özel egeberk anaokulu

Transkript

özel egeberk anaokulu
-1-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
NASIL BİR İLKOKUL SEÇECEĞİZ?
İlköğretim birinci sınıf okul öncesinden farklı bir ortam ve kültürdür.
Çocuğun çantası olacaktır. Kitapları, defteri, ders araç ve gereçleri
olacaktır. Bu eşyaların taşınması, yerleştirilmesi, kırmadan,
kaybetmeden işlevine uygun olarak kullanılması önemlidir.
Birinci Sınıf Çocuğunun Yeterlilikleri
İlköğretime başlayacak çocuk, kendisini yeni bir ortamda yoğun bir ilişkiler yumağı içerisinde bulacaktır. Bu durum
çocuğun gözünü, kulağını, elini ve zekasını birbiriyle uyumlu bir biçimde kullanmasını gerektirmektedir. İlköğretime
başlayan bir çocuğun kolay ve çabuk öğrenebilmesi ve mutlu bir öğrencilik dönemi geçirebilmesi için aşağıda
belirtilen alanlarda yeterli olgunluk düzeyine erişmiş olması gerekmektedir.

Söylenenleri doğru olarak anlayabilmelidir.

Gördüklerini, duyduklarını, duygu ve düşüncelerini doğru olarak ifade edebilmelidir.

Dikkatini yeterli bir süre bir konu üzerinde tutabilmelidir.

Sayfa üzerinde gözünü soldan sağa, yukarıdan aşağıya yorulmadan ve başını çevirmeden gezdire bilmelidir.

Çevresindeki varlıkların benzerliklerini ve farklılıklarını görebilmelidir.

Harf ve sembolleri birbirinden ayırt edebilmeli ve tanıyabilmelidir.

Ses benzerliklerini anlayabilmeli ve sesleri birbirinden ayırt edebilmelidir.

Eli ile gözü arasında gerekli iş birliğini kurabilmelidir.

Gördüklerini ve duyduklarını anlamlandırıp belleğine saklayabilmelidir.

Kendi kendine giyinme becerisini(fermuarını çekme, düğmesini ilikleme, ayakkabı bağlama v.b.)kazanmış
olmalıdır.

Sırada dik ve belli mesafede oturabilme becerisini kazanmış olmalıdır.

Tuvalet kontrolünü sağlama ve kendi temizliğini yapabilme becerisine sahip olmalıdır.

Sırasını bekleme ve sabırlı olma davranışlarını kazanmış olmalıdır.

Kendi sorumluluğunu taşınma becerisine sahip olmalıdır.

Kendini ifade etme becerisini kazanmış olmalıdır.

İletişim becerilerini kazanmış olmalıdır.
Kısaca Özetlenirse
 Okula yeni gelen çocuk, ev ve aile hayatından farklı yeni bir çevreye uyum sorunuyla karşılaşır. Çocuk,
yaşıtlarından meydana gelmiş bir grup içine katılmak, bu değişik ortamda öğretmen ve arkadaşlarına
kendisini beğendirmek ve kabul ettirmek durumundadır.
 Birinci sınıfa başlayacak çocuk, bedensel yönden henüz gelişme halindedir. Okuldaki başarısı geniş
ölçüde beden sağlığına ve enerjisine bağlıdır.
-2-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
 Çocuğun küçük kasları, parmak bilek hareketleri, gözün el hareketlerine uyması, konuşmasında rol
oynayan boğaz ve dil kasları henüz gelişme halinde olduğu için 1.sınıf çocuğu ince küçük kas
hareketlerini iyi yapamaz.
 Çocukların yazmaya hazırlanması, el kaslarının yazmaya hazır bir duruma gelmesi, gerekli kuvvete
sahip olması demektir.
 Bu yaş çocuğu devamlı bir hareketlilik içindedir. Her an bir şey yapmak ister. Eli, ayağı, dili daima
hareket halindedir. Çocukların bu durumu, gelişme halinde olduklarının bir göstergesidir.
 Uzağı yakından daha iyi görür. Bu özellik okuma yazma eğitimi bakımından önemlidir.
 Duygu yönünden gelişme halindedir.
 Korku ve yalnızlık duygularını yaşayabilir. Yaparak ve yaşayarak öğrenir. Somut düşünür. Bir başka
deyişle yaşadığını düşünür.
 Bu yaş çocuğu nesneleri bütünsel, toptan ve kendine göre algılar.
 Zaman kavramının gelişimi çok sınırlıdır.
 Çocuk sevilmek, beğenilmek, başarılı olmak ister.
Çocuk için okula başlamak, yeni bilgiler edineceği yeni bir dünyaya girmek anlamını taşır. İlkokula atılan bu ilk
adım, öğrenme ve sosyal yönünün yanı sıra duygusal açıdan da bir çağın başlangıcı demektir.
İlkokul eğitimi “temel eğitim” olarak tanımlandığına göre, bu dönem birçok alanda temellerin atıldığı çok önemli
bir dönem olmaktır. Bu önemli dönemin başlangıcında alınacak bilinçli kararlar, çocuğun öğrenim yaşantısına ait
yazgısını belirleyeceği için ayrı bir önemi gerektirir. Bu döneme özgü en önemli karar, çocuğun gideceği ilkokulun
seçilmesi aşamasında verilecek kararlardır.
Ailelerin ilkokul seçimine yönelik kararlarında etkin iki boyut vardır. Bunlardan ilki çocuk, diğeri ise aile
boyutudur.
Bu çok genel anlamda ilkokulun özelliklerinin, çocuğun ve ailenin beklentilerine ve özelliklerine uygunluğu
prensibi içerir. İlkokul seçiminde, çocuk boyutuyla ifade edilmek istenen, çocuğun, gideceği okulu kendisinin seçmesi
demek değildir. Bu yaştaki çocuk böyle önemli bir kararı alabilecek zihinsel olgunlukta değildir. Çocukların fikirleri
alınabilir ancak son karar ailenin olmalıdır. Burada çocuk boyutuyla vurgulanmak istenen,okul seçimi sırasında
ilkokulun yapısının,çocuğun özelliklerine ve ihtiyaçlarına cevap verip vermeyeceğinin tespit edilmesidir.
İster çocuk açısından ister aile açısından düşünülerek bu seçim yapılma yoluna gidilsin. İzlenilecek ilk ve temel
yol, ailenin mevcut ilkokullar hakkında bilgilenmesidir. İlkokula başlamak ve ilkokul seçimi, tesadüfe bırakılmayacak
kadar, özenli araştırmayı gerektirir.
.
Nesrin CİVAN
Anaokulu Müdürü
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
-3-
PSİKO-SOSYAL GELİŞMEDE AİLENİN ROLÜ…
YAYGIN ANNE BABA TUTUM VE DAVRANIŞLARI…
Okul öncesi dönemde çocuğun yaşamındaki en etkili sosyalleştirme kurumu ailedir.
Anne ve babanın ve aile içindeki diğer bireylerin çocukla olan etkileşimi, çocuğun aile içindeki yerini belirler. Çocuğa
yöneltilen davranış ve ona karşı takınılan tavır bu ilk yaşantıların örülmesinde büyük önem taşır.








Çocuğun gelişiminde ailenin en etkili yardımları
Aile grup içinde dengeli bir birey olabilmesi için çocuğa güven duygusu aşılar.
Onun sosyal kabul görmesi için gerekli ortamı hazırlar.
Sosyalleşmeyi öğrenebilmesi için kabul edilmiş uygun davranış biçimlerini içeren birey modeli oluşturur.
Sosyal açıdan kabul edilmiş davranış biçimlerinin gelişmesi için rehberlik eder.
Çocuğun yaşam ortamına uyum sağlarken rastladığı sorunlarına çözüm getirir.
Uyum ve gerekli olan davranışla ilgili sözlü ve toplumsal alışkanlıkların kazanılmasına yardımcı olur.
Okul ve sosyal yaşamda başarılı olabilmesi için çocuğun yeteneklerini uyarır ve geliştirir.
Çocuğun ilgi ve yeteneklerine uygun arzuların gelişmesine yardım eder.
Çocuğun gelişimini ailenin ne denli etkilediği ya da hangi tür etkilerin daha baskın olduğu başlıca 2 faktöre
bağlıdır.
1)ailenin ne tür bir aile olduğu.
2)farklı aile üyelerinin etkisidir.
Anne ve babaların çocuklarına karşı tavırlarını etkileyen başlıca faktörler
 Anne ve babanın zihinlerinde nasıl bir çocuk istedikleri konusunda daha doğmadan önce hayali bir
çocuk kavramı oluşur. Dünyaya gelen çocuk anne ve babanın beklentilerine uygun olmadığı taktirde
oluşan kırıklık sonucu anne ve babada reddetme tavrı gelişir.
 Toplumun kültürel değerleri, çocukları yetiştirme konusunda anne ve babaların tutumlarını etkiler.
 Üstlendikleri ebeveyn rolünden haz duyan ve görevlerini gereğince yaptıklarına inanan anne ve
babaların çocuklarına karşı takındıkları tavırlar, çocuklarını nasıl yetiştireceklerini bilemeyen
güvensiz ve kendilerini yetersiz hisseden anne ve babaya oranla daha başarılı ve olumludur.
 Çocuklarını sayı, cinsiyet ve kişilik özelliklerinden memnun olan anne ve babalar, memnun
olmayanlara oranla daha uygun tavırlara sahiptirler.
Bunun dışında, anne ve babaların kendi çocukluk yıllarındaki deneyimleri şimdiki tutumlarında etkili olabilir.
Anne ve babaların çocuklarına karşı en yaygın tutum ve davranış biçimleri:


Aşırı koruma;
Anne ve babanın aşırı koruması çocuğa gerektiğinden fazla kontrol ve özen göstermesi anlamına gelir. Bunun
sonucu çocuk diğer kimselere aşırı bağımlı, kendine güveni olmayan, duygusal kırıklıkları olan bir kişi olabilir.
Bu bağımlılık çocuğun yaşamı boyunca sürebilir. Ve yetişkinliğinde aynı koruma duygusunu eşinden
bekleyebilir.
Hoşgörü sahibi olma;
Anne ve babanın çocuklarına aşırı hoşgörü sahibi olmaları, çocukların bazı kısıtlamalar dışında arzularını
diledikleri biçimde gerçekleştirmelerine izin vermeleri anlamına gelir. Böyle durumlarda çocuk evine yönelik
birey olur. Eğer anne babasının hoşgörüsü normal bir düzeydeyse bu çocuğun kendine güvenen yaratıcı
toplumsal bir birey olmasına yardım eder.,
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU








-4-
Aşırı hoşgörü ve düşkünlük;
Aşırı hoşgörü ve düşkünlük çocuğu bencil yapar. O daima diğerlerinin dikkatini çekmek ve kendisine hizmet
edilmesini ister. Böyle çocuklar ev içinde ve dışında çok zayıf bir sosyal uyum gösterirler.
Reddetme;
Reddetme bir anlamda çocuğun bedensel ve ruhsal gereksinimlerini karşılamayı aksatarak ona düşmanca
duygular beslemek şeklinde tanımlanabilir. Bu ortamdaki çocuk yardım duygusundan uzak, sinirli duygusal
kırıklıkları olan diğerlerine özellikle kendinden küçük ve zayıflara karşı düşmanca duygulara sahip bir birey
olabilir.
Kabul etme;
Anne ve babanın kabulü, çocuğa sevgi ve sevecenlikle ele alması biçiminde yansır. Kabul eden anne baba
çocuğun ilgilerini göz önünde tutarak onun yeteneklerini geliştirecek ortam hazırlar. Kabul edilen çocuk
genellikle sosyalleşmiş işbirliğine hazır, arkadaş canlısı, duygusal açıdan dengeli ve mutlu bir bireydir.
Baskı altında bulundurma ;
Anne ve babadan birinin ya da her ikisinin baskısı altında kalan çocuk nazik dürüst ve dikkatli davranmasına
karşın, çekingen başkasının etkisinde kolay kırılabilen, aşırı hassas bir kişilik yapısına sahip olabilir. Suçlayan,
cezalandıran ve sürekli karışan anne babaların çocuklarının kolayca ağlayan çocuklar olduğu görülür. Baskı
altında büyüyen çocuklarda genellikle isyankar tavır alışlarla birlikte aşağılık duygusu gelişebilir.
Çocuklara boyun eğme;
Çocuklarına boyun eğen anne ve babalar, evde onların egemenliğini kabullenen kişilerdir. Bu tür ailelerde
çocuklar, anne ve babalarına hükmeder ve onlara çok az saygı gösterirler. Bu çocuklar yalnız anne ve
babalarıyla yetinmeyip, zamanla ev dışındaki kimselere de egemen olmanın yollarını arayan bireyler haline
dönüşürler
Çocuk ayırt etme;
Bütün çocuklarını eşit düzeyde sevdiklerini söylemelerine karşın kimi anne ve babaların bazı çocuklarını çok
sevdikleri gözlenmektedir. Böyle durumlarda anne ve babalar sevdikleri çocukları diğerlerinden ayırarak
onları kayırırlar. Aşırı sevgi gören bu çocuklar, daha çok anne ve babalarıyla oyun oynamayı yeğlerken
akranlarıyla ilişkilerinde saldırganlık ve baskıcı bir tavır içindedirler.
Anne ve babanın uyguladığı disiplin;
Anne ve babaların uyguladıkları tüm disiplin yöntemlerinin seçiminde, kişisel deneyimleri kadar, yakın
çevrelerinde etkisi görülmektedir. Anne-baba-çocuk ilişkisi çocuk yetiştirme ve ona uygulanan disiplin
yöntemiyle yakından ilişkilidir. Aşırı sert ve otoriter bir disiplin yöntemi olumsuz ve itaatsiz çocukların
yetiştirilmesine neden olacaktır. Çocukların bu olumsuz davranışları anne-baba-çocuk ilişkisinin, gelişim
basamaklarında daha da bozulmasına yol açar. Bundan başka anne ve babalarının uygun bir yetiştirme ve
disiplin yönteminde görüş birliğinde olmadıklarına inanan çocuklar, onlara karşı sevgi ve güvenlerini yitirmeye
başlarlar.
Sert ve otoriter bir baba, çocukta olumsuz tavırların oluşmasına ve onun uyumsuz bir birey olmasına yol
açabilir.
Duygusal etkileşim eksikliği ve dağılmış aile.
Aile içindeki duygusal etkileşimin azalmasında bir çok faktör etkili olabilir.
Süheyla KIRLI
Okul Pedagogu
-5-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
GRİP…
Her yıl olduğu gibi, içinde bulunduğumuz bu günlerde grip çok yaygın.H3 N2
virüsü ortamla 2-3 günlük bir kuluçka dönemi sonrasında halsizlik, yorgunluk.
ateş, öksürük, kas güçsüzlüğü, ishal, kusma, karın ağrısı, gibi belirtilere yol
açıyor. Gribe yakalanınca yapılacak en doğru şey,1-2 günlük istirahat, doğru
beslenme, grip bir virüs hastalığı olduğu için antibiyotik kullanmanın hiçbir
faydası yok. Ayrıca grip daha sonra zatürreye çevirebilir diye korkup koruyucu
antibiyotik kullanmanın da herhangi bir koruma sağlamadığı kesin .
Antibiyotik kullanmak bağışıklık sistemini zayıflatmaktan başka bir işe
yaramaz. Bağırsaklardaki faydalı mikroorganizmaları ortadan kaldırır.
Probiyotim bakteriler olarak bilinen bu bakteriler azaldıkça bağışıklık sistemi
güç kaybeder.
Antiviral ilaçlara gelince, hiçbir antiviral ilaç önceden sağlıklı olan kişide grip tedavisi için gerekli değildir. Antiviral
ilaçları genel durumu zaten bozuk, önceden ciddi hastalığı olan organ yetmezliği bağışıklık sorunu olan kişilerde
kullanmak gerekir ki bu özel durumlara sadece doktorların karar vermesi lazımdır.
Grip sırasında istirahat bol sıvı alımı, iyi beslenme, ağız-burun temizliği önemlidir.
Çocuklarda gribal belirtiler varsa okuldaki arkadaşlarına bulaştırmaması için iyileşene kadar evde kalması uygun olur.
Hasta çocuklar okula devam ettikleri zaman virüs hızla yayılıyor. Hasta olan çocuktan diğerine ve bir süre sonra hasta
olan çocuğa bulaşabiliyor.
Bağışıklık takviyesi olarak piyasada bilinen ilaçlar;
Sarı burun özleri;
Umklaoba (umca)omega 3 yağları, d vitamini, c vitamini, çinko, beta glukan olarak sayılabilir.
D vitamini eksikliği bağışıklığı zayıflattığı kesindir. O yüzden güneşe çıkmak, eksikliği ispatlandığı durumlarda(250 n vıt
d düzeyi ölçülür) D vitamini tavsiyesi almak ve doğru beslenmek en emin yol olacaktır.
Dr. Melek GÜNEL
-6-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
MÜZİK ORFF...
Herkese Merhaba;
Öncelikle yeni gelen yılın çocuklarımıza ve sizlere bol bol mutluluk, coşku ve gülümseme getirmesini dilerim.
Bu ay yine çok keyifli ve bol ritimli, danslı günler geçirdik.







Günaydın şarkımızla derse başlamak keyif verici her zaman.
Farklı orkestra çalgılarıyla halkada şef oyunu oynadık. Dairede herkesin önüne farklı orff çalgıları koyduk.
Sırayla herkes şef oldu ve grubu yönetti. Sağa doğru döndükçe herkes çalgıları değişti ve şef oldu.
Zillinin babası Bekir le tanıştık. Bu sefere onunla piyano ve forte alıştırmaları yaptık.
Od La Ahavti Dai adlı klezmer dansını sinek yakalamaca oyunu olarak öğrendik.
Peri ve fareler adlı doğaçlama hikaye yarattık. Hikayeye uygun müziklerle canlandırmalar yaptık. Yolculuğa
çıktık. Gıdıklayan fareler periyi bulmak için başka ülkeye gittiler. Amacımız müziğe ve hikayeye uygun
devinimlerde bulunmaktı.
Ritim yansılamaları yaptık.
Sağ el içeriye adlı şarkımızı öğrendik.
Keyifle, eğlenerek öğrenmeye devam ederek içimizdeki ritmi yakalamaya çalışıyoruz.
İçinizdeki ritim hiç susmasın…….
Nilay BECEREN
Müzik ve Orff Eğitimi Öğretmeni
STEP …
Step tekniklerimizi ders esnasında hatırlatıp yenilerini de ekliyoruz.





Platform iniş ve çıkışlarda mümkün olduğu kadar sıçramamak ekstra yaylanma yapmadan dizlerimizi
kitlemeden hafif dizler bükülü duruş pozisyonunu korumamız gerektiğini öğrendik.
3 tane tekrarlı diz çekme, topuk çekme
Turn step
Turn travel öğrendiğimiz hareketler içinde.
Dans ederek rahatladık, mutlu olduk, yeteneklerimizi ortaya koyduk.
Melike ELBAŞ
Step Öğretmeni
BALE…

a)
b)

Pne - Primary programı tamamlandı.
Temel el ve ayak hareketleri öğretildi. 6. Pozisyon
Esnetme çalışmaları tamamlandı
Basit bale adımları öğretilmeye başlandı.
Sevgiler ...
Ewa DİYAROĞLU
Bale Öğretmeni
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
-7-
ENGLISH ACTIVITIES…
Grade: 5 ages
Visual aids: Smart board, stories, flash cards, story books, posters, pictures, puppets
Teachers: Betül BAŞTÜRK ÖZNAR- Zeliha BOZKURT
Course book: Playtime A (Oxford Press)


We have done fourth unit of the book and started learning new words such as; trousers, t-shirt, dress….etc.
We go on repeating the days of the week in the mornings by asking
’’ What day is today? ’’
’’ Today is …….’’
 We reinforce daily routines such as; weather conditions, introducing ourselves and saying
hello, good bye in the mornings.
 We play games about clothes, body parts, numbers by using flash cards, smart board and
singing songs.
Vocabulary:
-
Raise your hands
Be quiet, please
Let’s listen the song
Counting from 1 to 20
Trousers
T-shirt
Dress
Red, yellow, blue, green, white, black
Eyes, ears, nose, hands, feet, body, mouth
Let’s dance
Let’s go to classroom
Sleep
Wake up
Colour the …. Blue, red, yellow…etc.
Songs:
Magic star, magic star tap tap tap lala laaaa
Magic star, magic star brings us sweets lala laaaa
Magic star, magic star tap tap atp lala laaaa
Magic star, magic star brings us sweets lala laaa
-8-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
Dem bones dem bones dem dancing bones
Dem bones dem bones dem dancing bones
Dem bones dem bones dem dancing bones doing skeleton dance
The foot bone’s connected to the leg bone
Shake your hands to the left
The leg bone’s connected to the thigh bone
Shake your hands to the right
The thigh bone’s connected to the knee bone
Put your hands in the air
The knee bone’s connected to the thigh bone
Put your hands out of sight
Doing skeleton dance
The knee bone’s connected to the hip bone
The hip bone’s connected to the back bone
The back bone’s connected to the neck bone
Doing skeleton dance
Zeliha BOZKURT - Betül BAŞTÜRK ÖZNAR
İngilizce Öğretmenleri
YÜZME...






Ayak vuruş egzersizleri,
Kayma hareketi çalışması,
Kol çekiş çalışması,
Bacak kaslarının gücünü arttırmaya yönelik suda cimnastik,
Havuzun tüm kenarlarını kullanarak kol kaslarını geliştirmeye yönelik yaptığımız tutunarak ilerleme
(yengeç yürüyüşü),
Havuz oyunlarımız bu ay yaptığımız egzersizler arasındadır. 
Melike ELBAŞ
Yüzme Öğretmeni
BEDEN EĞİTİMİ – TEMEL CİMNASTİK…
Trambolin aletinde sıçrama çalışmalarıyla hem kaslarımızı kuvvetlendirip hem de
dengemizi geliştirici çalışmalar yapmaktayız.Trambolin aletinde sıçrayarak amuda kalkmak
çocuklarımız için çok eğlenceli bir çalışmadır.Ders sonunda trambolin çalışmamızı desteklemek
amacıyla bacak kaslarımızı geliştirici kondüsyon hareketleri ile kuvvetlenmeye devam ediyoruz.
Meltem BAHAR
Müdür Yardımcısı
Beden Eğitimi Öğretmeni
Duygu SAVAŞ
Beden Eğitimi Öğr. ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Milli Takım Antrenörü
-9-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
İNGİLİZCE DRAMA…
Grade
Subject
They learnt
: 5 Ages
: ''Action''
: ''Jump,Dance,Sing,Clap,Walk,Run,Stop,Skip''
Song
: Rain rain go away
Come back another day
Little ........... wants to play
Game
: Bunny HOP
Deep in the garden wood animals play.
Hoping and jumping the day away.
Follow the animals in their game.
Here ve go now,Let's do the same.
HOP HOP HOP
JUMP JUMP JUMP
Abdulkadir URAY
İngilizce Öğretmeni
RESİM – SERAMİK…
,
Merhaba
Bu ay küçük ressamlar atölyemizde yeni yeni baskılarla tanıştık. Onlarla monotip baskının eğlenceli bir tekniğini
uyguladık. Akrilik boyalarımızı sıkarak akıttığımız kağıtlarımızı, katlayarak boyaya baskı uyguladık. Oluşan simetriyle
harika leke, desen oluştu. Biz o desene farklı yönlerden, farklı bakışlarla bakıp, orada şekillerin aslında çok net
figürlere benzediğini fark ettik. Rengarenk çalışmalarımızı kurumaya bıraktık.
Bir sonraki dersimizde kuruyan çalışmalarımızda benzettiğimiz görselleri daha da belirginleştirmek için pastel
boyalarımızı kullanarak destekledik.
Okullarda orman adlı sorumluluk projemiz için “oksijen kaynağı orman” konulu bir proje çalışması uyguladık. Artık
materyaller, boyalar ve kolaj da kullandığımız bu karma tekniğini grup olarak çalıştık.
Bu ay oyun hamurlarımızın yerini kil aldı. Kille tanıştık onu yorduk, yuvarladık, kirlendik, kirlettik basit formlar
oluşturduk. Kille ilgili olan ilk dersimizde yoğurma, top ve yılan hareketleri üzerinde çalıştık. Yapacağımız çalışmalar
için önemli parçalar olduğunu konuştuk.
Bu ay atölyemizden çıkanlar bunlar. Yeniden görüşmek dileğiyle.. Rengarenk yaratıcı günler.
Sevgimle…
HAFİZE ÖNGÜÇ
RESİM-HEYKEL ÖĞRETMENİ
- 10 -
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
BU AY NELER
YAPTIK...
YAPTIĞIMIZ SANAT ETKİNLİKLERİ
- Evden getirmiş olduğumuz bonibonlar yardımı ile sayma, renklerine göre gruplama çalışmaları yaptık. Sonrada
afiyetle yedik . 
- PYP etkinliğimizde, teknolojinin gelişmesi ile beraber nesli tükenmiş hayvanlar hakkında sohbet ettik,
hayvanlarımızın resimlerini inceleyerek albüm oluşturduk.
- Enerji tasarrufu hakkında sohbet edip, nelerden tasarruf edebileceğimizin listesini oluşturduk .
- Suyun önemi hakkında sohbet edip, suyun nasıl arıtıldığına dair bir slayt izledik.
- Resim atölyesinde, çeşitli sünger ve küplerle yaptığımız baskılar sonucu özgün resimler oluşturarak yaratıcılığımızı
ortaya çıkardık.
- Evden getirdiğimiz panda resimlerini inceleyip,sohbet ettik. Sonrasında bir albüm oluşturup sınıf panomuzda
sergiledik.
- Fen ve Doğa etkinliğimizde büyüteç yardımı ile kozalakların yapısını inceleyip, resimlerini çıkartmaya çalıştık.
- PYP etkinliğimizde grup çalışması yaparak tüm yaratıcılığımızla kendi teknolojik aletimizi tasarladık.
- Sıvı-katı deneyini yaparak; suyun donma ve erime olayını gözlemledik.
-Gems etkinliğimizde pandaları daha iyi tanıyabilmek için yaşamları hakkında slayt izledik.
-Drama etkinliğimizde ‘postacı ne yapar ? ’sorusuna yanıtlar verip, postacı dramasını canlandırırken çok keyif aldık.
İlk karne heyecanımızı sizler ile yaşadık.
ŞARKI: ELLERİM TOMBİK TOMBİK
Ellerim tombik tombik
Kirlenince çok komik
Kirli eller sevilmez
Güzelliği görülmez
Saçlarım bakım ister
Hele dişler, hele dişler
Kirlenmesin kulaklar
Uzamasın tırnaklar
Bize pis derler,pis derler..
ŞİİR: TASARRUF
Çok üretip az harca.
Rastgele lamba açma,
Suyu boşa akıtma,
Geleceğini unutma…
PARMAK OYUNU: MAKARA
Sar sar sar makarayı (Kollar öne doğru sarılır)
Çöz çöz çöz makarayı (Kollar geriye doğru sarılır)
Şöylede böyle şak şak şak (Eller çırpılır)
Komşu komşu tak tak tak (Kapıya vuruyormuş öykünmesi yapılır)
Aslan geliyor kaplan geliyor (Ayaklar her iki yana açılarak zıplanır)
Tıp (Herkes susar)
En sevdiğimiz oyunu sizinle paylaşıyoruz…
OYUN: ELMA TOPLAYALIM
‘Hoplayalım zıplayalım daldan elma toplayalım’ şarkısı eşliğinde zıplayarak elma toplama hareketi yapılır.
Öğrencilerden biri elma ağaçlarının bekçisi olur ve bir müddet elma topladıktan sonra öğretmen bekçi geliyor diye
uyarı yapar. Bu sırada bütün çocuklar saklanır. Bekçi saklanmadan kimi yakalarsa, o öğrenci oyundan çıkar.
- 11 -
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
FEN VE DOGA ETKİNLİĞİ: KATI – SIVI DENEYİ
Öncesinde sınıfımızdan küçük bir oyuncak alıp buz kabının içine oturttuk. Buz kabına su doldurarak, buzdolabının
dondurucusuna koyup, uzun bir süre donmasını bekledik. Sonrasın da buz kalıbını donmuş olarak dondurucudan
çıkarttık. Sınıfımızın bir köşesine koyarak çocuklarla birlikte katı buzun, sıvı su haline geçişini gözlemledik.
ötürülerek
Yıldız sınıfı kitap çalışması yapıyor
partisinde
Ay sınıfı bahçe keyfinde
Güneş sınıfı step etkinliğinde
Gökyüzü sınıfı Gems etkinliğinde
OCAK
AYINDA DOĞANLAR
ZEKİ GÖK - YILDIZ SINIFI
BİLGE YOLDAŞ- YILDIZ SINIFI
DEREN ŞAHİN – GÜNEŞ SINIFI
GÖRKEM TOKYÜZ – GÖKYÜZÜ SINIFI

Benzer belgeler

özel egeberk anaokulu

özel egeberk anaokulu Keyifle, eğlenerek öğrenmeye devam ederek içimizdeki ritmi yakalamaya çalışıyoruz.

Detaylı