Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Beşinci Ek

Transkript

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Beşinci Ek
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI
REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FOOD
AGRICULTURE AND LIVESTOCK
TÜRK
SAFKAN İNGİLİZ ATI
SOY KÜTÜĞÜ
BEŞİNCİ EK
SUPPLEMENT FIVE
TO THE TURKISH STUD BOOK
FOR THOROUGHBREDS
2009
2012
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI
REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FOOD
AGRICULTURE AND LIVESTOCK
TÜRK
SAFKAN İNGİLİZ ATI
SOY KÜTÜĞÜ
BEŞİNCİ EK
SUPPLEMENT FIVE
TO THE TURKISH STUD BOOK
FOR THOROUGHBREDS
2009
2012
Adres : Şehit Adem Yavuz Sokak No: 17/13 06440 Kızılay Ankara
Tel: +90 312 425 05 27-28 Faks: +90 312 418 76 34
e-mail : [email protected]
Address : Sehit Adem Yavuz Sokak No: 17/13 06440 Kizilay Ankara-TURKEY Web : www.ykk.gov.tr
İÇİNDEKİLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Önsöz---------------------------------------------------------------------------------------------I
Türkiye’de Safkan İngiliz Atlarının Soykütüğüne Kaydına Dair Kurallar ------------ III
Kısaltmalar ----------------------------------------------------------------------------------- XIX
İstatistikler ------------------------------------------------------------------------------------ XXI
Kısraklar ve Tayları ---------------------------------------------------------------------------- 1
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Listesi------------------------------------------ 135
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtdışındaki Aygırlar ----------------------------------- 147
İthal Kısraklar -------------------------------------------------------------------------------- 151
İthal Aygırlar --------------------------------------------------------------------------------- 157
İthal Taylar ----------------------------------------------------------------------------------- 159
İhraç Atlar ------------------------------------------------------------------------------------ 161
Türk Studbooklarında İsimsiz Olup Sonradan İsim Alan Atlar ----------------------- 163
Eklemeler ve Düzeltmeler ------------------------------------------------------------------ 165
İsimsiz Tayların İndeksi -------------------------------------------------------------------- 169
İndeks ----------------------------------------------------------------------------------------- 171
CONTENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Foreword- ---------------------------------------------------------------------------------------- II
Rules Of Entry -------------------------------------------------------------------------------- XI
Abbreviations -------------------------------------------------------------------------------- XIX
Statistical ------------------------------------------------------------------------------------- XXI
Broodmares with Their Produce -------------------------------------------------------------- 1
Alphabetic List of Turkish Based Stallions ---------------------------------------------- 135
Stallions Standing Abroad With Foals Born in Turkey -------------------------------- 147
Imported Mares ------------------------------------------------------------------------------ 151
Imported Stallions --------------------------------------------------------------------------- 157
Imported Foals ------------------------------------------------------------------------------- 159
Exported Horses ----------------------------------------------------------------------------- 161
Addenda (Names) To Previous Volumes ------------------------------------------------ 163
Addenda and Errata ------------------------------------------------------------------------- 165
Unnamed Foals Index ----------------------------------------------------------------------- 169
Index ------------------------------------------------------------------------------------------ 171
ÖNSÖZ
Yayınlamış olduğumuz 5. Supplement’in at severlere güzel bir armağan olduğunu
düşünüyorum. 2009 yılında doğan tayları, faaliyeti olan 1584 baş kısrak ile 111 baş ithal
kısrak, 1 baş ithal aygır, 42 baş ithal tay, 2 baş ihraç edilen atları sizlere sunmaktan mutluluk
ve gurur duyuyorum.
Bundan böyle doğan taylar her yıl yayınlanacak olan supplementlerde yer alacaktır.
Türk İngiliz atlarının soy kütüğü hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor,
atçılığımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
Yardımlarından dolayı ASBC (Asia Stud Book Conference) Başkanı Satish Iyer’e,
Genel Sekreteri KyoShimizu ve Roland Devolz’a teşekkür ederim.
Süleyman POLAT
Soy Kütüğü Yetkilisi
I FOREWORD I think that this supplement will be a nice gift for horse lovers. I am proud of bestowing the 1584 active broodmares in 2009 season 1 stallion, 111 broodmares and 42 foals imported, 2 exported horses. I wish success for your horses. Henceforth the foals will be published every year as supplement. I would like to thank all of those people who labored for the preparation of this Stud Book supplement. May this supplement be beneficial to our horsemanship. I would like to thank from ASBC (Asia Stud Book Conference) Mr. Satish Iyer and Kyo Shimizu and Roland Devolz for his precious guidance. Suleyman POLAT The Chief of Studbook Office II SAFKAN İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜNE KAYITLARINA
DAİR KURALLAR
SAFKAN İNGİLİZ ATININ TANIMI
Bir İngiliz atı doğduğunda Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı
Stud Book’una resmi olarak kaydedilmesi gerekir.
Madde 1-Nitelik
a) Bir atın onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilmesi için aşağıdaki şartlara
uyması zorunludur.
Bir tay onaylı Stud Book’ta kayıtlı ana ve babanın çiftleşmesi sonucu olmalı veya safkan İngiliz
olmayan bir atın soyundan geliyorsa Uluslararası Soy Kütüğü Komitesi tarafından İngiliz atı olduğuna
oy birliği ile karar verilen bir at olmalıdır. Türk Stud Book’u I.A.B.R.W’nin 12. maddesinin
imzacısıdır.
Uygun Tay Üretimi için Servis
b) İngiliz atı, aygır ile kısrağın doğal aşımı sonucu, şöyle ki aygırın penisinin kısrağın genital
sistemine girerek salgılanan semeni fiziksel aktivite ile vermesi şeklinde olmak zorundadır. Ya da
doğal aşım sonucu üretilen ejekulatın bir kısmının damızlıkta kullanılacak kısrağın genital sistemine
aygır tarafından bırakılmasıdır.
Uygun Tay Üretimi için Gebelik
c) Doğal gebelik sonucu tayın, aynı kısraktan doğmuş olması gerekmektedir. Embriyo transferi ya
da nakli, suni tohumlama, klonlama, veya diğer genetik müdahaleler sonucunda üretilen taylar
Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez.
Tanımlar ve Hukuki Dayanak
Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır.
a) Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
b) İl At Islah Komisyonu : İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü ile iki Veteriner
Hekimden oluşan komisyonu,
c) Üye Olunan Uluslararası Kuruluşlar: Ülkemizin de üyesi olduğu at yetiştiriciliği ve
yarışçılığı ile ilgili uluslararası kuruluşlar; IFHA “International
Federation of Horseracing
Authorities”, ISAG “International Society for Animal Genetics”, ve ilerde üye olunabilecek
kuruluşları,
d) At Eşkal ve Muayene Raporu : Tanımlanacak tayın, Stud Book Otoritesinin izin verdiği birisi
tarafından doldurulması gerekli olan, İngiliz Atı Otoritesi tarafından onaylı, atın donu, eşkali, ırkı, anababası, anasının aşım tarihi, tayın doğum tarihi, cinsiyeti, doğduğu ülke, tayın sürekli tanım detayları
ve kimlik nişaneleri ki bunlar tüm ayak nişaneleri, yüz nişaneleri, servi, yara, dövme, dağlama, varsa
mikroçip numarası, renkli fotoğrafı, fiziki (eşkal) muayenesi ve yetiştiricisinin adı gibi bilgileri içeren
resmi form ya da elektronik sistemdeki bilgiler,
e) Yetiştirici : Tayın doğduğu tarihte anasına sahip olan yasal kişiler,
f) Sahip Değiştirme Belgesi : Satış, hibe, veraset gibi sebeplerle atın sahip değişikliğine esas
teşkil eden belgeyi,
g) Damızlık Belgesi: Damızlık atlara verilen ve Bakanlıkça onaylanan belgeyi,
h) Uzman Heyet : At Yetiştiriciliği konusunda Uzmanlık Belgesi veya akademik çalışması
bulunan veya at yetiştiriciliği konusunda en az 5 yıl kamu ya da özel kurumlarda çalışmış en az üç
Veteriner Hekimden oluşan komisyonu,
ifade eder.
III
Kuruluş ve Denetim
Madde 3- Bu kurallar aşağıdaki yasalar temel alınarak hazırlanmıştır.
Bu kurallar, 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin
İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair
Kanuna, 10/7/1953 tarihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Bu kuralların amacı; safkan İngiliz atlarının soy kütüğü kayıtlarının tutulması, pasaport ve
damızlık belgelerinin verilmesi, tescili, aşım izni ve ilgili işlemleri, stud book hazırlanması ve yayını,
sahip değişiklikleri ile ilgili esasları belirlemek, bunların yetiştirme yönünden sağlık kontrolleri,
yetiştirme kayıtları, cetvelleri ve denetimlerine ait hükümler ile ülkemizin de üyesi olduğu Atçılık ve
Yarışçılıkla ilgili uluslararası organizasyonların kayıt kurallarına uyumunu sağlamaktır.
Bu kurallar soy kütüğüne kayıtlı ve kayıt edilecek safkan İngiliz atlarını kapsar.
İngiliz atlarının kayıtları ile ilgili çalışmaların belirli esas ve usullere göre yapılmasını
denetlemekle Bakanlık yetkilidir.
Türkiye sınırları içerisinde İngiliz atlarının kayıtları ile ilgili tüm işlerden Bakanlık soy kütüğü
ofisi sorumludur.
Soy kütüğü otoritesi, at yetiştiricileri ve derneklerinden tamamen bağımsız çalışmaktadır.
Bakanlık tescil kurallarını kendisi tespit etmekte ve uygulamaktadır.
Soy kütüğü ofisi çalışanları gerekli eğitim çalışmalarına katılmakta olup, gerektiğinde diğer soy
kütüğü ofisi çalışanlarının deneyim ve uzmanlığından yararlanacaktır.
Türk Stud Book’una Kayıt Kuralları
Madde 4- İllerde tescil ile ilgili işlemler Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü
tarafından yapılır. Tescil ile ilgili işlemler için gerekli olan belgeler, at sahipleri ve İl At Islah
Komisyonu tarafından düzenlenir.
Tescili yapılacak atların muayeneleri, İl Müdürlüğünün uygun gördüğü yerlerde veya İl At Islah
Komisyonunun, 6245 sayılı Harcırah Kanunu esasları dahilinde belirlenecek yolluk ve zaruri
masraflarının (yevmiye, yol, ibade masrafı...vb.) at sahibi tarafından İllerde Muhasebe Müdürlüğü,
İlçelerde Mal Müdürlüğü hesabına yatırılması kaydı ile at sahibinin istediği yerde yapılır.
Türkiye’de doğan ve ithal edilen safkan İngiliz atların soy kütüğüne kaydı için, at sahibi veya
yetkili vekilinin; dilekçe, Aşım Belgesi, kan muayenesi için yatırılması gereken laboratuar ücretinin
yatırıldığına dair belge, İl At Islah Komisyon Kararı ile pasaporta yapıştırılacak damga pulu ve tayın
usulüne uygun çekilmiş üç adet fotoğrafı ile birlikte, atların bulunduğu Tarım İl veya İlçe
Müdürlüklerine yasal süresi içinde müracaat etmesi şarttır.
Türkiye soy kütüğüne kayıtlı ve pasaportlu safkan İngiliz ana ve babanın Türkiye’de doğmuş ve
uluslararası soy kütüğü komitesince kabul görmüş ülkelerin soy kütüğüne kayıtlı ve stud book’larında
yayınlanmış ithal atlar ile bunların yavruları kayıt edilir.
Soy kütüklerine kayıt edilmemiş ana ve babaların tayları, kan ve/veya DNA analizi ile şecere
kontrolünde ana babaya uygunluğu tespit edilemeyen taylar, soy kütüklerine kaydedilmez.
Muayeneler sonucu düzenlenen İl At Islah Komisyonu Kararı, İl Müdürü tarafından
onaylandıktan sonra diğer evraklarla birlikte Bakanlığa gönderilir.
Türkiye’de doğan taylar veya ithal edilen atların sahipleri, bu atların soy kütüğüne kayıtları için
gerekli yasal süre içerisinde İl veya İlçe Müdürlüğüne başvurarak atların kan ve/veya DNA raporu
için gerekli numuneyi İl At Islah Komisyonuna aldırmaya mecburdur.İl Müdürlüklerince gönderilen
numuneler ISAG tarafından tanınan Bakanlığa bağlı Kan Grupları ve Genetiği Laboratuarınca tahlil
edilerek “ana baba doğrulanması için yapılan Kan ve/veya DNA raporu” düzenlenir.
Kan Grupları ve Genetiği Laboratuarı kan ve/veya DNA Netice Raporunu Bakanlık ve İl
Müdürlüğüne, kan tipi ve DNA Analiz Raporunu ise Bakanlığa gönderir.
Atların Stud Book’a kayıtları için gerekli belgeler;
Atlar kayıtlı safkan İngiliz ana ve babalardan olmalı ve bunların pasaportları olmak zorundadır.
İthal edilen atlar ve tayları Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış ülkelerin Stud
IV
Book’una kaydedilmek zorundadır. Ana babası kayıtlı olmayan veya kan ve/veya DNA tipi
doğrulanmayan taylar Stud Book’a kaydedilemez.
Türkiye’de doğan tayların Soy Kütüğü Kayıtları için gerekli belgeler;
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) Resmi kimlik belge fotokopisi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
3) Anasının aşım belgesi,
4) Kan ve/veya DNA netice raporu,
5) Atın 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı ,
6) At Eşkal ve Muayene Raporu,
7) İl At Islahı Komisyon Kararı ile bu karara ve pasaporta yapıştırılacak damga pulu,
Aygır ve Kısrakların Kayıt Sistemleri
Madde 5- Soy kütüğüne kayıtlı ve DNA/kan tipi analizi yapılmış olan safkan İngiliz atlardan
Damızlık Belgesi verilecek aygır ve kısrakların, damızlık belgeleri İl Müdürlüklerince hazırlanarak,
pasaportları ile birlikte tasdik edilmek üzere soy kütüğü otoritesine gönderilir.
İllerden gelen soy kütüğüne kayıtlı atların damızlık belgeleri, Bakanlıkça oluşturulacak uzman
heyet tarafından, damızlık özellikler, kalıtsal kusurlar, esas alınarak yapılan incelemeler sonucu uygun
görülenler tasdik edilir.
Damızlık Belgesi verilecek aygır ve kısrakların, Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilan edilen
hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almaları gerekir.
Damızlık Belgesi almış olan aygır ve kısrakların damızlık olarak kullanıldıkları müddetçe her yıl
Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilan edilen hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almaları
halinde vizeleri, Tarım İl Müdürlükleri tarafından yapılır ve At Kayıt Defterlerine işlenerek, bunların
listeleri, her yıl Aralık ayı içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça belirlenen hastalıklar nedeniyle
vizesi yapılmayan atlar, derhal Bakanlığa bildirilir. Vize alamayan atlar damızlıkta kullanılamaz ve bu
durum at sahibine hemen tebliğ edilir.
Yurt dışından sıfat için gelen yabancı menşeli aygırların sıfatta kullanılabilmesi için, at ithalatında
aranan şartlara uygun olması ve sıfat için Bakanlıktan önceden izin alınma şartı aranır.
Aşım belgeleri, aşım istasyonunda görevli Veteriner Hekim veya aygır sahibi tarafından üç nüsha
olarak düzenlenerek imzalanır.
Aşım Belgesinde çiftleşen kısrağın; adı, doğum tarihi, donu, pasaportu, sahibi, ilk ve son çiftleşme
tarihi, suni dölleme ve embiriyo nakli yönteminin kullanılmadığı ve pasaportu ile kimlik kontrolünün
yapıldığı belirtilecektir.
Türkiye’ye gebe olarak ithal edilen safkan İngiliz kısraklarından Türkiye’ye geldikten sonra doğan
tayların soy kütüklerine kayıt edilebilmeleri için kısrağın kendi ırkı aygırdan aşım yapılmış olduğunu
gösterir Aşım Belgesinin ibrazı gerekir.
Sahip Değiştirme İşlemleri
Sahip değişikliklerinde;
a) Soy kütüklerine kayıtlı safkan İngiliz atın satılması, hibe edilmesi veya veraset yoluyla intikali
durumunda, sahip değişikliğinin soy kütüğüne ve pasaporta en geç 1 ay içinde işletilmesi için
müracaatı gerekmektedir. Sahip değişikliği için; atın pasaportu ile birlikte İllerde Valiliğe, İlçelerde
Kaymakamlığa veya Yarış Müessesesine yeni sahibi tarafından müracaatı gerekmektedir.
b) Soy kütüğüne kayıtlı veya soy kütüğüne yeni kayıt yapılacak olan atın tescil işlemleri
esnasında sahibi ölmüş ise noterden tasdikli veraset ilamı suretinin de gönderilmesi şarttır.
c) Sahip değiştirmede bir aylık süre; satış tarihinden ve veraset ilam tarihinden itibaren başlar.
Sahip değişikliğinde istenecek belgeler;
a) Alan ve satanın, hediye eden veya varisin resmi tebligat yapılacak açık adreslerini içeren ve TC.
kimlik numarası yazılı resmi kimlik fotokopisinin eklendiği, fatura, müstahsil makbuzu, veraset ilamı
ve benzeri satış evrakları veya resmi makamlar veya yarış müessesesi yetkilileri huzurunda alan ve
satanın, alıp-sattığına dair onaylanmış sahip değiştirme belgesi,
V
b) Atın pasaportu.
Aşım Sonuçları
Madde 6a) Aşım detayları aygırın sahibi ya da Stud Book Otoritesinin izin verdiği birisi tarafından İngiliz
Atı Otoritesi tarafından onaylı ve aygırın adı, kısrağın adı, aygırın ilk ve son aşım tarihi aygır sahibinin
ya da Otorite yetkilisinin, doğal aşım olduğunu ve suni dölleme, embriyo transferi veya nakli,
klonlama ya da diğer genetik müdahalelerin yapılmadığına dair imza gibi bilgileri içeren resmi form
ya da elektronik sistemi doldurmak zorundadır.
b) Kısrak sahibi ya da Stud Book Otoritesinin izin verdiği birisi, sıfat alan kısrağın canlı tay
doğurması halinde İngiliz Atı Otoritesi tarafından onaylı ve aygırın adı, kısrağın adı, tayın doğum
tarihi, tayın donu, tayın cinsiyeti, tayın yetiştiricisinin adı (tay doğduğunda bu kişi kısrağın sahibidir),
tayın doğduğu ülke, kısrak sahibinin ya da otorite yetkilisinin doğal aşımla olduğunu ve suni dölleme,
embriyo transferi veya nakli, klonlama ya da diğer genetik müdahalelerin yapılmadığına dair imza gibi
bilgileri içeren resmi form ya da elektronik sistemi doldurmak zorundadır.
Kısrak sahibi embriyonik ölüm, düşük, ölü doğum, doğumdan sonra ölüm, safkan olmayan attan
çekim, boş gibi durumları sütten kesmeden önce bildirmek zorundadır.
c) Kır ve al donlu atların genetik don kalıtımı kurallarına uygunluğu zorunludur.
Kimlik Saptaması
Madde 7a) Müracaat tarihinden itibaren İl Müdürlükleri tarafından, At Eşkal ve Muayene Raporu ve İl At
Islahı Komisyonu kararı Veteriner Hekimlere düzenlettirilerek at sahibinin müracaat tarihinden
itibaren en geç dokuz ay içerisinde diğer tescil evrakları ile birlikte noksansız olarak Bakanlığa
gönderilmesi şarttır.
b) Tayların eşkal tespitinin sütten kesilmeden önce yapılması zorunludur.
c) DNA profilleri ve kan grupları soy kütüğü otoritesinin dosyalarında saklanacaktır. Bu dosyalar
üçüncü şahıslara gösterilmeyecektir.
d) DNA profilleri ve kan grupları raporları ancak ISBC tarafından tanınan soy kütüğü otoritelerine
gönderilecektir.
e) Ana baba doğrulama testleri yalnızca yeni doğan taylar için istenecektir. Geçmişe ait ana
babalık doğrulama testi istenmez.
Pasaportlar
Madde 8a) Tescil evrakları tamamlanarak gönderilen taylar soy kütüğüne kayıt edildikten sonra
düzenlenen pasaport at sahibine verilecektir. Verilen bu pasaport atın hayatı boyunca yanında
bulundurulacaktır.
b) Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenen pasaportlar, soy kütüğü, kayıt ayrıntıları, nişaneler,
yapılan aşılamalar, sahip değişikliklerinin kaydı için bölüm, ihracat ve muayene ayrıntıları ile bazı
kuralları ve aile doğrulama testini içermektedir.
c) Soy kütüğüne kayıtlı atların pasaportları kaybolduğunda atın sahibi İllerde Valiliğe, İlçelerde
Kaymakamlığa yeni pasaport çıkarılması için müracaat eder. Aşağıdaki evraklar bir ay içerisinde
tamamlanarak Bakanlığa gönderilir.
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) At Eşkal ve Muayene Raporu,
3) İl At Islah Komisyon Kararı ile bu karara ve pasaporta yapıştırılacak damga pulu,
4) Atın yeni çekilmiş 2 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,
5) Gerektiğinde kan ve/veya DNA raporu,
d) At sahibi don değişikliğini yaptırmak için İllerde Valiliğe, İlçelerde Kaymakamlığa müracaat
etmek zorundadır.
VI
Don değişikliği yapılacak atlarda istenecek belgeler;
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) At Eşkal ve Muayene Raporu,
3) İl At Islah Komisyon Kararı ile damga pulu,
4) Atın yeni çekilmiş 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,
5) Atın Pasaportu,
6) Gerektiğinde kan ve/veya DNA raporu.
e) Soy kütüğüne kayıtlı atın ölmesi durumunda, atın sahibi tarafından atın ölüm tarihinden itibaren
iki ay içinde, ata ait pasaport ve varsa damızlık belgesi İllerde Valiliğe, İlçelerde Kaymakamlığa
teslim edilir.
İthal Atların Kaydı
Madde 9a) Soy kütüğü otoritesince damızlık olarak ithal atlar ile ilgili bir kayıt tutulmaktadır.
b) İthal atların kaydı için istenilen belgeler :
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) Resmi kimlik belge fotokopisi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
3) Atın safkan İngiliz olduğunu gösteren pasaportu,
4) Kan ve/veya DNA netice raporu,
5) Atın yeni çekilmiş 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,
6) At Eşkal ve Muayene Raporu,
7) İl At Islahı Komisyon Kararı ile bu karara ve pasaporta yapıştırılacak damga pulu,
8) İthal edilen ülkenin direk Türk Stud Book’una gönderdiği eksport sertifikası (Export
certificate),
9) Gümrük Giriş Beyannamesi,
10) Gümrük İdarelerince satılan atlar için Gümrük satış belgesi,
c) Pasaport vermeyen ülkelerden ithal edilen atların eşkali İl Müdürlüklerince tespit ettirilecek ve
tayın doğduğu ülkece verilen kimlik sertifikası ile karşılaştırıldıktan sonra pasaport düzenlenecektir.
İhracat
Madde 10- Soy kütüğüne kayıtlı atların ihracından önce, eşkal muayenesinin mevcut pasaportuyla
karşılaştırmalı olarak yetkili birimlerce görevlendirilecek Veteriner Hekime yaptırılması ve export
sertifikası düzenlenirken kullanılmak ve onaylanmak üzere pasaport ile Eşkal Muayene Raporunun
Bakanlığa gönderilmesi gerekir.
İhracat Sertifikası doğrudan ithalat yapan ülkenin soy kütüğü otoritesine gönderilecektir.
Soy Kütüklerine Kaydedilecek Atlara İsim Verilmesi
Madde 11- Soy kütüğüne kaydedilecek İngiliz tayların, ana ve baba isimleri esas alınarak soy
kütüğüne isimsiz olarak kayıtları yapılabilir. Ancak, tayın iki yaşını doldurduğu yılın son gününe
kadar, at sahipleri tarafından tayın isminin tescil ettirilmesi gerekir.
Verilecek isimler, boşluklar dahil 18 harfi geçemez. Tescil ettirilen isim değiştirilemez.
İsim vermede dikkat edilecek hususlar;
a) Kullanılması korumaya alınmış ve yasaklanmış isimler, uluslararası korunmuş isimler listesinde
görülen isimler,
b) Kullanılma hakkı mahfuz olan isimler,
c) Karışıklığa sebep olabilecek veya dini ve sosyal nedenlerle kullanılması kabule şayan olmayan
isimler,
d) Ticari ve reklam maksadı ile kullanılmak istenen isimler,
e) Kendisi ya da yakınlarınca izin verilmedikçe kişilerin isimleri,
VII
f) Yaşayan atların tescil edilmiş isimleri, bu isimlere yazılış ve okunuş yönünden benzerlik
gösteren isimler ve aygır isimleri ölümlerini takip eden 15 yıldan önce, kısrak isimleri ölümlerini takip
eden 10 yıldan önce, diğer atların isimleri ise ölümlerini takip eden 5 yıldan önce kullanılamaz.
g) İsimlerin başına ve sonuna rakam konulamaz.
h) İthal atların isimleri, yukarıda belirtilen hususlara aykırılık teşkil etmesi durumunda, kayıtlı
olduğu ülke soy kütüğü otoritesi ile mutabakata varılarak, Bakanlıkça değiştirilebilir. Türk Stud
Book’u I.A.B.R.W’nin 14. maddesini imzalamıştır.
Stud Book Yayınlanması
Madde 12a) Türkiye’de doğan veya yurt dışından getirilen safkan İngiliz atlarının soy kütüğü kayıtları 4631
sayılı Hayvan Islahı Kanununun 7 nci maddesi gereğince Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca tutulur.
Stud book, üye olunan uluslararası kuruluşların kuralları gereği en geç her dört yılda bir hazırlanarak
yayınlanır. Stud book’un yayınlanmadığı yıllarda, ithal edilmiş ve o yıl doğan tayların ana ve babası,
doğum tarihi, donu ve yetiştiricisini içeren ekler “Supplement” yayınlanır. Bu hizmetlerin giderleri
yetiştiricilerinden karşılanır.
Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar tarafından kural ve kaideleri belirlenen stud book’lar,
Bakanlık tarafından yayınlanır. Türk stud book’larında yayınlanıp register (kayıt) numarası almış ve
üye olunan uluslararası kuruluşların kabul ettiği stud book’larda yayınlanmış atların yavruları stud
book’larda yayınlanır.
b) Yayınlanan Stud book ve supplementlerde, kurallarda ve kayıtlarda olabilecek değişikliklerle
ilgili bilgiler eklenir.
c) Stud book’a kayıt edilecek ithal atların ülke kodları isimlerin yanına yazılır.
d) Safkan İngiliz olmayan atlar stud book’a kayıt edilmez.
Ceza Hükümleri
Madde 13a) Veteriner Hekime Muayene Ettirmeme ve Belgesiz Damızlıkta Kullanma; “ yasal olmayan
yetiştiricilik”
Tabii aşımda kullanılan ve damızlık belgesi bulunan aygırları, Bakanlık taşra teşkilatına
tamimlerle bildirilen hastalıklar yönünden ve damızlık özellikleri bakımından bu kurallar gereğince
muayene ettirmeyenler ile belgesiz veya yıllık vizesi yapılmadan damızlıkta kullananlar, 4631 sayılı
Hayvan Islahı Kanunun 16 ncı maddesi gereği ağır para cezası ile cezalandırılır.
b) Evrakta Tahrifat;
Düzenlenen evraklardan;
1) Safkan İngiliz atlarının soy kütüğüne kayıt edilmesi için yönetmeliğe göre verilmesi gereken
evrakı tahrif edenler, sahte evrak tanzim edenler, sahte ve tahrif edilmiş evrakı bilerek kullananlar
hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 6 ncı babındaki hükümler uygulanır.
2) Soy kütüğüne kayıtlı safkan İngiliz atları hakkında gerçeğe uymayan evrak tanzim edenler veya
başka bir ata ait belgeleri kullananlar veya bu belgelerde ve atın eşkali üzerinde değişiklik yapanlar,
4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunun 17 nci maddesi gereği bir aydan altı aya kadar hapis ve ağır para
cezası ile cezalandırılır. Mahkumiyet halinde söz konusu atların soy kütüğünden kayıtları silinir,
pasaportları iptal edilerek geri alınır.
c) Amaç Dışı Kullanma, Don ve Sahip Değişikliğini Bildirmeme;
4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’nun 6 ncı maddesine aykırı hareket edenler ile soy kütüğüne
kayıtlı safkan İngiliz atlarının ölmeleri halinde pasaportlarını aynı Kanunu’nun 7 nci maddesindeki
süreler içinde geri vermeyen veya sahip ve don değişikliğini bildirmeyen ve pasaportuna işletmeyen at
sahipleri hakkında, aynı Kanunu’nun 18 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Sahip değiştirme işleminden önce don değişikliğinin belgelere işletilmemesinden kaynaklanan
para cezalarını sahip değişikliği belgesinde aksi belirtilmedikçe yeni sahibi ödemeyi kabul etmiş
sayılır.
d) Kaybolduğu Bildirilen Pasaportunun Kullanılması;
VIII
Kaybından dolayı düzenlenen pasaport verildikten sonra orijinal pasaport bulunacak olursa bu
pasaport geçersiz ve hükümsüz sayılır. Bu pasaport gerekli işlemlerin yapılması için Bakanlığa
gönderilir. Kayıp pasaport kullananlar hakkında, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’nun 17 nci
maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun ilgili madde hükümleri uygulanır.
IX
RULES OF ENTRY
DEFINITION OF A THOROUGHBRED
A Thoroughbred is a horse which is recorded at birth in a Thoroughbred Stud Book approved by
the International Stud Book Committee at the time of its official recording.
Article 1- Qualification
a) For a horse to be eligible to be recorded in an approved Thoroughbred Stud Book all of the
following requirements must be satisfied:
The horse must be the product of a mating between a sire and a dam, both of which are recorded in
an approved Thoroughbred Stud Book or either or both must have been promoted from a NonThoroughbred, the promotion approved by the unanimous agreement of the international Stud-Book
committee. The Turkish Stud Book is a signatory of article 12 of I.A.B.R.W.
Service to produce an eligible foal being
b) The Thoroughbred must be the result of a Stallion’s mating with a Mare which is the physical
mounting of a Mare by a Stallion with intromission of the penis and ejaculation of semen into the
reproductive tract. As an aid to the mating, a portion of the ejaculate produced by the Stallion during
such mating may immediately be placed in the reproductive tract of the Mare being bred.
Gestation to produce an eligible foal
c) A natural gestation must take place in, and delivery must be from, the body of the same Mare in
which the Foal was conceived. Any Foal resulting from or produced by the processes of Artificial
Insemination, Embryo Transfer or Transplant, Cloning or any other from of genetic manipulation not
herein specified, shall not be eligible for recording in a Thoroughbred Stud Book approved by the
International Stud Book Committee.
Definitions and Legal basis
Article 2- The following terms shall mean what is written opposite of them here below,
a) Ministry: Shall mean Ministry of Agriculture and Rural Affairs of Turkey
b) Provincial committee of horse amelioration: Shall mean the committee comprising the
director of provincial directorate animal health department and two veterinarians.
c) The international associations which we are member: Shall mean the international
associations which are involved in horse breeding to which our country is a member such as; IFHA
International Federation of Horseracing Authorities”, ISAG “ International Society for Animal
Genetics”, and other associations that our country may be a member to in the future.
d) Identification & description; The description of the Foal must be recorded by a person
authorized by the Stud Book Authority on an official form or electronic system provided by the
Authority certifying the Thoroughbred which should include: name of the Stallion, name of the Mare,
exact date of foaling, colour of the Foal, gender of the Foal, name of the Breeder, country of foaling, a
detailed description of permanent and acquired identifying markings of the Foal which should include
all leg markings, face markings, hair whorls, scars, tattoos, brands and a microchip number, should be
substantiated by either colour photographs or physical inspection.
e) Breeder: Shall mean the legal persons who own the broodmare on the day where the foal is
born.
f) Certificate of change of ownership: Shall mean the certificate that is issued for the change of
ownership for the reasons such as; sales, donation, succession etc.
g) Breeding certificate: Shall mean the certificate granted to Breeding horses and approved by
the ministry.
XI
h) Expert committee ”team”: Shall mean the committee comprising minimum three
veterinarians who are holding certificate of specialist in horse breeding matters, or having an
academic study carried out in the same subject or employed with public or private companies for at
least 5 years time in a post related to horse breeding .
Organization and Control
Article 3- These rules are prepared based on according to laws below;
The Turkish Law about Animal Amelioration with the date and reference no. 28/2/2001 and 4631
respectively, the Turkish Law about Animal Health and Animal Security Law with the date and
reference no 8/5/1986 and 3285 the Turkish Law about the Form of Establishment and Charges of the
Turkish Association of the Veterinarians and Their Chambers Including the Execution of the
Veterinarian’s Profession. with the date and reference no. 9/3/1954 and 6343 the Turkish code about
the Horse Races Law with the date and reference no.10/7/1953 and 6312 respectively
The objective of these rules is to provide the terms and rules for keeping the stud book for the
thoroughbred horses, granting their passport and the breeding certificates, the procedures regarding
registration, covering, preparation and publication of stud book and, while specifying the rules and
terms with respect to the change of ownership, and to provide due compliance and harmonization with
the registration terms and rules of the international organizations related to horsemanship and racing
which our country is a member to, with their health control, breeding records, tables and the
provisions of their controls
These rules concern the thoroughbreds registered or which will be registered into the Stud Book.
The Ministry is the authority to control the procedures used in the process of recording the
thoroughbreds into the Stud Book.
In Turkey, The Stud Book Office of the Ministry is responsible of all the activities concerning the
recording of thoroughbreds into the Stud Book.
The Authority of Stud Book works completely independent of all the horse breeders and
associations. The Ministry determines and applies the entry rules.
Stud Book Office Staff participates in necessary training studies and also benefits from the
expertise and experience of other Stud Book Offices Staff.
Rules for Registering into the Turkish Stud Book
Article 4- The procedures regarding the registrations that will take place in provinces, will be
performed by the provincial directorate of agriculture department of animal health, The horse owners
and the provincial committee of horse amelioration will establish the documents that are required for
registration process.
The examination of the horses for which registrations are to be made in the places that the
provincial directorate may deem fit, or in the places that the horse owner may select on his/her own
option provided the daily allowances (including transportation costs, accommodation costs etc.) to be
determined by the provincial committee of horse amelioration in accordance with the provisions of the
Turkish code about the allowances no. 6245. will be deposited to the account of the accounting
management in the provinces, to the account of district revenue directorate by the horse owner.
For the registration of the Thoroughbred horses born in Turkey and the ones imported with the
stud book the horse owner or his/her authorized agent must apply to the provincial and district
agricultural directorates where the horses are, together with the application, the stamp duty to be
affixed on the decree of provincial committee of horse amelioration and the passport and three photos
made appropriately and the receipt showing that the fees of laboratory where the required blood test
will be carried out , must be attached with the application and certificate of covering accordingly.
Thoroughbred horses that are born in Turkey by thoroughbred parents registered into the
thoroughbred stud book and the imported horses which are registered with stud books approved by
international stud book committee and published in the stud book and their progeny are registered in
the stud book.
XII
The foals of parents, which are not registered with the stud books, the foals of which parents are
failed to determine their conformity to their parents under the passport control carried out through
blood and/or DNA test, will not be registered with the stud books.
In order to register them into the stud book, owners of the foals born in Turkey or imported horses
should apply to districts’ or provincial directorships within the legal period of time to make them take
the blood sample necessary for bloodtyping and DNA testing. Samples sent by the districts will be
tested by the bloodtyping and Genetics Laboratory of the Ministry accredited by ISAG and Bloodtype
and/or DNA reports are prepared for parentage validation.
Bloodtyping and Genetics Laboratory sends the blood and/or DNA results report to the Ministry
and District, and sends the Bloodtype and DNA analysis report to the Ministry.
Requirements needed for registering the horses into the Stud Book are;
For the horses that are born in Turkey, they must have Thoroughbred sire and dam registered in
Turkish Stud Book and they must have passports. For the imported horses and their foals, they must be
registered in the stud books of the countries approved by the International Stud Book Committee.
Foals whose sire and dam are not registered, or whose relations to them cannot be verified with blood
and/or DNA typing, are not registered in the stud books.
Documents required to register the foals born in Turkey
a) The application of the horse owner including the legal notice address
b) Official identification card and Turkey Republic identification number
c) The covering certificate of the broodmare
d) The blood and/or DNA test report
e) 3 photo of the horse in dims by 9x12 cm,
f) The report of horse identification & description,
g) The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp to be affixed on
such decree and the passport
Registering the Stallions and Broodmares
Article 5- The breeding certificates for thoroughbred broodmares and stallions, which are
Registered and Blood/ DNA typed already, are issued by the Provincial Directorships and, together
with the horse passports, sent to The Stud Book Authority for approval.
The Breeding Certificates sent by the provincial directorships, are evaluated according to the
horses' breeding characteristics and genetic deficiencies by an expert committee established by the
Ministry.
The Stallions and Broodmares are to be given Breeding Certificates, must have a health certificate
showing that they are free from the infectious and contagious diseases established and announced by
The Ministry.
As Long as they are used for breeding purposes, the stallions and broodmares with Breeding
Certificates must prove with a health certificate that they are free of the infectious and contagious
diseases announced by the Ministry annually, to obtain visa. The visas are given by the Provincial
Directorships and the names of the horses are registered into the Horse Registry Books. The lists of
such horses are sent to the Ministry in each December. Those horses, which could not obtain visa due
to the announced diseases, are immediately denounced to the Ministry. These horses cannot be used
for breeding purposes and the situation is communicated to the owner.
The Stallions must coming from abroad for breeding purposes must have a authorization for
covering from the Ministry.
The Covering Certificates are produced and signed in three copies by a veterinary surgeon in
charge at the stallion station, or by the stallion owner.
The name of the Broodmare, date of Birth, colour, passport, name of the owner, the first and the
last dates of cover, the fact that the artificial insemination was not used and the passport checked, the
identity verified, must be stated on the Covering Certificate.
XIII
In order to register a foal, which came in uterus of an imported broodmare and was foaled in
Turkey, it is obligatory to present a Covering Certificate showing that the Broodmare was covered by
a Stallion registered at birth in an approved stud book.
Procedures for change of ownership
Procedures for change of ownership;
a) In case of sales, donation or otherwise transfer of Thoroughbred horse that is registered with the
stud book through succession, the application must be submitted in order to enter the change of
ownership in the stud book and in the passport within 1 month time. For the purpose of change of
ownership the governor’s office in the provinces, the district governor’s office in the districts, or the
racing body must be applied to respectively by the new owner.
b) If the horse owner is deceased during the registration procedures for any horse that is already
registered with the stud book or the one to be newly registered into the stud book, a notarized copy
of determination of heirship must also be sent.
c) The one-month time in change of ownership will begin as of the date of sales and the date of
determination of heirship correspondingly.
The documentation required in change of ownership
a) The invoice, receipt of producer, determination of heir ship, and similar sales documents, or the
document for change of ownership which is approved by the government bodies, or the racing body
authorities in front of which the sales action is realized between the seller and buyer accompanied with
the photocopy of official identification card bearing the legal notice address of the seller and buyer, the
donator, or the successor to whom the notice will be made including the Turkey Republic
identification number.
b) The passport of horse
Return of Mares
Article 6a) The details of the mating must be recorded by the Stallion owner or authorised agent on an
official form or electronic system provided by the Stud Book Authority certifying the Thoroughbred
which should include: Name of the Stallion, Name of the Mare, The first and last dates of mating to
the Stallion, a statement signed by the Stallion owner or authorised agent that the mating was natural
and did not involve the processes of Artificial Insemination, Embryo Transfer or Transplant, Cloning
or any other form of genetic manipulation.
b) The details of the Foal at the time of foaling must be recorded by the Mare owner or authorised
agent on an official form or electronic system provided by the Stud Book Authority certifying the
Thoroughbred which should include: name of the Stallion, name of the Mare, exact date of foaling,
colour of the Foal, gender of the Foal, name of the Breeder of the Foal who is the Owner(s) of the
Mare at the time of foaling, country of foaling, a statement signed by the Mare owner or authorised
agent that the Foal was not the result of Artificial Insemination, Embryo Transfer or Transplant,
Cloning or any other form of genetic manipulation.
Non productive results must be reported by the mare owner such as barren, slipped, aborted early,
dead at birth, died since birth, covered by N.T.B. horse, not covered,
These details have to be recorded before the ending of suckling period.
c) Established genetic rules concerning coat colour heritability for greys and chestnuts must be
observed.
Identification
Article 7a) Horse description, Examination report and amelioration commission decision are going to be
arranged by Provincial directorate onwards application date and these documents should be sent to the
XIV
Ministry with other Registry documents and without any missing the application date of the horse
owner to at most nine months.
b) It is mandatory to make description of foals before weaning.
c) DNA profiles and blood groups are going to be kept in the Stud Book authority files. These files
are not be shown to the third person.
d) DNA profiles and bloodtyping reports are only be sent to authorities which are approved by
I.S.B.C .
e) Parentage Validation tests are only going to be wanted for Turkish newborn foals. Parentage
Validation testing belonging to past are not be demanded.
Passports
Article 8a) After receiving the filled set of Registry Documents the foals are registered then a passport
issued and will be given to the owner. This passport will accompany the horse for life.
b) The passport are issued both in Turkish and English, it contains the details of passport,
markings, vaccination, change of ownership, export and examination details and latest rules including
parentage testing.
c) In case of loss of the passports of the horses which are registered with the studbook, the horse
owner will apply to the governor’s office in the provinces, to the district governor’s office in the
districts respectively for the issuance of duplicate passport, the following documents must be
completed and sent to the ministry within one-month time.
1- The application of the horse owner including the official notice address,
2- The report of horse identification & description,
3- The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp to be affixed on
such decree and the passport
4- 2 new photos of the horse in dims by 9x12 cm
5- When necessary, report of blood and /or DNA Test
d- The horse owner, in order to registrar the colour change, must apply to the governor’s office in
the provinces, to the district governor’s office in the districts respectively.
The documents required for the horses that the colour change will be implemented with are the
following:
1- The application of the horse owner including the official notice address,
2- The report of horse identification & description,
3- The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp
4- 3 new photos of the horse in dims by 9x12 cm
5- The passport of he horse
6- When necessary, report of blood and /or DNA Test
e) In case of death of any horse which is registered with the stud book, the passport and if
available the certificate of Breeding must be sent to the governor’s office in the provinces, to the
district governor’s office in the districts respectively by the horse owner within two months time as of
the date of death of the subject horse.
Registration of Import Horses
Article 9a) Imported horses for breeding are registered by the Stud Book Authority
b) The documents required for registration of Imported Horses
1- The application of the horse owner including the legal notice address
2- Official identification card and Turkey Republic identification number
3- The passport certifying that the horse is thoroughbred
4- The report of blood and/or the DNA test
5- 3 photo of the horse in dims by 9x12 cm,
XV
6- The report of horse identification & description,
7- The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp to be affixed on
such decree and the passport
8- The export certificate sent by the exporting country direct to Turkish Stud Book
9- The customs entrance declaration
10-The customs sales certificate for the horses sold by the customs departments.
c) For horses imported from those countries which do not issue ID’s/Passports the S.B.A would
issue its own passport having first obtained fresh markings and checked them against the ID certificate
issued by the S.B.A of the Country of foaling.
Exportation
Article 10- Prior to exporting the horses that are registered with the studbook the designation a
comparative control with the available passport must be performed by the veterinarian that will be
commissioned by the authorized units, and the passport and identification & description report to be
used while issuing the export certificate must be sent to the ministry together with the passport.
Export Certificate will be sent directly to the Authority of the Country which does the importation.
Name giving to the horses to be registered in stud books
Article 11- The Thoroughbred foals to be registered with the studbook may be registered in the
studbook without name based on only the names of sire and dam. However, until the last day where
the foal achieves its second year of age, the horse owners must register the name of the foal
accordingly.
The names to be given may not exceed 18 letters including the blanks. The name thus registered
may not be changed.
The following must be observed while giving names.
a) Names, of which use, is preserved and prohibited or appears in the International list of protected
names,
b) Names of which use is reserved,
c) Names that may cause any mixture or the names that are not appropriate for use due to religious
and social reasons.
d) Names intended for commercial or advertisement use,
e) Nouns (private names) unless appropriate consent is obtained.
f) The registered names of living horses, the names which are identical in terms of writing and
reading with those names, and the names of stallions can not be used not earlier than 15 years
immediately after their death, the mare names not earlier than 10 years immediately after their death,
the names of other horses not earlier than 5 years immediately after their death.
g) No number can be added as prefix or suffix to these names
h) In the event the names of the imported horses constitute any contradiction to what is indicated
above, such names may be changed by the ministry after having agreed with the stud book authority of
the country where the horse was born. The Turkish Stud Book is a signatory of article 14 of
I.A.B.R.W
Keeping and Publishing the Stud Book
Article 12a) The stud book of the Thoroughbred horses that are born in Turkey or imported from abroad will
be kept by the ministry of agriculture and rural affairs pursuant to the Turkish code about the animal
amelioration 4631 paragraph 7th the studbook, in accordance with the international bodies whose our
country is a member, will be prepared and duly published once every four years. During the years
where no studbook is published, the parents , date of birth, colour and the name of its breeder for the
foals born in the same year will be included in the supplement for publication. The costs of such
services will be satisfied from the proceeds of the breeds.
XVI
The ministry will publish the studbook of which rules and the international bodies to which we are
member. The youngsters of the horses which are published in the Turkish Stud Book and granted
registration number and that are published in the stud books accepted by the international bodies to
which they are the member shall be published in the stud book.
b) Information concerning changes in rules and registrations is included in the Stud Book and its’
Supplements.
c) Country codes of the imported horses which will be registered in the Stud Book are written
besides their names.
d) Non-thoroughbred horses cannot be registered into the thoroughbred Stud Book.
The Penal Clauses
Article 13a) Failure in veterinarian examination and the use in Breeding without certificate “illegal use in
Breeding”
The ones failing in bringing the stallions which are used in covering and holding the certificate of
Breeding under the examination in terms of the diseases that are circulated by the ministry to the
provincial organizations through the ministerial communiqués and for their properties of breeding by
breaching the terms and rules that are circulated thereof, and for the horses which are used for
breeding purposes without appropriate certificate or a certificate lacking the annual endorsement will
be punished with “heavy fine” pursuant to the Turkish code about the animal amelioration 4631
paragraph 16th there under.
b) Alteration in documents
In consideration to the documents already established;
1- The provisions included under the Turkish Criminal Code 765, article 2 paragraph 6th will be
implemented on the ones who involve in alteration of documentation that is required, pursuant to the
relevant directive, to be submitted for registration of the thoroughbred horses in the stud book, the
ones who involve in issuing false documents, the ones who involve in using such false or otherwise
altered documents.
2- The ones that issue documents about the thoroughbred horses registered with the stud book that
are in controversy to the truth or the ones using the documents belonging to some other horse or the
ones who make alterations in such documents and in the description of the horse will be sentenced
from one to six months in jail and punished with “heavy fine” pursuant to the provisions of Turkish
code 4631 about the animal amelioration article 17 paragraph 6th. In case of conviction, the subject
horses will be deleted from the studbook and their passports will be drawn and duly revoked.
c) Out of intended use, failure in notification for change of colour ownership
The ones acting in contradiction to the Turkish Code 4631 about the animal amelioration
paragraph 6th, and the ones failing in returning the passports of the Thoroughbred horses which are
registered with the stud book when they die within the required time specified under the paragraph 7th
of the same code or the ones who fail in notifying the change of colour or otherwise the ownership and
failing in entering such changes in their passports, the provisions of the paragraph 18th of the same
code shall apply.
The fines resulting from the failure in entering the change of colour in the documents prior to
procedure of change of ownership will be considered payable by the new owner unless otherwise is
shown in the certificate of change of ownership.
d) The use of passports that reported lost
If the original passport will be found after having delivered the passport that was issued due loss,
such passport will be considered null and void. Such passport will be sent to the ministry for the
required procedures. For the ones who use lost passport, the provisions of the Turkish Code 4631
about the animal amelioration paragraph 17th and the relevant provisions of the Turkish Criminal
code shall apply.
XVII
LIST OF APPROVED STUD BOOKS AND SUFFIXES
ONAYLANMIŞ STUDBOOKLAR VE ÜLKE KODLARI
ARG
AUS
AUT
AZE
BHR
BAR
BEL & LUX
BRZ
BUL
CHI
CHN
COL
CRI
CRO
CYP
CZE
DEN
DOM
ECU
FIN
FR
GER
GB & IRE
GR
GTM
HUN
IND
ISR
ITY
JAM
JPN
KAZ
KEN
KOR
MAL
MEX
MOR
HOL
NZ
NOR
PAN
PRY
PER
PHI
POL
POR
QA
RUM
RUS
KSA
SRB
SVK
SVN
SAF
SPA
SWE
SWI
THA
TRI
TUN
TUR
UAE
USA & CAN & PR
URU
VEN
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BARBADOS
BELGIUM & LUXEMBURG
BRAZIL
BULGARIA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
COSTA RICA
CROATIA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
DOMINICAN REPUBLIC
ECUADOR
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GREAT BRITAIN & IRELAND
GREECE
GUATEMALA
HUNGARY
INDIA
ISRAEL
ITALY
JAMAICA
JAPAN
KAZAKHSTAN
KENYA
XIX
KOREA
MALAYSIA
MEXICO
MOROCCO
NETHERLANDS
NEW-ZEALAND
NORWAY
PANAMA
PARAGUAY
PERU
PHILIPPINES
POLAND
PORTUGAL
QATAR
ROMANIA
RUSSIA
SAUDI ARABIA
SERBIA
SLOVAKIA
SLOVENIA
SOUTH AFRICA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
THAILAND
TRINIDAD AND TOBAGO
TUNISIA
TURKEY
UNITED ARAB EMIRATES
USA, CANADA & PUERTO RICO
URUGUAY
VENEZUELA
STATISTICS
İSTATİSTİKLER
Colts
675
Fillies
745
Twins
0
Barren
60
Dead Foals No Sex
7
Dead Foals Twins
1
Dead Foals Colts
19
Dead Foals Fillies
17
Early Abortion
19
Slipped
12
Not Covered
9
No Return
22
The Numbers of Mare - Toplam Kısrak
İstatistikler, yalnızca bu kitaptaki verileri içermektedir.
This statistic include in this supplement.
XXI
1584
KISRAKLAR VE TAYLARI
BROODMARES
WITH THEIR PRODUCE
Kısraklar - Broodmares
A BIT OF BID (IRE) , ch , 1998 , bred by R. G. Walls, by Elmaamul (USA), out of Shynzi (USA), by Danzig (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 1)
2009 (May 15), b, f, ŞİKE by Üç Yıldız
Ahmet Yücel Birol
ABBEVILLE (GB) , gr , 1999 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Highest Honor (FR), out of Altamura
(USA), by El Gran Senor (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 1)
2009 (Apr 03), gr, c, IGLOO by Sri Pekan (USA)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
ABREAS , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by College Chapel (GB), out of Ballerina Anna (IRE), by Dance Of Life (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 1)
2009 (Feb 10), b, f, YÜCE QUEEN by Eagle Eyed (USA)
İstiklal Şenşaylı
ABUNAY , ch , 2000 , bred by Ekrem Beşerler, by Mujtahid (USA), out of Honey Moon I, by Aristocrat (GB) (see 4. Sup. to v
3, p : 1)
2009 (Mar 01), ch, f, RED REGENT by Always A Classic (CAN)
Ekrem Beşerler
ABZAGU (IRE) , b , 1999 , bred by Fin. A. Co S R L, by Eagle Eyed (USA), out of Airasca (ITY), by Final Straw (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 1)
2009 (Mar 01), gr, c, DERBENTLİ by Argaeus (GB)
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
ADATIYA (IRE) , b , 1992 , bred by His Highness the Aga Khan's, by Shardari (IRE), out of Adarika (IRE), by Kings Lake
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 1)
2009 (Mar 02), b, f, VENCEREMOS by Argaeus (GB)
Emrah Hattat
ADAU , b , 1999 , bred by Fethi Atan, by Wolf (CHI), out of Lyric Opera (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 4. Sup. to v 3, p :
2)
2009 (Apr 29), b, f, by Perfect Storm
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
ADHAABA (USA) , b , 2000 , bred by Shadwell Farm Inc., by Dayjur (USA), out of Girchoop (USA), by Storm Cat (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 2)
2009 (Mar 28), b, c, EL GRINGO by Sri Pekan (USA)
Murat Kadaifçioğlu
AFFAIRISTE (IRE) , b , 1991 , bred by Dayton Ltd., by Simply Great (FR), out of Alpinia (GER), by Alpenkonig (GER) (see
4. Sup. to v 3, p : 2)
2009 (Mar 20), b, f, MARIDUDU by Eagle Eyed (USA)
Selahattin Turgu
AFRA DİLA , b , 2003 , bred by Yusuf Erkut Ersever, by Natıve Procıda, out of Çatalcalı, by Columnist (GB) (see 4. Sup. to v
3, p : 2)
2009 (Mar 23), b, c, by Strike The Gold (USA)
Banü Özet
AFRICAN DAISY , b , 2004 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Mayaasa (FR), by Green Desert (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 109)
2009 (Mar 19), b, c, RONADY by West By West (USA)
Zeruk Kaya
AGILITY GAME (ITY) , b , 1997 , bred by S. Paolo Agrı Stud Srl, by In The Wings (GB), out of Euliya (FR), by Top Ville
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 2)
2009 (Mar 17), b, c, ARSPET by Kurtaran (IRE)
Aslan Savaşan
1
Kısraklar - Broodmares
AKDAĞ , b , 2004 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Distant Relative (IRE), out of French Mist (GB), by Mystiko (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 62)
2009 (Apr 24), b, c, CANDAR by Velociraptor (GB)
Nedim Kisbu
AKSU , b , 2004 , bred by Şemsi Ağırtaş, by Sri Pekan (USA), out of Fezleke, by Indian Ridge (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 57)
2009 (Apr 16), b, f, AKSUGÜL by Sunday Surprıse
Ümit Korkmaz
AKYAZILI ESRA , b , 2003 , bred by Hüsamettin Kopal, by Sun Music (IRE), out of Hazal I, by Simge (see 4. Sup. to v 3, p :
3)
2009 (Mar 20), b, c, AKYAZILI MUTLU by Bosporus (IRE)
Hüsamettin Kopal
AKYAZILISEDA , b , 2001 , bred by Hüsamettin Kopal, by Lockton (GB), out of Hazal I, by Simge (see 4. Sup. to v 3, p : 3)
2009 (Apr 09), b, f, PRENSES SEDAM by Dadaş
Nejat Çalışal
ALAMET (FR) , b , 1997 , bred by Manita Investment and Corporation , by Shining Steel (GB), out of Dunlora (GB), by Sagaro
(GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 3)
2009 (Mar 17), ch, c, OVERDOSE by River Special (USA)
Mehmet Sencer Girgin
ALAMIYA (IRE) , b , 1990 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C., by Doyoun (IRE), out of Aleema (GB), by Red
God (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 3)
2009 (Mar 07), b, c, CAPTAIN ALEX by Centaur (GB)
Huriye Dinçtürk
ALANGOYA , b , 2003 , bred by Levent Sarıkaya, by Sea Hero (USA), out of Margaux Dufont (USA), by His Majesty (USA)
(see v : 3, p : 124)
2009 (Mar 28), b, c, POYRAZ ATEŞ by Okawango (USA)
Levent Sarıkaya
ALARATAY , ch , 1999 , bred by Erdoğan Atay, by Barnato (USA), out of Nicquita (GB), by Nicholas Bill (GB) (see 4. Sup. to
v 3, p : 3)
2009, no return to Strike The Gold (USA)
ALAYNIA (IRE) , b , 1998 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C. foaled in IRE and imported from U.K. in 2009, (
see GSB v : 44, p : 37 ), by Hamas (IRE), out of Alaiyda (USA), by Shahrastani (USA)
2009 (May 01), b, f, FORNELLI by Hawk Wing (USA)
Begüm Atman Karataş
ALCINA , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Beau Genius (USA), out of Pauli Mar (USA), by Marquetry (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 4)
2009 (Mar 27), ch, f, TÖM by Strike The Gold (USA)
Ömer Halim Aydın
ALEKSANDRA , b , 2000 , bred by Arslan Aybek, by Barnato (USA), out of Loçkam, by Columnist (GB) (see v : 3, p : 117)
2009 (May 01), ch, f, AKYOSKA by Shining Steel (GB)
Mehmet Nabi Aksoy
ALEV GİBİ , b , 2003 , bred by Mustafa Selçuk San, by Sri Pekan (USA), out of San Juan Lady, by Palace Pageant (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 4)
2009 (Apr 30), b, c, GOLD HAMMER by Sports Hero (USA)
2
Fahri Bayer
Kısraklar - Broodmares
ALEXIA , ch , 2003 , bred by Erhan Özkan, by Strike The Gold (USA), out of Sombre Lady (GB), by Sharpen Up (GB) (see v :
3, p : 186)
2009 (Jun 06), b, c, BLUE HEAD by Velociraptor (GB)
Kenan Elaldı
ALFUNUN (IRE) , b , 2000 , bred by Shadwell Estate Company Limited foaled in IRE and imported from U.K. in 2009, ( see
GSB v : 44, p : 1081 ), by Sadler's Wells (USA), out of Harayir (USA), by Gulch (USA)
2009 (Feb 14), b, f, IMELDA by Invincible Spirit (IRE)
Yaman Zingal
ALIMLI , ch , 2000 , bred by Abdurrahim Ferdi Cizrelioğlu, by Barnato (USA), out of Nahçivan, by Make Strides (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 4)
2009 (May 25), b, c, HUBKİBİR by Güvenefe
Mehmet Direk
ALINTERİ , ch , 1998 , bred by Mustafa Yağcı, by Armada , out of Abone, by Barnato (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 4)
2009 (Apr 29), ch, f, NARİN by Cannon
Osman Topçu
ALİYE SULTAN , gr , 2004 , bred by Sezai Sipahi, by Sri Pekan (USA), out of Genar, by George Thomas (see 1. Sup. to v 3, p
: 65)
2009 (Mar 14), b, f, SECRETTAME by Always A Classic (CAN)
Kenan Elaldı
ALL GRAIN (GB) , b , 1998 , bred by W. and R. Barnett Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v : 44, p
: 1679 ), by Polish Precedent (USA), out of Mill Line (GB), by Mill Reef (USA)
2009 (Mar 10), ch, c, CHRONIC FLAME by Dubai Destination (USA)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
ALL THE BEES (IRE) , b , 2005 , bred by Brian Killeen foaled in IRE and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v : 46, p :
2281 ), by Galileo (IRE), out of Zakota (IRE), by Polish Precedent (USA)
2009 (Mar 08), b, c, FISHERMAN WHARF by One Cool Cat (USA)
İrfan Ilgazlı and Mustafa Mehmet İlhan
ALMİDA , b , 2001 , bred by Adnan Köse, by Toyota I, out of Barones, by Tora-Tora (see 4. Sup. to v 3, p : 4)
2009 (Jan 19), b, c, RECAPTURE by Ultramar
Adem İpek
ALOHA II , b , 1993 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Cleopatra, by Petong (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 4)
2009 (Apr 13), b, c, KAFKASLI by Green Gönen
Selahattin Gedik
ALPHA PROTECTION , b , 2003 , bred by Yavuz Vidinli, by Bin Ajwaad (IRE), out of Himaye, by Ghathanfar (USA) (see v :
3, p : 86)
2009 (Mar 27), b, f, TAŞLIK RÜZGARI by My Grandson (GB)
Nihat Subaşı
ALSEVİN , ch , 2002 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Bachir (IRE), out of Lady Dowery (USA), by Manila (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 5)
2009 (Feb 19), b, c, TEO THE LEO by Marlin (USA)
Mehmet Teoman Demiröz
ALTARA (IRE) , b , 1997 , bred by D. J. and Mrs Deer, by Warning (GB), out of Altiyna (IRE), by Troy (GB) (see 4. Sup. to v
3, p : 5)
2009 (Mar 17), ch, c, GİYOTİN by Grand Ekinoks
Odit Müşavirlik Ve Müm. Ltd. Şti.
3
Kısraklar - Broodmares
ALTES , ch , 2005 , bred by Mehmet Cihat Gürüz, by Mujtahid (USA), out of Zin, by Bachelor Party (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p
: 192)
2009,early abortion, by Sun Music (IRE)
ALTIN BİKE (USA) , ch , 1997 , bred by Andreas Putsch , by Manila (USA), out of Limanda (IRE), by Astronef (IRE) (see 3.
Sup. to v 3, p : 5)
2009 (Jan 27), b, f, ROYAL BIKE by Victory Gallop (CAN)
Erdoğan Şenocaklı
ALTINOK , ch , 2001 , bred by Alaattin Çoban, by Grand Lodge (USA), out of Indinolla (USA), by Theatrical (IRE) (see v : 3,
p : 90)
2009 (Mar 12), ch, f, BOHEMIAN RHAPSODY by Eagle Eyed (USA)
Murat Mergin
ALWAYS JOY , b , 2001 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Always A Classic (CAN), out of Carmen's Joy (GB), by Chief
Singer (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 5)
2009 (Feb 19), b, c, NUSLU by West By West (USA)
Mustafa Doruk Yılmaz
AMADA MIA , b , 2001 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Distant Relative (IRE), out of Makita, by Rugged (GB)
(see 4. Sup. to v 3, p : 5)
2009 (Mar 28), b, f, VAVEYLA by West By West (USA)
Birsel Karanfil
AMAPOLA , b , 1995 , bred by Atilla Özsoy, by Private Tender (GB), out of Lapaloma, by My Volga Boatman (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 5)
2009 (May 04), b, c, by Bin Ajwaad (IRE)
Atilla Özsoy
Died in 2009
AMASİS , gr , 2002 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Highest Honor (FR), out of Dinah (FR), by Sillery (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 6)
2009 (Apr 14), b, f, AVRECH by Divine Light (JPN)
Nişan Arek Kuyumciyan
AMASTRIST , b , 2003 , bred by Seyfi Dikyol, by Fantastic Fellow (USA), out of Ataköylü, by Barnato (USA) (see 4. Sup. to v
3, p : 6)
2009 (Mar 05), b, f, ALAÇATI RÜZGARI by Irmakcan
Haşim Tınas
AMBLER'S PASSION (USA) , b , 1995 , bred by Maple Leaf Farm, by Green Dancer (USA), out of Passionist (USA), by
Buckpasser (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 6)
2009 (Apr 10), b, f, GIFT EXPRESS by Victory Gallop (CAN)
Atalay Sarmış
AMEENA (USA) , b , 1995 , bred by Newgate Stud Farm Inc, by Irish River (FR), out of London Pride (GB), by Lear Fan
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 6)
2009 (Apr 14), b, f, MISS BARONES by Sri Pekan (USA)
Hakan Sabri Özcan
ANA KRALİÇE , b , 1997 , bred by Birol Aysu, by Barbar, out of Ak-Akçe, by Adonijah (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 6)
2009,early abortion, by Marlin (USA)
ANABELLE , b , 2003 , bred by Tayral Tutumlu, by Always A Classic (CAN), out of Dıana III, by Cartegena (see v : 3, p : 49)
2009 (Mar 06), ch, f, ŞEMSENUR by Royal Abjar (USA)
Tayral Tutumlu
4
Kısraklar - Broodmares
ANAIDA (IRE) , b , 1996 , bred by Lodge Park Stud , by Perugino (USA), out of Wilderness (IRE), by Martinmas (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 6)
2009 (Jan 20), b, f, ALTINÇİÇEK by Bosphorus Kıng
Şadi Kaan Sezen
ANALISA (IRE) , b , 1993 , bred by J. S. Bolger, by Don't Forget Me (IRE), out of Volnost (USA), by Lyphard (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 6)
2009 (Feb 10), b, f, LADY ALICE by My Relatıve
Nedim Kisbu
ANATOLIAN , ch , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Always A Classic (CAN), out of Anatolia (GB), by Mummy's Game (GB)
(see 4. Sup. to v 3, p : 6)
2009 (Mar 08), ch, c, BARKIN by Victory Gallop (CAN)
Galip Aydın Arıkan
ANATOLIAN WOLF , b , 1997 , bred by Ercan Ekenler, by Wolf (CHI), out of Anatolia (GB), by Mummy's Game (GB) (see
4. Sup. to v 3, p : 6)
2009, barren to Sri Pekan (USA)
Died in 2009
ANEMON , b , 1999 , bred by Halil Fatih Türeray, by Sun Music (IRE), out of Işıltı, by Kılıçaslan (see 4. Sup. to v 3, p : 6)
2009 (Mar 10), gr, c, PELLEGRINO by Argaeus (GB)
Halil Fatih Türeray
ANEY , b , 2003 , bred by Murat Yarar, by Sea Hero (USA), out of Beyond The Lace (IRE), by Lomond (USA) (see 4. Sup. to v
3, p : 7)
2009 (Jan 16), b, c, TURKAV MURAT by Eagle Eyed (USA)
Murat Yarar
ANGEL'S SONG , b , 1998 , bred by Davide Franco, by Manila (USA), out of Harika V, by Mille Balles (FR) (see 4. Sup. to v
3, p : 7)
2009 (Mar 22), b, c, PARGALI by Mali
Adil Mert Kaya
ANGEL EYES , b , 2003 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Always A Classic (CAN), out of Şahnaz, by Orak (see 4. Sup. to
v 3, p : 7)
2009 (May 09), b, c, BİNİŞİNİBİLİR by Bin Ajwaad (IRE)
Ayşe Seda Özbelge
ANGEL LADY , b , 2002 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Fantastic Fellow (USA), out of Lady Angela, by Tender Cock
(see 4. Sup. to v 3, p : 7)
2009 (Mar 05), b, f, EAGLE LADY by Eagle Eyed (USA)
Mehmet Necdet Narin
ANGEL ZEYNO , b , 1995 , bred by Aydoğan San, by Knight Line Dancer (IRE), out of El Vino (GB), by Habitat (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 7)
2009 (Apr 02), b, c, KEMAL DAYIM by Kara Fatih
Abdullah Yalçın
ANGELA , b , 2003 , bred by Sadettin Atığ, by Vettori (IRE), out of Alieria (IRE), by Lomond (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 7)
2009 (May 24), b, f, WIN ANGEL WIN by Win River Win (USA)
Ramazan Salman
ANISIMOVA (GB) , ch , 1991 , bred by Sheikh Ahmed Bin Rashid Al, by Kris (GB), out of Gayane (GB), by Nureyev (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 7)
2009 (Mar 04), ch, f, by Ertekin
Mehmet Hanefi Şahin
5
Kısraklar - Broodmares
ANNEM , ch , 1994 , bred by Banu Saydam, by Uğurtay, out of Jest, by Pitingo (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 7)
2009 (Feb 20), ch, f, TUMBUL RÜZGARI by West By West (USA)
Reşit Tumbul
ANNUAL VISIT (IRE) , b , 1995 , bred by Swettenham Stud Caradale and Trading Co and T.Stack, by Alzao (USA), out of
Melinte (IRE), by Caerleon (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 7)
2009 (Feb 22), b, c, BATUR BEY by Divine Light (JPN)
Tarık Aydın
ANOTHER FANTASY , ch , 2003 , bred by Serdal Adalı, by Mujtahid (USA), out of Allegranza (GB), by Bustino (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 7)
2009 (Jan 15), b, c, YANLIŞ ANLAMA by Marlin (USA)
Haldun Güneş
ANTIGONISH , ch , 1999 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Barnato (USA), out of Ro-Ro, by Cock Robin (USA) (see 3. Sup. to v
3, p : 7)
2009,early abortion, by Maynatay
ANULA (IRE) , b , 2000 , bred by Lydon Beese, by Bahhare (USA), out of Miss Pennine (IRE), by Pennine Walk (IRE) (see 3.
Sup. to v 3, p : 7)
2009 (Mar 13), ch, f, KIDDO by İrlandali (IRE)
İbrahim Halil Güllüoğlu
ANYELA , ch , 2002 , bred by Hayrullah Doğan and Orhan Bekmezci, by Hernando (FR), out of Syria (GB), by Halling (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 8)
2009 (Jan 25), ch, c, GOLDEN HAMMER by Marlin (USA)
Serdal Adalı
APACHE SONG , ch , 2000 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Tuğba I (GB), by Touching Wood (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 8)
2009 (Mar 29), b, c, AHBAP by Eagle Eyed (USA)
Murat Ersin Şeremetoğlu
APHOBIC LADY (USA) , b , 1998 , bred by Bwamazon Farm foaled in USA and imported from USA in 2008, (see AM.SB
Electronic ), by Diesis (GB), out of Quarrel Over (USA), by One For All (USA)
2009 (Apr 09), ch, f, FESTÜK by Southern Image (USA)
Serdal Adalı
APPLE BLOSSOM , b , 1990 , bred by Lale Atman, by Castle Rising (GB), out of Golden Apple, by Suvero (FR) (see 4. Sup.
to v 3, p : 8)
2009 (Feb 19), b, c, BAY ŞERİF by Okawango (USA)
Şaban Şerif Saraçoğlu
AQRABA (GB) , b , 1996 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Polish Precedent (USA), out of Aquaba
(USA), by Damascus (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 8)
2009 (Mar 15), ch, c, CLOSE RELATED by Unaccounted For (USA)
Erhan Kum
ARABAZA , ch , 2005 , bred by Mustafa Kastar, by Fantastic Fellow (USA), out of Kutaisi (IRE), by Soviet Star (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 93)
2009 (Apr 08), b, f, ARI by Arsen
İsmail Kazım Kastar
ARASTA , b , 2002 , bred by Mustafa Kastar, by Bin Ajwaad (IRE), out of Betsy, by Lockton (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 8)
2009 (Mar 01), b, f, ARLING by Arsen
İsmail Kazım Kastar
6
Kısraklar - Broodmares
ARBİL , b , 2004 , bred by Mustafa Kastar, by Barnato (USA), out of Bilana, by Komet (see 1. Sup. to v 3, p : 24)
2009 (Feb 26), ch, c, ARMANDO by Fernando
İsmail Kazım Kastar
ARCAN , b , 2001 , bred by Mustafa Kastar, by River Special (USA), out of Bilana, by Komet (see 1. Sup. to v 3, p : 10)
2009 (Feb 23), ch, f, ARORA by Fernando
İsmail Kazım Kastar
ARDA KIZI , b , 2004 , bred by Alfred Roidi, by Bin Ajwaad (IRE), out of Free Lady, by Barnato (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
62)
2009 (Apr 22), b, c, PEYK by Bosporus (IRE)
Muammer Öğüt
ARDOR , ch , 2004 , bred by Mustafa Kastar, by Strike The Gold (USA), out of Armador (IRE), by Chimes Band (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 11)
2009 (Mar 14), b, c, ARŞİMET by Arsen
İsmail Kazım Kastar
ARFELLOW , b , 2003 , bred by Mustafa Kastar, by Fantastic Fellow (USA), out of Ardic (IRE), by College Chapel (GB) (see
4. Sup. to v 3, p : 8)
2009, no return to Arsen
ARGULA , b , 2003 , bred by Mustafa Kastar, by Tagula (IRE), out of Early Gales (GB), by Precocious (GB) (see v : 3, p : 53)
2009, no return to River Special (USA)
ARGUNBA (IRE) , b , 1999 , bred by Arthur S. Phelan, by Mukaddamah (USA), out of Vitality (GB), by Young Generation
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 8)
2009 (Apr 13), ch, f, AAPIN by Başpilot
Neriman Sabay
ARIADNE'S WAY (GB) , b , 1993 , bred by Cliveden Stud, by Anshan (GB), out of Shorthouse (GB), by Habitat (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 8)
2009 (May 01), b, f, GRAND LARA by Bosporus (IRE)
Hakan Sabri Özcan
ARIKA (IRE) , b , 2001 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Inzar (USA), out of Volley (IRE), by Al Hareb (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 8)
2009 (Apr 12), b, f, RUSHEIM by Evoke (USA)
Fedai Kahraman
ARİSER , b , 2002 , bred by Mustafa Kastar, by Bin Ajwaad (IRE), out of Beatrıce, by Show Tıme (see 4. Sup. to v 3, p : 8)
2009, no return to Fernando
ARİSTA , b , 1990 , bred by Şerafettin Gedik, by Aristocrat (GB), out of Saravah (FR), by Sir Tor (USA) (see 3. Sup. to v 3, p :
8)
2009 (Apr 10), b, c, BABA YILMAZ by Bosphorus Kıng
Orhan Bekmezci
ARLI (IRE) , b , 1999 , bred by John Lavelle, by Prince Of Birds (USA), out of Excitingly (USA), by Val De L'orne (FR) (see
4. Sup. to v 3, p : 8)
2009 (May 09), b, f, ARSULTANI by Mountain Cat (USA)
İsmail Kazım Kastar
7
Kısraklar - Broodmares
ARMADATTA , ch , 2002 , bred by Tülin Beydili Özkan, by Bijou D'inde (GB), out of Ninni, by Laughing Matter (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 8)
2009 (Apr 01), ch, f, ŞAKACI by Win River Win (USA)
Ayten Karabağ
ARMANİ , b , 2000 , bred by Niko Atanasyadis, by Manila (USA), out of Elenı, by Hoy (GB) (see v : 3, p : 55)
2009 (Apr 04), b, f, IŞIK HIZI by Win River Win (USA)
Oktay Durul
ARMİN , ch , 2004 , bred by Mustafa Kastar, by Galetto (FR), out of River Maiden (USA), by Riverman (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 141)
2009, no return to Arsen
ARPIA (GB) , ch , 1999 , bred by D. S. Rigby, by Classic Cliche (IRE), out of Unsuitable (GB), by Local Suitor (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 9)
2009,dead foal, by Çelikmete
ARRIVE , ch , 2003 , bred by Mustafa Kastar, by Almutawakel (GB), out of River Maiden (USA), by Riverman (USA) (see v :
3, p : 165)
2009, no return to Fernando
ARTE ROMANA (GB) , b , 1998 , bred by Fares Stables Ltd, by Emperor Jones (USA), out of Ivory Moment (USA), by Sir
Ivor (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 9)
2009 (Apr 17), b, f, GÜLENKIZ by Always A Classic (CAN)
Yıldız Pehlivan and Kadriye Karataş
ARVALYA , b , 2003 , bred by Adnan Mazıcı and Mete Mazıcı, by Always A Classic (CAN), out of Garfıeld, by Majestic
Endeavour (CAN) (see 4. Sup. to v 3, p : 9)
2009 (Apr 21), b, f, MAHMURE HATUN by Marlin (USA)
Adnan Mazıcı and Mete Mazıcı
ARWEN , b , 2002 , bred by Mustafa Kastar, by Sea Hero (USA), out of John's Vision (IRE), by Vision (USA) (see 4. Sup. to v
3, p : 9)
2009 (Mar 07), b, f, ARQANA by Aranjör
İsmail Kazım Kastar
ARYAM , gr , 2001 , bred by Şerife İnci Polatyar, by George Thomas, out of Natıve Lady, by Natıve Procıda (see v : 3, p : 139)
2009 (Feb 06), gr, c, MY BALAM by Flıer's Fantasy
Vefa İbrahim Aracı
ASAFA (IRE) , b , 2004 , bred by Redmondstown Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2008, ( see GSB v : 45, p :
1465 ), by King's Best (USA), out of Azra (IRE), by Danehill (USA)
2009 (Mar 09), b, f, INFORTUAL by Acclamation (GB)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
ASALET MÜFTİYESİ (IRE) , b , 1997 , bred by Al. Mudhaf , by Mukaddamah (USA), out of Miralove (IRE), by Mount
Hagen (FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 9)
2009 (Apr 25), ch, c, MATANZA by Çelikmert
Ferdane Çelik
ASALET MÜMESSİLİ (IRE) , ch , 1997 , bred by Michael O'Keeffe, by Mukaddamah (USA), out of Be My Dame (IRE), by
Be My Guest (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 9)
2009 (May 10), ch, f, LADY GODIVA by Eagle Eyed (USA)
8
Erhan Kum
Kısraklar - Broodmares
ASALET TEMSİLCİSİ (IRE) , b , 1999 , bred by Mıss Anne Marıe O'Meara, by Mukaddamah (USA), out of Nancy Drew
(IRE), by Sexton Blake (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 9)
2009 (Mar 16), b, c, ARAGONES by Marlin (USA)
İsmail Kazım Kastar
ASARTE , b , 2004 , bred by Davide Franco, by Royal Abjar (USA), out of Music Folies (FR), by Fabulous Dancer (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 117)
2009 (Mar 17), b, c, LAMASSU by Ajmera (GB)
Demirhan Yılmaz
ASHJAAN (USA) , gr , 1997 , bred by Shadwell Farm Inc., by Silver Hawk (USA), out of Shadayid (USA), by Shadeed (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 9)
2009 (Mar 24), gr, c, ALEHANDRO by Bin Ajwaad (IRE)
Erhan Kum
ASHLEY , ch , 1999 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Barnato (USA), out of Buse, by Gerald Martin (IRE) (see 4. Sup. to v
3, p : 9)
2009 (Mar 14), ch, c, MARADONA by Royal Abjar (USA)
Tayral Tutumlu
ASHLIE RHEY , b , 2002 , bred by Mehmet Ferudun Ünal, by Natıve Procıda, out of Vefra, by Paco (see 4. Sup. to v 3, p : 9)
2009 (Apr 02), b, f, RACE STAR by Strike The Gold (USA)
Ahmet Ferhat Küçüker
ASIA STAR , gr , 2005 , bred by Serdal Adalı, by Soviet Star (USA), out of The De Chine (FR), by Kendor (FR) (see 1. Sup. to
v 3, p : 174)
2009 (Feb 19), ch, f, ASIAN GIRL by Türcosel
Serdal Adalı
ASK ME , ch , 1998 , bred by Naci Yücel Köylü, by Tender Prınce, out of Follow Me, by Afayoon I (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p
: 9)
2009 (Apr 25), b, f, SON ÜMİT by Shining Steel (GB)
Halit Ay
ASLIGÜL , b , 2000 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Aquarian Star (GB), by Cavo Doro (IRE) (see 3. Sup.
to v 3, p : 10)
2009 (Feb 03), b, f, DARYA by Win River Win (USA)
Çağlayan
Mehmet Teoman Demiröz and Erol
ASLİKO , b , 1994 , bred by Erhan Saraçoğlu, by Hoy (GB), out of Invıncıble Harmony, by Close Harmony (GB) (see 3. Sup. to
v 3, p : 10)
2009 (May 20), b, c, DERYUŞ by Royal Abjar (USA)
Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk.
Dicle Kimya Dep.Paz.
Died in 2009
ASMİN , b , 2002 , bred by İhsan Atlı and Mehmet Esmer, by Red Bishop (USA), out of Miniş, by Down The Flag (USA) (see v
: 3, p : 133)
2009, no return to Joe Hernon
AŞKİTO , b , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Manila (USA), out of Asliko, by Hoy (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 10)
2009 (Feb 01), b, f, MY BOLT STAR by My Bolt
Mustafa Aytar
ATIPHA , b , 2000 , bred by Fethi Atan, by Distant Relative (IRE), out of Generals Daughter (USA), by General Holme (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 10)
2009 (Jan 20), b, f, SURİMŞİNE by Sea Hero (USA)
Abdurrahman Şişmanoğlu
9
Kısraklar - Broodmares
ATTO , ch , 2003 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by West By West (USA), out of Neslihan I, by Wouter Raaphorst (HOL)
(see 4. Sup. to v 3, p : 10)
2009 (Apr 18), b, f, SPRING FLOWER by Perfect Storm
Gürhan Şevket Özbelge
ATTRACTIVE , b , 2002 , bred by Osman Hattat, by Sea Hero (USA), out of Banner (USA), by Known Fact (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 10)
2009 (Mar 20), b, f, RETRO by Argaeus (GB)
Emrah Hattat
AUNTY PEGGY , b , 1992 , bred by Şerafettin Gedik, by Aristocrat (GB), out of Vıllarıta, by Villeroy I (FR) (see 4. Sup. to v
3, p : 10)
2009 (Apr 10), b, f, AMATO MERTAN by Argaeus (GB)
Selim Amato
AURA , ch , 2002 , bred by Tarık Aydın, by Mountain Cat (USA), out of Elemis (USA), by Sir Ivor (USA) (see 4. Sup. to v 3, p
: 10)
2009 (Mar 16), ch, f, ROSA PARKS by Okawango (USA)
Tarık Aydın
AURUM , ch , 2000 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Among Men (USA), out of Kentucky Belle (GB), by Glint Of Gold
(GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 11)
2009 (Feb 22), ch, f, ROSE OF SKY by West By West (USA)
Osman Ali Homurlu
AVE MARIA , b , 2000 , bred by Vural Çakım, by Johny Guıtar, out of Colosse (GB), by Reprimand (GB) (see 3. Sup. to v 3, p
: 11)
2009 (Mar 27), b, f, WATER by Kurtaran (IRE)
Mehmet Gündüzeli
AYAZMAYELİ , b , 1997 , bred by Hasan Hüseyin Kavaz, by Ottoman, out of Tezel, by Hakan I (see 3. Sup. to v 3, p : 11)
2009 (Mar 25), b, f, HADİSEKIZ by Mr Ekinoks (GB)
Hasan Hüseyin Kavaz
AYCAYAK , b , 2003 , bred by Cemal Başkan, by Sun Music (IRE), out of Chetana, by Castle Rising (GB) (see 4. Sup. to v 3, p
: 11)
2009 (Feb 22), b, f, by Nuh Dayı
Cemal Başkan
Died in 2009
AYCEM , b , 2000 , bred by İbrahim Altınöz, by Strike The Gold (USA), out of İskoç Gelin (GB), by Petong (GB) (see 2. Sup.
to v 3, p : 11)
2009 (Feb 23), b, c, by Okawango (USA)
Kayhan Altınöz
AYDANSI , b , 2001 , bred by Hüseyin Özen, by Han-Bakü, out of Honey Bunch I, by Darlıng I (see 3. Sup. to v 3, p : 11)
2009, barren to Thunder Black
AYFIRTINASI , ch , 2003 , bred by Ahmet Tekin, by Strike The Gold (USA), out of Gülin, by Red Route (GB) (see v : 3, p :
80)
2009 (Jun 14), ch, c, BLACK AND WHITE by Ultramar
Yakup Akbel
AYLİN HANIM , b , 2001 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Mıchael Jackson, out of Fortune, by George Thomas (see 3. Sup.
to v 3, p : 11)
2009 (Apr 17), b, f, FEARLESS FIGHTER by Hanaş
Osman Tanju Güneri
10
Kısraklar - Broodmares
AYSIZ GECEM , ch , 2002 , bred by Dündar Gökçe, by Abrek, out of Çikaskondikas, by Little Guest (USA) (see 4. Sup. to v 3,
p : 11)
2009 (May 04), ch, c, STEINBRUCKE by Amed Firtinasi (IRE)
Dündar Gökçe
AYSULTAN , ch , 2004 , bred by Adem Erdölek, by Mujtahid (USA), out of Glacial Moon (USA), by Arctic Tern (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 67)
2009 (Feb 14), ch, f, by Always A Classic (CAN)
Adem Erdölek
AYŞECAN , b , 1999 , bred by Alaattin Karaca, by Tender Prınce, out of Nazlıcan, by Aristocrat (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 11)
2009 (Feb 21), b, c, APATHE by Okawango (USA)
Alaattin Karaca
AYŞEN ABLA , ch , 2003 , bred by Mehmet Çelik, by Marlin (USA), out of Pigeon Pea (USA), by Topsider (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 11)
2009 (May 01), b, c, EYEWITNESS by Eagle Eyed (USA)
Turhan Çakar
AYŞİMA , ch , 1998 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Keep Hoping (FR), by Bikala (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p
: 11)
2009 (Feb 12), ch, f, MY BOLT GIRL by My Bolt
Orhan Kandur
AZUCAR MORENO , b , 2002 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Sea Hero (USA), out of Bella Luna, by Cartegena (see 4.
Sup. to v 3, p : 12)
2009 (Apr 27), b, f, KARA SEVCAN by Sümen
Mustafa Yılmaz
BABASININKIZI , b , 2002 , bred by Sami Uluçay, by Distant Relative (IRE), out of Gözde II, by Baba Seyfi (see 3. Sup. to v
3, p : 12)
2009 (Mar 04), b, c, CENGO by Eagle Eyed (USA)
Sami Uluçay
BABY ATEN , b , 2002 , bred by Yaşar Kaya, by Mountain Cat (USA), out of Fairlanda (IRE), by Ballad Rock (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 12)
2009 (May 25), ch, c, HARAMİ by Handsome Star (IRE)
Adnan Mümin Safa
BABY KISS , b , 2002 , bred by Burhanettin Şen, by Bijou D'inde (GB), out of Cycas, by Lockton (GB) (see 4. Sup. to v 3, p :
12)
2009, barren to Maynatay
BACIM , b , 2002 , bred by Aysel Birol, by Royal Abjar (USA), out of Chebba, by Armanasco (IRE) (see v : 3, p : 37)
2009 (Apr 11), ch, c, DEMİRBOZAN by Scream To Scream (IRE)
Kadriye Kaya and Aysel Birol
BACK TO BACK (IRE) , b , 1998 , bred by Patrick Kennedy, by College Chapel (GB), out of Vivid Impression (IRE), by Cure
The Blues (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 12)
2009 (Apr 23), b, f, by Evoke (USA)
Fedai Kahraman
BACKDRAFT (IRE) , b , 2000 , bred by Nuri Fuat Başak foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ), by
Titus Livius (FR), out of Top The Rest (GB), by Top Ville (IRE)
2009 (Mar 01), b, f, MY CRAZY GIRL by Centaur (GB)
Huriye Dinçtürk
11
Kısraklar - Broodmares
BACKGROUND , b , 1999 , bred by Orhan Özsoy, by Başkomutan, out of Amapola, by Private Tender (GB) (see 4. Sup. to v 3,
p : 12)
2009 (Apr 02), b, c, SURGENT by Orta Asya
Atilla Özsoy
BADEMİYE , b , 1999 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Gürhan I, out of Rusıan Gırl, by Siberian Express (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 12)
2009 (Mar 04), ch, c, BULBASAUR by Strike The Gold (USA)
Tufan Adışen
BAHTINUR , ch , 1995 , bred by Rüksan Aksungur, by Eastern Boy, out of Gayem, by Lastkıng (see 3. Sup. to v 3, p : 13)
2009,f,dead, by Marlin (USA)
BALARZUM , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Mtoto (GB), out of Mamaquiglia (USA), by Septieme Ciel (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 13)
2009 (Jan 15), b, f, WELLBREAD by Abdulçakar (IRE)
Turhan Çakar
BALPINAR , b , 2002 , bred by Turhan Türeray, by Distant Relative (IRE), out of Pınarcık I, by Kılıçaslan (see 4. Sup. to v 3, p
: 13)
2009,slipped foal, by Ertem
BALSULTAN , b , 2004 , bred by Necla Kaya, by Bin Ajwaad (IRE), out of Gesi, by Castle Rising (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
66)
2009 (Mar 22), b, f, SPRING RAIN by Unaccounted For (USA)
Fikret Kaya
BANDİL , ch , 2004 , bred by Şevket Erkan Şar and Şafak Dil, by Strike The Gold (USA), out of Laila Manja (IRE), by Diesis
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 98)
2009 (Feb 18), ch, f, SRI HONOR by Handsome Star (IRE)
Mehmet Fatih Duran
BANU ÇİÇEK , b , 1991 , bred by Odhan Baykara, by Yemken (GB), out of Çiğdem II, by Vidar (see 4. Sup. to v 3, p : 13)
2009 (Jan 31), ch, c, SARIKABADAYI by Ertekin
Ali Şahin
BARB WIRE (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Desert Style (IRE), out of Alamiya (IRE), by Doyoun (IRE)
(see 4. Sup. to v 3, p : 13)
2009 (Feb 20), b, f, SHOUT VICTORY by Sports Hero (USA)
Faruk Tınaz
BASHFUL (USA) , b , 1994 , bred by Overbrook Farm, by Housebuster (USA), out of Luthier's Launch (USA), by Relaunch
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 14)
2009 (Mar 22), ch, f, KISS STORM by Royal Abjar (USA)
İsmail Hadioğlu
BASSARA GIRL , ch , 2003 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Bassara (USA), by Northern Dancer (CAN) (see v
: 3, p : 19)
2009 (May 03), b, f, ATABAŞ by West By West (USA)
Mehmet Kurt
BAŞKENTLİ , b , 2000 , bred by Nasri Artar, by Distant Relative (IRE), out of Melike I, by Blazing Saddles (AUS) (see 4. Sup.
to v 3, p : 14)
2009 (Mar 25), b, f, İRİS ECE by Sri Pekan (USA)
Nasri Artar
12
Kısraklar - Broodmares
BATI GARAJI (GB) , ch , 1998 , bred by Lark Copse Ltd., by Be My Chief (USA), out of Ranosh (USA), by Rahy (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 14)
2009 (Apr 25), ch, c, MYSTIC DREAM by Strike The Gold (USA)
Mozaik Şarap. Tr. Hy. San.Tic.Ltd.Şti
BAYBURT GÜZELİ , b , 2000 , bred by Hüseyin Erdem, by Sarisaka (GB), out of Nergis Hanım, by Bachelor Party (IRE) (see
2. Sup. to v 3, p : 14)
2009 (Apr 27), b, f, KOCAELİLİ by Hanaş
Tulunay Güçyeter
BE NASTY , ch , 1997 , bred by Aydoğan San, by Sun Music (IRE), out of Annıe Hatter, by Midyan (USA) (see 4. Sup. to v 3,
p : 14)
2009 (Jan 23), ch, c, HAWAI FİŞEK by Sea Hero (USA)
Mustafa Memik
BE SMART , ch , 2002 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Mujtahid (USA), out of Neslihan I, by Wouter Raaphorst (HOL)
(see 3. Sup. to v 3, p : 14)
2009 (Jun 18), b, f, BASGAZA by Tayfun Başkan
Gürhan Şevket Özbelge
BEATTE JUICE , b , 1998 , bred by Davide Franco, by Noble Star, out of Nyonya Besar (GB), by Ballad Rock (IRE) (see 3.
Sup. to v 3, p : 14)
2009, barren to Falcon Flıght
BEBEĞİM , b , 2000 , bred by İbrahim Tamer, by Abbas, out of Klara I, by Koca Yusuf (see 4. Sup. to v 3, p : 14)
2009 (Apr 25), b, c, ACUMA VINE by Okawango (USA)
Mustafa Yılmaz
BEDTIME STORY (GB) , b , 1995 , bred by Barouche Stud Ltd, by Fairy King (USA), out of Prima Domina (FR), by
Dominion (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 14)
2009 (Mar 18), b, f, PAMUK SULTAN by Common Grounds (GB)
Erol İşeri
BELEMİR , b , 2004 , bred by Ruhi Yaman, by West By West (USA), out of Musical Gem (USA), by The Minstrel (CAN) (see
1. Sup. to v 3, p : 118)
2009 (Mar 25), ch, f, ECEYLÜL by Maldıya
Talat Öner
BELİN , gr , 2001 , bred by Erman Çıkıllı, by Barnato (USA), out of Şıpsevdi, by Laughing Matter (USA) (see 3. Sup. to v 3, p :
15)
2009 (Mar 05), b, f, NİSAN IZABELLA by Out Of Sıght
Mehmet Babadağ
BELLA OTERO , b , 1994 , bred by Odhan Baykara, by Rakan (USA), out of Hancan, by Kılıçaslan (see 4. Sup. to v 3, p : 15)
2009 (Feb 11), b, f, YOU AGAIN by Divine Light (JPN)
Süleyman Selman Taşbek
BELLA RAGAZZA , b , 2004 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Royal Abjar (USA), out of Mırage, by Gerald Martin
(IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 112)
2009 (Mar 19), b, f, ÜNLÜ PRENSES by Kıng Bıshop
Hakan Cantınaz
BELLA VISTA , b , 1994 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Bellısıma, by Solicitor (FR) (see 4. Sup. to v 3, p
: 15)
2009 (Mar 25), b, c, BELFORT by Strike The Gold (USA)
Şerafettin Gedik
13
Kısraklar - Broodmares
BELLATRIX , b , 2001 , bred by Davide Franco, by Noble Star, out of Nyonya Besar (GB), by Ballad Rock (IRE) (see 3. Sup.
to v 3, p : 15)
2009 (Feb 20), b, c, BY NOBEL by Mr Nobel
Halil Ağırbaşarap
BELLE MANIERE (USA) , b , 1986 , bred by Anne Marie D'Estainville, by Northern Baby (CAN), out of Maison Rose (FR),
by Rex Magna (FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 15)
2009, barren to Kurtaran (IRE)
BELLE ROSE (HUN) , b , 1990 , bred by Babolnai Mg. Kombinat Stud and Farm Kerteskö Hungary, by Arena (HUN), out of
Bea (HUN), by Andor (HUN) (see 4. Sup. to v 3, p : 15)
2009 (Feb 28), b, f, KARDEŞİM GÖKÇE by River Special (USA)
Seyhan Bozkurt
BELLOXA , b , 2004 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Ekinoks Gulch (USA), out of Bellano, by Manila (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 20)
2009 (Mar 22), b, f, EL BELLA by Eagle Eyed (USA)
Mehmet Necdet Narin
BELUGA , b , 1995 , bred by Erhan Kavçin, by Holding Society (GB), out of Aysel I, by Tünkut (see 3. Sup. to v 3, p : 15)
2009 (Feb 04), b, f, WICCA by Nuh Dayı
Cemal Başkan
BEN-U-SEN , b , 2003 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Manila (USA), out of Champagne'n Roses (GB), by Chief Singer
(IRE) (see v : 3, p : 36)
2009 (Mar 16), b, c, KING OF PERSEPOLIS by Eagle Eyed (USA)
Dicle Kimya D.Paz. N.T.ve G.Şrk.
BENEDICT , ch , 2003 , bred by Umur Tamer, by Marlin (USA), out of Koloratur (USA), by Mt Livermore (USA) (see v : 3, p
: 104)
2009 (Apr 14), ch, c, NATIVE STAR by Natıve Procıda
Sebati Duman
BERENIQUE (IRE) , ch , 2001 , bred by Thoroughbred Holdings, by Bering (GB), out of Rose Paille (FR), by General Holme
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 16)
2009 (Apr 18), ch, c, FUNKY BOY by Royal Abjar (USA)
Ali Topal
BERRİN , b , 2000 , bred by Hikmet Işıl Birol Koç, by Cim Bom Bom (IRE), out of Tweety, by Indian Ridge (IRE) (see 3. Sup.
to v 3, p : 16)
2009 (Apr 20), b, f, TUHU GÜLÜ by Tuhu Dayı
Necdet Özbek
BERVA , b , 2004 , bred by Yaman Zingal, by West By West (USA), out of Spectre (USA), by St Jovite (USA) (see 4. Sup. to v
3, p : 16)
2009 (Mar 29), b, c, BRAVE KNIGHT by Luxor
İlhan Akbaş
BESRA , b , 1998 , bred by Hasan Adalı, by So Factual (USA), out of Abbotswood (IRE), by Ahonoora (GB) (see 3. Sup. to v 3,
p : 16)
2009 (Apr 16), b, f, HIRSLIKIZ by My Grandson (GB)
Ali Yılmaz
BEST DIAMOND , b , 1997 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Black Diamond (GB), by Efisio (GB) (see 3. Sup. to v
3, p : 16)
2009 (Feb 07), ch, c, SUN OF THE SON by Mr Black
Mehmet Hanefi Şahin
14
Kısraklar - Broodmares
BEST OF ALL (IRE) , b , 1992 , bred by Mrs. D. Hutch, by Try My Best (USA), out of Skisette (IRE), by Malinowski (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 16)
2009 (Apr 09), b, f, BEST ROYAL by Royal Abjar (USA)
Dicle Kimya D.Paz. N.T.ve G.Şrk.
Died in 2009
BEST QUEEN , b , 2003 , bred by Adil Mert Kaya, by Kayabey, out of Cipriani Queen (IRE), by Seattle Dancer (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 16)
2009 (Mar 20), b, c, ALTINGÜMÜŞKAN by Ajmera (GB)
Ahmet Sezgin
BEST STEEL , ch , 2001 , bred by Emin Çılgın, by Shining Steel (GB), out of Penky, by Sun Music (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p
: 16)
2009,c,dead, by Akindayim (IRE)
BESTSELLER , b , 2004 , bred by Ömer Kaçağan, by My Volga Boatman (USA), out of Fontenoy (USA), by Lyphard's Wish
(FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 60)
2009 (Mar 07), b, f, NİSAN YAĞMURU by Always A Classic (CAN)
Avni Çolak
BEŞİKTAŞ DOSTU , ch , 2001 , bred by Hasan Saydam, by Strike The Gold (USA), out of Brenda, by Royal Bequest (CAN)
(see 4. Sup. to v 3, p : 16)
2009 (Mar 15), ch, c, FOREVERFRIENDS by Grand Ekinoks
Kamil Yurdabak
BETİK , b , 2001 , bred by Yaman Zingal, by Strike The Gold (USA), out of Muhit (USA), by El Gran Senor (USA) (see v : 3, p
: 135)
2009 (Mar 27), b, c, MASSIMILIANO by Sri Pekan (USA)
Yaman Zingal
BEVERLY , b , 1992 , bred by Şener Koyuncuoğlu, by Eastern Star, out of Locath (GB), by Lochnager (GB) (see 4. Sup. to v 3,
p : 16)
2009 (Jan 31), b, c, BOSTANCIBAŞI by Bin Ajwaad (IRE)
Ömer Faruk Girgin
Died in 2009
BICIRIK , ch , 1998 , bred by Alfred Roidi, by Royal Bequest (CAN), out of Bit Of A Fiddle (IRE), by Stradavinsky (IRE) (see
3. Sup. to v 3, p : 17)
2009 (Apr 01), ch, c, ÇAGMİNİ by River Special (USA)
Ramazan Yıldız
BIÇKIDERELİ , ch , 1999 , bred by Ali İhsan Kopal, by Centroline (GB), out of Tansu, by Komet (see 4. Sup. to v 3, p : 16)
2009 (Apr 15), ch, f, TUĞÇE NUR by Dadaş
Ünal Ağırlar
BIEN EKINOKS , b , 2000 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by Manila (USA), out of Cleopatra, by Petong (GB) (see 4. Sup.
to v 3, p : 16)
2009 (Apr 03), b, f, BADACAN by Güvenefe
A. Çelen and Mehmet İnayetoğlu
BIEN MADRONA , ch , 2001 , bred by Zekeriya Aydın, by Bien Bien (USA), out of Sierra Madrona (USA), by Woodman
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 17)
2009 (Mar 30), b, f, VANESSA MEE by Bin Ajwaad (IRE)
Kamil Arda
15
Kısraklar - Broodmares
BIJOUTERIE , ch , 2002 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Bijou D'inde (GB), out of Gaye, by Yemken (GB) (see 4. Sup. to
v 3, p : 17)
2009 (May 24), b, c, İSMERBEY by Nusa Dua
Mehmet Necdet Narin
Died in 2009
BIMINI BREEZE (CAN) , b , 2002 , bred by Josham Farms Limited foaled in CAN and imported from USA in 2008, (see
AM.SB Electronic ), by Danzig (USA), out of Bimini Blues (USA), by Cure The Blues (USA)
2009 (Apr 25), b, f, DESDEMONA by Shakespeare (USA)
Serdal Adalı
BIRTHDAY GIRL , b , 2001 , bred by Tayral Tutumlu, by Common Grounds (GB), out of Dıana III, by Cartegena (see 4. Sup.
to v 3, p : 17)
2009 (Mar 01), b, f, IVYSAUR by Divine Light (JPN)
Tufan Adışen
BİBERDEN , ch , 1997 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Ohio Dancer (FR), out of Pepper, by Saintly Song (GB) (see 4. Sup. to
v 3, p : 17)
2009, no return to Dear Star (GB)
BİN UMUT , b , 2004 , bred by Yavuz Sarıkaya, by Sea Hero (USA), out of Resolana (USA), by Sovereign Dancer (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 140)
2009 (Apr 13), ch, f, BİNBİR UMUT by Okawango (USA)
Levent Sarıkaya
BİONİC ANGEL , b , 2000 , bred by Tayral Tutumlu, by Barnato (USA), out of Black Gırl, by Wouter Raaphorst (HOL) (see 3.
Sup. to v 3, p : 17)
2009 (Feb 11), b, c, AMED OĞLU by Bullmarket
Tayral Tutumlu
BİRCE , b , 2001 , bred by Yaman Zingal, by Mountain Cat (USA), out of Tarabya, by Statoblest (GB) (see 4. Sup. to v 3, p :
17)
2009,f,dead, by Strike The Gold (USA)
BİRİNCİ WALLS , b , 1999 , bred by Sedat Özcan, by Galetto (FR), out of Run Wild (IRE), by Rusticaro (FR) (see 4. Sup. to v
3, p : 17)
2009 (Mar 26), b, c, ÇİRKEF by Ocean Crest (USA)
Osman Topçu
BİRSEL , b , 1997 , bred by Hasan Ölçer, by Young Prınce, out of Cındy I, by My Volga Boatman (USA) (see 3. Sup. to v 3, p :
17)
2009 (Feb 14), b, c, FEDERAL by Kara Fatih
Hasan Ölçer
BLACK BABY , b , 2002 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Marlin (USA), out of Elly Bay (IRE), by Soviet Star (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 17)
2009 (Mar 13), b, f, PEONY by Sri Pekan (USA)
Derviş Meral
BLACK MAGIC , b , 2000 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Wolf (CHI), out of The Odore, by Barnato (USA) (see 4. Sup. to v
3, p : 18)
2009 (Jan 30), b, c, RAIN OF MINE by Yavuz Star
Galip Aydın Arıkan
BLACK RAM , b , 2005 , bred by Hacı Mehmet Karakoç, by Nitro (GB), out of Distardi, by Buskashı (see 1. Sup. to v 3, p : 46)
2009 (May 06), b, f, by Last Son
Hüseyin Karaçay
16
Kısraklar - Broodmares
BLAMINA , ch , 1993 , bred by Davide Franco, by Kıngefe, out of Blame (USA), by Far North (CAN) (see 4. Sup. to v 3, p :
18)
2009 (Feb 20), ch, f, VICTORIUM by Victory Gallop (CAN)
Hüseyin Koçak
BLOODY MOON (IRE) , gr , 1998 , bred by Denis Phelan Jnr foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44,
p : 2173 ), by Goldmark (USA), out of Rarely Irish (USA), by Irish Tower (USA)
2009 (Jan 17), gr, f, WEPS GIRL by Mountain Cat (USA)
Mustafa Edip Kantarmacı
BLOW UP , gr , 1993 , bred by Aydoğan San, by Gold Guard, out of Perceive (USA), by Nureyev (USA) (see 3. Sup. to v 3, p :
18)
2009 (Apr 05), gr, c, KILIÇOĞLU by Fit To Survive (USA)
Serdar Aydoğdi
BLUE ORANGE , ch , 2003 , bred by Şerafettin Gedik, by Mountain Cat (USA), out of Blue Voyage, by My Volga Boatman
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 18)
2009 (Mar 14), ch, c, MARAL by Precıous
İrfan Suat Kutlu
Died in 2009
BLUE SKY , ch , 2001 , bred by Cem Gedik, by Galetto (FR), out of Sı Belle, by Villeroy I (FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 18)
2009 (Apr 23), ch, f, GREEN SKY by Green Gönen
Şerafettin Gedik
BLUE TOOTH , ch , 1999 , bred by Cemal Batur, by Cock Robin (USA), out of Arfinbatur, by Golden Prınce (see 4. Sup. to v
3, p : 18)
2009, not covered in 2008
BONBON , ch , 1999 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Pivotal (GB), out of Queen Salote (GB), by Mujtahid (USA) (see 4. Sup. to
v 3, p : 19)
2009 (Feb 22), b, f, MİHAT by Precıous
Fevziye Eyigün
BONNE NOUVELLE , ch , 2001 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Strike The Gold (USA), out of Teutonic Lass (IRE), by
Night Shift (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 21)
2009 (Mar 20), ch, f, COMMON STAR by Common Grounds (GB)
Mehmet Tayoğlu
BOOK REPORT (USA) , ch , 2004 , bred by G. Watts Humphrey Jr. foaled in USA and imported from USA in 2008, (see
AM.SB Electronic ), by Giant's Causeway (USA), out of Tutorial (USA), by Forty Niner (USA)
2009 (Mar 18), b, c, EXECUTE by Pleasantly Perfect (USA)
Tugban Izzet Aksoy
BÖRÜŞ , b , 1997 , bred by Abdülkadir Özhancı, by My Volga Boatman (USA), out of Lena, by Çukurova (see 3. Sup. to v 3, p
: 19)
2009 (Apr 05), b, f, BÖRÜŞÜM by Win River Win (USA)
Abdülkadir Özhancı
BÖZÜYÜKLÜ , b , 2003 , bred by Ahmet Değişmez, by Private Tender (GB), out of Nesij, by Eastern Dancer (GB) (see 4. Sup.
to v 3, p : 19)
2009 (Apr 08), b, c, NARLICA AĞASI by Velociraptor (GB)
İsmail Özkıran
BREEZE , b , 1999 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Karpit, out of Elbruz (FR), by Le Glorieux (GB) (see 4. Sup. to v 3, p :
19)
2009, no return to Dear Star (GB)
17
Kısraklar - Broodmares
BRENDA , b , 1995 , bred by Hasan Saydam, by Royal Bequest (CAN), out of Aglowing (GB), by Kalaglow (IRE) (see 4. Sup.
to v 3, p : 19)
2009 (Mar 19), ch, c, TIGHT END ROCK by Win River Win (USA)
Kaya Kaya
BROKEN FEATHER , b , 2003 , bred by Turgay Adışen, by Shining Steel (GB), out of Bella Paıs, by Affanbey (see v : 3, p :
21)
2009 (Jan 19), b, c, CESUR CEDRIC by Cesur İskoç (GB)
Turgay Adışen
BROKEN HEART , b , 1993 , bred by Davide Franco, by Kıngefe, out of Quadrille I (GB), by Blakeney (GB) (see 4. Sup. to v
3, p : 19)
2009, barren to Cesur İskoç (GB)
BROUMANA (IRE) , ch , 2001 , bred by Michael Lyons foaled in IRE and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v : 45, p :
3244 ), by Desert Sun (GB), out of Thoroughly (IRE), by Woodman (USA)
2009 (Mar 24), ch, f, MARCATOBIANCA by Heliostatic (IRE)
Begüm Atman Karataş
BUBBLE GUM , b , 2003 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Marlin (USA), out of Dinah (FR), by Sillery (USA) (see v : 3,
p : 49)
2009 (Mar 12), b, f, MELENDİZLİ by Free Man
Nişan Arek Kuyumciyan
BUĞSELEN , b , 1995 , bred by Bedri Erbay and Hasan Somer, by Barbar, out of New Halo, by Mr Halo (GB) (see 3. Sup. to v
3, p : 20)
2009 (Jan 20), ch, c, ÖZGÜRCE by Yavuz Star
Hasan Ölçer
BURANO , b , 1995 , bred by Murat Karasu, by Knight Line Dancer (IRE), out of Güldem II, by Running Mill (GB) (see 4. Sup.
to v 3, p : 20)
2009 (Jan 16), b, f, SERENARA by Velociraptor (GB)
Mehmet Esmer
BURCU YELİ , b , 2002 , bred by H. Hüseyin Kavaz, by Barnato (USA), out of Ayazmayeli, by Ottoman (see 3. Sup. to v 3, p :
20)
2009 (Mar 25), ch, c, ARASYELİ by Mr Ekinoks (GB)
Hasan Hüseyin Kavaz
BURCUKIZ , b , 2002 , bred by Hasan Özceyhan, by River Special (USA), out of Naki, by Ghathanfar (USA) (see 4. Sup. to v
3, p : 20)
2009 (Apr 16), b, c, CEYHUN DAYIM by Akindayim (IRE)
Hasan Özceyhan
BURKA , b , 2001 , bred by Serdal Adalı, by Thyphonıc Rısıng, out of Allegranza (GB), by Bustino (GB) (see 4. Sup. to v 3, p :
20)
2009 (Apr 10), b, f, İKONCAN by Okawango (USA)
Onur Yetkin
BURLAHATUN , b , 1992 , bred by Odhan Baykara, by Maradit (IRE), out of Allegranza (GB), by Bustino (GB) (see 4. Sup. to
v 3, p : 20)
2009 (May 03), b, f, CHANEL by Eagle Eyed (USA)
Faruk Tınaz
BURUNÖREN , b , 2004 , bred by Sadettin Atığ, by Toyota I, out of Omnita (GER), by Lomitas (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
127)
2009 (Mar 18), b, f, MY LAVINIA by Scream To Scream (IRE)
18
İsmet Yılmaz
Kısraklar - Broodmares
BUSECİK (GB) , b , 1997 , bred by E. V. L. Cowans, by Anshan (GB), out of Lady Lorelei (GB), by Derring-Do (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 20)
2009 (Apr 18), b, f, VICTORY KISS by Victory Gallop (CAN)
İsmail Hadioğlu
BUSEM , b , 1997 , bred by Mahmut Ali Toz, by Hoy (GB), out of Baby Gırl, by Uğurtay (see 4. Sup. to v 3, p : 20)
2009 (May 05), b, c, SECRET POWER by Maldıya
Talat Öner
BÜŞRA , ch , 1997 , bred by Şemsettin Koray Ünalır, by My Volga Boatman (USA), out of Taırona, by Karayel (see 4. Sup. to v
3, p : 21)
2009 (Mar 24), b, f, BORN TO RACE by Scream To Scream (IRE)
Kaya Kahraman
BÜYÜK ISTIRANCA , ch , 1990 , bred by İlyas Çokay, by Mummy's Game (GB), out of Expressly Yours (GB), by Bay
Express (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 21)
2009,early abortion, by Fasht Eldebl (GB)
Died in 2009
BY MY SIDE , ch , 2001 , bred by Sadullah Teoman, by Manila (USA), out of Stark Side (USA), by Graustark (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 21)
2009 (Apr 16), b, f, GUMBULHAN by Sri Pekan (USA)
Tülay Aksoy and Talip Altuğ Aksoy
CABANATI , b , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Common Grounds (GB), out of Vıllarıta, by Villeroy I (FR) (see v : 3, p :
211)
2009 (Apr 16), ch, c, EMRE KAAN by Perfect Storm
Yavuz Yılmaz
CABARETTE , b , 2001 , bred by İlyas İlbey, by Mujtahid (USA), out of Shıero, by Castle Rising (GB) (see v : 3, p : 180)
2009 (Jan 05), ch, c, BÜYÜK İSKENDER by Mountain Cat (USA)
Cengiz Yiğit
CALAMINO , b , 2001 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Mujtahid (USA), out of Calandra, by Castle Rising (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 21)
2009, barren to River Special (USA)
CALDERA , b , 1995 , bred by Esra Atman Özyiğit and Begüm Atman Karataş, by Knight Line Dancer (IRE), out of Calandra,
by Castle Rising (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 21)
2009 (Apr 08), b, f, NESLİ by Felek I
Beyhan Kibar
CALLAS , b , 1994 , bred by Ercan Ekenler, by Barbar, out of Baharkızı I, by Gap Of Dunloe (FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 21)
2009 (Mar 03), b, f, ATEŞ HANIM by Karabeyhan (GB)
İsmail Hakkı Ekincioğlu
CAMINANDO , b , 2002 , bred by Avram Barokas, by Mountain Cat (USA), out of Day Dreaming (GB), by Efisio (GB) (see v
: 3, p : 47)
2009 (Mar 29), b, c, MOLUHAN by Strike The Gold (USA)
Gina Alkaş
CAN'S BEBE , b , 2000 , bred by Mehmet Ali Beycan, by Tender Prınce, out of Gülhanım II, by Üni (see 3. Sup. to v 3, p : 22)
2009 (Mar 17), ch, f, LIGHTYOU by Strike The Gold (USA)
19
Hüseyin Özcan
Kısraklar - Broodmares
CAN AYŞE , gr , 1998 , bred by Hasan Adalı, by Bachelor Party (IRE), out of Ayşem I, by Burçak (see 4. Sup. to v 3, p : 21)
2009 (Mar 08), b, f, AJWAAD CAN by Bin Ajwaad (IRE)
Özen Adalı
CANANTAY , b , 1999 , bred by Erdoğan Atay, by Süpertay, out of Kallasiya (IRE), by Busted (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 21)
2009 (Mar 07), b, f, THYPHON GIRL by Sri Pekan (USA)
Akın Torunlu
CANAY (USA) , ch , 1999 , bred by McDowell Farm, by Storm Boot (USA), out of Kenergy (USA), by King Emperor (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 22)
2009 (May 02), ch, f, RIVER STORM by River Special (USA)
Metin Çalık
CANDUŞ , b , 1998 , bred by M. Niyazi Polatyar, by Bachelor Party (IRE), out of Northern Ballerina (GB), by Dance In Time
(CAN) (see 4. Sup. to v 3, p : 21)
2009 (Jan 23), ch, f, NENİŞ by River Special (USA)
Yusuf Ziya Yurtsever
CANDY COVE (GB) , b , 1996 , bred by Stetchworth Park Stud Ltd., by Reprimand (GB), out of Sarah's Love (IRE), by
Caerleon (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 22)
2009 (Mar 07), b, c, HARD WORKER by Unaccounted For (USA)
Nurbiye Gülerce
CANIM BENİM (IRE) , b , 2000 , bred by Nuri Fuat Başak, by Entrepreneur (GB), out of Coryana Dancer (IRE), by Waajib
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 22)
2009 (Mar 31), b, c, PEHLİVAN MURAT by Royal Abjar (USA)
Murat Çakar
CAPABLE (IRE) , b , 1999 , bred by Anthony Eglington, by Definite Article (GB), out of Kilbride Colleen (IRE), by Statoblest
(GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 22)
2009 (Feb 06), b, f, by Marlin (USA)
İsmail Hadioğlu
CAPRICE LOVE (IRE) , ch , 2001 , bred by Yusuf Dökmeci, by Grand Lodge (USA), out of Brooks' Quest (IRE), by
Ahonoora (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 23)
2009 (Mar 25), b, f, ANGRY BIRD by Mali
Adil Mert Kaya
CARDENAS , gr , 2001 , bred by Rıdvan Dilmen, by Handsome Star (IRE), out of Moon Lıght , by Cock Robin (USA) (see v :
3, p : 134)
2009 (Mar 25), b, c, VENTO FORTE by Mountain Cat (USA)
Yaman Zingal
CARINIO , b , 1994 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Cossack Guard (USA), out of Minika, by Karayel (see 4. Sup.
to v 3, p : 22)
2009 (Apr 17), b, f, BLUE BLUE by Bin Ajwaad (IRE)
Ahmet Kavran
CARİYEM , b , 1998 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Bachelor Party (IRE), out of Secring (USA), by Secreto (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 22)
2009 (Apr 12), b, f, FAST RED by Kizilmurat (IRE)
Ramazan Demirkıran
CARTEL , b , 2002 , bred by Nedim Kisbu, by Shining Steel (GB), out of Analisa (IRE), by Don't Forget Me (IRE) (see 4. Sup.
to v 3, p : 22)
2009 (Mar 04), b, f, FOREST FIRE by Kizilmurat (IRE)
Şahin İpek
20
Kısraklar - Broodmares
CASH FİGO , gr , 2001 , bred by Bedri Öztürk, by Lear White (USA), out of Boz Hatun, by Maradit (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p
: 26)
2009 (Feb 24), ch, f, PIRONT by Always A Classic (CAN)
Hasan İbrahim Sarıgöllü
CASHMERE , ch , 2003 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Fruits Of Love (USA), out of San Roberta (GB), by Slip Anchor
(GB) (see v : 3, p : 173)
2009 (Mar 12), ch, f, İTHAL GELİN by River Special (USA)
Ahmet Özbey
CASTAFIOR (FR) , ch , 1997 , bred by Ecurie Di Tullio, by Siam (USA), out of Agnes Lily (FR), by Raise A Cup (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 22)
2009 (Mar 23), ch, f, RED ZEYTEEN by Victory Gallop (CAN)
Nisso Benhason
Died in 2009
CASTELLI MOTEL (USA) , b , 1995 , bred by Fares Farm, Inc, by Leo Castelli (USA), out of Sunrise Motel (USA), by Bates
Motel (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 22)
2009 (May 07), b, f, SILMARIL by Okawango (USA)
Alsem Charles Roidi and Sema Roidi
CAT'S COLA , ch , 2002 , bred by Yıldırım Gelgin, by Mountain Cat (USA), out of Licola (USA), by Crafty Prospector (USA)
(see v : 3, p : 114)
2009, no return to Win River Win (USA)
CAULRY RED (IRE) , b , 1998 , bred by Dr Karen Monica Sanderson, by Distinctly North (USA), out of Foreign Relation
(IRE), by Distant Relative (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 23)
2009 (Mar 25), b, c, AMBASSADOR by Bin Ajwaad (IRE)
Kamil Levent Kitapçı
CAVIAR AND CANDY (GB) , b , 1994 , bred by Darley Stud Management Co., by Soviet Star (USA), out of Blue Brocade
(GB), by Reform (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 23)
2009 (Jan 04), b, c, CALL ME WINNER by West By West (USA)
Osman Ali Homurlu
CEHENNEM ATEŞİ , b , 2004 , bred by Davide Franco, by Spectrum (IRE), out of Trexenta (IRE), by Green Desert (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 23)
2009 (Mar 26), b, c, AIRTOUCH by Okawango (USA)
Levent Demirgüreş
CEILIDH JIG (IRE) , b , 1999 , bred by Damien Dreeling and Eugene McCabe, by General Monash (USA), out of Ringawoody
(IRE), by Auction Ring (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 23)
2009 (Mar 11), ch, f, FANYA by Eagle Eyed (USA)
Mehmet Ziya Adalar
CELEBRATION (GB) , b , 1995 , bred by Tyrnest Stud, by Selkirk (USA), out of No Restraint (IRE), by Habitat (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 23)
2009 (May 07), b, c, COMMODUS by Sea Hero (USA)
Önder Karadaş
CELEBRITY STYLE (USA) , ch , 1994 , bred by Keswick Stables, by Seeking The Gold (USA), out of Dancing Slippers
(USA), by Nijinsky (CAN) (see 3. Sup. to v 3, p : 24)
2009 (Apr 29), b, c, ŞİREOĞLU by Velociraptor (GB)
Serdar Kemal Özçolak
CELTIC DREAM , b , 1998 , bred by Hakan Yücetürk, by Celtic Swing (GB), out of Joyful Thought (GB), by Green Desert
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 24)
2009 (Feb 01), b, f, REAL SWING by Victory Gallop (CAN)
21
Hakan Yücetürk
Kısraklar - Broodmares
CEMRE , b , 1995 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Shilsila (GB), by Darshaan (GB) (see 4. Sup. to v
3, p : 23)
2009 (Feb 06), b, c, INSEPTION by Sri Pekan (USA)
İsmail Hadioğlu
CENTİGRAM , b , 1997 , bred by Adnan Köse, by Golden Prınce, out of Barones, by Tora-Tora (see 2. Sup. to v 3, p : 27)
2009, barren to My Bolt
CEPHISTA (GB) , b , 1992 , bred by Lord Howard de Walden, by Shirley Heights (GB), out of Cephira (FR), by Abdos (FR)
(see 3. Sup. to v 3, p : 24)
2009 (Apr 12), b, f, HAYEL by Velociraptor (GB)
Şahin Bucak
CEVİZ , b , 2002 , bred by Adem Erdölek, by Xaar (GB), out of L' Arita (FR), by Arazi (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 23)
2009 (May 07), ch, f, CARTRIDGE by Bullmarket
Elmas Akkılıç
CHAMPAGNE BARB (USA) , b , 1995 , bred by Charles G. Middleton III, by Gilded Time (USA), out of Preppy Barb (USA),
by Blood Royal (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 23)
2009 (May 29), ch, f, ALAKURT by Royal Abjar (USA)
Kemal Kurt
CHANDRA , b , 2002 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Bold Pılot, out of Rahik (IRE), by Wassl (GB) (see 4. Sup. to v 3,
p : 23)
2009 (Apr 09), b, f, GALLIPOLI by Bosporus (IRE)
Begüm Atman Karataş
CHANTELEAU (USA) , ch , 1998 , bred by Cormal Investments Inc foaled in USA and imported from FR in 2009, ( see Am. SB
v : 36 ), by A.p. Indy (USA), out of Navratilovna (USA), by Nureyev (USA)
2009 (Mar 19), ch, f, GOLDEN STEP by Gold Away (IRE)
Zeyno Beşikçi
CHARMING DREAM (IRE) , b , 1993 , bred by J. R. and A. Bell, by Nordico (USA), out of Bold And Brief (GB), by Bold
Lad (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 24)
2009 (Jun 02), b, f, SALİDA by Mountain Cat (USA)
Tuncay Kantarmacı and Sündüs Uslu
CHASTITY (FR) , b , 2000 , bred by Rebecca Philipps, by Highest Honor (FR), out of Ruffle (FR), by High Line (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 25)
2009,c,dead, by Okawango (USA)
CHERRY FLOWER , b , 2003 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Yenisu, by Eastern Star (see v : 3, p : 218)
2009 (Mar 10), b, c, MIRACLE FELLOW by Carıbou
Çiçek Yılmaz
CHERRY RED (USA) , ch , 2004 , bred by Adena Springs foaled in USA and imported from USA in 2009, (see AM.SB
Electronic ), by Running Stag (USA), out of Cherry Flambe (USA), by Explosive Red (USA)
2009 (Mar 31), ch, c, IMPARABLE by North Light (IRE)
Tülay Aksoy and Talip Altuğ Aksoy
CHIARA , b , 1994 , bred by Özdemir Atman, by Castle Rising (GB), out of Highly Desirable (IRE), by High Top (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 24)
2009 (Mar 03), b, f, İLHAN SULTAN by Sri Pekan (USA)
Saliha Kübra Kabaali
22
Kısraklar - Broodmares
CHINA'S PEARL (GB) , b , 1991 , bred by Gainsborough Stud Manag. Ltd, by Shirley Heights (GB), out of Rapide Pied (USA),
by Raise A Native (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 25)
2009 (May 29), ch, c, ÇELİKBAYIR by Eagle Eyed (USA)
Cengizhan Bayır
CIMAISE (FR) , ch , 2001 , bred by William Trichter, by Bering (GB), out of Spectre (USA), by St Jovite (USA) (see 4. Sup. to
v 3, p : 24)
2009 (Mar 24), ch, c, ORVINIO by Marlin (USA)
Begüm Atman Karataş
CİHANYANDI LÜTFİYE , gr , 1992 , bred by Abdulkadir Koç, by Kılıçaslan, out of Afrodıte, by Zeus Boy (GB) (see 3. Sup.
to v 3, p : 26)
2009 (Mar 11), gr, f, MONO ROMANTICA by Divine Light (JPN)
Hüseyin Tarık Erman
CLASSIC LIFE (IRE) , gr , 2000 , bred by H. Ballering foaled in IRE and imported from HOL in 2008, ( see GSB v : 44 ), by
Hernando (FR), out of Classic Light (IRE), by Classic Secret (USA)
2009 (Mar 23), gr, f, ROYAL CLASSIC by Royal Dragon (USA)
Turgay Yağcı
CLEMANTIN , b , 2004 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Bosporus (IRE), out of Baphstheba (GB), by Saddlers' Hall
(IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 17)
2009 (May 01), ch, f, PRENSES NAZAR by Always A Classic (CAN)
Alaattin Yenilmez
CLEOPATRA , gr , 1986 , bred by Sencer Doğruyol, by Petong (GB), out of Mummy's Darling (GB), by Mummy's Pet (GB)
(see 4. Sup. to v 3, p : 25)
2009 (May 24), gr, c, GRANDRELATIVE by My Relatıve
Nedim Kisbu
COLLEDGE LEADER (USA) , ch , 1994 , bred by A. Brancato And Pat Sengupta, by Sheikh Albadou (GB), out of La
Rouquine (GB), by Silly Season (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 25)
2009 (Apr 15), b, f, MARMARİS by Bin Ajwaad (IRE)
Fatih Kesebir
COLOR OF NIGHT , b , 2000 , bred by Muzaffer Çevirici, by My Volga Boatman (USA), out of Toure Kunda, by Dersim (see
4. Sup. to v 3, p : 25)
2009 (Jan 13), ch, f, ARZUCAN by Strike The Gold (USA)
Muzaffer Çevirici
COLOSSE (GB) , b , 1992 , bred by Lariston Bloodstock, by Reprimand (GB), out of French Cutie (USA), by Vaguely Noble
(IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 37)
2009 (Apr 11), ch, c, VURAL AMCA by Strike The Gold (USA)
Vural Cengiz Çakım
COLUMBINE (IRE) , b , 1998 , bred by David John Brown foaled in IRE and imported from U.K. in 2008, ( see GSB v : 44, p :
1100 ), by Pivotal (GB), out of Heart Of India (IRE), by Try My Best (USA)
2009 (Mar 09), b, c, DOMINO EFFECT by Antonius Pius (USA)
Died in 2009
Hikmet Ayna
COMPASS ROSE , b , 2001 , bred by Sami Uluçay, by Mon Amour I, out of Şerife Bacı I, by Yemken (GB) (see 2. Sup. to v 3,
p : 30)
2009 (Mar 05), b, c, NEMRUT KRALI by Külyutmaz (IRE)
Serkan Çankaya
CONCORDIA (HUN) , b , 1996 , bred by Enyingi Agrar Rt. Gestüt Saripuszta Urgarn, by Law Society (USA), out of Cetli
(HUN), by Days At Sea (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 25)
2009 (May 03), b, c, KADİR BABA by Royal Abjar (USA)
Necati Bozkurt
23
Kısraklar - Broodmares
CONTRARY (USA) , b , 1993 , bred by Darley Stud Management Co., by Hansel (USA), out of Wayward Lass (USA), by Hail
The Pirates (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 25)
2009 (Jan 16), b, f, ZALASULTAN by Mountain Cat (USA)
Ömer Halim Aydın
CONVEYOR'S ANGEL (USA) , b , 2002 , bred by Debra Backlinie & Bill Backlinie foaled in USA and imported from USA in
2008, (see AM.SB Electronic ), by Conveyor (USA), out of Supreme Angel (USA), by Prince Valid (USA)
2009 (Apr 06), ch, f, TALE OF MINE by Fusaichi Pegasus (USA)
Emir Alkaş
CORNELIA , ch , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by With Approval (CAN), out of Alibi Pride (USA), by Woodman (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 26)
2009 (Mar 25), ch, f, LÜTFİŞ by River Special (USA)
Ömer Halim Aydın
COSSET , b , 1995 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Cossack Guard (USA), out of Speed Faktor (GB), by Tina's Pet (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 30)
2009 (Mar 15), b, c, LUCKY MOON by Sümen
İbrahim Gökbaş
COŞKUNCA , b , 2004 , bred by Haldun Coşkun and Osman Hakan Coşkun, by Sea Hero (USA), out of Tender Joy, by Private
Tender (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 26)
2009 (Feb 11), b, c, TÜLMENAĞASI by West By West (USA)
Haldun Coşkun
COŞKUNSU , b , 2005 , bred by Haldun Coşkun, by Fantastic Fellow (USA), out of Defne Su, by Fısherman (see 1. Sup. to v 3,
p : 43)
2009 (Mar 01), b, f, GÜZELCAN by Cannon
Haldun Coşkun
COŞTURAN (IRE) , b , 2000 , bred by St Simon Foundation and Mrs Virginia Payson, by Idris (IRE), out of Silver Stream
(USA), by Silver Hawk (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 26)
2009, no return to Handsome Star (IRE)
COUNTESS OF HORSES , b , 2003 , bred by Tarık Öner, by Baranoviçi, out of Cahide I, by Hakan I (see v : 3, p : 31)
2009 (Mar 17), b, f, HANIMELİ by Maldıya
Talat Öner
COUT CONTACT (USA) , b , 1993 , bred by Janus Bloodstock Inc., by Septieme Ciel (USA), out of Company (USA), by
Nureyev (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 26)
2009 (May 06), b, c, SCARLET SUN by Velociraptor (GB)
Derviş Meral
CRESCENT , b , 1998 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Clıver Gırl, by Bairn (USA) (see 4. Sup. to v 3, p :
26)
2009 (Apr 20), ch, c, LIKE A STAR by Always A Classic (CAN)
İsmail Özbek
CRUELLA , b , 2000 , bred by Hatice Somtürk, by Distant Relative (IRE), out of Generatıon, by Aristocrat (GB) (see 4. Sup. to
v 3, p : 26)
2009 (Feb 20), b, c, FARİLYA by Sea Hero (USA)
Hatice Somtürk
CRYPTO SLEW (USA) , b , 1996 , bred by Wisteria Farm Ltd., by Cryptoclearance (USA), out of Orbiting Slew (USA), by
Tsunami Slew (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 26)
2009 (Mar 29), b, c, JACOPO by Bosporus (IRE)
Yusuf Kaner
24
Kısraklar - Broodmares
CRYSTAL , b , 1995 , bred by Evelyn Hope Mary Clarke, by My Volga Boatman (USA), out of Ipomonı, by Gap Of Dunloe
(FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 28)
2009 (Apr 01), b, c, KIZILYILDIZ by Common Grounds (GB)
Osman Aksoy
CUT CLEAR (GB) , b , 1989 , bred by R. H. Cowell, by Kris (GB), out of Shoot Clear (IRE), by Bay Express (IRE) (see 3.
Sup. to v 3, p : 28)
2009 (May 05), ch, c, TURBO MAN by Mountain Cat (USA)
Alaattin Çoban
CÜCEN , ch , 2001 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of French Heiress (GB), by Caerleon (USA) (see 4. Sup. to v 3, p :
26)
2009 (Mar 07), b, f, KERİME SU by Sri Pekan (USA)
Ümit Özçaka
ÇAMTEPE GÜZELİ , ch , 2001 , bred by İsmail Hakkı Ekincioğlu, by Cartekıtt, out of Callas, by Barbar (see 4. Sup. to v 3, p
: 27)
2009 (Mar 31), b, c, ÖZTÜRKHAN BEY by Karabeyhan (GB)
İsmail Hakkı Ekincioğlu
ÇAMUR , b , 2003 , bred by Belma Tezcanlılar (Binici), by Eagle Eyed (USA), out of Mujtahida (IRE), by Mujtahid (USA) (see
v : 3, p : 135)
2009 (Mar 07), ch, c, DUMAN HAMZA by Perfect Storm
Seda Kestel
ÇAVLAN , b , 1999 , bred by Tülin Talay, by Mujtahid (USA), out of Again (IRE), by Try My Best (USA) (see 3. Sup. to v 3, p
: 28)
2009 (Mar 27), b, c, AYDEMİRBEY by West By West (USA)
Onur Homurlu
ÇAYKARALI , b , 1990 , bred by Hüseyin Cevahiroğlu, by Arslan, out of Nurtanesi, by Fıre Work (see 4. Sup. to v 3, p : 27)
2009 (Jul 05), ch, f, SON BAŞAK by Dream Catcher
İsmail Kılınçal
ÇELİKFERDANE , b , 2003 , bred by Ferdane Çelik, by Desert Style (IRE), out of Lake Flyer (USA), by Lomond (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 27)
2009 (Feb 25), b, f, MANSURA by Çelikmete
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
ÇERKEZ KIZI , b , 1995 , bred by S. Atığ, by Al Murtajaz (USA), out of Fighting Arethusa (IRE), by Never So Bold (IRE)
(see 2. Sup. to v 3, p : 32)
2009 (Jan 29), b, f, ANGEL OF RAIN by Scream To Scream (IRE)
Emine Direkli and Murat Direkli
ÇİÇEKLERİN DANSI (IRE) , b , 1999 , bred by Thomas C. Kerr, by Dolphin Street (FR), out of Shermaya (FR), by Shardari
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 27)
2009 (Mar 12), b, f, BUSINESS WOMAN by Common Grounds (GB)
Erol İşeri
ÇİKASKONDİKAS , b , 1994 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Little Guest (USA), out of Diliyeşil, by Karayel (see 4. Sup. to
v 3, p : 27)
2009 (Mar 17), b, c, INVICTUS by Royal Abjar (USA)
Ziya Şemenoğlu
ÇOK ÇOK (IRE) , ch , 1999 , bred by J. Martin-Smith, by Night Shift (USA), out of Hadawah (USA), by Riverman (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 29)
2009 (Feb 28), ch, f, GROUND SHAKER by Grand Ekinoks
25
Hüseyin Mert Aksoy
Kısraklar - Broodmares
ÇOKŞEKER , b , 1994 , bred by Edip Çizmeci, by Hoy (GB), out of Lavınıa I, by Calaboose (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 27)
2009 (Jan 29), b, f, LORENA by Victory Gallop (CAN)
Edip Çizmeci
ÇÖLÇİÇEĞİ , ch , 2000 , bred by Ali Rıza Paksoy, by Ezy Koter (GB), out of Snow And Sun, by Burçak (see v : 3, p : 186)
2009 (Jan 26), ch, c, BUSHIDO by West By West (USA)
Ali Rıza Paksoy
ÇUPÇİK , b , 1997 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Ezzoud (IRE), out of Qui Suis Je (IRE), by Pennine Walk (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 28)
2009 (Feb 15), b, c, VEDO by Unaccounted For (USA)
Zeyno Beşikçi
D'ARTIMILLION , b , 2001 , bred by İlyas Çokay, by Robellino (USA), out of Fairy Feet (GB), by Sadler's Wells (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 28)
2009 (Mar 13), b, f, NO PROBLEM by Eagle Eyed (USA)
Erhan Kum
DABLANA (IRE) , b , 2002 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C. foaled in IRE and imported from U.K. in 2007, (
see GSB v : 45, p : 1781 ), by Dr Fong (USA), out of Dabaya (IRE), by In The Wings (GB)
2009 (Mar 06), b, f, PRINCESS ROLLIN by Strike The Gold (USA)
Vehbi Hakan Keleş
DADY'S DARLING , b , 1994 , bred by Serap Tokdemir, by Rolls Royce (GB), out of Mummy's Darling (GB), by Mummy's
Pet (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 28)
2009 (Apr 01), b, f, WEST DARLING by West By West (USA)
Murat Yıldızer
DAISYLAND , b , 2003 , bred by Mehmet Hanefi Şahin, by Mujtahid (USA), out of Astante (GB), by Sheikh Albadou (GB)
(see v : 3, p : 12)
2009 (Jan 27), ch, f, INACCESSIBLE by Ertekin
Ali Şahin
DAME DE SION (IRE) , b , 1997 , bred by Takeflash Ltd , by College Chapel (GB), out of Histoire Douce (USA), by Chief's
Crown (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 29)
2009 (Mar 09), ch, c, STORMY DREAM by Royal Abjar (USA)
Ayşegül Kurtel
DAMLA SU , b , 1999 , bred by Zeynep Ongun, by Manchurıa, out of Mevsim, by Orak (see 2. Sup. to v 3, p : 33)
2009 (Mar 01), b, f, KÜLBASTI GÜZELİ by Always A Classic (CAN)
Yaşar Çevik
DAMLASAN , b , 1995 , bred by Nursel Narin, by Cock Robin (USA), out of Damla I, by Kampala (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
33)
2009 (Jun 06), b, c, SAZDANLI by Castello (IRE)
Mustafa Gündüz
DANCE OF DESTINY , b , 2000 , bred by İsmail Arif Kızılkaya, by Bahhare (USA), out of Celebration (GB), by Selkirk
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 28)
2009 (Apr 01), b, f, DAIRY OF DESTINY by Sır Ivy
Mehmet Selim Baybaşin
DANCE OF FLOWERS (IRE) , b , 1999 , bred by Patrick Madigan, by Danehill Dancer (IRE), out of Glamour Stock (USA),
by Marfa (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 30)
2009 (Feb 23), b, c, BUSINESS MAN by Common Grounds (GB)
26
Erol İşeri
Kısraklar - Broodmares
DANCE ON AIR (IRE) , ch , 2000 , bred by Ali Saeed, by Lion Cavern (USA), out of New Sayyedati (USA), by Shadeed
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 28)
2009 (Apr 15), ch, f, FIREWEED by Çakarçelik
Turhan Çakar
DANCING MASTER , ch , 2004 , bred by İsmail Hadioğlu, by Royal Abjar (USA), out of Balikçil (GB), by Never So Bold
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 28)
2009 (Mar 12), ch, f, BEYAZ YÜZ by Win River Win (USA)
Zafer Çalışkan
DANCINGINTHECLOUDS (IRE) , b , 2002 , bred by Abergwaun Farms foaled in IRE and imported from U.K. in 2009, ( see
GSB v : 45, p : 1474 ), by Rainbow Quest (USA), out of Ballerina (IRE), by Dancing Brave (USA)
2009 (Mar 14), b, c, ON MY OWN by Rock Of Gibraltar (IRE)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
DANEHILL FLAME (IRE) , b , 1995 , bred by John F. Tuthill and Mrs A. and Whitehead , by Danehill (USA), out of Hillbrow
(GB), by Swing Easy (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 28)
2009 (Feb 06), ch, c, MARDİN CANAVARI by Strike The Gold (USA)
Orhan Bekmezci
DANGEROUS MATTER (IRE) , b , 1999 , bred by J. Mahon, by Desert Style (IRE), out of Betty Kenwood (GB), by
Dominion (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 29)
2009, barren to Sivrihisarlı
DANSÇI , b , 1996 , bred by Sami Uluçay, by Private Tender (GB), out of İrem, by Gerald Martin (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p :
29)
2009 (Apr 22), b, c, PRIVATE CAT by Mountain Cat (USA)
Ahmet Firuzhan Kanatlı
DAPHNE'S LOVE , b , 2003 , bred by Yavuz Gülerce, by Mountain Cat (USA), out of Candy Cove (GB), by Reprimand (GB)
(see 4. Sup. to v 3, p : 29)
2009 (May 19), ch, c, ARSEBÜK by Common Grounds (GB)
Nurbiye Gülerce
DARDANIA , b , 1995 , bred by Müjdat Gider, by Private Tender (GB), out of Cypher Lady I, by Afayoon I (IRE) (see 3. Sup.
to v 3, p : 30)
2009 (Mar 30), b, c, PRIAPOS by Marlin (USA)
Müjdat Gider
DARKER , b , 2000 , bred by Orhan Bekmezci, by Distant Relative (IRE), out of Arista, by Aristocrat (GB) (see 4. Sup. to v 3,
p : 29)
2009 (Feb 01), b, f, DAFNİ by Bin Ajwaad (IRE)
H. Ahmet Giz and Emine Ümran Giz
DASDASIN (IRE) , b , 1998 , bred by P. C. Green, by Doyoun (IRE), out of Dream Of Jenny (IRE), by Caerleon (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 29)
2009 (Feb 14), b, f, RİDAYDE by Maynatay
Burhanettin Şen
DAUPHINESS (USA) , b , 1996 , bred by Eaglestone Farm Inc., by Wavering Monarch (USA), out of The Wheel Turns (USA),
by Big Burn (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 31)
2009,slipped foal, by Sports Hero (USA)
DAWN SURPRISE (USA) , b , 2001 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd. foaled in USA and imported from U.K. in
2009, (see AM.SB Electronic ), by Theatrical (IRE), out of Lignify (ARG), by Confidential Talk (USA)
2009 (Feb 18), b, c, KALİMDOR by Cape Cross (IRE)
Hami Yavaş
27
Kısraklar - Broodmares
DAY DREAMING (GB) , b , 1995 , bred by John Warner, by Efisio (GB), out of Fade (GB), by Persepolis (FR) (see 4. Sup. to
v 3, p : 29)
2009 (Apr 19), ch, c, BOUGHT BACK by Okawango (USA)
Gina Alkaş
DAYALE , b , 2004 , bred by Ekrem Beşerler, by Marlin (USA), out of Kızımferda, by Yildiran I (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
91)
2009, barren to Castello (IRE)
DAZZLİNG , b , 1996 , bred by Yavuz Gülerce, by All That Jazz, out of Key Wind (IRE), by On Your Mark II (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 29)
2009 (Apr 03), b, c, ATEŞ KADEHİ by Always A Classic (CAN)
Died in 2009
Vargın Kuzey
DEAR ELITE , b , 1993 , bred by Davide Franco, by Young Elite (GB), out of Alydear (USA), by Alydar (USA) (see 4. Sup. to
v 3, p : 30)
2009 (Mar 28), ch, c, BOVIOS by Spectrando (IRE)
Davide Franco
DEAR PERSON (GB) , b , 1989 , bred by Chippenham Lodge Stud, by Rainbow Quest (USA), out of Western Star (GB), by
Alcide (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 30)
2009, barren to Bullmarket
DEEP SEA , b , 2000 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Distant Relative (IRE), out of Lovely Louisa (IRE), by Be My
Guest (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 30)
2009 (Feb 06), ch, c, RAMPOLDI by Bosporus (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
DEFNE SU , b , 2000 , bred by Süleyman Bülent Karabağlı, by Fısherman, out of Özgülhanım, by My Volga Boatman (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 30)
2009 (Feb 27), b, c, ZEKİBABA by Cannon
Haldun Coşkun
DELLA VICTORIA (USA) , b , 2000 , bred by Cashmark Farms Inc, by Tale Of The Cat (USA), out of Ivory Lane (USA), by
Sir Ivor (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 30)
2009 (Apr 02), b, c, TRUE BLOOD by Victory Gallop (CAN)
Fehamet Şeker
DELTA QUEEN , b , 1994 , bred by Fatih Türeray, by Ghathanfar (USA), out of Altınbaş, by Karayel (see 4. Sup. to v 3, p :
30)
2009 (Feb 17), b, f, FERİYE by Argaeus (GB)
Yelda Türeray
DELUGE (GB) , ch , 1996 , bred by Juddmonte Farms , by Rainbow Quest (USA), out of Discomatic (USA), by Roberto (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 30)
2009 (Apr 08), b, f, DELUX CAT by Mountain Cat (USA)
Erhan Kum
DEMRE (IRE) , b , 1997 , bred by B. Burrough, by Night Shift (USA), out of Michelle Hicks (GB), by Ballad Rock (IRE) (see
3. Sup. to v 3, p : 32)
2009 (Apr 07), ch, f, DIXIE RIVER by Royal Abjar (USA)
Levent Sarıkaya
Died in 2009
DENİZİM , b , 2002 , bred by Ersen Kuru, by Marlin (USA), out of Güldem II, by Running Mill (GB) (see v : 3, p : 80)
2009 (Jan 08), b, c, MAGIC SHADOW by Always A Classic (CAN)
28
Deniz Kurtel
Kısraklar - Broodmares
DENİZİN KIZI , b , 2002 , bred by Ahmet Ziya Kutnak, by Manila (USA), out of Zırzop, by Uğurtay (see v : 3, p : 221)
2009 (Jan 25), b, c, ONURLU by Kurtaran (IRE)
M. T. Emrali and Ahmet Ziya Kutnak
Died in 2009
DENNURE , ch , 1999 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Aristocrat (GB), out of Ishtar, by Armanasco (IRE) (see 4. Sup. to
v 3, p : 30)
2009 (May 04), ch, f, GOLDEN BULL by Elixir (IRE)
Önder Karadaş
DERİN , b , 1997 , bred by Mehmet Esmer, by My Volga Boatman (USA), out of Hazel Harmony, by Close Harmony (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 32)
2009 (May 01), b, c, KASAP SADIK by Dinyeper (GB)
Salih Tekinalp
DERİN DARBE , b , 2003 , bred by Murat Bilgili, by Shining Steel (GB), out of Prımavera II, by Castle Rising (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 32)
2009 (Feb 18), b, f, PROSPEROUS by Win River Win (USA)
Ömer Uslu
DERİNTAY , ch , 2002 , bred by Erdoğan Atay, by River Special (USA), out of Melisatay, by Distant Relative (IRE) (see v : 3,
p : 127)
2009 (Apr 27), ch, f, ZAMAN FIRTINASI by Bosporus (IRE)
Erdoğan Atay
DERYALIM , b , 2003 , bred by Yılmaz Karapire, by Shining Steel (GB), out of Nehoş, by Bachelor Party (IRE) (see v : 3, p :
140)
2009,slipped foal, by Maynatay
DESEN (IRE) , b , 1992 , bred by Kellsbora House Stud, by Pennine Walk (IRE), out of Pichincha (IRE), by Pharly (FR) (see 3.
Sup. to v 3, p : 32)
2009 (Jan 30), b, c, BERNABEU by Eagle Eyed (USA)
Mustafa Molu
DESERT ROSE (FR) , b , 1999 , bred by Ewar Stud Farm, by Homme De Loi (IRE), out of Emily Allan (IRE), by Shirley
Heights (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 30)
2009 (Jun 01), b, f, ROSEHIPS by Handsome Star (IRE)
Adnan Mümin Safa
DEVOYKA , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by Lahib (USA), out of Miss Pennine (IRE), by Pennine Walk (IRE) (see 3.
Sup. to v 3, p : 32)
2009 (Apr 18), b, c, DEMİRTÜTÜN by Okawango (USA)
Muammer Tütüncüler
DIAMOND LODGE (GB) , ch , 2001 , bred by Chippenham Lodge Stud Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 2009, (
see GSB v : 45, p : 805 ), by Grand Lodge (USA), out of Movieland (USA), by Nureyev (USA)
2009 (Mar 05), ch, c, by Dr Fong (USA)
Tevfik Çelikoğlu
DILAILA , b , 1994 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Turkısh Musıc, by Baby Turk (IRE) (see 2. Sup. to v
3, p : 37)
2009 (Apr 28), b, c, HİLAL BEY by Sri Pekan (USA)
İbrahim Arıkan
29
Kısraklar - Broodmares
DIMPLE , b , 2001 , bred by Mustafa Molu, by Groom Dancer (USA), out of Alaraby (IRE), by Caerleon (USA) (see 4. Sup. to
v 3, p : 31)
2009 (Feb 28), b, f, NATUREL WARRIOR by Desert Sound (IRE)
Mustafa Molu
DINAH (FR) , b , 1996 , bred by Alec Head, by Sillery (USA), out of Dixiella (FR), by Fabulous Dancer (USA) (see 3. Sup. to v
3, p : 33)
2009 (Mar 20), ch, c, MALDIV by Royal Abjar (USA)
Nişan Arek Kuyumciyan
DISKO BAY (IRE) , b , 2000 , bred by Mrs Clodagh McStay, by Charnwood Forest (IRE), out of Mermaid Beach (GB), by
Slew O'gold (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 31)
2009 (Mar 28), b, f, MADENCİKIZI by Red Bishop (USA)
Serdar Kemal Özçolak
DISPARA , b , 2000 , bred by Ahmet Aksencer, by Desert Style (IRE), out of Camden Rye (IRE), by Camden Town (GB) (see
4. Sup. to v 3, p : 31)
2009 (Jun 14), b, c, by Tayfun Başkan
Fuat Nihat Buruk
DISTANT DESIRE , b , 2002 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Distant Relative (IRE), out of Serdesire (GB), by Shalford
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 31)
2009 (Feb 06), b, f, SENSIBLE by Mountain Cat (USA)
Ömer Uslu
DISTANT MUSIC , b , 2000 , bred by Berrin Gedik, by Distant Relative (IRE), out of La Samba, by Villeroy I (FR) (see 4.
Sup. to v 3, p : 31)
2009 (Feb 24), b, c, DISTANT RIVER by River Special (USA)
Berrin Gedik
DISTANT ROMANCE , b , 2004 , bred by H.Şenol Yükselsen, by Distant Relative (IRE), out of Romantıc Love, by Devir (see
1. Sup. to v 3, p : 142)
2009 (Mar 15), b, f, by Star Grey (FR)
Şenol Hasan Yükselen
DIVINEYEVA (USA) , ch , 1995 , bred by Socıete Aland foaled in USA and imported from U.K. in 2006, (see AM.SB
Electronic ), by Nureyev (USA), out of Divine Danse (FR), by Kris (GB)
2009 (Apr 11), ch, f, ASHWAGANDHA by River Special (USA)
Hünkar Adalı
DIXIE DARLENE , b , 2004 , bred by Mehmet Ziya Adalar, by Revoque (IRE), out of St Rose Of Lima (GB), by Dr Devious
(IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 163)
2009, no return to Aras (IRE)
DİJAN , b , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Lagunas (GB), out of Omnita (GER), by Lomitas (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 31)
2009 (Feb 22), ch, f, YARPUZ by Scream To Scream (IRE)
Bedri Balkar Balkaroğlu
DİLAN , gr , 1999 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Abrek, out of Diliyeşil, by Karayel (see 4. Sup. to v 3, p : 31)
2009 (Apr 10), gr, c, KOPERNİK by Castello (IRE)
Salih Altın
DİLARA , b , 2003 , bred by Orhan Tanatar, by Desert Style (IRE), out of Resume (IRE), by Lahib (USA) (see 4. Sup. to v 3, p :
31)
2009 (Feb 24), b, c, FIRE DANCER by Bin Ajwaad (IRE)
Orhan Tanatar
30
Kısraklar - Broodmares
DİLEM , b , 2002 , bred by Naci Yücel Köylü, by Sea Hero (USA), out of Excuseme, by Arslan (see 4. Sup. to v 3, p : 31)
2009 (Apr 06), b, f, VUVUZELA by Win River Win (USA)
Ayten Karabağ
DİLOŞ , gr , 1996 , bred by Ömer Tümay, by George Thomas, out of Ak-Akçe, by Adonijah (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 32)
2009 (Apr 11), b, c, OIL MEN by Always A Classic (CAN)
Haluk Eron
DİNEMİS , ch , 2003 , bred by Erden Katipoğlu, by River Special (USA), out of Christmas Flake (GB), by Absalom (GB) (see
4. Sup. to v 3, p : 32)
2009 (Mar 16), b, f, VOLCANIC LADY by Mountain Cat (USA)
Mustafa Memik
DİSTARDİ , b , 2001 , bred by Turhan Türeray, by Buskashı, out of Pınarcık I, by Kılıçaslan (see 4. Sup. to v 3, p : 32)
2009 (Apr 24), ch, f, LOOK AT ME by Kizilmurat (IRE)
Hacı Mehmet Karakoç
DO YOU KNOW WHO , ch , 2001 , bred by Burhan Sölpük, by Ocean Crest (USA), out of Biliyormusunuz Kim, by Vidar (see
4. Sup. to v 3, p : 32)
2009 (Apr 13), b, c, KAGEMUSHA by Sports Hero (USA)
İbrahim Özdoğan
DOCTOR'S SOUL , b , 2003 , bred by Hasan Özcan Kızılkaya, by Sea Hero (USA), out of Princess Pavlova (IRE), by Sadler's
Wells (USA) (see v : 3, p : 158)
2009 (Mar 09), b, f, KEY OF DESTINY by Royal Abjar (USA)
İsmail Arif Kızılkaya
DOLİ , b , 2001 , bred by İlyas İlbey, by Doyoun (IRE), out of Limanda (IRE), by Astronef (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 32)
2009 (Apr 15), b, c, AKTÖR by Manila (USA)
Yasemin İlbey
DOMİNANT , b , 2001 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Manila (USA), out of Huysuz Donna, by Armanasco (IRE) (see 4. Sup.
to v 3, p : 32)
2009 (Mar 31), ch, c, ÇEKİRGE by Win River Win (USA)
Ahmet Yücel Birol
DON'T STOP , b , 1999 , bred by Ercan Ekenler, by Lockton (GB), out of Baharkızı I, by Gap Of Dunloe (FR) (see 2. Sup. to v
3, p : 38)
2009 (Apr 01), b, f, HARBİKIZ by Babadayi (GB)
Süleyman Kolay
DONNA GRAZIA (GB) , ch , 1995 , bred by Mrs John Trotter, by Sharpo (GB), out of Little Change (GB), by Grundy (IRE)
(see 4. Sup. to v 3, p : 32)
2009 (Jan 25), b, f, GRAZIA GOLD by Marlin (USA)
Koray Güç
DORA , ch , 2004 , bred by Murat Yarar, by Sun Music (IRE), out of Hamamcı N, by My Volga Boatman (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 74)
2009 (Feb 15), ch, f, TİJANİN by Sherıff
Murat Yarar
DORASAURA (IRE) , ch , 2000 , bred by Barronstown Stud and Orpendale, by Muhtarram (USA), out of Taroob (IRE), by
Roberto (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 32)
2009 (Apr 05), ch, c, FEDERICO by Eagle Eyed (USA)
Erhan Kum
31
Kısraklar - Broodmares
DOUBLE UP , b , 1999 , bred by Mehmet Selim Baybaşin, by Shining Steel (GB), out of Selenim, by Barnato (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 33)
2009 (Mar 10), b, c, COME ON by Sır Ivy
Mehmet Selim Baybaşin
DÖNENCE , b , 2003 , bred by Halil Fatih Türeray, by Fantastic Fellow (USA), out of Işıltı, by Kılıçaslan (see v : 3, p : 92)
2009 (May 06), b, f, HAYAL GÖZLÜM by Mr Nobel
Erdal Ergüler
DR BOOBY (IRE) , b , 1998 , bred by T. Stack, Caradale and Churchtown House Stud, by Bluebird (USA), out of Chellita
(IRE), by Habitat (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 33)
2009 (Feb 27), b, f, VIVACE by Bin Ajwaad (IRE)
Demirhan Yılmaz
DRAMA GÜZELİ (IRE) , b , 1999 , bred by Pat Beirne, by College Chapel (GB), out of Skip The Nonsense (IRE), by Astronef
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 33)
2009,early abortion, by Hızel Beyi
DREAM KEEPER (IRE) , b , 2001 , bred by George F. Keogh, by Cape Cross (IRE), out of Collage (GB), by Ela-Mana-Mou
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 33)
2009 (Jun 02), b, c, UÇANBEY by Red Bishop (USA)
Mehmet Ziya Adalar
DUBAI PEARL , b , 2003 , bred by Şerafettin Gedik, by Doyoun (IRE), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (see 4. Sup. to v 3,
p : 33)
2009 (Feb 09), b, f, OVAL PEARL by Okawango (USA)
Şerafettin Gedik
DUFFY DUCK , b , 2003 , bred by Kazanfer Yavuz, by Sherıff, out of Sunny Funy, by Civan (see 4. Sup. to v 3, p : 33)
2009 (May 01), b, f, DOĞANAY by Hanaş
İbrahim Meral
DURHAM DANCER (GB) , b , 1996 , bred by Whitsbury Manor Stud, by Magic Ring (IRE), out of Final Shot (IRE), by
Dalsaan (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 33)
2009 (Jan 14), b, f, SONNUŞKA by Bosporus (IRE)
Nedim Akagündüz
EAGLE PRINCESS (IRE) , b , 1999 , bred by Kevin Mcloughlin John Lyons, by Eagle Eyed (USA), out of Afterglow (IRE),
by Glow (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 34)
2009, no return to My Bolt
EAST WIND , ch , 2005 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Doğu (FR), out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 144)
2009 (Mar 22), ch, c, CAPE EAST by Caperena
Ali Samsa Karamehmet
EASTERN BABY (IRE) , b , 2002 , bred by Kemal Kurt, by General Monash (USA), out of Broadway Rosie (GB), by
Absalom (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 34)
2009 (Feb 18), b, f, ASRIN TAYI by Sri Pekan (USA)
Kemal Kurt
EASTERN LADY , ch , 2002 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Doğu (FR), out of Lady Entıty, by Gökhan (see 4. Sup. to v
3, p : 34)
2009 (Apr 08), ch, c, NEZİPLİ by Ocean Crest (USA)
Mustafa Doruk Yılmaz
32
Kısraklar - Broodmares
EASY COMPANY , b , 2003 , bred by Caner Yücel Birol, by Fantastic Fellow (USA), out of Sıngın In The Raın, by Gene
Kelly (IRE) (see v : 3, p : 183)
2009 (Feb 27), b, f, AYŞENİL by Bijou D'inde (GB)
Hikmet Işıl Birol Koç
EASY DOES IT (FR) , b , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Greinton (GB), out of Silvercoast (IRE), by Thatch (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 35)
2009 (Feb 12), b, f, AKSİ BABY by Perfect Storm
Çetin Çatan
EBRUŞ , b , 1993 , bred by Aris Bodoyan, by Ghathanfar (USA), out of Çengi, by Saintly Song (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 34)
2009 (Feb 25), ch, f, AVOCAT DU DIABLE by Dinyeper (GB)
Kostantinos Makri
ECE LİN , b , 2002 , bred by Birol Çınaroğlu, by West By West (USA), out of Genyeri, by Little Guest (USA) (see v : 3, p : 73)
2009 (Apr 02), b, c, by River Special (USA)
Birol Çınaroğlu
EDEN ROSE (USA) , b , 1997 , bred by Frank Wright foaled in USA and imported from USA in 2008, (see AM.SB Electronic ),
by Miner's Mark (USA), out of Richly Rewarded (USA), by Nijinsky (CAN)
2009 (Apr 12), ch, c, TIGHT MAN by Aragorn (IRE)
İsmail Hadioğlu
EKINOKS CODE , b , 2003 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Doyoun (IRE), out of Morris Code (USA), by Lost Code (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 35)
2009 (Apr 02), b, f, STELLA NERA by Grand Ekinoks
Yasin Kadri Ekinci
EKINOKS TOSHIBA , ch , 2001 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Kris (GB), out of Comic Opera (IRE), by Royal Academy
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 35)
2009, barren to Abrek
ELA KORI MU (GB) , ch , 1997 , bred by R. M. West and Trafalgar and Bloodstock , by Ela-Mana-Mou (IRE), out of Flushing
Meadow (USA), by Raise A Native (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 35)
2009 (Mar 28), b, c, SENİ UNUTMADIK by Okawango (USA)
Onur Yetkin
ELAZAR , b , 2002 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Night Shift (USA), out of Loch Diamond (GB), by Cadeaux Genereux
(GB) (see v : 3, p : 116)
2009 (May 12), b, c, OSMAN KOÇ by Kurtaran (IRE)
Kerem Başkoç
ELEKTRA , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Erhaab (USA), out of Silver Glitz (USA), by Grey Dawn II (FR) (see 4.
Sup. to v 3, p : 35)
2009 (Mar 02), ch, f, FAIRY QUEEN by Victory Gallop (CAN)
Ömer Halim Aydın
ELEONOR , b , 2001 , bred by Berrin Gedik, by Eagle Eyed (USA), out of La Samba, by Villeroy I (FR) (see 4. Sup. to v 3, p :
35)
2009 (Apr 04), b, f, KURSTEN by Kurtaran (IRE)
Berrin Gedik
ELLENORA , b , 2002 , bred by Hatice Arslanca, by Van Damme (IRE), out of Üçpınar, by Bachelor Party (IRE) (see 4. Sup.
to v 3, p : 35)
2009 (Feb 26), b, c, ABILAY by Always A Classic (CAN)
Cemal Çakır
33
Kısraklar - Broodmares
ELLIE'S MAMBO (USA) , ch , 2000 , bred by Calumet Farm foaled in USA and imported from USA in 2008, (see AM.SB
Electronic ), by Kingmambo (USA), out of Ophidian (USA), by Ogygian (USA)
2009 (Feb 28), b, c, QUARK by Silver Train (USA)
İsmail Hadioğlu
ELLY BAY (IRE) , b , 1994 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Soviet Star (USA), out of Elect (USA),
by Vaguely Noble (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 35)
2009 (Apr 08), b, f, MY DOLPHINE by Royal Abjar (USA)
Serdar Kemal Özçolak
ELMABAĞ , b , 1999 , bred by Tayral Tutumlu, by Rakan (USA), out of Dıana III, by Cartegena (see 4. Sup. to v 3, p : 35)
2009 (Feb 01), b, f, HABABAM by Always A Classic (CAN)
Adem Erdölek
ELMAS BIKE , ch , 2003 , bred by Erdoğan Şenocaklı, by Always A Classic (CAN), out of Kortay (USA), by Diesis (GB) (see
4. Sup. to v 3, p : 36)
2009 (Mar 05), b, c, KOPENHAG by Scream To Scream (IRE)
Fedai Kahraman
ELODİE , gr , 1996 , bred by Hasan Saydam, by Bankocu, out of Afrodit, by Vidar (see 4. Sup. to v 3, p : 36)
2009 (Feb 25), ch, c, HIGHLY ROOTED by Victory Gallop (CAN)
Hilmi Korhan Zilcioğlu
EMEL SULTAN , b , 2001 , bred by Bedri Öztürk, by My Volga Boatman (USA), out of Petek I, by Maradit (IRE) (see 4. Sup.
to v 3, p : 36)
2009 (Mar 09), ch, f, SAPUHANA by Spectrando (IRE)
Olcay Ataç
EMERALD CUT (GB) , ch , 1996 , bred by Sir Eric Parker , by Rainbow Quest (USA), out of Hatton Gardens (IRE), by
Auction Ring (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 36)
2009,f,dead, by Bullmarket
Died in 2009
EMERALD DANCER (USA) , b , 1995 , bred by Dr. & Mrs. Kirk A. Shiner, by Green Dancer (USA), out of Stoshka (USA),
by Nashua (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 37)
2009 (Feb 08), b, c, by Okawango (USA)
İlyas İlbey
EMILY , b , 2000 , bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Victory Note (USA), out of Holly Dream (IRE), by Magical Wonder
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 42)
2009 (Apr 02), b, f, KAMBİRİK by Akindayim (IRE)
Ahmet Erdoğan Atagün
EMİNE HANIM , b , 2000 , bred by Umur Tamer, by Distant Relative (IRE), out of Beliz, by Barbar (see 4. Sup. to v 3, p : 36)
2009 (Jan 16), b, f, QUEEN AMIDALA by Okawango (USA)
Hakan Kefoğlu
EMİRAT (GB) , b , 1999 , bred by Dandy's Farm, by Pursuit Of Love (GB), out of Twilight Time (GB), by Aragon (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 37)
2009 (Apr 03), b, f, DİGA by Hızel Beyi
Suna Daşkan
EMMA , b , 2002 , bred by Belma Tezcanlılar (Binici) and Orhan Eraksan, by Shining Steel (GB), out of Su I, by Ay Tudor (see
v : 3, p : 189)
2009 (Apr 11), b, f, NAKITA by Sports Hero (USA)
Gençay Dilek Emirsoy
34
Kısraklar - Broodmares
EMMENEZ MOI (GB) , b , 1998 , bred by Janus Bloodstock, by Baryshnikov (AUS), out of Daisy Dance (FR), by Alzao
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 42)
2009 (Mar 23), b, f, YARIMCA by Fiyakalı
Mehmet Çavuş
EMOTION , ch , 2003 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Eagle Eyed (USA), out of Awayil (USA), by Woodman (USA)
(see v : 3, p : 13)
2009 (Mar 01), ch, f, CANCALI by Bosporus (IRE)
Necati Çiftçioğlu
ENCHANTED GROUNDS (USA) , b , 2001 , bred by Wimborne Farm Inc foaled in USA and imported from USA in 2009, (see
AM.SB Electronic ), by American Chance (USA), out of Added Asset (USA), by Lord At War (ARG)
2009 (Apr 12), b, f, ORIENT BRIDE by Sky Classic (CAN)
Türker Demir
ENCHANTED GUEST (IRE) , ch , 1993 , bred by Pendley Farm, by Be My Guest (USA), out of Last Blessing (GB), by Final
Straw (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 42)
2009 (May 03), ch, f, BLUE LIGHTENING by Kavranhan
Ahmet Kavran
ENCORE (GB) , b , 1994 , bred by Side Hill Stud, by Be My Guest (USA), out of Lucia Tarditi (FR), by Crystal Glitters (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 37)
2009 (May 16), ch, c, BATU by Bizim Ayancikli (IRE)
Ümit Gümüş
ENDLESS FREEDOM , b , 2002 , bred by Suat Demiral, by Zilzal (USA), out of Segovia (GB), by Groom Dancer (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 36)
2009 (May 30), b, f, by Divine Light (JPN)
Alaettin Akkoç
ENHANCE (GB) , b , 2001 , bred by Plantation Stud, by Entrepreneur (GB), out of Charming Life (NZ), by Sir Tristram (IRE)
(see 4. Sup. to v 3, p : 37)
2009 (Mar 07), b, f, WHITE LILY by Shınıng Wolf
Vefa İbrahim Aracı
ERANS TIE (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Desert Style (IRE), out of Laila Manja (IRE), by Diesis (GB)
(see 4. Sup. to v 3, p : 37)
2009 (Apr 23), b, c, UNSTOPPABLE by Indigo Red (GB)
Erdal Kurdu
ERGUVAN , b , 2002 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Bin Ajwaad (IRE), out of Rocky Reef (IRE), by Diamond Shoal (GB)
(see v : 3, p : 166)
2009 (May 01), b, f, ERGUVANIM by Abrek
Sertaç Gökay Hartavi
ESBİKEY , b , 2002 , bred by Süleyman Bülent Karabağlı, by Red Bishop (USA), out of Suniper, by Bachelor Party (IRE) (see
4. Sup. to v 3, p : 37)
2009 (Mar 22), b, f, KARADENİZ SULTANI by Fasht Eldebl (GB)
Tuncay Demirtaş
ESEN RÜZGAR , b , 2001 , bred by Mehmet Hanefi Şahin, by Doyoun (IRE), out of Kaşemumkara, by Rakan (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 38)
2009 (Mar 10), b, c, RÜZGARIN OĞLU by Ertekin
Mehmet Hanefi Şahin
ESPERIA , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Accelerator (USA), out of Sampower Lady (GB), by Rock City (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 37)
2009 (Mar 02), ch, f, MIRACLES OF HEAVEN by Sea Hero (USA)
35
Davide Franco
Kısraklar - Broodmares
ESRAHANIM (IRE) , ch , 1997 , bred by Anamoine Ltd, by Brief Truce (USA), out of Stanerra's Star (GB), by Shadeed (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 38)
2009 (Jan 28), b, f, DEE DEE by Bin Ajwaad (IRE)
Ahmet Aydın Doğan
ESTRELLA , b , 2002 , bred by Ercan Emre, by Sea Hero (USA), out of Ferahfeza, by George Thomas (see v : 3, p : 63)
2009 (Apr 02), b, c, BUDDY BOY by Royal Abjar (USA)
Mehmet İlker Akdeniz
ETERNAL FLAME , ch , 2003 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Red Bishop (USA), out of Ballyhara (GB), by Pharly (FR)
(see 4. Sup. to v 3, p : 38)
2009 (Mar 24), b, f, PRINCESS OF SMYRNA by Centaur (GB)
Recep Demir
ETOLLE FILANTE , ch , 2002 , bred by Mehmet Anuş Sel, by Common Grounds (GB), out of Sharleen, by Laughing Matter
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 38)
2009 (Feb 14), b, c, BLUE TANK by Divine Light (JPN)
Bülent Taşçı
EUIPPE (GB) , b , 2001 , bred by Limestone Stud foaled in GB and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v : 45, p : 824 ), by
Air Express (IRE), out of Myth (GB), by Troy (GB)
2009 (Apr 03), b, f, by Doyen (IRE)
Tevfik Çelikoğlu
Died in 2009
EUPHORIA (GB) , b , 2002 , bred by Miss G. Abbey , by Unfuwain (USA), out of Maria Isabella (FR), by Young Generation
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 38)
2009 (Mar 14), b, f, AĞUSTOS BÖCEĞİ by Divine Light (JPN)
Mehmet Eren Doğanbey
EVA , ch , 1996 , bred by Erhan Saraçoğlu, by Barnato (USA), out of Invıncıble Harmony, by Close Harmony (GB) (see 4. Sup.
to v 3, p : 38)
2009 (May 16), ch, f, NIGHT RAIN by Strike The Gold (USA)
Murat Kadaifçioğlu
EXAMPLE FOAL , b , 2002 , bred by Aydın Engin, by Natıve Procıda, out of Mostra, by Suivant (USA) (see 4. Sup. to v 3, p :
38)
2009 (Apr 23), b, c, BABA REİS by Grand Reis
Yunus Karan
EXCEL HORSE (IRE) , ch , 1997 , bred by Ron Con and Global Investments, by Pistolet Bleu (IRE), out of Plessaya (USA), by
Nureyev (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 38)
2009 (Feb 18), ch, c, ROTASUZ UŞAK by River Special (USA)
Recep Avşar
EXCLUSIVE ACADEMY (IRE) , b , 1999 , bred by Denis And Cathal Brosnan, by Royal Academy (USA), out of
Appreciatively (USA), by Affirmed (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 38)
2009 (Apr 13), b, f, VINCITORE by Bin Ajwaad (IRE)
Nirgül Turgu
EXEPTION , ch , 1991 , bred by Edip Çizmeci, by Lockton (GB), out of Lavınıa I, by Calaboose (GB) (see 4. Sup. to v 3, p :
39)
2009 (Feb 16), b, c, STAIRWAY TO HEAVEN by Mountain Cat (USA)
Ayşe Sağman
EXETER , b , 2003 , bred by Sadık Eliyeşil, by Mujtahid (USA), out of Bebecik (GB), by Alzao (USA) (see 4. Sup. to v 3, p :
39)
2009 (Mar 16), ch, c, FINAL ROAD by Perfect Storm
Cem Kahraman
36
Kısraklar - Broodmares
EXOTIC FLAME , b , 2004 , bred by Ahmet Ferhat Küçüker, by Red Bishop (USA), out of Calamıty Jane, by Han-Bakü (see
1. Sup. to v 3, p : 28)
2009, no return to Out Of Sıght
EXPLOSIVE , b , 2001 , bred by Osman Hattat, by First Trump (GB), out of Moon Mistress (GB), by Storm Cat (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 39)
2009 (Apr 21), ch, f, LADY by Okawango (USA)
Osman Hattat
EYE SPY , ch , 2003 , bred by M. Sencer Girgin, by Eagle Eyed (USA), out of New Blood, by Lockton (GB) (see v : 3, p : 142)
2009 (Mar 25), b, c, KÖYLÜM by Yavuz Star
Murat İnay Alkan
EYLÜLÜM , b , 2002 , bred by Ömer Halim Aydın, by Victory Note (USA), out of Nyliram (IRE), by Petorius (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 39)
2009, barren to Irmakcan
EZRA , gr , 2004 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by George Thomas, out of Natıve Lady, by Natıve Procıda (see 1. Sup. to v 3,
p : 121)
2009 (Mar 26), gr, c, UÇANYILDIZ by Luxor
Vefa İbrahim Aracı
FACE TO FACE , b , 2004 , bred by Murat Cavcav, by Eagle Eyed (USA), out of Tanamanda (IRE), by Tender King (IRE) (see
4. Sup. to v 3, p : 39)
2009 (Apr 10), b, c, LABARNA by Mountain Cat (USA)
Murat Cavcav
FAERIE FIRE , b , 1998 , bred by Davide Franco, by Manila (USA), out of My Clauder (USA), by Vaguely Noble (IRE) (see
4. Sup. to v 3, p : 39)
2009,c,dead, by Velociraptor (GB)
FAIR BLACK , b , 2000 , bred by Hakan Yücetürk, by Cossack Guard (USA), out of Justıce, by Make Strides (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 39)
2009 (Apr 22), b, f, TAYÇİÇİ by Bin Ajwaad (IRE)
Abdülkadir Aksoy
FAIR TAIL , b , 1994 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Cossack Guard (USA), out of Burnelle (GB), by Belfort (FR) (see 4.
Sup. to v 3, p : 39)
2009 (Mar 09), b, f, FAVOLA by Bin Ajwaad (IRE)
Yaman Zingal
FAIRLANDA (IRE) , ch , 1994 , bred by Mıss A. Mansouri, by Ballad Rock (IRE), out of Sweet Accord (IRE), by Balidar
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 39)
2009 (Jan 01), ch, f, ATEN DREAM by River Special (USA)
Yaşar Kaya
FAIRLEE WILD (USA) , b , 1988 , bred by Boto thoroughbreds Inc., by Wild Again (USA), out of Raise Me (USA), by Mr.
Prospector (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 40)
2009 (May 07), b, c, YANKEE by Red Bishop (USA)
Tevfik Çelikoğlu
Died in 2009
FAIRY BRIDGE , gr , 1992 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Tender Cock, out of Pachy (FR), by Gay Mecene (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 40)
2009 (May 01), b, c, KIZILCAN by Out Of Sıght
Yurdagül Kızıldağ
37
Kısraklar - Broodmares
FAMOUS FIVE (UAE) , b , 2004 , bred by Darley , by Diktat (GB), out of Renowned (IRE), by Darshaan (GB) (see 4. Sup. to
v 3, p : 40)
2009 (Mar 12), b, f, ONE MORE NO MORE by Okawango (USA)
Serdal Adalı
FAMOUS MISS BLUE (USA) , b , 2003 , bred by Blooming Hills Inc. foaled in USA and imported from USA in 2008, (see
AM.SB Electronic ), by General Meeting (USA), out of Danzig Key (USA), by Danzig (USA)
2009 (Apr 25), b, f, YENİ GELİN by Catienus (USA)
Belma Toksipahi and Ayten Günay
FANTASTIC SERA (IRE) , ch , 1999 , bred by Azienda Agricola Le and Ferriere , by Ali-Royal (IRE), out of Kentucky Belle
(GB), by Glint Of Gold (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 45)
2009 (May 30), ch, f, MAVİ ADA by Hand To Hand (IRE)
Hüseyin Kılıç
FANTASY FLYER (USA) , b , 1992 , bred by Juddmonte Farms, by Lear Fan (USA), out of Godetia (USA), by Sir Ivor (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 40)
2009 (Apr 05), b, f, FLYING SAUCER by Eagle Eyed (USA)
Kamil Levent Kitapçı
FAR GROUNDS , b , 2000 , bred by Ercan Ekenler, by Common Grounds (GB), out of Far Frau (USA), by Far Out East (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 40)
2009 (Feb 01), b, c, ASIM MAVZER by Maynatay
Cengiz Şimşek
FAR OUT COUNTESS (USA) , b , 1990 , bred by Frank Jones, by Far Out East (USA), out of Colorful Countess (USA), by
Turn And Count (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 40)
2009 (Apr 21), b, f, PRINCESS ECE by Perfect Storm
Ersan Özbelge
FAROE ISLANDS (GB) , b , 2004 , bred by Darley foaled in GB and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v : 45, p : 281 ),
by Halling (USA), out of Danish (IRE), by Danehill (USA)
2009 (Jan 29), b, c, NEW YORKER by Marju (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
FASHIONABLE DONNA (GB) , b , 2002 , bred by P. V. and Mrs J. P. Jackson foaled in GB and imported from U.K. in 2009,
( see GSB v : 45, p : 1096 ), by Royal Applause (GB), out of Sheer Gold (USA), by Cutlass (USA)
2009 (May 02), b, c, UNTOUCHABLE OF MAN by Bahamian Bounty (GB)
Nilay Karadağ
FAST SPARTAN (USA) , b , 1999 , bred by M.I. Farm, by Maria's Mon (USA), out of Sip'n See (USA), by Well Decorated
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 40)
2009 (Feb 27), ch, c, LAST SPARTAN by Last Commander (USA)
Mehmet Erdem Dervişoğlu
FELIGIRL , gr , 1997 , bred by Salih Özkuloğlu, by Cock Robin (USA), out of Felıcty, by Al Murtajaz (USA) (see 4. Sup. to v
3, p : 40)
2009 (Apr 01), b, f, GOLD BELT by Shining Steel (GB)
Abdulvahap Toprak
FEMME SAUVAGE (USA) , b , 2000 , bred by H. Mastey And Serge Mastey, by Loup Sauvage (USA), out of Native Guile
(IRE), by Lomond (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 41)
2009 (Jan 29), b, c, FULL TIME TRAGEDY by Manila (USA)
Haldun Güneş
FERDANE , b , 2000 , bred by Turhan Çakar, by Desert Style (IRE), out of Kilbride Colleen (IRE), by Statoblest (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 41)
2009 (Mar 31), b, c, DUMYAT by Divine Light (JPN)
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
38
Kısraklar - Broodmares
FERKO , ch , 1998 , bred by Ferhan Kolverdi, by Fısherman, out of Zaiyundeen (FR), by Exbury (FR) (see 4. Sup. to v 3, p :
41)
2009, not covered in 2008
FEZLEKE , b , 1994 , bred by İlyas Çokay, by Indian Ridge (IRE), out of Travel Legend (GB), by Tap On Wood (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 41)
2009 (Mar 30), ch, c, GOLD TO GOLD by River Special (USA)
Şemsi Ağırtaş
FIDDLER'S MOLL (IRE) , b , 1998 , bred by H. du Mezeray and S. A. Elevage de Bois Carrouges, by Dr Devious (IRE), out of
Belle Bleue (GB), by Blazing Saddles (AUS) (see 4. Sup. to v 3, p : 41)
2009 (Apr 18), ch, f, NATAGORA by Divine Light (JPN)
Kemal Kurt
FIGARO , b , 1999 , bred by Kemal Kurt, by Senor Speedy (USA), out of Forested (USA), by Country Pine (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 41)
2009 (Mar 22), b, c, SERKAN BEY by Bin Ajwaad (IRE)
Kemal Kurt
FIGHTING ARETHUSA (IRE) , b , 1990 , bred by Hyde Stud, by Never So Bold (IRE), out of Ausonia (GB), by Beldale
Flutter (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 41)
2009 (Apr 08), ch, c, BIG RED by Royal Abjar (USA)
Adil Mert Kaya
FIGO STAR , gr , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Sun Music (IRE), out of Cihanyandı Lütfiye, by Kılıçaslan (see 3.
Sup. to v 3, p : 41)
2009 (Jan 14), gr, f, BIG STAR by Strike The Gold (USA)
Can Burak Saltabaş
FIONE , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Spectrum (IRE), out of Scenic Spirit (IRE), by Scenic (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p
: 41)
2009 (Mar 12), b, f, ELMASTÜTÜN by Unaccounted For (USA)
Muammer Tütüncüler
FIRE OF LONDON (GB) , b , 1992 , bred by R. E. A. Bott (Wigmore Street, by Shirley Heights (GB), out of Home Fire (GB),
by Firestreak (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 41)
2009 (Apr 25), b, c, FIRE OF KARŞIYAKA by Sports Hero (USA)
Hüseyin Burak Çullu
FIRST SHINY , b , 2001 , bred by Rasim Tetik, by İnfisah, out of Sagapia, by Suivant (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 41)
2009 (Mar 01), b, c, ÇETO BAŞKAN by Ajmera (GB)
Ahmet Cenk Yerli
FIRST TIME AFFAIR (USA) , b , 1995 , bred by Richard Horn Vinery, by Black Tie Affair (IRE), out of Mary Tavy (USA),
by San Feliou (FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 41)
2009 (Feb 09), b, c, TAARRUZ by Okawango (USA)
Kartal Akın
FIRSTMOON , b , 2005 , bred by Adil Mert Kaya, by Mountain Cat (USA), out of Bensu, by Damister (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 21)
2009 (Mar 27), ch, f, PEBBLE by Strike The Gold (USA)
Senem Gözel
FIVE DIAMONDS (GER) , ch , 1998 , bred by H. Von Finck, by Platini (GER), out of Flying Dream (GB), by Most Welcome
(GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 42)
2009 (Mar 23), b, f, ALL THE RED by Bin Ajwaad (IRE)
Serdal Adalı
39
Kısraklar - Broodmares
FIVE WAYS FLYER (IRE) , b , 1996 , bred by Michael M. Byrne, by Perugino (USA), out of Flutinoa (FR), by African Song
(IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 58)
2009,c,dead, by İmpala
FİDAN KIZ , b , 2003 , bred by Hüseyin Özfidan, by Bin Ajwaad (IRE), out of Şık Latife, by Young Prınce (see v : 3, p : 194)
2009 (Feb 06), b, f, YÜREKLİ KIZ by Mr Nobel
Hakan Yürek
FİLİZİM , b , 1995 , bred by Sadettin Atığ, by Tüten, out of Bonny , by Al Murtajaz (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 42)
2009 (Feb 05), ch, c, SARIMURAT by Kizilmurat (IRE)
Ali Demirkıran
FİORE , ch , 1994 , bred by Davide Franco, by Laughing Matter (USA), out of Love Supreme (IRE), by Sallust (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 42)
2009 (Feb 04), b, c, by My Relatıve
Nedim Kisbu
Died in 2009
FİYAN , b , 2004 , bred by Ali Orhan Birol, by West By West (USA), out of Rubin, by Armanasco (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
144)
2009 (Mar 10), b, c, BETON by Always A Classic (CAN)
Selahattin Can Birol
FLAMİNGO DANSÇISI , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Sri Pekan (USA), out of Moon And Stars (GB), by Fairy King
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 47)
2009 (Apr 20), b, c, EXCELLENT by Luxor
Selman Erdemirci
FLAMMA VESTALIS (IRE) , b , 1994 , bred by Brendan Ryan and Islanmore Stud, by Waajib (IRE), out of Splendid Chance
(GB), by Random Shot (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 42)
2009 (Jan 30), b, f, PERONAY by Mohan
Refik Köprü
FLARE , b , 2000 , bred by Osman Hattat, by Always A Classic (CAN), out of Prima Domina (FR), by Dominion (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 42)
2009 (Mar 26), b, f, KAPPA DUE by Red Bishop (USA)
Ali Selimoğlu
FLEGMATIK (IRE) , ch , 1999 , bred by P. E. Banahan, by Perugino (USA), out of Center Moriches (IRE), by Magical
Wonder (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 59)
2009,early abortion, by Kosovar
FLICKER OF HOPE (IRE) , b , 1991 , bred by S. Niarchos, by Baillamont (USA), out of Light Of Hope (USA), by Lyphard
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 42)
2009 (Mar 25), b, f, TOUCH THE STARS by Marlin (USA)
Merih Taşbek
FLORE FAIR (GB) , b , 1998 , bred by D. Shirley, by Polar Falcon (USA), out of Fair Dominion (GB), by Dominion (GB) (see
4. Sup. to v 3, p : 42)
2009 (Mar 22), b, f, HÜRMİZ by Eagle Eyed (USA)
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
FLORIA (IRE) , b , 1992 , bred by John Purfield, by Petorius (IRE), out of Candle Hill (GB), by Sallust (IRE) (see 3. Sup. to v
3, p : 43)
2009 (Mar 15), ch, f, XIZA MIRA by Victory Gallop (CAN)
40
Selahattin Sahra Gülü
Kısraklar - Broodmares
FLORISSANT , b , 2004 , bred by Süleyman Sadık Eliyeşil, by Mountain Cat (USA), out of Fıorella, by Karayel (see 1. Sup. to
v 3, p : 58)
2009 (Apr 05), b, c, KENSINGTON by Divine Light (JPN)
Kadriye Meliha Eliyeşil
FLOWERS QUEEN , b , 2002 , bred by Davide Franco, by Royal Abjar (USA), out of My Clauder (USA), by Vaguely Noble
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 42)
2009, barren to Babadayi (GB)
FLYING GUITAR , b , 1999 , bred by Osman Budak, by Johny Guıtar, out of Flyıng Cloud, by Castle Rising (GB) (see 4. Sup.
to v 3, p : 42)
2009, not covered in 2008
FOLLY FOX (GB) , ch , 1998 , bred by Mrs R. Pease , by Alhijaz (GB), out of Fox Oa (FR), by French Friend (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 42)
2009 (May 22), b, c, ONE BY ONE by Sri Pekan (USA)
Serdal Adalı
FONT , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Danehill Dancer (IRE), out of Transparent (IRE), by Dance Of Life (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 42)
2009 (Apr 09), b, c, EREN BABA by Victory Gallop (CAN)
Mehmet Eren Doğanbey
FONTANA (FR) , ch , 1999 , bred by Haras Du Mezeray S.A. Gainsborough Stud Manag., by Cadeaux Genereux (GB), out of
Repercutionist (USA), by Beaudelaire (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 43)
2009 (Mar 21), ch, f, KUALA LUMPUR by Scream To Scream (IRE)
Fedai Kahraman
FORCE , b , 1995 , bred by Mustafa Yağcı, by Serdarbey, out of Pam's Song (GB), by Song (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 43)
2009, barren to Komando
FOREIGN AFFAIRS , b , 1994 , bred by Aydoğan San, by Warrshan (USA), out of Miss Hyde (USA), by Procida (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 61)
2009 (Mar 19), b, f, MIRACLE GIRL by Sports Hero (USA)
Muammer Öğüt
FOREST EDITION (IRE) , ch , 2004 , bred by B. Wallace And M. Lydon foaled in IRE and imported from U.K. in 2008, ( see
GSB v : 45, p : 2000 ), by Pivotal (GB), out of Forest Express (AUS), by Kaaptive Edition (NZ)
2009 (Apr 07), b, c, GRADE BOY by Divine Light (JPN)
Vehbi Hakan Keleş
FOREVER YOUNG , ch , 2003 , bred by Ahmet Kavran, by Kavranhan, out of Faıry Brıdge, by Tender Cock (see 3. Sup. to v
3, p : 43)
2009 (Feb 04), ch, f, BLUE WALTZ by Luxor
Ahmet Kavran
FORMULA , b , 2002 , bred by Nuri Fuat Başak, by Red Bishop (USA), out of Musical Gem (USA), by The Minstrel (CAN)
(see 4. Sup. to v 3, p : 43)
2009 (Apr 09), b, f, SKYLINE by Maldıya
Oktay Karaköseoğlu
FORTIS , ch , 2004 , bred by Orhan Bekmezci, by West By West (USA), out of Danehill Flame (IRE), by Danehill (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 42)
2009 (Apr 11), ch, f, FORTIS GÜL by River Special (USA)
Orhan Bekmezci
41
Kısraklar - Broodmares
FOSCARIA (GB) , b , 1997 , bred by J. A. Porteous, by Formidable (USA), out of Emerald Eagle (IRE), by Sandy Creek (IRE)
(see 4. Sup. to v 3, p : 43)
2009 (Feb 11), ch, f, TUPPENY by No Blood No Name
Senem Gözel
FOUR BY FOUR , b , 2001 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bold Bid (GB), out of Elzem, by Commanche Run (GB) (see 4. Sup.
to v 3, p : 43)
2009 (Mar 13), b, c, BORASON by Sri Pekan (USA)
İsmail Hadioğlu
FOWEY (USA) , b , 2004 , bred by Mr And Mrs Jon Kelly And Trudy McCaffery foaled in USA and imported from FR in 2009,
(see AM.SB Electronic ), by Gone West (USA), out of Kumari Continent (USA), by Kris S. (USA)
2009 (Apr 18), b, f, LADY PERRY by Shamardal (USA)
Vefa İbrahim Aracı
FRANCO DESIRE , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Doyoun (IRE), out of Fancy Catch (USA), by Miswaki (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 43)
2009 (Feb 17), b, f, IRON FLY by Sea Hero (USA)
Davide Franco
FRECKLES , b , 2002 , bred by Tarık Aydın, by Mountain Cat (USA), out of Gleaming Heather (USA), by Irish River (FR)
(see v : 3, p : 75)
2009,c,dead, by Ağa Tetik
FREE FIGHTER , ch , 2003 , bred by Yaşar Gölbaş, by Mujtahid (USA), out of Historiette (GB), by Chief's Crown (USA) (see
v : 3, p : 86)
2009 (Jan 31), b, c, FAST STARS LINE by Ajmera (GB)
Hakkı Yener
FREE LADY , b , 1992 , bred by Çetin Yetik, by Barnato (USA), out of Heavenly Princess (IRE), by Godswalk (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 43)
2009 (Feb 19), ch, f, HULİN by Royal Abjar (USA)
Muammer Öğüt
FREE SPEED , b , 2004 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bizim Ayancikli (IRE), out of Improvisation (GER), by Amyndas (IRE)
(see 4. Sup. to v 3, p : 43)
2009 (Feb 19), b, c, MİLADOS by Sri Pekan (USA)
İsmail Hadioğlu
FREE SPİRİT , b , 1996 , bred by Salih Taviloğlu, by Tüten, out of Nina Matter, by Laughing Matter (USA) (see 4. Sup. to v 3,
p : 43)
2009 (Mar 12), b, c, SOYBAŞ by Red Bishop (USA)
Şükrü Keklikoğlu
Died in 2009
FREE TRADE , b , 1994 , bred by Aydoğan San, by Shareef Dancer (USA), out of El Vino (GB), by Habitat (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 44)
2009 (Mar 21), b, c, YES I CAN by Victory Gallop (CAN)
Aydoğan San
FREEZONE , b , 1998 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Wolf (CHI), out of Galaxy II, by Bachelor Party (IRE) (see 4. Sup. to
v 3, p : 43)
2009 (Apr 06), b, c, MATADOR YAŞAR by Natıve Procıda
Kamil Levent Kitapçı
FRENCH GIRL , ch , 2001 , bred by Berrin Gedik, by Galetto (FR), out of French Guichet (USA), by Grey Dawn II (FR) (see
4. Sup. to v 3, p : 43)
2009 (May 07), ch, f, PARISTAMBUL by Bosporus (IRE)
Berrin Gedik
42
Kısraklar - Broodmares
FRENCH GUICHET (USA) , b , 1987 , bred by Edward A. Seltzer, by Grey Dawn II (FR), out of Guichet (USA), by Jacinto
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 44)
2009, barren to Green Gönen
FRENCH MIST (GB) , b , 1994 , bred by Mrs. M. Upsdell, by Mystiko (USA), out of Flambera (FR), by Akarad (FR) (see 4.
Sup. to v 3, p : 44)
2009 (May 09), b, c, ÇAKIR GÜMÜŞ by Eagle Eyed (USA)
Dicle Kimya D.Paz. N.T.ve G.Şrk.
FULL FORCE , b , 2002 , bred by Mustafa Yağcı, by Armada , out of Force, by Serdarbey (see 3. Sup. to v 3, p : 44)
2009,c,dead, by The Drake
FULMİNE , ch , 1998 , bred by Davide Franco, by Gerald Martin (IRE), out of Summer, by Gap Of Dunloe (FR) (see 4. Sup. to
v 3, p : 44)
2009 (Feb 20), b, f, ANGELS GLORY by Sea Hero (USA)
Bülent Taşçı
FUSS (USA) , b , 1997 , bred by P. Headley Bell & Nato, by Valiant Nature (USA), out of Tiff (USA), by Diesis (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 44)
2009 (Mar 08), ch, c, APACHE CAT by Divine Light (JPN)
İsmail Hadioğlu
GAEL , b , 2003 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Simbelle (FR), by Solicitor (FR) (see v : 3, p : 183)
2009 (May 05), ch, c, GINGER BOY by Bosporus (IRE)
Şerafettin Gedik
GAIA BRONSWICK (GB) , b , 1997 , bred by Effegi Farms S A S foaled in GB and imported from U.K. in 2006, ( see GSB v :
44, p : 978 ), by Brief Truce (USA), out of Gertrude Lawrence (IRE), by Ballymore (IRE)
2009 (Jan 21), b, c, DROGHEDA SON by Okawango (USA)
Vehbi Hakan Keleş
GALE , ch , 1997 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Galetto (FR), out of Razzberry (FR), by Be My Guest (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 44)
2009 (May 12), ch, c, by Royal Abjar (USA)
Mehmet Sabri Tuncer
Died in 2009
GALETEA , ch , 2003 , bred by Ömer Halim Aydın, by Manila (USA), out of Lost Afternoon (USA), by Halo (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 44)
2009 (Mar 02), ch, f, AMAZONAS by Okawango (USA)
Ömer Halim Aydın
GALICIA , gr , 1996 , bred by Özdemir Atman, by Knight Line Dancer (IRE), out of Vera I, by Cock Robin (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 44)
2009 (Feb 06), gr, c, by Maynatay
Burhanettin Şen
GASCOGNE (CAN) , b , 2005 , bred by Arosa Farm foaled in CAN and imported from FR in 2009, (see AM.SB Electronic ), by
Empire Maker (USA), out of Gandria (CAN), by Green Dancer (USA)
2009 (Apr 06), b, c, LANDROS by Lando (GER)
Mehmet Necdet Narin
GAZİ HATUN , ch , 2003 , bred by Adil Sani Konukoğlu, by Mujtahid (USA), out of Sev Sevil, by Arslan (see v : 3, p : 178)
2009 (Apr 27), b, f, KIRKGÖZ KIZI by Mertosman
Adil Sani Konukoğl
43
Kısraklar - Broodmares
GEISHA , b , 2004 , bred by Hami Yavaş, by Hamas (IRE), out of Foscaria (GB), by Formidable (USA) (see 4. Sup. to v 3, p :
45)
2009 (Feb 01), b, c, MY SON CAN by Sports Hero (USA)
Hayrullah Doğan
GELSOMINO (IRE) , b , 1999 , bred by L. and D. Fox and Oak Lodge and Stud , by Entrepreneur (GB), out of Catkin (USA),
by Sir Ivor (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 45)
2009 (May 14), b, c, RED FORCE by Red Bishop (USA)
Ferhat Oktay
GEM STONE , b , 2001 , bred by Mehmet Hanefi Şahin, by General Monash (USA), out of Licimba (GER), by Konigsstuhl
(GER) (see 4. Sup. to v 3, p : 45)
2009 (Mar 14), ch, f, SARGININ KIZI by Scream To Scream (IRE)
Kaya Kahraman
GENERAL JANE (GB) , ch , 1998 , bred by Brook Stud Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v : 44, p :
339 ), by Be My Chief (USA), out of Brave Advance (USA), by Bold Laddie (USA)
2009 (May 02), b, c, KING OF AGEAN by Lucky Story (USA)
Nilay Karadağ
GEOLOGIST (IRE) , b , 1998 , bred by Airlie Stud, by Lycius (USA), out of Felsen (IRE), by Ballad Rock (IRE) (see 3. Sup.
to v 3, p : 46)
2009 (Apr 20), b, f, MELODİ by Bosporus (IRE)
Ayhan Çalıkoğlu
GERDANLI , b , 1995 , bred by Nusret Balkaroğlu, by Private Tender (GB), out of Canada, by Castle Rising (GB) (see 4. Sup.
to v 3, p : 45)
2009 (Apr 09), b, c, ELBASANLI by Ocean Crest (USA)
Bedri Balkar Balkaroğlu
GESİ , b , 1995 , bred by Osman Hattat, by Castle Rising (GB), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE) (see 3. Sup. to v 3,
p : 46)
2009 (Apr 24), b, c, GOLDEN VALLEY by Royal Abjar (USA)
Necla Kaya
GHOST RIDER , ch , 2003 , bred by Yurdagül Ülgen, by Galetto (FR), out of Rose Du Pays (GB), by Anshan (GB) (see v : 3, p
: 166)
2009 (Feb 21), b, c, FRUDO by Red Bishop (USA)
Yurdagül Ülgen
GHYRAAN (IRE) , b , 1997 , bred by Shadwell Estate Company Limited, by Cadeaux Genereux (GB), out of Karayb (IRE), by
Last Tycoon (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 45)
2009 (Apr 13), b, c, FORMAT by Sri Pekan (USA)
Ömer Halim Aydın
GINGER , b , 2002 , bred by Tayral Tutumlu, by Mujtahid (USA), out of Dıana III, by Cartegena (see 4. Sup. to v 3, p : 45)
2009 (Jan 12), ch, f, GAMZEDEYİM by Bullmarket
Tayral Tutumlu
GIRL ATEN , b , 2004 , bred by Yaşar Kaya, by Sri Pekan (USA), out of Fairlanda (IRE), by Ballad Rock (IRE) (see 1. Sup. to
v 3, p : 54)
2009 (Apr 02), b, f, HYDRA by Bin Ajwaad (IRE)
Harun Memik
GIRL IN PARADISE , b , 2002 , bred by Mehmet Umur Arun and Sedat Şentürk, by Manila (USA), out of Hanımtay, by
Centroline (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 46)
2009 (Jan 21), b, f, PARADISE RIVER by River Special (USA)
44
Tuncay Çakır
Kısraklar - Broodmares
GIVE ME A FIVE , ch , 2003 , bred by Serdal Adalı, by Pennekamp (USA), out of Five Diamonds (GER), by Platini (GER)
(see v : 3, p : 64)
2009 (Mar 26), ch, f, FIVVE BIRDS by Türcosel
Serdal Adalı
GİZEMLİ , ch , 2002 , bred by Davide Franco, by Kıngefe, out of Sunday Monday, by Devir (see v : 3, p : 190)
2009 (Mar 09), b, c, MAYGİZ by Maynatay
Murat Köm
GLASS HARMONICA (USA) , ch , 1991 , bred by Mr.& Mrs. Roy L. Ash, by Miswaki (USA), out of Desirous (USA), by
Exclusive Era (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 46)
2009,slipped foal, by West By West (USA)
GLEAMING HEATHER (USA) , ch , 1993 , bred by John Muldoon, by Irish River (FR), out of Golden Gorse (USA), by His
Majesty (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 53)
2009 (Apr 05), ch, f, MAYSA by Red Bishop (USA)
Tarık Aydın
GLORIANA , b , 2003 , bred by Francesco Sponza, by Marlin (USA), out of Welsh Glory (FR), by Le Glorieux (GB) (see v : 3,
p : 214)
2009 (Mar 30), b, c, by Okawango (USA)
Angelica Demos Sponza
GNILLAH (GB) , b , 2003 , bred by Sir Eric Parker foaled in GB and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v : 45, p : 306 ),
by Halling (USA), out of Dimakya (USA), by Dayjur (USA)
2009 (Mar 27), b, c, PICCOLINO by Piccolo (GB)
Arzu Gömeç
GO DANCING (GB) , b , 2004 , bred by Crandon Park Stud foaled in GB and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v : 45, p :
1241 ), by Golan (IRE), out of Torrid Tango (USA), by Green Dancer (USA)
2009 (Jan 22), b, f, BERTINORO by Bertolini (USA)
Begüm Atman Karataş
GOD'S DAUGHTER , ch , 2000 , bred by Burhan Sölpük, by Barnato (USA), out of Biliyormusunuz Kim, by Vidar (see 4.
Sup. to v 3, p : 46)
2009 (Apr 14), ch, f, SİVRİHİSARLI KIZI by Win River Win (USA)
Burhan Sölpük
GOGGA , b , 1999 , bred by Nurbiye Gülerce, by Shining Steel (GB), out of Ambassadear (USA), by Caro (IRE) (see 4. Sup. to
v 3, p : 46)
2009 (Jan 28), ch, c, ÇİFT OKEY by Always A Classic (CAN)
Gülnur Gülerce
GOLD WAY (FR) , ch , 2000 , bred by M. Pharaon, by Surumu (GER), out of Galina (FR), by Bon Sang (FR) (see 4. Sup. to v
3, p : 46)
2009 (May 12), b, c, EXCALIBUR by Sea Hero (USA)
Mehmet Yavuz Salihoğlu
GOLDEN CANDLE (USA) , ch , 2001 , bred by Mr.& Mrs. Richard S. Kaster foaled in USA and imported from USA in 2008,
(see AM.SB Electronic ), by King Of Kings (IRE), out of Crafty Nan (USA), by Crafty Prospector (USA)
2009 (Feb 26), gr, f, BEST OF ANGEL by Giacomo (USA)
İsmail Hadioğlu
GOLDEN COUNTRY (IRE) , b , 2001 , bred by Orpendale , by Sadler's Wells (USA), out of Emmaline (USA), by Affirmed
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 48)
2009 (Feb 12), b, f, LEAVE ME ALONE by Halling (USA)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
45
Kısraklar - Broodmares
GOLDEN EYE , ch , 1994 , bred by Umur Tamer, by Alarko (FR), out of Aylin I, by Ay Tudor (see v : 3, p : 76)
2009 (Mar 28), b, c, RUN FOR ME by Sır Ivy
Mehmet Selim Baybaşin
GOLDEN HEART , b , 2000 , bred by Lale Atman and Zeynep Atman, by Common Grounds (GB), out of Golden Apple, by
Suvero (FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 46)
2009 (Mar 24), b, f, LOVELY RED by Eagle Eyed (USA)
Asım Özyiğit
GOLDEN LEAF , gr , 2004 , bred by Osman Hattat, by West By West (USA), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 156)
2009 (Apr 06), gr, f, GOLDEN BOS by Bosporus (IRE)
Hulusi Çil
GOLDEN LIGHT , ch , 1999 , bred by Lale Atman and Zeynep Atman, by Mujtahid (USA), out of Golden Apple, by Suvero
(FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 46)
2009 (Apr 21), b, f, SIMAXIS by Eagle Eyed (USA)
Begüm Atman Karataş
GOLDEN MAYORES , b , 1995 , bred by İlyas Çokay, by Efisio (GB), out of Salilia (IRE), by Nishapour (FR) (see 2. Sup. to
v 3, p : 55)
2009, barren to Dinyeper (GB)
GOLDEN MOON , b , 2004 , bred by Haldun Güneş, by Shining Steel (GB), out of Astral Crown (IRE), by Astronef (IRE) (see
1. Sup. to v 3, p : 12)
2009 (Mar 21), b, f, MANUŞ by Sea Hero (USA)
Mevhibe Ayça Göker
GOLDEN RIVER , ch , 2002 , bred by Turgay Sasallı, by River Special (USA), out of Lucky Princes, by Golden Prınce (see v :
3, p : 118)
2009 (May 08), ch, f, ÖSEM by Marlin (USA)
Erol Şirin
GOLDEN SPIRIT , b , 2002 , bred by Davide Franco, by Bin Ajwaad (IRE), out of Marantilla (FR), by Bluebird (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 46)
2009 (Feb 09), b, c, LORD OF THE AREAS by Sri Pekan (USA)
Yalçın Aslan
GOLDEN WOLF , gr , 1993 , bred by Olcay Altınkurt, by George Thomas, out of Burçak I, by Burçak (see 4. Sup. to v 3, p :
47)
2009 (Apr 12), ch, c, FELLINI by Elixir (IRE)
Melih Görgün
GOLDRUSH (FR) , ch , 1999 , bred by Ecurie Skymarc Farm, by Common Grounds (GB), out of Gold Bride (USA), by
Unbridled (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 47)
2009 (Feb 26), b, c, GİRESUN by Bin Ajwaad (IRE)
Ömer Faruk Girgin
GOLDSTERN , gr , 2001 , bred by Hakkı Tarık Dikencik, by Noble Star, out of Superisi, by Castle Rising (GB) (see 4. Sup. to
v 3, p : 47)
2009, not covered in 2008
GOOD BYE (FR) , b , 1997 , bred by Scea La Fontaine, by Caerwent (IRE), out of Fabulous Folly (USA), by Le Fabuleux (FR)
(see 4. Sup. to v 3, p : 47)
2009 (Mar 24), b, f, DREAM TICKET by West By West (USA)
46
Osman Ali Homurlu
Kısraklar - Broodmares
GOOD WILL , ch , 1997 , bred by Sedat Özcan, by Galetto (FR), out of Gay Petıt, by Lockton (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 47)
2009 (Jun 12), b, c, COLD WATER by Akindayim (IRE)
Yaşar Gölbaş
GORDİM , b , 2004 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by West By West (USA), out of Amra (IRE), by Petorius (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 7)
2009 (Apr 28), b, c, KÖRFEZ by Kaneko
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
GÖKKIZ , b , 2005 , bred by Hasan Şer, by Turaç (IRE), out of Cherry's (IRE), by College Chapel (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
34)
2009 (Apr 21), ch, c, BARAN MURAT by Devir
Mustafa Ağırlar
GÖL , ch , 2004 , bred by Yaşar Gölbaş, by West By West (USA), out of Good Wıll, by Galetto (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 69)
2009,f,dead, by Akindayim (IRE)
Died in 2009
GÖLSÜM , b , 2004 , bred by Şeyho Suvermez, by Young Prınce, out of Intrudes, by Paco (see 1. Sup. to v 3, p : 81)
2009 (Mar 15), b, f, MAHKUMKIZ by Babadayi (GB)
Mehmet Ali Yıldırım
GÖNÜL ALAN , ch , 2001 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Galetto (FR), out of İcraat, by Barnato (USA) (see 3. Sup. to
v 3, p : 49)
2009 (Jun 26), b, c, TOBEORNOTTOBE by Attila
Dicle Kimya D.Paz. N.T.ve G.Şrk.
GÖNÜL ÇELEN , ch , 2000 , bred by Mustafa Alver and Dinçer Cebeci, by Lockton (GB), out of İcraat, by Barnato (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 47)
2009 (Mar 19), ch, c, SAVIOR by River Special (USA)
Mehmet Kaya
GÖNÜLDEM , b , 2004 , bred by Hasan Saydam, by Red Bishop (USA), out of Güldita, by Bankocu (see 1. Sup. to v 3, p : 71)
2009 (Mar 24), b, f, BLACKDAYFRIEND by River Special (USA)
Kamil Yurdabak
GÖZDE SULTAN , b , 2003 , bred by Emine Dizdar, by Mountain Cat (USA), out of Tender Challenge, by Tender Prınce (see
v : 3, p : 198)
2009 (Mar 14), b, c, OĞLUM ÇINAR by Okawango (USA)
Ahmet Özbey
GÖZDEMİM , b , 2001 , bred by Necdet Topuz, by Tender Prınce, out of Mabuhay I, by My Volga Boatman (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 47)
2009, barren to Hızel Beyi
GÖZTEPECİ , b , 2003 , bred by Yücel Birol, by Mountain Cat (USA), out of Yağızcan, by Majestic Endeavour (CAN) (see v :
3, p : 216)
2009 (Feb 11), b, c, ÜÇ KAĞITÇI by River Special (USA)
Ahmet Yücel Birol
GRADIVA (USA) , b , 2005 , bred by Mr Norman Cheng foaled in USA and imported from FR in 2009, (see AM.SB Electronic ),
by Grand Slam (USA), out of Ascension (IRE), by Night Shift (USA)
2009 (Apr 12), b, c, DON MARTINO by Green Tune (USA)
47
Murat Kadaifçioğlu
Kısraklar - Broodmares
GREAT FLORABUNDA (IRE) , b , 2004 , bred by Ballylinch Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v
: 45, p : 3372 ), by Traditionally (USA), out of Wild Bluebell (IRE), by Bluebird (USA)
2009 (Feb 24), ch, f, SATANA by Soviet Star (USA)
Soner Sökmen
GREEDY , ch , 2004 , bred by Davide Franco, by Spectrum (IRE), out of Dr Booby (IRE), by Bluebird (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 47)
2009 (Mar 22), b, c, EFEKANBEY by Mali
Adil Mert Kaya
GREEN SIDE (USA) , b , 1987 , bred by Wertheimer and Frere, by Green Dancer (USA), out of Belka (FR), by Riverman
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 49)
2009 (Jan 17), b, c, SABIR OĞLUM by Velociraptor (GB)
Serdar Kemal Özçolak
GREY BEAUTY (FR) , gr , 2003 , bred by Levent Sarıkaya, by Medaaly (GB), out of Thara (GER), by Aspros (GER) (see 4.
Sup. to v 3, p : 48)
2009 (Feb 27), gr, c, GÜNSU by Maynatay
Burhanettin Şen
GREY RABBIT , gr , 2004 , bred by Ahmet Göçmen, by Private Tender (GB), out of Irlanda Firtinasi (IRE), by Tenby (GB)
(see 4. Sup. to v 3, p : 48)
2009 (May 06), gr, c, HIZLIKIR by River Special (USA)
Ahmet Göçmen
GRIVOISE (GB) , gr , 1997 , bred by Baron Guy De Rothschild, by Linamix (FR), out of Un Peu Grise (FR), by Northern Baby
(CAN) (see 3. Sup. to v 3, p : 50)
2009 (May 25), gr, c, DORUK EFE by Red Bishop (USA)
Bülent Taşçı
GUDAUTA , b , 1998 , bred by Fethi Atan, by Wolf (CHI), out of Kızı, by Doktor Seferof (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 48)
2009 (Apr 02), ch, c, DENİZ FIRAT by Sports Hero (USA)
İpek Boranalp
GUNS N ROSES , b , 1997 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Uğurtay, out of Last Of Luthier (IRE), by Luthier (FR) (see
4. Sup. to v 3, p : 48)
2009 (Apr 23), ch, c, PERFECT FIT by Elixir (IRE)
Süleyman Selman Taşbek
GUPSEZEN , b , 1998 , bred by Zahit Demirkan, by Bachelor Party (IRE), out of Sevo (GB), by Nomination (GB) (see 4. Sup.
to v 3, p : 48)
2009 (Apr 02), b, f, ALLORO by Sun Music (IRE)
Abdülkadir Üçeş
GURU RINPOCHE , b , 2002 , bred by Bahadır Gödek, by Doyoun (IRE), out of Carly-B (IRE), by Commanche Run (GB)
(see v : 3, p : 33)
2009 (Apr 21), b, c, SUPER PIT by Mountain Cat (USA)
Bahadır Gödek
GÜL ÇİÇEĞİ , b , 2004 , bred by Naci Birsen, by Bin Ajwaad (IRE), out of Gold Magnum, by Glorious Peak (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 68)
2009 (Mar 08), ch, c, ALİGÖR FIRTINASI by Canemre
Naci Birsen
GÜL YONCAM , b , 1996 , bred by Osman Sami Katırcıoğlu, by My Volga Boatman (USA), out of Terrestrıal, by Kamalpour
(GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 58)
2009 (Jun 13), b, f, GELDİ YILDIZ by Always Surprıse
Ruşen Yüceer
48
Kısraklar - Broodmares
GÜLBİN SULTAN , b , 2004 , bred by Nilay Karadağ, by Asakir (GB), out of Veznedar (GB), by Zamindar (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 48)
2009 (Mar 07), ch, f, MİHRİMAHAL by Medya
Hakkı Yener
GÜLECEK , b , 2000 , bred by Zihni Tarık Canbay, by Distant Relative (IRE), out of Karanfil, by Afayoon I (IRE) (see 4. Sup.
to v 3, p : 49)
2009 (Jan 17), b, f, SHUT UP by Velociraptor (GB)
Serdar Kemal Özçolak
GÜLERİM , b , 2004 , bred by Cemalettin Çeker, by Sea Hero (USA), out of Terkoslu, by Simge (see 1. Sup. to v 3, p : 173)
2009 (Mar 24), ch, f, KIZILKIZ by Ertem
Koray Güç
GÜLHANIM II , b , 1993 , bred by Nevzat Özer, by Üni, out of La Bonıta, by Whıte Shadow (see 4. Sup. to v 3, p : 49)
2009 (Mar 23), b, c, ATALMIŞ by Kara Fatih
Müthiş Ölçer
GÜLİZAR , b , 2002 , bred by Serdar Sadıkoğlu, by Sea Hero (USA), out of Thunder Best, by The Best (see 4. Sup. to v 3, p :
49)
2009 (Feb 04), ch, f, ASLI GÜZEL by Unaccounted For (USA)
Turan Türeray
GÜLRU (IRE) , b , 2000 , bred by Ömer Halim Aydın, by Bigstone (IRE), out of Mom's Gal (IRE), by Shareef Dancer (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 49)
2009 (Apr 05), b, c, FIRST HOPE by Strike The Gold (USA)
Kayhan Altınöz
GÜLTEN , b , 2001 , bred by Abdulkadir Koç, by Mountain Cat (USA), out of Kitoph (IRE), by Night Shift (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 49)
2009 (Jan 19), ch, f, SEMA by River Special (USA)
İlhan Güçlü
GÜLÜMBENİM , b , 2001 , bred by Serdar Akhan, by Strike The Gold (USA), out of Sevdenur, by Üni (see 3. Sup. to v 3, p :
51)
2009 (Mar 17), b, c, ÇAMURŞEVKET by Susturan
Sürmeli Karaca
GÜLÜMSE , ch , 1997 , bred by Hasan Tolon, by Barnato (USA), out of Gülümser, by Simge (see 3. Sup. to v 3, p : 51)
2009 (Feb 11), ch, f, NASUKA by River Special (USA)
Ferhat Ürküt
GÜNEŞİN KIZI , b , 1998 , bred by Haldun Güneş, by Sun Music (IRE), out of Japongülü, by Lockton (GB) (see 4. Sup. to v 3,
p : 50)
2009 (May 07), b, f, FERİZADE by West By West (USA)
Sabri Altın
GÜNEY RÜZGARI (GB) , b , 1998 , bred by Woodsway Stud and Chao Racing and and Booldstock Ltd., by Deploy (GB), out
of Ruby Venture (GB), by Ballad Rock (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 51)
2009 (Apr 30), b, f, SONNEN SHEIN by Common Grounds (GB)
Tuncay Mısırlıoğlu
GÜREYLÜL , ch , 2000 , bred by Alfred Roidi, by River Special (USA), out of Can Gence, by Cherbourg (see 4. Sup. to v 3, p :
50)
2009 (Mar 06), ch, c, USAIN by Sports Hero (USA)
Muammer Öğüt
49
Kısraklar - Broodmares
GÜRİSTAN , b , 2001 , bred by Mehmet Cihat Gürüz, by Patara Prınce, out of Sağçende, by Roll Of Honour (GB) (see 2. Sup.
to v 3, p : 59)
2009,early abortion, by Sivrihisarlı
GÜZ YAĞMURU , b , 2000 , bred by Mehmet Kurt, by Sarisaka (GB), out of Gold Jubılee, by Damister (USA) (see 3. Sup. to v
3, p : 52)
2009 (Feb 22), ch, f, RED DEVIL by My Bolt
Orhan Kandur
GÜZEL VE CESUR , ch , 1995 , bred by İlyas Çokay, by Second Set (IRE), out of Pitty Pal (USA), by Caracolero (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 50)
2009 (Apr 22), ch, c, by Mountain Cat (USA)
Ahmet Göçmen
Died in 2009
GÜZİDE KOÇ , b , 2003 , bred by Kerem Başkoç, by Sherıff, out of Turn To Gold, by Seymour Hicks (FR) (see v : 3, p : 205)
2009 (May 23), b, c, FERHAN KOÇ by Manila (USA)
Kerem Başkoç
GÜZİDEM , b , 1998 , bred by Sait Varlı, by Shehzade (FR), out of Sorry, by Majestic Endeavour (CAN) (see 4. Sup. to v 3, p :
50)
2009, no return to Abrek
HABIBETY , b , 2004 , bred by İbrahim Altınöz, by Bin Ajwaad (IRE), out of İskoç Gelin (GB), by Petong (GB) (see 1. Sup. to
v 3, p : 85)
2009 (Apr 11), b, f, TUAL by Bosporus (IRE)
İbrahim Altınöz
HABINAR (USA) , b , 1998 , bred by Larry Millison Inc., by Southern Halo (USA), out of Adrenalin Rush (USA), by Afleet
(CAN) (see 4. Sup. to v 3, p : 50)
2009 (Feb 15), b, f, MY MADONNA by Sri Pekan (USA)
Orhan Tanatar
HADİ GÜZELİM , b , 2003 , bred by Ali Sülün, by Red Bishop (USA), out of Sürsürü, by Bachelor Party (IRE) (see v : 3, p :
192)
2009 (Apr 10), b, c, GALAKSİ HAKİMİ by West By West (USA)
Ömer Altın
HALEHANIM , b , 1998 , bred by Ali Sülün, by Aristocrat (GB), out of Peçenek, by Bachelor Party (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p
: 52)
2009 (Feb 10), b, f, ARKADYALI by Arsen
İsmail Kazım Kastar
HALHAL , b , 1991 , bred by Semiral Bilbaşar, by Hoy (GB), out of Cedrella (GB), by Averof (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 51)
2009 (Mar 30), b, c, KSANTHOS by Kurtaran (IRE)
Ali Levent Dilmaç
HALLING CHARGE (GB) , b , 2004 , bred by Sc. Blueberry S R L, by Halling (USA), out of Polar Charge (GB), by Polar
Falcon (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 51)
2009 (Feb 16), b, f, LUCKY LIFE by Bin Ajwaad (IRE)
Sinan Sarsılmazlar
HALO MY CAT (USA) , b , 2001 , bred by Seim, Springman & Methvin foaled in USA and imported from USA in 2008, (see
AM.SB Electronic ), by Bustopher Jones (USA), out of Liba's Choice (USA), by Halo (USA)
2009 (Apr 23), b, f, COYOTE by Langfuhr (USA)
Can Artam
50
Kısraklar - Broodmares
HANGÜL (USA) , b , 1998 , bred by Al-Aco Farm, by Saint Ballado (USA), out of Standupandfight (USA), by Fight Over
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 51)
2009 (Feb 13), b, c, MARKMOST by Okawango (USA)
Maçkolik İnternet Hiz.Tic.Ltd.Şti.
HANIM SULTAN , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Night Shift (USA), out of Reveuse Du Soir (GB), by Vision (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 51)
2009 (Mar 02), ch, f, TURKISH LADY by Ulaklı
Murat Emre Özsoy
HANIMKIZ , ch , 2001 , bred by A. İhsan Kaya, by Always A Classic (CAN), out of Fighting Arethusa (IRE), by Never So
Bold (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 53)
2009 (Jan 10), b, f, TINKERBELL by Mali
Adil Mert Kaya
HANIMTAY , b , 1988 , bred by Odhan Baykara, by Centroline (GB), out of Ferule (USA), by Pretendre (GB) (see 3. Sup. to v
3, p : 53)
2009 (Mar 01), b, c, LAST CASTLE by Mr Black
Ali Şahin
HANİS KIZI , b , 1999 , bred by Ahmet Kavran, by Felek I, out of Mıss-You, by My Volga Boatman (USA) (see 3. Sup. to v 3,
p : 53)
2009, barren to Bullmarket
HANKEPEK KIZI , b , 2005 , bred by Mehmet Gündüzeli, by Lugano, out of Ave Marıa, by Johny Guıtar (see 1. Sup. to v 3, p
: 13)
2009 (Feb 21), ch, f, İREM IRMAK by Win River Win (USA)
Ferhat Ürküt
HAPPY HOUR , b , 2000 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Doyoun (IRE), out of Glorietta (USA), by Shadeed (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 51)
2009 (Feb 02), b, c, WAKA WAKA by Bosporus (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
HAPPY ROSO , b , 1998 , bred by Sebahaddin Şen, by Sun Music (IRE), out of Kızı I, by Likya (see 3. Sup. to v 3, p : 53)
2009 (Mar 28), ch, c, BURSIBUR by Dinyeper (GB)
Sebahaddin Şen
HAPRY MARE , ch , 2003 , bred by Sebahaddin Şen, by Lockton (GB), out of Happy Roso, by Sun Music (IRE) (see v : 3, p :
83)
2009 (Apr 09), ch, c, EUDEMOS by Bosporus (IRE)
Ufuk Bayat
HARBİNGER , b , 1994 , bred by Kaya Erkkul, by Lockton (GB), out of Speed Faktor (GB), by Tina's Pet (GB) (see 4. Sup. to
v 3, p : 51)
2009,slipped foal, by River Special (USA)
HATIANA (IRE) , ch , 1998 , bred by Princess Oettingen- and Spielberg , by Dr Devious (IRE), out of Stockrose (IRE), by
Horage (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 53)
2009 (Mar 19), ch, f, RHAYA by Goldat (GB)
Süleyman Vural Oktav
HAUTE RIVE (FR) , gr , 1991 , bred by H. B. Farm, by Highest Honor (FR), out of River L'huisne (FR), by Lyphard (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 51)
2009,slipped foal, by Green Gönen
51
Kısraklar - Broodmares
HAVİN , b , 1996 , bred by Tarık Aydın, by Rakan (USA), out of Saray Meydanlı, by Majestic Endeavour (CAN) (see 4. Sup. to
v 3, p : 51)
2009 (Mar 28), b, c, KING by Divine Light (JPN)
Adil Mert Kaya
HAYALET , b , 2004 , bred by Davide Franco, by River Special (USA), out of Scenic Spirit (IRE), by Scenic (IRE) (see 1. Sup.
to v 3, p : 150)
2009,early abortion, by Sun Music (IRE)
HAYELAH (GB) , b , 1997 , bred by Galadari Sons Stud Company, by Polish Precedent (USA), out of Mesaafi (IRE), by Slip
Anchor (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 52)
2009 (Apr 27), b, c, KING ARDA by Kıng Bıshop
Alsem Charles Roidi and Sema Roidi
HAYRİYEHANIM , ch , 1993 , bred by Hasan Özcan Kızılkaya, by My Volga Boatman (USA), out of Kadriş, by Karayel (see
4. Sup. to v 3, p : 52)
2009 (Feb 09), b, f, DYNAMIC ROCK by Sri Pekan (USA)
Erçin Kayar
HAZAL (FR) , ch , 1997 , bred by Mr Eric Puerari, by Sanglamore (USA), out of Atilal (USA), by Stately Don (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 52)
2009 (Mar 19), ch, c, INDIAN TAIPAN by River Special (USA)
Mehmet Sencer Girgin
HAZALHATUN , b , 2001 , bred by Birol Çınaroğlu, by Eagle Eyed (USA), out of Sabriye I, by Dersim (see 4. Sup. to v 3, p :
52)
2009 (Apr 08), b, f, CAN ALEV by Dadaş
Nejat Çalışal
HAZALIM , b , 1997 , bred by Aziz Tepe, by Private Tender (GB), out of Je-Menfou, by Running Mill (GB) (see 3. Sup. to v 3,
p : 54)
2009 (Feb 20), b, f, HAZAR GÜLÜ by Marlin (USA)
Erhan Kum
HEART BEATS TRUE (USA) , b , 1997 , bred by Paradigm Thoroughbreds Inc. foaled in USA and imported from USA in 2008,
(see AM.SB Electronic ), by Cherokee Run (USA), out of Dewan's Flag (USA), by Dewan (USA)
2009 (Feb 01), b, f, SALINA SALINA by Bob And John (USA)
Alsem Charles Roidi
HEARTY WIND , b , 1992 , bred by Sıdıka Şahin, by Seren II, out of Yurdanul, by Çakabey I (see 1. Sup. to v 3, p : 77)
2009 (Jun 01), b, c, SAMSA by My Grandson (GB)
Ahmet Uğur
HEIRESS S , gr , 2004 , bred by Davide Franco, by Devir, out of Allegrine (FR), by General Holme (USA) (see 4. Sup. to v 3, p
: 52)
2009 (Feb 13), b, c, AL ANDALUS by Manila (USA)
Murat Mergin
HELİN , b , 1996 , bred by Tarık Aydın, by Castle Rising (GB), out of Star Of Dance (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 52)
2009 (Mar 27), b, c, ASVAPATİ by Royal Abjar (USA)
Adil Mert Kaya
HELİNA , b , 2004 , bred by Tarık Aydın, by Sea Hero (USA), out of Helin, by Castle Rising (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 77)
2009 (Mar 09), b, c, YAMAK by Marlin (USA)
Tarık Aydın
52
Kısraklar - Broodmares
HELLO MAMA , b , 2002 , bred by Mehmet Anuş Sel, by Bin Ajwaad (IRE), out of Bold Butterfly, by Kıngefe (see v : 3, p :
27)
2009 (Feb 13), b, f, DIAMONDS OF HEAVEN by Champs To Champs
Davide Franco
HELLOIMUSTBEGOING (USA) , b , 1999 , bred by Gainsborough Farm LLC foaled in USA and imported from U.K. in 2006,
(see AM.SB Electronic ), by Red Ransom (USA), out of Arsaan (USA), by Nureyev (USA)
2009 (Mar 07), b, c, COMEDIAN MARSHALL by Cape Cross (IRE)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
HELSINKI , b , 2002 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Marlin (USA), out of Queen Salote (GB), by Mujtahid (USA) (see 4. Sup. to
v 3, p : 52)
2009 (Jan 28), b, c, JOURNALIST by Asakir (GB)
Ümit Beyazıtlı
HERA , ch , 1997 , bred by Osman Budak, by Lockton (GB), out of Flyıng Cloud, by Castle Rising (GB) (see 3. Sup. to v 3, p :
54)
2009 (Mar 18), b, f, CHAMPS TO ZEYMEN by Champs To Champs
Osman Budak
HERA GLORY , b , 1999 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by Galetto (FR), out of Halhal, by Hoy (GB) (see 4. Sup. to v 3, p
: 52)
2009 (Mar 24), b, f, GLORY KISS by Kurtaran (IRE)
Alicia Merve Dilmaç
HERDEM , b , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Shining Steel (GB), out of Nuit De Fete (FR), by Night Shift (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 52)
2009 (Apr 13), b, c, SILENCER by Royal Abjar (USA)
Yasemen Tuncer
HERMIONETTA , ch , 2004 , bred by İlyas Çokay, by Asakir (GB), out of Irlanda Rüzgari (IRE), by Lake Coniston (IRE) (see
1. Sup. to v 3, p : 82)
2009 (May 06), b, c, ENERJİ HATTI by Eagle Eyed (USA)
Nilay Karadağ
HERNANDO KIZI , ch , 1998 , bred by Sedat Özcan, by Hernando (FR), out of Ariadne's Way (GB), by Anshan (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 52)
2009 (Apr 20), ch, c, MISTER BARON by Divine Light (JPN)
Hakan Sabri Özcan
HERO KISS , b , 2004 , bred by Umur Tamer, by Sea Hero (USA), out of Princess baja (USA), by Conquistador Cielo (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 53)
2009 (Feb 25), b, f, NORD WEST by West By West (USA)
Kasım Ercan Ekenler
HEROIKA , b , 2003 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Sea Hero (USA), out of Halhal, by Hoy (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 53)
2009 (Mar 08), b, c, BANDIERO by Bosporus (IRE)
Ali Levent Dilmaç
HEURE MAUVE (FR) , gr , 1999 , bred by Mme Anne-Marıe D'estaınvılle, by Baby Turk (IRE), out of Haute Rive (FR), by
Highest Honor (FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 53)
2009,f,dead, by Green Gönen
HIDDEN WHITE , gr , 2004 , bred by Erdal Kara, by Marlin (USA), out of Moon Lıght, by Cock Robin (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 116)
2009 (Jan 13), ch, c, BROWSER by Okawango (USA)
Gülşen Kara
53
Kısraklar - Broodmares
HIGH CLASS , b , 2005 , bred by Şerafettin Gedik, by Always A Classic (CAN), out of Hasanati (FR), by Akarad (FR) (see 1.
Sup. to v 3, p : 75)
2009 (Mar 01), b, f, JIM BEAM by Bin Ajwaad (IRE)
Çağlar Uluçay
HIGH DIVA , b , 2003 , bred by Mustafa Molu, by Eagle Eyed (USA), out of Dawawin (USA), by Dixieland Band (USA) (see
v : 3, p : 47)
2009 (Mar 12), b, f, MODELKIZ by Strike The Gold (USA)
Mustafa Molu
HIGH ROCKEY SLOPES (IRE) , ch , 2004 , bred by Swordlestown Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2009, ( see
GSB v : 45, p : 3197 ), by Grand Lodge (USA), out of Sweet Times (GB), by Riverman (USA)
2009 (Apr 10), b, c, THUNDER PRINCE by Celtic Swing (GB)
Zahide Beycan
HIGH STAR , ch , 2003 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Eagle Eyed (USA), out of İlaydam, by Palace Pageant (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 53)
2009 (Feb 27), b, c, IMPOSSIBLE SON by Velociraptor (GB)
Serdar Kemal Özçolak
HIGH VOLTAGE , b , 2003 , bred by İlyas Çokay, by Accelerator (USA), out of Pebbledash (GB), by Great Commotion
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 53)
2009, barren to Hızel Beyi
HIGHEST LADY , b , 1998 , bred by Sedat Özcan, by Highest Honor (FR), out of Helianthemum (USA), by Lyphard (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 55)
2009 (Mar 01), b, f, COUNTRY GIRL by Country Man
Hakan Sabri Özcan
HIGHNESS DAUGHTER (FR) , b , 2000 , bred by Mmm Danıelle Merıan-Frıcker, by Zieten (USA), out of Highness Lady
(GER), by Cagliostro (GER) (see 4. Sup. to v 3, p : 53)
2009 (Feb 11), b, f, MÜESSESE by Divine Light (JPN)
İlyas İlbey
HIRÇIN GÜZEL , b , 1999 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Galetto (FR), out of My Top, by High Top (IRE) (see 4. Sup.
to v 3, p : 53)
2009 (Mar 02), ch, c, BAŞKANBEY by Mountain Cat (USA)
Hayrullah Doğan and Ümit Bekmezci
HIRSLI , b , 2004 , bred by Davide Franco, by Ajmera (GB), out of Eviyrna (USA), by The Minstrel (CAN) (see 1. Sup. to v 3,
p : 53)
2009 (May 18), b, f, DIBEZZA by Babadayi (GB)
Abdülkadir Üçeş
HİCAZKAR , b , 2000 , bred by M. Alpay Özoğul, by Magic Ring (IRE), out of Masuri Kabisa (USA), by Ascot Knight (CAN)
(see 3. Sup. to v 3, p : 55)
2009 (Feb 20), b, c, HULK by Grand Ekinoks
Işıltan Yağcı
HİLAL YILDIZI , ch , 2005 , bred by Sadettin Atığ, by Turaç (IRE), out of Fair Cap (FR), by Always Fair (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 54)
2009 (Apr 08), ch, f, GAZEL EYED by My Bolt
Yasemin Turaktekin
HİMAYE , b , 1993 , bred by Hilmi Şimşek, by Ghathanfar (USA), out of Güvercin, by Karoo (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 53)
2009 (May 17), ch, c, SPONGE TEXT by River Special (USA)
54
Metin Üzüm
Kısraklar - Broodmares
HİNDU CIVA , b , 2002 , bred by Erol İşeri, by Mujtahid (USA), out of Bedtime Story (GB), by Fairy King (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 53)
2009 (Apr 28), b, f, ASYA HANIM by Marlin (USA)
Levent Demirgüreş
HİOS , ch , 1999 , bred by Selman Erdemirci, by Lockton (GB), out of Geyşa, by Ghathanfar (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 53)
2009 (Jan 29), ch, c, BEST COMMANDER by Last Commander (USA)
Mehmet Erdem Dervişoğlu
HOBY CAFE , b , 2003 , bred by Mehmet Ural, by Sri Pekan (USA), out of Naxia (IRE), by Fairy King (USA) (see v : 3, p :
139)
2009 (Mar 05), b, c, UĞURTAYIM by Ernesto
Ahmet Ural
HONESTY (IRE) , b , 1995 , bred by Mrs Carrol Weld, by Tenby (GB), out of Tumble Ria (IRE), by Tumble Wind (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 54)
2009 (Apr 15), b, c, ORDUNARIUS PROF by Royal Abjar (USA)
Serdar Kemal Özçolak
HOPE , b , 2004 , bred by İrfan Suat Kutlu, by Sea Hero (USA), out of Simbatu (GB), by Muhtarram (USA) (see 1. Sup. to v 3,
p : 158)
2009 (Apr 22), b, c, SOLDIER OF FORTUNE by Bosporus (IRE)
İrfan Suat Kutlu
HORSEPOWER (USA) , ch , 1999 , bred by Scott Kendall Elise W.Kendall, by Personal Hope (USA), out of Misty Connection
(USA), by Danzig Connection (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 54)
2009 (Apr 11), b, c, AVENTADOR by West By West (USA)
Kemal Kurt
HOSTES , b , 2001 , bred by Alfred Roidi, by Strike The Gold (USA), out of Porta Delgado (IRE), by Second Set (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 54)
2009 (Mar 10), b, f, AZARENKA by Mountain Cat (USA)
Abdülkadir Yeniçıkan
HOW YA BEEN (IRE) , b , 1992 , bred by Kilfrush Stud Ltd, by Last Tycoon (IRE), out of Ah Ya Zein (IRE), by Artaius
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 54)
2009 (May 28), b, f, GİNZA by Scream To Scream (IRE)
Ömer Ural
HUMRİK KIZI , ch , 1998 , bred by Ahmet Kavran, by Felek I, out of Black Lıghtenıng, by Yemken (GB) (see 4. Sup. to v 3, p
: 54)
2009 (Apr 17), b, f, BAHAR by Ajmera (GB)
Özkan Özen
HUREM SULTAN (FR) , b , 1992 , bred by Mme Anne-Marie Gedik, by Baby Turk (IRE), out of Home Place (IRE), by
Habitat (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 54)
2009 (May 22), ch, c, GREEN POWER by Green Gönen
Berrin Gedik
HUYSUZ DONNA , b , 1995 , bred by Kadir Noyan Birol, by Armanasco (IRE), out of Prestancia (FR), by Ile De Bourbon
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 56)
2009 (Feb 25), b, f, ELA GİRGİN by Win River Win (USA)
Ahmet Yücel Birol
HÜLYALIM , b , 1993 , bred by Osman Çıkıllı, by My Volga Boatman (USA), out of Sky Dancer (GB), by Nordance (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 56)
2009 (Jan 27), b, f, ESMAM by Strike The Gold (USA)
Erman Çıkıllı
55
Kısraklar - Broodmares
HÜLYAM , ch , 2003 , bred by Sıdıka Şahin, by River Special (USA), out of Raısıng Star, by Centroline (GB) (see v : 3, p :
161)
2009 (Apr 27), b, f, SİYANE by Emperador
Cenk Yener
IBERIAN (FR) , b , 1993 , bred by Darley Stud Management Co., by Belmez (USA), out of Kilinsky (IRE), by Niniski (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 54)
2009 (Apr 06), ch, c, TAFLAN by Strike The Gold (USA)
Gülnur Gülerce
IDA LUPINO (IRE) , b , 1995 , bred by Barronstown Stud and Ron Con, by Statoblest (GB), out of Alpine Symphony (IRE), by
Northern Dancer (CAN) (see 4. Sup. to v 3, p : 55)
2009 (May 05), ch, f, RÜZGARIN İZİ by Bullmarket
Tayral Tutumlu
ILION (IRE) , b , 1999 , bred by Gainsborough Stud Management, by Bering (GB), out of Mithl Al Hawa (GB), by Salse
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 55)
2009 (Feb 17), ch, c, DELİDOLU by Zorbaz (USA)
İlyas İlbey
INBUILT BEAUTY (USA) , gr , 2003 , bred by Newsells Park Stud, by Giant's Causeway (USA), out of Ela Athena (GB), by
Ezzoud (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 55)
2009 (Apr 03), b, f, ROYAL BEAUTY by Royal Abjar (USA)
Serdal Adalı
INCROYABLE (GB) , gr , 2001 , bred by Biddestone Stud And Partner foaled in GB and imported from FR in 2009, ( see GSB v
: 45, p : 260 ), by Linamix (FR), out of Crodelle (IRE), by Formidable (USA)
2009 (Mar 31), gr, f, LULUDIA by Aussie Rules (USA)
Zeyno Beşikçi
INFINITY , ch , 2004 , bred by Sadullah Teoman, by Common Grounds (GB), out of Fantasy Flyer (USA), by Lear Fan (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 55)
2009 (Mar 02), ch, f, MON QUEEN by Natıve Procıda
Vefa İbrahim Aracı
INVOQUE (IRE) , ch , 1997 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Nashwan (USA), out of Gharam (USA), by Green
Dancer (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 55)
2009 (Jan 26), b, f, SAHRA HANIM by Win River Win (USA)
Caner Yücel Birol
IRISH CHANCE , b , 2001 , bred by Cem Narin, by American Chance (USA), out of Jovi San (USA), by St Jovite (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 58)
2009 (Apr 12), b, c, İRLANDA KARTALI by Eagle Eyed (USA)
Died in 2009
Cem Narin
IRISH VICTORY (IRE) , b , 1992 , bred by Thomas Joyce, by Danehill (USA), out of Royal Slip (IRE), by Royal Match (GB)
(see 4. Sup. to v 3, p : 55)
2009 (May 13), b, f, STAR QUALITY by Marlin (USA)
Cengizhan Gödek
IRLANDA FIRTINASI (IRE) , gr , 1995 , bred by Roemerhof Stud , by Tenby (GB), out of Grafton Street (GER), by
Pentathlon (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 55)
2009 (Apr 18), b, c, STANOV by Mountain Cat (USA)
Ahmet Göçmen
IRLANDA RÜZGARI (IRE) , b , 1997 , bred by Mrs C. L. Weld, by Lake Coniston (IRE), out of House Music (IRE), by
Thatching (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 55)
2009 (Apr 04), b, f, PRINCESS DOMINIC by Royal Abjar (USA)
56
Vehbi Hakan Keleş
Kısraklar - Broodmares
ISHTAR , b , 1994 , bred by Orhan Birol, by Armanasco (IRE), out of Sevim, by Vidar (see 4. Sup. to v 3, p : 55)
2009 (Apr 13), b, f, ŞÜKRAN HANIM by West By West (USA)
Fırat Tanyiğit
ISOLDE (IRE) , ch , 1998 , bred by Frances R. Hutch, by Dolphin Street (FR), out of Pharjoy (FR), by Pharly (FR) (see 4. Sup.
to v 3, p : 56)
2009 (May 25), ch, f, ALEV HANIM by River Special (USA)
Ömer Halim Aydın
IŞILDAR , b , 1996 , bred by Ali Uluçay, by Baba Seyfi, out of Gülsevim, by Prınce Charmıng (see 4. Sup. to v 3, p : 56)
2009 (Mar 23), b, c, CENKEFE by Eagle Eyed (USA)
Sami Uluçay
ITALIAN BEACH (IRE) , ch , 1998 , bred by Azienda Agricola La Vigna SRL, by Primo Dominie (GB), out of Mermaid Beach
(GB), by Slew O'gold (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 56)
2009 (Feb 04), b, c, RODOPLU by Kaneko
Fedai Kahraman
IVY LODGE (IRE) , b , 2003 , bred by Norelands Bloodstock& Noel O'Callaghan, by Grand Lodge (USA), out of Ivyanna
(IRE), by Reference Point (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 56)
2009 (May 09), b, c, YILLARIN TİLKİSİ by Divine Light (JPN)
Vehbi Hakan Keleş
İCLAL (IRE) , ch , 2000 , bred by Mrs Eleanor Commins, by Prince Of Birds (USA), out of Misty Point (GB), by Sharpo (GB)
(see 4. Sup. to v 3, p : 56)
2009 (Apr 11), ch, f, ALTIN RÜYA by Strike The Gold (USA)
Arslan Aybek
İÇKALE , b , 2002 , bred by Fethi Atan, by Marlin (USA), out of Lawfull Blue (IRE), by Bluebird (USA) (see v : 3, p : 113)
2009 (Mar 12), b, c, KARTEPELİ by Divine Light (JPN)
Çetin Çatan
İDAL , b , 2004 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Shining Steel (GB), out of Oniki, by Mujtahid (USA) (see 4. Sup. to v 3, p :
56)
2009, barren to T-Shirt (IRE)
İHSAN SULTAN , b , 2000 , bred by Müjdat Gider, by Red Bishop (USA), out of Dardanıa, by Private Tender (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 83)
2009 (Apr 01), ch, f, by Win River Win (USA)
Müjdat Gider
İHVAN , b , 1994 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Maradit (IRE), out of Ferüze, by Gerald Martin (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p :
58)
2009 (Mar 13), ch, c, CİGERDALI EFE by Devir
Mehmet Ruhi Gülçubuk
İLAYDAKIZ , b , 2001 , bred by Mahmut Muhammet Tunalı, by Altınörs, out of Suzan II, by Ay Tudor (see 3. Sup. to v 3, p :
59)
2009 (Mar 23), b, c, ŞAVİ by Bosporus (IRE)
Cemal Başel
İLKSEL , b , 2005 , bred by Nedim Akagündüz, by Strike The Gold (USA), out of Durham Dancer (GB), by Magic Ring (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 47)
2009 (Apr 23), b, f, LADY SACRED by Velociraptor (GB)
Nedim Akagündüz
57
Kısraklar - Broodmares
İLMİRA , b , 2003 , bred by Selahattin Can Birol, by Cim Bom Bom (IRE), out of Bloodstock, by Vidar (see v : 3, p : 26)
2009 (Mar 11), b, f, SOSYAL BUKELEMUN by Bosporus (IRE)
Selahattin Can Birol
İNDO , b , 2004 , bred by Mustafa Yüksel, by Bosporus (IRE), out of Sen Ve Ben, by Piling (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 152)
2009 (Apr 01), ch, c, MADE IN CHINA by Indochına
Necmi Şölen
İNİTAY , b , 1996 , bred by Erdoğan Atay, by Hoy (GB), out of Turtay, by Eastern Star (see 2. Sup. to v 3, p : 67)
2009 (May 31), b, f, GÜL YAPRAĞI by Canemre
Naci Birsen
İPEK YOLU (GB) , b , 1999 , bred by Gainsborough Stud Management, by Anabaa (USA), out of Blushing Storm (USA), by
Blushing Groom (FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 57)
2009 (Apr 28), ch, f, SUNNY SIDE by Bosporus (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
İREMNAZ , b , 1995 , bred by S. Sırrı Turhan, by Barnato (USA), out of Courvoısıer, by Best Song (GB) (see 4. Sup. to v 3, p :
57)
2009 (Feb 26), b, f, İREMNAZ KIZI by River Special (USA)
Mehmet Özeser
Died in 2009
İRME , ch , 2002 , bred by İrfan Ilgazlı, by Mujtahid (USA), out of Haberci, by Barnato (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 57)
2009 (Feb 03), b, f, MYSTICAL MOOD by Sri Pekan (USA)
İrfan Ilgazlı
Died in 2009
İSİS , b , 1995 , bred by Salih Taviloğlu, by Tüten, out of Blondıe, by Villeroy I (FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 57)
2009, barren to Shining Steel (GB)
JALE (FR) , gr , 2000 , bred by Sadettin Atığ foaled in FR and imported from FR in 2000, ( see SBF v : 053 ), by Simon Du
Desert (FR), out of Marie De Saxe (FR), by Zino (GB)
2009 (Jan 21), gr, c, GREYWELL by Velociraptor (GB)
Tarık Tekçe
JALISCO , ch , 2004 , bred by Ayşegül Konuk, by Royal Abjar (USA), out of Gallıano, by Galetto (FR) (see 1. Sup. to v 3, p :
64)
2009 (Jan 13), ch, c, BLACK ART by River Special (USA)
Çağlayan Canbulat
JAMAICA AFFAIR (USA) , b , 1996 , bred by Mrs. Edgar Kitchen, by Black Tie Affair (IRE), out of Ecole D'humanite (USA),
by Bold Forbes (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 57)
2009 (Mar 03), ch, c, TRENDSETTER by Victory Gallop (CAN)
Ersan Özbelge
JANJER , b , 1994 , bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Dancer (GB), out of Yavaş Ol Kaptan, by Columnist (GB) (see 4. Sup.
to v 3, p : 57)
2009 (Feb 03), b, c, TÜLMEN by Cannon
Haldun Coşkun
JARDIN DE LILA , gr , 2000 , bred by Banu Saydam, by Galetto (FR), out of Güldita, by Bankocu (see 4. Sup. to v 3, p : 57)
2009 (Apr 21), b, c, IRON HORSE by Grand Ekinoks
Odit Müşavirlik Ve Müm. Ltd. Şti.
58
Kısraklar - Broodmares
JENNIFER , b , 2003 , bred by Tayral Tutumlu, by West By West (USA), out of Polish Honour (USA), by Danzig Connection
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 58)
2009 (Apr 01), ch, f, VEZNE KIZI by Bullmarket
Tayral Tutumlu
JEWEL ON THE NILE (IRE) , b , 2002 , bred by R. G. Patton, by Desert Style (IRE), out of Cartier Bijoux (IRE), by
Ahonoora (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 58)
2009 (Mar 29), b, f, LOVING YOU by Eagle Eyed (USA)
Serdal Adalı
JIJIMU , b , 2004 , bred by Hasan İbrahim Sarıgöllü, by Ocean Crest (USA), out of Jasme, by San Marcos (FR) (see 1. Sup. to v
3, p : 85)
2009, barren to Always A Classic (CAN)
JIMS LOVE , b , 2001 , bred by Ümit Bekmezci, by Doyoun (IRE), out of Sketch, by Ezy Koter (GB) (see v : 3, p : 185)
2009 (Mar 11), b, f, BOSPORUS LOVE by Bosporus (IRE)
Yavuz Yılmaz
JOHNNY AND CLYDE (USA) , ch , 1998 , bred by Springwood LLC Et Al, by Sky Classic (CAN), out of Starstruck Gal
(USA), by Stage Door Johnny (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 58)
2009 (Apr 08), ch, c, EBU EMİR by Royal Abjar (USA)
Necati Demirkol
JOHNNY DANCER , b , 2002 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by West By West (USA), out of Cafeglace, by Barbar (see 3.
Sup. to v 3, p : 60)
2009 (Mar 01), b, c, KOŞUCU by Unaccounted For (USA)
Hasan Şer
JOLLY BRAS , b , 2003 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Mighty Fling (GB), by Generous (IRE) (see v :
3, p : 128)
2009 (May 15), ch, c, PEPE HACI by West By West (USA)
Neşet Yerlikaya
JUANITA (GB) , b , 1996 , bred by Stowell Hill Ltd.Major Mrs. R.B.Kennard, by Be My Chief (USA), out of Dominio (IRE),
by Dominion (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 58)
2009 (Jan 25), ch, f, BUONA SERA by Win River Win (USA)
Ahmet Yücel Birol
JUBILANTLY , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Judge T C (USA), out of Irish Victory (IRE), by Danehill (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 58)
2009, not covered in 2008
JUDIANA (IRE) , b , 1999 , bred by D. Veitch , by Dolphin Street (FR), out of Royaleffort (IRE), by Dunphy (IRE) (see 4. Sup.
to v 3, p : 58)
2009 (Apr 18), b, f, ELAROYAL by Karakol (IRE)
Ahmet Cavcav
JUNIOR SULTAN , b , 2000 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Playboy Junior, out of Nurhatun, by Gap Of Dunloe (FR)
(see 4. Sup. to v 3, p : 58)
2009,c,dead, by Ultramar
JUST A PROMISE (FR) , ch , 2001 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd, by Grand Lodge (USA), out of Jural (GB),
by Kris (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 70)
2009 (Apr 05), b, c, ALCAPOTE by Champs To Champs
Murat Cavcav
59
Kısraklar - Broodmares
JUST ADD OATS (USA) , b , 2004 , bred by Medeleine A Paulson & Ernest Moody, by Touch Gold (USA), out of Corridora
Slew (ARG), by Corridor Key (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 59)
2009 (Mar 25), b, f, EFBİR by Strike The Gold (USA)
Adem Erdölek
JUST TOUCH , ch , 2003 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Strike The Gold (USA), out of Mindari, by Tender Prınce (see v :
3, p : 133)
2009 (May 14), ch, c, LAST TOUCH by Unaccounted For (USA)
Günal Arıcı and Şevki Balcı
KADİFE , b , 1996 , bred by Davide Franco, by Grand Lodge (USA), out of Kama (GER), by Pentathlon (GB) (see 4. Sup. to v
3, p : 59)
2009 (Feb 01), b, f, DURU HANIM by Sri Pekan (USA)
Bülent Taşçı
KAFKAFE , gr , 2003 , bred by İlyas İlbey, by Distant Relative (IRE), out of Shıero, by Castle Rising (GB) (see v : 3, p : 180)
2009 (Jan 30), gr, c, ÖZTURNA by Zorbaz (USA)
İlyas İlbey
KAFKAS DANSI , ch , 2001 , bred by Sadettin Boyraz, by Inchinor (GB), out of Adatiya (IRE), by Shardari (IRE) (see 4. Sup.
to v 3, p : 59)
2009,f,dead, by Maynatay
KALANİSİM , b , 2002 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Doyoun (IRE), out of Green Side (USA), by Green Dancer (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 59)
2009 (Feb 06), b, c, by Velociraptor (GB)
Serdar Kemal Özçolak
KALBİMDESİN , ch , 2001 , bred by İsmail Hadioğlu, by Fly So Free (USA), out of Saratoga Stage (USA), by Saratoga Six
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 59)
2009 (Feb 16), b, c, SPIRITUS by Win River Win (USA)
Tülay Aksoy and Tuğban İzzet Aksoy
KALIMAT (GB) , b , 1994 , bred by Ahmed M.Foustok, by Be My Guest (USA), out of Kantado (IRE), by Saulingo (GB) (see
4. Sup. to v 3, p : 59)
2009 (Mar 11), ch, c, KAZUMA by Royal Abjar (USA)
Ali Celalettin Alkan
KALİF , b , 2004 , bred by Ali Sülün, by Shining Steel (GB), out of Cicisülün, by Barbar (see 1. Sup. to v 3, p : 35)
2009, no return to Win River Win (USA)
KAMELYA , b , 2000 , bred by Adem Erdölek, by Doyoun (IRE), out of Glacial Moon (USA), by Arctic Tern (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 59)
2009 (Feb 15), ch, c, TARGET LIFE by Kizilmurat (IRE)
Mehmet Emin Demirkıran
KANKIZ , b , 2003 , bred by Hasan Hüseyin Kavaz, by Lockton (GB), out of Ayazmayeli, by Ottoman (see 3. Sup. to v 3, p :
61)
2009 (Apr 05), ch, c, TAYFUNYELİ by Mr Ekinoks (GB)
Hasan Hüseyin Kavaz
KANZ PRIDE (USA) , ch , 1995 , bred by Newbiggin Ltd. , by Lion Cavern (USA), out of Kanz (USA), by The Minstrel
(CAN) (see v : 3, p : 98)
2009 (Jan 16), b, f, VELOBLITZ by Velociraptor (GB)
Serdar Kemal Özçolak
60
Kısraklar - Broodmares
KARABACAK , b , 2003 , bred by Adem Erdölek, by Distant Relative (IRE), out of Light Fantastic (GB), by Deploy (GB) (see
v : 3, p : 114)
2009 (Apr 23), b, f, by Bullmarket
Adem Erdölek
KARACEL , b , 2001 , bred by İlyas Çokay, by Danzero (AUS), out of Secret Rapture (USA), by Woodman (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 59)
2009 (May 04), b, f, DAISY BLUE by Divine Light (JPN)
Ahmet Kavran
KARAKITT , b , 2002 , bred by Aslıhan Demirkıran, by Cartekıtt, out of Filizim, by Tüten (see 4. Sup. to v 3, p : 59)
2009 (Mar 01), ch, c, MARTIN EDEN by Commoner
Zeki Demirkıran
KARAN TAY , b , 2002 , bred by Ufuk Karan, by Natıve Procıda, out of Binnur I, by Ghathanfar (USA) (see 4. Sup. to v 3, p :
60)
2009 (Apr 15), b, c, ÇUHADAROĞLU by Bosporus (IRE)
Yunus Karan
KARATUTKUM , b , 2002 , bred by Davide Franco, by Bin Ajwaad (IRE), out of Kadife, by Grand Lodge (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 60)
2009 (Mar 03), b, c, NUT CRACKER by Royal Abjar (USA)
Demirhan Yılmaz
KARUMA , ch , 2003 , bred by Orhan Uzun, by Always A Classic (CAN), out of Bedtime Story (USA), by Private Account
(USA) (see v : 3, p : 20)
2009 (Apr 10), b, c, MİNKARA by Sea Hero (USA)
Erdem Çağdaş
KASABIN KIZI , b , 2003 , bred by Savaş Kuru, by Alsem (IRE), out of Caldera, by Knight Line Dancer (IRE) (see 4. Sup. to v
3, p : 60)
2009 (Mar 07), b, f, AŞK VE GÜL by Felek I
Orhan Kibar
KAŞEMUMKARA , b , 1991 , bred by İlyas Çokay, by Rakan (USA), out of Wig (USA), by Clever Trick (USA) (see 4. Sup. to
v 3, p : 60)
2009 (Mar 27), b, c, KARALARIN KARASI by Mr Black
Mehmet Hanefi Şahin
KAŞENİM , b , 2002 , bred by Yavuz Gülerce, by Always A Classic (CAN), out of Iberian (FR), by Belmez (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 60)
2009 (May 18), ch, f, SECRET SOCIETY by Strike The Gold (USA)
Nurbiye Gülerce
KAŞMİR , b , 2002 , bred by Adil Mert Kaya, by Bin Ajwaad (IRE), out of Cipriani Queen (IRE), by Seattle Dancer (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 60)
2009 (Apr 02), b, f, FLOWER OF NIAGARA by Always A Classic (CAN)
Mustafa Kemal Hazar
KATİBE , b , 1996 , bred by Mehmet Milli, by Aristocrat (GB), out of Increase (USA), by Tom Rolfe (USA) (see 4. Sup. to v 3,
p : 60)
2009 (Apr 25), b, c, BEYREKHAN by Sea Hero (USA)
Halid Milli
KATRE HATUN , b , 2003 , bred by Sina Erdal, by Mujtahid (USA), out of Vülya, by Paco (see 3. Sup. to v 3, p : 62)
2009 (Apr 08), b, f, ZEYTUNLU by Eagle Eyed (USA)
Uçar Erdal
61
Kısraklar - Broodmares
KAVALA LADY , ch , 2000 , bred by Muammer Kitapçı, by Natıve Procıda, out of Top Honor, by Highest Honor (FR) (see 4.
Sup. to v 3, p : 60)
2009 (Feb 22), b, c, KING AMED by Shınıng Wolf
Kamil Levent Kitapçı
KAVİYOLU , b , 2005 , bred by Fikret Ceylan, by Marlin (USA), out of Cloche Call (GB), by Anabaa (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 37)
2009 (Jan 27), b, f, GÖKÇE GELİN by Bin Ajwaad (IRE)
Selahattin Turgu
KAZAK DANCER , b , 1992 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Gay Trouble (FR), by Sir Gaylord (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 63)
2009 (Apr 03), ch, f, EASY GIRL by Fantastic Fellow (USA)
Hakan Sabri Özcan
KEHRİBAR (IRE) , b , 2000 , bred by Süleyman Vural Oktav, by Dr Devious (IRE), out of Ribbon Falls (GB), by Lure (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 61)
2009 (Apr 06), b, c, KİLİSLİ by Sports Hero (USA)
Şahin Birdal
KENYONA , b , 2003 , bred by Gina Alkaş, by Sea Hero (USA), out of Day Dreaming (GB), by Efisio (GB) (see v : 3, p : 47)
2009,slipped foal, by Dinyeper (GB)
KERPE GÜZELİ , gr , 2003 , bred by Sadettin Atığ, by Abrek, out of Glass Harmonica (USA), by Miswaki (USA) (see v : 3, p
: 75)
2009 (May 04), b, f, ARTVİN GÜZELİ by Unaccounted For (USA)
Sevgi Tosunoğlu
KETE , gr , 2000 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Abrek, out of Simin, by Down The Flag (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 63)
2009 (Feb 11), ch, f, MISS KETE by Amed Firtinasi (IRE)
Dündar Gökçe
KIMASH (IRE) , b , 1998 , bred by Kilcarn Stud, by Woodman (USA), out of Silver Bubble (USA), by Silver Hawk (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 61)
2009 (Mar 26), ch, f, by Strike The Gold (USA)
Süreyya Baytınaz
KINALI YÖRÜK , ch , 2002 , bred by Şemsi Ağırtaş, by Always A Classic (CAN), out of Fezleke, by Indian Ridge (IRE) (see
4. Sup. to v 3, p : 61)
2009 (Mar 26), b, f, ÇİKİTAY by Luxor
Şemsi Ağırtaş
KINALIM , ch , 1991 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Centroline (GB), out of Teak Wood, by Touching Wood (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 61)
2009 (Mar 27), b, f, ASİLZADE by Manila (USA)
Yaman Zingal
KIRMIZI KARANFİL , b , 1996 , bred by Atilla Midilli, by Sun Music (IRE), out of Karanfil, by Afayoon I (IRE) (see 4. Sup.
to v 3, p : 62)
2009 (Apr 05), b, c, BURAK AĞA by Strike The Gold (USA)
Emine Bucak and Bülent Bucak
KISSIN FOR FUN (USA) , b , 2003 , bred by John Franks foaled in USA and imported from USA in 2009, (see AM.SB
Electronic ), by Kissin Kris (USA), out of Teddy's Top Ten (USA), by Gate Dancer (USA)
2009 (Feb 17), b, f, by Giacomo (USA)
Tevfik Çelikoğlu
Died in 2009
62
Kısraklar - Broodmares
KITTY HAWK , b , 2003 , bred by Sadettin Atığ, by Commands (AUS), out of Estava (FR), by Top Ville (IRE) (see v : 3, p :
58)
2009 (Mar 26), b, f, MISS FALCON by Falcon Flıght
Selin Dikencik
KIZIL KASIRGA , b , 2005 , bred by Süleyman Vural Oktav, by Sheer Honor, out of Kasirgaci (GB), by Karinga Bay (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 89)
2009 (Mar 24), b, f, by Goldat (GB)
Süleyman Vural Oktav
KIZIM BEROŞ , gr , 2004 , bred by Alaattin Karaca, by Shining Steel (GB), out of Maralcan, by Barbar (see 1. Sup. to v 3, p :
107)
2009 (Apr 04), gr, f, CENEDRA by Körfezbeyi
Alaattin Karaca
KİBAR HANIM , b , 2005 , bred by Cengizhan Bayır, by West By West (USA), out of Erkilet, by Primo Dominie (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 52)
2009 (Jun 01), b, f, LADY BEETLE by Sports Hero (USA)
Emre Bayır
KLARA I , b , 1988 , bred by Onur Yetkin, by Koca Yusuf, out of Black Swan, by Longonat (FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 62)
2009 (Mar 22), b, f, SLIDE STAR by Naim Bey
Şeyhmüslüm Aksoy
KLASİK BAHAR , ch , 2001 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Always A Classic (CAN), out of Baharlilys (GB), by Green
Dancer (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 74)
2009 (May 20), b, f, TAT YILDIZI by Shining Steel (GB)
Müslüm Suvermez
KLAZOMENAI , b , 2004 , bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Sea Hero (USA), out of Gülüm Sultan (IRE), by Ali-Royal
(IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 72)
2009, barren to Always A Classic (CAN)
KLUBNİKA , ch , 1999 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Johny Guıtar, out of Latoya, by My Volga Boatman (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 62)
2009 (Apr 18), ch, f, GALONIKA by Victory Gallop (CAN)
İdil Atakol
KOCAMAN , ch , 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Foxhound (USA), out of Invoque (IRE), by Nashwan (USA) (see 3. Sup. to
v 3, p : 64)
2009, barren to Always A Classic (CAN)
KOÇER KIZI , ch , 2003 , bred by Sevim Kadınkız, by Alsem (IRE), out of Delray Jet (USA), by Northjet (IRE) (see 4. Sup. to
v 3, p : 62)
2009 (Apr 01), b, f, ÇENGEL by Out Of Sıght
Nilhan Madenci
KOMARA , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Grand Lodge (USA), out of Second Term (IRE), by Second Set (IRE)
(see 4. Sup. to v 3, p : 62)
2009 (Apr 15), b, c, YİĞİDİM by Scream To Scream (IRE)
Ahmet Ülke
KONTESSİNA , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Common Grounds (GB), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 62)
2009, barren to Green Gönen
63
Kısraklar - Broodmares
KONUK BETÜL , ch , 2003 , bred by Meliha Konuk, by Mujtahid (USA), out of Çöl Dikeni, by The Best (see v : 3, p : 44)
2009 (Mar 22), ch, c, POINT OF ORIGIN by Win River Win (USA)
Mehmet Tok
KOR MISTRESS (HUN) , b , 2001 , bred by Necati Bozkurt Victor Turizm, by Gold Crest (USA), out of Concordia (HUN), by
Law Society (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 62)
2009 (Feb 15), b, f, BROWN SPEED by Okawango (USA)
Necati Bozkurt
KORALEV , ch , 2001 , bred by Mazlum Kayacık, by Red Bishop (USA), out of Kupa Kizi (GB), by Prince Sabo (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 65)
2009 (Mar 06), ch, c, SO BLESSED by Felek I
Beyhan Kibar
KORTAY (USA) , ch , 1998 , bred by Stronach Stables, by Diesis (GB), out of Supah Gem (USA), by Gold Meridian (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 63)
2009 (Mar 29), b, f, KERVANSARAY by Victory Gallop (CAN)
Ayten Günay
KORZA , b , 2001 , bred by İsmail Hadioğlu, by Emperor Jones (USA), out of Bint Damascus (USA), by Damascus (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 63)
2009 (Mar 28), b, f, RODAN by Sun Music (IRE)
Abdülkadir Üçeş
KRAFTY KELLI KAYE (USA) , b , 2003 , bred by Foxfield foaled in USA and imported from USA in 2009, (see AM.SB
Electronic ), by Crafty Prospector (USA), out of Tide (USA), by Coastal (USA)
2009 (Apr 10), b, f, ASIA RIVER by Good Reward (USA)
İsmail Hadioğlu
KRALİÇE KIZI , b , 2003 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Banko II, out of Last Queen, by Play Boy I (see 4. Sup. to v 3,
p : 63)
2009 (Mar 10), b, f, MY PRINCESS by Bin Ajwaad (IRE)
Fatma Serpil Ataman
KRASIVA (GB) , ch , 1997 , bred by Mrs G. Macrae , by Elmaamul (USA), out of Silent Pearl (USA), by Silent Screen (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 63)
2009 (Apr 10), b, f, KRASANDO by Okawango (USA)
Saim Bora Atakol
KUNDALİNA , b , 2001 , bred by Nedim Kisbu, by Deploy (GB), out of Lineage (GB), by Distant Relative (IRE) (see 4. Sup.
to v 3, p : 63)
2009 (Mar 10), b, c, INTER by Victory Gallop (CAN)
Mehmet Sabri Tuncer
KUNST (FR) , b , 1993 , bred by Dayton Limited, by Groom Dancer (USA), out of Keniant (FR), by Noir Et Or (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 63)
2009 (Mar 17), ch, f, BARLETTA by River Special (USA)
Mehmet Sabri Tuncer
KURTLAR VADİSİ , b , 2003 , bred by Levent Göksu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Harbinger, by Lockton (GB) (see v : 3, p :
83)
2009 (Mar 11), b, f, BLESSED by Win River Win (USA)
T. Begimgil and Mustafa Turgut Gürel
KUTUPYILDIZI , b , 1995 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Golden Prınce, out of Ultra Vires (GB), by High Line (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 66)
2009 (Apr 23), b, f, CHAMPS STAR by Champs To Champs
64
Yavuz Yılmaz
Kısraklar - Broodmares
KUWAH (IRE) , ch , 1991 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Be My Guest (USA), out of Forest Lair (IRE), by
Habitat (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 63)
2009 (Feb 24), ch, c, VEZİRKÖPRÜ by Last Commander (USA)
Died in 2009
Mehmet Erdem Dervişoğlu
KUZEY RÜZGARI , b , 1997 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Czaravich (USA), out of Ocean Love (USA), by Spend A Buck
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 64)
2009 (Apr 07), b, f, SİMETRİ by Win River Win (USA)
Levent Göksu
KÜÇÜKASLIKIZ , b , 2005 , bred by Mustafa Korkmaz, by Dear Star (GB), out of Aslıkız, by Red Route (GB) (see 1. Sup. to
v 3, p : 11)
2009 (Apr 26), b, f, NİSAN GÜZELİ by Dark Moon
Ahmet Sarıkaya
KÜÇÜKÇEKMECELİ , ch , 2003 , bred by Yaşar Akın, by Barnato (USA), out of Golden Isle, by Cock Robin (USA) (see v :
3, p : 76)
2009 (Apr 13), b, c, İLHANIN by Perfect Storm
Kadir İlhan Köseoğlu
KWAANIS (GB) , b , 1992 , bred by Gainsborough Stud Managemet, by Lead On Time (USA), out of Raiwand (GB), by Tap
On Wood (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 64)
2009 (Mar 29), b, f, HEART by Royal Abjar (USA)
Hayrettin Karamazı
KYLOE BELLE (USA) , b , 2004 , bred by Winning Ways Farm foaled in USA and imported from FR in 2009, (see AM.SB
Electronic ), by Elusive Quality (USA), out of Besha (USA), by Turkoman (USA)
2009 (Apr 02), ch, f, DANGER ANGEL by Bachelor Duke (USA)
Vefa İbrahim Aracı
L' ARITA (FR) , ch , 1997 , bred by Darley Stud Management Co., by Arazi (USA), out of Lypharita (FR), by Lıghtnıng (FR)
(see 4. Sup. to v 3, p : 64)
2009 (Feb 13), b, c, BÜYÜK RÜZGAR by Okawango (USA)
Adem Erdölek
LA BELLA (IRE) , ch , 1997 , bred by Milltown Stud, by Lil E Tee (USA), out of Fast Dixie (USA), by Mining (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 66)
2009 (Feb 28), b, f, BLUE SUN by Rakan (USA)
Süleyman Selman Taşbek
LA GRADIVA (FR) , b , 1999 , bred by Suc J. L. Lagardere, by Exit To Nowhere (USA), out of Luxurious (USA), by Lyphard
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 64)
2009 (May 12), ch, c, ALYATTES by Strike The Gold (USA)
Vehbi Hakan Keleş
LA SAMBA , b , 1994 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Luth De Saphir (FR), by Guadanini (FR) (see 4.
Sup. to v 3, p : 64)
2009 (May 01), ch, c, GOLDANCER by Strike The Gold (USA)
Berrin Gedik
LABETERA (GB) , b , 2002 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd. foaled in GB and imported from U.K. in 2009, ( see
GSB v : 45, p : 23 ), by Lujain (USA), out of All Our Hope (USA), by Gulch (USA)
2009 (Apr 30), b, c, DARK BOY by Elusive City (USA)
Serdar Kemal Özçolak
LADY ARWEN , b , 2003 , bred by Erman Çıkıllı, by Sea Hero (USA), out of Hülyalım, by My Volga Boatman (USA) (see v :
3, p : 88)
2009 (Mar 04), b, f, KURA NEHRİ by Kurtaran (IRE)
Sami Kaya
65
Kısraklar - Broodmares
LADY ASOOF , b , 1997 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Uğurtay, out of Asoof (GB), by Milford (GB) (see 4. Sup. to v 3, p :
64)
2009 (Mar 29), b, c, ÖZBAYHAN by Yavuz Star
Tahsin Begimgil
LADY ATEN , ch , 2001 , bred by Yaşar Kaya, by Sun Music (IRE), out of Fairlanda (IRE), by Ballad Rock (IRE) (see 3. Sup.
to v 3, p : 67)
2009 (Mar 29), ch, f, REASONS FOR LOVE by Felek I
Orhan Kibar
LADY BE GOOD (USA) , b , 2004 , bred by Jayeff "B" Stables , by Bahri (USA), out of Lady Reiko (IRE), by Sadler's Wells
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 64)
2009 (Apr 24), b, c, YANBAKAN by Okawango (USA)
Adem Erdölek
LADY BIRD I , ch , 1991 , bred by M. Niyazi Polatyar, by Eastern Star, out of Uçakkaçtı, by Calaboose (GB) (see 3. Sup. to v
3, p : 67)
2009 (Apr 26), b, c, UÇAN FIRTEYHAN by Bullmarket
Aydın Engin
LADY BURNELLE , b , 1998 , bred by Celal Tekdoğan, by Natıve Procıda, out of Burnelle (GB), by Belfort (FR) (see 3. Sup.
to v 3, p : 67)
2009 (Jan 25), ch, c, DIAMOND ROCK by Strike The Gold (USA)
Cengiz Tekin Köse
LADY CARMEN (IRE) , b , 1996 , bred by Humphrey Okeke, by Petong (GB), out of Carmelina (IRE), by Habitat (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 64)
2009 (Apr 04), b, c, KIZZUWATNA by West By West (USA)
Fedai Kahraman
LADY ELEMİS , b , 1997 , bred by Tarık Aydın, by Rakan (USA), out of Elemis (USA), by Sir Ivor (USA) (see 4. Sup. to v 3,
p : 65)
2009 (Apr 03), b, f, GAMOVA by Sri Pekan (USA)
Tarık Aydın
LADY Fİ , b , 2000 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Among Men (USA), out of Triangle (GB), by Diesis (GB) (see 3. Sup. to
v 3, p : 67)
2009, barren to Okawango (USA)
LADY HERO , b , 2001 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Sea Hero (USA), out of Ro-Ro, by Cock Robin (USA) (see 2. Sup. to v 3,
p : 77)
2009 (Mar 12), b, c, MOUNTAIN WARRIOR by Mountain Cat (USA)
Gencin Kaya Kayıkçı
LADY ISLAND (FR) , ch , 2002 , bred by S.N.C. Ecurie Bouchard Jean-Louis foaled in FR and imported from U.K. in 2009, ( see
SBF v : 56 ), by Grand Lodge (USA), out of Harbour Island (FR), by Selkirk (USA)
2009 (Feb 28), ch, f, BOUNTY LADY by Bahamian Bounty (GB)
Faruk Tınaz
LADY İMGE , ch , 2002 , bred by Turgut Kutlu, by Aristocrat (GB), out of Swingin Dusty (USA), by Dust Commander (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 67)
2009 (Mar 04), b, c, ÖZ ŞİMŞEK by Fair Grounds (IRE)
Turgut Kutlu
LADY MAR (GB) , ch , 1994 , bred by D. J. and Mrs Deer, by Generous (IRE), out of Kiss (GB), by Habitat (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 65)
2009 (Mar 25), b, f, MARENOSTRUM by Victory Gallop (CAN)
66
Süleyman Selman Taşbek
Kısraklar - Broodmares
LADY MASTER , b , 2000 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Try Gloria (GB), by Try My Best (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 65)
2009,c,dead, by River Special (USA)
LADY MIRAGE , b , 2000 , bred by Demirhan Yılmaz, by Woodchat (USA), out of Lalıque, by My Volga Boatman (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 65)
2009, barren to Hızel Beyi
LADY MISRA , b , 2000 , bred by Mehmet Engin Sezen, by Lahib (USA), out of Noventa Y Nueve (SPA), by Agent Double
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 65)
2009 (Apr 28), b, c, COSTA by Kral Sezen (IRE)
Muammer Tütüncüler
LADY NADAS (IRE) , b , 2001 , bred by Yusuf Dökmeci, by Sri Pekan (USA), out of Search For Spring (IRE), by Rainbow
Quest (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 65)
2009 (Apr 28), b, c, POWER PLUMB by Akindayim (IRE)
Yaşar Gölbaş
LADY NAPE (GB) , b , 1999 , bred by C. H. Bothway, by Prince Sabo (GB), out of Star Arrangement (GB), by Star Appeal
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 65)
2009 (Jun 15), b, f, TİPTRONİK by Akindayim (IRE)
Yaşar Gölbaş
LADY NATUSCHKA (IRE) , b , 1998 , bred by Naver Enterprises Ltd., by Sadler's Wells (USA), out of Natuschka (IRE), by
Authi (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 65)
2009 (Apr 01), b, c, I AM BACK by Sri Pekan (USA)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
LADY OWINGTON (GB) , b , 1997 , bred by Mrs J. Chandris , by Owington (GB), out of Ariadne's Way (GB), by Anshan
(GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 68)
2009 (May 27), b, c, BIG FATHER by Divine Light (JPN)
Hakan Sabri Özcan
LADY QUEEN , b , 2000 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Distant Relative (IRE), out of Queen Salote (GB), by Mujtahid (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 65)
2009 (Mar 20), b, f, SECRET FACE by Babadayi (GB)
Mehmet Emin Üçeş
LADY TURK , b , 2003 , bred by Hayrullah Doğan and Orhan Bekmezci, by Sri Pekan (USA), out of Grenadine Soda (FR), by
Indian Ridge (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 66)
2009 (Mar 28), b, f, MAHİDEVRAN by Sea Hero (USA)
Orhan Bekmezci
LADY WILLPOWER , b , 2001 , bred by Hayrettin Karamazı, by Tagula (IRE), out of Kwaanis (GB), by Lead On Time
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 66)
2009 (May 18), b, f, ARMINA by Sea Hero (USA)
Hayrettin Karamazı
LADY WOLF , b , 1997 , bred by Muammer Kitapçı, by Wolf (CHI), out of Keep Shining (USA), by Stage Door Johnny (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 68)
2009 (Feb 13), b, f, THUNDER WOLF by Natıve Procıda
Kamil Levent Kitapçı
LADYISA GENIUS (USA) , ch , 1997 , bred by Frank Penn, Jr. , by Beau Genius (USA), out of Pennbrook's Lady (USA), by
Nasty And Bold (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 69)
2009 (Apr 13), ch, f, TİNNO by Sea Hero (USA)
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
67
Kısraklar - Broodmares
LAETITIA , b , 2001 , bred by Mehmet Engin Sezen, by Mujtahid (USA), out of Noventa Y Nueve (SPA), by Agent Double
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 66)
2009 (Apr 19), b, f, GÖKÇETUR by Kral Sezen (IRE)
Mehmet Engin Sezen
LAKE FLYER (USA) , b , 1994 , bred by John Muldoon, by Lomond (USA), out of Golden Gorse (USA), by His Majesty
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 66)
2009 (Apr 08), b, c, POTOMYA by Eagle Eyed (USA)
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
LAKSHMI , b , 2001 , bred by Şerafettin Gedik, by Barathea (IRE), out of Hasanati (FR), by Akarad (FR) (see 4. Sup. to v 3, p :
66)
2009,c,dead, by Green Gönen
LALLA MINA , b , 2001 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Distant Relative (IRE), out of Kit Kat, by Karayel (see v
: 3, p : 104)
2009 (Jan 29), b, c, GOOD LUCK CHARLIE by Mountain Cat (USA)
Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil
LAME , b , 2000 , bred by Emine Güner, by Karpit, out of My Crazy, by Gökhan (see 4. Sup. to v 3, p : 66)
2009,dead foal(twin), by Lugano
LAMITTA (GB) , b , 2003 , bred by Darley , by Diktat (GB), out of Altaweelah (IRE), by Fairy King (USA) (see 4. Sup. to v 3,
p : 66)
2009 (Mar 18), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
Recep Avşar
LAMİA , ch , 2003 , bred by Hakan Çadırcıoğlu, by Lockton (GB), out of Marlyn Monroe, by Eastern Star (see v : 3, p : 124)
2009 (Apr 25), b, c, HÜCUMHAT by Shining Steel (GB)
Hüseyin Turan
LAODİKE , ch , 2000 , bred by Süleyman Aslan, by Sarisaka (GB), out of Futuna, by Royal Bequest (CAN) (see 4. Sup. to v 3,
p : 66)
2009 (Mar 10), ch, f, CLOUD GIRL by Runner Boy
Hacı Naim
LASHA , gr , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Cozzene (USA), out of Margaux Dufont (USA), by His Majesty (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 66)
2009 (Apr 21), b, f, LULLABY by Divine Light (JPN)
Levent Sarıkaya
LAST DIANA , b , 2004 , bred by Tayral Tutumlu, by Eagle Eyed (USA), out of Dıana III, by Cartegena (see 1. Sup. to v 3, p :
45)
2009 (Mar 04), ch, f, MISS DIANA by Bullmarket
Mustafa Tüzün
LAST QUEEN , b , 1995 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Play Boy I, out of My Queen, by Blakeney (GB) (see 4. Sup. to v
3, p : 67)
2009 (Apr 30), ch, f, EAGLE WIND by My Bolt
Yasemin Turaktekin
LAVIE EN ROSE , b , 1998 , bred by Umur Arun and Sedat Şentürk and Sebahattin Sözeri, by Aristocrat (GB), out of Hanımtay,
by Centroline (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 80)
2009 (Feb 17), b, f, ZAFİRA by Strike The Gold (USA)
Fettah Erşahin
68
Kısraklar - Broodmares
LEGAL ALIEN , ch , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Dernier Empereur (USA), out of Iles (GER), by Acatenango (GER) (see
4. Sup. to v 3, p : 67)
2009 (Mar 11), b, c, VICTORY DAY by Victory Gallop (CAN)
Cüneyt Çalıcıoğlu
LELLOW (GB) , b , 1999 , bred by Dandy's Farm, by Revoque (IRE), out of Jamarj (GB), by Tyrnavos (GB) (see 4. Sup. to v 3,
p : 67)
2009 (May 13), b, f, JÜLİDEHAN by Kurtaran (IRE)
Ahmet Kavran
LEONTINE (GER) , b , 1996 , bred by H. Pferdmenges, by Selkirk (USA), out of Lindia (GER), by Konigsstuhl (GER) (see 4.
Sup. to v 3, p : 67)
2009 (May 04), b, f, CITY OF ANGELS by Divine Light (JPN)
Ertürk Kurdu
LES OLIVIERS , b , 1994 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Les Libellules (FR), by Hul A Hul (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 67)
2009 (May 10), b, c, OPEK by Sri Pekan (USA)
Berrin Gedik
LET'S WIN , b , 2003 , bred by Furkan Yüce, by Eagle Eyed (USA), out of Shimmering (IRE), by Royal Academy (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 67)
2009 (Feb 20), b, c, BABA TEYYAR by Scream To Scream (IRE)
Ali Fuat Sönmez
LETTHE SUNSHINE IN , b , 2003 , bred by Aydoğan San, by Unaccounted For (USA), out of Free Trade, by Shareef Dancer
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 67)
2009 (Mar 13), ch, f, DREAM TIME by Strike The Gold (USA)
Aydoğan San
LEYLİM , b , 2002 , bred by Yıldırım Bulduk and Türker Demir, by Sun Music (IRE), out of Eyşa, by Hoy (GB) (see 4. Sup. to
v 3, p : 68)
2009 (Jan 29), b, f, LUCKY BRIDE by Sri Pekan (USA)
Türker Demir
LIBRETTO (USA) , b , 1998 , bred by Adena Springs foaled in USA and imported from USA in 2008, (see AM.SB Electronic ),
by Birdonthewire (USA), out of Daybydaybyday (USA), by Shananie (USA)
2009 (Apr 02), b, c, MÜŞFİK HOCA by Vindication (USA)
İlyas İlbey
LIFECHAIN , b , 2002 , bred by Turgay Adışen, by Abbas, out of Fantastic Summer, by Affanbey (see 4. Sup. to v 3, p : 68)
2009 (Feb 09), b, c, CABO FRIO by Victory Gallop (CAN)
Gençay Dilek Emirsoy
LIGHT FANTASTIC (GB) , gr , 1992 , bred by Mrs D. O. Joly, by Deploy (GB), out of La Nureyeva (USA), by Nureyev
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 68)
2009 (Jan 22), b, f, CESARET by Bullmarket
Adem Erdölek
LILIANA ROZITA , b , 2001 , bred by Davide Franco, by Always A Classic (CAN), out of Alydear (USA), by Alydar (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 68)
2009 (Jan 29), ch, f, MULAN by Unaccounted For (USA)
Bülent Taşçı
LILYA EKINOKS , ch , 2004 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Common Grounds (GB), out of West Gun (USA), by Gone
West (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 187)
2009 (Mar 07), b, f, ELMASTINAZ by Win River Win (USA)
69
Ali Serdar Pedükcoşkun
Kısraklar - Broodmares
LIMANDA (IRE) , b , 1991 , bred by Mrs P. Grubb, by Astronef (IRE), out of Unaria (GB), by Prince Tenderfoot (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 71)
2009 (Jan 28), b, c, ERCİYES DAĞI by Zorbaz (USA)
İlyas İlbey
LION'S BRIDE (FR) , gr , 2002 , bred by Haras de Manneville foaled in FR and imported from FR in 2009, ( see SBF v : 057 ),
by Highest Honor (FR), out of Chimes (USA), by Mr. Prospector (USA)
2009 (Apr 05), gr, f, BELLE EPOQUE by Hold That Tiger (USA)
Nişan Arek Kuyumciyan
LION DANCE (IRE) , b , 2002 , bred by Kemal Kurt foaled in IRE and imported from U.K. in 2002, ( see GSB v : 45 ), by
Orpen (USA), out of Fontana (FR), by Cadeaux Genereux (GB)
2009 (Feb 11), ch, f, HUMBLE LION by Strike The Gold (USA)
Kemal Kurt
LITTLE BLACK DRESS (USA) , b , 1993 , bred by Jonus Bloodstock Inc., by Black Tie Affair (IRE), out of Seattle Kat
(USA), by Seattle Song (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 82)
2009 (Mar 06), b, f, OMNITRIX by Always A Classic (CAN)
Hasan İbrahim Sarıgöllü
LITTLE FAME , ch , 1998 , bred by Kaya Erkkul, by Galetto (FR), out of Razzberry (FR), by Be My Guest (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 71)
2009 (Apr 05), ch, c, CONSTELLATION by River Special (USA)
Abdullah Raif Özet
LITTLE STAR , b , 2002 , bred by Hüseyin Mert Aksoy, by Soviet Star (USA), out of Vanya (IRE), by Busted (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 68)
2009 (Feb 10), b, c, by River Special (USA)
Cemil Güler
LIWA (FR) , ch , 1995 , bred by Mr.Hubert Honore, by Shining Steel (GB), out of Paraxelle (FR), by Poleax (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 68)
2009, barren to River Special (USA)
LİDERHANIM , b , 1996 , bred by Levent Durmuş, by Gerald Martin (IRE), out of Benian I, by Villeroy I (FR) (see 2. Sup. to
v 3, p : 82)
2009 (Apr 25), ch, f, ŞEYDA HANIM by Bosporus (IRE)
Ahmet Maruf Tunçel
LİLYUM , b , 2003 , bred by Oktay Serici, by West By West (USA), out of Mare Balticum (FR), by Zieten (USA) (see v : 3, p :
123)
2009 (Mar 09), b, c, STEEP WATER by Always A Classic (CAN)
Nevzat Yalçınsu
LİNA , ch , 2004 , bred by Tarık Aydın, by Unaccounted For (USA), out of Sımele, by Always A Classic (CAN) (see 1. Sup. to
v 3, p : 158)
2009 (Mar 08), b, c, MUSUL by Sri Pekan (USA)
Tarık Aydın
LİZ , ch , 2000 , bred by Ekrem Beşerler, by Strike The Gold (USA), out of Kızımferda, by Yildiran I (GB) (see 4. Sup. to v 3, p
: 69)
2009, barren to Always A Classic (CAN)
LOCH DIAMOND (GB) , ch , 1997 , bred by Littleton Stud, by Cadeaux Genereux (GB), out of Lochsong (GB), by Song (GB)
(see 4. Sup. to v 3, p : 69)
2009 (Mar 11), ch, c, MY NUMBER ONE by Kaneko
Ali Celalettin Alkan
70
Kısraklar - Broodmares
LONE LOOK (GB) , b , 2001, bred by Skymarc Farms foaled in GB and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v : 45, p : 685 ),
by Danehill (USA), out of Lone Spirit (IRE), by El Gran Senor (USA)
2009 (Feb 27), b, f, ALL ALONE by Whipper (USA)
İrfan Ilgazlı and Mustafa Mehmet İlhan
LONG STORY , b , 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Woodchat (USA), out of Agility Game (ITY), by In The Wings (GB) (see
4. Sup. to v 3, p : 69)
2009 (Feb 28), b, f, JASUKA by West By West (USA)
Kayhan Selamoğlu and İsmet Sökün
LORİN , b , 2000 , bred by Tarık Aydın, by Always A Classic (CAN), out of Negrasca, by Lockton (GB) (see 4. Sup. to v 3, p :
69)
2009 (Feb 23), b, f, ARZUSU by Champs To Champs
Mustafa Metin Kayıkçı
LORNA , ch , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Mountain Cat (USA), out of Liwa (FR), by Shining Steel (GB) (see 4. Sup. to
v 3, p : 69)
2009 (Feb 16), b, f, KURLING by Kurtaran (IRE)
Şerafettin Gedik
LOST AFTERNOON (USA) , ch , 1990 , bred by Way-Oak Cliff Stable Ltd, by Halo (USA), out of Late From Lunch (USA),
by Secretariat (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 69)
2009 (Apr 08), b, f, LADY OF PINARCA by Marlin (USA)
Ömer Halim Aydın
LOST CONTROL , b , 2005 , bred by Kemal Kurt, by Common Grounds (GB), out of Red Coral (IRE), by Fairy King (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 139)
2009 (Feb 27), b, c, TEMELHAN by Kaneko
Ali Celalettin Alkan
LOTABENNIT (USA) , b , 1994 , bred by Tod C. Manley, by Crafty Prospector (USA), out of Lotareason (USA), by Hail To
Reason (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 83)
2009 (May 06), b, c, FLOOD by Marlin (USA)
Sabahattin Uluçay
LOUISIANA , b , 2005 , bred by Cengiz Saka, by Mull Of Kintyre (USA), out of Miss Troy (IRE), by Caerleon (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 114)
2009 (May 14), ch, c, KING KONG by Marlin (USA)
Ergün Ödül
LOVE AND ADVENTURE (USA) , b , 1998 , bred by Darley Stud Management Co.Ltd., by Halling (USA), out of La Romance
(USA), by Lyphard (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 72)
2009 (Feb 26), b, f, ORATION by Oratorio (IRE)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
LOVE BREEZE , b , 2003 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Doyoun (IRE), out of Green Side (USA), by Green Dancer
(USA) (see v : 3, p : 78)
2009 (Apr 15), b, f, KUDRET by Tender Dad (GB)
Hidayet Şahin
LOVE STAR , b , 2003 , bred by Armağan Turhan, by Love Agreement (GB), out of Madonna, by Another Realm (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 69)
2009,f,dead, by Ağa Tetik
LOVELY LOUISA (IRE) , ch , 1991 , bred by Mrs Hildegard Focke, by Be My Guest (USA), out of Lady Ambassador (GB),
by General Assembly (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 69)
2009,early abortion, by Bullmarket
71
Kısraklar - Broodmares
LUCKY LADY , b , 1995 , bred by Tayral Tutumlu, by Chıco, out of Salmaya Salama, by Ay Tudor (see 4. Sup. to v 3, p : 70)
2009 (Feb 21), b, f, FIRE OF ANATOLIA by Strike The Gold (USA)
Suat Yücebaş
LUCKY WINNER , b , 1997 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Armanasco (IRE), out of Corcina (GB), by Kalaglow (IRE) (see
4. Sup. to v 3, p : 70)
2009 (Apr 15), b, f, LUCKY WALKER by Bijou D'inde (GB)
Ahmet Yücel Birol
LUCY CAT , b , 1999 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Luth De Saphir (FR), by Guadanini (FR) (see 3. Sup.
to v 3, p : 72)
2009 (Mar 27), b, f, KATAWANGA by Okawango (USA)
Şerafettin Gedik
LUNAR ECLIPSE , ch , 2003 , bred by Avram Barokas, by Mountain Cat (USA), out of Ayizim, by Lockton (GB) (see v : 3, p
: 14)
2009 (Apr 20), b, c, ADIGÜZEL by Akindayim (IRE)
Recep Adıgüzel
LUNETA , b , 1994 , bred by Yener Tınaz, by Lockton (GB), out of Üllü, by Saintly Song (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 72)
2009, barren to Always A Classic (CAN)
LUXE , b , 2001 , bred by Faruk Molu, by İnfisah, out of Flamma Vestalis (IRE), by Waajib (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 70)
2009 (Feb 05), ch, c, LUSMAY by Yavuz Star
Faruk Molu
MABİ , ch , 1996 , bred by Gina Alkaş, by Barnato (USA), out of Gına, by Absalom (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 70)
2009 (Jan 22), b, c, ACIDERELİ by Kaneko
Gina Alkaş
Died in 2009
MABUHAY I , b , 1993 , bred by Atilla Midilli, by My Volga Boatman (USA), out of Karanfil, by Afayoon I (IRE) (see 4. Sup.
to v 3, p : 70)
2009 (May 04), b, f, GLORY WAY by Sea Hero (USA)
Önder Karadaş
MACAO , b , 2003 , bred by Yaman Zingal, by Doyoun (IRE), out of Spectre (USA), by St Jovite (USA) (see 4. Sup. to v 3, p :
70)
2009 (Mar 09), b, f, MY DAUGHTER by Unaccounted For (USA)
Yaman Zingal
MAÇİVET , b , 2004 , bred by Fikret Ceylan, by Best Of The Bests (IRE), out of Cloche Call (GB), by Anabaa (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 70)
2009 (Apr 11), b, c, KRONOS by Sports Hero (USA)
Ahmet Göçmen
MADAM ELİ (IRE) , b , 1999 , bred by Barnane Stud, by Royal Abjar (USA), out of Maxencia (FR), by Tennyson (FR) (see 4.
Sup. to v 3, p : 71)
2009 (Jan 15), b, f, PRENSES BEYZA by Divine Light (JPN)
Alsem Charles Roidi and Sema Roidi
MADAM P (USA) , b , 2000 , bred by Clovelly Farms foaled in USA and imported from USA in 2008, (see AM.SB Electronic ),
by Silver Hawk (USA), out of Gilded Leaf (USA), by Lyphard (USA)
2009 (Apr 08), b, c, KENTUCKIAN by Bellamy Road (USA)
72
Serdal Adalı
Kısraklar - Broodmares
MADONNA I , ch , 1987 , bred by Niyazi Atamer, by Cock Robin (USA), out of Celera (IRE), by Sun Prince (IRE) (see 4. Sup.
to v 3, p : 71)
2009 (Apr 27), ch, f, by Win River Win (USA)
Gencin Kaya Kayıkçı
MAGDA , b , 2002 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bijou D'inde (GB), out of Reine Des Iles (USA), by Nureyev (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 71)
2009 (Mar 25), b, f, THE COMPANY by Akindayim (IRE)
Yusuf Kaner
MAGIC GLOVE , b , 2003 , bred by Berrin Gedik, by Mujtahid (USA), out of Velvet Glove, by Galetto (FR) (see v : 3, p : 209)
2009 (Mar 05), b, c, BARAKLAVA by Bin Ajwaad (IRE)
Berrin Gedik
MAGNA CARTA , ch , 2001 , bred by Sinan Özgen, by Strike The Gold (USA), out of Ekinoks, by Keben (see v : 3, p : 54)
2009, no return to Castello (IRE)
MAKE ME HAPPY , gr , 2000 , bred by Musa Demirsel, by Lockton (GB), out of Golden Wolf, by George Thomas (see 4.
Sup. to v 3, p : 71)
2009 (Feb 27), gr, f, SİHEM by Sports Hero (USA)
Figen Temeloğlu
MALINA , b , 2002 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Doyoun (IRE), out of Voleano, by My Volga Boatman (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 71)
2009 (May 02), b, c, PETINA by Kaneko
Vural Cengiz Çakım
MALLORY , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Awad (USA), out of Vany's Approval (USA), by With Approval (CAN)
(see v : 3, p : 209)
2009 (Feb 18), b, c, ÇİFTLİK AĞASI by Always A Classic (CAN)
Nevzat Yalçınsu
MANDY'S BET (USA) , ch , 1992 , bred by Foxfield , by Elmaamul (USA), out of Dols Jaminqve (USA), by Kennedy Road
(CAN) (see 4. Sup. to v 3, p : 71)
2009 (Apr 21), ch, f, RED WIND by Bosporus (IRE)
Francesco Sponza
MANISHING , b , 1998 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Manila (USA), out of Shıng Star, by Eastern Star (see 4. Sup. to v 3,
p : 72)
2009 (Mar 31), b, f, LETAFET by Flıer's Fantasy
Vefa İbrahim Aracı
MANİLUNA , b , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Manila (USA), out of Bella Luna, by Cartegena (see 4. Sup. to v 3, p :
72)
2009 (Feb 15), b, c, TEMMUZ by Champs To Champs
Mustafa Metin Kayıkçı
MANİSA İNCİSİ , b , 1998 , bred by Nedim Kisbu, by Pampılla, out of Sinyorita, by Keben (see 4. Sup. to v 3, p : 72)
2009 (Feb 15), b, f, NURKARACA by Susturan
Fırat Karaca
MARELLA , b , 2002 , bred by Berrin Gedik, by Mountain Cat (USA), out of Villa Maria (FR), by Kahyasi (IRE) (see v : 3, p :
211)
2009, barren to Okawango (USA)
73
Kısraklar - Broodmares
MARGO , b , 2001 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Natıve Procıda, out of Golden Sky, by Castle Rising (GB) (see v : 3,
p : 77)
2009 (May 02), b, f, AKBİÇE by Bosporus (IRE)
Atilla Emrah Başkan
MARGRAVINE , b , 2000 , bred by Ali Şahin, by Doyoun (IRE), out of Banu Çiçek, by Yemken (GB) (see 4. Sup. to v 3, p :
73)
2009 (Mar 31), b, f, by Mr Black
Ali Şahin
MARIANTES , b , 2001 , bred by Tülin Beydili Özkan, by Abbas, out of Ulun Ike, by Bankocu (see v : 3, p : 207)
2009 (Apr 25), b, c, SAĞ VEZİR by Shining Steel (GB)
Nurali Kılınç
MARIQUITA , b , 2004 , bred by Levent Sarıkaya, by Turaç (IRE), out of Visal (USA), by Prospect Bay (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 184)
2009 (Mar 24), b, c, ZIPKINBEY by Dark Moon
Bahri Aldatmaz
MARIVI , b , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Manila (USA), out of Vıva Vılla, by Villeroy I (FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 75)
2009 (Mar 21), b, c, MANGOUSTAN by Sri Pekan (USA)
Şerafettin Gedik
MARİKULA , b , 2001 , bred by Arslan Aybek, by Entrepreneur (GB), out of Top The Rest (GB), by Top Ville (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 73)
2009 (Jan 21), b, f, İSMET HANIM by Okawango (USA)
Arslan Aybek
MARKİZ , ch , 1996 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by My Volga Boatman (USA), out of Moon Star, by Eastern Star (see
2. Sup. to v 3, p : 86)
2009 (May 08), ch, c, WAN PERSIE by Bosporus (IRE)
Eşref Akduman
Died in 2009
MARLA , b , 2002 , bred by Selçuk Taşbek, by Marlin (USA), out of Miss Tirol (IRE), by Tirol (IRE) (see v : 3, p : 131)
2009 (Mar 19), b, f, LEYLİFER by Rakan (USA)
Süleyman Selman Taşbek
MARLIN'S IMAGE , gr , 2002 , bred by Sadullah Teoman, by Marlin (USA), out of Shining Image (FR), by George Thomas
(see v : 3, p : 181)
2009 (Apr 09), b, f, FRIENDS by Flıer's Fantasy
Kamil Levent Kitapçı
MARQUISE , b , 2003 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Common Grounds (GB), out of My Brıde, by Alleged (USA) (see v :
3, p : 136)
2009 (Mar 05), b, c, DAVUTBEY by Victory Gallop (CAN)
Veli Akbulut
MARSEILLAISE , ch , 1999 , bred by Şerafettin Gedik, by Manila (USA), out of Song And Dance (FR), by Hul A Hul (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 73)
2009 (Mar 14), b, f, by Grand Ekinoks
F. M. Kayıkçı and A.Murat Zilcioğlu
MARTA , b , 1995 , bred by Banu Saydam, by Uğurtay, out of Jest, by Pitingo (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 75)
2009 (Apr 11), gr, f, ONBİRNİSAN by Abrek
Sedat Çiçek
74
Kısraklar - Broodmares
MARTINESZKY (HUN) , b , 2001 , bred by Törökszentmiklosi Mg. Rt. Gestüt Szenttamas Urgarn, by Dembinszky (GB), out of
Martinien (HUN), by Ukaab (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 76)
2009 (Feb 28), ch, f, WILD ATTRACTION by River Special (USA)
Hl İbrahim Bozkurt and Necati Bozkurt
MARYOLEN , b , 2002 , bred by Niko Atanasyadis, by Mountain Cat (USA), out of Elenı, by Hoy (GB) (see v : 3, p : 55)
2009, barren to Dinyeper (GB)
MASK FLOWER (USA) , b , 1993 , bred by Darley Stud Management Co.Ltd., by Dayjur (USA), out of Nom De Plume (USA),
by Nodouble (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 73)
2009 (Mar 19), b, f, NOISETTE by Bosporus (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
MASTER PLAN , ch , 2003 , bred by Ahmet Hennan Akdoğan, by Red Bishop (USA), out of Alamiya (IRE), by Doyoun (IRE)
(see 4. Sup. to v 3, p : 73)
2009 (Apr 20), ch, f, LIFES LONG FOR RUN by Bosporus (IRE)
Sinan Yanmaz and Taner Altın
MASURI KABISA (USA) , ch , 1991 , bred by Stonereath Farms, by Ascot Knight (CAN), out of Imperverse (USA), by
Impressive (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 76)
2009 (Feb 13), ch, f, HERECOMESTHERAIN by Elixir (IRE)
Duygu Fatura Oluk
MAVİ SEMA , b , 1998 , bred by İbrahim Hilmi Narmanlı, by Sun Music (IRE), out of Marbella, by Noalto (GB) (see 4. Sup. to
v 3, p : 74)
2009 (Jan 15), b, f, IGUASSU by Mountain Cat (USA)
İbrahim Hilmi Narmanlı
MAVİSU , ch , 2002 , bred by Esra Çizmeci, by Always A Classic (CAN), out of Cadı, by Kılıçaslan (see 4. Sup. to v 3, p : 74)
2009 (Apr 13), ch, c, POLAT KÖYLÜ by Fit To Survive (USA)
Serdar Aydoğdi
MAXINE , ch , 2001 , bred by Umur Tamer, by Lomitas (GB), out of Koloratur (USA), by Mt Livermore (USA) (see 4. Sup. to
v 3, p : 74)
2009 (Mar 22), ch, f, VICTORY BLAZE by Victory Gallop (CAN)
İlkay Pireci
MCQUEENIE (IRE) , b , 2001 , bred by Barronstown Stud and Orpendale, by Danehill (USA), out of Twine (IRE), by
Thatching (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 74)
2009 (Jan 19), b, c, ALAŞKAN by Dilum (USA)
Merih Kurt (Ayrancı)
MEDIA DESIRE , ch , 2004 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Medya, out of Serdesire (GB), by Shalford (IRE) (see 1. Sup.
to v 3, p : 152)
2009 (Mar 17), b, f, OCEAN STAR by Maldıya
Talat Öner
MEGRED (GB) , b , 1995 , bred by Hesmonds Stud Ltd, by Soviet Star (USA), out of Dancing Meg (USA), by Marshua's
Dancer (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 75)
2009 (Mar 12), b, f, MEGRED GÜL by Sri Pekan (USA)
Orhan Bekmezci
MEHPARE , b , 2003 , bred by Özkan İşgüden, by Sam Holme (IRE), out of Samtaş Stud, by Last Tycoon (IRE) (see 4. Sup. to
v 3, p : 75)
2009,dead foal, by Mutamanni (GB)
75
Kısraklar - Broodmares
MEKTEPLİ (GB) , gr , 1999 , bred by Dunchurch Lodge Stud, by Pivotal (GB), out of Cole Slaw (GB), by Absalom (GB) (see
4. Sup. to v 3, p : 75)
2009 (Apr 02), b, c, TOPSEL by Pardon (FR)
İlyas İlbey
MELITA (IRE) , b , 1999 , bred by Islanmore Stud, by Tagula (IRE), out of Regal Entrance (GB), by Be My Guest (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 77)
2009 (Feb 21), b, c, ASTORYA by Sri Pekan (USA)
Gülay Taşkıran
MELODIC BREEZE , ch , 2004 , bred by Ersen Kuru, by Lockton (GB), out of Egedeniz, by Barnato (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 49)
2009 (Feb 20), ch, c, FOÇA PRENSİ by Külyutmaz (IRE)
Serkan Çankaya
MELODIC MISTRESS , b , 2001 , bred by Tayral Tutumlu, by Common Grounds (GB), out of Classıcal Musıc, by Gerald
Martin (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 75)
2009 (Feb 28), ch, f, DAY BY DAY by Akindayim (IRE)
Tayral Tutumlu
MELTEM I , b , 1991 , bred by Abdullah K. Aktaş, by Seren, out of Jah, by Maşallah I (see v : 3, p : 127,309)
2009, barren to Son Of Wings (IRE)
MERAL SULTAN , b , 2003 , bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Doyoun (IRE), out of Housework (GB), by Homing (GB)
(see v : 3, p : 87)
2009, barren to Akindayim (IRE)
MERİÇ , ch , 2003 , bred by Adnan Köse, by River Special (USA), out of Mıllıgram, by Cock Robin (USA) (see 4. Sup. to v 3,
p : 75)
2009,early abortion, by Ertem
Died in 2009
MESMERIST (USA) , b , 2000 , bred by Gainsborough Farm LLC foaled in USA and imported from U.K. in 2009, (see AM.SB
Electronic ), by Green Desert (USA), out of Mesmerize (IRE), by Mill Reef (USA)
2009 (Mar 25), b, c, BIG APPLE by Excellent Art (GB)
Cüneyt Çalıcıoğlu
MICHIKO , b , 1998 , bred by Umur Tamer, by Manila (USA), out of Pırıl, by Gold Guard (see 4. Sup. to v 3, p : 75)
2009 (Mar 23), ch, c, I AM FLYING by Sports Hero (USA)
Özlem Demirel
MIDNIGHT ANGEL , ch , 2001 , bred by Mustafa Selçuk San, by Always A Classic (CAN), out of Lotabennit (USA), by
Crafty Prospector (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 75)
2009 (Jun 20), b, f, SPYGIRL by Tayfun Başkan
Fuat Nihat Buruk
MIDNIGHT CAFE (IRE) , b , 1999 , bred by Hugo Merry And Jack Dorrain, by Sri Pekan (USA), out of Midnight Heights
(GB), by Persian Heights (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 89)
2009 (Oct 11), b, f, by Medya
Fuat Nihat Buruk
MIDNIGHT MAMBO (USA) , b , 2000 , bred by Flaxman Holdings Ltd, by Kingmambo (USA), out of Witching Hour (FR),
by Fairy King (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 75)
2009 (Mar 12), b, f, NOT YET by Royal Abjar (USA)
Zuhal Kurt Yıldırım
76
Kısraklar - Broodmares
MILAGROSE , b , 2001 , bred by Yıldız Duman, by Doyoun (IRE), out of Fes City (IRE), by Caerleon (USA) (see 4. Sup. to v
3, p : 75)
2009 (Apr 26), b, f, PAN ROSE by West By West (USA)
Nevzat Seyok
MILESIME (USA) , ch , 1988 , bred by Societe Aland, by Riverman (USA), out of Vintage (CAN), by Foolish Pleasure (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 75)
2009 (May 11), ch, f, RED FISH by Red Bishop (USA)
Tevfik Çelikoğlu
MILLENIUM LADY , ch , 2002 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Banko II, out of Dısco Baby, by Lockton (GB) (see v : 3,
p : 50)
2009 (Mar 15), ch, f, KIMMERIAN WARRIOR by Fasht Eldebl (GB)
İbrahim Şimşek
MINDEN (IRE) , ch , 1992 , bred by Dayton Ltd., by Bluebird (USA), out of Mazawa (FR), by Kashmir (IRE) (see 4. Sup. to v
3, p : 76)
2009 (Mar 07), b, f, FATE by My Grandson (GB)
Hasan Görgün
MINHALL (GB) , b , 1997 , bred by Curtasse SAS , by Saddlers' Hall (IRE), out of Jalcamin (IRE), by Jalmood (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 78)
2009 (Mar 09), b, f, BEHRE DİLAN by Sri Pekan (USA)
Serdar Koşapınar
MIRABELLA , b , 2004 , bred by Merih Taşbek, by Mull Of Kintyre (USA), out of Flicker Of Hope (IRE), by Baillamont
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 59)
2009 (May 21), b, f, SIKINTI YOK by Rakan (USA)
Merih Taşbek
MISISIPI , ch , 2002 , bred by Zühre Didem Gödek, by Sea Hero (USA), out of Kaiserfreude (IRE), by Kenmare (FR) (see v : 3,
p : 97)
2009, barren to Komando
MISRA ANA , b , 2004 , bred by Ayşe Sevinç Sezen, by Always A Classic (CAN), out of Yes Vote (IRE), by Taufan (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 190)
2009 (Feb 10), b, f, CASPION SEA by Marlin (USA)
Eray Hazar
MISRA SULTAN , b , 2001 , bred by Şadi Sezen, by Grand Lodge (USA), out of Yes Vote (IRE), by Taufan (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 76)
2009 (Mar 04), b, f, MEZOPOTAMYA GÜLÜ by Bosphorus Kıng
Mehmet Engin Sezen
MISRATAY , b , 2004 , bred by Mehmet Engin Sezen, by Always A Classic (CAN), out of Mefo (IRE), by Dolphin Street (FR)
(see 1. Sup. to v 3, p : 110)
2009 (Apr 08), b, f, THRACIAN by Bosphorus Kıng
Şadi Kaan Sezen
MISS ANITA , b , 2002 , bred by Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu, by Shining Steel (GB), out of Ayça II, by Fıery Star (see 4. Sup.
to v 3, p : 76)
2009 (Mar 10), b, c, NECAD by Ceyhanlı
Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu
MISS BUCA , ch , 1998 , bred by Ersen Kuru, by Lockton (GB), out of Trıanon, by Our Guile (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 76)
2009 (Apr 08), ch, f, KIZIMDENİZ by Comodor
Aysel Kuru
77
Kısraklar - Broodmares
MISS BURCU , b , 2003 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Mujadil (USA), out of Key To The Song (IRE), by Mujtahid
(USA) (see v : 3, p : 102)
2009 (Feb 09), gr, c, AVENTURIN by Argaeus (GB)
Kerim Atan
MISS CANAN , b , 2000 , bred by Süleyman Bülent Karabağlı, by Bahhare (USA), out of Mint Addition (GB), by Tate Gallery
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 76)
2009 (Mar 17), b, c, REVENGE TIME by Marlin (USA)
Yavuz Çiftçi
MISS CAPABLE , b , 2005 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bizim Ayancikli (IRE), out of Capable (IRE), by Definite Article
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 30)
2009 (May 10), b, c, MAYAKAN by My Grandson (GB)
Ayhan Mayakan
MISS CAT , b , 2001 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Mountain Cat (USA), out of Far Frau (USA), by Far Out East (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 78)
2009 (May 04), b, f, HEDİYE SULTAN by Dark Moon
Mikail Aytar
MISS CHER (IRE) , b , 1999 , bred by A. Brosnan foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 2366 ),
by Desert Style (IRE), out of Screenable (USA), by Silent Screen (USA)
2009, barren to Naim Bey
MISS GROUNDS (IRE) , b , 1999 , bred by Anamoine Ltd, by Common Grounds (GB), out of Come Together (GB), by Mtoto
(GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 77)
2009,early abortion, by Carıbou
MISS GÜLÜMSÜN , ch , 1999 , bred by Serdal Adalı, by Young Prınce, out of Allegranza (GB), by Bustino (GB) (see 4. Sup.
to v 3, p : 77)
2009 (Jan 22), ch, c, DEPREM by Eagle Eyed (USA)
Mehmet Şerif Alpay
MISS HAZEL , b , 2000 , bred by Sinan Sarsılmazlar, by Fasht Eldebl (GB), out of Hazel, by Arslan (see v : 3, p : 85)
2009 (Feb 19), b, c, ŞAHİN AĞA by Okawango (USA)
Emine Bucak and Bülent Bucak
MISS HUNGARY (HUN) , b , 2000 , bred by Enyingi Agrar Rt., and Stud Farm Saripuszta,, by Jolly Groom (USA), out of Cetli
(HUN), by Days At Sea (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 77)
2009 (Mar 17), ch, f, BEYLERBEYİ GÜZELİ by Always A Classic (CAN)
Seyhan Bozkurt
MISS IGNATA , b , 2003 , bred by Hami Yavaş, by Distant Relative (IRE), out of Iles (GER), by Acatenango (GER) (see 4.
Sup. to v 3, p : 77)
2009 (Feb 17), b, f, WELCOME BACK by Sports Hero (USA)
Erhan Kum
MISS INDIGO , b , 1998 , bred by Cem Narin, by Common Grounds (GB), out of Lady In Green (GB), by Shareef Dancer
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 79)
2009 (Mar 02), b, f, INDIGOS GIRL by Nusa Dua
Mehmet Necdet Narin
MISS İREM (GB) , b , 1999 , bred by Paul L. Coe, by Sri Pekan (USA), out of Ski Blade (GB), by Niniski (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 79)
2009 (Mar 25), b, c, MISTER CEM by Kral Sezen (IRE)
Yılmaz Sevinç
78
Kısraklar - Broodmares
MISS KADER , b , 2003 , bred by Tuncay Öztürk, by Red Bishop (USA), out of Hearty Wınd, by Seren II (see v : 3, p : 85)
2009 (May 15), b, c, KABARDİN by Top Comas
Ömer Saim Özcan
MISS LARA , b , 2000 , bred by Mustafa Cesurlar and Kenan Cevat Daysal, by Strike The Gold (USA), out of North Wınd, by
Night Shift (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 77)
2009 (May 07), b, c, ORFOZ by Mountain Cat (USA)
K Cevat Daysal and Mustafa Cesurlar
MISS LUCKY , b , 2003 , bred by Sadettin Atığ, by Bin Ajwaad (IRE), out of Fran Godfrey (GB), by Taufan (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 77)
2009,f,dead, by Susturan
MISS MILL , b , 1995 , bred by Nuray Taşdan, by Royal Bequest (CAN), out of Mehtaphan, by Saadettin (see 4. Sup. to v 3, p :
77)
2009 (Feb 19), b, f, LİVZA by Kurtaran (IRE)
Mustafa Şişman
MISS MONROE , ch , 1992 , bred by Osman Tunçay Atakol, by Yemken (GB), out of Nurcan, by Cock Robin (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 77)
2009 (Apr 01), b, c, ABUDANCE by Bin Ajwaad (IRE)
Hüseyin Yazıcı
MISS NANCY , b , 2000 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Common Grounds (GB), out of Mask Flower (USA), by Dayjur
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 77)
2009 (Jan 20), b, c, FOR MORE by Elixir (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
MISS NAZ , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Orpen (USA), out of Random Chance (IRE), by Glenstal (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 77)
2009 (Apr 29), b, f, FLOWER QUENN by Horon
Serdar Kemal Özçolak
MISS NO , b , 1999 , bred by Davide Franco, by Storm II, out of Fancy Catch (USA), by Miswaki (USA) (see 3. Sup. to v 3, p :
80)
2009 (May 31), b, c, KING BOLT by Thunder Bolt I
İbrahim Çak
MISS PETEK , b , 2000 , bred by Oktay Serici, by Miswaki (USA), out of Pleasant Mystery (USA), by Pleasant Colony (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 77)
2009 (Apr 05), b, c, HEARTFELT by Steam Roller
Oktay Serici
MISS RAIN , b , 2000 , bred by Ali Uluçay, by Barnato (USA), out of Işıldar, by Baba Seyfi (see 4. Sup. to v 3, p : 78)
2009 (Mar 18), b, f, MISS MARLIN by Marlin (USA)
Çağlar Uluçay
MISS SURAL , b , 2002 , bred by Mustafa Metin Kayıkçı, by Royal Abjar (USA), out of Özennaz, by Young Prınce (see v : 3, p
: 150)
2009 (Apr 05), b, f, CHAMPS SURAL by Champs To Champs
Mustafa Metin Kayıkçı
MISS SUSIE Q (USA) , b , 1996 , bred by Campion Wright, by Caller I.d. (USA), out of Heather Bee (USA), by Drone (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 78)
2009 (May 02), ch, c, TULBEY by Victory Gallop (CAN)
Mehmet Zaimoğlu
79
Kısraklar - Broodmares
MISS TROY , ch , 2000 , bred by Sami Uluçay, by Lockton (GB), out of Şerife Bacı I, by Yemken (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
93)
2009 (May 20), ch, c, OKER by Always A Classic (CAN)
Hüseyin Özcan
MISTY POINT (GB) , ch , 1994 , bred by M. E. Wates, by Sharpo (GB), out of Clouded Vision (GB), by So Blessed (GB) (see
4. Sup. to v 3, p : 78)
2009 (Feb 09), b, f, VICTORY POINT by Victory Gallop (CAN)
Arslan Aybek
MİAMİ , b , 1992 , bred by K.İşeri and M.Cesurlar, by Ghathanfar (USA), out of Crimson Damask (GB), by Windjammer
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 78)
2009 (Apr 29), b, f, MIAMIS GIRL by Always A Classic (CAN)
Erol İşeri
MİHRİŞAH , b , 2000 , bred by Umur Tamer, by Mountain Cat (USA), out of Unforgettable Doll (USA), by Lear Fan (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 78)
2009 (Feb 25), b, f, IPHIGENEIA by Okawango (USA)
Mustafa Dinçal
MİKADO , ch , 2005 , bred by Turhan Türeray, by Lockton (GB), out of Karya, by Castle Rising (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
89)
2009 (Feb 14), ch, f, SOYLU GÜZEL by Strike The Gold (USA)
Turhan Türeray
MİNİKO , b , 1997 , bred by Yervant Ütücü, by Tüten, out of Progresıve, by Tünkut (see 4. Sup. to v 3, p : 78)
2009,f,dead, by Velociraptor (GB)
MİNİMİNİ , ch , 2003 , bred by Edip Çizmeci, by Unaccounted For (USA), out of Çokşeker, by Hoy (GB) (see v : 3, p : 44)
2009 (Feb 06), b, c, BOZKURTER by Mountain Cat (USA)
Erdal Kara
MİNİŞ , b , 1995 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Down The Flag (USA), out of Miray I, by Dersim (see 3. Sup. to v 3, p : 81)
2009 (Apr 12), b, c, CROSS THE LINE by Bin Ajwaad (IRE)
Mehmet Esmer and Cengiz Çetinok
MİRAY SULTANS , b , 2005 , bred by Soner Yağız, by Karelin (IRE), out of Lipstick, by Make Strides (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 102)
2009 (Apr 10), b, f, ABİDE TEYZE by Marlin (USA)
Tülay Aksoy and Tuğban İzzet Aksoy
MİSAFİR (IRE) , b , 1999 , bred by Peter McCutcheon, by Be My Guest (USA), out of Nawadder (GB), by Kris (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 81)
2009 (Feb 10), b, f, CASCADE by Goldat (GB)
Süleyman Vural Oktav
MİSLİYNA , b , 2002 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Eagle Eyed (USA), out of Bold Habibti (GB), by Never So Bold (IRE)
(see 4. Sup. to v 3, p : 79)
2009 (Apr 21), b, c, AFŞINBEY by Bin Ajwaad (IRE)
Bedri Balkar Balkaroğlu
MİTİNA (IRE) , b , 1998 , bred by Denis McDonnell, by Common Grounds (GB), out of Aldhabyih (IRE), by General
Assembly (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 79)
2009 (Mar 11), b, f, KARA MAMBA by Bin Ajwaad (IRE)
Cüneyt Çalıcıoğlu
80
Kısraklar - Broodmares
MOHİ , b , 1999 , bred by Tahsin Hızel, by Red Route (GB), out of Dandini, by Tüten (see 4. Sup. to v 3, p : 79)
2009 (Feb 25), b, f, AHMETLİ GÜZELİ by Old Bond
Tahsin Hızel
MOLDOVA (USA) , b , 2002 , bred by Juddmonte Farms Inc, by Chester House (USA), out of Cyrillic (USA), by Irish River
(FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 82)
2009 (Feb 14), b, f, OLD TIMES SAKE by Singspiel (IRE)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
MONA LİSA I , b , 1991 , bred by İlyas Çokay, by Rakan (USA), out of Begham Bay (GB), by Bay Express (IRE) (see 4. Sup.
to v 3, p : 79)
2009 (Jun 05), b, c, by Mr Black
Mehmet Hanefi Şahin
MONA LU , b , 2003 , bred by Faruk Molu, by Common Grounds (GB), out of Flamma Vestalis (IRE), by Waajib (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 79)
2009, barren to Mohan
MOON DAVON , b , 2001 , bred by Davide Franco, by Strike The Gold (USA), out of Charmy, by Scenic (IRE) (see 4. Sup. to
v 3, p : 79)
2009 (Mar 31), b, f, SEMİHA SULTAN by Mountain Cat (USA)
Şaban Gül
MOON RIVER , ch , 2001 , bred by Ayşe Sağman, by River Special (USA), out of Exeptıon, by Lockton (GB) (see 3. Sup. to v
3, p : 82)
2009 (Jan 17), ch, c, ALLEGRON by Mountain Cat (USA)
Gülşen Kara
MOONSHINE GIRL , ch , 2004 , bred by Aymelek Kazancı, by Moon Shıne, out of Karolein, by My Volga Boatman (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 89)
2009 (Mar 17), ch, f, MUKADDES HANIM by Always A Classic (CAN)
Nevzat Yalçınsu
MORENA , b , 1995 , bred by Sadık Eliyeşil, by Toraman, out of Angıe, by Kılıçaslan (see 4. Sup. to v 3, p : 80)
2009, barren to Sivrihisarlı
MORN STAR , b , 1999 , bred by İsmail Hadioğlu, by Make Strides (USA), out of Right Connection (IRE), by Ashmore (FR)
(see 4. Sup. to v 3, p : 80)
2009 (Mar 22), ch, c, THE ANSWER by Okawango (USA)
İsmail Hadioğlu
Died in 2009
MORRIS CODE (USA) , b , 1992 , bred by Hargus Sexton, by Lost Code (USA), out of Unique Millie R. (USA), by Olden
Times (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 80)
2009 (May 04), b, c, DAYI by Divine Light (JPN)
Yasin Kadri Ekinci
MOSQUERA'S ROCK (IRE) , ch , 2004 , bred by Newsells Park Stud Limited foaled in IRE and imported from U.K. in 2009, (
see GSB v : 45, p : 801 ), by Rock Of Gibraltar (IRE), out of Mosquera (GER), by Acatenango (GER)
2009 (Jan 29), b, f, GIRL OF GIBRALTAR by Striking Ambition (GB)
Nilay Karadağ
MOUNT CAVELL (CAN) , b , 2003 , bred by Ormonde Farm foaled in CAN and imported from USA in 2008, (see AM.SB
Electronic ), by Vision And Verse (USA), out of Mesappiano (USA), by Fappiano (USA)
2009 (Mar 22), gr, c, ALPHAVILLE by Alphabet Soup (USA)
81
Mehmet Necdet Narin
Kısraklar - Broodmares
MRS ERDEM , ch , 2000 , bred by İsmail Hadioğlu, by Shernazar (IRE), out of Zalara (GB), by Zalazl (USA) (see 4. Sup. to v
3, p : 80)
2009 (May 06), ch, f, MARY WESTEN by Kizilmurat (IRE)
Zeki Demirkıran
MRS LURE (USA) , b , 2000 , bred by Cashmark Farms Inc, by Lure (USA), out of Magic Lass (USA), by Damascus (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 80)
2009 (Mar 06), b, f, BOUNTY HUNTER by Win River Win (USA)
Dicle Kimya D.Paz. N.T.ve G.Şrk.
MS CELINE (IRE) , ch , 1999 , bred by Terence McDonald, by Prince Of Birds (USA), out of Lady Of Man (GB), by So
Blessed (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 80)
2009 (Mar 08), ch, f, FLY WINGS by Strike The Gold (USA)
Zekeriya Ahsen Kurum
MS CLARA , b , 2003 , bred by Osman Hattat, by Marlin (USA), out of Banner (USA), by Known Fact (USA) (see 4. Sup. to v
3, p : 80)
2009 (May 04), b, f, LISABELL by Bosporus (IRE)
Sami Kaya
MS HERO , b , 2002 , bred by Ahmet Cavcav, by Sea Hero (USA), out of Sue's Forgot Me (IRE), by Bluebird (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 82)
2009 (May 12), b, c, KING DROK by West By West (USA)
İsmet Çakmakoğlu
MS. ROSA (IRE) , b , 1999 , bred by Joerg Vasicek, by Alhaarth (IRE), out of Lala Musa (GB), by Kris (GB) (see 3. Sup. to v
3, p : 83)
2009 (Apr 24), b, c, SPEED OF SOUND by Tarsus
İsmail Yılmaz
MUJTAHİDİN KIZI , b , 2000 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Mujtahid (USA), out of Sweat Heart, by Gap Of Dunloe
(FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 83)
2009 (Feb 28), ch, c, POPULAR TO HEART by Commoner
Bülent Bayrak
MUNA , b , 1999 , bred by Mehmet Tansı, by Rakan (USA), out of Ayşegül Hanım, by Barnato (USA) (see 4. Sup. to v 3, p :
80)
2009 (Mar 12), b, c, DÖRT ÇARPI DÖRT by Yavuztay (USA)
Hüseyin Garip
MUWAJAHA (GB) , b , 2000 , bred by Shadwell Estate Company Limited foaled in GB and imported from U.K. in 2009, ( see
GSB v : 44, p : 1598 ), by Night Shift (USA), out of Maraatib (IRE), by Green Desert (USA)
2009 (Apr 09), b, f, MIRABAI by Marju (IRE)
Soner Sökmen
MÜKEMMEL , b , 2002 , bred by Yücel Birol, by Distant Relative (IRE), out of Cinnur, by Gene Kelly (IRE) (see v : 3, p : 40)
2009 (Mar 09), b, f, ÇİNGENEM by Always A Classic (CAN)
Ahmet Yücel Birol
MÜKERREM SULTAN , b , 2004 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Marlin (USA), out of Gale, by Galetto (FR) (see 1. Sup.
to v 3, p : 63)
2009 (Mar 24), ch, c, CLANCY by Strike The Gold (USA)
Mehmet Sabri Tuncer
MÜKTESEP HAK (GB) , b , 1999 , bred by W. Cormack, by Highest Honor (FR), out of Reem El Fala (FR), by Fabulous
Dancer (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 81)
2009 (Mar 02), ch, c, ÇIKMAZHAN by Malkoçoğlu (USA)
Sefa Çıkmaz
82
Kısraklar - Broodmares
MÜŞÜM , b , 2002 , bred by Orhan Bekmezci and Hüsnü Ahmet Giz, by Fantastic Fellow (USA), out of Arista, by Aristocrat
(GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 81)
2009 (Mar 19), b, f, by Strike The Gold (USA)
Ali Müşfik Işık
MY CELLIST , b , 2003 , bred by Nurbiye Gülerce, by Marlin (USA), out of Rose Of Sheba (USA), by Alysheba (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 81)
2009 (Mar 24), b, c, GOLD ONE by River Special (USA)
Nurbiye Gülerce
MY GINETTA , b , 2001 , bred by Haci İpek, by Nursultan, out of Angel Of Musıc, by Sun Music (IRE) (see v : 3, p : 8)
2009 (Feb 05), b, c, LOWMAN by West By West (USA)
Haci İpek
MY LILY , ch , 1997 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Mıchael Jackson, out of Kazaska, by Gerald Martin (IRE) (see 3. Sup.
to v 3, p : 84)
2009 (Mar 24), b, f, KARA YILDIZ by Hanaş
Osman Tanju Güneri
MY LUCK , ch , 2003 , bred by Adil Mert Kaya, by Royal Abjar (USA), out of Bambinur, by Yemken (GB) (see v : 3, p : 17)
2009 (Apr 03), b, c, HATİPOĞLU by Spectrando (IRE)
Ahmet Cenk Yerli
MY PARTNER , b , 2004 , bred by Özcan Matyar, by Toyota I, out of My Top, by High Top (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 120)
2009 (May 02), b, c, SÜZGECİNOĞLU by Ocean Crest (USA)
Salih Süzgeç
MY PEARL , gr , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Always A Classic (CAN), out of L'aixoise (FR), by Shaadi (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 81)
2009,c,dead, by Victory Gallop (CAN)
MY WISH , ch , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Handsome Star (IRE), out of Mega Star, by Eastern Star (see 4. Sup. to
v 3, p : 82)
2009 (Apr 26), ch, f, OLANAS by Always A Classic (CAN)
Erdinç Saltabaş
MYFANWY , b , 1996 , bred by Sadık Eliyeşil, by Toraman, out of Flore, by Kılıçaslan (see 4. Sup. to v 3, p : 82)
2009, barren to Türcosel
MYSTERY QUEST (IRE) , ch , 2001 , bred by Petra Bloodstock Agency Ltd., by Rainbow Quest (USA), out of Mistreat (GB),
by Gay Mecene (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 82)
2009 (Apr 03), b, c, BUSINESS KID by Sri Pekan (USA)
Merih Kurt (Ayrancı)
NADİDEM , b , 2003 , bred by Can Polat Eyigün, by Bin Ajwaad (IRE), out of Naid, by Fasht Eldebl (GB) (see v : 3, p : 138)
2009 (Mar 10), b, f, CEREN ON by Marlin (USA)
Arif Ertan Erkekoğlu
NAGM (USA) , b , 2000 , bred by Shadwell Farm Inc., by Kayrawan (USA), out of Hamasah (USA), by Irish River (FR) (see 4.
Sup. to v 3, p : 82)
2009 (Apr 01), b, f, GOLD ANGEL by Divine Light (JPN)
Şaban Şerif Saraçoğlu
NAİM CEYLANI , ch , 2003 , bred by Ali Naim, by Thunder Bolt I, out of Agathaumas (GER), by Hamas (IRE) (see 4. Sup. to
v 3, p : 82)
2009 (May 10), b, c, GOLDEN BOY by Runner Boy
Ali Naim
83
Kısraklar - Broodmares
NALIN FIRTINASI , b , 2005 , bred by Saim Durmuş, by Marlin (USA), out of Last Queen, by Play Boy I (see 1. Sup. to v 3, p
: 99)
2009, barren to Türcosel
NAMRUN , b , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Night Shift (USA), out of Ribbon Falls (GB), by Lure (USA) (see 4. Sup. to v 3,
p : 82)
2009 (Mar 04), b, f, BANDİDAS by Goldat (GB)
Abdullah Selim Oktav
NART SASRUKA , ch , 2000 , bred by Fethi Atan, by Always A Classic (CAN), out of Saafend (GB), by Sayf El Arab (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 83)
2009 (May 06), ch, f, BELENBAŞI GÜZELİ by Akindayim (IRE)
Alaattin Yenilmez
NATIVE QUEEN (FR) , b , 1999 , bred by Elevage De Bois Carrouges foaled in FR and imported from U.K. in 2006, ( see SBF
v : 53 ), by Desert King (IRE), out of Native Twine (GB), by Be My Native (USA)
2009 (Mar 11), b, f, QUEENLAGINA by Bin Ajwaad (IRE)
Vehbi Hakan Keleş
NAVAJO , b , 1999 , bred by Kemal Kurt, by Tejano Run (USA), out of Tease (USA), by Clever Trick (USA) (see 4. Sup. to v
3, p : 83)
2009 (Mar 29), b, f, ADAMANT by Unaccounted For (USA)
Kemal Kurt
NAZ HANIM , gr , 1996 , bred by Ahmet Kavran, by Bankocu, out of Nasibe I, by My Volga Boatman (USA) (see 3. Sup. to v
3, p : 86)
2009 (Feb 11), ch, c, EMPTY BLUE by Unaccounted For (USA)
Ahmet Kavran
NAZAR , ch , 2002 , bred by Uğur Alp Atan, by Lear White (USA), out of Jocker Dancer, by Crofter (USA) (see 4. Sup. to v 3,
p : 83)
2009 (Mar 22), ch, c, YİĞİT OĞLUM by Bosporus (IRE)
Yavuz Tunç
NAZLICAN , b , 1994 , bred by Mehmet Laflı, by Aristocrat (GB), out of Hatıra I, by Toraman (see 4. Sup. to v 3, p : 83)
2009,early abortion, by Sri Pekan (USA)
NAZLIKIZ , b , 2004 , bred by Alaattin Karaca, by Ocean Crest (USA), out of Nazlıcan, by Aristocrat (GB) (see 1. Sup. to v 3,
p : 121)
2009 (Jan 18), gr, f, BLACK CHARM by Ozanım
Alaattin Karaca
NAZO , b , 2003 , bred by Erman Çıkıllı, by Sri Pekan (USA), out of Simel, by Barnato (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 86)
2009 (May 01), b, f, GÜLER SULTAN by Red Bishop (USA)
Erman Çıkıllı
NEDİMEM , b , 1991 , bred by Nafiz Kurt, by Ghathanfar (USA), out of Edalım, by Calaboose (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 99)
2009 (Apr 01), ch, c, LOLO by Ceyhanlı
Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu
NEFERTARİ , ch , 1998 , bred by Berrin Gedik, by Sakab (FR), out of Nyastaranga (FR), by Hul A Hul (USA) (see 3. Sup. to v
3, p : 86)
2009,f,dead, by Green Gönen
84
Kısraklar - Broodmares
NEHOŞ , ch , 1995 , bred by Alim Melih Kura, by Bachelor Party (IRE), out of Last Gırl, by Dersim (see 4. Sup. to v 3, p : 83)
2009 (May 21), ch, c, CLUBBER by Always A Classic (CAN)
Arzı Karapire
NELIA , b , 2003 , bred by Osman Hattat, by Doyoun (IRE), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE) (see v : 3, p : 181)
2009 (Mar 02), b, f, MELIA by Mountain Cat (USA)
Fikret Kaya
NEMO , b , 2003 , bred by Ayşe Sağman, by Mountain Cat (USA), out of Exeptıon, by Lockton (GB) (see v : 3, p : 59)
2009 (Mar 05), b, c, LE LUCO by Okawango (USA)
Esra Çizmeci Yetkin
NENAGH (IRE) , b , 2002 , bred by Barouche Stud Ireland Ltd, by Barathea (IRE), out of Nishan (GB), by Nashwan (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 84)
2009 (Apr 11), b, f, MY EAGLE GIRL by Eagle Eyed (USA)
Süleyman Bülent Karabağlı
NESLİHATUN (IRE) , b , 2001 , bred by Ahmet Cavcav, by Dr Devious (IRE), out of Bohemienne (USA), by Polish Navy
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 84)
2009 (Apr 19), b, f, FAGUS by Karakol (IRE)
Ahmet Cavcav
NESRİNA , ch , 2002 , bred by Hanzade Erüç, by Fantastic Fellow (USA), out of Acuba, by Bachelor Party (IRE) (see 4. Sup. to
v 3, p : 84)
2009 (Mar 18), ch, c, MERRYGANTRY by Medya
Şenay Çalışkan
NEŞECAN , b , 2001 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Armanasco (IRE), out of Welldone, by Lockton (GB) (see 4. Sup. to v 3,
p : 84)
2009, no return to Sri Pekan (USA)
NETRUN (GB) , b , 1997 , bred by Adem Erdölek, by Brief Truce (USA), out of Glacial Moon (USA), by Arctic Tern (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 84)
2009 (Mar 21), b, f, LAISSEZ PASSER by Always A Classic (CAN)
Nazmi Filibeli
NEVER SAY , b , 2005 , bred by Alim Melih Kura, by Sri Pekan (USA), out of Your Wıfe Never, by Palace Pageant (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 190)
2009 (Mar 19), b, f, LEMYEZEL by Argaeus (GB)
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
NEVİNOV , b , 2003 , bred by Ali Topal, by Mull Of Kintyre (USA), out of Sahayb (GB), by Green Desert (USA) (see v : 3, p :
170)
2009 (Jan 17), b, c, WEIRDO by Eagle Eyed (USA)
Ali Topal
NEVRA , b , 2000 , bred by İbrahim Arıkan, by Cuma, out of Ytucky, by Eastern Star (see v : 3, p : 219)
2009 (Jun 17), b, c, LIKE THE WIND by Always Surprıse
G. K. Erol Yılmaz Arıkan
NEW BLOOD , ch , 1992 , bred by Şener Koyuncuoğlu, by Lockton (GB), out of Madonna I, by Cock Robin (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 87)
2009 (Mar 08), b, c, SILVER SURFER by Spectrando (IRE)
85
Mehmet Sencer Girgin
Kısraklar - Broodmares
NEW DANCER , b , 2002 , bred by Cenk Türk, by Victory Note (USA), out of Laurienne (USA), by Northern Baby (CAN) (see
4. Sup. to v 3, p : 84)
2009 (Mar 02), b, f, PUDUHEPA by Scream To Scream (IRE)
Fedai Kahraman
NIGHT DREAMING , ch , 2001 , bred by Avram Barokas, by Eagle Eyed (USA), out of Day Dreaming (GB), by Efisio (GB)
(see 3. Sup. to v 3, p : 87)
2009 (Mar 16), b, f, LABE by Maynatay
Burhanettin Şen
NIGHT MAIDEN (USA) , b , 2002 , bred by Newgate Stud Farm Inc, by Saint Ballado (CAN), out of Midnight Air (USA), by
Green Dancer (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 84)
2009 (Feb 02), b, f, VALLETTA by Red Bishop (USA)
Serdal Adalı
NIHONPILLOW KRISTI (IRE) , ch , 2000 , bred by I.W. Allan, by Entrepreneur (GB), out of Escrime (USA), by Sharpen Up
(GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 85)
2009 (Mar 01), ch, f, INNOCENCE by Mountain Cat (USA)
Derviş Meral
NIKITA (GB) , b , 1997 , bred by Tedwood Bloodstock Ltd, by Reprimand (GB), out of Pretty Thing (GB), by Star Appeal
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 88)
2009 (Feb 08), b, c, DARK RAIN by Win River Win (USA)
Tankut Sarıaslan
NIMBLE FANTASY (USA) , b , 2000 , bred by Juddmonte Farms Inc foaled in GB and imported from U.K. in 2008, (see
AM.SB Electronic ), by Lear Fan (USA), out of Nimble Feet (USA), by Danzig (USA)
2009 (Mar 02), b, f, SORGENTE by Bahri (USA)
Pınar Aracı
NITRO AND ROSES , b , 2004 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Nitro (GB), out of Champagne'n Roses (GB), by Chief
Singer (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 33)
2009 (Apr 03), b, f, DEDEKTİF MUALLA by West By West (USA)
Oğuz Kaan Özalp
NIZALY (GB) , b , 1998 , bred by Yıldırım Gelgin, by Rainbow Quest (USA), out of Mistle Thrush (USA), by Storm Bird
(CAN) (see 4. Sup. to v 3, p : 85)
2009 (Apr 10), b, c, WINNERS WAY by Win River Win (USA)
Yıldırım Gelgin
NİDA , ch , 2002 , bred by Mustafa Selçuk San, by Sea Hero (USA), out of Twıst Of Faıth, by Knight Line Dancer (IRE) (see 3.
Sup. to v 3, p : 88)
2009 (Mar 29), b, f, MACKHALIA by Eagle Eyed (USA)
Mustafa Molu
NİMET , b , 1995 , bred by Nuri Dürüst, by Barnato (USA), out of Loçkam, by Columnist (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 85)
2009 (Feb 28), b, f, NEZİHE by Ceyhanlı
Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu
NİSANDAN (GB) , ch , 1995 , bred by Gainsborough Stud Management and Ltd , by Soviet Star (USA), out of Desert Wish
(GB), by Shirley Heights (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 85)
2009 (Feb 08), ch, f, BLUE JEANS by Bullmarket
Adem Erdölek
NO KIDDING , ch , 1992 , bred by Odhan Baykara, by Bachelor Party (IRE), out of Perceive (USA), by Nureyev (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 88)
2009 (May 19), ch, f, EPEK HALA by River Special (USA)
86
Ömer Yazgılı
Kısraklar - Broodmares
NOA NOA (IRE) , b , 2001 , bred by Emilio Borromeo , by Beat Of Drums (GB), out of Drifa (ITY), by Hamas (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 85)
2009 (Apr 01), b, f, ALMINA GIRL by Unaccounted For (USA)
Dicle Kimya D.Paz. N.T.ve G.Şrk.
NOBLE DAME , b , 2004 , bred by Tayral Tutumlu, by Bullmarket, out of Full Orchestra (GB), by Shirley Heights (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 62)
2009 (Mar 04), b, c, DAHİ by Akindayim (IRE)
Tayral Tutumlu
NOBLE SINGER (GB) , ch , 1989 , bred by Stetchworth Park Stud Ltd, by Vaguely Noble (IRE), out of Shark Song (GB), by
Song (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 85)
2009 (Apr 05), b, f, OCEAN LADY by Avangard (IRE)
İsmail Hadioğlu
NOFRET , ch , 2003 , bred by Berrin Gedik, by Mujtahid (USA), out of Nefertari, by Sakab (FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 85)
2009 (Apr 19), ch, c, COPPER GREEN by Green Gönen
Berrin Gedik
NOKTA (IRE) , ch , 2000 , bred by Ömer Halim Aydın, by Woodborough (USA), out of Angelique (GB), by Soviet Star (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 89)
2009 (Mar 02), b, c, PHOSPHOROS by Spectrando (IRE)
Ahmet Cenk Yerli
NORDIC RIDDLE (IRE) , b , 1994 , bred by Peter Thome, by Royal Academy (USA), out of Nordic Soprano (IRE), by
Nordico (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 89)
2009,c,dead, by Yavuz Star
NUIT DE FETE (FR) , b , 1994 , bred by Baron Guy De Rothschild, by Night Shift (USA), out of Hot Favourite (FR), by Fast
Topaze (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 125)
2009 (May 05), b, c, NURHAK by Bin Ajwaad (IRE)
Ömer Faruk Girgin
NUNİ , b , 2003 , bred by Nevzat Ünlü, by Mountain Cat (USA), out of Pearl, by Al Murtajaz (USA) (see v : 3, p : 152)
2009 (Mar 20), b, c, SIMAO by Velociraptor (GB)
Hilmi Turhan Üner
NURÇEM (IRE) , b , 1999 , bred by Azienda Agricola and Francesca di Salice Luciano, by Dolphin Street (FR), out of Dancing
Light (GB), by Dancer's Image (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 89)
2009 (Mar 08), b, f, by Okawango (USA)
Abdülkadir Yeniçıkan
NURTEPE , b , 1999 , bred by Adem Erdölek, by Shareef Dancer (USA), out of Tarwara (IRE), by Dominion (GB) (see 4. Sup.
to v 3, p : 86)
2009 (Feb 12), b, c, NOTER by Bullmarket
Tayral Tutumlu
OCEAN'S ELEVEN , b , 2002 , bred by Necmi Şölen, by Ocean Crest (USA), out of Aşkım, by Laughing Matter (USA) (see v
: 3, p : 12)
2009 (Apr 16), b, f, YAŞAM PINARIM by Indochına
Necmi Şölen
OCEAN BREEZE , b , 2002 , bred by Sabahattin Uluçay, by Ocean Crest (USA), out of Gold Gırl, by Gold Guard (see v : 3, p :
75)
2009 (Apr 01), ch, f, OCEANS STORM by Mr Nobel
Kerim Uyanık
87
Kısraklar - Broodmares
OCEAN QUEEN , b , 2002 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bizim Ayancikli (IRE), out of Crypto Slew (USA), by
Cryptoclearance (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 86)
2009 (Mar 11), ch, f, ATEŞ ZAMANI by Strike The Gold (USA)
Zafer Çalışkan
OCEAN ROSE , b , 2001 , bred by Sami Uluçay, by Ocean Crest (USA), out of Kepezli, by Moun A'mour (see 4. Sup. to v 3, p
: 86)
2009 (Apr 18), b, c, CRIXUS by Bin Ajwaad (IRE)
Sabahattin Uluçay
OCEAN SUNRISE (IRE) , b , 2003 , bred by King Bloodstock, by Danehill (USA), out of Wind Silence (USA), by A.p. Indy
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 87)
2009 (Mar 01), b, f, HOW COME by Sri Pekan (USA)
Zuhal Kurt Yıldırım
OCTOBER BABY , b , 2005 , bred by Tayral Tutumlu, by Eagle Eyed (USA), out of Full Orchestra (GB), by Shirley Heights
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 62)
2009,f,dead, by River Special (USA)
OGALO , ch , 2001 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Ovada (USA), by Sewickley (USA) (see 3. Sup. to v 3, p
: 90)
2009 (Mar 05), ch, c, OLDMAN RIVER by River Special (USA)
Şerafettin Gedik
OKTORU , b , 1996 , bred by Behçet Homurlu, by Aristocrat (GB), out of Take A Cup (IRE), by Godswalk (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 103)
2009 (Feb 26), b, c, ADRIKAN by Strike The Gold (USA)
Mehmet Şafak Akpınar
OLGA , b , 2003 , bred by Belma Tezcanlılar (Binici) and Orhan Eraksan, by Sri Pekan (USA), out of Karamela, by Uğurtay
(see v : 3, p : 99)
2009 (Apr 22), b, f, VIOLENT STORM by Victory Gallop (CAN)
İdil Shannak
ONTHEREBOUND (USA) , b , 1996 , bred by Augustin Stable, by Dayjur (USA), out of Heartbreak (USA), by Stage Door
Johnny (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 90)
2009 (Mar 20), b, c, by Dylan Thomas (IRE)
Serdal Adalı
OPERATIC (GB) , b , 1995 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Goofalik (USA), out of Choir Mistress (GB), by Chief Singer
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 87)
2009 (Mar 28), b, c, WIND SPEED by Kurtaran (IRE)
Cüneyt Cindaruk
ORANGE GARDEN , b , 2003 , bred by İlyas Çokay, by Manila (USA), out of Çöl Orkidesi (GB), by Terimon (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 87)
2009,early abortion, by My Bolt
ORATSIO (IRE) , ch , 1998 , bred by John and Hugh Naughton, by Eagle Eyed (USA), out of New Rochelle (IRE), by
Lafontaine (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 87)
2009 (Mar 26), ch, c, IRONS HONOR by Sea Hero (USA)
Davide Franco
ORIBI (GB) , b , 1989 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Top Ville (IRE), out of Regent's Fawn (CAN),
by Vice Regent (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 91)
2009 (Apr 13), b, c, ATAKAN BEY by Kaneko
Cihan Arş
88
Kısraklar - Broodmares
ORİNDİNKİ , b , 2005 , bred by Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk., by Mountain Cat (USA), out of Antakiya (IRE),
by Ela-Mana-Mou (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 9)
2009 (Jun 03), ch, c, SİPİ LİNG by Bosporus (IRE)
Dicle Kimya D.Paz. N.T.ve G.Şrk.
ORNELLA , b , 2005 , bred by Ekmel Dizdaroğlu, by Centaur (GB), out of Nokta (IRE), by Woodborough (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 124)
2009,early abortion, by Comodor
ORPHAN , b , 1999 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Bishop Of Cashel (GB), out of Storm Nymph (USA), by Storm Bird
(CAN) (see 4. Sup. to v 3, p : 87)
2009 (Mar 01), ch, f, KISS THE RAIN by Royal Abjar (USA)
Mehmet Sabri Tuncer
ORSA (IRE) , ch , 2000 , bred by Khorshed and Ian Deane, by Lion Cavern (USA), out of Iradah (USA), by Topsider (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 87)
2009 (Mar 27), ch, f, GÜLEDANUR by Marlin (USA)
Levent Demirgüreş
ORTAGENA , b , 2002 , bred by İsmet Çakmakoğlu, by Strike The Gold (USA), out of Katarına, by Cartegena (see v : 3, p :
100)
2009 (Mar 25), b, f, ACTARGO by West By West (USA)
İsmet Çakmakoğlu
OSTOPET (IRE) , b , 2001 , bred by E. Kopica And M. Rosenfeld, by Priolo (USA), out of Ostrusa (AUT), by Rustan (HUN)
(see 4. Sup. to v 3, p : 87)
2009 (Apr 26), b, c, VIRTUES CHAMP by Strike The Gold (USA)
Recep Avşar
OUT OF TIME , b , 2002 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Gold Jubılee, by Damister (USA) (see 4. Sup. to v 3,
p : 88)
2009 (Mar 31), b, c, SIR BATU by Okawango (USA)
Ahmet Aytar
OUTCRY (GB) , b , 1996 , bred by Hascombe and Valiant Studs., by Caerleon (USA), out of In Full Cry (USA), by Seattle
Slew (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 88)
2009 (Feb 27), b, c, MADE IN HEAVEN by Bin Ajwaad (IRE)
Hünkar Adalı
OVADA (USA) , gr , 1992 , bred by Gerhard Von Finck, by Sewickley (USA), out of Orminda (FR), by Bellypha (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 88)
2009,slipped foal, by Victory Gallop (CAN)
ÖZBEK GÜZELİ , b , 2004 , bred by Sir-El Elektrik, by Red Route (GB), out of River Low (IRE), by Lafontaine (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 88)
2009 (Mar 15), b, f, SUR AĞACI by Commoner
Hüseyin Demirkıran
ÖZDENİZ , b , 2003 , bred by Hülya Şenay Özdeniz, by Mountain Cat (USA), out of Çöl Kuşu, by Safawan (IRE) (see v : 3, p :
44)
2009, barren to Sunday Surprıse
ÖZDENTAY , b , 1996 , bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Uğurtay, out of Raın Gırl, by Sanane (FR) (see 4. Sup. to v 3, p :
157)
2009 (May 27), b, f, BAYRAKLI by Manila (USA)
Ahmet Erdoğan Atagün
89
Kısraklar - Broodmares
ÖZGÜR STAR (IRE) , b , 1999 , bred by Sweetmans Bloodstock, by Lake Coniston (IRE), out of Sun On The Spey (GB), by
Glint Of Gold (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 92)
2009 (Mar 06), ch, c, MY BOLT SON by My Bolt
Ahmet Aytar
ÖZKÖK , ch , 1995 , bred by Orhan Özsoy, by Uğurtay, out of Gurbet, by Running Mill (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 88)
2009, not covered in 2008
PALLINA (GB) , b , 1998 , bred by Fares Stables Ltd, by Emperor Jones (USA), out of Blumarin (IRE), by Scenic (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 89)
2009,slipped foal, by Common Grounds (GB)
PANKIZI , ch , 2003 , bred by Nevzat Seyok, by Marlin (USA), out of Cybill (IRE), by Law Society (USA) (see v : 3, p : 43)
2009 (Mar 13), ch, c, KURTARICI by Scream To Scream (IRE)
Salim Kurtarıcı
PAOENIA (IRE) , ch , 1998 , bred by Kildaragh Stud, by Pelder (IRE), out of Tropicaro (FR), by Caro (IRE) (see 4. Sup. to v 3,
p : 89)
2009 (Mar 26), ch, f, WEST WIND by Strike The Gold (USA)
Mozaik Şarap. Tr. Hy. San.Tic.Ltd.Şti
PAPATYA I , b , 1992 , bred by Oya Erkkul, by Barbar, out of Michael's Niece (GB), by Great Nephew (GB) (see 3. Sup. to v
3, p : 92)
2009 (Jan 30), b, f, QUEENS OF KARANS by Grand Reis
Taner Altın
PARADİN , ch , 2003 , bred by Duran Aytar, by River Special (USA), out of Sonbere (GB), by Electric (GB) (see v : 3, p : 187)
2009, barren to My Bolt
PARISEAN LOVE (FR) , b , 1999 , bred by Stonersıde Stable Ltd, by Revoque (IRE), out of Internet (GB), by Tender King
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 89)
2009 (Jan 29), b, c, EMİN FLEX by Bin Ajwaad (IRE)
Bülent Taşçı
PARLAKKIZ , ch , 1999 , bred by Sedat Özcan, by Shining Steel (GB), out of Gay Petıt, by Lockton (GB) (see 3. Sup. to v 3, p
: 92)
2009 (Mar 26), ch, f, SAMİYE LOVE by Grand Wolf
Ömer Turgay Ulçay
PART TIME LOVER , b , 2004 , bred by Serdal Adalı, by Sri Pekan (USA), out of Miss Salsa Dancer (GB), by Salse (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 114)
2009 (Apr 03), b, c, FULL TIME LOVER by Bin Ajwaad (IRE)
Serdal Adalı
PASSEPARTOUT , b , 2000 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Perugino (USA), out of Zip (GB), by Persian Bold (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 89)
2009 (Apr 30), b, f, SHINING BEAUTY by Strike The Gold (USA)
Nazmi Filibeli
PATUŞKA (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs Catherine Geary, by Idris (IRE), out of Nordic Queen (IRE), by Nordico (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 89)
2009 (Apr 28), b, c, PRESENT ARMS by Royal Abjar (USA)
90
Ömer Faruk Girgin
Kısraklar - Broodmares
PAWNEE RHYTHM (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs Clodagh McStay, by Marju (IRE), out of Mermaid Beach (GB), by Slew
O'gold (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 93)
2009 (Jan 19), b, c, PEE WEE by Sri Pekan (USA)
Musa Demirsel
PEAK VIEWING (IRE) , b , 1997 , bred by Airlie Stud , by Sri Pekan (USA), out of Mrs Ting (USA), by Lyphard (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 89)
2009 (Feb 28), b, c, KALAHARİ by Strike The Gold (USA)
Kemal Kurt
PEARL , b , 1990 , bred by Utku Doğdu, by Al Murtajaz (USA), out of My Carami (FR), by Polyfoto (GB) (see 3. Sup. to v 3, p
: 93)
2009 (Mar 16), b, f, AYŞE HANIM by Dinyeper (GB)
Nevzat Ünlü
PEBBLEDASH (GB) , b , 1993 , bred by Duncan A. McGregor, by Great Commotion (USA), out of Near The End (IRE), by
Shirley Heights (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 89)
2009 (Mar 24), b, f, SWEET FAIR by Royal Abjar (USA)
Vehbi Hakan Keleş
PEÇENEK , ch , 1993 , bred by Odhan Baykara, by Bachelor Party (IRE), out of Hancan, by Kılıçaslan (see 2. Sup. to v 3, p :
106)
2009 (Mar 20), gr, f, SPARK SHINE by Baranoviçi
Talat Öner
PEKGÜZEL , b , 2004 , bred by Edip Çizmeci, by Marlin (USA), out of Çokşeker, by Hoy (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 89)
2009 (Feb 26), b, f, MIRAMANEE by Mountain Cat (USA)
Edip Çizmeci
PENKY HENKY , ch , 1993 , bred by Emin Çılgın, by Gold Guard, out of Hanky Penky, by Yemken (GB) (see 3. Sup. to v 3, p
: 93)
2009 (Mar 19), ch, f, VISCOSIA by Akindayim (IRE)
Yaşar Gölbaş
PENTA (GB) , ch , 1997 , bred by Dandy's Farm, by Pursuit Of Love (GB), out of Jamarj (GB), by Tyrnavos (GB) (see 2. Sup.
to v 3, p : 107)
2009 (Jun 27), b, f, FİTALİK by Attila
Dicle Kimya D.Paz. N.T.ve G.Şrk.
PEPPER POT , b , 2003 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Sri Pekan (USA), out of Lyra , by Castle Rising (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 90)
2009 (Apr 18), b, c, BENEDETTO by Unaccounted For (USA)
Esra Atman Özyiğit
PERGOLA (GB) , b , 1998 , bred by Mrs P.A.Clark , by Mtoto (GB), out of Best Girl Friend (GB), by Sharrood (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 90)
2009 (Apr 23), b, f, SUGAR LOAF by Bosporus (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
PERİAMBER , ch , 1994 , bred by Cihan Erdivan, by Civan, out of Mimosa, by Seymour Hicks (FR) (see 2. Sup. to v 3, p :
107)
2009,f,dead, by Always A Classic (CAN)
PERSEPHONE , b , 2002 , bred by Hatice Somtürk, by Law Society (USA), out of Mesitas (GER), by Surumu (GER) (see v :
3, p : 127)
2009 (Feb 24), b, c, DENİZ ATI by Kurtaran (IRE)
Hatice Somtürk
Died in 2009
91
Kısraklar - Broodmares
PERVASIZ , b , 2002 , bred by Ali Şahin, by West By West (USA), out of Perva, by Çukurova (see v : 3, p : 153)
2009 (Mar 28), b, c, SİYATE by Emperador
Cenk Yener
PETIX (FR) , gr , 1998 , bred by Dayton Limited, by Linamix (FR), out of Charme Discret (GB), by Glint Of Gold (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 90)
2009 (Apr 18), gr, f, GLAYIR by Steam Roller
Oktay Serici
PHELLOS , gr , 1994 , bred by Atilla Midilli, by Cock Robin (USA), out of Karanfil, by Afayoon I (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p :
90)
2009 (Apr 04), b, f, PİSTLERİN SULTANI by Hanaş
Osman Tanju Güneri
PICARDY (GB) , b , 1991 , bred by Snailwell Stud Co Ltd, by Polish Precedent (USA), out of Opale (GB), by Busted (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 94)
2009 (Apr 30), b, c, GAKKOŞ ÖMER by Sümen
İbrahim Gökbaş
PIECE OF CAKE , ch , 2001 , bred by Ersan Özbelge, by Mujtahid (USA), out of Sala (USA), by Cryptoclearance (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 90)
2009 (Mar 21), b, f, SILVERLION by Okawango (USA)
Ersan Özbelge
PIMIENTA , b , 2001 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Manila (USA), out of Cessy, by Castle Rising (GB) (see 4. Sup. to
v 3, p : 90)
2009 (Feb 26), b, c, VISHNU by Bin Ajwaad (IRE)
Begüm Atman Karataş
PINARCA KIZI , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Perugino (USA), out of O La Bamba (IRE), by Commanche Run
(GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 94)
2009 (Mar 15), b, c, KARAGÖZ EFE by Aras (IRE)
Hüsnü Karagöz
PINK SNOW , b , 2000 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Pro Gay, out of Kashmiri Snow (GB), by Shirley Heights (GB) (see
4. Sup. to v 3, p : 91)
2009 (Apr 14), b, c, SNOWANGO by Okawango (USA)
Mehmet Necdet Narin
PIOMBO (IRE) , ch , 1999 , bred by Mrs J. Costelloe, by Grand Lodge (USA), out of Peace Dividend (IRE), by Alzao (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 108)
2009 (Mar 13), b, c, THREE TEN by Kurtaran (IRE)
Emre Ergökçen
PISTOL PRINCESS , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Beretta, out of Party Prıncess, by Bachelor Party (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 91)
2009 (Feb 27), ch, c, GRINGO by Green Gönen
Ali Levent Dilmaç
PİNİKA , b , 2003 , bred by Tarık Aydın, by Doyoun (IRE), out of Lady Elemis, by Rakan (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 91)
2009 (Mar 07), b, c, by Okawango (USA)
Tarık Aydın
PLATANUS (IRE) , b , 1998 , bred by Camugue Stud Ltd., by General Monash (USA), out of Beyond Words (IRE), by Ballad
Rock (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 91)
2009 (Mar 06), b, c, THE LAST TIYHTER by Commoner
Ahmet Demirkıran
92
Kısraklar - Broodmares
PLAYA BLANCA , gr , 1996 , bred by Davide Franco, by Laughing Matter (USA), out of Blame (USA), by Far North (CAN)
(see 3. Sup. to v 3, p : 94)
2009 (Feb 15), gr, c, MONTPLAY by Unaccounted For (USA)
Nisso Benhason
PLEASANT HEART (USA) , b , 1998 , bred by Augustin Stable foaled in USA and imported from USA in 2008, (see AM.SB
Electronic ), by Pleasant Colony (USA), out of Heartbreak (USA), by Stage Door Johnny (USA)
2009 (Mar 14), b, c, CONCRETE by Dixie Union (USA)
Serdal Adalı
POBEDA , b , 2003 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Sri Pekan (USA), out of Elbruz (FR), by Le Glorieux (GB) (see 4. Sup.
to v 3, p : 91)
2009 (Mar 18), b, c, İZMİR EFESİ by Doğu (FR)
Mustafa Doruk Yılmaz
POLIN (GB) , ch , 1998 , bred by J. Godfrey, by Wolfhound (USA), out of Lotus Moon (GB), by Shareef Dancer (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 95)
2009,dead foal, by Always A Classic (CAN)
POLISH HONOUR (USA) , b , 1988 , bred by Kennelot Stables Ltd., by Danzig Connection (USA), out of Royal Honoree
(USA), by Round Table (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 95)
2009 (Feb 25), b, f, LADY HONOR by Bullmarket
Mehmet Gündoğdu
POPÜLİST , b , 2003 , bred by Hasan İbrahim Sarıgöllü, by Shining Steel (GB), out of Pop Star, by Gerald Martin (IRE) (see v
: 3, p : 156)
2009 (Feb 26), b, f, DENİZ PRENSESİ by Dinyeper (GB)
Orhan Ünlü
PORTA DELGADO (IRE) , b , 1995 , bred by Deerpark Stud, by Second Set (IRE), out of Bounayya (USA), by Al Nasr (FR)
(see 4. Sup. to v 3, p : 91)
2009 (Apr 09), b, c, YÜCELHAN by Strike The Gold (USA)
Alsem Charles Roidi and Sema Roidi
PORTAKALÇİÇEĞİ , b , 1995 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Toraman, out of Minika, by Karayel (see 4. Sup.
to v 3, p : 91)
2009,dead foal, by Ultramar
POT POURRİ , b , 1993 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Lockton (GB), out of Locath (GB), by Lochnager (GB) (see 4. Sup. to
v 3, p : 92)
2009 (Mar 30), ch, c, AROLATS DREAM by Bosporus (IRE)
Mehmet Metin Arolat
POWER OF GIRL , b , 1994 , bred by Murat Karasu, by Laughing Matter (USA), out of Trıanon, by Our Guile (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 95)
2009 (Jun 11), ch, f, CIAO BELLA by Bosporus (IRE)
Semih Uygan
POYRAZ ÇEŞME (GB) , ch , 1998 , bred by Wyck Hall Stud Ltd., by Most Welcome (GB), out of Springtime Sugar (USA), by
Halo (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 95)
2009,f,dead, by Sun Music (IRE)
PRENSES KÜBRA , ch , 2003 , bred by Mustafa Akkaya, by Ocean Crest (USA), out of Delilo, by Hombre I (see v : 3, p : 48)
2009 (Jan 28), b, f, KUM TANESİ by Velociraptor (GB)
Hilmi Turhan Üner
93
Kısraklar - Broodmares
PRENSESLERİN DANSI , ch , 2002 , bred by Erol İşeri, by Mujtahid (USA), out of Şeyda, by Electric (GB) (see v : 3, p : 194)
2009 (Jan 21), ch, c, GOLD ANWIL by Always A Classic (CAN)
Erol İşeri
PRIMAVERA II , b , 1990 , bred by Erol Karasu, by Castle Rising (GB), out of Reginia (FR), by Pharly (FR) (see 3. Sup. to v
3, p : 96)
2009 (Apr 11), b, f, EGELİ KIZ by Erener
Bülent Ak
PRIMELTA (GB) , b , 1993 , bred by P. Valentine, by Primo Dominie (GB), out of Pounelta (GB), by Tachypous (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 92)
2009,c,dead, by Victory Gallop (CAN)
PRINCESS GALINA (IRE) , b , 1998 , bred by Regulus Bloodstock Company, by Spectrum (IRE), out of Princess Pavlova
(IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 92)
2009 (Apr 14), b, f, PRINCESS SEAHERO by Sea Hero (USA)
Necati Demirkol
PRINCESS PROCLA (IRE) , b , 2004 , bred by John Drawn And Tony Lewis foaled in IRE and imported from U.K. in 2009,
( see GSB v : 45, p : 2759 ), by Barathea (IRE), out of Peace In The Park (IRE), by Ahonoora (GB)
2009 (Feb 18), b, f, WOZNIACKI by Tiger Hill (IRE)
Yusuf Kağan Gürsoy
PRINCESS RANIA , b , 2003 , bred by Burhanettin Şen, by Unaccounted For (USA), out of Cycas, by Lockton (GB) (see v : 3,
p : 43)
2009, no return to Maynatay
PRINCESS RENESIS (IRE) , gr , 2001 , bred by W.G. Mckinley , by Perugino (USA), out of Tajarib (IRE), by Last Tycoon
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 92)
2009 (Mar 21), b, f, PRINCESS FUNDA by Sea Hero (USA)
Necati Demirkol
PRINCESS SELEN (IRE) , b , 1997 , bred by Christopher Maye, by Blues Traveller (IRE), out of Impressive Lady (GB), by
Mr Fluorocarbon (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 96)
2009 (Feb 26), b, f, SEDRUS by Karakol (IRE)
Ahmet Cavcav
PRINCIPESSA , b , 1997 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Palace Pageant (USA), out of Minika, by Karayel (see
4. Sup. to v 3, p : 92)
2009 (Apr 01), b, f, PRINCI FIRE by Karabeyhan (GB)
Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil
PROVOCATIVE TOUCH (USA) , b , 2003 , bred by Live Oak Stud foaled in USA and imported from USA in 2008, (see
AM.SB Electronic ), by Touch Gold (USA), out of Don't Read My Lips (USA), by Turkoman (USA)
2009 (Feb 08), ch, c, GOOD AS GOLD by Songandaprayer (USA)
Serdal Adalı
PUCCI (GB) , b , 1997 , bred by Dunchurch Lodge Stud and and Mrs A. Johnstone, by Hernando (FR), out of Line Of Cards
(GB), by High Line (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 93)
2009 (Apr 24), ch, c, RED FIRE by Red Bishop (USA)
İsa Arslan
PUNTO (IRE) , ch , 1999 , bred by S. Connolly, by Lake Coniston (IRE), out of Home Comforts (GB), by Most Welcome (GB)
(see 4. Sup. to v 3, p : 93)
2009 (Jan 19), b, f, TWINLUCK by Velociraptor (GB)
Serdar Kemal Özçolak
94
Kısraklar - Broodmares
QUADRIGA (GER) , b , 1996 , bred by Baronrath Stud Ltd., by Bob Back (USA), out of Quality Of Life (IRE), by Auction
Ring (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 97)
2009 (May 05), b, c, BOSSY by Sports Hero (USA)
Erhan Kum
QUEEN'S RUNNER (USA) , b , 2003 , bred by Bill Dufour foaled in USA and imported from USA in 2009, (see AM.SB
Electronic ), by El Corredor (USA), out of Adriatic Queen (USA), by Silver Buck (USA)
2009 (Apr 26), b, c, ÜÇ ZİRVE by Teuflesberg (USA)
Ayten Günay and Belma Toksipahi
QUEEN BEE , b , 1994 , bred by Hüseyin Mert Aksoy, by Barnato (USA), out of Yıldızhan I, by Prınce Charmıng (see 4. Sup.
to v 3, p : 93)
2009 (Apr 20), b, f, COMMANDER BEE by Last Commander (USA)
Derya Esin
QUEEN OF SPADES , b , 2002 , bred by Aydoğan San, by West By West (USA), out of Free Trade, by Shareef Dancer (USA)
(see v : 3, p : 68)
2009 (Mar 02), b, f, by Strike The Gold (USA)
Mustafa Selçuk San
QUEEN WOLF , b , 1998 , bred by Ercan Ekenler, by Wolf (CHI), out of Killer Queen (USA), by Grey Dawn II (FR) (see 3.
Sup. to v 3, p : 97)
2009,f,dead, by Shining Steel (GB)
QUICK TIME , b , 2003 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Doyoun (IRE), out of Antakiya (IRE), by Ela-Mana-Mou (IRE)
(see 4. Sup. to v 3, p : 93)
2009 (Mar 22), b, c, THE MACHINE by River Special (USA)
S. Kolcuoğlu and Tuncay Kantarmacı
Died in 2009
R S LESENDARY , ch , 2003 , bred by Ramazan Yıldız, by River Special (USA), out of Bıcırık, by Royal Bequest (CAN) (see
v : 3, p : 24)
2009 (Mar 03), b, f, KİRKE by Yavuz Star
Ramazan Yıldız
RACHEL PRINT (GB) , b , 1997 , bred by B. Freiha foaled in GB and imported from FR in 2009, ( see GSB v : 44, p : 1311 ),
by Cadeaux Genereux (GB), out of Keswa (IRE), by Kings Lake (USA)
2009 (Feb 16), b, f, IMPRESSING by Soviet Star (USA)
Süleyman Selman Taşbek
RACING HEART (GB) , b , 1994 , bred by Avon Industries Bath Ltd., by Pursuit Of Love (GB), out of Hearten (GB), by
Hittite Glory (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 93)
2009 (Feb 09), b, c, WOLF MENACE by Divine Light (JPN)
Kemal Kurt
RAFİA , ch , 2004 , bred by Fedai Kahraman, by Ramadan, out of Sabirli Kadin (IRE), by Catrail (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
145)
2009 (Feb 05), ch, c, PYRAMOS by Scream To Scream (IRE)
Fedai Kahraman
RAINBIRD , ch , 1991 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Les Libellules (FR), by Hul A Hul (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 94)
2009 (Apr 16), b, f, HONOR AND PRIDE by Kurtaran (IRE)
Ali Levent Dilmaç
RAJ DANCER (USA) , ch , 1994 , bred by Green Willow Farms, by Rahy (USA), out of Premiere Danseuse (IRE), by
Saritamer (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 94)
2009 (Mar 31), ch, f, WANGA DANCE by Okawango (USA)
95
Levent Nuri Gelgin
Kısraklar - Broodmares
RAKMİN , b , 2005 , bred by Kemal Kurt, by Common Grounds (GB), out of Barcelona, by Judge T C (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 17)
2009 (Apr 01), ch, c, SECRET KING by Goldat (GB)
Abdullah Selim Oktav
RANAVALO , b , 1998 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vieille Reine (FR), by Rex Magna (FR) (see 4. Sup.
to v 3, p : 94)
2009 (Mar 19), ch, f, RAIN RIVER by River Special (USA)
Şerafettin Gedik
RAPATOR (GB) , b , 1997 , bred by Carlton Consultans Ltd, by Prince Sabo (GB), out of Bebe Altesse (GER), by Alpenkonig
(GER) (see 3. Sup. to v 3, p : 98)
2009 (Apr 11), b, c, ROKETATAR by Mr Nobel
Rifat Özkan
RAPİNE (GB) , b , 1998 , bred by R. L. Houlton, by Be My Guest (USA), out of Clyde Goddess (IRE), by Scottish Reel (IRE)
(see 4. Sup. to v 3, p : 94)
2009 (Apr 01), b, f, FIRST AURA by Malkoçoğlu (USA)
Hulusi Can Çıkmaz
RAVENNA , ch , 1997 , bred by Özdemir Atman, by Be My Guest (USA), out of Rahik (IRE), by Wassl (GB) (see 4. Sup. to v
3, p : 94)
2009 (May 02), b, c, GANESH by Bold Pılot
M. Atman and Begüm Atman Karataş
REAL GIRL , b , 2003 , bred by Kaan Köylü, by Distant Relative (IRE), out of Real Money, by Suivant (USA) (see 4. Sup. to v
3, p : 94)
2009 (Feb 07), b, f, STEP SISTER by Kurtaran (IRE)
Kaan Köylü
REAL MONEY , ch , 1998 , bred by Naci Yücel Köylü, by Suivant (USA), out of Grand Mother, by Oğlu (see 4. Sup. to v 3, p :
94)
2009 (Mar 13), ch, f, DAY DREAM by Dinyeper (GB)
Kaan Köylü
RED FACT , ch , 2004 , bred by İlyas Çokay, by Asakir (GB), out of Enchanted Guest (IRE), by Be My Guest (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 94)
2009 (Apr 07), b, c, SANZATU by Bin Ajwaad (IRE)
Demirhan Yılmaz
RED JACKET , b , 2004 , bred by Ömer Halim Aydın, by Red Bishop (USA), out of Lady Of Troy (GB), by Salse (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 94)
2009 (May 01), b, f, EFESTAR by Scream To Scream (IRE)
Metin Büyüknacar
RED POWER , ch , 2002 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Mujtahid (USA), out of Transparent (IRE), by Dance Of Life
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 95)
2009 (Apr 11), b, f, TOP POWER by Top Play
Hasan Görgün
RED SISTERS , b , 2001 , bred by Erol İşeri, by Red Bishop (USA), out of Miami, by Ghathanfar (USA) (see 2. Sup. to v 3, p :
113)
2009,slipped foal, by Mr Nobel
RED SPRING , b , 2001 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Red Bishop (USA), out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB)
(see 4. Sup. to v 3, p : 95)
2009 (Feb 12), b, f, WEST SPRING by West By West (USA)
96
Ali Samsa Karamehmet
Kısraklar - Broodmares
RED WHITE , b , 2002 , bred by Ahmet Ferhat Küçüker, by Red Route (GB), out of Oya Beyaz, by Majestic Endeavour (CAN)
(see 4. Sup. to v 3, p : 95)
2009 (Feb 22), b, c, GAYRET BEY by Okawango (USA)
Ahmet Ferhat Küçüker
REDMONT , b , 1998 , bred by Hasan Tolon, by Manila (USA), out of Gülümser, by Simge (see 3. Sup. to v 3, p : 99)
2009 (Apr 19), ch, f, TIME FOR REVENGE by River Special (USA)
Ferhat Ürküt
REGATTA (GB) , b , 1993 , bred by Grange Stud, by Mtoto (GB), out of Riviera Bleue (IRE), by Riverman (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 95)
2009 (Mar 28), b, f, PUDDING by Royal Abjar (USA)
Nişan Arek Kuyumciyan
REHVAN , b , 2005 , bred by Alim Melih Kura, by Common Grounds (GB), out of Tirolling (IRE), by Tirol (IRE) (see 1. Sup.
to v 3, p : 176)
2009 (Mar 18), gr, c, CAMARADERIE by Argaeus (GB)
Bebek İnşaat Ahmet Özbey
REINE ROSE , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vieille Reine (FR), by Rex Magna (FR) (see 4. Sup.
to v 3, p : 95)
2009, barren to Bosporus (IRE)
REINE SANS GENE , ch , 1998 , bred by Selahattin Gedik, by Sakab (FR), out of Raınbırd, by Villeroy I (FR) (see 4. Sup. to v
3, p : 95)
2009,early abortion, by Always A Classic (CAN)
Died in 2009
RELATIVELY QUIET (IRE) , ch , 1998 , bred by Swettenham Stud, by Woodman (USA), out of Feminine Wiles (IRE), by
Ahonoora (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 95)
2009 (Mar 23), b, f, ZAMİRA by Marlin (USA)
Tarık Aydın
REMY RED (USA) , ch , 2000 , bred by Sycamore Hall Farm, by Hennessy (USA), out of Inny River (USA), by Seattle Slew
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 95)
2009 (Feb 23), ch, c, KIZILMASKE by Red Bishop (USA)
Vehbi Hakan Keleş
RESSAM , b , 2002 , bred by Uğur Alp Atan, by Shining Steel (GB), out of Amza, by Wolf (CHI) (see 4. Sup. to v 3, p : 95)
2009 (Mar 20), b, f, ÇENGELCAN by Out Of Sıght
Kaan Gürkem
RESUME (IRE) , b , 1995 , bred by Godolphin Management Co Ltd, by Lahib (USA), out of Labwa (USA) , by Lyphard (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 95)
2009 (Apr 15), b, c, BE REALIST by Strike The Gold (USA)
Orhan Tanatar
REVANİ , b , 2004 , bred by Cahit Yurtoğlu, by Red Bishop (USA), out of Akdeniz Rüzgarı, by İmamoğlu (see 1. Sup. to v 3, p
: 3)
2009 (Apr 14), b, f, MY NAME IS CRAZY by Yavuztay (USA)
Kaya Kahraman
REVEUSE DU SOIR (GB) , b , 1989 , bred by Ridgecourt Stud, by Vision (USA), out of Dance By Night (GB), by Northfields
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 100)
2009 (May 06), b, f, RED SECRET by Okawango (USA)
Fatine Özsoy
97
Kısraklar - Broodmares
REWARDING (GB) , gr , 2004 , bred by Grundy Bloodstock SRL foaled in GB and imported from U.K. in 2008, ( see GSB v :
45, p : 481 ), by Sakhee (USA), out of Grey Way (USA), by Cozzene (USA)
2009 (Apr 13), b, f, SWALLOW by Dubawi (IRE)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
RIGOROUS (USA) , b , 2003 , bred by Gaines-Gentry Thoroughbreds and Glen Sikura & John G. Sikura foaled in USA and
imported from USA in 2009, (see AM.SB Electronic ), by Grand Slam (USA), out of Over Your Shoulder (USA), by Graustark
(USA)
2009 (May 12), b, c, SIERRA BLANCA by Silent Name (JPN)
Mehmet Necdet Narin
RINCE ABHANN (IRE) , b , 1993 , bred by P. J. B. O'Callaghan, by Dancing Dissident (USA), out of Ballysnip (GB), by
Ballymore (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 96)
2009 (May 28), b, f, MISS DREAM by Victory Gallop (CAN)
Melis Kurtel Emin
RIORED , b , 2002 , bred by Halid Milli, by Sea Hero (USA), out of Increase (USA), by Tom Rolfe (USA) (see 4. Sup. to v 3, p
: 96)
2009 (Jan 25), b, c, RED BIN by Bin Ajwaad (IRE)
Hulusi Çil
RISING CHURCH , ch , 1998 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Gatchina (GB), by Habitat (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 115)
2009 (Feb 25), ch, c, ZEYNEL by Bizim Ayancikli (IRE)
Sadettin Atığ
RIVER SIDE WOMAN (IRE) , b , 1997 , bred by Samoth Bloodstock, by Unblest (GB), out of Fair Siobahn (GB), by Petingo
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 115)
2009,f,dead, by Mountain Cat (USA)
RİMA , b , 2001 , bred by İsmail Hadioğlu, by Pelder (IRE), out of As Sharp As (GB), by Handsome Sailor (GB) (see 4. Sup. to
v 3, p : 96)
2009 (Mar 23), ch, c, AMOS by Okawango (USA)
Celal Ataman Özden
RİTA , b , 2004 , bred by Mehmet Emin Üçeş and Abdülkadir Üçeş, by Taşkın, out of Memory, by Eastern Boy (see 1. Sup. to v
3, p : 111)
2009 (May 27), b, f, SORYA by Babadayi (GB)
Abdülkadir Üçeş
ROCHEA (GB) , b , 1994 , bred by Sadettin Atığ, by Rock City (IRE), out of Pervenche (GB), by Latest Model (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 96)
2009 (Apr 24), ch, c, MOONLIGHT SHADOW by Dinyeper (GB)
Mustafa Gediz
ROCKCELLA , b , 2003 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Accelerator (USA), out of Roxelana, by Villeroy I (FR) (see 4. Sup.
to v 3, p : 96)
2009 (May 08), b, c, MARLOCK by Marlin (USA)
Ali Levent Dilmaç
RODELINDA , b , 2002 , bred by Ömer Halim Aydın, by Marlin (USA), out of Contrary (USA), by Hansel (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 96)
2009 (Feb 17), b, c, CROSS RUNNER by Akindayim (IRE)
Ahmet Can Filizdayılar
ROMANZA (GB) , b , 2001 , bred by Darley , by In The Wings (GB), out of Ela Romara (GB), by Ela-Mana-Mou (IRE) (see 3.
Sup. to v 3, p : 101)
2009 (May 18), b, c, ALL IN ONE by Cape Cross (IRE)
Serdal Adalı
98
Kısraklar - Broodmares
ROMARIN , ch , 2003 , bred by İsmail Hadioğlu, by Marlin (USA), out of Bashful (USA), by Housebuster (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 96)
2009 (Apr 12), b, c, SON OF SEA by No Blood No Name
İsmail Hadioğlu
ROSAMIRA , b , 2001 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Manila (USA), out of Roxelana, by Villeroy I (FR) (see 4. Sup. to v 3, p
: 97)
2009,c,dead, by Royal Harmony
Died in 2009
ROSE BAY , b , 2005 , bred by Hüseyin Türkarslan, by Sri Pekan (USA), out of North Wınd, by Night Shift (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 125)
2009 (Feb 01), b, c, SYRIANA by Perfect Storm
Ayşe Seda Özbelge
ROSE DU PAYS (GB) , ch , 1996 , bred by Auldyn Stud Ltd, by Anshan (GB), out of Solemn Occasion (USA), by Secreto
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 101)
2009 (Mar 15), b, c, DIDYME by Red Bishop (USA)
Yurdagül Ülgen
ROSE MARIE , b , 2002 , bred by Mehmet Ferudun Ünal, by Distant Relative (IRE), out of Sabia Rosa (FR), by Bering (GB)
(see 4. Sup. to v 3, p : 97)
2009 (Mar 01), b, f, DOKMAN by Mountain Cat (USA)
Ahmet Ferhat Küçüker
ROSIE DREAM (GB) , ch , 1996 , bred by Mount Coote Stud, by Cadeaux Genereux (GB), out of Impudent Miss (IRE), by
Persian Bold (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 97)
2009 (Jun 16), b, c, TYSON by Tayfun Başkan
Fuat Nihat Buruk
ROXIE HART (IRE) , b , 2000 , bred by Tullamaine Castle Stud and Orpendale, by Danehill (USA), out of Dangerous Diva
(IRE), by Royal Academy (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 101)
2009 (Feb 22), b, c, CİHANIM by Bin Ajwaad (IRE)
Bülent Taşçı
ROYAL ACTION , ch , 2002 , bred by Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu, by Royal Abjar (USA), out of Altınışık, by Sagıp (see v :
3, p : 6)
2009 (May 15), ch, f, ANALLA by Sports Hero (USA)
Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu
ROYAL GARDEN , b , 2002 , bred by Şükrü Kendirli, by Royal Abjar (USA), out of Lipstick, by Make Strides (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 97)
2009 (Mar 27), b, c, KAPTAN by Eagle Eyed (USA)
Murat Ersin Şeremetoğlu
ROYAL TULIB , b , 2002 , bred by Gaye Aksongur, by Royal Abjar (USA), out of Lale-Şah, by Maşallah I (see 3. Sup. to v 3,
p : 102)
2009 (May 16), b, c, ELBİ by Divine Light (JPN)
Levent Birengel
ROYAL WELCOME (IRE) , b , 1996 , bred by John Gaines, by Royal Academy (USA), out of Welcome Break (GB), by
Wollow (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 102)
2009 (Jan 12), b, c, MENEMENLİ ŞERİF by Bin Ajwaad (IRE)
Gülnur Gülerce
ROYALE HIGHNEST (FR) , b , 2000 , bred by Jacques Bouchara foaled in FR and imported from U.K. in 2009, ( see SBF v :
54 ), by Highest Honor (FR), out of Royale Riviere (FR), by Kaldoun (FR)
2009 (May 03), b, f, TOUGH GIRL by Numerous (USA)
Vefa İbrahim Aracı
99
Kısraklar - Broodmares
ROZAMENTE , b , 1997 , bred by Ruhi Yaman, by Palace Pageant (USA), out of Tallantire (USA), by Icecapade (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 97)
2009 (Apr 20), b, c, BEYTAMER by Maldıya
Talat Öner
ROZERIN , b , 2004 , bred by Hasan Şer, by Eagle Eyed (USA), out of Cherry's (IRE), by College Chapel (GB) (see 1. Sup. to
v 3, p : 34)
2009 (Feb 06), ch, f, ZARA SOYLU by Sea Hero (USA)
Ercan Gürgen
ROZY GALANTE , b , 2000 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Galetto (FR), out of Roxelana, by Villeroy I (FR) (see 4. Sup. to v
3, p : 97)
2009 (Apr 30), b, f, RHODES by Royal Harmony
Ali Levent Dilmaç
RUBİO , b , 1996 , bred by Davide Franco, by Devir, out of My Clauder (USA), by Vaguely Noble (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p :
102)
2009 (Mar 09), b, f, YILDIZHANIM by Mountain Cat (USA)
Fethi Ahmet Öksüz
RUBY JULIE (GB) , b , 1997 , bred by Mrs M Beddis foaled in GB and imported from U.K. in 2008, ( see GSB v : 44, p : 2498
), by Clantime (GB), out of Slipperose (GER), by Persepolis (FR)
2009 (Apr 29), ch, f, BLACKSEA STORM by Strike The Gold (USA)
Şaban Şerif Saraçoğlu
RUN BABY RUN , b , 2003 , bred by Ahmet Engin Gıcır, by Manila (USA), out of Enola Gay, by Seren II (see 4. Sup. to v 3, p
: 97)
2009,early abortion, by Commoner
RUN HARD , b , 2000 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Run Wild (IRE), by Rusticaro (FR) (see 3. Sup.
to v 3, p : 102)
2009 (Mar 25), b, c, RUN FLIGHT by Alaboy
Mustafa Kemal Yılmaz
RUNAWAY BRIDE , b , 2000 , bred by Atilla Özsoy, by Pivotal (GB), out of Prima Facie (GB), by Primo Dominie (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 102)
2009 (Mar 18), b, c, YAVRU KARTAL by Sea Hero (USA)
Fatine Özsoy
RUSIAN GIRL , b , 1991 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Siberian Express (USA), out of Ivekia (USA), by Sir Ivor (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 102)
2009 (Mar 30), b, c, ŞANSLI YILDIZ by Common Grounds (GB)
Fatma Şanslı
RÜYAM , b , 2002 , bred by Erman Çıkıllı, by Doyoun (IRE), out of Hülyalım, by My Volga Boatman (USA) (see 3. Sup. to v
3, p : 102)
2009,early abortion, by Sivrihisarlı
RÜZGARIN SESİ , b , 2004 , bred by Mehmet Çavuş, by Tender Prınce, out of Emmenez Moi (GB), by Baryshnikov (AUS)
(see 1. Sup. to v 3, p : 51)
2009 (Feb 10), b, c, FANGIO by Fiyakalı
Mehmet Çavuş
SAADA ONE (IRE) , b , 2000 , bred by Sheikh Mohammed Obaid al Maktoum foaled in IRE and imported from U.K. in 2009, (
see GSB v : 44, p : 717 ), by Polish Precedent (USA), out of Donya (IRE), by Mill Reef (USA)
2009 (Mar 20), b, c, SEDO ONE by Tobougg (IRE)
Serdal Adalı
100
Kısraklar - Broodmares
SAAFEND (GB) , b , 1988 , bred by Edwin Turner, by Sayf El Arab (USA), out of Gilt Star (GB), by Star Appeal (IRE) (see 2.
Sup. to v 3, p : 118)
2009 (Apr 26), b, f, by Kurtaran (IRE)
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
SAARATT (GB) , ch , 2004 , bred by Darley foaled in GB and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v : 45, p : 175 ), by
Mark Of Esteem (IRE), out of Cambara (GB), by Dancing Brave (USA)
2009 (Apr 02), b, f, LONDON GIRL by Doyen (IRE)
Vefa İbrahim Aracı
SABBATH (USA) , b , 2005 , bred by Mr Stuart S. Janney III foaled in USA and imported from FR in 2009, (see AM.SB
Electronic ), by Pulpit (USA), out of Cuando Puede (USA), by Lord At War (ARG)
2009 (Apr 26), ch, c, NUCHIS by Muhtathir (GB)
Esra Atman Özyiğit
SABİRE , ch , 2003 , bred by Göksel Şengün, by Royal Abjar (USA), out of D.fawless (IRE), by Bluebird (USA) (see v : 3, p :
45)
2009 (Mar 11), ch, c, DORAHAN by Marlin (USA)
Ertaç Demirgüreş
SABLE RİVER , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by River Special (USA), out of Siberıa, by Villeroy I (FR) (see 3. Sup. to
v 3, p : 103)
2009 (Feb 11), b, f, LA DIVINE by Divine Light (JPN)
Şerafettin Gedik
SABOŞ TAY , gr , 2002 , bred by Hulusi Çil, by Common Grounds (GB), out of Rusty, by Rusticaro (FR) (see 4. Sup. to v 3, p :
98)
2009 (Mar 24), b, c, SABATO by Champs To Champs
Hulusi Çil
SABRINA , ch , 2004 , bred by Ayşe Sağman, by Marlin (USA), out of Exeptıon, by Lockton (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 53)
2009 (Apr 10), b, c, PRENS ALP by My Grandson (GB)
Ayhan Mayakan
SAÇAKLI (IRE) , ch , 1998 , bred by Ray Cullen, by Persian Bold (IRE), out of Polish Saga (GB), by Polish Patriot (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 98)
2009 (Feb 06), b, f, GÜL AŞKIM by Velociraptor (GB)
Nedim Akagündüz
SADA (GB) , b , 1995 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Mujtahid (USA), out of Peace Girl (GB), by Dominion (GB)
(see 4. Sup. to v 3, p : 98)
2009 (Feb 28), b, c, BURNES by Spectrando (IRE)
Davide Franco
SADAKAT (GB) , b , 1999 , bred by Mrs A. Scott foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 1068 ),
by Dancing Spree (USA), out of Gypsy's Barn Rat (GB), by Balliol (USA)
2009 (Apr 29), ch, c, AKTAŞ by Always A Classic (CAN)
Mehmet Tayoğlu
SADLER'S FLY (IRE) , b , 1992 , bred by Fred Hucker, by Sadler's Wells (USA), out of Braneakins (IRE), by Sallust (IRE)
(see 3. Sup. to v 3, p : 103)
2009 (May 17), b, c, GÖZÜN AYDIN by Bijou D'inde (GB)
Atilla Özsoy
SAFIN (GB) , b , 2000 , bred by The Overbury Stud, by Slip Anchor (GB), out of Fairy Feet (GB), by Sadler's Wells (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 98)
2009,c,dead, by Sports Hero (USA)
101
Kısraklar - Broodmares
SAFİRE , gr , 2004 , bred by Talat Öner, by Baranoviçi, out of Safir, by Gap Of Dunloe (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 146)
2009,slipped foal, by Dinyeper (GB)
SAFİYE HANIM (GB) , b , 1999 , bred by C. R. Mason, by Alhaarth (IRE), out of Sheryl Lynn (GB), by Miller's Mate (GB)
(see 4. Sup. to v 3, p : 98)
2009 (Feb 28), b, c, SENİ ÖZLÜYORUZ by Always A Classic (CAN)
Onur Yetkin
SAGAPİA , b , 1995 , bred by Can Necmettin Güven, by Suivant (USA), out of Santa Anıta, by Gap Of Dunloe (FR) (see 4.
Sup. to v 3, p : 98)
2009 (Jan 31), b, f, MOHES by Mountain Cat (USA)
Faruk Molu
SAICHANIA (GB) , b , 1997 , bred by M. B. Small, by Saddlers' Hall (IRE), out of Fleeting Affair (GB), by Hotfoot (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 103)
2009 (Jan 23), b, f, AYSAÇAN by Sri Pekan (USA)
Yavuz Vidinli
SAİRA , ch , 1999 , bred by Ahmet Kavran, by Felek I, out of Lady Bırd II, by Villeroy I (FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 99)
2009 (Apr 02), ch, f, BETE NABE by Kavranhan
Gamze Kibar
SAKARYA GÜZELİ , b , 2000 , bred by Ahmet Bekiroğullar, by Mujtahid (USA), out of Cıty Bank, by Barbar (see 4. Sup. to v
3, p : 99)
2009 (Feb 22), b, f, YİPENES by Maynatay
Gıyasettin Şen
SALACAK (GB) , b , 1996 , bred by Dayspring Co Ltd, by Terimon (GB), out of Salchow (GB), by Niniski (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 99)
2009 (Apr 18), b, f, TRİYANDA by Always A Classic (CAN)
Yaşar Işık
SAM LAND (GB) , gr , 1995 , bred by H. J. W. Steckmest, by Tirol (IRE), out of Friendly Thoughts (USA), by Al Hattab
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 99)
2009 (Mar 23), ch, f, ULTRATIST by Last Commander (USA)
Mehmet Erdem Dervişoğlu
SAM PREMIER , ch , 1997 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Ask Samoa (USA), by Naskra (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 104)
2009 (May 23), ch, f, PINK DREAM by Win River Win (USA)
Özkan İşgüden
Died in 2009
SAM SOCIETY , b , 1996 , bred by Özkan İşgüden, by Petorius (IRE), out of Tranquil Lady (IRE), by Carmelite House (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 120)
2009 (Feb 01), b, c, TENOR by Sea Hero (USA)
Ayhan Çalıkoğlu
SAMBACI , b , 2002 , bred by Sinan Sarsılmazlar, by Bin Ajwaad (IRE), out of Hazel, by Arslan (see 4. Sup. to v 3, p : 99)
2009, barren to Babadayi (GB)
SAN JUAN LADY , b , 1997 , bred by Aydoğan San, by Palace Pageant (USA), out of Miss Hyde (USA), by Procida (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 105)
2009 (Feb 24), b, f, ONE COOL LADY by El Amour
Sabahattin Uluçay
102
Kısraklar - Broodmares
SANEM , b , 2003 , bred by Necdet Topuz, by Private Tender (GB), out of Mabuhay I, by My Volga Boatman (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 100)
2009 (Apr 15), b, c, DELİ RAİF by Velociraptor (GB)
Halil Esen and Fehim Dalyan
SANTA EVSEEVA , gr , 1998 , bred by Tülin Talay, by Manila (USA), out of Again (IRE), by Try My Best (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 100)
2009, no return to Mountain Cat (USA)
SANTARITA , b , 2000 , bred by Davide Franco, by Doyoun (IRE), out of Victot Rose (IRE), by Be My Guest (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 105)
2009 (Mar 28), gr, f, SPEADYKÖY by Abrek
Müslüm Arslan
SANTİLLA , b , 1999 , bred by Davide Franco, by Housamix (FR), out of Marantilla (FR), by Bluebird (USA) (see 3. Sup. to v
3, p : 105)
2009 (Apr 13), b, c, AVADANLI by Hand To Hand (IRE)
Savaş Sevler
SAPHİRA , ch , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by River Special (USA), out of Luth De Saphir (FR), by Guadanini (FR) (see
4. Sup. to v 3, p : 100)
2009 (Mar 31), b, f, SUNNY BABY by Bin Ajwaad (IRE)
Şerafettin Gedik
SARAFİN , ch , 1999 , bred by Yaman Zingal, by Handsome Star (IRE), out of Les Dancelles (GB), by Pas De Seul (GB) (see
4. Sup. to v 3, p : 100)
2009 (Jun 01), b, c, KAYS by Scream To Scream (IRE)
Yusuf Gürdegis
SARATOGA STAGE (USA) , ch , 1990 , bred by Verne H. Wınchell, by Saratoga Six (USA), out of Stage Flite (CAN), by
Lord Durham (CAN) (see 3. Sup. to v 3, p : 105)
2009 (Mar 08), ch, c, ÇANAKKALE by West By West (USA)
Can Tarhanacı
Died in 2009
SARAY CADDESİ (IRE) , ch , 1999 , bred by Bo Helander, by Dolphin Street (FR), out of Nairasha (IRE), by Niniski (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 100)
2009 (May 07), ch, c, BADSER by Handsome Star (IRE)
Adnan Mümin Safa
SARAYYERLİ , b , 1999 , bred by Cemalettin Çeker, by Palace Pageant (USA), out of Terkoslu, by Simge (see 4. Sup. to v 3, p
: 100)
2009 (May 22), b, c, FIRST EVER by Alabora
Cemalettin Çeker
SARENNE (GB) , b , 2001 , bred by J. P. Hardiman, by Deser Sun (GB), out of Fabulous Pet (IRE), by Somethingfabulous
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 100)
2009 (Apr 15), b, f, CURE NOTICE by Sri Pekan (USA)
Serdal Adalı
SARI MELEK , ch , 2000 , bred by Ender Us, by Cock Robin (USA), out of Marına, by Kıngefe (see 2. Sup. to v 3, p : 121)
2009 (Feb 18), b, c, ARASIN by Manila (USA)
Kadir İlhan Köseoğlu
SARI TRAMVAY (IRE) , ch , 1999 , bred by Pat Beirne, by Danehill Dancer (IRE), out of Folk Song (CAN), by The Minstrel
(CAN) (see 4. Sup. to v 3, p : 101)
2009 (Feb 04), b, f, ROJBAŞ by Velociraptor (GB)
Serdar Kemal Özçolak
103
Kısraklar - Broodmares
SARIGELİN , ch , 2002 , bred by İbrahim Altınöz, by Mountain Cat (USA), out of İskoç Gelin (GB), by Petong (GB) (see v : 3,
p : 94)
2009, barren to Maynatay
SARIKIZ , b , 2003 , bred by Alaattin Karaca, by Manila (USA), out of Nazlıcan, by Aristocrat (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 101)
2009, barren to Ozanım
SAVANNAH , b , 1996 , bred by Özden Tapçalap, by Palace Pageant (USA), out of Sınav, by Longonat (FR) (see 1. Sup. to v 3,
p : 150)
2009 (Jan 27), b, c, ALINCA RÜZGARI by Karizmatik (GB)
Nuran Aslan and Kıvanç Aslan
SAYHAAT (IRE) , b , 1998 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Sadler's Wells (USA), out of Her Ladyship
(GB), by Polish Precedent (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 101)
2009 (Apr 13), ch, f, SWEET ALIBI by River Special (USA)
Kemal Kurt
SAYKALY , ch , 2001 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Manila (USA), out of Shıng Star, by Eastern Star (see 4. Sup. to v 3,
p : 101)
2009 (Apr 15), b, c, SABRIM by Natıve Procıda
Kamil Levent Kitapçı
SCARAAB , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Wolf (CHI), out of Lise (FR), by L'emigrant (USA) (see v : 3, p : 115)
2009 (Feb 05), b, c, KESKİN by Velociraptor (GB)
Tarık Tekçe
SCENIC SPIRIT (IRE) , b , 1993 , bred by Baronrath Stud Ltd., by Scenic (IRE), out of Quality Of Life (IRE), by Auction
Ring (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 101)
2009 (Feb 17), b, c, AĞA FRANKO by Bin Ajwaad (IRE)
Bülent Taşçı
SCREAM OF NIGHT , b , 2003 , bred by Tayral Tutumlu, by Always A Classic (CAN), out of Full Orchestra (GB), by Shirley
Heights (GB) (see v : 3, p : 69)
2009 (Jan 10), b, f, PLANET by Bullmarket
Tayral Tutumlu
SEA BISKUIT , b , 2003 , bred by Yavuz Kayalı, by Private Tender (GB), out of My Joba, by Barnato (USA) (see v : 3, p : 137)
2009 (Apr 20), b, c, GÜNEŞ METİN by Maynatay
Ramazan Demirezen
SEA RIDGE (GB) , b , 2000 , bred by Hesmonds Stud Ltd, by Slip Anchor (GB), out of Beveridge (USA), by Spectacular Bid
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 101)
2009 (May 11), b, c, POCKET POWER by Free Man
Fedai Kahraman
SECOND GROUND , b , 2004 , bred by Ali Muhittin Dinçsoy, by Common Grounds (GB), out of Second Term (IRE), by
Second Set (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 151)
2009 (Apr 17), b, c, GROUND SPECIAL by River Special (USA)
Ali Muhittin Dinçsoy
SECOND TERM (IRE) , b , 1995 , bred by Norelands Bloodstock, by Second Set (IRE), out of Trinida (IRE), by Jaazeiro
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 123)
2009 (Mar 16), b, c, SECOND SPECIAL by River Special (USA)
104
Ali Muhittin Dinçsoy
Kısraklar - Broodmares
SEGİ (GB) , ch , 1998 , bred by M. C. Collins, by Definite Article (GB), out of Thevetia (GB), by Mummy's Pet (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 101)
2009, no return to Mountain Cat (USA)
SEİSMO (GB) , b , 1998 , bred by Devonia Stud, by Wolfhound (USA), out of Legend's Daughter (USA), by Alleged (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 101)
2009 (May 24), b, f, by Always A Classic (CAN)
Jale Atanç
SELCAN (USA) , b , 2000 , bred by Tri-County Farms LLC, by Pine Bluff (USA), out of Unky And Ally (USA), by Heff
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 107)
2009 (Jan 12), b, c, RAIN SHOWER by Okawango (USA)
Yağmur İrfan Sağnak
SELDA'S GIRL (IRE) , ch , 1999 , bred by Knocktoran Stud, by Rainbows For Life (CAN), out of At Amal (IRE), by Astronef
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 101)
2009 (Mar 10), ch, c, YÜCEEFE by Mountain Cat (USA)
Metin Üzüm
SELİN TANEM , b , 1995 , bred by M. Z. Bulduk, by Handsome Star (IRE), out of Falcon Crest, by Vidar (see 4. Sup. to v 3, p
: 102)
2009 (May 10), b, c, GERİLİM by Divine Light (JPN)
Yıldırım Bulduk
SELİNA , ch , 2002 , bred by Erdoğan Atay, by River Special (USA), out of Mistay, by Wolf (CHI) (see v : 3, p : 133)
2009 (Apr 19), b, f, ZAMAN RÜZGARI by Sri Pekan (USA)
Erdoğan Atay
SENTEE (IRE) , b , 2002 , bred by Epona Bloodstock Ltd foaled in IRE and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v : 45, p :
2688 ), by Montjeu (IRE), out of No Quest (IRE), by Rainbow Quest (USA)
2009 (Feb 26), b, f, PANDAM by Rock Of Gibraltar (IRE)
Nevzat Seyok
SEPTO , b , 2001 , bred by İlyas İlbey, by Mtoto (GB), out of Zeeneh (GB), by Machiavellian (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 102)
2009,c,dead, by Sun Music (IRE)
SERBEST HATUN , b , 2004 , bred by Ahmet Atakan and Mehmet Serbest, by Mountain Cat (USA), out of Lara ı, by Eastern
Star (see 1. Sup. to v 3, p : 98)
2009 (May 20), b, c, MUCİZETAY by Son Of Wings (IRE)
Kazım Toklu
SERENDİZ , b , 1998 , bred by Yaman Zingal, by Wolf (CHI), out of Barlogan (GB), by Dunbeath (USA) (see 2. Sup. to v 3, p
: 125)
2009 (Apr 01), b, c, O BENİM OĞLUM by Serhanbey (GB)
Haldun Güneş
SERRAM (IRE) , b , 1997 , bred by Kilfrush Stud Ltd, by Marju (IRE), out of Baie Sauvage (USA), by Bering (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 102)
2009 (Jan 29), ch, f, PRENCESS EBRU by Okawango (USA)
Ahmet Cavcav
SERTBORA (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs Mary Gallagher, by Danehill Dancer (IRE), out of The Boozy News (ABD), by
L'emigrant (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 108)
2009 (Mar 05), ch, f, RIVER LIGHT by Indigo Red (GB)
Fedai Kahraman
105
Kısraklar - Broodmares
SERVİN , b , 2000 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Van Damme (IRE), out of Aysima, by Uğurtay (see 2. Sup. to v 3, p : 125)
2009 (Mar 29), b, c, CAPTURE by Bosporus (IRE)
Adnan Yavuz
SESSİZ GÜZEL (GB) , b , 1999 , bred by A.S. Leftwich, by Pursuit Of Love (GB), out of Colleen Liath (GB), by Another
Realm (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 108)
2009 (Jan 31), b, f, FLAYING GIRL by Strike The Gold (USA)
Nazmiye Yeniçıkan
SESSİZ KADIN (GB) , b , 1997 , bred by Gestut Karlshof, by Winged Love (IRE), out of Scighera (GB), by Bustino (GB) (see
4. Sup. to v 3, p : 102)
2009 (Mar 25), b, c, VIGOR by Ortak (IRE)
Hikmet Turhan Dikici
SESSİZ SULTAN (IRE) , b , 1995 , bred by Mrs A. Hughes, by Persian Bold (IRE), out of Shoka (FR), by Kaldoun (FR) (see
2. Sup. to v 3, p : 125)
2009 (Mar 14), b, f, TOPRAĞIN SESİ by Shining Steel (GB)
Doğan Bakır
SEVDİK , b , 2000 , bred by Atilla Midilli V., by Sarisaka (GB), out of Kırmızı Karanfil, by Sun Music (IRE) (see 4. Sup. to v
3, p : 102)
2009 (Mar 03), b, f, NERO GATTO by Sea Hero (USA)
Erdem Bekmezci
SEVİM KIZI , b , 2001 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Aristocrat (GB), out of Sevim, by Vidar (see 4. Sup. to v 3, p :
103)
2009 (Apr 01), b, f, ARSIZ KIZ by Fair Grounds (IRE)
Turgut Kutlu
SEVİMABLA , ch , 1999 , bred by Davide Franco, by Manila (USA), out of Harika V, by Mille Balles (FR) (see 4. Sup. to v 3,
p : 103)
2009 (May 13), b, f, SEVİMLİ KIZ by Bin Ajwaad (IRE)
İrfan Berberoğlu
SEVİMSULTAN , gr , 1999 , bred by Özkan İşgüden, by Ashford (GER), out of Mighty Fling (GB), by Generous (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 103)
2009 (Apr 08), gr, f, JOLLYJOKER by Ozanım
Alaattin Karaca
SEVİNÇ SULTAN , ch , 2001 , bred by Şadi Sezen, by Night Shift (USA), out of Top Tarn (IRE), by Royal Academy (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 103)
2009 (Mar 04), ch, c, UNIQUE FIRE by Bosphorus Kıng
Şadi Kaan Sezen
SEXY LADY , b , 2002 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Distant Relative (IRE), out of Swetlana, by Palace Pageant
(USA) (see v : 3, p : 193)
2009 (Feb 15), b, c, by Maynatay
Gıyasettin Şen
SEYAHATÇİ (IRE) , b , 1999 , bred by Nikita Investments, by Blues Traveller (IRE), out of Lightning Laser (IRE), by
Monseigneur (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 126)
2009 (Apr 16), b, c, ANADOLU ATEŞİ by Runner Boy
Hacı Naim
SEZGİ HANIM , b , 2004 , bred by Selahattin Sahra Gülü, by Mountain Cat (USA), out of Floria (IRE), by Petorius (IRE) (see
4. Sup. to v 3, p : 103)
2009 (Mar 17), b, c, ABZALE by Victory Gallop (CAN)
Selahattin Sahra Gülü
106
Kısraklar - Broodmares
SHADY POINT (IRE) , b , 1997 , bred by Sheikh Marwan al Maktoum foaled in IRE and imported from U.K. in 2007, ( see
GSB v : 44, p : 2859 ), by Unfuwain (USA), out of Warning Shadows (IRE), by Cadeaux Genereux (GB)
2009 (Feb 26), b, f, PRINCESS SÜREYYA by Sri Pekan (USA)
Vehbi Hakan Keleş
SHANTUNG SILK (IRE) , ch , 2005 , bred by Forenaghts Stud And David O'Reilly foaled in IRE and imported from U.K. in
2008, ( see GSB v : 46 ), by Barathea (IRE), out of Phantom Act (USA), by Theatrical (IRE)
2009 (Feb 07), b, c, WHOS NEXT by Librettist (USA)
Pınar Aracı
SHAR NOTE , b , 2002 , bred by Şevket Erkan Şar, by Victory Note (USA), out of Laila Manja (IRE), by Diesis (GB) (see v :
3, p : 110)
2009 (Mar 10), b, f, ANGEL MELİSA by Velociraptor (GB)
Ercüment Ergünay
SHARAPOVA , ch , 2003 , bred by Alfred Roidi, by Mujtahid (USA), out of Hayelah (GB), by Polish Precedent (USA) (see v :
3, p : 84)
2009 (Mar 19), b, f, HASTA LA VISTA by Velociraptor (GB)
M Gürsoy and İ. Levent Zümreoğlu
SHARBADA (FR) , b , 1992 , bred by S.A. Aga Khan, by Kahyasi (IRE), out of Sharmada (FR), by Zeddaan (GB) (see 3. Sup.
to v 3, p : 109)
2009 (Apr 06), b, c, ARCHIVE by Marlin (USA)
İsmail Kazım Kastar
SHARLEEN , ch , 1991 , bred by Nevzat Karagözoğlu, by Laughing Matter (USA), out of Margot, by Margouillat (FR) (see 4.
Sup. to v 3, p : 103)
2009 (Feb 28), b, f, by Mali
Zekeriya Şehiraltı
SHARON (HUN) , b , 1997 , bred by Lajos Benyei Szolnok, Uhgarn, by Glenstal (USA), out of Star Horse (HUN), by Sky
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 103)
2009 (Mar 07), ch, c, DEVECİ by Yavuz Star
Seyhan Bozkurt
SHARP FALCON (IRE) , gr , 1991 , bred by T. Monaghan, by Shaadi (USA), out of Honey Buzzard (GB), by Sea Hawk II
(FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 104)
2009 (Apr 11), gr, f, BAGATEL by Okawango (USA)
Francesco Sponza
SHATUSH , b , 1994 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Miss O'hara (IRE), by Tumble Wind (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 104)
2009 (May 29), b, c, ENVERHAN by Irish Shuttle (IRE)
Ahmet Haşim Ağar
SHE WADI WADI (GB) , b , 1998 , bred by Kemal Kurt, by Green Desert (USA), out of Great Inquest (GB), by Shernazar
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 104)
2009 (Mar 15), b, c, SERKANCAN by River Special (USA)
Kemal Kurt
SHER (IRE) , b , 1999 , bred by James P. Staunton, by Darnay (GB), out of Onde De Choc (USA), by L'enjoleur (CAN) (see 3.
Sup. to v 3, p : 110)
2009 (Mar 02), ch, f, KOŞARSIN by Unaccounted For (USA)
Hasan Şer
SHERIFF'S POSSE (USA) , ch , 2000 , bred by Robert B. Berger foaled in USA and imported from USA in 2008, (see AM.SB
Electronic ), by Silver Deputy (CAN), out of Starry Val (USA), by Val De L'orne (FR)
2009 (Feb 26), ch, c, PORQUE NO by Forest Wildcat (USA)
107
Serdal Adalı
Kısraklar - Broodmares
SHING GIRL , b , 1999 , bred by Ersen Kuru, by Abbas, out of Güldem II, by Running Mill (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 104)
2009 (Apr 07), ch, c, by Comodor
Deniz Kuru
SHINKANSEN , ch , 2001 , bred by Ekrem Beşerler, by Always A Classic (CAN), out of Honey Moon I, by Aristocrat (GB)
(see 3. Sup. to v 3, p : 110)
2009 (Feb 15), ch, f, LADY ZIP by Win River Win (USA)
Mehmet Beşerler
SHOT STOPPER (GB) , gr , 1988 , bred by D. A. and Mrs. Hicks, by Bellypha (IRE), out of Ideal Home (GB), by Home
Guard (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 104)
2009 (May 07), gr, c, ROYAL SHOT by Royal Abjar (USA)
Fikret Kaya
SHOW GIRL , ch , 2002 , bred by Ersan Özbelge, by Mujtahid (USA), out of Asos, by Gold Guard (see 4. Sup. to v 3, p : 105)
2009 (Apr 12), ch, c, RED SOX by Unaccounted For (USA)
Erdem Bekmezci
SIBELAT (GB) , b , 1999 , bred by Roldvale Ltd., by Bijou D'inde (GB), out of Remany (GB), by Bellypha (IRE) (see 2. Sup.
to v 3, p : 129)
2009 (Mar 26), b, c, EFE PAŞA by West By West (USA)
Can Tarhanacı
SIENA , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Manila (USA), out of Selune (FR), by Highest Honor (FR) (see 3. Sup. to v 3, p :
111)
2009 (Feb 23), b, c, VINNIE VANGO by Eagle Eyed (USA)
Murat Mergin
SIERRA , b , 1998 , bred by Özdemir Atman, by Pennine Walk (IRE), out of Sun Glow, by Kalaglow (IRE) (see 4. Sup. to v 3,
p : 105)
2009, no return to Sivrihisarlı
SIERRA PADRONA (IRE) , b , 1995 , bred by David Barry, by Danehill (USA), out of Damezao (IRE), by Alzao (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 105)
2009 (Mar 09), b, f, AZROVEL by Goldat (GB)
Süleyman Vural Oktav
SILENCIO , gr , 2001 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Dracula (AUS), out of Sinking Sun (GB), by Danehill (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 111)
2009 (May 08), ch, c, ICE FOUNTAIN by Divine Light (JPN)
Zeyno Beşikçi
SILENT BULL (USA) , b , 2001 , bred by Maple Leaf Farm foaled in USA and imported from USA in 2008, (see AM.SB
Electronic ), by Holy Bull (USA), out of Silent Turn (USA), by Silent Cal (USA)
2009 (Feb 08), b, c, ALWAYS WALKALONE by Rahy (USA)
Serdal Adalı
SILENT PRINCESS (USA) , b , 1996 , bred by Wafare Farm Harvey C. Vogel, by Dynaformer (USA), out of Princess J V
(USA), by Dr Blum (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 105)
2009 (Mar 12), b, c, CASH POINT by Divine Light (JPN)
Mehmet İlker Akdeniz
SILVER FAST (GB) , gr , 1999 , bred by D. G. L. Llewellin, by Greensmith (GB), out of Reckless (GB), by Mystiko (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 105)
2009 (Feb 28), gr, c, FAST OCEAN by Perfect Storm
Mehmet Gündüzeli
108
Kısraklar - Broodmares
SILVER GLITZ (USA) , gr , 1988 , bred by Preston Madden Patrick W. and Madden , by Grey Dawn II (FR), out of Flaunter
(USA), by High Echelon (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 106)
2009 (Apr 13), b, c, WELCOME DREAM by Eagle Eyed (USA)
Ömer Halim Aydın
SILVER METER (IRE) , gr , 1999 , bred by Mrs C. L. Weld, by Brief Truce (USA), out of Inisfail (IRE), by Persian Bold
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 106)
2009,c,dead, by Always A Classic (CAN)
SILVER RAIN , b , 2003 , bred by Kaya Erkkul, by Manila (USA), out of Yörük Kızı, by Barbar (see v : 3, p : 219)
2009,early abortion, by Maynatay
SILVER SPEED (GB) , gr , 1999 , bred by Roseland Thoroughbreds, by Thatching (IRE), out of Fleuve D'or (IRE), by Last
Tycoon (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 106)
2009 (Apr 06), b, f, ZIMBABWE by Fair Grounds (IRE)
Fedai Kahraman
SILVERINE (USA) , b , 2001 , bred by Robert E. Meyerhoff, by Silver Deputy (CAN), out of Special Broad (USA), by Broad
Brush (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 106)
2009 (Feb 14), b, c, FORT LAUDERDALE by Okawango (USA)
Özen Adalı
SIMBATU (GB) , b , 1997 , bred by Ahmed M.Foustok, by Muhtarram (USA), out of Kantado (IRE), by Saulingo (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 106)
2009 (Feb 25), b, f, LADY OF FORTUNE by Victory Gallop (CAN)
İrfan Suat Kutlu
SIMPATICA , b , 2002 , bred by İsmail Tiritoğlu, by Mujtahid (USA), out of Fleuretta (USA), by The Minstrel (CAN) (see 4.
Sup. to v 3, p : 106)
2009 (Feb 18), b, c, DARCY by Strike The Gold (USA)
İsmail Hakkı Tiritoğlu
SIMPLY THE BEST , b , 2003 , bred by Atilla Özsoy, by Sri Pekan (USA), out of Sadler's Fly (IRE), by Sadler's Wells (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 106)
2009 (Mar 09), ch, c, ULUS by Ulaklı
Atilla Özsoy
SING A SONG , b , 1999 , bred by Mustafa Kura, by Sun Music (IRE), out of Vınya Del Mar, by My Volga Boatman (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 106)
2009 (May 10), b, c, ROBİN by Babadayi (GB)
Abdülkadir Üçeş
SINGITA , b , 2002 , bred by Sinan Sarsılmazlar, by Royal Abjar (USA), out of Malena, by Barnato (USA) (see 3. Sup. to v 3, p
: 112)
2009 (Feb 24), b, c, SPARTALI by Strike The Gold (USA)
Sinan Sarsılmazlar
SIRDAŞ (GB) , ch , 1999 , bred by Whitsbury Manor Stud, by Bahamian Bounty (GB), out of Toast (IRE), by Be My Guest
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 112)
2009 (May 19), ch, c, CEBELLİ by Eagle Eyed (USA)
Nilay Karadağ
SIRNAŞIK , b , 2000 , bred by Yakup Ahmet Çubukçu, by Red Bishop (USA), out of Hayırlısı, by My Volga Boatman (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 107)
2009 (Feb 23), ch, f, YALEL by Always A Classic (CAN)
Bülent Utkun
109
Kısraklar - Broodmares
SIXTH SENSE , ch , 2003 , bred by Ahmet Kavran, by Kavranhan, out of Black Lıghtenıng, by Yemken (GB) (see 3. Sup. to v
3, p : 112)
2009 (Mar 08), b, f, EXCLUSIVE by Kurtaran (IRE)
Ahmet Kavran
SİBOŞ , gr , 1996 , bred by Yervant Ütücü, by Cock Robin (USA), out of Progresıve, by Tünkut (see 3. Sup. to v 3, p : 112)
2009 (Mar 14), gr, f, RİRİ by Bosporus (IRE)
Yervant Ütücü
SİLGA , b , 1998 , bred by Yaman Zingal, by Pennine Walk (IRE), out of Italy (GB), by Slew O'gold (USA) (see 4. Sup. to v 3,
p : 107)
2009, not covered in 2008
SİNCAP KIZ , b , 2005 , bred by Orhan Bekmezci, by Sri Pekan (USA), out of Danehill Flame (IRE), by Danehill (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 42)
2009 (Mar 10), b, c, ROBINHO by River Special (USA)
Orhan Bekmezci
SİNEMCAN , ch , 1999 , bred by Burhan Sölpük, by Lockton (GB), out of Biliyormusunuz Kim, by Vidar (see 4. Sup. to v 3, p
: 107)
2009 (Mar 15), ch, c, RED RAYNER by Kizilmurat (IRE)
Ali Çınaroğlu
SİYAH BEYAZ , b , 2002 , bred by Oktay Serici, by Distant Relative (IRE), out of Dooze (IRE), by Marju (IRE) (see v : 3, p :
52)
2009 (Jan 28), b, f, BHITYNIA by Sea Hero (USA)
Mehmet Şerif Kanık
SİYAH ORFE , b , 2002 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Marlin (USA), out of Regatta (GB), by Mtoto (GB) (see 3. Sup.
to v 3, p : 113)
2009 (May 07), b, c, SPANK by Sri Pekan (USA)
Vahan Garo Kuyumciyan
SKIHAWN (IRE) , ch , 2000 , bred by Ballylinch Stud, by In The Wings (GB), out of Orange Grouse (IRE), by Taufan (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 107)
2009 (Mar 07), ch, f, PINKY by Eagle Eyed (USA)
Süleyman Bülent Karabağlı
SKY BEAUTY , b , 2003 , bred by Levent Sarıkaya, by Bin Ajwaad (IRE), out of Alicia, by My Volga Boatman (USA) (see v :
3, p : 5)
2009 (Feb 08), b, c, SINNERMAN by Kurtaran (IRE)
Levent Sarıkaya
SKY GIFT (USA) , ch , 2001 , bred by Mr. R. C. Durr and Mr. George Budig foaled in USA and imported from FR in 2009, (see
AM.SB Electronic ), by Stravinsky (USA), out of Wedding Gift (FR), by Always Fair (USA)
2009 (Mar 16), ch, f, by Shirocco (GER)
Mehmet Necdet Narin
SKY LIFE (IRE) , b , 1997 , bred by Eamon and Mrs Mary Salmon, by Unblest (GB), out of Ornette (IRE), by Bluebird (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 113)
2009 (Apr 28), b, f, DIVINE LIFE by Divine Light (JPN)
Süleyman Altunbaş
SKY WATER , b , 1997 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Son Pardo (GB), out of Swagger Lady (GB), by Tate Gallery (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 113)
2009 (Feb 07), b, f, LA ROMANCE by Okawango (USA)
Mustafa Mehmet İlhan
110
Kısraklar - Broodmares
SKYGGER , b , 2003 , bred by Kemal Kurt, by Peintre Celebre (USA), out of Yearn (IRE), by In The Wings (GB) (see v : 3, p :
218)
2009 (Feb 11), b, f, SECOND POST by Red Bishop (USA)
Kemal Kurt
SLENDER , b , 2004 , bred by Hasan Adalı, by Hünkarım, out of Besra, by So Factual (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 22)
2009 (Apr 02), ch, f, ANATEVKA by Dinyeper (GB)
Mevhibe Ayça Göker
SLMAAT (GB) , ch , 1991 , bred by Ali K.Al Jafleh, by Sharpo (GB), out of Wasslaweyeh (USA), by Damascus (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 114)
2009 (May 10), b, f, COMMON LOVE by Marlin (USA)
Ömer Halim Aydın
SLUG , ch , 2000 , bred by Osman Hattat, by Always A Classic (CAN), out of Spring Carnival (USA), by Riverman (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 107)
2009 (Apr 01), b, c, KRAL BERKE by Hanaş
Cahit Kocaman
SMILING EYES (GB) , b , 2000 , bred by Haras de La Perelle foaled in GB and imported from FR in 2009, ( see GSB v : 44 ),
by Mark Of Esteem (IRE), out of O'slewmova (USA), by Seattle Slew (USA)
2009 (Mar 24), b, f, NARCISSUS by Orpen (USA)
Mehmet İlker Akdeniz
SMYRNA , b , 1999 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Armanasco (IRE), out of Corcina (GB), by Kalaglow (IRE) (see 4. Sup. to
v 3, p : 107)
2009 (Apr 04), ch, f, YEŞİL ELMA by Royal Abjar (USA)
Ahmet Yücel Birol
SNAKE BITE , b , 1999 , bred by Lale Atman and Zeynep Atman, by Pennine Walk (IRE), out of Myra, by Castle Rising (GB)
(see 4. Sup. to v 3, p : 107)
2009 (Jan 10), b, f, ECEYELE by Bin Ajwaad (IRE)
Hulusi Taşkıran
SNIPER , b , 2001 , bred by Hasan İbrahim Sarıgöllü, by Pennine Walk (IRE), out of Cin, by Yemken (GB) (see v : 3, p : 40)
2009 (Mar 09), b, f, GALVANLI by Always A Classic (CAN)
Hasan İbrahim Sarıgöllü
SOPRAN , ch , 1997 , bred by Turhan Türeray, by Civan, out of Yetim I, by Nurcivan (see 3. Sup. to v 3, p : 114)
2009 (Feb 21), ch, c, MURATHANBEY by Divine Light (JPN)
Salih Tatari
SORENTO , b , 1999 , bred by Özdemir Atman, by Pennine Walk (IRE), out of Thalıa, by Castle Rising (GB) (see 3. Sup. to v
3, p : 114)
2009,c,dead, by Erener
SORGUN KIZI , b , 1999 , bred by Nevzat Ünlü, by Mujtahid (USA), out of Pearl, by Al Murtajaz (USA) (see 4. Sup. to v 3, p :
108)
2009 (Jun 01), b, f, BAKUGAN by Win River Win (USA)
Raşit Tevfik Şerifoğlu
SORRY , b , 1992 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Majestic Endeavour (CAN), out of Canan , by Strange Love (FR) (see 4.
Sup. to v 3, p : 108)
2009 (Apr 09), ch, c, SPEED RIVER by Mohaç I
Sait Varlı
111
Kısraklar - Broodmares
SORTİ , b , 2001 , bred by Hasan Bektaş, by Sortıe, out of Elızabeth, by Chıco (see v : 3, p : 55)
2009 (Apr 01), b, c, HASANALİM by Kosovar
Hasan Bektaş
SOUTHERN (USA) , ch , 2002 , bred by Payson Stud, Inc, by Southern Halo (USA), out of Bella Madame (CHI), by Dancing
Groom (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 108)
2009 (Apr 04), b, f, PROSECUTOR by Mountain Cat (USA)
Kemal Kurt
SOVIET KIRI (IRE) , b , 2004 , bred by Cora Srl foaled in IRE and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v : 45, p : 2299 ),
by Soviet Star (USA), out of Kiriyaki (USA), by Secretariat (USA)
2009 (Apr 18), b, f, SOVIET STYLE by Desert Style (IRE)
Faruk Tınaz
SOYLU SATICI (IRE) , b , 1999 , bred by Camogue Stud Ltd, by Pennekamp (USA), out of Royal Rumpus (IRE), by Prince
Tenderfoot (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 108)
2009 (Feb 18), ch, c, MAÇKOLİK GALLOP by Victory Gallop (CAN)
Dicle Kimya D.Paz. N.T.ve G.Şrk.
SÖYLEKAÇBAHAROLDU , ch , 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Deploy (GB), out of Premium Gift (GB), by Most Welcome
(GB) (see v : 3, p : 157)
2009 (Feb 11), b, f, by Mountain Cat (USA)
Kaan Karahan
SPANISH SONG (USA) , b , 2003 , bred by T. F. VanMeter, Henrickson & Lowenbaum foaled in USA and imported from USA
in 2008, (see AM.SB Electronic ), by Brahms (USA), out of St Clair Ridge (IRE), by Indian Ridge (IRE)
2009 (May 01), ch, f, GOLDEN SONG by Wando (USA)
Selahattin Sahra Gülü
SPECIAL GIRL , b , 2000 , bred by Osman Sami Katırcıoğlu, by River Special (USA), out of Radıkal Lady, by Tüten (see 4.
Sup. to v 3, p : 108)
2009 (May 19), b, f, PHOENIX FLAME by Strike The Gold (USA)
Murat Mehmet Özal
SPECTACULAR FLIGHT (USA) , ch , 1997 , bred by Ted Ford foaled in USA and imported from USA in 2009, (see AM.SB
Electronic ), by Flying Continental (USA), out of Spectacular Motion (USA), by Spec O' Motion (USA)
2009 (Apr 23), ch, c, MIMOLETTE by Sir Shackleton (USA)
İsmail Hadioğlu
SPECTRA , b , 2002 , bred by Süleyman Vural Oktav, by Fantastic Fellow (USA), out of Silk Route (USA), by Shahrastani
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 115)
2009 (Feb 06), b, f, PALINDROM by Goldat (GB)
Süleyman Vural Oktav
SPECTRUM QUEST , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by Spectrum (IRE), out of Kidston Lass (IRE), by Alzao (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 115)
2009 (Jan 19), b, f, ARMINE GIRL by My Relatıve
Nedim Kisbu
SPEEDY EAGLE , ch , 2002 , bred by Doğan Küçükemre, by Strike The Gold (USA), out of Sam Connectıon, by Mutamanni
(GB) (see v : 3, p : 171)
2009 (Feb 09), ch, c, MY ADMIRAL by West By West (USA)
Murat Yağmur
SPEEDY GIRL , b , 1998 , bred by Davide Franco, by Wolf (CHI), out of Charmy, by Scenic (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 108)
2009 (Mar 03), b, c, EROS CAN by Sümen
İbrahim Gökbaş
112
Kısraklar - Broodmares
SPICE GARDENS (IRE) , ch , 2004 , bred by Chevington Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v :
45, p : 672 ), by Indian Ridge (IRE), out of Lime Gardens (GB), by Sadler's Wells (USA)
2009 (Mar 28), b, f, BAHARAT by Rail Link (GB)
Nevzat Seyok
SPIRIT OF AMERICA (USA) , b , 2004 , bred by Winstar Farm LLC foaled in USA and imported from USA in 2008, (see
AM.SB Electronic ), by Lemon Drop Kid (USA), out of Strawberry Way (USA), by Strawberry Road (AUS)
2009 (May 04), b, c, SHAMELESS by Congaree (USA)
Serdal Adalı
SPLENDID STAR (GB) , ch , 1997 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Arazi (USA), out of Splendid Girl
(USA), by Golden Eagle (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 132)
2009 (Mar 27), ch, f, STAR OF NEHİR by Indigo Red (GB)
Fedai Kahraman
SPRING DANCE (FR) , ch , 1994 , bred by Mr Jean-Louıs Bouchard, by Dancing Spree (USA), out of Heracleia (FR), by
Kenmare (FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 115)
2009 (Apr 17), ch, f, SPRING GREEN by Green Gönen
Şerafettin Gedik
SPRING LADY , b , 1999 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Agam (FR), out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 115)
2009 (Feb 03), b, c, JANİKÖY by Mohan
İklimya Tetik
ST CYR ATY (IRE) , b , 1993 , bred by Cahalane O'Hanlon, by Ela-Mana-Mou (IRE), out of Miss St. Cyr (GB), by Brigadier
Gerard (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 116)
2009, barren to Velociraptor (GB)
STAGE DOOR EAST , ch , 1991 , bred by Muammer Kitapçı, by Yemken (GB), out of Keep Shining (USA), by Stage Door
Johnny (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 109)
2009 (Feb 06), b, f, PROCEED by Natıve Procıda
Kamil Levent Kitapçı
STANDS TO REASON (USA) , b , 1999 , bred by Gainsborough Farm LLC, by Gulch (USA), out of Sheer Reason (USA), by
Danzig (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 109)
2009 (Mar 27), b, c, PERFECT DREAM by Eagle Eyed (USA)
Mozaik Şarap. Tr. Hy. San.Tic.Ltd.Şti
STAR BABY , ch , 2001 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Lady Of The Sea (IRE), by Mill Reef (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 109)
2009 (May 13), ch, c, SATISFACTION by Royal Abjar (USA)
Mehmet Kurt
STAR FLICKER (CAN) , b , 1999 , bred by Gustav Schickedanz, by Woodman (USA), out of Little Star Vicky (CAN), by
Bold Ruckus (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 109)
2009 (May 05), b, f, SYMPHONIC RHYTHM by Mountain Cat (USA)
Mozaik Şarap. Tr. Hy. San.Tic.Ltd.Şti
STAR ON MY FLAG (USA) , b , 1995 , bred by R. Cotton , by Personal Flag (USA), out of Silver Symphony (USA), by
Exuberant (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 109)
2009 (May 16), b, c, MASSAI MAKA by Victory Gallop (CAN)
Ömer Halim Aydın
STARLINE (GER) , ch , 2001 , bred by Gestut Eulenberger Hof, by Trempolino (USA), out of Santina (GER), by Gimont
(GER) (see 3. Sup. to v 3, p : 116)
2009 (Apr 16), b, f, by Hurricane Run (IRE)
Serdal Adalı
113
Kısraklar - Broodmares
STEEL HEART , ch , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Shining Steel (GB), out of Saravilla, by Villeroy I (FR) (see 4. Sup.
to v 3, p : 109)
2009 (Apr 02), b, f, ÖZGÜNGÜL by Okawango (USA)
Abdullah Akalın
STELLAR VALENTINE (USA) , b , 2003 , bred by Robert N. Clay & Stud TNT foaled in USA and imported from USA in 2009,
(see AM.SB Electronic ), by Belong To Me (USA), out of Stellarina (USA), by Pleasant Colony (USA)
2009 (Mar 25), b, f, DARK MAGIC by Action This Day (USA)
Türker Demir
STERNA HERMINA (GER) , b , 1999 , bred by Gestut Rottgen, by Highest Honor (FR), out of Sternwappen (GER), by
Wauthi (GER) (see 4. Sup. to v 3, p : 109)
2009 (Apr 02), b, f, YAZI by Sri Pekan (USA)
Bülent Taşçı
STONEGRAVE (GB) , ch , 1999 , bred by Deerfield Park, by Selkirk (USA), out of Queen Midas (GB), by Glint Of Gold (GB)
(see 4. Sup. to v 3, p : 109)
2009 (Mar 05), b, c, KAKU by Eagle Eyed (USA)
Turhan Çakar
STORM TO STORM (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs K. Prendergast, by Alhaarth (IRE), out of Better Folly (IRE), by Rhoman
Rule (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 109)
2009 (Mar 07), ch, c, BORAKAY by Indigo Red (GB)
Fedai Kahraman
STRAVINIA (USA) , ch , 2002 , bred by Syd Belzberg & Budget Stable foaled in USA and imported from U.K. in 2009, (see
AM.SB Electronic ), by Stravinsky (USA), out of Tuviah (USA), by Eastern Echo (USA)
2009 (Apr 06), ch, f, VOLDA ART by Excellent Art (GB)
Nevzat Seyok
STRAVINSKYRHYTHM (USA) , b , 1999 , bred by C. Gibson Downing & Ashford Stud foaled in USA and imported from USA
in 2009, (see AM.SB Electronic ), by Rhythm (USA), out of Majestic Fire (USA), by Green Dancer (USA)
2009 (May 15), b, c, DEVOTED by Chapel Royal (USA)
Alsem Charles Roidi
STREET LINA (FR) , gr , 1994 , bred by Mr J. L. Lagardere, by Linamix (FR), out of Street Opera (GB), by Sadler's Wells
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 110)
2009 (Mar 31), b, c, by Divine Light (JPN)
Tevfik Çelikoğlu
STRUCTURE , ch , 1998 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Smart As Paint (USA), by Caerleon (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 110)
2009 (Jan 19), b, c, PROVOCATEUR by Velociraptor (GB)
Kerem Erensoy and M.Sabri Tuncer
STYGIAN (USA) , ch , 1994 , bred by Juddmonte Farms, by Irish River (FR), out of Sin Lucha (USA), by Northfields (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 110)
2009 (May 02), b, f, SANATIVE by Unaccounted For (USA)
Yasemen Tuncer
SUBSCRIPTION , b , 2002 , bred by Musa Demirsel, by West By West (USA), out of Golden Wolf, by George Thomas (see v :
3, p : 77)
2009 (Feb 23), b, c, EPITAPH by Carıbou
Musa Demirsel
SUDECAN , ch , 2000 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Lockton (GB), out of Buse, by Gerald Martin (IRE) (see 4. Sup. to v
3, p : 110)
2009 (Feb 21), ch, c, MAVİ YILDIZ by Always A Classic (CAN)
114
Fatma Şanslı
Kısraklar - Broodmares
SUDENAZ , ch , 2002 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Mujtahid (USA), out of Buse, by Gerald Martin (IRE) (see 4. Sup. to
v 3, p : 110)
2009 (Apr 07), ch, f, LİMON ÇİÇEĞİ by Always A Classic (CAN)
İdris Tanyıldız
SUE'S FORGOT ME (IRE) , b , 1996 , bred by Paul Monaghan, by Bluebird (USA), out of Suekar (IRE), by Don't Forget Me
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 110)
2009, barren to River Special (USA)
SUE , b , 1997 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Karpit, out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB) (see 4. Sup. to v 3, p :
110)
2009 (Feb 22), b, c, BADIŞOĞLU by Spectrando (IRE)
Yavuz Yılmaz
SUELINN , b , 2004 , bred by Belma Tezcanlılar (Binici) and Orhan Eraksan, by Sea Hero (USA), out of Su I, by Ay Tudor (see
1. Sup. to v 3, p : 164)
2009 (Mar 24), b, f, WELLNESS by Sports Hero (USA)
Seda Kestel
SUMMERY (IRE) , b , 1999 , bred by Paul Green, by Indian Ridge (IRE), out of Please Believe Me (GB), by Try My Best
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 110)
2009 (Mar 31), ch, c, ASK ME WHY by Red Bishop (USA)
Serdal Adalı
SUMRU , gr , 2004 , bred by Fatma Şanslı, by Barnato (USA), out of Buse, by Gerald Martin (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 28)
2009 (Mar 26), gr, f, ANAMUR by Common Grounds (GB)
Fatma Şanslı
SUN CHILD (USA) , b , 1997 , bred by Mueller Farms, by Beau Genius (USA), out of Choral Minister (USA), by Deputy
Minister (CAN) (see 4. Sup. to v 3, p : 110)
2009 (Feb 22), b, f, DUM DUM by Strike The Gold (USA)
Mine Koyuncuoğlu
SUN DEW , b , 2001 , bred by Tarık Aydın, by Soviet Star (USA), out of Gleaming Heather (USA), by Irish River (FR) (see 3.
Sup. to v 3, p : 117)
2009 (Apr 28), ch, c, SÖZ SAHİBİ by Divine Light (JPN)
Ömer Faruk Girgin
SUN STORM , ch , 2004 , bred by Haluk Zekai Erkal, by Royal Abjar (USA), out of Charnwood Queen (GB), by Cadeaux
Genereux (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 34)
2009 (Apr 06), b, c, DELİ FIRTINA by Babadayi (GB)
Mehmet Emin Üçeş
SUNDAY MONDAY , b , 1995 , bred by Davide Franco, by Devir, out of Number Eleven (GB), by Local Suitor (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 117)
2009 (Feb 25), b, c, KUZGUN DERELİ by Bosporus (IRE)
Davide Franco
SUNDAY SHOCK , gr , 1995 , bred by Aydoğan San, by Cock Robin (USA), out of White's Ferry (IRE), by Northfields (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 111)
2009, barren to Sivrihisarlı
SUNTASACH (USA) , b , 2004 , bred by Strathmore International Ltd, by War Chant (USA), out of Kentucky Lill (USA), by
Raise A Native (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 111)
2009 (Mar 03), b, c, DELİFİŞEK by Always A Classic (CAN)
115
Adem Erdölek
Kısraklar - Broodmares
SUPER GIRL , b , 2001 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Ocean Crest (USA), out of Aysima, by Uğurtay (see 4. Sup. to v 3, p
: 111)
2009 (Mar 30), b, c, BİRADER by Shining Steel (GB)
Davut Kaya
SUR LES POINTES (IRE) , b , 2000 , bred by Orpendale and Swettenham Stud, by Sadler's Wells (USA), out of Sequel (IRE),
by Law Society (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 118)
2009 (May 07), b, c, GUIDE by Alhaarth (IRE)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
SURVIVOR , b , 2000 , bred by Hüseyin Türkarslan, by Doyoun (IRE), out of Show Tıme I, by Eastern Star (see 4. Sup. to v 3,
p : 111)
2009 (Apr 09), b, c, GOLDEN HOOF by Strike The Gold (USA)
Ayşe Seda Özbelge
SUSHİ , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Manila (USA), out of Stark Side (USA), by Graustark (USA) (see 4. Sup. to v 3, p :
111)
2009 (May 12), b, c, SİS DAĞI by Divine Light (JPN)
Ömer Faruk Girgin
Died in 2009
SUYAYEB (USA) , ch , 1989 , bred by Pennfield Farms, Inc. Landon Knight, by The Minstrel (CAN), out of Landera (USA), by
In Reality (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 118)
2009 (May 08), ch, f, LADY BOLT by Royal Abjar (USA)
Dicle Kimya D.Paz. N.T.ve G.Şrk.
SÜMBÜLLÜ , b , 1997 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Lockton (GB), out of Rafaella, by Castle Rising (GB) (see 4. Sup. to v 3,
p : 111)
2009, barren to Royal Abjar (USA)
SÜS BİBERİ , b , 2003 , bred by Mehmet Ali Beycan, by Bin Ajwaad (IRE), out of Gülhanım II, by Üni (see v : 3, p : 80)
2009 (Jan 27), b, c, BİN YAVUZ by Yavuz Star
Müthiş Ölçer
SÜSEN , b , 2003 , bred by Şükrü Keklikoğlu, by Private Tender (GB), out of Free Spirit, by Tüten (see 4. Sup. to v 3, p : 112)
2009 (Mar 24), b, f, EVELYN GARDEN by Elixir (IRE)
Şükrü Keklikoğlu
SWEET FALCON , b , 2001 , bred by Ali Şahin, by Always A Classic (CAN), out of Kutlu Melek, by Bachelor Party (IRE)
(see 3. Sup. to v 3, p : 119)
2009 (Feb 18), ch, f, by Ertekin
Ali Şahin
SWEET HARMONY , b , 2002 , bred by Sinan Sarsılmazlar, by Bin Ajwaad (IRE), out of Neat Harmony, by Close Harmony
(GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 119)
2009 (Mar 15), b, c, GOOD FATHER by River Special (USA)
Sinan Sarsılmazlar
SWEET LIGHT (USA) , gr , 1999 , bred by Tall Oaks Farm, by Langfuhr (USA), out of Empowering (CAN), by Country Light
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 112)
2009 (Jan 25), ch, c, ANGRY BOY by Unaccounted For (USA)
Selman Erdemirci
Died in 2009
SWEET MISCHIEF (IRE) , b , 2004 , bred by W. S. Farish foaled in IRE and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v : 45, p :
1134 ), by Sadler's Wells (USA), out of Sneaky Quiet (USA), by Seeking The Gold (USA)
2009 (Mar 09), b, c, MAXIMUS DREAM by Oasis Dream (GB)
116
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
Kısraklar - Broodmares
SYLVIANI (GB) , b , 1998 , bred by Ballerine Partnership, by Ashkalani (IRE), out of Ballerine (USA), by Lyphard's Wish
(FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 112)
2009 (Apr 30), ch, c, NOVEMBER by Okawango (USA)
Serdal Adalı
ŞAHİKAM , b , 1996 , bred by Mefküre Yücetürk, by Private Tender (GB), out of Justıce, by Make Strides (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 119)
2009 (Jan 31), b, f, SİNEMNAZ by Akindayim (IRE)
Seyfettin Tunç
ŞAHİNAZ (GB) , gr , 1996 , bred by Mrs Doris Violet and Blackwell , by Efisio (GB), out of Little Mercy (GB), by No Mercy
(GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 112)
2009 (Apr 15), gr, f, RACER by Royal Abjar (USA)
Ahmet Aydın Doğan
ŞAHİNAZIN , gr , 2004 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Sea Hero (USA), out of Şahinaz (GB), by Efisio (GB) (see 1. Sup. to
v 3, p : 168)
2009 (Feb 23), gr, f, ÇİMEN by Bin Ajwaad (IRE)
Ahmet Aydın Doğan
ŞAPKALI KADIN (GB) , b , 1995 , bred by Godolphin Management Co and Ltd , by Mtoto (GB), out of Niani (IRE), by
Niniski (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 112)
2009, barren to Akindayim (IRE)
ŞARKÖYLÜ , ch , 2000 , bred by Can Saltukoğlu, by River Special (USA), out of Mılady, by On The Rocks (see 3. Sup. to v 3,
p : 120)
2009 (Mar 22), ch, f, BEŞERLİ by Shining Steel (GB)
Kamil Kılınç
ŞEKER AMBER , ch , 1990 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Bachelor Party (IRE), out of Bo Brown (FR), by Arctic Tern
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 169)
2009 (Apr 28), b, c, TUHU REİS by Tuhu Dayı
Necdet Özbek
ŞEKER AYAK , ch , 1995 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Karpit, out of Ülhatun, by Çukurova (see 3. Sup. to v 3, p : 120)
2009 (Apr 19), ch, f, NİCE by Doğu (FR)
Ali Samsa Karamehmet
ŞEKER AYŞE , gr , 2003 , bred by Hasan Selçuk Ekinci, by Barnato (USA), out of Elma, by Tünkut (see v : 3, p : 56)
2009 (Jan 23), gr, f, ZERAFET by Sri Pekan (USA)
Hasan Selçuk Ekinci
ŞERBETLİ , b , 2002 , bred by Alaattin Çoban, by Common Grounds (GB), out of Tanui (GB), by Hernando (FR) (see 4. Sup.
to v 3, p : 112)
2009 (Apr 06), b, c, ATANAS by Sri Pekan (USA)
Raşit Tevfik Şerifoğlu
ŞEREFNUR , b , 1996 , bred by Nuri Dürüst, by Uğurtay, out of Loçkam, by Columnist (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 112)
2009 (Apr 05), ch, f, VİRESLA by Felek I
Ayşegül Şen
ŞIMARIK STAR , ch , 2004 , bred by Şemsettin Koray Ünalır, by Strike The Gold (USA), out of Büşra, by My Volga Boatman
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 28)
2009 (Mar 22), ch, c, SARGINBEY by Scream To Scream (IRE)
117
Kaya Kahraman
Kısraklar - Broodmares
ŞIPSEVDİ , gr , 1994 , bred by Osman Çıkıllı, by Laughing Matter (USA), out of Benimsin, by Strange Love (FR) (see 3. Sup.
to v 3, p : 120)
2009 (Jan 03), gr, c, SON OSMANLI by Marlin (USA)
Erman Çıkıllı
ŞİJAN , b , 2003 , bred by Burhanettin Şen, by Black Sea, out of Chest To Chest (IRE), by Shalford (IRE) (see v : 3, p : 38)
2009, barren to Shining Steel (GB)
ŞİRAZ , b , 2004 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Bin Ajwaad (IRE), out of Huysuz Donna, by Armanasco (IRE) (see 1. Sup. to
v 3, p : 79)
2009 (Mar 08), b, c, CİHANŞAH by Bosporus (IRE)
Selahattin Can Birol
TAFFY , b , 1999 , bred by Umur Tamer, by Mujtahid (USA), out of Akasva (FR), by Akarad (FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 113)
2009 (Feb 01), b, c, ÇELİKSÖNMEZ by Sea Hero (USA)
Mustafa Metin Kayıkçı
TAHITI BEACH (GB) , b , 1991 , bred by Stratford Place Stud, by Slip Anchor (GB), out of Quelle Chance (GB), by General
Assembly (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 113)
2009 (Mar 13), b, c, WEST OF CAN by Başpilot
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
TAISHO , b , 2003 , bred by Acar Yıldırım, by Strike The Gold (USA), out of Suttonian (IRE), by Shardari (IRE) (see 4. Sup. to
v 3, p : 113)
2009 (Feb 26), b, f, ROCIO by No Blood No Name
İsmail Hadioğlu
TAJARIB (IRE) , gr , 1990 , bred by Erdoğan Şenocaklı, by Last Tycoon (IRE), out of Turkish Treasure (USA), by Sir Ivor
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 113)
2009 (Mar 12), b, f, TRAPES by Mountain Cat (USA)
Erdoğan Şenocaklı
TAKARABUNE , b , 2001 , bred by Serdar Sadıkoğlu, by Mountain Cat (USA), out of Thunder Best, by The Best (see 4. Sup.
to v 3, p : 113)
2009 (Apr 10), ch, c, GOLD CHILD by Bosporus (IRE)
Vedat Söylemez
TAKARIYA (IRE) , b , 1996 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C., by Arazi (USA), out of Takarouna (USA), by
Green Dancer (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 121)
2009 (Apr 23), b, c, PAINT ME BLACK by Divine Light (JPN)
Serdal Adalı
Died in 2009
TALENT QUEST (IRE) , b , 1998 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd, by Rainbow Quest (USA), out of Talented
(GB), by Bustino (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 113)
2009 (Mar 13), b, f, LYNX ARC by Marlin (USA)
Vehbi Hakan Keleş
TALIA ROSE , b , 2003 , bred by Tülay Yurdabak, by Kalanisi (IRE), out of Shatalia (USA), by Shahrastani (USA) (see v : 3, p
: 180)
2009 (Feb 28), b, c, CONSTANTIN by Unaccounted For (USA)
Tülay Yurdabak
TAMANGO (USA) , b , 1998 , bred by Brereton C. Jones, by West By West (USA), out of Dayjur's M.d. (USA), by Dayjur
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 114)
2009 (Feb 19), b, f, BRUNETTE BABY by Victory Gallop (CAN)
118
Kemal Kurt
Kısraklar - Broodmares
TAMINAS GIFT (GB) , b , 2002 , bred by Newsells Park Stud, by Giant's Causeway (USA), out of Tamise (USA), by Time
For A Change (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 114)
2009, barren to Victory Gallop (CAN)
TANEM , b , 2000 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Lockton (GB), out of Galaxy II, by Bachelor Party (IRE) (see 2. Sup. to v
3, p : 140)
2009 (Mar 18), ch, f, VUSLATIM by Sea Hero (USA)
Ali Fuat Sönmez
TANIŞIĞI , b , 1997 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Shilsila (GB), by Darshaan (GB) (see 4. Sup.
to v 3, p : 114)
2009 (Feb 03), b, c, NIANG by No Blood No Name
İsmail Hadioğlu
TANUI (GB) , b , 1997 , bred by Miss G. Abbey, by Hernando (FR), out of Maria Isabella (FR), by Young Generation (IRE)
(see 4. Sup. to v 3, p : 114)
2009 (Apr 17), b, f, AMAZING GIRL by Mountain Cat (USA)
İrfan Ilgazlı and Mustafa Mehmet İlhan
TANYERİ , b , 2003 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by West By West (USA), out of Asliko, by Hoy (GB) (see 4. Sup. to v 3, p :
114)
2009 (Mar 22), b, f, SOLACE by Victory Gallop (CAN)
Ayşe Seda Özbelge
TARA STAR , b , 2001 , bred by Ahmet Nedim Aksoğan, by Distant Relative (IRE), out of Make Better, by Barnato (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 114)
2009 (Apr 26), b, c, KEY WEST by West By West (USA)
Ahmet Nedim Aksoğan
TARABYA , b , 1994 , bred by Yaman Zingal, by Statoblest (GB), out of Careless Whisper (GB), by Homing (GB) (see 4. Sup.
to v 3, p : 114)
2009 (May 09), b, f, FAST ANGEL by Divine Light (JPN)
Yaman Zingal
TARHAN (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Victory Note (USA), out of Ballyhara (GB), by Pharly (FR)
(see 4. Sup. to v 3, p : 114)
2009 (Mar 12), b, f, BLUE LABEL by Sri Pekan (USA)
Derviş Meral
TARHUNDAS , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Miswaki (USA), out of Royal Welcome (IRE), by Royal Academy (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 114)
2009 (Apr 11), ch, c, BERKİTOM by Eagle Eyed (USA)
Şevket Erkan Şar
TATA , b , 1997 , bred by Davide Franco, by Storm II, out of My Clauder (USA), by Vaguely Noble (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p
: 115)
2009 (Mar 18), b, f, LADY MAXIMA by Sri Pekan (USA)
Erhan Kum
TATFIRTINASI , b , 2003 , bred by İbrahim Halil Ünlü, by Tender's Son, out of Istıranca Rose, by Fasht Eldebl (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 115)
2009, barren to Shining Steel (GB)
TATTERDEMALION (GB) , b , 2003 , bred by Haras De Bourgeaville , by Galileo (IRE), out of Bayourida (USA), by Slew
Gold (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 115)
2009 (Mar 30), b, c, NO PLACE TO HIDE by Sri Pekan (USA)
119
Zuhal Kurt Yıldırım
Kısraklar - Broodmares
TAYYARECİ (IRE) , ch , 1997 , bred by London Thoroughbred and Services Ltd , by Primo Dominie (GB), out of Manhattan
Sunset (USA), by El Gran Senor (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 115)
2009 (Feb 10), b, c, MY SON ARDA by Sri Pekan (USA)
M Sabri Tuncer and Kerem Erensoy
TEARFUL (USA) , b , 2003 , bred by Cobra Farm, by Woodman (USA), out of Angel's Tearlet (CAN), by Silver Deputy
(CAN) (see 4. Sup. to v 3, p : 115)
2009 (Mar 10), b, c, by Sri Pekan (USA)
Serdal Adalı
TEASE (USA) , b , 1991 , bred by William M. Backer, by Clever Trick (USA), out of Dainty Dotsie (USA), by Olden Times
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 115)
2009 (Apr 25), b, c, SAND MAN by Sea Hero (USA)
Kemal Kurt
TEKERO (GB) , b , 1999 , bred by J. W. Ford, by Muhtarram (USA), out of Away's Halo (USA), by Sunny's Halo (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 115)
2009 (May 13), ch, f, AGENT PROVOCATEUR by Strike The Gold (USA)
M. Sabri Tuncer and Kerem Erensoy
TEKYILDIZ , b , 2002 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by Mountain Cat (USA), out of Mango, by Barbar (see 4. Sup. to v
3, p : 115)
2009 (Mar 05), b, c, ASAFHAN by Okawango (USA)
Asaf Ayhan Ekmekçibaş
TENDER HEART , ch , 2001 , bred by Patrick Clarke, by Strike The Gold (USA), out of Sarsala, by Be My Chief (USA) (see v
: 3, p : 174)
2009 (Mar 16), ch, c, OKÇUGÖLLÜ REŞAT by Delikan
Nuri Tiniay
TENDER JOY , b , 1993 , bred by Aldo Baldini, by Private Tender (GB), out of Jojoba, by Eastern Star (see 4. Sup. to v 3, p :
116)
2009 (Jan 15), ch, f, GÜZİN by Cannon
Haldun Coşkun
TENDERLY , b , 1996 , bred by Ahmet Ziya Kutnak, by Private Tender (GB), out of Şiirden, by Simge (see 4. Sup. to v 3, p :
116)
2009 (May 17), b, f, NIGO by Marlin (USA)
Ahmet Ziya Kutnak
TESSABY (GER) , ch , 1995 , bred by A. Steigenberger, by Surumu (GER), out of Toyah (GER), by Lidhame (GB) (see 4. Sup.
to v 3, p : 116)
2009 (Apr 12), b, c, EDİRNELİ by Bosphorus Kıng
Şadi Kaan Sezen
THANK YOU VET , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by Danetime (IRE), out of Foxy Fairy (IRE), by Fairy King (USA)
(see v : 3, p : 68)
2009 (May 08), b, f, SECRET STORY by Bosporus (IRE)
Sibel Lupu
THARA (GER) , b , 1992 , bred by The Bo Coeur Syndicate Frankreich, by Aspros (GER), out of Thea (GER), by Surumu
(GER) (see 4. Sup. to v 3, p : 116)
2009 (Apr 15), b, c, FATİHİM by Hanaş
Sadettin Atığ
THE BUNCH , gr , 2000 , bred by Tayral Tutumlu, by Environment Friend (GB), out of Loch Quest (USA), by Lomond (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 116)
2009 (Apr 21), gr, c, SAHADAN GALLOP by Victory Gallop (CAN)
120
Maçkolik İnternet Hiz.Tic.Ltd.Şti.
Kısraklar - Broodmares
THE DE CHINE (FR) , gr , 1997 , bred by Mise De Moratalla, by Kendor (FR), out of Quintefolle (FR), by Luthier (FR) (see 3.
Sup. to v 3, p : 123)
2009 (Jan 19), gr, f, MUNU THE ANGEL by Bin Ajwaad (IRE)
Serdal Adalı
THE ODORE , b , 1994 , bred by Ercan Ekenler, by Barnato (USA), out of Şermin, by Silver Swan (FR) (see 4. Sup. to v 3, p :
116)
2009 (Feb 05), b, c, PERFECT RAIN by Ocean Crest (USA)
Galip Aydın Arıkan
THEAKSTON (FR) , gr , 1999 , bred by Mr John Fıtzpatrıck, by Turgeon (USA), out of Callithea (GB), by Fools Holme (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 116)
2009 (Mar 02), gr, c, BRAVE GREY by Divine Light (JPN)
Nisso Benhason
THECELO (GB) , b , 1997 , bred by J. R. Mitchell, by Muhtarram (USA), out of Ritsurin (GB), by Mount Hagen (FR) (see 4.
Sup. to v 3, p : 116)
2009 (Apr 18), ch, f, RÜYA KIZIM by Victory Gallop (CAN)
Ayşegül Kurtel
THEMIS , b , 2004 , bred by Ömer Halim Aydın, by Celtic Swing (GB), out of Minhall (GB), by Saddlers' Hall (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 112)
2009 (Feb 22), b, f, KIZIL RÜZGAR by Indigo Red (GB)
Cengiz Saka
THINKER BELL , b , 2001 , bred by Oktay Serici, by Always A Classic (CAN), out of Pleasant Mystery (USA), by Pleasant
Colony (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 143)
2009 (Mar 04), b, f, GALLARDO by Bizim Ayancikli (IRE)
Oktay Serici
THUMAMAH (IRE) , b , 1999 , bred by Shadwell Estate Company Limited, by Charnwood Forest (IRE), out of Anam (GB), by
Persian Bold (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 117)
2009 (Apr 13), b, f, TELL ME MAMA by Bin Ajwaad (IRE)
Serdal Adalı
THUNDER BEST , ch , 1996 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Mirror (GB), by Sharpman (IRE) (see 4. Sup. to v 3,
p : 117)
2009 (Apr 17), ch, c, DOĞUNUN GÜNEŞİ by Mountain Cat (USA)
Şaban Gül
THYKE , gr , 1993 , bred by Özdemir Atman, by Bustino (GB), out of Magic Vision (GB), by Shergar (IRE) (see 4. Sup. to v 3,
p : 117)
2009 (Jan 17), b, f, DECIMONTANNA by Unaccounted For (USA)
Begüm Atman Karataş
TIKI GIRL , b , 2003 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Fuss (USA), by Valiant Nature (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 117)
2009 (Feb 02), b, c, SENTOR by Eagle Eyed (USA)
Celal Ataman Özden
TINA'S DANCE , b , 1995 , bred by Şerafettin Gedik, by Bachelor Party (IRE), out of Valantıne, by Villeroy I (FR) (see 3. Sup.
to v 3, p : 124)
2009 (May 11), ch, f, PORT ROYAL by River Special (USA)
Ali Levent Dilmaç
TINA , ch , 2002 , bred by Nuri Fuat Başak, by Marlin (USA), out of Ballerina Anna (IRE), by Dance Of Life (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 117)
2009 (Apr 28), b, c, BABA TAYLAN by Eagle Eyed (USA)
121
Aydın Tahincioğlu
Kısraklar - Broodmares
TITSAN (IRE) , b , 1999 , bred by Airlie Stud , by Zilzal (USA), out of No Restraint (IRE), by Habitat (USA) (see 4. Sup. to v
3, p : 117)
2009 (Apr 28), ch, f, OASIS QUEEN by Okawango (USA)
Özen Adalı
TİRELİ , b , 2004 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Bullmarket, out of Rusıan Gırl, by Siberian Express (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 144)
2009 (Mar 25), b, f, İLK VE TEK by Akindayim (IRE)
Fatma Şanslı
TİYATROCU (IRE) , b , 1999 , bred by M. J. Foley, by King's Theatre (IRE), out of Thrifty's Best (USA), by Glenstal (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 144)
2009, barren to Okawango (USA)
Died in 2009
TO BE FAMOUS (USA) , b , 1999 , bred by Daniel Teinowitz, by Louis Quatorze (USA), out of Crystal Lake (IRE), by Shirley
Heights (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 118)
2009,dead foal, by Indigo Red (GB)
TOBIANA , b , 2002 , bred by Tarık Aydın, by Mountain Cat (USA), out of Ranosh (USA), by Rahy (USA) (see v : 3, p : 162)
2009 (Feb 15), b, f, CRAZY FOR WIN by Win River Win (USA)
Fatma Hazar
TOK EZGİ , b , 2002 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Sea Hero (USA), out of Masarrah (GB), by Formidable (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 118)
2009 (Feb 28), b, f, AZİMLİ KIZ by Free Man
Kemalettin Ezgi
TOKGÖZECE , b , 2002 , bred by Hülya Tokgöz, by Victory Note (USA), out of Superflash (GB), by Superlative (IRE) (see v :
3, p : 191)
2009 (Feb 24), b, c, MY HERO by Sports Hero (USA)
Süleyman Bülent Karabağlı
TOP ROYAL , ch , 2003 , bred by Emin Çılgın, by Royal Abjar (USA), out of Penky Henky, by Gold Guard (see 4. Sup. to v 3,
p : 118)
2009 (May 29), ch, f, ROYAL LIGHT by Divine Light (JPN)
Emin Çılgın
TORİNO , b , 2004 , bred by Sabahattin Uluçay, by Unaccounted For (USA), out of İrem, by Gerald Martin (IRE) (see 1. Sup.
to v 3, p : 84)
2009 (Feb 26), b, c, HIS HERO by Sea Hero (USA)
Sabahattin Uluçay
TOROS GIRL , gr , 2002 , bred by Fatih Sevindik and Seyhan Erkan, by Dilum (USA), out of Bıg Danger, by Ezy Koter (GB)
(see 4. Sup. to v 3, p : 118)
2009 (Apr 19), b, c, PROMETHUS by West By West (USA)
Suna Cevheribucak
TOS LADY (IRE) , ch , 1999 , bred by Dr D. Crone P. Lafarge and P. Johnston , by College Chapel (GB), out of September Tide
(IRE), by Thatching (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 119)
2009 (Apr 27), ch, c, ERCİHANHAN by Eagle Eyed (USA)
Fazlı Yurdabak
TRALEE , b , 2004 , bred by Zeynep Atman and Begüm Atman Karataş, by Shining Steel (GB), out of Myra, by Castle Rising
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 120)
2009 (Apr 02), b, f, AYALI by Karamurat (USA)
Begüm Atman Karataş
122
Kısraklar - Broodmares
TRAVERTEN , ch , 2002 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Samyeli, by Barbar (see 4. Sup. to v 3, p : 119)
2009,dead foal, by Bin Ajwaad (IRE)
TREASURY KEY (USA) , b , 2000 , bred by A. Head , by A.p. Indy (USA), out of Tresoriere (AUS), by Lyphard (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 119)
2009 (Feb 10), b, f, DREAM OF INFINITY by Zorbaz (USA)
İlyas İlbey
TREXENTA (IRE) , b , 1992 , bred by Citadel Stud, by Green Desert (USA), out of Olbia (IRE), by Mill Reef (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 119)
2009 (Mar 13), b, f, VOLGA RIVER by Spectrando (IRE)
Davide Franco
TRIANGLE (GB) , b , 1995 , bred by Fittocks Stud, by Diesis (GB), out of Triple Tipple (USA), by Raise A Cup (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 119)
2009 (Feb 28), ch, c, ABJAR ACADEMY by Royal Abjar (USA)
Dicle Kimya D.Paz. N.T.ve G.Şrk.
TRICKERY (IRE) , b , 1994 , bred by Gillian R. Williams, by Cyrano De Bergerac (IRE), out of Beguiled (IRE), by Be My
Guest (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 126)
2009,c,dead, by River Special (USA)
TRICKY DESTINY (USA) , b , 2001 , bred by Edward Gamble foaled in USA and imported from USA in 2008, (see AM.SB
Electronic ), by You And I (USA), out of Pretty Tricky (USA), by Clever Trick (USA)
2009 (Mar 23), b, c, TRABZON by Andromeda's Hero (USA)
Belma Toksipahi and Ayten Günay
TRIM STAR (GB) , gr , 1996 , bred by Chippenham Lodge Stud, by Terimon (GB), out of Western Star (GB), by Alcide (GB)
(see 4. Sup. to v 3, p : 119)
2009 (Feb 02), gr, f, DINARA by Sri Pekan (USA)
Fikret Ceylan
TRIUMPH , b , 2004 , bred by Selahattin Gedik, by Beretta, out of Aloha II, by Barbar (see 1. Sup. to v 3, p : 6)
2009 (Mar 14), b, c, ROI DE TREFLE by River Special (USA)
Ali Levent Dilmaç
TROPIC STAR , ch , 2002 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Truthful (GB), by Shareef Dancer (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 126)
2009 (Jan 03), ch, f, İŞGÜZAR by Thunder Bolt I
Mehmet Kurt
TRUST (GB) , b , 1999 , bred by Mrs Joan M. Langmead, by Mind Games (GB), out of Persona Gradita (IRE), by Shahrastani
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 119)
2009 (Mar 16), b, f, MISS TAYLOR by Ulaklı
Fatine Özsoy
TRUTHFUL (GB) , b , 1991 , bred by Pearl Lawson Johnston, by Shareef Dancer (USA), out of Integrity (GB), by Reform
(GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 119)
2009 (Apr 14), ch, f, TILL I COLLAPSE by Royal Abjar (USA)
Mehmet Kurt
TUGANA , ch , 1997 , bred by Ahmet Kavran, by Bankocu, out of Lady Bırd II, by Villeroy I (FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 119)
2009 (Mar 17), ch, f, LADY POLITE by Felek I
Beyhan Kibar
123
Kısraklar - Broodmares
TULAMEEN (UAE) , b , 2004 , bred by Darley , by King's Best (USA), out of City Of Gold (IRE), by Sadler's Wells (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 119)
2009 (Apr 13), b, c, ALL TIME LOVER by Bin Ajwaad (IRE)
Serdal Adalı
TURKISH COFFEE , ch , 1998 , bred by Mehmet Sadettin Akel, by Opus Magnum (USA), out of Cibele, by Arslan (see 2.
Sup. to v 3, p : 146)
2009 (Mar 18), ch, f, APAKAY by Sports Hero (USA)
Fatih Akman
TURKISH DELIGHT , b , 2003 , bred by Orhan Bekmezci and Hayrullah Doğan, by Doyoun (IRE), out of Syria (GB), by
Halling (USA) (see v : 3, p : 193)
2009 (Mar 01), b, c, BAŞKAN NEXIA by Strike The Gold (USA)
Hayrullah Doğan
TURTAY , b , 1992 , bred by Erdoğan Atay, by Eastern Star, out of Kallasiya (IRE), by Busted (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 127)
2009, barren to Mountain Cat (USA)
TURTLE CREEK (USA) , ch , 2003 , bred by J. V. Shields Jr. foaled in USA and imported from USA in 2009, (see AM.SB
Electronic ), by Sky Classic (CAN), out of Ayanka (USA), by Jade Hunter (USA)
2009 (May 10), ch, c, PRESENT PERFECT by E Dubai (USA)
Emir Alkaş
TURUNÇ ÇİÇEĞİ , b , 2000 , bred by Haci İpek and Bahattin İçgören, by Private Tender (GB), out of Portakalçiçeği, by
Toraman (see 2. Sup. to v 3, p : 147)
2009 (Jun 20), b, f, NAR ÇİÇEĞİ by Amed Firtinasi (IRE)
Mehmet Akgümüş
TUSSEY , b , 2000 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Private Tender (GB), out of Birdhill (IRE), by Petorius (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 120)
2009 (Mar 16), b, f, FLUENT by Ultramar
Murat İpek
TÜRKMENHATUN , b , 1994 , bred by Servet Erbaşı, by George Thomas, out of Tormenta, by Karayel (see 4. Sup. to v 3, p :
120)
2009 (Feb 24), ch, c, GAZİ EVRENOS by River Special (USA)
Servet Erbaşı
TWIST OF FAITH , ch , 1995 , bred by Aydoğan San, by Knight Line Dancer (IRE), out of Miss Hyde (USA), by Procida
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 120)
2009 (Apr 07), ch, f, FAITHFULL LADY by Victory Gallop (CAN)
Mustafa Selçuk San
TWİLİGHT , ch , 1995 , bred by Mehmet Kurt, by Ezy Koter (GB), out of Jazzmania (GB), by Tap On Wood (IRE) (see 2. Sup.
to v 3, p : 147)
2009 (Mar 05), ch, c, CANARAS by Bizim Ayancikli (IRE)
Sadettin Atığ
TWO WON TWO (IRE) , b , 1996 , bred by A. J. Poulton (Epping) Ltd, by Perugino (USA), out of Ride Bold (USA), by J O
Tobin (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 120)
2009 (May 12), ch, f, HAYAL by Royal Abjar (USA)
Ahmet Yücel Birol
UÇKUN , b , 1997 , bred by Yaman Zingal, by Handsome Star (IRE), out of Vıolent Gırl, by Aristocrat (GB) (see 3. Sup. to v 3,
p : 127)
2009 (Apr 03), b, f, JOYFUL GIRL by Sri Pekan (USA)
Ayfer Atılan
124
Kısraklar - Broodmares
ULİBKA , ch , 2000 , bred by Vural Çakım, by Johny Guıtar, out of Voleano, by My Volga Boatman (USA) (see 4. Sup. to v 3,
p : 121)
2009 (Apr 13), b, f, JOANYKO by Divine Light (JPN)
İdil Atakol
ULTRA CHANCE , ch , 1998 , bred by Zühre Didem Gödek, by Uğurtay, out of Maragon (GB), by Aragon (GB) (see 2. Sup.
to v 3, p : 148)
2009, barren to Joe Hernon
ULUKAN , b , 1999 , bred by Sami Uluçay, by Red Route (GB), out of İrem, by Gerald Martin (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p :
148)
2009 (Apr 19), b, c, ATA OLA by Kurtaran (IRE)
Sabahattin Uluçay
ULYA , b , 1997 , bred by Yaman Zingal, by Pennine Walk (IRE), out of Muhit (USA), by El Gran Senor (USA) (see 4. Sup. to
v 3, p : 121)
2009 (Feb 24), b, c, LUDOVICO by Divine Light (JPN)
Yaman Zingal
UNDERCOVER SOLDIER (USA) , b , 2002 , bred by John Franks, by Lost Soldier (USA), out of Secret Sabre (USA), by
Secret Slew (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 121)
2009,early abortion, by Victory Gallop (CAN)
UNI BABY (IRE) , b , 1998 , bred by Austin Curran, by Flying Spur (AUS), out of Dame Rose (IRE), by Machiavellian (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 121)
2009 (Apr 01), b, f, ICY KISS by Perfect Storm
Mehmet Ziya Adalar
UNIQUE STONE (USA) , ch , 1999 , bred by Jim Robinson Pam Robinson, by Hennessy (USA), out of Sealedwithakriss (USA),
by Kris S. (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 121)
2009 (Mar 31), b, f, by Kaneko
Salih Şenocaklı
UNIRAPID , ch , 1999 , bred by Erhan Kavçin, by Make Strides (USA), out of Aysel I, by Tünkut (see 2. Sup. to v 3, p : 148)
2009, barren to Falcon Flıght
UYALIM , b , 1998 , bred by Rahmi Uyal, by Palace Pageant (USA), out of Sevgim I, by Castle Rising (GB) (see 2. Sup. to v 3,
p : 148)
2009,slipped foal, by Sri Pekan (USA)
UZAKAKRABA (GB) , b , 1997 , bred by A.H.Warren (Coombe Farm) and Ltd , by Distant Relative (IRE), out of Lady St
Lawrence (USA), by Bering (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 121)
2009 (Mar 06), b, f, BABY BLUE by Marlin (USA)
Hakan Sabri Özcan
UZUNYAYLA GÜZELİ , ch , 1999 , bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Star, out of Deborah, by Kılıçaslan (see 4. Sup. to v 3,
p : 121)
2009 (May 17), b, f, VICTORY by Ultramar
Doğan Yılmaz
ÜÇPINAR , b , 1995 , bred by Osman Hattat, by Bachelor Party (IRE), out of Polarlicht (GB), by Petoski (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 149)
2009,f,dead, by Always A Classic (CAN)
125
Kısraklar - Broodmares
ÜLKÜ HOCA , b , 2002 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Bijou D'inde (GB), out of Beverly, by Eastern Star (see 4. Sup. to v 3,
p : 121)
2009, not covered in 2008
ÜMRANCAN , b , 2001 , bred by Nasri Artar, by Eagle Eyed (USA), out of Melike I, by Blazing Saddles (AUS) (see 2. Sup. to
v 3, p : 149)
2009 (Mar 20), b, c, KAFKAS KAPLANI by Carıbou
Tacettin Kaplan
ÜNİVERSİTELİ , gr , 2002 , bred by Yücel Birol, by Armanasco (IRE), out of Well Done (GB), by Petong (GB) (see v : 3, p :
213)
2009 (Feb 09), gr, c, FOR PLEASURE by Always A Classic (CAN)
Ahmet Yücel Birol
VALERIE (GB) , b , 2003 , bred by Exors Of The Late Gerald W. Leigh, by Sadler's Wells (USA), out of Horatia (IRE), by
Machiavellian (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 121)
2009 (Jan 15), b, f, GUILTY CONSCIOUS by Dilum (USA)
Mehmet Kurt
VALLEMELDEE (IRE) , b , 2004 , bred by Celbridge Estates Ltd foaled in IRE and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v :
45, p : 3320 ), by Bering (GB), out of Vassiana (FR), by Anabaa (USA)
2009 (Mar 21), b, f, DREAM OF MY LOVE by Trade Fair (GB)
Faruk Tınaz
VALLERIA (GB) , b , 1996 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Sadler's Wells (USA), out of Valdara
(GB), by Darshaan (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 122)
2009 (Feb 19), b, f, by Strike The Gold (USA)
Erhan Kum
VANDRERE , b , 2003 , bred by Kemal Kurt, by Always A Classic (CAN), out of Tease (USA), by Clever Trick (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 122)
2009 (Mar 30), ch, c, ÇİROS by Strike The Gold (USA)
Kemal Kurt
VANY'S APPROVAL (USA) , ch , 1993 , bred by Harry T. Mangurian Jr., by With Approval (CAN), out of Vany (USA), by
Lord Vancouver (CAN) (see 4. Sup. to v 3, p : 122)
2009 (Mar 09), b, f, IRON WOMEN by Kıng Bıshop
Alsem Charles Roidi and Sema Roidi
VELOCE , ch , 2002 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Royal Abjar (USA), out of Just On The Market (IRE), by Shalford
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 122)
2009 (Mar 17), b, f, ROYAL PRIDE by Rakan (USA)
Süleyman Selman Taşbek
VELVET GLOVE , b , 1997 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Velvet Queen (FR), by Roi Dagobert (FR) (see
4. Sup. to v 3, p : 122)
2009 (Apr 28), ch, c, GREEN CARD by Green Gönen
Berrin Gedik
VELVET GREEN , ch , 2004 , bred by Berrin Gedik, by Green Gönen, out of Velvet Glove, by Galetto (FR) (see 4. Sup. to v 3,
p : 122)
2009 (Apr 18), b, f, SILK KAFTAN by Kurtaran (IRE)
Berrin Gedik
VENDELA , b , 2002 , bred by Şadi Sezen, by Bijou D'inde (GB), out of Yes Vote (IRE), by Taufan (USA) (see v : 3, p : 218)
2009 (Jan 31), b, c, KAMKAM by Bosporus (IRE)
Mehmet İlker Akdeniz
126
Kısraklar - Broodmares
VENEDİK , b , 2005 , bred by Halid Milli, by Always A Classic (CAN), out of Katibe, by Aristocrat (GB) (see 1. Sup. to v 3, p
: 89)
2009 (Mar 23), ch, f, DANTELA by Bosporus (IRE)
Halid Milli
VENEZIA , ch , 1998 , bred by Davide Franco, by Bering (GB), out of Besotted (GB), by Shirley Heights (GB) (see 4. Sup. to v
3, p : 123)
2009 (Mar 29), ch, c, PERONAGA by Perfect Storm
Refik Köprü
VENÜSKIZI , b , 2000 , bred by Adil Mert Kaya, by Wolf (CHI), out of Bensu, by Damister (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 123)
2009 (Jan 22), b, f, BLACK WIDOW by Champs To Champs
Adil Mert Kaya
VERDE , b , 1997 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Ohio Dancer (FR), out of Şiir I, by Saintly Song (GB) (see 4. Sup. to v 3, p :
123)
2009, not covered in 2008
VERE'S LOVE , ch , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Hurem Sultan (FR), by Baby Turk (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 123)
2009 (Feb 16), b, f, HEAVEN LOVE by Velociraptor (GB)
Serdar Kemal Özçolak
VERY LUCKY , gr , 1997 , bred by Ogün Soysal, by My Volga Boatman (USA), out of Sanerge, by Strange Love (FR) (see 4.
Sup. to v 3, p : 123)
2009 (Feb 20), ch, c, ALTAIR by Scream To Scream (IRE)
Hüseyin Çetin
VETTORI CALL (GB) , ch , 2000 , bred by C. J. R. Trotter, by Vettori (IRE), out of Early Call (GB), by Kind Of Hush (GB)
(see 4. Sup. to v 3, p : 123)
2009 (Mar 29), ch, c, DREAM SAVER by Mountain Cat (USA)
Mozaik Şarap. Tr. Hy. San.Tic.Ltd.Şti
VEZNEDAR (GB) , b , 1999 , bred by Star Pointe Ltd, by Zamindar (USA), out of Ajnas (IRE), by Doyoun (IRE) (see 3. Sup.
to v 3, p : 130)
2009 (Apr 15), b, f, ALOŞ ALOŞ by River Special (USA)
Özkan Özen
VICTORY DEMO (IRE) , b , 1999 , bred by David Fitzgerald, by Danehill Dancer (IRE), out of Fairy Lore (IRE), by Fairy
King (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 123)
2009 (Jan 04), b, f, AIR BORN by Strike The Gold (USA)
A. Kılıçcıoğlu and Kemal Savaş Mucur
VILLARENA , ch , 1990 , bred by Davide Franco, by Villeroy I (FR), out of Sakeena (GB), by Moulton (GB) (see 3. Sup. to v
3, p : 130)
2009 (May 10), b, c, ÇAKIN by Mr Nobel
Nihat Ertürk
VINO VERDE , b , 2004 , bred by Tamer Emrali and Ahmet Ziya Kutnak, by Distant Relative (IRE), out of Yavru Kuş, by
Barnato (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 189)
2009, barren to Always A Classic (CAN)
VIOLA , b , 2003 , bred by Levent Sarıkaya, by Sri Pekan (USA), out of Visal (USA), by Prospect Bay (USA) (see 4. Sup. to v
3, p : 123)
2009 (Jan 03), b, c, STAR OF MELİH by Scream To Scream (IRE)
127
Fedai Kahraman
Kısraklar - Broodmares
VIOLENT GIRL , b , 1990 , bred by Yaman Zingal, by Aristocrat (GB), out of Fleur, by Nurcivan (see 4. Sup. to v 3, p : 123)
2009 (Mar 12), b, f, YEGANE by Divine Light (JPN)
Ercüment Atlı
VISAL (USA) , b , 1998 , bred by Levent Sarıkaya, by Prospect Bay (USA), out of Margaux Dufont (USA), by His Majesty
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 123)
2009 (Feb 25), b, c, MOUNTAINS by Kurtaran (IRE)
Levent Sarıkaya
VIVA SKEEANNO (USA) , ch , 1995 , bred by T. Baxter , by Peteski (CAN), out of Cindazanno (USA), by Alleged (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 123)
2009 (Apr 17), ch, c, HAVE A NICE FLIGHT by Sea Hero (USA)
Ömer Halim Aydın
VIVIANA , b , 1995 , bred by Şerafettin Gedik, by My Volga Boatman (USA), out of Vıva Vılla, by Villeroy I (FR) (see 4. Sup.
to v 3, p : 124)
2009 (Mar 11), ch, f, GOLDVINE by Strike The Gold (USA)
Şerafettin Gedik
VİLİTAY , b , 1999 , bred by Meral Özen, by Han-Bakü, out of Tatlı Betüş, by Golden Prınce (see 2. Sup. to v 3, p : 152)
2009 (Mar 30), b, f, HANİÇE by Uagadugu
Meral Özen
VOGUE , b , 2000 , bred by Yaman Zingal, by Doyoun (IRE), out of Picardy (GB), by Polish Precedent (USA) (see 4. Sup. to v
3, p : 124)
2009 (Mar 04), ch, c, BALDOVINO by Unaccounted For (USA)
Yaman Zingal
VOICE TO VOICE (IRE) , ch , 1999 , bred by Miss Joanne Gaynor, by Woodborough (USA), out of Brooks Masquerade (GB),
by Absalom (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 131)
2009 (Apr 05), b, f, BOLIVYA by Scream To Scream (IRE)
Fedai Kahraman
VOLDA RIVER , ch , 2003 , bred by Nevzat Seyok, by Mujtahid (USA), out of Wanganui River (GB), by Unfuwain (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 124)
2009 (Mar 12), ch, f, DANSING RIVER by Unaccounted For (USA)
Nevzat Seyok
VOLÜPTAS (IRE) , gr , 1999 , bred by Loualin Bloodstock, by Turtle Island (IRE), out of Cheese Soup (USA), by Spectacular
Bid (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 124)
2009 (May 20), gr, f, TÜLİN SULTAN by Fantastic Fellow (USA)
Zekeriya Ahsen Kurum
WAIT FOR SPRING (USA) , b , 2001 , bred by W. S. Farish & Kilroy Thoroughbred Partnership foaled in USA and imported
from FR in 2009, (see AM.SB Electronic ), by Seeking The Gold (USA), out of Polish Spring (IRE), by Polish Precedent
(USA)
2009 (Mar 10), b, f, COLOMBIANA by Rock Of Gibraltar (IRE)
Zeyno Beşikçi
WALLFLOWER (GB) , b , 1995 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Polar Falcon (USA), out of Stufida (GB), by Bustino
(GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 131)
2009 (May 14), ch, c, ABLE TO by Yavuz Star
Müthiş Ölçer
WANGANUI RIVER (GB) , b , 1997 , bred by Sarl Elevage du Haras de Bourgeauville, by Unfuwain (USA), out of Wicked
Folly (IRE), by Exhibitioner (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 124)
2009 (Apr 18), b, c, KING RIVER by Red Bishop (USA)
Nevzat Seyok
128
Kısraklar - Broodmares
WELL PROUD (IRE) , b , 1993 , bred by Barronstown Bloodstock Ltd, by Sadler's Wells (USA), out of Proud Pattie (USA), by
Noble Commander (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 124)
2009 (Feb 01), b, c, KABADAYI by Divine Light (JPN)
Eray Pak
WELSH GLORY (FR) , b , 1993 , bred by Mr Werner Wolf, by Le Glorieux (GB), out of Welsh Game (IRE), by Pall Mall
(GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 125)
2009 (Mar 04), b, c, BART by Marlin (USA)
Francesco Sponza
WEST GUN (USA) , ch , 1990 , bred by Crystal Springs Farm, by Gone West (USA), out of Camarado (USA), by Arts And
Letters (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 125)
2009 (May 25), ch, f, NORTH GUN by Grand Ekinoks
Hasibe Tosunoğlu
WESTERNIZE (USA) , b , 2000 , bred by B. Wayne Hughes, by Gone West (USA), out of Palme D'or (IRE), by Sadler's Wells
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 125)
2009 (Mar 01), b, f, WESTERN LADY by Win River Win (USA)
Yıldırım Gelgin
WHITBY ABBEY (GB) , b , 2003 , bred by Cliveden Stud Ltd, by Inchinor (GB), out of Select Sale (GB), by Auction Ring
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 125)
2009 (Mar 26), b, c, HOT POINT by Bin Ajwaad (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
WHITE OAK , gr , 1998 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Sun Music (IRE), out of Cihanyandı Lütfiye, by Kılıçaslan (see 4.
Sup. to v 3, p : 125)
2009 (Feb 18), gr, c, NARDAĞI by Hand To Hand (IRE)
Murat Altunkılıç
WHO'S THAT GIRL , b , 1999 , bred by Kadir Noyan Birol, by Gene Kelly (IRE), out of Round Trip (IRE), by Auction Ring
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 125)
2009 (Aug 01), b, f, DEME Dİ DEME by Amed Firtinasi (IRE)
Nevin Cin
WICHITA , ch , 2000 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Agam (FR), out of Flair (GB), by Known Fact (USA) (see 3. Sup. to
v 3, p : 132)
2009 (Mar 07), ch, c, EGO by Doğu (FR)
Mustafa Doruk Yılmaz
WILD FIRE , ch , 2001 , bred by Tarık Aydın, by Mujtahid (USA), out of Celerity, by Rakan (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 125)
2009 (Apr 19), ch, c, KERKÜK by Divine Light (JPN)
Tarık Aydın
WILD GIRL , b , 2004 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Common Grounds (GB), out of Sinking Sun (GB), by Danehill (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 158)
2009 (Mar 11), b, f, WILD AND SKIN by Sports Hero (USA)
Faruk Tınaz
WILD SHAWNEE , b , 1994 , bred by Yaman Zingal, by Bluebird (USA), out of Barlogan (GB), by Dunbeath (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 132)
2009 (Feb 20), b, f, FIRST AND FOREMOST by Grand Ekinoks
Yasin Kadri Ekinci
WIND SPRING , b , 2002 , bred by Hayrettin Karamazı, by West By West (USA), out of Kwaanis (GB), by Lead On Time
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 126)
2009 (Apr 23), ch, c, DOFAR by Sivrihisarlı
Hayrettin Karamazı
129
Kısraklar - Broodmares
WINDWARD , b , 1999 , bred by Ali Nur Kutnak, by Manila (USA), out of Ümran, by Eastern Star (see 3. Sup. to v 3, p : 133)
2009 (Mar 17), b, f, QUEEN BISCUIT by River Special (USA)
Atalay Sarmış
WINTER PRINCESS , b , 2003 , bred by Mehmet Çay, by Mountain Cat (USA), out of Royal Welcome (IRE), by Royal
Academy (USA) (see v : 3, p : 168)
2009 (Feb 18), b, c, AYTUNGA by Victory Gallop (CAN)
Nurbiye Gülerce
WITHOUT RISK , ch , 2004 , bred by Mahir Yıldırım, by Lockton (GB), out of Gıve Me A Rısk, by Risk Me (FR) (see 1. Sup.
to v 3, p : 66)
2009 (Apr 30), ch, f, YEDİKARDEŞGÜLÜ by Scream To Scream (IRE)
Mehmet Salih Yedikardeş
WOODUDANCE (USA) , b , 2002 , bred by Mr. and Mrs. F. Gill Aulick foaled in USA and imported from U.K. in 2009, (see
AM.SB Electronic ), by You And I (USA), out of Lina Cavalieri (GB), by Star Appeal (IRE)
2009 (Mar 05), b, c, by Cockney Rebel (IRE)
Nilay Karadağ
WUNDERBAR , ch , 2003 , bred by Tuncay Mısırlıoğlu, by Sun Music (IRE), out of Güney Rüzgari (GB), by Deploy (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 133)
2009 (Apr 13), b, c, ERKAN DAYI by Akindayim (IRE)
Tuncay Mısırlıoğlu
YAĞANKAR , ch , 2002 , bred by Mehmet Hanefi Şahin, by Strike The Gold (USA), out of Astante (GB), by Sheikh Albadou
(GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 133)
2009 (Feb 05), ch, f, BRIGTH STAR by Hıgh Court
Mehmet Hanefi Şahin
YAĞMURDAMLASI , b , 1997 , bred by Erçin Kayar, by Barbar, out of London, by Lockton (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 126)
2009 (Apr 06), b, f, HOLY ROCK by Sri Pekan (USA)
Ergin Kayar
YALÇINSU (IRE) , ch , 1999 , bred by Peter Magnier, by College Chapel (GB), out of Hyannis (FR), by Esprit Du Nord (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 126)
2009 (Feb 11), ch, f, OYACAN by Common Grounds (GB)
Nevzat Yalçınsu
YALVAÇLIM (HUN) , ch , 2000 , bred by Babolna Rt., Stud-Farm and Kerteskö, Hungary, by Try Star (GB), out of Belle Rose
(HUN), by Arena (HUN) (see 4. Sup. to v 3, p : 126)
2009 (Jan 13), ch, f, SÜÜŞ by Always A Classic (CAN)
Necati Bozkurt
YAMİS , gr , 2001 , bred by Behçet Homurlu, by Distant Relative (IRE), out of Toy, by Columnist (GB) (see 4. Sup. to v 3, p :
127)
2009 (Mar 11), b, c, KAMİLHAN by West By West (USA)
Onur Homurlu
YAPRAK , ch , 2002 , bred by Nuri Fuat Başak, by Always A Classic (CAN), out of Gözde III, by Memduhbey I (see 4. Sup. to
v 3, p : 127)
2009 (Feb 03), b, f, KIZIM İPEK by Marlin (USA)
Halim Altınayar
YASENYA , b , 2001 , bred by Sebahattin Sözeri, by Eagle Eyed (USA), out of Gülnara, by Fısherman (see 2. Sup. to v 3, p :
155)
2009 (Apr 17), b, f, APPLE ART by Bullmarket
Zafer Temuçin
130
Kısraklar - Broodmares
YAVRU KUŞ , ch , 1998 , bred by Ahmet Ziya Kutnak, by Barnato (USA), out of Şiirden, by Simge (see 3. Sup. to v 3, p : 134)
2009 (Jan 24), ch, c, EXECUTIVE by Bosporus (IRE)
Mustafa Tamer Emrali
YAYLA GÜLÜ , b , 2004 , bred by Celal Birsen, by Common Grounds (GB), out of Morena, by Toraman (see 1. Sup. to v 3, p :
116)
2009 (Feb 26), b, c, BEKİRHANLI by Canemre
Celal Birsen
YEARN (IRE) , b , 1997 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by In The Wings (GB), out of I Want To Be
(USA), by Roberto (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 127)
2009 (May 02), b, c, KURTEXPRESS by Sri Pekan (USA)
Kemal Kurt
YEKAYEK (GB) , b , 2000 , bred by Pearce Bloodstock, by Slip Anchor (GB), out of Enchanted Guest (IRE), by Be My Guest
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 127)
2009 (May 06), b, f, MY PRINCESS AZRA by Champs To Champs
Nilay Karadağ
YENİSU , b , 1994 , bred by Rasim Başgül, by Eastern Star, out of Try Gloria (GB), by Try My Best (USA) (see 4. Sup. to v 3,
p : 127)
2009,dead foal, by Fasht Eldebl (GB)
Died in 2009
YES PLEASE , b , 2004 , bred by Kemal Kurt, by Night Shift (USA), out of Acting (IRE), by King's Theatre (IRE) (see 1. Sup.
to v 3, p : 1)
2009 (Feb 17), b, c, DEMİRTINAZ by Divine Light (JPN)
Muammer Tütüncüler
YEŞİLYURTLUM , ch , 2000 , bred by Ali Sülün, by River Special (USA), out of Hür Azer, by Bachelor Party (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 127)
2009 (May 10), ch, f, DEEP RIVER by Okawango (USA)
Recep Özmen
YILDIRIMIŞIK , b , 1997 , bred by Mustafa Cesurlar, by Private Tender (GB), out of North Wınd, by Night Shift (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 127)
2009 (Mar 11), b, f, THEREZIKO by Red Bishop (USA)
Suat Demiral
YÖRÜK KIZI , b , 1993 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Barbar, out of Drazinnda (FR), by Top Ville (IRE) (see 4. Sup. to v
3, p : 127)
2009 (Apr 13), b, f, SPERANZA by Bin Ajwaad (IRE)
Yaman Zingal
YÖRÜKHANIM (GB) , ch , 1997 , bred by Miss K. Rausing, by Alwuhush (USA), out of Cue The Groom (USA), by Blushing
Groom (FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 127)
2009 (Feb 23), ch, f, FORMIDABLE by Okawango (USA)
Şemsi Ağırtaş
YTUCKY , b , 1994 , bred by N. Cüneyt Maaç, by Eastern Star, out of Sürpriz I, by Jaazeiro (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 128)
2009 (Jun 21), b, c, REBEL BOY by Grand Ekinoks
İbrahim Arıkan
YUNDALAN , b , 2003 , bred by Ruhi Yaman, by River Special (USA), out of Rozamente, by Palace Pageant (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 128)
2009,f,dead, by Dinyeper (GB)
131
Kısraklar - Broodmares
ZAMBAK (IRE) , b , 1998 , bred by C. and R. O'rien, by Eagle Eyed (USA), out of New Sensetive (GB), by Wattlefield (IRE)
(see 4. Sup. to v 3, p : 128)
2009 (Feb 25), b, f, MY BLACK LOVE by Velociraptor (GB)
Nedim Akagündüz
ZARİFE , b , 2000 , bred by Ayşe Sağman, by Doyoun (IRE), out of Exeptıon, by Lockton (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 128)
2009 (Mar 14), b, c, ZARİF BEY by Okawango (USA)
Süleyman Bülent Karabağlı
ZATONICA (IRE) , b , 1999 , bred by Norelands Bloodstock, by Zafonic (USA), out of Shahaada (USA), by Private Account
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 128)
2009 (Feb 02), b, f, DYNAMOSS by Pardon (FR)
İlyas İlbey
ZAYLAH (USA) , ch , 2000 , bred by Shadwell Farm LLC foaled in USA and imported from USA in 2009, (see AM.SB
Electronic ), by Pulpit (USA), out of Alghuzaylah (IRE), by Habitat (USA)
2009 (Mar 11), b, c, KING DAVID by Pomeroy (USA)
Emir Alkaş
ZEHRA NUR , b , 2005 , bred by Nebahat Yalçın, by Mıchael Jackson, out of Hexe, by Wolf (CHI) (see 1. Sup. to v 3, p : 77)
2009 (Apr 16), ch, f, FINDIK KAYA by Ocean Crest (USA)
Ercan Turan
ZEHVA , b , 2000 , bred by Süleyman Aslan, by Sarisaka (GB), out of Nina Matter, by Laughing Matter (USA) (see 4. Sup. to v
3, p : 128)
2009 (Jun 16), ch, f, GİTTİ YILDIZ by Always Surprıse
Ruşen Yüceer
ZEMHERİ , b , 1993 , bred by İlyas Çokay, by Efisio (GB), out of Aquarian Star (GB), by Cavo Doro (IRE) (see 4. Sup. to v 3,
p : 128)
2009 (Apr 27), b, c, NAUGHTY KID by Fasht Eldebl (GB)
Çiçek Yılmaz
ZEUGMA (IRE) , ch , 1999 , bred by Süleyman Vural Oktav, by Rainbows For Life (CAN), out of Kiloune (IRE), by Bluebird
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 135)
2009 (Apr 03), b, f, HEPAT by Kaneko
Ertan Öznur and Sinan Öznur
ZEYDANLI , b , 2004 , bred by Mehmet Ercan Emre, by Distant Relative (IRE), out of Manilina, by Manila (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 106)
2009,c,dead, by Sun Music (IRE)
ZEYNEP HANIM , b , 2004 , bred by Levent Sarıkaya, by Distant Relative (IRE), out of Sweet Surrender, by Uğurtay (see 1.
Sup. to v 3, p : 168)
2009 (Feb 06), ch, f, ADIOS MADRE by Divine Light (JPN)
Necati Demirkol
ZIŞAN (IRE) , b , 1997 , bred by Clare Dore Ltd, by Alzao (USA), out of Starinka (GB), by Risen Star (USA) (see 4. Sup. to v
3, p : 129)
2009 (Mar 01), b, c, AĞADAYI by Bosporus (IRE)
Mücahit Demirkan
ZİVERED , ch , 2001 , bred by Hikmet Yıldız, by Lockton (GB), out of Paradıse I, by Ightham (USA) (see 2. Sup. to v 3, p :
158)
2009 (Feb 16), ch, f, AGARTA ROBIN by Karizmatik (GB)
132
Güllen Baba
Kısraklar - Broodmares
ZONPA (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Turtle Island (IRE), out of Superflash (GB), by Superlative
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 129)
2009 (Mar 15), ch, f, MELONY by Divine Light (JPN)
Derviş Meral
133
TÜRKİYE’DE TAYLARI
BULUNAN YURT İÇİNDEKİ
AYGIRLARIN LİSTESİ
ALPHABETIC LIST OF TURKISH BASED
STALLIONS
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
ABDULÇAKAR (IRE) , b , 1999 , bred by Knocktoran Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p :
170 ), by Be My Guest (USA), out of Avantage Service (IRE), by Exactly Sharp (USA)
ABREK , gr , 1990 , bred by Ahmet Cemal Kura, by My Volga Boatman (USA), out of Sağdune, by Sky Rocket (USA) (See v:1,
p:106)
AJMERA (GB) , b , 1997 , bred by Cheveley Park Stud Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p :
2645 ), by Zafonic (USA), out of Sweet Slew (USA), by Seattle Slew (USA)
AKINDAYIM (IRE) , b , 1999 , bred by B. Kennedy foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 2508 ),
by Hamas (IRE), out of Snoozy Time (GB), by Cavo Doro (IRE)
ALABORA , ch , 2003 , bred by Tuğçe Çeker, by Royal Abjar (USA), out of Sine, by Oğuzhan II (See v:3, p:185)
ALABOY , b , 1999 , bred by Sedat Özcan, by Dolphin Street (FR), out of Truepenny (IRE), by In The Wings (GB) (See v:2,
p:134)
ALWAYS A CLASSIC (CAN) , ch , 1993 , bred by Sam-Son Farms foaled in CAN and imported from USA in 1998, (see AM.SB
Electronic ), by Deputy Minister (CAN), out of No Class (CAN), by Nodouble (USA)
ALWAYS SURPRISE , b , 2002 , bred by Nedim Kisbu, by Always A Classic (CAN), out of Lineage (GB), by Distant Relative
(IRE) (See v:3, p:114)
AMED FIRTINASI (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan foaled in IRE and imported from U.K. in 2001, ( see GSB v
: 45 ), by Ridgewood Ben (GB), out of Laurienne (USA), by Northern Baby (CAN)
ARANJÖR , b , 2002 , bred by Mustafa Kastar, by Marlin (USA), out of Sharbada (FR), by Kahyasi (IRE) (See v:3, p:179)
ARAS (IRE) , b , 2000 , bred by Mrs T. Stack and Mrs S. and Magnier foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB
v : 44 ), by Sri Pekan (USA), out of Smeraldina (USA), by Night Shift (USA)
ARGAEUS (GB) , gr , 1993 , bred by D. A. and Mrs. Hicks foaled in GB and imported from U.K. in 1993, ( see GSB v : 43, p :
2238 ), by Dominion (GB), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE)
ARSEN , b , 2000 , bred by Mustafa Kastar, by Turtle Island (IRE), out of Palmyra (GER), by Arratos (GER) (See v:3, p:150)
ASAKIR (GB) , ch , 1995 , bred by Shadwell Estate Company Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 43,
p : 2693 ), by Nashwan (USA), out of Yaqut (USA), by Northern Dancer (CAN)
ATTİLA , b , 1993 , bred by Özdemir Atman, by Wouter Raaphorst (HOL), out of Charıta, by Electric (GB) (See v:1, p:24)
AVANGARD (IRE) , b , 1998 , bred by F. Hinojosa foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 992 ), by
Rainbows For Life (CAN), out of Glanessa (GB), by Kind Of Hush (GB)
BABADAYI (GB) , b , 1997 , bred by Fares Stables Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 2234 ),
by Emperor Jones (USA), out of River Nile Lady (USA), by Riverman (USA)
Died in 2008
BARANOVİÇİ , gr , 1992 , bred by Muammer Kitapçı, by Yemken (GB), out of Nişdare, by Nishapour (FR) (See v:1, p:90)
135
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
BAŞPİLOT , ch , 1996 , bred by A. İhsan Kaya, by Bachelor Party (IRE), out of Saafend (GB), by Sayf El Arab (USA) (See v:2,
p:113)
BIJOU D'INDE (GB) , ch , 1993 , bred by Whitsbury Manor Stud foaled in GB and imported from U.K. in 2001, ( see GSB v : 43,
p : 1941 ), by Cadeaux Genereux (GB), out of Pushkar (IRE), by Northfields (USA)
BIN AJWAAD (IRE) , b , 1990 , bred by Tullamaine Castle Stud and and Partners foaled in IRE and imported from U.K. in 2000,
( see GSB v : 42, p : 2071 ), by Rainbow Quest (USA), out of Salidar (IRE), by Sallust (IRE)
BİZİM AYANCIKLI (IRE) , ch , 1996 , bred by Tarworth Bloodstock and Investments Ltd. foaled in IRE and imported from U.K.
in 1996, ( see GSB v : 43, p : 816 ), by Bluebird (USA), out of Flying Fairy (GB), by Bustino (GB)
BOLD PILOT , b , 1993 , bred by Özdemir Atman, by Persian Bold (IRE), out of Rosa Palumbo (GB), by Imperial Fling (USA)
(See v:1, p:104)
BOSPHORUS KING , b , 2001 , bred by Mehmet Engin Sezen, by Desert King (IRE), out of Wallflower (GB), by Polar Falcon
(USA) (See v:3, p:213)
BOSPORUS (IRE) , ch , 1995 , bred by Dr P. Harms foaled in IRE and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p : 1968 ),
by Night Shift (USA), out of Rain Again (GB), by Relko (GB)
BULLMARKET , b , 1993 , bred by Tayral Tutumlu, by Gerald Martin (IRE), out of Tangara Lady (USA), by Sovereign Dancer
(USA) (See v:1, p:121)
CANEMRE , ch , 2000 , bred by Ahmet Aytar, by Eagle Eyed (USA), out of Sonbere (GB), by Electric (GB) (See v:3, p:187)
CANNON , b , 1998 , bred by Osman Hattat, by Pennine Walk (IRE), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE) (See v:2,
p:120)
Died in 2009
CAPERENA , ch , 1997 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Galetto (FR), out of Apricot Rose (IRE), by Mill Reef (USA) (See v:2,
p:6)
CARIBOU , b , 2002 , bred by Musa Demirsel, by Bin Ajwaad (IRE), out of Apple Blossom, by Castle Rising (GB) (See v:3, p:9)
CASTELLO (IRE) , b , 1996 , bred by Michael Quirke foaled in IRE and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p : 2246 ),
by Hamas (IRE), out of Sidama (FR), by Top Ville (IRE)
CENTAUR (GB) , b , 1997 , bred by R. M. West foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 1808 ), by
Pelder (IRE), out of Mutee (IRE), by Mujtahid (USA)
CESUR İSKOÇ (GB) , b , 1995 , bred by D. B. Lamplough foaled in GB and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p :
2293 ), by Precocious (GB), out of Smuts (GB), by Local Suitor (USA)
CEYHANLI , b , 1990 , bred by Mehmet Kurt, by Fools Holme (USA), out of Sketching (IRE), by Kris (GB) (See v:1, p:114)
CHAMPS TO CHAMPS , b , 2002 , bred by Murat Cavcav, by Mountain Cat (USA), out of Tanamanda (IRE), by Tender King
(IRE) (See v:3, p:196)
136
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
COMMON GROUNDS (GB) , b , 1985 , bred by S. Niarchos foaled in GB and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 41, p :
1910 ), by Kris (GB), out of Sweetly (FR), by Lyphard (USA)
COMMONER , b , 2000 , bred by Sadık Eliyeşil, by Common Grounds (GB), out of Fıorella, by Karayel (See v:3, p:64)
COMODOR , ch , 2003 , bred by Murat Başer, by Royal Abjar (USA), out of Burano, by Knight Line Dancer (IRE) (See v:3,
p:29)
COUNTRY MAN , b , 2000 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Gay Brıde, by Vacarme (USA) (See v:3,
p:72)
ÇAKARÇELİK , b , 2001 , bred by Mert Yayıncılık Ltd. Mehmet Çelik, by Torrential (USA), out of Pigeon Pea (USA), by
Topsider (USA) (See v:3, p:154)
ÇELİKMERT , ch , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Parade Ground (USA), out of Ladyisa Genius (USA), by Beau Genius
(USA) (See v:3, p:110)
ÇELİKMETE , ch , 2001 , bred by Turhan Çakar, by Eagle Eyed (USA), out of Sarafia (IRE), by Dalsaan (GB) (See v:3, p:173)
DADAŞ , b , 2000 , bred by Davide Franco, by Doyoun (IRE), out of Fancy Catch (USA), by Miswaki (USA) (See v:3, p:61)
DARK MOON , b , 2000 , bred by Oya Erkkul, by Always A Classic (CAN), out of Michael's Niece (GB), by Great Nephew
(GB) (See v:3, p:128)
Died in 2008
DELİKAN , b , 1995 , bred by S. Atığ, by Al Murtajaz (USA), out of Saafend (GB), by Sayf El Arab (USA) (See v:1, p:105)
DESERT SOUND (IRE) , b , 1997 , bred by James Walsh foaled in IRE and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p :
2109 ), by Desert Style (IRE), out of Princess Nabila (USA), by King Pellinore (USA)
DEVİR , b , 1986 , bred by Davide Franco, by Kalaglow (IRE), out of Hexgreave Elite (GB), by Home Guard (USA) (See v:1,
p:56)
DILUM (USA) , b , 1989 , bred by Ron Con Ltd foaled in USA and imported from USA in 1998, (see AM.SB Electronic ), by
Tasso (USA), out of Yanuka (IRE), by Pitcairn (IRE)
DIVINE LIGHT (JPN) , b , 1995 , bred by Shadai Farm foaled in JPN and imported from FR in 2007, ( see JPN v : 15 ), by
Sunday Silence (USA), out of Meld Sport (JPN), by Northern Taste (CAN)
DİNYEPER (GB) , ch , 1999 , bred by C. J. R. Trotter foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 751 ),
by Vettori (IRE), out of Early Call (GB), by Kind Of Hush (GB)
DOĞU (FR) , b , 1996 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz foaled in FR and imported from FR in 1996, ( see SBF v : 49, p : 136 ), by
Fairy King (USA), out of Carmen's Joy (GB), by Chief Singer (IRE)
DREAM CATCHER , gr , 2001 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Bold Pılot, out of Lyra , by Castle Rising (GB) (See v:3,
p:119)
EAGLE EYED (USA) , b , 1991 , bred by Juddmonte Farms foaled in USA and imported from U.K. in 2000, (see AM.SB
Electronic ), by Danzig (USA), out of Razyana (USA), by His Majesty (USA)
137
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
EL AMOUR , b , 1998 , bred by Nevin Uluçay and Nezahat Uluçay, by Moun A'mour, out of Hıperbol, by King Penguin (USA)
(See v:2, p:58)
ELIXIR (IRE) , ch , 1998 , bred by Peter McCutcheon foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 805 ),
by Royal Abjar (USA), out of Evanna's Pride (IRE), by Main Reef (GB)
EMPERADOR , b , 2003 , bred by Ali Şahin, by Mountain Cat (USA), out of Kutlu Melek, by Bachelor Party (IRE) (See v:3,
p:105)
ERENER , ch , 2000 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by River Special (USA), out of Bakuy, by Make Strides (USA) (See v:3,
p:17)
ERNESTO , ch , 1995 , bred by Ömer Ural, by Royal Bequest (CAN), out of Ginza, by Arslan (See v:1, p:46)
ERTEKİN , ch , 1996 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Well Taken (IRE), by Welsh Saint (GB) (See v:2, p:140)
ERTEM , ch , 2000 , bred by Abdulkadir Levent Baykal, by Royal Abjar (USA), out of Donna Grazia (GB), by Sharpo (GB) (See
v:3, p:51)
EVOKE (USA) , b , 2000 , bred by Wertheimer & Frere foaled in USA and imported from USA in 2005, (see AM.SB Electronic ),
by Danzig (USA), out of Raise A Beauty (USA), by Alydar (USA)
FAIR GROUNDS (IRE) , b , 1996 , bred by Louis A. Walshe foaled in IRE and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p :
2693 ), by Common Grounds (GB), out of Yashina (FR), by Tennyson (FR)
FALCON FLIGHT , ch , 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Sabrehill (USA), out of Beneficiary (GB), by Jalmood (USA) (See v:3,
p:22)
FANTASTIC FELLOW (USA) , b , 1994 , bred by Mrs. J. G. Jones, Sr. foaled in USA and imported from USA in 2000, (see
AM.SB Electronic ), by Lear Fan (USA), out of Chateaubaby (USA), by Nureyev (USA)
FASHT ELDEBL (GB) , b , 1991 , bred by Sheikh Ahmed bin and Rashid al Maktoum foaled in GB and imported from U.K. in
1993, ( see GSB v : 42, p : 2459 ), by Sadler's Wells (USA), out of Tralthee (USA), by Tromos (GB)
FELEK I , b , 1987 , bred by İsmail Arif Kızılkaya, by Running Mill (GB), out of Andromache (GER), by Rocket (GB) (See v:1,
p:140)
Died in 2009
FERNANDO , ch , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Sabrehill (USA), out of Sarah's Love (IRE), by Caerleon (USA) (See v:2,
p:115)
FIT TO SURVIVE (USA) , b , 1997 , bred by Amanda Brudenell foaled in USA and imported from USA in 1997, (see AM.SB
Electronic ), by Personal Hope (USA), out of Forest Blaze (USA), by Green Forest (USA)
FİYAKALI , b , 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Mister Baileys (GB), out of Charnwood Queen (GB), by Cadeaux Genereux
(GB) (See v:3, p:37)
FLIER'S FANTASY , b , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Lahib (USA), out of Fantasy Flyer (USA), by Lear Fan (USA) (See
v:2, p:42)
138
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
FREE MAN , b , 1996 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Castle Rising (GB), out of Muneca, by Royal Shiraz (GB) (See v:2,
p:91)
GOLDAT (GB) , ch , 2000 , bred by Cheveley Park Stud Ltd. foaled in GB and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ),
by Pivotal (GB), out of Secret Rapture (USA), by Woodman (USA)
GRAND EKİNOKS , b , 1998 , bred by Yaman Zingal, by Barnato (USA), out of Vıolent Gırl, by Aristocrat (GB) (See v:2,
p:139)
GRAND REİS , b , 2001 , bred by Ufuk Karan, by George Thomas, out of Binnur I, by Ghathanfar (USA) (See v:3, p:25)
GRAND WOLF , b , 2003 , bred by Yaman Zingal, by Doyoun (IRE), out of Vıolent Gırl, by Aristocrat (GB) (See v:3, p:211)
GREEN GÖNEN , ch , 1998 , bred by Şerafettin Gedik, by Green Tune (USA), out of Ovada (USA), by Sewickley (USA) (See
v:2, p:101)
GÜVENEFE , b , 2001 , bred by Sebahattin Sözeri and Sedat Şentürk, by Doyoun (IRE), out of Hanımtay, by Centroline (GB)
(See v:3, p:83)
HANAŞ , b , 1999 , bred by Fethi Atan, by Wolf (CHI), out of Rose Gem (IRE), by Taufan (USA) (See v:2, p:112)
HAND TO HAND (IRE) , b , 1998 , bred by Patrick Kennedy foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p :
2015 ), by Elbio (GB), out of Perfect Guest (IRE), by What A Guest (IRE)
HANDSOME STAR (IRE) , ch , 1990 , bred by Doverlodge Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 1993, ( see GSB v : 42,
p : 1081 ), by El Gran Senor (USA), out of Irish Valley (USA), by Irish River (FR)
HIGH COURT , b , 2001 , bred by İlyas Çokay, by First Trump (GB), out of Pebbledash (GB), by Great Commotion (USA) (See
v:3, p:152)
HIZEL BEYİ , ch , 2003 , bred by Tahsin Hızel, by Red Bishop (USA), out of Dandini, by Tüten (See v:3, p:46)
HORON , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Marju (IRE), out of Green Side (USA), by Green Dancer (USA) (See v:3,
p:78)
INDIGO RED (GB) , b , 2001 , bred by Darley foaled in GB and imported from USA in 2005, ( see GSB v : 45 ), by A.p. Indy
(USA), out of Red Slippers (USA), by Nureyev (USA)
INDOCHINA , b , 2000 , bred by Necmi Şölen, by Barnato (USA), out of Lucky Gırl II, by Baba Seyfi (See v:3, p:118)
IRISH SHUTTLE (IRE) , b , 2000 , bred by Reynold Honnibal foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ),
by Petorius (IRE), out of Royal Language (USA), by Conquistador Cielo (USA)
IRMAKCAN , b , 2003 , bred by Hasan İbrahim Sarıgöllü, by Shining Steel (GB), out of Punisher (GB), by Petong (GB) (See v:3,
p:159)
İRLANDALI (IRE) , gr , 2000 , bred by A. A. Brown foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44, p : 142 ),
by Brief Truce (USA), out of Arriette (IRE), by Vision (USA)
KANEKO , b , 2001 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Pivotal (GB), out of Kalimat (GB), by Be My Guest (USA) (See v:3, p:97)
139
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
KARA FATİH , b , 2001 , bred by Hasan Ölçer, by Distant Relative (IRE), out of Buğselen, by Barbar (See v:3, p:29)
KARABEYHAN (GB) , b , 1992 , bred by Sadık Eliyeşil foaled in GB and imported from U.K. in 1992, ( see GSB v : 42, p : 304 ),
by Warning (GB), out of Broad Halo (USA), by Halo (USA)
KARAKOL (IRE) , b , 1999 , bred by Denis McDonnell foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 2338
), by Danehill Dancer (IRE), out of Santa Roseanna (IRE), by Caracol (FR)
KARAMURAT (USA) , b , 1997 , bred by Prestonwood Farm Inc foaled in USA and imported from USA in 1997, (see AM.SB
Electronic ), by Known Fact (USA), out of Klassy Kris (USA), by Kris S. (USA)
KARİZMATİK (GB) , b , 1996 , bred by Mrs A. J. Vincent foaled in GB and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p :
1664 ), by Bold Arrangement (GB), out of My Ginny (GB), by Palestine (GB)
KAVRANHAN , ch , 1995 , bred by Ahmet Kavran, by Bachelor Party (IRE), out of Nasibe I, by My Volga Boatman (USA) (See
v:1, p:87)
KING BISHOP , b , 2002 , bred by Alfred Roidi, by Red Bishop (USA), out of Free Lady, by Barnato (USA) (See v:3, p:68)
KIZILMURAT (IRE) , ch , 1998 , bred by P. Hardy foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 2111 ),
by Barathea (IRE), out of Princess Reema (USA), by Affirmed (USA)
KOSOVAR , b , 1998 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (See v:2, p:138)
KÖRFEZBEYİ , b , 2002 , bred by Alaattin Karaca, by Bin Ajwaad (IRE), out of Nazlıcan, by Aristocrat (GB) (See v:3, p:140)
KRAL SEZEN (IRE) , b , 1998 , bred by Michael Quirke foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p :
2456 ), by Doyoun (IRE), out of Sidama (FR), by Top Ville (IRE)
KURTARAN (IRE) , b , 1999 , bred by Sonarc Bloodstock foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 17
), by Danehill (USA), out of Adjalisa (IRE), by Darshaan (GB)
KÜLYUTMAZ (IRE) , ch , 1998 , bred by Kilfrush Stud Ltd foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p :
270 ), by Rainbows For Life (CAN), out of Bhama (FR), by Habitat (USA)
Died in 2009
LAST COMMANDER (USA) , ch , 1999 , bred by Gulf Coast Farms and Bloodstock LP foaled in USA and imported from USA in
1999, (see AM.SB Electronic ), by Tabasco Cat (USA), out of Silken Magic (USA), by Naevus (USA)
LAST SON , ch , 1999 , bred by Kaya Erkkul, by Galetto (FR), out of Razzberry (FR), by Be My Guest (USA) (See v:2, p:109)
LUXOR , b , 2000 , bred by Muammer Kitapçı, by Distant Relative (IRE), out of Keep Shining (USA), by Stage Door Johnny
(USA) (See v:3, p:101)
MALDIYA , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Mukaddamah (USA), out of Contrary (USA), by Hansel (USA) (See v:3,
p:41)
MALİ , b , 2004 , bred by A. İhsan Kaya, by Distant Relative (IRE), out of Nicomedia, by Most Welcome (GB) (see v: Suppl. 1,
p:123)
140
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
MALKOÇOĞLU (USA) , b , 1998 , bred by Langsem Farm Inc foaled in USA and imported from USA in 1998, (see AM.SB
Electronic ), by Known Fact (USA), out of Maiden Lane (USA), by Roberto (USA)
MANILA (USA) , b , 1983 , bred by Edwardo Cojuangco foaled in USA and imported from USA in 1996, ( see AM. SB v : 29, p :
989 ), by Lyphard (USA), out of Dona Ysidra (USA), by Le Fabuleux (FR)
Died in 2009
MARLIN (USA) , b , 1993 , bred by Marlin Syndıcate foaled in USA and imported from ARG in 2000, (see AM.SB Electronic ), by
Sword Dance (IRE), out of Syrian Summer (USA), by Damascus (USA)
MAYNATAY , b , 1996 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Natıve Procıda, out of Stage Door East, by Yemken (GB) (See v:2,
p:123)
MEDYA , b , 1996 , bred by Mehmet Kurt, by Second Set (IRE), out of Straw Beret (USA), by Chief's Crown (USA) (See v:2,
p:124)
MERTOSMAN , b , 1997 , bred by Yakup Doğan Özbay, by Bachelor Party (IRE), out of Hancan, by Kılıçaslan (See v:2, p:55)
MOHAÇ I , ch , 1991 , bred by Sait Varlı, by İmamoğlu, out of Ridaniye, by Kilikya (See v:1, p:103)
MOHAN , ch , 1996 , bred by Marianne Molu, by İnfisah, out of Gay Robın, by Cock Robin (USA) (See v:2, p:47)
MOUNTAIN CAT (USA) , b , 1990 , bred by Overbrook Farm foaled in USA and imported from USA in 1999, (see AM.SB
Electronic ), by Storm Cat (USA), out of Always Mint (USA), by Key To The Mint (USA)
MR BLACK , b , 1990 , bred by Ahmet Tokdemir, by Bachelor Party (IRE), out of Prıncess Fatıma, by Mummy's Pet (GB) (See
v:1, p:99)
MR EKINOKS (GB) , ch , 1997 , bred by Roldvale Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 1109
), by Primo Dominie (GB), out of Hello Cuddles (GB), by He Loves Me (GB)
MR NOBEL , b , 2000 , bred by Mehmet Çeke, by Serdarbey, out of Mıghty D'or, by Mıghty-Cihangir (See v:3, p:128)
MY BOLT , ch , 2001 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Mayaasa (FR), by Green Desert (USA) (See v:3, p:125)
MY GRANDSON (GB) , b , 1998 , bred by C. C. Bromley and Son foaled in GB and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v :
44, p : 2761 ), by Missed Flight (GB), out of Tree Frog (IRE), by Lomond (USA)
MY RELATIVE , b , 2000 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Distant Relative (IRE), out of Secring (USA), by Secreto
(USA) (See v:3, p:176)
NAİM BEY , b , 2000 , bred by Şahin İpek and Haci İpek, by Galetto (FR), out of Calena, by Cartegena (See v:3, p:32)
NATIVE PROCIDA , b , 1988 , bred by Muammer Kitapçı, by Procida (USA), out of Angelina D'or (IRE), by Sun Prince (IRE)
(See v:1, p:6)
NO BLOOD NO NAME , b , 2001 , bred by Yıldırım Gelgin, by Langfuhr (USA), out of Licola (USA), by Crafty Prospector
(USA) (See v:3, p:114)
Died in 2008
141
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
NUH DAYI , gr , 2002 , bred by Cemal Başkan, by Ocean Crest (USA), out of Blue Ice, by Wouter Raaphorst (HOL) (See v:3,
p:26)
NUSA DUA , b , 2000 , bred by Nursel Narin, by Distant Relative (IRE), out of Damla I, by Kampala (GB) (See v:3, p:45)
OCEAN CREST (USA) , b , 1991 , bred by Arthur I. Appleton foaled in USA and imported from USA in 1999, (see AM.SB
Electronic ), by Storm Bird (CAN), out of S.s. Aroma (USA), by Seattle Slew (USA)
OKAWANGO (USA) , b , 1998 , bred by Wertheimer Et Frere foaled in USA and imported from FR in 2007, (see AM.SB
Electronic ), by Kingmambo (USA), out of Krissante (USA), by Kris (GB)
OLD BOND , b , 1991 , bred by Semiral Bilbaşar, by Eastern Star, out of Bonny, by Welsh Pageant (FR) (See v:1, p:19)
ORTA ASYA , ch , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Always A Classic (CAN), out of Victoria Blue (GB), by Old Vic (GB) (See
v:3, p:210)
ORTAK (IRE) , b , 1995 , bred by Miss Isobel Leonard foaled in IRE and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p : 1560
), by Don't Forget Me (IRE), out of Miss Busybody (IRE), by Phardante (FR)
OUT OF SIGHT , b , 2000 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Banko II, out of Topless, by Castle Rising (GB) (See v:3, p:202)
OZANIM , gr , 1998 , bred by Uğur Alp Atan, by Abrek, out of Tahiti Beach (GB), by Slip Anchor (GB) (See v:2, p:128)
PARDON (FR) , b , 1999 , bred by Sıx C Bloodstock and Holdings Ltd foaled in FR and imported from U.K. in 1999, ( see SBF v
: 052 ), by Red Ransom (USA), out of Limanda (IRE), by Astronef (IRE)
PERFECT STORM , b , 2000 , bred by İsmail Cider and Gürhan Şevket Özbelge, by Hennessy (USA), out of Sense Of Urgency
(USA), by Quest For Fame (GB) (See v:3, p:177)
PRECIOUS , b , 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Be My Guest (USA), out of Simbatu (GB), by Muhtarram (USA) (See v:3,
p:183)
RAKAN (USA) , b , 1987 , bred by Edward A. Seltzer foaled in USA and imported from U.K. in 1989, (see AM.SB Electronic ),
by Danzig (USA), out of Over Your Shoulder (USA), by Graustark (USA)
RED BISHOP (USA) , b , 1988 , bred by Pillar Stud, Inc. foaled in USA and imported from USA in 1998, (see AM.SB Electronic ),
by Silver Hawk (USA), out of La Rouquine (GB), by Silly Season (USA)
RIVER SPECIAL (USA) , ch , 1990 , bred by Mr.& Mrs. John C. Mabee foaled in USA and imported from USA in 1998, (see
AM.SB Electronic ), by Riverman (USA), out of Nijinska Street (USA), by Nijinsky (CAN)
ROYAL ABJAR (USA) , ch , 1991 , bred by Delong Road Stable Inc. foaled in USA and imported from USA in 2001, (see AM.SB
Electronic ), by Gone West (USA), out of Encorelle (FR), by Arctic Tern (USA)
ROYAL HARMONY , b , 2000 , bred by Ali Levent Dilmaç, by River Special (USA), out of Halhal, by Hoy (GB) (See v:3, p:82)
RUNNER BOY , b , 2002 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Doyoun (IRE), out of Topless, by Castle Rising (GB) (See v:3,
p:202)
142
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
SCREAM TO SCREAM (IRE) , b , 2000 , bred by Murat Cavcav foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44
), by Dr Devious (IRE), out of My Firebird (GB), by Rudimentary (USA)
SEA HERO (USA) , b , 1990 , bred by Paul Mellon foaled in USA and imported from USA in 1999, (see AM.SB Electronic ), by
Polish Navy (USA), out of Glowing Tribute (USA), by Graustark (USA)
SERHANBEY (GB) , ch , 1999 , bred by P. and Mrs Venner foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p :
3072 ), by Most Welcome (GB), out of Valadon (IRE), by High Line (GB)
SHERIFF , b , 1989 , bred by Umur Tamer, by Baby Turk (IRE), out of Reine Morton (USA), by King Pellinore (USA) (See v:1,
p:102)
SHINING STEEL (GB) , b , 1986 , bred by H. J. Joel foaled in GB and imported from FR in 1997, ( see GSB v : 41, p : 991 ), by
Kris (GB), out of Lady Moon (GB), by Mill Reef (USA)
SHINING WOLF , b , 1998 , bred by Muammer Kitapçı, by Wolf (CHI), out of Keep Shining (USA), by Stage Door Johnny
(USA) (See v:2, p:69)
SIR IVY , b , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Our Emblem (USA), out of Sassy Ivy (USA), by Sir Ivor (USA) (See v:2, p:116)
SİVRİHİSARLI , ch , 1995 , bred by Burhan Sölpük, by Barnato (USA), out of Biliyormusunuz Kim, by Vidar (See v:1, p:16)
SON OF WINGS (IRE) , b , 2003 , bred by Kemal Kurt foaled in IRE and imported from U.K. in 2003, ( see GSB v : 45 ), by
Mull Of Kintyre (USA), out of Distinctlyfoster's (IRE), by Distinctly North (USA)
SPECTRANDO (IRE) , b , 1998 , bred by Petra Bloodstock foaled in IRE and imported from FR in 1998, ( see GSB v : 44, p : 2548
), by Hernando (FR), out of Spectre (USA), by St Jovite (USA)
SPORTS HERO (USA) , b , 1999 , bred by Robert Perez foaled in USA and imported from USA in 2005, (see AM.SB Electronic ),
by Mr. Prospector (USA), out of Alysoft (USA), by Alydar (USA)
SRI PEKAN (USA) , b , 1992 , bred by Hargur Sexton and Sandra Elisworth foaled in USA and imported from USA in 2002, (see
AM.SB Electronic ), by Red Ransom (USA), out of Lady Godolphin (USA), by Son Ange (USA)
STAR GREY (FR) , gr , 1998 , bred by Haras De Manveville foaled in FR and imported from FR in 1998, ( see SBF v : 52 ), by
Highest Honor (FR), out of Formidable Flight (GB), by Formidable (USA)
STEAM ROLLER , b , 1999 , bred by Oktay Serici, by Wolf (CHI), out of Blazing Clearance (USA), by Cryptoclearance (USA)
(See v:2, p:19)
STRIKE THE GOLD (USA) , ch , 1988 , bred by Calumet Farm foaled in USA and imported from USA in 1998, (see AM.SB
Electronic ), by Alydar (USA), out of Majestic Gold (USA), by Hatchet Man (USA)
SUN MUSIC (IRE) , b , 1991 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum foaled in IRE and imported from U.K. in 1994,
( see GSB v : 42, p : 903 ), by Sadler's Wells (USA), out of Golden Opinion (USA), by Slew O'gold (USA)
SUNDAY SURPRISE , b , 1993 , bred by Aydoğan San, by Hoy (GB), out of Aquaplane (IRE), by Kings Lake (USA) (See v:1,
p:6)
143
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
SUSTURAN , ch , 2002 , bred by Orhan Uzun, by Most Welcome (GB), out of Bedtime Story (USA), by Private Account (USA)
(See v:3, p:20)
SÜMEN , b , 1996 , bred by Kaya Erkkul, by Private Tender (GB), out of Razzberry (FR), by Be My Guest (USA) (See v:2,
p:109)
TARSUS , ch , 1996 , bred by Murat Karasu, by Barnato (USA), out of Güldem II, by Running Mill (GB) (See v:2, p:53)
TAYFUN BAŞKAN , b , 2002 , bred by Fuat Nihat Buruk, by Lake Coniston (IRE), out of Akura (IRE), by Vision (USA) (See
v:3, p:3)
TENDER DAD (GB) , b , 1995 , bred by C. N. Williams foaled in GB and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p : 2698
), by Damister (USA), out of Yonge Tender (GB), by Tender King (IRE)
THUNDER BOLT I , ch , 1990 , bred by Mehmet Kurt, by Niniski (USA), out of Mirror (GB), by Sharpman (IRE) (See v:3,
p:309)
TOP COMAS , gr , 1994 , bred by Emin Çılgın, by George Thomas, out of Hanky Penky, by Yemken (GB) (See v:1, p:53)
TOP PLAY , b , 1997 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Play Boy I, out of Topless, by Castle Rising (GB) (See v:2, p:132)
TUHU DAYI , b , 2001 , bred by Necdet Özbek, by Sea Hero (USA), out of Badı Saba, by Columnist (GB) (See v:3, p:16)
TÜRCOSEL , ch , 2005 , bred by Serdal Adalı, by Selkirk (USA), out of Tularosa (GB), by In The Wings (GB) (see v: Suppl. 1,
p:179)
UAGADUGU , b , 2003 , bred by Tuncay Kantarmacı and Sündüs Uslu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Charming Dream (IRE), by
Nordico (USA) (See v:3, p:37)
Died in 2009
ULAKLI , ch , 1994 , bred by Atilla Özsoy, by Lockton (GB), out of Lapaloma, by My Volga Boatman (USA) (See v:1, p:70)
ULTRAMAR , b , 1999 , bred by Sadık Eliyeşil, by Mujtahid (USA), out of Fıorella, by Karayel (See v:2, p:43)
UNACCOUNTED FOR (USA) , b , 1991 , bred by Derry Meeting Farm Brushwood foaled in USA and imported from USA in
2002, (see AM.SB Electronic ), by Private Account (USA), out of Mrs. Jenney (USA), by The Minstrel (CAN)
ÜÇ YILDIZ , b , 2000 , bred by Yücel Birol, by Manila (USA), out of Yağızcan, by Majestic Endeavour (CAN) (See v:3, p:216)
VELOCIRAPTOR (GB) , b , 1996 , bred by Mrs C. Linke foaled in GB and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p : 371
), by Deploy (GB), out of Carly-B (IRE), by Commanche Run (GB)
VICTORY GALLOP (CAN) , b , 1995 , bred by Tall Oaks Farm foaled in CAN and imported from USA in 2008, (see AM.SB
Electronic ), by Cryptoclearance (USA), out of Victorious Lil (CAN), by Vice Regent (CAN)
WEST BY WEST (USA) , b , 1989 , bred by Walmac Int L foaled in USA and imported from ARG in 2000, ( see AM. SB v : 32, p :
99 ), by Gone West (USA), out of West Turn (USA), by Cox's Ridge (USA)
WIN RIVER WIN (USA) , b , 1999 , bred by James G. Bell foaled in USA and imported from USA in 1999, (see AM.SB Electronic
), by Virginia Rapids (USA), out of Thirty Zip (USA), by Tri Jet (USA)
144
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
YAVUZ STAR , b , 2001 , bred by Hasan Ölçer, by Distant Relative (IRE), out of Cındy I, by My Volga Boatman (USA) (See
v:3, p:39)
YAVUZTAY (USA) , ch , 1996 , bred by Mary Anne Parris foaled in USA and imported from USA in 1996, (see AM.SB Electronic
), by Mane Minister (USA), out of Lady Of Grace (USA), by Thanks To Tony (USA)
ZORBAZ (USA) , ch , 2000 , bred by Pacelco S.A. Barronstown Stud. foaled in USA and imported from USA in 2000, (see AM.SB
Electronic ), by King Of Kings (IRE), out of Optimistic Lass (USA), by Mr. Prospector (USA)
145
TÜRKİYE’DE TAYLARI
BULUNAN YURT DIŞINDAKİ
AYGIRLAR
STALLIONS STANDING ABROAD WITH FOALS
BORN IN TURKEY
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtdışındaki Aygırlar
Stallions Standing Abroad With Foals in Turkey
ACCLAMATION (GB) , b , 1999 , by Royal Applause (GB) , out of Princess Athena (IRE) , by Ahonoora (GB)
ACTION THIS DAY (USA) , b , 2001 , by Kris S. (USA) , out of Najecam (USA) , by Trempolino (USA)
ALHAARTH (IRE) , b , 1993 , by Unfuwain (USA) , out of Irish Valley (USA) , by Irish River (FR)
ALPHABET SOUP (USA) , gr , 1991 , by Cozzene (USA) , out of Illiterate (USA) , by Arts And Letters (USA)
ANABAA BLUE (GB) , b , 1998 , by Anabaa (USA) , out of Allez Les Trois (USA) , by Riverman (USA)
ANDROMEDA'S HERO (USA) , ch , 2002 , by Fusaichi Pegasus (USA) , out of Marozia (USA) , by Storm Bird (CAN)
ANTONIUS PIUS (USA) , b , 2001 , by Danzig (USA) , out of Catchascatchcan (GB) , by Pursuit Of Love (GB)
ARAGORN (IRE) , ch , 2002 , by Giant's Causeway (USA) , out of Onaga (USA) , by Mr Prospector (USA)
AUSSIE RULES (USA) , gr , 2003 , by Danehill (USA) , out of Last Second (IRE) , by Alzao (USA)
AUTHORIZED (IRE) , b , 2004 , by Montjeu (IRE) , out of Funsie (FR) , by Saumarez (GB)
BACHELOR DUKE (USA) , b , 2001 , by Miswaki (USA) , out of Gossamer (USA) , by Seattle Slew (USA)
BAHAMIAN BOUNTY (GB) , ch , 1994 , by Cadeaux Genereux (GB) , out of Clarentia (IRE) , by Ballad Rock (IRE)
BAHRI (USA) , b , 1992 , by Riverman (USA) , out of Wasnah (USA) , by Nijinsky (CAN)
BELLAMY ROAD (USA) ,b , 2002 , by Concerto (USA) , out of Hurry Home Hillary (USA), by Deputed Testamony (USA)
BERTOLINI (USA) , b , 1996 , by Danzig (USA) , out of Aquilegia (USA) , by Alydar (USA)
BOB AND JOHN (USA) ,b , 2003, by Seeking The Gold (USA) ,out of Minister's Melody (USA) , by Deputy Minister (CAN)
BYRON (GB) , b , 2001 , by Green Desert (USA) , out of Gay Gallanta (USA) , by Woodman (USA)
CANDY RIDE (ARG) , b , 1999 , by Ride The Rails (USA) , out of Candy Girl (ARG) , by Candy Stripes (USA)
CAPE CROSS (IRE) , b , 1994 , by Green Desert (USA) , out of Park Appeal (GB) , by Ahonoora (GB)
CATIENUS (USA) , b , 1994 , by Storm Cat (USA) , out of Diamond City (USA) , by Mr. Prospector (USA)
CELTIC SWING (GB) , b , 1992 , by Damister (USA) , out of Celtic Ring (GB) , by Welsh Pageant (FR)
CHAPEL ROYAL (USA) , b , 2001 , by Montbrook (USA) , out of Cut Class Leanne (USA) , by Cutlass (USA)
CLODOVIL (IRE) , gr , 2000 , by Danehill (USA) , out of Clodora (FR) , by Linamix (FR)
COCKNEY REBEL (IRE) , b , 2004 , by Val Royal (FR) , out of Factice (USA) , by Known Fact (USA)
CONGAREE (USA) , ch , 1998 , by Arazi (USA) , out of Mari's Sheba (USA) , by Mari's Book (USA)
CORINTHIAN (USA) , ch , 2003 , by Pulpit (USA) , out of Multiply (USA) , by Easy Goer (USA)
DESERT STYLE (IRE) , b , 1992 , by Green Desert (USA) , out of Organza (GB) , by High Top (IRE)
DIXIE UNION (USA) , b , 1997 , by Dixieland Band (USA) , out of Shes Tops (USA) , by Capote (USA)
DOYEN (IRE) , b , 2000 , by Sadlers Wells (USA) , out of Moon Cactus (GB) , by Kris (GB)
DR FONG (USA) , ch , 1995 , by Kris S. (USA) , out of Spring Flight (USA) , by Miswaki (USA)
DUBAI DESTINATION (USA) , b , 1999 , by Kingmambo (USA) , out of Mysterial (USA) , by Alleged (USA)
DUBAWI (IRE) , b , 2002 , by Dubai Millennium (GB) , out of Zomaradah (GB) , by Deploy (GB)
DYLAN THOMAS (IRE) , b , 2003 , by Danehill (USA) , out of Lagrion (USA) , by Diesis (GB)
E DUBAI (USA) , b , 1998 , by Mr Prospector (USA) , out of Words Of War (USA) , by Lord At War (ARG)
ELUSIVE CITY (USA) , b , 2000 , by Elusive Quality (USA) , out of Star Of Paris (USA) , by Dayjur (USA)
ENGLISH CHANNEL (USA) , ch , 2002 , by Smart Strike (CAN) , out of Belva (USA) , by Theatrical (IRE)
EXCELLENT ART (GB) , b , 2004 , by Pivotal (GB) , out of Obsessive (USA) , by Seeking The Gold (USA)
FOOTSTEPSINTHESAND (GB) , b , 2002 , by Giant's Causeway (USA) , out of Glatisant (GB), by Rainbow Quest (USA)
FOREST WILDCAT (USA) , b , 1991 , by Storm Cat (USA) , out of Victoria Beauty (USA) , by Bold Native (USA)
FUSAICHI PEGASUS (USA) , b , 1997 , by Mr. Prospector (USA) , out of Angel Fever (USA) , by Danzig (USA)
GIACOMO (USA) , gr , 2002 , by Holy Bull (USA) , out of Set Them Free (USA) , by Stop The Music (USA)
GOLD AWAY (IRE) , ch , 1995 , by Goldneyev (USA) , out of Blushing Away (USA) , by Blushing Groom (FR)
GOOD REWARD (USA) , b , 2001 , by Storm Cat (USA) , out of Heavenly Prize (USA) , by Seeking The Gold (USA)
GREEN TUNE (USA) , ch , 1991 , by Green Dancer (USA) , out of Soundings (USA) , by Mr. Prospector (USA)
HAAFHD (GB) , ch , 2001 , by Alhaarth (IRE) , out of Al Bahathri (USA) , by Blushing Groom (FR)
147
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtdışındaki Aygırlar
Stallions Standing Abroad With Foals in Turkey
HALLING (USA) , ch , 1991 , by Diesis (GB) , out of Dance Machine (GB) , by Green Dancer (USA)
HARLAN'S HOLIDAY (USA) , b , 1999 , by Harlan (USA) , out of Christmas In Aiken (USA) , by Affirmed (USA)
HAWK WING (USA) , b , 1999 , by Woodman (USA) , out of La Lorgnette (CAN) , by Val De L'orne (FR)
HELIOSTATIC (IRE) , ch , 2003 , by Galileo (IRE) , out of Affianced (IRE) , by Erins Isle (IRE)
HOLD THAT TIGER (USA) , ch , 2000 , by Storm Cat (USA) , out of Beware Of The Cat (USA) , by Caveat (USA)
HONOUR AND GLORY (USA) , b , 1993 , by Relaunch (USA) , out of Fair To All (USA) , by Al Nasr (FR)
HURRICANE RUN (IRE) , b , 2002 , by Montjeu (IRE) , out of Hold On (GER) , by Surumu (GER)
INVINCIBLE SPIRIT (IRE) , b , 1997 , by Green Desert (USA) , out of Rafha (GB) , by Kris (GB)
JAZIL (USA) , b , 2003 , by Seeking The Gold (USA) , out of Better Than Honour (USA) , by Deputy Minister (CAN)
JOHAR (USA) , b , 1999 , by Gone West (USA) , out of Windsharp (USA) , by Lear Fan (USA)
JUMP START (USA) , b , 1999 , by A.p. Indy (USA) , out of Steady Cat (USA) , by Storm Cat (USA)
KEY OF LUCK (USA) , b , 1991 , by Chief's Crown (USA) , out of Balbonella (FR) , by Gay Mecene (USA)
KING'S BEST (USA) , b , 1997 , by Kingmambo (USA) , out of Allegretta (GB) , by Lombard (GER)
LANDO (GER) , b , 1990 , by Acatenango (GER) , out of Laurea (IRE) , by Sharpman (IRE)
LANGFUHR (USA) , b , 1992 , by Danzig (USA) , out of Sweet Briar Too (USA) , by Briartic (CAN)
LATENT HEAT (USA) , b , 2003 , by Maria's Mon (USA) , out of True Flare (USA) , by Capote (USA)
LIBRETTIST (USA) , b , 2002 , by Danzig (USA) , out of Mysterial (USA) , by Alleged (USA)
LUCKY STORY (USA) , b , 2001 , by Kris S. (USA) , out of Spring Flight (USA) , by Miswaki (USA)
MARJU (IRE) , b , 1988 , by Last Tycoon (IRE) , out of Flame Of Tara (IRE) , by Artaius (USA)
MEDAGLIA D'ORO (USA) , b , 1999 , by El Prado (IRE) , out of Cappucino Bay (USA) , by Bailjumper (USA)
MOTIVATOR (GB) , b , 2002 , by Montjeu (IRE) , out of Out West (USA) , by Gone West (USA)
MUHTATHIR (GB) , ch , 1995 , by Elmaamul (USA) , out of Majmu (USA) , by Al Nasr (FR)
NAMID (GB) , b , 1996 , by Indian Ridge (IRE) , out of Dawnsio (IRE) , by Tate Gallery (USA)
NORTH LIGHT (IRE) , b , 2001 , by Danehill (USA) , out of Sought Out (IRE) , by Rainbow Quest (USA)
NUMEROUS (USA) , b , 1991 , by Mr. Prospector (USA) , out of Number (USA) , by Nijinsky (CAN)
OASIS DREAM (GB) , b , 2000 , by Green Desert (USA) , out of Hope (IRE) , by Dancing Brave (USA)
ONE COOL CAT (USA) , b , 2001 , by Storm Cat (USA) , out of Tacha (USA) , by Mr Prospector (USA)
ORATORIO (IRE) , b , 2002 , by Danehill (USA) , out of Mahrah (USA) , by Vaguely Noble (IRE)
ORPEN (USA) , b , 1996 , by Lure (USA) , out of Bonita Francita (CAN) , by Devils Bag (USA)
PICCOLO (GB) , b , 1991 , by Warning (GB) , out of Woodwind (FR) , by Whistling Wind (IRE)
PLEASANTLY PERFECT (USA) ,b , 1998 , by Pleasant Colony (USA) , out of Regal State (USA) , by Affirmed (USA)
POMEROY (USA) , b , 2001 , by Boundary (USA) , out of Questress (USA) , by Seeking The Gold (USA)
PYRUS (USA) , b , 1998 , by Mr Prospector (USA) , out of Most Precious (USA) , by Nureyev (USA)
RAHY (USA) , ch , 1985 , by Blushing Groom (FR) , out of Glorious Song (CAN) , by Halo (USA)
RAIL LINK (GB) , b , 2003 , by Dansili (GB) , out of Docklands (IRE) , by Theatrical (IRE)
ROCK HARD TEN (USA) , b , 2001 , by Kris S. (USA) , out of Tersa (USA) , by Mr. Prospector (USA)
ROCK OF GIBRALTAR (IRE) , b , 1999 , by Danehill (USA) , out of Offshore Boom (IRE) , by Be My Guest (USA)
ROYAL DRAGON (USA) , b , 1998 , by Danehill (USA) , out of Carmelized (CAN) , by Key To The Mint (USA)
SHAKESPEARE (USA) , b , 2001 , by Theatrical (IRE) , out of Lady Shirl (USA) , by Thats A Nice (USA)
SHAMARDAL (USA) , b , 2002 , by Giants Causeway (GB) , out of Helsinki (GB) , by Machiavellian (USA)
SHIROCCO (GER) , b , 2001 , by Monsun (GER) , out of So Sedulous (USA) , by The Minstrel (CAN)
SILENT NAME (JPN) , b , 2002 , by Sunday Silence (USA) , out of Danzigaway (USA) , by Danehill (USA)
SILENT TIMES (IRE) , b , 2003 , by Danehill Dancer (IRE) , out of Recoleta (USA) , by Wild Again (USA)
SILVER TRAIN (USA) , b , 2002 , by Old Trieste (USA) , out of Ridden In Thestars (USA) , by Cormorant (USA)
SINGSPIEL (IRE) , b , 1992 , by In The Wings (GB) , out of Glorious Song (CAN) , by Halo (USA)
148
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtdışındaki Aygırlar
Stallions Standing Abroad With Foals in Turkey
SIR SHACKLETON (USA) , ch , 2001 , by Miswaki (USA) , out of Naskra Colors (USA) , by Star De Naskra (USA)
SKY CLASSIC (CAN) , ch , 1987 , by Nijinsky (CAN) , out of No Class (CAN) , by Nodouble (USA)
SKY MESA (USA) , b , 2000 , by Pulpit (USA) , out of Caress (USA) , by Storm Cat (USA)
SONGANDAPRAYER (USA) , b , 1998 , by Unbridled's Song (USA) , out of Alizea (USA) , by Premiership (USA)
SOUTHERN IMAGE (USA) , b , 2000 , by Halo's Image (USA) , out of Pleasant Dixie (USA) , by Dixieland Band (USA)
SOVIET STAR (USA) , b , 1984 , by Nureyev (USA) , out of Veruschka (FR) , by Venture VII
STRATEGIC PRINCE (GB) , b , 2004 , by Dansili (GB) , out of Ausherra (USA) , by Diesis (GB)
STRIKING AMBITION (GB) , b , 2000 , by Makbul (GB) , out of Lady Roxanne (GB) , by Cyrano De Bergerac (IRE)
SUN KING (USA) , b , 2002 , by Charismatic (USA) , out of Clever But Costly (USA) , by Clever Trick (USA)
SUNDAY BREAK (JPN) , b , 1999 , by Forty Niner (USA) , out of Catequil (CAN) , by Storm Cat (USA)
TAGULA (IRE) , b , 1993 , by Taufan (USA) , out of Twin Island (IRE) , by Standaan (FR)
TEUFLESBERG (USA) , b , 2004 , by Johannesburg (USA) , out of St. Michele (USA) , by Devils Bag (USA)
TIGER HILL (IRE) , b , 1995 , by Danehill (USA) , out of The Filly (GER) , by Appiani II (ITY)
TOBOUGG (IRE) , b , 1998 , by Barathea (IRE) , out of Lacovia (USA) , by Majestic Light (USA)
TRADE FAIR (GB) , ch , 2000 , by Zafonic (USA) , out of Danefair (GB) , by Danehill (USA)
VINDICATION (USA) , b , 2000 , by Seattle Slew (USA) , out of Strawberry Reason (USA) , by Strawberry Road (AUS)
WANDO (USA) , ch , 2000 , by Langfuhr (CAN) , out of Kathie's Colleen (CAN) , by Woodman (USA)
WHIPPER (USA) , b , 2001 , by Miesques Son (USA) , out of Myth To Reality (FR) , by Sadlers Wells (USA)
YES IT'S TRUE (USA) , b , 1996 , by Is It True (USA) , out of Clever Monique (USA) , by Clever Trick (USA)
149
İTHAL KISRAKLAR
IMPORTED MARES
2009 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2009
ALAYNIA (IRE) , b , 1998 , by Hamas (IRE) , out of Alaiyda (USA), imported from IRE (see GSB v : 44 p : 37)
ALFUNUN (IRE) , b , 2000 , by Sadler's Wells (USA) , out of Harayir (USA), imported from IRE (see GSB v : 44 p :
1081)
ALIZE (USA) , ch , 2001 , by Lord Carson (USA) , out of Bistra (USA), imported from USA (see AM.SB Electronic)
ALL GRAIN (GB) , b , 1998 , by Polish Precedent (USA) , out of Mill Line (GB), imported from GB (see GSB v : 44 p
: 1679)
ALL THE BEES (IRE) , b , 2005 , by Galileo (IRE) , out of Zakota (IRE), imported from IRE (see GSB v : 46 p :
2281)
APPLEACRE (GB) , b , 1999 , by Polar Falcon (USA) , out of Absaloute Service (GB), imported from IRE (see GSB v
: 44 p : 6)
BEATRIX (IRE) , b , 2004 , by Mujadil (USA) , out of Second Omen (GB), imported from IRE (see GSB v : 45 p :
3009)
BEAUTIFUL NOISE (GB) , b , 2001 , by Piccolo (GB) , out of Mrs Moonlight (GB), imported from GB (see GSB v :
45 p : 807)
BLUSHING DOE (USA) , ch , 2005 , by Running Stag (USA) , out of Hero's Love (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
BROUMANA (IRE) , ch , 2001 , by Desert Sun (GB) , out of Thoroughly (IRE), imported from IRE (see GSB v : 45 p :
3244)
CAPTAIN'S GIRL (USA) , ch , 1999 , by Miswaki (USA) , out of Aerturas (FR), imported from USA (see AM.SB
Electronic)
CHANTELEAU (USA) , ch , 1998 , by A.p. Indy (USA) , out of Navratilovna (USA), imported from FR (see Am. SB v
: 36)
CHATILA (USA) , b , 2003 , by Red Ransom (USA) , out of Silvester Lady (GB), imported from IRE (see AM.SB
Electronic)
CHERRY RED (USA) , ch , 2004 , by Running Stag (USA) , out of Cherry Flambe (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
CHINOISERIE (GB) , b , 2005 , by Rock Of Gibraltar (IRE) , out of Sensitivity (USA), imported from FR (see GSB v :
46)
DANCINGINTHECLOUDS (IRE) , b , 2002 , by Rainbow Quest (USA) , out of Ballerina (IRE), imported from IRE
(see GSB v : 45 p : 1474)
DAWN SURPRISE (USA) , b , 2001 , by Theatrical (IRE) , out of Lignify (ARG), imported from IRE (see AM.SB
Electronic)
DIAMOND LODGE (GB) , ch , 2001 , by Grand Lodge (USA) , out of Movieland (USA), imported from GB (see GSB
v : 45 p : 805)
DIVINE DIVA (USA) , b , 2000 , by Theatrical (IRE) , out of Dumdedumdedum (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
DOUGHTY (USA) , gr , 1999 , by Strike The Gold (USA) , out of Toledo Queen (IRE), imported from IRE (see AM.SB
Electronic)
ENCHANTED GROUNDS (USA) , b , 2001 , by American Chance (USA) , out of Added Asset (USA), imported from
USA (see AM.SB Electronic)
ENGAGEMENT (GB) , b , 2004 , by Generous (IRE) , out of Personal Love (USA), imported from IRE (see GSB v : 45
p : 911)
EUIPPE (GB) , b , 2001 , by Air Express (IRE) , out of Myth (GB), imported from GB (see GSB v : 45 p : 824)
151
2009 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2009
FAIRWUALA (IRE) , b , 2002 , by Unfuwain (USA) , out of Fairly Grey (FR), imported from GB (see GSB v : 45 p :
1941)
FANTASTIC MIST (GB) , b , 2004 , by Fantastic Light (USA) , out of Mistle Thrush (USA), imported from IRE (see
GSB v : 45 p : 786)
FAROE ISLANDS (GB) , b , 2004 , by Halling (USA) , out of Danish (IRE), imported from GB (see GSB v : 45 p :
281)
FASHIONABLE DONNA (GB) , b , 2002 , by Royal Applause (GB) , out of Sheer Gold (USA), imported from GB (see
GSB v : 45 p : 1096)
FLORAL BEAUTY (USA) , b , 2000 , by Gone West (USA) , out of Chelsey Flower (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
FLOUNCE (GB) , gr , 1998 , by Unfuwain (USA) , out of Flo Russell (USA), imported from IRE (see GSB v : 44 p :
896)
FOWEY (USA) , b , 2004 , by Gone West (USA) , out of Kumari Continent (USA), imported from FR (see AM.SB
Electronic)
GASCOGNE (CAN) , b , 2005 , by Empire Maker (USA) , out of Gandria (CAN), imported from FR (see AM.SB
Electronic)
GENERAL JANE (GB) , ch , 1998 , by Be My Chief (USA) , out of Brave Advance (USA), imported from GB (see
GSB v : 44 p : 339)
GNILLAH (GB) , b , 2003 , by Halling (USA) , out of Dimakya (USA), imported from GB (see GSB v : 45 p : 306)
GO DANCING (GB) , b , 2004 , by Golan (IRE) , out of Torrid Tango (USA), imported from IRE (see GSB v : 45 p :
1241)
GRADIVA (USA) , b , 2005 , by Grand Slam (USA) , out of Ascension (IRE), imported from FR (see AM.SB Electronic)
GREAT FLORABUNDA (IRE) , b , 2004 , by Traditionally (USA) , out of Wild Bluebell (IRE), imported from IRE
(see GSB v : 45 p : 3372)
HENNESSY WALTZ (USA) , b , 1998 , by Hennessy (USA) , out of Lawyer Talk (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
HIGH POTENTIAL (USA) , b , 1999 , by Pleasant Colony (USA) , out of Highland Legend (USA), imported from USA
(see AM.SB Electronic)
HIGH ROCKEY SLOPES (IRE) , ch , 2004 , by Grand Lodge (USA) , out of Sweet Times (GB), imported from IRE
(see GSB v : 45 p : 3197)
HOPALINA (USA) , b , 1995 , by Trempolino (USA) , out of Hopscotch (GB), imported from USA (see Am. SB v : 32)
INCROYABLE (GB) , gr , 2001 , by Linamix (FR) , out of Crodelle (IRE), imported from FR (see GSB v : 45 p : 260)
KATIRISA (IRE) , b , 2004 , by Spinning World (USA) , out of Katiykha (IRE), imported from IRE (see GSB v : 45 p :
2264)
KEEPIN COMPANY (USA) , b , 2005 , by Mineshaft (USA) , out of House Party (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
KISSIN FOR FUN (USA) , b , 2003 , by Kissin Kris (USA) , out of Teddy's Top Ten (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
KRAFTY KELLI KAYE (USA) , b , 2003 , by Crafty Prospector (USA) , out of Tide (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
KYLOE BELLE (USA) , b , 2004 , by Elusive Quality (USA) , out of Besha (USA), imported from FR (see AM.SB
Electronic)
LA TURQUE (IRE) , b , 2001 , by Diesis (GB) , out of Queen's Music (USA), imported from GB (see GSB v : 45 p :
972)
152
2009 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2009
LABETERA (GB) , b , 2002 , by Lujain (USA) , out of All Our Hope (USA), imported from IRE (see GSB v : 45 p :
23)
LADY ISLAND (FR) , ch , 2002 , by Grand Lodge (USA) , out of Harbour Island (FR), imported from IRE (see SBF v :
56)
LADY MIST (CAN) , gr , 2005 , by El Prado (IRE) , out of Freeport Flight (USA), imported from USA (see AM.SB
Electronic)
LADY SALSA (IRE) , ch , 2000 , by Gone West (USA) , out of Chicarica (USA), imported from IRE (see GSB v : 44 p
: 482)
LION'S BRIDE (FR) , gr , 2002 , by Highest Honor (FR) , out of Chimes (USA), imported from FR (see SBF v : 057)
LONE LOOK (GB) , b , 2001 , by Danehill (USA) , out of Lone Spirit (IRE), imported from IRE (see GSB v : 45 p :
685)
MARIYBA (IRE) , ch , 1999 , by Be My Guest (USA) , out of Mariyada (USA), imported from IRE (see GSB v : 44 p :
1612)
MAXSI (USA) , b , 2002 , by American Chance (USA) , out of Personally (USA), imported from USA (see Am. SB v :
32)
MERRIMENT (USA) , ch , 2004 , by Mt Livermore (USA) , out of Merry Festival (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
MESMERIST (USA) , b , 2000 , by Green Desert (USA) , out of Mesmerize (IRE), imported from IRE (see AM.SB
Electronic)
MINISTER THATCHER (USA) , b , 1999 , by Deputy Minister (CAN) , out of Blushing Heiress (USA), imported from
USA (see AM.SB Electronic)
MISS SALSA DANCER (GB) , ch , 1995 , by Salse (USA) , out of Thakhayr (IRE), imported from IRE (see GSB v : 43
p : 2480)
MOSQUERA'S ROCK (IRE) , ch , 2004 , by Rock Of Gibraltar (IRE) , out of Mosquera (GER), imported from IRE
(see GSB v : 45 p : 801)
MURDEROUS MYRTLE (USA) , b , 2000 , by Dehere (USA) , out of Apogee (USA), imported from USA (see AM.SB
Electronic)
MUWAJAHA (GB) , b , 2000 , by Night Shift (USA) , out of Maraatib (IRE), imported from IRE (see GSB v : 44 p :
1598)
NEW JOYZEE (USA) , b , 2002 , by Eastern Echo (USA) , out of Joiski's Star (USA), imported from USA (see AM.SB
Electronic)
NOT A CARE (CAN) , ch , 2006 , by Maria's Mon (USA) , out of Bristol Pistol (CAN), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
ORAMA'S GHOST (GB) , b , 2004 , by Golan (IRE) , out of Orange Sunset (IRE), imported from GB (see GSB v : 45
p : 875)
OVERBERRY (USA) , b , 2005 , by Grand Slam (USA) , out of Madison's Quest (USA), imported from IRE (see
AM.SB Electronic)
PARISIENNE (IRE) , b , 1999 , by Distant Relative (IRE) , out of Poughkeepsie (IRE), imported from GB (see GSB v :
44 p : 2082)
PENNYGHAEL (UAE) , ch , 2000 , by Pennekamp (USA) , out of Kerrera (IRE), imported from FR (see UAE v : 6)
PRINCESS PROCLA (IRE) , b , 2004 , by Barathea (IRE) , out of Peace In The Park (IRE), imported from IRE (see
GSB v : 45 p : 2759)
PRIZE MOMENT (USA) , ch , 2004 , by Pure Prize (USA) , out of Sunny Moment (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
153
2009 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2009
QUEEN'S RUNNER (USA) , b , 2003 , by El Corredor (USA) , out of Adriatic Queen (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
QUEENS HEAD (GB) , b , 2002 , by King's Best (USA) , out of Dime Bag (GB), imported from IRE (see GSB v : 45 p
: 306)
RACHEL PRINT (GB) , b , 1997 , by Cadeaux Genereux (GB) , out of Keswa (IRE), imported from FR (see GSB v :
44 p : 1311)
REGAL BALLERINA (CAN) , ch , 2001 , by Sky Classic (CAN) , out of Heavenly Ballerina (CAN), imported from
USA (see AM.SB Electronic)
RIGOROUS (USA) , b , 2003 , by Grand Slam (USA) , out of Over Your Shoulder (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
ROSE LADY (IRE) , ch , 2003 , by King Of Kings (IRE) , out of Shamisen (GB), imported from IRE (see GSB v : 45 p
: 3027)
ROYAL REMEDY (USA) , b , 1999 , by Royal Academy (USA) , out of Seeking The Cure (USA), imported from USA
(see AM.SB Electronic)
ROYALE HIGHNEST (FR) , b , 2000 , by Highest Honor (FR) , out of Royale Riviere (FR), imported from GB (see
SBF v : 54)
SAADA ONE (IRE) , b , 2000 , by Polish Precedent (USA) , out of Donya (IRE), imported from IRE (see GSB v : 44 p
: 717)
SAARATT (GB) , ch , 2004 , by Mark Of Esteem (IRE) , out of Cambara (GB), imported from GB (see GSB v : 45 p :
175)
SABBATH (USA) , b , 2005 , by Pulpit (USA) , out of Cuando Puede (USA), imported from FR (see AM.SB Electronic)
SAGA BELLA (IRE) , b , 2005 , by Sadler's Wells (USA) , out of Sagalina (IRE), imported from FR (see GSB v : 46)
SALUTE HER (USA) , b , 2000 , by King Of Kings (IRE) , out of Countess Shorwind (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
SECRET PATRIOT (USA) , b , 2001 , by Secret Hello (USA) , out of Flag Waver (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
SENTEE (IRE) , b , 2002 , by Montjeu (IRE) , out of No Quest (IRE), imported from GB (see GSB v : 45 p : 2688)
SHAMO (GB) , b , 1998 , by Green Desert (USA) , out of Fawaayid (USA), imported from FR (see GSB v : 44 p : 849)
SHAPES AND SHADOWS (USA) , b , 2000 , by Dynaformer (USA) , out of Isla Mujeres (USA), imported from USA
(see AM.SB Electronic)
SINGLE VOTE (GB) , b , 2005 , by Pivotal (GB) , out of Singleton (GB), imported from GB (see GSB v : 46 p : 676)
SKILL (GER) , b , 2003 , by Tiger Hill (IRE) , out of Septima (GER), imported from IRE (see Ger. SB v : 36)
SKY GIFT (USA) , ch , 2001 , by Stravinsky (USA) , out of Wedding Gift (FR), imported from FR (see AM.SB
Electronic)
SMILING EYES (GB) , b , 2000 , by Mark Of Esteem (IRE) , out of O'slewmova (USA), imported from FR (see GSB v
: 44)
SOPRAN GATH (ITY) , b , 2003 , by Galileo (IRE) , out of Theano (IRE), imported from GB (see It. SB v : 30)
SOPRAN HEART (IRE) , b , 2002 , by Barathea (IRE) , out of Foolish Heart (IRE), imported from FR (see GSB v : 45
p : 1998)
SOVIET KIRI (IRE) , b , 2004 , by Soviet Star (USA) , out of Kiriyaki (USA), imported from IRE (see GSB v : 45 p :
2299)
154
2009 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2009
SPECTACULAR FLIGHT (USA) , ch , 1997 , by Flying Continental (USA) , out of Spectacular Motion (USA),
imported from USA (see AM.SB Electronic)
SPICE GARDENS (IRE) , ch , 2004 , by Indian Ridge (IRE) , out of Lime Gardens (GB), imported from IRE (see GSB
v : 45 p : 672)
STELLAR VALENTINE (USA) , b , 2003 , by Belong To Me (USA) , out of Stellarina (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
STRAVINIA (USA) , ch , 2002 , by Stravinsky (USA) , out of Tuviah (USA), imported from GB (see AM.SB Electronic)
STRAVINSKYRHYTHM (USA) , b , 1999 , by Rhythm (USA) , out of Majestic Fire (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
SUMMERNIGHT DREAM (GER) , gr , 1997 , by Highest Honor (FR) , out of Santina (GER), imported from FR (see
Ger. SB v : 35)
SWEET MISCHIEF (IRE) , b , 2004 , by Sadler's Wells (USA) , out of Sneaky Quiet (USA), imported from IRE (see
GSB v : 45 p : 1134)
THEATRICAL LADY (USA) , gr , 1997 , by Theatrical (IRE) , out of Ken De Saron (USA), imported from FR (see
AM.SB Electronic)
TONNANTE (GB) , b , 2004 , by Hernando (FR) , out of Thunder Queen (USA), imported from GB (see GSB v : 45 p :
1226)
TRY MY LOVE (GB) , b , 2005 , by Danehill Dancer (IRE) , out of Turning Leaf (IRE), imported from GB (see GSB v
: 46 p : 760)
TURTLE CREEK (USA) , ch , 2003 , by Sky Classic (CAN) , out of Ayanka (USA), imported from USA (see AM.SB
Electronic)
VALLEMELDEE (IRE) , b , 2004 , by Bering (GB) , out of Vassiana (FR), imported from IRE (see GSB v : 45 p :
3320)
WAIT FOR SPRING (USA) , b , 2001 , by Seeking The Gold (USA) , out of Polish Spring (IRE), imported from FR
(see AM.SB Electronic)
WITHOUT YOU (GB) , b , 2004 , by Selkirk (USA) , out of Seltitude (IRE), imported from FR (see GSB v : 45 p :
1078)
WOODUDANCE (USA) , b , 2002 , by You And I (USA) , out of Lina Cavalieri (GB), imported from GB (see AM.SB
Electronic)
YANTRA (GB) , ch , 2002 , by Indian Ridge (IRE) , out of Divine Quest (GB), imported from GB (see GSB v : 45 p :
310)
ZAYLAH (USA) , ch , 2000 , by Pulpit (USA) , out of Alghuzaylah (IRE), imported from USA (see AM.SB Electronic)
155
İTHAL AYGIRLAR
IMPORTED STALLIONS
2009 Yılında İthal Edilen Aygırlar – Imported Stallions in 2009
BANKNOTE (GB) , b , 2002 , by Zafonic (USA) , out of Brand (GB), imported from GB (see GSB v : 45 p : 151)
157
İTHAL TAYLAR
IMPORTED FOALS
2009 Yılında lthal EdilenTaylar – Imported Foals in 2009
Name
Date
of birth Color Sex
Sire
Dam
Imp.
date
Imp.from
Country
Stubook
referance
BABA HIKMET (GB)
2009
b
c
Anabaa Blue (GB)
Fairwuala (IRE)
GB
(see GSB v : 47--)
RAPIDE FILLE (FR)
2009
gr
f
Aussie Rules (USA)
Without You (GB)
FR
(see SBF v : 62--)
TORUK MACTO (IRE)
2009
b
c
Authorized (IRE)
Mythical Girl (USA)
GB
(see GSB v : 47--)
MISS BERTIE (IRE)
2009
gr
f
Bertolini (USA)
Doughty (USA)
IRE
(see GSB v : 47--)
SHINY MOON (IRE)
2009
b
f
Byron (GB)
Appleacre (GB)
IRE
(see GSB v : 47--)
ASIL SOY (USA)
2009
b
f
Candy Ride (ARG)
Asi Soy (CHI)
USA
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2009
gr
f
Clodovil (IRE)
Lady Salsa (IRE)
IRE
(see GSB v : 47--)
CRATOS (USA)
2009
b
c
Corinthian (USA)
Proudeyes (GER)
USA
(see AM.SB Electronic)
SUNDANCE KIT (USA)
2009
b
c
English Channel (USA)
Call Me Up (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
(see GSB v : 47--)
EDOSH (IRE)
2009
b
f
Excellent Art (GB)
Grandel (GB)
GB
MUSTAFA AGA (IRE)
2009
ch
c
Excellent Art (GB)
Queens Head (GB)
IRE
(see GSB v : 47--)
RIBASSO (IRE)
2009
b
c
Footstepsinthesand (GB)
Shir Dar (FR)
GB
(see GSB v : 47--)
ROSE DE NORMANDIE (FR)
2009
ch
f
Green Tune (USA)
Pennyghael (UAE)
FR
(see SBF v : 062--)
SMILING BEAUTY (GB)
2009
ch
f
Green Tune (USA)
La Turque (IRE)
GB
(see GSB v : 47--)
ALANIA (IRE)
2009
ch
c
Haafhd (GB)
Mariyba (IRE)
IRE
(see GSB v : 47--)
AGRESIVO (USA)
2009
b
c
Harlan's Holiday (USA)
Maddalena (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
MERIHCAN (USA)
2009
b
f
Honour And Glory (USA) Maxsi (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
ASLIGIBI (USA)
2009
b
f
Jazil (USA)
Tajannub (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
TALENTED JO (IRE)
2009
b
c
Johar (USA)
Skill (GER)
IRE
(see GSB v : 47--)
HAKSAN (USA)
2009
b
c
Jump Start (USA)
Murderous Myrtle (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
IMAGINIST (IRE)
2009
b
c
Key Of Luck (USA)
Rose Lady (IRE)
IRE
(see GSB v : 47--)
SPUMADOR (IRE)
2009
b
c
King's Best (USA)
Pourquoi Pas (IRE)
GB
(see GSB v : 47--)
MATILSU (USA)
2009
ch
f
Latent Heat (USA)
Demodee (ARG)
USA
(see AM.SB Electronic)
LA CIGALE (USA)
2009
b
f
Medaglia D'oro (USA)
Betty's Wish (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
WINDCALL (GB)
2009
b
f
Motivator (GB)
Orama's Ghost (GB)
GB
(see GSB v : 47--)
SAVSAT (IRE)
2009
b
c
Namid (GB)
Flounce (GB)
IRE
(see GSB v : 47--)
NEVER GIVE UP (IRE)
2009
b
c
Pyrus (USA)
Fantastic Mist (GB)
IRE
(see GSB v : 47--)
BLANDOPHOBIC (USA)
2009
b
c
Rock Hard Ten (USA)
Powder Bowl (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
TORCHY (IRE)
2009
b
c
Shamardal (USA)
Kournikova (SAF)
GB
(see GSB v : 47--)
BABA SERCAN (IRE)
2009
b
c
Silent Times (IRE)
Las Navas (USA)
GB
(see GSB v : 47--)
SILVER PLANE (USA)
2009
b
f
Silver Train (USA)
Eggs Binnedict (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
TOROK (IRE)
2009
b
c
Singspiel (IRE)
Chatila (USA)
IRE
(see GSB v : 47--)
PILAT (USA)
2009
ch
c
Sky Mesa (USA)
Captain's Girl (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
PENNYS SONG (USA)
2009
b
c
Songandaprayer (USA)
Penny's Gold (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
SOKOLLU (IRE)
2009
ch
c
Soviet Star (USA)
Afto (USA)
IRE
(see GSB v : 47--)
ICY JOKE (IRE)
2009
ch
f
Strategic Prince (GB)
Inforapenny (GB)
GB
(see GSB v : 47--)
LADY KENTUCKY (USA)
2009
ch
f
Sun King (USA)
Bent Creek City (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
WOLVES VALLEY (USA)
2009
b
f
Sunday Break (JPN)
Sec Secrets (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
INVASION (IRE)
2009
b
c
Tagula (IRE)
Engagement (GB)
IRE
(see GSB v : 47--)
ASLAN ALP (IRE)
2009
b
c
Whipper (USA)
Hero's Pride (FR)
GB
(see GSB v : 47--)
KORKUT (IRE)
2009
b
c
Whipper (USA)
Halesia (USA)
GB
(see GSB v : 47--)
SCUDETTO (USA)
2009
b
c
Yes It's True (USA)
Sister Girl (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
159
İHRAÇ ATLAR
EXPORTED HORSES
2009 Yılında İhraç EdilenAtlar – Exported Horses in 2009
JUST ON THE MARKET (IRE) , ch, f, 1997 , bred by Peter McCutcheon, by Shalford (IRE), out of Evanna's Pride
(IRE), by Main Reef (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 59), Sent to IRE
Died in 2009
RIBELLA (IRE) , b, f, 1999 , bred by W. G. McKinley foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44,
p : 2660 ), by Revoque (IRE), out of Tajarib (IRE), by Last Tycoon (IRE), Sent to IRE
161
TÜRK STUDBOOKLARINDA
İSİMSİZ OLUP SONRADAN İSİM
ALAN ATLAR
LIST OF FOALS PUBLISHED UNNAMED
and
NOW NAMED
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Çıkan ve Sonradan İsim Almış Atlar
The Horses which were taken Their names laterly, was published unnamed in Turkish Studbooks
4. Sup. to v 3, p : 4
4. Sup. to v 3, p : 6
4. Sup. to v 3, p : 11
4. Sup. to v 3, p : 12
4. Sup. to v 3, p : 98
4. Sup. to v 3, p : 99
TEKANHAN, b,c, (2008) by Strike The Gold (USA) - Alcına
ANATOLIAN BISHOP, ch,f, (2008) by Red Bishop (USA) - Anatolıan Wolf
MATRUŞKA, ch,f, (2008) by Always A Classic (CAN) - Axl Rose
FLOWER KISS, b,f, (2008) by Sports Hero (USA) - Back To Back (IRE)
KAME ÇİÇEĞİ, b,f, (2008) by Scream To Scream (IRE) - Sabirli Kadin (IRE)
ZANJEER, b,c, (2008) by Marlin (USA) - Sakkara
163
EKLEMELER
ve
DÜZELTMELER
ADDENDA
and
ERRATA
(To Volume III)
3. CİLT’E II. EK’TEKİ DÜZELTMELER
ERRATA TO SECOND SUPPLEMENT TO VOLUME III
Sayfa
Page
Satır
Line
200
13
Yanlış
Incorrect
Doğru
Correct
2005. no return to Medya
2008 (Feb 15),b, c, ELEK DAĞ, by Dinyeper (GB), ( see 4. Sup. to v 3, p : 31)
Davut Yıldırım
3. CİLT’E III. EK’TEKİ DÜZELTMELER
ERRATA TO THREE SUPPLEMENT TO VOLUME III
Sayfa
Page
15
Satır
Line
30
Yanlış
Incorrect
Doğru
Correct
2007, no return to İncekara (GB)
2007 (Feb 15),b, f, GÖLBAŞI GÜZELİ, by Nuh Dayı Cemal Başkan
3. CİLT’E IV. EK’TEKİ DÜZELTMELER
ERRATA TO FOURTH SUPPLEMENT TO VOLUME III
Sayfa
Page
Satır
Line
Yanlış
Incorrect
Doğru
Correct
42
8
FIZZY POP (GB), b, 1999, bred by Miss G. Abbey , by Robellino (USA) , out of
Maria Isabella (FR), by Young Generation (IRE) see 4. Sup. to v 3, p : 47
31
27
2008 (Feb 15),b, c, ELEK DAĞ, by Dinyeper (GB), out of Dilahanım ( see 4.
Sup. to v 3, p : 31)
Davut Yıldırım
165
FIZZY POP (GB), b, 1999, bred by Miss G. Abbey , by Robellino (USA) , out of
Maria Isabella (FR), by Young Generation (IRE) ( See GSB v : 44 p : 1605)
2008 (Feb 15),b, c, ELEK DAĞ, by Dinyeper (GB), out of Ctadel ( see 4. Sup. to
v 3, p : 31)
Davut Yıldırım
GEÇ KAYIT
LATE REGISTRATION
3. CİLT’E I. EK
ADDENDA TO FIRST SUPPLEMENT TO VOLUME III
NIZALY (GB) , b , 1998 , bred by Yıldırım Gelgin , by Rainbow Quest (USA) , out of Mistle Thrush (USA), by Storm Bird (CAN) see 4. Sup. to v 3, p : 85
2004 (Mar 26),ch, f, SPRING IS HERE, by Distant View (USA)
Yıldırım Gelgin
3. CİLT’E II. EK
ADDENDA TO SECOND SUPPLEMENT TO VOLUME III
EMİRAT (GB) , b , 1999 , bred by Dandy's Farm, by Pursuit Of Love (GB), out of Twilight Time (GB), by Aragon (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 37)
2006 (Apr 03), b, c, TOGAY by Asakir (GB)
İlyas Çokay
3. CİLT’E III. EK
ADDENDA TO THIRD SUPPLEMENT TO VOLUME III
GAIA BRONSWICK (GB) , b , 1997 , bred by Effegi Farms S A S , foaled in GB and imported from U.K. in 2006, ( see GSB v : 44, p : 978 ), by Brief Truce (USA), out of Gertrude
Lawrence (IRE), by Ballymore (IRE)
2007 (Feb 01),b, c, by Pyrus (USA)
NATIVE QUEEN (FR) , b , 1999 , bred by Elevage De Bois Carrouges , foaled in FR and imported from U.K. in 2006, ( see SBF v : 53 ) , by Desert King (IRE) , out of Native Twine
(GB) , by Be My Native (USA)
2007 (Mar 14),ch, c, GEORGE BEST, by Barathea (IRE)
Vehbi Hakan Keleş
166
ÜZÜM HANIM (IRE) , b , 1999 , bred by Miss Frances Mallon , by Distinctly North (USA) , out of Lightning Legend (IRE), by Lord Gayle (USA) see 1. Sup. to v 3, p : 182
2007 (Apr 12),b, f, VAHŞİ ORKİDE, by Always A Classic (CAN), ( see 3. Sup. to v 3, p : 128) Ahmet Haşim Ağar
CAZİBE HANIM (IRE) , ch , 1999 , bred by Denis Brosnan , by Spectrum (IRE) , out of Classic Opera (IRE), by Lomond (USA) see 1. Sup. to v 3, p : 32
2007 (Mar 05),ch, c, SKYSTAR, by Always A Classic (CAN) Ahmet Haşim Ağar
SAIL AWAY (GB) , b , 1996 , bred by Lord Howard de Walden , by Slip Anchor (GB) , out of Meliora (GB), by Crowned Prince (USA) see 1. Sup. to v 3, p : 146
2007 (Feb 04),b, c, TRANSFORMER, by Hakanbey Ahmet Haşim Ağar
MANİSALI KIZ , b , 1999 , bred by Nedim Kisbu , by Pampılla , out of Honey Bunch I, by Darlıng I see 1. Sup. to v 3, p : 106
2007 (Jan 25),b, c, CRAZY HEART, by Hakanbey Ahmet Haşim Ağar
NÜNÜ , ch , 2000 , bred by Ahmet Haşim Ağar , by Royal Abjar (USA) , out of Broadway Gal (USA), by Foolish Pleasure (USA) see v : 3, p : 28
2007 (Apr 05),ch, c, NÜKÜ, by Always A Classic (CAN)
Ahmet Haşim Ağar
SHATUSH , b , 1994 , bred by Şerafettin Gedik , by Villeroy I (FR) , out of Miss O'hara (IRE), by Tumble Wind (USA) see 4. Sup. to v 3, p : 104
2007 (Jan 19),b, f, LIGHT BLUE, by Always A Classic (CAN)
Ahmet Haşim Ağar
3. CİLT’E IV. EK
ADDENDA TO FOURTH SUPPLEMENT TO VOLUME III
GAIA BRONSWICK (GB) , b , 1997 , bred by Effegi Farms S A S , foaled in GB and imported from U.K. in 2006, ( see GSB v : 44, p : 978 ), by Brief Truce (USA), out of Gertrude
Lawrence (IRE), by Ballymore (IRE)
2008 (Jan 16),ch, c, by Mountain Cat (USA)
Vehbi Hakan Keleş
167
İSİMSİZ TAYLARIN İNDEKSİ
UNNAMED FOALS INDEX
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
2009,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
gr,
b,
ch,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
by Perfect Storm, out of Adau .................................................................. 1
by Strike The Gold (USA), out of Afra Dila ............................................. 1
by Bin Ajwaad (IRE), out of Amapola ..................................................... 4
by Ertekin, out of Anisimova (GB) ........................................................... 5
by Nuh Dayı, out of Aycayak ................................................................. 10
by Okawango (USA), out of Aycem ....................................................... 10
by Always A Classic (CAN), out of Aysultan ........................................ 11
by Evoke (USA), out of Back To Back (IRE)......................................... 11
by Last Son, out of Black Ram ............................................................... 16
by Marlin (USA), out of Capable (IRE).................................................. 20
by Dr Fong (USA), out of Diamond Lodge (GB) ................................... 29
by Tayfun Başkan, out of Dıspara .......................................................... 30
by Star Grey (FR), out of Dıstant Romance ............................................ 30
by River Special (USA), out of Ece Lin ................................................. 33
by Okawango (USA), out of Emerald Dancer (USA) ............................. 34
by Divine Light (JPN), out of Endless Freedom ..................................... 35
by Doyen (IRE), out of Euippe (GB) ...................................................... 36
by My Relatıve, out of Fiore ................................................................... 40
by Royal Abjar (USA), out of Gale ........................................................ 43
by Maynatay, out of Galıcıa.................................................................... 43
by Okawango (USA), out of Glorıana .................................................... 45
by Mountain Cat (USA), out of Güzel Ve Cesur .................................... 50
by Win River Win (USA), out of İhsan Sultan ....................................... 57
by Velociraptor (GB), out of Kalanisim ................................................. 60
by Bullmarket, out of Karabacak ............................................................ 61
by Strike The Gold (USA), out of Kimash (IRE).................................... 62
by Giacomo (USA), out of Kissin For Fun (USA).................................. 62
by Goldat (GB), out of Kızıl Kasırga ..................................................... 63
by Bin Ajwaad (IRE), out of Lamitta (GB) ............................................ 68
by River Special (USA), out of Lıttle Star .............................................. 70
by Win River Win (USA), out of Madonna I.......................................... 73
by Mr Black, out of Margravıne ............................................................. 74
by Grand Ekinoks, out of Marseıllaıse.................................................... 74
by Medya, out of Midnight Cafe (IRE)................................................... 76
by Mr Black, out of Mona Lisa I ............................................................ 81
by Strike The Gold (USA), out of Müşüm .............................................. 83
by Okawango (USA), out of Nurçem (IRE) ........................................... 87
by Dylan Thomas (IRE), out of Ontherebound (USA) ........................... 88
by Okawango (USA), out of Pinika ........................................................ 92
by Strike The Gold (USA), out of Queen Of Spades .............................. 95
by Kurtaran (IRE), out of Saafend (GB) ............................................... 101
by Always A Classic (CAN), out of Seismo (GB) ................................ 105
by Maynatay, out of Sexy Lady ............................................................ 106
by Mali, out of Sharleen ....................................................................... 107
by Comodor, out of Shıng Gırl ............................................................. 108
by Shirocco (GER), out of Sky Gift (USA) .......................................... 110
by Mountain Cat (USA), out of Söylekaçbaharoldu ............................. 112
by Hurricane Run (IRE), out of Starline (GER).................................... 113
by Divine Light (JPN), out of Street Lina (FR) .................................... 114
by Ertekin, out of Sweet Falcon ............................................................ 116
by Sri Pekan (USA), out of Tearful (USA) ........................................... 120
by Kaneko, out of Unique Stone (USA) ............................................... 125
by Strike The Gold (USA), out of Valleria (GB) .................................. 126
by Cockney Rebel (IRE), out of Woodudance (USA) .......................... 130
169
GENEL İNDEKS
General Index
İNDEKS-Index
A BIT OF BID (IRE) ----------------------------------- 1
AAPIN ---------------------------------------------------- 7
ABBEVILLE (GB) ------------------------------------- 1
ABILAY------------------------------------------------ 33
ABİDE TEYZE --------------------------------------- 80
ABJAR ACADEMY -------------------------------- 123
ABLE TO --------------------------------------------- 128
ABREAS ------------------------------------------------- 1
ABUDANCE ------------------------------------------ 79
ABUNAY ------------------------------------------------ 1
ABZAGU (IRE) ----------------------------------------- 1
ABZALE ---------------------------------------------- 106
ACIDERELİ ------------------------------------------- 72
ACTARGO -------------------------------------------- 89
ACUMA VINE ---------------------------------------- 13
ADAMANT-------------------------------------------- 84
ADATIYA (IRE) ---------------------------------------- 1
ADAU ---------------------------------------------------- 1
ADHAABA (USA) ------------------------------------- 1
ADIGÜZEL -------------------------------------------- 72
ADIOS MADRE ------------------------------------- 132
ADRIKAN --------------------------------------------- 88
AFFAIRISTE (IRE) ------------------------------------ 1
AFRA DİLA --------------------------------------------- 1
AFRICAN DAISY -------------------------------------- 1
AFŞINBEY -------------------------------------------- 80
AGARTA ROBIN ----------------------------------- 132
AGENT PROVOCATEUR ------------------------- 120
AGILITY GAME (ITY) ------------------------------- 1
AĞA FRANKO -------------------------------------- 104
AĞADAYI -------------------------------------------- 132
AĞUSTOS BÖCEĞİ --------------------------------- 36
AHBAP --------------------------------------------------- 6
AHMETLİ GÜZELİ ---------------------------------- 81
AIR BORN -------------------------------------------- 127
AIRTOUCH ------------------------------------------- 21
AJWAAD CAN --------------------------------------- 20
AKBİÇE ------------------------------------------------ 74
AKDAĞ -------------------------------------------------- 2
AKSİ BABY ------------------------------------------- 33
AKSU ----------------------------------------------------- 2
AKSUGÜL----------------------------------------------- 2
AKTAŞ ------------------------------------------------ 101
AKTÖR------------------------------------------------- 31
AKYAZILI ESRA -------------------------------------- 2
AKYAZILI MUTLU ----------------------------------- 2
AKYAZILISEDA --------------------------------------- 2
AKYOSKA ---------------------------------------------- 2
AL ANDALUS ---------------------------------------- 52
ALAÇATI RÜZGARI ---------------------------------- 4
ALAKURT--------------------------------------------- 22
ALAMET (FR) ------------------------------------------ 2
ALAMIYA (IRE) --------------------------------------- 2
ALANGOYA -------------------------------------------- 2
ALARATAY -------------------------------------------- 2
ALAŞKAN--------------------------------------------- 75
ALAYNIA (IRE) ---------------------------------------- 2
ALCAPOTE ------------------------------------------- 59
ALCINA-------------------------------------------------- 2
ALEHANDRO ------------------------------------------ 9
ALEKSANDRA----------------------------------------- 2
ALEV GİBİ ---------------------------------------------- 2
ALEV HANIM ---------------------------------------- 57
ALEXIA -------------------------------------------------- 3
ALFUNUN (IRE) --------------------------------------- 3
ALIMLI -------------------------------------------------- 3
ALINCA RÜZGARI -------------------------------- 104
ALINTERİ----------------------------------------------- 3
ALİGÖR FIRTINASI --------------------------------- 48
ALİYE SULTAN --------------------------------------- 3
ALL ALONE ------------------------------------------- 71
ALL GRAIN (GB) ------------------------------------- 3
ALL IN ONE ------------------------------------------- 98
ALL THE BEES (IRE) -------------------------------- 3
ALL THE RED ---------------------------------------- 39
ALL TIME LOVER --------------------------------- 124
ALLEGRON ------------------------------------------- 81
ALLORO ----------------------------------------------- 48
ALMINA GIRL ---------------------------------------- 87
ALMİDA ------------------------------------------------ 3
ALOHA II ----------------------------------------------- 3
ALOŞ ALOŞ ----------------------------------------- 127
ALPHA PROTECTION ------------------------------- 3
ALPHAVILLE ----------------------------------------- 81
ALSEVİN------------------------------------------------ 3
ALTAIR ---------------------------------------------- 127
ALTARA (IRE) ----------------------------------------- 3
ALTES --------------------------------------------------- 4
ALTIN BİKE (USA) ----------------------------------- 4
ALTIN RÜYA ----------------------------------------- 57
ALTINÇİÇEK ------------------------------------------ 5
ALTINGÜMÜŞKAN --------------------------------- 15
ALTINOK ----------------------------------------------- 4
ALWAYS JOY ----------------------------------------- 4
ALWAYS WALKALONE ------------------------- 108
ALYATTES -------------------------------------------- 65
AMADA MIA ------------------------------------------ 4
AMAPOLA---------------------------------------------- 4
AMASİS ------------------------------------------------- 4
AMASTRIST ------------------------------------------- 4
AMATO MERTAN ----------------------------------- 10
AMAZING GIRL ----------------------------------- 119
AMAZONAS ------------------------------------------ 43
AMBASSADOR--------------------------------------- 21
AMBLER'S PASSION (USA) ------------------------ 4
AMED OĞLU ----------------------------------------- 16
AMEENA (USA) --------------------------------------- 4
AMOS --------------------------------------------------- 98
ANA KRALİÇE ---------------------------------------- 4
ANABELLE--------------------------------------------- 4
ANADOLU ATEŞİ --------------------------------- 106
ANAIDA (IRE) ----------------------------------------- 5
ANALISA (IRE) ---------------------------------------- 5
ANALLA ----------------------------------------------- 99
ANAMUR -------------------------------------------- 115
ANATEVKA ----------------------------------------- 111
ANATOLIAN ------------------------------------------- 5
ANATOLIAN WOLF --------------------------------- 5
ANEMON ----------------------------------------------- 5
ANEY ---------------------------------------------------- 5
ANGEL'S SONG --------------------------------------- 5
ANGEL EYES ------------------------------------------ 5
ANGEL LADY ----------------------------------------- 5
ANGEL MELİSA ----------------------------------- 107
ANGEL OF RAIN------------------------------------- 25
ANGEL ZEYNO --------------------------------------- 5
ANGELA ----------------------------------------------- 5
ANGELS GLORY ------------------------------------ 43
ANGRY BIRD ----------------------------------------- 20
ANGRY BOY ---------------------------------------- 116
ANISIMOVA (GB) ------------------------------------ 5
ANNEM ------------------------------------------------- 6
ANNUAL VISIT (IRE) -------------------------------- 6
ANOTHER FANTASY ------------------------------- 6
171
İNDEKS-Index
ANTIGONISH ------------------------------------------ 6
ANULA (IRE) ------------------------------------------- 6
ANYELA------------------------------------------------- 6
APACHE CAT ---------------------------------------- 43
APACHE SONG ---------------------------------------- 6
APAKAY --------------------------------------------- 124
APATHE ----------------------------------------------- 11
APHOBIC LADY (USA) ------------------------------ 6
APPLE ART ------------------------------------------ 130
APPLE BLOSSOM ------------------------------------- 6
AQRABA (GB) ----------------------------------------- 6
ARABAZA ---------------------------------------------- 6
ARAGONES--------------------------------------------- 9
ARASIN ----------------------------------------------- 103
ARASTA ------------------------------------------------- 6
ARASYELİ -------------------------------------------- 18
ARBİL ---------------------------------------------------- 7
ARCAN -------------------------------------------------- 7
ARCHIVE--------------------------------------------- 107
ARDA KIZI ---------------------------------------------- 7
ARDOR -------------------------------------------------- 7
ARFELLOW--------------------------------------------- 7
ARGULA ------------------------------------------------ 7
ARGUNBA (IRE) -------------------------------------- 7
ARI -------------------------------------------------------- 6
ARIADNE'S WAY (GB) ------------------------------ 7
ARIKA (IRE) -------------------------------------------- 7
ARİSER -------------------------------------------------- 7
ARİSTA -------------------------------------------------- 7
ARKADYALI ----------------------------------------- 50
ARLI (IRE) ---------------------------------------------- 7
ARLING-------------------------------------------------- 6
ARMADATTA ------------------------------------------ 8
ARMANDO --------------------------------------------- 7
ARMANİ ------------------------------------------------- 8
ARMINA ----------------------------------------------- 67
ARMINE GIRL -------------------------------------- 112
ARMİN --------------------------------------------------- 8
AROLATS DREAM --------------------------------- 93
ARORA -------------------------------------------------- 7
ARPIA (GB) --------------------------------------------- 8
ARQANA ------------------------------------------------ 8
ARRIVE -------------------------------------------------- 8
ARSEBÜK --------------------------------------------- 27
ARSIZ KIZ ------------------------------------------- 106
ARSPET -------------------------------------------------- 1
ARSULTANI -------------------------------------------- 7
ARŞİMET ------------------------------------------------ 7
ARTE ROMANA (GB) -------------------------------- 8
ARTVİN GÜZELİ ------------------------------------ 62
ARVALYA ---------------------------------------------- 8
ARWEN -------------------------------------------------- 8
ARYAM -------------------------------------------------- 8
ARZUCAN -------------------------------------------- 23
ARZUSU ----------------------------------------------- 71
ASAFA (IRE) ------------------------------------------- 8
ASAFHAN -------------------------------------------- 120
ASALET MÜFTİYESİ (IRE) ------------------------- 8
ASALET MÜMESSİLİ (IRE)------------------------- 8
ASALET TEMSİLCİSİ (IRE)------------------------- 9
ASARTE ------------------------------------------------- 9
ASHJAAN (USA) -------------------------------------- 9
ASHLEY ------------------------------------------------- 9
ASHLIE RHEY ----------------------------------------- 9
ASHWAGANDHA ----------------------------------- 30
ASIA RIVER ------------------------------------------ 64
ASIA STAR --------------------------------------------- 9
ASIAN GIRL ------------------------------------------- 9
ASIM MAVZER -------------------------------------- 38
ASİLZADE --------------------------------------------- 62
ASK ME ------------------------------------------------- 9
ASK ME WHY -------------------------------------- 115
ASLI GÜZEL ------------------------------------------ 49
ASLIGÜL------------------------------------------------ 9
ASLİKO ------------------------------------------------- 9
ASMİN --------------------------------------------------- 9
ASRIN TAYI ------------------------------------------ 32
ASTORYA --------------------------------------------- 76
ASVAPATİ--------------------------------------------- 52
ASYA HANIM ---------------------------------------- 55
AŞK VE GÜL ------------------------------------------ 61
AŞKİTO ------------------------------------------------- 9
ATA OLA -------------------------------------------- 125
ATABAŞ ----------------------------------------------- 12
ATAKAN BEY ---------------------------------------- 88
ATALMIŞ ---------------------------------------------- 49
ATANAS --------------------------------------------- 117
ATEN DREAM ---------------------------------------- 37
ATEŞ HANIM ----------------------------------------- 19
ATEŞ KADEHİ ---------------------------------------- 28
ATEŞ ZAMANI --------------------------------------- 88
ATIPHA ------------------------------------------------- 9
ATTO --------------------------------------------------- 10
ATTRACTIVE----------------------------------------- 10
AUNTY PEGGY -------------------------------------- 10
AURA --------------------------------------------------- 10
AURUM ------------------------------------------------ 10
AVADANLI------------------------------------------ 103
AVE MARIA ------------------------------------------ 10
AVENTADOR ----------------------------------------- 55
AVENTURIN ------------------------------------------ 78
AVOCAT DU DIABLE ------------------------------ 33
AVRECH ------------------------------------------------ 4
AYALI ------------------------------------------------ 122
AYAZMAYELİ --------------------------------------- 10
AYCAYAK -------------------------------------------- 10
AYCEM------------------------------------------------- 10
AYDANSI ---------------------------------------------- 10
AYDEMİRBEY --------------------------------------- 25
AYFIRTINASI----------------------------------------- 10
AYLİN HANIM --------------------------------------- 10
AYSAÇAN ------------------------------------------- 102
AYSIZ GECEM --------------------------------------- 11
AYSULTAN ------------------------------------------- 11
AYŞE HANIM ----------------------------------------- 91
AYŞECAN --------------------------------------------- 11
AYŞEN ABLA ---------------------------------------- 11
AYŞENİL----------------------------------------------- 33
AYŞİMA------------------------------------------------ 11
AYTUNGA------------------------------------------- 130
AZARENKA ------------------------------------------- 55
AZİMLİ KIZ ----------------------------------------- 122
AZROVEL ------------------------------------------- 108
AZUCAR MORENO --------------------------------- 11
BABA REİS -------------------------------------------- 36
BABA TAYLAN ------------------------------------ 121
BABA TEYYAR -------------------------------------- 69
BABA YILMAZ ---------------------------------------- 7
BABASININKIZI ------------------------------------- 11
BABY ATEN ------------------------------------------ 11
BABY BLUE ---------------------------------------- 125
BABY KISS -------------------------------------------- 11
BACIM-------------------------------------------------- 11
BACK TO BACK (IRE) ------------------------------ 11
172
İNDEKS-Index
BACKDRAFT (IRE) --------------------------------- 11
BACKGROUND -------------------------------------- 12
BADACAN -------------------------------------------- 15
BADEMİYE ------------------------------------------- 12
BADIŞOĞLU----------------------------------------- 115
BADSER ---------------------------------------------- 103
BAGATEL -------------------------------------------- 107
BAHAR ------------------------------------------------ 55
BAHARAT ------------------------------------------- 113
BAHTINUR ------------------------------------------- 12
BAKUGAN ------------------------------------------- 111
BALARZUM ------------------------------------------ 12
BALDOVINO ---------------------------------------- 128
BALPINAR -------------------------------------------- 12
BALSULTAN ----------------------------------------- 12
BANDIERO ------------------------------------------- 53
BANDİDAS ------------------------------------------- 84
BANDİL------------------------------------------------ 12
BANU ÇİÇEK ----------------------------------------- 12
BARAKLAVA ---------------------------------------- 73
BARAN MURAT ------------------------------------- 47
BARB WIRE (IRE) ----------------------------------- 12
BARKIN ------------------------------------------------- 5
BARLETTA ------------------------------------------- 64
BART -------------------------------------------------- 129
BASGAZA --------------------------------------------- 13
BASHFUL (USA) ------------------------------------ 12
BASSARA GIRL ------------------------------------- 12
BAŞKAN NEXIA ----------------------------------- 124
BAŞKANBEY----------------------------------------- 54
BAŞKENTLİ ------------------------------------------ 12
BATI GARAJI (GB)---------------------------------- 13
BATU --------------------------------------------------- 35
BATUR BEY -------------------------------------------- 6
BAY ŞERİF ---------------------------------------------- 6
BAYBURT GÜZELİ --------------------------------- 13
BAYRAKLI ------------------------------------------- 89
BE NASTY -------------------------------------------- 13
BE REALIST ------------------------------------------ 97
BE SMART -------------------------------------------- 13
BEATTE JUICE -------------------------------------- 13
BEBEĞİM --------------------------------------------- 13
BEDTIME STORY (GB) ---------------------------- 13
BEHRE DİLAN --------------------------------------- 77
BEKİRHANLI---------------------------------------- 131
BELEMİR ---------------------------------------------- 13
BELENBAŞI GÜZELİ ------------------------------- 84
BELFORT---------------------------------------------- 13
BELİN -------------------------------------------------- 13
BELLA OTERO -------------------------------------- 13
BELLA RAGAZZA ---------------------------------- 13
BELLA VISTA ---------------------------------------- 13
BELLATRIX ------------------------------------------ 14
BELLE EPOQUE ------------------------------------- 70
BELLE MANIERE (USA) -------------------------- 14
BELLE ROSE (HUN) -------------------------------- 14
BELLOXA --------------------------------------------- 14
BELUGA ----------------------------------------------- 14
BEN-U-SEN ------------------------------------------- 14
BENEDETTO ----------------------------------------- 91
BENEDICT -------------------------------------------- 14
BERENIQUE (IRE) ---------------------------------- 14
BERKİTOM ------------------------------------------ 119
BERNABEU ------------------------------------------- 29
BERRİN ------------------------------------------------ 14
BERTINORO ------------------------------------------ 45
BERVA ------------------------------------------------- 14
BESRA -------------------------------------------------- 14
BEST COMMANDER ------------------------------- 55
BEST DIAMOND ------------------------------------- 14
BEST OF ALL (IRE) --------------------------------- 15
BEST OF ANGEL------------------------------------- 45
BEST QUEEN ----------------------------------------- 15
BEST ROYAL ----------------------------------------- 15
BEST STEEL ------------------------------------------ 15
BESTSELLER ----------------------------------------- 15
BEŞERLİ --------------------------------------------- 117
BEŞİKTAŞ DOSTU ---------------------------------- 15
BETE NABE ----------------------------------------- 102
BETİK--------------------------------------------------- 15
BETON ------------------------------------------------- 40
BEVERLY---------------------------------------------- 15
BEYAZ YÜZ ------------------------------------------ 27
BEYLERBEYİ GÜZELİ ----------------------------- 78
BEYREKHAN ----------------------------------------- 61
BEYTAMER ----------------------------------------- 100
BHITYNIA ------------------------------------------- 110
BICIRIK ------------------------------------------------ 15
BIÇKIDERELİ----------------------------------------- 15
BIEN EKINOKS -------------------------------------- 15
BIEN MADRONA ------------------------------------ 15
BIG APPLE -------------------------------------------- 76
BIG FATHER ------------------------------------------ 67
BIG RED ----------------------------------------------- 39
BIG STAR ---------------------------------------------- 39
BIJOUTERIE ------------------------------------------ 16
BIMINI BREEZE (CAN) ---------------------------- 16
BIRTHDAY GIRL ------------------------------------ 16
BİBERDEN -------------------------------------------- 16
BİN UMUT --------------------------------------------- 16
BİN YAVUZ ----------------------------------------- 116
BİNBİR UMUT ---------------------------------------- 16
BİNİŞİNİBİLİR----------------------------------------- 5
BİONİC ANGEL -------------------------------------- 16
BİRADER -------------------------------------------- 116
BİRCE--------------------------------------------------- 16
BİRİNCİ WALLS ------------------------------------- 16
BİRSEL ------------------------------------------------- 16
BLACK AND WHITE-------------------------------- 10
BLACK ART ------------------------------------------ 58
BLACK BABY ---------------------------------------- 16
BLACK CHARM ------------------------------------- 84
BLACK MAGIC -------------------------------------- 16
BLACK RAM ------------------------------------------ 16
BLACK WIDOW ----------------------------------- 127
BLACKDAYFRIEND -------------------------------- 47
BLACKSEA STORM ------------------------------ 100
BLAMINA --------------------------------------------- 17
BLESSED ---------------------------------------------- 64
BLOODY MOON (IRE) ----------------------------- 17
BLOW UP ---------------------------------------------- 17
BLUE BLUE ------------------------------------------- 20
BLUE HEAD ------------------------------------------- 3
BLUE JEANS ------------------------------------------ 86
BLUE LABEL --------------------------------------- 119
BLUE LIGHTENING -------------------------------- 35
BLUE ORANGE -------------------------------------- 17
BLUE SKY --------------------------------------------- 17
BLUE SUN --------------------------------------------- 65
BLUE TANK ------------------------------------------ 36
BLUE TOOTH ----------------------------------------- 17
BLUE WALTZ ---------------------------------------- 41
BOHEMIAN RHAPSODY --------------------------- 4
BOLIVYA -------------------------------------------- 128
173
İNDEKS-Index
BONBON ---------------------------------------------- 17
BONNE NOUVELLE -------------------------------- 17
BOOK REPORT (USA) ----------------------------- 17
BORAKAY ------------------------------------------- 114
BORASON--------------------------------------------- 42
BORN TO RACE ------------------------------------- 19
BOSPORUS LOVE ----------------------------------- 59
BOSSY ------------------------------------------------- 95
BOSTANCIBAŞI ------------------------------------- 15
BOUGHT BACK ------------------------------------- 28
BOUNTY HUNTER --------------------------------- 82
BOUNTY LADY ------------------------------------- 66
BOVIOS ------------------------------------------------ 28
BOZKURTER ----------------------------------------- 80
BÖRÜŞ ------------------------------------------------- 17
BÖRÜŞÜM -------------------------------------------- 17
BÖZÜYÜKLÜ ---------------------------------------- 17
BRAVE GREY --------------------------------------- 121
BRAVE KNIGHT ------------------------------------ 14
BREEZE------------------------------------------------ 17
BRENDA----------------------------------------------- 18
BRIGTH STAR -------------------------------------- 130
BROKEN FEATHER -------------------------------- 18
BROKEN HEART ------------------------------------ 18
BROUMANA (IRE) ---------------------------------- 18
BROWN SPEED -------------------------------------- 64
BROWSER -------------------------------------------- 53
BRUNETTE BABY --------------------------------- 118
BUBBLE GUM --------------------------------------- 18
BUDDY BOY ----------------------------------------- 36
BUĞSELEN ------------------------------------------- 18
BULBASAUR ----------------------------------------- 12
BUONA SERA ---------------------------------------- 59
BURAK AĞA ----------------------------------------- 62
BURANO ---------------------------------------------- 18
BURCU YELİ ----------------------------------------- 18
BURCUKIZ-------------------------------------------- 18
BURKA ------------------------------------------------ 18
BURLAHATUN -------------------------------------- 18
BURNES ---------------------------------------------- 101
BURSIBUR -------------------------------------------- 51
BURUNÖREN ---------------------------------------- 18
BUSECİK (GB) --------------------------------------- 19
BUSEM------------------------------------------------- 19
BUSHIDO---------------------------------------------- 26
BUSINESS KID --------------------------------------- 83
BUSINESS MAN ------------------------------------- 26
BUSINESS WOMAN -------------------------------- 25
BÜŞRA ------------------------------------------------- 19
BÜYÜK ISTIRANCA ------------------------------- 19
BÜYÜK İSKENDER --------------------------------- 19
BÜYÜK RÜZGAR ----------------------------------- 65
BY MY SIDE ------------------------------------------ 19
BY NOBEL -------------------------------------------- 14
CABANATI ------------------------------------------- 19
CABARETTE ----------------------------------------- 19
CABO FRIO ------------------------------------------- 69
CALAMINO ------------------------------------------- 19
CALDERA --------------------------------------------- 19
CALL ME WINNER --------------------------------- 21
CALLAS ----------------------------------------------- 19
CAMARADERIE ------------------------------------- 97
CAMINANDO ---------------------------------------- 19
CAN'S BEBE ------------------------------------------ 19
CAN ALEV -------------------------------------------- 52
CAN AYŞE -------------------------------------------- 20
CANANTAY ------------------------------------------ 20
CANARAS ------------------------------------------- 124
CANAY (USA) ---------------------------------------- 20
CANCALI ---------------------------------------------- 35
CANDAR ------------------------------------------------ 2
CANDUŞ ----------------------------------------------- 20
CANDY COVE (GB) --------------------------------- 20
CANIM BENİM (IRE) ------------------------------- 20
CAPABLE (IRE) -------------------------------------- 20
CAPE EAST ------------------------------------------- 32
CAPRICE LOVE (IRE) ------------------------------ 20
CAPTAIN ALEX --------------------------------------- 2
CAPTURE -------------------------------------------- 106
CARDENAS ------------------------------------------- 20
CARINIO ----------------------------------------------- 20
CARİYEM---------------------------------------------- 20
CARTEL ------------------------------------------------ 20
CARTRIDGE ------------------------------------------ 22
CASCADE --------------------------------------------- 80
CASH FİGO -------------------------------------------- 21
CASH POINT ---------------------------------------- 108
CASHMERE ------------------------------------------- 21
CASPION SEA ---------------------------------------- 77
CASTAFIOR (FR) ------------------------------------ 21
CASTELLI MOTEL (USA) ------------------------- 21
CAT'S COLA ------------------------------------------ 21
CAULRY RED (IRE) --------------------------------- 21
CAVIAR AND CANDY (GB) ---------------------- 21
CEBELLİ --------------------------------------------- 109
CEHENNEM ATEŞİ --------------------------------- 21
CEILIDH JIG (IRE) ----------------------------------- 21
CELEBRATION (GB) -------------------------------- 21
CELEBRITY STYLE (USA) ------------------------ 21
CELTIC DREAM ------------------------------------- 21
CEMRE ------------------------------------------------- 22
CENEDRA --------------------------------------------- 63
CENGO ------------------------------------------------- 11
CENKEFE ---------------------------------------------- 57
CENTİGRAM------------------------------------------ 22
CEPHISTA (GB) -------------------------------------- 22
CEREN ON -------------------------------------------- 83
CESARET ---------------------------------------------- 69
CESUR CEDRIC -------------------------------------- 18
CEVİZ--------------------------------------------------- 22
CEYHUN DAYIM ------------------------------------ 18
CHAMPAGNE BARB (USA) ----------------------- 22
CHAMPS STAR --------------------------------------- 64
CHAMPS SURAL ------------------------------------ 79
CHAMPS TO ZEYMEN ----------------------------- 53
CHANDRA--------------------------------------------- 22
CHANEL ----------------------------------------------- 18
CHANTELEAU (USA) ------------------------------ 22
CHARMING DREAM (IRE) ------------------------ 22
CHASTITY (FR) -------------------------------------- 22
CHERRY FLOWER ---------------------------------- 22
CHERRY RED (USA) -------------------------------- 22
CHIARA ------------------------------------------------ 22
CHINA'S PEARL (GB)------------------------------- 23
CHRONIC FLAME ------------------------------------ 3
CIAO BELLA ------------------------------------------ 93
CIMAISE (FR) ----------------------------------------- 23
CITY OF ANGELS ----------------------------------- 69
CİGERDALI EFE ------------------------------------- 57
CİHANIM ---------------------------------------------- 99
CİHANŞAH ------------------------------------------ 118
CİHANYANDI LÜTFİYE --------------------------- 23
CLANCY ----------------------------------------------- 82
CLASSIC LIFE (IRE) -------------------------------- 23
174
İNDEKS-Index
CLEMANTIN ----------------------------------------- 23
CLEOPATRA ----------------------------------------- 23
CLOSE RELATED ------------------------------------- 6
CLOUD GIRL ----------------------------------------- 68
CLUBBER --------------------------------------------- 85
COLD WATER --------------------------------------- 47
COLLEDGE LEADER (USA) ---------------------- 23
COLOMBIANA-------------------------------------- 128
COLOR OF NIGHT ---------------------------------- 23
COLOSSE (GB) --------------------------------------- 23
COLUMBINE (IRE) --------------------------------- 23
COME ON --------------------------------------------- 32
COMEDIAN MARSHALL ------------------------- 53
COMMANDER BEE --------------------------------- 95
COMMODUS ----------------------------------------- 21
COMMON LOVE ----------------------------------- 111
COMMON STAR ------------------------------------- 17
COMPASS ROSE ------------------------------------ 23
CONCORDIA (HUN) -------------------------------- 23
CONCRETE ------------------------------------------- 93
CONSTANTIN --------------------------------------- 118
CONSTELLATION ---------------------------------- 70
CONTRARY (USA) ---------------------------------- 24
CONVEYOR'S ANGEL (USA) -------------------- 24
COPPER GREEN ------------------------------------- 87
CORNELIA -------------------------------------------- 24
COSSET ------------------------------------------------ 24
COSTA ------------------------------------------------- 67
COŞKUNCA ------------------------------------------ 24
COŞKUNSU ------------------------------------------- 24
COŞTURAN (IRE) ----------------------------------- 24
COUNTESS OF HORSES--------------------------- 24
COUNTRY GIRL ------------------------------------- 54
COUT CONTACT (USA) --------------------------- 24
COYOTE ----------------------------------------------- 50
CRAZY FOR WIN ---------------------------------- 122
CRESCENT-------------------------------------------- 24
CRIXUS ------------------------------------------------ 88
CROSS RUNNER ------------------------------------ 98
CROSS THE LINE ----------------------------------- 80
CRUELLA --------------------------------------------- 24
CRYPTO SLEW (USA) ----------------------------- 24
CRYSTAL --------------------------------------------- 25
CURE NOTICE -------------------------------------- 103
CUT CLEAR (GB) ----------------------------------- 25
CÜCEN ------------------------------------------------- 25
ÇAGMİNİ ---------------------------------------------- 15
ÇAKIN ------------------------------------------------ 127
ÇAKIR GÜMÜŞ -------------------------------------- 43
ÇAMTEPE GÜZELİ --------------------------------- 25
ÇAMUR ------------------------------------------------ 25
ÇAMURŞEVKET ------------------------------------ 49
ÇANAKKALE --------------------------------------- 103
ÇAVLAN ---------------------------------------------- 25
ÇAYKARALI ----------------------------------------- 25
ÇEKİRGE ---------------------------------------------- 31
ÇELİKBAYIR ----------------------------------------- 23
ÇELİKFERDANE ------------------------------------ 25
ÇELİKSÖNMEZ ------------------------------------- 118
ÇENGEL ----------------------------------------------- 63
ÇENGELCAN ----------------------------------------- 97
ÇERKEZ KIZI ---------------------------------------- 25
ÇETO BAŞKAN -------------------------------------- 39
ÇIKMAZHAN----------------------------------------- 82
ÇİÇEKLERİN DANSI (IRE)------------------------ 25
ÇİFT OKEY ------------------------------------------- 45
ÇİFTLİK AĞASI ------------------------------------- 73
ÇİKASKONDİKAS ----------------------------------- 25
ÇİKİTAY ----------------------------------------------- 62
ÇİMEN ------------------------------------------------ 117
ÇİNGENEM-------------------------------------------- 82
ÇİRKEF ------------------------------------------------- 16
ÇİROS------------------------------------------------- 126
ÇOK ÇOK (IRE) -------------------------------------- 25
ÇOKŞEKER-------------------------------------------- 26
ÇÖLÇİÇEĞİ ------------------------------------------- 26
ÇUHADAROĞLU ------------------------------------ 61
ÇUPÇİK ------------------------------------------------ 26
D'ARTIMILLION ------------------------------------- 26
DABLANA (IRE) ------------------------------------- 26
DADY'S DARLING ---------------------------------- 26
DAFNİ -------------------------------------------------- 27
DAHİ ---------------------------------------------------- 87
DAIRY OF DESTINY -------------------------------- 26
DAISY BLUE ------------------------------------------ 61
DAISYLAND ------------------------------------------ 26
DAME DE SION (IRE) ------------------------------ 26
DAMLA SU -------------------------------------------- 26
DAMLASAN ------------------------------------------ 26
DANCE OF DESTINY ------------------------------- 26
DANCE OF FLOWERS (IRE) ---------------------- 26
DANCE ON AIR (IRE) ------------------------------ 27
DANCING MASTER --------------------------------- 27
DANCINGINTHECLOUDS (IRE) ----------------- 27
DANEHILL FLAME (IRE) -------------------------- 27
DANGER ANGEL ------------------------------------ 65
DANGEROUS MATTER (IRE) -------------------- 27
DANSÇI ------------------------------------------------ 27
DANSING RIVER ---------------------------------- 128
DANTELA ------------------------------------------- 127
DAPHNE'S LOVE ------------------------------------ 27
DARCY ----------------------------------------------- 109
DARDANIA ------------------------------------------- 27
DARK BOY -------------------------------------------- 65
DARK MAGIC -------------------------------------- 114
DARK RAIN ------------------------------------------- 86
DARKER ----------------------------------------------- 27
DARYA -------------------------------------------------- 9
DASDASIN (IRE) ------------------------------------- 27
DAUPHINESS (USA) -------------------------------- 27
DAVUTBEY ------------------------------------------- 74
DAWN SURPRISE (USA)--------------------------- 27
DAY BY DAY ----------------------------------------- 76
DAY DREAM ----------------------------------------- 96
DAY DREAMING (GB) ----------------------------- 28
DAYALE ----------------------------------------------- 28
DAYI ---------------------------------------------------- 81
DAZZLİNG -------------------------------------------- 28
DEAR ELITE ------------------------------------------ 28
DEAR PERSON (GB) -------------------------------- 28
DECIMONTANNA --------------------------------- 121
DEDEKTİF MUALLA ------------------------------- 86
DEE DEE ----------------------------------------------- 36
DEEP RIVER ---------------------------------------- 131
DEEP SEA --------------------------------------------- 28
DEFNE SU --------------------------------------------- 28
DELİ FIRTINA -------------------------------------- 115
DELİ RAİF ------------------------------------------- 103
DELİDOLU -------------------------------------------- 56
DELİFİŞEK ------------------------------------------ 115
DELLA VICTORIA (USA) -------------------------- 28
DELTA QUEEN --------------------------------------- 28
DELUGE (GB) ---------------------------------------- 28
DELUX CAT ------------------------------------------ 28
175
İNDEKS-Index
DEME Dİ DEME ------------------------------------ 129
DEMİRBOZAN --------------------------------------- 11
DEMİRTINAZ --------------------------------------- 131
DEMİRTÜTÜN --------------------------------------- 29
DEMRE (IRE) ----------------------------------------- 28
DENİZ ATI -------------------------------------------- 91
DENİZ FIRAT ---------------------------------------- 48
DENİZ PRENSESİ ----------------------------------- 93
DENİZİM ---------------------------------------------- 28
DENİZİN KIZI ---------------------------------------- 29
DENNURE--------------------------------------------- 29
DEPREM ----------------------------------------------- 78
DERBENTLİ -------------------------------------------- 1
DERİN -------------------------------------------------- 29
DERİN DARBE --------------------------------------- 29
DERİNTAY-------------------------------------------- 29
DERYALIM ------------------------------------------- 29
DERYUŞ ------------------------------------------------- 9
DESDEMONA ---------------------------------------- 16
DESEN (IRE) ------------------------------------------ 29
DESERT ROSE (FR) --------------------------------- 29
DEVECİ ----------------------------------------------- 107
DEVOTED -------------------------------------------- 114
DEVOYKA -------------------------------------------- 29
DIAMOND LODGE (GB)--------------------------- 29
DIAMOND ROCK ----------------------------------- 66
DIAMONDS OF HEAVEN ------------------------- 53
DIBEZZA ---------------------------------------------- 54
DIDYME ----------------------------------------------- 99
DILAILA ----------------------------------------------- 29
DIMPLE ------------------------------------------------ 30
DINAH (FR) ------------------------------------------- 30
DINARA ---------------------------------------------- 123
DISKO BAY (IRE) ----------------------------------- 30
DISPARA ---------------------------------------------- 30
DISTANT DESIRE ----------------------------------- 30
DISTANT MUSIC ------------------------------------ 30
DISTANT RIVER ------------------------------------ 30
DISTANT ROMANCE ------------------------------ 30
DIVINE LIFE ---------------------------------------- 110
DIVINEYEVA (USA) ------------------------------- 30
DIXIE DARLENE ------------------------------------ 30
DIXIE RIVER ----------------------------------------- 28
DİGA --------------------------------------------------- 34
DİJAN -------------------------------------------------- 30
DİLAN-------------------------------------------------- 30
DİLARA------------------------------------------------ 30
DİLEM ------------------------------------------------- 31
DİLOŞ -------------------------------------------------- 31
DİNEMİS ---------------------------------------------- 31
DİSTARDİ --------------------------------------------- 31
DO YOU KNOW WHO ----------------------------- 31
DOCTOR'S SOUL ------------------------------------ 31
DOFAR ------------------------------------------------ 129
DOĞANAY -------------------------------------------- 32
DOĞUNUN GÜNEŞİ ------------------------------- 121
DOKMAN --------------------------------------------- 99
DOLİ ---------------------------------------------------- 31
DOMINO EFFECT ----------------------------------- 23
DOMİNANT------------------------------------------- 31
DON'T STOP ------------------------------------------ 31
DON MARTINO -------------------------------------- 47
DONNA GRAZIA (GB) ----------------------------- 31
DORA -------------------------------------------------- 31
DORAHAN ------------------------------------------- 101
DORASAURA (IRE) --------------------------------- 31
DORUK EFE ------------------------------------------ 48
DOUBLE UP ------------------------------------------- 32
DÖNENCE --------------------------------------------- 32
DÖRT ÇARPI DÖRT --------------------------------- 82
DR BOOBY (IRE) ------------------------------------ 32
DRAMA GÜZELİ (IRE) ----------------------------- 32
DREAM KEEPER (IRE) ----------------------------- 32
DREAM OF INFINITY ---------------------------- 123
DREAM OF MY LOVE ---------------------------- 126
DREAM SAVER ------------------------------------ 127
DREAM TICKET ------------------------------------- 46
DREAM TIME ---------------------------------------- 69
DROGHEDA SON ------------------------------------ 43
DUBAI PEARL ---------------------------------------- 32
DUFFY DUCK ---------------------------------------- 32
DUM DUM ------------------------------------------- 115
DUMAN HAMZA ------------------------------------ 25
DUMYAT ---------------------------------------------- 38
DURHAM DANCER (GB) -------------------------- 32
DURU HANIM ---------------------------------------- 60
DYNAMIC ROCK ------------------------------------ 52
DYNAMOSS----------------------------------------- 132
EAGLE LADY ----------------------------------------- 5
EAGLE PRINCESS (IRE) --------------------------- 32
EAGLE WIND ----------------------------------------- 68
EAST WIND ------------------------------------------- 32
EASTERN BABY (IRE) ----------------------------- 32
EASTERN LADY ------------------------------------- 32
EASY COMPANY ------------------------------------ 33
EASY DOES IT (FR) --------------------------------- 33
EASY GIRL -------------------------------------------- 62
EBRUŞ -------------------------------------------------- 33
EBU EMİR --------------------------------------------- 59
ECE LİN ------------------------------------------------ 33
ECEYELE -------------------------------------------- 111
ECEYLÜL ---------------------------------------------- 13
EDEN ROSE (USA) ---------------------------------- 33
EDİRNELİ-------------------------------------------- 120
EFBİR --------------------------------------------------- 60
EFE PAŞA -------------------------------------------- 108
EFEKANBEY------------------------------------------ 48
EFESTAR ---------------------------------------------- 96
EGELİ KIZ --------------------------------------------- 94
EGO --------------------------------------------------- 129
EKINOKS CODE ------------------------------------- 33
EKINOKS TOSHIBA -------------------------------- 33
EL BELLA --------------------------------------------- 14
EL GRINGO -------------------------------------------- 1
ELA GİRGİN ------------------------------------------ 55
ELA KORI MU (GB) --------------------------------- 33
ELAROYAL ------------------------------------------- 59
ELAZAR------------------------------------------------ 33
ELBASANLI ------------------------------------------- 44
ELBİ ----------------------------------------------------- 99
ELEKTRA ---------------------------------------------- 33
ELEONOR --------------------------------------------- 33
ELLENORA-------------------------------------------- 33
ELLIE'S MAMBO (USA) ---------------------------- 34
ELLY BAY (IRE) ------------------------------------- 34
ELMABAĞ--------------------------------------------- 34
ELMAS BIKE ----------------------------------------- 34
ELMASTINAZ ---------------------------------------- 69
ELMASTÜTÜN --------------------------------------- 39
ELODİE------------------------------------------------- 34
EMEL SULTAN --------------------------------------- 34
EMERALD CUT (GB) ------------------------------- 34
EMERALD DANCER (USA) ----------------------- 34
EMILY -------------------------------------------------- 34
176
İNDEKS-Index
EMİN FLEX ------------------------------------------- 90
EMİNE HANIM -------------------------------------- 34
EMİRAT (GB) ---------------------------------------- 34
EMMA-------------------------------------------------- 34
EMMENEZ MOI (GB)------------------------------- 35
EMOTION --------------------------------------------- 35
EMPTY BLUE ---------------------------------------- 84
EMRE KAAN ----------------------------------------- 19
ENCHANTED GROUNDS (USA)----------------- 35
ENCHANTED GUEST (IRE)----------------------- 35
ENCORE (GB) ---------------------------------------- 35
ENDLESS FREEDOM ------------------------------- 35
ENERJİ HATTI --------------------------------------- 53
ENHANCE (GB) -------------------------------------- 35
ENVERHAN ----------------------------------------- 107
EPEK HALA ------------------------------------------ 86
EPITAPH---------------------------------------------- 114
ERANS TIE (IRE) ------------------------------------ 35
ERCİHANHAN -------------------------------------- 122
ERCİYES DAĞI -------------------------------------- 70
EREN BABA ------------------------------------------ 41
ERGUVAN -------------------------------------------- 35
ERGUVANIM----------------------------------------- 35
ERKAN DAYI --------------------------------------- 130
EROS CAN ------------------------------------------- 112
ESBİKEY ---------------------------------------------- 35
ESEN RÜZGAR -------------------------------------- 35
ESMAM ------------------------------------------------ 55
ESPERIA ----------------------------------------------- 35
ESRAHANIM (IRE) --------------------------------- 36
ESTRELLA -------------------------------------------- 36
ETERNAL FLAME ---------------------------------- 36
ETOLLE FILANTE ---------------------------------- 36
EUDEMOS -------------------------------------------- 51
EUIPPE (GB) ------------------------------------------ 36
EUPHORIA (GB) ------------------------------------- 36
EVA ----------------------------------------------------- 36
EVELYN GARDEN --------------------------------- 116
EXAMPLE FOAL ------------------------------------ 36
EXCALIBUR ------------------------------------------ 45
EXCEL HORSE (IRE) ------------------------------- 36
EXCELLENT------------------------------------------ 40
EXCLUSIVE ----------------------------------------- 110
EXCLUSIVE ACADEMY (IRE) ------------------- 36
EXECUTE --------------------------------------------- 17
EXECUTIVE ----------------------------------------- 131
EXEPTION -------------------------------------------- 36
EXETER ----------------------------------------------- 36
EXOTIC FLAME ------------------------------------- 37
EXPLOSIVE ----------------------------------------- 37
EYE SPY ----------------------------------------------- 37
EYEWITNESS ---------------------------------------- 11
EYLÜLÜM -------------------------------------------- 37
EZRA --------------------------------------------------- 37
FACE TO FACE -------------------------------------- 37
FAERIE FIRE ----------------------------------------- 37
FAGUS ------------------------------------------------- 85
FAIR BLACK ----------------------------------------- 37
FAIR TAIL -------------------------------------------- 37
FAIRLANDA (IRE) ---------------------------------- 37
FAIRLEE WILD (USA) ----------------------------- 37
FAIRY BRIDGE -------------------------------------- 37
FAIRY QUEEN --------------------------------------- 33
FAITHFULL LADY -------------------------------- 124
FAMOUS FIVE (UAE) ------------------------------ 38
FAMOUS MISS BLUE (USA) --------------------- 38
FANGIO----------------------------------------------- 100
FANTASTIC SERA (IRE) --------------------------- 38
FANTASY FLYER (USA)--------------------------- 38
FANYA ------------------------------------------------- 21
FAR GROUNDS -------------------------------------- 38
FAR OUT COUNTESS (USA) ---------------------- 38
FARİLYA ---------------------------------------------- 24
FAROE ISLANDS (GB) ----------------------------- 38
FASHIONABLE DONNA (GB) -------------------- 38
FAST ANGEL --------------------------------------- 119
FAST OCEAN --------------------------------------- 108
FAST RED --------------------------------------------- 20
FAST SPARTAN (USA) ----------------------------- 38
FAST STARS LINE ---------------------------------- 42
FATE ---------------------------------------------------- 77
FATİHİM --------------------------------------------- 120
FAVOLA ----------------------------------------------- 37
FEARLESS FIGHTER ------------------------------- 10
FEDERAL ---------------------------------------------- 16
FEDERICO --------------------------------------------- 31
FELIGIRL ---------------------------------------------- 38
FELLINI ------------------------------------------------ 46
FEMME SAUVAGE (USA) ------------------------- 38
FERDANE---------------------------------------------- 38
FERHAN KOÇ ---------------------------------------- 50
FERİYE ------------------------------------------------- 28
FERİZADE --------------------------------------------- 49
FERKO-------------------------------------------------- 39
FESTÜK ------------------------------------------------- 6
FEZLEKE ---------------------------------------------- 39
FIDDLER'S MOLL (IRE) ---------------------------- 39
FIGARO ------------------------------------------------ 39
FIGHTING ARETHUSA (IRE) --------------------- 39
FIGO STAR -------------------------------------------- 39
FINAL ROAD ----------------------------------------- 36
FINDIK KAYA -------------------------------------- 132
FIONE--------------------------------------------------- 39
FIRE DANCER ---------------------------------------- 30
FIRE OF ANATOLIA -------------------------------- 72
FIRE OF KARŞIYAKA ------------------------------ 39
FIRE OF LONDON (GB) ---------------------------- 39
FIREWEED ------------------------------------------- 27
FIRST AND FOREMOST ------------------------- 129
FIRST AURA ------------------------------------------ 96
FIRST EVER ----------------------------------------- 103
FIRST HOPE ------------------------------------------- 49
FIRST SHINY ----------------------------------------- 39
FIRST TIME AFFAIR (USA) ----------------------- 39
FIRSTMOON ------------------------------------------ 39
FISHERMAN WHARF ------------------------------- 3
FIVE DIAMONDS (GER) --------------------------- 39
FIVE WAYS FLYER (IRE) ------------------------- 40
FIVVE BIRDS ----------------------------------------- 45
FİDAN KIZ -------------------------------------------- 40
FİLİZİM ------------------------------------------------ 40
FİORE --------------------------------------------------- 40
FİTALİK ------------------------------------------------ 91
FİYAN -------------------------------------------------- 40
FLAMİNGO DANSÇISI ----------------------------- 40
FLAMMA VESTALIS (IRE) ------------------------ 40
FLARE -------------------------------------------------- 40
FLAYING GIRL ------------------------------------ 106
FLEGMATIK (IRE) ---------------------------------- 40
FLICKER OF HOPE (IRE) -------------------------- 40
FLOOD ------------------------------------------------- 71
FLORE FAIR (GB) ----------------------------------- 40
FLORIA (IRE) ----------------------------------------- 40
FLORISSANT ----------------------------------------- 41
177
İNDEKS-Index
FLOWER OF NIAGARA --------------------------- 61
FLOWER QUENN ----------------------------------- 79
FLOWERS QUEEN ---------------------------------- 41
FLUENT ---------------------------------------------- 124
FLY WINGS ------------------------------------------- 82
FLYING GUITAR ------------------------------------ 41
FLYING SAUCER ----------------------------------- 38
FOÇA PRENSİ ---------------------------------------- 76
FOLLY FOX (GB)------------------------------------ 41
FONT --------------------------------------------------- 41
FONTANA (FR) -------------------------------------- 41
FOR MORE -------------------------------------------- 79
FOR PLEASURE ------------------------------------ 126
FORCE ------------------------------------------------- 41
FOREIGN AFFAIRS --------------------------------- 41
FOREST EDITION (IRE) --------------------------- 41
FOREST FIRE ---------------------------------------- 20
FOREVER YOUNG ---------------------------------- 41
FOREVERFRIENDS --------------------------------- 15
FORMAT ---------------------------------------------- 44
FORMIDABLE -------------------------------------- 131
FORMULA -------------------------------------------- 41
FORNELLI ---------------------------------------------- 2
FORT LAUDERDALE ----------------------------- 109
FORTIS------------------------------------------------- 41
FORTIS GÜL ------------------------------------------ 41
FOSCARIA (GB) ------------------------------------- 42
FOUR BY FOUR ------------------------------------- 42
FOWEY (USA) --------------------------------------- 42
FRANCO DESIRE ----------------------------------- 42
FRECKLES -------------------------------------------- 42
FREE FIGHTER -------------------------------------- 42
FREE LADY ------------------------------------------ 42
FREE SPEED ------------------------------------------ 42
FREE SPİRİT ------------------------------------------ 42
FREE TRADE ----------------------------------------- 42
FREEZONE-------------------------------------------- 42
FRENCH GIRL --------------------------------------- 42
FRENCH GUICHET (USA) ------------------------ 43
FRENCH MIST (GB) -------------------------------- 43
FRIENDS ---------------------------------------------- 74
FRUDO ------------------------------------------------- 44
FULL FORCE ----------------------------------------- 43
FULL TIME LOVER--------------------------------- 90
FULL TIME TRAGEDY ---------------------------- 38
FULMİNE---------------------------------------------- 43
FUNKY BOY ----------------------------------------- 14
FUSS (USA) ------------------------------------------- 43
GAEL --------------------------------------------------- 43
GAIA BRONSWICK (GB) -------------------------- 43
GAKKOŞ ÖMER ------------------------------------- 92
GALAKSİ HAKİMİ ---------------------------------- 50
GALE --------------------------------------------------- 43
GALETEA --------------------------------------------- 43
GALICIA----------------------------------------------- 43
GALLARDO ----------------------------------------- 121
GALLIPOLI ------------------------------------------- 22
GALONIKA ------------------------------------------- 63
GALVANLI ------------------------------------------ 111
GAMOVA --------------------------------------------- 66
GAMZEDEYİM -------------------------------------- 44
GANESH ----------------------------------------------- 96
GASCOGNE (CAN) --------------------------------- 43
GAYRET BEY ---------------------------------------- 97
GAZEL EYED ---------------------------------------- 54
GAZİ EVRENOS ------------------------------------ 124
GAZİ HATUN ---------------------------------------- 43
GEISHA ------------------------------------------------ 44
GELDİ YILDIZ ---------------------------------------- 48
GELSOMINO (IRE) ---------------------------------- 44
GEM STONE ------------------------------------------ 44
GENERAL JANE (GB) ------------------------------ 44
GEOLOGIST (IRE) ----------------------------------- 44
GERDANLI -------------------------------------------- 44
GERİLİM --------------------------------------------- 105
GESİ ----------------------------------------------------- 44
GHOST RIDER ---------------------------------------- 44
GHYRAAN (IRE) ------------------------------------- 44
GIFT EXPRESS ---------------------------------------- 4
GINGER ------------------------------------------------ 44
GINGER BOY ----------------------------------------- 43
GIRL ATEN -------------------------------------------- 44
GIRL IN PARADISE --------------------------------- 44
GIRL OF GIBRALTAR ------------------------------ 81
GIVE ME A FIVE ------------------------------------- 45
GİNZA -------------------------------------------------- 55
GİRESUN ---------------------------------------------- 46
GİTTİ YILDIZ --------------------------------------- 132
GİYOTİN ------------------------------------------------ 3
GİZEMLİ ----------------------------------------------- 45
GLASS HARMONICA (USA) ---------------------- 45
GLAYIR ------------------------------------------------ 92
GLEAMING HEATHER (USA) -------------------- 45
GLORIANA -------------------------------------------- 45
GLORY KISS ------------------------------------------ 53
GLORY WAY ----------------------------------------- 72
GNILLAH (GB) --------------------------------------- 45
GO DANCING (GB)---------------------------------- 45
GOD'S DAUGHTER --------------------------------- 45
GOGGA------------------------------------------------- 45
GOLD ANGEL ---------------------------------------- 83
GOLD ANWIL ---------------------------------------- 94
GOLD BELT ------------------------------------------- 38
GOLD CHILD --------------------------------------- 118
GOLD HAMMER -------------------------------------- 2
GOLD ONE -------------------------------------------- 83
GOLD TO GOLD ------------------------------------- 39
GOLD WAY (FR) ------------------------------------- 45
GOLDANCER ----------------------------------------- 65
GOLDEN BOS ---------------------------------------- 46
GOLDEN BOY ---------------------------------------- 83
GOLDEN BULL -------------------------------------- 29
GOLDEN CANDLE (USA) ------------------------- 45
GOLDEN COUNTRY (IRE) ------------------------ 45
GOLDEN EYE ---------------------------------------- 46
GOLDEN HAMMER ---------------------------------- 6
GOLDEN HEART ------------------------------------ 46
GOLDEN HOOF ------------------------------------ 116
GOLDEN LEAF --------------------------------------- 46
GOLDEN LIGHT ------------------------------------- 46
GOLDEN MAYORES -------------------------------- 46
GOLDEN MOON ------------------------------------- 46
GOLDEN RIVER ------------------------------------- 46
GOLDEN SONG ------------------------------------ 112
GOLDEN SPIRIT ------------------------------------- 46
GOLDEN STEP --------------------------------------- 22
GOLDEN VALLEY ---------------------------------- 44
GOLDEN WOLF -------------------------------------- 46
GOLDRUSH (FR) ------------------------------------- 46
GOLDSTERN------------------------------------------ 46
GOLDVINE ------------------------------------------ 128
GOOD AS GOLD ------------------------------------- 94
GOOD BYE (FR)-------------------------------------- 46
GOOD FATHER ------------------------------------ 116
178
İNDEKS-Index
GOOD LUCK CHARLIE---------------------------- 68
GOOD WILL ------------------------------------------ 47
GORDİM ----------------------------------------------- 47
GÖKÇE GELİN --------------------------------------- 62
GÖKÇETUR------------------------------------------- 68
GÖKKIZ ----------------------------------------------- 47
GÖL ----------------------------------------------------- 47
GÖLSÜM ---------------------------------------------- 47
GÖNÜL ALAN --------------------------------------- 47
GÖNÜL ÇELEN -------------------------------------- 47
GÖNÜLDEM ------------------------------------------ 47
GÖZDE SULTAN ------------------------------------ 47
GÖZDEMİM ------------------------------------------ 47
GÖZTEPECİ------------------------------------------- 47
GÖZÜN AYDIN ------------------------------------- 101
GRADE BOY ----------------------------------------- 41
GRADIVA (USA) ------------------------------------ 47
GRAND LARA ----------------------------------------- 7
GRANDRELATIVE---------------------------------- 23
GRAZIA GOLD -------------------------------------- 31
GREAT FLORABUNDA (IRE) -------------------- 48
GREEDY ----------------------------------------------- 48
GREEN CARD --------------------------------------- 126
GREEN POWER -------------------------------------- 55
GREEN SIDE (USA) --------------------------------- 48
GREEN SKY ------------------------------------------ 17
GREY BEAUTY (FR) ------------------------------- 48
GREY RABBIT --------------------------------------- 48
GREYWELL ------------------------------------------ 58
GRINGO ----------------------------------------------- 92
GRIVOISE (GB) -------------------------------------- 48
GROUND SHAKER --------------------------------- 25
GROUND SPECIAL -------------------------------- 104
GUDAUTA -------------------------------------------- 48
GUIDE------------------------------------------------- 116
GUILTY CONSCIOUS ----------------------------- 126
GUMBULHAN --------------------------------------- 19
GUNS N ROSES -------------------------------------- 48
GUPSEZEN-------------------------------------------- 48
GURU RINPOCHE ----------------------------------- 48
GÜL AŞKIM ----------------------------------------- 101
GÜL ÇİÇEĞİ ------------------------------------------ 48
GÜL YAPRAĞI --------------------------------------- 58
GÜL YONCAM --------------------------------------- 48
GÜLBİN SULTAN ----------------------------------- 49
GÜLECEK --------------------------------------------- 49
GÜLEDANUR ---------------------------------------- 89
GÜLENKIZ ---------------------------------------------- 8
GÜLER SULTAN ------------------------------------ 84
GÜLERİM --------------------------------------------- 49
GÜLHANIM II ---------------------------------------- 49
GÜLİZAR ---------------------------------------------- 49
GÜLRU (IRE) ----------------------------------------- 49
GÜLTEN ----------------------------------------------- 49
GÜLÜMBENİM -------------------------------------- 49
GÜLÜMSE -------------------------------------------- 49
GÜNEŞ METİN -------------------------------------- 104
GÜNEŞİN KIZI --------------------------------------- 49
GÜNEY RÜZGARI (GB) --------------------------- 49
GÜNSU------------------------------------------------- 48
GÜREYLÜL ------------------------------------------- 49
GÜRİSTAN -------------------------------------------- 50
GÜZ YAĞMURU ------------------------------------ 50
GÜZEL VE CESUR ---------------------------------- 50
GÜZELCAN ------------------------------------------- 24
GÜZİDE KOÇ ----------------------------------------- 50
GÜZİDEM --------------------------------------------- 50
GÜZİN ------------------------------------------------ 120
HABABAM -------------------------------------------- 34
HABIBETY -------------------------------------------- 50
HABINAR (USA) ------------------------------------- 50
HADİ GÜZELİM -------------------------------------- 50
HADİSEKIZ ------------------------------------------- 10
HALEHANIM ----------------------------------------- 50
HALHAL ----------------------------------------------- 50
HALLING CHARGE (GB) -------------------------- 50
HALO MY CAT (USA) ------------------------------ 50
HANGÜL (USA) -------------------------------------- 51
HANIM SULTAN ------------------------------------- 51
HANIMELİ--------------------------------------------- 24
HANIMKIZ -------------------------------------------- 51
HANIMTAY ------------------------------------------- 51
HANİÇE ---------------------------------------------- 128
HANİS KIZI ------------------------------------------- 51
HANKEPEK KIZI ------------------------------------ 51
HAPPY HOUR ---------------------------------------- 51
HAPPY ROSO ----------------------------------------- 51
HAPRY MARE ---------------------------------------- 51
HARAMİ ----------------------------------------------- 11
HARBİKIZ --------------------------------------------- 31
HARBİNGER ------------------------------------------ 51
HARD WORKER ------------------------------------- 20
HASANALİM --------------------------------------- 112
HASTA LA VISTA --------------------------------- 107
HATIANA (IRE) -------------------------------------- 51
HATİPOĞLU ------------------------------------------ 83
HAUTE RIVE (FR) ----------------------------------- 51
HAVE A NICE FLIGHT --------------------------- 128
HAVİN -------------------------------------------------- 52
HAWAI FİŞEK ---------------------------------------- 13
HAYAL ----------------------------------------------- 124
HAYAL GÖZLÜM ----------------------------------- 32
HAYALET --------------------------------------------- 52
HAYEL ------------------------------------------------- 22
HAYELAH (GB) -------------------------------------- 52
HAYRİYEHANIM ------------------------------------ 52
HAZAL (FR) ------------------------------------------- 52
HAZALHATUN --------------------------------------- 52
HAZALIM---------------------------------------------- 52
HAZAR GÜLÜ ---------------------------------------- 52
HEART ------------------------------------------------- 65
HEART BEATS TRUE (USA) ---------------------- 52
HEARTFELT ------------------------------------------ 79
HEARTY WIND -------------------------------------- 52
HEAVEN LOVE ------------------------------------ 127
HEDİYE SULTAN ------------------------------------ 78
HEIRESS S --------------------------------------------- 52
HELİN -------------------------------------------------- 52
HELİNA ------------------------------------------------ 52
HELLO MAMA --------------------------------------- 53
HELLOIMUSTBEGOING (USA) ------------------ 53
HELSINKI---------------------------------------------- 53
HEPAT ------------------------------------------------ 132
HERA --------------------------------------------------- 53
HERA GLORY ---------------------------------------- 53
HERDEM ----------------------------------------------- 53
HERECOMESTHERAIN ---------------------------- 75
HERMIONETTA -------------------------------------- 53
HERNANDO KIZI ------------------------------------ 53
HERO KISS -------------------------------------------- 53
HEROIKA ---------------------------------------------- 53
HEURE MAUVE (FR) ------------------------------- 53
HIDDEN WHITE ------------------------------------- 53
HIGH CLASS ------------------------------------------ 54
179
İNDEKS-Index
HIGH DIVA ------------------------------------------- 54
HIGH ROCKEY SLOPES (IRE) ------------------- 54
HIGH STAR ------------------------------------------- 54
HIGH VOLTAGE ------------------------------------ 54
HIGHEST LADY ------------------------------------- 54
HIGHLY ROOTED ---------------------------------- 34
HIGHNESS DAUGHTER (FR) -------------------- 54
HIRÇIN GÜZEL -------------------------------------- 54
HIRSLI ------------------------------------------------- 54
HIRSLIKIZ -------------------------------------------- 14
HIS HERO -------------------------------------------- 122
HIZLIKIR ---------------------------------------------- 48
HİCAZKAR ------------------------------------------- 54
HİLAL BEY ------------------------------------------- 29
HİLAL YILDIZI -------------------------------------- 54
HİMAYE ----------------------------------------------- 54
HİNDU CIVA ----------------------------------------- 55
HİOS ---------------------------------------------------- 55
HOBY CAFE ------------------------------------------ 55
HOLY ROCK ---------------------------------------- 130
HONESTY (IRE) ------------------------------------- 55
HONOR AND PRIDE-------------------------------- 95
HOPE --------------------------------------------------- 55
HORSEPOWER (USA) ------------------------------ 55
HOSTES------------------------------------------------ 55
HOT POINT ------------------------------------------ 129
HOW COME ------------------------------------------ 88
HOW YA BEEN (IRE) ------------------------------ 55
HUBKİBİR ---------------------------------------------- 3
HULİN-------------------------------------------------- 42
HULK--------------------------------------------------- 54
HUMBLE LION -------------------------------------- 70
HUMRİK KIZI ---------------------------------------- 55
HUREM SULTAN (FR) ----------------------------- 55
HUYSUZ DONNA ----------------------------------- 55
HÜCUMHAT------------------------------------------ 68
HÜLYALIM ------------------------------------------- 55
HÜLYAM ---------------------------------------------- 56
HÜRMİZ ----------------------------------------------- 40
HYDRA ------------------------------------------------ 44
I AM BACK ------------------------------------------- 67
I AM FLYING----------------------------------------- 76
IBERIAN (FR) ---------------------------------------- 56
ICE FOUNTAIN ------------------------------------- 108
ICY KISS --------------------------------------------- 125
IDA LUPINO (IRE) ---------------------------------- 56
IGLOO---------------------------------------------------- 1
IGUASSU ---------------------------------------------- 75
ILION (IRE) ------------------------------------------- 56
IMELDA ------------------------------------------------- 3
IMPARABLE------------------------------------------ 22
IMPOSSIBLE SON ----------------------------------- 54
IMPRESSING ----------------------------------------- 95
INACCESSIBLE -------------------------------------- 26
INBUILT BEAUTY (USA) ------------------------- 56
INCROYABLE (GB) --------------------------------- 56
INDIAN TAIPAN ------------------------------------ 52
INDIGOS GIRL --------------------------------------- 78
INFINITY ---------------------------------------------- 56
INFORTUAL -------------------------------------------- 8
INNOCENCE------------------------------------------ 86
INSEPTION ------------------------------------------- 22
INTER -------------------------------------------------- 64
INVICTUS --------------------------------------------- 25
INVOQUE (IRE) -------------------------------------- 56
IPHIGENEIA ------------------------------------------ 80
IRISH CHANCE -------------------------------------- 56
IRISH VICTORY (IRE) ------------------------------ 56
IRLANDA FIRTINASI (IRE) ----------------------- 56
IRLANDA RÜZGARI (IRE) ------------------------ 56
IRON FLY ---------------------------------------------- 42
IRON HORSE ----------------------------------------- 58
IRON WOMEN -------------------------------------- 126
IRONS HONOR --------------------------------------- 88
ISHTAR------------------------------------------------- 57
ISOLDE (IRE) ----------------------------------------- 57
IŞIK HIZI ------------------------------------------------ 8
IŞILDAR------------------------------------------------ 57
ITALIAN BEACH (IRE) ----------------------------- 57
IVY LODGE (IRE)------------------------------------ 57
IVYSAUR ---------------------------------------------- 16
İCLAL (IRE) ------------------------------------------- 57
İÇKALE ------------------------------------------------ 57
İDAL ---------------------------------------------------- 57
İHSAN SULTAN -------------------------------------- 57
İHVAN -------------------------------------------------- 57
İKONCAN---------------------------------------------- 18
İLAYDAKIZ ------------------------------------------- 57
İLHAN SULTAN ------------------------------------- 22
İLHANIN ----------------------------------------------- 65
İLK VE TEK ----------------------------------------- 122
İLKSEL ------------------------------------------------- 57
İLMİRA ------------------------------------------------- 58
İNDO ---------------------------------------------------- 58
İNİTAY ------------------------------------------------- 58
İPEK YOLU (GB) ------------------------------------- 58
İREM IRMAK ----------------------------------------- 51
İREMNAZ ---------------------------------------------- 58
İREMNAZ KIZI --------------------------------------- 58
İRİS ECE ----------------------------------------------- 12
İRLANDA KARTALI -------------------------------- 56
İRME ---------------------------------------------------- 58
İSİS ------------------------------------------------------ 58
İSMERBEY -------------------------------------------- 16
İSMET HANIM --------------------------------------- 74
İŞGÜZAR -------------------------------------------- 123
İTHAL GELİN ----------------------------------------- 21
İZMİR EFESİ ------------------------------------------ 93
JACOPO ------------------------------------------------ 24
JALE (FR) ---------------------------------------------- 58
JALISCO ----------------------------------------------- 58
JAMAICA AFFAIR (USA) -------------------------- 58
JANİKÖY -------------------------------------------- 113
JANJER ------------------------------------------------- 58
JARDIN DE LILA ------------------------------------ 58
JASUKA ------------------------------------------------ 71
JENNIFER---------------------------------------------- 59
JEWEL ON THE NILE (IRE) ----------------------- 59
JIJIMU -------------------------------------------------- 59
JIM BEAM --------------------------------------------- 54
JIMS LOVE -------------------------------------------- 59
JOANYKO ------------------------------------------- 125
JOHNNY AND CLYDE (USA) --------------------- 59
JOHNNY DANCER ---------------------------------- 59
JOLLY BRAS ------------------------------------------ 59
JOLLYJOKER --------------------------------------- 106
JOURNALIST ----------------------------------------- 53
JOYFUL GIRL -------------------------------------- 124
JUANITA (GB) ---------------------------------------- 59
JUBILANTLY ----------------------------------------- 59
JUDIANA (IRE) --------------------------------------- 59
JUNIOR SULTAN ------------------------------------ 59
JUST A PROMISE (FR) ----------------------------- 59
JUST ADD OATS (USA) ---------------------------- 60
180
İNDEKS-Index
JUST TOUCH ----------------------------------------- 60
JÜLİDEHAN ------------------------------------------ 69
KABADAYI ------------------------------------------ 129
KABARDİN ------------------------------------------- 79
KADİFE ------------------------------------------------ 60
KADİR BABA ---------------------------------------- 23
KAFKAFE --------------------------------------------- 60
KAFKAS DANSI ------------------------------------- 60
KAFKAS KAPLANI -------------------------------- 126
KAFKASLI ---------------------------------------------- 3
KAGEMUSHA ---------------------------------------- 31
KAKU ------------------------------------------------- 114
KALAHARİ ------------------------------------------- 91
KALANİSİM ------------------------------------------ 60
KALBİMDESİN -------------------------------------- 60
KALIMAT (GB) -------------------------------------- 60
KALİF -------------------------------------------------- 60
KALİMDOR ------------------------------------------- 27
KAMBİRİK -------------------------------------------- 34
KAMELYA -------------------------------------------- 60
KAMİLHAN------------------------------------------ 130
KAMKAM -------------------------------------------- 126
KANKIZ ----------------------------------------------- 60
KANZ PRIDE (USA) -------------------------------- 60
KAPPA DUE ------------------------------------------ 40
KAPTAN ----------------------------------------------- 99
KARA MAMBA -------------------------------------- 80
KARA SEVCAN -------------------------------------- 11
KARA YILDIZ ---------------------------------------- 83
KARABACAK ---------------------------------------- 61
KARACEL --------------------------------------------- 61
KARADENİZ SULTANI ---------------------------- 35
KARAGÖZ EFE -------------------------------------- 92
KARAKITT-------------------------------------------- 61
KARALARIN KARASI ----------------------------- 61
KARAN TAY ----------------------------------------- 61
KARATUTKUM-------------------------------------- 61
KARDEŞİM GÖKÇE -------------------------------- 14
KARTEPELİ------------------------------------------- 57
KARUMA---------------------------------------------- 61
KASABIN KIZI --------------------------------------- 61
KASAP SADIK --------------------------------------- 29
KAŞEMUMKARA ----------------------------------- 61
KAŞENİM --------------------------------------------- 61
KAŞMİR ----------------------------------------------- 61
KATAWANGA --------------------------------------- 72
KATİBE ------------------------------------------------ 61
KATRE HATUN -------------------------------------- 61
KAVALA LADY ------------------------------------- 62
KAVİYOLU ------------------------------------------- 62
KAYS -------------------------------------------------- 103
KAZAK DANCER ----------------------------------- 62
KAZUMA ---------------------------------------------- 60
KEHRİBAR (IRE) ------------------------------------ 62
KEMAL DAYIM --------------------------------------- 5
KENSINGTON---------------------------------------- 41
KENTUCKIAN --------------------------------------- 72
KENYONA -------------------------------------------- 62
KERİME SU ------------------------------------------- 25
KERKÜK --------------------------------------------- 129
KERPE GÜZELİ -------------------------------------- 62
KERVANSARAY ------------------------------------ 64
KESKİN ----------------------------------------------- 104
KETE --------------------------------------------------- 62
KEY OF DESTINY----------------------------------- 31
KEY WEST ------------------------------------------- 119
KIDDO --------------------------------------------------- 6
KILIÇOĞLU ------------------------------------------- 17
KIMASH (IRE) ---------------------------------------- 62
KIMMERIAN WARRIOR --------------------------- 77
KINALI YÖRÜK -------------------------------------- 62
KINALIM ---------------------------------------------- 62
KING ---------------------------------------------------- 52
KING AMED ------------------------------------------ 62
KING ARDA ------------------------------------------- 52
KING BOLT ------------------------------------------- 79
KING DAVID --------------------------------------- 132
KING DROK ------------------------------------------- 82
KING KONG ------------------------------------------ 71
KING OF AGEAN ------------------------------------ 44
KING OF PERSEPOLIS ----------------------------- 14
KING RIVER ---------------------------------------- 128
KIRKGÖZ KIZI --------------------------------------- 43
KIRMIZI KARANFİL -------------------------------- 62
KISS STORM ------------------------------------------ 12
KISS THE RAIN -------------------------------------- 89
KISSIN FOR FUN (USA) ---------------------------- 62
KITTY HAWK ---------------------------------------- 63
KIZIL KASIRGA ------------------------------------- 63
KIZIL RÜZGAR ------------------------------------ 121
KIZILCAN --------------------------------------------- 37
KIZILKIZ----------------------------------------------- 49
KIZILMASKE ----------------------------------------- 97
KIZILYILDIZ------------------------------------------ 25
KIZIM BEROŞ ---------------------------------------- 63
KIZIM İPEK ----------------------------------------- 130
KIZIMDENİZ ------------------------------------------ 77
KIZZUWATNA --------------------------------------- 66
KİBAR HANIM --------------------------------------- 63
KİLİSLİ ------------------------------------------------- 62
KİRKE -------------------------------------------------- 95
KLARA I ----------------------------------------------- 63
KLASİK BAHAR ------------------------------------- 63
KLAZOMENAI --------------------------------------- 63
KLUBNİKA -------------------------------------------- 63
KOCAELİLİ ------------------------------------------- 13
KOCAMAN -------------------------------------------- 63
KOÇER KIZI ------------------------------------------ 63
KOMARA ---------------------------------------------- 63
KONTESSİNA----------------------------------------- 63
KONUK BETÜL -------------------------------------- 64
KOPENHAG ------------------------------------------- 34
KOPERNİK -------------------------------------------- 30
KOR MISTRESS (HUN) ----------------------------- 64
KORALEV --------------------------------------------- 64
KORTAY (USA) -------------------------------------- 64
KORZA ------------------------------------------------- 64
KOŞARSIN ------------------------------------------ 107
KOŞUCU ----------------------------------------------- 59
KÖRFEZ ------------------------------------------------ 47
KÖYLÜM ---------------------------------------------- 37
KRAFTY KELLI KAYE (USA) -------------------- 64
KRAL BERKE --------------------------------------- 111
KRALİÇE KIZI ---------------------------------------- 64
KRASANDO ------------------------------------------- 64
KRASIVA (GB) --------------------------------------- 64
KRONOS ----------------------------------------------- 72
KSANTHOS ------------------------------------------- 50
KUALA LUMPUR ------------------------------------ 41
KUDRET ----------------------------------------------- 71
KUM TANESİ ----------------------------------------- 93
KUNDALİNA ----------------------------------------- 64
KUNST (FR) ------------------------------------------- 64
KURA NEHRİ ----------------------------------------- 65
181
İNDEKS-Index
KURLING --------------------------------------------- 71
KURSTEN --------------------------------------------- 33
KURTARICI------------------------------------------- 90
KURTEXPRESS ------------------------------------- 131
KURTLAR VADİSİ ---------------------------------- 64
KUTUPYILDIZI -------------------------------------- 64
KUWAH (IRE) ---------------------------------------- 65
KUZEY RÜZGARI ----------------------------------- 65
KUZGUN DERELİ ---------------------------------- 115
KÜÇÜKASLIKIZ------------------------------------- 65
KÜÇÜKÇEKMECELİ ------------------------------- 65
KÜLBASTI GÜZELİ -------------------------------- 26
KWAANIS (GB) -------------------------------------- 65
KYLOE BELLE (USA) ------------------------------ 65
L' ARITA (FR) ---------------------------------------- 65
LA BELLA (IRE) ------------------------------------- 65
LA DIVINE ------------------------------------------- 101
LA GRADIVA (FR) ---------------------------------- 65
LA ROMANCE -------------------------------------- 110
LA SAMBA ------------------------------------------- 65
LABARNA -------------------------------------------- 37
LABE --------------------------------------------------- 86
LABETERA (GB) ------------------------------------ 65
LADY--------------------------------------------------- 37
LADY ALICE ------------------------------------------- 5
LADY ARWEN --------------------------------------- 65
LADY ASOOF ---------------------------------------- 66
LADY ATEN ------------------------------------------ 66
LADY BE GOOD (USA) ---------------------------- 66
LADY BEETLE --------------------------------------- 63
LADY BIRD I ---------------------------------------- 66
LADY BOLT ----------------------------------------- 116
LADY BURNELLE ---------------------------------- 66
LADY CARMEN (IRE) ----------------------------- 66
LADY ELEMİS --------------------------------------- 66
LADY Fİ ----------------------------------------------- 66
LADY GODIVA ---------------------------------------- 8
LADY HERO ------------------------------------------ 66
LADY HONOR --------------------------------------- 93
LADY ISLAND (FR) -------------------------------- 66
LADY İMGE ------------------------------------------ 66
LADY MAR (GB) ------------------------------------ 66
LADY MASTER -------------------------------------- 67
LADY MAXIMA ------------------------------------ 119
LADY MIRAGE -------------------------------------- 67
LADY MISRA ---------------------------------------- 67
LADY NADAS (IRE) ------------------------------- 67
LADY NAPE (GB) ----------------------------------- 67
LADY NATUSCHKA (IRE) ------------------------ 67
LADY OF FORTUNE ------------------------------ 109
LADY OF PINARCA -------------------------------- 71
LADY OWINGTON (GB) -------------------------- 67
LADY PERRY ---------------------------------------- 42
LADY POLITE -------------------------------------- 123
LADY QUEEN ---------------------------------------- 67
LADY SACRED -------------------------------------- 57
LADY TURK ------------------------------------------ 67
LADY WILLPOWER -------------------------------- 67
LADY WOLF ----------------------------------------- 67
LADY ZIP -------------------------------------------- 108
LADYISA GENIUS (USA) ------------------------- 67
LAETITIA --------------------------------------------- 68
LAISSEZ PASSER ----------------------------------- 85
LAKE FLYER (USA) -------------------------------- 68
LAKSHMI --------------------------------------------- 68
LALLA MINA ---------------------------------------- 68
LAMASSU----------------------------------------------- 9
LAME --------------------------------------------------- 68
LAMITTA (GB) --------------------------------------- 68
LAMİA-------------------------------------------------- 68
LANDROS --------------------------------------------- 43
LAODİKE ---------------------------------------------- 68
LASHA ------------------------------------------------- 68
LAST CASTLE ---------------------------------------- 51
LAST DIANA ----------------------------------------- 68
LAST QUEEN ----------------------------------------- 68
LAST SPARTAN ------------------------------------- 38
LAST TOUCH ----------------------------------------- 60
LAVIE EN ROSE ------------------------------------- 68
LE LUCO ----------------------------------------------- 85
LEAVE ME ALONE --------------------------------- 45
LEGAL ALIEN ---------------------------------------- 69
LELLOW (GB) ---------------------------------------- 69
LEMYEZEL-------------------------------------------- 85
LEONTINE (GER) ------------------------------------ 69
LES OLIVIERS ---------------------------------------- 69
LET'S WIN --------------------------------------------- 69
LETAFET ---------------------------------------------- 73
LETTHE SUNSHINE IN----------------------------- 69
LEYLİFER --------------------------------------------- 74
LEYLİM ------------------------------------------------ 69
LIBRETTO (USA) ------------------------------------ 69
LIFECHAIN-------------------------------------------- 69
LIFES LONG FOR RUN ----------------------------- 75
LIGHT FANTASTIC (GB) -------------------------- 69
LIGHTYOU -------------------------------------------- 19
LIKE A STAR ----------------------------------------- 24
LIKE THE WIND ------------------------------------- 85
LILIANA ROZITA ----------------------------------- 69
LILYA EKINOKS ------------------------------------ 69
LIMANDA (IRE) -------------------------------------- 70
LION'S BRIDE (FR) ---------------------------------- 70
LION DANCE (IRE)---------------------------------- 70
LISABELL --------------------------------------------- 82
LITTLE BLACK DRESS (USA) ------------------- 70
LITTLE FAME ---------------------------------------- 70
LITTLE STAR ----------------------------------------- 70
LIWA (FR) --------------------------------------------- 70
LİDERHANIM ---------------------------------------- 70
LİLYUM ------------------------------------------------ 70
LİMON ÇİÇEĞİ ------------------------------------- 115
LİNA ---------------------------------------------------- 70
LİVZA -------------------------------------------------- 79
LİZ ------------------------------------------------------- 70
LOCH DIAMOND (GB) ----------------------------- 70
LOLO --------------------------------------------------- 84
LONDON GIRL ------------------------------------- 101
LONE LOOK (GB) ----------------------------------- 71
LONG STORY ---------------------------------------- 71
LOOK AT ME ----------------------------------------- 31
LORD OF THE AREAS ----------------------------- 46
LORENA ----------------------------------------------- 26
LORİN -------------------------------------------------- 71
LORNA ------------------------------------------------- 71
LOST AFTERNOON (USA) ------------------------ 71
LOST CONTROL ------------------------------------- 71
LOTABENNIT (USA) -------------------------------- 71
LOUISIANA ------------------------------------------- 71
LOVE AND ADVENTURE (USA) ---------------- 71
LOVE BREEZE --------------------------------------- 71
LOVE STAR ------------------------------------------- 71
LOVELY LOUISA (IRE) ---------------------------- 71
LOVELY RED ----------------------------------------- 46
LOVING YOU ----------------------------------------- 59
182
İNDEKS-Index
LOWMAN --------------------------------------------- 83
LUCKY BRIDE --------------------------------------- 69
LUCKY LADY --------------------------------------- 72
LUCKY LIFE ----------------------------------------- 50
LUCKY MOON --------------------------------------- 24
LUCKY WALKER ----------------------------------- 72
LUCKY WINNER ------------------------------------ 72
LUCY CAT -------------------------------------------- 72
LUDOVICO ------------------------------------------ 125
LULLABY --------------------------------------------- 68
LULUDIA---------------------------------------------- 56
LUNAR ECLIPSE ------------------------------------ 72
LUNETA ----------------------------------------------- 72
LUSMAY ---------------------------------------------- 72
LUXE --------------------------------------------------- 72
LÜTFİŞ ------------------------------------------------- 24
LYNX ARC ------------------------------------------- 118
MABİ --------------------------------------------------- 72
MABUHAY I ------------------------------------------ 72
MACAO ------------------------------------------------ 72
MACKHALIA----------------------------------------- 86
MAÇİVET --------------------------------------------- 72
MAÇKOLİK GALLOP ----------------------------- 112
MADAM ELİ (IRE) ---------------------------------- 72
MADAM P (USA) ------------------------------------ 72
MADE IN CHINA ------------------------------------ 58
MADE IN HEAVEN --------------------------------- 89
MADENCİKIZI --------------------------------------- 30
MADONNA I ----------------------------------------- 73
MAGDA------------------------------------------------ 73
MAGIC GLOVE -------------------------------------- 73
MAGIC SHADOW ----------------------------------- 28
MAGNA CARTA ------------------------------------- 73
MAHİDEVRAN -------------------------------------- 67
MAHKUMKIZ ---------------------------------------- 47
MAHMURE HATUN ---------------------------------- 8
MAKE ME HAPPY ---------------------------------- 73
MALDIV ----------------------------------------------- 30
MALINA ----------------------------------------------- 73
MALLORY -------------------------------------------- 73
MANDY'S BET (USA) ------------------------------ 73
MANGOUSTAN-------------------------------------- 74
MANISHING ------------------------------------------ 73
MANİLUNA------------------------------------------- 73
MANİSA İNCİSİ ------------------------------------- 73
MANSURA -------------------------------------------- 25
MANUŞ ------------------------------------------------ 46
MARADONA ------------------------------------------- 9
MARAL ------------------------------------------------ 17
MARCATOBIANCA -------------------------------- 18
MARDİN CANAVARI ------------------------------ 27
MARELLA -------------------------------------------- 73
MARENOSTRUM------------------------------------ 66
MARGO ------------------------------------------------ 74
MARGRAVINE--------------------------------------- 74
MARIANTES ----------------------------------------- 74
MARIDUDU -------------------------------------------- 1
MARIQUITA ------------------------------------------ 74
MARIVI ------------------------------------------------ 74
MARİKULA ------------------------------------------- 74
MARKİZ ----------------------------------------------- 74
MARKMOST------------------------------------------ 51
MARLA ------------------------------------------------ 74
MARLIN'S IMAGE ---------------------------------- 74
MARLOCK -------------------------------------------- 98
MARMARİS------------------------------------------- 23
MARQUISE ------------------------------------------- 74
MARSEILLAISE -------------------------------------- 74
MARTA------------------------------------------------- 74
MARTIN EDEN --------------------------------------- 61
MARTINESZKY (HUN) ----------------------------- 75
MARY WESTEN ------------------------------------- 82
MARYOLEN ------------------------------------------ 75
MASK FLOWER (USA) ----------------------------- 75
MASSAI MAKA ------------------------------------ 113
MASSIMILIANO ------------------------------------- 15
MASTER PLAN --------------------------------------- 75
MASURI KABISA (USA) --------------------------- 75
MATADOR YAŞAR --------------------------------- 42
MATANZA --------------------------------------------- 8
MAVİ ADA -------------------------------------------- 38
MAVİ SEMA ------------------------------------------ 75
MAVİ YILDIZ --------------------------------------- 114
MAVİSU------------------------------------------------ 75
MAXIMUS DREAM ------------------------------- 116
MAXINE ----------------------------------------------- 75
MAYAKAN -------------------------------------------- 78
MAYGİZ ----------------------------------------------- 45
MAYSA------------------------------------------------- 45
MCQUEENIE (IRE) ---------------------------------- 75
MEDIA DESIRE -------------------------------------- 75
MEGRED (GB) ---------------------------------------- 75
MEGRED GÜL ---------------------------------------- 75
MEHPARE --------------------------------------------- 75
MEKTEPLİ (GB) -------------------------------------- 76
MELENDİZLİ ----------------------------------------- 18
MELIA -------------------------------------------------- 85
MELITA (IRE) ---------------------------------------- 76
MELODIC BREEZE ---------------------------------- 76
MELODIC MISTRESS ------------------------------- 76
MELODİ ------------------------------------------------ 44
MELONY--------------------------------------------- 133
MELTEM I --------------------------------------------- 76
MENEMENLİ ŞERİF -------------------------------- 99
MERAL SULTAN ------------------------------------ 76
MERİÇ -------------------------------------------------- 76
MERRYGANTRY ------------------------------------ 85
MESMERIST (USA) --------------------------------- 76
MEZOPOTAMYA GÜLÜ --------------------------- 77
MIAMIS GIRL ---------------------------------------- 80
MICHIKO ---------------------------------------------- 76
MIDNIGHT ANGEL --------------------------------- 76
MIDNIGHT CAFE (IRE) ---------------------------- 76
MIDNIGHT MAMBO (USA) ----------------------- 76
MILAGROSE ------------------------------------------ 77
MILESIME (USA) ------------------------------------ 77
MILLENIUM LADY --------------------------------- 77
MIMOLETTE ---------------------------------------- 112
MINDEN (IRE) ---------------------------------------- 77
MINHALL (GB) --------------------------------------- 77
MIRABAI ---------------------------------------------- 82
MIRABELLA ------------------------------------------ 77
MIRACLE FELLOW --------------------------------- 22
MIRACLE GIRL -------------------------------------- 41
MIRACLES OF HEAVEN--------------------------- 35
MIRAMANEE ----------------------------------------- 91
MISISIPI ------------------------------------------------ 77
MISRA ANA ------------------------------------------- 77
MISRA SULTAN ------------------------------------- 77
MISRATAY -------------------------------------------- 77
MISS ANITA ------------------------------------------ 77
MISS BARONES --------------------------------------- 4
MISS BUCA ------------------------------------------- 77
MISS BURCU ----------------------------------------- 78
183
İNDEKS-Index
MISS CANAN ---------------------------------------- 78
MISS CAPABLE ------------------------------------- 78
MISS CAT --------------------------------------------- 78
MISS CHER (IRE)------------------------------------ 78
MISS DIANA ----------------------------------------- 68
MISS DREAM ---------------------------------------- 98
MISS FALCON --------------------------------------- 63
MISS GROUNDS (IRE) ----------------------------- 78
MISS GÜLÜMSÜN ---------------------------------- 78
MISS HAZEL ----------------------------------------- 78
MISS HUNGARY (HUN) --------------------------- 78
MISS IGNATA ---------------------------------------- 78
MISS INDIGO ---------------------------------------- 78
MISS İREM (GB) ------------------------------------- 78
MISS KADER ----------------------------------------- 79
MISS KETE ------------------------------------------- 62
MISS LARA ------------------------------------------- 79
MISS LUCKY ----------------------------------------- 79
MISS MARLIN --------------------------------------- 79
MISS MILL -------------------------------------------- 79
MISS MONROE -------------------------------------- 79
MISS NANCY ---------------------------------------- 79
MISS NAZ --------------------------------------------- 79
MISS NO ----------------------------------------------- 79
MISS PETEK ------------------------------------------ 79
MISS RAIN -------------------------------------------- 79
MISS SURAL ----------------------------------------- 79
MISS SUSIE Q (USA) ------------------------------- 79
MISS TAYLOR -------------------------------------- 123
MISS TROY ------------------------------------------- 80
MISTER BARON ------------------------------------- 53
MISTER CEM ----------------------------------------- 78
MISTY POINT (GB) --------------------------------- 80
MİAMİ ------------------------------------------------- 80
MİHAT ------------------------------------------------- 17
MİHRİMAHAL --------------------------------------- 49
MİHRİŞAH -------------------------------------------- 80
MİKADO----------------------------------------------- 80
MİLADOS --------------------------------------------- 42
MİNİKO ------------------------------------------------ 80
MİNİMİNİ --------------------------------------------- 80
MİNİŞ -------------------------------------------------- 80
MİNKARA--------------------------------------------- 61
MİRAY SULTANS ----------------------------------- 80
MİSAFİR (IRE) --------------------------------------- 80
MİSLİYNA -------------------------------------------- 80
MİTİNA (IRE) ---------------------------------------- 80
MODELKIZ ------------------------------------------- 54
MOHES ----------------------------------------------- 102
MOHİ --------------------------------------------------- 81
MOLDOVA (USA) ----------------------------------- 81
MOLUHAN-------------------------------------------- 19
MON QUEEN ----------------------------------------- 56
MONA LİSA I----------------------------------------- 81
MONA LU --------------------------------------------- 81
MONO ROMANTICA ------------------------------- 23
MONTPLAY ------------------------------------------ 93
MOON DAVON -------------------------------------- 81
MOON RIVER ---------------------------------------- 81
MOONLIGHT SHADOW --------------------------- 98
MOONSHINE GIRL --------------------------------- 81
MORENA ---------------------------------------------- 81
MORN STAR ----------------------------------------- 81
MORRIS CODE (USA) ------------------------------ 81
MOSQUERA'S ROCK (IRE) ----------------------- 81
MOUNT CAVELL (CAN) -------------------------- 81
MOUNTAIN WARRIOR ---------------------------- 66
MOUNTAINS --------------------------------------- 128
MRS ERDEM ------------------------------------------ 82
MRS LURE (USA) ------------------------------------ 82
MS CELINE (IRE) ------------------------------------ 82
MS CLARA -------------------------------------------- 82
MS HERO ---------------------------------------------- 82
MS. ROSA (IRE) -------------------------------------- 82
MUCİZETAY ---------------------------------------- 105
MUJTAHİDİN KIZI ---------------------------------- 82
MUKADDES HANIM ------------------------------- 81
MULAN ------------------------------------------------ 69
MUNA -------------------------------------------------- 82
MUNU THE ANGEL ------------------------------- 121
MURATHANBEY ---------------------------------- 111
MUSUL ------------------------------------------------- 70
MUWAJAHA (GB) ----------------------------------- 82
MÜESSESE -------------------------------------------- 54
MÜKEMMEL------------------------------------------ 82
MÜKERREM SULTAN ----------------------------- 82
MÜKTESEP HAK (GB) ----------------------------- 82
MÜŞFİK HOCA --------------------------------------- 69
MÜŞÜM ------------------------------------------------ 83
MY ADMIRAL -------------------------------------- 112
MY BALAM -------------------------------------------- 8
MY BLACK LOVE --------------------------------- 132
MY BOLT GIRL -------------------------------------- 11
MY BOLT SON --------------------------------------- 90
MY BOLT STAR--------------------------------------- 9
MY CELLIST ------------------------------------------ 83
MY CRAZY GIRL ------------------------------------ 11
MY DAUGHTER ------------------------------------- 72
MY DOLPHINE --------------------------------------- 34
MY EAGLE GIRL ------------------------------------ 85
MY GINETTA ----------------------------------------- 83
MY HERO -------------------------------------------- 122
MY LAVINIA ----------------------------------------- 18
MY LILY ----------------------------------------------- 83
MY LUCK ---------------------------------------------- 83
MY MADONNA -------------------------------------- 50
MY NAME IS CRAZY ------------------------------- 97
MY NUMBER ONE ---------------------------------- 70
MY PARTNER ---------------------------------------- 83
MY PEARL -------------------------------------------- 83
MY PRINCESS ---------------------------------------- 64
MY PRINCESS AZRA ----------------------------- 131
MY SON ARDA------------------------------------- 120
MY SON CAN ----------------------------------------- 44
MY WISH ---------------------------------------------- 83
MYFANWY-------------------------------------------- 83
MYSTERY QUEST (IRE) --------------------------- 83
MYSTIC DREAM ------------------------------------ 13
MYSTICAL MOOD ---------------------------------- 58
NADİDEM --------------------------------------------- 83
NAGM (USA) ----------------------------------------- 83
NAİM CEYLANI ------------------------------------- 83
NAKITA ------------------------------------------------ 34
NALIN FIRTINASI ----------------------------------- 84
NAMRUN --------------------------------------------- 84
NAR ÇİÇEĞİ ---------------------------------------- 124
NARCISSUS ----------------------------------------- 111
NARDAĞI-------------------------------------------- 129
NARİN --------------------------------------------------- 3
NARLICA AĞASI ------------------------------------ 17
NART SASRUKA ------------------------------------ 84
NASUKA ----------------------------------------------- 49
NATAGORA------------------------------------------- 39
NATIVE QUEEN (FR) ------------------------------- 84
184
İNDEKS-Index
NATIVE STAR --------------------------------------- 14
NATUREL WARRIOR ------------------------------ 30
NAUGHTY KID ------------------------------------- 132
NAVAJO ----------------------------------------------- 84
NAZ HANIM ------------------------------------------ 84
NAZAR------------------------------------------------- 84
NAZLICAN-------------------------------------------- 84
NAZLIKIZ --------------------------------------------- 84
NAZO--------------------------------------------------- 84
NECAD------------------------------------------------- 77
NEDİMEM--------------------------------------------- 84
NEFERTARİ ------------------------------------------ 84
NEHOŞ ------------------------------------------------- 85
NELIA -------------------------------------------------- 85
NEMO -------------------------------------------------- 85
NEMRUT KRALI ------------------------------------ 23
NENAGH (IRE) --------------------------------------- 85
NENİŞ -------------------------------------------------- 20
NERO GATTO --------------------------------------- 106
NESLİ -------------------------------------------------- 19
NESLİHATUN (IRE) -------------------------------- 85
NESRİNA ---------------------------------------------- 85
NEŞECAN --------------------------------------------- 85
NETRUN (GB) ---------------------------------------- 85
NEVER SAY ------------------------------------------ 85
NEVİNOV --------------------------------------------- 85
NEVRA------------------------------------------------- 85
NEW BLOOD ----------------------------------------- 85
NEW DANCER --------------------------------------- 86
NEW YORKER --------------------------------------- 38
NEZİHE ------------------------------------------------ 86
NEZİPLİ------------------------------------------------ 32
NIANG ------------------------------------------------ 119
NIGHT DREAMING --------------------------------- 86
NIGHT MAIDEN (USA) ---------------------------- 86
NIGHT RAIN ----------------------------------------- 36
NIGO -------------------------------------------------- 120
NIHONPILLOW KRISTI (IRE) -------------------- 86
NIKITA (GB) ------------------------------------------ 86
NIMBLE FANTASY (USA) ------------------------ 86
NITRO AND ROSES -------------------------------- 86
NIZALY (GB) ----------------------------------------- 86
NİCE --------------------------------------------------- 117
NİDA --------------------------------------------------- 86
NİMET ------------------------------------------------- 86
NİSAN GÜZELİ -------------------------------------- 65
NİSAN IZABELLA ---------------------------------- 13
NİSAN YAĞMURU --------------------------------- 15
NİSANDAN (GB) ------------------------------------ 86
NO KIDDING ----------------------------------------- 86
NO PLACE TO HIDE ------------------------------- 119
NO PROBLEM ---------------------------------------- 26
NOA NOA (IRE)-------------------------------------- 87
NOBLE DAME --------------------------------------- 87
NOBLE SINGER (GB) ------------------------------ 87
NOFRET ----------------------------------------------- 87
NOISETTE--------------------------------------------- 75
NOKTA (IRE) ----------------------------------------- 87
NORD WEST ----------------------------------------- 53
NORDIC RIDDLE (IRE) ---------------------------- 87
NORTH GUN ---------------------------------------- 129
NOT YET ---------------------------------------------- 76
NOTER ------------------------------------------------- 87
NOVEMBER ----------------------------------------- 117
NUCHIS ----------------------------------------------- 101
NUIT DE FETE (FR) --------------------------------- 87
NUNİ --------------------------------------------------- 87
NURÇEM (IRE) --------------------------------------- 87
NURHAK----------------------------------------------- 87
NURKARACA ---------------------------------------- 73
NURTEPE ---------------------------------------------- 87
NUSLU -------------------------------------------------- 4
NUT CRACKER -------------------------------------- 61
O BENİM OĞLUM --------------------------------- 105
OASIS QUEEN -------------------------------------- 122
OCEAN'S ELEVEN ---------------------------------- 87
OCEAN BREEZE ------------------------------------- 87
OCEAN LADY ---------------------------------------- 87
OCEAN QUEEN -------------------------------------- 88
OCEAN ROSE ----------------------------------------- 88
OCEAN STAR ----------------------------------------- 75
OCEAN SUNRISE (IRE) ---------------------------- 88
OCEANS STORM ------------------------------------ 87
OCTOBER BABY ------------------------------------ 88
OGALO ------------------------------------------------- 88
OĞLUM ÇINAR -------------------------------------- 47
OIL MEN ----------------------------------------------- 31
OKÇUGÖLLÜ REŞAT ---------------------------- 120
OKER --------------------------------------------------- 80
OKTORU ----------------------------------------------- 88
OLANAS ----------------------------------------------- 83
OLD TIMES SAKE ----------------------------------- 81
OLDMAN RIVER ------------------------------------ 88
OLGA --------------------------------------------------- 88
OMNITRIX -------------------------------------------- 70
ON MY OWN------------------------------------------ 27
ONBİRNİSAN ----------------------------------------- 74
ONE BY ONE ----------------------------------------- 41
ONE COOL LADY --------------------------------- 102
ONE MORE NO MORE ----------------------------- 38
ONTHEREBOUND (USA) -------------------------- 88
ONURLU ----------------------------------------------- 29
OPEK---------------------------------------------------- 69
OPERATIC (GB) -------------------------------------- 88
ORANGE GARDEN ---------------------------------- 88
ORATION ---------------------------------------------- 71
ORATSIO (IRE) --------------------------------------- 88
ORDUNARIUS PROF ------------------------------- 55
ORFOZ-------------------------------------------------- 79
ORIBI (GB) -------------------------------------------- 88
ORIENT BRIDE --------------------------------------- 35
ORİNDİNKİ-------------------------------------------- 89
ORNELLA --------------------------------------------- 89
ORPHAN ----------------------------------------------- 89
ORSA (IRE) ------------------------------------------- 89
ORTAGENA ------------------------------------------- 89
ORVINIO ----------------------------------------------- 23
OSMAN KOÇ ----------------------------------------- 33
OSTOPET (IRE) --------------------------------------- 89
OUT OF TIME----------------------------------------- 89
OUTCRY (GB) ---------------------------------------- 89
OVADA (USA) ---------------------------------------- 89
OVAL PEARL ----------------------------------------- 32
OVERDOSE -------------------------------------------- 2
OYACAN--------------------------------------------- 130
ÖSEM --------------------------------------------------- 46
ÖZ ŞİMŞEK -------------------------------------------- 66
ÖZBAYHAN------------------------------------------- 66
ÖZBEK GÜZELİ -------------------------------------- 89
ÖZDENİZ ---------------------------------------------- 89
ÖZDENTAY ------------------------------------------- 89
ÖZGÜNGÜL ----------------------------------------- 114
ÖZGÜR STAR (IRE) --------------------------------- 90
ÖZGÜRCE --------------------------------------------- 18
185
İNDEKS-Index
ÖZKÖK ------------------------------------------------ 90
ÖZTURNA--------------------------------------------- 60
ÖZTÜRKHAN BEY --------------------------------- 25
PAINT ME BLACK --------------------------------- 118
PALINDROM ---------------------------------------- 112
PALLINA (GB) --------------------------------------- 90
PAMUK SULTAN ----------------------------------- 13
PAN ROSE -------------------------------------------- 77
PANDAM --------------------------------------------- 105
PANKIZI ----------------------------------------------- 90
PAOENIA (IRE) -------------------------------------- 90
PAPATYA I ------------------------------------------- 90
PARADISE RIVER ---------------------------------- 44
PARADİN---------------------------------------------- 90
PARGALI ------------------------------------------------ 5
PARISEAN LOVE (FR) ----------------------------- 90
PARISTAMBUL -------------------------------------- 42
PARLAKKIZ ------------------------------------------ 90
PART TIME LOVER -------------------------------- 90
PASSEPARTOUT ------------------------------------ 90
PATUŞKA (IRE) ------------------------------------- 90
PAWNEE RHYTHM (IRE) ------------------------- 91
PEAK VIEWING (IRE)------------------------------ 91
PEARL ------------------------------------------------- 91
PEBBLE ------------------------------------------------ 39
PEBBLEDASH (GB) --------------------------------- 91
PEÇENEK --------------------------------------------- 91
PEE WEE ---------------------------------------------- 91
PEHLİVAN MURAT -------------------------------- 20
PEKGÜZEL ------------------------------------------- 91
PELLEGRINO ------------------------------------------ 5
PENKY HENKY -------------------------------------- 91
PENTA (GB) ------------------------------------------ 91
PEONY ------------------------------------------------- 16
PEPE HACI -------------------------------------------- 59
PEPPER POT ------------------------------------------ 91
PERFECT DREAM --------------------------------- 113
PERFECT FIT ----------------------------------------- 48
PERFECT RAIN ------------------------------------- 121
PERGOLA (GB) -------------------------------------- 91
PERİAMBER ------------------------------------------ 91
PERONAGA------------------------------------------ 127
PERONAY --------------------------------------------- 40
PERSEPHONE ---------------------------------------- 91
PERVASIZ--------------------------------------------- 92
PETINA ------------------------------------------------ 73
PETIX (FR) -------------------------------------------- 92
PEYK ----------------------------------------------------- 7
PHELLOS ---------------------------------------------- 92
PHOENIX FLAME ---------------------------------- 112
PHOSPHOROS --------------------------------------- 87
PICARDY (GB) --------------------------------------- 92
PICCOLINO ------------------------------------------- 45
PIECE OF CAKE ------------------------------------- 92
PIMIENTA--------------------------------------------- 92
PINARCA KIZI --------------------------------------- 92
PINK DREAM --------------------------------------- 102
PINK SNOW ------------------------------------------ 92
PINKY ------------------------------------------------- 110
PIOMBO (IRE) ---------------------------------------- 92
PIRONT ------------------------------------------------ 21
PISTOL PRINCESS ---------------------------------- 92
PİNİKA ------------------------------------------------- 92
PİSTLERİN SULTANI ------------------------------ 92
PLANET ---------------------------------------------- 104
PLATANUS (IRE) ------------------------------------ 92
PLAYA BLANCA ------------------------------------ 93
PLEASANT HEART (USA)------------------------- 93
POBEDA ----------------------------------------------- 93
POCKET POWER ---------------------------------- 104
POINT OF ORIGIN ----------------------------------- 64
POLAT KÖYLÜ -------------------------------------- 75
POLIN (GB) -------------------------------------------- 93
POLISH HONOUR (USA)--------------------------- 93
POPULAR TO HEART ------------------------------ 82
POPÜLİST --------------------------------------------- 93
PORQUE NO ---------------------------------------- 107
PORT ROYAL --------------------------------------- 121
PORTA DELGADO (IRE) --------------------------- 93
PORTAKALÇİÇEĞİ --------------------------------- 93
POT POURRİ ------------------------------------------ 93
POTOMYA--------------------------------------------- 68
POWER OF GIRL------------------------------------- 93
POWER PLUMB -------------------------------------- 67
POYRAZ ATEŞ ---------------------------------------- 2
POYRAZ ÇEŞME (GB) ------------------------------ 93
PRENCESS EBRU ---------------------------------- 105
PRENS ALP ------------------------------------------ 101
PRENSES BEYZA ------------------------------------ 72
PRENSES KÜBRA ----------------------------------- 93
PRENSES NAZAR ----------------------------------- 23
PRENSES SEDAM ------------------------------------ 2
PRENSESLERİN DANSI ---------------------------- 94
PRESENT ARMS ------------------------------------- 90
PRESENT PERFECT ------------------------------- 124
PRIAPOS ----------------------------------------------- 27
PRIMAVERA II --------------------------------------- 94
PRIMELTA (GB) ------------------------------------- 94
PRINCESS DOMINIC ------------------------------- 56
PRINCESS ECE --------------------------------------- 38
PRINCESS FUNDA ---------------------------------- 94
PRINCESS GALINA (IRE)-------------------------- 94
PRINCESS OF SMYRNA --------------------------- 36
PRINCESS PROCLA (IRE) ------------------------- 94
PRINCESS RANIA ----------------------------------- 94
PRINCESS RENESIS (IRE) ------------------------- 94
PRINCESS ROLLIN ---------------------------------- 26
PRINCESS SEAHERO ------------------------------- 94
PRINCESS SELEN (IRE) ---------------------------- 94
PRINCESS SÜREYYA ---------------------------- 107
PRINCI FIRE ------------------------------------------ 94
PRINCIPESSA----------------------------------------- 94
PRIVATE CAT ---------------------------------------- 27
PROCEED -------------------------------------------- 113
PROMETHUS --------------------------------------- 122
PROSECUTOR -------------------------------------- 112
PROSPEROUS ---------------------------------------- 29
PROVOCATEUR ----------------------------------- 114
PROVOCATIVE TOUCH (USA) ------------------ 94
PUCCI (GB) -------------------------------------------- 94
PUDDING ---------------------------------------------- 97
PUDUHEPA ------------------------------------------- 86
PUNTO (IRE) ------------------------------------------ 94
PYRAMOS --------------------------------------------- 95
QUADRIGA (GER) ----------------------------------- 95
QUARK ------------------------------------------------- 34
QUEEN'S RUNNER (USA) ------------------------- 95
QUEEN AMIDALA ---------------------------------- 34
QUEEN BEE ------------------------------------------- 95
QUEEN BISCUIT ----------------------------------- 130
QUEEN OF SPADES --------------------------------- 95
QUEEN WOLF ---------------------------------------- 95
QUEENLAGINA -------------------------------------- 84
QUEENS OF KARANS ------------------------------ 90
186
İNDEKS-Index
QUICK TIME ----------------------------------------- 95
R S LESENDARY ------------------------------------ 95
RACE STAR -------------------------------------------- 9
RACER ------------------------------------------------ 117
RACHEL PRINT (GB)------------------------------- 95
RACING HEART (GB) ------------------------------ 95
RAFİA -------------------------------------------------- 95
RAIN OF MINE--------------------------------------- 16
RAIN RIVER ------------------------------------------ 96
RAIN SHOWER ------------------------------------- 105
RAINBIRD -------------------------------------------- 95
RAJ DANCER (USA) -------------------------------- 95
RAKMİN ----------------------------------------------- 96
RAMPOLDI ------------------------------------------- 28
RANAVALO ------------------------------------------ 96
RAPATOR (GB) -------------------------------------- 96
RAPİNE (GB) ----------------------------------------- 96
RAVENNA -------------------------------------------- 96
REAL GIRL ------------------------------------------- 96
REAL MONEY --------------------------------------- 96
REAL SWING ---------------------------------------- 21
REASONS FOR LOVE ------------------------------ 66
REBEL BOY ----------------------------------------- 131
RECAPTURE ------------------------------------------- 3
RED BIN ----------------------------------------------- 98
RED DEVIL ------------------------------------------- 50
RED FACT -------------------------------------------- 96
RED FIRE ---------------------------------------------- 94
RED FISH ---------------------------------------------- 77
RED FORCE ------------------------------------------ 44
RED JACKET ----------------------------------------- 96
RED POWER ------------------------------------------ 96
RED RAYNER --------------------------------------- 110
RED REGENT ------------------------------------------ 1
RED SECRET ----------------------------------------- 97
RED SISTERS ---------------------------------------- 96
RED SOX --------------------------------------------- 108
RED SPRING ----------------------------------------- 96
RED WHITE ------------------------------------------ 97
RED WIND -------------------------------------------- 73
RED ZEYTEEN --------------------------------------- 21
REDMONT -------------------------------------------- 97
REGATTA (GB) -------------------------------------- 97
REHVAN ---------------------------------------------- 97
REINE ROSE ------------------------------------------ 97
REINE SANS GENE --------------------------------- 97
RELATIVELY QUIET (IRE) ----------------------- 97
REMY RED (USA) ----------------------------------- 97
RESSAM ----------------------------------------------- 97
RESUME (IRE) --------------------------------------- 97
RETRO ------------------------------------------------- 10
REVANİ------------------------------------------------ 97
REVENGE TIME ------------------------------------- 78
REVEUSE DU SOIR (GB) -------------------------- 97
REWARDING (GB) ---------------------------------- 98
RHAYA ------------------------------------------------ 51
RHODES ---------------------------------------------- 100
RIGOROUS (USA) ----------------------------------- 98
RINCE ABHANN (IRE) ----------------------------- 98
RIORED ------------------------------------------------ 98
RISING CHURCH ------------------------------------ 98
RIVER LIGHT --------------------------------------- 105
RIVER SIDE WOMAN (IRE) ---------------------- 98
RIVER STORM --------------------------------------- 20
RİDAYDE --------------------------------------------- 27
RİMA --------------------------------------------------- 98
RİRİ ---------------------------------------------------- 110
RİTA ---------------------------------------------------- 98
ROBINHO -------------------------------------------- 110
ROBİN ------------------------------------------------ 109
ROCHEA (GB) ---------------------------------------- 98
ROCIO ------------------------------------------------ 118
ROCKCELLA ----------------------------------------- 98
RODAN ------------------------------------------------- 64
RODELINDA ------------------------------------------ 98
RODOPLU --------------------------------------------- 57
ROI DE TREFLE ------------------------------------ 123
ROJBAŞ ---------------------------------------------- 103
ROKETATAR ----------------------------------------- 96
ROMANZA (GB) ------------------------------------- 98
ROMARIN --------------------------------------------- 99
RONADY------------------------------------------------ 1
ROSA PARKS ----------------------------------------- 10
ROSAMIRA-------------------------------------------- 99
ROSE BAY --------------------------------------------- 99
ROSE DU PAYS (GB) ------------------------------- 99
ROSE MARIE ----------------------------------------- 99
ROSE OF SKY ---------------------------------------- 10
ROSEHIPS --------------------------------------------- 29
ROSIE DREAM (GB) -------------------------------- 99
ROTASUZ UŞAK ------------------------------------- 36
ROXIE HART (IRE) ---------------------------------- 99
ROYAL ACTION ------------------------------------- 99
ROYAL BEAUTY ------------------------------------ 56
ROYAL BIKE ------------------------------------------ 4
ROYAL CLASSIC ------------------------------------ 23
ROYAL GARDEN ------------------------------------ 99
ROYAL LIGHT ------------------------------------- 122
ROYAL PRIDE -------------------------------------- 126
ROYAL SHOT -------------------------------------- 108
ROYAL TULIB --------------------------------------- 99
ROYAL WELCOME (IRE)-------------------------- 99
ROYALE HIGHNEST (FR) ------------------------- 99
ROZAMENTE --------------------------------------- 100
ROZERIN -------------------------------------------- 100
ROZY GALANTE ---------------------------------- 100
RUBİO ------------------------------------------------ 100
RUBY JULIE (GB) --------------------------------- 100
RUN BABY RUN ----------------------------------- 100
RUN FLIGHT ---------------------------------------- 100
RUN FOR ME ----------------------------------------- 46
RUN HARD ------------------------------------------ 100
RUNAWAY BRIDE -------------------------------- 100
RUSHEIM ----------------------------------------------- 7
RUSIAN GIRL -------------------------------------- 100
RÜYA KIZIM --------------------------------------- 121
RÜYAM ---------------------------------------------- 100
RÜZGARIN İZİ --------------------------------------- 56
RÜZGARIN OĞLU ----------------------------------- 35
RÜZGARIN SESİ ----------------------------------- 100
SAADA ONE (IRE)--------------------------------- 100
SAAFEND (GB) ------------------------------------- 101
SAARATT (GB) ------------------------------------- 101
SABATO --------------------------------------------- 101
SABBATH (USA) ----------------------------------- 101
SABIR OĞLUM --------------------------------------- 48
SABİRE ----------------------------------------------- 101
SABLE RİVER -------------------------------------- 101
SABOŞ TAY ----------------------------------------- 101
SABRIM ---------------------------------------------- 104
SABRINA -------------------------------------------- 101
SAÇAKLI (IRE) ------------------------------------- 101
SADA (GB) ------------------------------------------ 101
SADAKAT (GB) ------------------------------------ 101
187
İNDEKS-Index
SADLER'S FLY (IRE) ------------------------------ 101
SAFIN (GB)------------------------------------------ 101
SAFİRE------------------------------------------------ 102
SAFİYE HANIM (GB)------------------------------ 102
SAGAPİA --------------------------------------------- 102
SAĞ VEZİR ------------------------------------------- 74
SAHADAN GALLOP ------------------------------- 120
SAHRA HANIM -------------------------------------- 56
SAICHANIA (GB) ---------------------------------- 102
SAİRA ------------------------------------------------- 102
SAKARYA GÜZELİ -------------------------------- 102
SALACAK (GB) ------------------------------------- 102
SALINA SALINA ------------------------------------ 52
SALİDA ------------------------------------------------ 22
SAM LAND (GB) ----------------------------------- 102
SAM PREMIER -------------------------------------- 102
SAM SOCIETY -------------------------------------- 102
SAMBACI -------------------------------------------- 102
SAMİYE LOVE --------------------------------------- 90
SAMSA------------------------------------------------- 52
SAN JUAN LADY ---------------------------------- 102
SANATIVE ------------------------------------------- 114
SAND MAN ------------------------------------------ 120
SANEM ----------------------------------------------- 103
SANTA EVSEEVA --------------------------------- 103
SANTARITA ----------------------------------------- 103
SANTİLLA ------------------------------------------- 103
SANZATU --------------------------------------------- 96
SAPHİRA --------------------------------------------- 103
SAPUHANA------------------------------------------- 34
SARAFİN --------------------------------------------- 103
SARATOGA STAGE (USA) ---------------------- 103
SARAY CADDESİ (IRE) -------------------------- 103
SARAYYERLİ --------------------------------------- 103
SARENNE (GB) ------------------------------------- 103
SARGINBEY ----------------------------------------- 117
SARGININ KIZI -------------------------------------- 44
SARI MELEK ---------------------------------------- 103
SARI TRAMVAY (IRE)---------------------------- 103
SARIGELİN ------------------------------------------ 104
SARIKABADAYI ------------------------------------ 12
SARIKIZ ---------------------------------------------- 104
SARIMURAT ----------------------------------------- 40
SATANA ----------------------------------------------- 48
SATISFACTION------------------------------------- 113
SAVANNAH ----------------------------------------- 104
SAVIOR ------------------------------------------------ 47
SAYHAAT (IRE) ------------------------------------ 104
SAYKALY-------------------------------------------- 104
SAZDANLI -------------------------------------------- 26
SCARAAB -------------------------------------------- 104
SCARLET SUN --------------------------------------- 24
SCENIC SPIRIT (IRE) ------------------------------ 104
SCREAM OF NIGHT ------------------------------- 104
SEA BISKUIT ---------------------------------------- 104
SEA RIDGE (GB) ----------------------------------- 104
SECOND GROUND -------------------------------- 104
SECOND POST -------------------------------------- 111
SECOND SPECIAL --------------------------------- 104
SECOND TERM (IRE) ----------------------------- 104
SECRET FACE --------------------------------------- 67
SECRET KING --------------------------------------- 96
SECRET POWER ------------------------------------ 19
SECRET SOCIETY ---------------------------------- 61
SECRET STORY ------------------------------------ 120
SECRETTAME ----------------------------------------- 3
SEDO ONE ------------------------------------------- 100
SEDRUS ------------------------------------------------ 94
SEGİ (GB) -------------------------------------------- 105
SEİSMO (GB) --------------------------------------- 105
SELCAN (USA) ------------------------------------ 105
SELDA'S GIRL (IRE) ------------------------------ 105
SELİN TANEM ------------------------------------- 105
SELİNA ----------------------------------------------- 105
SEMA --------------------------------------------------- 49
SEMİHA SULTAN ----------------------------------- 81
SENİ ÖZLÜYORUZ -------------------------------- 102
SENİ UNUTMADIK --------------------------------- 33
SENSIBLE --------------------------------------------- 30
SENTEE (IRE) --------------------------------------- 105
SENTOR ---------------------------------------------- 121
SEPTO ------------------------------------------------ 105
SERBEST HATUN --------------------------------- 105
SERENARA-------------------------------------------- 18
SERENDİZ ------------------------------------------- 105
SERKAN BEY ----------------------------------------- 39
SERKANCAN --------------------------------------- 107
SERRAM (IRE) ------------------------------------- 105
SERTBORA (IRE) ---------------------------------- 105
SERVİN----------------------------------------------- 106
SESSİZ GÜZEL (GB) ------------------------------ 106
SESSİZ KADIN (GB) ------------------------------ 106
SESSİZ SULTAN (IRE)---------------------------- 106
SEVDİK ---------------------------------------------- 106
SEVİM KIZI ----------------------------------------- 106
SEVİMABLA ---------------------------------------- 106
SEVİMLİ KIZ --------------------------------------- 106
SEVİMSULTAN ------------------------------------ 106
SEVİNÇ SULTAN ---------------------------------- 106
SEXY LADY ---------------------------------------- 106
SEYAHATÇİ (IRE) --------------------------------- 106
SEZGİ HANIM -------------------------------------- 106
SHADY POINT (IRE) ------------------------------ 107
SHAMELESS ---------------------------------------- 113
SHANTUNG SILK (IRE) -------------------------- 107
SHAR NOTE ----------------------------------------- 107
SHARAPOVA --------------------------------------- 107
SHARBADA (FR) ---------------------------------- 107
SHARLEEN ------------------------------------------ 107
SHARON (HUN) ------------------------------------ 107
SHARP FALCON (IRE) --------------------------- 107
SHATUSH-------------------------------------------- 107
SHE WADI WADI (GB) --------------------------- 107
SHER (IRE) ------------------------------------------ 107
SHERIFF'S POSSE (USA) ------------------------- 107
SHING GIRL ---------------------------------------- 108
SHINING BEAUTY ---------------------------------- 90
SHINKANSEN -------------------------------------- 108
SHOT STOPPER (GB) ----------------------------- 108
SHOUT VICTORY ----------------------------------- 12
SHOW GIRL ----------------------------------------- 108
SHUT UP ----------------------------------------------- 49
SIBELAT (GB) -------------------------------------- 108
SIENA------------------------------------------------- 108
SIERRA ----------------------------------------------- 108
SIERRA BLANCA ------------------------------------ 98
SIERRA PADRONA (IRE) ------------------------ 108
SIKINTI YOK ----------------------------------------- 77
SILENCER --------------------------------------------- 53
SILENCIO ------------------------------------------- 108
SILENT BULL (USA) ------------------------------ 108
SILENT PRINCESS (USA)------------------------ 108
SILK KAFTAN -------------------------------------- 126
SILMARIL --------------------------------------------- 21
188
İNDEKS-Index
SILVER FAST (GB) -------------------------------- 108
SILVER GLITZ (USA) ----------------------------- 109
SILVER METER (IRE) ----------------------------- 109
SILVER RAIN --------------------------------------- 109
SILVER SPEED (GB)------------------------------- 109
SILVER SURFER ------------------------------------ 85
SILVERINE (USA) ---------------------------------- 109
SILVERLION ----------------------------------------- 92
SIMAO ------------------------------------------------- 87
SIMAXIS----------------------------------------------- 46
SIMBATU (GB) ------------------------------------- 109
SIMPATICA ------------------------------------------ 109
SIMPLY THE BEST -------------------------------- 109
SING A SONG --------------------------------------- 109
SINGITA ---------------------------------------------- 109
SINNERMAN ---------------------------------------- 110
SIR BATU --------------------------------------------- 89
SIRDAŞ (GB) ---------------------------------------- 109
SIRNAŞIK -------------------------------------------- 109
SIXTH SENSE --------------------------------------- 110
SİBOŞ ------------------------------------------------- 110
SİHEM-------------------------------------------------- 73
SİLGA ------------------------------------------------- 110
SİMETRİ ----------------------------------------------- 65
SİNCAP KIZ ----------------------------------------- 110
SİNEMCAN ------------------------------------------ 110
SİNEMNAZ ------------------------------------------ 117
SİPİ LİNG ---------------------------------------------- 89
SİS DAĞI --------------------------------------------- 116
SİVRİHİSARLI KIZI -------------------------------- 45
SİYAH BEYAZ -------------------------------------- 110
SİYAH ORFE ---------------------------------------- 110
SİYANE ------------------------------------------------ 56
SİYATE ------------------------------------------------ 92
SKIHAWN (IRE) ------------------------------------ 110
SKY BEAUTY --------------------------------------- 110
SKY GIFT (USA) ------------------------------------ 110
SKY LIFE (IRE) ------------------------------------- 110
SKY WATER ---------------------------------------- 110
SKYGGER -------------------------------------------- 111
SKYLINE ---------------------------------------------- 41
SLENDER -------------------------------------------- 111
SLIDE STAR ------------------------------------------ 63
SLMAAT (GB) --------------------------------------- 111
SLUG -------------------------------------------------- 111
SMILING EYES (GB) ------------------------------ 111
SMYRNA --------------------------------------------- 111
SNAKE BITE ---------------------------------------- 111
SNIPER------------------------------------------------ 111
SNOWANGO ----------------------------------------- 92
SO BLESSED ----------------------------------------- 64
SOLACE ---------------------------------------------- 119
SOLDIER OF FORTUNE --------------------------- 55
SON BAŞAK ------------------------------------------ 25
SON OF SEA ------------------------------------------ 99
SON OSMANLI ------------------------------------- 118
SON ÜMİT ---------------------------------------------- 9
SONNEN SHEIN ------------------------------------- 49
SONNUŞKA------------------------------------------- 32
SOPRAN ---------------------------------------------- 111
SORENTO -------------------------------------------- 111
SORGENTE ------------------------------------------- 86
SORGUN KIZI --------------------------------------- 111
SORRY ------------------------------------------------ 111
SORTİ ------------------------------------------------- 112
SORYA ------------------------------------------------- 98
SOSYAL BUKELEMUN ---------------------------- 58
SOUTHERN (USA) --------------------------------- 112
SOVIET KIRI (IRE) -------------------------------- 112
SOVIET STYLE ------------------------------------- 112
SOYBAŞ------------------------------------------------ 42
SOYLU GÜZEL --------------------------------------- 80
SOYLU SATICI (IRE) ----------------------------- 112
SÖYLEKAÇBAHAROLDU----------------------- 112
SÖZ SAHİBİ ----------------------------------------- 115
SPANISH SONG (USA) --------------------------- 112
SPANK------------------------------------------------ 110
SPARK SHINE ---------------------------------------- 91
SPARTALI ------------------------------------------- 109
SPEADYKÖY --------------------------------------- 103
SPECIAL GIRL ------------------------------------- 112
SPECTACULAR FLIGHT (USA) ---------------- 112
SPECTRA -------------------------------------------- 112
SPECTRUM QUEST ------------------------------- 112
SPEED OF SOUND----------------------------------- 82
SPEED RIVER -------------------------------------- 111
SPEEDY EAGLE ----------------------------------- 112
SPEEDY GIRL -------------------------------------- 112
SPERANZA ------------------------------------------ 131
SPICE GARDENS (IRE) --------------------------- 113
SPIRIT OF AMERICA (USA) -------------------- 113
SPIRITUS ---------------------------------------------- 60
SPLENDID STAR (GB)---------------------------- 113
SPONGE TEXT --------------------------------------- 54
SPRING DANCE (FR) ----------------------------- 113
SPRING FLOWER ------------------------------------ 10
SPRING GREEN ------------------------------------ 113
SPRING LADY -------------------------------------- 113
SPRING RAIN ----------------------------------------- 12
SPYGIRL ----------------------------------------------- 76
SRI HONOR ------------------------------------------- 12
ST CYR ATY (IRE) -------------------------------- 113
STAGE DOOR EAST ------------------------------ 113
STAIRWAY TO HEAVEN -------------------------- 36
STANDS TO REASON (USA) ------------------- 113
STANOV ----------------------------------------------- 56
STAR BABY ----------------------------------------- 113
STAR FLICKER (CAN) --------------------------- 113
STAR OF MELİH ----------------------------------- 127
STAR OF NEHİR ----------------------------------- 113
STAR ON MY FLAG (USA) ---------------------- 113
STAR QUALITY -------------------------------------- 56
STARLINE (GER) ---------------------------------- 113
STEEL HEART -------------------------------------- 114
STEEP WATER --------------------------------------- 70
STEINBRUCKE --------------------------------------- 11
STELLA NERA --------------------------------------- 33
STELLAR VALENTINE (USA) ------------------ 114
STEP SISTER ------------------------------------------ 96
STERNA HERMINA (GER) ---------------------- 114
STONEGRAVE (GB) ------------------------------ 114
STORM TO STORM (IRE) ------------------------ 114
STORMY DREAM ----------------------------------- 26
STRAVINIA (USA) -------------------------------- 114
STRAVINSKYRHYTHM (USA) ----------------- 114
STREET LINA (FR) -------------------------------- 114
STRUCTURE ---------------------------------------- 114
STYGIAN (USA) ----------------------------------- 114
SUBSCRIPTION ------------------------------------ 114
SUDECAN ------------------------------------------- 114
SUDENAZ ------------------------------------------- 115
SUE'S FORGOT ME (IRE) ------------------------ 115
SUE ---------------------------------------------------- 115
SUELINN--------------------------------------------- 115
189
İNDEKS-Index
SUGAR LOAF ---------------------------------------- 91
SUMMERY (IRE) ----------------------------------- 115
SUMRU ----------------------------------------------- 115
SUN CHILD (USA) --------------------------------- 115
SUN DEW -------------------------------------------- 115
SUN OF THE SON ----------------------------------- 14
SUN STORM ----------------------------------------- 115
SUNDAY MONDAY ------------------------------- 115
SUNDAY SHOCK ---------------------------------- 115
SUNNY BABY -------------------------------------- 103
SUNNY SIDE ----------------------------------------- 58
SUNTASACH (USA) ------------------------------- 115
SUPER GIRL ----------------------------------------- 116
SUPER PIT -------------------------------------------- 48
SUR AĞACI ------------------------------------------- 89
SUR LES POINTES (IRE) ------------------------- 116
SURGENT --------------------------------------------- 12
SURİMŞİNE --------------------------------------------- 9
SURVIVOR------------------------------------------- 116
SUSHİ ------------------------------------------------- 116
SUYAYEB (USA) ----------------------------------- 116
SÜMBÜLLÜ ----------------------------------------- 116
SÜS BİBERİ ------------------------------------------ 116
SÜSEN ------------------------------------------------ 116
SÜÜŞ -------------------------------------------------- 130
SÜZGECİNOĞLU ------------------------------------ 83
SWALLOW-------------------------------------------- 98
SWEET ALIBI --------------------------------------- 104
SWEET FAIR ----------------------------------------- 91
SWEET FALCON ----------------------------------- 116
SWEET HARMONY -------------------------------- 116
SWEET LIGHT (USA) ----------------------------- 116
SWEET MISCHIEF (IRE)-------------------------- 116
SYLVIANI (GB) ------------------------------------- 117
SYMPHONIC RHYTHM -------------------------- 113
SYRIANA---------------------------------------------- 99
ŞAHİKAM -------------------------------------------- 117
ŞAHİN AĞA ------------------------------------------ 78
ŞAHİNAZ (GB) -------------------------------------- 117
ŞAHİNAZIN------------------------------------------ 117
ŞAKACI -------------------------------------------------- 8
ŞANSLI YILDIZ ------------------------------------- 100
ŞAPKALI KADIN (GB) ---------------------------- 117
ŞARKÖYLÜ------------------------------------------ 117
ŞAVİ ---------------------------------------------------- 57
ŞEKER AMBER ------------------------------------- 117
ŞEKER AYAK --------------------------------------- 117
ŞEKER AYŞE ---------------------------------------- 117
ŞEMSENUR --------------------------------------------- 4
ŞERBETLİ -------------------------------------------- 117
ŞEREFNUR------------------------------------------- 117
ŞEYDA HANIM -------------------------------------- 70
ŞIMARIK STAR ------------------------------------- 117
ŞIPSEVDİ --------------------------------------------- 118
ŞİJAN -------------------------------------------------- 118
ŞİKE ------------------------------------------------------ 1
ŞİRAZ ------------------------------------------------- 118
ŞİREOĞLU -------------------------------------------- 21
ŞÜKRAN HANIM ------------------------------------ 57
TAARRUZ --------------------------------------------- 39
TAFFY ------------------------------------------------ 118
TAFLAN ----------------------------------------------- 56
TAHITI BEACH (GB) ------------------------------ 118
TAISHO ----------------------------------------------- 118
TAJARIB (IRE) -------------------------------------- 118
TAKARABUNE ------------------------------------- 118
TAKARIYA (IRE) ----------------------------------- 118
TALE OF MINE --------------------------------------- 24
TALENT QUEST (IRE) ---------------------------- 118
TALIA ROSE ---------------------------------------- 118
TAMANGO (USA) --------------------------------- 118
TAMINAS GIFT (GB) ----------------------------- 119
TANEM ----------------------------------------------- 119
TANIŞIĞI -------------------------------------------- 119
TANUI (GB) ----------------------------------------- 119
TANYERİ -------------------------------------------- 119
TARA STAR ----------------------------------------- 119
TARABYA ------------------------------------------- 119
TARGET LIFE ---------------------------------------- 60
TARHAN (IRE) ------------------------------------- 119
TARHUNDAS --------------------------------------- 119
TAŞLIK RÜZGARI ------------------------------------ 3
TAT YILDIZI ------------------------------------------ 63
TATA ------------------------------------------------- 119
TATFIRTINASI ------------------------------------- 119
TATTERDEMALION (GB) ----------------------- 119
TAYÇİÇİ ----------------------------------------------- 37
TAYFUNYELİ ---------------------------------------- 60
TAYYARECİ (IRE) -------------------------------- 120
TEARFUL (USA) ----------------------------------- 120
TEASE (USA) --------------------------------------- 120
TEKERO (GB) --------------------------------------- 120
TEKYILDIZ------------------------------------------ 120
TELL ME MAMA ---------------------------------- 121
TEMELHAN ------------------------------------------- 71
TEMMUZ ---------------------------------------------- 73
TENDER HEART ----------------------------------- 120
TENDER JOY --------------------------------------- 120
TENDERLY------------------------------------------ 120
TENOR ----------------------------------------------- 102
TEO THE LEO ----------------------------------------- 3
TESSABY (GER) ----------------------------------- 120
THANK YOU VET --------------------------------- 120
THARA (GER) -------------------------------------- 120
THE ANSWER ---------------------------------------- 81
THE BUNCH ---------------------------------------- 120
THE COMPANY -------------------------------------- 73
THE DE CHINE (FR) ------------------------------ 121
THE LAST TIYHTER -------------------------------- 92
THE MACHINE --------------------------------------- 95
THE ODORE ---------------------------------------- 121
THEAKSTON (FR) --------------------------------- 121
THECELO (GB) ------------------------------------- 121
THEMIS ---------------------------------------------- 121
THEREZIKO----------------------------------------- 131
THINKER BELL ------------------------------------ 121
THRACIAN -------------------------------------------- 77
THREE TEN ------------------------------------------- 92
THUMAMAH (IRE) -------------------------------- 121
THUNDER BEST ----------------------------------- 121
THUNDER PRINCE ---------------------------------- 54
THUNDER WOLF ------------------------------------ 67
THYKE ----------------------------------------------- 121
THYPHON GIRL ------------------------------------- 20
TIGHT END ROCK ---------------------------------- 18
TIGHT MAN ------------------------------------------- 33
TIKI GIRL -------------------------------------------- 121
TILL I COLLAPSE --------------------------------- 123
TIME FOR REVENGE ------------------------------- 97
TINA'S DANCE ------------------------------------- 121
TINA ------------------------------------------------- 121
TINKERBELL ----------------------------------------- 51
TITSAN (IRE) --------------------------------------- 122
TİJANİN ------------------------------------------------ 31
190
İNDEKS-Index
TİNNO-------------------------------------------------- 67
TİPTRONİK ------------------------------------------- 67
TİRELİ ------------------------------------------------ 122
TİYATROCU (IRE) --------------------------------- 122
TO BE FAMOUS (USA) --------------------------- 122
TOBEORNOTTOBE --------------------------------- 47
TOBIANA -------------------------------------------- 122
TOK EZGİ -------------------------------------------- 122
TOKGÖZECE ---------------------------------------- 122
TOP POWER ------------------------------------------ 96
TOP ROYAL ----------------------------------------- 122
TOPRAĞIN SESİ ------------------------------------ 106
TOPSEL ------------------------------------------------ 76
TORİNO----------------------------------------------- 122
TOROS GIRL ---------------------------------------- 122
TOS LADY (IRE)------------------------------------ 122
TOUCH THE STARS -------------------------------- 40
TOUGH GIRL ----------------------------------------- 99
TÖM ------------------------------------------------------ 2
TRABZON -------------------------------------------- 123
TRALEE ---------------------------------------------- 122
TRAPES ----------------------------------------------- 118
TRAVERTEN ---------------------------------------- 123
TREASURY KEY (USA) -------------------------- 123
TRENDSETTER -------------------------------------- 58
TREXENTA (IRE) ---------------------------------- 123
TRIANGLE (GB) ------------------------------------ 123
TRICKERY (IRE) ----------------------------------- 123
TRICKY DESTINY (USA) ------------------------ 123
TRIM STAR (GB) ----------------------------------- 123
TRIUMPH -------------------------------------------- 123
TRİYANDA ------------------------------------------ 102
TROPIC STAR --------------------------------------- 123
TRUE BLOOD ---------------------------------------- 28
TRUST (GB) ----------------------------------------- 123
TRUTHFUL (GB) ----------------------------------- 123
TUAL --------------------------------------------------- 50
TUGANA --------------------------------------------- 123
TUĞÇE NUR ------------------------------------------ 15
TUHU GÜLÜ ----------------------------------------- 14
TUHU REİS ------------------------------------------ 117
TULAMEEN (UAE) -------------------------------- 124
TULBEY ----------------------------------------------- 79
TUMBUL RÜZGARI ---------------------------------- 6
TUPPENY --------------------------------------------- 42
TURBO MAN ----------------------------------------- 25
TURKAV MURAT ------------------------------------- 5
TURKISH COFFEE --------------------------------- 124
TURKISH DELIGHT ------------------------------- 124
TURKISH LADY ------------------------------------- 51
TURTAY ---------------------------------------------- 124
TURTLE CREEK (USA) --------------------------- 124
TURUNÇ ÇİÇEĞİ ----------------------------------- 124
TUSSEY----------------------------------------------- 124
TÜLİN SULTAN ------------------------------------ 128
TÜLMEN ---------------------------------------------- 58
TÜLMENAĞASI ------------------------------------- 24
TÜRKMENHATUN--------------------------------- 124
TWINLUCK ------------------------------------------- 94
TWIST OF FAITH----------------------------------- 124
TWİLİGHT ------------------------------------------- 124
TWO WON TWO (IRE) ---------------------------- 124
TYSON ------------------------------------------------- 99
UÇAN FIRTEYHAN --------------------------------- 66
UÇANBEY -------------------------------------------- 32
UÇANYILDIZ ---------------------------------------- 37
UÇKUN ----------------------------------------------- 124
UĞURTAYIM ----------------------------------------- 55
ULİBKA ---------------------------------------------- 125
ULTRA CHANCE ---------------------------------- 125
ULTRATIST ----------------------------------------- 102
ULUKAN --------------------------------------------- 125
ULUS-------------------------------------------------- 109
ULYA ------------------------------------------------- 125
UNDERCOVER SOLDIER (USA) --------------- 125
UNI BABY (IRE) ----------------------------------- 125
UNIQUE FIRE --------------------------------------- 106
UNIQUE STONE (USA) --------------------------- 125
UNIRAPID ------------------------------------------- 125
UNSTOPPABLE -------------------------------------- 35
UNTOUCHABLE OF MAN------------------------- 38
USAIN -------------------------------------------------- 49
UYALIM --------------------------------------------- 125
UZAKAKRABA (GB) ----------------------------- 125
UZUNYAYLA GÜZELİ --------------------------- 125
ÜÇ KAĞITÇI ------------------------------------------ 47
ÜÇ ZİRVE ---------------------------------------------- 95
ÜÇPINAR -------------------------------------------- 125
ÜLKÜ HOCA ---------------------------------------- 126
ÜMRANCAN ---------------------------------------- 126
ÜNİVERSİTELİ ------------------------------------- 126
ÜNLÜ PRENSES ------------------------------------- 13
VALERIE (GB) -------------------------------------- 126
VALLEMELDEE (IRE) ---------------------------- 126
VALLERIA (GB) ----------------------------------- 126
VALLETTA -------------------------------------------- 86
VANDRERE ----------------------------------------- 126
VANESSA MEE -------------------------------------- 15
VANY'S APPROVAL (USA) --------------------- 126
VAVEYLA ---------------------------------------------- 4
VEDO --------------------------------------------------- 26
VELOBLITZ ------------------------------------------- 60
VELOCE---------------------------------------------- 126
VELVET GLOVE ----------------------------------- 126
VELVET GREEN ---------------------------------- 126
VENCEREMOS ---------------------------------------- 1
VENDELA ------------------------------------------- 126
VENEDİK -------------------------------------------- 127
VENEZIA -------------------------------------------- 127
VENTO FORTE --------------------------------------- 20
VENÜSKIZI ----------------------------------------- 127
VERDE ----------------------------------------------- 127
VERE'S LOVE --------------------------------------- 127
VERY LUCKY -------------------------------------- 127
VETTORI CALL (GB) ----------------------------- 127
VEZİRKÖPRÜ ---------------------------------------- 65
VEZNE KIZI ------------------------------------------- 59
VEZNEDAR (GB) ---------------------------------- 127
VICTORIUM ------------------------------------------ 17
VICTORY -------------------------------------------- 125
VICTORY BLAZE ------------------------------------ 75
VICTORY DAY --------------------------------------- 69
VICTORY DEMO (IRE) --------------------------- 127
VICTORY KISS --------------------------------------- 19
VICTORY POINT ------------------------------------ 80
VIGOR ------------------------------------------------ 106
VILLARENA ---------------------------------------- 127
VINCITORE ------------------------------------------- 36
VINNIE VANGO ----------------------------------- 108
VINO VERDE --------------------------------------- 127
VIOLA ------------------------------------------------ 127
VIOLENT GIRL ------------------------------------- 128
VIOLENT STORM ----------------------------------- 88
VIRTUES CHAMP ----------------------------------- 89
191
İNDEKS-Index
VISAL (USA) ---------------------------------------- 128
VISCOSIA --------------------------------------------- 91
VISHNU------------------------------------------------ 92
VIVA SKEEANNO (USA) ------------------------- 128
VIVACE------------------------------------------------ 32
VIVIANA --------------------------------------------- 128
VİLİTAY ---------------------------------------------- 128
VİRESLA --------------------------------------------- 117
VOGUE ----------------------------------------------- 128
VOICE TO VOICE (IRE) -------------------------- 128
VOLCANIC LADY ---------------------------------- 31
VOLDA ART ----------------------------------------- 114
VOLDA RIVER -------------------------------------- 128
VOLGA RIVER -------------------------------------- 123
VOLÜPTAS (IRE) ----------------------------------- 128
VURAL AMCA --------------------------------------- 23
VUSLATIM ------------------------------------------ 119
VUVUZELA------------------------------------------- 31
WAIT FOR SPRING (USA) ----------------------- 128
WAKA WAKA --------------------------------------- 51
WALLFLOWER (GB) ------------------------------ 128
WAN PERSIE ----------------------------------------- 74
WANGA DANCE ------------------------------------ 95
WANGANUI RIVER (GB) ------------------------ 128
WATER ------------------------------------------------ 10
WEIRDO ----------------------------------------------- 85
WELCOME BACK ----------------------------------- 78
WELCOME DREAM ------------------------------- 109
WELL PROUD (IRE) ------------------------------- 129
WELLBREAD ---------------------------------------- 12
WELLNESS ------------------------------------------ 115
WELSH GLORY (FR) ------------------------------ 129
WEPS GIRL ------------------------------------------- 17
WEST DARLING ------------------------------------ 26
WEST GUN (USA) ---------------------------------- 129
WEST OF CAN -------------------------------------- 118
WEST SPRING --------------------------------------- 96
WEST WIND ------------------------------------------ 90
WESTERN LADY ----------------------------------- 129
WESTERNIZE (USA) ------------------------------ 129
WHITBY ABBEY (GB) ---------------------------- 129
WHITE LILY ------------------------------------------ 35
WHITE OAK ----------------------------------------- 129
WHO'S THAT GIRL -------------------------------- 129
WHOS NEXT ---------------------------------------- 107
WICCA ------------------------------------------------- 14
WICHITA --------------------------------------------- 129
WILD AND SKIN ----------------------------------- 129
WILD ATTRACTION ------------------------------- 75
WILD FIRE ------------------------------------------- 129
WILD GIRL ------------------------------------------ 129
WILD SHAWNEE ----------------------------------- 129
WIN ANGEL WIN ------------------------------------- 5
WIND SPEED ----------------------------------------- 88
WIND SPRING -------------------------------------- 129
WINDWARD----------------------------------------- 130
WINNERS WAY ------------------------------------- 86
WINTER PRINCESS ------------------------------- 130
WITHOUT RISK ------------------------------------ 130
WOLF MENACE ------------------------------------- 95
WOODUDANCE (USA) --------------------------- 130
WOZNIACKI------------------------------------------ 94
WUNDERBAR--------------------------------------- 130
XIZA MIRA ------------------------------------------- 40
YAĞANKAR ----------------------------------------- 130
YAĞMURDAMLASI ------------------------------- 130
YALÇINSU (IRE) ----------------------------------- 130
YALEL------------------------------------------------ 109
YALVAÇLIM (HUN) ------------------------------ 130
YAMAK ------------------------------------------------ 52
YAMİS ------------------------------------------------ 130
YANBAKAN ------------------------------------------ 66
YANKEE ----------------------------------------------- 37
YANLIŞ ANLAMA ----------------------------------- 6
YAPRAK --------------------------------------------- 130
YARIMCA --------------------------------------------- 35
YARPUZ ----------------------------------------------- 30
YASENYA ------------------------------------------- 130
YAŞAM PINARIM ----------------------------------- 87
YAVRU KARTAL ---------------------------------- 100
YAVRU KUŞ ---------------------------------------- 131
YAYLA GÜLÜ -------------------------------------- 131
YAZI -------------------------------------------------- 114
YEARN (IRE) --------------------------------------- 131
YEDİKARDEŞGÜLÜ ------------------------------ 130
YEGANE --------------------------------------------- 128
YEKAYEK (GB) ------------------------------------ 131
YENİ GELİN ------------------------------------------ 38
YENİSU ---------------------------------------------- 131
YES I CAN --------------------------------------------- 42
YES PLEASE ---------------------------------------- 131
YEŞİL ELMA ---------------------------------------- 111
YEŞİLYURTLUM ---------------------------------- 131
YILDIRIMIŞIK -------------------------------------- 131
YILDIZHANIM ------------------------------------- 100
YILLARIN TİLKİSİ ---------------------------------- 57
YİĞİDİM ----------------------------------------------- 63
YİĞİT OĞLUM --------------------------------------- 84
YİPENES --------------------------------------------- 102
YOU AGAIN ------------------------------------------ 13
YÖRÜK KIZI ---------------------------------------- 131
YÖRÜKHANIM (GB) ------------------------------ 131
YTUCKY --------------------------------------------- 131
YUNDALAN ---------------------------------------- 131
YÜCE QUEEN ----------------------------------------- 1
YÜCEEFE -------------------------------------------- 105
YÜCELHAN ------------------------------------------- 93
YÜREKLİ KIZ ---------------------------------------- 40
ZAFİRA------------------------------------------------- 68
ZALASULTAN---------------------------------------- 24
ZAMAN FIRTINASI --------------------------------- 29
ZAMAN RÜZGARI -------------------------------- 105
ZAMBAK (IRE) ------------------------------------- 132
ZAMİRA------------------------------------------------ 97
ZARA SOYLU -------------------------------------- 100
ZARİF BEY ------------------------------------------ 132
ZARİFE ----------------------------------------------- 132
ZATONICA (IRE) ---------------------------------- 132
ZAYLAH (USA) ------------------------------------ 132
ZEHRA NUR ---------------------------------------- 132
ZEHVA ----------------------------------------------- 132
ZEKİBABA -------------------------------------------- 28
ZEMHERİ -------------------------------------------- 132
ZERAFET -------------------------------------------- 117
ZEUGMA (IRE) ------------------------------------- 132
ZEYDANLI ------------------------------------------ 132
ZEYNEL ------------------------------------------------ 98
ZEYNEP HANIM ----------------------------------- 132
ZEYTUNLU ------------------------------------------- 61
ZIMBABWE ----------------------------------------- 109
ZIPKINBEY-------------------------------------------- 74
ZIŞAN (IRE) ----------------------------------------- 132
ZİVERED--------------------------------------------- 132
ZONPA (IRE) --------------------------------------- 133
192

Benzer belgeler

Canlı Radyo ve Televizyon izle

Canlı Radyo ve Televizyon izle Pencerelere demir yaptırmak için apartmandakilerin izni gerekir mi?

Detaylı

ÜÇEŞ EKÜRİSİNDEN SATILIK Müracat telefonu

ÜÇEŞ EKÜRİSİNDEN SATILIK Müracat telefonu Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Listesi------------------------------------------ 135 Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtdışındaki Aygırlar ----------------------------------- 147

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dördüncü Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dördüncü Ek Damızlık Belgesi almış olan aygır ve kısrakların damızlık olarak kullanıldıkları müddetçe her yıl Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilan edilen hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almala...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Altıncı Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Altıncı Ek Damızlık Belgesi almış olan aygır ve kısrakların damızlık olarak kullanıldıkları müddetçe her yıl Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilan edilen hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almala...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Yedinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Yedinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Üçüncü Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Üçüncü Ek Damızlık Belgesi almış olan aygır ve kısrakların damızlık olarak kullanıldıkları müddetçe her yıl Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilan edilen hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almala...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onbirinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onbirinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Sekizinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Sekizinci Ek Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Listesi------------------------------------------ 135 Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtdışındaki Aygırlar ----------------------------------- 147 İthal Kısraklar...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine İkinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine İkinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dokuzuncu Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dokuzuncu Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onuncu Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onuncu Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı