Sirkülasyon Pompası

Transkript

Sirkülasyon Pompası
Sirkülasyon Pompasý
Kullaným Kýlavuzu
Kitap Revizyon Tarihi: 080306
Revizyon No: 3
Kitap Baský Tarihi: 080306
ÝÇÝNDEKÝLER
05
06
06
07
07
08
09
10
10
11
11
11
11
12
13
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
17
17
GÝRÝÞ
GARANTÝ ve SERVÝS
MODEL KOD NO
DOÐRU ve GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
ELEKTRÝKSEL ÖZELLÝKLER
ANA PARÇALAR / MALZEME ÖZELLÝKLERÝ
BOYUTLAR ve AÐIRLIKLAR
NPVO-26-P
BOYUTLAR ve AÐIRLIKLAR
HCP-Al
HCPC-Al
KAVÝTASYON SESLERÝNÝN ÖNLENMESÝ
TEKNÝK VERÝLER
MONTAJ
ELEKTRÝK BAÐLANTILARI
Tek Fazlý Baðlantý
Üç Fazlý Baðlantý
Üç Faz - Tek Faz Dönüþümü
HCPC-Al Tipleri Þebeke Baðlantýsý
ÝÞLETMEYE ALMA
Kontroller
Dönme Yönü Kontrolü ve hava tahliyesi
Pompa Ters Yönde Dönüyorsa
HIZ SEÇÝMÝ ve DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
HCP-Al Tiplerinde Hýz Deðiþimi
HCPC-Al Tiplerinde Hýz Deðiþimi
ÇALIÞTIRMA
BAKIM
18
21
24
27
SERVÝS ÇAÐIRMADAN ÖNCE
ARIZALAR / NEDENLERÝ / GÝDERÝLMESÝ
POMPA KARAKTERÝSTÝK EÐRÝLERÝ
AT UYGUNLUK BEYANI
5
GÝRÝÞ
Bu kitapçýðý dikkatle inceleyiniz. Burada verilen bilgiler, cihazýn montajýnda, kullanýmýnda
ve bakýmýnda uygulayýcý ve kullanýcýlar için gerekli olan konularý kapsamaktadýr.
DÝKKAT!
Daha sonraki uygulamalarýnýzda gerektiðinde baþvurmak için
lütfen bu kitapçýðý dikkatle koruyunuz.
Alarko Carrier, ýsýtma ve soðutma sektöründe kýrk yýlý aþan deneyimi, yurt çapýnda
yaygýn bayi ve servis aðý ile sürekli hizmetinizdedir. Cihazýnýzla ilgili herhangi bir bilgiye
ihtiyaç duyduðunuzda veya bir sorununuzda Alarko Carrier Yetkili Servisleri’ne
baþvurmanýz yeterli olacaktýr.
Alarko Carrier yetkili servis adreslerini cihazýnýzla birlikte verilen Yetkili Servis Adresleri
kitapçýðýndan ya da “www. alarko-carrier.com.tr” internet adresinden bulabilirsiniz.
Her hangi bir sorunla karþýlaþtýðýnýzda Türkiye’nin her yerinden þehiriçi tarifesi ile 444
0 128 Müþteri Danýþma Hattý’ný arayabilirsiniz, internet üzerinden, e-posta ile
“[email protected]” adresinden Alarko Carrier Müþteri Hizmetleri Müdürlüðü’ne
ulaþabilirsiniz.
6
GARANTÝ ve SERVÝS
Standartlara, bu kullaným kitapçýðýnda belirtilen uyarýlara, montaj ve kullaným
esaslarýna uyulmak koþuluyla, Alarko Sirkülasyon Pompalarý malzeme ve fabrika
iþçilik hatalarýna karþý 3 (üç) yýl garantilidir. Elektrik beslemesindeki
düzensizliklerden kaynaklanan arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr.
Garanti belgesi cihazý aldýðýnýz Alarko Carrier Yetkili Bayisi tarafýndan doldurularak
Alarko Carrier’a gönderilecek ve bir parçasý size verilecektir.
Garanti süresi içerisinde garanti belgesini saklamanýz ve gerektiðinde Alarko Carrier
Yetkili Servisi’ne göstermeniz gerekir.
Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan belirlenen minimum kullaným
ömrü 10 (on) yýldýr. Ýlgili yasa gereði üretici ve satýcý firmalar bu süre içerisinde
cihaza servis yapýlmasýný ve yedek parça saðlanmasýný taahhüt eder.
MODEL KOD NO
Pompalarýn üzerinde yazýlý olan pompa modeli kod numaralarýnýn açýklamasý:
Tek hýzlý sirkülasyon
pompalarý için
Üç hýzlý sirkülasyon
pompalarý için
Maksimum basma
yüksekliði (m)
Üç fazlý (T)
Tek fazlý (M)
Ortalama
Fan tip no
fan çapý (mm)
Baðlantý anma çapý
Pompa tipi
7
DOÐRU ve GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN
Alarko sirkülasyon pompalarý konutlarda, ticari ve sanayi iþyerlerindeki ýsýtma ve su
devrelerinde tesisatta dolaþacak olan suyun basýnçlandýrýlarak sirkülasyonu için
geliþtirilmiþtir.
Alarko Carrier’ýn ileri teknoloji ile ürettiði sirkülasyon pompalarý uygun tesisat ve
montaj koþullarýnda uzun yýllar ekonomik ve verimli biçimde hizmet edebilecek
tasarým ve imalat özelliklerine sahiptir.
Alarko Carrier’ýn ISO 9001 kalite belgeli Ana Üretim Tesisleri’nde üretilen sirkülasyon
pompalarý TSE belgelidir ve Avrupa standartlarýna (CE) uygundur.
DÝKKAT!
Alarko sirkülasyon pompalarýnýn montajý bu kitapçýkta
belirtilen esaslara ve ilgili standartlara uygun olarak yetkili
teknik kiþilerce yapýlmalýdýr.
Ambalajýndan çýkarýldýðýnda cihazýn sipariþe uygun model olduðu, taþýnma
sýrasýnda zarar görüp görmediði kontrol edilmelidir.
Pompa hasarlý ise Alarko Carrier Yetkili Servisi’ne danýþmadan kullanýlmamalýdýr.
Alarko sirkülasyon pompalarý sadece dizayn edildiði amaçlar için kullanýlabilir. Amaç
dýþý kullanýmlarýn sonuçlarýndan üretici ve satýcý firmalar sorumlu deðildir.
DÝKKAT!
Alarko Carrier yetkili servisleri dýþýnda cihaza müdahale
edilmemeli, orjinal olmayan yedek parça kullanýlmamalýdýr
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
Alarko sirkülasyon pompalarý, temiz ve katý parçalardan arýndýrýlmýþ sýcak sulu
sistemlerde kullanýlýr.
Alarko sirkülasyon pompalarý, ýslak rotorlu, salmastra tertibatsýz olarak imal edilir.
DÝKKAT!
Pompayý susuz çalýþtýrmayýn. Pompayý yaðlamayýn.
Tek veya üç hýzlýdýr.
Maksimum su sýcaklýðý: 120º C (NPVO-26-P, 53-25 ve 63-32 tiplerinde 110º C).
Maksimum ortam sýcaklýðý: 40º C.
Maksimum çalýþma basýncý:
Tek hýzlý pompalar: 6 bar.
Üç hýzlý pompalar: 6 bar
Ýsteðe baðlý olarak: 10 bar
Flanþ: DN 40 - DN 100 (DIN 2531’e uygun)
Motor yalýtýmý: Sýnýf “H” (NPVO-26-P, 53-25 ve 63-32 tiplerinde sýnýf “F” 155º C)
Motor korumasý: IP 41 (NPVO-26-P, 53-25 ve 63-32 tiplerinde motora koruma
entegre edilmiþtir harici bir korumaya gerek yoktur)
8
TESÝSATTA ANTÝFRÝZ KULLANILMASI
Donma tehlikesi olan tesisatlarda su ile antifrizin (monoetilen glikol) karýþým
oranlarýna baðlý olarak farklý donma sýcaklýklarý elde edilebilir. Örneðin Shell
firmasýnýn Glyco-Shell markalý ürünü kullanýldýðýnda -10 ºC sýcaklýk için uygun
karýþým oraný %18 antifriz, %82 sudur. Bulunduðunuz yerdeki doðru karýþýmý
oluþturabilmek için lütfen Alarko Carrier Yetkilisine baþvurunuz. Piyasada Basf
firmasýnýn Glythermin P44 ve Shell firmasýnýn Glyco-Shell SF markalý ürünleride
bulunmaktadýr. Alternatif firmalarýn ürünleri için üretici firmaya danýþmanýz
gereklidir.
DÝKKAT! %20’den fazla antifriz içeren karýþým kullanýlacaksa pompa seçiminde
bu durum dikkate alýnmalýdýr. Vizkosite arttýkça pompa basma yüksekliði ve
verimi düþer.
DÝKKAT! Antifriz kullanýrken koruyucu gözlük ve eldiven kullanýlmasý tavsiye
edilir.
SÝRKÜLASYON POMPASININ KULLANILACAÐI SUYUN ÖZELLÝKLERÝ
Kireç Oluþumunu Önlemek Ýçin Suda
Bulunmasý Gereken Ca(HCO3)2 Miktarý1
Toplam Kazan Kapasitesi
kW
> 350 - #1.000
> 100 -# 350
Korozyonu Önlemek Ýçin Suda
Bulunmasý Gereken Deðerler
1
PH
mol / m³ ppm
# 1,5
#2
Ýletkenlik
#243
#324
Ref: VDI 2035 - Bölüm 1 - Sayfa 13
1
8,2 - 9,5
2
< 30 µS/cm
3
Sudaki O2
< 0,1 gr/m³
Ref: VDI 2035 - Bölüm 2 - Sayfa 21
Ref: VDI 2035 - Bölüm 2 - Sayfa 14
3
Ref: VDI 2035 - Bölüm 2 - Sayfa 6
1
2
ELEKTRÝKSEL ÖZELLÝKLER
DÝKKAT! Besleme gerilimi; Tek hýzlý pompalar: 220/380 V-50 Hz. Üç fazlý. Bir
kondansatör ilavesiyle tek fazlý olarak da çalýþtýrýlabilirler (Bak. S. 14). Üç hýzlý
pompalar: 380 V-50 Hz
Elektriksel özellikler pompanýn ön tarafýnda bulunan
tanýtým plakasýnda belirtilmiþtir.
Pompa elektrik besleme deðerleri ile elektrik tesisat
deðerleri uygun olmalýdýr.
Pompaya gelen elektrik tesisatý ve baðlantýlarý mevcut
normlara ve standartlara uygun olmalýdýr.
Pompa standartlara uygun olarak topraklanmýþ bir elektrik tesisatýna baðlanmalý ve
topraklanmalýdýr. Pompanýn montajý, kullanýmý ve onarýmý sýrasýnda elektrikli
cihazlarýn kullanýmýndaki genel korunma esaslarýna uyulmasý gerekir.
9
FLANÞLI POMPALARIN ANA PARÇALARI / MALZEME ÖZELLÝKLERÝ
Rotor Gömleði
Yataklar
Motor Gövdesi
Pompa Gövdesi
Fan
O-Ring
Mil
Kör Tapa
Stator Sargýlarý
Parça Ýsmi
Malzeme Özellikleri
Motor gövdesi
Pompa gövdesi
GD-AlSi9Cu3
Dökme demir GG 20
Fan
Rotor gömleði
Noryl
Paslanmaz çelik
Yataklar
O-ring
Radyal-Karbon / Eksenel-Paslanmaz çelik
CR
Mil
Kör tapa
Paslanmaz çelik
Pirinç
Stator sargýlarý
Emaye bobin teli (H Sýnýfý)
10
BOYUTLAR ve AÐIRLIKLAR
R 1½”
DÝÞLÝ ÜÇ HIZLI
SÝRKÜLASYON POMPALARI
0k
Aðýrlýk
D (mm)
~(kg)
(mm)
10,2
130
100
14
130
100
19
140
110
30,5
160
130
36,5
190
150
49
210
170
19
160
130
29
190
150
45
210
170
POMPA TÝPÝ
Flanþlý Tek Hýzlý
Sirkülasyon Pompalarý
FLANÞLI TEK HIZLI SÝRKÜLASYON POMPALARI
SCP-AI 4/70
NCP-AI 4/100
NCP-AI 5/125
NCP-AI 6/125
NCP-AI 8/125
NCP-AI 10/125
SRP-AI 6
SRP-AI 8
SRP-AI 10
0d
(mm)
80
80
90
110
128
148
110
128
148
DN
nxm
40
40
50
65
80
100
65
80
100
4x14
4x14
4x15
4x14
4x18
4x18
4x14
4x18
4x18
ØD
Øk
Ød
nxm
b
HCP-Al
c
HCPC-Al
FLANÞLI ÜÇ HIZLI SÝRKÜLASYON POMPALARI
b
h
C (mm)
(mm)
(mm)
62,5
101
250
84
110
254
94
109
300
126
128
340
133
128
360
133
142
350
84
110
280
100
109
330
124
128
380
L
(mm)
157
168
202
250
250
251
190
238
262
11
Aðýrlýk
~ (k g)
Diþli ve Flanþlý Üç Hýzlý Sirkülasyon Pompalarý
POMPA TÝPÝ
D
(mm)
0k
(mm)
0d
(mm)
DN
nxm
b
(mm)
C
(mm)
h
(mm)
L
(mm)
NPVO-26-P
2,4
R 1½"
-
46
76
130
96
NPVO-53-25 P
2,3
R 1½"
-
47
76
130
96
NPVO-63-32 P
2,8
R 2"
-
46
76
180
108
71
119
220
167
86
127,6
250
174
92
132
280
221
92
132
280
221
101,5
-
280
221
117,5
-
340
267
HCP-AI 4/80
HCP-AI 4/90
HCP-AI 6/75
HCP-AI 6/90
PN6
9,2
130
100
80
PN10
10,4
150
110
88
PN6
12,7
130
100
80
14
150
110
88
PN6
18,3
160
130
110
PN10
19,5
185
145
122
PN6
18,3
160
130
110
PN10
19,5
185
145
122
PN10
PN6
HCPC-AI5/10
HCPC-AI6/13
20
140
110
90
PN10
22,4
165
125
102
PN6
32,7
160
130
110
PN10
35,5
185
145
122
4x14
40
4x18
4x14
40
4x18
4x14
65
4x18
4x14
65
4x18
4x14
50
4x18
4x14
65
4x18
KAVÝTASYON SESLERÝNÝN ÖNLENMESÝ
Kavitasyon seslerinin meydana gelmemesi için pompanýn emme tarafýnda, 40 ºC
ortam sýcaklýðýnda akýþkan sýcaklýðýna baðlý olarak olmasý gereken asgari emme
yüksekliði deðerleri (mSS) aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir.
HCP-AL 5/10
HCP-AL 6/13
SCP-AL 4/70
NCP-AL 4/100
NCP-AL 5/125
NCP-AL 6/125
NCP-AL 8/125
NCP-AL 10/125
SRP-AL 6
SRP-AL 8
SRP-AL 10
1,9
2,9
3
2,3
3,2
2
1,5
1,6
1,8
1,9
2,3
1,6
1,6
2,2
6,9
6,8
7,8
7,9
7,1
8,1
6,9
6,3
8,5
6,7
6,9
7,1
6,4
6,5
7,1
95 °C
9,9
9,8
10,7 10,9 10,2
11
9,9
9,3
9,4
9,6
9,8
10,1
9,3
9,4
10
110 °C 16,2
16
HCP-AL 6/75
2,1
75 °C
HCP-AL 4/90
50 °C
Akýþkan
Sýcaklýðý
HCP-AL 4/80
HCP-AL 6/90
Pompa Tipleri
17
17,1 16,4 17,3 16,1 15,6 15,7 15,9 16,1 16,4 15,6 15,7 16,3
120°C 22,2 22,1 22,3 23,2 22,4 23,4 22,2 22,5 21,8 21,9 22,1 22,4 21,6 21,7 22,3
Not: NPVO-26-P, 53-25 P, 63-32 P tip pompalar için bu deðer 82 ºC’de 1,5 mSS,
95 ºC’de ise 3 mSS olmalýdýr.
12
Flanþlý Tek Hýzlý
Sirkülasyon Pompalarý
TEKNÝK VERÝLER
POMPA TÝPÝ
Hýz
d/d
SCP-AI 4/70
NCP-AI 4/100
NCP-AI 5/125
NCP-AI 6/125
NCP-AI 8/125
NCP-AI 10/125
SRP-AI 6
SRP-AI 8
SRP-AI 10
2700
1380
1390
1390
1370
1400
1460
1450
1440
POMPA TÝPÝ
NPVO-26-P
Diþli ve Flanþlý Üç Hýzlý Sirkülasyon Pompalarý
NPVO-53-25 P
NPVO-63-32 P
PN6
HCP-AI 4/80
PN10
PN6
HCP-AI 4/90
PN10
PN6
HCP-AI 6/75
PN10
PN6
HCP-AI 6/90
PN10
PN6
HCPC-AI5/10
PN10
PN6
HCPC-AI6/13
PN10
I(A)
I(A)
3-380V 1-220V
50Hz
50Hz
0,28
0,39
0,71
1,36
1,79
2,68
0,42
0,75
1,50
Hýz
Kademesi
Hýz
d/d
III
II
I
III
II
I
III
II
I
III
II
I
III
II
I
III
II
I
III
II
I
III
II
I
III
II
I
2200
2000
1600
1850
1300
950
2250
1550
1050
2430
2070
1860
2260
1950
1700
2900
2820
2700
2820
2680
2440
2670
2390
2080
2740
2490
2190
0,70
0,78
1,38
3,10
4,40
7,35
1,26
2,15
4,50
Þebekeden KondanÇekilen
satör
Güç
kapasite
(W)
(MF)
144
10
161
10
301
18
546
25
810
40
1252
60
170
10
310
18
550
25
I(A)
I(A)
3-380V 1-220V
50Hz
50Hz
-
-
0,48
0,29
0,19
0,62
0,42
0,28
0,84
0,53
0,43
1,03
0,77
0,66
1,42
1,13
0,86
2,28
2,03
1,62
0,38
0,27
0,18
0,40
0,30
0,20
0,58
0,42
0,30
-
-
-
-
-
-
Þebekeden Kondansatör
Çekilen
kapasite
Güç
(W)
(MF)
88
2,6
60
40
93
2,6
67
46
132
3,5
92
62
213
154
105
339
245
168
352
308
266
560
493
405
730
685
516
1490
1304
1023
13
MONTAJ
Pompanýn montajý baþlamadan önce
bütün borulama iþlerinin bitmiþ olmasý
gerekir.
Pompa mili yere paralel olmalýdýr.
Pompa tesisata kasýntýsýz olarak
baðlanmalýdýr.
Zemin
Doðru ve Yanlýþ Montaj Örnekleri
Doðru
Yanlýþ
Pompa mili yere paralel olmalýdýr.
Pompa mili yere dik olmamalýdýr.
NPVO 26 P/53-25 P/63-32 P modellerinde gerek olursa
motorun klemens grubunun konumu deðiþtirilebilir. Baðlantý
civatalarý sökülüp motor istenilen pozisyona getirilebilir.
Pompanýn dönüþ yönü ön plakada gösterilmiþtir. Dönüþ yönü tesisattaki su akýþ
yönüne uygun olmalýdýr. Pompa ters baðlanmýþsa ve dönüþ yönü ters ise düzeltmek
için sayfa 15’e bakýnýz.
Pompanýn gerektiðinde sökülebilmesi
için giriþ ve çýkýþýna kesme vanalarý
konulmasý tavsiye edilir.
Kesme
DÝKKAT!
Kesme vanasý
Pompa-tesisat boru baðlantý uçlarý NPVO 26 P/53-25 ve
63-32 modellerinde diþli, diðer modellerde flanþlýdýr.
14
ELEKTRÝK BAÐLANTILARI
DÝKKAT!
Elektrik baðlantýsý ve tesisat iþlemleri standartlara uygun olarak
yetkili teknik elemanlar tarafýndan yapýlmalýdýr.
Pompa-elektrik þebekesi
baðlantýsýnda termik koruyucu kullanýlmalýdýr.
TEK HIZLI
POMPALAR
Pompaya
Ters Dönüþ
HCPC-Al
ÜÇ HIZLI POMPALAR
Pompa-elektrik baðlantýsýný yapmak için klemens kutusunun kapaðýný çýkarýnýz.
Tek Fazlý Þebeke Baðlantýsý
Þebekeden
Þebekeden
HCP-Al
Üç Fazlý Þebeke Baðlantýsý
Þebekeden
Pompaya
Düz Dönüþ
Ters Dönüþ
Pompaya
Þebekeden
Düz Dönüþ
Pompaya
Üç Faz-Tek Faz
Dönüþümü
380V üç fazlý þebekeden
beslenen tek hýzlý pompalar
bir kondansatör ilavesi ve
NPVO-26-P, 53/25 ve 63/32 motordaki yýldýz köprüsünün
Tek hýzlý bütün pompalar “üç serisi pompalarda 220V kaldýrýlýp üçgen baðlantý
fazdan tek faza dönüþtürme” 50Hz tek fazlý þebekeye yapýlmasý ile 220V tek fazlý
olarak çalýþtýrýlabilirler.
bölümünde açýklandýðý gibi baðlanýr.
Kondansatör baðlantýsý
380V 50Hz üç fazlý þebekeyukarýdaki þekildeki gibi
de tek fazlý olarak çalýþabilir.
yapýlýr. Kullanýlacak kondansatörlerin kapasiteleri sayfa
12’deki Teknik Özellikler
tablosunda gösterilmiþtir.
Tek Hýzlý Pompalar
SCP-Al, NCP-Al, ve SRP-Al
serisi pompalar 220/380V
50Hz üç fazlý veya 220V
50Hz tek fazlý þebekelere
baðlanabilir.
Üç Hýzlý Pompalar
HCP-Al ve HCPC-Al serisi
üç hýzlý pompalar 380V
50Hz üç fazlý þebekeye
baðlanýr.
15
HCPC-Al Tipleri Þebeke Baðlantý Þemasý
U
V
W
UAK Led’i
(Uzaktan açma/kapama)
UAK Anahtarý
ÝÞLETMEYE ALMA
Kontroller
Pompanýn montajý, elektrik baðlantýlarý, þebeke voltajý uygun mu? Tesisat su ile
dolu mu? Tesisatýn havasý alýnmýþ mý?
DÝKKAT! Pompaya su geliyor mu? Kontrol
etmek için pompanýn ön tarafýnda bulunan
kör tapayý çýkartýnýz. Pompaya su girdiðinden
emin olunuz.
Dönme Yönü Kontrolü ve Hava Alýnmasý
Pompa Ters Yönde Dönüyorsa
Tek hýzlý pompalar ve HCP-Al tiplerinde
kör tapayý söktükten sonra þalteri açýp
kapatarak, milin etikette belirtilen yönde
dönüp dönmediðini kontrol ediniz.
HCPC-Al tiplerinde ise kör tapayý
sökmeden þalter açýldýðýnda eðer arýza
lambasý yanýp sönüyorsa dönüþ yönü
terstir.
Her iki modelde de pompanýn önündeki
kör tapa gevþetilerek hava tahliye
edilebilir.
Tüm tipler için dönüþ yönü ters ise önce mutlaka þalteri kapatýnýz.
Motor 3 fazlý þebekeye baðlý ise fazlardan ikisinin giriþini birbiriyle deðiþtiriniz.
Motor tek fazlý þebekeye baðlý ise kondansatörün uçlarýndan birini boþtaki faza
baðlayarak motorun Dönüþ yönünü düzeltiniz. Baðlantý þemalarý için Sayfa 14’e
bakýnýz. Pompa hizmete hazýrdýr, çalýþtýrýnýz.
16
HIZ SEÇÝMÝ ve DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
Üç Hýzlý Pompalarda
Pompanýn üç hýz kademesindeki:
Hýzý (devir/dakika)
Çekeceði akým
Nominal motor gücü pompa etiketi
üzerinde gösterilmiþtir.
Bu deðerler sayfa 12’deki “Teknik Özellikler Tablosu”nda bulunabilir. Pompalara ait
tesisattaki suyun hýzý, pompa basýncý ve debisi arasýndaki iliþkileri gösteren
“Karakteristik Eðriler” 23, 24 ve 25. sayfalarda gösterilmiþtir.
Arýza led’i
UAK led’i
STOP led’i
Maksimum hýz
3
Orta hýz
2
Minimum hýz
1
STOP
Pompa çalýþýyor
led’i
Kartta elektrik
var led’i
HCP-Al Tipleri için;
Kutunun üzerindeki
beyaz düðmeyi kapak
üzerindeki
rakamlardan
(I, II, III) birini
gösterecek
þekilde
çeviriniz.
Hýz deðiþimini pompada enerji
varken yapabilirsiniz.
Kapak üzerindeki rakamlardan III maksimum hýzý,
II orta hýzý, I ise minimum
hýzý göstermektedir.
STOP
POMPA
ÇALIÞIYOR
ARIZA
START
UAK
DEVÝR
KARTTA ELEKTRÝK VAR
HCPC-Al Tipleri için;
Þebeke þalteri açýk durumda iken 3, 2 veya
1. hýz kademesinin yanýndaki led’lerden
herhangi biri mutlaka yanýyor durumdadýr.
Pompa çalýþmýyorken devir düðmesine her
basýldýðýnda hýz deðiþir ve seçilen hýzýn led’i
yanar. Ýstenilen hýz elde edildiðinde start
tuþuna basýlarak pompa çalýþtýrýlýr.
Bu tiplerde 3 maksimum hýzý, 2 ortalama
hýzý, 1 ise minimum hýzý gösterir.
Pompa çalýþýr durumda iken devir
düðmesine her basýldýðýnda pompa tekrar
start tuþuna basýlmadan, seçilen yeni hýz ile
dönmeye baþlar.
17
ÇALIÞTIRMA
Þalteri açarak pompayý çalýþtýrýnýz. Kontrol için elinizi pompanýn üzerine koyunuz.
Titreþimi hissediyorsanýz pompa çalýþmaya baþlamýþ demektir.
Pompa çalýþmýyorsa fan sýkýþmýþ olabilir.
Bunu gidermek için:
Þalteri kapatýnýz.
Pompa ön yüzündeki kör tapayý sökünüz.
Bir tornavida yardýmý ile pompa milini birkaç tur
döndürünüz.
Kör tapayý takýnýz.
Þalteri açarak pompayý çalýþtýrýnýz.
BAKIM
Alarko Sirkülasyon Pompalarý, mil ve yataklarý su ile yaðlandýðýndan özel olarak bir
bakým gerektirmez.
Her ýsýtma sezonunun baþýnda veya pompa uzun bir süre kullanýlmamýþsa elektrik
baðlantýlarý ve pompa fanýnýn serbestçe dönüp dönmediði kontrol edilmelidir. Pompa
faný serbest dönmüyorsa yukarýda açýklanan iþlemler yapýlmalýdýr.
18
SERVÝS ÇAÐIRMADAN ÖNCE
Þalteri açýnca pompa çalýþmýyor.
Elektrik beslemesinde sorun olabilir
Þebekede elektrik var mý?
EVET
Sigorta ve elektrik
baðlantýlarýný kontrol
ettiriniz. Arýza var mý?
EVET
Arýzayý elektrikçiye
gidertip pompayý
çalýþtýrýnýz.
HAYIR
Elektriðin gelmesini
bekleyiniz. Pompayý
çalýþtýrýnýz.
HAYIR
Fan sýkýþmýþ olabilir.
Sayfa 17’deki iþlemleri
uygulayýnýz.
ÇALIÞMIYORSA LÜTFEN ALARKO
CARRÝER YETKÝLÝ SERVÝSÝNÝ
ARAYINIZ.
19
SERVÝS ÇAÐIRMADAN ÖNCE
Pompa gürültülü çalýþýyor.
Pompada hava olabilir.
Sayfa 15’deki iþlemleri yaparak
havayý alýp pompayý çalýþtýrýnýz.
GÜRÜLTÜ DEVAM EDÝYOR
Emme yetersizdir
Sayfa 16’daki iþlemleri yaparak bir
üst hýz kademesini seçiniz.
GÜRÜLTÜ DEVAM EDÝYOR
Su debisi fazla olabilir.
Sayfa 16’daki iþlemleri yaparak bir
alt hýz kademesini seçiniz.
GÜRÜLTÜ DEVAM EDÝYOR
ÇALIÞMIYORSA LÜTFEN ALARKO
CARRÝER YETKÝLÝ SERVÝSÝNÝ
ARAYINIZ.
20
SERVÝS ÇAÐIRMADAN ÖNCE
Tesisatta gürültü var.
Tesisatta hava olabilir.
Tesisattaki havayý alýnýz veya bir
tesisatçýya aldýrýnýz.
GÜRÜLTÜ DEVAM EDÝYOR
Su debisi fazladýr.
Sayfa 16’daki iþlemleri yaparak bir
alt hýz kademesini seçiniz.
GÜRÜLTÜ DEVAM EDÝYOR
ÇALIÞMIYORSA LÜTFEN ALARKO
CARRÝER YETKÝLÝ SERVÝSÝNÝ
ARAYINIZ.
21
ARIZALAR / NEDENLERÝ / GÝDERÝLMESÝ
DÝKKAT!
Burada belirtilen arýzalara ancak yetkili kiþiler müdahale edebilir.
Lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisleri’ni arayýnýz.
DÝKKAT!
Pompaya servis veya bakým yapmadan önce þalteri kapatýnýz.
DÝKKAT!
Önce sayfa 18, 19 ve 20’de belirtilen kontrolleri yapýnýz. Arýza
giderilemiyorsa aþaðýdaki önlemleri alýnýz.
Pompa gürültülü çalýþýyor.
Yabancý maddeler pompa
içerisindeki faný sýkýþtýrmýþ olabilir.
Pompayý sökerek gövdesini ve faný temizleyip
yeniden çalýþtýrýnýz.
22
ARIZALAR / NEDENLERÝ / GÝDERÝLMESÝ
Þalter açýldýðýnda pompa çalýþmýyor
Þebeke baðlantýlarýný kontrol et
Baðlantýlar sorunsuz.
Pompa monofaze þebekede ve kondansatör baðlý
Pompa 3 fazlý þebekede
Kondansatörü kontrol et
Pompanýn içinde
yabancý maddeler faný
sýkýþtýrmýþ olabilir.
Pompayý sökerek faný
temizleyip pompayý
çalýþtýrýnýz.
Kondansatör saðlam
Evet çalýþtý
Kondansatörü bozuk
Kondansatörü deðiþtir ve
pompayý çalýþtýr
Evet çalýþtý
Hayýr yine çalýþmadý
Hayýr yine çalýþmadý
Pompa tek hýzlý veya HCP tipi
Pompa HCPC tipi
Motor yanmýþ olabilir, yetkili
servise danýþýnýz.
Sayfa 23’e bakýnýz
23
UAK led’i yanýyor mu?
Evet
Hayýr
“Kartta elektrik var” led’i yanýyor mu?
Evet yanýyor
UAK þalterinden
Arýza led’i yanýyor mu?
pompa durdurulmuþtur.
UAK þalterinden
pompayý yeniden
çalýþtýrýnýz.
Hayýr yanmýyor
Þebeke baðlantýlarýný
ve þalteri kontrol
edin, problem yoksa,
motor yanmýþ olabilir,
yetkili servise danýþýn
Hayýr yanmýyor
Evet hýzlý þekilde yanýp
sönüyor
Motor aþýrý ýsýnmýþtýr.
Soðumasýný bekleyin.
Evet yavaþça
yanýp sönüyor
Dönüþ yönü terstir.
Say.15’teki
iþlemleri yapýnýz
Starta basýldýðýnda
Pompa çalýþmadý,
arýza led’i yanýp
söndü
Motor soðumamýþtýr.
Bir süre daha
bekleyip tekrar
deneyin.
Arýza yok.
Say.16’daki
þekilde pompayý
çalýþtýrýn.
Evet sönmeden
sürekli yanýyor
Pompa çalýþtý
Motor 2 faza kalmýþ
olabilir. 3 fazýn da
gelmesini saðlayýn, baþa
dönüp tekrar deneyin.
24
POMPA KARAKTERÝSTÝK EÐRÝLERÝ
Flanþlý, Tek Hýzlý Pompalar
K 0,6 1,4
2,1
3,2
4,8
7,2
10,8
16,2
K=
NCP-
NC
NCP-A
SC
4
Al
P-
PAl
5/
1
NCP
-Al 6
25
Al 10/1
Q
H
25
l 8/125
/125
0
/7
NC
PAl
4
/10
0
SRP-Al 10
SRP-Al 8
SRP-Al 6
Q (m /h)
Flanþlý, Üç Hýzlý Pompalar
K 0,6
1,4
2,1
3,2
4,8
7,2
10,8
K=
16,2
Q
H
25
POMPA KARAKTERÝSTÝK EÐRÝLERÝ
Diþli, Üç Hýzlý Pompalar
K
7
0.6
1.4
2.1
6
5
4
3.2
3
2
1
0
0
0
V (m/sn)
H (mSS) 7
1
1
K
2
3
3
2
0.6
H (mSS) 7
5
1
K
6
2
3
NPVO 53-25 P
0.6
6
1.4
1.4
5
5
4
4
2.1
2.1
3
3
2
2
3.2
1
0
0
V (m/sn)
NPVO 26 P
6
4
I
0
1
III
II
2
0
3
4
3
Q (m /h)
0
0.5
1
1.5
3.2
1
I
0
1
III
II
2
3
4
3
Q (m /h)
2
V (m/sn)
H (mSS) 7
K
0.6
1.4
NPVO 63-32 P
6
2.1
5
4
3.2
3
2
1
0
II
I
0
1
2
3
4
III
5
6
3
Q (m /h)
K-Eðrileri : Tesisat karakteristik eðrileri
V (m/sn) : Tesisat su hýzý
26
POMPA KARAKTERÝSTÝK EÐRÝLERÝ
Flanþlý, Üç Hýzlý Pompalar
K-Eðrileri : Tesisat karakteristik eðrileri
V (m/sn) : Tesisat su hýzý
27
AT UYGUNLUK BEYANI

Benzer belgeler