sAKARyA variriĞi - Ferizli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Yorumlar

Transkript

sAKARyA variriĞi - Ferizli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
T.C.
sAKARyA variriĞi
iı ıı,ıiııi Eğitim Müdürlügü
Sayı
l174.al.0311360049
Konu: Vitamin Öğretmen Portalı Hazirarı
Seminer Dönemi Canlı Eğitimleri
:
|3l0612013
81 181707
h»
ıqP.
nS[L 1. x,qvMAKAMLı ĞıN a
(ilçe Milli Eğitim Müdürlügü)
Vitamin Öğretmen Portah Hazitan Seminer Dönemi Canlı Eğitimleri ile ilgili Sebit
Eğitinı ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin 07l06l2aB tarih ve 338 sayılı duyuru yaz§l ilişikte
gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Selim Yavuz SANDIKÇI
Vali a.
ıı ıvılııi Eğitim Müdürü
EKLE,R:
7- Ya:zı Örneği (2 Sayfa)
»aĞlrıııı:
16 İlç,ı
Kaymakamlığı
Güvenli Elektronik İnıza!ı
Aslı lle Aynıdır
1 4-,06'"2&0ı
DuısuııKOÇYIĞİT
Memur
Bu belg;, 5070 sayılı Elektronik İıııza Kanununun 5 inci maddesi gereğince grivenli elektronik imza ile im2alanmıştır
Evrak ttyidi http:/ievraksorgu.meb.gov.tr adresinden b7a4-7df9-3499-acc2-bBb kodu ile yapılabilir.
Resmi lıaireler KampüsÜ B Btok
Elektroıçik Ağ: www.sakaryameb. gov.tr
e-posta: hizmetici1 4 @meb. gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Müberra ÇAPAR VHKI
TeL:(0264) 251360l
Faks: (0 264) 251 36 01
$E[İt
Tarih; 07,06.2013
§ayı:3i,S
konu: vitamin Öğretmen portalı Haziran semlnerdğnemicanh
üeğerli
;,l
silim|eri
Milli Eğitim Mlidltrtlmüz,
Öğretmıınlerimizin mesleki geliŞimle_rine yönelik bilgi ve payIaşım
ortamı oiarak 2009 yılında yayına başlayan
'ı*iii'surece
Vitamin Öğretmen
rsr bın ıC§ kayıtlı kullanıcı sayısına
F9qıı iw,@.vıtaminboretmeniom}
uİaşmış!ır,VitaminÖğ[email protected]İklerindenbirİİnternetüzerindEngerçekleştirilenti]m
öğretmehlerimizln ücretsiz o]aııak ı(ailğhiuui canıı igıtırrı;idr.
öğ;h;;#ilir;?;ıtıarı yerden katııabıtdikıeri
sana| sınıf ortamında akadernisyenltrle buiuştuF*(n"i
*rı'farİh tonuoa m*uı"ıri
her an ulaşı|ab|lir
kılmaktadır, Öğretmenlerin, sunurnu yapan alaoemıslenıe'Jesıı.ya
oa.yazllı İletişım "ğitİrni
kurabildikleri, soru sorup
anında ı;evap alabildjkleri bu eğitımlei aynı zamanda,.İu*ıye;nın
yertnaeri mesİeİtaşıarıyia bir araya gelerek
bu etkİleŞiınli eğltım ortamını aİnı anoJfrneyımıemeıerin;'oil;;k tıer
eden Canlı
Eğitimıeli'E kiŞjse| katılım
gıiİ okulİ"ro" qliğtr*niİİİİıri" bir arada olduğu sınıf devam
..o|dYğ_u
ya da saıönığrda
Projeksİiion, barkovizYon gibi sıftem*lerl'e İobıu oıaraf rrİ,ı,m
or'mümkün oımartadır. i}zeılikle eğitim_öğretim yılı
önEesi vb sonraşındaki sjmıner oon"*ı"ıı'okultardaki
oğr*t *nı*rinın bu eğjtimleri toplu olarak almaları ile son
derece verim li geçmektedir
;d;;ü;.Şiii5yun*
Bu sene de Haziran seminer dönemi İçİn
hazırladığımız canlı eğitamler ile (Ekl,de beiariilen prog*m
-ıçonuıaroa...gerçekleştirileçek
öğretmeıı|erimizi akademisYenler iıJ
dahiiinde}
u'uıuşturuyoru-z. eeiirtıİEn
caniı eğitimlerde
ffretmeıılerİmİz akademisyjnEre
ro-.JÜıir,
u*
dtruş
=o*
o-n*İıılİınİpayıaşanilirler.
s|z iı Mılıi Eğİtim Müdül_-_'jrT aracıhğıyla,
ilinizdek|öğratmenlerin
faYdalaruıcaklarından.emin.oıoug'm-uJ
İ:{İlİlTİİJİJ,t
meslekige|işimleri ve paylaşımları açısından
çok
eğiiimlerinin öğretmenierinize
uıaşabiıır, **.ır'ı,
ittıv"E"ouvaurıari r,ei- nokiaJa
ptnemj canlı
İbruı,r,r,n-i";;; #;iier
"ııayatıarında
ffin#lŞi*:*r$ile
[ıılahYa 1l Mi|ıi Eğıtirn.Y99_ü'"lü-tj.iie iş_birliği içerisinde gerçekıeşt|rilecek oıan
20 Haziran tarihli"Mesleki Eğitimde
E-ugrenffle Farkındalığıdın er[ırılmasıJio"nrıi,-io"Ği;.;il;ilmz
uzerlnden canlı yayınlanacaktır. sizlerin
ilinİzde dttzenıe,eceğıiiz etı<ıniiri;.d;
de
;-n, yayın desteğiri=i ,eim*rtun memnuniyef duyacağımızı
lsterim. '
belirtmek
Tüm Öğrtltnenleıimizin meşıek yaşrıtılarında
portalımızdan faydalanmaHrını
diler, işbirliğiniz Çın çok teşkkur
ederiz.
Saygılarıı:;ıla
.-
sadi TüRELl
, )/
)/İ
pe.neıJınü /ür Yardımöısı, Uyg ulama
Eğ ıtım"
-''*
Sebit Eğitim ve Bilgi TeknoĞjİbrı
AŞ
-
sreiı
Eğiİim ve Bılgİ Teknolojileri A
Ş
ODTU Teknokent Gjrnü§ $;trlıır C
Et|ok
0ij53t O,rU","a",.-|-'
1': -90{:j]2):lg2G?62 ğ, . .90{312)2Y26263
WVv, sebit.çurr.
ıı
#
,i
]-
İo
:
.r:.,
:,i
1
fi
}ş
,;U.-
lıJ
EaN
riİ
ia
il, E
l lJı
bütrr6,,o
ssF
,§
E
,E,
,1Ej.
lCüli
li:
J,=6
,E
-=
Ş
E
F
t
E
|*ı
ğl
t
J
.,u-.
-lL
lİ
.{5.
u
E
llJ
!u
0o
-.ıE,,ı
.i!
ö
-
ı!
ca
Irı
-tı
E
aü
şlll
ffiğEE*ğEE
o
l\l
e
c
lft
at
4
zi
]l
,Yı
Eı *ti-
<ı
>l
_Eı
,,
l
l
l
|
:9 l-- l
. iCı :I
il
l
[l l
.Ii,İ
'l;q,j,
'rl
1
l
o
ığ
!
!z
Ef
ri
ö
rr.!
ı!=
O.E
ls
at
=
E
ğ
E
ü
§
0,
>9
|ı,
cs
E
gtL
rJJ
t_
E0
E>
E'E
.(,
,
ığD!!F
,ocE
ct>
noğ
X:6
ğltl,]:' .-E-
iEd
$PE
5Ef
sot
z
o
u
oğ
.,-ln"
E EE
t=ırı
c
L
lıg
z,
-!f
]]trcı |
f;--E
E-E*
}
fu
E
,lo
:o
!J
!ı!,
E
o
ü
A
ts
aE
:.':H
-lll!
.,]l:
-ii
.g
b!E
üE
L
tı.
J
'
atİ
E
ıt!
+t]
:öl ,;ii,
|-&-
.ıl
E
L;
6
l
s
t}
EJ
:i5-.
€ ıDğ
L
El
El
El
ıiE
l!
E
E
o
:ltriE
ll,
!
zl
gl
;l!
ıiE
,,;l
!J
ğ
oi
aI
ü§
o
İi
i::nı
c,
L
J
EF
Ğg
FE
g
:.ü
---ğ
:'E
|_.i
z
.tl H
}j:]l!
rD
jj:;]]f
,6
,ta
lrİ
.-C}
i,|:P
i}aD,,,
j,ği
.
:.
6ıtr
Uıı
Go
üfE
=,JV
:O9
o4 9
3J';
-J,;m
6g
oiz
ü
c
f
t
J5
E
ı.5
E
yft
E
6
o
E
Etr
J
ö
lU
tJ
g
)
(u
{J
c
uJ
d
6
6l İ!.
l!F
f=
o
>:t:İ
a
|!
:)
lt
{E
E
ra
(r=
t{e
Ll
lf
|l'' a
sE
=ö
İ
E
6l
E
13
!6
d
aİ1
cl
fl
2,
Eb
e.
=
ö,
E
8|
-9-i
o lıJ
u
O
aA
|rı
E
o
H
1,.
lrİ
z
0
,(j,
l.ağ
,,.,-
E E t.E E:qĞşş,
gE ğ;Eşş
sE
TE E g,H-Eğğ#g
.ü
üE
_g
*=
tr
"rEu
E
İE,E
pf H^gE
E
uJ
E
!u
(!L
:,
{ıı
U
€
fi
]jE
,E
a!
9
odz
.d\|
_.
(rı
g;.E
a;ia
],.fü
c.!
ığ.
;';:,
T
ll
l!
!
E
|ğğ
lra
Li
a
c
o
E
F
ığ
o
lyl
ö
9
f!

Benzer belgeler

ELIF I(ARAHAN ----42At- ,t 9Og3 1 BET0L OZTCIRK goOO 1 AHSEN

ELIF I(ARAHAN ----42At- ,t 9Og3 1 BET0L OZTCIRK goOO 1 AHSEN : 106902 KocAELl 0Nl\ERSlTEsl/ KocAELl sAGLIK

Detaylı