ürün güvenl kb lg formu

Transkript

ürün güvenl kb lg formu
Sayfa 1/6
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU
91/155/EEC, 93/112/EC, 2001/58/EC’ ye göre
Düzenlenme tarihi: 12.06.2006
1
Ürün ve firma tanıtımı
•
Ürün adı: ROOM CARE CREAM R7
•
Ürünün uygulama alanı: Profesyonel genel temizlik/bakım ürünü
•
Üretici/Tedarikçi: Lokal JohnsonDiversey şirketi
•
Bilgi merkezi: Lokal JohnsonDiversey şirketi
•
Acil durum bilgisi: Lokal JohnsonDiversey şirketi
2
Bileşimi / İçerik hakkında bilgi
•
Kimyasal yapısı
•
Tanım:
Tehlikesiz hammaddelerin ve aşağıda listelenen maddelerin sudaki karışımı.
•
Tehlikeli maddeler:
CAS: 90194-45-9
sodyum alkilbenzensülfonat
<5%
Xn; R 22-38-41
EINECS: 290-656-6
CAS: 497-19-8
sodyum karbonat
<5%
Xi; R 36
EINECS: 207-838-8
CAS: 34398-01-01
alkol etoksilat
<5%
Xi; R 41
EINECS: Polimer
•
648/2004 Avrupa Birliği Deterjan Yönetmeliğine göre içeriği
anyonik yüzey aktifler, noniyonik yüzey aktifler
<5%
parfümler
•
Ek bilgi:
Konu ile ilgili risk tanım cümlelerinin tamamı 16. bölümde verilmektedir.
Sayfa 2/6
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU
91/155/EEC, 93/112/EC, 2001/58/EC’ ye göre
Ürün adı: ROOM CARE CREAM R7
3
Düzenlenme tarihi: 12.06.2006
Tehlike tanımları
•
Sınıflandırma: İlgili EC direktiflerinin sınıflandırılma sistemine göre tehlikeli değildir.
•
İnsan ve çevre için tehlikeler: Uygulamayı gerektirmez.
•
Sınıflandırma sistemi
Sınıflandırma, tehlikeli maddeler ve hazırlanışlarıyla ilgili mevcut EC yönetmelikleri
ile uyumludur.
4
İlk yardım önlemleri
•
Solunum: Hastayı maruz kaldığı kaynaktan uzaklaştırın.
•
Deri ile temas: Özel bir önlem gerekmemektedir.
•
Göz ile temas: Bol su ile hemen yıkayın ve tıbbi yardım alın.
•
Yutma: Maddeyi ağızdan çıkarın ve ardından bir-iki bardak su (veya süt) için.
Belirtiler artarsa tıbbi yardım alın.
5
•
Yangınla mücadele yöntemleri
Uygun söndürücü maddeler
CO2, toz söndürücüler ya da su. Daha büyük yangınları söndürmede tazyikli su ya da
alkole karşı dayanıklı köpük kullanın.
•
6
Koruyucu donanım: Özel bir önlem gerekmemektedir.
Kaza sonucu serbest kalması durumunda alınacak önlemler
•
Personelin korunması: Gerekmemektedir
•
Çevreyi koruyucu önlemler: Bol su ile seyreltin.
•
İmha yöntemleri:
Toplanan maddeyi yerel yönetmeliklere göre imha edin.
•
7
Ek bilgi: Tehlikeli maddeler açığa çıkmamaktadır.
Kullanım ve depolama
•
Kullanım (8. ve 15. bölümlere de bakın.)
•
Güvenli kullanım bilgisi:
Kimyasallarla çalışmada yaygın ortak kurallara uyun.
•
Yangın ve patlamaya karşı korunma bilgisi:
Özel bir önlem gerekmemektedir.
Sayfa 3/6
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU
91/155/EEC, 93/112/EC, 2001/58/EC’ ye göre
Ürün adı: ROOM CARE CREAM R7
Düzenlenme tarihi: 12.06.2006
•
Depolama
•
Depolama odaları ve ambalajları için gereklilikler: Özel bir gereklilik yoktur.
•
Ortak bir depoda depolama durumu: Gerekmemektedir
•
Depolama koşullarıyla ilgili daha fazla bilgi:
Orjinal ambalajında, aşırı düşük ve yüksek sıcaklıklardan uzakta depolanmalıdır.
8
•
Maruz olma kontrolü ve kişisel korunma
Teknik sistemin tasarımı hakkında ek bilgi:
Bkz 7. bölüm
•
Limit değerleri ile işyerinde kontrol gerektiren bileşenler:
471-34-1
kalsiyum karbonat
OES (Büyük Britanya)
(>30%)
Uzun süreli değeri: 10*4**mg/m3
*toplam teneffüs edilebilir toz **solunabilir toz
•
Ek bilgi:
Toplama sırasında geçerli olan listeler baz olarak alınmıştır.
•
Kişisel korunma donanımı
•
Genel korunma ve hijyen önlemleri
Kimyasalların kullanımı için alınan olağan önlemlere uyulmalıdır.
•
Solunum donanımı: Normalde kişisel bir korunma gerekmemektedir.
•
Ellerin korunması: Kullanımdan sonra elleri yıkayın ve kurulayın. Daha uzun süreli
temaslarda cildin korunması gerekebilir.
•
9
Gözlerin korunması: Gerekmemektedir.
Fiziksel ve kimyasal özellikleri
•
Genel Bilgi
•
Form:
Likit
•
Renk:
Beyaz
•
Koku:
Parfümlü
•
Şartlarda değişiklik
Erime noktası/Erime aralığı:
İlgili değildir
Kaynama noktası/Kaynama aralığı:
Saptanmadı
•
Parlama noktası:
İlgili değildir
•
Kendiliğinden yanma:
Ürün kendiliğinden alevlenmez
•
Patlama tehlikesi:
Ürün patlayıcı değildir
Sayfa 4/6
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU
91/155/EEC, 93/112/EC, 2001/58/EC’ ye göre
Ürün adı: ROOM CARE CREAM R7
Düzenlenme tarihi: 12.06.2006
•
Yoğunluk
•
Çözünebilirlik / Karıştırılabilirlik (ile)
•
10
•
20°C’de
1.44
g/cc
Su:
Tamamen karıştırılabilinir
pH değeri:
pH (direkt) =10.7
Stabilite ve reaktivite
Termal bozunma / kaçınılması gereken koşullar:
Spesifikasyonlara uygun kullanılırsa bozunma oluşmaz.
•
Tehlikeli reaksiyonlar: Bilinen tehlikeli reaksiyonları yoktur.
•
Tehlikeli bozunma ürünleri: Bilinen tehlikeli bozunma ürünleri yoktur.
11
Toksikolojik bilgi
•
Akut toksidite:
•
LD50 (oral):
Toksikolojik sınıflandırmaya dayalı olarak LD50 (oral) değeri >2000 mg/kg olarak
tahmin edilmiştir.
•
İlk tahriş etkisi:
•
Deri üzerinde: Normal kullanımda tahriş edici olması muhtemel değildir.
•
Gözde: Tahrişe neden olabilir.
•
Solunum: Tahrişe neden olabilir.
•
Yutma: Fazla miktarda yutulmadığı takdirde zararlı değildir.
•
Ek toksikolojik bilgi:
Ürün EC tehlikeli maddeler ve hazırlanış direktifleri doğrultusunda toksikolojik
özellikler veya insan sağlığına etkileri için etiketlendirmeye tabi değildir.
Talimatlara göre kullanıldığında ürünün zararlı herhangi bir etkisi olması muhtemel
değildir.
12
•
Ekolojik bilgiler
Genel notlar:
Ürün belirtilen amaçta kullanıldığında çevre üzerinde herhangi bir ters etkisi olmaz.
Sayfa 5/6
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU
91/155/EEC, 93/112/EC, 2001/58/EC’ ye göre
Ürün adı: ROOM CARE CREAM R7
13
Düzenlenme tarihi: 12.06.2006
İmha ile ilgili konular
•
Ürün
•
Öneri: Resmi yönetmeliklere uygun şekilde imha edilmesi
•
Avrupa atık kataloğu: Resmi yönetmelikleri inceleyiniz.
•
Temizlenmemiş ambalajlar:
•
Öneri: Resmi yönetmeliklere uygun şekilde imha edilmesi
•
Önerilen temizleme maddesi: Su, gerekirse temizleme maddesi ile birlikte
14
Taşıma bilgisi
•
Karayolu taşıması ADR/RID
•
ADR/RID Sınıfı:
•
Denizyolu taşıması IMDG:
•
IMDG Sınıfı:
•
Havayolu taşıması ICAO-TI ve IATA-DGR:
•
ICAO/IATA Sınıfı:
•
Taşıma/ Ek bilgi: Yukarıdaki yönetmeliklere göre tehlikeli değildir.
15
•
(sınır ötesi)
-
-
-
Yönetmelik bilgisi
EC prensiplerine göre sınıflandırma:
İlgili EC direktiflerinin prensiplerine göre tehlikeli değildir.
16
Diğer bilgiler
Bu dökümandaki bilgiler için mevcut en iyi bilgiler baz alınmıştır. Ancak, ürünün belli
özellikleri için bir garanti oluşturmaz ve yasal bir bağlayıcı anlaşma özelliği taşımaz.
•
2. bölümde listelenen hammaddelerin risk tanım cümleleri:
22 Yutulduğunda zararlıdır.
36 Gözleri tahriş eder.
38 Deriyi tahriş eder.
41 Ciddi göz hasarları tehlikesi bulunur.
Sayfa 6/6
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU
91/155/EEC, 93/112/EC, 2001/58/EC’ ye göre
Ürün adı: ROOM CARE CREAM R7
•
Materyal güvenlik bilgi formunu yayınlayan departman:
JohnsonDiversey LTC (Lokal Teknik Merkez), Türkiye
•
Temas kurulacak kişiler:
JohnsonDiversey LTC (Lokal Teknik Merkez), Türkiye
•
Referanslar:
•
MSDS kodu: MSDS0860
•
Versiyon: 1
•
MSDS düzenleme tarihi: 12.06.2006
•
Formülasyon kodu: HHC-2003-01
•
Onay kodu: 13861
Düzenlenme tarihi: 12.06.2006

Benzer belgeler

DEOFRESH ÇİÇEK.

DEOFRESH ÇİÇEK. Kendiliğinden yanma:

Detaylı

orıon soft care star h100

orıon soft care star h100 miktarda madde içermemektedir.

Detaylı

clax floral 5vl2

clax floral 5vl2 Depolama koşulları: 0°C ile 40°C arasındaki sıcaklıklarda, direkt güneş ışığından uzakta depolanmalıdır.

Detaylı

msds-ürün güvenlik bilgi formu için tıklayınız

msds-ürün güvenlik bilgi formu için tıklayınız Göz ile temas: Bol su ile hemen yıkayın ve tıbbi yardım alın.

Detaylı