İşkolu kodları listesi için tıklayınız

Transkript

İşkolu kodları listesi için tıklayınız
İŞYERİ SİCİL NUMARASI NEDİR?
İşyeri sicil numarasının içeriğinin nasıl olacağı Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Madde-28 de
belirtilmiştir.
MADDE 28 – (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince
sigortalı çalıştırılan işyerine; Kurumca ‘Mahiyet kodu’, ‘İşkolu kodu’, ‘Ünite kodu’, ‘Sıra
numarası’, ‘İl kodu’, ‘İlçe kodu’ ve ‘Kontrol numarası’nı ihtiva eden bir işyeri sicil
numarası verilir ve bu numara işverene tebliğ edilir.
a) Mahiyet kodu; yapılan işin özel veya kamu sektörüne ait daimi veya geçici olduğunu
belirtmeye yönelik olup tek hane rakamdan ibarettir. ‘1’ rakamı kamu sektörüne ait
devamlı işyerlerini, ‘2’ rakamı özel sektöre ait devamlı işyerlerini, ‘3’ rakamı kamu
sektörüne ait geçici işyerlerini, ‘4’ rakamı özel sektöre ait geçici işyerlerini ifade eder.
b) İşkolu kodu; yapılan işin Ek-12’de yer alan İşkolu Kodu Listesine göre hangi iş koluna
girdiğini belirtmeye yönelik olup dört hane rakamdan ibarettir.
c) Ünite kodu; işyerinin işlem gördüğü üniteyi belirtmeye yönelik olup iki hane rakamdan
ibarettir.
ç) Sıra numarası; her işyerine ilgili ünite tarafından iller itibarıyla ve sıra takip etmek
suretiyle verilen bir numara olup yedi hane rakamdan ibarettir.
d) İl kodu; işyerinin hangi ilde olduğunu belirtmeye yönelik olup il trafik kod
numarasından ibarettir.
e) İlçe kodu; işyerinin hangi ilçede olduğunu belirtmeye yönelik olup iki hane rakamdan
ibarettir.
f) Kontrol numarası; işyeri sicil numarasının doğru kullanılmasını sağlamaya yönelik olup
iki hane rakamdan ibarettir.
(2) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı
çalıştırılan işyerlerine, Kurumca ‘Ünite kodu’, ‘Saymanlık ve kurum numarası’, ‘İl kodu’,
‘İlçe kodu’ ve ‘Kontrol numarasını’ ihtiva eden işyeri sicil numarası verilir ve bu numara
işverene tebliğ edilir.
a) Saymanlık ve kurum numarası; oniki haneli olup altı hane saymanlık numarası ve altı
hane kurum numarasından oluşur. Saymanlık numarasının ilk iki hanesi saymanlığı, takip
eden iki hanesi sigortalının çalıştığı işyerinin bulunduğu ili, son iki hanesi ise ilçe kodunu
ifade eder. Kurum numarası ise sigortalıyı çalıştırılan kamu kurumunu ifade etmek üzere
Kurumca verilir.
b) İl kodu, ilçe kodu ve ünite kodu; bu maddenin birinci fıkrasında açıklanan esaslar
çerçevesinde bu işyerleri için de verilir.
(3) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı
sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve
kuruluşlara, işyerleri için verilen işyeri sicil numarası yanında ayrıca işveren numarası da
verilebilir. Bu numara, gerçek kişi işverenlerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
yabancı uyruklu gerçek kişi işverenlerde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce
verilecek numara, tüzel kişi işverenlerde ise vergi kimlik numarasıdır.
EK-12 İŞKOLU KODU LİSTESİ
KISIM
A
BÖLÜM
GRUP
SINIF
01
011
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0119
012
0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129
013
0130
014
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0149
015
0150
016
0161
0162
0163
0164
017
0170
02
021
0210
022
0220
023
0230
024
0240
03
031
0311
0312
0319
032
0321
0322
B
05
051
0510
052
0520
06
061
0610
062
0620
07
071
0710
072
0721
0729
08
081
0811
0812
089
0891
0892
0893
0894
0895
0896
0897
0899
09
091
0910
099
0990
C
10
TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK
Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri
Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi
Çeltik (kabuklu prinç) yetiştirilmesi
Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi
Şeker kamışı yetiştirilmesi
Tütün yetiştirilmesi
Lifli bitkilerin yetiştirilmesi
Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
Üzüm yetiştirilmesi
Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi
Turunçgillerin yetiştirilmesi
Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi
Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi
Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi
İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
Dikim için bitki yetiştirilmesi
Dikim için bitki yetiştirilmesi
Hayvansal üretim
Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği
Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği
At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği
Deve ve devegillerin yetiştiriciliği
Koyun ve keçi yetiştiriciliği
Domuz yetiştiriciliği
Kümes hayvanları yetiştiriciliği
Diğer hayvan yetiştiriciliği
Karma çiftçilik
Karma çiftçilik
Tarımı destekleyici faaliyetler ve hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler
Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler
Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler
Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler
Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi
Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri
Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri
Ormancılık ve tomrukçuluk
Orman yetiştirme (silvikültür ) ve diğer ormancılık faaliyetleri
Orman yetiştirme (silvikültür ) ve diğer ormancılık faaliyetleri
Tomrukçuluk
Tomrukçuluk
Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması
Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması
Ormancılık için destekleyici faaliyetler
Ormancılık için destekleyici faaliyetler
Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği
Balıkçılık
Deniz balıkçılığı
Tatlı su balıkçılığı
Sünger avcılığı
Su ürünleri yetiştiriciliği
Deniz ürünleri yetiştiriciliği
Tatlı su ürünleri yetiştiriciliği
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
Kömür ve Linyit Çıkartılması
Taşkömürü madenciliği
Taşkömürü madenciliği
Linyit madenciliği
Linyit madenciliği
Ham Petrol ve Doğalgaz çıkarımı
Ham Petrol çıkarımı
Ham Petrol çıkarımı
Doğalgaz çıkarımı
Doğalgaz çıkarımı
Metal Cevheri Madenciliği
Demir cevheri madenciliği
Demir cevheri madenciliği
Demir dışı metal cevherlerin madenciliği
Uranyum ve toryum cevherlerinin madenciliği
Diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği
Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı
Kum, kil ve taş ocakçılığı
Süsleme ve yapı taşlarının, kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağan taşı (bileği taşı) ocakçılığı
Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin (arı kil) çıkarımı
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakçılığı
Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği
Turba çıkarımı ve briketlenmesi
Tuz çıkarımı
Deniz ve göllerde tuz çıkarımı
Kaya tuzu ve diğer tuzların çıkarımı
Alelümum maden arama işleri (Petrol ve tabii gaz arama işleri hariç)
Müstakilen yapılan maden ve curuf temizleme, ayıklama işleri.
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakcılığı
Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri
Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
İMALAT
Gıda ürünlerinin imalatı
101
1011
1012
1013
102
1020
103
1031
1032
1039
104
1041
1042
105
1051
1052
106
1061
1062
1063
107
1071
1072
1073
108
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1089
109
1091
1092
11
110
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
12
120
1200
13
131
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1319
132
1320
1321
1322
1323
1324
1329
133
1330
139
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1399
14
141
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1419
142
1420
143
1431
1439
15
151
1511
1512
1513
1519
152
1520
16
Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı
Etin işlenmesi ve saklanması
Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması
Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı
Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması
Patatesin işlenmesi ve saklanması
Sebze ve meyve suyu imalatı
Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması
Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı
Sıvı ve katı yağ imalatı
Margarin ve benzeri yenebilir yağların imalatı
Süt ürünleri imalatı
Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı
Dondurma imalatı
Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı
Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı
Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı
Bulgur, bakliyat ve sebze unları ve bunlara benzeyen diğer gıda maddeleri imalatı
Fırın ve unlu mamuller imalatı
Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı
Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı
Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı
Diğer gıda maddelerinin imalatı
Şeker imalatı
Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı
Kahve ve çayın işlenmesi
Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı
Hazır yemeklerin ve yiyeceklerin imalatı
Hazır, homojenize gıda maddeleri ile diyet yiyecekleri imalatı
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı
Hazır hayvan yemleri imalatı
Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı
Ev hayvanları için hazır yem imalatı
İçeceklerin imalatı
İçecek imalatı
Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması
Üzümden şarap imalatı
Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı
Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı
Bira imalatı
Malt imalatı
Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi
Tütün ürünleri imalatı
Tütün ürünleri imalatı
Tütün ürünleri imalatı
Tekstil ürünlerinin imalatı
Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi
Doğal ve sentetik pamuk elyafının hazırlanması ve eğrilmesi
Doğal ve sentetik yün elyafının hazırlanması ve eğrilmesi
Doğal ve sentetik kamgarn elyafının hazırlanması ve eğrilmesi
Doğal ve sentetik keten elyafının hazırlanması ve eğrilmesi
Tarak döküntüsü dahil, ipek atılması ve işlenmesi; sentetik ya da yapay iplik elyafının atılması ve işlenmesi
Dikiş ipliği imalatı
Diğer tekstil elyaflarının hazırlanması ve eğrilmesi
Dokuma
Pamuklu dokuma
Yünlü dokuma
Kamgarn dokuma
İpekli dokuma
Karışık iplik ve dokuma fabrikaları (herhangi bir maddeden %75 veya daha fazla nispette ihtiva eden dokumalar kendi
gruplarında tasnif olunur.)
Diğer dokumalar
Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
Diğer tekstil ürünlerinin imalatı
Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı
Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı
Halı ve kilim imalatı
Halat, ip, sicim ve ağ imalatı
Dokuma olmayan kumaşlar ile dokuma olmayan kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç
Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı
Giyim eşyalarının imalatı
Kürk hariç giyim eşyası imalatı
Deri giyim eşyası imalatı
İş giysisi imalatı
Diğer dış giyim eşyaları imalatı
İç giyim eşyası imalatı
Şapka ve kaset imalatı
Terziler (hususi dikişler)
Diğer giyim eşyalarının ve aksesuarlarının imalatı
Kürkten eşya imalatı
Kürkten eşya imalatı
Örme (Trikotaj) ve tığ işi ürünlerinin imalatı
Örme (Trikotaj) ve tığ işi çorap imalatı
Örme (Trikotaj) ve tığ işi diğer giyim eşyası imalatı
Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı imalatı;kürkün işlenmesi ve boyanması
Derinin tabaklanması ve işlenmesi
Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç)
Kürkün işlenmesi ve boyanması
Çiğ deri kurutma ve bağırsak işleme yerleri ( sucuk bumbar hariç)
Ayakkabı, terlik vb imalatı
Ayakkabı, terlik vb imalatı
Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı
161
1610
162
1621
1622
1623
1624
1625
1629
17
171
1711
1712
172
1721
1722
1723
1724
1729
18
181
1811
1812
1813
1814
1815
182
1820
19
191
1910
192
1920
20
201
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
202
2020
203
2030
204
2041
2042
205
2051
2052
2053
2054
2055
2059
206
2060
21
211
2110
212
2120
22
221
2211
2219
222
2221
2222
2223
2229
23
231
2311
2312
2313
2314
2319
232
2320
233
2331
2332
234
2341
2342
2343
2344
2349
235
2351
2352
2353
236
2361
2362
Ağaçların biçilmesi ve planyalanması
Ağaçların biçilmesi ve planyalanması
Ağaç, mantar, kamış ve örgü malzeme ürünü imalatı
Ahşap plaka ve levha imalatı
Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı
Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı
Ahşap konteyner imalatı
Ağaç mantarı ürünleri imalatı; saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan ürünlerin imalatı
Diğer ağaç ürünleri imalatı;
Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı
Kağıt hamuru imalatı
Kağıt ve mukavva imalatı
Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı
Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan ambalaj kutuları imalatı
Kağıttan yapılan ev eşyası, sıhhi ve tuvalet malzemeleri imalatı
Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı
Duvar kağıdı imalatı
Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri
Gazetelerin basımı
Diğer matbaacılık
Basım ve yayım öncesi hizmetler
Ciltçilik ve ilgili hizmetler
Diğer baskı ve hakkaklık işleri (tabaklar ve diğer eşya üzerine baskı, hakkaklık ve işleme yapılması gibi)
Kayıtlı medyanın çoğaltılması
Kayıtlı medyanın çoğaltılması (ses, görüntü ve bilgisayar kaydı)
Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
Kok fırını ürünlerinin imalatı
Kok fırını ürünlerinin imalatı
Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı
Sanayi gazları imalatı
Boya maddeleri ve pigment imalatı
Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı
Diğer organik temel kimyasalların imalatı
Kimyasal gübre ve azot bileşiklerin imalatı
Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı
Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı
Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı
Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı
Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri imalatı
Parfüm kozmetik ve bakım malzemelerinin imalatı
Diğer kimyasal ürünlerin imalatı
Patlayıcı madde imalatı
Tutkal imalatı
Uçucu yağların imalatı
Her nevi mum imali
Kibrit imali
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı
Suni veya sentetik elyaf imalatı
Suni veya sentetik elyaf imalatı
Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
Temel eczacılık ürünleri imalatı
Temel eczacılık ürünleri imalatı
Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı
Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı
Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
Kauçuk ürünlerin imalatı
İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi
Diğer kauçuk ürünleri imalatı
Plastik ürünlerin imalatı
Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı
Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. paketleme malzemelerinin imalatı
Plastik inşaat malzemesi imalatı
Diğer plastik ürünlerin imalatı
Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
Cam ve cam ürünleri imalatı
Düz cam imalatı
Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi
Çukur cam imalatı
Cam elyafı imalatı
Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil)
Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı
Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı
Kilden inşaat malzemeleri imalatı
Seramikten karo ve kaldırım taşları imalatı
Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı
Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı
Seramik ev ve süs eşyası imalatı
Seramikten yapılan sıhhi ürünlerin imalatı
Seramik izolatörlerin ve izolasyon bağlantı parçalarının imalatı
Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı
Çimento, kireç ve alçı imalatı
Çimento imalatı
Kireç ve alçı imalatı
Alçı taşı istihracından ayrı olarak işletilen alçı tozu ve alçıdan eşya imali.
Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı
İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı
İnşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı
2363
2364
2365
2369
237
2370
239
2391
2399
24
241
2410
242
2420
243
2431
2432
2433
2434
244
2441
2442
2443
2444
2445
2446
245
2451
2452
2453
2454
25
251
2511
2512
252
2521
2529
253
2530
254
2540
255
2550
256
2561
2562
257
2571
2572
2573
259
2591
2592
2593
2594
2599
26
261
2611
2612
262
2620
263
2630
264
2640
265
2651
2652
266
2660
267
2670
268
2680
27
271
2711
2712
272
2720
273
2731
2732
2733
274
2740
275
2751
2752
279
2790
28
281
2811
2812
Hazır karma beton imalatı
Toz harç imalatı
Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı
Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı
Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi
Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi
Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
Aşındırıcı ürünlerin imalatı
Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı
Ana metal sanayii
Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı
Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı
Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı
Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı
Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünlerin imalatı
Barların soğuk çekilmesi
Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi
Soğuk şekillendirme veya katlama
Tellerin soğuk çekilmesi
Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı
Değerli metal üretimi
Alüminyum üretilmesi
Kurşun, çinko ve kalay üretimi
Bakır üretilmesi
Demir dışı diğer metallerin üretimi
Nükleer yakıtların işlenmesi
Metal döküm sanayii
Demir döküm
Çelik dökümü
Hafif metallerin dökümü
Diğer demir dışı metallerin dökümü
Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı
Metal yapı malzemeleri imalatı
Metal yapı ve yapı parçaları imalatı
Metal kapı ve pencere imalatı
Metal tank, rezervuar ve muhafaza kapları imalatı
Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç), sıcak su kazanları (boyler) ve kombi imalatı
Metalden diğer tank, rezervuar ve büyük muhafaza kapları (kapasitesi >=300 litre) imalatı
Buhar jeneratörü imalatı (merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç)
Buhar jeneratörü imalatı (merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç)
Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi
Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi
Metallerin işlenmesi ve kaplanması; makinede işleme
Metallerin işlenmesi ve kaplanması
Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi
Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici aletler ile el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı
Çatal-bıçak takımları ve diğer kesici aletlerin imalatı
Kilit ve menteşe imalatı
El aletleri, takım tezgahları uçları, testere ağızları vb. imalatı
Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı
Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı
Hafif metalden paketleme malzemeleri imalatı
Tel ürünleri, zincirler ve yayların imalatı
Bağlantı malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin imalatı
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı
Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı
Elektronik bileşenlerin imalatı
Yüklü elektronik kart imalatı
Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı
Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı
İletişim ekipmanlarının imalatı
İletişim ekipmanlarının imalatı
Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı
Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı
Kol saatleri, masa ve duvar saatlerinin imalatı
Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı
Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı
Optik aletlerin ve fotoğrafçılıkla ilgili ekipmanların imalatı
Optik aletlerin ve fotoğrafçılıkla ilgili ekipmanların imalatı
Manyetik ve optik kaset, bant, CD vb. ortamların imalatı
Manyetik ve optik kaset, bant, CD vb. ortamların imalatı
Elektrikli teçhizat imalatı
Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı
Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı
Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı
Akümülatör ve pil imalatı
Akümülatör ve pil imalatı
Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı
Fiber optik kabloların imalatı
Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı
Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı
Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı
Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı
Ev aletleri imalatı
Elektrikli ev aletlerinin imalatı
Elektiriksiz ev aletlerinin imalatı
Diğer elektrikli donanımların imalatı
Diğer elektrikli donanımların imalatı
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
Genel amaçlı makinelerin imalatı
Motor ve türbin imalatı; uçak, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç
Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı ( pompa ve kompresör imalatı)
2813
2814
2815
2816
282
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2829
283
2830
284
2841
2849
289
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2899
29
291
2910
292
2920
293
2931
2932
30
301
3011
3012
302
3020
303
3030
304
3040
309
3091
3092
3099
31
310
3101
3102
3103
3104
3109
32
321
3211
3212
3213
3219
322
3220
323
3230
324
3240
325
3250
329
3291
3292
3293
3299
33
331
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3319
332
3320
D
D
35
351
3511
3512
3513
3514
352
3521
3522
3523
Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı( Musluk ve vana imalatı)
Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı
Diğer musluk ve vana imalatı
Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı
Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı
Fırın, ocak, soba ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatı
Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı
Büro makineleri ve ekipmanları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç)
Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı
Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde kullanılanlar hariç
Montaj işleri ( imalat yapmaksızın makine ve tesisat montajı)
Tornacılık ve tesviyecilik
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı
Tarım ve ormancılık makineleri imalatı
Tarım ve ormancılık makineleri imalatı
Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı
Metal işleme makinelerinin imalatı
Diğer takım tezgahlarının imalatı
Diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
Metalürji makineleri imalatı
Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı
Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı
Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
Motorlu kara taşıtlarının imalatı
Motorlu kara taşıtlarının imalatı
Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler(römork) ve yarı treyler (yarı römork ) imalatı
Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı
Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımlarının imalatı
Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı
Diğer ulaşım araçlarının imalatı
Gemi ve tekne yapımı
Gemilerin ve yüzen yapıların inşası
Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı
Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı
Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı
Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı
Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı
Askeri savaş araçlarının imalatı
Askeri savaş araçlarının imalatı
Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı
Motosiklet imalatı
Bisiklet ve engelli aracı imalatı
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım araçlarının imalatı
Mobilya imalatı
Mobilya imalatı
Büro ve mağaza mobilyaları imalatı
Mutfak mobilyalarının imalatı
Yatak imalatı
Döşemecilik
Diğer mobilyaların imalatı
Diğer imalatlar
Mücevherat, bijuteri eşyaları ve ilgili ürünlerin imalatı
Madeni para basımı
Mücevherat ve ilgili eşyaların imalatı
İmitasyon takıların ve ilgili eşyaların imalatı
Süs eşyaları imalatı
Müzik aletleri imalatı
Müzik aletleri imalatı
Spor malzemeleri imalatı
Spor malzemeleri imalatı
Oyun ve oyuncak imalatı
Oyun ve oyuncak imalatı
Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı
Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı
Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar
Süpürge ve fırça imalatı
Mürekkepli ve kurşun kalemler, cetvel tahtası, tampon vesair büro eşyası imalatı.
Suni çiçekçilik, işlemecilik, sırmacılık ve bunlara benzer tezyini mahiyette diğer el işleri.
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar
Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
Fabrikasyon metal ürünlerin, makinelerin ve ekipmanların onarımı
Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı
Makinelerin onarımı
Elektronik veya optik ekipmanların onarımı
Elektrikli donanımların onarımı
Gemi ve teknelerin bakım ve onarımı
Hava ve uzay araçlarının bakım ve onarımı
Diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımı
Diğer ekipmanların onarımı
Sanai makine ve ekipmanlarının kurulumu
Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu
ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI
Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı
Elektirk enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı
Elektrik enerjisi üretimi
Elektrik enerjisinin iletimi
Elektrik enerjisinin dağıtımı
Elektrik enerjisinin ticareti
Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı
Gaz imalatı
Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı
Ana şebeke üzerinden gaz ticareti
353
3530
E
E
36
360
3600
37
370
3700
38
381
3811
3812
382
3821
3822
383
3831
3832
39
390
3900
3901
F
F
41
411
4110
412
4120
42
421
4211
4212
4213
4214
422
4221
4222
4223
429
4291
4292
4299
43
431
4311
4312
4313
432
4321
4322
4323
4329
433
4331
4332
4333
4334
4339
439
4391
4399
G
45
451
4511
4519
452
4520
453
4531
4532
454
4540
46
461
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
462
4621
4622
4623
4624
463
4631
4632
4633
4634
4635
4636
Buhar ve iklimlendirme temini
Buhar ve iklimlendirme temini
SU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı
Atıkların toplanması
Tehlikesiz atıkların toplanması
Tehlikeli atıkların toplanması
Atıkların ıslahı ve bertarafı
Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
Materyallerin geri kazanımı
Hurdaların parçalara ayrılması
Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı
İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
Bataklık kurutma işleri
İNŞAAT
Bina inşaatı
İnşaat projelerinin geliştirilmesi
İnşaat projelerinin geliştirilmesi
İkamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı
İkamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı
Bina dışı yapıların inşaatı
Kara ve demir yollarının inşaatı
Kara yolları ve otoyolların inşaatı
Demir yolları ve metroların inşaatı (demiryolu tünel ve yer altı inşaatı)
Köprüler ve tünellerin inşaatı
Demir yolu, tünel ve yer altı tamiratı
Hizmet projelerinin inşaatı
Sıvılar için hizmet projelerinin inşaatı
Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı
Dekovil ve tranvay yolu inşaat ve tamiratı
Bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı
Su projeleri inşaatı
İskele, liman,mendirek inşaat ve tamiratı
Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı
Özel inşaat faaliyetleri
Yıkım ve şantiyenin hazırlanması
Yıkım
Şantiyenin hazırlanması
Test sondajı ve delme
Elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve diğer inşaat tesisatı faaliyetleri
Elektrik tesisatı
Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı
Bina dışı elektrik, gaz, telgraf, telefon tesisatı ve havai hat payplan inşaat, tamirat ve bakım işleri
Diğer inşaat tesisatı
Binanın tamamlanması ve bitirilmesi
Sıva işleri
Doğrama tesisatı
Yer ve duvar kaplama
Boya ve cam işleri
İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler
Diğer özel inşaat faaliyetleri
Çatı işleri
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI
Toptan ve perakende ticaret ve motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı
Motorlu kara taşıtlarının ticareti
Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının ticareti
Diğer motorlu kara taşıtlarının ticareti
Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı
Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı
Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının ticareti
Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının toptan ticareti
Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının perakende ticareti
Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların ticareti, bakımı ve onarımı
Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların ticareti, bakımı ve onarımı
Toptan ticaret, motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç
Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret
Tarımsal hammaddelerin, canlı hayvanların, tekstil hammaddelerinin ve yarı mamul malların satışı ile ilgili aracılar
Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar
Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar
Makine, sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar
Mobilya, ev eşyaları, madeni eşyalar ve hırdavatların satışı ile ilgili aracılar
Tekstil, giysi, kürk, ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar
Gıda, içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar
Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış aracılar
Çeşitli malların satışı ile ilgili aracılar
Tarımsal hammadde ve canlı hayvanların toptan ticareti
Tahıl, işlenmemiş tütün, tohum ve hayvan yemi toptan ticareti
Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti
Canlı hayvanların toptan ticareti
Ham deri, post ve deri toptan ticareti
Gıda, içecek ve tütün toptan ticareti
Meyve ve sebzelerin toptan ticareti
Et ve et ürünlerinin toptan ticareti
Süt ürünleri, yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti
İçecek toptan ticareti
Tütün ürünlerinin toptan ticaretı
Şeker, çikolata ve şekerleme toptan ticareti
4637
4638
4639
464
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
465
4651
4652
466
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4669
467
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
469
4690
47
471
4711
4719
472
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4729
473
4730
474
4741
4742
4743
475
4751
4752
4753
4754
4759
476
4761
4762
4763
4764
4765
477
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
478
4781
4782
4789
479
4791
4799
H
49
491
4910
492
4920
493
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4939
494
4941
Kahve, çay, kakao ve baharat toptan ticareti
Balık, kabuklular ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki gıda, içecek ve tütün toptan ticareti
Ev eşyalarının toptan ticareti
Tekstil ürünlerinin toptan ticareti
Giysi ve ayakkabı toptan ticareti
Elektrikli ev aletleri toptan ticareti
Porselen ve cam eşya ile temizlik maddelerinin toptan ticareti
Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti
Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti
Mobilya, halı ve aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti
Saat ve mücevher toptan ticareti
Diğer ev eşyalarının toptan ticareti
Bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının toptan ticareti
Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılım toptan ticareti
Elektronik ve telekomünikasyon ekipmanlarının ve parçalarının toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret
Tarımsal amaçlı makine ve ekipmanlar ile aksam ve parçalarının toptan ticareti
Takım tezgahlarının toptan ticareti
Madencilik, bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti
Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti
Büro mobilyalarının toptan ticareti
Diğer büro makine ve ekipmanlarının toptan ticareti
Diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret
Katı, sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti
Madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti
Ağaç, inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti
Hırdavat, sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti
Kimyasal ürünlerin toptan ticareti
Diğer ara ürünlerin toptan ticareti
Atık ve hurda toptan ticareti
Diğer makine, ekipman, aksam ve parçaları ile büro mobilyalarının toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret
Perakende ticaret ( Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki perakende ticaret
Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret
Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gıda, içecek ve tütün perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş Meyve ve sebze perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş Et ve et ürünlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş ekmek, pastalar, unlu mamuller ve şekerli ürünlerin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş içeceklerin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş tütün ürünlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) teçhizatının perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların, çevre donanımlarının ve yazılım programlarının perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ses ve görüntü cihazlarının perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer ev eşyalarının perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil ürünleri perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat, boya ve cam perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda halı, kilim, duvar ve yer kaplamalarının perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda mobilya, aydınlatma teçhizatı ve diğer ev eşyalarının perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kültür ve eğlence mallarının perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer malların perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giyim eşyalarının perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı ve deri eşyaların perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin veya optik aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek, bitki, tohum, gübre, ev hayvanları ve ev hayvanları yemleri perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat ve mücevher perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer yeni malların perakende ticareti
Kullanılmış malların satıldığı mağazalardaki perakende ticaret
Tezgahlar ve Pazar yerleri vasıtası ile yapılan perakende ticaret
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda, içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti
Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan perakende ticaret
Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret
Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA
Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı
Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı
Demiryolu ile yük taşımacılığı
Demiryolu ile yük taşımacılığı
Kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı
Kara taşımacılığı ile yapılan ve banliyö yolcu taşımacılığı
Taksi taşımacılığı
Tünel işletmesi
Hayvan arabaları ve hayvanlarla yapılan yük nakliyatı
Teleferik işletmesi
Şehir içi otobüs ve dolmuş taşımacılığı
Başka yerde sınıflandırılmamış kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı
Karayolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
Karayolu ile yük taşımacılığı
4942
495
4950
50
501
5010
5011
5012
5013
5019
502
5020
503
5030
504
5040
51
511
5110
512
5121
5122
52
521
5210
5211
522
5221
5222
5223
5224
5229
53
531
5310
532
5320
I
55
551
5510
552
5520
553
5530
559
5590
56
561
5610
562
5621
5629
563
5630
J
58
581
5811
5812
5813
5814
5819
582
5821
5829
59
591
5911
5912
5913
5914
592
5920
60
601
6010
602
6020
61
611
6110
612
6120
613
6130
619
6190
62
620
6201
6202
6203
6209
63
631
6311
Ev ve iş yerlerine verilen taşımacılık hizmetleri
Boru hattı taşımacılığı
Boru hattı taşımacılığı
Su yolu taşımacılığı
Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı
Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı
Gemi tahmil ve tahliye işleri (su üzerinde, iskele veya rıhtımda)
Kurtarma gemilerinde yapılan bütün işler.
Dalgıç gemilerinde yapılan bütün işler.
Motorlu ve motorsuz küçük deniz vasıtaları ile yüzer vinçlerde yapılan diğer bütün işler
Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
İç sularda yolcu taşımacılığı
İç sularda yolcu taşımacılığı
İç sularda yük taşımacılığı
İç sularda yük taşımacılığı
Havayolu taşımacılığı
Havayolu ile yolcu taşımacılığı
Havayolu ile yolcu taşımacılığı
Havayolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
Hava yolu ile yük taşımacılığı
Uzay taşımacılığı
Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
Depolama ve ambarlama
Depolama ve ambarlama
Uçaklarda yapılan bütün işler ( Havacılık kulüpleri dahil)
Taşımacılık için destekleyici faaliyetler
Kara taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
Suyolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
Havayolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
Kargo yükleme boşaltma hizmetleri
Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler
Posta ve kurye faaliyetleri
Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri
Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri
Diğer posta ve kurye faaliyetleri
Diğer posta ve kurye faaliyetleri
KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ
Konaklama
Oteller vb. konaklama yerleri
Oteller ve benzer konaklama yerleri
Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri
Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri
Kamp alanları, motorlu karavan ve karavan tipi treyler park hizmetleri
Kamp alanları, motorlu karavan ve karavan tipi treyler park hizmetleri
Diğer konaklama yerleri
Diğer konaklama yerleri
Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri
Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin (catering) faaliyetleri ve diğer yiyecek hizmetleri faaliyetleri
Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri
Diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri
İçecek sunum hizmetleri
İçecek sunum hizmetleri ve bilardo, bezik salonu işletenler
BİLGİ VE İLETİŞİM
Yayımcılık faaliyetleri
Kitapların, süreli yayınların yayımlanması ve diğer yayımlama faaliyetleri
Kitap yayımı
Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması
Gazetelerin yayımlanması
Dergi ve süreli yayınların yayımlanması
Diğer yayıncılık faaliyetleri
Yazılım programlarının yayımlanması
Bilgisayar oyunlarının yayımlanması
Diğer yazılım programlarının yayımlanması
Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri
Sinema filmi, video ve televizyon programı faaliyetleri
Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri
Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri
Sinema filmi, video ve televizyon programları dağıtım faaliyetleri
Sinema filmi gösterim faaliyetleri
Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri
Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri
Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri
Radyo yayıncılığı
Radyo yayıncılığı
Televizyon programcılığı ve yayıncılığı
Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri
Telekomünikasyon
Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri
Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri
Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
Bilgisayar programlama faaliyetleri
Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri
Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri
Bilgi hizmet faaliyetleri
Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları
Veri işleme, barındırma (hosting) ve ilgili faaliyetler
6312
639
6391
6399
K
64
641
6411
6419
642
6420
643
6430
649
6491
6492
6499
65
651
6511
6512
652
6520
653
6530
66
661
6611
6612
6619
662
6621
6622
6629
663
6630
L
68
681
6810
682
6820
683
6831
6832
M
69
691
6910
6911
692
6920
70
701
7010
702
7021
7022
71
711
7111
7112
712
7120
72
721
7211
7219
722
7220
73
731
7311
7312
732
7320
74
741
7410
742
7420
743
7430
749
7490
75
750
7500
N
77
771
7711
7712
772
7721
7722
7729
Web portalları
Diğer bilgi hizmet faaliyetleri
Haber ajanslarının faaliyetleri
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri
FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ
Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmet faaliyetleri
Parasal aracı kuruluşların faaliyetleri
Merkez bankası faaliyetleri
Diğer parasal aracılık faaliyetleri
Holding şirketlerinin faaliyetleri
Holding şirketlerinin faaliyetleri
Tröstler, fonlar ve diğer mali varlıklar
Tröstler, fonlar ve diğer mali varlıklar
Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmet faaliyetleri
Finansal kiralama
Diğer kredi verme faaliyetleri
Sigorta ve emeklilik fonları hariç başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri
Zorunlu sosyal güvenlik hariç, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları
Sigorta
Hayat sigortası
Hayat sigortası dışındaki sigortalar
Reasürans
Reasürans
Emeklilik fonları
Emeklilik fonları
Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler
Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmetler için yardımcı faaliyetler
Finansal piyasaların yönetimi
Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri simsarlığı
Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler
Sigorta ve emeklilik onuna yardımcı faaliyetler
Risk ve hasar değerlemesi
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler
Fon yönetimi faaliyetleri
Fon yönetimi faaliyetleri
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
Gayrimenkul faaliyetleri
Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi
Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi
Gayrimenkul acenteleri
Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesi
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
Hukuki ve muhasebe faaliyetleri
Hukuk faaliyetleri
Hukuk faaliyetleri
Noterler
Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi müşavirliği
Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi müşavirliği
İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri
İdare merkezi faaliyetleri
İdare merkezi faaliyetleri
İdari danışmanlık faaliyetleri
Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri
İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri
Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik muayene ve analiz
Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
Mimarlık faaliyetleri
Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
Teknik test ve analiz faaliyetleri
Teknik test ve analiz faaliyetleri
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
Doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
Sosyal bilimler ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
Reklamcılık ve pazar araştırması
Reklamcılık
Reklam ajanslarının faaliyetleri
Çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak satışı
Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri
Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri
Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri
Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri
Fotoğrafçılık faaliyetleri
Fotoğrafçılık faaliyetleri
Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri
Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
Veterinerlik hizmetleri
Veterinerlik hizmetleri
Veterinerlik hizmetleri
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
Kiralama ve leasing faaliyetleri
Motorlu taşıtların kiralanması ve leasingi
Hafif motorlu taşıtların ve arabaların kiralanması ve leasingi
Kamyonların kiralanması ve leasingi
Kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi
Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi
Video kasetlerin ve disklerin kiralanması
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi
773
7731
7732
7733
7734
7735
7739
774
7740
78
781
7810
782
7820
783
7830
79
791
7911
7912
799
7990
80
801
8010
802
8020
803
8030
81
811
8110
812
8121
8122
8129
813
8130
82
821
8211
8219
822
8220
823
8230
829
8291
8292
8299
O
85
851
8510
852
8520
853
8531
8532
854
8541
8542
855
8551
8552
8553
8559
856
8560
P
86
861
8610
862
8621
8622
8623
869
8690
87
871
8710
872
8720
873
8730
879
8790
88
881
8810
889
8891
8899
Q
90
900
Diğer makine, ekipman ve maddi malların kiralanması ve leasingi
Tarımsal makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi
Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve teçhizatın kiralanması ve leasingi
Büro makine ve ekipmanın (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi
Su taşımacılığı ekipmanının kiralanması ve leasingi
Hava taşımacığı araçlarının kiralanması ve leasingi
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, teçhizat ve eşyaların kiralanması ve leasingi
Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında, fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi
Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında, fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi
İstihdam faaliyetleri
İş bulma acentelerinin faaliyetleri
İş bulma acentelerinin faaliyetleri
Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri
Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri
Diğer insan kaynaklarının sağlanması
Diğer insan kaynaklarının sağlanması
Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler
Seyahat acentesi ve tur operatörlerinin faaliyetleri
Seyahat acentesi faaliyetleri
Tur operatörü faaliyetleri
Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri
Özel güvenlik faaliyetleri
Özel güvenlik faaliyetleri
Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
Soruşturma faaliyetleri
Soruşturma faaliyetleri
Binalar ve çevre düzenlemesi faaliyetleri
Tesis bünyesindeki ortak destek hizmetleri
Tesis bünyesindeki ortak destek hizmetleri
Temizlik faaliyetleri
Binaların genel temizliği
Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri
Diğer temizlik faaliyetleri
Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri
Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri
Büro yönetimi, büro desteği ve iş destek faaliyetleri
Büro yönetimi ve destek faaliyetleri
Ortak büro yönetim hizmeti faaliyetleri
Fotokopi, doküman hazırlama ve diğer özel büro destek hizmetleri
Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
Kongre ve ticari fuar organizasyonu
Kongre ve ticari fuar organizasyonu
Başka yerde sınıflandırılmamış şirket destek hizmet faaliyetleri
Tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri
Paketleme faaliyetleri
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şirket destek hizmet faaliyetleri
EĞİTİM
Eğitim
Okul öncesi eğitim
Okul öncesi eğitim
İlköğretim
İlköğretim
Ortaöğretim
Genel ortaöğretim
Teknik ve mesleki orta öğretim
Yükseköğretim hizmetleri
Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim
Yükseköğretim
Diğer eğitim
Sporlar ve eğlence eğitimi
Kültürel eğitim
Sürücü kursu faaliyetleri
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim
Eğitimi destekleyici faaliyetler
Eğitimi destekleyici faaliyetler
İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ
İnsan sağlığı hizmetleri
Hastahane hizmetleri
Hastahane hizmetleri
Tıp ve dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri
Genel hekimlik uygulama faaliyetleri
Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri
Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri
İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler
İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler
Yatılı bakım faaliyetleri
Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri
Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri
Zihinsel engellilere, ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri
Zihinsel engellilere, ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri
Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri
Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri
Diğer yatılı bakım faaliyetleri
Diğer yatılı bakım faaliyetleri
Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
Barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal hizmetler
Çocuk bakım (kreş, vb.) faaliyetleri
Başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetleri
KÜLTÜR, SANAT EĞLENCE, DİNLENCE VE SPOR
Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri
Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri
9001
9002
9003
9004
91
910
9101
9102
9103
9104
92
920
9200
93
931
9311
9312
9313
9319
932
9321
9322
9329
R
94
941
9411
9412
942
9420
949
9491
9492
9499
95
951
9511
9512
952
9521
9522
9523
9524
9525
9529
96
960
9601
9602
9603
9604
9605
9606
9609
S
97
970
9700
98
981
9810
982
9820
T
99
990
9900
Gösteri sanatları ( Tiyatro, opera gösterimi ve konserler)
Gösteri sanatlarını destekleyici faaliyetler
Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri
Sanat tesislerinin işletilmesi
Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler
Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler
Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri
Müzelerin faaliyetleri
Tarihi alanlar ve yapılar ile turistik yerlerin işletilmesi
Botanik ve hayvanat bahçeleri ile koruma altındaki alanlarla ilgili faaliyetler
Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri
Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri
Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri
Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri
Spor faaliyetleri
Spor tesislerinin işletilmesi
Spor klüplerinin faaliyetleri
Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları
Diğer spor faaliyetleri
Eğlence ve dinlence faaliyetleri
Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri
Pavyon, bar, gazino, dansing, diskotek, kulüp, çay bahçesi işletme faaliyetleri
Diğer eğlence ve dinlence faaliyetleri
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ
Üye olunan kuruluşların faaliyetleri
İş , işveren ve meslek kuruluşlarının faaliyetleri
İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri
Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri
Sendika faaliyetleri
Sendika faaliyetleri
Diğer üyelik organizasyonlarının faaliyetleri
Dini kuruluşların faaliyetleri
Siyasi kuruluşların faaliyetleri
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri
Bilgisayarların ve kişisel ve ev eşyalarının onarımı
Bilgisayarların iletişim araç ve gereçlerinin onarımı
Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı
İletişim araç ve gereçlerinin onarımı
Kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı
Tüketici elektronik eşyalarının onarımı
Evde kullanılan cihazlar ile ev ve bahçe gereçlerinin onarımı
Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı
Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı
Saatlerin ve mücevherlerin onarımı
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımı
Diğer hizmet faaliyetleri
Diğer hizmet faaliyetleri
Tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması,kuru temizlenmesi
Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri
Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler
Hamam, sauna, solaryum salonu, masaj salonu ve benzeri yerlerin faaliyetleri
Baca ve cam temizleyicileri, haşerat, itlaf ve dezenfeksiyon işleri )
Halı yıkama ve temizleme işleri
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri
HANE HALKLARININ İŞVERENLER OLARAK FAALİYETLERİ; HANE HALKLARI TARAFINDAN KENDİ
KULLANIMLARINA YÖNELİK OLARAK AYRIM YAPILMAMIŞ MAL VE ÜRETİM FAALİYETLERİ
Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri
Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri
Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri
Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler
Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar
Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar ( Yurt dışında çalışanların
eşleri)
Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler
Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler
ULUSLAR ARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ
Uluslar arası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri
Uluslar arası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri
Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri

Benzer belgeler

NACE REV 2 KODU SEKTÖR ADI AÇIKLAMA B

NACE REV 2 KODU SEKTÖR ADI AÇIKLAMA B Elektrikli teçhizat imalatı Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı Elektr...

Detaylı

DESTEKLENEN SEKTÖRLER NELERDİR

DESTEKLENEN SEKTÖRLER NELERDİR Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı Ev aletleri imalatı Elektrikli ev aletlerinin imalatı Elektriksiz ev aletlerinin imalatı Diğer elektrikli d...

Detaylı