Puan ve Puanlama

Transkript

Puan ve Puanlama
OgameLand
Puan ve Puanlama
Cuma, 28 Mart 2008
Son Güncelleme Salý, 08 Nisan 2008
Ogame'de oyuncular için 3 çeþit sýralama vardýr. Puan Sýralamasý, Filo Sýralamasý ve Araþtýrma Sýralamasý. Ayný sýralamal
için de geçerli. Puan Sýralamasý, OGame'deki en büyük baþarý göstergesidir. Oyuncular puan listesinde olabildiðince yukarýda
olmak isterler.
Puanlama sistemi gayet basittir:
Harcanan her 1000 metal, kristal ve deuterium için 1 puan alýnýr. Yapýlan bütün binalar, araþtýrmalar, gemiler ve savunma ünite
için harcanan her 1000 metal, kristal ve deuterium 1 puandýr. Ancak Bilimsel Araþtýrmalarda kullanýlan Deuterium puana etki
etmez.
Bunun tersi de geçerlidir tabi. Gemi yahut savunma gereci kaybederseniz, bina yýkarsanýz, onlardan aldýðýnýz puan silinir. Bir
koloninizi sildiðinizde de oradan kazandýðýnýz tüm puaný kaybedersiniz.
Puan sýralamasýnda yükselmek için rakiplerinizden daha hýzlý hammadde harcamalýsýnýz. Daha çok hammadde bulmak için d
daha çok üretim ve saldýrý yapmalýsýnýz.
Filo Sýralamasýndaki Filo Puaný, yapmýþ olduðunuz gemi sayýsýný gösterir. Bu sayýya bütün gezegenlerimizdeki Solay Uydula
dahildir. (Savunma uniteleri dahil DEÐÝL.) Yapýlan her gemi için 1 puan eklenir. Farklý maliyet ve türdeki gemiler için farklý puan
eklenmez. Mesela 1 Solar Uydu yaptýðýnýzda 1 Filo Puaný kazanýrsýnýz. 1 Ölüm Yýldýzý (RIP) yaptýðýnýzda da 1 filo Puaný k
Bilimsel Araþtýma Sýralamasýndaki, Bilimsel Aþartýrma Puaný da filo Puanýndaki gibi, yapmýþ olduðumuz her Bilimsel Araþtýrm
kademesi için 1 puan eklenerek hesaplanmaktadýr.
Ogame'de her ittifak için de ayný 3 tür sýralama ve puanlama sistemi vardýr. Hesaplama yöntemi benzer.
Ýttifak Puaný: Ýttifakýn tüm üyelerinin puanlarý toplanýr, 1000'e bölünür ve ittifak puaný hesaplanmýþ olur.
Ýttifakýn Filo Puaný: Ýttifaktaki bütün oyuncularýn filo puanlarýnýn toplamýdýr.
Ýttifakýn Bilimsel Araþtýrma Puaný: Ýttifaktaki bütün oyuncularýn bilimsel araþtýrma puanlarýnýn toplamýdýr.
Önceki Ogame versiyonlarýnda puanlarýn güncellemesi belirli zamanlarda yapýlýyoru. Bu güncellemeler Türkiye saati ile 01:00,
http://www.ogameland.pandoraninkutusu.net
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 04:10
OgameLand
09:00 ve 17:00 saatlerindeydi. Ancak v0.78c versiyonunda itibaren gerçek zamanlý olarak gösterilmektedir. Artýk yaptýðýnýz bir
savaþtan sonra, hemen son puan durumunu görebilirsiniz.
Puan Hesabýnýn Bilinmeyenleri
Ogame, v0.78c versiyonundan itibaren gerçek zamanlý istatistik gösterimi aslýnda tam olarak gerçek zamanlý olarak çalýþmýyor
Güncelleme her savaþtan sonra sadece artan ve azalan gemiler göz önünde bulundurularak yapýlýyor. Bu halyle bazý
problemlerin ortaya çýkmasýna sebep olabiliyor. Problem þundan ibaret: Diyelim ki bir arkadaþýnýza savunmasýna destek için
filonuzu gönderdiniz. Orada yapýlan savaþtan hemen sonra puanýnýz hesaplanacaktýr. Ancak durmak için gönderdiðiniz gemiler
arkadaþýnýzýn gezegeninde durduðundan, sizin puanýnýzdan düþülecektir. Eðer gönderdiðiniz filo bütün gemilerinizden oluþuyo
puanýnýz bakan biri, bütün filonuzun vurulduðunu zannedebilir. Bu puan oynamasý, bir sonraki yeniden puan hesaplama
zamanýna kadar devam edecektir. Sanýrým bu yeniden hesaplama günde bir defa gece yapýlmaktadýr. Burada þunu
vurgulamakta yarar var. Puanýn gerçek zamanlý (aslýnda savaþ sonunda) hesaplanmasý için, Saldirmak görevi ile gönderilmiþ b
filo ile temas saðlanmalýdýr. Casus Sondasý ile yapýlan Casusuluk görevinde Casus Sondalarýnýn vurulmasý bu kapsama girm
Ancak harabe oluþturmak için 1 adet Casus Sondasi ile Saldirmak görevi ile gönderilmesi puanýn yeniden hesaplanmasý iþlemin
tetikleyecektir.
Not: "Puan Hesabýnýn Bilinmeyenleri" bölümünde açýklanan husular Ogame v0.78c versiyonunda, gözlem neticesinde tespit
edilmiþtir. Herhangi bir þekilde kesinlik arz etmezler.
http://www.ogameland.pandoraninkutusu.net
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 04:10