detaylar

Transkript

detaylar
 Şirket –– Sektör – Makroeko
onomi Haaberleri ‐ 1
15/07/201
16 Bank Asyaa (NÖTR; Ön
neri Yok; Hed
def Fiyat Yook) Bankanın TMSF tarafıından satışa konan imtiyyazlı A grubu
u hisseleri iççin ihale buggün yapılacakk. Hatırlanaccağı üzere 24
4 Haziran’daki ihale ön yeeterlilik için başvuran ikii adaydan birinin yeteerliliği geçip
p belgelerinnin tamamlanması için ek süre talebi üzerine bugünee ertelenmişti. Sabah gazetesi bugü
ünkü nüshassında Başbakkan Yardımccısı Canikli’niin ihalenin bir b kez dahaa ertelenmeeyeceği ve ilgili tarafın satışa sunnulan ve şirketin %40’ını temsil edden imtiyazzlı hisselerin
n yarısından
n bir fazlassını satın almak sureetiyle Bank Asya’da kontrolü sağğlayabileceği şeklindekii değerlend
dirmesine yeer verdi. Kuruluş sözleşm
mesi gereği A A grubu hissseler Yönetim
m Kurulu üyye adaylarınıı Genel Kurrul’a sunma imtiyazına sahip bulunnuyor. Hazirran ayında Sabah S
gazettesinde Suud
di Arabistan
n merkezli A
Al‐Rajhi Bank, Bank Alja
azira, Al Biladd Bank ve Alnima A
Bank’tan bir veyaa daha fazla
asının satışlaa ilgilenmessinin muhtem
mel olduğu yazılmıştı. Pegasus H
Havayolları (HAFİF OLUM
MSUZ; Getiri Beklentisi: Endekse Parralel; 12 aylıık Hedef Fiya
at: 18,45 TL)) Haziran 20016’da yıllık %1,8 daralm
ma ile 1,98 m
milyon yolcu
u taşıdığını aççıkladı. İç haat yolcu sayısı yıllık %1,3
3 artarken, dış hat yolccu sayısında %6,8 daralm
ma gerçekleşşti. 2Ç16’da ise toplam yolcu sayısı yıllık bazdaa %4,4 artışş gösterdi (İçç hat yolcu sayısı:+%9,3; Dış hat yolccu sayısı: ‐%4
4,2). Şirketinn yolcu doluluk oranı isee Haziran ayında yıllık bazda 3,2 puan p
düşüşlee %76,2, 2Ç16’da ise yılllık bazda %
%1,0 düşüşle %77 olarakk gerçekleştti. Yukarıda b
belirtilen zayyıf büyüme veerileri yakın zamanda açıklanan DHM
Mİ Haziran ayyı verilerindee belirtildiğii için hisse fiyyatı üzerinde
eki etkinin haafif olumsuz olabileceğini tahmin ediyyoruz. Türk Havaa Yolları (N
NÖTR; Getiri Beklentisi: Endekse Paralel; 12 aylık a
Hedef Fiyat: 8,40 TL) Haziran
n 2016’da to
oplam yolcu sayısını yıllıkk %4,4 düşüşşle 5,04 milyon olarak açıkladı ‐ iç hatt ve dış hat yyolcu sayılarıı sırasıyla %
%4,2 ve %4,6
6 daraldı. Bö
öylece Ocakk‐Haziran 2016 dönemi için i
toplam yolcu büyüm
me hızı yıllıkk %5,5 oldu
u (iç hat +%7
7,9, dış hat +
+%3,9). THY’ nin yolcu sayısı en son M
Mayıs 2016‘dda %4.9 büyyümüş, bunaa göre Ocakk‐Mayıs 2016
6’daki büyüm
me hızı da %77,7 olarak ge
erçekleşmişti. Yolcu doluuluk oranında
a ise Haziran
n ayında yılllık 5 puanın üzerinde, Occak‐‐Hazirann döneminde
e ise yıllık 4 p
puanın üzeri nde bir gerilleme olduğu
u görülmektte.
DHMİ tarrafından dah
ha önce yayyınlanan Haaziran ayı se
ektör verisin
ne göre Türrkiye’de havvalimanlarınıı kullanan ttoplam yolcu sayısı %16
6 daralmış, toplam dış hat yolcu sa
ayısı ise yıllıık %29 gerilemişti. Aynıı şekilde TH
HY tarafındaan ana merrkez olarak kullanılan İstanbul Atatürk Havalim
manı’nın ‐ AHL A
‐ yolcu
u sayısında yıllık %9 gerileme kayde
edilmişti. Buu bağlamda THY’nin ken
ndi Haziran aayı yolcu sayyısında yıllarr sonra ilk kez görülen
n yıllık bazdaki daralmaa bir sürpriz içermemekktedir. Haziraan ayı sonu
unda AHL’dee gerçekleşeen terörist saldırının s
da etkisiyle yılıın geri kalan
nına ilişkin hava yolcusu büyüme tre
endinin zayıff seyrini devvam ettirmeesi beklenebilir. Haberler Makro H
TÜİK Nisaan ayı işgücü
ü verilerini açıklayacak.
a
Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı Şubat ayınd
da %9,9’dan,, Mart ayında %9,7’ye gerilerken, tarım t
dışı işssizlik oranı aynı dönemde %11,8’denn, %11,5’e düştü. d
İşsizlikk oranı 20114 Mayıs ayından bu yana çift haneede kalırken, Şubat ve Mart M
aylarınnda tek hane
eye geriledi.. İşgücü kattılım oranınd
daki düşüş işşsizlik oranınnın azalmasın
na neden old
du. 2015 yılı nın Kasım ayyından 2016
6 yılının Mart ayına kadaarki sürede 5
500,000 yenii iş yaratılırke
en, işgücüne katılan sayıssı 266,000 oldu. Maliye Baakanlığı Haziran bütçe ve
erilerini açık layacak. Büttçe Haziran a
ayında 3,7 m ilyar TL bütçe fazlası, 8,7
7 milyar TL faiz dışı fazlla verdi. Oca
ak‐Mayıs dönneminde ise bütçe fazlası 9 milyar TTL faiz dışı fa
azla ise 33,2
2 e Haziran ayında 10,2 miilyar TL açık verirken faizz milyar TL ggerçekleşti. Hazine’nin açıkladığı nakkit bazlı bütçe
dışı açık 8,,6 milyar TL o
oldu. Temmuz beklenti ankketinde yılso
onu enflasyoon beklentilleri arttı. Yılsonu enflasyyon beklentileri Haziran
n ayında %77,64 seviyesinden, Temm
muz ayında %7,81 seviyyesine yükseldi. 12‐ay soonrası beklentiler %7,60
0 seviyesind
den, %7,59 seviyesine ge
erilerken, 24‐‐ay sonrası b
beklentiler %
%6,95 seviyessinden, %7,0
03 seviyesinee çıktı. onomi Haaberleri ‐ 1
14/07/201
16 Şirket –– Sektör – Makroeko
Anadolu Efes (NÖTR;; Getiri Beklentisi: Endeeksin Altınd
da; 12 aylık Hedef Fiyatt: 18,48TL) 2Ç16 hacim
m sonuçları:: 2Ç16’da ko
onsolide bazda hacim % 7,8 düşerek 5,8 milyon hlt (hekto liitre) oldu. Anadolu A
Efess yurtdışı b
bira operasyonları (EBI) ise hacim bazında %6
6,9 daralma gösterdi vee 4,1 milyon
n hlt olarakk gerçekleştti. Problemli olmaya de
evam eden Ukrayna’yı çıkardığımızzda toplam yurtdışı bira hacmindee sadece %55,7’lik bir darralma olduğu
unu görüyorruz. Açıklanan rakam şirket beklentisiinden iyi olm
makla birliktee bunun seb
bebi şirketin faaliyet gösterdiği bölgeelerde mevsiim sıcaklıklarrının dönem boyunca be
eklentilerden
n yüksek olması oldu. Hacim daralmasındaki yyavaşlamanıın geçici old
duğunu düşüünüyor, ve önümüzdekii de daralmanın artacağını düşünüyoruuz. Anadolu Efes’in yurtiçi operasyonnları hacmi ise toplamdaa çeyreklerd
%9,9 daraaldı ve 1.7 miilyon hlt olarrak gerçekleşşti. Bu daralm
manın sebeb
bi Ramazan aayı, düşen turist sayısı vee artan terö
ör olayları olduğundan o
ilerleyen çeeyreklerde hacimdeki h
düşüşün nisppeten daha az olacağınıı öngörüyoruz. Hacim raakamının hissse senedi fiyyat performaansı üzerine e
etkisinin nöttr olmasını bekliyoruz. Coca‐Colaa İçecek (NÖ
ÖTR; Getiri Beklentisi: B
Enndekse Para
alel; 12 aylık
k Hedef Fiyaat: 42,80TL) 2Ç16 hacim
m sonuçları:: Coca‐Cola İçecek konsolide bazda 2Ç16’da 36
60 milyon biirim kasalık satış yaptı, rakam yıllıkk bazda %5’’lik artışa tekabül ediyorr. Kırılıma gööre yurtiçi hacim yıllık bazda %3,6 aartarak 176 m
milyon birim
m kasaya ulaaştı. Artışın temel sebebi Haziran ayı boyunca yürrütülen Ramazan ve Avruupa Kupası kampanyalarıı oldu. Yurttdışı hacim 2Ç16’da %6,3 artış göstterdi ve 184
4 milyon birrim kasa olaarak gerçekle
eşti. Yurtdışıı operasyon
nlarında Pakiistan piyasassında ciddi haacim büyümeleri yakalan
nmış olsa da,, bu zayıflaya
an Orta Asyaa operasyon
nları tarafınd
dan dengelendi ve konssolide hacim artışı, bekle
entimiz olann %6,9 büyümenin birazz altında gerçekleşti. Geenel olarak b
büyümenin bbeklentimizin
n altında kalm
ması düşük kkalan petrol ffiyatlarından
n kaynaklan
ndı. Düşük petrol fiyatları ve artan tterör olaylarının kötü etkilediği bir diğer coğrafya ise Ortaa Doğu’ydu..; Irak’ın başşı çektiği bölge satışlarınnda toplamd
da %7,9 dara
alma gözlenddi. Açıklanan
n rakamların
n hisse seneedi fiyatına eetkisinin nötrr olmasını beekliyoruz. Şekerbankk (OLUMLU
U; Getiri Be
eklentisi: Nöötr; 12 aylıık Hedef Fiiyat: 1,60 TTL) borsaya gönderdiğii açıklamad
da 10 yıl vaadeye ve 30
00 milyon ddolar tutara kadar ikinccil Sermaye niteliğine haiz h
yurtdışıı borçlanmaa yapmak üzere yabanccı bankalara yetki verdiğini duyurdu
u. Bankanın 1Ç16 sonundaki SYR’sii sektörün %
%14,9 olan o
ortalamasının
n oldukça alttında %13,0 civarında kalmıştı. Ayrıcaa, bankanın N
Nisan ayındaa icradan saatış yoluyla ortaklarında
an BTSA Seccurities’e aitt olan hisseleri 175 milyyon TL bede
el ile almasıı sonucunda SYR’sinin 9
90 baz puan daha düşmüüş olabileceğğini hesaplıyo
oruz. Şekerbaank son çeyrreklerde SYR
R üzerindekki baskı nedeeniyle kredilerde çok tem
mkinli bir bü
üyüme izlem
mek zorundaa kalmış, ban
nkanın 1Ç16
6 sonu itibaarıyla kur etkkisinden arın
ndırılmış yıllıkk kredi artışı ancak %3,7
7 olmuştu (seektörde %11
1,4). Yorum:: Bankanın sermayeyi güçlendirme
e çabası ol umlu karşılaanacaktır. Gerek G
yurtdıışı maliyetle
erin elverişlii seviyelerd
de olması gerekse g
hissse alımı soonrası oluşan ek baskı Sermaye benzeri kre
edi arayışınıı hızlandırm
mıştır diye düşünüyoruz
d
. Sermayeniin güçlendirilmesi banka
anın kredi ttarafında da daha etkin
n olmasına yyardımcı olabilir. entisi: Nötr;; 12 aylık Hedef H
Fiyat: 6,85 TL) – Hürriyet Ga
azetesi’ndekii Teknosa ((OLUMSUZ; Getiri Bekle
habere gö
öre, Teknosa Eylül sonun
na kadar kârllı olmayan to
oplam 77 ma
ağazasını kappatmayı plan
nlıyor. Şirkett bu yıl 13 m
mağaza kapaanışı gerçekleştirmişti. M
Mağaza kapatmalarla Şirkket yeniden yapılanma ile etkinliğinii ve kârlılığğını artırmayı hedefliyor.. Mağaza kaapanışları kıssa vadede ciroyu düşürsse de uzun vadede v
kâraa olumlu katkı yapabilir.. Vakıfbankk (NÖTR; Ge
etiri Beklentiisi: Nötr; 122 aylık Hedeff Fiyat: 5,50
0 TL) gerekli yasal onayın
n çıkmasının
n ardından iipotekli Şekeerbank hisselerinin satışı dolayısıyla ((yasal kesintiler sonrası) 150 milyon TL tutarındaa tahsilat yaaptığını açıklladı. Söz kon
nusu tutar b ankanın 3Ç1
16 sonuçların
na etki yapa cak. Hatırlan
nacağı üzeree yasal karaar sonucu Şeekerbank, ba
anka ortakla rından BTA Securities’e ait olan sözz konusu hissseleri Nisan
n ayındaki açık artırmaada 175 miilyon TL beedel ile satın almıştı. Yorum: Y
Söz konusu ge
eliri net kârr tahminlerimizi eklemiştik. Banka için 2016 yılıında 2,1 milyyar TL düzeyinde net kârr bekliyoruz. Onay kararıı piyasa bekklentileri doğğrultusunda olduğu için hhisse fiyatınaa etkisinin Nö
ötr olacağını düşünüyoru
uz. CAM SEKTTÖRÜ – NÖTTR; Bloombe
erg’ün haberrine göre Türrkiye renksiz düz cam ithhalatını izlem
meye almayaa başladı. Şiişe Cam Grubu hisseleri (Şişe Cam; N
NÖTR; Getiri Beklentisi: Nötr; 12 Ayylık Hedef Fiyyat: 3,77 TL,, Trakya Caam NÖTR; Getiri G
Beklen
ntisi: Endekssin Üzerinde
e; 12 Aylık Hedef H
Fiyat: 2,65 TL, An
nadolu Cam;; NÖTR; Geetiri Beklenttisi: Nötr; 12 1 Aylık Heddef Fiyat: 2,32 2
TL) düzz camda pazzar payı açısından liderr konumda.. Bu adımla p
potansiyel da
ampinge karşşı tedbir alınmak istendiğ
ğini düşünüyyoruz. Makro H
Haberler Merkez B
Bankası Mayyıs ayı cari denge d
verileerini açıklaya
acak. Mayıs ayında cari i açığın 2,8 milyar dolarr olarak geerçekleşmesiini bekliyoruz. Ortalam
ma piyasa beklentisi ise 2,72 m
milyar dolar düzeyinde.. Tahminim
mizin gerçekleeşmesi durumunda yıllıkk bazda cari açık Nisan ayında 28,5 milyar dola
ardan, Mayıss ayında 277,1 milyar do
olara gerileyecek. Cari aaçık geçen yıılın Mayıs ayyında 43 millyar dolar dü
üzeyindeydi.. Düşen enerji faturası iyileşmenin
n en önemlii nedeni old
du. Cari açıkkta son bir yyılda 16 milyar dolarlıkk nin enerji fatturası 16,3 milyar m
dolar düştü. Diğerr yandan, yıllık enerji vee iyileşme ggerçekleşirkeen, Türkiye’n
altın dışı d
denge aynı dö
önemde 2,5 milyar dolarr kötüleşti. Tüik Mayııs sanayi üre
etim verilerini açıklayacaak. Takvim e
etkisinden arrındırılmış veerilerde %4 ccivarında birr büyüme b
bekliyoruz. Ortalama O
büyyüme beklenntisi ise %3,6 düzeyinde. Diğer yanddan 3 aylık ortalamalara
o
a bakıldığınd
da sanayi ürretiminde ivm
me kaybının devam etm
mesini bekliyo
oruz. Nisan aayında %3,1 olan 3‐aylıkk ortalama büyümenin, Mayıs ayınd
da %2,6’ya geerilemesini b
bekliyoruz. Ş
Şubat ayında söz konusu rakam %5,3
3 seviyesind
deydi. Türkiyye’nin PMI endeksi de ü ç aylık ortalamalarda dü
üşüş eğilimi gösteriyor. Ocak ayındaa 51,3 olan 3 aylık ortalama PMI, M
Mayıs ayında 49,2 oldu. PMI, Haziran
n ayında da düşmeye de
evam ederekk 48,6 olaraak gerçekleşti. Merkez Bankası Temm
muz ayı bek
klenti anketi ni açıklayacak. İleriye dö
önük enflasyyon beklentilerinde artışş olabilir. H
Haziran enflasyonu bekklentilerin üzzerinde %0,,47 gelmiş, yıllık enflassyon %6,6’d
dan %7,64’ee yükselmişti. Haziran anketinde yılsonu enfl asyon bekle
entisi %7,64,, 12‐ay ve 224‐ay sonrası enflasyon
n beklentileeri ise sırasıyla %7,60 ve %
%6,95 seviyeesindeydi. onomi Haaberleri ‐ 1
13/07/201
16 Şirket –– Sektör – Makroeko
Garanti B
Bankası (NÖ
ÖTR; Getiri Beklentisi: Endeksin Üzerinde; 12 aylık Hedeef Fiyat: 10
0,00 TL) Çin
n Eximbank’’ından 300 milyon dola
arlık kredi saağladı. Kaynak Türk itha
alatçılarının bu ülkeden yapacaklarıı dışalımın finansmanın
nda kullandırılacak. Yorrum: Bu bo
orçlanma, Çin’in ithalattta artan payına paralell e özel sektörrün uzun vad
deli borcu iççerisinde Çinn’in payı 201
10’daki %0,8
8 gerçekleştti. TCMB verrilerine göre
seviyesind
den 2016 Nissan ayında %
%1,3’e yüksel di. Yapı Kred
di Bankası (N
NÖTR; Getiri Beklentisi: Endeksin Üzerinde; 12 aylık Hedef f Fiyat: 4,95 TL) bir grup
p yabancı baankayı 7 yıl vvadeli Euro tahvil ihracı iççin yetkilend
dirdiğini açıkladı. Bloombberg’den bu sabah geçen
n haberde d
de, söz konu
usu borçlanm
manın 550 milyon dolar ile tamam
mlandığı ve m
maliyetin %4
4,625 olarakk belirlendiğği bilgisi yer aldı. Yorum: Yapı Kredi’nnin son borçllanması Bankkacılık sistem
mindeki olum
mlu eğilimlerii yansıtıyor. Öyle ki Türrk özel sektö
ör bankalarınnın toplam yabancı y
borççları içerisindde uzun vad
deli olanların
n oranı bir yıl önceki %68 % seviyesinden 2016 Nisan itibarıyla %86’ya çıkmış görüünüyor. Bankkaların vadee uyumsuzlu
uğu ve munzzam karşılık m
maliyeti açısıından bu eğilim olumlu kkabul ediliyorr. Yapı Kred
di Bankası (N
NÖTR; Getiri Beklentisi: Endeksin Üzzerinde; 12 a
aylık Hedef Fiyat: 4,95 T
TL) Financiall Times (FT)) gazetesindee çıkan habe
ere göre Yapıı Kredi’nin İtaalyan ortağı Unicredit Poolonya’da yerleşik iştirakii Bank Pekaao’nun %10’’unu yaklaşık 800 milyo n euro gelirr sağlayacak şekilde satm
mayı planlıyo
or. Açıklamaa Unicredit’in internet bankacılığı yapan y
iştirakki Finecoban
nk’taki %10 payını 328 m
milyon Euro
o’ya satışının
n hemen arrdından geld
di. FT’deki yo
orumda Uniicredit’in Yap
pı Kredi payyını da satabbileceği görü
üşü yer aldı.. Yorum: Unicredit Koçç Finansal Hizmetler (KFH
H)’deki Koç Holding ile birlikte eşit ortaklığı üze
erinden Yapıı Kredi Ban
nkası’nın %4
41’ine sahip bulunuyor. Benzer hisse satışı açııklamaları M
Mayıs ayında
a Yapı Kredii Bankası’nd
da önce sertt satışa nede
en olmuş, anncak Unicred
dit tarafından Yapı Kredii’ye çok öne
em verdiklerii şeklindekii duyuruların
n da etkisiyle
e hisse kısa ssürede kayıplarını fazlasıyyla geri almışştı. Gerçekte
en de dolaylıı ortaklık needeniyle Uniicredit’in Yap
pı Kredi’ye illişkin bir payy azaltma kararı alması ddaha karmaşık olabilir vee hisse üzerrindeki etki dolaylı yolda
an olacaktır.. Diğer tarafftan Unicred
dit’in başka üülkelerdeki iştiraklerden
i
n hisse satışşları yoluyla kkaynak sağlıyyor olması Yaapı Kredi üze
erindeki belirrsizliği oluml u anlamda a
azaltabilir. Makro H
Haberler TCMB Başşkanı Murat Çetinkaya, k
küresel büyüüme zayıf seyrederken, T
Türkiye'nin oolumlu yönd
de ayrıştığınıı belirtti. Ç
Çetinkaya, Tü
ürkiye Banka
alar Birliği’n de sunum yaptı. y
Sunum
munda, küreesel finans piyasalarında
p
a oynaklıklaarın devam ettiğini belirten Çetinkaaya, gelişme
ekte olan ülkelere yöneelik portföy akımlarının
n dalgalı birr seyir izlediğini ve riskk primi gösteergelerinin yatay y
seyretttiğini ifade etti. Çetinkaya, küresell büyüme zayıf seyrederken, Türkiye
e'nin olumluu yönde ayrışştığını bildird
di. Murat Çettinkaya, ihracat reeskontt kredileriniin rezervleree pozitif katkkı yapmaya ddevam ettiğğini, reeskontt kredilerininn rezervlere katkısının 7 7
milyar dolları aştığını vvurguladı. onomi Haaberleri ‐ 1
12/07/201
16 Şirket –– Sektör – Makroeko
HAVACILIK SEKTÖRÜ –– OLUMSUZZ: DHMİ’den yapılan açıklamaya göre Türkiye’de hhavalimanlarını kullanan
n österdi. Ramazan nedeniiyle yolcu sayılarında birr yolcu sayıısı Haziran 2016’da yıllıkk bazda %16 daralma gö
baskı olaccağını öngörm
müştük, anccak açıklanann rakamlar beklentilerim
b
mizden daha kötü bir gerrçekleşmeyee işaret ediyyor. Dış hat yyolcu sayısında Mayıs ay ındaki %21 d
düşüşten son
nra Haziran aayında da tarrihi anlamdaa kötü bir ssonuçla yıllıkk %29 daralma görülürkken, iç hat yolcu y
sayısı yıllık bazda %2 düşüş gösterdi. g
Bu
u sonuçlardan sonra sekktörün toplam yolcu sayıısı 2Ç16’da yyıllık %7, Oca
ak‐Haziran 20016 dönemin
nde ise %0,2
2 gerilemiş oldu (iç hatt +%9, dış hat ‐%12). H atırlatmak gerekirse, g
toplam yolcu sayısı Ocak‐‐Mayıs 2016
6 dönemind
de %4 büyüm
müştü.
TAV Havalimanları’nın
n ana operasyonu olan vee THY tarafın
ndan birinci üs olarak kuullanılan İstan
nbul Atatürkk Havaliman
nı’nda (AHL) Haziran ayında yolcu saayısı yıllık %8
8,5 daraldı (iç hat ‐%9, ddış hat ‐%8).. Pegasus’un
n birinci, TH
HY’nin ikinci üs olarak ku
ullandığı Sabbiha Gökçen Havalimanı’’nda (SGH) i se Haziran ayında a
yolcu
u rakamı yıllık %2 geriledi (iç hat +%
%2, dış hat ‐%
%10). Yılın ilkk 5 ayında AH
HL ve SGH’daa yolcu büyü
üme oranlarıı toplamda %2,2 ve %1
16 olarak gerrçekleşmişti. Haziran ayı ile birlikte illk altı ayda yyolcu sayısı A
AHL’de %0,2
2 (iç hat +%
%0,3 dış hat +%0,1 – TA
AV Havalimaanları 2016’d
da dış hat yo
olcu’da %7‐99 büyüme öngörüsünde
ö
e bulunmuşştu) artarken, SGH’da %12 seviyelerinnde geriledi. Haziran ayyı yolcu perfformansını se
ektör katılım
mcıları açısınd
dan olumsuz olarak değeerlendiriyoru
uz – Nisan vee Mayıs aylaarında artan
n oranda etkkili olan güveenlik endişeleri Haziran ayında da ttrafikte baskı yaratırken,, Ramazan‘ın da yolcu talebi üzeriinde olumsuuz etkisi oldu. Normal şartlarda ş
Ram
mazan sonrası Temmuzz ayında tallepte bir normalleşme öngörülebilir
ö
rdi, ancak Haaziran ayı so
onunda AHL’
L’de gerçekle
eşen teröristt saldırı so
onrası bu beklentinin b
gölgede kallması olasıd
dır. Bu anla
amda havayyolu şirketleri ve TAV
V Havaliman
nları’nın finansal perform
mansları açısıından risklerin devam etttiğini düşünüüyoruz. Türk Trakttör (NÖTR; G
Getiri Beklen
ntisi: Nötr; 112 aylık Hede
ef Fiyat: 88,5
50 TL) OSD’yye (Otomotivv Sanayicilerii Derneği) H
Haziran 2016 satış rakam
mlarını ilettii. Buna göre
e şirketin top
plam satışlarrı 3.656 ade
et (yıllık %12
2 daralma) olarak gerçeekleşti. Kırılıma göre yuurtiçi satışlarr 2.580 adet olurken (% 14 daralma)), ihracat isee 1.070 ad
det olarak gerçekleşti (5% daralm
ma). Açıklanan rakamların genel itibarıyla hisse fiyatıı performan
nsına etkisinin nötr olma
asını bekliyorruz. 

Benzer belgeler

SEKTÖR 24/02/201 Akçansa piyasa ka Cnbc-e k Çimsa

SEKTÖR 24/02/201 Akçansa piyasa ka Cnbc-e k Çimsa ma  gerçekleşşti.  2Ç16’da  ise  toplam  yolcu  sayısı  yıllık  bazdaa  %4,4 artışş gösterdi (İçç hat yolcu sayısı:+%9,3;  Dış hat yolccu sayısı: ‐%4 4,2). Şirketinn yolcu doluluk oranı isee  Hazir...

Detaylı

06/08/2013 Yabancı yatırımcılar Temmuz ayında BIST`te

06/08/2013 Yabancı yatırımcılar Temmuz ayında BIST`te arlık  kredi  saağladı.  Kaynak  Türk  itha alatçılarının  bu  ülkeden  yapacaklarıı  dışalımın  finansmanın nda  kullandırılacak.  Yorrum:  Bu  bo orçlanma,  Çin’in  ithalattta  artan  payına  par...

Detaylı