IPNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ Sizinle Bizim Aramızda Kalacak

Transkript

IPNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ Sizinle Bizim Aramızda Kalacak
ABONELİK SÖZLEŞMESİ
ADSL/VDSL2/YALIN/FİBER
İNTERNET EKİ
KURUMSAL
BİREYSEL
Bağlan Yapılacak Telefon Numarası:
Bağlan Yeri
:
Bağlan Adresi
:
Posta Kodu
:
Adı
:
Soyadı
:
Cinsiye
:
Anne Kızlık Soyadı
:
Eği m Durumu
:
Unvan
:
Sektör
:
Vergi No
:
Dernek Tescil No
:
Yetkili Adı
:
Yetkili Soyadı
:
Yetkili T.C. Kimlik No
:
veya YALIN İnternet İs yorsanız İşaretleyin
Ev
İş
Abonelik Tipi :
İlçe :
Kadın
Bireysel
Kurumsal
İl :
Erkek
T.C. Kimlik No :
Meslek :
Yok
İlköğre m
Lise
Üniversite
Yüksek Lisans
Doktora
Özel
Kamu
Yüksek Okul
Vakıf / Dernek Vergi dairesi:
Ticaret / Vakıf Sicil:
İRTİBAT BİLGİLERİ VE FATURA TERCİHLERİ
Cep Telefonu
:
Faks
:
E-Posta
:
İr bat telefonu :
E-posta adresi ve diğer ir bat bilgilerimi tam ve doğru vermemem, bilgilerimde olabilecek değişiklikleri
bildirmemem durumunda kanun ve yönetmeliklerin IPNET’e ge receği yükümlülüklerin yerine ge rile
mememesi nedeniyle IPNET’i sorumlu tutmayacağımı kabul ediyorum.
(Aşağıdaki seçeneklerden sadece birini seçebilirsiniz.)
IPNET faturamı e-posta olarak almak is yorum.
IPNET faturamın basılı olarak adresime gönderilmesini is yorum.(Fatura adresi, bağlan adresinden
farklı ise al aki adres bilgilerini doldurunuz.)
Fatura Adresi
:
Posta Kodu
:
İlçe :
İl:
Ayrın lı fatura is yorum.
Faturalarınız her ay düzenli olarak e-fatura portaline yüklenmektedir. E-fatura portalindeki son 6 aya ait
faturalarınızı www.ipnet.com.tr adresinden tek şifrenizle giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.
KULLANICI KİMLİĞİ
Tercih e ğiniz kullanıcı bilgilerinizi yazınız ve bu bilgileri lü en saklayınız. Tercih edilen kullanıcı adı başkası
tara ndan daha önce alınmış ise, tara mızdan başka bir kullanıcı adı verilecek r.
Kullanıcı Adı
:
Kullanıcı Şifresi
:
@ipnet
STATİK IP(Sta k IP hizme ayrıca ücretlendirilir.) :
İs yorum
İstemiyorum
ABONE tara ndan tercih edilen; (Yalnızca bir tercih yapınız)
ADSL TARİFE / PAKET’İ
:
VDSL TARİFE / PAKET’İ
:
YALIN İNTERNET TARİFE PAKET’İ :
FİBER İNTERNET TARİFE PAKET’İ :
ÖZEL HÜKÜMLER
MADDE-1 KONUSU
Bu IPNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ ADSL/VDSL2/FİBER
İNTERNET EKİ’nin konusu, ABONE’ye sunulanADSL /
VDSL2/FİBER İNTERNET HİZMETİ ile ilgili olarak
TARAFLAR’ın karşılıklı hak, yetki ve yükümlülüklerini
düzenlemek r.
MADDE-2 TANIMLAR
ADSL/VDSL2 İNTERNETHİZMETİ: Bakır erişim ha
üzerinden veri ile şimine olanak sağlayan, veri
indirme/yükleme hızlarının duyurulan hızlara kadar
değişiklik gösterebildiği asimetrik servisi,
FİBER İNTERNET HİZMETİ: Fiber erişim ha
üzerinden veri ile şimine olanak sağlayan, veri
indirme/yükleme hızlarının duyurulan hızlara kadar
değişiklik gösterebildiği asimetrik servisi,
SÖZLEŞME:İşbu IPNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ
ADSL/VDSL 2/FİBER İNTERNET EKİ’nin ayrılmaz bir
ekini ve parçasını oluşturduğu IPNET ABONELİK
SÖZLEŞMESİ’ni,
LİMİTSİZ PAKET:IPNET’in FATURA DÖNEMİ’ne
ilişkin kota sınırlamasının olmadığı, kota aşım
ücre nin uygulanmadığı PAKET’leri,
LİMİTLİ PAKET: IPNET’in FATURA DÖNEMİ’ne
ilişkin kota sınırlamasının olduğu, belirlenen kota
sonrası kota aşım ücre nin uygulandığı, aylık
erişim ücre ve kota aşım ücre nin toplamı için
azami ücre n uygulandığı PAKET’leri,
GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ:Abonelerin talebi
üzerine bu Usul ve Esaslar kapsamındaki
işletmeciler tara ndan sunulmak zorunda olan,
alan adı, IP ve port listesi üzerinden seçilen
profile göre sunulan ücretsiz filtreleme hizme ni
ifade eder.
USUL VE ESASLAR :24.08.2011 tarihli, 2011/DK14/461 sayılı BTK Kurul Kararı kapsamında
onaylanarak yürürlüğe giren ‘’Güvenli İnternet
Hizme ’ne İlişkin Usul ve Esaslar’dır.
MADDE-3 TARİFE VE PAKETLERE İLİŞKİN
HÜKÜMLER
3.1.Bağlan ücre nin taksitli olacak şekilde IPNET
faturalarında yer alması durumunda abonelik iptali
yapılırsa, kalan taksitlerin tamamı ABONE’den
defaten tahsil edilir.
3.2.Belirli bir hız limi ifadesi ile hızı tanımlan
TARİFE/PAKET’lerde en fazla tarif edilen kadar hız
desteklenecek r.
3.3.ADİL
KULLANIM uygulaması
bulunun
TARİFE/PAKET’ lerde, FATURA DÖNEMİ içerisindeki
veri kullanımı ADİL KULLANIM miktarını aş ğında
takip eden FATURA DÖNEMİ’ne kadar internet
kullanım hızı düşürülecek r.
3.4.Süreli internet PAKET’lerinde seçilen sürenin
sonunda abonelik sona erer.PAKET ücre ,
ak vasyon tarihini takiben tahakkuk e rilecek ilk
faturaya yansı lır ve defaten tahsil edili r.LİMİTLİ
PAKET’lerde kota aşım ücre , kota aşımının yapıldığı
FATURA DÖNEMİ’ni takip eden faturaya yansı lır.
Abone seç ği süre boyunca TARİFE/PAKET
değişikliği yapamaz.Ancak almış olduğu süreli
internet PAKET’inin kullanımından ve tüm
haklarından vazgeçerek istediği yeni bir PAKET’e
geçebilir. Bu durumda herhangi bir bedel iadesi talep
edemez ve yeni PAKET’in kullanıma alındığı tarih
i bariyle
yeni
TARİFE/PAKET
üzerinden
ücretlendirilir.
3.5.Abonenin devir ve/veya nakil talebinde
bulunabileceği PAKET’ler hakkında bilgi MÜŞTERİ
KANALLARI’nda bulunmaktadır.
MADDE-4 TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1.ABONE’nin SATIŞ NOKTALARI vasıtasıyla
ADSL/VDSL2/FİBER İNTERNET HİZMETİ için talepte
bulunması
halinde
IPNET,talebin
SATIŞ
NOKTALARI’na yazılı olarak yapıldığı veya
SÖZLEŞME’nin 4.6. hükmüne göre belgelerin
SATIŞ NOKTALARI’na ulaş ğı tarihten i baren 15
(onbeş)
gün
içerisinde
ilk
bağlan yı
gerçekleş recek r.
4.2.ADSL/VDSL2/FİBER İNTERNETHİZMETİ’ne ilişkin
hız, ABONE’nin yararlandığı hizmet açısından
maksimum hızı oluşturmaktadır.
4.3.IPNET tara ndan, ADSL/VDSL2/FİBER İNTERNET
HİZMETİ’ne ilişkin ABONE’ye aksi belir lmedikçe
yerinde kurulum hizme verilmeyecek r.
4.4.ABONE’nin
ADSL/VDSL2/FİBER
İNTERNET
HİZMETİ’nden
yararlanabilmek
çi in
asgari
nitelikleri hazi tüm cihaz ve donanımı (bilgisayar,
modem, spli er, bağlan kabloları vb.) aksi
belir lmedikçe
kendisinin
temin
etmesi
gerekmektedir.
4.5.LİMİTLİ PAKETLER’i kullanan ABONE’nin tercih
e ği TARİFE’ye göre belirlenen kota limi ni aşması
halinde limit üstü kullanım miktarı ‘’kota aşım
ücre ’’ olarak faturaya yansı lacak r.LİMİTLİ
PAKETLER’i kullanan ABONE’ye faturalandırılacak
aylık toplam ücret (aylık erişim ücre + kota aşım
ücre )
IPNET
tara ndan
belirlenen
ve
www.ipnet.com.tr adresinde duyurulan azami
ücre aşamaz.
4.6.İşbu
IPNET
ABONELİK
SÖZLEŞMESİ
ADSL/VDSL2/FİBER İNTERNET EKİ, SÖZLEŞME’nin
ayrılmaz bir parçası olup, SÖZLEŞME hükümleri ile
birlikte yorumlanacak r, burada ye r alan
hükümlerin SÖZLEŞME hükümlerine aykırılık teşkil
etmesi halinde bu IPNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ
ADSL/VDSL2/FİBER İNTERNET EKİ hükümleri geçerli
olacak r.IPNET
ABONELİK
SÖZLEŞMESİ
ADSL/VDSL1/FİBER İNTERNET EKİ, sure ABONE’ye
verilmek üzere 1 (bir) asıl nüsha olarak
/
/
tarihinde…………………………..
………………………………….…………………………………………...
.............................................adresinde akdedilmiş r.
Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru ve tam olduğunu beyan eder, hatalı ve noksan olması durumlarında
meydana gelecek zararları ve tahakkuk edecek ücretleri IPNET L.T.D Ş.T.İ’nin yürülükteki ücret tarifesine
göre ödeyeceğimi; işbu beyanın SÖZLEŞME’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu;seçmiş olduğum
TARİFE/PAKET’e ilişkin IPNET tara ndan tam olarak bilgilendirildiğimi;işbu IPNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ
ADSL/VDSL2/FİBER İNTERNET EKİ’niimzalamadan önce, tüm maddeleri okuduğumu, anladığımı, kabul
e ğimi gayrikabili rücu olarak beyan ve taahüt ederim.
ABONE / VEKİL
AD
:
SOYAD :
TARİH :
IPNET LİMİTED ŞİRKETİ
ADINA İMZA
Serkan CANDAN
/
/
ABONE / VEKİL İMZA