Abandon terk etmek - YDS

Yorumlar

Transkript

Abandon terk etmek - YDS
yds-kelimeleri
Abandon
Terk etmek, vazgeçmek. bırakmak
Abruptly
Aniden, ani ve nezaketsiz biçimde
Absolute
Mutlak, tamamen
Absurd
Saçma. gülünç
Abundant
Bol. çok
Accomplish
Başarma, tamamlama
Accord
Uzlaşma
Accountant
Muhasebeci
Accurate
Kesin, doğru, yanlışsız
Accused
Sanık
Accustomed
Alışkın. alışılmış, her zamanki
Achieve
Başarma. elde etme
Acknowledgement Onay. kabul etme. tasdik
Acute
Keskin (düşünce). Şiddetli, çok çabuk
tehlikeli bir biçime gelen hastalık
Adapt
Uyum sağlamak
Adequate
Yeterli. uygun. elverişli
Adjust
Ayarlamak. uydurmak. uymak
Adjustable
Ayarlanabilir. uyarlanabilir
Administrate
Yönetmek. idare etmek
Admirable
Takdire değer
Advanced
İlerlemiş. ileri
Affable Agreeable. Rahat. dostça. anlaşılabilir
Affair
Olay. mesele. sorun
Affectionate
Müşfik. sevecen
Affluent Wealthy
Varlıklı
Agreeable
Hoş. iyi
Aisle
Koridor tarafı, koridor
Alliance
İttifak
Ally
Müttefik. dost
Alter
Değiştirmek, değişmek
Ambiguous
Müphem, birden fazla anlama
gelebilen
Amend
Düzeltme. değiştirme
Ample
Gerektiğinden çok. bol
Annual
Yıllık. yıldönümü
Anticipate
Tahmin etmek
Apparel
Kılık kıyafet
Appetite
İştah
Appreciate
Takdir etmek
Apprehension
Kavrayış
Approach
Yaklaşım. tarz
Approval
Tasvip. onay; resmi izin
Argue
Tartışma. münakaşa. iddia etme
Argument
Tartışma; sav. iddia
Article
Makale; tanımlık; madde-fıkra; eşyaparça
Artisan
Zanaatçı. esnaf
Ashamed
Utanmak
Assassinate
Suikast yapmak
Asset
Advantage kıymetli şey. beceri. erdem
Asset
Servet; değerli nitelik
Astonished
Hayret etmek. şaşkın olmak. şaşırmak
At once
Derhal; aynı anda
Attack
Saldırmak
Attainment Achievement. başarı. elde etmek. marifet
Attempt
Teşebbüs etmek. denemek
Attract
Cezbetmek. çekmek
Available
Elde edilebilir. müsait
Avidity
Gayret. heves. hırs
Award
Ödül. mükafat
Base
Beneficial
Benefit
Blame
Blink
Bloom
Blossom
Blunder
Border
Break off
Temel. esas; askeri üs
Faydalı
Fayda. yarar
Suçlamak
Gözlerini kırpıştırmak
Çiçek açmak
Çiçek açmak. canlanmak. gelişmek
Gaf. gaf yapmak
Sınır
Krılıp ayrılmak. ilişiğini kesmek;
birdenbire durmak
Breakthrough
Büyük buluş
Briskly
Energetically canlı ve istenilen tarzda;
enerjik
Bruise
Berelemek. ezmek; bere. ezik
Brush up
Review tazelemek
Brutality
Cruelty vahşilik
Budget
Bütçe
Bump
Vurma. toslama; şiş. tümsek
Burglar
Soyguncu
Bury
Gömmek. defnetmek; gizlemek.
örtmek
Call at
Uğramak
Call off
İptal etmek
Call on
Ziyaret etmek; talep etmek
Call up
Telefon atmak
Candidate
Aday. namzet
Capable
Yetenekli. ehliyetli
Captivate
Büyüleme. esir etme, cezbetmek
Cautious
İhtiyatlı. tedbirli
Chance
Şans. tesadüfen olmak
Charge
Ücret; itham; hamle; şarj
Charity
Sadaka; hayırseverlik. hayır kurumu
Cheer
Neşe. tezahürat
Chemist
Kimyager; eczacı
Choice
Seçmek
Choir
Koro
Clammy
Yapış yapış; soğuk nemli
Clarify
Açıklamak. açıklık getirmek
Clear
Temizlemek. aklamak. izin vermek
Clerk
Memur. tezgahtar. sekreter
Cliff
Uçurum. sarp kayalık
Clog
Tıkamak. tıkanmak; takunya
Coast
Kıyı
Coincidence
Tesadüf
Collar
Yaka; tasma
Collide
Çarpışma. çarpma
Combine
Birleşmek. birleştirmek
Commerce
Ticaret
Compare
Mukayese etmek
Compensation
Bedel. tazminat. telafi
Compete
Yarışmak; rekabet etmek
Competent Capable Ehil. yetenekli. yetkili. Competition
Yarışma. rekabet. sınama
Complaint
Şikayet etmek
Complete
Tamamlamak; tamamen
Composed
Birleşmiş; bestelenmiş; kendine hakim
olmak
Compromise
Uzlaşmak
Conceal
Gizlemek. saklamak. örtmek
Concurrence
Agreement. aynı olan. birlik olma,
uyuşma; aynı zamana rastlama
Condense
Yoğunlaşma; sıvıya dönme; çözeltme
Confidence
Güven. itimat
Confidence
Kendine güven
Confidential Secret Gizli. sır
Confirm
Teyit etmek. pekiştirme. onaylama.
sürekli. müzmin
Confiscated Seized Müsadere etmek. haczetmek; istimlak
etmek
Conflict
Çelişmek
Congratulate
Tebrik etmek
Conscientious Careful vicdanlı; dikkatli
Consequence
Netice ; önem
Conserve
Koruma muhafaza etme
Consider
Hesaba katmak; göz önünde tutmak;
saymak
Consist of
Müteşekkil olmak. oluşmak
Consistently
Mütemadiyen. devamlı
Constitute
Teşkil etmek. tesis etmek; tayin etmek
Constitution
Anayasa
Contaminate
Kirletmek; zehirlemek. bozmak
yds-kelimeleri
Contented
Halinden memnun. mutlu
Cooperation
İşbirliği
Courteous
Nazik. kibar. saygılı
Coward
Korkak
Creative
Yaratıcı
Crime
Suç, cürüm
Criminal
Suçla ilgili; suçlu; cezalı
Crooked
Eğri. çarpık. virajlı. hilekar
Crop
Mahsul
Crowd
Kalabalık
Cruelty
Zulüm. acımasızlık
Dabble
Su serpme; amatörce uğraşma
Deadline
Son teslim tarihi
Decade
On yıl
Deception
Aldatma. hile
Deceptive
Aldatıcı. yanıltıcı
Dedicate
Adamak; ithaf etmek
Defeat
Yenme. bozguna uğratmak
Deficient
Eksiz yetersiz. noksan
Delicate
Nazik. hassas. narin
Delight
Sevinç. zevk. haz,
Denial
İnkar. yok sayma
Deny
İnkar etme
Depict
Göstermek. dile getirmek
Deplore
Teessüf etmek. üzülmek
Dept
Borç
Desperate
Ümitsiz; gözü dünmüş
Despondent
Ümitsiz. meyus
Determine
Belirlemek. tespit etmek azimli. kararlı
Detest
Nefret etmek. tiksinmek
Device
Alet. aygıt
Devote ..
-e adamak
Diluted
Sulandırılmış. su katılmış
Diminish
Azaltmak. küçültmek. eksiltmek
Discipline Punish
Disiplin; cezalandırma
Discourteous
Nezaketsiz. kaba
Discreet
Saygılı. dikkatli ve nazik
Discretion
Basiret. sağduyu. tedbir. ihtiyat
Discuss talk about Tartışma. münazara etmek
Disease
Hastalık
Disgraced Ashamed Gözden düşmüş; itibarsız; yüz karası
Disgust
İğrenme. tiksinme. midesini
bulandırma
Dishonest
Sahtekar
Disintegrate
Parçalamak. bölünmek
Disposition
Eğilim. mizaç. düzen. tertip
Dispute
Tartışma
Dissolve
Çözmek. dağıtmak. yok olmak
Distinguish
Ayırmak, ayırt etmek, seçkin. ünlü.
kendine yer edinmiş
Distrust
Güvenmemek
Ditch
Hendek. ark. kanal
Divert
Başka yöne çevirmek; saptırmak
Divide
Bölmek. ayırmak
Divulge Reveal
İfşa etmek. açığa vurmak
Doubt
Şüphe. kuşku
Drift
Sürüklenmek
Drowsy Sleepy
Uykulu. uyku veren
Duplicate Copy
Kopyasını yapmak
Dwindle Diminishes Giderek azalmak
Eagerness
Edge
Efficient
Elevation
Embark (on)
Embarrassment
Emerge
Emit
Employer
Encouraging
Endearing
Şevk. istek. arzu
Kenar; avantaj
Verimli. randımanlı
Kaldırma, yükseltme, terfi
Gemiye binmek, başlamak
Utanma. mahcubiyet
Meydana çıkmak
Yaymak. çıkarmak
İş veren
Teşvik edici. cesaretlendirici
Sevdiren
Enhance
Değerini. gücünü. güzelliğini arttırma,
süslemek, genişletmek
Enlarge
Büyütmek. genişlemek
Enlighten
Aydınlatmak
Enthusiastically
Şevkle. hararetle
Envy
Kıskanma. gıpta etme
Equivocal
İki anlama gelebilen
Espionage
Casusluk
Essential
Gerekli
Examine Inspect
Tetkik. muayene etmek. sorguya
çekmek
Excessive
Aşırı. haddinden fazla
Exchange
Karşılıklı değişmek
Excuse
Mazeret
Exempt
Bağışık; muaf; hariç tutmak
Exhausted
Bitmiş. tükenmiş. yorgun
Exhibition
Sergi
Existence
Varlık
Exotic
Unusual
Expand genişle(t)mek. büyümek
Expedition
Yolculuk; sefer
Explicit Definite
açık. sarih
Explore
Keşif. inceleme gezisi
Explorer
Kaşif seyyah
Expose
İfşa etmek; ışığa tutmak; korunmasız
bırakmak, maruz bırakmak; teşhir etmek; pozlamak
Exposure
İfşa; korunmasızlık; poz
Extensive
Büyük. derin. kapsamlı
Extremely
Oldukça fazla
Fabric
Kumaş. doku
Fact
Gerçek. olgu
Faint Indistinct
Donuk. baygın
Far
Uzak; çok
Fatigue
Yorgun. bitkin; yormak
Fearsome
Dehşetli. korkunç
Feasible
Yapılabilir. mümkün
Feeble
Zayıf. kuvvetsiz
Fever
Ateş. hararet; humma
Firing.
Ateşleme; pişirme; işten atma
Fiscal
Mali
Flawless
Kusursuz. defosuz
Flee from
Kaçmak. firar etmek
Flip
Fiske atmak; keçileri kaçırmak; hayran
olmak; küstah
Float
Yüzmek. su üstünde kalmak. bir şeyi
oluruna bırakmak
Floor
Zemin
Fluctuate
İnip çıkmak
Flushed Red
Kızarmak. utanmak
Foggy Misty
Sisli
Fool
Aldatmak. şaka yapmak. kandırmak
Foolishness
Aptallık. budalalık
Forecast
Tahmin etmek
Forestall
Erken davranıp önlemek
Fortunate
Şanslı. talihli
Frank
Açık sözlü. içten. samimi
Frightened
Korkmuş
Fume
Pis kokulu gaz. yaymak
Futile
Boşuna. beyhude
Gain
Kazanmak. elde etmek
Gash
Derin yara
Germinate
Çimlenmek. çimlendirmek
Gift
Hediye; yetenek
Giggle
Kıkırdamak
Gist Main
İdea ana fikir
Gleeful
Neşe dolu
Globe
Küre
Goods
Mallar. eşya
Govern
Yönetmek. idare etmek
Grievance
Complaint
Grumbles
Complains şikayet. yakınma
Halt
Mola. durma
yds-kelimeleri
Harsh
Hasten
Have faith in
Hazardous
Heat
Hectic
Hence
Herd
Hesitate
Hide
Highway
Hike Walk
Hinted
Hoax
Homeless
Honest
Hug
Huge
Humorous
Hurl
Sert. kaba. haşin
Acele etmek. ettirmek
-e inancı olmak
Tehlikeli. zararlı
Isı. ısıtmak
Heyecanlı. telaşlı
Bu nedenle. bundan dolayı
Sürü; ayak takımı
Tereddüt etmek. çekimsemek
Sakla-n-mak
Anayol
Uzun yürümek; fiyatını artırmak
Suggested. ima etmek
Şaka. oyun; hile
Evsiz
Samimi. dürüst
Kucaklamak. sarılmak
Kocaman. büyük
Komik. güldürücü
Ffırlatmak. sav
Ignore
Aldırmamak. bilmezden
gelmek
Impartial
Yansız
Imprecise
Kesin olmayan. dikkatsiz.
özensiz
Impression
İzlenim. etki
Improve
İlerletme. geliştirme
In charge
Sorumlu. görevli
Inadvertent
Kasıtsız. elde olmayan
Incline
Eğilme. aşağı eğilme
Inconsiderate
Başkalarını düşünmez.
düşüncesiz
Incredible
İnanılmaz
Incurable
Tedavi edilmez. çaresiz
Indecisive
Kararsız. kesin olmayan
Indication
Anlatma. belirti. gösterge
Indifferent
Kayıtsız. umarsız
Indispensable
Vazgeçilmez. zorunlu
Indistinct
Belirsiz. bulanık
Induce
Kandırmak. ikna etmek
Industrious
Çalışkan. gayretli
Inert
Hareketsiz. uyuşuk. eylemsiz
Inflammable
Kolay tutuşan. parlayıcı
Influence
Etki
Initial
İlk. başlangıç
Insignificant
Değersiz önemsiz. belirsiz.
Insist
Israr etmek
Insolent
Küstah. terbiyesiz
Inspire
Telkin etmek. ilham etmek
Instructive
Öğretici. eğitici
Insult
Hakaret etme. hor görme
Intensity
Güçlülük. yoğunluk
Intention
Niyet
Interfere
Müdahale etme. çatışma.
engelleme
Interfere with
Yoluna çıkmak. engellemek.
karışmak
Intermittent
Kesik kesik. aralıklı
Intrepid
Yılmaz, korkusuz. cesur
Intricate
Karışık. girift
Investigator dedektif. araştırıcı
Investment yatırım. sağlanan gelir
Irrelevant konu dışı. ilgisiz
Irresponsible sorumsuz
Issue konu; yayım-baskı
Item adet. tane; madde; konu-fıkra
Jam sıkıştırmak. kilitlemek. izdiham
Landscape manzara
Lane dar yol; şerit
Law hukuk. kanun
Leading önde olan. kılavuzluk eden
Leak sızıntı. çatlak
Lecture ders. konferans
Liability sorumluluk. yükümlülük
Limp topallamak. aksamak
Lingered kolay kolay ayrılmak;
Litter çöp
Locate bulunma. bir yerde yerleşmiş olma
Lofty High yüce. yüksek. azametli
Lonely yalnız. kimsesiz. tenha
Look up to Respect hayran olmak. örnek almak
Luck şans. talih. uğur
Majority çoğunluk
Management idare. yönetim
Manufacture imal etmek
Means yol. yöntem. araç
Meddle Interfere karışmak. burnunu sokmak
Medicine tıp. ilaç
Meditative Thoughtful derin derin düşünen
Melt eri-t-mek. yumuşa-t-mak
Memorize ezberlemek
Mend Repair tamir etmek
Merge Become one birleşmek. içine katmak
Messy dağınık. düzensiz
Mild ılımlı. hafif. ılıman
Misty sisli. bulanık
Misuse suiistimal; yanlış kullanım
Moderate ılımlı
Moist nemli. ıslak
Mold şekil vermek. kalıp
Monster canavar
Mud çamur; iftira
Neglect ihmal etmek
Negligible ihmal edilebilir
Nod onaylamak. başını sallamak
Notify bildirmek. haber vermek
Notorious adı çıkmış. kötü şöhretli
Novelist romancı
Object itiraz etmek
Objection itiraz; sakınca
Obligation mecburiyet
Obscured Hidden, saklı. anlaşılması güç,
Obsess aklına takılmak. fikri sabit yapmak
Obstinate Stubborn. inatçı
Occasion fırsat. vesile. önemli gün. özel olay
Odorless kokusuz
Of his own accord Voluntarily. kendi isteğiyle
On strike grevde
Open-minded Açık fikirli
Opinion fikir
Orchid orkide
Outline ana hat. taslak
Output ürün. verim. çıktı
Outrageous nefret uyandırıcı. öfkelendirici
Overdue vadesi geçmiş. gecikmiş
Overemphatic fazla vurgulu. çok fazla çarpıcı
Overseas deniz aşırı
Oversimplify aşırı basitleştirme
Overturn Flipped over devirmek. tepe üstü getirmek
Owing to sayesinde; yüzünden dolayı
Pace Speed adım. hız
Pain acı. sızı. ağrı
Pale solgun
Participate iştirak etmek
Partner ortak
Passageway pasaj. geçit
Pay attention to dikkatini vermek
Peculiarity özellik; ...-e özgü olma; tuhaflık
Percent yüzde
Personality şahsiyet
Pessimistic kötümser
Phony sahte. düzmece
yds-kelimeleri
Pick up toplama. devşirme
Plentiful bol; bereketli
Plunge dalma. fırlama
Poetic şiirsel
Point of view bakış açısı
Policy politika; davranış biçimi; poliçe
Polish cilalamak. boyamak
Poll oylama. anket
Pollute kirletmek
Postpone ertelemek
Praised övmek
Precaution tedbir. önlem
Precisely tam olarak; kesinlikle
Prediction tahmin
Premium sigorta primi; ödül. prim
Presume varsaymak
Pretense rolüne girme. bahane
Pretext bahane
Prevent engellemek. korumak
Preview ilk gösterim
Previous önceki. sabık
Pride gurur. iftihar
Prior to öncelikli. daha önemli
Private özel; şahsa ait
Prodigious Huge, şaşılacak, müthiş, kocaman
Profilic çok eser veren
Profound derin; bilgili; etkileyici
Promote terfi ettirmek
Promotion terfi
Propose önerme. niyet etme. evlilik teklifi
Prospects başarı şansı
Prove kanıtlamak; çıkmak
Punctual dakik
Punctuality Being on time
Purify temizlemek. arındırmak. saflaştırmak
Pursue peşine düşmek. izini sürmek
Put off elbisesini çıkartmak
Quarter çeyrek; bölge. semt; askeri kışla
Quartet dörtlü
Raise yukarı kaldırmak; artırmak; çocuk yetiştirmek
Rate oran
Readily Easily kolayca. seve seve
Readily isteyerek. gönülden
Recast yeniden çıkarmak. değiştirmek
Recent yakında olmuş
Recession gerileme. durgunluk. azalma
Reckless aldırışsız. kayıtsız
Reckon hesaplamak. tahmin etmek
Recover iyileşmek. yeniden elde etmek
Recruit üye yapmak; işe almak
Refrain from kendini tutma. sakınma
Refugee mülteci
Refute yalanlamak. çürütmek
Regarded as gibi görülmek. kabul edilmek
Region bölge
Rejection ret
Relent yumuşama. gevşeme. merhamete gelme
Relentless amansız; acımasız. merhametsiz
Reliance geven. itimat
Relief Ferahlama, kurtarma- takviye-; nöbet kişileri
Relieve hafiflemek. rahatlamak
Reluctant isteksiz. tereddütlü
Reluctantly gönülsüzce
Remark söz söyleme; fark etme
Remarkable dikkate. sözü edilmeye değer
Remove çıkarmak. temizlemek. alıp götürmek
Renovation yenileme. tecdit. onarım
Represent temsil etme
Reprimand azar. paylama
Reprove azarlama. paylama
Reputation ün. itibar
Require gerektirmek; istemek
Reservation yer ayırtma; şart; ihtiyat
Resign istifa etmek. ayrılmak
Resignation istifa; kabullenme
Resonance tınlama
Respect saygı. hürmet
Restored onarılmış; iyileşmiş; işine iade edilmiş
Restraint zaptetme. sınırlama. hakim olma
Restriction sınırlama
Resultant sonucunda ortaya çıkan
Reveal açığa çıkarma; ilhamla bildirme
Revere Loved saymak. saygı göstermek
Revise gözden geçirmek
Revive yeniden canlan-dır-mak
Reward ödül
Ridiculous Absurd. Gildings derecede saçma
Rim Edge kenar
Rival rakip
Rot çürüme. çürük ; zırva
Rub ovma. ovalama
Rugged zor. kaba. yontulmamış. pürüzlü
Rule out Reject
Runaway kaçak
Rush aceleyle koşmak. hücum etmek
Saucer çay. fincan tabağı
Scattered dağınık
Scheme plan. tasarı
Scholarly çok derin. bilgili. bilimsel
Scholarship burs; irfan. ilim
School board okul yönetimi
Scold azarlama. paylama
Scorch yakmak. kavurmak; acı sözlerle incitmek
Scratch tırmalamak. kazımak. kaşınmak
Sealed mühürlü
Seam dikiş yeri. bağlantı yeri
Seed tohum
Seek araştırmak. bulmaya çalışmak
Seize tutmak. yakalamak. zaptetmek
Select; seçmek. ayırım
Selfish bencil
Sensitive duyarlı
Separate ayırmak
Serene sakin; yüce
Severe acı. sert. şiddetli
Shade gölge
Shape şekil
Shareholder hissedar
Shattered mahvolmuş. bitmiş; yorgun
Shield Protect, kalkan; korumak
Shift vardiya; rüzgarın yönünü değiştirmesi
Shipping gemiler; sipariş alıp gönderme
Shout bağırmak
Shrewd Clever, kurnaz. açık göz
Sinful günahkar
Sink dibe batmak
Skillful becerikli
Skip atlamak
Slope eğim
Sly sinsi
Smooth yumuşak
Sneer dudağını bükmek. küçümsemek
Soothe Comforted sakinleştirmek. rahatlatmak
Sophisticated karmaşık. girift,
Spectacle görülecek şey.
Sphere. Globe küre
Spokesperson sözcü
Sporadic Intermittent (düzensiz aralıklarla olan)
Squeeze sıkmak. ezmek
Staff personel. çalışanlar kadrosu; kurmay
Statue heykel
Stature boy-pos; önem; kişilik
Stayed late Lingered. oyalanmak
Steady düzenli. sabit
yds-kelimeleri
Stem from -den ileri gelmek. doğmak. çıkmak
Step adım. basamak
Stern sert. müsamahasız
Stiff katı. sert. kıran kırana
Stingy cimri. eli sıkı
Stockholder hissedar
Straighten doğrultmak
Strain kendini zorlamak. gayret göstermek
Stray başıboş. Homeless
Stretch germek. esnetmek
Struggle çabalamak. mücadele etmek
Stubborn inatçı dik başlı
Subsidize Para vermek. desteklemek
Subtle ince. narin; zeka işi
Sufficient yeterli
Summary Özet
Superficial yüzeysel. üstünkörü
Superior daha üstün
Supplementary takviye. ek
Surgeon cerrah. operatör
Surmount üstesinden gelmek. alt etmek. yenmek
Surpass aşmak. üstün olmak
Survive hayatta kalmak; hayatını idame ettirmek
Susceptible to kolay etkilenen. dayanıksız. hassas
Suspicion şüphe. zan
Sustain devam ettirmek. korumak
Swell Grow şişmek. kabarmak; artmak. büyümek
Symptom Sign semptom. belirti
Synopsis Summary özet
Tackle çaresine bakmak; üstesinden gelmek; topu
ayağından almak;
Talent yetenek
Tax vergi
Tax-exempt vergiden muaf
Tear (teyr) yırtmak; (tiıyr) gözyaşı
Tempt ayartmak. yoldan çıkartmaya çalışmak
Testimony tanıklık. ifade
Thorough tam. dikkatli eksiz
Thoughtful düşünceli
Thrifty tutumlu. idareli
Throng Crowd kalabalık; kalabalık olarak gitmek
Tilted Crooked yatırmak. eğmek, ; meyil
Tiny küçük. ufacık
Top üst. zirve
Torn yırtık
Tower kule
Trace Indication iz. eser ; kopyasını çıkarmak. ipuçlarından
olayı çözmek
Trail sürüklemek. gezdirmek; izlemek
Tramped Walked heavily kuvvetli adımla yürümek
Tranquil serene sakin. huzurlu
Transaction iş görme
Treachery ihanet
Treatment muamele. davranış; tedavi
Treatment muamele, davranış; tedavi
Trial deneme; duruşma
Triumph zafer. başarı
Trivial abes; bayağı; cüzi
Trust güvenmek
Trust güvenmek. inanmak
Tunnel Underground passageway
Underestimate az/düşük olarak tahmin etmek
Underground metro; yer altı
Undermine baltalamak. çökertmek. temelini çürütmek
Underrate hafife almak. küçümsemek
Unhesitatingly tereddüt etmeden
Union birlik; sendika
Unique biricik; tek; eşsiz
Unpardonable affedilemez
Unpleasant nahoş ; tatsız
Unrehearsed provasız
Unrestrained denetimsiz. frenlenmemiş. serbest
Unwillingly istemeyerek
Unwillingness isteksizlik
Vacant boş. açık; dalgın
Vague müphem. belirsiz. şüpheli
Vanity Pride, kibir. kendini beğenmiş; abes şey. beyhudelik
Varied değişik. çeşitli; değişken
Vast çok geniş. engin. pek çok
Versatile çok yönlü; elinden birden fazla iş gelen
Vexed Annoyed, bir şeye canı sıkılmak
Victim kurban
Victory Triumph. zafer
Violent sert. şiddetli. zorlu
Vital hayati önemde
Voluntarily gönüllü olarak
Vote oy vermek
Vulnerable Susceptible saldırı veya tenkide açık / maruz
olan
Wasteful savurgan. müsrif
Weakness zayıflık; zaaf
Wealthy zengin; varlıklı
Wealthy zengin. varlıklı
Wheel tekerlek
Whip kamçı; kamçılamak
Wise akıllı. akıllıca. mantıklı
Withdraw çekmek. çekilmek. ayrılmak
Wither Dry up solmak. soldurmak. sindirmek
Witness Şahit
Wrinkle buruşmak. kırışmak
Yield to kazanç. gelir. ürün. meyve vermek; boyun eğmek.
teslim olmak
Zinnia zenya çiçeği

Benzer belgeler

KPDS Kelimeleri listesi PDF versiyonu için tıklayınız.

KPDS Kelimeleri listesi PDF versiyonu için tıklayınız. Seed tohum Seek araştırmak, bulmaya çalışmak Seize tutmak, yakalamak, zaptetmek Select; seçmek, ayırım Selfish bencil Sensitive duyarlı Separate ayırmak Serene sakin; yüce Severe acı, sert, şiddetl...

Detaylı