Girişimcilik Eğitimi Sunumu

Yorumlar

Transkript

Girişimcilik Eğitimi Sunumu
www.istesob.org.tr
KOSGEB
Yeni GiriĢimci Desteği
UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK
EĞĠTĠMĠ
KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli
ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme
Dairesi BaĢkanlığı)
KOBĠ`lerin rekabet güçlerini
geliĢtirmeye ve giriĢimcilik
kültürünü yaygınlaĢtırmaya
yönelik nitelikli hizmet ve destek
sunarak, KOBĠ`lerin ekonomik ve
sosyal kalkınmadaki paylarını
arttırmak için çalıĢır.
KOSGEB GĠRĠġĠMCĠLĠK
DESTEK PROGRAMI
Programın Amacı ve Gerekçesi






Programın
Amacı çözümünün
ve Gerekçesi temel faktörü
Ekonomik
sorunlarının
olan
giriĢimciliğin
desteklenmesi
ve
yaygınlaĢtırılması,
BaĢarılı ve sürdürülebilir iĢletmelerin kurulması,
GiriĢimcilik kültürünün yaygınlaĢtırılması,
ĠĢ
GeliĢtirme
Merkezlerinin
kurulması
ile
giriĢimciliğin geliĢtirilmesi,
Ġstihdamın artırılması,
Yerel
dinamiklere
dayalı
giriĢimciliğin
desteklenmesi.
KOSGEB GĠRĠġĠMCĠLĠK
DESTEK PROGRAMI
KAPSAMI: GiriĢimcilik Destek Programı 4 alt
programdan oluĢur:
1.
Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimi
2.
ĠĢ GeliĢtirme Merkezi (ĠġGEM) Desteği
3.
Yeni GiriĢimci Desteği
4.
ĠĢ Planı Ödülü
KOSGEB GĠRĠġĠMCĠLĠK
DESTEK PROGRAMI
(UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ)
Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye
çalıĢmasından oluĢan eğitim programını kapsar
(giriĢimcilik özelliklerinin sınanması, iĢ fikri
egzersizleri yapılması ve iĢ planı hazırlanması),

Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimleri KOSGEB veya
diğer kurum ve kuruluĢlar (üniversite, ĠġKUR, meslek
kuruluĢu, belediye v.b.) tarafından düzenlenebilir,

Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler,
kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir,


Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.
KOSGEB GĠRĠġĠMCĠLĠK
DESTEK PROGRAMI
(UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ)
AMACI:
1) Eğitim sonunda katılımcıların KOSGEB
Yeni GiriĢimci Desteği ĠĢ Planı formatını
anlamaları.
2) Katılımcıların; en kısa sürede KOSGEB
Yeni GiriĢimci Desteği ĠĢ Planını
tamamlayarak,kuracakları iĢ için KOSGEB`e
destek baĢvurusunda bulunmalarına
yardımcı olacak bilgilerin verilmesi.
KOSGEB GĠRĠġĠMCĠLĠK
DESTEK PROGRAMI
(YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ)
Bu destekten;
Uygulamalı giriĢimcilik eğitimini tamamlayarak iĢini
kuran giriĢimciler ve
ĠġGEM giriĢimcileri
faydalanabilir.
KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği`ne
giden yol..
Eğitimin tamamlanması
o Sertifika alınması
o Taslak ĠĢ Planının tamamlanması
o Teslimden önce KOSGEB yetkilileri ile gözden
geçirilmesi
o ĠĢletme KuruluĢu
o Sertifika ile birlikte iĢ planın KOSGEB`e resmen
teslim edilmesi.
o Kurula sunum (Uygun görülen iĢ planları )
o Kurul Kararı
o
KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği
HĠBE Esasları
3.000 +15.000+12.000= 30.000
3.000 ĠĢletme KuruluĢu
15.000……Makine, Ekipman, Ofis Mobilya,
Yazılım, Donanım
12.000……ĠĢletme Giderlerinde;Enerji, ĠletiĢim,
Personel (ayda en fazla 1.000 TL)
Ankara Bölgesi için destek oranları:
Kadın GiriĢimci için %70
Erkek GiriĢimci için %60
KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği
KREDĠ Esasları
70.000 TL
Yapılacak yatırımın aĢağıdaki oranlarında kredi
desteği verilmektedir.
Kadın GiriĢimci için %70
Erkek GiriĢimci için %60
Kredi KOSGEB tarafından ödenmektedir.
Banka teminatı Ģartı vardır.
Ġlk 2 yıl ödeme yoktur. Sonraki 2 yılda 8 eĢit taksitte
ödeme yapılacaktır.
Faiz yoktur.
Detaylı bilgi ve diğer destekler için:
www.kosgeb.gov.tr
Destekler bölümünden;
“Yeni Girişimci Desteği Uygulama Esasları”
Dosyasını Okuyunuz.
ArkadaĢınızı Bize Tanıtın
ArkadaĢınızın adı
Medeni Durumu
Nereli
Nerelerde yaĢamıĢ
Eğitimi
ĠĢ tecrübesi, deneyimler, beceriler
Ġlgi alanları, hobileri
ĠĢ fikri
GENEL GĠRĠġĠMCĠLĠK TEMALARI
GĠRĠġĠMCĠ KĠMDĠR?
GiriĢimci pazardaki herhangi bir boĢluğu görerek
değerlendiren, iĢ fikrini hayata geçirerek bu boĢluğu
dolduran kiĢidir.GiriĢimci risk üstlenir, kaynakları bir
araya getirir, ……..
GiriĢimcilik pazardaki fırsatların belirlenmesi ile
baĢlayan, kaynaklar ve girdiler kullanılarak yeni iĢlerin
yaratıldığı, ekonomik fırsatların refaha
dönüĢtürüldüğü dinamik bir süreçtir.
TÜRKĠYE GĠRĠġĠMCĠ BĠR ÜLKE
MĠDĠR?
O GiriĢimcilik kapasitesi
geliĢmiĢ iller
O GiriĢimcilik kapasitesi
O GiriĢimcilik kapasitesi
sektörlerde kalmıĢ iller
O GiriĢimcilik kapasitesi
O GiriĢimcilik kapasitesi
çeĢitlenmiĢ ve
hızla geliĢen iller
yüksek ama sınırlı
geliĢen iller
sınırlı geliĢen iller
ĠġLETMELERĠN BAġARI
ORANLARI
Dünyada yeni kurulan iĢyerlerinin
ilk 5 yıl içinde ayakta kalma oranı
yaklaĢık %40‟ dır.
ĠġLETMELERĠN BAġARI
ORANLARI
Türkiye‟de ilk 5 yıl sonunda
iĢletmelerin ayakta kalma oranı
yaklaĢık % 30‟ dur.
 ĠĢyerlerinin ölçeği küçüldükçe
kapanma oranları hem dünyada
hem de Türkiye‟de artmaktadır.

GĠRĠġĠMCĠLĠK VE Ġġ FĠKRĠ
GELĠġTĠRME
Neden Buradasınız?
5N 1K






Ne yapmak istiyorsunuz?
Niçin yapmak istiyorsunuz?
Ne zaman yapacaksınız?
Nerede yapacaksınız?
Nasıl yapacaksınız?
Kim ile yapacaksınız?
GĠRĠġĠMCĠLĠK VE Ġġ FĠKRĠ
GELĠġTĠRME
Bugün;



Özgüvenimizi ölçeceğiz,
GiriĢimci miyiz sorusunu
yanıtlayacağız,
ĠĢ fikri nedir
öğreneceğiz,
GĠRĠġĠMCĠLĠK VE Ġġ FĠKRĠ
GELĠġTĠRME
Hayatımızı Planlamak;
 Nasıl bir hayatımın olmasını istiyorum ve bu hayatı
nasıl gerçekleĢtirebilirim?
 Plan için atılacak ilk adım, bir amacın
belirlenmesidir.
 Ve plan uygulamaya konur
 Bir insanın arzu ettiği geleceğe ulaĢabileceği
kararları alabilmesi için önce ne istediğini bilmesi
gerekir.
 Daha sonra amacı gerçekleĢtirmek için hangi yolun
izleneceğine karar verilir
 Unutmayalım ki; Planlı insanlar %95 baĢarılıdır
GĠRĠġĠMCĠLĠK VE Ġġ FĠKRĠ
GELĠġTĠRME
Kendimizi tanıyalım;
 Kendinizi sevmeniz, kendinizle barıĢık olmanız
kendi değerinizin farkında olmanız size güç verir,
 Sizi motive eden net ve kesin hedeflerinizin olması
size güç verir,
 GeçmiĢteki hatalarınıza tecrübe ve eğitim gözüyle
bakmanız size güç verir.
 Kendimizi, kendimizle ya da rakiplerimizle
kıyaslamak yerine geçmiĢteki kendimizle kıyaslarsak
kendimizi daha güçlü hissederiz.
GĠRĠġĠMCĠLĠK VE Ġġ FĠKRĠ
GELĠġTĠRME
Neyi iyi yaparım;
Yeteneklerinizi gözden geçirin ve
bir listesini yapın.
 Hiçbir yeteneğinizi atlamayın…
 Geleceğinizi yeteneklerinizle gerçekleĢtireceksiniz…

GĠRĠġĠMCĠLĠK VE Ġġ FĠKRĠ
GELĠġTĠRME
Gelecek hayalleriniz;
 ġimdi baĢka bir zamana gitme
zamanıdır. Arkanıza yaslanın ve
gözlerinizi kapatın ve derin bir
nefes alıp rahatlayın. Bulunduğunuz
yeri ve bu odayı bırakın, geleceğe
gelin. Kendinizi olmak istediğiniz
ortamda dururken hayal
edin.Etrafınıza bakın ve nasıl bir yer
olduğunu keĢfetmeye çalıĢın.
 Unutmayın ki;
 Hayalleriniz yeteneklerinizle
gerçek olur
ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK
KiĢilik Yapınız;



En hoĢlandığınız ve beğendiğiniz özelliğinizi nasıl iĢe
dönüĢtürebilirsiniz?
Kendi iĢinizi kurmayı düĢündüren Ģey bağımsız
olmaktır.
ġu andaki durumunuz da yeteneklerinizi ve
deneyimlerinizi birleĢtirip bunları uygun bir iĢe
dönüĢtürmenin yolu var mı?
ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK
Yapmaktan hoĢlandığınız faaliyetler;


Zamanınızı en iyi değerlendirdiğiniz, yaparken
hoĢlandığınız faaliyetler nelerdir ?
Çocukluk ve gençlik yıllarınızdaki faaliyet ve hobileriniz
nelerdir ?
ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK
Güçlü ve Zayıf
Yanlarınız;


KiĢiliğinizin Güçlü ve Zayıf
yanlarını içeren listesini
yaptıktan sonra zayıf
yanlarınızın da pozitif
nitelikler olabileceğini
düĢünün.
Geleceğinizi planlarken bazı
zayıf yanlarınızın olduğunu,
bunların hesaba katılması,
belki de tedbir alınması
gerektiğini unutmayın.
ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK



Hepimizin içinde bir giriĢimcilik ve kendi
iĢimizi kuracak becerileri var.
Yıllardır ne kadar çok bilgi biriktirdiğimizi
çok kolay unutuyoruz.
Eğer evinizi idare etmek, aile faaliyetlerini
organize etmek, aile bütçesini yönetmek
gibi iĢleri yapıyorsanız zaten hepiniz birer
giriĢimci ve zaman yönetimi uzmanısınız
demektir
ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK
Size yardımcı
olabilecek kiĢiler;






Kendi iĢinize baĢlarken kaç
kiĢiyi tanıdığınız çok
faydalıdır.
Eski patronlar,
Eski iĢ arkadaĢları,
Aile fertleri,
ArkadaĢlar,
Tanıdıkların listesini yapınız,
bu isimler yeni iĢinize
baĢlarken size yardımcı
olabilirler.
ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK
Vizyonunuz ne?





Vizyon gelecekte olmak istediğimiz
yer demektir.
Vizyon rüyalarımızı gerçekleĢtirme
iĢidir.
BaĢarılı olan insanlar vizyon sahibi
olan insanlardır
UlaĢmak için çalıĢılmayan vizyon
faydası olmayan bir hayaldir
Dolayısı ile ne istediğimizi biliyor
muyuz ?
ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK
Niçin yeni bir iĢ kurmak
istiyorum?


Eğer daha basit bir hayat
istiyorsanız BURADA DURUN, çünkü
kendi iĢinizi yapmak daha kolaya
sahip olmak demek değildir.
Diğer taraftan eğer bir farklılık
yaratmak, meydan okumak,
beraberinde korkunç bir çalıĢma
temposu istiyorsanız o halde
ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK
Ücretli ÇalıĢanlar neden iĢ
kurmak istiyor?
 Hayalleri (%23)
 Bağımsızlık (%23)
 KarĢılık alamama (%15)
 Yetki kısıtlaması (%7)
 Daha ileri gidemeyecek olma
(%6)
 Sektörde daha iyi bir firmanın
bulunmaması (%4)
 Kendisinin daha baĢarılı
olacağına inanma (%4)
ĠġLETME SAHĠBĠ VE ÜCRETLĠ ÇALIġANIN
KARġILAġTIRILMASI
ĠĢletme Sahibi - Avantajlar
 Ġzlemek yerine liderlik
yapmak
 Fikirlerini uygulama Ģansı
 Yaratıcılığa açık olması
 Yüksek kazanç beklentisi
 Bağımsız çalıĢmak
 ĠĢ ortamını kontrol altında
 tutmak
 Emirler verebilmek
ĠġLETME SAHĠBĠ VE ÜCRETLĠ ÇALIġANIN
KARġILAġTIRILMASI
Ücretli ÇalıĢan - Avantajlar
 BelirlenmiĢ, sınırlı
 sorumluluklar
 Düzenli gelir
 Düzenli ve belirli çalıĢma
 saatleri
 Daha belirli bir gelecek
 Az risk
 Sınırlı kontrol görevi
ĠġLETME SAHĠBĠ VE ÜCRETLĠ ÇALIġANIN
KARġILAġTIRILMASI
ĠĢletme Sahibi – Dezavantajlar
 Uzun çalıĢma saatleri
 GeniĢ sorumluluklar
 Risk almak
 Gelir düzensizliği
 Finansmanla uğraĢma zorunluluğu
 Sürekli öğrenme gereği
 ĠĢleri delege edememe
 Ġdari ve bürokratik iĢler
 BaĢarının çalıĢanlara da bağlı
olması
ĠġLETME SAHĠBĠ VE ÜCRETLĠ ÇALIġANIN
KARġILAġTIRILMASI
Ücretli ÇalıĢan- Dezavantajlar
 Emirleri uygulama zorunluluğu
 Yeteneklerin kolayca anlaĢılmaması
 Sabit ücret
 Sınırlı sorumluluk/sınırlı yetki
 Yeni fikirleri kolaylıkla uygulayamama
 ĠĢverene bağımlılık
GĠRĠġĠMCĠNĠN KORKULARI VE RĠSKLERĠ











Yalnızlık
Stres
Güvensizlik
Ekonomik kriz
Hayır diyememe
Nakit akıĢında aksama
Zaman darlığı
Hızlı büyüme
Tedarikçilerle uğraĢma
MüĢteri bulamama
Aile huzurunun bozulması
GĠRĠġĠMCĠLĠK HAKKINDA MĠTLER






Girişimci doğulur, sonradan olunmaz
Her insan yeni bir iş kurabilir
Girişimciler kumarbazdır
Sermaye en önemli girdidir
Okulda başarılı olanlar, başarılı girişimci
olurlar
Girişimciler genç ve enerjik olmalıdır
ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK
GĠRĠġĠMCĠ KĠMDĠR?
Bir gereksinimi teĢhis
ederek iĢ fikrine
dönüĢtüren ve gerekli
riskleri üstlenerek ticari
iĢletme kuran kiĢi ve
kiĢilerdir.
ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK
BaĢarılı bir giriĢimci;
- Uygun kiĢisel
özellikler,
- Beceri ve deneyimler,
- Kaynaklara
- ĠĢ fikrine
sahip olmalıdır.
ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK
1) KiĢisel özellikler;
 Organizasyon yeteneği
 DıĢadönüklük
 Risk almaya yatkınlık
 Kararlılık
 Vizyonerlik
 Takım ruhuna yatkınlık
 Liderlik
 Esneklik
ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK
KiĢisel özellikler;
- Yaptığı hatalardan ders çıkarma
- Meraklı olma
- Ġnsanlarla kolay iletiĢim kurma
- Sorunları fırsat olarak görebilme
- Olaylara geniĢ açıdan bakabilme
- Kolay vazgeçmeme
ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK
2) Beceri ve deneyimler;
Teknik/iĢlevsel bilgiler
- Yönetim bilgileri
- Planlama bilgileri
- Finansman vb.
konularda beceri ve deneyim sahibi
olmak.
-
ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK
Teknik ve ĠĢlevsel Bilgiler
 Ürün/Hizmet Tasarımı
 Makine-Ekipman Ġhtiyacı
 Malzeme Yönetimi
 Proje Planlama ve
 Kontrol
 Pazarlama
 SatıĢ
 Personel Yönetimi
 Ġdari ĠĢler
 Finansman Yönetimi
ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK
Planlama Bilgileri
 ĠĢ hacminin tahmin edilmesi
 Fırsatların/olası sorunların belirlenmesi
 ĠĢin geliĢme eğiliminin tahmin edilmesi
 ĠĢin genel stratejisinin belirlenmesi
 Hedeflerin belirlenmesi
 GerçekleĢen sonuçların izlenmesi
 Planlanan ile gerçekleĢenlerin
 karĢılaĢtırılması
 Planlanan gelir-gider ile gerçekleĢen
 gelir-giderin karĢılaĢtırılması
ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK
Kaynaklar;
- Zaman
- Yer
- Para
- Hammadde
- Alet, donanım
- Pazar
- Çevre
ĠÇĠNĠZDEKĠ GĠRĠġĠMCĠYĠ BULMAK
Ġġ FĠKRĠ
Kendi iĢini kurma motivasyonuna sahip giriĢimci için
baĢarının ilk koĢulu baĢarı potansiyeli yüksek bir iĢ
fikrine sahip olmaktır.

DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK
ĠĢ Kurma Süreci: ĠĢ Fikri Belirleme
 ĠĢ fikirleri 2 temel kaynaktan ortaya çıkar:
 GeçmiĢ deneyim, bilgi ve beceriler
 Piyasadaki fırsatlar
DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK
ĠĢ Kurma Süreci: ĠĢ Fikri Belirleme
 ĠĢ ve eğitim geçmiĢi, bulunacak iĢ fikirlerini
sınırlandırmaz
DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK
ĠĢ Kurma Süreci: ĠĢ Fikri
Belirleme
Ġnsanların hayatını nasıl daha
kolaylaĢtırabilirim?
 Daha basit
 Daha iyi,
 Daha hızlı
 Daha ucuz
DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK
ĠĢ Kurma Süreci: ĠĢ Fikri
Belirleme
 Türkiye‟de Ģu dönemde keĢfedilmiĢ
ve uygulanan yaklaĢık 4.500
civarında iĢ fikri vardır.
 GeliĢmiĢ ülkelerde bu sayı 25.000
civarında…
DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK
Girişimciliğin temel kuralı, resmin bütününü
görebilmektir.
DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK
Ġyi bir iĢ fikri nedir?
 ĠĢ, bir fikri satılabilir ürün veya hizmete
dönüĢtürmektir. Sadece bir fikre sahip olmak yeterli
değildir, fikirlerin uygulamaya konulması gerekir.
 ĠĢ yapmayı seviyorsunuz
 ĠĢ yapma beceriniz var
 Ġnsanların ihtiyacı olan bir ürün/hizmet sunmak
istiyorsunuz
 ĠĢ için doğru insanları tanıyorsunuz
 Ürün/hizmetiniz piyasada olanlardan farklı
 Ürün/hizmetinize ihtiyacı olan yeterince müĢteri var
 Potansiyel müĢterilerinizi biliyorsunuz
DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK
ĠĢ fikrini seçmek;
 Bildiğim ve yapabileceğim iĢler neler olabilir
?...
ĠĢ fikrini elemek;
En uygun iĢ fikrini bulmak için aĢağıdaki
yöntemler kullanılabilinir:
 Fikirleri tarafsız olarak değerlendirmek.
 Riski hesaplamak
 Yapılabilir olmayan fikirleri elemek.
 Gerçeklerden uzaklaĢmamak,

DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK
ĠĢ fikrinin elenmesi;
 Pek çok iĢ fikri geliĢtirebilirsiniz
ancak karar vermeyi kolaylaĢtırmak
için en güçlü olduğuna inandığınız
üçünü seçiniz…
DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK






Ürün yada hizmeti tanımlayın ?
Ürün yada hizmetin en önemli özelliğini
tanımlayın ?
Ürün yada hizmetinizin farkı ne ?
Potansiyel müĢteriniz kim ?
Pazarın büyüklüğü ne kadar ?
Ürün yada hizmeti hangi fiyattan
satacaksınız ?
DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK






Bu iĢi nerede yapacaksınız ?
Size kimler yardımcı olabilir ?
ĠĢe baĢlamak içim ne kadar paraya
ihtiyacınız var ?
ĠĢe baĢlamak için ne kadar paranız var ?
Bu iĢin ne riski var ?
Bu iĢi yaparken beceri, bilgi, ekipman
gerekiyor mu?
DOĞRU Ġġ FĠKĠRĠNĠ SEÇMEK
Avantaj ve
dezavantajları;
 Seçtiğiniz 3 iĢ
fikrinden her birinin
avantaj ve
dezavantajları
belirlenmelidir.
DOĞRU Ġġ FĠKRĠ SEÇMEK
Fikir değerlendirme;
 Bir iĢ fikrini yargılamak için
en uygun yol ona farklı
açılardan bakarak not
vermektir.

Kararınızı Verin ve
Harekete Geçin!!!
DOĞRU Ġġ FĠKRĠNĠ SEÇMEK
Ġyi bir iĢ fikri nasıl bulunur?
 Nereden bakılarak fikir edinilir?
 Ne anlama gelir?
 Neyle baĢlamalı?
 YaĢam kalitemi iyileĢtirecek 3 ürün yada
hizmet ne olabilir ?
 ĠĢ hayatımı kolaylaĢtıracak 3 ürün yada
hizmet ne olabilir ?
DOĞRU Ġġ FĠKRĠNĠ SEÇMEK
FĠKĠR ARAġTIRMA









Masa baĢı araĢtırma
– Yayınlar (Dergi, gazete, kitap)
– Internet
Saha araĢtırması
– Gözlem (Sokakta, dinleyerek, TV, reklamlar v.s.)
– Dernek ve kurumlar (KOSGEB, Ticaret ve Sanayi
Odaları, Ġhracatçı Birlikleri, meslek odaları,
ĠĢadamları
/ GiriĢimci Dernekleri
– Anket – Yüz yüze görüĢmeler
DOĞRU Ġġ FĠKRĠNĠ SEÇMEK
Yeni bir fikir yaratma yöntemleri
 Eğitim – Deneyim – Beceriler
 Gözlem
 Beyin fırtınası
 Fikirler Haritası
 Sorun çözme – Ġhtiyaç giderme
 Yatay düĢünme
 SWOT
DOĞRU Ġġ FĠKRĠNĠ SEÇMEK
Ġġ FĠKRĠNĠZĠ SINAMA











Yapılabilirlik çalıĢması
– Pazar araĢtırması
– BaĢlangıç maliyetleri,
– ĠĢletme maliyetleri,
– SatıĢ tahminleri,
– Kârlılık
• Güvendiğiniz kiĢiler
– Konuyla ilgili
– Konuyla ilgisiz (farklı bakıĢ açısı)
• GZOT Analizi
• Farkınız ne?
DOĞRU Ġġ FĠKRĠNĠ SEÇMEK
ĠĢ Kurma Sürecinden Önce Yanıt Aranması Gereken
Sorular






Bu ürün/hizmeti kimler ve neden talep eder?
Sunulmak istenen ürün/hizmeti yeterince tarif
edebiliyor musunuz?
Bu iĢ için gerekli olan temel yetenekler nelerdir?
Benzer ürün/hizmeti sunan potansiyel rakipler kim?
Ürün/hizmet için arzdan fazla talep var mı?
Bu yeni ürün/hizmet için talep yaratılabilir mi?
DOĞRU Ġġ FĠKRĠNĠ SEÇMEK
ĠĢ Kurma Sürecinden Önce Yanıt Aranması Gereken
Sorular





Ürün/hizmetin temel baĢarı kriteri nedir? (Bilgi,
sermaye,makine, v.b)
ĠĢin gerektirdiği çaba / kiĢisel katkılar giriĢimcinin
özelliklerine uygun mu?
Ne tür bir hukuki yapı tercih edilmeli? Bireysel mi,
ortak bir giriĢim mi ?
Mevcut bir iĢletme mi devir alınmalı, yoksa yeniden
bir iĢletmemi kurmalı?
ĠĢ kurmak için uygun zaman ve uygun yer
tanımlandı mı?
DOĞRU Ġġ FĠKRĠNĠ SEÇMEK
Sonuç olarak, iyi bir iĢ fikri;
- Ġnsanların satın almak isteyecekleri ve
- ĠĢletmenin sahibi olarak giriĢimcinin bilgi ve
deneyim sahibi olduğu bir mal ve hizmeti
sunmayı hedeflemelidir.
DOĞRU Ġġ FĠKRĠNĠ SEÇMEK
Akılda Tutulması Gerekenler
1. ĠĢ fikrinizin tamamen orijinal veya yeni bir fikir
olması gerekmiyor.
2. Diğer iĢletmeler tarafından zaten yapılan iĢlerin
aynısını ortaya koymak akıllıca bir yaklaĢım değildir.
3. Ġdeal ürün veya hizmet diğerlerinde olmayan bir
özellik veya faydayı ortaya koyandır.
4. Sevdiğiniz bir iĢ olmalı!
67
67
Ġġ PLANI
YÖN;
 Nereye gideceğini bilmeyen
yelkene hiçbir rüzgar
yardım edemez!
VĠZYON;
 Vizyon, bir iĢletmenin
gelecekte nerde olması
istendiğine dair fikrin
oluĢturulmasıdır.
İŞ PLANI
Ġġ PLANI NEDĠR VE HANGĠ
BÖLÜMLERDEN OLUġUR?
İŞ PLANI




Mevcut durumu, ortaya çıkacak ihtiyaçları ve
ulaĢılacak sonuçları gösterir.
Projenin hayata geçirilmesi ile ilgili tüm unsurların
detaylarıyla planlandığı ve gerçekleĢtirmeye hazır
hale getirildiği çalıĢmadır.
TamamlanmıĢ bir iĢ planı, giriĢimcinin rehberi ve yol
haritasıdır.
Aynı zamanda, finans / kredi sağlayıcılar,
yatırımcılar ve potansiyel ortaklara iĢin anlatılması
için kullanılacak en geçerli ve gerçekçi belgedir.
Ġġ PLANI
Neden iĢ planı yazmamız gerekir?
 Önemli bir mali ve kiĢisel riske girmeden
önce, düĢünülen ticari giriĢimin buna değip
değmeyeceğine karar vermek için.
 Amaçları belirlemede yönlendirici olması.
 Ortak olmak isteyen yatırımcıların ilgisini
çekmede ve mali destek bulmada etkili
olması.
 ÇalıĢanlara, ortaklara hatta aile bireylerine
yapılacak iĢi anlatma ve inandırma amaçlı
kullanılabilmesi.

Ġġ PLANI
MĠSYON;
 Misyon, bir iĢletmenin kısaca amacını açıklar
Amaç: Neden bu iĢletme var?
Strateji ve Kapsam: Hangi iĢ ve nasıl?
Değerler: ĠĢletme neye inanıyor?
Standart ve normlar: Hangi kurallar geçerli olacak?
Ġġ PLANI
VĠZYON;
 Vizyon, bir iĢletmenin gelecekte olmak istediği
yerdir.
Her iĢletmenin bir vizyonu olmalıdır.
Ġġ PLANI
1. Ne iĢ yapacaksınız ?
2. Hedef pazarınız kim ?
3. Hangi ürünü / hizmeti
sunacaksınız?
4. Ürün/hizmetinizin pazardaki
rakiplerinizden
farkı ne olacak?
5. Rakibiniz kim/kimler?
6. Hangi tedarikçileri kullanacaksınız?
7. Hangi yasal Ģirket tipi size uygun?
8. ġirketinizi nerede kuracaksınız?
9. Ekip/ÇalıĢan ihtiyacınız ne olacak?
10. Bu iĢ karlı olacak mı?
Ġġ PLANI (MüĢteriler, Pazar ve
Ürünler)
1. Ne iĢ yapacaksınız?
Dükkanda Evde Lokantada
2. Hedef pazarınız kim?
Ne tip müĢterileri hedefleyeceksiniz?
3. Hangi ürünü / hizmeti sunacaksınız?
Ürünlerinizi kendiniz mi üreteceksiniz, dıĢarıdan mı
tedarik edeceksiniz?
MüĢteriye hangi hizmetleri sunacaksınız?
Ġġ PLANI (Rekabet ve Tedarikçiler)
4. Ürün/hizmetinizin
rakiplerinden farkı ne olacak?
MüĢteriler neden sizi tercih edecek
5. Rakipleriniz kimler?
ġu anda ve gelecekte size ne tür
tehlike oluĢturuyorlar?
6. Hangi tedarikçileri
kullanacaksınız?
Hangi ürün/hizmetleri kimlerden
alabilirsiniz
ve seçiminizi hangi kriterlere göre
yapacaksınız?
Ġġ PLANI (ġirket ve Yer)





7. Hangi yasal iĢletme tipi
size uygun?
ġahıs iĢletmesi mi,
kuracaksınız yoksa limited
Ģirket mi ?
8. ĠĢletmenizi nerede
kuracaksınız?
Kira sözleĢmesinde neleri göz
önünde bulundurmalısınız?
ĠĢ yeri seçiminde hangi
kriterleri dikkate almalısınız?
Ġġ PLANI (insan Gücü ve Kâr)
9. Ekip / çalıĢan ihtiyacınız
ne olacak?
Sizden baĢka çalıĢana ihtiyaç
duyacak mısınız? Ne tür
yetenekte kiĢilere ihtiyacınız
olacak?
Kaç YTL maaĢ ödemeniz
gerekecek?
10. Bu iĢ kârlı olacak mı?
Önümüzdeki bir yıl için kar-zarar
tablosunu da içeren mali
bütçeleme yapmalısınız.
Ġġ PLANI
ĠĢ Planının bölümleri






GiriĢimcinin Tanıtımı
ĠĢin Temel Nitelikleri
ĠĢletmenin Uygulayacağı Pazarlama Planı
Temel Üretim ve Hizmet Süreçleri
Örgütlenme ve Yönetim Süreçleri
ĠĢletmenin Finansman Yapısının AraĢtırılması ve
Tahmini Finansal Tabloların Hazırlanması
Ġġ PLANI
1. BÖLÜM
Bu bölüm 1-2 sayfa olmalı ve okuyan kiĢiye genel
bilgiler vermelidir.
Okuyanları diğer detaylara özendirici Ģekilde
yazılmalı..
DĠKKAT
 •GiriĢimci -KiĢisel bilgiler, iĢ deneyimi, bilgi ve
beceriler, eğitim durumu, iĢ fikrini seçme
nedenleri ĠĢletmenin faaliyet konusu-AĢırı detay yok, sade
ve net ifadeler
 Genel olarak iĢ kurma süreci planı

Ġġ PLANI
GĠRĠġĠMCĠYE / ORTAKLARINA VE ĠġLETMEYE
ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
2.3 ĠĢ Fikri ve Seçme Nedeni
İş fikriniz nedir? Neden seçtiniz? Çok iyi bilmek, piyasada
var olan boşluk,
2.4 ĠĢletmenin Hukuki Statüsü ve Seçim Nedeni
İşiniz neyi gerektiriyor, ortağı var mı?
2.5 ĠĢletmenin Misyonu
Kalite, devamlılık, değerler, büyüme…
2.6 ĠĢletmenin Vizyonu
Gelecekte nerede olmayı planlıyorsunuz?
2.7 Kısa Vadeli Hedefleri
İşletmenin geleceği, vizyona giden yolun basamakları
2.8 Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri
Kısa vadeli hedeflerin birleşmesi
Ġġ PLANI
3. Bölüm-PAZAR
ĠĢ fikrinin içinde bulunduğu sektör/alt sektörler
hangileridir ve özellikleri nelerdir?
 ĠĢle ilgili girdi ve iĢgücü piyasalarının temel
özellikleri
 Seçilen sunum bölgesi (hedef pazar) ve bölge
içinde seçilen hedef müĢteri kitlesinin
tanımlanması (özellikleri)
 Hedef bölgedeki rakipler ve özellikleri (rakip
analizi)
 Ürün ya da hizmetler müĢterilere nasıl tanıtılacak?
Hangi unsurlar ön planda tutulacak?
Ġġ PLANI
3. Bölüm-PAZAR

SatıĢ ve pazarlama için temel hedefler
– 1., 2. ve 3. yıl için hedeflenen bölge
– Hedeflenen müĢteri grubunun tanımı, büyüklüğü ve
harcama özellikleri
• Rekabet durumu, ana rakipler
– Rakiplerin güçlü ve zayıf yanları
– GiriĢimcinin rakipler karĢısındaki güçlü ve zayıf yanları
– GiriĢimcinin zayıf yanları için planlanan tedbirler
• Tahmini SatıĢ Planı
– Ġlk yıl için tahmini satıĢ planı (aylık bazda, miktar
olarak)*
– SatıĢta yıl içindeki dönemsel değiĢimleri etkileyecek
faktörler
– Ġlk yıldan sonraki satıĢ tahminleri (satıĢlarda nasıl bir
değiĢim olacak? Neden? Nasıl?)
Ġġ PLANI
ĠLK YIL ĠÇĠN SATIġ PLANI
ÜRÜN
/
HĠZME
T
AYLAR (ADAM-SAAT/ADET??)
1 2
3
4
5
6
7
84
84
8
9
10
TOP
LA
M
1
1
12
Ġġ PLANI
Ürün ya da Hizmetlerinizin SatıĢ Fiyatı
Ürün/hiz
met
Birim
maliyet
Kâr
SatıĢ
Fiyatı
Ürün ya da hizmetlerinizin satıĢ fiyatını nasıl / neye
göre belirleyeceksiniz?
85
85
Ġġ PLANI
Dağıtım - Ürün ve hizmetlerinizi hedef kitleye
ulaĢtırma metotları (hedef kitleye nasıl
ulaĢacaksınız?)
– ĠĢletme yeri hangi özelliklere sahip olmalı?
– müĢterilere ulaĢmak için kullanacağınız dağıtım/iletiĢim
kanalları
– Dağıtım/iletiĢim kanallarında yer alacak aracılar ve
özellikleri?
– Ürünlerin dağıtımında gerekli olan araçlar ve sistemler
• Tanıtım - Ürün ve hizmetlerinizi hedef kitleye nasıl
tanıtacaksınız?
– Planladığınız reklam – tanıtım çalıĢmaları
– Öncelikle ulaĢmak istediğiniz müĢteri grubu
– Reklam ve tanıtım çalıĢmalarına ayıracağınız bütçe
– Bu çalıĢmalar satıĢları nasıl etkileyecek?
• Pazardaki eğilimler, olası fırsatlar ve tehditler

Ġġ PLANI
Yapacağınız Pazarlama ÇalıĢmalarının
Aktivite Planı
Pazarlama
aktiviteleri /
Zaman
Hedef Kitle
1
2
3
4
5
87
87
Ayrılacak
bütçe
Ġġ PLANI
Üretim iĢ akıĢı ve üretim planlaması
– ĠĢ akıĢ Ģeması
– Alternatif metotlar ve sizin tercih ettiğiniz metot – bunu
seçme nedeniniz
• Aylık üretim planı
ÜRÜN
/HĠZ
MET
AYLAR
1
2 3
4
5
6
7
88
88
8
9
10
11
12
Ġġ PLANI
Üretim için gerekli makine ve ekipmanlar
Makine ve ekipman seçimini belirleyen
özellikler
Makine
–
ekipma
n
Adet
Marka
model
89
89
Fiyat
Ödeme
planı
Ġġ PLANI
Üretimi Ġçin Gerekli Hammadde ve Diğer Girdiler
– Birim ürün için kullanılması gereken hammadde ve
girdi miktarları
-Hammadde ve Diğer Malzemeler Temin KoĢulları
Hammadde Satıcı
/ malzeme
firma
Birim
Fiyat
Açıklama
Ödeme koĢulları, teslimat süresi, teslimat miktarı, nakliye koĢulları
Hammadde ve Diğer Malzemeler Temin Planı (aylık)
90
90
Ġġ PLANI
Üretimi için gerekli iĢgücü
– Her bir iĢ grubu için kaç kiĢi gerekiyor, özellikleri
ne olmalı?
– Nasıl temin edilecek?
ĠĢgücü maliyeti (brüt ücret) ne olacak?
– Bu rakamlar neye göre belirlendi?
Ġġ PLANI
Üretimi için gerekli iĢyeri özellikleri
ĠĢyerinde gerekli tesisat ve donanım
o
o
o
o
o
o
Elektrik tesisatı
Su tesisatı
Isınma tesisatı
Aydınlatma tesisatı
Telefon/Fax/Bilgisayar Sistemi
Ofis donanımı
Ġġ PLANI
Örgütlenme ve yönetim







Üretim dıĢındaki temel süreçler nasıl yürütülecek?
(Ġdari iĢler, satın alma, pazarlama, satıĢ, vb)
– Her biri için kaç kiĢi gerekiyor, özellikleri ne
olmalı?
– Nasıl temin edilecek?
– Brüt ücretler ve diğer ödemeler (komisyon, prim
vb)
• Organizasyon Yapısı ve görev dağılımı
• Yönetim kadrolarının görevleri, yetkileri ve
sorumlulukları?
Ġġ PLANI
FĠNANS
KuruluĢ aĢamasında gerekli yatırım ve iĢletme
sermayesi ihtiyacı
– BaĢlangıç Yatırım Sermayesi Ġhtiyacı
– ĠĢletme Giderleri Ġhtiyacı
– ĠĢletme Sermayesi
– Toplam yatırım ihtiyacı = sabit yatırım ihtiyacı +
iĢletme sermayesi
Ġġ PLANI
95
95
Ġġ PLANI
FĠNANS
Giderler
KDV H
KDV D
ĠĢletme KuruluĢ
Giderleri Toplam
DemirbaĢlar
Toplam
Abonelikler,
Tadilat vb. Toplam
Genel Toplam
96
Ġthalat, gümrükleme giderleri, taĢıma ve96sigorta masrafları ve montaj giderleri
Ġġ PLANI (insan Gücü ve Kâr)
FĠNANSAL TAHMĠNLER
- Nakit akıĢı (Nakit Projeksiyonları)
– Üretim / SatıĢ Hedefleri
– Kârlılık Hesabı
– Kara geçiĢ (BaĢa BaĢ Noktası)
– Finansal Kaynaklar
– Öz kaynak ve Diğer Kaynaklardan
Sağlanacak Finansman
Ġġ PLANI










ĠĢ planınızı kendiniz yazın,
Planı olabildiğince kısa tutun,
Hedef pazarı belirleyin,
Önemli riskleri aydınlatın,
Güçlü noktalarınızı vurgulayın,
Tahminlerde gerçekçi olun, abartmalardan kaçının.
Planda ortaya koymak istediğiniz anahtar
noktaların taslağını hazırlayın,
Planı düzgün bir Ģekilde organize edin ve bütün
haline getirin,
Planın yazımında üçüncü Ģahıs dili kullanın,
Gereğinden fazla / az ayrıntıdan kaçının.
PAZARLAMA PLANI (PAZAR)
PAZARLAMA NEDĠR?
-Pazarlama ürünün müĢteriye
ulaĢtırılmasıdır.
- Pazarlama değiĢ-tokuĢ aracılığı ile ihtiyaç
ve taleplerin karĢılanmasıdır.
- Pazarlama, iĢletme faaliyetlerinin baĢarılı
bir Ģekilde yürütülmesinde doğrudan etki
eden yönetim fonksiyonudur.
- Pazarlama değiĢ-tokuĢ ile müĢteriye
sürekli yarar sağlanmasıdır.
PAZARLAMA PLANI (PAZAR)
PAZAR NERESĠDĠR?


Ürün ya da hizmetin el
değiĢtirdiği her yer
Mağaza, hal, manav,
restoran, banka, ev,
internet ortamı, okul,
sokak…
PAZARLAMA PLANI (PAZAR)
HEDEF PAZAR
Toplam nüfus
Satınalma gücü olan
Satınalma isteği olan
Ulaşabileceğimiz
grup
101
Müşterilerimiz
101
PAZARLAMA PLANI (PAZAR)
PAZARIN ÖZELLĠKLERĠ
 Potansiyel müĢteri özellikleri
 Pazarın büyüklüğü
 Satın alma gücü
 Rakipler (ürünler ve firmalar)
belirlendikten sonra hedefler konulmalı
ve pazarlama ve üretim faaliyetleri
baĢlamalıdır.
PAZARLAMA PLANI (PAZAR)
PAZAR ARAġTIRMASI
• Gözlem,
• Sözlü veya yazılı anketler,
• Hazır araĢtırmaların
incelenmesi,
• Masa baĢında veya
pazardaki üretici, satıcı
gibi firmalar ile yüz yüze
yapılan görüĢmeler ile
yapılır.
PAZARLAMA PLANI (PAZAR)
PAZAR ARAġTIRMASI
Ġhtiyacı bilmek
Ġhtiyacı üretmek
SatıĢ
104
104
PAZARLAMA PLANI (PAZAR)
POTANSĠYEL MÜġTERĠM KĠM?
• Kimler?
• Kaç yaĢındalar?
• YaĢ, cinsiyet, gelir, iĢ?
• Ġhtiyaç duydukları miktar?
• Neye ihtiyaçları var?
• Nasıl ödeyecekler?
• Hayat stilleri, sosyal sınıfları, kiĢilikleri?
• Nasıl alıĢveriĢ yapıyorlar?
• Sağlayacakları fayda, fırsat, kullanım?
• Nerede yaĢıyorlar?
• Ġhtiyacı nerede karĢılıyorlar?
PAZARLAMA PLANI (PAZAR)
Detaylı Pazar AraĢtırması Ġçin:
 Bilgi kaynakları
 – Ana kaynaklar (MüĢteri – Tedarikçi –
Rakip)
 – Tali kaynaklar (T/S/M Odaları, esnaf,
banka, dernekler,
 danıĢmanlar, üniversiteler, gazete,
internet..)
PAZARLAMA PLANI (PAZAR)
– Ne
(Ürün)
– Nasıl
(Tanıtım)
– Kime
(MüĢteri)
– Nerede
(Yer)
– Kaça
(Fiyat)
107
107
PAZARLAMA PLANI (PAZAR)
Doğru sonuca ulaşmak için;
* Doğru soruları sorun.
* Soruları doğru sorun.
108
108
PAZARLAMA PLANI (PAZAR)
PAZARI BÖLMEK
Bütün tüketicilere ulaĢamazsınız????
Alıcıları benzer özellikleri taĢıyan küçük gruplara
bölmek kaynaklarınızı verimli kullanmanızı sağlar.
- YaĢa, cinsiyete, gelire göre…
- Coğrafi özelliklere göre…
- Sosyal sınıf, kiĢilik özelliklerine göre…
- Hayat tarzına göre…
- …..
- …..
PAZARLAMA PLANI (PAZARLAMA
STRATEJĠSĠ)
1. Çevremiz
• Ekonomik koĢullar, pazarın büyümesi, yeni eğilimler,
kanunlar,vergiler…
• ĠĢ dünyası,tedarikçiler, sanayi…
• Pazar ve rekabet….
2. Biz
• Ġnsan ve mali kaynaklar
• KiĢisel, sosyal konumumuz
• Diğer kiĢisel noktalar
• Teknik bilgimiz, kiĢisel tecrübe ve yeteneklerimiz
PAZARLAMA PLANI (PAZARLAMA
STRATEJĠSĠ)
Rakiplerimizi tanıyor muyuz?
 Rakiplerimiz kimler?
 Ne yapıyorlar, hedefleri ve amaçları neler?
 Rakiplerin güçlü ve zayıf yanları neler?
 Hangi zayıflıkları onları savunmasız kılıyor?
 Ġlerde ne değiĢiklikler yapabilirler?
PAZARLAMA PLANI (PAZARLAMA
STRATEJĠSĠ)
Rakiplerimizi tanıyor muyuz?
 Rakiplerimiz kimler?
 Ne yapıyorlar, hedefleri ve amaçları neler?
 Rakiplerin güçlü ve zayıf yanları neler?
 Hangi zayıflıkları onları savunmasız kılıyor?
 Ġlerde ne değiĢiklikler yapabilirler?
PAZARLAMA PLANI (PAZARLAMA
STRATEJĠSĠ)
PAZAR VE Rakiplerimiz…
 Güçlü yönler : Rakiplere kıyasla daha iyi neyi
yapabiliriz
 Zayıf Yönler : BaĢkaları bize göre neyi daha iyi
yapıyor
 Fırsatlar: Pazarın verdiği, sağladığı olumlu yanlar

Tehditler: Pazarın taĢıdığı olumsuz koĢullar
Pazarlama Karması
Hedef MüĢteriler
Konumlandırma
Ürün/Hizmet
Ürünlerin özellik ve çeĢitleri
Kalite
Tasarım
Sunum
MarkalaĢma
Fiyat
Fiyat Stratejisi
Liste Fiyatı
Ġndirimler
Tanıtım
SatıĢ GeliĢtirme
KiĢisel SatıĢ
Verimli Reklam
Halkla ĠliĢkiler
Yer
UlaĢım
Dekorasyon/Atmosfer
114
114
PAZARLAMA PLANI
(KONUMLANDIRMA)
Pazarlama
Tekniği
 Ürün
 Fiyat
 Yer
 Tanıtım
PAZARLAMA PLANI
Ürün;
 Hedef ?
 Yarar ?
 MüĢterinin fikri ?
 Fark ?
PAZARLAMA PLANI
Fiyat;
Talebin belirlediği ;
 Pazar tepkisini göz önünde tutar, ürün
maliyetini göz önüne almaz, ürünün
piyasadaki değeri fiyatı belirler.
Maliyetin belirlediği ;
 Maliyetlerin üstüne, sabit bir kar yüzdesi
eklenir.
PAZARLAMA PLANI
Talebe göre fiyat:
• Daha geçerlidir, çünkü Pazar tepkisini göz önünde
tutar.
• Talep fiyatı ürün maliyetini göz önüne almaz.
Maliyetten ziyade ürünün piyasadaki kıymeti fiyatı
belirler.
Maliyete göre fiyat:
• Maliyetlerin üstüne, kar amaçlı, sabit bir yüzdenin
eklenmesi ile hesaplanır.
• Rakiplerden benzer bir uygulama geldiği takdirde
fiyatların düĢmesine ve kar marjının daralmasına
neden olur.
PAZARLAMA PLANI
FĠYAT-TEK GELĠR KALEMĠ
KARLIKLIK HESAPLARINA DĠKKAT!..


Satılmayı bekleyen ürün maliyettir.
Kar satıĢla gelir.
PAZARLAMA PLANI
Yer;
 Ürün/Servis ile müĢterinin doğru
zamanda doğru yerde buluĢması
gerekir.
 Ürün/Servisin müĢteriye ulaĢması
için hangi dağıtım kanallarını ya da
satıĢ noktalarını kullanacaksınız?
PAZARLAMA PLANI (TANITIM)
Ürününüzü / Servisinizi kimse
tanımıyorsa nasıl satacaksınız ?
 Tanıtım SatıĢı :
 Kısa vadede satıĢlarda satıĢı artıĢı
yakalamak amaçlı yapılır.
 KiĢisel satıĢ:
 Ürünün birebir müĢteriye satıĢıdır.
 Reklam:
 TV, gazete, dergi ile satıĢ
 Halkla iliĢkiler:
 MüĢteriler ile olumlu iliĢkiler.
PAZARLAMA PLANI (TANITIM)
•
MüĢteri iĢletmenizi
tanımıyorsa, nasıl SĠZĠN
müĢteriniz olabilir?
• Siz müĢterinizi tanımıyorsanız
ONU nasıl
hizmetinizden haberdar
edeceksiniz?
PAZARLAMA PLANI (TANITIM)
Tanıtımın Yararları
Ġnsanlara varlığınızı gösterir
Sunduğunuz teklifleri insanların fark etmesini
sağlar
SatıĢları artırır
Piyasada boĢluk yakalamanızı sağlar
Daha rekabetçi yapar
Firma adı ve marka yaratmanıza katkı yapar
MüĢteri sadakatini destekler
Piyasada Pazar payınızı korumanızı sağlar
ĠĢletmenizle ilgili bir imaj yaratmanıza katkı yapar
PAZARLAMA PLANI (TANITIM)
Tanıtım Yöntemleri
Kulaktan kulağa bilgi yayma, ağ oluĢturma, halkla
iliĢkiler
ĠĢletmenin unvanı, logosu, baĢlıklı kağıtları, iĢ
kartları
Tabela , ambalaj malzemeleri
BroĢürleri, afiĢleri, el ilanları
Yüz yüze satıĢ
Posta veya telefonla doğrudan pazarlama
TeĢvikler, indirimler, yarıĢmalar, ödüller,
sponsorluklar
Promosyonlar
Reklam
MüĢteri hizmetleri servisi
PAZARLAMA PLANI (TANITIM)
Tanıtımın Formülü
Dikkat çekmek
Ġlgi uyandırmak
Ġstek uyandırmak
Harekete geçirmek
PAZARLAMA PLANI (TANITIM)
TANITIM-ĠNTERNET
 • Ġnternet Ģu ana kadar ki satıĢ Ģeklini hızla
değiĢtirmektedir. Tüketiciler artık oturdukları
yerden binlerce ürünü tek bir tuĢla araĢtırmakta
ve online olarak satın almaktadır.

• ĠĢletmelerin artık müĢteri bulmak ve
tutabilmek için online satıĢ stratejisi geliĢtirmeye
ihtiyaçları vardır. E-ticaretin inceliklerini
kapsayan iĢ planı pazarlamanın bir parçası
olmuĢtur.
PAZARLAMA PLANI
TANITIM
YER
ÜRÜN
FĠYAT
PAZARLAMA PLANI (TANITIM)
BEġĠBĠRYERDEYSE O ARTIK SATIġTIR!

Konumlandırmayı belirle

Ürün/Hizmet tanımı yap

Tanıtım faaliyetlerini planla

Doğru Yer seçimi

Fiyat stratejisini belirle
SATIġ PLANI
SatıĢ ve satmak;
 Bir ürün veya hizmet sunarak, müĢterilerin
bir ihtiyacını gidermelerine yardımcı
olmanın bir yoludur.
 SatıĢ faaliyetleri, firmanın iĢletme ve
pazarlama stratejileri ile uyumlu olmalıdır.
SATIġ PLANI

Pazarlama döngüsünde satıĢın yeri
SATIġ PLANI
SatıĢ AĢamaları;
 Dikkat: MüĢterinizin dikkatini, farklı yöntemler
kullanarak çekmek.
 Ġlgi: MüĢterinizin ihtiyaçlarına hitap ederek ürün
veya hizmetinizle ilgilenmelerini sağlamak.
 Ġstek: Ürün veya hizmetinizi alma isteği
uyandırmak.
 Eylem: MüĢterinin sipariĢ vermesini sağlamak.
SATIġ PLANI
Kar
Sermaye
Fiyat
Rakipler
Hedef
MüĢteriler
Tedarikçi Temini
Tahmini SatıĢ
Ürün/Hizmetler
SATIġ PLANI
MüĢterinin gözünde ürününüzün değeri;
 MüĢteriye sunduğunuz değer nedir?
 Ürününüzün sunduğu faydalara / değerlere
konsantre olun.
 SatıĢa odaklanmayın, ürününüzün
müĢterinin ihtiyaçlarını karĢılamasına
odaklanın.
 Eğer bir fayda / değer sunamıyorsanız,
rekabet edebilmek için fiyatı (yani kârınızı)
düĢürmek zorunda kalırsınız.
SATIġ PLANI
Fiyat – Değer KarĢılaĢtırması
MüĢterinin belirli bir ürünü seçme nedeni, aslında o
ürünün kendisi değil, müĢteriye sunduğu farklılık ve
faydadır.
Sunduğunuz olmalısınız ve bunu müĢteriye iyi yansıtma
değerden emin olmalısınız ki, duygusal ve mantıksal
olarak ürününüzü almak istesin .
Sunulan fayda – değer, fiyattan daha önemlidir. 70/30
SATIġ PLANI
SatıĢ için Çevre;
 ĠĢinize faydası olabilecek kiĢilerle iletiĢim kurun ,
 Çevreniz geliĢir
 SatıĢlarınız artar
 Yeni müĢterilerle tanıĢabilirsiniz
Kimlerin sizi tanıdığı, sizin kimi tanıdığınızdan
daha önemlidir.
SATIġ PLANI
MüĢteri gözüyle ürün/servisi eleĢtirmek;
 Ürününüzün/servisinizin müĢteriyi memnun
etmeyebilecek tarafları var mı?
 Nasıl azaltabilirsiniz?
 Yok edemediğiniz riskleri, ürünün sunduğu
faydalarla karĢılatırın.
 MüĢterinin riskleri ve faydaları birlikte
değerlendirmesini sağlayın
SATIġ PLANI
Hangisi daha iyi satar : Ürün mü müĢteri mi?
 Ürünü daha önce kullanmıĢ olan müĢterilerin sözleri,
ürünle ilgili anlattığımız her Ģeyden daha etkilidir.
 Reklam, Ģirketinizi, müĢterinin sözleri ise ürünü
tanıtır.
 En iyi satıĢ elemanınız mutlu bir müĢteridir.
SATIġ PLANI
Önce MüĢteri...
 MüĢterinizi sizin ürününüze yönlendiren
duygusal motivasyonu bulun.
 MüĢterinin ihtiyaçlarına odaklanın.
 MüĢterinizin “lisanını” kullanın.
 MüĢterinin önceliklerine önem verin.
SATIġ PLANI
Sadık MüĢteri;
 MüĢterinin amacına odaklanın.
 Fayda satın.
 Ürünlerinizi ve çevreyi iyi tanıyın.
 Kaynak olun.
 Sözünüzde durun.
 Önce müĢteri tatmini!
 Çözüm üretin.
 Olumlu olun.
SATIġ PLANI
Doğru davranıĢ biçimi
Ġyi bir satıcı aĢağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
o CoĢkulu ve güdülenmiĢ
o Ürün bilgisi
o Kendini müĢterinin yerine koyabilme
o SatıĢ becerileri
o Yardımsever
o Sorun çözücü
o Dürüst
o Olaylara olumlu yaklaĢan
o Ġnsanlarla kolay iliĢki kurabilen
SATIġ PLANI
SATIġ PLANI YAPILIRKEN CEVAPLANMASI
GEREKEN SORULAR:
1. Satılacak ürün ne?
2. Günlük/aylık/yıllık ne kadar satılabilir?
3. Hangi hammadde ve hizmetlere ihtiyacım var?
4. Nerede satmalıyım? (hedef pazarım)
5. Hedef müĢterilerim kim?
6. Hedeflediğim alandaki rakipler?
7. Fiyatım ne olmalı?
8. Ne kadar paraya ihtiyacım var, ne kadar kâr elde
etmeliyim?
SATIġ PLANI
SatıĢ ; Son Nokta


SatıĢ yaparak para,
Dost edinerek
servet kazanırsınız
ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON
Üretim Nedir?


Sosyal ve yaĢamın temelinde bulunan bir
olgu olarak insani ihtiyaçları karĢılayacak
mal ve hizmetleri elde etmek amacıyla
gerçekleĢtirilen faaliyetler bütünü;
yeni bir mal ya da hizmetin yaratılmasını
sağlayan etkinlikler toplamıdır.
ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON


Üretim girdilerin çıktılara dönüĢtürülme
sürecidir.
Üretim ve operasyon yönetimi;
tasarımdan hammadde teminine,
malzeme seçiminden makine-ekipmandan
izleme-kontrol adımlarına, paketleme,
depolama, taĢıma, satıĢ sonrası servis gibi
tüm faaliyetlerin kayıt altına alınması ve
izlenmesidir.
ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON
Üretim yönetimi;
 tüketicilerin istekleri,
 girdiler,
 girdilerin iĢlendiği süreç,
 süreçten elde edilen çıktılar
 tüketicinin tatmini
ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON
Üretim ÇeĢitleri
Mal Üretimi
SipariĢe Göre
Seri Üretim
Devamlı
KarıĢık
Aralıklı
Hizmet Üretimi
Hizmetler üretilirken tüketilir.
Doktorluk, Avukatlık, DanıĢmanlık, Mimarlık,
Mühendislik, Eğitim
v.b.Hizmetleri
146
146
ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON
ÜRÜN PLANLAMASI
Ġstenilen zamanda;
Ġstenilen sayıda;
Ġstenen özelliklerde;
Ġstenen kalitede
Üretimin yapılabilmesi için finans dahil
gerekli planlamanın yapılmasıdır.
ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON
Üretim ve Operasyon;



Ġhtiyaçların tespiti
Ġhtiyaç duyulan
kaynaklar
Operasyon kontrol formu
ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON
Üretim Kategorilerine Örnekler
 TARIMSAL ÜRETĠM; toprağı ekmek suretiyle belirli
birtakım ürünler yetiĢtirmektir.
 SANAYĠ ÜRETĠM; sanayi birtakım girdiler
kullanmak suretiyle, endüstriyel ürünler meydana
getirmektir.
 ZĠHĠNSEL ÜRETĠM; zihin gücü ve emeği
harcayarak entelektüel bir ürün ya da eser
meydana getirmektir.
 EL SANATLARI; el tezgahlarında bir yardımcı araç
kullanılarak yapılan iĢlerdir.
ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON
ĠĢletmeler, ölçeğine ve üretimlerine bakılmaksızın
aĢağıdaki aĢamaları yaĢarlar.
Temel
süreçler
Üretim: Hedef
müĢteriler için ürün ve
hizmet üretmek.
Pazarlama: Ürün ve
hizmetlerinizin müĢteri
istek ve taleplerini
karĢıladığını anlatmak.
Destek Süreçler
•Finans
•ĠK
•Muhasebe
•Kalite kontrol
•Diğer
150
150
ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON
Üretime geçerken;
 BaĢlangıç için hedeflenen iĢletme
büyüklüğüne göre üretim kapasitesinin,
 • En uygun üretim teknolojisi ve üretim
yönetiminin,
 • Üretim Ģartlarına en uygun yerin
özelliklerinin
belirlenmesi gerekir.
ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON
Üretim kapasitesi;


Ne kadar üretebilirsiniz?(Kapasite)
Ne kadar üretmelisiniz?(Satın alma ve
üretim tahmini)
ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON
ÜRETĠM SĠSTEMĠ ANLAYIġI

İyi ve kaliteli üretimi düşük maliyette
gerçekleştirerek istenilen zamanda ve kalitede
müşteriye sunabilmek….
-Operasyonel kararlılık üzerine kurulu olan
üretim sistemleri baĢarıda süreklilik getirir.
3 temel direği aĢağıdaki Ģekilde özetlenebilir:
• Tam zamanında üretim
• Sürekli ĠyileĢtirme
• Makine ve insan uyumu
ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON
Tam zamanında üretim ve sevkiyat
 Talep olunca en kısa zamanda üretmek (kısa zaman:
sipariĢ-teslimat arasındaki zaman)
 Sıralı üretim (miktar ve çeĢitliliğin belirli ve dengeli bir
üretim sıralaması ile yapılması)
 Temel operasyon kuralları (çalıĢan güvenliği, devam eden
iĢ Makine ve akıĢı, standart iĢ, gerekli miktarda üretim)
Makine-Ġnsan uyumu

insan arasındaki uyumu sağlayarak, kaliteyi üretim
sırasında üreterek ve insan gücünü koruyarak düĢük
maliyetli yüksek kaliteli iĢ çıkartmak.
Sürekli ĠyileĢtirme
 ĠyileĢtirmenin sonu yoktur felsefesi ile hareket ederek
mevcut durumun her zaman iyileĢtirme amacı ile gözden
geçirilmesi ve geliĢtirilmesinin hedeflenmesi.
ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON
MĠNĠMUM STOK SEVĠYESĠ


Yukarıdaki anlayıĢla çalıĢtırılan üretim sisteminde;
sevkiyatlar zamanında, emniyet stokları en düĢük
seviyede tutulur.
Gerektiği zamanda, gerektiği kalitede, gerektiği
kadar ürün üretilir ve talep edilen zamanda sorunsuz
olarak müĢteriye teslim edilir.
ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON


Üretilmesi düĢünülen ürün / hizmet özellikleri nasıl
belirlenir?
Hedef müĢterileri belirlemek ve tanımak ürün /
hizmeti nasıl etkiler?
ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON
Ürün DüĢüncesi
Ekonomik ve Teknik Yapılabilirlik ÇalıĢması
Üretim Süreci ve Ürün Tasarımı
Yeni Ürünün Üretimi ve Pazarlanması
ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON
ÖRNEK ÜRETĠM SÜRECĠ
Fındık YetiĢtirme Süreci
Fındık YetiĢtirme Tekniğini Öğrenmek
Uygun Arazi
Fındık ÇeĢidi Seçimi
Ekim Süreci
Bakım Süreci
DevĢirme Süreci
Fındık DevĢirme Süreci
ĠĢçileri Bulmak/AnlaĢmak/Sevk Etmek
Fındık Toplama
Fındıkları Çuvallamak
Harman Alanına Götürmek
Tartmak
Fabrikaya Sevk
ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON
Kalite;
Kalite Nedir?
 En iyiyi mi üretmeliyim yoksa isteneni mi?
 Kalite anlayıĢı size neler kazandıracaktır?
ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON
Kalite kavramı;




Üretimde baĢarıyı yakalama
MüĢteri ihtiyaçlarını karĢılama
MüĢteri memnuniyeti
TKY ve KYS
ÜRETĠM ve
ORGANĠZASYON
Bütün parçaların doğru yere konmuĢ olması demek:
161
161
ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON


Organizasyon Ģeması; görevlerin
organizasyon içindeki düzeyini, yerini ve
bağlantılarını açıkça gösterir. Organizasyon
Ģemaları, yazılı kaynaklardan daha çabuk
ve anlaĢılabilir biçimde örgütsel iliĢkileri
açıklama özelliğine sahiptir.
ġemada belirtilen her bir görev için ayrı bir
kiĢi ataması zorunlu değildir. Bir kiĢi birden
fazla görev üstlenebilir.
ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON
163
163
ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON
GÖREV TANIMLARI
 ġemada belirtilen her bir pozisyon için
görev tanımlaması yapılmalıdır
ATANACAK PERSONEL ÖZELLĠKLERĠ
 Görevi icra edecek kiĢi / kiĢilerin sahip
olmaları gereken özellikler (eğitim, deneyim
ve diğer kriterler) belirlenmelidir.
ÜRETĠM PLANI VE ORGANĠZASYON
ÜCRET BELĠRLEME
• Görev tanımı
• Eğitim ve deneyim seviyesi
• Piyasa
• Geçim standartları
• ĠĢletmenizin durumu
• ÇalıĢma durumu (sürekli, sezonluk, proje bazında,
parttime, tam zamanlı..)
PERFORMANS YÖNETĠMĠ
• Görev tanımı
• Beklentiler (Sizin ve personelin ortak geliĢim beklentileri)
• Hedefler
• Değerlendirme kriterleri
• Değerlendirme uygulaması
FİNANS PLANI
Finans nedir?
 ĠĢinizi kurmak için gereken parasal
kaynakları bulmak, ve
 bunları iĢinizin gerektirdiği Ģekilde
kullanmaktır.
FİNANS PLANI

Finansal Planlama nedir?
FİNANSAL PLANLAMA
Ġġ KURMAK ĠÇĠN GEREKEN KAYNAKLAR
Nakit çıkıĢı gereken tüm unsurları listeleyiniz.
• Ġlk baĢlangıçta, bir defaya mahsus yapılacak
harcamalar:
– Makine, ekipman ve aletler
– ĠĢ yerinde inĢaat ve dekorasyon iĢleri
– ĠĢ kuruluĢunun yasal iĢlemleri
– Elektrik / su / doğalgaz abonelikleri
• BaĢlangıçta ve daha sonrasında sürekli yapılacak
harcamalar
– Kira
– Hammadde ve iĢletme malzemeleri
– Kırtasiye ve idari giderler
– Personel maaĢları
FİNANSAL PLANLAMA
ÖNEMLĠ!!!!
Tahmini rakamları değil,
Net rakamları tek tek araĢtırıp
ayrıntılı olarak listeleyin.
FİNANSAL PLANLAMA
Yatırım Giderleri / ĠĢletme Giderleri
Yatırım Giderleri:
 ĠĢin ilk kuruluĢunda gereken
harcamalar.




ĠĢletme Giderleri:
ĠĢin yürütülmesi için yapılması gereken harcamalar
BaĢlangıç giderleri = Yatırım giderleri +
ĠĢletme giderleri
FİNANSAL PLANLAMA
Yatırım Giderleri / ĠĢletme Giderleri
 Bina ve ĠnĢaat Giderleri 20.000
 ĠnĢaat,
 Dekorasyon v.s.
 Donanım 10.000
 DemirbaĢlar,
 Ekipmanlar v.s.
 KuruluĢ giderleri 8.000
 Kira 3.000
 Personel 2.000
 Hammadde 3.000
 Elektrik, su v.s 2.000
Toplam 40.000
FİNANSAL PLANLAMA




Kira 12.000
Personel giderleri 24.000
Hammadde 10.000
Diğer ĠĢletme Giderleri 14.000
Toplam 60.000
FİNANS PLANI
Finansal Kaynaklar;
 ĠĢinizi kurmak ve devam ettirmek
için gereken, parayla ölçülebilen
bütün değerlerdir.
FİNANS PLANI
Finansal Kontrol nedir?
Ne
planlamıĢtım ?
Sapmaların
sebepleri ve
düzeltici
faaliyetler
ġu an
neredeyim ?
Sapma var mı ?
FİNANSAL PLANLAMA
FĠNANSAL PLANLAMA VE TAKĠP
 Ġhtiyaçları belirleyin. Ne kadar paraya ihtiyacınız olduğuna
karar verin.
 Finansal kaynakları araĢtırın. (Aile, arkadaĢlar, banka,
diğer ödünç alma kaynaklar, kredi kartları)
 BaĢlangıçta kullanacağınız nakit miktarı önceden
belirlenmelidir.
 SatıĢ ve giderleri tahmin edin. Planladığınız zaman içinde
elde ettiğiniz gelir ve harcamaları izleyin.
SatıĢ Hedefleri
GerçekleĢen
Sonuç Analizi
Düzeltmeler
FİNANSAL PLANLAMA
Finans planlaması ve kontrolü neden bu kadar
önemli?
Serbest muhasebeciniz sadece yapılmıĢ iĢlemlerin
kayıtlarını tutar ve raporlamalarını yapar.
PATRON sizsiniz!
ĠĢiniz ve geleceğinizle ilgili planları siz yapacaksınız.
Sonuçlarını siz yaĢayacaksınız!
FİNANSAL PLANLAMA
Finansal plan: Bir bütçenin meydana getirilmesi
BaĢarılı iĢletmecilik= Kar getiren iĢletmecilik
Kâr:



Toplam gelir, toplam giderlerden fazladır.
Satılan ürünün ve servis fiyatının tüm ilgili maliyeti
kapsaması ile elde edilir.
Belirlenen sürede vergi ödenir, kalan; NET KÂR‟dır.
FĠNANSAL PLANLAMA
Maliyet Hesabı
178
178
FİNANSAL PLANLAMA

Üretim Maliyeti
Doğrudan
Maliyet
+
Dolaylı
Maliyet
=
Toplam
Maliyet
FİNANSAL PLANLAMA
Doğrudan maliyet; ürünün üretilmesiyle doğrudan
ilgili olan maliyettir.





Hammadde
Kg / Adet Maliyet
Kg / Adet Kullanılan miktar
Ürün baĢına doğrudan maliyet
Ürün BaĢına Toplam Doğrudan Maliyet :
FİNANSAL PLANLAMA









Dolaylı maliyetler; üretim miktarıyla doğrudan iliĢkili
olmayan ama iĢletmenin devamı için karĢılanması gereken
maliyetlerdir.
Kira Maliyeti
Personel Maliyeti
Elektrik / Su / Doğalgaz faturaları
Sigorta, Kırtasiye UlaĢım v.s.
Diğer Maliyetler
Toplam Dolaylı Maliyet
Aylık Toplam Dolaylı Maliyet
= Ürün BaĢına Dolaylı Maliyet
Aylık Toplam Ürün Adedi
FİNANSAL PLANLAMA
Sabit ve değiĢken maliyetler


Sabit maliyet; miktarı değiĢmeden düzenli olarak
ödenen maliyetlerdir.(Kira, amortisman, faiz, sabit
maaĢlar, patent, sigorta giderleri vb.)
DeğiĢken maliyetler; üretim ve satıĢ oldukça
yapılması gereken giderlerdir. (Üretim/satıĢ için
kullanılan enerji, malzeme, vb.)
FĠNANSAL PLANLAMA
1. adım: Her bir ürün için doğrudan maliyet
Hammadde
Kg
Maliyeti
Bir adet
ürün
için
kullanılan
miktar
Bir adet
ürünün
maliyeti
Un
1 TL/kg
0.5 kg
0,5 TL
kek süsleme
malzemeleri
2 TL/kg
0.1 kg
0, 2 TL
ġeker
2 TL/kg
0.5 kg
1 TL
Bir adet ürünün üretim maliyeti 1.7 TL
183
183
FĠNANSAL PLANLAMA
2. adım: Dolaylı maliyetler
Dolaylı maliyetler formu
Kira
300
Elektrik / Su / Doğalgaz
faturaları
100
Sigorta, Kırtasiye
40
Muhasebeci
60
Benim maaĢım
200
Diğer masraflar
140
Toplam dolaylı masraflar
840
Aylık toplam dolaylı maliyetlerim : 840 TL
Ayda toplam 600 adet kek üretip satıyorum.
184 baĢına dolaylı maliyet: 840 / 600 = 1,4 TL
Kek
184
FİNANSAL PLANLAMA
3. adım: Masrafları Toplayın
1. adım: Her bir ürün için doğrudan maliyet
= 1,7 TL
2. adım: Her bir ürün için dolaylı maliyetler =
1,4 TL
3. adım: Bir kekin toplam maliyeti = 3,1 TL
FĠNANSAL PLANLAMA
Karlılık fizibilitesi
ĠĢletmenin operasyonel faaliyetleri, bunların
maliyetleri ve satıĢ hacmi
SatıĢ Hacmi
Giderler
•Pazar çalıĢması
•Servis kapasitesi
•SatıĢ hedefleri
• Malzeme
maliyetleri
•ĠĢçilik maliyetleri
•Genel maliyetler
186
186
FİNANSAL PLANLAMA
FİYAT-CİRO (Bir ürünün satış fiyatı veya toplam
satış geliri)
BİR ÜRÜNÜN MALİYET KALEMLERİ
 Malzeme-üretim (birim ürünün maliyeti)
 Pazarlama ve satış, idari giderler, yönetim -sabit
giderler-, vergi ve kâr – vergi öncesi kâr (brüt kâr)
FİNANSAL PLANLAMA
BaĢa BaĢ Noktası
(Sıfır karlılık, sıfır zarar noktası)
Fiyat
Toplam gelir
=
Miktar (Kapasite)

Toplam giderler
DeğiĢken
Sabit
maliyetler maliyetler
Gelirin giderleri karĢıladığı noktadır. Kısaca; sıfır kâr ve
sıfır zarar noktasıdır. Bu noktadan sonra her bir satıĢ
iĢletmeye kar getirir.
FİNANSAL PLANLAMA
BaĢa BaĢ Noktası;
 Kaç adet ürün üretirsek baĢa baĢ
noktasını yakalarız?
Sabit Masraflar
=
Birim Sabit
Fiyatı
-
Doğrudan
Birim Maliyeti
BaĢa BaĢ
Noktası
FİNANSAL PLANLAMA
ÖRNEK
İşletmemiz 80 000 adet mamul üretimi yapmıştır.
 Bu üretim için yapılan değişken maliyetler 480.000 TL’dir.
 Birim başına değişken maliyetler 480.000÷80.000=6 TL’dir.
 Toplam sabit maliyetler 770.000 TL’dir.
 Birim mamul satış fiyatı ise 20 TL’dir.
Şimdi bu rakamları formüle yerleştirelim:

BBN= Sabit Maliyetler (770.000 TL) ÷ Birim Sabit Fiyatı (20 TL) +
Doğrudan Birim Maliyeti (6 TL) = 55.000 adet
Demek ki bizim işletmemiz bu mamulden en az 55 000 adet
üretirse ne kâr ne zarar eder. 55 000 adetin üzerindeki her üretim
işletmeye kâr getirmeye başlar.
FİNANSAL PLANLAMA
SatıĢ hacmini (ciroyu) bulmak için baĢa baĢ
noktası nasıl hesaplanır?
Brüt kâr oranı: Brüt kâr÷ciroX100(%)

Toplam Sabit Maliyetler
=
1
-
Birim DeğiĢken
Maliyetleri÷Birim Fiyatı
BaĢa BaĢ
Noktası
FİNANSAL PLANLAMA
ÖRNEK
 60 000 adet ürün üretmeyi planlayan iĢletmemiz, bu üretim
için 70 000 TL sabit maliyet, 180 000 TL ise değiĢken maliyete
katlanması gerektiğini tespit etmiĢtir.Ürettiği her bir ürün için
ise 8 TL satıĢ fiyatı belirlemiĢtir. Birim baĢına değiĢken maliyet
180 000÷60.000= 3 TL‟dir.
ġimdi bu rakamları formüle yerleĢtirelim:
BBN= Toplam Sabit Maliyetler (70.000 TL) ÷ 1- (Birim
DeğiĢken Maliyetleri (3 TL) ÷ Birim Fiyatı (8 TL) ) =
112.000 adet
Buna göre iĢletme 112.000 TL‟lik satıĢ hacmine ulaĢtığında
gelir toplamı, gider toplamına eĢit olacak yani sıfır kâra
ulaĢacak, fakat bu noktadan sonra ürettiği her bir birim
üründen kâr elde etmeye baĢlayacaktır.
FİNANSAL PLANLAMA
Ortalama menü fiyatına göre hedeflenen
satıĢ miktarını hesaplayınız.
Gözleme evi 2 tip gözleme sunar- aynı fiyat olan
patatesli ve peynirli gözleme Gözleme+Ayran menü fiyatı 3 TL‟dır.
 Gözleme evi Pazar günleri kapalıdır.
Gözleme evi sahibinin, baĢa baĢ noktasına
ulaĢmak için ay ve günde ne kadar gözleme
satması gerekir?
2000 TL/ 3 YTL = 667, Bir aylık menü adedi
667 menü : 4 hafta : 6 gün = 28, günlük menü adedi
FİNANSAL PLANLAMA
FĠNANSMANLA ĠLGĠLĠ TEMEL KAVRAMLAR
 Finansmanla ilgili tablolar iĢinizin nereden nereye
gittiğini gösteren tablolardır.
 Gelir Tablosu (kar-zarar tablosu): Bir dönemde
(yıllık) elde edilen gelirler ve giderleri gösterir. Kalan
rakam net kardır.
 SatıĢ gelirleri – satılan ürün maliyeti: Brüt kâr
 Brüt kâr-iĢletme giderleri: Vergi öncesi kâr
 Vergi öncesi kâr-vergi: net kâr
 Net kâr: ĠĢletme parası
FİNANSAL PLANLAMA
BÜTÇE NE ĠġE YARAR?


Aylık ve yıllık ne kadar finansal risk altına
giriyorsunuz
Bu riski kazanca çevirmek için her ay en az ne kadar
satıĢ yapmanız gerekir
Mevcuttaki paranızın tükeneceği aylara kadar
geliĢtirilmesi gereken satıĢları görmenizi sağlar.
FĠNANSAL PLANLAMA
Kâr / Zarar Tablosu(belirli bir dönem içindeki)
Tüm gelirler – tüm giderler = net kâr veya zarar.
2011 için Kâr / Zarar:
(-)
(+)
SatıĢ gelirleri
Hammadde
ĠĢçilik
Kira+diğer sabit maliyetler
6000
2500
2000
500
5000
Kâr / Zarar
Faiz
Vergi öncesi kâr
100
196
196
1000
900
FİNANSAL PLANLAMA
BĠLANÇO NEDĠR?
ĠĢin belirli bir anda çekilen fotoğrafıdır.
Firmanın o anda sahip olduklarını ve
bunların finansal kaynağını gösterir.
Doğal olarak, her ikisinin EġĠT olması gerekir.
AKTĠFLER
(iĢletmenin varlıkları
+
PASĠFLER
(Varlıkların kaynakları)
FĠNANSAL PLANLAMA
AKTĠFLER (VARLIKLAR)
Kasa / Banka 50
Ticari alacaklar 300
Hammadde 100
Yarı mamul 120
Ürün stokları 150
Toplam dönen varlıklar 720
Arsa - Bina 4.000
Makine - Ekipman 4.000
Diğer Ortaklıklar 500
Toplam duran varlıklar 8.500
PASĠFLER (YÜKÜMLÜLÜKLER)
Tedarikçilere ödenecek 700
Top. kısa vadeli borçlar 700
Uzun vd. Banka kredisi 1.000
Top. uzun vadeli borçlar 1.000
Sermaye 3.000
Yedek akçe 2.800
Net Kâr 1.720
Toplam özkaynak 7.520
TOPLAM AKTĠFLER 9.220
TOPLAM PASĠFLER 9.220
198
198
FİNANSAL PLANLAMA
FĠNANSMANLA ĠLGĠLĠ TEMEL KAVRAMLAR
Nakit akıĢı: Haftalık ve/veya aylık olarak kasaya
giren ve çıkan nakit miktarının tahmin edilmesidir.
Nakit akıĢ tablosu nakdin nasıl elde edildiğini ve
nereye harcandığını gösterir.
Nakdini iyi yönetemeyen iĢletme darboğaza girer!!
FİNANSAL PLANLAMA
NAKĠT AKIġI NE ĠġE YARAR?
Haftalık veya aylık olarak kasanıza girecek nakit ile
kasadan çıkacak nakit miktarının tahmin edilmesidir.
Nakit akıĢ tahmini bize;
• Paranın ne zaman elimize geçeceğini,
• Hangi zamanda ne kadar para geleceğini,
• Borçların ve faturaların ne zaman ödeneceğini,
• Masrafları karĢılamak için ne kadar para gerektiğini,
• Gelir ve harcamaların ayrıntısını
• Ekstra harcamalar (veya yüksek harcamalar) için en
uygun zamanı
gösterir.
FĠNANSAL PLANLAMA
ocak
Ģubat
mart
Nakit giriĢleri
Borç
SatıĢ gelirleri
toplam
Nakit çıkıĢları
Hammadde
Borç ödeme
toplam
Ay baĢında
elde nakit
201
Ay sonunda
elde nakit
201
nisan
mayıs
haziran
FİNANSAL PLANLAMA
Finansal Denetim
Ödemem gerekenler? MALĠYETLER
Benim sabit varlıklarım ne kadar değer
yitirmektedir? AMORTĠSMAN
Ne kadar borcum var? BORÇLAR
Kimden ne kadar alacaklıyım? ALACAKLAR
Mali iĢlemleri nasıl kaydedeceğim? MUHASEBE
Dönem sonunda elimde ne kadar fazla para var?
KÂR
İŞ KURMA ORGANİZASYONU
Ortak olmak;
 Ortakla çalıĢmanın avantaj ve
dezavantajları nelerdir?
 Profesyonellerden nasıl yardım alabilirsiniz?
(muhasebeci, avukat)
 ĠĢ hayatı ve etik kurallar
İŞ KURMA ORGANİZASYONU
Hangi tip iĢletme ?
 ġahıs ĠĢletmesi
 (Esnaf ve Sanatkar)
 Adi ortaklık
 Limited ġirket
 Anonim ġirket
 Kooperatif
İŞ KURMA ORGANİZASYONU
Bayilik – Distribütörlük;
 Üretici ve/veya ihracatçı firmanın
pazarlama prensiplerine bağlı kalarak onun
ürününü farklı bir bölgede / ülkede
dağıtacak ve/veya pazarlayacak firma.
İŞ KURMA ORGANİZASYONU
Ġsim Hakkı (Franchising);
 Bir sistem ve markanın imtiyaz hakkı
sahibinin, belirli bir bedel karĢılığında, belirli
süre, koĢul ve sınırlar içinde, iĢin
yönetimine iliĢkin sürekli kontrol ve destek
sağlayarak, sistem ve markasını
kullandırmasına dayanan, uzun vadeli ve
sürekli bir iĢ iliĢkisidir.
ZAMAN PLANI
“Planlamayı baĢaramayanlar baĢarısızlığı
planlamıĢtır.”
 Zaman planlamasında ana unsurlar,
 - ĠĢinize baĢlama tarihi
 - Hammadde ve diğer girdilerin size
ulaĢma tarihi
 - Yaptığınız sözleĢmelerin son tarihleri
 -Makine ve iliĢkili malzemelerin teslim
tarihleri..vs.
ZAMAN PLANI


Yıllık Plan/Ay (Yapılacak ĠĢler)
Aylık Plan/Hafta (Yapılacak ĠĢler)
YASAL VE İDARİ KONULAR




Ġlgili Kanunlar;
213 sayılı Sayılı Vergi Usul Kanunu
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu
YASAL VE İDARİ KONULAR
MÜKELLEF; Kendi hesabına ticari ve
mesleki kazanç sağlayan vergi ödeme
yükümlüsüdür.
Gelir Vergisi Mükellefi
 Basit Usul Mükellef (Bir hesap dönemi
içinde elde edilen hasılat ile giderler ve
satılan malların alıĢ bedelleri arasındaki
müspet farktır.)
 Gerçek Usul Mükellef (Kazançları gerçek
usulde vergilendirmeye tabi olan vergi
mükellefleridir.)
YASAL VE İDARİ KONULAR


Vergiden muaf esnaf ve sanatkar
Kurumlar Vergisi Mükellefi
(Kazançları kurumlar vergisine tabi
olan sermaye Ģirketleri, kooperatifler,
iktisadi kamu müesseseleri, dernek
ve vakıflara ait iktisadi iĢletmeler ve
iĢ ortaklıklarıdır.)
YASAL VE İDARİ KONULAR
Basit Usul Mükellefin avantajları;
 Defter tutma zorunluluğu yoktur.
 Muhtasar beyanname verilmez.
 Geçici vergi ödenmez.
 Teslim ve hizmetleri KDV‟den istisnadır.
 Belgelerinin kayıtları bağlı oldukları meslek
odalarında tutulur.
 Belge vermedikleri günlük hâsılatları için
gün sonunda toplu belge düzenleyebilirler.
YASAL VE İDARİ KONULAR
Basit Usule Tabi Olmanın Genel ġartları;





Kendi iĢinde bilfiil çalıĢmak veya bulunmak
Dükkanın yıllık kirası en fazla 5000 YTL (BüyükĢehir)
veya 3500 YTL (diğer yerler) olması.
BaĢka faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde gelir
vergisine tabi olmamak
Alım satım veya iĢleyerek satıĢ yapanların yıllık
alımları 70.000 TL den az veya yıllık satıĢları 105.000
TL den az olmak
Diğer tip iĢler için yıllık cironun 35.000 TL den az
olmak
YASAL VE İDARİ KONULAR
Vergiden Muaf Esnaf ve Sanatkar;
 Evlerde kullanılan küçük makine ve aletler
haricinde makine kullanmadan ve iĢçi
çalıĢtırmadan; evde üretilen ürünleri, iĢyeri
açmadan evden eve veya pazar, kermes
v.b. geçici yerlerde satanlar Gelir Vergisi„ n
den muaftır.
YASAL VE İDARİ KONULAR
Neden kayıt tutulmalı?
1. Muhasebe kayıtlarınız sayesinde para
giriĢ çıkıĢını kontrol altında
tutabilirsiniz.
2. Kayıtlarınız size iĢinizin nasıl gittiğini
gösterir.
3. Kayıtlarınız sayesinde iĢinizin
gidiĢatını baĢkalarına da
gösterebilirsiniz (örn. kredi
baĢvurusu sırasında bankaya).
4. Muhasebe kayıtlarınız, iĢinizle ilgili
geleceğe yönelik doğru ve gerçekçi
plan yapmanızı sağlar.
YASAL VE İDARİ KONULAR
Serbest Muhasebeci – Mali MüĢavir (SMMM)
 Neden gerekli?
 Küçük ölçekli bir iĢletme kayıtlarını ve defterlerini
Serbest muhasebeci – Mali müĢavire (SMMM)
onaylatmak zorundadır.
 Görevleri ve sorumlulukları
 ĠĢyeri ve defter tescili, defter tutma,beyanname ve
bildirimleri hazırlayıp sunma, raporlama.
 Ücretleri
 ĠĢin türü ve yasal statüsü, tutulacak defter türleri ve
çalıĢan eleman sayısı gibi çeĢitli faktörlere göre
belirlenir.
YASAL VE İDARİ KONULAR
Yasal kayıtlar;






Vergi Dairesine baĢvuru (vergi levhası).
Belediyeye baĢvuru (iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı).
Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar
Odası baĢvuru ve üyelik.
(Üye olunacak oda iĢin niteliğine ve büyüklüğüne göre
değiĢir. Çok küçük ölçekli iĢler ve Ģahıs iĢletmeleri için
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları en uygun olanıdır.)
Bağ-Kur kaydı.
Sektörle ilgili bakanlıklardan alınan izinler (gıda)
YASAL VE İDARİ KONULAR
BAĞ-KUR;
 Bağ-kur: Belirli bir prim karĢılığında devlet eliyle
esnaf, sanatkârlar ve bağımsız çalıĢan vatandaĢların
sosyal güvenliklerini sağlayan sosyal güvenlik
kuruluĢudur.
 Hastalık, iĢ kazası ve emeklilik hallerini kapsar.
 Bağ-kur sigortalının kendisi, eĢ, çocukları ve
bakmakla yükümlü olduğu kimseler de sigorta
kapsamındadır.
 Prim ödemeleri: Gösterilecek aylık gelire göre prim
miktarı da değiĢir.
YASAL VE İDARİ KONULAR
Ticari defterler;


Basit Usul Mükellef
 Defter tutma zorunluluğu yok
(basit bir gelir-gider defteri
tutarlar)
Gerçek Usul Mükellef
 ĠĢletme Hesabı / Serbest
Meslek Kazanç Defteri ( her yıl
sonunda bir sonraki dönemin
defterleri noterden tasdiği
zorunludur )
YASAL VE İDARİ KONULAR

Kurumlar Vergisi Mükellefi
 Kasa Defteri
 Yevmiye Defteri
 Defter-i Kebir
 Karar Defteri
 DemirbaĢ Defteri (Ġsteğe
Bağlı)
YASAL VE İDARİ KONULAR
Beyannameler;




Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamesi.
(Aylık verilir. O aya ait alım satımlardan doğan KDV
hareketlerini gösterir. Bir sonraki ayın 20‟sine kadar
verilir. Ödenmesi gereken KDV çıkarsa bu miktar da
beyanname ile birlikte ödenir. )
Muhtasar Beyanname Aylık verilir.
(O aya ait menkul, gayrimenkul ve ücret gelirlerini
gösterir. Takip eden ayın 20‟sine kadar ilgili vergi
dairesine ödenir. )
YASAL VE İDARİ KONULAR


Gelir Vergisi Beyannamesi Yıllık verilir.
(Bir yıl içinde hesaplanmıĢ kazançlarını ve
ödenmesi gereken Gelir vergisi tutarlarını
gösterir. Basit ve Gerçek Usul Mükellefler
takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar
verir. Kurumlar vergisi mükellefleri ise
takibe den yılın Nisan ayı sonuna kadar
verir. (Talep edenler için 3 taksitte
ödenebilir)
YASAL VE İDARİ KONULAR
Zorunlu Bildirimler;







ĠĢçi GiriĢ ve ÇıkıĢları
ĠĢyeri Adres değiĢiklikleri
Ġlave yeni faaliyet konuları
ĠĢ konusu değiĢiklikleri
ġube açma
Mükellefiyet sınıf değiĢtirme talepleri
ĠĢyeri kapatma veya fesih kararları
YASAL VE İDARİ KONULAR
Kullanacağınız bazı resmi belgeler;



Çek
Senet
Fatura/Ġrsaliye
ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ
Hedeflerimizi gerçekleĢtirebilmek ve
hayallerimize kavuĢabilmek için bazı
beceriler kazanmamız gerekiyor.
ve
 baĢarılı olmak için en çok ihtiyaç
duyulan Ģeylerden biride yeterli
kiĢisel iliĢkiler becerisidir.

ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ
ĠletiĢim biri birimizi doğru
anlamamızı sağlayan bir süreçtir
ve biz bazen
 neden sağlıklı iletiĢimler
kuramıyoruz?

ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ
ĠletiĢimde Önem Sıralaması
 KonuĢtuklarınız % 7

Ses tonunuz % 38

Beden diliniz % 55 etkili
ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ
Etkili ĠletiĢim için;
 Etkili görünmek
 "Çevrenizden Göreceğiniz İtibar ve
Saygı, Kendinize Gösterdiğiniz Özen
Kadardır.”
ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ
Etkili ĠletiĢim için;


Etkili konuĢmak
“Ses tonunuzu iyi ayarlayın, sesinizi
nasıl kullandığınızın ve ses
tonunuzun farkında olun”
ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ
Etkili iletiĢim için;


Etkili dinlemek
Karşınızdaki konuşurken sık sık
başınızı hafifçe aşağı-yukarı hareket
ettirerek onu dinlediğinizi ve
anladığınızı hissettirin
ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ
Etkili iletiĢim için;


Etkili yazmak
Basit ve ne anlatmak istediğinizi
ifade eden yazı dilini kullanın
ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ
Etkili iletiĢim için;

•
•
•
•
Etkili beden dili
İçten ve açık olun
Gülümsemeyi unutmayın
Nazik olun
Konuşurken gözlerine bakın
ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ
Beden dili;
 Boyumuzla
 Yüzümüzle
 Sesimizle
 Bedenimizle
sürekli mesaj veriyoruz
ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ
Beden dili;
SÖZ VE DAVRANIġLARIMIZDA MESAJLAR SAKLIDIR
 1- KABUL
 2- REDDETME
 3- UMURSAMAMA
ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ
Beden dili; ÇEKĠNGEN











Hem pasif hem de dolaylı davranır.
BaĢkalarının istek ve duygularını ön plana alır.
Vücudu yığılmıĢ gibi durur.
Yüz hatları uzamıĢ gibi ve çene sarkıktır.
Bacaklar rastgele bırakılmıĢtır.
Eller devamlı hareketlidir.
Omuzlar çekmiĢ gibidir.
Ses tonunda huzursuzluk vardır.
Sinirli bir gülüĢ sergiler.
Soru sorar gibi konuĢurlar.
Alt dudağını ısırır.
ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ
Beden dili; SALDIRGAN
 Beden duruĢu dik ve gergindir.
 Omuzlar arkaya çekik ve
 hareketlidir.
 Dudaklar gergindir.
 OturuĢ,gergin,öne doğru eğik ve hareketlidir.
 BaĢla tasdik etme keskin ve hızlı olur.
 KaĢlar çatıktır.
 BakıĢlar öfkeyi ifade eder.
 Yüz aĢırı kızarır.
ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ
Beden dili; KENDĠNE GÜVENEN
 Bedeni diktir fakat rahat bir duruĢ sergiler.
 Omuzlar diktir fakat az hareketlidir.
 OturuĢta bacaklar bitiĢiktir.
 Eller açık ve az hareketlidir.
 BaĢla tasdik gerektiğinde yapar.
 DüĢünceli bir duruĢu vardır.
 BakıĢları karĢısındakini önemser niteliktedir.
 Ses akıcıdır,rahattır,alçalmalar ve yükselmeler
yoktur.
 Komik olaylarda yerinde güler.
ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ
EleĢtirilerle BaĢa Çıkabilmek;
YAPICI ELEġTĠRĠ
 Ġnsanı Diri ve Canlı Tutar
 TeĢekkür Ederim.
 Kendime farklı bir gözle
bakmamı sağladınız…
ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ
Yıkıcı EleĢtiri;



Kendinize Hakim Olun
Ağlamayın
Öfkenize Hakim Olun
ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ
Fazla duygusal tutum
 Kırılırız
 Kendimizi kötü hissederiz
 Cesaretimiz kırılır
 Ağlarız
ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ
Saldırgan tutum
 Kızarız
 TartıĢırız
 Savunmaya geçeriz
 KarĢı eleĢtiriye geçeriz
ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ
EleĢtirilerle baĢa çıkma yolları;
Çözüme odaklanmak:
Bir çözüm önerin veya çözüm isteyin
“Benden ne yapmamı istiyorsunuz?”,
“Doğru yapmam için nasıl davranmam
gerekiyor?”,
“Ben bu konuda Ģöyle yapacağım. Katılıyor
musun? Tamam mı?”

Benzer belgeler