Ervahı Ezelde Levhi Kalemde

Transkript

Ervahı Ezelde Levhi Kalemde
DİZİ KEREM
SEYİR ÇIKICI
DURAK SESİ LA *dügah*
ARIZA SESİ Sİ b2
ERVAHI EZELDE LEVHİ KALEMDE
YÖRE ERZURUM
KAYNAK AŞIK SÜMMANİ
KAYNAK YAVUZ TOP
NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU
TEL 419 69 55-60 KIZILAY
usul aksak
œœœœœ œœœ œ œœœœ 7 œœœœœ œ œœœ
& 2ˆ3ˆ3
8 œ œ œJ œ œ œ œ œ 2ˆ2ˆ2ˆ2
8
8
J
metronom 100
j
œ
œ
œ
œ
œ
œ
&
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
saz
4
œ
#œ œ
#œ œ
œ œœ
œ œ
7
er
va
hı e
zel den
2ˆ3ˆ3 œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& 8
œ
13
&
#œ œ j
œ œ
gü
nü
œ
œ . .. 2ˆ3ˆ3
8
7 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ
8
J
lev hi ka lem den
10
bir
#œ œ
œ œ œ
78 œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2ˆ3ˆ3
8
œ #œ œ œ œ œ œ œ
2ˆ3ˆ3
& 8
J J
saz
œ
œœ
œ
lev
hi ka lem
de
55-60 kızılay
œ # œ çağlar
œ œ œmüzikœ kursu
œ telœ 419 69
œ œ œ œ œ
2ˆ3ˆ3
7
8
J
J
8
J
mü yüz
bin
za ra ya
z mış lar
saz
œsaz œ œ
bi
li
rim gül dür mez
dev ri a
lem de
16
œ œ œ œ œ œ œ œ 2ˆ3ˆ3 œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2ˆ2ˆ3 œ œ œ œ œ œ œ
&
8
8
J
dev
ri a lem
œ
& œœ œœœœ
de
19
saz
œ
œ
#œ œ
œ
œsaz œœ
œ œœ œœ œ œœ
& 2ˆ2ˆ3
8
22
#œœ j
œ œ
bir
gü
nü
œœœœœ
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
dev
ri
#œ œ
œ
œ
&
œ
œ œ
25
saz
a
lem
œ
de
œ œ
bir gü nü
œ
œ
œ œ
mü yüz
bin
za ra ya z mış lar
2ˆ3ˆ3 .. œ œ œ œ . œ œ œ . œ 2ˆ2ˆ3
8
8
bi li rim gül
dür
mez
œ œœœ œœœœœ
J
mü
#œ œ
yüz bin
%
œ . ..
Fine
za
œ œ
ra yaz
mış lar
#œ œ
saz
∑
olaydım onlar ikbal-i yaver
arif bilir aşk ehlinin halini
ervahı ezelden levhi kalemde
el etsem sevdiğim acep el ne der
kaldırır gönlünde kııl-ü k*alini
bu benim bahtımı kara yazmışlar
bilmem tecellimi yoksaki kader
herkes dosta yazmış arzu halini
bilirim güldürmez devri alemde
beni bir vefasız yare yazmışlar
benimkini ürüzgara yazmışlar
bir günümü yüzbin zara yazmışlar
yazanlar leylanın mecnun kitabın
ervah
** ruh
sümmaniyi bir kenara yazmışlar
kıll-ü kali ** vesvese
"ÇAĞLAR MÜZİK KURSU TEL 419 69 55--60 KIZILAY
kavil
** antlaşma
levhi kalem** insan kaderinin yazılı levhası
kıvli
** karar verme

Benzer belgeler