarınızın bağlantısını yalnızca dosya aktarımı
tamamlandığında ve simge sabit olduğunda kesin.
Ana menüye bakmak için,
üzerine basın ve basılı tutun.
Menülerde ve seçeneklerde
gezinmek için
veya
üzerine basın.
Bir seçim yapmak için Tamam
üzerine basın.
PM12:59
ࠍ᛼ߒ߹ߔ‫ޕ‬
Turn on Speaker
Volume
Now Playing
Playlists
Albums
Artists
Genres
UYARI
14 Çal/Duraklat/Kaydet
ࡔ࠾ࡘ࡯ߢ
ࠍ᛼ߔߣ‫ޔ‬೑↪น⢻
ߥࠝࡊ࡚ࠪࡦ߇⴫␜ߐࠇ߹ߔ‫ޕ‬
ࠝࡊ࡚ࠪࡦ
X-Fi
Videos
4
Configure Menu
Photos
Onaylamak ya da seçmek için basın.
Açılan menüye bağlı olarak diğer
işlevleri de gerçekleştirebilirsiniz.
Eğer çalar yanıt vermez
duruma gelirse, çaları
sıfırlamak için
düzeltilmiş bir ataş
sokun.
ࠍ᛼ߒ
PM12:59
12:
Photos
to
os
13 Tamam
5
ࡔ࠾ࡘ࡯ߢ‫ߪߚ߹ ޔ‬
ࠍ᛼ߒ
ߡ㗄⋡ࠍㆬᛯߒߚᓟ‫[ޔ‬OK] ࠍ᛼ߒ
߹ߔ‫ޕ‬
೨ߩ↹㕙ߦᚯࠆߦߪ‫ޔ‬
߹ߔ‫ޕ‬
X-Fi
Videos
Yanıp sönüyor
[Şarj oluyor]
Çalma sırasında veya FM radyoyu
dinlerken ses ayarını değiştirmek için
veya
üzerine basın.
USB Bağlantı noktası 4
( RESET )
Bilgisayar
USB
Yuva tipi CD sürücüsü
ࡈࠔࠗ࡞ォㅍਛߪ‫↹ߩ࡯ࡗ࡯࡟ࡊޔ‬㕙ߦ਄ߩࠕࠗࠦࡦ߇ࠕ࠾
ࡔ࡯࡚ࠪࡦ⴫␜ߐࠇ߹ߔ‫ߩߎ ޕ‬㑆ߪ‫⛘ࠍ࡯ࡗ࡯࡟ࡊޔ‬ኻߦข
ࠅᄖߐߥ޿ߢߊߛߐ޿‫ޕ‬
2
FM radyo dinlerken
kulaklıkları bağlayın.
Sıfırlama Deliği
ࠨࡉࡔ࠾ࡘ࡯
X-Fi
Videos
15 ࡑ࡚ࠗࠪ࡯࠻ࠞ࠶࠻
Seviyeye hoşgeldiniz. Creative ZEN X-FiTM cihazınız, en
son teknolojiye sahip bir müzik ve video çalardır; ama
bunların çok ötesinde de bir şeydir!
ࡔ࠾ࡘ࡯߿ࠝࡊ࡚ࠪࡦࠍㆬᛯߔࠆߦ
ߪ‫ޔ‬㨇OK㨉 ࠍ᛼ߒ߹ߔ‫ޕ‬
X-Fi
Videos
࡝࠮࠶࠻ࡎ࡯࡞ 5
ࡊ࡟࡯ࡗ࡯߇ᔕ╵ߒߥߊ
ߥߞߚ႐ว‫ߦߋ⋥⌀ޔ‬િ
߫ߒߚࡍ࡯ࡄ࡯ࠢ࡝࠶ࡊ
ࠍ౉ࠇߡ᛼ߒ‫ࡗ࡯࡟ࡊޔ‬
࡯ࠍ࡝࠮࠶࠻ߒ߹ߔ‫ޕ‬
ࡔࠗࡦࡔ࠾ࡘ࡯ࠍ⴫␜ߔࠆߦߪ‫ޔ‬
ࠍ᛼ߒ⛯ߌ߹ߔ‫ޕ‬
ࡔ࠾ࡘ࡯ߣࠝࡊ࡚ࠪࡦࠍᠲ૞ߔࠆߦ
ߪ‫ߪߚ߹ ޔ‬
ࠍ᛼ߒ߹ߔ‫ޕ‬
Music
USBࡐ࡯࠻ 4
Kişisel Dijital Eğlencede yeni bir
ࡔࠗࡦࡔ࠾ࡘ࡯
Seçenekler
Herhangi bir menüde, menüyle
ilgili seçenekleri görmek için
simgesine basın.
Çıkmak için
basın.
simgesine

Benzer belgeler

1 - Creative

1 - Creative Start →Run. In the Open box, type d:\ctrun\ctrun.exe (replace d:\ with the drive letter of your CD-ROM/DVD-ROM drive), and then click the OK button. Follow the instructions on the screen to complet...

Detaylı