MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLE MİLAS

Transkript

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLE MİLAS
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLE MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ARASINDA “MÜLGA GÜLLÜK BELEDİYESİ TÜZEL KİŞİLİĞİ’NE TAHSİSLİ ATIM
ÇEKİM YERİ, ÜZERİNDE BULUNAN DEMİRBAŞLAR İLE HAK ALACAK VE
BORÇLARININ” DEVİR PROTOKOLÜ
AMAÇ
Madde 1. Protokolün amacı “Mülga Güllük Belediyesi Tüzel Kişiliği’ne tahsisli Atım Çekim
Yeri, Üzerinde Bulunan Demirbaşlar ile hak alacak ve borçlarının” devredilmesi.
KAPSAM
Madde 2. Bu protokol “Mülga Güllük Belediyesi Tüzel Kişiliği’ne tahsisli Atım Çekim Yeri,
Üzerinde Bulunan Demirbaşlar ile hak alacak ve borçlarını” kapsar.
DAYANAK
Madde 3. Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 21/03/2014 tarihli kararının 3.
Paragrafındaki “Ancak, Komisyonumuzun görevinin sona ereceği tarihten sonra taşınmaz mallar ile
ilgili ortaya çıkabilecek hatalı devir ve paylaştırma işlemlerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
Kontrol Kanunun 45. Maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi ve konu ile ilgili diğer
mevzuat hükümlerine göre ilgili Belediyeler arsında yetkili kurulların kararları ile gerekli düzeltme
ve devir işlemlerinin yapılması gerektiğine,” hükmü.
TANIMLAR
Madde 4. Bu protokolde adı geçen;
Büyükşehir Belediyesi
: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İlçe Belediyesi
: Milas Belediye Başkanlığı
TARAFLAR
Madde 5. Bu protokolün tarafları;
5.1. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı
5.2. Milas Belediye Başkanlığı
YÜKÜMLÜLÜK
Madde 6. Mülga Güllük Belediyesi Tüzel Kişiliği’ne tahsisli Atım Çekim Yeri, Üzerinde
Bulunan Demirbaşlar ile hak alacak ve borçlarını Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonuna
bildirilmediğinden devrine yönelik bir karar alınmamıştır.
5216 saylı Büyükşehir Belediye Kanunun
“Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 7/f maddesi “Büyükşehir
ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini
plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü
servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını
belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park
yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği
trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.” Hükmüne
6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Meşelik Köyü
Tüzel Kişiliği 30/03/2014 tarihinde sona ermiştir. Aynı kanunun
“Geçici Madde 1 –
(1) …
(2) 1 inci maddeye göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köyler, mevcut personelini,
taşınır ve taşınmazlarını, iş makineleri ve diğer taşıtları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan alacak
ve borçlarını katılacakları ilçe belediyesine bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içinde
bildirir. Bu belediye ve köylerin taşınmazlarının tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin
yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, imar planı değişikliği ve
revizyonu ile her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı
ile borçlanmaları katılacakları ilçe belediyesinin onayına bağlıdır.
…
(3) 1 inci maddeye göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli, her türlü
taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara,
büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir. Devir işlemi ilk mahalli
idareler genel seçimi itibarıyla uygulamaya konulur.” Hükmüne amirdir.
Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu 21/03/2014 tarihli kararının 3. Paragrafındaki hüküm
gereği; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı …/04/2015 tarih … sayılı Meclis Kararı ve Milas
Belediye Başkanlığı …/04/2015 tarih … sayılı Meclis Kararı ile söz konusu Atım Çekim Yeri,
Üzerinde Bulunan Demirbaşlar ile hak alacak ve borçlarının Muğla Büyükşehir Belediyesine
devredilmesine karar verilmiştir.
YÜRÜRLÜK
Madde 7. Protokol …/04/2015 tarihinde iki (2) sayfa, iki (2) suret ve sekiz (7) madde olarak
imzalanarak yürürlüğe girmiştir
MİLAS BELEDİYESİ GÜLLÜK MAHALLESİ ATIM-ÇEKİM YERİ MAKİNELERİ
VE GÜÇ DURUMU
MOTORLU MEKANİK ALETLER
Sıra
Gücü
No
Makine (Motor)
Adet
(hp)
1
1
Bıçak Makinesi
10
2
1
Kalınlık Makinesi
10
3
1
Planya Makinesi
5
4
1
Yatar Makinesi
5
5
1
Dik Freze Makinesi
5
6
1
Bileme Makinesi
1
7
1
Tekne Çekme Düzeneği-1
20
8
1
Tekne Çekme Düzeneği-2
30
TOPLAM
hp
kW
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MOTORSUZ MEKANİK ALETLER
Gücü
Makine (Motor)
Adet
(hp)
1
35 Tonluk Hidrolik Krokisi
1
3 Tonluk El Krikosu
1
3 Tonluk Pehlivan Kroki
2
18 Metrelik Tekne Kızağı
3
12 Metrelik Tekne Kızağı
1
5 Metrelik Tekne Kızağı
1
15 Metrelik Barç Kızağı
1
750 Mt. Kendirli Çelik Halat (20mm)
1
200 Mt. Kendirli Çelik Halat (20mm)
Toplam Güç
(hp)
10
10
5
5
5
1
20
30
86
64,5
Toplam Güç
(hp)

Benzer belgeler