DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI Foreign Trade Statistics

Transkript

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI Foreign Trade Statistics
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
DIŞ TİCARET
İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI
Foreign Trade
Statistics Yearbook
2013
ISSN 0259-5338
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Turkish Statistical Institute
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
DIŞ TİCARET
İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI
Foreign Trade
Statistics Yearbook
2013
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
DIŞTİCARET
İSTATİSTİKLERİYILLIĞI
ForeignTrade
StatisticsYearbook
2013
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Turkish Statistical Institute
DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI
2013
İstatistiki veri ve bilgi istekleri için
Bilgi Dağıtım Grubu
Foreign Trade Statistics Yearbook
For statistical data and information requests
Data Dissemination Group
Tel: + (312) 410 02 15 - 410 02 44
Faks-Fax: + (312) 417 04 32
Yayın istekleri için
Döner Sermaye İşletmesi
For publication order
Revolving Fund Management
Tel: + (312) 425 34 23 - 410 05 96 - 410 02 85
Faks-Fax: + (312) 417 58 86
Yayın içeriğine yönelik sorularınız için
Dış Ticaret İstatistikleri Grubu
For questions of contents about publication
Foreign Trade Statistics Group
Tel: + (312) 410 05 35 - 410 05 05
Faks-Fax: + (312) 418 21 29
İnternet
http://www.tuik.gov.tr
E-posta
[email protected]
Internet
http://www.turkstat.gov.tr
E-mail
[email protected]
Yayın No Publication Number
4350
ISSN
0259-5338
Türkiye İstatistik Kurumu
Turkish Statistical Institute
Devlet Mah. Necatibey Cad. No: 114 06650 Çankaya-ANKARA / TÜRKİYE
Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Turkish Statistical Institute reserves all the rights
Kanununa göre her hakkı Türkiye İstatistik Kurumu of this publication. Unauthorised duplication or
Başkanlığına aittir. Gerçek veya tüzel kişiler
distribution of this publication is prohibited under
tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Law No: 5846.
Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara Turkish Statistical Institute, Printing Division, Ankara
Tel: +(0312) 387 09 25 * Faks-Fax: +(0312) 418 50 82
Ekim 2014 October 2014
MTB: 2014-488 - 375 Adet-Copies
ISBN 978-975-19-6250-8
Foreword
Önsöz
ÖNSÖZ
FOREWORD
Türkiye İstatistik Kurumu tarafndan aylk olarak kullanma
sunulan ve sadece mal ticaretini kapsayan dş ticaret
istatistiklerinin, ulusal hesaplar ve ödemeler dengesinin
ihtiyaçlarna cevap verebilmesi önem taşmaktadr.
It is very important the foreign trade statistics
disseminated monthly by Turkish Statistical Institute and
covered only good trade to meet the needs of Balance of
Payments and National Accounts.
Dş ticaret istatistiklerinin kapsam ve yöntemiyle ilgili yeni
yaklaşmlar Birleşmiş Milletler tarafndan hazrlanarak
“International Merchandise Trade Statistics; Concepts and
Definitions” adyla 2010 ylnda yaymlanmştr. Yaynda,
uluslararas mal ticaretiyle ilgili; kapsam, kayt zaman,
tanmlar, ticaret sistemleri (genel ticaret, özel ticaret), madde
klasifikasyonlar, istatistiki değer, miktar ölçüleri, ülke ve
bilgilerin dağtm gibi konularda çeşitli
tavsiyeler yer
almaktadr.
The new approaches concerning with the methods and
the coverage of foreign trade statistics are prepared by United
Nations, published in 2010 as 'International Merchandise
Trade Statistics; Concepts and Definitions'. Relating to
international merchandise trade, coverage and recording
time, trade system (general or special trade), classification of
commodity, statistical value, quantity units, partner country,
dissemination of data are placed in this publication.
Geçmişte olduğu gibi yeni tavsiyelerde de, ülkelere girişçkş yapan tüm mallarn hangi statüde olursa olsun, ayrntl
olarak istatistiklerde yer almas önerilmektedir. Gümrük
beyannamelerinden elde edilme imkan olmayan kaçakçlk,
göçmenlerin mallar ve askeri mallarn bile dş ticarete dahil
edilmesi yeni metodolojide yer almaktadr. Bütün bunlar, dş
ticaret
istatistiklerinin
oluşturulmasnda
gümrük
beyannamelerinin yeterli olmadğn, bu konuda yeni veri
kaynaklarndan
da
yararlanlmas
gereğini
ortaya
koymaktadr.
It is advised that all the goods which exit and enter with
any status to country should be taken part in statistics
according to new recommendations as in the past. It is
anticipated in the new methodology that the data on the
smuggling, immigrants goods and also military goods which
are unable to obtain from customs declarations should be
included to the foreign trade data. All these shows us that the
declarations are not enough to obtain the foreign trade
statistics, it is also necessary to be benefited from new data
sources for foreign trade statistics.
2003 ylndan itibaren yeni yaps ile hazrlanan bu yayn,
dş ticaretimize ait özet bilgileri kapsayan bir referans yayn
niteliğindedir. Daha ayrntl ve güncel dş ticaret verileri, aylk
olarak kullanma sunulmaktadr. Ayrca, dş ticaret bilgileri
gerek Kurumumuzun gerekse diğer kuruluşlarn çeşitli
yaynlarnda yer almaktadr.
The publication which has been prepared in new design
since 2003 is a reference publication including summary
statistics on our trade statistics. More details and current
foreign trade statistics have been disseminated monthly.
Moreover, foreign trade statistics have taken part in both
TurkStat publications and all organisation’s publications.
Yaynn; karar alclar, araştrmaclar ve tüm kullanclar
için yararl olacağna inanyorum.
We believe that this publication will be beneficial to
decision-makers, researchers and all users.
Birol AYDEMİR
Başkan
President
TÜİK,DışTicaretİstatistikleriYıllığı,2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
III
Contents
İçindekiler
İÇİNDEKİLER
CONTENTS
Sayfa
Page
III
Önsöz
İçindekiler
V
Foreword
Contents
Simge ve Ksaltmalar
VIII
Symbol and Abbreviations
Açklama
IX
Explanation
1. İSTATİSTİKLER, 1923-2013
1. STATISTICS, 1923-2013
Tarihi Yllk İstatistikler
Historical Annual Statistics
Grafik
Graphs
1.1
İhracat ve ithalat değerleri, 2003 - 2013
1
1.1
Exports and imports values, 2003 - 2013
1.2
İhracatn ithalat karşlama oran, 2003 - 2013
1
1.2
Ratio of exports to imports, 2003 - 2013
Tablo
Tables
1.1
Dş ticaret göstergeleri, 1923 - 2013
2
1.1
Indicators of foreign trade, 1923 - 2013
1.2
Ödemeler dengesi, 2009 - 2013
4
1.2
Balance of payments, 2009 - 2013
1.3
Ekonomik faaliyetlere göre dş ticaret, 2009 - 2013
(ISIC Rev.3)
5
1.3
Foreign trade by economic activities, 2009 - 2013
(ISIC Rev.3)
1.4
Geniş ekonomik gruplarn snflamasna göre dş ticaret,
2009 - 2013 (BEC)
9
1.4
Foreign trade by classification of broad economic categories,
2009 - 2013 (BEC)
1.5
Standart uluslararas ticaret snflamasna göre dş
ticaret, 2009 - 2013 (SITC Rev.3)
12
1.5
Foreign trade by standard international trade classification,
2009 - 2013 (SITC Rev.3)
1.6
Fasllara göre dş ticaret, 2009 - 2013
19
1.6
Foreign trade by chapters, 2009 - 2013
1.7
İllere göre ihracat ve ithalat, 2009 - 2013
27
1.7
Exports and Imports by Province, 2009 - 2013
1.8
Döviz türlerine göre dş ticaret, 2009 - 2013
35
1.8
Foreign trade by currencies, 2009 - 2013
1.9
Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013
36
1.9
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013
1.10
En çok ithalat ve ihracat yaplan 50 ülke, 2013
67
1.10
First 50 countries by exports and imports, 2013
Aylk İstatistikler, 2009 - 2013
Monthly Statistics, 2009 - 2013
Grafik
Graphs
1.3
Aylara göre ihracat ve ithalat, 2013
68
1.3
Exports and imports by months, 2013
1.4
Aylara göre ihracatn ithalat karşlama oran, 2013
68
1.4
Ratio of exports to imports by months, 2013
Tablo
Tables
1.11
Aylara göre dş ticaret göstergeleri, 2009 - 2013
69
1.11
1.12
Aylara göre kümülatif dş ticaret, 2009 - 2013
70
1.12
Foreign trade cumulatives by months, 2009 - 2013
1.13
Ekonomik faaliyetlere göre aylk dş ticaret, 2009 - 2013
(ISIC Rev.3) (TL)
71
1.13
Monthly foreign trade by economic activities, 2009 - 2013
(ISIC Rev.3) (TL)
1.14
Ekonomik faaliyetlere göre aylk dş ticaret, 2009 - 2013
(ISIC Rev.3) ($)
72
1.14
Monthly foreign trade by economic activities, 2009 - 2013
(ISIC Rev.3) ($)
1.15
Geniş ekonomik gruplarn snflamasna göre aylk dş ticaret,
2009 - 2013 (BEC) (TL)
73
1.15
Monthly foreign trade by classification of broad
economic categories, 2009 - 2013 (BEC) (TL)
V
Foreign trade indicators by months, 2009 - 2013
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
V
İçindekiler
Contents
Sayfa
Page
1.16
Geniş ekonomik gruplarn snflamasna göre aylk dş ticaret,
2009 - 2013 (BEC) ($)
74
1.16
Monthly foreign trade by classification of broad
economic categories, 2009 - 2013 (BEC) ($)
1.17
Standart uluslararas ticaret snflamasna göre aylk ithalat,
2009 - 2013 (SITC Rev.3) (TL)
75
1.17
Monthly imports by standard international trade classification,
2009 - 2013 (SITC Rev.3) (TL)
1.18
Standart uluslararas ticaret snflamasna göre aylk ithalat,
2009 - 2013 (SITC Rev.3) ($)
76
1.18
Monthly imports by standard international trade classification,
2009 - 2013 (SITC Rev.3) ($)
1.19
Standart uluslararas ticaret snflamasna göre aylk ihracat,
2009 - 2013 (SITC Rev.3) (TL)
77
1.19
Monthly exports by standard international trade classification,
2009 - 2013 (SITC Rev.3) (TL)
1.20
Standart uluslararas ticaret snflamasna göre aylk ihracat,
2009 - 2013 (SITC Rev.3) ($)
78
1.20
Monthly exports by standard international trade classification,
2009 - 2013 (SITC Rev.3) ($)
Taşma Sistemleri, 1999 - 2013
Transport Systems, 1999 - 2013
Tablo
Tables
1.21
İhracat içinde taşma sistemlerinin oran, 1999 -2013
79
1.21
Rate of transport systems in exports, 1999 - 2013
1.22
Taşma sistemlerine göre ihracat içinde Türk ve yabanc
araçlarn taşma oran, 1999 - 2013
79
1.22
Rate of Turkish and foreign carriers in exports by transport
systems, 1999 - 2013
1.23
İthalat içinde taşma sistemlerinin oran, 1999 - 2013
80
1.23
Rate of transport systems in imports, 1999 - 2013
1.24
Taşma sistemlerine göre ithalat içinde Türk ve yabanc
araçlarn taşma oran, 1999 - 2013
80
1.24
Rate of Turkish and foreign carriers in imports by transport
systems, 1999 - 2013
2. ENDEKSLER, 2010-2013 [2010=100]
2. INDICES, 2010-2013
Tablo
Tables
Yllk Endeksler
2.1
Uluslararas standart ticaret snflamasna göre yllk dş ticaret
birim değer ve miktar endeksleri,2010-2013
(SITC , Rev.3)
Annual Indices
81
Üç Aylk Endeksler
2.1
Annual unit value and quantity indices by standart international
trade classification, 2010 - 2013
(SITC , Rev.3)
Quarterly Indices
2.2
Uluslararas standart ticaret snflamasna göre üç aylk dş
ticaret birim değer endeksleri, 2010 - 2013 (SITC , Rev.3)
81
2.2
Quarterly unit value indices by standart international trade
classification, 2010 - 2013 (SITC , Rev.3)
2.3
Uluslararas standart ticaret snflamasna göre üç aylk dş
ticaret birim değer endeksleri, 2010 - 2013 (SITC , Rev.3)
82
2.3
Quarterly unit value indices by standart international trade
classification, 2010 - 2013 (SITC , Rev.3)
2.4
Uluslararas standart ticaret snflamasna göre üç aylk dş
ticaret miktar endeksleri, 2010 - 2013 (SITC , Rev.3)
82
2.4
Quarterly quantity indices by standart international trade
classification, 2010 - 2013 (SITC , Rev.3)
2.5
Uluslararas standart ticaret snflamasna göre üç aylk dş
ticaret hadleri, 2010 - 2013 (SITC , Rev.3)
83
2.5
Terms of trade by quarterly standart international trade
classification, 2010 - 2013 (SITC , Rev.3)
Aylk Endeksler
VI
[2010=100]
Monthly Indices
2.6
Uluslararas standart ticaret snflamasna göre aylk dş ticaret
birim değer endeksleri, 2010 - 2013 (SITC, Rev.3) ($)
84
2.6
Monthly unit value indices by standart international trade
classification, 2010 - 2013 (SITC, Rev.3) ($)
2.7
Uluslararas standart ticaret snflamasna göre aylk dş ticaret
birim değer endeksleri, 2010 - 2013 (SITC, Rev.3) (TL)
85
2.7
Monthly unit value indices by standart international trade
classification, 2010 -2013 (SITC, Rev.3) (TL)
2.8
Uluslararas standart ticaret snflamasna göre aylk dş ticaret
miktar endeksleri, 2010 - 2013 (SITC, Rev.3)
86
2.8
Monthly quantity indices by standart international trade
classification, 2010 - 2013 (SITC, Rev.3)
2.9
Uluslararas standart ticaret snflamasna göre aylk dş ticaret
hadleri, 2010 - 2013 (SITC, Rev.3)
87
2.9
Monthly terms of trade by standart international trade
classification, 2010 - 2013 (SITC, Rev.3)
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
VI
Contents
İçindekiler
Sayfa
Page
3.YOĞUNLAŞMA, 1993 - 2013
3. CONCENTRATION, 1993 - 2013
Tablo - Grafik
Table - Graphs
Dş Ticarette Yoğunlaşma Oranlar, 2013
The Proportion of Concentration in Foreign Trade, 2013
3.1
Ülkelerin yoğunlaşma oran, 2013
88
3.1
Concentration rates of countries, 2013
3.2
Fasllarn yoğunlaşma oran, 2013
89
3.2
Concentration rates of chapters, 2013
3.3
Firmalarn yoğunlaşma oran, 2013
90
3.3
Concentration rates of firms, 2013
Concentration Measures in Foreign Trade, 1993-2013
Dış Ticarette Yoğunlaşma Ölçütleri, 1993- 2013
3.4
İhracatta ülkelerin yoğunlaşma ölçütleri, 1993 -2013
91
3.4
Concentration criterions of countries in exports,1993 - 2013
3.5
İhracatta fasllarn yoğunlaşma ölçütleri, 1993 - 2013
92
3.5
Concentration criterions of chapters in exports,1993 - 2013
3.6
İthalatta ülkelerin yoğunlaşma ölçütleri, 1993 - 2013
93
3.6
Concentration criterions of countries in imports,1993 - 2013
3.7
İthalatta fasllarn yoğunlaşma ölçütleri, 1993 - 2013
94
3.7
Concentration criterions of chapters in imports,1993 - 2013
4. GİRİŞİM ÖZELLİKLERİNE GÖRE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ,
4. EXTERNAL TRADE STATISTICS BY ENTERPRISE
2011 - 2013
CHARACTERISTICS, 2011- 2013
Tablo
Tables
4,1
Girişimin ana faaliyetine ve çalşan saysna göre ihracat,
2011-2013
95
4,1
Exports by economic sector and employment size class,
2011-2013
4,2
Girişimin ana faaliyetine ve çalşan saysna göre ithalat,
2011-2013
95
4,2
Imports by economic sector and employment size class,
2011-2013
4,3
Ana faaliyet türlerine ve çalşan saysna göre ihracat yapan
girişim says, 2011-2013
96
4,3
Number of enterprises by economic sector and employment
size class, 2011-2013
4,4
Ana faaliyet türlerine ve çalşan saysna göre ithalat yapan
girişim says, 2011-2013
96
4,4
Number of enterprises by economic sector and employment
size class, 2011-2013
4,5
Girişimin ana faaliyet türüne göre ihracatta yoğunlaşma,
2011-2013
97
4,5
Concentration of exports by economic activity, 2011-2013
4,6
4.6 Girişimin ana faaliyet türüne göre ithalatta yoğunlaşma,
2011-2013
97
4,6
Concentration of imports by economic activity, 2011-2013
Ek
İlgili bilgilere ulaşmak için …
Appendix
98
To reach the related information ...
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
VII
VII
Simge ve Kısaltmalar
Symbols and Abbreviations
SİMGE ve KISALTMALAR
Bilgi yoktur
Kullanlan birimin yarsndan azdr
-
Denotes magnitude nil
0
Magnitude less than half of unit employed
Yoğunlaşma Oran
CR
Herfindahl endeksi
(H - I)
ABD Dolar
$
Concentration Ratio
Herfindahl index
US Dollar
Avro
EUR
Euro
Mal bedeli, Sigorta, Taşma
CIF
Cost, Insurance, Fright
Gemide Teslim
FOB
Free on Board
Avrupa Birliği
AB - EU European Union
Türk Liras
TL
Turkish Lira
Gümrük İşbirliği Konseyinin Uyumlaştrlmş Mal Tanm
Kod Sistemi
HS
Customs Co-operation Council, The Harmonized Commodity
Description and Coding System
Standart Uluslararas Ticaret Snflamas
SITC
Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararas Standart Sanayi
Snflamas
ISIC
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki
Snflamas
VIII
SYMBOL and ABBREVIATIONS
NACE
Standart International Trade Classification
International Standart Industrial Classification of All
Economic Activities
Statistical Classification of Economic Activities in the
European Community
Geniş Ekonomik Gruplarn Snflamas
BEC
Classification by Broad Economic Categories
Başka yerde snflandrlmamş
n.e.c
Not elsewhere classified
Ocak
1
January
Şubat
2
February
Mart
3
March
Nisan
4
April
Mays
5
May
Haziran
6
June
Temmuz
7
July
Ağustos
8
August
Eylül
9
September
Ekim
10
October
Kasm
11
November
Aralk
12
December
Dönem (Ocak - Mart)
I
Quarter (January - March)
Dönem (Nisan - Haziran)
II
Quarter(April - June)
Dönem (Temmuz - Eylül)
III
Quarter(July - September)
Dönem (Ekim - Aralk)
IV
Quarter (October - December)
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Explanation
Açıklama
AÇIKLAMA
EXPLANATION
1.Tarihçe
1. Background
Ülkemizde dş ticaret istatistikleri 1933 ylndan itibaren Türkiye
İstatistik Kurumu tarafndan yaynlanmaktadr. 1988 ylna kadar
madde-ülke ayrntsnda bilgileri kapsayan yllk dş ticaret
yaynlarnda, elektronik veri dağtm sistemlerinin gelişmesi ve
güncel verilerin dş ticaret veri tabanlarndan dağtlmas nedeniyle
1989 ylndan itibaren özet tablolara yer verilmeye başlanmştr.
In Turkey, foreign trade statistics have been published by the
Turkish Statistical Institute since 1933. Until 1988, the statistics had
been published detailed by commodity-country bases. Since 1989,
development of the electronic data distributing systems and data
bases, only summary tables have been included.
2. Amaç
2. Purpose
Dş Ticaret İstatistik Yllğ'nn amac, ithalat ve ihracat işlemleri
konusunda, piyasann ihtiyaç duyduğu bilgiyi belirli periyotlarla
kamuoyuna duyurmaktr.
The aim of the foreign trade statistics yearbook is to promulgate the
information about exports and imports required by market in specific
periods.
3. Kapsam
3. Covarage
Dş ticaret istatistikleri, başta ödemeler dengesi olmak üzere çok
yaygn kullanm olan istatistiklerden birisidir. Ulusal ve uluslararas
kuruluşlar tarafndan yoğun şekilde kullanlmaktadr.
Foreign trade statistics are used widely in the balance of payments.
They are also used broadly by national and international
organizations.
Dş ticaret istatistikleri
istatistikleri, mal ithalat ve ihracatn kapsamaktadr.
kapsamaktadr
Foreign trade statistics include imports and exports of merchandise
merchandise.
Türkiye, dş ticaret istatistiklerini özel ticaret sistemine göre
oluşturmaktadr. Dş ticaret istatistikleri, diğer ülkelerden Türkiye
gümrük bölgesine giren ve çkan mallar kapsamaktadr.
Turkey applies the Special System rules for foreign trade statistics.
Foreign trade statistics include goods which enter/leave the
statistical territory from/to other countries and are placed;
Bu mallar;
These goods;
-Normal ihracat ve ithalat gümrük rejimleri,
-under the customs normal export and import procedures,
-Dahilde ve hariçte işleme rejimleri ile yaplan işlemlerdir.
-under customs inward and outward processing procedures.
Dş ticaret istatistikleri açsndan Türkiye’deki serbest bölgeler ve
gümrüksüz satş mağazalar gümrük snr dş kabul edilmekte, bu
bölgelerden 3. ülkelerle yaplan ticaret, istatistiklere dahil
edilmemektedir.
In terms of foreign trade statistics, duty-free zones and duty-free
shops in Turkey are considered as beyond the customs frontier.
Foreign trade with 3rd countries from these areas are excluded from
statistics.
Ayrca; aşağdaki işlemler de dş ticaret bilgileri içerisinde yer
almamaktadr:
Furthermore, the transactions below are excluded from the foreign
trade statistics.
-
Bavul ticareti (Yolcu beraberi eşya),
Transit ticaret,
-
Shuttle trade,
Transit trade,
Some transactions with declaration but not
-
Mal saylmayan, ancak beyanname düzenlenen
işlemler (Nakit para, kymetli evrak, pullar vb.),
-
Geçici ihracat ve ithalat,
-
Temporary imports and exports,
-
Para tabanl altn.
-
Monetary gold.
goods (Cash, valuable paper, stamps etc),
4. Yöntem
4. Method
4.1 Periyot
4.1 Period
Dş ticaret verileri aylk olarak derlenmekte ve
yaynlanmaktadr.
Foreign trade statistics are compiled and published
monthly.
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
IX
Açıklama
Explanation
4.2 Bilgilerin kaynağ
4.2 Data sources
Dş ticaret verilerinin kaynağn, Gümrük Kanunu’na göre ihracatç
ve ithalatçlar tarafndan düzenlenen gümrük beyannameleri
oluşturmaktadr.
Foreign trade data sources are the customs declarations presented
to the customs administrations by the importers and exporters in
accordance with the custom law.
Ham petrol, elektrik ve doğal gaz gibi baz maddelerin ithal ve
ihraç bilgileri doğrudan ithalatç ve ihracatç kuruluşlardan
derlenmektedir.
Import data on some goods such as crude petroleum, electricity,
natural gas are obtained directly from import and export institutions.
4.3 Dş ticaret endeksleri
4.3 Foreign trade indices
2010 temel yll dş ticaret endeksleri, SITC Rev.3 snflamasna
göre hesaplanarak aylk olarak yaymlanmaktadr. Endeksler, SITC
Rev 3 snflamasnn yan sra BEC ve ISIC Rev.3 ve Rev.4
snflamalarna göre de hesaplanmaktadr. 2010 temel yll dş
ticaret birim değer
endeksleri Fisher formülüne göre
hesaplanmaktadr. Miktar endeksleri, değer endeksinin Fisher
birim değer endeksine bölünmesi ile elde edilmektedir.
Foreign trade indices based on 2010 are published monthly by SITC
Rev 3. Apart from SITC Rev 3, indices are calculated by BEC and
ISIC Rev.3 and Rev.4 classifications. Foreign trade unit value
indices based on 2010 are calculated by Fisher formula, quantity
indices are calculated by value indices divided by Fisher unit value
indices.
4.4 Dş ticarette yoğunlaşma
4.4 Concentration in foreign trade
Dş ticarette yoğunlaşma, dş ticaretin belirli saydaki firma
tarafndan kontrol edilmesi olarak tanmlanabilir. Ancak; dş
ticaretin belli ülkelerde, fasllarda ya da maddelerde yoğunlaşmas
da önemli görüldüğünden, bu değişkenler için de yoğunlaşma
ölçütleri hesaplanmştr. Bu çalşmada, yoğunlaşmay ölçmek
amacyla bir çok ölçüt arasndan en yaygn kullanlan iki ölçüt
kullanlacaktr
kullanlacaktr.
Concentration in foreign trade can be defined as the control of
foreign trade by a certain number of firms. However, since
concentration of foreign trade by country, chapter and commodity is
considered to be important, concentration measures are also
calculated for these variables. In this study, among the various
measures of concentration, two of the most common methods will
be employed
employed.
4.4.1 Yoğunlaşma oran (CR m)
4.4.1 Concentration Ratio (CRm)
Yoğunlaşma oran, yoğunlaşma ölçütleri arasnda basit
hesaplanabilmesi nedeniyle en yaygn kullanlan ölçüttür.
Yoğunlaşma oran, belli saydaki firma, madde, fasl veya ülkenin
kümülatif paylarn ifade eder. Hesaplanan değer 0 ile 100
arasndadr ve aşağdaki formül kullanlarak hesaplanr.
This is the most common criterion among the concentration
measures, as it can be calculated simply. Concentration ratio
expresses the cumulative shares of a certain number of firms,
commodities, chapters or countries. The calculated value ranges
between 0 and 100. The employed formula is:
m
CRm = å Pi *100
(1)
i=1
CRm: Yoğunlaşma oran
Pi : Firma, madde, fasl veya ülkenin pay
CRm: Concentration ratio
Pi: Share of each firm/ commodity/ chapter/ country
Burada CR1 en büyük birimin pay, CRm ise m inci birimin kümülatif
paydr. M değerinin seçilme işlemi tamamen keyfidir. Genellikle
yaplan çalşmalarda, CR4, CR8 değerleri hesaplanmaktadr. Birim
saysnn az oluşu, yoğunlaşmann artmas ve dş ticaretin az
saydaki birim tarafndan kontrol edilmesi anlamna gelir.
CR1 is the share of largest unit, CRm is the cumulative share of the
4.4.2 Herfindahl endeksi (H-I)
4.4.2 Herfindahl index (H-I)
Bu endeks, yoğunlaşma oran hesaplanacak tüm birimlerin
toplamdaki paylarnn kareleri toplam olarak tanmlanabilir ve
aşağdaki formül kullanlarak hesaplanr:
The index is the sum of the square of shares of all units for which
concentration ratio is calculated. The
following formula is emloyed:
mth unit. The selection of m is optional. Usually CR4 and CR8 are
calculated. A small number signifies an increase in concentration
and the control of foreign trade by a small number of units.
n
H-I = å P i2
i=1
X
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
(2)
Explanation
Açıklama
H-I: Herfindahl endeksi
H-I: Herfindahl index
Pi : Firma, madde, fasl veya ülkenin pay
Pi : Share of each firm/ commodity/ chapter/ country
n birim says olmak üzere endeks 1/n <=H-I <=1 değer aralğnda
bulunur. Tek bir birim için hesaplandğnda, endeks değeri 1'dir.
Tüm birimler eşit dağlmş ise, endeks en küçük değer olan 1/n
bulunur.
Index ranges between 1/n<= H-I<= 1 where n is the unit number.
When the index is calculated for a single unit the highest value of 1
will result. If units are distributed equally, the index will reach the
lowest value which is 1/n.
Endeks, zaman boyutu içerisinde her birimin dağlmdaki
paylarnn değişikliklerini göstermekle birlikte, tüm dağlm hesaba
kattğ ve birim saysndaki değişikliklere duyarl olduğu için iyi bir
ölçüttür.
Although the index displays the changes of shares in distribution all
units over time, it is still a good criterion since it takes into account
the entire distribution and that it is sensitive to the changes in
number of units.
Birim says (n) arttkça H değeri azalmakta veya birimlerin
büyüklükleri arasnda eşitsizlik arttkça H endeksi yükselmektedir.
Böylece rekabet ortam az, yoğunlaşma yüksek olur.
As number of units increases, the value of H decreases and as the
inequality between the size of the units increases, the value of H
increases. Hence, an environment in which low competition and
high concentration results.
Ülkelere ,fasllara ve firmalara göre yoğunlaşama tablosunda en
yüksek paya sahip ülke,fasl ve firmalardan başlayarak kümülatif
paylar verilmiştir.CR1 en yüksek paya sahip ülke,fasl ve firma
payn,CR8 ise en yüksek paya sahip ilk sekiz ülke,fasl ve
firmann payn ifade etmektedir.
In the tables of concentration of countries,firms and chapters are
given the cumulative share .CR1 shows countries,chapters and
firms which has the highest share ,CR8 shows the first eight
countries,chapters and firms which has the highest share .
Çalşmada kullanlan bu ölçütler dşnda Entropy endeksi, Varyans
ölçütleri (Aritmetik ortalama, Varyans, Standart sapma, Değişim
katsays) Gini oran,
katsays),
oran Lorenz eğrisi,
eğrisi Linda endeksi,
endeksi Lerner endeksi
gibi ölçütler de yoğunlaşmann ölçülmesinde kullanlmaktadr.
Besides the measures used in this study there are also other
concentration criterions such as Entropy index, Variance criterions
(Arithmetic mean
mean, Variance,
Variance Standard deviation,
deviation Coefficient of
variation), Gini coefficient, Lorenz curve, Linda index and Lerner
index.
5. Girişim Özelliklerine Göre Dş Ticaret İstatistikleri
5. External Trade Statistics by Enterprise Characteristics
Aylk olarak açklanan dş ticaret istatistikleri çoğunlukla hangi
ürünlerin ticaretinin hangi ülkelerle yapldğn yanstmaktadr.
Buna karşlk, bu ticaret akmnn arkasnda hangi tür girişimlerin
olduğu sorusuna cevap vermemekte, ticaret yapan girişimlerin
özellikleri ile ilgili bilgi içermemektedir.Çalşmada dş ticaret verileri
ve iş kaytlar arasnda bağlant kurularak farkl özellikleri ile dş
ticaret istatistiklerine ulaşlmaya çalşlmştr.
One of the main future development areas for external trade
statistics is to link them more closely to other statistics. The linkage
of trade statistics with business statistics allows to measure, on the
one hand, the contribution of real economic sectors to trading, and
on the other hand, to complement business data with detailed
information on trade.
Girişimlerin yapsyla ilgili bilgilerin önemli bir bölümü iş kaytlar
sisteminde mevcut olmakla birlikte, kullanlan snflamalar ve
değişkenler açsndan farkllklar göstermektedir. İş kaytlar,
ülkemizde faaliyet gösteren girişimlere ait adres, kimlik, faaliyet,
tabakalama (ciro, çalşan says) vb bağlant değişkenlerini içinde
barndran bir sistemdir.
Coherent compilation of trade statistics by enterprise characteristics
requires micro level data linkage.This can be done by establishing a
linkage between trade registers and business registers when key
enterprise characteristics from the business registers most notably
activity sector and number of employees.
Dş ticaret verilerinde, dş ticareti gerçekleştiren girişimlerin vergi
kimlik numaras ile iş kaytlarnda yer almayan kişiler tarafndan
gerçekleştirilen dş ticaret işlemlerinde TC kimlik numaras
değişken olarak yer almaktadr.
In external trade statistics, there are VAT numbers and Republic of
Turkey ID Card No as the mutual variable as in business register.
Matching can be hampered for instance in cases when there is no
ID code in use.
Tablolarda ana faaliyete göre girişimler bu konuyla ilgili diğer
çalşmalara benzer şekilde Sanayi, Ticaret ve Diğer olarak
gruplandrlmştr.
Enterprises were group by listed below as Industry,Trade and
Others in tables.
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
XI
Açıklama
XII
Explanation
NACERev2
Açıklama
B-E= B+C+D+E
Sanayi
G
Ticaret
B-E ve G dşndaki sektörler
Diğer
NACERev2
B-E= B+C+D+E
G
OTH_BCDEG NACE branches other
Description
Industry
Trade
Others
Ölçek; çalşan saysndan yola çklarak hazrlanmştr. Avrupa
Birliği tanmna göre girişimler aşağdaki gibi tanmlanmaktadr.
Scale; The size of an enterprise is measured in numbers of
employees or turnover over a certain level.
Çalşan Says
Açklama
Number of Employee
0-9
Mikro Ölçekli Girişim
0-9
Micro Enterprise
10-49
Küçük Ölçekli Girişim
10-49
Small Enterprise
50-249
Orta Ölçekli Girişim
50-249
Medium-sized Enterprise
250+
Büyük Ölçekli Girişim
250+
Large Enterprise
Description
6.Tanm ve Kavramlar
6. Definitions and Concepts
İhracat: Bir ülkede yerleşik kişi ve kurumlarn diğer ülkelere mal
satmasdr.
Export: Selling goods by the settled persons and organisations in a
country, to the other countries.
İthalat: Bir ülkede yerleşik kişi ve kurumlarn diğer ülkelerden mal
satn almasna ithalat denir.
Import: Buying goods by the settled persons and
organisations in a country, from other countries.
Dş Ticaret Hacmi: Bir ülkenin belli bir dönemde (genellikle bir
ylda)
ld ) gerçekleştirdiği
kl i diği ih
ihracat ve iithalatn
h l
toplamdr.
l
d
Volume of Foreign Trade: Total of export and import of a country
in
i a specific
ifi period
i d off time
i
(usually
(
ll one year).
)
Dş Ticaret Dengesi: Belli bir dönemde gerçekleştirilen ihracat ile
ithalat arasndaki farktr (İhracat-İthalat). İhracatn ithalattan fazla
Balance of Foreign Trade: The difference between export and
import in a specific period of time (export - import). If the export is
Ülke: Dş ticaret istatistikleri açsndan ülke; ihracat için maln
tüketileceği, bilinmiyorsa gideceği bilinen son ülke, ithalat için ise
maln menşei ülkesidir.
Country: For export, if known, the goods to be consumed in,
otherwise, the last destination. For import, the country of origin.
Miktar: İhraç ve ithal edilen maln ambalaj hariç net miktardr.
Genellikle istatistiklerde mallarn net ağrlğ, maln cinsine göre
baz mallarn ikinci bir ölçü birimi ile miktar (adet, litre, metreküp
vb) kullanlr.
Quantity: Net mass of the good. Beside net mass, according to the
type of the good supplementary unit is used (number, liter, cubic
meter, etc).
Değer: Dş ticaret istatistiklerinde değer Türk Liras, ABD Dolar ve
Avro cinsinden mevcuttur. İthalatta değer CIF (Mal bedeli +
Navlun + Sigorta), ihracatta ise FOB (Mal bedeli + İhracatç ülke
snrna kadar olan masraflar) olarak alnmaktadr.
Value: Foreign trade statistics show imports at CIF (Cost +
Insurance + Freight) and exports at FOB (Free on Board), both
expressed in Turkish Lira, US Dollar and Euro.
Dş Ticaret Hadleri: İhracat fiyat endeksinin ithalat fiyat endeksine
bölümünün 100 ile çarpmndan elde edilir. Elde edilen değerin
100'den büyük çkmas, ihracatç ülke açsndan, ihracat
fiyatlarndaki değişimin ithalat fiyatlarndaki değişime göre daha
yüksek (avantaj), diğer durumda daha küçük olduğunu
(dezavantaj) ifade eder.
Terms of Foreign Trade: The ratio of export price index to import
price index multiplied by 100. For the exporter country, if the result is
bigger than 100, means that the change in export prices bigger than
that of import prices (advantage), otherwise, is less (disadvantage).
Taşma Sistemleri: Dş ticarete konu olan mallarn ülke snrn
geçişte hangi taşma sistemi ile taşndğn göstermektedir. Ana
taşma sistemleri denizyolu, karayolu, havayolu ve demiryolu
olarak saylabilir.
Transport Systems: It shows that how the commodities are
transported by. The main transport systems are maritime line,
highway, air line and railway.
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Explanation
Açıklama
Döviz: Dş ticaret işlemlerinde mal bedelinin ödenmesinde
kullanlan döviz cinsini göstermektedir. Türkiye'nin dş ticaretinde
en fazla kullanlan döviz cinsleri Avro ve ABD Dolardr
Foreign Exchange: It shows that the kind of currency used for
payments in the foreign trade transactions. The most used foreign
exchanges are Euro and US Dollar.
7. Snflamalar
7. Classifications
7.1 Ülke snflamalar
7.1 Classification by countries
Ülke kod listesi Eurostat'n Geonomenklatör'ü esas alnarak
oluşturulmuştur.
Country code list was created on the basis of
Geonomenclature.
7.2 Mal ve sektör snflamalar
7.2 Commodity and sector classifications
Bu yaynda; dş ticaretimiz Türkiye'nin ihtiyaç ve şartlarna göre
çeşitli uluslararas snflamalara göre sunulmaktadr.
In this publication, data about foreign trade is also presented in
according to various international classifications for Turkey's needs
and conditions.
Dş ticaretin değişik snflamalarla verilmesinin kullanc açsndan
zorluk yaratabileceği düşünülebilir. Ancak burada amaçlanan;
uluslararas kyaslamalar yapacaklara, dş ticareti sektörlere göre
üretim ya da milli gelir serileriyle birlikte kullanacaklara da bilgi
sunmaktr.
It may be thought that giving different classifications can cause
difficulty for users. However, the main objective here is topresent
information to those who make international comparisons and who
use foreign trade by sectors with the production series or national
income series as well as to those who follow specific series in their
studies for years.
Dş ticaret analizlerinde çeşitli mal ve sektör snflamalar
kullanlmaktadr. Bu snflamalarn bir ksm uluslararas kuruluşlar
tarafndan
hazrlanarak
uluslararas
karşlaştrmalarda
kullanlmaktadr.
Various commodity and sector classifications are used in the foreign
trade analysis. Some of these classifications are prepared by
international institutions in order to use international comparisons
comparisons.
Yaynda kullanlan başlca snflamalar aşağda açklanmştr:
Main classifications used in the publication are explained below:
7.2.1 Gümrük İşbirliği Konseyinin Uyumlaştrlmş Mal
Tanm Kod Sistemi (HS)
7.2.1 Customs Co-operation Council, The Harmonized
Commodity Description and Coding System (HS)
Ülkemizin de taraf olduğu Gümrük İşbirliği Konseyi tarafndan
hazrlanan ve akit ülkelerin ithalat ve ihracat işlemlerinde
kullandklar bir eşya snflamasdr.
The Harmonized System is a commodity classification prepared by
the Customs Cooperation Council.
Ülkemizde 1989 ylndan itibaren kullanlan harmonize sistem
snflamasna dayal 8 dijit istatistik pozisyonlar geliştirilmiştir.
Türkiye'nin 1996 ylnda gümrük birliğine girmesi nedeniyle
harmonize sisteme dayal Birleştirilmiş mal snflamalarna (CN)
uyum sağlamak için istatistik pozisyonlar 12 dijite çkarlmştr.
This classification has been used in Turkey since 1989 was
improved as 8-digit position numbers. Because, Turkey entered the
Customs Union in 1996, it has been used 12-digit position numbers
by the Harmonized System related Combined Nomenclature (CN).
7.2.2 Standart Uluslararas Ticaret Snflamas (SITC
Rev.3)
7.2.2 Standart International Trade Classification (SITC
Rev.3)
Dş ticaret istatistiklerinde kullanlmak üzere Birleşmiş Milletler
tarafndan hazrlanan (SITC) bir eşya snflamasdr. Genellikle
uluslararas kuruluşlar dş ticaret istatistiklerini bu snflamaya göre
yaymlamaktadr. 1, 2, 3, 4 ve 5 dijitten oluşan bir sistemdir.
Türkiye'nin dş ticaret istatistiklerinde de kullanlmaktadr.
SITC is a commodity classification system prepared by the United
Nations to be used in foreign trade statistics. Usually, international
institutions publish foreign trade statistics according to this
classification. This system has been made up 1, 2, 3, 4 and 5 digits.
It is also used in Turkey's foreign trade statistics.
Eurostat's
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
XIII
Açıklama
XIV
Explanation
7.2.3 Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararas Standart
Sanayi Snflamas (ISIC Rev.3)
7.2.3 International Standart Industrial Classification of All
Economic Activities (ISIC Rev.3)
Birleşmiş Milletler İstatistik Ofisi'nin gerçekleştirdiği ISIC faaliyet
snflamas, istatistiğin geniş çapl analizinde ve uluslararas
karşlaştrmalarda merkezi bir konuma gelmiştir. ISIC Rev.3 daha
önceki uyarlamalardan farkl ise de, yaps önemli bir değişikliğe
uğramamştr. Ayrnt düzeyi ISIC Rev.2'den çok farkldr. Bu
ayrnt, snflama içerisinde hemen hemen her yerde özellikle de
hizmet faaliyetleri ile ilgili bölümlerde bulunmaktadr.
ISIC activity classification prepared by United Nations Statistical
Office has been centralised in extensive statistical analysis and
international comparisons. Although ISIC, Rev. 3, is different from
former revisions, its structure did not change significantly. Level of
detail is very different from ISIC, Rev. 2. The increase in level of
detail has been observed in almost everywhere, especially in the
parts related with service activities.
Türkiye'nin dş ticaret istatistiklerinde 1989 ylndan sonra
kullanlmaya başlanmştr. Ayrca, ISIC Rev.2’ye ve 4'e göre de
veri üretimi ve kullanm devam etmektedir.
The classification has been used in Turkey's foreign trade statistics
after 1989. Turkey’s foreign trade available also for ISIC Rev.2. and
Rev.4.
7.2.4 Geniş Ekonomik Gruplarn Snflamas (BEC)
7.2.4 Classification by Broad Economic Categories (BEC)
Birleşmiş Milletler İstatistik Ofisince hazrlanan bir snflamadr.
Mallar, Yatrm, Tüketim, Ara mallar ve diğerleri olarak dört ana
grupta toplanmaktadr.
The classification has been prepared by United Nations Statistical
Office. Goods are classified in 4 major groups as Investment,
Consumption, Intermediate goods and others.
Türkiye'nin dş ticaret istatistiklerinde
kullanlmaya başlanmştr.
The classification has been using in Turkey's foreign trade statistics
after 1989.
1989 ylndan sonra
7 2 5 NACE
7.2.5
7 2 5 NACE
7.2.5
NACE Rev. 2; Avrupa Birliği ülkeleri tarafndan ISIC
snflamasndan türetilen ve üye ülkelerde zorunlu olarak kullanlan
ekonomik faaliyet snflamasdr.
It is an activity classification derived from ISIC and is obligatory for
use in all member states of European Union.
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
1
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1.1 Dş ticaret göstergeleri, 1923 - 2013
Indicators of foreign trade, 1923 - 2013
2
Dş ticaret
Dş ticaret
İhracat/ithalat
dengesi
hacmi
karşlama oran
Proportion
Balance
Volume
İhracat
Değişim
İthalat
Değişim
of foreign
of foreign
imports
Exports
Change
Imports
Change
trade
trade
covered by
(000 $)
(%)
(000 $)
(%)
(000 $)
(000 $)
exports (%)
58,5
1923
50 790
-
86 872
-
- 36 082
137 662
1924
82 435
62,3
100 462
15,6
- 18 027
182 897
82,1
1925
102 700
24,6
128 953
28,4
- 26 253
231 653
79,6
1926
96 437
-6,1
121 411
-5,8
- 24 974
217 848
79,4
1927
80 749
-16,3
107 752
-11,3
- 27 003
188 501
74,9
1928
88 278
9,3
113 710
5,5
- 25 432
201 988
77,6
1929
74 827
-15,2
123 558
8,7
- 48 731
198 385
60,6
1930
71 380
-4,6
69 540
-43,7
1 840
140 920
102,6
1931
60 226
-15,6
59 935
-13,8
291
120 161
100,5
1932
47 972
-20,3
40 718
-32,1
7 254
88 690
117,8
1933
58 065
21,0
45 091
10,7
12 974
103 156
128,8
1934
73 007
25,7
68 761
52,5
4 246
141 768
106,2
1935
76 232
4,4
70 635
2,7
5 597
146 867
107,9
1936
93 670
22,9
73 619
4,2
20 051
167 289
127,2
1937
109 225
16,6
90 540
23,0
18 685
199 765
120,6
1938
115 019
5,3
118 899
31,3
- 3 880
233 918
96,7
1939
99 647
-13,4
92 498
-22,2
7 149
192 145
107,7
1940
80 904
-18,8
50 035
-45,9
30 869
130 939
161,7
1941
91 056
12,5
55 349
10,6
35 707
146 405
164,5
1942
126 115
38,5
112 879
103,9
13 236
238 994
111,7
1943
196 734
56,0
155 340
37,6
41 394
352 074
126,6
1944
177 952
-9,5
126 230
-18,7
51 722
304 182
141,0
1945
168 264
-5,4
96 969
-23,2
71 295
265 233
173,5
1946
214 580
27,5
118 889
22,6
95 691
333 469
180,5
1947
223 301
4,1
244 644
105,8
- 21 343
467 945
91,3
1948
196 799
-11,9
275 053
12,4
- 78 254
471 852
71,5
1949
247 825
25,9
290 220
5,5
- 42 395
538 045
85,4
1950
263 424
6,3
285 664
-1,6
- 22 240
549 088
92,2
1951
314 082
19,2
402 086
40,8
- 88 004
716 168
78,1
1952
362 914
15,5
555 920
38,3
- 193 006
918 834
65,3
1953
396 061
9,1
532 533
-4,2
- 136 472
928 594
74,4
1954
334 924
-15,4
478 359
-10,2
- 143 435
813 283
70,0
1955
313 346
-6,4
497 637
4,0
- 184 291
810 983
63,0
1956
304 990
-2,7
407 340
-18,1
- 102 350
712 330
74,9
1957
345 217
13,2
397 125
-2,5
- 51 908
742 342
86,9
1958
247 271
-28,4
315 098
-20,7
- 67 827
562 369
78,5
1959
353 799
43,1
469 982
49,2
- 116 183
823 781
75,3
1960
320 731
-9,3
468 186
-0,4
- 147 455
788 917
68,5
1961
346 740
8,1
507 205
8,3
- 160 465
853 945
68,4
1962
381 197
9,9
619 447
22,1
- 238 250
1 000 644
61,5
1963
368 087
-3,4
687 616
11,0
- 319 529
1 055 703
53,5
1964
410 771
11,6
537 229
-21,9
- 126 458
948 000
76,5
1965
463 738
12,9
571 953
6,5
- 108 215
1 035 691
81,1
1966
490 508
5,8
718 269
25,6
- 227 761
1 208 777
68,3
1967
522 334
6,5
684 669
-4,7
- 162 335
1 207 003
76,3
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1.1 Dş ticaret göstergeleri, 1923 - 2013 (devam)
Indicators of foreign trade, 1923 - 2013 (continued)
Dş ticaret
Dş ticaret
İhracat/ithalat
dengesi
hacmi
karşlama oran
Proportion
Balance
Volume
İhracat
Değişim
İthalat
Değişim
of foreign
of foreign
imports
Exports
Change
Imports
Change
trade
trade
covered by
(000 $)
(%)
(000 $)
(%)
(000 $)
(000 $)
exports (%)
1968
496 419
-5,0
763 659
11,5
- 267 240
1 260 078
65,0
1969
536 834
8,1
801 236
4,9
- 264 403
1 338 070
67,0
1970
588 476
9,6
947 604
18,3
- 359 128
1 536 081
62,1
1971
676 602
15,0
1 170 840
23,6
- 494 239
1 847 442
57,8
1972
884 969
30,8
1 562 550
33,5
- 677 581
2 447 519
56,6
1973
1 317 083
48,8
2 086 216
33,5
- 769 133
3 403 299
63,1
1974
1 532 182
16,3
3 777 501
81,1
-2 245 319
5 309 683
40,6
1975
1 401 075
-8,6
4 738 558
25,4
-3 337 483
6 139 633
29,6
1976
1 960 214
39,9
5 128 647
8,2
-3 168 433
7 088 862
38,2
30,2
1977
1 753 026
-10,6
5 796 278
13,0
-4 043 252
7 549 304
1978
2 288 163
30,5
4 599 025
-20,7
-2 310 862
6 887 187
49,8
1979
2 261 195
-1,2
5 069 432
10,2
-2 808 236
7 330 627
44,6
1980
2 910 122
28,7
7 909 364
56,0
-4 999 242
10 819 486
36,8
1981
4 702 934
61,6
8 933 374
12,9
-4 230 439
13 636 308
52,6
1982
5 745 973
22,2
8 842 665
-1,0
-3 096 692
14 588 639
65,0
1983
5 727 834
-0,3
9 235 002
4,4
-3 507 168
14 962 836
62,0
1984
7 133 604
24,5
10 757 032
16,5
-3 623 429
17 890 636
66,3
1985
7 958 010
11,6
11 343 376
5,5
-3 385 367
19 301 386
70,2
67,1
1986
7 456 726
-6,3
11 104 771
-2,1
-3 648 046
18 561 497
1987
10 190 049
36,7
14 157 807
27,5
-3 967 757
24 347 856
72,0
1988
11 662 024
14,4
14 335 398
1,3
-2 673 374
25 997 422
81,4
1989
11 624 692
-0,3
15 792 143
10,2
-4 167 451
27 416 835
73,6
1990
12 959 288
11,5
22 302 126
41,2
-9 342 838
35 261 413
58,1
1991
13 593 462
4,9
21 047 014
-5,6
-7 453 552
34 640 476
64,6
1992
14 714 629
8,2
22 871 055
8,7
-8 156 426
37 585 684
64,3
1993
15 345 067
4,3
29 428 370
28,7
-14 083 303
44 773 436
52,1
77,8
1994
18 105 872
18,0
23 270 019
-20,9
-5 164 147
41 375 891
1995
21 637 041
19,5
35 709 011
53,5
-14 071 970
57 346 052
60,6
1996
23 224 465
7,3
43 626 642
22,2
-20 402 178
66 851 107
53,2
1997
26 261 072
13,1
48 558 721
11,3
-22 297 649
74 819 792
54,1
1998
26 973 952
2,7
45 921 392
-5,4
-18 947 440
72 895 344
58,7
1999
26 587 225
-1,4
40 671 272
-11,4
-14 084 047
67 258 497
65,4
2000
27 774 906
4,5
54 502 821
34,0
-26 727 914
82 277 727
51,0
2001
31 334 216
12,8
41 399 083
-24,0
-10 064 867
72 733 299
75,7
2002
36 059 089
15,1
51 553 797
24,5
-15 494 708
87 612 886
69,9
2003
47 252 836
31,0
69 339 692
34,5
-22 086 856
116 592 528
68,1
2004
63 167 153
33,7
97 539 766
40,7
-34 372 613
160 706 919
64,8
2005
73 476 408
16,3
116 774 151
19,7
-43 297 743
190 250 559
62,9
2006
85 534 676
16,4
139 576 174
19,5
-54 041 499
225 110 850
61,3
2007
107 271 750
25,4
170 062 715
21,8
-62 790 965
277 334 464
63,1
2008
132 027 196
102 142 613
113 883 219
134 906 869
152 461 737
151 802 637
23,1
201 963 574
140 928 421
185 544 332
240 841 676
236 545 141
251 661 250
18,8
-69 936 378
333 990 770
65,4
-30,2
31,7
29,8
-1,8
6,4
-38 785 809
-71 661 113
-105 934 807
-84 083 404
-99 858 613
243 071 034
299 427 551
375 748 545
389 006 877
403 463 887
72,5
61,4
56,0
64,5
60,3
2009
2010
2011
2012
2013
-22,6
11,5
18,5
13,0
-0,4
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
3
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1.2 Ödemeler dengesi, 2009 - 2013
Balance of payments, 2009 - 2013
(000 000 $)
Ödemeler dengesi - Balance of payments
A.
CARİ İŞLEMLER HESABI - CURRENT ACCOUNT
1.
İhracat f.o.b. - Exports f.o.b.
2.
İthalat f.o.b. - Imports f.o.b.
2009
2010
2011
2012
2013
- 12 124
- 45 420
- 75 082
- 48 497
- 65 066
109 647
120 902
143 396
163 221
163 371
- 134 497 - 177 315
- 232 533
- 24 850
Mal Dengesi - Balance on Goods
- 56 413
- 89 137
- 228 552 - 243 394
- 65 331
- 80 023
3.
Hizmetler Dengesi: Gelir - Services: Credit
35 712
36 279
40 668
43 089
46 629
4.
Hizmetler Dengesi: Gider - Services: Debit
- 17 087
- 19 595
- 20 516
- 20 527
- 23 498
- 6 225
- 39 729
- 68 985
- 42 769
- 56 892
Mal ve Hizmet Dengesi - Balance on Goods and Services
5.
Gelir Dengesi: Gelir - Income: Credit
5 164
4 477
3 952
5 034
4 523
6.
Gelir Dengesi: Gider - Income: Debit
- 13 472
- 11 691
- 11 807
- 12 195
- 13 878
- 14 533
- 46 943
- 76 840
- 49 930
- 66 247
Mal, Hizmet ve Gelir Dengesi - Balance on Goods, Services and Income
7.
Cari Transferler - Current Transfers
2 409
1 523
1 758
1 433
1 181
B.
SERMAYE HESABI - CAPITAL ACCOUNT
- 43
- 51
- 25
- 52
- 93
C.
FİNANS HESABI - FINANCIAL ACCOUNT
9 880
59 511
66 986
70 311
73 157
8.
Yurtdşnda Doğrudan Yatrm - Direct Investment Abroad
- 1 553
- 1 464
- 2 349
- 4 074
- 3 114
9.
Yurtiçinde Doğrudan Yatrm - Direct Investment in Turkey
8 629
9 058
16 171
13 224
12 905
10.
Portföy Hesab - Varlklar - Portfolio Investment - Assets
- 2 711
- 3 544
2 688
2 657
2 601
11.
Portföy Hesab - Yükümlülükler - Portfolio Investment - Liabilities
2 938
19 617
19 298
38 132
21 090
11.1.
Hisse Senetleri - Equity Securities
11.2.
Borç Senetleri - Debt Securities
12.
Diğer Yatrmlar - Varlklar - Other Investments - Assets
12.1.
Merkez Bankas - Monetary Authorities
12.2.
Genel Hükümet - General Government
-
2 827
3 468
- 986
6 274
841
111
16 149
20 284
31 858
20 249
10 963
7 024
11 197
- 707
2 394
2
4
2
2
1
- 31
- 29
- 292
- 366
- 757
- 259
12.3.
Bankalar - Banks
6 393
13 173
- 339
2 036
12.4.
Diğer Sektörler - Other Sectors
4 599
- 6 124
11 826
- 2 379
3 409
- 8 386
28 820
19 981
21 079
37 281
- 2 000
13.
Diğer Yatrmlar - Yükümlülükler - Other Investments - Liabilities
13.1.
Merkez Bankas - Monetary Authorities
- 829
- 503
- 1 915
- 2 243
13.2.
Genel Hükümet - General Government
1 602
3 657
2 060
- 85
- 18
13.3.
Bankalar - Banks
514
27 240
10 118
15 204
32 251
13.4.
Diğer Sektörler - Other Sectors
- 9 673
- 1 574
9 718
8 203
7 048
- 2 287
14 040
- 8 121
21 762
7 998
3 078
928
9 135
1 059
2 765
791
14 968
1 014
22 821
10 763
A+B+C
CARİ, SERMAYE VE FİNANSAL HESAPLAR
CURRENT, CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT
D.
NET HATA VE NOKSAN - NET ERRORS AND OMMISSIONS
Genel Denge - Global Balance
E.
REZERV VARLIKLAR - RESERVE ASSETS
- 791
- 14 968
- 1 014
- 22 821
- 10 763
14.
Resmi Rezervler - Official Reserves
- 111
- 12 809
1 813
- 20 814
- 9 911
15.
Uluslararas Para Fonu Kredileri - Use of Fund Credits and Loans
- 680
- 2 159
- 2 827
- 2 007
- 852
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas
Not. İthalat ve ihracat rakamlar Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankas'nn hesapladğ değerlerdir.
4
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Source: Central Bank of Turkey
Note. Exports and imports value are accounted by
Central Bank of Turkey
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1.3 Ekonomik faaliyetlere göre dş ticaret, 2009 - 2013
Foreign trade by economic activities, 2009 - 2013
A. İthalat - Imports (000 TL)
B. İhracat - Exports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
2011
2012
2013
A
B
a
b
217 677 725
158 481 951
140 928 421
102 142 613
278 668 206
171 343 213
185 544 332
113 883 219
403 813 480
227 011 122
240 841 676
134 906 869
426 229 493
274 565 016
236 545 141
152 461 737
479 228 041
289 750 378
251 661 250
151 802 637
A TARIM ve ORMANCILIK
AGRICULTURE and FORESTRY
A
B
a
b
7 120 519
6 705 547
4 593 839
4 347 483
9 722 184
7 403 923
6 456 707
4 934 710
14 657 370
8 750 445
8 895 184
5 166 596
13 431 586
9 343 598
7 446 641
5 188 858
14 599 492
10 817 779
7 718 045
5 653 323
01 Tarm ve hayvanclk
Agriculture and farming of animals
A
B
a
b
6 895 600
6 689 168
4 448 084
4 336 780
9 428 269
7 380 686
6 261 329
4 919 250
14 282 396
8 719 077
8 669 250
5 148 007
13 069 949
9 304 514
7 246 083
5 167 145
14 295 756
10 766 370
7 557 377
5 626 402
02 Ormanclk ve tomrukçuluk
Forestry and logging
A
B
a
b
224 918
16 379
145 755
10 702
293 915
23 237
195 378
15 461
374 973
31 368
225 934
18 590
361 637
39 084
200 558
21 713
303 736
51 409
160 668
26 921
A
B
a
b
48 288
294 481
31 217
188 990
50 219
235 338
33 322
156 014
81 752
312 546
48 717
186 017
101 241
342 238
56 206
190 340
111 276
491 120
58 015
258 177
A
B
a
b
48 288
294 481
31 217
188 990
50 219
235 338
33 322
156 014
81 752
312 546
48 717
186 017
101 241
342 238
56 206
190 340
111 276
491 120
58 015
258 177
A
B
a
b
31 906 024
2 580 017
20 624 650
1 682 915
38 782 401
4 043 957
25 932 549
2 687 124
63 034 482
4 726 470
37 331 370
2 805 449
76 124 720
5 700 781
42 246 825
3 160 765
72 680 253
7 401 464
38 205 124
3 879 449
10 Maden kömürü, linyit ve turb
Mining of coal, lignite and peat
A
B
a
b
4 739 289
2 323
3 055 020
1 489
1 752 782
9 864
1 161 246
6 538
2 207 409
9 999
1 290 126
5 864
2 063 856
12 006
1 149 032
6 660
1 750 236
6 442
920 985
3 416
11 Ham petrol ve doğalgaz
Crude petroleum and natural gas
A
B
a
b
25 318 264
155 789
16 377 944
101 126
29
150 803
19
100 472
25
213 833
15
126 405
20
416 076
11
229 919
0
476 329
0
248 808
13 Metal cevherleri
Metal ores
A
B
a
b
1 471 534
1 053 303
948 271
689 220
1 476 936
1 926 431
980 602
1 280 265
2 122 782
2 040 298
1 247 271
1 213 947
2 240 544
2 412 453
1 242 606
1 338 680
2 373 168
3 281 204
1 240 474
1 729 264
14 Taşocakçlğ ve diğer madencilik
Other mining and quarrying
A
B
a
b
376 937
1 368 603
243 415
891 081
432 531
1 956 859
287 465
1 299 848
677 727
2 462 341
401 666
1 459 233
693 249
2 860 246
384 633
1 585 505
691 868
3 637 489
364 040
1 897 960
99 Gizli veri
Confidential data
A
B
a
b
-
35 120 123
23 503 217
-
58 026 539
34 392 292
-
71 127 052
39 470 543
-
67 864 981
35 679 626
-
ISIC Rev.3
GENEL TOPLAM
GENERAL TOTAL
B BALIKÇILIK
FISHING
05 Balkçlk
Fishing
C MADENCİLİK ve TAŞ OCAKÇILIĞI
MINING and QUARRYING
Not. Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir GTİP
kodunda birleştirilen maddelere ait toplam değer,
snflamalarda ana grup toplamlarnn kaybolmamas
amacyla ‘gizli veri ‘ adyla ayr bir grup olarak verilmiştir.
Söz konusu maddelerin bulunduğu alt grup değerleri,
gizli maddelerin değerinin çkarlmasndan sonra kalan
maddelerin değerlerini içermektedir.
Note. Because of applying confidentiality, total value related to
commodities combined in a Commodity Code under the same
chapter, was given in a different group as “confidential data” to
prevent any missing value in main group total in classifications. The
subgroup values in the mentioned commodities, contain remained
commodities' values after subtracted values of confidential data.
5
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
5
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1.3 Ekonomik faaliyetlere göre dş ticaret, 2009 - 2013 (devam)
Foreign trade by economic activities, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
B. İhracat - Exports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
2011
2012
2013
A
B
a
b
171 446 739
148 169 489
111 030 525
95 449 246
218 462 335
158 697 259
145 366 975
105 466 686
308 175 727
211 900 033
183 930 287
125 962 537
317 532 864
257 866 643
176 235 027
143 193 911
374 998 394
269 787 785
196 822 807
141 358 199
15 Gda ürünleri ve içecek
Food products and beverages
A
B
a
b
4 517 900
9 200 890
2 907 764
5 931 131
5 147 326
10 059 246
3 429 465
6 702 887
8 170 721
15 022 959
4 904 769
8 880 453
9 229 506
17 138 875
5 122 553
9 514 194
10 360 663
20 400 849
5 440 700
10 664 446
16 Tütün ürünleri
Tobacco products
A
B
a
b
170 928
417 169
110 248
266 412
139 117
444 117
92 752
295 712
172 542
509 378
102 621
301 161
229 770
748 025
127 442
415 340
243 274
893 684
127 350
465 440
17 Tekstil ürünleri
Textiles
A
B
a
b
6 694 198
14 764 545
4 345 440
9 559 339
9 111 882
16 412 479
6 058 596
10 932 274
11 430 185
21 736 539
6 880 909
12 920 412
9 828 836
23 881 519
5 454 259
13 259 405
11 195 663
28 217 076
5 877 205
14 740 647
18 Giyim eşyas
Wearing appare
A
B
a
b
2 739 950
14 907 120
1 764 452
9 603 289
3 510 674
15 976 472
2 337 562
10 617 877
4 574 933
19 462 587
2 748 161
11 633 424
4 108 036
21 528 651
2 281 720
11 955 404
5 178 341
24 203 203
2 702 065
12 703 715
19 Bavul, saraçlk ve ayakkab
Luggage, saddlery and footwear
A
B
a
b
1 488 700
773 061
952 898
498 541
1 793 493
986 535
1 192 341
656 482
2 612 534
1 298 278
1 562 291
773 480
2 701 420
1 644 653
1 500 578
913 714
3 298 969
2 137 013
1 731 877
1 119 089
20 Ağaç ve mantar ürünleri
Products of wood and cork
A
B
a
b
961 943
787 212
625 932
510 035
1 433 594
860 768
953 368
572 954
2 092 814
1 100 117
1 258 191
653 294
2 644 753
1 185 952
1 466 057
658 431
2 740 451
1 391 115
1 444 353
724 289
21 Kağt ve kağt ürünleri
Paper and paper products
A
B
a
b
3 876 769
1 520 127
2 508 607
981 879
4 947 234
1 796 588
3 286 227
1 194 369
6 071 631
2 370 789
3 634 608
1 407 263
6 232 587
2 965 977
3 457 839
1 646 891
7 135 832
3 696 466
3 753 930
1 933 665
22 Basm ve yaym
Printing and publishing
A
B
a
b
800 621
227 729
519 126
147 729
835 382
212 885
555 674
141 420
1 017 588
278 385
606 445
163 950
1 008 200
283 724
559 220
157 514
1 091 769
295 521
570 118
154 496
23 Kok kömürü, petrol ürün ve nükleer yakt
Coke, petroleum products and nuclear fuel
A
B
a
b
16 089 887
5 554 191
10 455 704
3 649 926
20 772 652
6 285 374
13 802 202
4 153 298
30 851 979
10 281 329
18 316 536
6 122 477
34 642 841
12 925 630
19 227 312
7 179 744
36 205 652
12 045 565
18 948 335
6 299 799
24 Kimyasal madde ve ürünler
Chemicals and chemical products
A
B
a
b
33 033 186
6 644 405
21 374 356
4 299 617
40 665 781
8 580 767
27 034 188
5 705 513
55 517 244
11 337 290
33 244 587
6 742 722
57 116 959
13 163 421
31 700 962
7 308 244
63 705 700
14 555 157
33 486 545
7 614 807
ISIC Rev.3
D İMALAT
MANUFACTURING
Not. Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir GTİP
Note. Because of applying confidentiality, total value related to
kodunda birleştirilen maddelere ait toplam değer,
commodities combined in a Commodity Code under the same
snflamalarda ana grup toplamlarnn kaybolmamas
chapter, was given in a different group as “confidential data” to
amacyla ‘gizli veri ‘ adyla ayr bir grup olarak verilmiştir.
prevent any missing value in main group total in classifications. The
Söz konusu maddelerin bulunduğu alt grup değerleri,
6
gizli maddelerin değerinin çkarlmasndan sonra kalan
subgroup values in the mentioned commodities, contain remained
maddelerin değerlerini içermektedir.
commodities' values after subtracted values of confidential data.
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
6
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1.3 Ekonomik faaliyetlere göre dş ticaret, 2009 - 2013 (devam)
Foreign trade by economic activities, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
B. İhracat - Exports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
b. İhracat - Exports (000 $)
ISIC Rev.3
2009
2010
2011
2012
2013
25 Plastik ve kauçuk ürünleri
Rubber and plastic products
A
B
a
b
4 176 484
6 245 468
2 708 631
4 035 193
5 253 921
7 348 003
3 493 625
4 887 391
7 513 023
10 487 174
4 488 927
6 240 692
8 073 762
11 581 610
4 481 165
6 430 097
9 520 654
13 434 501
4 991 811
7 029 917
26 Metalik olmayan diğer mineraller
Other non-metallic minerals
A
B
a
b
1 766 941
5 841 796
1 148 130
3 769 020
2 298 926
6 001 501
1 527 946
3 988 850
3 057 003
6 784 362
1 826 638
4 042 172
3 046 832
7 355 643
1 691 610
4 083 453
3 774 797
8 176 107
1 978 618
4 289 985
27 Ana metal sanayi
Manufacture of basic metals
A
B
a
b
20 477 755
23 865 393
13 302 831
15 103 291
28 024 506
21 783 900
18 662 914
14 426 576
43 856 523
28 718 967
26 076 763
17 062 183
47 841 024
52 420 436
26 527 024
29 109 842
66 655 586
33 118 998
35 173 390
17 516 405
28 Metal eşya sanayii (makina, techizat hariç)
Manufacture of fabricated metal prod (exc machinery
A
B
a
b
4 050 337
6 917 944
2 615 664
4 469 923
4 788 578
7 475 309
3 183 381
4 972 611
6 560 813
10 492 837
3 916 842
6 230 149
7 118 012
11 866 513
3 952 498
6 589 003
9 083 730
13 494 792
4 766 954
7 067 823
29 Makina ve techizat imalat
Manufacture of machinery and equipmen
A
B
a
b
19 414 090
12 513 079
12 533 249
8 070 272
23 379 074
13 630 336
15 533 245
9 059 416
35 656 794
18 757 580
21 291 819
11 126 283
37 259 059
21 348 600
20 683 742
11 856 605
44 694 499
24 432 794
23 401 941
12 779 481
30 Büro,muhasebe ve bilgi işlem makinalar
Office, accounting and computing machinery
A
B
a
b
4 051 509
155 677
2 627 899
100 497
4 691 937
200 854
3 129 576
133 812
5 520 905
237 501
3 289 246
140 303
6 020 924
266 281
3 342 235
147 973
7 149 508
340 303
3 750 910
177 687
31 Elektirikli makina ve cihazlar
Electrical machinery and apparatus
A
B
a
b
10 215 948
6 339 381
6 620 542
4 098 616
12 312 539
7 308 560
8 194 416
4 863 596
15 778 844
9 876 716
9 361 308
5 863 094
14 970 265
10 548 990
8 319 746
5 859 416
16 240 613
12 357 405
8 509 330
6 459 928
32 Haberleşme techizat ve cihazlar
Communication and apparatus
A
B
a
b
7 190 295
2 957 106
4 653 939
1 919 485
8 074 176
2 922 918
5 380 492
1 950 504
10 346 448
3 622 589
6 185 695
2 110 837
12 197 169
4 520 566
6 767 068
2 511 008
15 347 455
3 940 853
8 013 123
2 047 306
33 Tbbi, hassas, optik aletler ve saat
Medical, precision and optical instruments, watche
A
B
a
b
4 837 596
570 120
3 125 669
367 486
5 785 247
619 467
3 847 345
412 176
7 812 663
842 373
4 657 132
498 727
8 178 647
1 130 778
4 540 593
628 171
9 775 120
1 508 175
5 122 661
789 300
34 Motorlu kara taştlar ve römork
Motor vehicles and trailers
A
B
a
b
16 598 013
19 899 122
10 776 027
12 862 756
23 674 346
22 347 895
15 772 608
14 856 618
33 375 046
28 594 119
19 896 077
17 043 514
30 267 747
29 250 449
16 808 552
16 244 049
37 185 955
34 853 976
19 438 559
18 245 643
35 Diğer ulaşm araçlar
Other transport
A
B
a
b
5 108 528
3 755 875
3 300 817
2 418 383
8 028 527
2 513 637
5 376 701
1 659 460
10 862 649
3 320 685
6 496 126
1 992 358
8 827 942
3 207 865
4 902 528
1 780 943
7 933 018
4 464 751
4 191 757
2 340 254
Not. Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir GTİP
kodunda birleştirilen maddelere ait toplam değer,
snflamalarda ana grup toplamlarnn kaybolmamas
amacyla ‘gizli veri ‘ adyla ayr bir grup olarak verilmiştir.
Söz konusu maddelerin bulunduğu alt grup değerleri,
gizli maddelerin değerinin çkarlmasndan sonra kalan
maddelerin değerlerini içermektedir.
Note. Because of applying confidentiality, total value related to
commodities combined in a Commodity Code under the same
chapter, was given in a different group as “confidential data” to
prevent any missing value in main group total in classifications. The
subgroup values in the mentioned commodities, contain remained
commodities' values after subtracted values of confidential data.
7
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
7
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1.3 Ekonomik faaliyetlere göre dş ticaret, 2009 - 2013 (devam)
Foreign trade by economic activities, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
B. İhracat - Exports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
b. İhracat - Exports (000 $)
ISIC Rev.3
2009
2010
2011
2012
36 Mobilya
A
3 185 163
3 793 423
5 322 845
5 988 574
6 481 143
Furniture
B
4 312 079
4 929 648
6 767 480
8 902 485
11 829 479
a
2 052 599
2 522 351
3 184 597
3 320 323
3 401 275
b
2 786 428
3 282 891
4 013 587
4 944 472
6 194 074
A
B
a
b
26 829
215 225
17 256
139 740
30 539
274 504
20 471
181 375
151 132
260 784
86 576
148 789
461 961
343 562
255 377
190 211
629 639
57 888
334 204
28 970
A
B
a
b
26 829
215 225
17 256
139 740
30 539
274 504
20 471
181 375
151 132
260 784
86 576
148 789
461 961
343 562
255 377
190 211
629 639
57 888
334 204
28 970
A
B
a
b
7 094 092
511 490
4 608 026
330 550
11 574 819
679 769
7 703 896
451 656
17 624 755
1 051 465
10 496 278
631 901
18 492 316
963 053
10 258 094
534 800
16 104 171
1 158 039
8 468 456
605 984
A
B
a
b
7 094 092
511 490
4 608 026
330 550
11 574 819
679 769
7 703 896
451 656
17 624 755
1 051 465
10 496 278
631 901
18 492 316
963 053
10 258 094
534 800
16 104 171
1 158 039
8 468 456
605 984
A
B
a
b
2 060
1 897
1 345
1 248
3 411
3 038
2 284
2 037
7 319
991
4 462
583
1 509
972
838
544
2 196
6 334
1 143
3 422
A
B
a
b
2 060
1 897
1 345
1 248
3 411
3 038
2 284
2 037
7 319
991
4 462
583
1 509
972
838
544
2 196
6 334
1 143
3 422
A
B
a
b
33 175
3 803
21 564
2 440
42 297
5 426
28 128
3 617
80 943
8 388
48 803
4 997
83 297
4 170
46 135
2 307
102 620
29 969
53 456
15 113
92 Eğlence,kültür ve sporla ilgili faaliyetler
Recreational, cultural and sporting activities
A
B
a
b
33 063
3 728
21 492
2 391
42 039
5 426
27 956
3 617
79 691
8 386
48 061
4 996
82 533
4 134
45 713
2 286
102 517
29 957
53 402
15 107
93 Diğer hizmet faaliyetleri
Other service activities
A
B
a
b
112
75
72
49
258
0
172
0
1 252
2
742
1
763
36
422
21
103
12
53
6
E ELEKTRİK, GAZ ve SU
ELECTRICITY, GAS and WATER SUPPLY
40 Elektrik, gaz ve buhar
Electricity, gas and steam
G ATIK ve HURDALAR
WASTE and SCRAP
51 Atk ve hurdalar
Waste and scrap
K DİĞER İŞ FALİYETLERİ
OTHER BUSINESS ACTIVITIES
74 Diğer iş faliyetleri
Other business activities
O SOSYAL ve KİŞİSEL FAALİYETLER
SOCIAL and PERSONAL ACTIVITIES
Not. Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir GTİP
kodunda birleştirilen maddelere ait toplam değer,
snflamalarda ana grup toplamlarnn kaybolmamas
amacyla ‘gizli veri ‘ adyla ayr bir grup olarak verilmiştir.
Söz konusu maddelerin bulunduğu alt grup değerleri,
gizli maddelerin değerinin çkarlmasndan sonra kalan
maddelerin değerlerini içermektedir.
8
2013
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Note. Because of applying confidentiality, total value related to
commodities combined in a Commodity Code under the same
chapter, was given in a different group as “confidential data” to
prevent any missing value in main group total in classifications. The
subgroup values in the mentioned commodities, contain remained
commodities' values after subtracted values of confidential data.
8
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1.4 Geniş ekonomik gruplarn snflamasna göre dş ticaret, 2009 - 2013
Foreign trade by classification of broad economic categories, 2009 - 2013
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
BEC
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
2011
2012
2013
GENEL TOPLAM
GENERAL TOTAL
A
B
a
b
217 677 725
158 481 951
140 928 421
102 142 613
278 668 206
171 343 213
185 544 332
113 883 219
403 813 480
227 011 122
240 841 676
134 906 869
426 229 493
274 565 016
236 545 141
152 461 737
479 228 041
289 750 378
251 661 250
151 802 637
SERMAYE MALLARI
CAPITAL GOODS
A
B
a
b
33 206 812
17 237 298
21 462 823
11 116 832
43 249 797
17 719 903
28 818 242
11 771 080
62 528 525
23 858 563
37 270 611
14 191 696
61 088 030
24 727 964
33 925 389
13 733 634
70 166 285
29 827 172
36 771 127
15 592 482
41 Sermaye mallar (Taşmaclk araçlar hariç )
Capital goods (Except transportations vehicles)
A
B
a
b
28 419 527
9 012 320
18 384 403
5 817 501
34 950 655
9 648 294
23 249 739
6 414 227
49 677 621
13 055 205
29 605 450
7 745 058
50 646 549
14 631 217
28 125 442
8 125 470
61 160 138
17 096 381
32 034 334
8 939 370
521 Sanayi ile ilgili taşmaclk araç ve gereçleri
Transportation vehicles incidental to industry
A
B
a
b
4 787 285
8 224 978
3 078 421
5 299 331
8 299 142
8 071 610
5 568 503
5 356 853
12 850 903
10 803 358
7 665 161
6 446 638
10 441 481
10 096 747
5 799 947
5 608 164
9 006 147
12 730 792
4 736 793
6 653 112
2
A
B
a
b
153 639 542
77 373 000
99 509 821
49 734 012
197 452 105
84 892 454
131 445 426
56 380 661
290 353 170
114 245 648
173 140 243
67 941 697
315 265 763
148 864 202
174 930 331
82 655 801
349 723 819
142 570 545
183 811 325
74 817 206
21 Sanayi için işlem görmemiş maddeler
Unprocessed materials incidental to industry
A
B
a
b
12 313 416
4 044 343
7 984 726
2 636 843
18 436 676
5 506 864
12 258 723
3 662 855
27 042 550
6 779 488
16 159 591
4 031 424
27 659 997
7 576 881
15 344 073
4 203 782
26 458 012
9 639 238
13 926 322
5 057 977
22 Sanayi için işlem görmüş maddeler
Processed materials incidental to industry
A
B
a
b
67 079 058
54 917 332
43 491 943
35 164 387
88 308 118
57 856 925
58 733 015
38 415 799
126 324 403
76 856 023
75 482 185
45 717 612
132 685 588
106 509 009
73 612 072
59 141 310
163 212 158
94 716 400
85 896 095
49 772 772
31 İşlem görmemiş yakt ve yağlar
Unprocessed fuels and oils
A
B
a
b
27 464 873
157 698
17 772 511
102 352
1 774 224
160 794
1 175 578
107 096
2 229 679
223 885
1 303 880
132 304
2 086 564
428 113
1 161 641
236 597
1 754 038
482 627
923 019
252 157
42 Yatrm mallarnn aksam ve parçalar
Parts of investment goods
A
B
a
b
12 831 671
4 532 310
8 291 900
2 922 893
13 620 558
5 178 580
9 064 329
3 447 124
18 228 431
7 463 208
10 861 237
4 431 815
19 729 838
8 120 127
10 949 032
4 508 191
23 726 446
9 600 202
12 411 705
5 028 376
53 Taşmaclk araçlarnn aksam ve parçalar
Parts of transportation vehicles
A
B
a
b
12 093 675
7 668 306
7 840 527
4 951 157
15 913 868
9 523 404
10 580 626
6 335 956
20 609 757
13 431 376
12 334 237
7 987 758
20 045 960
14 704 004
11 128 565
8 164 418
22 677 238
17 199 036
11 890 116
9 009 062
1
ARA MALLARI
INTERMEDIATE GOODS
Not. Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir GTİP
kodunda birleştirilen maddelere ait toplam değer,
snflamalarda ana grup toplamlarnn kaybolmamas
amacyla ‘gizli veri ‘ adyla ayr bir grup olarak verilmiştir.
Söz konusu maddelerin bulunduğu alt grup değerleri,
gizli maddelerin değerinin çkarlmasndan sonra kalan
maddelerin değerlerini içermektedir.
Note. Because of applying confidentiality, total value related to
commodities combined in a Commodity Code under the same
chapter, was given in a different group as “confidential data” to
prevent any missing value in main group total in classifications. The
subgroup values in the mentioned commodities, contain remained
commodities' values after subtracted values of confidential data.
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
9
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1.4 Geniş ekonomik gruplarn snflamasna göre dş ticaret, 2009 - 2013 (devam)
Foreign trade by classification of broad economic categories, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
BEC
2010
2011
2012
2013
111 Esas yiyecek ve içecek olan işlenmemiş maddeler
Unprocessed materials of food and beverages
A
B
a
b
3 233 106
391 830
2 074 347
255 092
4 208 054
676 193
2 793 978
447 027
7 210 876
352 082
4 379 477
208 721
6 685 745
518 975
3 703 383
289 008
6 449 547
665 497
3 414 093
352 274
121 Esas yiyecek ve içecek olan işlenmiş maddeler
Processed materials of food and beverages
A
B
a
b
1 890 820
1 780 704
1 205 718
1 143 404
1 670 427
1 751 809
1 112 756
1 165 222
3 000 375
3 079 659
1 793 844
1 831 543
3 850 721
3 298 155
2 137 069
1 830 810
4 267 507
3 628 548
2 244 379
1 890 882
322 İşlem görmüş yakt ve yağlar
Processed fuels and oils
A
B
a
b
16 732 922
3 880 478
10 848 148
2 557 884
18 400 057
4 237 886
12 223 206
2 799 582
27 680 560
6 059 927
16 433 500
3 600 520
31 394 299
7 708 938
17 423 952
4 281 686
33 313 892
6 638 998
17 425 970
3 453 706
399 Gizli veri
Confidential data
A
B
a
b
-
35 120 123
23 503 217
-
58 026 539
34 392 292
-
71 127 052
39 470 543
-
67 864 981
35 679 626
-
3
A
B
a
b
29 790 464
63 005 667
19 289 707
40 733 029
37 146 216
68 111 250
24 734 930
45 320 506
49 706 730
87 967 335
29 692 268
52 218 849
48 084 059
100 043 300
26 699 252
55 556 262
58 079 704
116 090 260
30 415 894
60 732 211
51 Binek otomobilleri
Automobiles
A
B
a
b
6 561 362
9 399 480
4 265 401
6 086 131
10 222 001
9 343 968
6 819 601
6 210 055
14 269 689
10 868 056
8 474 787
6 485 467
13 050 519
10 927 419
7 248 447
6 069 002
17 504 678
13 066 325
9 126 820
6 856 070
61 Dayankl tüketim mallar
Resistant consumption goods
A
B
a
b
4 048 088
12 133 951
2 619 294
7 856 934
5 262 375
13 385 710
3 499 191
8 915 506
7 237 662
17 726 368
4 337 380
10 464 734
7 839 260
22 430 461
4 352 554
12 460 081
9 447 231
25 492 487
4 962 452
13 317 636
62 Yar dayankl tüketim mallar
Semi-resistant consumption goods
A
B
a
b
6 343 156
16 488 390
4 090 112
10 654 094
7 966 946
17 718 605
5 303 231
11 794 262
10 775 962
21 958 812
6 452 876
13 069 139
10 612 840
24 195 301
5 893 362
13 434 061
12 994 842
28 256 576
6 794 659
14 774 786
63 Dayanksz tüketim mallar
Non-resistant consumption goods
A
B
a
b
7 675 519
9 861 816
4 948 856
6 355 744
8 313 133
10 767 277
5 531 250
7 154 514
9 857 837
13 210 466
5 894 846
7 877 589
9 324 613
15 137 794
5 177 291
8 406 374
10 262 970
17 838 971
5 392 162
9 343 695
112 Esas yiyecek ve içecek olan işlenmemiş mallar
Unprocessed of food and beverages
A
B
a
b
923 400
6 786 361
595 522
4 389 419
1 014 579
7 451 989
675 953
4 970 809
1 356 682
9 342 776
813 826
5 512 490
1 455 712
9 708 845
808 512
5 390 378
1 607 998
11 093 796
844 854
5 784 327
TÜKETİM MALLARI
CONSUMPTION GOODS
Not. Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir GTİP
kodunda birleştirilen maddelere ait toplam değer,
snflamalarda ana grup toplamlarnn kaybolmamas
amacyla ‘gizli veri ‘ adyla ayr bir grup olarak verilmiştir.
Söz konusu maddelerin bulunduğu alt grup değerleri,
gizli maddelerin değerinin çkarlmasndan sonra kalan
maddelerin değerlerini içermektedir.
10
2009
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Note. Because of applying confidentiality, total value related to
commodities combined in a Commodity Code under the same
chapter, was given in a different group as “confidential data” to
prevent any missing value in main group total in classifications. The
subgroup values in the mentioned commodities, contain remained
commodities' values after subtracted values of confidential data.
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1.4 Geniş ekonomik gruplarn snflamasna göre dş ticaret, 2009 - 2013 (devam)
Foreign trade by classification of broad economic categories, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
BEC
122 Esas yiyecek ve içecek olan işlenmiş mallar
Processed of food and beverages
A
B
a
b
2009
1 548 114
6 012 218
1 002 708
3 880 058
2010
2 046 609
6 770 939
1 365 553
4 510 513
2011
3 013 231
9 984 657
1 816 157
5 892 902
2012
2 498 770
11 683 801
1 387 324
6 486 316
2013
3 090 949
14 337 484
1 619 087
7 501 467
321 Motor benzini
Gasoline
A
B
a
b
1 826 515
1 893 462
1 190 586
1 234 469
2 017 729
2 288 962
1 343 232
1 513 153
2 801 829
4 386 802
1 662 262
2 615 956
3 019 496
5 448 938
1 674 633
3 026 447
2 674 722
5 390 937
1 415 040
2 836 732
522 Sanayi ile ilgili olmayan taşma araç ve gereçleri
Transportation vehicles not incidental to industry
A
B
a
b
864 310
302 843
393 839
282 849
496 314
429 990
577 227
276 180
383 799
196 918
251 693
489 398
240 134
300 571
510 741
157 128
283 603
613 684
260 819
317 497
4
DİĞERLERİ
OTHERS
A
B
a
b
1 040 907
865 986
666 070
558 739
820 088
619 606
545 734
410 972
1 225 055
939 576
738 555
554 626
1 791 641
929 550
990 170
516 039
1 258 234
1 262 402
662 904
660 738
7
Başka yerde belirtilmeyen diğer mallar
Other goods not elsewhere specified
A
B
a
b
1 040 907
865 986
666 070
558 739
820 088
619 606
545 734
410 972
1 225 055
939 576
738 555
554 626
1 791 641
929 550
990 170
516 039
1 258 234
1 262 402
662 904
660 738
Not. Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir GTİP
kodunda birleştirilen maddelere ait toplam değer,
snflamalarda ana grup toplamlarnn kaybolmamas
amacyla ‘gizli veri ‘ adyla ayr bir grup olarak verilmiştir.
Söz konusu maddelerin bulunduğu alt grup değerleri,
gizli maddelerin değerinin çkarlmasndan sonra kalan
maddelerin değerlerini içermektedir.
Note. Because of applying confidentiality, total value related to
commodities combined in a Commodity Code under the same
chapter, was given in a different group as “confidential data” to
prevent any missing value in main group total in classifications. The
subgroup values in the mentioned commodities, contain remained
commodities' values after subtracted values of confidential data.
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
11
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1.5
Standart uluslararas ticaret snflamasna göre dş ticaret, 2009 - 2013
Foreign trade by standard international trade classification, 2009 - 2013
A. İthalat - Imports (000 TL)
B. İhracat - Exports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
b. İhracat - Exports (000 $)
SITC Rev.3
2009
2011
2012
2013
GENEL TOPLAM
GENERAL TOTAL
A
B
a
b
217 677 725
158 481 951
140 928 421
102 142 613
278 668 206
171 343 213
185 544 332
113 883 219
403 813 480
227 011 122
240 841 676
134 906 869
426 229 493
274 565 016
236 545 141
152 461 737
479 228 041
289 750 378
251 661 250
151 802 637
0
Canl hayvanlar ve gda maddeleri
Food and live animals
A
B
a
b
5 575 308
14 119 217
3 591 494
9 125 955
6 753 755
15 754 889
4 504 882
10 498 628
11 394 540
20 810 177
6 888 226
12 285 608
11 433 737
22 849 108
6 340 405
12 685 641
12 848 213
27 040 217
6 783 521
14 112 070
00
03.Bölümde yer alan hayvanlarn dşndaki
canl hayvanlar
Live animals other than animals of division 03
A
B
a
b
48 460
38 679
33 664
24 366
491 820
10 987
333 080
7 322
1 701 245
10 355
1 028 121
6 215
1 539 318
14 661
852 074
8 142
627 942
26 150
346 448
13 464
01
Et ve et ürünleri
Meat and meat preparations
A
B
a
b
3 847
268 627
2 451
173 827
371 369
354 889
251 235
236 688
827 915
725 426
514 810
427 716
178 466
1 040 835
99 743
577 574
53 218
1 283 776
29 279
672 832
02
Süt, süt ürünleri ve kuş yumurtalar
Dairy products and birds eggs
A
B
a
b
183 536
416 468
120 114
267 711
210 281
486 803
139 461
324 180
195 595
861 141
115 182
510 254
223 977
1 037 891
123 565
575 949
326 372
1 319 676
167 911
687 944
03
Balk, yumuşakça, kabuklu ve omurgaszlar, vb.
ürünler
Fish, crustaceans, molluscs and aquatic invertebrates,
and preparations thereof
A
B
a
b
167 078
526 854
108 099
338 997
205 193
512 069
137 034
340 008
293 618
711 440
175 565
423 295
320 743
797 658
178 133
443 187
358 019
1 069 800
187 281
561 263
04
Hububat ve hububattan hazrlanmş ürünler
Cereals and cereal preparations
A
B
a
b
2 009 671
2 292 073
1 284 854
1 481 627
1 760 875
2 682 940
1 169 797
1 782 194
3 364 979
3 618 194
2 059 771
2 140 142
2 957 646
4 171 975
1 638 320
2 316 771
4 063 325
5 202 261
2 151 720
2 711 386
05
Meyve ve sebzeler
Fruits and vegetables
A
B
a
b
1 044 483
8 269 976
673 110
5 353 787
1 136 957
9 220 072
757 297
6 152 501
1 588 903
11 357 643
952 315
6 695 665
1 635 723
11 802 252
908 794
6 552 252
1 783 819
13 195 730
936 791
6 877 627
06
Şeker, şeker ürünleri ve bal
Sugar, sugar preparations and honey
A
B
a
b
87 826
468 190
56 751
301 242
79 812
595 322
52 891
395 561
108 157
814 517
63 956
481 241
175 892
922 649
97 604
512 285
206 579
1 233 722
107 221
647 953
07
Kahve, çay, kakao, baharat vb. ürünleri
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof
A
B
a
b
600 748
729 512
389 115
471 668
780 081
805 248
519 732
537 823
1 033 411
1 068 447
614 584
627 072
1 092 346
1 238 530
606 003
687 807
1 265 282
1 525 022
665 863
793 856
08
Hayvanlar için gda maddeleri
Feeding stuff for animals
A
B
a
b
860 146
119 588
556 398
74 809
1 111 041
47 083
741 318
31 141
1 435 117
95 643
859 318
55 989
2 393 980
242 520
1 327 984
134 579
3 026 070
388 489
1 594 689
204 128
09
Çeşitli yenebilir ürünler vb. hazrlanmş ürünler
Miscellaneous edible products and prepar.
A
B
a
b
569 514
989 251
366 938
637 920
606 326
1 039 475
403 036
691 209
845 600
1 547 371
504 603
918 020
915 646
1 580 137
508 185
877 094
1 137 587
1 795 592
596 316
941 617
Not. Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir GTİP
kodunda birleştirilen maddelere ait toplam değer,
snflamalarda ana grup toplamlarnn kaybolmamas
amacyla ‘gizli veri ‘ adyla ayr bir grup olarak verilmiştir.
Söz konusu maddelerin bulunduğu alt grup değerleri,
gizli maddelerin değerinin çkarlmasndan sonra kalan
maddelerin değerlerini içermektedir.
12
2010
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Note. Because of applying confidentiality, total value related to
commodities combined in a Commodity Code under the same
chapter, was given in a different group as “confidential data” to
prevent any missing value in main group total in classifications. The
subgroup values in the mentioned commodities, contain remained
commodities' values after subtracted values of confidential data.
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1.5
Standart uluslararas ticaret snflamasna göre dş ticaret, 2009 - 2013 (devam)
Foreign trade by standard international trade classification, 2009 - 2013 (continued)
B. İhracat - Exports (000 TL)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
b. İhracat - Exports (000 $)
SITC Rev.3
2009
2010
2011
2012
2013
1
İçkiler ve tütün
Beverages and tobacco
A
B
a
b
739 761
1 440 809
479 296
933 390
675 910
1 347 369
450 007
898 053
923 857
1 517 077
551 182
900 808
1 151 015
1 976 805
638 585
1 097 583
1 346 246
2 260 342
702 883
1 191 448
11
İçkiler
Beverages
A
B
a
b
120 777
272 191
79 172
175 891
123 277
303 186
81 733
201 026
251 512
386 770
150 682
230 182
272 300
459 849
151 157
255 151
378 155
547 981
196 959
286 944
12
Tütün ve tütün mamulleri
Tobacco and tobacco manufactures
A
B
a
b
618 984
1 168 618
400 124
757 499
552 633
1 044 183
368 274
697 027
672 345
1 130 307
400 500
670 625
878 715
1 516 956
487 427
842 432
968 092
1 712 361
505 924
904 504
2
Akaryakt hariç, yenilmeyen hammaddeler
Crude materials, inedible, except fuels
A
B
a
b
15 318 374
3 934 538
9 936 095
2 556 927
23 175 747
5 821 810
15 394 552
3 870 267
33 520 006
7 327 853
20 051 875
4 358 327
33 584 620
8 095 724
18 630 141
4 492 150
31 921 069
10 139 664
16 797 621
5 316 818
21
İşlenmemiş kösele, deri ve kürk
Hides, skins and furskins, raw
A
B
a
b
191 307
9 423
123 258
6 034
340 500
8 258
225 910
5 496
677 926
6 493
409 065
3 882
732 686
6 384
406 932
3 533
719 672
12 738
380 540
6 703
22
Yağl tohumlar ve yağ veren meyvalar
Oil seeds and oleaginous fruits
A
B
a
b
1 417 974
149 458
914 277
95 371
2 138 367
189 667
1 410 707
125 946
2 539 592
268 228
1 541 130
159 532
2 702 362
327 132
1 497 782
182 060
2 788 007
402 984
1 474 197
215 199
23
Ham kauçuk (sentetik ve rejenere kauçuk dahil)
synthetic reclaimed)
Crude rubber (including synthetic,
A
B
a
b
875 631
31 881
568 753
20 622
1 529 812
52 608
1 016 126
35 215
2 769 095
101 594
1 650 181
60 369
2 257 443
97 279
1 252 745
54 035
2 091 453
110 451
1 102 413
57 785
24
Mantar, odun ve kereste
Cork and wood
A
B
a
b
553 721
58 163
359 767
37 433
694 647
62 171
462 119
41 331
1 001 174
62 118
604 821
37 423
1 296 646
67 866
718 407
37 642
1 142 430
62 387
605 490
32 731
25
Kağt hamuru ve kullanlmş kağt
Pulp and waste paper
A
B
a
b
529 496
8 953
342 629
5 745
821 350
21 868
544 956
14 612
1 005 064
45 695
602 625
27 798
1 009 684
15 265
560 063
8 478
1 222 908
55 575
645 109
29 020
26
Dokuma elyaf (yün toplar hariç) vb. atklar
Textile fibres (other than wool tops) and their wastes
A
B
a
b
2 910 743
654 629
1 895 158
423 381
4 443 906
849 773
2 948 806
566 391
5 502 732
1 293 240
3 338 951
769 398
4 849 091
1 243 921
2 691 826
690 469
5 682 956
1 283 274
2 990 898
671 626
27
Ham gübre ve maden (kömür, petrol ve değerli
taşlar hariç)
Crude fertilizers and crude ores (excluding coal,
petroleum and precious stones)
A
B
a
b
406 545
1 479 127
262 527
962 487
474 056
2 079 856
315 113
1 381 601
754 577
2 656 383
447 509
1 574 281
772 184
3 080 570
428 273
1 707 788
755 806
3 885 743
397 787
2 028 579
28
Metal cevherleri, döküntü ve hurdalar
Metalliferous ores and metal scraps
A
B
a
b
8 070 431
1 364 883
5 236 220
891 397
12 328 375
2 358 789
8 201 809
1 567 313
18 744 835
2 604 381
11 141 615
1 552 860
19 388 085
2 944 781
10 754 079
1 634 478
16 835 876
3 960 887
8 841 704
2 082 852
29
Başka yerde belirtilmeyen işlenmemiş tarmsal
ürünler
Crude animal and vegetable materials, n.e.s.
A
B
a
b
362 526
178 022
233 507
114 458
404 735
198 819
269 006
132 362
525 010
289 721
315 978
172 785
576 440
312 526
320 035
173 669
681 960
365 625
359 482
192 324
Not. Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir GTİP
kodunda birleştirilen maddelere ait toplam değer,
snflamalarda ana grup toplamlarnn kaybolmamas
amacyla ‘gizli veri ‘ adyla ayr bir grup olarak verilmiştir.
Söz konusu maddelerin bulunduğu alt grup değerleri,
gizli maddelerin değerinin çkarlmasndan sonra kalan
maddelerin değerlerini içermektedir.
Note. Because of applying confidentiality, total value related to
commodities combined in a Commodity Code under the same
chapter, was given in a different group as “confidential data” to
prevent any missing value in main group total in classifications. The
subgroup values in the mentioned commodities, contain remained
commodities' values after subtracted values of confidential data.
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
13
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1.5
Standart uluslararas ticaret snflamasna göre dş ticaret, 2009 - 2013 (devam)
Foreign trade by standard international trade classification, 2009 - 2013 (continued)
B. İhracat - Exports (000 TL)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
b. İhracat - Exports (000 $)
SITC Rev.3
2009
2010
2012
2013
3
Madeni yaktlar, yağlar vb. ilgili maddeler
Mineral fuels, lubricants and related materials
A
B
a
b
46 173 035
5 972 374
29 905 148
3 921 178
57 690 768
6 762 152
38 496 980
4 469 433
91 288 722
10 994 530
54 116 788
6 538 909
108 320 206
13 879 586
60 115 790
7 707 792
106 516 227
12 857 959
55 916 327
6 724 347
32
Taş, kok ve biriket kömürü
Coal, coke and briquettes
A
B
a
b
4 828 557
2 939
3 113 386
1 883
1 835 018
10 555
1 216 230
6 999
2 426 185
10 921
1 418 402
6 421
2 272 725
12 710
1 264 901
7 050
1 998 596
11 172
1 052 452
5 790
33
Petrol ve petrolden elde edilen ürünler
Petroleum, petroleum products and related materials
A
B
a
b
23 310 373
5 442 568
15 171 831
3 577 867
17 146 373
6 094 787
11 390 607
4 026 263
25 691 044
10 118 378
15 245 939
6 027 699
29 152 839
12 539 272
16 179 248
6 964 703
30 813 287
11 798 076
16 115 561
6 173 962
34
Doğal gaz ve mamül gaz
Gas, natural and manufactured
A
B
a
b
18 007 293
311 733
11 602 685
201 746
3 558 739
382 643
2 366 471
255 033
4 993 842
604 541
2 973 590
356 055
5 305 630
984 059
2 945 722
545 837
5 209 727
990 864
2 734 485
515 647
35
Elektrik enerjisi
Electric current
A
B
a
b
26 812
215 134
17 245
139 681
30 515
274 167
20 455
181 138
151 113
260 691
86 565
148 734
461 961
343 545
255 377
190 202
629 636
57 847
334 202
28 948
39
Gizli veri
Confidential data
A
B
a
b
-
35 120 123
23 503 217
-
58 026 539
34 392 292
-
71 127 052
39 470 543
-
67 864 981
35 679 626
-
4
Hayvansal, bitkisel sv ve kat yağlar; mumlar
Animal and vegetable oils, fats and waxes
A
B
a
b
1 761 525
672 569
1 122 449
427 121
1 572 835
520 050
1 047 127
345 917
2 790 938
1 449 689
1 672 293
861 534
3 501 447
1 910 587
1 943 070
1 060 542
3 557 322
2 344 009
1 871 414
1 230 368
41
Hayvansal sv ve kat yağlar
Animal oils and fats
A
B
a
b
162 631
4 607
106 313
2 827
205 662
20 025
136 851
13 367
245 951
14 612
148 778
9 061
288 825
10 937
160 013
6 044
248 055
21 916
129 891
11 786
42
İşlem görmemiş bitkisel yağlar; rafine edilmiş,
franksiyonlara ayrlmş
Fixed vegetable fats and oils, crude refined or
fractionated
A
B
a
b
1 465 239
375 763
929 569
240 197
1 192 429
323 960
794 242
215 460
2 257 751
779 663
1 351 268
461 984
2 904 270
1 004 841
1 611 868
557 836
3 021 391
1 652 564
1 590 086
870 658
43
İşlenmiş yağ; mum, vb. yenilmeyen karşmlar
Animal and vegetable fats and oils, processed; waxes
of animal or vegetable origin; inedible mixtures or
preparations of animal or vegetable fats and oils, n.e.s.
A
B
a
b
133 655
292 199
86 567
184 097
174 745
176 065
116 034
117 089
287 236
655 414
172 247
390 490
308 352
894 809
171 189
496 662
287 877
669 528
151 436
347 923
Not. Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir GTİP
kodunda birleştirilen maddelere ait toplam değer,
snflamalarda ana grup toplamlarnn kaybolmamas
amacyla ‘gizli veri ‘ adyla ayr bir grup olarak verilmiştir.
Söz konusu maddelerin bulunduğu alt grup değerleri,
14
2011
Note. Because of applying confidentiality, total value related to
commodities combined in a Commodity Code under the same
chapter, was given in a different group as “confidential data” to
prevent any missing value in main group total in classifications. The
gizli maddelerin değerinin çkarlmasndan sonra kalan
subgroup values in the mentioned commodities, contain remained
maddelerin değerlerini içermektedir.
commodities' values after subtracted values of confidential data.
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1.5
Standart uluslararas ticaret snflamasna göre dş ticaret, 2009 - 2013 (devam)
Foreign trade by standard international trade classification, 2009 - 2013 (continued)
B. İhracat - Exports (000 TL)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
b. İhracat - Exports (000 $)
SITC Rev.3
2009
2010
2011
2012
2013
5
Başka yerde belirtilmeyen kimya sanayi ürünleri
Chemicals and related products, n.e.s.
A
B
a
b
31 334 709
8 181 542
20 265 674
5 292 959
38 271 932
10 235 936
25 446 320
6 805 800
52 074 281
13 530 022
31 191 131
8 047 211
53 485 862
16 055 658
29 685 710
8 913 490
60 647 193
18 080 468
31 872 763
9 455 563
51
Organik kimyasal ürünler
Organic chemicals
A
B
a
b
4 837 949
492 825
3 127 718
320 084
6 280 954
769 473
4 172 216
511 202
8 802 868
896 864
5 282 880
535 795
8 797 914
1 147 541
4 882 791
636 859
9 826 410
1 079 392
5 158 573
564 936
52
İnorganik kimyasal ürünler
Inorganic chemicals
A
B
a
b
1 669 829
941 087
1 080 710
610 749
2 119 562
1 397 094
1 408 292
928 920
2 855 573
2 047 386
1 704 806
1 215 901
2 842 434
2 280 330
1 576 709
1 266 595
3 000 014
2 289 708
1 573 375
1 199 162
53
Debagat ve boyaclkta kullanlan ürünler
Dyeing, tanning and colouring materials
A
B
a
b
1 973 147
677 191
1 279 841
438 231
2 324 921
813 299
1 544 755
540 201
3 169 096
1 048 694
1 895 743
623 158
3 297 161
1 288 261
1 830 143
715 113
3 739 233
1 489 062
1 961 594
779 091
54
Tp ve eczaclk ürünleri
Medicinal and pharmaceutical products
A
B
a
b
6 859 088
733 826
4 418 944
473 244
7 176 156
917 108
4 777 741
610 563
8 478 652
1 038 067
5 083 140
618 600
7 821 799
1 292 100
4 343 089
717 776
8 549 298
1 557 277
4 488 309
813 596
55
Uçucu yağ, rezinoit, parfümeri, kozmetik, tualet
müstahzarlar
Essential oils, resinoids and perfume materials; toilet,
polishing and cleansing preparations
A
B
a
b
1 840 807
1 595 379
1 190 765
1 030 714
2 129 458
1 708 336
1 414 740
1 135 901
2 723 736
2 195 400
1 626 096
1 299 220
2 887 595
2 609 312
1 602 639
1 448 498
3 322 394
3 030 199
1 748 160
1 584 453
56
Gübreler (272. grubun dşndakiler)
Fertilizers (other than those of group 272)
A
B
a
b
1 631 812
129 613
1 052 585
83 169
1 518 013
306 228
1 011 267
203 846
2 307 685
327 285
1 366 998
199 509
2 480 391
263 338
1 375 133
146 081
2 806 449
186 036
1 484 545
96 866
57
İlk şekildeki plastikler
Plastics in primary forms
A
B
a
b
8 180 932
805 521
5 306 149
521 458
11 503 421
1 060 433
7 650 022
704 899
16 555 020
1 499 306
9 932 193
894 407
17 888 548
1 760 371
9 928 996
977 198
20 875 650
1 968 415
10 978 701
1 027 747
58
İlk şekilde olmayan plastikler
Plastics in non-primary forms
A
B
a
b
1 449 686
2 260 866
940 640
1 461 938
1 838 371
2 590 882
1 221 671
1 723 162
2 614 347
3 601 213
1 564 778
2 140 784
2 854 100
4 288 264
1 584 321
2 380 344
3 392 116
5 128 026
1 778 851
2 680 073
59
Başka yerde belirtilmeyen kimyasal madde ve
ürünleri
Chemical materials and products, n.e.s.
A
B
a
b
2 891 461
545 235
1 868 324
353 372
3 381 075
673 083
2 245 616
447 104
4 567 304
875 808
2 734 496
519 838
4 615 920
1 126 140
2 561 887
625 026
5 135 629
1 352 353
2 700 656
709 639
Not. Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir GTİP
kodunda birleştirilen maddelere ait toplam değer,
snflamalarda ana grup toplamlarnn kaybolmamas
amacyla ‘gizli veri ‘ adyla ayr bir grup olarak verilmiştir.
Söz konusu maddelerin bulunduğu alt grup değerleri,
gizli maddelerin değerinin çkarlmasndan sonra kalan
maddelerin değerlerini içermektedir.
Note. Because of applying confidentiality, total value related to
commodities combined in a Commodity Code under the same
chapter, was given in a different group as “confidential data” to
prevent any missing value in main group total in classifications. The
subgroup values in the mentioned commodities, contain remained
commodities' values after subtracted values of confidential data.
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
15
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1.5
Standart uluslararas ticaret snflamasna göre dş ticaret, 2009 - 2013 (devam)
Foreign trade by standard international trade classification, 2009 - 2013 (continued)
B. İhracat - Exports (000 TL)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
b. İhracat - Exports (000 $)
SITC Rev.3
2009
2010
2012
2013
6
Başlca snflara ayrlarak işlenmiş mallar
Manufactured goods classified chiefly by material
A
B
a
b
35 772 238
44 363 892
23 186 555
28 599 890
47 841 708
49 928 985
31 802 269
33 181 455
64 201 886
67 756 058
38 429 471
40 327 734
64 946 819
74 298 488
36 040 246
41 262 227
73 707 643
79 685 799
38 713 495
41 810 539
61
Başka yerde belirtilmeyen deri, işlenmiş kürk
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed
furskins
A
B
a
b
358 947
179 459
231 913
116 315
502 755
239 246
334 117
159 183
700 952
373 254
420 042
222 552
695 807
459 239
386 321
255 075
801 084
597 397
420 304
311 798
62
Başka yerde belirtilmeyen kauçuk eşya
Rubber manufactures, n.e.s.
A
B
a
b
1 435 374
2 239 099
931 708
1 445 985
1 846 776
2 793 247
1 228 795
1 858 178
2 696 226
4 242 038
1 606 595
2 527 862
3 016 343
4 256 454
1 673 999
2 363 719
3 531 365
4 612 771
1 850 808
2 417 290
63
Mantar, ahşaptan eşya (mobilya hariç)
Cork and wood manufactures (excluding furniture)
A
B
a
b
579 136
729 732
377 089
473 051
966 852
799 470
642 710
532 202
1 384 961
1 038 580
830 467
616 218
1 639 676
1 118 149
909 275
620 823
1 837 717
1 330 631
965 692
692 572
64
Kağt, karton ve kağt hamurundan, kağt veya
kartondan eşya
Paper, paperboard and articles of paper pulp, of
paper or of paperboard
A
B
a
b
3 121 523
1 494 158
2 019 978
965 291
3 941 363
1 758 768
2 618 615
1 169 250
4 856 169
2 306 391
2 907 415
1 368 326
4 991 937
2 877 519
2 769 297
1 597 824
5 621 022
3 553 006
2 956 005
1 858 838
65
Başka yerde belirtilmeyen tekstil iplikleri,
kumaşlar, şekil verilmiş mensucattan eşyalar
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s.
and related products
A
B
a
b
7 515 603
11 961 456
4 879 692
7 733 300
10 086 263
13 474 680
6 701 821
8 969 554
12 834 463
18 102 986
7 719 373
10 783 237
11 881 815
19 960 523
6 593 624
11 083 460
13 247 102
23 295 347
6 961 543
12 198 572
66
Başka yerde belirtilmeyen metal olmayan
maddeden yaplmş eşyalar
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s.
A
B
a
b
1 626 069
5 444 719
1 056 460
3 512 343
2 145 596
5 579 794
1 426 000
3 708 419
2 806 626
6 258 609
1 677 938
3 729 252
2 808 493
6 769 879
1 559 252
3 758 301
3 495 030
7 496 572
1 832 054
3 934 098
67
Demir ve çelik
Iron and steel
A
B
a
b
11 871 456
14 163 075
7 680 338
9 081 057
14 633 642
15 382 035
9 720 695
10 199 467
19 354 040
21 585 301
11 544 555
12 836 901
20 001 731
23 566 883
11 095 886
13 092 991
23 213 541
21 911 439
12 193 350
11 550 880
68
Demir ihtiva etmeyen madenler
Non-ferrous metals
A
B
a
b
6 051 322
2 124 215
3 930 916
1 377 859
9 521 972
3 233 767
6 339 979
2 151 569
13 641 663
4 601 967
8 186 239
2 747 236
13 836 460
4 807 240
7 680 993
2 668 892
14 681 327
4 985 935
7 720 034
2 612 475
69
Başka yerde belirtilmeyen madenden mamul
eşyalar
Manufactures of metals,n.e.s.
A
B
a
b
3 212 808
6 027 980
2 078 463
3 894 689
4 196 489
6 667 979
2 789 538
4 433 634
5 926 786
9 246 932
3 536 848
5 496 150
6 074 557
10 482 601
3 371 598
5 821 143
7 279 455
11 902 700
3 813 706
6 234 017
Not. Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir GTİP
kodunda birleştirilen maddelere ait toplam değer,
snflamalarda ana grup toplamlarnn kaybolmamas
amacyla ‘gizli veri ‘ adyla ayr bir grup olarak verilmiştir.
Söz konusu maddelerin bulunduğu alt grup değerleri,
gizli maddelerin değerinin çkarlmasndan sonra kalan
maddelerin değerlerini içermektedir.
16
2011
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Note. Because of applying confidentiality, total value related to
commodities combined in a Commodity Code under the same
chapter, was given in a different group as “confidential data” to
prevent any missing value in main group total in classifications. The
subgroup values in the mentioned commodities, contain remained
commodities' values after subtracted values of confidential data.
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1.5
Standart uluslararas ticaret snflamasna göre dş ticaret, 2009 - 2013 (devam)
Foreign trade by standard international trade classification, 2009 - 2013 (continued)
B. İhracat - Exports (000 TL)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
b. İhracat - Exports (000 $)
SITC Rev.3
2009
2010
2011
2012
2013
7
Makina ve ulaştrma araçlar
Machinery and transport equipments
A
B
a
b
63 424 442
44 562 073
41 055 103
28 788 981
80 894 195
47 851 693
53 875 756
31 811 230
112 465 731
62 986 074
67 076 761
37 441 570
110 947 684
67 400 080
61 605 751
37 431 686
130 634 417
78 407 979
68 407 431
41 022 159
71
Güç üreten makinalar ve araçlar
Power generating machinery and equipments
A
B
a
b
8 634 787
2 655 578
5 585 599
1 711 511
10 106 736
3 175 692
6 716 785
2 111 058
11 537 401
4 224 164
6 894 605
2 511 254
12 249 154
4 594 679
6 806 170
2 550 941
15 474 298
5 187 062
8 120 069
2 713 564
72
Belirli sanayiler için özelliği olan makina
ve cihazlar
Machinery specialized for particular industries
A
B
a
b
5 068 605
2 656 610
3 270 984
1 711 765
7 735 287
2 987 540
5 138 910
1 984 964
13 072 006
4 315 884
7 789 907
2 555 552
13 549 478
4 779 932
7 522 940
2 654 194
15 183 062
5 470 478
7 942 269
2 867 822
73
Metal işleme makinalar
Metal working machineries
A
B
a
b
1 850 668
783 234
1 189 645
502 941
1 714 679
751 827
1 139 809
499 630
3 091 752
1 123 122
1 850 977
668 599
3 131 202
1 288 652
1 738 651
715 585
3 256 610
1 439 659
1 711 758
754 007
74
Başka yerde belirtilmeyen genel endüstri
A
makinalar ,cihazlar ve başka yerde
B
belirtilmeyen makine aksam
a
General industrial machineries and equipments, n.e.s. a b
machine parts, n.e.s.
Büro makinalar, otomatik veri işleme makinalar
A
Office machines and automatic data processing machin B
a
b
9 056 389
3 813 398
5 848 211
2 454 880
10 343 031
4 376 868
6 873 205
2 907 001
15 044 830
6 160 350
8 985 518
3 672 954
15 692 391
6 789 169
8 710 331
3 770 288
20 096 180
8 165 892
10 527 131
4 277 970
4 051 285
155 649
2 627 748
100 480
4 691 804
200 850
3 129 488
133 809
5 519 589
237 271
3 288 420
140 157
6 018 589
266 259
3 340 932
147 961
7 149 218
340 079
3 750 753
177 573
76
Haberleşme, sesi kaydetme ve kaydedilen sesi
tekrar vermeye yarayan aletler
Telecommunications and sound recording and
reproducing apparatus and equipments
A
B
a
b
5 974 784
2 895 456
3 867 827
1 879 579
6 850 231
2 845 277
4 564 846
1 898 710
8 758 814
3 532 546
5 245 779
2 057 784
10 568 699
4 455 389
5 863 006
2 474 764
13 678 850
3 916 831
7 139 193
2 035 582
77
Elektrik makina, cihaz ve alet, vb. aksam ve
parçalar
Electrical machinery, apparatus and appliances,
n.e.s. and electrical parts thereof
A
B
a
b
10 689 563
9 803 606
6 928 621
6 346 906
12 657 010
11 027 760
8 423 457
7 339 579
16 946 358
14 627 660
10 062 858
8 669 066
15 726 882
16 240 864
8 735 578
9 021 238
16 956 357
18 492 370
8 877 360
9 663 904
78
Kara taştlar (hava yastkl taştlar dahil)
Road vehicles (including air-cushion vehicles)
A
B
a
b
13 471 180
18 397 584
8 744 720
11 891 198
19 770 858
20 341 760
13 174 430
13 522 245
28 166 141
25 902 378
16 782 187
15 444 544
25 542 318
26 404 689
14 184 643
14 664 192
31 564 819
31 578 029
16 493 566
16 528 655
79
Diğer taşt araçlar
Other transport equipments
A
B
a
b
4 627 181
3 400 957
2 991 747
2 189 722
7 024 560
2 144 118
4 714 827
1 414 235
10 328 840
2 862 701
6 176 511
1 721 661
8 468 971
2 580 446
4 703 501
1 432 523
7 275 023
3 817 578
3 845 332
2 003 082
75
Not. Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir GTİP
kodunda birleştirilen maddelere ait toplam değer,
snflamalarda ana grup toplamlarnn kaybolmamas
amacyla ‘gizli veri ‘ adyla ayr bir grup olarak verilmiştir.
Söz konusu maddelerin bulunduğu alt grup değerleri,
gizli maddelerin değerinin çkarlmasndan sonra kalan
maddelerin değerlerini içermektedir.
Note. Because of applying confidentiality, total value related to
commodities combined in a Commodity Code under the same
chapter, was given in a different group as “confidential data” to
prevent any missing value in main group total in classifications. The
subgroup values in the mentioned commodities, contain remained
commodities' values after subtracted values of confidential data.
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
17
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1.5
Standart uluslararas ticaret snflamasna göre dş ticaret, 2009 - 2013 (devam)
Foreign trade by standard international trade classification, 2009 - 2013 (continued)
B. İhracat - Exports (000 TL)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
b. İhracat - Exports (000 $)
SITC Rev.3
2009
2010
2012
2013
8
Çeşitli mamul eşya
Miscellaneous manufactured articles
A
B
a
b
14 443 208
27 238 753
9 324 820
17 580 747
17 494 877
29 706 225
11 638 121
19 763 064
23 660 680
37 767 471
14 137 608
22 463 905
23 691 915
43 791 355
13 153 325
24 317 644
28 889 780
52 154 674
15 124 166
27 290 202
81
Prefabrik yap; shh su tesisat, stma ve sabit
aydnlatma cihazlar
Prefabricated buildings; sanitary, plumbing, heating
and lighting fixtures and fittings, n.e.s.
A
B
a
b
626 102
1 746 068
406 601
1 129 126
841 334
1 775 617
560 156
1 183 487
1 273 307
2 428 911
758 389
1 434 568
1 198 686
2 731 783
665 441
1 516 451
1 498 448
3 125 300
781 807
1 633 355
82
Mobilya, yatak takm, yatak payandalar ve
yastklar
Furniture, bedding, mattress supports and cushions
A
B
a
b
849 347
1 828 537
548 190
1 180 728
1 071 742
2 093 391
711 278
1 393 205
1 517 624
2 753 748
909 095
1 631 769
1 424 034
3 360 195
790 358
1 866 162
1 790 461
4 186 722
942 186
2 185 036
83
Seyahat eşyalar, el çantalar vb. taşyc eşya
Travel goods, handbags and similar containers
A
B
a
b
346 082
171 774
222 699
111 130
398 609
211 189
264 748
140 653
591 776
315 132
353 409
186 523
602 623
355 060
334 646
197 245
770 321
365 805
404 009
191 139
84
Giyim eşyalar ve bunlarn aksesuarlar
Articles of apparel and clothing accessories
A
B
a
b
3 326 114
17 901 659
2 147 857
11 553 511
4 253 303
19 162 561
2 835 239
12 745 641
5 452 802
23 388 755
3 271 400
13 945 010
4 820 984
25 711 633
2 677 193
14 276 792
6 027 327
29 408 145
3 139 987
15 394 670
85
Ayakkablar
Footwear
A
B
a
b
846 913
450 227
539 468
289 473
991 662
594 762
659 674
395 624
1 457 873
737 735
871 464
441 247
1 554 525
982 565
863 682
545 923
1 889 754
1 378 539
992 947
723 219
87
Başka yerde belirtilmeyen mesleki, ilmi, kontrol
aletleri ve cihazlar
Professional, scientific and controlling instruments and
apparatus, n.e.s.
A
B
a
b
3 068 978
445 568
1 985 453
287 377
3 687 724
480 310
2 453 476
319 572
4 998 304
660 305
2 974 654
390 520
5 284 218
881 638
2 933 790
489 686
6 263 693
1 137 769
3 283 654
594 747
88
Fotoğraf malzemeleri, optik eşyalar; kol ve
duvar saatleri
Photographic apparatus, equipment and supplies and
optical goods, watches and clocks
A
B
a
b
958 865
60 393
619 075
38 939
1 135 119
71 797
754 759
47 754
1 514 053
87 101
906 998
51 737
1 523 448
115 242
846 052
64 013
1 831 906
141 528
962 380
74 290
89
Başka yerde belirtilmeyen çeşitli mamül eşyalar
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.
A
B
a
b
4 420 807
4 634 527
2 855 476
2 990 465
5 115 383
5 316 599
3 398 792
3 537 129
6 854 940
7 395 785
4 092 199
4 382 532
7 283 398
9 653 238
4 042 162
5 361 371
8 817 871
12 410 866
4 617 195
6 493 746
9
SITC'de hiç bir yerde snflandrlmamş eşya ve
mamüller
Commodities and transactions not classified elsewhere
in the SITC
A
B
a
b
3 135 124
7 996 184
2 061 787
4 915 464
4 296 479
3 414 104
2 888 318
2 239 374
11 492 840
2 872 171
6 726 341
1 681 263
15 166 187
24 307 626
8 392 119
13 492 982
29 159 930
6 779 266
15 471 630
3 649 122
Not. Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir GTİP
kodunda birleştirilen maddelere ait toplam değer,
snflamalarda ana grup toplamlarnn kaybolmamas
amacyla ‘gizli veri ‘ adyla ayr bir grup olarak verilmiştir.
Söz konusu maddelerin bulunduğu alt grup değerleri,
gizli maddelerin değerinin çkarlmasndan sonra kalan
maddelerin değerlerini içermektedir.
18
2011
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Not. Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir GTİP
kodunda birleştirilen maddelere ait toplam değer,
snflamalarda ana grup toplamlarnn kaybolmamas
amacyla ‘gizli veri ‘ adyla ayr bir grup olarak verilmiştir.
Söz konusu maddelerin bulunduğu alt grup değerleri,
gizli maddelerin değerinin çkarlmasndan sonra kalan
maddelerin değerlerini içermektedir.
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1. 6 Fasllara göre dş ticaret, 2009 - 2013
Foreign trade by chapters, 2009 - 2013
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
Fasllar-Chapters
2009
2010
2011
2012
2013
Toplam
Total
A
B
a
b
217 677 725
158 481 951
140 928 421
102 142 613
278 668 206
171 343 213
185 544 332
113 883 219
403 813 480
227 011 122
240 841 676
134 906 869
426 229 493
274 565 016
236 545 141
152 461 737
479 228 041
289 750 378
251 661 250
151 802 637
01
Canl hayvanlar
Live animals
A
B
a
b
48 460
38 679
33 664
24 366
491 820
10 987
333 080
7 322
1 701 245
10 355
1 028 121
6 215
1 539 318
14 661
852 074
8 142
627 942
26 150
346 448
13 464
02
Etler
Meat
A
B
a
b
2 528
239 551
1 600
154 896
369 793
311 911
250 174
208 012
825 944
662 530
513 600
390 255
173 841
959 599
97 179
532 489
45 525
1 172 116
25 275
614 698
03
Balklar
Fish
A
B
a
b
163 770
494 900
105 915
318 056
200 396
471 449
133 830
312 928
290 826
664 342
173 887
395 312
317 796
744 602
176 497
413 747
355 827
993 355
186 158
520 981
04
Süt ürünleri; yumurtalar, bal
Dairy produce, eggs, honey
A
B
a
b
178 768
388 645
117 049
249 877
193 504
454 970
128 277
303 466
178 901
819 102
105 212
484 057
211 425
983 038
116 609
545 560
311 250
1 272 367
159 972
662 462
05
Diğer hayvansal menşeli ürünler
Other products of animal origin
A
B
a
b
44 835
49 033
28 954
31 531
57 573
50 593
38 273
33 747
94 683
77 586
56 551
45 899
90 893
102 442
50 507
56 835
92 357
122 282
48 598
64 097
06
Canl ağaçlar ve diğer bitkiler
Live trees and other plants
A
B
a
b
58 041
76 159
37 019
48 613
74 681
84 394
49 757
56 053
111 615
126 048
67 584
75 957
121 713
131 202
67 716
73 028
175 689
145 548
92 501
76 989
07
Sebzeler
Vegetables
A
B
a
b
382 623
1 596 285
246 209
1 020 546
472 217
1 674 900
315 398
1 107 483
609 675
1 765 027
368 260
1 070 414
504 355
1 740 147
280 315
966 063
624 223
1 959 836
325 783
1 039 102
08
Meyveler
Fruit
A
B
a
b
484 067
4 618 181
312 392
3 001 898
474 062
5 217 328
315 153
3 490 879
658 264
6 677 790
393 504
3 908 880
823 128
6 856 110
457 223
3 806 416
801 632
7 647 777
422 975
3 968 972
09
Kahve, çay, baharat
Coffee, tea, spices
A
B
a
b
112 884
150 246
73 271
97 416
155 240
155 446
103 376
103 447
197 627
186 231
118 020
110 495
245 333
213 686
136 177
118 694
277 821
305 304
146 674
159 251
10
Hububat
Cereals
A
B
a
b
1 881 260
309 260
1 202 124
204 618
1 591 248
529 279
1 056 747
349 247
3 151 751
185 176
1 931 748
110 113
2 735 057
305 556
1 514 664
170 358
3 776 531
343 872
2 000 058
175 599
11
Değirmencilik ürünleri
Products of the milling industry
A
B
a
b
52 240
1 032 080
33 926
665 317
79 201
1 082 771
52 782
720 213
112 927
1 854 512
67 454
1 098 380
143 615
1 839 006
79 723
1 020 558
178 319
2 140 048
94 530
1 113 873
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
19
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1. 6 Fasllara göre dş ticaret, 2009 - 2013 (devam)
Foreign trade by chapters, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
Fasllar-Chapters
2010
2011
2012
2013
12
Yağl tohum ve meyveler
Oil seeds and oleaginous fruits
A
B
a
b
1 635 334
240 620
1 054 493
154 652
2 361 222
274 798
1 558 753
182 887
2 798 256
388 084
1 697 105
229 737
3 014 381
428 498
1 670 780
238 304
3 147 442
524 832
1 665 017
278 886
13
Bitkisel özsu ve hülasalar
Vegetable saps and extracts
A
B
a
b
42 694
2 336
27 559
1 525
48 254
7 056
32 122
4 683
61 524
11 193
36 700
6 636
68 840
15 115
38 259
8 403
83 827
19 858
44 082
10 456
14
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler
Vegetable plaiting materials
A
B
a
b
6 600
17 226
4 271
11 134
10 389
34 819
6 860
23 340
14 046
54 388
8 393
32 852
13 430
51 199
7 445
28 417
19 625
38 690
10 259
20 367
15
Hayvansal ve bitkisel kat ve sv yağlar
Animal or vegetable fats and oils
A
B
a
b
1 718 456
803 443
1 094 195
511 000
1 487 192
688 198
990 266
458 236
2 675 540
1 729 230
1 602 447
1 026 173
3 361 310
2 163 589
1 865 299
1 200 983
3 441 756
2 674 495
1 810 245
1 402 820
16
Et, balk ve yumuşakçalarn müstahzarlar
Preparations of meat, of fish and of molluses
A
B
a
b
4 627
61 227
3 036
39 998
6 374
83 624
4 267
55 773
4 762
109 996
2 889
65 446
7 572
134 300
4 200
74 530
9 886
188 108
5 128
98 419
17
Şeker ve mamulleri
Sugars and sugar confectionery
A
B
a
b
86 690
457 267
56 014
294 188
79 150
583 081
52 453
387 421
107 348
802 241
63 464
474 168
175 277
908 979
97 261
504 689
206 000
1 205 483
106 919
633 330
18
Kakao ve kakao müstahzarlar
Cocoa and cocoa preparations
A
B
a
b
473 022
575 301
306 351
371 683
610 343
644 589
406 759
430 928
824 062
870 621
489 528
509 920
838 413
990 463
465 048
550 006
973 835
1 177 248
512 092
612 414
19
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarlar
Preparations of cereals, flour, starch or milk
A
B
a
b
229 418
1 053 361
147 458
678 128
253 971
1 208 543
169 328
804 479
331 394
1 756 616
198 335
1 037 190
343 404
2 223 752
190 741
1 234 702
422 464
2 953 090
222 053
1 544 821
20
Sebzeler ve meyvelerin müstahzarlar
Preparations of vegetables and fruits
A
B
a
b
85 251
1 970 645
55 024
1 276 305
94 804
2 234 036
62 915
1 491 356
151 766
2 808 048
90 361
1 653 520
138 778
3 102 133
76 973
1 722 134
167 763
3 455 889
88 084
1 800 527
21
Yenilen çeşitli gda müstahzarlar
Miscellaneous edible preparations
A
B
a
b
511 174
839 024
329 422
541 313
565 687
835 398
375 926
554 692
802 833
1 202 300
478 560
715 533
841 193
1 292 567
467 089
717 680
1 032 161
1 455 028
541 144
764 246
22
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke
Beverages, spirits and vinegar
A
B
a
b
196 530
279 796
128 229
180 748
209 432
345 803
138 990
229 518
355 947
434 896
212 984
258 721
385 266
514 758
213 852
285 734
509 148
563 937
265 435
295 391
2 990 255
23
20
2009
Gda sanayiinin kalnt vs kaba yemler
A
860 073
1 107 814
1 430 087
2 381 276
Waste from the food industries, animal fodder
B
105 884
41 394
86 735
236 242
383 437
a
556 349
739 080
856 288
1 320 911
1 574 808
b
65 867
27 335
50 980
131 101
201 527
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1. 6 Fasllara göre dş ticaret, 2009 - 2013 (devam)
Foreign trade by chapters, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
Fasllar-Chapters
2009
2010
2011
2012
2013
24
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler
Tobacco and manufactured tobacco substitutes
A
B
a
b
618 984
1 168 618
400 124
757 499
552 633
1 044 183
368 274
697 027
672 345
1 130 307
400 500
670 625
878 715
1 516 956
487 427
842 432
968 092
1 712 361
505 924
904 504
25
Tuz, kükürt, toprak, alç, kireç ve çimento
Salt, sulphur, earth, plastering materials, lime,
cement
A
B
a
b
401 989
3 346 430
259 647
2 164 536
472 295
3 777 259
314 261
2 509 673
745 313
4 148 681
442 079
2 465 459
768 714
4 472 405
426 419
2 480 722
756 274
5 240 638
397 853
2 746 094
26
Metal cevherleri; cüruf ve kül
Ores, slag and ash
A
B
a
b
1 493 074
1 073 631
962 310
702 169
1 503 852
1 950 661
998 513
1 296 437
2 153 411
2 108 397
1 265 614
1 254 682
2 272 275
2 507 629
1 260 226
1 391 576
2 405 007
3 365 587
1 257 278
1 774 230
27
Mineral yaktlar ve yağlar
Mineral fuels and oils
A
B
a
b
46 173 282
5 972 563
29 905 305
3 921 300
57 691 144
6 762 224
38 497 229
4 469 479
91 290 016
10 994 740
54 117 539
6 539 030
108 323 126
13 880 256
60 117 407
7 708 169
106 517 861
12 858 563
55 917 155
6 724 654
28
İnorganik kimyasal maddeler
Inorganic chemicals
A
B
a
b
1 686 696
942 535
1 091 697
611 669
2 142 817
1 399 715
1 423 768
930 672
2 883 958
2 047 632
1 721 687
1 216 057
2 870 427
2 280 337
1 592 243
1 266 598
3 037 304
2 289 715
1 592 956
1 199 165
29
Organik kimyasal ürünler
Organic chemicals
A
B
a
b
5 171 443
535 988
3 341 722
347 698
6 623 189
783 639
4 400 234
520 499
9 173 091
913 356
5 504 435
545 361
9 125 554
1 165 523
5 064 621
646 889
10 118 690
1 142 306
5 314 064
598 460
30
Eczaclk ürünleri
Pharmaceutical products
A
B
a
b
6 333 831
664 850
4 080 491
429 061
6 623 850
838 380
4 410 051
558 172
7 832 714
950 557
4 697 445
566 797
7 195 565
1 191 515
3 995 652
661 783
7 909 975
1 444 600
4 151 045
754 085
31
Gübreler
Fertilizers
A
B
a
b
1 639 384
130 413
1 057 507
83 679
1 526 294
308 684
1 016 777
205 484
2 320 078
329 124
1 374 434
200 598
2 493 571
265 713
1 382 438
147 397
2 820 826
189 184
1 492 105
98 501
32
Debagatte ve boyaclkta kullanlan hülasalar
Tanning or dyeing extracts
A
B
a
b
1 967 405
662 567
1 276 064
428 770
2 325 321
801 654
1 545 047
532 435
3 149 457
1 029 253
1 884 497
611 672
3 294 032
1 263 272
1 828 419
701 241
3 747 581
1 461 075
1 965 998
764 472
33
Uçucu yağlar ve rezinoitler
Essential oils and resinoids
A
B
a
b
1 298 299
647 292
839 860
418 311
1 481 714
739 894
984 293
492 007
1 791 850
944 489
1 071 449
558 717
1 851 672
1 118 793
1 027 870
621 208
2 170 997
1 351 556
1 141 574
705 871
34
Sabunlar
Soap
A
B
a
b
804 922
1 002 530
521 366
647 727
941 212
1 019 836
625 558
678 101
1 365 294
1 296 574
813 407
767 737
1 453 557
1 539 403
806 543
854 429
1 655 632
1 748 494
870 829
915 527
35
Albüminoid maddeler
Albuminoidal substances
A
B
a
b
565 084
115 843
366 536
75 112
645 986
141 676
429 274
94 365
825 316
229 518
492 773
135 571
891 762
330 557
494 950
183 444
1 005 594
376 318
527 729
197 167
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
21
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1. 6 Fasllara göre dş ticaret, 2009 - 2013 (devam)
Foreign trade by chapters, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
Fasllar-Chapters
22
2009
2010
2011
2012
2013
36
Barut ve patlayc maddeler
Explosives
A
B
a
b
45 470
18 560
29 461
11 952
54 013
23 384
35 951
15 581
89 379
30 932
52 854
18 306
86 802
42 372
48 003
23 575
105 111
45 892
55 176
23 963
37
Fotoğraf ve sinemaclkta kullanlan eşya
Photographic or cinematographic goods
A
B
a
b
336 016
17 412
217 268
11 298
336 727
21 164
223 866
14 043
401 411
29 494
239 922
17 646
385 946
45 811
214 223
25 437
408 990
49 830
214 880
26 296
38
Muhtelif kimyasal maddeler
Miscellaneous chemical products
A
B
a
b
2 282 088
494 571
1 473 007
320 298
2 703 904
602 213
1 795 445
399 775
3 678 545
759 592
2 204 854
451 639
3 699 215
895 519
2 053 156
496 882
4 034 880
1 057 624
2 123 678
554 767
39
Plastikler ve mamulleri
Plastics and articles thereof
A
B
a
b
10 708 828
4 785 671
6 944 490
3 093 759
14 634 353
5 588 902
9 730 432
3 716 596
20 977 582
7 698 839
12 578 501
4 580 258
22 530 219
9 030 249
12 505 398
5 012 899
26 410 942
10 729 839
13 881 017
5 608 724
40
Kauçuk ve kauçuktan eşya
Rubber and articles thereof
A
B
a
b
2 395 249
2 274 202
1 555 423
1 468 685
3 490 687
2 849 638
2 321 559
1 895 911
5 640 561
4 351 769
3 361 769
2 593 022
5 469 761
4 366 541
3 035 500
2 424 868
5 830 092
4 736 583
3 062 451
2 482 053
41
Ham postlar, deriler ve köseleler
Raw hides, skins and leather
A
B
a
b
460 490
144 664
296 794
93 631
712 881
173 867
473 295
115 731
1 200 031
233 360
722 179
138 608
1 232 687
290 418
684 594
161 317
1 293 617
381 025
681 460
198 676
42
Deri eşya
Articles of leather
A
B
a
b
569 103
539 629
366 088
349 507
614 311
557 041
408 836
370 852
804 519
709 419
479 334
419 895
872 182
739 505
484 429
410 372
1 045 017
806 203
547 521
421 312
43
Postlar, kürkler ve taklit kürkler
Furskins and artificial fur
A
B
a
b
79 004
159 646
51 474
104 878
123 131
261 966
81 910
174 587
176 048
443 105
105 348
261 903
196 141
494 257
108 815
273 937
219 560
546 687
115 782
283 011
44
Ağaç ve ahşap eşya
Wood and articles of wood
A
B
a
b
1 124 607
787 195
731 506
510 031
1 651 772
861 143
1 098 395
573 203
2 373 700
1 099 503
1 427 787
652 927
2 922 000
1 185 096
1 619 739
657 954
2 965 706
1 391 734
1 563 579
724 631
45
Mantar ve mantardan eşya
Cork and articles of cork
A
B
a
b
8 250
699
5 349
452
9 726
498
6 433
330
12 436
1 195
7 501
715
14 322
920
7 943
512
14 441
1 285
7 604
673
46
Örülmeye elverişli maddelerden eşyalar
Manufactures of plaiting materials
A
B
a
b
13 682
720
8 831
462
18 568
928
12 341
619
23 530
1 231
14 221
725
18 863
1 687
10 457
936
22 852
2 092
12 114
1 086
47
Selülozik maddelerin hamur ve kağt döküntü
Pulp of cellulosic material and waste of paper
A
B
a
b
529 496
8 953
342 629
5 745
821 350
21 868
544 956
14 612
1 005 064
45 695
602 625
27 798
1 009 684
15 265
560 063
8 478
1 222 908
55 575
645 109
29 020
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1. 6 Fasllara göre dş ticaret, 2009 - 2013 (devam)
Foreign trade by chapters, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
Fasllar-Chapters
2009
2010
2011
2012
2013
48
Kağt ve karton
Paper and paperboard
A
B
a
b
3 420 714
1 555 344
2 214 106
1 004 769
4 243 884
1 830 230
2 819 742
1 216 836
5 194 630
2 404 887
3 109 936
1 427 254
5 196 270
1 860 925
2 882 668
1 033 095
5 880 409
2 178 514
3 091 817
1 140 573
49
Basl kitaplar, gazeteler vb.
Printed books, newspapers etc.
A
B
a
b
196 595
130 782
127 847
84 745
207 381
126 930
138 097
84 248
288 794
150 990
170 942
89 759
299 506
159 896
166 170
88 778
338 522
181 144
176 832
94 698
50
İpek
Silk
A
B
a
b
51 008
6 250
32 765
4 077
59 966
5 523
39 865
3 700
74 453
5 880
44 647
3 538
63 248
5 441
35 054
3 017
84 609
6 575
44 188
3 391
51
Yapağ ve yün
Wool
A
B
a
b
475 386
237 133
308 114
152 938
558 017
260 010
369 955
173 219
763 425
343 302
458 349
204 156
723 461
351 890
401 514
195 288
676 889
371 612
355 816
194 995
52
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat
Cotton, cotton yarn and cotton fabric
A
B
a
b
3 231 971
1 982 335
2 098 707
1 278 472
5 096 477
2 177 380
3 385 753
1 449 154
5 899 965
3 209 098
3 608 860
1 922 073
4 283 766
3 215 687
2 377 563
1 785 532
5 672 317
3 674 038
2 989 181
1 928 176
53
Kağt ipliği ve dokunmuş mensucat
Paper yarn and woven fabrics
A
B
a
b
225 556
28 950
146 315
18 561
387 605
32 595
256 953
21 755
435 537
41 731
260 728
24 796
495 392
42 768
274 956
23 733
498 920
51 162
262 616
26 630
54
Sentetik ve suni flamentler
Man-made filaments
A
B
a
b
1 912 473
1 662 493
1 243 638
1 075 024
2 539 019
1 877 575
1 685 962
1 249 851
3 355 533
2 432 726
2 007 424
1 446 859
3 916 421
2 662 080
2 173 333
1 478 091
3 978 776
3 229 131
2 089 808
1 689 747
55
Sentetik ve suni devamsz lifler
Man-made staple fibres
A
B
a
b
2 333 114
1 464 645
1 519 976
948 939
3 145 803
1 684 065
2 089 035
1 120 571
4 095 442
2 243 545
2 467 117
1 334 818
4 005 112
2 482 527
2 223 177
1 378 287
4 131 572
2 638 944
2 175 298
1 381 678
56
Vatka, keçe ve dokunmamş mensucat
Wadding, felt and nonwovens
A
B
a
b
576 007
352 353
373 035
227 952
632 810
455 086
420 359
302 555
699 520
683 882
419 178
406 620
612 597
858 677
340 011
476 730
747 396
980 565
391 696
513 645
57
Hal ve diğer yer kaplamalar
Carpets and other floor coverings
A
B
a
b
219 480
1 659 969
141 494
1 075 386
273 215
1 900 905
181 415
1 266 828
323 682
2 712 269
194 098
1 601 798
318 690
3 596 470
176 995
1 997 286
350 671
4 183 158
184 563
2 187 814
58
Özel dokunmuş mensucat
Special woven fabrics
A
B
a
b
199 003
679 798
129 442
439 158
261 387
719 553
173 847
479 465
332 725
891 085
198 877
528 843
323 936
988 717
179 781
548 909
382 454
1 165 588
200 289
609 934
59
Emdirilmiş, svanmş, vb. mensucat
Impregnated, coated etc. fabrics
A
B
a
b
337 202
385 995
218 698
249 996
429 353
430 738
285 182
286 664
608 990
593 952
362 464
352 834
567 267
538 543
314 990
299 011
661 117
644 245
345 988
337 908
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
23
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1. 6 Fasllara göre dş ticaret, 2009 - 2013 (devam)
Foreign trade by chapters, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
Fasllar-Chapters
24
2009
2010
2011
2012
2013
60
Örme eşya
Knitted or crocheted fabrics
A
B
a
b
353 219
1 518 464
230 459
978 721
559 516
1 904 457
372 156
1 265 851
949 090
2 478 707
559 106
1 482 848
638 816
2 809 932
354 107
1 560 629
856 214
3 207 829
446 683
1 681 870
61
Örme giyim eşyas ve aksesuarlar
Articles of apparel and clothing accessories knitted
A
B
a
b
1 165 165
10 731 585
752 858
6 925 548
1 511 774
11 626 139
1 007 371
7 731 212
1 804 115
14 055 909
1 084 866
8 385 636
1 519 105
15 160 926
843 388
8 418 618
1 806 197
17 677 690
941 224
9 244 940
62
Örülmemiş giyim eşyas
Articles of apparel and clothing accessories not
knitted
A
B
a
b
1 792 824
6 658 083
1 157 344
4 294 831
2 325 717
6 968 492
1 550 023
4 636 123
3 124 169
8 595 196
1 874 030
5 124 460
2 697 072
9 780 327
1 497 894
5 431 268
3 581 304
10 891 411
1 862 919
5 714 199
63
Dokumaya elverişli madde diğer hazr eşya
Other madeup textile articles
A
B
a
b
171 532
2 545 795
110 793
1 647 817
220 756
2 760 029
146 877
1 838 582
347 188
3 585 183
206 780
2 138 565
290 571
3 428 529
161 191
1 903 514
319 269
4 190 193
167 254
2 191 131
64
Ayakkablar vb. eşya
Footwear and the like
A
B
a
b
846 913
450 227
539 468
289 473
991 662
594 762
659 674
395 624
1 457 873
737 735
871 464
441 247
1 554 525
982 565
863 682
545 923
1 889 754
1 378 539
992 947
723 219
65
Başlklar ve aksam
Headgear and parts thereof
A
B
a
b
47 071
17 722
30 276
11 524
63 596
21 461
42 197
14 303
87 794
28 825
52 802
16 960
91 127
38 130
50 701
21 169
111 860
51 178
58 686
26 549
66
Şemsiyeler, bastonlar, kamçlar
Umbrellas, walking-sticks, whips
A
B
a
b
42 434
16 719
27 085
10 487
62 512
17 090
41 787
11 261
82 674
19 776
48 869
12 420
57 635
13 042
32 014
7 249
63 969
10 452
33 601
5 661
67
İnce ve kaln kuş tüyleri ve yapma çiçekler
Feathers and down and artificial flowers
A
B
a
b
39 802
1 203
25 855
787
46 982
1 691
31 308
1 135
63 265
1 671
37 591
1 008
61 913
2 904
34 315
1 619
68 242
4 518
35 783
2 360
68
Taş, alç vb. eşyalar
Articles of stone, plaster or similar materials
A
B
a
b
501 573
1 424 240
326 666
919 023
644 650
1 547 848
428 009
1 028 277
907 625
1 881 328
541 500
1 119 838
900 897
2 204 801
499 849
1 223 804
1 108 129
2 631 526
582 161
1 378 181
69
Seramik mamulleri
Ceramic products
A
B
a
b
422 757
1 045 966
274 524
675 845
587 371
1 184 097
390 251
787 063
756 158
1 483 251
451 906
882 715
803 002
1 719 773
445 860
954 301
912 911
1 912 125
477 223
1 001 217
70
Cam ve cam eşya
Glass and glassware
A
B
a
b
730 825
1 297 755
474 579
838 628
927 277
1 358 494
616 462
903 293
1 177 375
1 640 661
704 808
977 705
1 158 136
1 720 837
643 240
955 747
1 557 890
1 897 424
816 982
993 181
71
İnciler, kymetli taşlar, metal paralar
Pearls, precious stones, coins
A
B
a
b
3 040 878
9 564 329
2 003 646
5 929 025
4 522 889
5 675 728
3 036 955
3 747 222
11 990 102
6 347 986
7 022 384
3 738 763
15 403 396
29 406 244
8 529 039
16 325 215
30 629 382
13 180 913
16 234 272
6 998 608
72
Demir ve çelik
Iron and steel
A
B
a
b
17 513 344
11 912 920
11 351 640
7 641 010
24 249 327
13 181 869
16 120 885
8 740 067
34 282 236
18 867 480
20 424 235
11 225 329
35 410 441
20 398 248
19 642 041
11 332 482
35 579 212
18 795 833
18 690 888
9 918 794
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1. 6 Fasllara göre dş ticaret, 2009 - 2013 (devam)
Foreign trade by chapters, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
Fasllar-Chapters
2009
2010
2011
2012
2013
73
Demir veya çelikten eşya
Articles of iron and steel
A
B
a
b
2 364 050
7 057 101
1 526 071
4 545 275
2 960 571
7 297 999
1 966 864
4 850 216
4 219 233
9 677 902
2 521 135
5 748 004
4 265 064
10 970 926
2 367 176
6 093 117
5 259 032
11 741 787
2 757 735
6 148 046
74
Bakr ve bakrdan eşya
Copper and articles thereof
A
B
a
b
3 052 493
919 603
1 985 367
597 029
4 953 482
1 599 490
3 299 333
1 063 476
6 844 956
2 327 806
4 118 790
1 391 376
6 985 972
2 492 515
3 877 850
1 384 008
7 040 022
2 783 086
3 709 972
1 456 674
75
Nikel ve nikelden eşya
Nickel and articles thereof
A
B
a
b
189 170
9 363
121 598
6 035
253 245
16 676
168 362
11 039
360 109
16 256
215 882
9 678
354 950
46 585
196 931
25 849
327 142
40 450
172 926
21 750
76
Alüminyum, alüminyumdan eşya
Aluminium and articles thereof
A
B
a
b
2 474 129
2 161 839
1 602 482
1 399 411
3 739 570
2 881 133
2 487 744
1 916 086
5 434 553
3 832 118
3 258 885
2 285 695
5 378 110
4 055 881
2 984 940
2 251 943
6 156 624
4 512 653
3 236 691
2 363 206
78
Kurşun ve kurşundan eşya
Lead and articles thereof
A
B
a
b
221 544
7 098
145 019
4 596
269 280
9 711
179 709
6 411
384 946
12 688
226 385
7 662
409 950
17 528
227 155
9 730
426 192
26 535
221 662
13 919
79
Çinko ve çinkodan eşya
Zinc and articles thereof
A
B
a
b
387 198
16 680
252 243
10 846
650 584
17 195
433 671
11 410
825 962
28 459
493 541
16 812
874 177
33 420
485 687
18 549
991 446
36 888
520 797
19 385
80
Kalay ve kalaydan eşya
Tin and articles thereof
A
B
a
b
42 572
809
27 508
520
82 371
3 463
55 019
2 302
128 687
3 592
76 950
2 163
89 990
2 150
49 946
1 198
111 133
3 024
58 166
1 552
81
Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya
Other base metals, cermets, articles thereof
A
B
a
b
102 033
7 502
65 968
4 866
130 046
12 441
86 328
8 262
182 727
22 897
108 233
13 332
200 545
25 425
111 246
14 136
256 533
27 702
134 567
14 471
82
Adi metallerden aletler
Tools of base metal
A
B
a
b
614 150
177 892
398 040
115 286
876 526
238 991
583 070
158 685
1 322 993
301 569
787 149
179 685
1 393 298
322 395
773 550
179 016
1 544 858
422 203
809 057
221 376
83
Adi metallerden çeşitli eşya
Miscellaneous articles of base metal
A
B
a
b
771 674
779 398
500 458
504 462
1 013 961
873 394
673 995
580 920
1 326 828
1 171 868
793 873
695 621
1 358 592
1 323 950
754 197
735 081
1 601 248
1 555 913
839 040
813 519
84
Kazanlar,makinalar, mekanik cihazlar
Boilers, machinery, mechanical appliances
A
B
a
b
26 505 472
12 603 248
17 131 962
8 132 787
31 990 754
14 157 394
21 266 915
9 413 411
45 398 277
19 460 004
27 110 683
11 560 990
47 401 847
21 607 908
26 315 986
11 999 300
57 554 954
24 813 888
30 156 654
12 989 247
85
Elektrikli makina ve cihazlar
Electrical machinery and equipment
A
B
a
b
18 904 270
10 240 840
12 243 100
6 630 701
21 991 552
11 307 717
14 641 858
7 530 130
28 278 552
15 027 410
16 835 117
8 874 013
29 314 825
16 875 020
16 279 708
9 373 078
33 941 669
18 282 757
17 758 748
9 544 253
86
Demiryolu vb. hatlara ait taştlar
Railway or tramway locomotives
A
B
a
b
1 140 304
134 759
742 838
86 099
794 788
25 260
526 476
16 841
1 284 021
211 492
746 297
115 181
992 877
228 872
549 515
127 016
1 139 377
345 260
583 972
183 418
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
25
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1. 6 Fasllara göre dş ticaret, 2009 - 2013 (devam)
Foreign trade by chapters, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
Fasllar-Chapters
2010
2011
2012
2013
87
Kara taştlar
Vehicles other than railway
A
B
a
b
13 833 543
18 963 766
8 975 864
12 251 734
20 137 429
20 780 274
13 419 356
13 812 677
28 843 511
26 521 109
17 184 080
15 803 438
26 135 832
27 274 521
14 514 293
15 148 114
32 168 574
32 487 682
16 808 266
17 000 250
88
Hava taştlar
Aircrafts
A
B
a
b
1 634 138
445 552
1 049 721
285 910
4 699 649
442 434
3 156 117
294 359
6 505 596
580 182
3 932 966
343 630
5 690 982
903 845
3 157 690
500 686
4 501 492
1 309 944
2 371 909
688 549
89
Gemiler ve suda yüzen taştlar
Ships, boats and floating structures
A
B
a
b
1 857 794
2 833 720
1 202 471
1 826 247
1 542 644
1 684 836
1 040 619
1 108 614
2 555 891
2 084 969
1 507 304
1 271 173
1 802 239
1 462 226
1 005 739
812 835
1 651 180
2 177 812
898 296
1 139 344
90
Optik alet ve cihazlar
Optical instruments and apparatus
A
B
a
b
4 387 328
514 372
2 833 287
331 465
5 168 616
551 842
3 437 706
367 134
6 906 571
756 774
4 116 482
448 032
7 304 675
998 901
4 055 515
554 929
8 697 579
1 264 408
4 558 523
660 941
91
Saatler
Clocks
A
B
a
b
278 029
22 655
180 076
14 657
381 039
30 541
253 281
20 293
527 267
32 258
315 055
18 938
505 674
37 785
280 836
20 983
655 314
52 574
342 974
27 591
92
Müzik aletleri
Musical instruments
A
B
a
b
43 102
12 481
27 991
8 024
55 297
13 198
36 772
8 749
69 111
15 287
41 120
9 094
76 285
16 951
42 295
9 411
70 882
17 571
37 319
9 200
93
Silah ve mühimmat
Arms and ammunition
A
B
a
b
165 637
210 570
109 281
135 699
231 698
284 536
152 277
187 625
212 404
407 181
122 892
238 017
378 244
605 474
209 303
335 990
363 207
830 100
189 882
432 602
94
Mobilyalar
Furniture
A
B
a
b
1 223 233
2 462 127
789 849
1 588 862
1 627 167
2 684 745
1 080 935
1 786 405
2 323 062
3 567 225
1 389 296
2 110 174
2 170 298
4 359 075
1 204 663
2 420 661
2 846 176
5 415 235
1 492 689
2 830 674
95
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri
Toys, games and sports equipment
A
B
a
b
518 124
80 620
336 318
52 004
709 795
99 129
471 824
65 858
1 098 888
135 991
654 178
81 281
1 089 075
177 267
604 266
98 430
1 325 207
225 483
693 095
118 787
96
Çeşitli mamul eşya
Miscellaneous manufactured articles
A
B
a
b
462 255
168 913
299 201
109 467
582 958
177 954
387 302
118 355
743 106
215 598
444 621
128 444
897 704
1 434 026
498 263
796 447
1 002 364
1 894 652
526 113
990 124
97
Sanat ve kolleksiyon eşyas
Works of art and collectors pieces
A
B
a
b
20 694
3 195
13 481
2 054
33 911
4 419
22 548
2 956
68 847
7 740
41 549
4 599
73 627
3 688
40 766
2 038
96 090
29 764
49 979
14 999
98
Diğer ürünler
Other products
A
B
a
b
671 924
422 465
429 421
273 935
546 229
249 914
364 865
166 511
788 347
345 883
472 500
206 394
-
-
99
26
2009
Özel amaçl gümrük tarife istatistik pozisyonlar
A
-
-
-
1 359 952
652 532
Custom tariff statistical positions for special purpose
B
a
b
-
-
-
267 158
751 019
148 270
565 184
344 388
300 023
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1.7 İllere göre ihracat ve ithalat, 2009 - 2013
Exports and imports by province, 2009 - 2013
A. İthalat - Imports (000 TL)
B. İhracat - Exports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
b. İhracat - Exports (000 $)
İl - Province
2009
2010
2011
2012
2013
TOPLAM
TOTAL
A
B
a
b
217 677 725
158 481 951
140 928 421
102 142 613
278 668 206
171 343 213
185 544 332
113 883 219
403 813 480
227 011 122
240 841 676
134 906 869
426 229 493
274 565 016
236 545 141
152 461 737
479 228 041
289 750 378
251 661 250
151 802 637
Adana
A
B
a
b
2 626 731
1 762 798
1 692 782
1 135 887
3 355 852
2 033 518
2 229 404
1 352 306
4 962 762
2 959 280
2 974 779
1 756 356
5 493 417
3 447 279
3 046 332
1 914 550
5 231 888
4 116 697
2 747 149
2 155 580
Adyaman
A
B
a
b
51 062
90 291
33 336
58 091
128 345
107 694
85 425
71 639
145 020
101 736
88 959
61 223
64 202
188 877
35 585
104 826
68 607
160 694
36 339
86 274
Afyonkarahisar
A
B
a
b
62 409
322 962
40 512
208 636
110 315
327 360
72 669
217 496
151 136
491 453
91 309
291 682
112 497
566 414
62 578
314 350
168 244
690 012
88 613
361 768
Ağr
A
B
a
b
69 662
68 601
45 227
44 339
88 730
115 406
58 973
76 904
117 105
132 292
71 206
77 697
137 515
75 966
76 221
42 142
141 784
101 753
75 144
53 422
Amasya
A
B
a
b
20 573
33 538
13 072
21 629
62 040
79 521
41 629
53 018
170 053
105 548
104 237
63 373
153 603
117 145
84 972
65 015
77 485
141 531
40 649
73 692
Ankara
A
B
a
b
25 624 245
7 596 979
16 488 692
4 911 248
13 603 560
8 310 038
9 053 788
5 520 065
19 944 548
10 932 272
11 917 402
6 470 754
18 899 007
12 856 600
10 489 475
7 137 756
20 387 659
15 240 125
10 691 346
7 979 744
Antalya
A
B
a
b
714 446
1 016 049
460 570
655 414
1 225 863
1 301 078
816 586
864 216
1 148 349
1 609 811
689 246
961 011
1 202 352
1 761 964
666 709
977 895
1 408 375
2 030 135
737 639
1 065 988
Artvin
A
B
a
b
74 323
84 720
48 558
54 987
94 048
92 121
62 088
61 215
86 002
105 339
52 458
62 091
131 596
139 884
72 806
77 594
70 628
106 184
37 497
55 258
Aydn
A
B
a
b
195 586
655 733
127 631
424 471
325 434
830 497
216 188
552 459
519 283
1 189 126
312 652
706 344
527 650
1 280 991
293 204
711 315
567 789
1 314 978
299 742
689 123
Balkesir
A
B
a
b
479 933
564 535
309 159
364 949
517 383
567 716
343 208
377 882
736 801
689 997
441 298
409 398
873 019
856 443
485 237
475 536
1 072 819
1 137 871
564 033
598 673
Not. Girişimlerin merkez adreslerinin bağl olduğu ile göre
Note. It were formed by province has been located the centre of enterprise.
oluşturulmuştur.
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
27
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1.7 İllere göre ihracat ve ithalat, 2009 - 2013 (devam)
Exports and imports by province, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
B. İhracat - Exports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
b. İhracat - Exports (000 $)
İl - Provinces
2009
2010
2011
2012
2013
Bilecik
A
B
a
b
72 632
50 699
47 404
32 692
201 222
70 900
131 722
47 044
273 837
93 321
166 124
55 290
269 276
166 072
149 110
92 193
361 321
213 537
188 620
111 237
Bingöl
A
B
a
b
527
2 262
345
1 478
1 518
9 453
1 003
6 254
1 476
8 244
933
4 917
2 506
13 220
1 429
7 350
1 814
20 688
1 015
10 657
Bitlis
A
B
a
b
2 190
4 530
1 451
3 001
1 688
5 067
1 136
3 417
14 195
3 879
8 709
2 333
10 760
4 549
6 039
2 528
4 257
12 256
2 265
6 553
Bolu
A
B
a
b
154 970
70 911
99 518
45 743
172 321
80 774
114 681
53 861
242 028
153 152
144 169
90 754
323 248
179 232
179 394
99 505
382 203
294 547
203 704
153 782
Burdur
A
B
a
b
34 130
249 244
22 413
161 563
38 426
293 620
25 556
195 239
38 796
281 142
23 208
166 938
41 337
270 822
22 923
150 370
51 817
265 923
27 393
138 891
Bursa
A
B
a
b
10 920 597
14 017 436
7 080 296
9 056 713
14 808 476
16 059 865
9 850 882
10 676 160
19 870 401
19 585 670
11 913 636
11 692 298
18 586 030
20 027 252
10 316 114
11 123 311
20 341 693
23 382 082
10 687 059
12 274 563
Çanakkale
A
B
a
b
34 285
134 338
22 268
85 968
96 800
205 616
64 243
136 591
260 066
240 302
160 079
143 675
129 549
305 784
71 819
169 713
183 126
381 043
95 291
199 040
Çankr
A
B
a
b
12 689
28 153
8 194
18 303
20 722
34 951
13 911
23 254
52 448
66 654
31 956
38 947
51 004
91 732
28 345
50 905
49 102
137 935
25 499
72 001
Çorum
A
B
a
b
103 325
152 760
68 051
99 026
99 150
171 252
65 983
113 954
191 354
238 455
115 206
142 031
177 885
299 421
98 436
166 369
214 581
365 651
111 856
191 085
Denizli
A
B
a
b
1 762 707
2 453 715
1 146 484
1 587 500
2 602 025
3 196 277
1 730 988
2 127 923
3 759 933
4 435 573
2 262 650
2 639 582
4 075 651
4 723 938
2 262 295
2 622 545
4 458 140
5 536 165
2 350 060
2 895 387
Diyarbakr
A
B
a
b
36 785
178 287
23 810
115 388
59 622
247 350
39 610
165 055
103 191
287 876
62 816
169 672
124 284
358 511
69 057
198 959
127 495
456 039
66 368
236 952
Not. Girişimlerin merkez adreslerinin bağl olduğu ile göre
oluşturulmuştur.
28
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Note. It were formed by province has been located the centre of enterprise.
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1.7 İllere göre ihracat ve ithalat, 2009 - 2013 (devam)
Exports and imports by province, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
B. İhracat - Exports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
b. İhracat - Exports (000 $)
İl - Provinces
2009
2010
2011
2012
2013
Edirne
A
B
a
b
129 130
145 084
83 882
93 267
300 311
118 776
198 437
79 095
345 525
100 871
213 164
60 340
218 160
84 448
120 755
46 906
211 700
88 888
113 133
46 485
Elazğ
A
B
a
b
56 748
46 190
37 191
30 015
107 058
60 174
71 438
39 988
97 887
72 278
57 711
42 773
85 320
99 679
47 394
55 277
41 413
499 031
21 389
261 496
Erzincan
A
B
a
b
2 026
15 003
1 322
9 759
13 499
2 034
8 984
1 351
42 662
3 692
25 426
2 180
14 825
5 545
8 228
3 082
39 512
14 179
20 845
7 305
Erzurum
A
B
a
b
86 456
37 869
57 308
24 363
39 441
58 218
25 912
38 439
83 245
38 832
50 336
22 907
140 918
82 650
77 801
45 859
66 678
153 029
35 235
80 212
Eskişehir
A
B
a
b
639 675
866 261
413 332
557 848
925 654
952 997
615 408
633 981
1 054 921
1 291 813
627 502
766 925
1 162 430
1 666 335
645 143
924 830
1 334 383
1 584 841
700 657
828 190
Gaziantep
A
B
a
b
3 295 941
4 578 343
2 128 417
2 952 993
5 157 343
5 286 188
3 430 558
3 518 434
7 869 954
8 033 117
4 723 312
4 759 952
9 098 541
10 049 445
5 053 996
5 579 875
12 621 711
11 778 405
6 658 020
6 161 298
Giresun
A
B
a
b
9 973
156 586
6 435
101 741
12 623
213 953
8 339
143 407
11 268
262 335
6 678
153 784
17 668
315 587
9 851
175 028
20 228
284 545
10 517
148 629
Gümüşhane
A
B
a
b
19
170
11
112
887
504
583
340
45
414
27
257
7 235
389
4 007
216
4 706
267
2 448
134
Hakkari
A
B
a
b
13 182
611 838
8 587
399 111
29 660
463 954
19 771
309 076
56 473
563 059
32 976
339 112
70 147
655 884
38 888
362 993
68 396
476 819
36 270
250 729
Hatay
A
B
a
b
4 253 746
2 214 454
2 718 461
1 417 802
4 725 244
2 553 373
3 131 655
1 698 405
7 772 120
3 448 027
4 594 570
2 050 555
7 954 764
3 671 882
4 420 192
2 039 566
7 491 086
3 814 421
3 937 107
2 007 351
Isparta
A
B
a
b
50 038
115 097
32 411
74 675
100 002
193 461
66 624
128 928
195 635
238 174
120 097
141 903
85 846
279 290
47 645
155 031
114 372
303 973
59 374
159 193
Not. Girişimlerin merkez adreslerinin bağl olduğu ile göre
Note. It were formed by province has been located the centre of enterprise.
oluşturulmuştur.
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
29
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1.7 İllere göre ihracat ve ithalat, 2009 - 2013 (devam)
Exports and imports by province, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
B. İhracat - Exports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
b. İhracat - Exports (000 $)
İl - Provinces
2009
2010
2011
2012
2013
Mersin
A
B
a
b
1 065 555
1 628 541
689 729
1 048 626
1 623 415
1 777 704
1 080 384
1 182 399
2 066 992
2 261 257
1 236 879
1 339 368
2 033 815
2 362 476
1 129 299
1 311 390
2 342 645
3 005 340
1 227 611
1 565 509
İstanbul
A
B
a
b
121 520 046
86 371 502
78 756 263
55 539 993
147 917 271
79 996 636
98 454 135
53 149 408
207 599 937
103 393 610
123 925 183
61 433 612
215 516 851
137 978 216
119 601 719
76 621 060
260 034 234
134 881 606
136 504 745
70 680 716
İzmir
A
B
a
b
9 670 919
9 467 402
6 268 049
6 118 729
12 650 060
10 043 464
8 419 249
6 682 458
17 797 542
13 593 357
10 621 060
8 071 550
19 064 391
15 593 447
10 576 854
8 658 628
20 274 310
17 771 723
10 653 188
9 311 212
Kars
A
B
a
b
1 361
379
857
236
4 388
235
3 049
159
2 832
1 846
1 801
1 094
7 177
5 832
3 982
3 241
8 918
1 221
4 785
635
Kastamonu
A
B
a
b
58 799
126 440
38 277
82 726
50 680
10 692
33 909
7 118
53 446
49 718
32 387
29 210
53 381
54 425
29 571
30 383
56 698
199 631
29 529
110 264
Kayseri
A
B
a
b
1 546 464
1 492 992
1 001 632
964 320
2 178 098
1 751 349
1 449 619
1 164 317
2 879 116
2 471 044
1 724 364
1 469 400
2 864 508
2 850 421
1 589 321
1 582 478
3 341 359
3 196 152
1 755 165
1 671 536
Krklareli
A
B
a
b
95 168
106 375
61 520
68 620
144 395
141 895
95 919
94 335
232 348
177 182
140 238
105 972
250 362
254 148
138 321
141 121
336 742
261 950
178 289
138 116
Krşehir
A
B
a
b
132 675
172 697
86 005
111 610
234 674
215 376
155 696
143 293
450 470
341 031
266 808
202 541
380 979
366 005
211 556
203 331
383 552
419 618
201 578
219 876
Kocaeli
A
B
a
b
22 086 506
7 029 003
14 347 519
4 577 506
15 684 531
10 001 256
10 422 721
6 644 228
21 283 061
13 476 907
12 703 284
8 056 482
21 143 438
22 682 877
11 733 617
12 597 593
23 661 470
23 199 516
12 418 228
12 178 787
Konya
A
B
a
b
903 225
1 141 185
583 483
735 997
1 207 632
1 474 338
802 842
980 101
1 955 439
1 963 546
1 170 864
1 168 598
2 081 219
2 298 244
1 153 774
1 275 626
2 334 711
2 575 205
1 226 470
1 346 143
Kütahya
A
B
a
b
125 265
156 844
81 493
101 774
208 403
179 948
138 519
120 037
253 258
261 619
151 690
153 768
215 670
262 317
119 669
145 487
250 063
205 885
129 698
107 227
Not. Girişimlerin merkez adreslerinin bağl olduğu ile göre
oluşturulmuştur.
30
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Note. It were formed by province has been located the centre of enterprise.
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1.7 İllere göre ihracat ve ithalat, 2009 - 2013 (devam)
Exports and imports by province, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
B. İhracat - Exports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
b. İhracat - Exports (000 $)
İl - Provinces
2009
2010
2011
2012
2013
Malatya
A
B
a
b
72 147
342 175
47 058
221 155
138 298
411 589
91 943
275 562
176 314
474 735
106 489
280 505
174 712
509 357
96 872
282 729
155 517
608 006
81 110
317 765
Manisa
A
B
a
b
928 588
1 409 350
598 545
911 957
4 450 949
5 169 911
2 963 095
3 445 906
6 139 720
7 090 917
3 632 199
4 164 819
6 516 605
7 558 389
3 618 465
4 198 433
6 181 878
7 382 794
3 242 215
3 849 318
Kahramanmaraş
A
B
a
b
836 487
667 339
545 686
430 775
1 215 827
799 948
806 413
531 687
1 968 363
1 188 181
1 188 472
711 945
1 869 289
1 357 822
1 037 028
753 878
2 182 829
1 515 837
1 157 102
795 576
Mardin
A
B
a
b
91 330
854 059
59 619
549 972
139 610
847 854
93 013
564 205
225 410
1 365 261
134 443
804 233
274 357
1 709 052
151 983
948 394
290 190
1 960 623
152 230
1 021 065
Muğla
A
B
a
b
219 069
299 913
141 726
193 582
149 406
317 468
99 358
210 835
184 927
397 304
109 734
236 727
217 494
437 870
120 591
243 225
255 534
513 946
133 509
269 574
Muş
A
B
a
b
4 902
10 031
3 342
6 642
832
23 193
551
15 413
4 360
12 820
2 727
7 873
6 192
25 145
3 424
13 988
3 654
61 417
1 958
32 945
Nevşehir
A
B
a
b
21 593
31 830
14 107
20 688
28 537
80 494
18 842
53 493
48 511
135 242
29 537
79 615
68 410
84 448
38 030
46 912
61 096
89 397
32 909
47 274
Niğde
A
B
a
b
23 945
56 254
15 445
36 321
64 438
69 727
43 027
46 436
49 577
98 409
30 027
58 925
37 468
112 856
20 746
62 647
85 248
133 519
45 099
69 695
Ordu
A
B
a
b
106 263
317 134
69 031
205 163
113 947
524 786
75 689
351 082
132 099
625 495
79 176
366 475
187 626
602 273
104 245
334 142
150 701
556 974
80 817
290 439
Rize
A
B
a
b
25 237
398 590
16 161
259 798
20 328
526 944
13 597
348 082
36 850
654 440
22 105
389 769
46 741
702 349
25 941
389 437
65 579
688 159
34 054
361 427
Sakarya
A
B
a
b
1 399 712
2 671 268
908 949
1 722 375
1 510 418
2 518 628
1 005 238
1 678 285
2 304 340
3 393 166
1 368 469
2 011 778
2 070 590
3 280 779
1 149 585
1 820 384
2 687 466
4 643 943
1 397 243
2 415 087
Not. Girişimlerin merkez adreslerinin bağl olduğu ile göre
Note. It were formed by province has been located the centre of enterprise.
oluşturulmuştur.
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
31
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1.7 İllere göre ihracat ve ithalat, 2009 - 2013 (devam)
Exports and imports by province, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
B. İhracat - Exports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
b. İhracat - Exports (000 $)
İl - Provinces
2009
2010
2011
2012
2013
Samsun
A
B
a
b
738 164
469 929
479 458
304 163
919 913
412 690
612 437
275 084
1 576 018
747 296
946 107
441 316
1 815 708
759 935
1 006 611
422 749
1 631 596
840 520
853 952
438 863
Siirt
A
B
a
b
22 221
1 416
14 588
921
54 144
16 924
36 431
11 324
33 703
13 232
19 912
8 242
38 317
11 234
21 419
6 226
15 855
18 320
8 295
9 560
Sinop
A
B
a
b
6 358
31 343
4 129
20 129
11 047
43 569
7 348
29 086
7 145
43 863
4 308
25 436
16 880
49 197
9 331
27 292
16 254
67 912
8 499
35 343
Sivas
A
B
a
b
134 663
57 656
86 692
37 394
126 877
84 047
84 137
55 891
143 012
123 600
84 853
72 953
161 269
168 282
89 808
93 295
241 201
169 812
123 192
88 847
Tekirdağ
A
B
a
b
729 978
747 656
473 826
483 240
906 672
820 437
603 210
546 332
1 294 515
1 105 201
779 629
655 580
1 154 987
1 074 556
641 185
596 587
1 485 845
1 268 163
779 166
662 403
Tokat
A
B
a
b
21 652
33 633
14 024
21 719
27 495
35 872
18 304
23 783
35 241
67 068
20 724
39 832
37 000
67 270
20 454
37 346
41 541
59 310
21 938
31 276
Trabzon
A
B
a
b
124 821
1 255 804
81 169
815 832
134 642
1 517 332
89 112
1 011 332
206 809
1 835 524
122 215
1 088 529
284 023
1 979 961
157 722
1 099 596
418 287
2 178 562
223 937
1 136 612
Tunceli
A
B
a
b
1
29
0
19
133
95
87
64
-
32
18
-
1 552
41
771
21
Şanlurfa
A
B
a
b
299 648
198 202
195 541
128 893
373 262
261 055
247 504
173 079
481 286
248 736
288 954
148 312
366 129
197 549
202 967
109 818
615 214
294 385
318 874
153 756
Uşak
A
B
a
b
132 103
149 376
85 611
96 903
195 292
172 211
129 781
114 770
310 585
246 352
184 480
145 379
349 601
308 821
194 214
171 457
387 409
483 468
203 118
252 894
Van
A
B
a
b
20 103
26 679
12 715
17 341
33 000
28 433
21 836
18 911
64 281
33 898
38 566
20 127
59 985
39 107
33 291
21 708
110 781
57 932
57 167
30 442
Not. Girişimlerin merkez adreslerinin bağl olduğu ile göre
oluşturulmuştur.
32
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Note. It were formed by province has been located the centre of enterprise.
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1.7 İllere göre ihracat ve ithalat, 2009 - 2013 (devam)
Exports and imports by province, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
B. İhracat - Exports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
b. İhracat - Exports (000 $)
İl - Provinces
2009
2010
2011
2012
2013
Yozgat
A
B
a
b
21 592
14 548
14 041
9 362
27 750
9 661
18 489
6 414
39 818
10 649
24 380
6 162
33 196
17 297
18 420
9 611
32 599
26 563
17 077
13 963
Zonguldak
A
B
a
b
2 168 826
689 635
1 391 055
438 429
2 318 972
432 033
1 540 555
288 034
2 616 462
726 714
1 538 101
435 570
2 260 067
578 090
1 256 296
321 158
2 580 646
611 571
1 348 361
323 293
Aksaray
A
B
a
b
48 478
87 981
31 484
56 620
73 010
85 689
48 390
56 963
110 203
139 432
66 850
83 658
90 981
113 038
50 426
62 720
83 442
125 310
44 102
65 834
Bayburt
A
B
a
b
1 341
273
894
177
2 834
4 162
1 891
2 761
5 716
5 683
3 505
3 240
9 224
635
5 145
348
7 777
600
4 109
316
Karaman
A
B
a
b
67 002
227 035
43 297
145 701
138 719
264 620
92 033
176 694
202 711
394 169
120 882
231 719
223 149
501 840
123 462
278 709
260 905
635 194
136 186
330 776
Krkkale
A
B
a
b
3 623
9 503
2 376
6 060
20 933
69 435
13 998
46 944
23 760
9 592
14 974
5 910
8 434
10 087
4 707
5 603
7 275
14 551
3 787
7 600
Batman
A
B
a
b
24 037
24 901
15 590
16 198
40 449
40 551
26 900
27 213
88 006
89 546
51 611
52 291
48 432
150 436
26 771
83 513
63 971
175 674
33 437
92 070
Şrnak
A
B
a
b
11 092
947 756
7 214
607 255
13 968
941 502
9 493
625 402
16 373
1 534 613
9 835
910 482
73 478
1 835 309
40 733
1 018 062
250 903
2 084 623
132 712
1 091 357
Bartn
A
B
a
b
13 663
22 306
8 950
14 659
14 048
23 563
9 358
15 694
24 701
34 977
14 850
20 625
27 525
25 428
15 211
14 116
19 692
43 613
10 448
23 131
Ardahan
A
B
a
b
4
2 914
3
1 882
542
4 972
358
3 306
395
2 621
248
1 595
18
3 386
10
1 881
417
2 393
216
1 243
Iğdr
A
B
a
b
3 846
123 454
2 485
79 642
8 448
152 499
5 631
101 692
13 733
164 363
8 329
98 080
14 587
152 598
8 115
84 662
19 560
249 139
10 330
130 885
Not. Girişimlerin merkez adreslerinin bağl olduğu ile göre
Note. It were formed by province has been located the centre of enterprise.
oluşturulmuştur.
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
33
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1.7 İllere göre ihracat ve ithalat, 2009 - 2013 (devam)
Exports and imports by province, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
B. İhracat - Exports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
b. İhracat - Exports (000 $)
İl - Provinces
2010
2011
2012
2013
Yalova
A
B
a
b
57 586
51 950
37 305
33 623
70 917
69 954
47 106
46 479
84 474
77 712
50 726
46 720
113 342
91 734
63 357
50 639
238 422
495 236
125 649
260 713
Karabük
A
B
a
b
331 836
89 604
214 035
58 064
482 327
209 550
319 191
139 790
701 887
371 968
417 982
224 020
871 452
300 556
482 827
167 424
888 506
378 087
468 351
199 777
Kilis
A
B
a
b
39 609
25 867
25 840
16 456
75 049
35 099
49 700
23 320
71 869
51 654
42 423
30 546
29 769
20 943
16 539
11 671
47 039
39 655
24 649
20 841
Osmaniye
A
B
a
b
42 870
15 024
28 154
9 753
485 993
112 421
326 765
75 120
1 399 297
227 711
836 774
131 537
1 515 156
214 029
839 994
117 871
1 347 948
247 865
707 423
132 662
Düzce
A
B
a
b
76 483
99 905
49 604
64 342
120 473
99 064
80 297
65 949
170 735
129 484
102 518
76 708
154 210
155 295
85 588
86 272
174 688
200 957
91 462
105 127
Belirsiz(1)
A
10 126
11 306
2 627
10 743
7 630
B
834
1 210
138
6 425
4 217
a
6 716
7 525
1 587
5 889
4 018
b
555
798
84
3 503
2 151
Gizli Veri(2)
A
-
33 218 596
57 924 687
71 138 282
65 701 678
Confidential data(2)
B
-
4 467 426
7 384 501
-
-
a
-
22 232 275
34 283 585
39 478 058
34 540 215
b
-
2 944 758
4 410 905
-
-
Not specified(1)
34
2009
Not. 1. Girişimlerin merkez adreslerinin bağl olduğu ile
göre oluşturulmuştur.
2. Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir
GTİP kodunda birleştirilen maddelere ait toplam
değer, snflamalarda ana grup toplamlarnn
kaybolmamas amacyla ‘gizli veri ‘ adyla ayr bir
grup olarak verilmiştir. Söz konusu maddelerin
bulunduğu alt grup değerleri, gizli maddelerin
değerinin çkarlmasndan sonra kalan maddelerin
değerlerini içermektedir.
Note. 1. It were formed by province has been located the
centre of enterprise.
2. Because of applying confidentiality, total value
related to commodities combined in a Commodity
Code under the same chapter, was given in a
different group as “confidential data” to prevent any
missing value in main group total in classifications.
The subgroup values in the mentioned commodities,
contain remained commodities' values after
subtracted values of confidential data.
(1) İli belli olmayan
(1) Province not specified
(2) Gizli Veri
(2) Confidential data
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1. 8 Döviz türlerine göre dş ticaret, 2009 - 2013
Foreign trade by currencies, 2009 - 2013
A. İthalat - Imports (000 $)
B. İhracat - Exports (000 $)
Döviz kodu ve ad
Code
Currency
2009
Toplam
Total
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
2010
2011
2012
2013
A
B
140 928 421
102 131 781
185 544 332
113 872 657
240 841 676
134 892 690
236 545 141
152 435 223
251 661 250
151 802 637
000
Avro
Euro
A
B
49 015 103
49 023 200
62 375 229
54 847 505
78 789 713
64 411 892
71 530 641
72 620 884
77 131 701
69 171 587
004
Alman Mark
Deutsche Mark
A
B
56
-
-
-
6
-
-
005
İtalyan Lireti
Italian Lira
A
B
185
-
-
-
-
-
006
İngiliz Sterlini
Pound Sterling
A
B
845 969
3 350 095
905 722
3 711 682
1 212 935
4 016 094
1 077 189
4 300 747
1 178 075
4 299 503
008
Danimarka Kronu
Danish Krone
A
B
22 564
34 311
20 286
51 308
21 928
45 762
20 662
31 165
26 245
21 592
028
Norveç Kronu
Norwegian Krone
A
B
48 495
30 886
66 608
25 611
138 637
22 726
101 100
24 908
159 393
23 405
030
İsveç Kronu
Swedish Krona
A
B
89 990
336 140
75 003
409 522
92 728
331 807
157 068
232 546
91 325
145 182
039
İsviçre Frang
Swiss Franc
A
B
882 005
121 347
1 231 843
209 659
1 359 183
196 448
1 176 682
130 752
832 847
65 937
052
Türk Liras
Turkish Lira
A
B
4 001 630
2 160 125
5 824 986
2 640 260
7 582 593
3 433 009
9 482 294
4 490 033
11 394 935
5 356 776
060
Polonya Zlotisi
Polish Zloty
A
B
10 471
7
76 846
168
102 026
606
92 638
188
131 755
061
Çek Cum. Korunas
Czech Koruna
A
B
-
-
5
9 717
10
15 291
1
18 478
066
Romanya Leyi
Romanian Leu
A
B
-
70
3 729
3
2 226
395
8
1 271
904
068
Bulgar Levas
Bulgarian Lev
A
B
-
85
0
1
55
32
363
93
363
075
Rus Rublesi
Russian Ruble
A
B
827
11 895
5 971
92 468
1 411
148 456
12 015
198 308
14 946
454 639
388
Güney Afrika Rand
South African Rand
A
B
-
-
-
17
10 862
10
62
400
ABD Dolar
US Dollar
A
B
84 867 298
46 900 085
114 033 526
51 651 955
150 229 398
62 030 215
151 930 949
70 168 668
159 956 293
71 945 392
404
Kanada Dolar
Canadian Dollar
A
B
37 181
14 719
21 132
17 559
46 265
55 750
55 235
42 576
23 718
66 986
616
İran Riyali
Iranian Rial
A
B
-
-
3 491
-
22 533
-
202
49
632
Suudi Arabistan Riyali
Saudi Arabian Rial
A
B
1 030
7 542
471
403
858
2 860
753
6 037
3 351
1 245
636
Kuveyt Dinar
Kuwaiti Dinar
A
B
77
-
8
84
47
-
56
-
3 416
-
647
BAE Dirhemi
UAE Dirham
A
B
16
10 490
45
1 084
365
9 459
749
730
5 783
25
662
Pakistan Rupisi
Pakistani Rupee
A
B
-
-
-
-
0
-
720
Çin Yuan
Chinese Yuan
A
B
-
-
-
7 686
-
11 983
-
732
Japon Yeni
Japanese Yen
A
B
1 105 774
120 474
973 583
132 984
1 343 554
74 189
952 181
68 706
805 668
64 242
800
Avustralya Dolar
Australian Dollar
A
B
10 221
10 832
9 759
10 562
18 393
14 179
16 282
26 514
19 805
34 514
804
Yeni Zelanda Dolar
New Zealand Dollar
A
B
-
-
-
-
3
-
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
35
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
2013
TOPLAM
TOTAL
A
B
C
a
b
c
217 677 725
158 481 951
- 59 195 773
140 928 421
102 142 613
- 38 785 809
278 668 206
171 343 213
- 107 324 993
185 544 332
113 883 219
- 71 661 113
403 813 480
227 011 122
- 176 802 358
240 841 676
134 906 869
- 105 934 807
426 229 493
274 565 016
- 151 664 477
236 545 141
152 461 737
- 84 083 404
479 228 041
289 750 378
- 189 477 663
251 661 250
151 802 637
- 99 858 613
AVRUPA BİRLİĞİ (AB - 28 )
EUROPEAN UNION ( EU- 28 )
A
B
C
a
b
c
87 476 091
73 057 440
- 14 418 651
56 616 302
47 228 119
- 9 388 183
108 753 521
79 562 736
- 29 190 785
72 391 053
52 934 452
- 19 456 601
153 057 794
104 982 192
- 48 075 602
91 439 406
62 589 257
- 28 850 149
157 908 299
106 962 684
- 50 945 615
87 657 462
59 398 377
- 28 259 085
176 369 611
120 468 102
- 55 901 509
92 457 992
63 039 810
- 29 418 182
001 Fransa
France
A
B
C
a
b
c
10 942 889
9 603 356
- 1 339 533
7 091 795
6 211 415
- 880 380
12 271 190
9 107 060
- 3 164 129
8 176 600
6 054 499
- 2 122 101
15 383 326
11 407 568
- 3 975 758
9 229 558
6 805 821
- 2 423 736
15 471 315
11 160 766
- 4 310 550
8 589 896
6 198 536
- 2 391 360
15 389 593
12 180 815
- 3 208 777
8 079 840
6 376 704
- 1 703 137
003 Hollanda
Netherlands
A
B
C
a
b
c
3 922 790
3 300 572
- 622 218
2 543 073
2 127 297
- 415 776
4 725 287
3 704 479
- 1 020 807
3 156 000
2 461 371
- 694 629
6 702 676
5 439 794
- 1 262 882
4 004 955
3 243 080
- 761 875
6 593 695
5 842 314
- 751 381
3 660 634
3 244 429
- 416 206
6 433 033
6 728 094
295 060
3 363 585
3 538 043
174 457
004 Almanya
Germany
A
B
C
a
b
c
21 793 523
15 176 917
- 6 616 606
14 096 963
9 793 006
- 4 303 957
26 372 887
17 234 798
- 9 138 089
17 549 112
11 479 066
- 6 070 047
38 456 177
23 435 113
- 15 021 064
22 985 567
13 950 825
- 9 034 741
38 550 022
23 637 064
- 14 912 957
21 400 614
13 124 375
- 8 276 239
46 160 066
26 195 805
- 19 964 262
24 182 422
13 702 577
- 10 479 845
005 İtalya
Italy
A
B
C
a
b
c
11 722 491
9 113 874
- 2 608 617
7 594 645
5 888 958
- 1 705 687
15 248 004
9 782 607
- 5 465 397
10 139 888
6 505 277
- 3 634 611
22 505 725
13 090 045
- 9 415 681
13 449 861
7 851 480
- 5 598 381
24 035 384
11 478 711
- 12 556 673
13 344 468
6 373 080
- 6 971 388
24 599 048
12 805 585
- 11 793 463
12 884 864
6 718 355
- 6 166 509
006 İngiltere
United Kingdom
A
B
C
a
b
c
5 369 828
9 156 524
3 786 696
3 473 433
5 937 997
2 464 564
7 037 197
10 867 736
3 830 539
4 680 611
7 235 861
2 555 250
9 812 865
13 733 304
3 920 439
5 840 380
8 151 430
2 311 050
10 141 960
15 651 694
5 509 734
5 629 455
8 693 599
3 064 144
11 996 707
16 838 411
4 841 704
6 281 414
8 785 124
2 503 710
007 İrlanda
Ireland
A
B
C
a
b
c
1 268 492
455 548
- 812 944
815 650
294 769
- 520 881
1 314 519
509 799
- 804 720
873 961
339 265
- 534 696
1 403 178
594 581
- 808 597
839 241
354 004
- 485 238
1 524 957
624 930
- 900 027
845 458
347 199
- 498 258
1 581 047
726 602
- 854 445
830 413
379 648
- 450 765
008 Danimarka
Denmark
A
B
C
a
b
c
911 847
1 068 704
156 858
585 094
690 864
105 771
1 018 818
1 149 098
130 280
678 757
765 081
86 324
1 240 965
1 480 791
239 826
732 781
880 920
148 139
1 300 487
1 771 656
471 169
720 889
983 886
262 998
1 565 241
1 923 324
358 083
818 545
1 005 180
186 636
1-
36
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
2013
009 Yunanistan
Greece
A
B
C
a
b
c
1 749 653
2 526 954
777 301
1 131 065
1 629 637
498 571
2 303 009
2 189 706
- 113 303
1 541 600
1 455 678
- 85 922
4 305 931
2 595 596
- 1 710 335
2 568 826
1 553 312
- 1 015 514
6 375 862
2 525 946
- 3 849 915
3 539 869
1 401 401
- 2 138 468
8 018 916
2 757 258
- 5 261 658
4 206 020
1 437 443
- 2 768 577
010 Portekiz
Portugal
A
B
C
a
b
c
644 943
628 886
- 16 056
417 988
408 920
- 9 068
758 554
701 871
- 56 683
503 658
465 228
- 38 430
1 015 803
740 843
- 274 961
606 557
445 740
- 160 817
1 161 056
793 827
- 367 229
644 369
441 102
- 203 266
1 296 003
1 180 267
- 115 735
680 055
616 913
- 63 142
011 İspanya
Spain
A
B
C
a
b
c
5 822 963
4 346 300
- 1 476 663
3 776 917
2 818 470
- 958 447
7 274 755
5 318 766
- 1 955 989
4 840 062
3 536 205
- 1 303 857
10 382 518
6 563 941
- 3 818 577
6 196 452
3 917 559
- 2 278 893
10 850 960
6 693 960
- 4 157 000
6 023 625
3 717 345
- 2 306 280
12 237 603
8 288 264
- 3 949 339
6 417 719
4 334 196
- 2 083 524
017 Belçika
Belgium
A
B
C
a
b
c
3 659 732
2 785 512
- 874 220
2 371 516
1 795 682
- 575 835
4 822 372
2 950 532
- 1 871 840
3 213 606
1 960 441
- 1 253 165
6 612 720
4 106 456
- 2 506 264
3 959 279
2 451 030
- 1 508 249
6 646 936
4 247 917
- 2 399 019
3 690 309
2 359 575
- 1 330 734
7 321 419
4 909 251
- 2 412 169
3 843 376
2 573 804
- 1 269 572
018
A
B
C
a
b
c
123 182
30 343
- 92 840
79 460
19 458
- 60 002
171 895
38 514
- 133 381
114 342
25 758
- 88 584
273 522
89 995
- 183 527
162 527
53 757
- 108 769
262 511
93 415
- 169 096
145 858
51 870
- 93 988
262 573
100 045
- 162 528
137 211
52 412
- 84 798
030 İsveç
Sweden
A
B
C
a
b
c
2 952 723
1 156 436
- 1 796 287
1 890 994
748 741
- 1 142 253
2 893 866
1 422 924
- 1 470 942
1 922 793
946 866
- 975 928
3 848 663
1 992 958
- 1 855 704
2 284 367
1 183 041
- 1 101 327
3 844 159
2 134 249
- 1 709 910
2 135 410
1 185 685
- 949 725
3 909 923
2 198 211
- 1 711 712
2 046 400
1 149 242
- 897 159
032 Finlandiya
Finland
A
B
C
a
b
c
1 236 819
304 758
- 932 061
795 959
196 465
- 599 494
1 676 173
447 422
- 1 228 751
1 115 496
296 774
- 818 722
2 168 178
594 281
- 1 573 897
1 296 728
352 886
- 943 842
2 001 053
542 629
- 1 458 424
1 114 790
301 593
- 813 197
2 371 951
572 399
- 1 799 552
1 244 975
297 972
- 947 003
038 Avusturya
Austria
A
B
C
a
b
c
1 865 197
1 248 858
- 616 339
1 203 634
807 146
- 396 489
2 162 871
1 253 170
- 909 701
1 439 448
835 181
- 604 267
2 913 160
1 768 763
- 1 144 397
1 736 366
1 052 932
- 683 434
2 944 342
1 803 738
- 1 140 604
1 634 272
1 000 745
- 633 527
3 343 985
2 020 324
- 1 323 661
1 749 726
1 057 254
- 692 472
046 Malta
Malta
A
B
C
a
b
c
207 757
1 026 815
819 058
135 163
664 109
528 946
295 705
621 893
326 188
196 156
410 433
214 277
558 310
1 471 340
913 031
324 158
899 715
575 557
392 059
1 653 779
1 261 719
216 491
919 083
702 591
140 794
1 674 862
1 534 068
74 898
886 753
811 855
Lüksemburg
Luxembourg
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
37
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
38
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
2013
053 Estonya
Estonia
A
B
C
a
b
c
157 564
165 578
8 014
102 011
105 984
3 973
221 365
134 874
- 86 492
146 192
90 324
- 55 868
628 164
221 697
- 406 467
368 107
132 005
- 236 103
560 918
303 596
- 257 322
311 253
168 679
- 142 574
499 964
376 987
- 122 977
258 685
197 359
- 61 326
054 Letonya
Latvia
A
B
C
a
b
c
80 384
100 868
20 483
50 465
64 952
14 487
107 901
98 693
- 9 208
71 360
65 958
- 5 402
218 168
197 640
- 20 528
129 787
115 955
- 13 832
287 450
229 149
- 58 300
160 296
127 367
- 32 929
329 394
291 244
- 38 150
172 461
151 176
- 21 285
055 Litvanya
Lithuania
A
B
C
a
b
c
127 659
234 387
106 728
81 458
151 505
70 047
178 514
311 992
133 479
119 165
208 277
89 112
243 500
464 097
220 597
148 101
274 194
126 094
394 427
496 837
102 410
218 347
275 950
57 604
337 599
780 071
442 472
178 690
403 348
224 658
060 Polonya
Poland
A
B
C
a
b
c
2 802 744
2 042 167
- 760 576
1 817 093
1 322 218
- 494 875
3 931 333
2 257 420
- 1 673 913
2 620 956
1 504 280
- 1 116 676
5 859 075
2 957 928
- 2 901 147
3 496 189
1 758 252
- 1 737 937
5 507 151
3 336 969
- 2 170 182
3 058 078
1 853 700
- 1 204 379
6 059 285
3 935 864
- 2 123 421
3 184 533
2 058 857
- 1 125 675
061 Çek Cumhuriyeti
Czech Republic
A
B
C
a
b
c
1 587 328
753 992
- 833 336
1 028 650
489 014
- 539 635
1 994 311
1 043 149
- 951 162
1 327 672
694 077
- 633 595
2 952 373
1 487 296
- 1 465 076
1 755 452
888 387
- 867 064
3 612 196
1 415 586
- 2 196 611
2 005 342
786 276
- 1 219 067
5 030 699
1 477 873
- 3 552 826
2 627 288
772 155
- 1 855 134
063 Slovakya
Slovakia
A
B
C
a
b
c
1 253 473
336 082
- 917 391
814 138
217 408
- 596 731
1 394 562
683 044
- 711 517
926 722
454 744
- 471 978
1 500 978
671 070
- 829 908
893 168
402 151
- 491 017
1 570 179
705 454
- 864 725
871 459
391 760
- 479 698
2 130 051
832 849
- 1 297 202
1 116 368
436 115
- 680 253
064 Macaristan
Hungary
A
B
C
a
b
c
1 515 350
688 574
- 826 776
987 290
445 669
- 541 620
2 077 514
661 933
- 1 415 581
1 382 213
440 766
- 941 447
2 490 960
858 784
- 1 632 176
1 494 488
508 648
- 985 840
2 135 484
932 548
- 1 202 936
1 184 452
517 874
- 666 578
2 333 427
1 244 779
- 1 088 648
1 227 605
652 242
- 575 363
066 Romanya
Romania
A
B
C
a
b
c
3 488 874
3 404 298
- 84 576
2 257 963
2 201 936
- 56 027
5 187 276
3 903 125
- 1 284 151
3 449 195
2 599 380
- 849 815
6 347 152
4 844 104
- 1 503 048
3 801 297
2 878 760
- 922 536
5 839 442
4 495 030
- 1 344 412
3 236 425
2 495 427
- 740 998
6 832 318
4 993 071
- 1 839 247
3 592 568
2 616 313
- 976 255
068 Bulgaristan
Bulgaria
A
B
C
a
b
c
1 717 653
2 143 874
426 220
1 116 902
1 385 544
268 643
2 558 075
2 251 735
- 306 340
1 702 534
1 497 384
- 205 150
4 129 417
2 728 446
- 1 400 972
2 474 621
1 622 777
- 851 843
4 965 075
3 034 343
- 1 930 732
2 753 650
1 684 989
- 1 068 661
5 239 847
3 768 603
- 1 471 244
2 760 303
1 971 247
- 789 056
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
2013
091 Slovenya
Slovenia
A
B
C
a
b
c
385 077
922 359
537 282
249 577
595 004
345 426
437 449
540 914
103 465
291 314
356 502
65 188
584 818
1 039 843
455 025
348 936
617 476
268 540
561 735
988 321
426 587
311 875
548 314
236 439
580 015
1 278 908
698 893
304 256
666 164
361 908
600 Güney Kbrs
South Cyprus
A
B
C
a
b
c
31
1 904
1 872
21
1 245
1 224
424
944
519
290
628
337
1 089
2 221
1 132
695
1 303
609
201
7 155
6 955
112
3 965
3 853
926
3 144
2 218
510
1 618
1 108
092 Hrvatistan
Croatia
A
B
C
a
b
c
165 127
333 002
167 875
107 384
214 705
107 321
317 696
374 537
56 841
211 348
249 148
37 799
518 383
403 699
- 114 684
310 965
241 816
- 69 149
377 283
361 101
- 16 182
209 766
200 575
- 9 190
368 183
385 192
17 009
193 262
201 597
8 335
2-
A
B
C
a
b
c
39 783 475
17 471 248
- 22 312 227
25 779 110
11 103 289
- 14 675 821
45 169 257
16 751 270
- 28 417 987
30 101 101
11 124 225
- 18 976 876
60 147 426
21 509 630
- 38 637 797
35 668 228
12 734 548
- 22 933 681
67 099 561
25 500 115
- 41 599 447
37 206 446
14 166 917
- 23 039 528
78 526 611
27 204 017
- 51 322 593
41 319 229
14 213 880
- 27 105 348
024 İzlanda
Iceland
A
B
C
a
b
c
10 587
9 709
- 878
6 941
6 246
- 695
27 224
11 174
- 16 049
18 094
7 454
- 10 639
46 007
23 282
- 22 726
27 936
13 746
- 14 190
25 376
28 831
3 455
14 099
15 996
1 897
38 289
26 463
- 11 826
19 964
13 869
- 6 095
028 Norveç
Norway
A
B
C
a
b
c
1 188 160
600 164
- 587 996
771 741
388 950
- 382 792
1 241 066
516 722
- 724 344
828 588
343 911
- 484 676
1 341 074
640 672
- 700 402
796 292
379 523
- 416 769
1 653 357
811 335
- 842 022
916 821
450 621
- 466 200
1 875 699
1 184 839
- 690 860
984 330
618 471
- 365 859
037 Liectenstein
Liechtenstein
A
B
C
a
b
c
3 878
7 969
4 090
2 500
5 241
2 741
3 050
12 230
9 179
2 024
8 155
6 131
4 191
16 004
11 813
2 509
9 663
7 153
4 481
18 050
13 570
2 481
9 992
7 511
5 175
28 886
23 711
2 710
15 046
12 336
039 İsviçre
Switzerland
A
B
C
a
b
c
3 064 462
6 387 901
3 323 439
1 999 386
3 935 122
1 935 736
4 707 830
3 134 164
- 1 573 666
3 153 702
2 056 860
- 1 096 842
8 485 611
2 529 714
- 5 955 897
5 018 977
1 484 320
- 3 534 657
7 773 490
3 814 343
- 3 959 147
4 304 864
2 124 525
- 2 180 338
18 210 866
1 963 933
- 16 246 933
9 645 289
1 014 523
- 8 630 767
041 Faroe Adalar
Faroe Islands
A
B
C
a
b
c
1
401
400
1
257
256
64
245
181
44
165
122
41
348
307
24
203
179
3
611
608
2
343
341
221
191
- 30
118
103
- 15
DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ
OTHER EUROPEN COUNTRIES
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
39
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
40
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
2013
043 Andora
Andorra
A
B
C
a
b
c
12
869
857
8
573
566
2
507
506
1
333
332
3
784
781
2
477
475
86
627
541
48
350
302
210
785
575
109
408
300
044 Cebelitark
Gibraltar
A
B
C
a
b
c
14 703
260 945
246 242
9 864
169 538
159 674
10
229 887
229 877
7
151 858
151 851
303
294 981
294 678
191
171 115
170 924
50
197 066
197 016
28
109 526
109 498
13 932
223 407
209 475
7 748
117 754
110 006
045 Vatikan
Vatican
A
B
C
a
b
c
1
1
0
0
-
11
- 11
6
- 6
20
20
11
11
79
10
69
42
5
37
-
-
-
047 San Marino
San Marino
A
B
C
a
b
c
466
1 035
569
304
664
360
1 173
2 676
1 503
783
1 775
993
4 206
4 918
712
2 492
2 983
491
2 532
716
- 1 817
1 406
397
- 1 009
4 473
695
- 3 779
2 331
383
- 1 948
070 Arnavutluk
Albania
A
B
C
a
b
c
7 283
423 651
416 368
4 694
273 110
268 416
130 849
361 468
230 619
86 859
241 066
154 207
208 576
457 853
249 277
125 916
270 630
144 715
178 587
460 693
282 106
98 989
255 950
156 961
158 682
510 410
351 728
82 390
266 544
184 154
072 Ukrayna
Ukraine
A
B
C
a
b
c
4 895 431
1 548 475
- 3 346 956
3 156 659
1 004 772
- 2 151 888
5 773 264
1 888 585
- 3 884 678
3 832 744
1 260 423
- 2 572 321
7 986 361
2 935 031
- 5 051 330
4 812 060
1 729 760
- 3 082 300
7 924 378
3 293 400
- 4 630 978
4 394 200
1 829 207
- 2 564 993
8 562 480
4 194 537
- 4 367 943
4 516 333
2 189 245
- 2 327 088
073 Beyaz Rusya
Belarus
A
B
C
a
b
c
131 733
183 414
51 681
83 732
119 172
35 440
233 588
279 808
46 219
154 633
186 508
31 875
312 797
395 027
82 230
183 201
232 680
49 479
340 962
476 238
135 276
190 210
264 365
74 155
349 763
581 141
231 378
186 840
303 152
116 312
074 Moldavya
Moldova
A
B
C
a
b
c
135 346
182 675
47 329
86 520
118 090
31 570
166 582
222 751
56 170
110 732
148 209
37 478
397 739
352 890
- 44 848
244 482
208 885
- 35 598
243 733
404 037
160 304
135 053
224 464
89 411
492 502
531 966
39 464
260 974
275 971
14 998
075 Rusya
Russia
A
B
C
a
b
c
30 012 741
4 941 064
- 25 071 677
19 450 086
3 189 607
- 16 260 478
32 415 130
6 946 971
- 25 468 160
21 600 641
4 628 153
- 16 972 488
40 525 727
10 097 512
- 30 428 215
23 952 914
5 992 633
- 17 960 281
48 010 065
12 030 576
- 35 979 489
26 625 286
6 680 777
- 19 944 509
47 775 421
13 298 400
- 34 477 021
25 064 214
6 964 209
- 18 100 004
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
2013
093 Bosna - Hersek
Bosnia and Herzegovina
A
B
C
a
b
c
79 268
350 112
270 844
52 059
226 567
174 508
108 921
337 141
228 220
72 328
224 299
151 971
152 699
452 031
299 331
90 252
268 942
178 689
200 943
453 121
252 178
111 649
251 523
139 875
235 446
523 862
288 415
124 330
274 086
149 756
095 Kosova
Kosovo
A
B
C
a
b
c
15 659
428 398
412 739
10 178
278 078
267 900
20 562
441 310
420 748
13 607
293 998
280 391
16 850
446 635
429 785
10 106
265 829
255 723
16 409
458 763
442 354
9 093
254 784
245 691
19 030
533 396
514 365
9 951
278 998
269 048
096 Makedonya
Macedonia
A
B
C
a
b
c
62 199
438 145
375 946
39 879
283 464
243 585
79 005
394 661
315 656
52 399
262 621
210 222
153 543
503 802
350 259
91 963
298 861
206 898
186 401
494 252
307 852
103 224
274 497
171 273
155 185
563 401
408 216
81 518
293 976
212 458
097 Karadağ
A
B
C
a
b
c
8 815
40 784
31 968
5 845
26 483
20 638
9 272
41 413
32 141
6 214
27 179
20 965
25 183
45 551
20 368
14 588
26 966
12 379
32 138
52 470
20 332
17 936
29 131
11 196
21 636
55 895
34 259
11 515
29 140
17 625
A
B
C
a
b
c
85 416
473 891
388 475
55 897
306 469
250 572
164 275
459 948
295 673
109 524
306 115
196 591
353 612
597 586
243 974
213 301
354 670
141 369
371 196
685 805
314 609
205 538
380 869
175 332
482 500
841 713
359 213
251 957
440 650
188 693
601 Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti
Turkish Republic of Northern
Cyprus
A
B
C
a
b
c
67 316
1 191 647
1 124 331
42 816
770 886
728 070
87 390
1 469 609
1 382 219
58 178
975 140
916 962
132 891
1 715 009
1 582 119
81 014
1 022 660
941 646
135 372
1 819 158
1 683 786
75 519
1 009 588
934 068
125 021
2 140 088
2 015 067
66 565
1 117 347
1 050 782
3-
A
B
C
a
b
c
3 444 269
11 555 928
8 111 660
2 237 693
7 415 776
5 178 083
4 661 988
10 596 486
5 934 497
3 098 091
7 025 168
3 927 077
5 595 247
11 312 200
5 716 953
3 342 055
6 700 805
3 358 750
5 959 759
16 993 350
11 033 590
3 308 343
9 443 604
6 135 261
6 690 125
19 102 895
12 412 771
3 508 479
10 041 750
6 533 270
A
B
C
a
b
c
10
187
177
6
122
115
99
60
39
65
42
23
24
65
41
15
41
27
166
- 166
92
- 92
84
84
45
45
Montenegro
098 Srbistan
Serbia
KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ
NORTH AFRICAN COUNTRIES
021 Ceuta
Ceuta
-
-
-
-
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
41
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
023 Mellila
Mellila
42
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
A
B
C
a
b
c
-
-
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
2013
20
20
13
13
-
142
142
77
77
16
521
505
9
289
280
79
1 037
958
42
546
504
204 Fas
Morocco
A
B
C
a
b
c
361 084
929 400
568 315
234 729
598 541
363 811
598 046
939 742
341 696
396 798
623 957
227 160
703 370
1 544 697
841 326
419 945
920 896
500 951
773 386
1 824 624
1 051 238
429 482
1 014 906
585 423
1 094 324
2 274 307
1 179 983
572 206
1 192 900
620 694
208 Cezayir
Algeria
A
B
C
a
b
c
1 187 685
2 779 803
1 592 117
768 995
1 777 198
1 008 203
1 608 131
2 267 638
659 507
1 068 380
1 504 590
436 210
1 944 976
2 477 341
532 365
1 150 325
1 470 547
320 222
1 662 839
3 263 708
1 600 869
924 934
1 813 037
888 103
1 363 194
3 801 146
2 437 952
714 092
2 002 689
1 288 597
212 Tunus
Tunisia
A
B
C
a
b
c
355 630
991 361
635 731
234 980
645 767
410 787
419 292
1 075 461
656 169
280 720
713 632
432 911
416 818
1 349 084
932 266
249 790
802 302
552 512
352 179
1 433 218
1 081 039
195 624
796 738
601 114
552 750
1 707 422
1 154 672
289 268
892 157
602 889
216 Libya
Libya
A
B
C
a
b
c
547 762
2 780 579
2 232 817
357 417
1 795 117
1 437 700
643 886
2 914 466
2 270 580
425 652
1 932 370
1 506 718
223 157
1 263 985
1 040 829
139 763
747 629
607 867
749 810
3 847 829
3 098 019
416 152
2 139 440
1 723 288
574 568
5 228 217
4 653 648
303 957
2 753 096
2 449 138
220 Msr
Egypt
A
B
C
a
b
c
992 077
4 074 599
3 082 522
641 552
2 599 030
1 957 479
1 392 534
3 399 120
2 006 585
926 476
2 250 577
1 324 101
2 306 902
4 676 886
2 369 984
1 382 216
2 759 311
1 377 095
2 421 363
6 623 449
4 202 086
1 342 051
3 679 195
2 337 144
3 105 125
6 090 767
2 985 642
1 628 868
3 200 362
1 571 494
4-
A
B
C
a
b
c
2 606 033
4 320 507
1 714 475
1 700 198
2 738 866
1 038 669
2 589 442
3 403 110
813 668
1 725 916
2 257 898
531 982
5 827 218
6 170 401
343 183
3 424 658
3 633 016
208 358
4 714 306
7 038 145
2 323 839
2 613 447
3 913 246
1 299 799
4 799 098
7 812 997
3 013 899
2 522 630
4 103 794
1 581 163
224 Sudan
Sudan
A
B
C
a
b
c
11 182
384 233
373 051
7 262
247 190
239 928
7 843
342 669
334 826
5 215
227 743
222 529
15 153
412 050
396 897
9 370
243 723
234 353
20 041
504 142
484 101
11 171
279 612
268 440
48 847
513 126
464 279
26 330
268 662
242 332
228 Moritanya
Mauritania
A
B
C
a
b
c
1 063
35 020
33 956
662
22 813
22 151
2 168
55 939
53 771
1 441
37 444
36 003
24 539
128 684
104 145
15 062
75 555
60 492
7 573
199 427
191 854
4 189
110 737
106 548
6 891
196 298
189 407
3 633
103 806
100 172
DİĞER AFRİKA ÜLKELERİ
OTHER AFRICAN COUNTRIES
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
2013
232 Mali
Mali
A
B
C
a
b
c
1 401
13 597
12 196
898
8 870
7 971
2 166
15 002
12 836
1 397
9 925
8 528
4 843
30 448
25 605
2 841
18 084
15 244
3 779
34 717
30 939
2 095
19 283
17 188
873
40 198
39 324
454
20 751
20 297
236 Burkino Faso
Burkina Faso
A
B
C
a
b
c
7 581
9 489
1 908
4 856
6 134
1 278
67 269
15 505
- 51 764
44 872
10 298
- 34 575
240 862
24 838
- 216 024
146 997
14 583
- 132 414
401 329
23 095
- 378 234
222 725
12 816
- 209 909
66 392
39 376
- 27 016
36 947
20 484
- 16 463
240 Nijer
Niger
A
B
C
a
b
c
93
16 925
16 832
59
11 005
10 945
14
22 194
22 181
9
14 741
14 732
22
41 143
41 121
14
24 474
24 460
143
70 151
70 007
79
38 954
38 876
338
88 020
87 682
165
46 320
46 155
244 Çad
Chad
A
B
C
a
b
c
43
7 679
7 637
29
4 956
4 926
173
5 007
4 833
113
3 323
3 210
50
10 011
9 961
30
5 855
5 825
17 417
17 555
138
9 662
9 739
78
22 136
24 350
2 214
11 436
12 769
1 333
247 Cape Verde
Cape Verde
A
B
C
a
b
c
0
7 677
7 677
0
4 914
4 914
3
8 811
8 808
2
5 844
5 842
407
9 379
8 971
227
5 581
5 354
1
7 942
7 940
1
4 410
4 409
13 799
13 799
7 029
7 029
248 Senegal
Senegal
A
B
C
a
b
c
2 274
151 217
148 943
1 489
95 267
93 777
2 183
125 768
123 585
1 449
83 314
81 865
4 058
262 929
258 871
2 509
155 021
152 512
3 896
230 717
226 822
2 163
128 374
126 211
10 641
227 206
216 564
5 620
119 333
113 713
252 Gambia
Gambia
A
B
C
a
b
c
16
32 072
32 056
11
20 720
20 709
15
31 099
31 084
10
20 697
20 687
70
67 003
66 933
46
40 350
40 304
1 876
63 245
61 369
1 016
35 097
34 081
1
63 507
63 506
0
34 063
34 063
257 Gine Bissau
Guinea Bissau
A
B
C
a
b
c
1 297
1 297
859
859
3 803
3 803
2 514
2 514
4 157
4 157
2 460
2 460
1 081
3 948
2 868
604
2 188
1 584
239
10 176
9 938
130
5 334
5 204
260 Gine
Guinea
A
B
C
a
b
c
1 452
20 988
19 535
922
13 472
12 550
3 996
40 732
36 736
2 655
27 689
25 034
3 137
64 752
61 614
1 954
39 184
37 231
8 657
98 725
90 068
4 803
54 748
49 945
23 515
240 152
216 637
12 518
126 860
114 342
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
43
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
44
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
2013
264 Sierre Leone
Sierra Leone
A
B
C
a
b
c
3 622
24 230
20 608
2 368
15 729
13 361
15 901
36 644
20 742
10 610
24 464
13 854
38 183
43 724
5 541
23 063
25 642
2 579
86 226
64 537
- 21 689
47 870
35 865
- 12 005
44 210
89 062
44 852
23 636
47 323
23 688
268 Liberya
Liberia
A
B
C
a
b
c
1 730
274 384
272 654
1 133
177 140
176 007
11 489
101 295
89 806
7 596
67 460
59 863
5 176
101 693
96 517
3 003
61 254
58 250
43 635
187 661
144 026
24 170
104 369
80 200
21 676
206 290
184 614
11 394
109 784
98 390
272 Fildişi Kys
Ivory Coast
A
B
C
a
b
c
140 459
91 229
- 49 230
90 843
59 522
- 31 321
146 641
72 292
- 74 349
97 215
47 926
- 49 289
232 067
114 052
- 118 015
138 920
65 773
- 73 147
219 804
137 791
- 82 012
121 289
76 563
- 44 726
250 577
163 958
- 86 619
132 039
85 349
- 46 691
276 Gana
Ghana
A
B
C
a
b
c
158 548
114 945
- 43 603
102 095
72 851
- 29 244
290 987
145 348
- 145 639
194 358
96 484
- 97 875
494 272
378 903
- 115 368
292 273
218 560
- 73 713
545 647
402 966
- 142 682
303 476
223 502
- 79 974
381 557
341 592
- 39 965
202 209
179 018
- 23 192
280 Togo
Togo
A
B
C
a
b
c
844
48 620
47 777
544
31 771
31 227
10 345
46 225
35 881
6 964
30 548
23 584
76 519
101 646
25 127
47 030
60 000
12 971
82 214
456 311
374 097
45 713
254 939
209 225
85 683
167 003
81 320
46 312
89 056
42 744
284 Benin
Benin
A
B
C
a
b
c
43 867
43 867
28 587
28 587
4 953
174 388
169 434
3 217
116 690
113 473
1 566
145 890
144 324
942
86 572
85 630
3 347
142 307
138 960
1 864
79 062
77 199
3 128
243 530
240 402
1 697
127 437
125 740
288 Nijerya
Nigeria
A
B
C
a
b
c
224 498
396 449
171 951
146 863
257 481
110 618
331 351
376 901
45 549
220 546
250 602
30 057
625 476
673 179
47 703
365 549
393 837
28 288
203 551
786 975
583 424
113 175
438 767
325 593
279 395
788 082
508 688
149 383
412 666
263 283
302 Kamerun
Cameroon
A
B
C
a
b
c
32 657
78 546
45 889
21 162
50 261
29 099
60 137
73 286
13 149
39 911
48 613
8 702
79 046
178 991
99 944
47 727
105 490
57 763
54 228
207 803
153 575
30 172
115 651
85 479
87 683
194 063
106 380
45 280
101 989
56 710
306 Orta Afrika Cumhuriyeti
Central African Republic
A
B
C
a
b
c
5 575
921
- 4 654
3 558
604
- 2 954
7 716
1 567
- 6 148
5 145
1 041
- 4 104
8 332
51 770
43 437
5 017
32 490
27 473
7 916
2 869
- 5 047
4 380
1 585
- 2 795
5 680
2 505
- 3 175
2 981
1 292
- 1 689
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
2013
310 Ekvator Ginesi
Equatorial Guinea
A
B
C
a
b
c
48
30 956
30 908
30
20 095
20 065
86
49 347
49 261
57
32 742
32 685
630
103 311
102 680
397
63 361
62 964
904
137 014
136 111
509
75 766
75 257
53
137 477
137 425
26
72 990
72 964
311 Sao Tome ve Pirincipe
Sao Tome and Principe
A
B
C
a
b
c
2
722
720
1
453
452
8
714
705
6
473
468
7
2 146
2 140
4
1 352
1 348
8
690
682
4
383
379
1 085
1 002
- 83
610
504
- 106
314 Gabon
Gabon
A
B
C
a
b
c
17 875
21 556
3 681
11 584
13 946
2 362
7 426
28 505
21 079
4 966
18 906
13 940
5 828
50 872
45 044
3 474
29 972
26 499
10 342
94 467
84 126
5 752
52 512
46 760
6 666
180 248
173 582
3 470
93 876
90 406
318 Kongo
Congo
A
B
C
a
b
c
12 186
61 339
49 153
7 851
39 965
32 113
16 736
68 274
51 538
11 228
45 431
34 203
42 109
133 229
91 120
25 966
78 220
52 253
21 884
165 738
143 854
12 173
92 129
79 956
15 594
176 907
161 313
8 209
92 871
84 662
322 Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Democratic Republic of the Congo
A
B
C
a
b
c
9 381
22 229
12 847
6 178
14 444
8 266
4 736
20 860
16 123
3 170
13 870
10 700
30 245
54 685
24 439
18 933
31 777
12 844
73 307
43 008
- 30 299
40 888
23 863
- 17 025
125 327
75 200
- 50 127
63 111
39 257
- 23 854
324 Ruanda
Rwanda
A
B
C
a
b
c
1
11 549
11 548
1
7 547
7 546
12 085
12 085
7 993
7 993
1
9 929
9 928
1
5 946
5 945
0
35 431
35 431
0
19 935
19 935
795
18 781
17 986
433
9 761
9 329
328 Burundi
Burundi
A
B
C
a
b
c
3
3 167
3 164
2
2 073
2 071
2
6 564
6 562
2
4 387
4 385
46
10 396
10 350
28
5 959
5 931
1
7 477
7 476
0
4 153
4 152
2 964
2 964
1 523
1 523
329 St. Helene ve Bağl Adalar
St. Helena and Dependencies
A
B
C
a
b
c
5
17
12
3
11
8
1
1
0
0
34
13
21
20
9
12
98
98
55
55
-
A
B
C
a
b
c
14
235 044
235 030
9
151 698
151 689
3 271
421 610
418 338
1 812
234 516
232 704
16 122
503 374
487 252
8 006
263 819
255 813
330 Angola
Angola
-
411
163 719
163 308
276
109 119
108 842
-
-
545
381 341
380 796
341
220 581
220 240
-
-
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
45
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
46
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
2013
334 Etiyopya
Ethiopia
A
B
C
a
b
c
55 485
356 868
301 383
35 115
229 030
193 915
61 517
263 101
201 583
40 934
174 843
133 909
68 103
466 094
397 992
41 799
275 492
233 693
84 722
709 060
624 338
46 956
394 619
347 662
107 947
695 174
587 228
57 102
364 525
307 423
336 Eritre
Eritrea
A
B
C
a
b
c
883
4 328
3 445
588
2 698
2 110
15
10 033
10 018
10
6 828
6 818
15
11 616
11 601
9
7 029
7 020
1
8 959
8 958
1
4 996
4 995
251
2 528
2 277
126
1 318
1 192
338 Cibuti
Djibouti
A
B
C
a
b
c
1 666
66 424
64 757
1 062
42 282
41 220
581
46 435
45 854
387
30 788
30 401
414
79 213
78 799
232
45 491
45 259
161
159 418
159 256
89
88 690
88 600
620
126 770
126 150
334
67 091
66 757
342 Somali
Somalia
A
B
C
a
b
c
248
5 577
5 329
164
3 546
3 382
2 071
7 278
5 207
1 361
4 810
3 449
4 106
70 283
66 177
2 465
39 548
37 083
2 089
78 861
76 772
1 163
43 751
42 588
2 021
111 026
109 005
1 052
58 315
57 263
346 Kenya
Kenya
A
B
C
a
b
c
8 978
108 565
99 587
5 813
70 094
64 281
20 231
131 017
110 786
13 378
86 360
72 982
24 404
334 282
309 878
14 749
199 203
184 454
32 301
248 376
216 075
17 877
138 001
120 124
28 215
246 246
218 031
14 960
129 604
114 645
350 Uganda
Uganda
A
B
C
a
b
c
17 619
16 134
- 1 485
11 198
10 327
- 871
17 499
20 464
2 965
11 494
13 566
2 072
12 588
40 673
28 085
7 746
24 192
16 447
6 495
40 550
34 056
3 606
22 540
18 934
19 216
44 550
25 334
9 839
23 280
13 441
352 Tanzanya
Tanzania
A
B
C
a
b
c
16 999
86 327
69 329
11 078
55 281
44 204
21 418
135 836
114 418
14 332
89 319
74 987
36 707
284 851
248 144
21 788
170 772
148 984
46 933
234 584
187 652
26 022
130 560
104 538
81 889
269 559
187 670
43 069
140 669
97 600
355 Seyşel ve Bağl Adalar
Seychelles and Dependencies
A
B
C
a
b
c
1 119
4 287
3 168
733
2 752
2 019
383
6 554
6 171
254
4 439
4 185
825
23 103
22 278
474
13 856
13 382
5 082
16 547
11 465
2 811
9 175
6 364
1 947
19 675
17 728
1 064
10 337
9 273
357 İngiliz Hint Okyanus Topraklar
British Indian Ocean Territory
A
B
C
a
b
c
0
1
1
0
1
1
4
46
42
3
30
27
34
34
20
20
3
323
320
2
180
178
3
309
306
2
168
166
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
-
-
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
2013
366 Mozambik
Mozambique
A
B
C
a
b
c
99 087
38 745
- 60 342
66 179
24 496
- 41 683
65 471
71 039
5 567
43 346
46 038
2 692
121 129
168 449
47 320
71 001
102 553
31 552
283 210
65 563
- 217 646
156 385
36 378
- 120 008
111 988
79 626
- 32 362
58 997
41 390
- 17 607
370 Madagaskar
Madagascar
A
B
C
a
b
c
4 091
29 647
25 556
2 552
19 296
16 745
2 811
40 593
37 782
1 915
27 013
25 098
4 027
85 799
81 772
2 413
51 213
48 800
3 874
102 353
98 479
2 145
56 817
54 672
8 504
114 772
106 267
4 417
59 689
55 272
373 Mauritius
Mauritius
A
B
C
a
b
c
10 692
28 748
18 056
6 799
18 510
11 710
9 831
33 879
24 047
6 574
22 496
15 922
11 501
74 972
63 471
7 015
44 543
37 528
11 122
64 079
52 957
6 167
35 550
29 382
14 912
77 603
62 691
7 784
40 347
32 562
375 Komorolar
Comoros
A
B
C
a
b
c
12 337
4 384
- 7 953
8 103
2 813
- 5 290
4 361
4 632
271
2 873
3 077
204
22 755
24 698
1 943
13 397
15 200
1 803
18 868
9 692
- 9 176
10 534
5 367
- 5 167
11 283
9 536
- 1 747
5 850
5 031
- 818
377 Mayotte
Mayotte
A
B
C
a
b
c
1 169
4 056
2 887
780
2 645
1 864
2 265
3 546
1 282
1 510
2 366
857
872
5 536
4 665
566
3 388
2 822
6 844
6 844
3 807
3 807
4 896
11 703
6 806
2 608
5 988
3 381
378 Zambia
Zambia
A
B
C
a
b
c
3 970
4 148
178
2 596
2 704
107
12 424
9 133
- 3 291
8 316
6 033
- 2 283
190 947
10 505
- 180 442
113 457
6 198
- 107 259
10 822
23 429
12 607
6 017
12 964
6 946
2 470
40 255
37 785
1 301
21 523
20 222
382 Zimbabve
Zimbabwe
A
B
C
a
b
c
4 826
1 262
- 3 564
3 156
838
- 2 318
9 815
3 377
- 6 438
6 549
2 247
- 4 302
9 571
8 912
- 659
5 768
5 380
- 389
14 312
15 195
882
7 930
8 435
505
31 219
15 171
- 16 048
16 594
7 831
- 8 763
386 Malavi
Malawi
A
B
C
a
b
c
46 101
3 287
- 42 814
30 050
2 134
- 27 916
30 342
5 125
- 25 217
20 222
3 403
- 16 819
19 781
3 649
- 16 131
11 904
2 220
- 9 684
31 137
6 724
- 24 413
17 238
3 731
- 13 507
34 390
9 532
- 24 858
17 896
5 081
- 12 816
388 Güney Afrika
South Africa
A
B
C
a
b
c
1 687 422
1 414 220
- 273 203
1 103 313
866 774
- 236 539
1 333 061
559 355
- 773 706
889 635
369 235
- 520 400
3 360 068
878 953
- 2 481 115
1 954 586
510 523
- 1 444 063
2 328 621
687 761
- 1 640 860
1 289 821
381 772
- 908 049
2 824 061
1 175 319
- 1 648 742
1 479 338
619 718
- 859 621
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
47
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
2013
A
B
C
a
b
c
223
2 329
2 106
141
1 484
1 342
357
5 209
4 851
244
3 458
3 214
5 898
3 769
- 2 129
3 384
2 229
- 1 155
12 303
7 170
- 5 133
6 833
3 995
8 136
5 780
- 2 356
4 254
3 022
- 2 838
- 1 232
391 Botsvana
Botswana
A
B
C
a
b
c
283
239
- 44
186
155
- 32
930
930
616
616
1
1 947
1 946
1
1 133
1 132
3 139
3 139
1 738
1 738
0
5 593
5 593
0
2 859
2 859
393 Svaziland
Swaziland
A
B
C
a
b
c
3
26
23
2
16
14
13
146
132
9
98
89
51
1 013
962
31
638
607
9
294
286
5
164
159
22
3 077
3 055
11
1 584
1 572
395 Lesotho
Lesotho
A
B
C
a
b
c
279
944
666
176
617
441
215
841
626
142
556
414
194
918
724
115
549
434
68
907
839
38
503
466
5
947
942
2
497
495
5-
A
B
C
a
b
c
14 739 983
5 535 232
- 9 204 751
9 513 149
3 578 829
- 5 934 320
19 915 038
6 376 677
- 13 538 361
13 234 069
4 242 435
- 8 991 635
28 911 635
9 213 465
- 19 698 170
17 345 670
5 459 299
- 11 886 371
27 187 152
11 999 550
- 15 187 602
15 084 268
6 662 554
- 8 421 715
26 411 894
12 531 270
- 13 880 624
13 952 865
6 580 293
- 7 372 571
400 Amerika Birleşik Devletleri
United States of America
A
B
C
a
b
c
13 292 784
5 012 842
- 8 279 942
8 575 737
3 240 597
- 5 335 140
18 537 303
5 658 668
- 12 878 635
12 318 745
3 762 919
- 8 555 826
26 711 286
7 730 821
- 18 980 465
16 034 121
4 584 029
- 11 450 092
25 469 449
10 092 831
- 15 376 618
14 130 546
5 604 230
- 8 526 316
23 832 947
10 745 738
- 13 087 210
12 596 170
5 640 247
- 6 955 924
404 Kanada
Canada
A
B
C
a
b
c
1 447 129
522 327
- 924 802
937 365
338 193
- 599 172
1 377 725
717 993
- 659 731
915 317
479 505
- 435 812
2 200 334
1 482 560
- 717 774
1 311 540
875 221
- 436 320
1 717 693
1 906 642
188 949
953 717
1 058 281
104 564
2 578 713
1 785 354
- 793 360
1 356 565
939 954
- 416 611
406 Grönland
Greenland
A
B
C
a
b
c
70
57
13
47
35
12
7
16
9
4
10
6
13
80
67
8
47
39
9
37
28
5
21
16
225
41
184
125
21
104
-
4
4
3
3
1
4
2
1
2
1
1
40
39
1
22
22
389 Namibya
Namibia
KUZEY AMERİKA ÜLKELERİ
NORTH AMERICA COUNTRIES
408 St. Pierre ve Miquelon
St Pierre and Miquelon
48
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
A
B
C
a
b
c
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
-
-
6
6
-
-
4
4
-
-
-
8
137
129
4
72
67
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
6-
ORTA AMERİKA VE KARAYİP
ÜLKELERİ
CENTRAL AMERICA AND CARAIPS
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
2013
A
B
C
a
b
c
734 087
957 598
223 511
475 745
621 826
146 080
934 060
912 179
- 21 881
622 763
597 975
- 24 788
1 511 272
1 048 179
- 463 093
903 455
626 293
- 277 162
1 925 717
1 385 491
- 540 226
1 069 126
769 630
- 299 497
2 588 419
1 905 654
- 682 766
1 362 167
1 004 173
- 357 994
412 Meksika
Mexico
A
B
C
a
b
c
515 964
143 645
- 372 318
335 226
93 023
- 242 204
742 054
218 229
- 523 825
494 608
145 500
- 349 108
1 169 097
244 979
- 924 118
699 394
144 986
- 554 408
1 561 514
370 829
- 1 190 685
867 154
205 999
- 661 155
1 914 557
454 888
- 1 459 669
1 000 838
238 712
- 762 126
413 Bermuda
Bermuda
A
B
C
a
b
c
1
1 268
1 268
1
824
823
224
1 256
1 032
151
830
680
1 114
1 114
679
679
155
1 783
1 628
85
987
902
26 665
1 118
- 25 547
13 417
586
- 12 831
416 Guatemala
Guatemala
A
B
C
a
b
c
3 818
15 511
11 693
2 471
10 022
7 551
17 975
24 545
6 570
11 908
16 308
4 400
15 069
43 908
28 840
9 066
25 218
16 152
12 893
49 726
36 832
7 132
27 623
20 491
21 126
37 777
16 650
10 898
19 748
8 850
421 Belize
Belize
A
B
C
a
b
c
1 319
2 447
1 128
886
1 546
660
3 464
3 492
28
2 333
2 343
10
3 826
5 786
1 960
2 340
3 436
1 096
8 167
10 978
2 811
4 549
6 106
1 558
12 949
27 809
14 860
6 694
14 669
7 975
424 Honduras
Honduras
A
B
C
a
b
c
855
8 144
7 290
559
5 299
4 740
3 017
6 987
3 970
1 989
4 606
2 617
11 439
9 044
- 2 394
6 983
5 468
- 1 515
3 770
23 182
19 412
2 081
12 882
10 801
6 341
18 428
12 087
3 289
9 859
6 570
428 El Salvador
El Salvador
A
B
C
a
b
c
564
7 842
7 278
355
5 031
4 676
576
3 171
2 595
384
2 105
1 721
1 034
1 306
272
615
772
157
822
3 641
2 819
455
2 018
1 563
902
5 952
5 051
476
3 177
2 700
432 Nikaragua
Nicaragua
A
B
C
a
b
c
108
3 416
3 308
68
2 236
2 167
220
2 033
1 813
146
1 352
1 206
571
10 803
10 232
348
6 546
6 199
379
14 532
14 152
210
8 067
7 856
129
12 467
12 338
70
6 452
6 383
436 Kosta Rika
Costa Rica
A
B
C
a
b
c
93 413
11 257
- 82 156
60 452
7 288
- 53 164
90 849
11 395
- 79 453
60 506
7 554
- 52 952
133 462
17 323
- 116 140
79 367
10 195
- 69 172
137 457
36 612
- 100 845
76 288
20 312
- 55 976
157 263
65 373
- 91 891
82 286
34 842
- 47 444
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
49
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
50
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
2013
442 Panama
Panama
A
B
C
a
b
c
18 262
146 688
128 426
12 028
94 975
82 946
31 088
215 647
184 560
20 670
140 632
119 962
65 283
358 982
293 699
38 908
217 072
178 164
69 477
404 797
335 320
38 519
225 062
186 542
90 753
434 650
343 897
47 828
230 397
182 569
446 Anguilla
Anguilla
A
B
C
a
b
c
413
413
264
264
45
45
29
29
182
182
113
113
106
310
203
59
173
114
15
397
382
7
201
193
448 Küba
Cuba
A
B
C
a
b
c
2 565
16 126
13 561
1 653
10 470
8 818
2 562
23 454
20 893
1 698
15 264
13 567
4 658
15 841
11 182
2 833
9 529
6 696
11 182
18 191
7 009
6 219
10 091
3 871
31 581
26 625
- 4 956
16 341
13 957
- 2 383
449 St. Kitts ve Nevis
St. Kitts and Nevis
A
B
C
a
b
c
4 638
4 987
349
3 072
3 242
170
4 117
5 074
957
2 688
3 341
653
1 911
9 681
7 769
1 170
5 883
4 713
3 574
21 213
17 638
2 007
11 788
9 781
7 410
18 068
10 658
3 689
9 659
5 970
452 Haiti
Haiti
A
B
C
a
b
c
177
17 932
17 755
116
11 771
11 655
86
31 319
31 233
56
20 612
20 556
96
38 366
38 271
58
22 795
22 737
466
37 336
36 870
257
20 690
20 432
961
49 341
48 380
521
25 717
25 196
453 Bahamalar
Bahamas
A
B
C
a
b
c
6 649
9 055
2 406
4 362
5 935
1 573
2 188
9 457
7 269
1 534
6 300
4 766
2 049
13 091
11 043
1 155
7 671
6 516
15 256
18 953
3 698
8 447
10 542
2 094
241 732
18 497
- 223 235
136 254
9 708
- 126 546
454 Türk ve Caicos Adalar
Turks ve Caicos Islands
A
B
C
a
b
c
-
755
755
385
385
255
255
1
333
332
1
216
215
1
9
8
0
5
4
1
1
1
1
1 165
1 165
-
-
-
456 Dominik Cumhuriyeti
Dominican Republic
A
B
C
a
b
c
12 084
37 710
25 626
7 836
24 347
16 511
14 930
45 656
30 726
9 958
29 953
19 995
22 617
70 615
47 998
13 405
42 096
28 690
18 087
81 215
63 127
10 037
45 031
34 994
30 273
87 339
57 066
15 724
45 926
30 202
457 Amerika Birleşik Devletleri'nin
Virjin Adalar
United States of American Virgin
Islands
A
B
C
a
b
c
241
14 578
14 337
155
9 512
9 357
5 866
4 561
- 1 305
4 044
3 114
- 929
12 923
3 078
- 9 845
7 952
1 820
- 6 132
143
4 118
3 975
79
2 257
2 178
823
1 735
912
453
924
471
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
2013
3 725
3 725
1 043
5 435
4 392
642
3 252
2 610
9 488
14 173
4 685
5 290
7 852
2 562
6 666
19 269
12 603
3 705
10 075
6 370
789
1 078
288
495
693
197
18
3 294
3 275
12
2 103
2 091
1 706
1 237
- 469
1 087
740
- 347
946
2 153
1 207
504
1 196
692
3 332
1 544
- 1 788
1 804
846
- 958
A
B
C
a
b
c
78 949
78 949
51 417
51 417
2 369
59 628
57 258
1 595
38 246
36 651
6
26 584
26 578
4
15 912
15 909
7 606
32 881
25 275
4 314
18 291
13 977
10
245 265
245 255
6
126 872
126 867
464 Jamaika
Jamaica
A
B
C
a
b
c
25
25 110
25 085
17
16 559
16 543
10
34 547
34 537
6
22 751
22 745
363
38 143
37 780
218
21 928
21 709
269
75 505
75 236
150
41 776
41 626
625
68 656
68 031
343
35 819
35 476
465 St. Lucia
St. Lucia
A
B
C
a
b
c
11
350
339
7
227
220
10
359
349
7
241
234
27
486
459
17
300
283
12
981
969
7
543
537
7
1 585
1 577
4
807
803
467 St. Vincent
St. Vincent
A
B
C
a
b
c
4 650
60 113
55 463
3 050
39 790
36 740
7 233
9 337
2 104
5 032
6 165
1 133
14 290
9 904
- 4 387
8 722
5 958
- 2 765
19 500
12 912
- 6 588
10 726
7 177
- 3 549
18 911
29 046
10 135
9 603
15 582
5 979
468 İngiliz Virjin Adalar
British Virgin Islands
A
B
C
a
b
c
12 887
300 809
287 922
8 706
195 043
186 338
327
116 219
115 892
216
74 652
74 437
2 269
30 282
28 014
1 240
17 926
16 686
1
60 852
60 851
1
34 011
34 011
4 579
119 817
115 239
2 301
63 890
61 589
469 Barbados
Barbados
A
B
C
a
b
c
565
5 953
5 388
363
3 852
3 489
2 031
7 242
5 211
1 338
4 821
3 483
5
8 154
8 148
3
4 833
4 830
105
7 210
7 105
59
4 017
3 958
39
5 349
5 310
21
2 757
2 736
470 Monserrat
Monserrat
A
B
C
a
b
c
9
-
-
-
0
0
0
0
3
3
1
1
A
B
C
a
b
c
5 298
5 298
3 403
3 403
5 608
5 608
460 Dominika
Dominica
A
B
C
a
b
c
463 Kayman Adalar
Cayman Islands
459 Antigua ve Barbuda
Antigua and Barbuda
-
9
6
-
-
6
-
-
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
51
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
52
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
2013
472 Trinidad ve Tobago
Trinidad and Tobago
A
B
C
a
b
c
27 618
30 264
2 646
16 867
19 452
2 585
2 361
37 787
35 426
1 558
24 954
23 396
21 277
40 137
18 860
13 088
24 141
11 052
26 849
65 300
38 450
14 781
36 220
21 439
6 892
82 136
75 244
3 617
43 052
39 435
473 Grenada
Grenada
A
B
C
a
b
c
7
320
313
4
212
208
339
339
223
223
4
831
826
2
471
468
5 045
5 045
2 776
2 776
1 168
1 168
629
629
474 Aruba
Aruba
A
B
C
a
b
c
26 188
384
- 25 803
16 542
250
- 16 292
2
627
625
1
412
411
25 621
1 094
- 24 527
14 443
620
- 13 823
9 186
1 767
- 7 420
5 108
978
- 4 130
9
574
565
5
300
296
475 Curaçao
Curaçao
A
B
C
a
b
c
-
-
-
-
3 863
70 779
66 916
1 972
39 009
37 037
478 Hollanda Antilleri
Netherlands Antilles
A
B
C
a
b
c
680
6 786
6 106
448
4 390
3 942
483
30 485
30 002
325
19 582
19 256
625
41 460
40 835
392
25 716
25 324
8 304
9 290
986
4 607
5 160
553
-
7-
A
B
C
a
b
c
3 522 583
1 039 584
- 2 482 998
2 286 192
677 599
- 1 608 593
4 420 762
1 863 114
- 2 557 648
2 942 329
1 237 356
- 1 704 973
7 546 101
3 084 630
- 4 461 470
4 500 367
1 840 351
- 2 660 017
7 354 913
3 943 381
- 3 411 532
4 079 580
2 191 084
- 1 888 496
6 997 452
4 039 491
- 2 957 961
3 665 676
2 126 991
- 1 538 685
480 Kolombia
Colombia
A
B
C
a
b
c
591 379
56 171
- 535 208
382 984
36 044
- 346 940
443 685
79 595
- 364 090
296 766
52 863
- 243 903
1 149 720
187 491
- 962 229
678 255
111 367
- 566 888
1 464 136
273 184
- 1 190 952
814 146
152 131
- 662 016
1 291 741
236 919
- 1 054 822
674 665
124 632
- 550 033
484 Venezuela
Venezuela
A
B
C
a
b
c
186 780
56 443
- 130 337
120 742
36 420
- 84 322
224 041
66 604
- 157 437
149 846
44 171
- 105 676
256 238
146 288
- 109 949
153 280
84 232
- 69 048
355 191
282 631
- 72 560
197 720
156 268
- 41 453
359 292
142 015
- 217 278
193 595
75 827
- 117 769
488 Guyana
Guyana
A
B
C
a
b
c
909
4 649
3 739
601
2 980
2 379
3 681
8 285
4 605
2 413
5 498
3 086
7 422
15 578
8 156
4 320
9 265
4 945
4 652
26 964
22 313
2 575
14 970
12 395
8 281
23 770
15 489
4 397
12 438
8 041
GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİ
CENTRAL AMERICA AND CARAIPS
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
2013
492 Surinam
Surinam
A
B
C
a
b
c
117
4 818
4 701
75
3 098
3 022
181
4 604
4 423
117
3 071
2 954
409
7 902
7 493
251
4 822
4 570
296
11 280
10 984
163
6 257
6 094
57
9 567
9 510
32
4 919
4 887
500 Ekvador
Ecuador
A
B
C
a
b
c
119 668
25 263
- 94 405
77 406
16 461
- 60 944
118 593
53 227
- 65 366
79 051
35 131
- 43 920
170 513
85 147
- 85 367
102 867
50 122
- 52 744
190 092
92 243
- 97 848
105 652
51 306
- 54 346
184 157
150 640
- 33 517
98 084
78 950
- 19 133
504 Peru
Peru
A
B
C
a
b
c
105 370
92 837
- 12 533
69 225
61 947
- 7 278
117 897
240 234
122 337
78 575
159 272
80 697
98 874
464 806
365 932
58 487
286 800
228 313
182 724
441 820
259 096
101 186
246 410
145 224
180 461
515 519
335 059
94 257
275 565
181 309
508 Brezilya
Brazil
A
B
C
a
b
c
1 706 455
595 694
- 1 110 762
1 105 890
388 207
- 717 683
2 027 205
926 489
- 1 100 715
1 347 525
614 551
- 732 974
3 469 021
1 490 829
- 1 978 193
2 074 354
883 471
- 1 190 883
3 194 931
1 805 355
- 1 389 577
1 770 094
1 002 759
- 767 335
2 678 515
1 778 117
- 900 398
1 408 806
936 096
- 472 710
512 Şili
Chile
A
B
C
a
b
c
306 999
57 488
- 249 511
200 387
37 435
- 162 952
468 628
122 400
- 346 227
311 709
81 222
- 230 488
788 314
218 057
- 570 257
474 341
130 616
- 343 725
839 397
314 456
- 524 941
466 042
174 852
- 291 190
773 772
419 832
- 353 940
405 861
219 338
- 186 523
516 Bolivya
Bolivia
A
B
C
a
b
c
1 400
5 135
3 735
910
3 341
2 432
2 438
8 883
6 445
1 613
5 872
4 259
5 369
16 137
10 768
3 268
9 571
6 302
10 403
21 534
11 130
5 798
11 957
6 159
3 575
30 922
27 346
1 889
16 140
14 250
520 Paraguay
Paraguay
A
B
C
a
b
c
110 415
11 179
- 99 235
72 026
7 385
- 64 641
339 720
37 430
- 302 289
221 921
24 813
- 197 107
392 029
43 434
- 348 595
229 434
25 901
- 203 533
271 239
21 759
- 249 480
150 331
12 097
- 138 234
549 308
40 166
- 509 142
280 722
20 821
- 259 901
524 Uruguay
Uruguay
A
B
C
a
b
c
45 855
16 160
- 29 695
30 099
10 545
- 19 553
253 735
47 677
- 206 057
171 664
31 676
- 139 988
380 615
50 645
- 329 970
230 884
30 079
- 200 806
178 305
81 966
- 96 339
97 979
45 594
- 52 385
201 139
84 752
- 116 386
109 267
44 084
- 65 183
528 Arjantin
Argentina
A
B
C
a
b
c
347 196
113 747
- 233 449
225 821
73 734
- 152 087
420 958
267 683
- 153 275
281 128
179 216
- 101 912
827 499
358 316
- 469 183
490 574
214 104
- 276 469
663 547
570 185
- 93 362
367 894
316 482
- 51 411
767 153
607 273
- 159 881
394 100
318 181
- 75 919
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
53
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
529 Falkland Adalar
Falkland Islands
8-
54
YAKIN VE ORTADOĞU ÜLKELERİ
NEAR AND MIDDLE EASTERN
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
A
B
C
a
b
c
-
-
41
1
39
26
1
25
-
-
1
1
1
1
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
-
-
78
78
51
51
3
3
2
2
2013
-
-
1
1
1
1
A
B
C
a
b
c
11 001 998
29 760 223
18 758 225
7 133 985
19 192 808
12 058 823
19 516 145
35 074 586
15 558 441
13 010 828
23 294 873
10 284 045
34 273 967
47 142 828
12 868 861
20 439 413
27 934 772
7 495 360
38 591 953
76 488 743
37 896 790
21 410 008
42 451 153
21 041 145
42 067 476
67 829 693
25 762 217
22 214 051
35 574 660
13 360 609
076 Gürcistan
Georgia
A
B
C
a
b
c
443 788
1 155 231
711 443
285 486
762 977
477 492
439 082
1 156 599
717 516
290 725
769 271
478 545
526 095
1 854 583
1 328 488
314 352
1 092 321
777 968
325 369
2 256 870
1 931 502
180 351
1 253 309
1 072 958
384 684
2 391 390
2 006 706
201 738
1 245 917
1 044 179
077 Ermenistan
Armenia
A
B
C
a
b
c
1 579
3
- 1 576
1 052
2
- 1 050
4 052
23
- 4 029
2 626
16
- 2 611
228
391
163
133
218
86
396
431
35
222
241
19
766
150
616
399
83
316
078 Azerbaycan
Azerbaijan
A
B
C
a
b
c
213 813
2 167 089
1 953 275
140 599
1 400 446
1 259 847
379 647
2 332 258
1 952 611
252 525
1 550 479
1 297 954
436 774
3 497 904
3 061 130
262 263
2 063 996
1 801 733
612 217
4 655 113
4 042 896
339 936
2 584 671
2 244 735
636 047
5 662 315
5 026 268
333 748
2 960 371
2 626 623
604 Lübnan
Lebanon
A
B
C
a
b
c
167 483
1 065 945
898 462
108 800
688 681
579 881
343 559
929 109
585 550
228 536
618 318
389 782
469 850
1 220 290
750 440
282 744
718 257
435 514
317 674
1 525 027
1 207 352
176 393
845 970
669 578
354 743
1 572 220
1 217 477
187 740
818 643
630 902
608 Suriye
Syria
A
B
C
a
b
c
342 583
2 198 807
1 856 225
221 454
1 421 637
1 200 183
682 415
2 781 275
2 098 860
452 493
1 844 605
1 392 111
547 736
2 683 098
2 135 362
336 646
1 609 861
1 273 215
121 778
898 105
776 327
67 448
497 960
430 512
161 018
1 968 965
1 807 946
84 909
1 024 473
939 564
612 Irak
Iraq
A
B
C
a
b
c
186 300
7 967 657
7 781 358
120 558
5 123 406
5 002 848
231 277
9 078 429
8 847 152
153 476
6 036 362
5 882 887
145 423
14 082 403
13 936 979
86 753
8 310 130
8 223 376
268 289
19 493 835
19 225 546
149 328
10 822 144
10 672 816
280 148
22 896 405
22 616 256
145 684
11 948 905
11 803 221
616 İran
Iran
A
B
C
a
b
c
5 239 426
3 135 346
- 2 104 080
3 405 986
2 024 546
- 1 381 439
11 441 516
4 573 127
- 6 868 389
7 645 008
3 044 177
- 4 600 831
20 865 352
6 039 856
- 14 825 496
12 461 532
3 589 635
- 8 871 898
21 563 705
17 908 826
- 3 654 879
11 964 779
9 921 602
- 2 043 176
19 641 767
7 922 480
- 11 719 287
10 383 217
4 192 511
- 6 190 705
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
-
-
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
2013
624 İsrail
Israel
A
B
C
a
b
c
1 673 294
2 362 587
689 293
1 074 727
1 522 436
447 709
2 051 466
3 127 457
1 075 991
1 359 639
2 080 148
720 509
3 452 261
4 024 063
571 802
2 057 314
2 391 148
333 835
3 080 200
4 195 070
1 114 870
1 710 401
2 329 531
619 129
4 626 473
5 059 688
433 214
2 417 955
2 649 663
231 708
625 Filistin
Palestine
A
B
C
a
b
c
418
45 694
45 276
274
29 523
29 248
866
60 736
59 870
576
40 305
39 729
483
83 154
82 672
271
49 092
48 821
839
112 871
112 032
464
62 696
62 232
2 278
145 333
143 055
1 134
75 507
74 373
628 Ürdün
Jordan
A
B
C
a
b
c
31 210
701 075
669 865
20 354
455 352
434 998
63 220
862 913
799 692
42 450
571 334
528 884
112 453
846 942
734 489
66 480
506 839
440 359
172 796
1 388 260
1 215 464
95 996
770 982
674 986
134 743
1 421 307
1 286 563
70 573
744 193
673 620
632 Suudi Arabistan
Saudi Arabia
A
B
C
a
b
c
1 208 337
2 739 075
1 530 738
775 784
1 768 216
992 432
2 075 189
3 349 000
1 273 811
1 380 601
2 217 646
837 044
3 351 817
4 666 241
1 314 425
2 001 529
2 763 476
761 947
3 909 626
6 623 140
2 713 514
2 171 043
3 676 612
1 505 568
3 838 412
6 029 402
2 190 990
2 014 870
3 191 482
1 176 611
636 Kuveyt
Kuwait
A
B
C
a
b
c
278 420
326 375
47 955
184 219
211 242
27 023
323 041
595 856
272 815
214 515
395 051
180 537
452 904
499 451
46 547
270 446
297 207
26 761
501 368
523 613
22 245
278 464
290 582
12 117
556 718
640 920
84 202
290 613
334 938
44 325
640 Bahreyn
Bahrain
A
B
C
a
b
c
37 989
174 102
136 113
24 289
113 628
89 339
107 415
259 193
151 778
71 682
172 024
100 342
186 758
273 054
86 296
111 454
160 418
48 965
286 192
374 217
88 026
158 922
208 520
49 597
329 632
378 536
48 904
172 478
199 065
26 587
644 Katar
Qatar
A
B
C
a
b
c
130 364
454 801
324 437
85 652
289 361
203 709
264 939
244 134
- 20 805
177 046
162 549
- 14 497
814 775
319 962
- 494 813
481 018
188 138
- 292 880
839 738
463 952
- 375 786
466 499
257 329
- 209 169
711 911
466 015
- 245 895
373 923
244 077
- 129 846
647 Birleşik Arap Emirlikleri
United Arab Emirates
A
B
C
a
b
c
1 021 346
4 506 829
3 485 484
667 857
2 896 572
2 228 715
1 047 884
5 031 085
3 983 201
698 421
3 332 885
2 634 465
2 815 696
6 230 653
3 414 958
1 649 456
3 706 654
2 057 198
6 495 873
14 710 133
8 214 261
3 596 545
8 174 607
4 578 062
10 122 805
9 413 294
- 709 511
5 384 468
4 965 630
- 418 839
649 Umman
Oman
A
B
C
a
b
c
25 147
162 436
137 289
16 584
105 518
88 934
58 996
194 358
135 362
39 464
129 311
89 846
94 614
356 681
262 067
56 558
214 651
158 093
95 232
484 150
388 917
52 849
268 460
215 611
284 930
710 722
425 792
150 394
373 988
223 593
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
55
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
2013
653 Yemen
Yemen
A
B
C
a
b
c
501
597 168
596 667
310
379 263
378 953
1 580
499 035
497 455
1 044
330 392
329 348
748
464 102
463 354
464
272 733
272 268
663
875 130
874 467
368
485 937
485 569
400
1 150 553
1 150 154
206
605 214
605 008
9-
A
B
C
a
b
c
44 383 762
10 322 081
- 34 061 681
28 748 748
6 705 544
- 22 043 205
60 637 649
12 915 301
- 47 722 348
40 343 434
8 580 833
- 31 762 602
89 067 770
17 164 082
- 71 903 687
53 143 945
10 199 361
- 42 944 584
89 355 445
19 047 873
- 70 307 572
49 602 022
10 574 649
- 39 027 373
104 271 244
22 945 197
- 81 326 047
54 648 319
12 016 838
- 42 631 481
079 Kazakistan
Kazakhstan
A
B
C
a
b
c
1 476 379
979 606
- 496 773
959 455
633 417
- 326 037
2 093 124
1 229 908
- 863 216
1 392 528
818 900
- 573 628
3 313 701
1 594 941
- 1 718 760
1 995 115
947 822
- 1 047 293
3 704 371
1 924 344
- 1 780 028
2 056 086
1 068 625
- 987 460
3 341 537
1 986 078
- 1 355 459
1 760 115
1 039 420
- 720 694
080 Türkmenistan
Turkmenistan
A
B
C
a
b
c
499 164
1 456 622
957 458
327 559
945 655
618 096
578 070
1 715 093
1 137 023
386 342
1 139 825
753 483
651 814
2 511 996
1 860 182
392 712
1 493 336
1 100 623
546 129
2 665 472
2 119 343
303 507
1 480 052
1 176 545
1 241 574
3 731 296
2 489 722
653 815
1 957 484
1 303 669
081 Özbekistan
Uzbekistan
A
B
C
a
b
c
636 239
432 205
- 204 033
413 079
279 964
- 133 115
1 296 181
424 211
- 871 970
861 373
282 666
- 578 707
1 570 837
598 547
- 972 290
939 882
354 490
- 585 393
1 466 469
809 900
- 656 570
813 287
449 884
- 363 403
1 555 995
1 082 696
- 473 299
815 417
562 526
- 252 891
082 Tacikistan
Tajikistan
A
B
C
a
b
c
164 728
195 609
30 881
107 267
126 364
19 097
424 864
215 504
- 209 360
283 689
143 890
- 139 799
532 811
293 379
- 239 432
324 283
172 575
- 151 707
622 988
422 895
- 200 093
345 178
234 947
- 110 231
701 488
541 831
- 159 657
371 358
283 620
- 87 738
083 Krgzistan
Kyrgyzstan
A
B
C
a
b
c
48 139
216 863
168 724
31 446
140 002
108 556
46 144
193 819
147 675
30 900
129 202
98 302
87 487
305 057
217 571
52 123
180 241
128 118
81 629
463 537
381 908
45 226
257 470
212 244
70 669
746 357
675 688
36 964
388 336
351 372
626 Doğu Timor
East Timor
A
B
C
a
b
c
-
70
70
3
3
2
2
13
13
7
7
0
7
7
0
4
4
139
139
72
72
7 190
364 974
357 784
4 649
235 203
230 553
7 636
392 679
385 044
5 098
259 791
254 693
7 984
465 411
457 427
4 795
275 969
271 174
11 635
522 245
510 610
6 461
289 915
283 454
20 593
434 555
413 962
10 721
228 231
217 510
DİĞER ASYA ÜLKELERİ
OTHER ASIAN COUNTRIES
660 Afganistan
Afghanistan
56
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
A
B
C
a
b
c
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
115
115
-
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
2013
662 Pakistan
Pakistan
A
B
C
a
b
c
958 272
251 635
- 706 637
619 219
162 514
- 456 705
1 127 084
372 490
- 754 593
749 931
248 147
- 501 784
1 431 779
357 398
- 1 074 381
873 131
213 672
- 659 459
998 587
497 987
- 500 599
555 012
276 127
- 278 885
830 338
551 211
- 279 127
436 651
285 901
- 150 751
664 Hindistan
India
A
B
C
a
b
c
2 934 597
634 106
- 2 300 490
1 902 607
409 202
- 1 493 404
5 129 787
912 422
- 4 217 365
3 409 938
606 081
- 2 803 857
10 944 462
1 257 601
- 9 686 860
6 498 651
756 082
- 5 742 570
10 530 810
1 428 156
- 9 102 654
5 843 638
791 720
- 5 051 918
12 196 191
1 114 229
- 11 081 961
6 367 791
586 927
- 5 780 863
666 Bangladeş
Bangladesh
A
B
C
a
b
c
807 748
207 585
- 600 164
523 576
133 819
- 389 757
1 269 891
258 322
- 1 011 569
844 661
169 522
- 675 139
1 481 237
225 163
- 1 256 075
895 967
132 200
- 763 768
1 380 407
385 343
- 995 064
766 376
214 168
1 927 862
374 597
- 1 553 264
1 004 419
195 536
- 552 208
- 808 883
667 Maldiv Adalar
Maldives
A
B
C
a
b
c
10 419
10 419
6 639
6 639
17
11 295
11 278
11
7 492
7 481
2
13 315
13 313
1
7 908
7 907
3
12 913
12 910
2
7 137
7 136
147
11 228
11 081
77
5 928
5 852
669 Sri Lanka
Sri Lanka
A
B
C
a
b
c
151 827
48 195
- 103 632
98 136
31 510
- 66 626
234 157
48 284
- 185 873
155 567
32 035
- 123 532
212 597
70 439
- 142 158
128 686
42 081
- 86 605
152 208
67 308
- 84 900
84 432
37 405
- 47 026
173 307
69 992
- 103 315
90 978
36 713
- 54 266
672 Nepal
Nepal
A
B
C
a
b
c
5 473
7 712
2 239
3 436
5 104
1 668
14 449
13 066
- 1 383
9 616
8 605
- 1 011
17 368
22 627
5 259
10 696
14 235
3 538
20 741
5 797
- 14 944
11 513
3 231
- 8 282
24 004
6 374
- 17 630
12 623
3 347
- 9 277
675 Bhutan
Bhutan
A
B
C
a
b
c
96
96
65
65
5
139
134
3
93
90
4
93
88
3
58
55
3
50
47
2
28
27
4
118
114
2
59
56
676 Myanmar
Myanmar
A
B
C
a
b
c
27 006
17 932
- 9 074
17 583
11 647
- 5 936
35 905
29 048
- 6 857
23 840
19 094
- 4 746
25 596
21 081
- 4 515
15 377
13 293
- 2 084
7 600
9 804
2 204
4 214
5 435
1 220
15 322
49 477
34 155
7 940
25 170
17 230
680 Tayland
Thailand
A
B
C
a
b
c
1 481 242
204 607
- 1 276 635
957 189
131 632
- 825 557
1 925 137
331 784
- 1 593 353
1 280 624
220 005
- 1 060 619
2 648 867
211 104
- 2 437 763
1 592 303
125 189
- 1 467 113
2 363 122
317 476
- 2 045 647
1 311 960
176 360
- 1 135 599
2 476 023
418 686
- 2 057 337
1 300 689
223 994
- 1 076 696
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
57
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
684 Laos
Laos
58
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
A
B
C
a
b
c
-
-
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
2013
853
599
254
544
395
149
1 995
1 856
- 138
1 314
1 243
- 71
1 909
6 543
4 634
1 153
3 996
2 844
3 207
5 261
2 053
1 786
2 917
1 132
4 800
11 267
6 467
2 539
5 953
3 414
690 Vietnam
Vietnam
A
B
C
a
b
c
705 641
285 723
- 419 917
456 660
189 112
- 267 547
1 128 162
159 734
- 968 428
751 327
106 203
- 645 124
1 685 343
170 739
- 1 514 605
1 009 484
100 090
- 909 394
2 188 688
162 220
- 2 026 469
1 213 957
90 104
- 1 123 853
3 191 930
206 413
- 2 985 517
1 666 812
107 299
- 1 559 513
696 Kamboçya
Cambodia
A
B
C
a
b
c
31 000
8 656
- 22 344
20 010
5 563
- 14 447
42 121
6 807
- 35 314
27 981
4 490
- 23 491
76 948
6 523
- 70 425
45 843
3 916
- 41 928
97 059
9 362
- 87 696
53 768
5 200
- 48 568
145 726
20 882
- 124 844
76 420
10 839
- 65 581
700 Endonezya
Indonesia
A
B
C
a
b
c
1 573 389
384 097
- 1 189 292
1 017 888
248 791
- 769 097
2 220 659
376 111
- 1 844 548
1 476 659
250 772
- 1 225 886
3 234 396
517 986
- 2 716 409
1 931 717
307 971
- 1 623 746
3 234 387
438 144
- 2 796 243
1 795 778
243 621
- 1 552 157
3 783 450
438 495
- 3 344 955
1 989 683
230 995
- 1 758 688
701 Malezya
Malaysia
A
B
C
a
b
c
1 481 253
211 605
- 1 269 648
960 938
139 110
- 821 828
1 688 832
338 093
- 1 350 739
1 124 036
224 843
- 899 194
2 613 831
305 064
- 2 308 767
1 567 503
182 587
- 1 384 916
2 303 273
297 862
- 2 005 412
1 278 247
165 474
- 1 112 773
2 340 736
528 318
- 1 812 418
1 230 783
272 073
- 958 709
703 Brunei
Brunei
A
B
C
a
b
c
1
1 313
1 312
1
828
827
0
900
900
0
590
590
64
11 016
10 952
35
6 616
6 581
4
1 561
1 558
2
869
867
1
10 127
10 127
0
5 278
5 278
706 Singapur
Singapore
A
B
C
a
b
c
314 441
534 863
220 422
202 473
349 441
146 968
316 529
902 975
586 446
210 769
594 027
383 257
587 977
1 409 031
821 053
354 254
840 072
485 818
401 761
798 208
396 447
222 535
443 632
221 097
674 728
669 196
- 5 532
352 643
355 149
2 506
708 Filipinler
Philippines
A
B
C
a
b
c
152 375
128 666
- 23 710
98 699
84 133
- 14 566
160 462
106 591
- 53 870
107 400
70 803
- 36 597
204 418
169 149
- 35 270
122 311
100 612
- 21 699
283 854
259 932
- 23 923
157 737
144 196
- 13 541
339 563
258 503
- 81 060
181 169
135 610
- 45 559
716 Moğolistan
Mongolia
A
B
C
a
b
c
5
8 567
8 562
3
5 629
5 627
1 281
16 677
15 396
896
11 151
10 255
4 923
74 261
69 338
3 010
43 423
40 413
15
64 732
64 718
8
35 883
35 875
860
92 980
92 120
436
48 120
47 684
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
2013
720 Çin
China
A
B
C
a
b
c
19 564 440
2 451 634
- 17 112 806
12 676 573
1 600 296
- 11 076 277
25 833 534
3 408 287
- 22 425 246
17 180 806
2 269 175
- 14 911 631
36 350 209
4 169 208
- 32 181 001
21 693 336
2 466 316
- 19 227 019
38 369 810
5 107 325
- 33 262 484
21 295 242
2 833 255
- 18 461 987
47 048 991
6 869 491
- 40 179 501
24 685 885
3 600 865
- 21 085 020
724 Kuzey Kore
North Korea
A
B
C
a
b
c
3 405
3 721
316
2 221
2 459
238
6 775
1 010
- 5 764
4 559
665
- 3 894
6 222
170
- 6 051
3 615
100
- 3 515
6 354
429
- 5 924
3 498
240
- 3 257
6 451
12 081
5 630
3 467
6 414
2 947
728 Güney Kore
South Korea
A
B
C
a
b
c
4 822 896
360 614
- 4 462 282
3 118 214
234 609
- 2 883 604
7 145 225
458 411
- 6 686 814
4 764 057
304 301
- 4 459 756
10 609 308
889 689
- 9 719 620
6 298 483
528 507
- 5 769 976
10 187 297
949 468
- 9 237 828
5 660 093
527 993
- 5 132 100
11 671 788
887 463
- 10 784 325
6 088 318
460 050
- 5 628 267
732 Japonya
Japan
A
B
C
a
b
c
4 311 121
361 800
- 3 949 321
2 781 971
232 841
- 2 549 130
4 957 724
410 132
- 4 547 591
3 297 796
272 219
- 3 025 578
7 191 723
502 522
- 6 689 201
4 263 730
296 413
- 3 967 317
6 480 951
597 180
- 5 883 771
3 601 427
331 762
- 3 269 666
6 580 542
779 535
- 5 801 007
3 453 190
409 236
- 3 043 954
736 Tayvan
Taiwan
A
B
C
a
b
c
2 061 857
200 771
- 1 861 086
1 342 410
129 931
- 1 212 479
2 773 868
206 659
- 2 567 209
1 843 033
137 051
- 1 705 982
3 406 117
269 604
- 3 136 513
2 025 398
163 740
- 1 861 658
3 710 069
215 410
- 3 494 659
2 058 797
119 462
- 1 939 335
3 714 193
225 057
- 3 489 136
1 947 111
117 858
- 1 829 252
740 Hong Kong
Hong Kong
A
B
C
a
b
c
155 165
350 525
195 360
100 112
229 173
129 061
177 381
372 639
195 258
118 246
247 717
129 472
166 938
714 061
547 123
99 809
425 636
325 827
201 300
607 022
405 722
111 857
337 239
225 382
186 594
802 015
615 422
97 305
420 350
323 045
743 Makao
Macao
A
B
C
a
b
c
7 916
645
- 7 271
4 831
425
- 4 406
653
351
302
434
234
200
897
352
545
538
209
329
715
522
193
395
291
105
5 839
14 509
8 670
3 000
7 486
4 486
A
B
C
a
b
c
1 036 882
560 331
- 476 551
647 843
361 640
- 286 203
741 576
605 570
- 136 005
493 033
402 591
- 90 441
1 378 507
812 277
- 566 230
806 922
480 755
- 326 166
1 549 828
883 049
- 666 779
861 022
490 339
- 370 683
2 539 367
1 029 801
- 1 509 566
1 318 247
538 473
- 779 773
A
B
C
a
b
c
993 209
472 546
- 520 663
619 534
304 983
- 314 551
668 894
505 986
- 162 909
444 884
336 484
- 108 400
1 278 909
693 949
- 584 960
747 042
410 549
- 336 493
1 447 829
759 630
- 688 199
804 436
421 731
- 382 705
2 375 131
884 960
- 1 490 171
1 233 073
462 849
- 770 224
10-
AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND
800 Avustralya
Australia
-
-
-
-
-
-
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
59
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
2013
804 Yeni Zelanda
New Zealand
A
B
C
a
b
c
43 628
87 685
44 057
28 279
56 591
28 312
72 499
96 628
24 129
48 030
64 153
16 123
95 604
114 469
18 865
57 704
67 787
10 083
98 375
122 185
23 810
54 586
67 923
13 337
159 126
137 211
- 21 914
82 370
71 653
- 10 717
833 Cocos Adalar
Cocos Islands
A
B
C
a
b
c
-
5
5
3
3
-
11
4
- 6
6
2
- 4
-
834 Christmas Adalar
Christmas Islands
A
B
C
a
b
c
2
14
12
1
9
8
78
78
51
51
94
94
59
59
90
90
51
51
3
225
222
1
112
111
A
B
C
a
b
c
-
6
6
4
4
5
5
3
3
-
836 Norfolk Adlar
Norfolk Islands
A
B
C
a
b
c
-
-
-
14
14
8
8
-
837 Cook Adalar
Cook Islands
A
B
C
a
b
c
0
87
86
0
57
57
2 946
2 946
1 948
1 948
3 816
3 859
43
2 068
2 420
352
3 272
1 216
- 2 056
1 803
675
- 1 128
4 635
7 405
2 770
2 563
3 860
1 297
838 Niue Adas
Niue Islands
A
B
C
a
b
c
43
-
86
86
56
56
84
84
49
49
243
243
135
135
457
457
231
231
835 Heard ve Mc Donald Adalar
Heard and Mc Donald Islands
839 Tokelau Adalar
Tokelau Islands
11-
60
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
DİĞER ÜLKELER
OTHER COUNTRIES
A
B
C
a
b
c
A
B
C
a
b
c
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
-
-
-
43
28
-
-
-
28
-
-
-
-
-
10 007 050
151 592
- 9 855 458
6 703 268
101 627
- 6 601 641
14 758 526
275 273
- 14 483 252
8 789 500
163 690
- 8 625 810
-
1
1
-
-
-
1
-
-
-
-
18
18
12
12
1
-
7 461 203
871 161
- 6 590 042
4 824 170
561 251
- 4 262 919
-
-
-
-
-
-
-
5
5
3
3
16
- 16
8
- 8
22 698 418
187 835
- 22 510 583
12 607 589
105 250
- 12 502 339
25 546 722
285 818
- 25 260 904
13 423 725
149 150
- 13 274 575
-
-
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
2013
801 Papua Yeni Gine
Papua New Guinea
A
B
C
a
b
c
12
2 660
2 648
8
1 737
1 730
11
3 573
3 563
8
2 353
2 346
46
3 566
3 520
27
2 120
2 093
65
8 715
8 650
36
4 862
4 826
14
8 938
8 924
8
4 830
4 822
803 Nauru
Nauru
A
B
C
a
b
c
10
- 10
7
- 7
25
25
17
17
91
91
57
57
178
178
100
100
78
0
78
43
0
43
A
B
C
a
b
c
258
258
166
166
68
68
43
43
807 Tavalu
Tuvalu
A
B
C
a
b
c
89
89
57
57
809 Yeni Kaledonya
New Caledonia
A
B
C
a
b
c
810 Amerikan Okyanusyas
American Oceania
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
3 919
16
- 3 903
2 180
9
- 2 170
4 130
- 4 130
2 237
- 2 237
16
16
11
11
115
115
70
70
6 837
384
- 6 453
3 813
213
- 3 600
446
446
234
234
11
2 960
2 949
7
1 899
1 892
4 936
4 936
3 258
3 258
9
6 813
6 804
5
3 992
3 986
45
8 908
8 862
25
4 949
4 924
134
10 384
10 251
67
5 458
5 390
A
B
C
a
b
c
-
3
3
2
2
-
-
-
811 Wallis ve Futuna Adalar
Wallis and Futuna Islands
A
B
C
a
b
c
1
19
18
0
12
12
1
19
18
0
12
11
19
19
12
12
19
19
11
11
1
281
280
0
153
152
812 Kiribati
Kiribati
A
B
C
a
b
c
14
14
9
9
149
149
98
98
76
76
41
41
3 483
560
- 2 923
1 976
306
- 1 670
12
421
409
6
218
212
813 Pitcairn
Pitcairn
A
B
C
a
b
c
2
2
1
1
-
1
1
1
1
13
- 13
7
- 7
2
2
1
1
806 Solomon Adalar
Solomon Islands
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
61
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
2013
815 Fiji
Fiji
A
B
C
a
b
c
11
475
464
7
311
304
0
1 602
1 602
0
1 056
1 056
2
2 074
2 072
1
1 218
1 217
2
2 856
2 854
1
1 585
1 584
45
1 822
1 777
23
963
940
816 Vanuatu
Vanuatu
A
B
C
a
b
c
392
2 007
1 615
265
1 303
1 038
0
1 522
1 522
0
1 010
1 010
473
1 805
1 332
256
1 074
818
7 173
2 544
- 4 628
3 963
1 419
- 2 544
5 375
11 375
6 000
2 664
5 896
3 232
817 Tonga
Tonga
A
B
C
a
b
c
3
38
35
2
25
23
166
166
113
113
622
666
44
350
409
59
1
306
305
0
171
171
0
764
763
0
408
407
819 Samoa
Samoa
A
B
C
a
b
c
68
68
44
44
62
62
42
42
10
73
63
6
45
39
121
193
72
67
108
41
4
2 042
2 037
2
1 103
1 101
380
0
379
243
0
243
74
74
49
49
3
3
2
2
4
4
2
2
167
- 167
89
- 89
820 Kuzey Marina Adalar
Northern Mariana Islands
A
B
C
a
b
c
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
B
C
a
b
c
1 068
1 068
708
708
1 779
1 779
1 171
1 171
20
2 228
2 208
13
1 308
1 296
22
2 281
2 259
12
1 270
1 258
13
2 578
2 565
7
1 334
1 327
A
B
C
a
b
c
-
-
1
1
1
1
-
1
20
19
1
10
10
824 Marshall Adalar
Marshall Islands
A
B
C
a
b
c
4 445
170 383
165 938
2 982
108 602
105 620
119 725
119 725
80 521
80 521
117
239 467
239 350
67
142 245
142 178
10 656
148 483
137 828
5 923
83 354
77 431
9 567
229 546
219 979
4 754
119 456
114 703
825 Palau
Palau
A
B
C
a
b
c
-
5
5
4
4
0
0
0
0
3
3
2
2
753
753
390
390
822 Fransz Polinezyas
French Polynesia
823 Mikronezya
Micronesia
62
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
-
-
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
830 Amerikan Samoa
American Samoa
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
A
B
C
a
b
c
-
-
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
2013
512
123
389
339
79
260
144
97
- 47
94
64
- 30
125
85
- 40
74
53
- 21
396
340
- 56
220
190
- 30
532
433
- 99
277
222
- 54
831 Guam
Guam
A
B
C
a
b
c
41
154
113
27
100
73
34
413
380
23
279
256
980
980
566
566
1 692
1 692
947
947
1
3 049
3 048
0
1 594
1 593
832 ABD Küçük Out Adalar
United States Minor Outlying Islands
A
B
C
a
b
c
55
131
76
34
86
52
105
211
106
69
140
70
7
938
931
4
503
498
70
428
358
39
234
195
187
206
19
95
107
12
891 Antartika
Antarctica
A
B
C
a
b
c
-
-
45
45
29
29
0
0
0
0
2
2
1
1
A
B
C
a
b
c
94
56
38
59
35
24
5
55
50
3
37
34
423
45
378
267
25
242
178
- 178
96
- 96
2
8
6
1
4
3
893 St. George ve Sand. Adalar
St. George and Sand. Islands
-
-
-
-
-
-
-
-
894 Fransa Güney Bölgesi
French South Territories
A
B
C
a
b
c
97
97
63
63
149
149
99
99
223
223
137
137
235
235
132
132
1 178
1 178
607
607
958 Kesinleşmemiş Ülke ve Bölgeler
Countries and Territories not
Determined
A
B
C
a
b
c
47 928
690 630
642 702
30 784
446 056
415 272
44 206
17 043
- 27 164
29 117
11 316
- 17 801
47 876
16 100
- 31 776
28 317
9 871
- 18 446
98 186
9 872
- 88 314
54 789
5 487
- 49 302
97 467
11 575
- 85 892
51 400
6 163
- 45 237
A
B
C
a
b
c
7 407 239
- 7 407 239
4 789 359
- 4 789 359
9 962 442
- 9 962 442
6 673 885
- 6 673 885
14 708 653
- 14 708 653
8 760 021
- 8 760 021
22 567 070
- 22 567 070
12 534 339
- 12 534 339
25 428 990
- 25 428 990
13 362 049
- 13 362 049
A
B
C
a
b
c
1 487 359
3 030 617
1 543 258
965 287
1 957 066
991 779
1 321 719
3 130 593
1 808 874
878 447
2 083 788
1 205 341
1 738 018
4 295 964
2 557 946
1 038 057
2 544 721
1 506 664
1 884 140
4 134 800
2 250 660
1 045 827
2 294 934
1 249 106
2 420 022
4 595 443
2 175 421
1 267 869
2 412 824
1 144 955
999 Gizli Ülke
Confidential Country
12-
TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİ
VE SINIR TİCARET MERKEZLERİ
TURKEY FREE ZONES AND
BORDER TRADE CENTERS
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
63
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
2013
960 Antalya Serbest Bölge
A
26 998
12 677
25 176
15 966
78 790
Antalya Free Zone
B
143 984
145 745
174 971
148 730
219 964
C
116 987
133 068
149 796
132 765
141 173
a
17 644
8 394
14 507
8 850
40 627
b
92 978
96 907
104 094
82 525
116 357
c
75 335
88 514
89 587
73 674
75 729
A
77 865
73 929
74 082
76 945
66 007
Bölge
B
422 216
312 510
329 332
335 447
334 495
Atatürk Airport Free Zone
C
344 351
238 581
255 249
258 502
268 489
a
50 240
49 302
43 847
42 654
34 655
b
272 211
208 086
196 603
186 115
176 020
c
221 971
158 784
152 757
143 462
141 365
961 Atatürk Hava Liman Serbest
962 İstanbul End. ve Tic. Serbest B.
Istanbul Ind. and Trade Free Zone
963 Ege Serbest Bölge
Aegean Free Zone
A
41 625
66 027
117 865
140 611
193 761
B
432 886
401 416
321 859
332 441
401 417
C
391 261
335 388
203 994
191 830
207 656
a
26 856
43 840
70 403
78 070
101 447
b
280 695
267 621
192 829
184 331
210 731
c
253 839
223 781
122 426
106 261
109 284
A
216 028
267 089
393 245
489 128
553 791
B
490 404
815 425
1 457 352
1 265 700
1 019 994
C
274 376
548 335
1 064 107
776 572
466 203
a
140 134
177 477
235 971
271 583
291 672
b
317 561
543 140
860 723
702 851
536 132
c
177 428
365 663
624 752
431 268
244 459
966 Mersin Serbest Bölge
A
114 814
107 681
128 880
170 220
170 836
Mersin Free Zone
B
335 120
361 549
552 881
528 182
558 141
C
220 306
253 868
424 000
357 962
387 305
a
73 581
71 352
77 215
94 414
89 178
b
216 407
240 629
328 433
292 968
293 171
c
142 826
169 278
251 218
198 554
203 993
967 Trakya Serbest Bölge
A
44 220
52 275
83 537
92 026
150 725
Trakya Free Zone
B
228 611
189 918
196 537
205 342
277 255
C
184 391
137 643
113 000
113 316
126 529
a
28 655
34 727
48 766
51 040
78 154
b
148 225
126 154
118 238
114 015
144 262
c
119 570
91 427
69 472
62 976
66 108
968 Trabzon Serbest Bölge
A
378
430
34
5 486
-
Trabzon Free Zone
B
10 420
12 000
5 199
484
405
C
10 042
11 570
5 164
- 5 002
405
a
223
286
23
3 117
-
b
6 703
7 867
2 817
265
208
c
6 480
7 581
2 794
- 2 852
208
969 Mardin Serbest Bölge
A
1 377
2 841
1 142
-
-
Mardin Free Zone
B
-
14
-
-
-
C
- 1 377
- 2 827
- 1 142
-
-
a
924
1 875
774
-
-
b
-
9
-
-
-
924
- 1 865
774
-
-
c
64
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
-
-
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
2013
971 İzmir Serbest Bölge
A
118 437
107 559
105 839
95 001
İzmir Free Zone
B
46 359
29 812
36 503
44 545
110 352
54 572
C
- 72 078
- 77 748
- 69 336
- 50 456
- 55 780
a
75 811
71 589
63 202
52 748
57 710
b
29 653
19 872
21 895
24 720
28 430
c
- 46 159
- 51 718
- 41 307
- 28 027
- 29 280
972 Yumurtalk Serbest Bölge
A
76 813
113 745
146 108
166 275
192 627
Yumurtalk Free Zone
B
20 758
28 772
33 591
29 437
96 687
C
- 56 054
- 84 973
- 112 517
- 136 838
- 95 940
a
49 863
75 771
86 852
92 192
100 919
b
13 315
19 203
20 000
16 341
50 132
c
- 36 548
- 56 568
- 66 852
- 75 852
- 50 786
973 Rize Serbest Bölge
A
-
-
-
-
-
Rize Free Zone
B
5 295
2 054
4 097
3 026
3 369
3 369
C
5 295
2 054
4 097
3 026
a
-
-
-
-
-
b
3 407
1 365
2 432
1 676
1 706
c
3 407
1 365
2 432
1 676
1 706
974 Samsun Serbest Bölge
A
6 061
7 762
12 726
15 026
18 896
Samsun Free Zone
B
3 620
6 488
7 601
7 418
17 528
C
- 2 441
- 1 275
- 5 125
- 7 608
- 1 368
a
3 935
5 147
7 599
8 330
9 932
b
2 335
4 302
4 537
4 150
8 999
c
- 1 601
846
- 3 062
- 4 180
-
-
933
975 Kayseri Serbest Bölge
A
122 698
129 882
151 520
112 788
172 167
Kayseri Free Zone
B
127 279
155 211
178 619
204 035
315 474
C
4 582
25 329
27 099
91 246
143 307
a
79 382
86 605
89 751
62 530
89 107
b
82 352
103 262
106 390
113 125
165 806
c
2 970
16 657
16 638
50 595
76 698
976 Avrupa (Çorlu) Serbest Bölge
A
123 714
164 029
232 712
251 169
270 870
Europe (Çorlu) Free Zone
B
260 842
204 879
232 868
268 103
337 716
C
137 128
40 851
156
16 934
66 846
a
80 143
109 104
139 109
139 474
142 365
b
166 316
136 050
139 028
148 886
177 837
c
86 172
26 945
9 412
35 472
-
82
978 Gaziantep Serbest Bölge
A
6 862
554
3 583
2 187
2 795
Gaziantep Free Zone
B
8 604
11 519
20 658
48 783
157 286
C
1 742
10 965
17 075
46 597
154 491
a
4 430
362
2 119
1 223
1 369
b
5 565
7 663
12 149
27 119
82 328
c
1 135
7 302
10 030
25 896
80 959
979 Bursa Serbest Bölge
A
127 355
156 646
211 002
200 567
181 714
Bursa Free Zone
B
313 047
340 201
470 013
446 542
511 524
C
185 692
183 555
259 012
245 975
329 810
a
82 574
104 137
126 328
111 374
95 303
b
202 461
226 493
281 804
247 758
268 960
c
119 887
122 355
155 476
136 384
173 657
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
65
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
1. 9 Ülkelere göre dş ticaret dengesi, 2009 - 2013 (devam)
Balance of foreign trade by countries, 2009 - 2013 (continued)
A. İthalat - Imports (000 TL)
a. İthalat - Imports (000 $)
Ülke - Countries
B. İhracat - Exports (000 TL)
b. İhracat - Exports (000 $)
2009
2010
2013
980 Tubitak Serbest Bölge
A
7 100
4 848
3 459
2 220
Tubitak Free Zone
B
10 942
7 638
5 791
6 848
3 325
C
3 842
2 789
2 332
4 629
- 5 716
9 041
a
4 603
3 318
2 088
1 240
4 851
b
7 005
5 064
3 444
3 808
1 751
c
2 401
1 746
1 356
2 568
- 3 100
981 Kocaeli Serbest Bölge
A
372 514
50 234
41 304
42 882
242 826
Kocaeli Free Zone
B
164 331
98 542
258 706
250 571
279 254
C
- 208 184
48 308
217 402
207 689
36 428
a
244 669
32 847
26 092
23 861
128 055
b
106 055
65 496
143 745
139 195
146 261
c
- 138 614
32 649
117 653
115 334
18 206
982 Denizli Serbest Bölge
A
2 501
3 509
5 804
5 643
4 825
Denizli Free Zone
B
5 898
6 901
9 386
9 165
7 041
C
3 397
3 392
3 582
3 521
2 216
a
1 620
2 315
3 411
3 128
2 525
b
3 822
2 202
4 606
2 291
5 561
2 150
5 085
1 957
3 734
1 209
c
66
C. Fark - Difference (000 TL)
c. Fark - Difference (000 $)
2011
2012
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Historical Annual Statistics, 1923-2013
Tarihi Yıllık İstatistikler, 1923-2013
1. 10 En çok ithalat ve ihracat yaplan 50 ülke, 2013
First 50 countries by exports and imports, 2013
İthalat - Imports
Ülkeler-Countries
Toplam - Total
Rusya Fed. - Russia
Çin - China
Almanya - Germany
İtalya - Italy
ABD - USA
İran - Iran
İsviçre - Switzerland
Fransa - France
İspanya - Spain
Hindistan - India
İngiltere - United Kingdom
Güney Kore - South Korea
BAE - UAE
Ukrayna - Ukraine
Yunanistan - Greece
Belçika - Belgium
Romanya - Romania
Japonya - Japan
Hollanda - Netherlands
Polonya - Poland
Bulgaristan - Bulgaria
Çek Cumhuriyeti - Czech Republic
İsrail - Israel
İsveç - Sweden
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
Endonezya - Indonesia
Tayvan - Taiwan
Kazakistan - Kazakhstan
Avusturya - Austria
Vietnam - Vietnam
Msr - Egypt
Güney Afrika - South Africa
Brezilya - Brazil
Kanada - Canada
Tayland - Thailand
Finlandiya - Finland
Avustralya - Australia
Malezya - Malaysia
Macaristan - Hungary
Slovakya - Slovakia
Bangladeş - Bangladesh
Meksika - Mexico
Norveç - Norway
İrlanda - Ireland
Danimarka - Denmark
Özbekistan - Uzbekistan
Cezayir - Algeria
Portekiz - Portugal
Kolombiya - Colombia
Türkmenistan - Turkmenistan
Diğerleri - Other
İhracat - Exports
(000 $)
(%)
251 661 250
100,0
25 064 214
24 685 885
24 182 422
12 884 864
12 596 170
10 383 217
9 645 289
8 079 840
6 417 719
6 367 791
6 281 414
6 088 318
5 384 468
4 516 333
4 206 020
3 843 376
3 592 568
3 453 190
3 363 585
3 184 533
2 760 303
2 627 288
2 417 955
2 046 400
2 014 870
1 989 683
1 947 111
1 760 115
1 749 726
1 666 812
1 628 868
1 479 338
1 408 806
1 356 565
1 300 689
1 244 975
1 233 073
1 230 783
1 227 605
1 116 368
1 004 419
1 000 838
984 330
830 413
818 545
815 417
714 092
680 055
674 665
653 815
25 056 114
10,0
9,8
9,6
5,1
5,0
4,1
3,8
3,2
2,6
2,5
2,5
2,4
2,1
1,8
1,7
1,5
1,4
1,4
1,3
1,3
1,1
1,0
1,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
10,0
Ülkeler-Countries
Toplam - Total
Almanya - Germany
Irak - Iraq
İngiltere - United Kingdom
Rusya Fed. - Russia
İtalya - Italy
Fransa - France
ABD- USA
BAE - UAE
İspanya - Spain
İran - Iran
Çin - China
Hollanda - Netherlands
Msr - Egypt
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
Azerbeycan - Azerbaijan
Libya - Libya
İsrail - Israel
Romanya - Romania
Belçika - Belgium
Ukrayna - Ukraine
Polonya - Poland
Cezayir - Algeria
Bulgaristan - Bulgaria
Türkmenistan - Turkmenistan
Yunanistan - Greece
Gürcistan - Georgia
Fas - Morocco
İsveç - Sweden
K.K.Türk.Cum. - Turk.Rep.Nor.Cyp.
Avusturya - Austria
Kazakistan - Kazakhstan
Suriye - Syria
İsviçre - Switzerland
Danimarka - Denmark
Kanada - Canada
Brezilya - Brazil
Tunus - Tunisia
Malta - Malta
Lübnan - Lebanon
Çek Cumhuriyeti - Czech Republic
Ürdün - Jordan
Slovenya - Slovenia
Macaristan - Hungary
Güney Afrika - South Africa
Norveç - Norway
Portekiz - Portugal
Yemen -Yemen
Hindistan - India
Özbekistan - Uzbekistan
Ege Serbest Bölge - Aegean Free Zone
Diğerleri - Other
(000 $)
(%)
151 802 637
100,0
13 702 577
11 948 905
8 785 124
6 964 209
6 718 355
6 376 704
5 640 247
4 965 630
4 334 196
4 192 511
3 600 865
3 538 043
3 200 362
3 191 482
2 960 371
2 753 096
2 649 663
2 616 313
2 573 804
2 189 245
2 058 857
2 002 689
1 971 247
1 957 484
1 437 443
1 245 917
1 192 900
1 149 242
1 117 347
1 057 254
1 039 420
1 024 473
1 014 523
1 005 180
939 954
936 096
892 157
886 753
818 643
772 155
744 193
666 164
652 242
619 718
618 471
616 913
605 214
586 927
562 526
536 132
18 172 704
9,0
7,9
5,8
4,6
4,4
4,2
3,7
3,3
2,9
2,8
2,4
2,3
2,1
2,1
2,0
1,8
1,7
1,7
1,7
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
0,9
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
12,0
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
67
Aylık İstatistikler, 2009-2013
68
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Monthly Statistics, 2009-2013
Monthly Statistics, 2009-2013
Aylık İstatistikler, 2009-2013
1.11 Aylara göre dş ticaret göstergeleri, 2009 - 2013
Foreign trade indicators by months, 2009 - 2013
Ay
Months
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2010
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2012
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2013
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
İthalat - Imports
(000 TL)
(000 $)
İhracat - Exports
(000 TL)
(000 $)
Dş ticaret dengesi
Balance of foreign trade
(000 TL)
(000 $)
Dş ticaret hacmi
Volume of foreign trade
(000 TL)
(000 $)
Karşlama
oran
Proportion
imports
covered by
exports
(%)
14 715 791
14 983 723
17 972 013
16 309 572
16 987 381
19 331 303
19 616 687
19 030 769
18 640 102
18 739 100
18 752 624
22 598 660
9 281 138
9 074 664
10 522 038
10 120 319
10 867 698
12 500 591
12 856 286
12 811 166
12 485 004
12 772 506
12 617 535
15 019 475
12 626 653
14 033 440
13 955 500
12 216 387
11 466 792
12 903 827
13 757 896
11 637 139
12 653 018
14 835 930
13 244 313
15 151 056
7 884 494
8 435 116
8 155 485
7 561 696
7 346 408
8 329 693
9 055 734
7 839 909
8 480 708
10 095 768
8 903 011
10 054 592
-2 089 138
- 950 283
-4 016 512
-4 093 184
-5 520 589
-6 427 476
-5 858 791
-7 393 630
-5 987 084
-3 903 171
-5 508 311
-7 447 604
-1 396 644
- 639 548
-2 366 553
-2 558 623
-3 521 291
-4 170 898
-3 800 552
-4 971 257
-4 004 296
-2 676 738
-3 714 525
-4 964 884
27 342 445
29 017 164
31 927 513
28 525 959
28 454 172
32 235 129
33 374 584
30 667 907
31 293 119
33 575 030
31 996 937
37 749 716
17 165 631
17 509 780
18 677 523
17 682 016
18 214 106
20 830 284
21 912 020
20 651 075
20 965 713
22 868 274
21 520 546
25 074 067
85,0
93,0
77,5
74,7
67,6
66,6
70,4
61,2
67,9
79,0
70,6
66,9
17 212 178
17 808 112
23 052 246
22 340 254
22 622 049
24 005 509
24 576 224
23 275 182
23 448 670
24 643 160
24 580 797
31 103 825
11 691 248
11 781 611
15 022 224
14 943 416
14 726 092
15 233 114
16 078 478
15 434 037
15 643 758
17 296 680
17 134 768
20 558 905
11 542 068
12 516 993
15 182 233
14 046 899
15 124 361
15 048 168
14 571 627
12 873 286
13 331 827
15 642 168
13 487 024
17 976 558
7 828 748
8 263 238
9 886 488
9 396 007
9 799 958
9 542 908
9 564 683
8 523 452
8 909 231
10 963 586
9 382 370
11 822 552
-5 670 109
-5 291 119
-7 870 013
-8 293 355
-7 497 687
-8 957 341
-10 004 597
-10 401 896
-10 116 843
-9 000 992
-11 093 773
-13 127 267
-3 862 500
-3 518 373
-5 135 736
-5 547 409
-4 926 134
-5 690 206
-6 513 796
-6 910 585
-6 734 527
-6 333 093
-7 752 399
-8 736 354
28 754 246
30 325 105
38 234 478
36 387 153
37 746 410
39 053 677
39 147 851
36 148 468
36 780 497
40 285 328
38 067 822
49 080 383
19 519 996
20 044 849
24 908 712
24 339 422
24 526 050
24 776 022
25 643 161
23 957 489
24 552 988
28 260 266
26 517 138
32 381 457
67,0
70,1
65,8
62,9
66,5
62,6
59,5
55,2
57,0
63,4
54,8
57,5
26 345 752
27 828 352
34 261 951
31 957 009
33 101 509
34 505 348
34 903 617
34 430 896
37 919 826
36 601 754
33 561 722
38 395 742
16 905 385
17 520 186
21 643 480
20 953 458
21 107 026
21 605 305
21 061 308
19 679 421
21 203 688
19 919 209
18 649 310
20 593 900
14 930 642
15 998 740
18 681 489
18 088 090
17 222 234
18 189 104
19 624 624
19 738 996
19 344 000
21 834 036
20 068 290
23 290 876
9 551 085
10 059 126
11 811 085
11 873 269
10 943 364
11 349 954
11 860 004
11 245 125
10 750 626
11 907 219
11 078 525
12 477 486
-11 415 110 -7 354 300
-11 829 612 -7 461 060
-15 580 461 -9 832 395
-13 868 920 -9 080 189
-15 879 275 -10 163 661
-16 316 244 -10 255 352
-15 278 993 -9 201 304
-14 691 901 -8 434 297
-18 575 826 -10 453 062
-14 767 718 -8 011 990
-13 493 432 -7 570 785
-15 104 866 -8 116 414
41 276 394
43 827 092
52 943 440
50 045 099
50 323 744
52 694 452
54 528 242
54 169 892
57 263 826
58 435 790
53 630 012
61 686 619
26 456 469
27 579 313
33 454 565
32 826 728
32 050 390
32 955 259
32 921 312
30 924 546
31 954 314
31 826 428
29 727 835
33 071 386
56,5
57,4
54,6
56,7
51,8
52,5
56,3
57,1
50,7
59,8
59,4
60,6
32 340 634
31 388 133
36 976 781
34 484 311
39 154 643
37 301 660
37 801 942
33 803 715
35 924 996
33 870 523
37 752 809
35 429 345
17 468 976
17 787 293
20 677 496
19 272 814
21 750 449
20 437 938
20 835 203
18 828 478
19 924 305
18 786 697
20 947 983
19 827 509
19 086 550
20 686 706
23 608 254
22 573 504
23 702 609
24 129 725
23 268 451
23 035 823
23 366 212
23 779 404
24 793 713
22 534 066
10 348 187
11 748 000
13 208 573
12 630 227
13 131 531
13 231 199
12 830 675
12 831 395
12 952 652
13 190 770
13 753 052
12 605 476
-13 254 084
-10 701 427
-13 368 528
-11 910 808
-15 452 035
-13 171 934
-14 533 491
-10 767 893
-12 558 784
-10 091 119
-12 959 096
-12 895 279
-7 120 789
-6 039 293
-7 468 923
-6 642 587
-8 618 918
-7 206 740
-8 004 528
-5 997 083
-6 971 654
-5 595 927
-7 194 931
-7 222 033
51 427 185
52 074 839
60 585 035
57 057 815
62 857 252
61 431 385
61 070 394
56 839 538
59 291 207
57 649 927
62 546 521
57 963 411
27 817 163
29 535 293
33 886 069
31 903 041
34 881 980
33 669 137
33 665 878
31 659 872
32 876 957
31 977 466
34 701 036
32 432 985
59,2
66,0
63,9
65,5
60,4
64,7
61,6
68,1
65,0
70,2
65,7
63,6
33 345 085
34 426 236
37 193 620
41 072 242
42 309 269
39 684 428
44 455 710
35 493 999
41 598 840
38 833 106
43 353 908
47 461 596
18 802 568
19 395 114
20 559 355
22 825 142
23 245 301
21 012 835
22 965 864
18 198 366
20 620 819
19 482 637
21 414 219
23 139 031
20 340 920
22 004 857
23 757 506
22 440 244
24 236 491
23 540 533
25 249 404
21 847 143
26 393 328
24 028 165
28 752 013
27 159 773
11 481 521
12 385 691
13 122 058
12 468 203
13 277 209
12 399 974
13 059 520
11 118 301
13 060 371
12 053 705
14 201 227
13 174 857
-13 004 165 -7 321 047
-12 421 380 -7 009 423
-13 436 114 -7 437 296
-18 631 998 -10 356 939
-18 072 778 -9 968 092
-16 143 895 -8 612 861
-19 206 306 -9 906 345
-13 646 857 -7 080 065
-15 205 512 -7 560 448
-14 804 941 -7 428 932
-14 601 895 -7 212 992
-20 301 823 -9 964 173
53 686 005
56 431 093
60 951 127
63 512 486
66 545 761
63 224 961
69 705 114
57 341 142
67 992 169
62 861 272
72 105 922
74 621 369
30 284 089
31 780 805
33 681 413
35 293 345
36 522 510
33 412 809
36 025 384
29 316 667
33 681 191
31 536 341
35 615 447
36 313 888
61,1
63,9
63,8
54,6
57,1
59,0
56,9
61,1
63,3
61,9
66,3
56,9
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
69
Aylık İstatistikler, 2009-2013
Monthly Statistics, 2009-2013
1.12 Aylara göre kümülatif dş ticaret, 2009 - 2013
Foreign trade cumulatives by months, 2009 - 2013
Ay
Monts
2009
01
01 - 02
01 - 03
01 - 04
01 - 05
01 - 06
01 - 07
01 - 08
01 - 09
01 - 10
01 - 11
01 - 12
2010
01
01 - 02
01 - 03
01 - 04
01 - 05
01 - 06
01 - 07
01 - 08
01 - 09
01 - 10
01 - 11
01 - 12
2011
01
01 - 02
01 - 03
01 - 04
01 - 05
01 - 06
01 - 07
01 - 08
01 - 09
01 - 10
01 - 11
01 - 12
2012
01
01 - 02
01 - 03
01 - 04
01 - 05
01 - 06
01 - 07
01 - 08
01 - 09
01 - 10
01 - 11
01 - 12
2013
01
01 - 02
01 - 03
01 - 04
01 - 05
01 - 06
01 - 07
01 - 08
01 - 09
01 - 10
01 - 11
01 - 12
70
İthalat - Imports
Dş ticaret dengesi
Balance of foreign trade
İhracat - Exports
Dş ticaret hacmi
Volume of foreign trade
(000 TL)
(000 $)
(000 TL)
(000 $)
(000 TL)
(000 $)
(000 TL)
(000 $)
14 715 791
29 699 515
47 671 527
63 981 099
80 968 480
100 299 783
119 916 470
138 947 238
157 587 340
176 326 441
195 079 065
217 677 725
9 281 138
18 355 801
28 877 840
38 998 159
49 865 857
62 366 448
75 222 734
88 033 900
100 518 904
113 291 410
125 908 946
140 928 421
12 626 653
26 660 094
40 615 594
52 831 981
64 298 773
77 202 600
90 960 496
102 597 635
115 250 653
130 086 583
143 330 896
158 481 951
7 884 494
16 319 609
24 475 094
32 036 791
39 383 198
47 712 891
56 768 625
64 608 534
73 089 242
83 185 010
92 088 021
102 142 613
- 2 089 138
- 3 039 421
- 7 055 933
- 11 149 118
- 16 669 706
- 23 097 183
- 28 955 974
- 36 349 603
- 42 336 687
- 46 239 858
- 51 748 169
- 59 195 773
- 1 396 644
- 2 036 192
- 4 402 745
- 6 961 368
- 10 482 659
- 14 653 557
- 18 454 109
- 23 425 366
- 27 429 662
- 30 106 400
- 33 820 925
- 38 785 809
27 342 445
56 359 609
88 287 122
116 813 081
145 267 253
177 502 383
210 876 966
241 544 873
272 837 993
306 413 023
338 409 961
376 159 676
17 165 631
34 675 411
53 352 934
71 034 950
89 249 055
110 079 339
131 991 359
152 642 433
173 608 146
196 476 420
217 996 966
243 071 034
17 212 178
35 020 290
58 072 535
80 412 790
103 034 838
127 040 347
151 616 571
174 891 753
198 340 423
222 983 583
247 564 380
278 668 206
11 691 248
23 472 860
38 495 083
53 438 499
68 164 591
83 397 705
99 476 184
114 910 221
130 553 978
147 850 658
164 985 427
185 544 332
11 542 068
24 059 061
39 241 294
53 288 193
68 412 554
83 460 723
98 032 349
110 905 635
124 237 463
139 879 631
153 366 655
171 343 213
7 828 748
16 091 986
25 978 474
35 374 481
45 174 439
54 717 346
64 282 029
72 805 481
81 714 711
92 678 298
102 060 667
113 883 219
- 5 670 109
- 10 961 229
- 18 831 242
- 27 124 597
- 34 622 284
- 43 579 625
- 53 584 222
- 63 986 118
- 74 102 960
- 83 103 952
- 94 197 725
- 107 324 993
- 3 862 500
- 7 380 874
- 12 516 609
- 18 064 018
- 22 990 152
- 28 680 359
- 35 194 155
- 42 104 740
- 48 839 267
- 55 172 360
- 62 924 759
- 71 661 113
28 754 246
59 079 351
97 313 829
133 700 983
171 447 393
210 501 070
249 648 920
285 797 388
322 577 885
362 863 214
400 931 035
450 011 418
19 519 996
39 564 845
64 473 557
88 812 980
113 339 030
138 115 052
163 758 213
187 715 702
212 268 690
240 528 956
267 046 094
299 427 551
26 345 752
54 174 104
88 436 055
120 393 064
153 494 574
187 999 922
222 903 539
257 334 435
295 254 262
331 856 015
365 417 738
403 813 480
16 905 385
34 425 571
56 069 051
77 022 509
98 129 535
119 734 840
140 796 148
160 475 570
181 679 258
201 598 467
220 247 776
240 841 676
14 930 642
30 929 382
49 610 871
67 698 961
84 921 195
103 110 299
122 734 924
142 473 920
161 817 920
183 651 956
203 720 246
227 011 122
9 551 085
19 610 211
31 421 296
43 294 566
54 237 930
65 587 883
77 447 888
88 693 012
99 443 639
111 350 858
122 429 383
134 906 869
- 11 415 110
- 23 244 723
- 38 825 184
- 52 694 103
- 68 573 379
- 84 889 622
- 100 168 615
- 114 860 516
- 133 436 342
- 148 204 060
- 161 697 492
- 176 802 358
- 7 354 300
- 14 815 360
- 24 647 755
- 33 727 944
- 43 891 605
- 54 146 957
- 63 348 261
- 71 782 557
- 82 235 619
- 90 247 609
- 97 818 394
- 105 934 807
41 276 394
85 103 486
138 046 926
188 092 026
238 415 769
291 110 221
345 638 463
399 808 355
457 072 181
515 507 971
569 137 983
630 824 602
26 456 469
54 035 782
87 490 347
120 317 075
152 367 465
185 322 724
218 244 036
249 168 582
281 122 896
312 949 324
342 677 159
375 748 545
32 340 634
63 728 767
100 705 548
135 189 860
174 344 503
211 646 162
249 448 105
283 251 820
319 176 816
353 047 339
390 800 148
426 229 493
17 468 976
35 256 269
55 933 764
75 206 578
96 957 027
117 394 965
138 230 168
157 058 646
176 982 952
195 769 648
216 717 632
236 545 141
19 086 550
39 773 257
63 381 510
85 955 014
109 657 623
133 787 348
157 055 799
180 091 622
203 457 833
227 237 237
252 030 950
274 565 016
10 348 187
22 096 187
35 304 760
47 934 987
61 066 518
74 297 717
87 128 392
99 959 787
112 912 438
126 103 208
139 856 260
152 461 737
- 13 254 084
- 23 955 510
- 37 324 038
- 49 234 846
- 64 686 880
- 77 858 815
- 92 392 306
- 103 160 199
- 115 718 983
- 125 810 102
- 138 769 198
- 151 664 477
-
- 7 120 789
13 160 081
20 629 004
27 271 591
35 890 509
43 097 249
51 101 776
57 098 860
64 070 513
69 666 440
76 861 371
84 083 404
51 427 185
103 502 024
164 087 059
221 144 874
284 002 125
345 433 510
406 503 904
463 343 442
522 634 649
580 284 576
642 831 098
700 794 509
27 817 163
57 352 456
91 238 525
123 141 565
158 023 545
191 692 682
225 358 560
257 018 433
289 895 390
321 872 856
356 573 892
389 006 877
33 345 085
67 771 321
104 964 942
146 037 183
188 346 453
228 030 881
272 486 591
307 980 590
349 579 431
388 412 537
431 766 445
479 228 041
18 802 568
38 197 682
58 757 036
81 582 178
104 827 479
125 840 314
148 806 178
167 004 544
187 625 363
207 108 000
228 522 219
251 661 250
20 340 920
42 345 777
66 103 283
88 543 527
112 780 019
136 320 552
161 569 956
183 417 099
209 810 427
233 838 592
262 590 606
289 750 378
11 481 521
23 867 212
36 989 270
49 457 473
62 734 682
75 134 656
88 194 176
99 312 477
112 372 848
124 426 552
138 627 780
151 802 637
- 13 004 165
- 25 425 544
- 38 861 658
- 57 493 656
- 75 566 434
- 91 710 329
- 110 916 635
- 124 563 492
- 139 769 004
- 154 573 945
- 169 175 840
- 189 477 663
-
- 7 321 047
14 330 470
21 767 766
32 124 705
42 092 796
50 705 658
60 612 002
67 692 067
75 252 516
82 681 448
89 894 440
99 858 613
53 686 005
110 117 099
171 068 225
234 580 711
301 126 472
364 351 432
434 056 547
491 397 689
559 389 857
622 251 129
694 357 051
768 978 420
30 284 089
62 064 894
95 746 306
131 039 651
167 562 161
200 974 970
237 000 353
266 317 021
299 998 211
331 534 552
367 149 999
403 463 887
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Monthly Statistics, 2009-2013
Aylık İstatistikler, 2009-2013
1. 13 Ekonomik faaliyetlere göre aylk dş ticaret, 2009 - 2013
Monthly foreign trade by economic activities, 2009 - 2013
[ISIC Rev.3]
Tarm ve
ormanclk
Ay Agriculture
Months and forestry
2009
541 678
01
541 619
02
648 507
03
607 821
04
593 541
05
634 996
06
623 791
07
515 847
08
489 438
09
565 912
10
519 129
11
838 240
12
2010
676 411
01
706 319
02
1 005 341
03
846 916
04
925 446
05
888 095
06
776 950
07
804 892
08
642 021
09
677 525
10
697 882
11
1 074 386
12
2011
995 943
01
1 261 164
02
1 772 307
03
1 606 210
04
1 517 509
05
1 036 902
06
994 086
07
1 117 230
08
890 791
09
1 136 432
10
960 430
11
1 368 366
12
2012
1 338 063
01
1 011 683
02
951 239
03
1 146 762
04
1 365 194
05
1 362 527
06
1 136 606
07
830 410
08
1 099 297
09
944 416
10
1 212 757
11
1 032 632
12
2013
01
1 143 316
02
1 150 839
03
1 481 525
04
1 273 244
05
1 447 455
06
1 109 954
07
1 176 322
08
939 520
09
995 777
10
1 047 339
11
1 416 999
12
1 417 203
İthalat - Imports
Madencilik
ve taş
ocakçlğ
Balkçlk
İmalat
Mining and
Fishing
quarrying Manufacturing
Diğerleri
Others
Tarm ve
ormanclk
Agriculture
and forestry
(000 TL)
İhracat - Exports
Madencilik
ve taş
ocakçlğ
Balkçlk Mining and
İmalat Diğerleri
Fishing
quarrying Manufacturing
Others
3 400
3 975
4 300
4 119
2 860
3 612
4 127
3 741
5 767
6 760
2 328
3 300
3 274 727
2 755 345
3 131 777
1 898 510
2 208 025
2 734 032
2 531 543
2 616 883
2 477 868
2 368 740
2 896 104
3 012 468
10 405 760
11 296 075
13 684 824
13 338 029
13 614 801
15 259 620
15 828 256
15 322 491
14 764 178
15 122 175
14 733 331
18 077 197
490 226
386 709
502 604
461 094
568 154
699 043
628 969
571 806
902 850
675 514
601 732
667 456
670 392
489 207
471 425
474 214
423 901
384 011
394 314
434 350
591 424
737 249
759 891
875 169
45 379
45 322
26 246
17 451
17 096
14 552
16 308
17 155
18 515
31 176
19 460
25 822
156 770
92 653
144 983
168 853
177 466
218 122
262 749
239 345
285 222
208 417
252 578
372 859
11 712 943
13 360 934
13 242 652
11 507 124
10 800 950
12 227 632
13 015 308
10 874 880
11 688 168
13 793 365
12 156 037
13 789 496
41 169
45 324
70 194
48 746
47 379
59 509
69 219
71 409
69 689
65 723
56 347
87 709
3 905
5 635
5 079
4 369
3 741
4 835
3 934
5 557
3 419
3 186
2 695
3 866
2 951 190
2 569 432
2 924 938
3 315 135
2 736 328
3 140 192
3 214 751
3 302 820
3 201 071
3 468 432
3 674 069
4 284 045
12 906 319
14 082 407
18 246 201
17 264 150
17 505 846
18 987 460
19 814 431
18 264 477
18 465 686
19 382 260
19 190 764
24 352 335
674 352
444 319
870 687
909 685
1 450 689
984 926
766 158
897 438
1 136 472
1 111 758
1 015 388
1 389 193
643 375
582 096
639 988
607 670
595 424
512 255
439 216
493 789
644 358
701 508
680 414
863 830
14 683
18 783
39 480
16 463
12 735
13 731
15 259
14 536
14 680
23 844
13 190
37 954
217 878
291 758
260 535
385 803
390 019
383 364
390 878
359 543
322 398
370 179
287 572
384 029
10 584 983
11 524 305
14 142 215
12 953 229
14 043 911
14 057 990
13 639 869
11 922 374
12 287 995
14 484 276
12 446 849
16 609 264
81 149
100 050
100 015
83 734
82 273
80 829
86 405
83 044
62 396
62 361
59 000
81 480
4 837
4 046
6 033
5 833
7 990
8 916
7 521
9 223
6 477
8 227
6 155
6 493
4 502 856
4 319 436
4 666 690
4 462 087
4 759 463
4 440 010
5 517 645
4 986 551
5 907 358
6 347 413
6 466 953
6 658 019
19 638 915
21 011 275
26 573 013
24 730 521
25 464 057
27 428 418
26 601 113
26 962 549
29 362 842
27 448 849
24 416 111
28 538 065
1 203 202
1 232 431
1 243 907
1 152 358
1 352 490
1 591 102
1 783 252
1 355 344
1 752 358
1 660 834
1 712 073
1 824 800
756 230
712 285
743 193
562 244
544 177
486 304
533 017
541 868
659 136
1 060 193
1 025 402
1 126 395
29 323
39 810
23 363
19 923
18 272
17 661
21 290
22 458
23 691
26 924
40 027
29 805
336 926
269 426
312 674
347 537
345 111
399 167
456 281
456 893
414 948
434 745
467 469
485 293
13 714 655
14 876 989
17 490 691
17 064 403
16 219 807
17 190 867
18 524 938
18 585 258
18 111 849
20 167 437
18 426 031
21 527 108
93 508
100 230
111 569
93 984
94 868
95 105
89 098
132 518
134 376
144 737
109 361
122 275
7 034
7 207
9 075
8 813
8 452
9 919
11 980
13 168
7 285
5 727
6 886
5 694
6 723 195
6 160 444
7 269 282
5 905 696
5 604 925
6 018 938
5 660 373
6 574 229
6 548 816
6 099 749
6 633 791
6 925 281
22 914 709
22 369 435
27 250 941
25 632 861
30 424 169
28 126 794
29 313 397
25 007 761
26 770 490
25 188 454
28 497 307
26 036 547
1 357 633
1 839 364
1 496 244
1 790 180
1 751 902
1 783 481
1 679 587
1 378 147
1 499 107
1 632 178
1 402 068
1 429 191
809 492
793 344
865 597
758 106
702 157
714 486
565 923
453 253
683 855
861 512
1 075 791
1 060 082
45 493
34 179
21 288
22 527
22 874
18 123
17 798
20 072
22 125
40 670
31 023
46 065
402 297
300 834
379 320
430 686
484 807
587 926
520 802
458 759
509 984
455 806
618 905
550 654
17 684 324
19 406 659
22 226 580
21 244 174
22 388 228
22 727 358
22 067 387
21 985 743
22 050 314
22 309 847
22 974 393
20 801 636
144 945
151 690
115 468
118 009
104 543
81 833
96 541
117 995
99 933
111 569
93 601
75 630
7 291
6 306
9 158
7 547
9 691
6 461
10 443
6 888
24 337
6 621
8 232
8 301
5 661 787
5 770 586
5 403 879
5 760 114
6 280 083
5 301 829
6 241 501
5 776 135
6 449 586
5 791 010
6 641 919
7 601 823
25 240 473
26 395 897
28 973 730
32 425 087
33 393 818
31 866 217
35 607 601
27 604 022
32 332 627
30 352 126
34 082 709
36 724 089
1 292 218
1 102 608
1 325 329
1 606 250
1 178 222
1 399 968
1 419 844
1 167 435
1 796 513
1 636 010
1 204 050
1 710 180
959 179
831 659
872 139
775 538
760 666
793 723
673 277
516 299
843 365
971 579
1 381 661
1 438 695
61 166
45 074
29 629
34 967
36 941
31 228
36 653
32 982
40 040
41 380
61 158
39 900
566 116
546 805
498 039
503 124
720 212
619 921
666 367
612 829
688 301
600 738
697 072
681 939
18 674 046
20 483 974
22 274 174
21 019 172
22 636 262
21 996 237
23 785 052
20 594 381
24 676 398
22 312 580
26 453 447
24 882 062
80 413
97 345
83 525
107 444
82 411
99 423
88 055
90 652
145 225
101 888
158 675
117 177
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
71
Aylık İstatistikler, 2009-2013
Monthly Statistics, 2009-2013
1. 14 Ekonomik faaliyetlere göre aylk dş ticaret, 2009 - 2013
Monthly foreign trade by economic activities, 2009 - 2013
[ISIC Rev.3]
İthalat - Imports
Madencilik
Tarm ve
ve taş
ormanclk
ocakçlğ
Ay Agriculture Balkçlk
İmalat
Mining and
Months and forestry
Fishing
quarrying Manufacturing
2009
2010
2011
2012
2013
72
Diğerleri
Others
Tarm ve
ormanclk
Agriculture
and forestry
(000 $)
İhracat - Exports
Madencilik
ve taş
ocakçlğ
Balkçlk Mining and
İmalat Diğerleri
Fishing
quarrying Manufacturing
Others
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
345 315
327 646
379 384
376 014
379 887
410 031
408 441
347 740
327 903
384 723
349 558
557 196
2 148
2 416
2 518
2 541
1 832
2 333
2 708
2 521
3 848
4 598
1 566
2 187
2 066 933
1 683 281
1 841 582
1 198 310
1 402 675
1 777 576
1 646 102
1 764 708
1 652 635
1 631 632
1 954 082
2 005 133
6 557 030
6 827 170
8 006 714
8 258 488
8 719 835
9 858 843
10 386 821
10 310 932
9 893 468
10 292 773
9 907 009
12 011 442
309 711
234 151
291 839
284 967
363 469
451 808
412 213
385 266
607 150
458 781
405 320
443 517
422 025
295 445
275 376
293 743
271 526
248 205
258 617
292 107
396 488
501 718
510 968
581 266
28 690
27 686
15 371
10 802
10 955
9 404
10 730
11 546
12 421
21 132
13 075
17 179
98 185
55 820
84 714
105 090
113 547
141 089
172 579
161 022
191 368
141 901
169 998
247 602
7 310 044
8 029 017
7 738 783
7 122 039
6 919 899
7 892 623
8 568 204
7 327 186
7 833 754
9 386 209
8 171 086
9 150 403
25 550
27 147
41 241
30 022
30 481
38 372
45 602
48 049
46 677
44 808
37 885
58 143
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
458 619
468 334
655 206
565 184
604 757
564 377
507 627
534 536
427 299
470 901
486 823
713 043
2 647
3 736
3 311
2 922
2 437
3 070
2 580
3 684
2 284
2 231
1 875
2 546
2 020 699
1 694 087
1 914 666
2 232 880
1 785 980
1 999 471
2 087 485
2 183 521
2 134 836
2 468 404
2 561 062
2 849 459
8 754 248
9 321 051
11 881 738
11 534 665
11 386 337
12 041 717
12 982 023
12 116 376
12 323 198
13 580 849
13 374 799
16 069 974
455 037
294 404
567 303
607 764
946 581
624 478
498 763
595 920
756 142
774 295
710 209
923 884
436 376
384 901
416 740
406 474
386 282
324 675
287 258
326 950
430 874
490 956
473 433
569 792
9 967
12 337
25 743
11 014
8 278
8 704
10 036
9 631
9 807
16 732
9 191
24 573
148 459
193 827
169 672
258 135
252 453
243 180
256 013
238 234
215 009
259 805
200 388
251 948
7 178 736
7 606 169
9 209 143
8 664 238
9 099 789
8 914 843
8 954 844
7 893 520
8 211 785
10 152 345
8 658 446
10 922 827
55 210
66 003
65 190
56 147
53 156
51 505
56 531
55 117
41 755
43 748
40 913
53 411
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
640 619
798 075
1 118 319
1 051 225
976 184
651 470
607 718
647 627
499 756
624 799
538 161
741 232
3 108
2 547
3 807
3 823
5 084
5 574
4 554
5 217
3 607
4 504
3 407
3 486
2 901 872
2 717 137
2 950 964
2 929 112
3 011 237
2 804 339
3 258 370
2 811 548
3 326 062
3 457 140
3 619 130
3 544 457
12 588 520
13 224 965
16 788 105
16 217 266
16 248 110
17 147 172
16 101 794
15 428 334
16 389 354
14 932 202
13 537 242
15 327 223
771 265
777 463
782 286
752 033
866 411
996 749
1 088 872
786 696
984 909
900 564
951 369
977 501
484 616
448 069
469 051
368 923
346 394
303 718
322 907
308 974
365 723
577 506
566 542
604 172
18 709
25 172
14 780
13 085
11 649
11 018
12 872
12 811
13 200
14 678
22 102
15 940
215 690
169 367
197 768
228 056
219 517
249 341
276 129
261 386
231 080
237 332
259 153
260 630
8 772 018
9 353 454
11 059 043
11 201 636
10 305 320
10 726 424
11 194 132
10 585 678
10 065 239
10 998 923
10 169 960
11 530 710
60 051
63 064
70 444
61 570
60 484
59 452
53 964
76 274
75 385
78 780
60 767
66 034
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
723 109
572 125
533 854
640 068
760 649
745 494
627 130
461 592
608 978
523 962
672 733
576 948
3 804
4 093
5 079
4 932
4 700
5 428
6 595
7 347
4 040
3 186
3 818
3 183
3 633 436
3 484 030
4 054 402
3 296 331
3 104 340
3 302 666
3 113 471
3 662 176
3 646 385
3 374 954
3 692 473
3 882 161
12 379 379
12 693 357
15 245 393
14 331 146
16 902 288
15 409 407
16 163 079
13 930 597
14 833 551
13 978 474
15 801 587
14 566 769
729 247
1 033 689
838 767
1 000 338
978 472
974 943
924 927
766 766
831 351
906 121
777 372
798 448
437 569
450 217
484 633
424 012
389 537
391 415
312 047
252 386
379 315
477 985
596 776
592 965
25 010
19 418
11 905
12 592
12 693
9 937
9 814
11 177
12 266
22 536
17 209
25 783
217 605
170 884
212 100
240 617
268 516
321 755
287 181
255 684
282 418
252 956
342 981
308 067
9 589 949
11 021 471
12 435 363
11 887 161
12 402 832
12 463 253
12 168 295
12 246 442
12 223 240
12 375 380
12 744 168
11 636 355
78 054
86 009
64 572
65 845
57 953
44 839
53 337
65 705
55 412
61 913
51 918
42 305
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
643 116
648 218
821 331
706 782
797 337
587 955
610 839
483 967
494 979
526 148
704 332
693 041
4 113
3 552
5 059
4 192
5 332
3 421
5 383
3 511
12 032
3 321
4 071
4 027
3 197 705
3 250 143
2 981 510
3 213 082
3 462 243
2 850 470
3 194 992
2 975 053
3 190 796
2 917 929
3 251 904
3 719 298
14 230 560
14 871 116
16 015 877
18 010 070
18 328 965
16 824 678
18 420 230
14 133 734
16 029 669
15 216 473
16 857 140
17 884 295
727 073
622 085
735 578
891 016
651 424
746 311
734 420
602 101
893 343
818 766
596 772
838 369
541 049
468 201
481 935
430 913
416 702
418 545
347 696
263 094
417 975
487 277
681 988
697 948
34 357
25 418
16 369
19 429
20 253
16 452
18 950
16 815
19 836
20 776
30 148
19 375
319 375
308 453
275 201
279 490
395 432
326 456
344 686
313 477
340 481
301 270
343 807
331 321
10 541 361
11 528 780
12 302 422
11 678 808
12 399 663
11 586 260
12 302 613
10 478 820
12 210 124
11 193 295
13 066 600
12 069 453
45 379
54 839
46 131
59 564
45 159
52 261
45 575
46 094
71 955
51 087
78 684
56 761
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Monthly Statistics, 2009-2013
Aylık İstatistikler, 2009-2013
1. 15 Geniş ekonomik gruplarn snflamasna göre aylk dş ticaret, 2009 - 2013
Monthly foreign trade by classification of broad economic categories, 2009 - 2013
[BEC]
İthalat - Imports
Sermaye
Ay
mallar
Months Capital goods
2009
2010
2011
2012
2013
(000 TL)
İhracat - Exports
Ara mallar
Intermediate
goods
Tüketim mallar
Consumption
goods
Diğerleri
Others
Sermaye
mallar
Capital goods
Ara mallar
Intermediate
goods
Tüketim mallar
Consumption
goods
Diğerleri
Others
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1 912 380
2 451 088
2 876 268
2 546 168
2 504 635
3 109 774
2 917 288
2 891 800
2 770 658
2 679 106
2 779 537
3 768 109
10 995 113
10 482 049
12 452 322
11 245 084
11 858 958
13 675 107
14 338 223
13 569 775
13 125 566
13 621 320
12 858 786
15 417 240
1 692 590
1 981 993
2 444 860
2 435 350
2 570 027
2 473 757
2 301 288
2 540 535
2 687 502
2 388 126
2 954 927
3 319 509
115 709
68 594
198 564
82 969
53 761
72 664
59 888
28 659
56 376
50 548
159 374
93 801
1 301 008
1 246 565
1 441 796
1 425 095
1 357 479
1 624 287
1 435 837
1 209 160
1 354 165
1 514 723
1 433 158
1 894 025
6 713 193
8 125 713
7 334 289
5 829 691
5 369 616
6 038 479
6 304 289
5 562 909
5 967 626
6 850 635
6 078 698
7 197 862
4 555 256
4 604 093
5 094 815
4 891 770
4 680 297
5 171 680
5 936 284
4 796 220
5 221 083
6 392 618
5 677 185
5 984 368
57 196
57 070
84 601
69 832
59 400
69 380
81 486
68 851
110 144
77 954
55 272
74 801
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2 299 113
2 602 881
3 295 465
3 154 982
3 210 515
3 610 006
3 539 127
3 639 073
3 430 370
4 135 479
4 333 582
5 999 204
12 889 289
12 659 570
16 438 566
16 196 043
16 491 514
17 252 639
17 831 834
16 488 501
16 795 368
16 990 972
16 709 608
20 708 202
1 998 340
2 499 203
3 172 884
2 939 878
2 887 588
3 055 497
3 148 012
3 093 239
3 132 923
3 479 057
3 410 067
4 329 527
25 436
46 458
145 331
49 351
32 431
87 367
57 250
54 369
90 009
37 652
127 541
66 892
1 179 524
1 344 784
1 676 268
1 450 580
1 523 279
1 670 038
1 553 986
1 198 803
1 365 657
1 557 219
1 324 387
1 875 378
5 511 138
5 960 543
7 420 450
6 952 927
8 189 885
7 656 900
7 058 495
6 635 108
6 547 949
7 611 641
6 527 461
8 819 957
4 791 591
5 184 031
6 054 582
5 571 208
5 338 908
5 677 136
5 898 776
4 996 901
5 386 446
6 421 033
5 604 209
7 186 427
59 814
27 635
30 933
72 184
72 289
44 093
60 370
42 474
31 775
52 274
30 967
94 795
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
3 539 420
3 863 341
5 543 709
5 025 899
5 680 274
5 942 908
5 036 166
5 291 460
5 452 078
5 314 786
4 987 270
6 851 214
19 526 665
20 191 705
23 773 121
22 682 664
23 298 198
24 087 945
25 720 237
25 156 557
28 030 563
26 673 711
24 497 382
26 714 424
3 121 486
3 643 506
4 694 037
4 177 182
4 069 623
4 415 925
4 092 811
3 898 019
4 359 922
4 469 273
4 031 145
4 733 801
158 182
129 800
251 084
71 264
53 414
58 570
54 403
84 860
77 264
143 984
45 925
96 304
1 464 133
1 615 214
2 014 871
1 996 138
1 837 114
1 989 403
2 297 819
1 845 618
2 008 345
2 102 230
1 974 009
2 713 670
7 506 720
7 993 210
9 350 827
9 255 820
9 020 502
9 196 523
9 628 433
10 187 929
10 073 516
10 599 691
10 065 054
11 367 423
5 926 601
6 353 497
7 254 669
6 748 724
6 302 402
6 917 953
7 626 094
7 612 126
7 181 998
9 054 890
7 955 238
9 033 142
33 188
36 819
61 122
87 408
62 216
85 226
72 279
93 323
80 141
77 225
73 988
176 641
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
4 441 969
4 490 596
5 933 061
4 952 377
5 846 150
4 694 449
5 013 793
4 565 588
4 770 990
4 753 161
5 624 928
6 000 968
24 416 862
23 308 101
26 789 060
25 661 274
28 822 366
28 464 324
28 670 453
25 480 689
26 318 039
24 917 209
27 381 247
25 036 138
3 295 612
3 525 937
4 186 878
3 794 200
4 411 781
4 017 099
4 055 577
3 645 470
4 138 337
4 152 836
4 604 191
4 256 142
186 191
63 499
67 781
76 461
74 346
125 787
62 120
111 968
697 630
47 318
142 442
136 097
1 857 028
2 087 029
2 346 790
2 036 573
2 163 952
2 281 563
1 906 372
1 703 723
1 807 139
1 964 658
2 264 340
2 308 797
9 740 884
10 858 524
12 160 633
12 474 390
13 319 929
13 307 241
13 293 472
13 871 368
12 969 678
12 846 702
12 860 954
11 160 426
7 427 736
7 712 324
8 995 895
7 982 545
8 108 128
8 453 498
8 021 680
7 393 570
8 512 052
8 920 426
9 611 277
8 904 170
60 902
28 830
104 936
79 996
110 599
87 424
46 927
67 162
77 343
47 618
57 141
160 672
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
4 607 462
4 995 276
5 250 911
5 814 840
6 082 019
5 848 690
6 396 172
5 014 042
6 180 339
5 693 307
6 465 336
7 817 889
25 190 647
25 343 052
26 896 370
30 507 333
31 099 295
29 226 459
32 522 822
26 056 792
29 947 286
28 081 540
31 075 451
33 776 771
3 265 719
4 027 760
4 994 836
4 668 095
5 001 809
4 536 215
5 422 539
4 346 752
5 388 562
4 980 105
5 668 215
5 779 098
281 257
60 148
51 503
81 974
126 146
73 063
114 177
76 413
82 653
78 155
144 907
87 838
1 860 635
2 298 751
2 336 693
2 177 114
2 411 742
2 525 194
2 742 314
2 016 802
2 825 303
2 555 418
3 024 060
3 053 147
10 403 220
11 046 419
12 133 047
11 440 591
12 425 107
11 491 252
12 221 208
10 957 585
12 718 488
11 542 763
13 437 340
12 753 525
7 997 050
8 566 342
9 183 848
8 717 007
9 308 770
9 397 700
10 206 369
8 796 278
10 710 936
9 817 216
12 208 706
11 180 039
80 015
93 345
103 919
105 532
90 873
126 388
79 512
76 478
138 602
112 769
81 908
173 062
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
73
Aylık İstatistikler, 2009-2013
Monthly Statistics, 2009-2013
1. 16 Geniş ekonomik gruplarn snflamasna göre aylk dş ticaret, 2009 - 2013
Monthly foreign trade by classification of broad economic categories, 2009 - 2013
[BEC]
İthalat - Imports
Sermaye
mallar
Capital goods
Ara mallar
Intermediate
goods
Tüketim mallar
Consumption
goods
Diğerleri
Others
Sermaye
mallar
Capital goods
Ara mallar
Intermediate
goods
Tüketim mallar
Consumption
goods
Diğerleri
Others
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1 202 801
1 478 821
1 681 085
1 577 857
1 604 352
2 008 019
1 914 546
1 944 727
1 856 381
1 824 688
1 867 128
2 502 418
6 941 376
6 357 294
7 293 135
6 981 437
7 581 373
8 845 499
9 390 680
9 138 083
8 788 475
9 286 344
8 656 027
10 250 098
1 063 858
1 197 419
1 429 818
1 509 347
1 647 359
1 600 063
1 511 734
1 709 055
1 802 240
1 627 029
1 986 851
2 204 933
73 102
41 130
118 000
51 678
34 614
47 010
39 326
19 301
37 909
34 445
107 529
62 026
812 487
748 467
845 093
883 165
868 090
1 044 116
946 144
812 690
906 214
1 030 017
963 198
1 257 150
4 189 647
4 881 857
4 281 832
3 605 937
3 442 516
3 900 785
4 149 108
3 755 976
4 000 267
4 662 484
4 086 841
4 776 760
2 846 434
2 770 284
2 979 101
3 029 407
2 997 732
3 339 913
3 907 414
3 224 741
3 500 841
4 350 400
3 815 791
3 970 971
35 926
34 507
49 459
43 187
38 068
44 880
53 067
46 501
73 387
52 866
37 180
49 711
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1 559 486
1 720 682
2 146 169
2 108 024
2 087 837
2 289 435
2 318 285
2 414 234
2 289 271
2 902 594
3 017 155
3 965 070
8 758 272
8 375 026
10 715 840
10 837 069
10 741 647
10 950 251
11 657 634
10 931 718
11 201 443
11 929 045
11 652 596
13 694 885
1 356 163
1 655 235
2 065 938
1 965 252
1 875 712
1 937 788
2 065 120
2 052 030
2 092 783
2 438 501
2 375 261
2 855 147
17 328
30 668
94 277
33 070
20 897
55 640
37 439
36 055
60 261
26 540
89 756
43 803
800 437
888 030
1 092 206
969 178
986 838
1 060 031
1 019 421
793 330
911 977
1 091 994
923 174
1 234 463
3 738 466
3 935 423
4 831 514
4 650 972
5 306 652
4 854 968
4 632 074
4 394 026
4 375 842
5 333 258
4 530 720
5 796 747
3 249 573
3 421 495
3 942 641
3 727 492
3 460 089
3 599 961
3 874 053
3 307 985
3 600 267
4 501 682
3 906 584
4 728 685
40 273
18 289
20 128
48 364
46 379
27 948
39 135
28 111
21 145
36 653
21 891
62 658
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2 267 193
2 432 112
3 507 714
3 294 630
3 617 364
3 711 134
3 045 064
3 026 797
3 039 274
2 891 257
2 766 323
3 671 749
12 535 561
12 713 665
15 013 382
14 871 612
14 861 342
15 097 074
15 504 520
14 375 795
15 692 311
14 513 639
13 628 493
14 332 849
2 001 284
2 293 203
2 963 804
2 740 369
2 594 226
2 760 364
2 478 847
2 228 661
2 429 230
2 436 089
2 228 995
2 537 194
101 347
81 206
158 580
46 847
34 094
36 733
32 877
48 169
42 873
78 223
25 499
52 108
937 184
1 016 104
1 273 607
1 309 465
1 168 789
1 242 235
1 386 981
1 054 062
1 113 978
1 148 241
1 087 946
1 453 104
4 801 047
5 025 107
5 913 348
6 075 783
5 733 240
5 738 515
5 819 870
5 800 972
5 605 240
5 778 557
5 559 789
6 090 228
3 791 560
3 994 769
4 585 400
4 430 410
4 001 077
4 316 012
4 609 063
4 336 268
3 986 740
4 938 550
4 389 589
4 839 411
21 293
23 146
38 731
57 612
40 258
53 191
44 090
53 823
44 667
41 871
41 200
94 744
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2 402 073
2 548 143
3 314 626
2 770 207
3 248 774
2 572 400
2 764 383
2 541 830
2 643 983
2 637 815
3 121 256
3 359 900
13 185 385
13 201 273
14 981 146
14 337 923
16 011 657
15 593 613
15 800 775
14 192 959
14 601 196
13 818 394
15 195 351
14 010 657
1 781 352
2 001 798
2 343 794
2 121 907
2 448 892
2 202 737
2 235 743
2 031 180
2 294 429
2 304 166
2 552 510
2 380 743
100 166
36 078
37 930
42 777
41 126
69 188
34 302
62 508
384 698
26 322
78 866
76 209
1 006 726
1 184 488
1 312 355
1 139 876
1 197 343
1 252 895
1 050 978
948 743
1 002 022
1 090 028
1 256 524
1 291 655
5 280 847
6 166 935
6 803 836
6 979 004
7 380 581
7 296 111
7 330 812
7 728 073
7 189 091
7 124 915
7 132 808
6 242 789
4 027 911
4 380 230
5 033 775
4 466 445
4 492 461
4 634 084
4 423 023
4 117 209
4 718 611
4 949 295
5 332 077
4 981 140
32 702
16 347
58 607
44 901
61 145
48 108
25 863
37 370
42 927
26 532
31 644
89 893
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2 598 629
2 816 071
2 901 712
3 231 062
3 338 737
3 085 749
3 313 370
2 564 518
3 071 794
2 853 643
3 197 443
3 798 398
14 206 621
14 276 763
14 869 410
16 955 189
17 093 652
15 497 149
16 787 828
13 369 296
14 835 405
14 092 340
15 342 204
16 485 469
1 842 052
2 268 572
2 759 840
2 593 399
2 743 661
2 391 512
2 805 770
2 225 608
2 672 811
2 497 372
2 802 918
2 812 379
155 265
33 707
28 392
45 492
69 251
38 426
58 896
38 944
40 810
39 281
71 655
42 784
1 050 823
1 292 853
1 290 220
1 209 985
1 320 563
1 328 352
1 419 003
1 026 891
1 398 345
1 282 258
1 493 693
1 479 496
5 871 475
6 219 601
6 702 363
6 356 495
6 809 165
6 055 907
6 320 265
5 574 791
6 292 892
5 789 507
6 636 968
6 187 778
4 514 109
4 820 387
5 072 106
4 843 238
5 097 523
4 948 660
5 279 012
4 477 301
5 300 754
4 925 543
6 030 087
5 423 490
45 115
52 849
57 370
58 485
49 958
67 055
41 239
39 318
68 379
56 397
40 479
84 094
Ay
Months
2009
2010
2011
2012
2013
74
(000 $)
İhracat - Exports
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Monthly Statistics, 2009-2013
Aylık İstatistikler, 2009-2013
1. 17 Standart uluslararas ticaret snflamasna göre aylk ithalat, 2009 - 2013
Monthly imports by standard international trade classification, 2009 - 2013
[SITC, Rev.3]
Canl
hayvanlar
ve gda
İçki ve
maddeleri
tütün
Ay
Food and Beverages
Months live animals and tobacco
2009
2010
2011
2012
2013
Akaryakt
hariç,
yenilmeyen
hammadde
Crude
materials,
inedible,
except fuels
(000 TL)
Madeni
Başlca
Başka yerde
yaktlar,
snflara
Hayvansal, belirtilmeayrlarak
yağlar vb.
Makina
bitkisel sv
yen kimya
ilgili
işlenmiş
sanayi
mallar ve ulaştrma
maddeler ve kat yağlar;
araçlar
mumlar
ürünleri Manufactured
Mineral
Machinery
goods
fuels,
Animal and
Chemicals
and
classified
lubricants and vegetable oils, and related
transport
chiefly by
related
fats and
products,
equipment
material
materials
waxes
n.e.s.
Çeşitli
mamul
eşya
Miscellaneous
manufactured
articles
Başka yerde
snflandrlmamş eşya
ve mamüller
Commodities
and
transactions
not classified
elsewhere in
the SITC
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
462 500
487 900
530 507
504 584
507 900
400 819
423 245
413 730
347 048
491 823
375 905
629 347
33 910
52 689
65 505
44 958
61 282
68 250
66 276
63 683
56 128
63 129
73 401
90 551
1 133 881
941 094
1 179 365
1 042 722
1 180 468
1 536 876
1 349 404
1 255 214
1 583 896
1 340 753
1 167 787
1 606 913
3 965 385
3 391 583
4 028 700
3 034 282
3 378 107
3 918 966
4 097 600
4 278 131
3 713 105
3 744 192
4 290 110
4 332 874
164 328
184 067
206 484
204 507
197 967
189 673
136 102
120 128
96 672
81 417
85 501
94 679
1 969 418
2 210 543
2 671 035
2 446 668
2 436 391
2 738 284
2 990 193
2 711 955
2 730 208
2 672 902
2 568 430
3 188 683
2 394 417
2 301 187
2 679 198
2 805 221
2 732 541
3 065 335
3 178 739
3 056 489
3 078 474
3 395 255
3 141 412
3 943 972
3 476 426
4 181 457
5 173 179
4 923 168
5 362 401
5 968 523
5 413 457
5 228 527
5 607 553
5 298 774
5 647 907
7 143 070
1 024 563
1 188 226
1 250 577
1 201 997
1 036 482
1 142 301
1 218 650
1 197 880
1 203 517
1 301 708
1 243 597
1 433 710
90 964
44 978
187 462
101 464
93 843
302 275
743 021
705 033
223 499
349 148
158 576
134 861
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
490 093
419 873
621 616
532 963
432 998
456 818
439 522
493 467
512 907
667 496
608 108
1 077 893
53 590
39 907
60 290
50 893
54 422
60 761
69 316
50 231
63 463
73 628
48 625
50 784
1 424 034
1 298 381
1 901 107
1 922 880
2 571 898
2 155 418
1 889 642
1 976 268
2 018 608
1 756 773
1 826 187
2 434 553
4 166 732
3 630 762
4 576 323
4 969 617
4 476 228
4 898 816
4 859 556
4 704 197
4 794 271
5 031 031
5 443 393
6 139 842
101 775
79 669
129 091
138 958
188 921
121 965
127 267
140 561
140 896
116 675
125 038
162 020
2 447 733
2 749 461
3 411 310
3 210 614
3 275 938
3 464 476
3 328 729
3 136 905
3 153 910
3 102 997
3 142 973
3 846 887
3 192 062
3 146 608
4 192 528
3 969 675
4 097 446
4 455 968
4 359 735
3 888 553
4 044 082
3 938 587
3 786 792
4 769 670
4 246 330
5 078 999
6 335 778
6 042 328
6 111 758
6 770 939
6 682 171
6 792 433
6 710 807
7 699 583
7 810 214
10 612 853
1 027 452
1 223 022
1 663 745
1 341 005
1 321 619
1 471 196
1 549 613
1 561 414
1 616 324
1 580 009
1 392 734
1 746 744
62 377
141 430
160 457
161 319
90 820
149 151
1 270 675
531 153
393 402
676 382
396 733
262 579
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
823 168
791 431
1 237 756
1 261 786
1 130 307
712 613
747 840
818 615
806 267
1 009 193
851 344
1 204 221
55 968
72 332
65 661
64 615
89 196
90 523
68 543
88 572
83 701
86 726
87 654
70 368
2 278 210
2 609 602
2 821 549
2 431 732
2 854 356
3 119 624
2 973 091
2 554 670
3 117 538
2 933 887
2 798 221
3 027 526
5 845 591
5 956 817
6 666 260
6 779 460
7 013 011
6 812 567
8 231 245
8 025 621
8 726 387
9 074 425
8 736 657
9 420 681
215 328
131 518
191 698
280 113
252 778
260 504
270 757
255 683
208 707
207 741
247 070
269 041
3 564 485
3 829 335
4 752 538
4 323 906
4 434 489
4 627 633
4 194 746
4 260 559
4 533 385
4 460 744
4 444 311
4 648 148
4 491 168
4 787 466
5 672 073
5 233 739
5 331 928
5 537 106
5 741 024
5 489 617
5 744 300
5 616 212
5 032 673
5 524 580
6 481 163
7 333 584
10 314 013
9 353 048
9 806 414
10 665 512
9 032 656
8 816 668
9 932 456
9 740 808
9 282 312
11 707 096
1 520 409
1 698 558
2 205 841
1 776 677
1 885 657
2 010 843
2 411 407
1 998 451
2 142 443
2 160 834
1 807 646
2 041 913
1 070 262
617 708
334 561
451 933
303 373
668 423
1 232 307
2 122 440
2 624 642
1 311 185
273 836
482 167
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
965 260
790 429
873 144
855 686
1 053 586
1 080 533
1 023 637
819 456
987 374
918 329
1 040 715
1 025 589
88 159
76 848
95 180
94 204
101 917
95 038
99 857
84 571
102 249
115 833
114 767
82 393
2 763 666
2 970 663
2 760 652
2 984 737
3 263 440
3 057 947
2 872 061
2 394 638
2 784 619
2 619 329
2 538 301
2 574 566
8 846 952
8 257 918
9 705 298
8 860 913
8 640 013
9 059 856
8 202 219
9 675 587
9 345 984
8 958 816
9 587 203
9 179 447
319 667
242 982
322 317
321 801
395 508
340 986
259 145
242 397
245 446
231 097
288 268
291 832
4 206 024
4 083 819
4 908 998
4 451 033
5 028 704
4 630 610
4 560 185
4 227 927
4 318 357
4 052 555
4 752 515
4 265 134
5 134 045
4 704 765
5 480 574
5 289 346
6 067 541
5 557 045
5 612 657
5 208 730
5 479 107
5 344 640
5 924 347
5 144 019
7 696 785
7 957 267
10 226 005
8 807 722
10 586 208
9 100 840
9 542 984
7 975 435
9 180 230
9 074 336
10 549 976
10 249 896
1 747 118
1 887 612
2 073 951
1 766 831
2 014 002
1 868 623
2 083 378
1 895 454
2 153 285
2 047 362
2 186 072
1 968 228
572 958
415 829
530 661
1 052 038
2 003 724
2 510 181
3 545 820
1 279 520
1 328 345
508 227
770 643
648 241
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
934 254
1 016 774
1 314 892
1 120 447
1 195 385
767 034
1 063 118
885 641
1 098 728
920 864
1 178 965
1 352 111
87 856
76 371
86 024
96 554
115 968
105 610
131 763
124 120
135 039
117 002
140 901
129 037
2 410 003
2 200 830
2 620 764
2 942 230
2 658 699
2 736 748
2 843 362
2 240 145
2 818 656
2 722 197
2 599 891
3 127 544
8 151 619
8 013 378
7 810 197
8 202 199
9 005 590
7 811 480
9 315 925
8 997 105
9 889 111
8 920 851
9 723 609
10 675 163
290 771
241 356
230 672
305 199
351 203
253 271
400 328
280 716
319 045
254 576
310 298
319 889
4 539 694
4 588 494
4 934 073
4 902 498
5 260 387
4 885 611
5 579 477
4 684 321
5 375 294
4 912 140
5 554 517
5 430 687
5 350 062
5 417 470
5 887 865
6 126 006
6 269 332
6 030 292
6 911 173
5 521 818
6 712 930
5 754 562
6 865 634
6 860 500
8 377 382
8 941 095
9 985 126
10 748 076
11 168 901
10 997 497
12 346 378
9 104 663
11 527 845
11 017 943
12 367 846
14 051 666
1 864 961
2 022 713
2 387 931
2 111 945
2 315 278
2 171 621
2 689 372
2 321 734
3 019 800
2 593 956
2 748 136
2 642 333
1 338 483
1 907 756
1 936 075
4 517 088
3 968 528
3 925 264
3 174 815
1 333 736
702 392
1 619 015
1 864 112
2 872 668
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
75
Aylık İstatistikler, 2009-2013
Monthly Statistics, 2009-2013
1. 18 Standart uluslararas ticaret snflamasna göre aylk ithalat, 2009 - 2013
Monthly imports by standard international trade classification, 2009 - 2013
[SITC, Rev.3]
Canl
hayvanlar
İçki ve
ve gda
tütün
maddeleri
Ay
Food and Beverages
Months live animals and tobacco
2009
2010
2011
2012
2013
76
Akaryakt
hariç,
yenilmeyen
hammadde
Crude
materials,
inedible,
except fuels
(000 $)
Madeni
Başlca
Başka yerde
yaktlar,
snflara
Hayvansal, belirtilmeayrlarak
yağlar vb.
Makina
bitkisel sv
yen kimya
ilgili
işlenmiş
sanayi
mallar ve ulaştrma
maddeler ve kat yağlar;
araçlar
mumlar
ürünleri Manufactured
Mineral
Machinery
goods
fuels,
Animal and
Chemicals
and
classified
lubricants and vegetable oils, and related
transport
chiefly by
related
fats and
products,
equipment
material
materials
waxes
n.e.s.
Çeşitli
mamul
eşya
Miscellaneous
manufactured
articles
Başka yerde
snflandrlmamş eşya
ve mamüller
Commodities
and
transactions
not classified
elsewhere in
the SITC
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
295 278
296 214
310 880
311 713
324 260
258 754
277 710
278 611
232 521
334 308
253 121
418 124
21 375
31 873
38 283
27 874
39 281
44 076
43 348
42 927
37 661
43 043
49 373
60 184
720 172
573 752
685 301
646 432
757 726
993 108
883 471
846 349
1 063 246
911 599
786 323
1 068 617
2 500 673
2 066 660
2 370 877
1 898 898
2 151 090
2 542 661
2 674 976
2 880 123
2 480 353
2 565 055
2 891 877
2 881 905
105 100
111 701
119 538
126 460
126 723
122 248
89 373
80 770
64 741
55 322
57 508
62 965
1 238 116
1 336 719
1 562 055
1 516 390
1 560 601
1 769 382
1 958 657
1 827 598
1 828 921
1 820 199
1 727 744
2 119 292
1 515 417
1 390 239
1 565 821
1 734 871
1 747 990
1 981 377
2 085 018
2 056 498
2 062 338
2 311 618
2 112 811
2 622 557
2 183 580
2 523 179
3 027 012
3 050 990
3 436 552
3 856 691
3 552 924
3 517 044
3 758 774
3 608 477
3 795 575
4 744 306
644 238
717 171
731 181
743 488
663 376
737 871
799 919
806 054
806 381
886 233
836 621
952 285
57 190
27 156
111 092
63 203
60 098
194 421
490 890
475 191
150 069
236 653
106 582
89 242
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
331 481
278 861
405 031
355 135
283 556
290 670
286 793
327 244
341 266
462 413
424 455
717 978
36 200
26 433
39 257
33 970
35 613
38 542
45 245
33 319
42 387
51 529
33 926
33 585
962 877
859 960
1 238 609
1 284 006
1 676 568
1 367 500
1 233 258
1 312 202
1 344 100
1 225 797
1 275 831
1 613 844
2 846 299
2 396 577
2 990 373
3 338 500
2 917 678
3 114 263
3 167 923
3 111 355
3 197 991
3 560 131
3 790 643
4 065 248
69 086
53 106
84 041
92 901
123 936
77 575
83 180
93 264
94 141
81 549
87 412
106 936
1 660 701
1 820 943
2 221 135
2 144 618
2 134 027
2 197 416
2 177 973
2 081 987
2 102 985
2 173 092
2 190 771
2 540 672
2 164 763
2 083 369
2 730 397
2 652 764
2 665 548
2 826 055
2 851 143
2 581 109
2 696 186
2 756 679
2 641 277
3 152 978
2 880 583
3 358 782
4 126 113
4 038 217
3 970 834
4 292 962
4 378 690
4 505 132
4 481 774
5 402 298
5 438 874
7 001 497
696 763
809 932
1 082 853
895 270
859 357
933 484
1 014 582
1 036 045
1 078 577
1 106 681
972 131
1 152 446
42 495
93 648
104 417
108 035
58 975
94 647
839 692
352 382
264 350
476 511
279 448
173 720
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
529 535
503 129
780 348
825 008
729 698
448 655
457 782
476 233
452 976
555 089
476 869
652 906
35 903
45 437
41 336
42 356
56 963
56 611
41 506
50 720
46 892
47 108
48 528
37 821
1 460 560
1 644 205
1 778 517
1 590 084
1 823 779
1 950 606
1 807 731
1 477 146
1 748 641
1 595 181
1 551 921
1 623 504
3 760 456
3 746 765
4 217 398
4 450 659
4 453 208
4 289 457
4 905 978
4 550 428
4 896 042
4 946 548
4 877 644
5 022 204
138 077
82 729
120 605
183 738
160 705
163 497
164 280
146 172
117 678
113 111
136 848
144 853
2 288 563
2 411 064
3 001 693
2 835 162
2 831 576
2 896 034
2 539 036
2 440 288
2 535 093
2 423 593
2 474 094
2 514 935
2 881 181
3 014 620
3 579 180
3 431 789
3 407 220
3 465 008
3 482 437
3 143 659
3 209 086
3 054 583
2 791 511
2 969 196
4 151 810
4 614 360
6 521 189
6 134 166
6 246 619
6 661 680
5 461 218
5 040 621
5 535 463
5 300 330
5 137 112
6 272 195
975 070
1 069 083
1 391 633
1 164 387
1 203 752
1 257 597
1 461 320
1 145 054
1 196 923
1 174 153
1 002 028
1 096 608
684 231
388 794
211 581
296 110
193 507
416 160
740 020
1 209 099
1 464 895
709 513
152 755
259 676
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
521 341
446 079
490 341
477 182
587 524
591 374
564 861
455 259
546 998
509 251
577 277
572 918
47 473
43 532
53 373
52 613
56 789
51 960
55 053
47 066
56 639
64 295
63 695
46 097
1 490 392
1 675 210
1 545 776
1 668 374
1 818 479
1 672 342
1 582 666
1 332 977
1 543 838
1 454 108
1 407 009
1 438 969
4 782 739
4 673 197
5 416 943
4 948 340
4 792 353
4 966 353
4 514 894
5 388 892
5 195 987
4 962 360
5 330 583
5 143 149
172 447
137 641
180 383
179 561
220 704
187 133
142 846
135 166
135 894
128 334
159 685
163 276
2 269 813
2 318 033
2 747 262
2 487 320
2 796 372
2 536 321
2 514 267
2 356 000
2 392 382
2 248 220
2 633 814
2 385 906
2 771 732
2 668 957
3 068 159
2 956 418
3 373 445
3 042 435
3 094 578
2 901 757
3 036 709
2 965 887
3 283 199
2 876 970
4 162 237
4 517 524
5 717 231
4 926 874
5 876 501
4 987 651
5 261 457
4 441 878
5 088 777
5 035 868
5 852 992
5 736 759
942 769
1 071 179
1 161 596
987 755
1 119 321
1 023 626
1 148 753
1 055 984
1 193 148
1 136 376
1 211 925
1 100 894
308 033
235 941
296 432
588 375
1 108 961
1 378 744
1 955 829
713 499
733 934
281 997
427 804
362 571
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
524 860
572 862
729 783
621 725
660 374
407 566
552 030
456 639
547 201
462 202
586 654
661 627
49 520
43 108
47 534
53 555
63 578
55 765
68 178
63 547
66 684
58 581
69 772
63 060
1 357 121
1 239 858
1 451 632
1 633 150
1 462 542
1 452 316
1 471 480
1 149 576
1 398 894
1 364 227
1 287 268
1 529 557
4 600 870
4 512 665
4 311 982
4 568 864
4 958 222
4 178 184
4 785 036
4 621 997
4 897 009
4 486 966
4 776 627
5 217 905
163 846
136 304
127 674
169 540
192 403
133 850
207 012
144 347
158 842
127 554
153 767
156 273
2 559 809
2 585 335
2 728 005
2 722 501
2 888 543
2 580 645
2 887 023
2 402 756
2 663 732
2 460 811
2 746 701
2 646 904
3 016 401
3 053 889
3 255 038
3 402 387
3 442 414
3 185 969
3 574 719
2 831 332
3 325 420
2 883 910
3 397 357
3 344 660
4 722 781
5 038 276
5 516 385
5 971 235
6 127 413
5 798 435
6 389 759
4 654 351
5 719 954
5 523 819
6 114 088
6 830 936
1 051 932
1 140 116
1 319 946
1 173 227
1 271 078
1 146 314
1 391 093
1 189 754
1 495 852
1 299 307
1 358 924
1 286 624
755 428
1 072 701
1 071 377
2 508 959
2 178 732
2 073 792
1 639 534
684 068
347 230
815 260
923 062
1 401 486
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Monthly Statistics, 2009-2013
Aylık İstatistikler, 2009-2013
1. 19 Standart uluslararas ticaret snflamasna göre aylk ihracat, 2009 - 2013
Monthly exports by standard international trade classification, 2009 - 2013
[SITC, Rev.3]
Canl
hayvanlar
ve gda
İçki ve
maddeleri
tütün
Ay
Food and Beverages
Months live animals and tobacco
2009
2010
2011
2012
2013
Akaryakt
hariç,
yenilmeyen
hammadde
Crude
materials,
inedible,
except fuels
(000 TL)
Başlca
Madeni
Başka yerde
snflara
yaktlar,
Hayvansal, belirtilmeayrlarak
yağlar vb.
Makina
yen kimya
bitkisel sv
işlenmiş
ilgili
sanayi
mallar ve ulaştrma
maddeler ve kat yağlar;
araçlar
ürünleri Manufactured
mumlar
Mineral
Machinery
Animal and
Chemicals
goods
fuels,
and
classified
lubricants and vegetable oils, and related
transport
fats and
products,
chiefly by
related
equipment
waxes
n.e.s.
material
materials
Çeşitli
mamul
eşya
Miscellaneous
manufactured
articles
Başka yerde
snflandrlmamş eşya
ve mamüller
Commodities
and
transactions
not classified
elsewhere in
the SITC
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1 197 753
1 106 470
1 142 697
1 126 854
981 756
991 808
1 042 327
964 607
1 120 607
1 487 705
1 384 856
1 571 776
189 303
117 048
84 788
104 571
73 166
80 848
78 486
146 127
207 989
113 960
122 068
122 454
236 361
208 091
264 848
276 037
270 540
321 243
382 053
343 010
396 553
342 927
363 711
529 163
286 735
287 767
278 361
354 947
363 875
599 695
696 296
719 285
577 182
663 599
520 720
623 913
93 383
95 785
79 330
68 400
53 854
44 693
40 850
38 660
39 671
38 994
34 835
44 113
495 633
562 331
628 788
671 325
678 003
696 256
791 994
697 535
680 750
776 433
710 342
792 153
3 336 650
3 617 314
3 933 880
3 715 723
3 357 640
3 697 145
3 933 473
3 411 119
3 470 538
4 327 771
3 757 495
3 805 144
2 925 271
3 178 828
3 732 235
3 460 678
3 402 525
4 000 706
4 209 988
3 033 205
3 916 123
4 420 417
3 817 845
4 464 250
2 301 522
2 107 466
2 208 753
2 181 488
2 090 565
2 269 701
2 501 730
2 205 230
2 021 101
2 538 100
2 377 979
2 435 118
1 564 042
2 752 340
1 601 819
256 363
194 869
201 731
80 700
78 360
222 504
126 023
154 462
762 971
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1 150 216
1 182 116
1 324 288
1 278 192
1 230 130
1 159 901
1 136 042
1 070 281
1 334 631
1 592 758
1 442 877
1 853 457
152 662
86 821
82 004
81 834
83 769
82 855
96 782
203 130
161 704
104 947
84 242
126 620
352 190
445 498
450 357
541 874
519 015
513 457
524 239
485 802
453 777
510 742
436 035
588 823
442 062
340 004
577 772
489 885
495 713
754 243
564 336
636 695
387 540
527 879
702 229
843 793
43 073
40 191
39 009
30 840
36 129
29 024
39 918
64 249
43 113
43 960
35 574
74 970
625 843
715 880
873 563
842 360
846 558
890 564
915 088
876 251
853 085
888 588
855 792
1 052 365
3 112 739
3 419 255
4 400 486
4 172 016
4 244 208
4 505 806
4 291 723
3 957 328
3 973 201
4 702 794
3 901 483
5 247 945
3 297 333
3 793 860
4 410 846
3 983 824
4 063 647
4 248 390
4 151 265
3 131 707
3 825 136
4 413 989
3 556 118
4 975 578
2 136 577
2 230 694
2 565 459
2 460 676
2 276 502
2 478 788
2 812 286
2 412 263
2 273 072
2 705 974
2 353 891
3 000 044
229 372
262 673
458 449
165 399
1 328 691
385 141
39 947
35 581
26 567
150 537
118 783
212 964
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1 517 269
1 513 201
1 562 883
1 374 805
1 400 334
1 418 767
1 502 919
1 561 268
1 848 424
2 385 914
2 261 953
2 462 440
124 261
107 011
141 015
102 832
90 700
100 622
135 557
196 470
133 532
132 586
104 777
147 714
537 710
503 185
583 754
555 802
543 263
591 750
615 360
660 309
642 385
695 646
687 125
711 564
844 890
633 979
812 427
990 143
868 510
896 481
897 116
1 182 885
933 494
1 046 529
882 078
1 005 998
68 865
75 503
109 538
94 990
148 545
156 590
122 094
136 918
126 746
118 190
114 900
176 813
850 361
920 070
1 050 115
1 132 973
1 082 773
1 121 510
1 165 103
1 281 476
1 195 410
1 290 978
1 126 695
1 312 558
4 372 536
4 927 622
5 610 866
5 686 437
5 452 807
5 485 232
5 754 410
5 927 557
5 983 497
6 391 502
5 609 879
6 553 712
3 939 967
4 403 434
5 441 160
5 115 336
4 713 052
5 104 344
5 684 547
5 012 663
5 414 058
5 986 399
5 460 362
6 710 752
2 613 225
2 738 356
3 060 972
2 886 680
2 672 648
3 207 922
3 576 676
3 648 361
2 885 884
3 608 407
3 140 774
3 727 565
61 558
176 378
308 758
148 093
249 602
105 887
170 843
131 089
180 571
177 885
679 748
481 759
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1 852 984
1 747 579
1 923 701
1 693 133
1 763 782
1 780 803
1 651 464
1 535 496
2 020 919
2 135 357
2 478 091
2 265 799
194 046
203 642
190 681
198 188
176 426
200 343
122 489
130 859
131 218
128 892
151 994
148 026
591 934
558 466
655 216
611 347
659 470
753 476
672 725
631 522
668 317
653 619
858 992
780 640
1 148 450
1 170 139
1 306 658
1 143 233
996 803
1 020 561
917 311
1 217 262
1 257 268
1 518 856
1 220 881
962 163
146 099
159 983
150 482
162 256
174 328
160 840
158 309
168 532
149 583
156 587
183 458
140 128
1 076 242
1 098 519
1 391 328
1 296 259
1 423 684
1 352 831
1 379 116
1 316 906
1 447 176
1 394 482
1 495 188
1 383 928
5 382 259
6 074 052
6 601 358
6 002 541
6 557 958
6 534 744
5 977 799
6 058 005
6 195 141
6 253 410
6 625 160
6 036 061
5 105 382
5 500 580
6 433 465
5 775 740
5 762 250
5 952 934
5 246 008
4 627 750
5 227 989
5 676 961
6 134 773
5 956 249
3 166 817
3 276 335
3 887 703
3 402 476
3 560 567
3 876 477
3 752 806
3 537 436
3 812 852
3 592 709
4 114 147
3 811 029
422 337
897 412
1 067 662
2 288 330
2 627 339
2 496 716
3 390 425
3 812 054
2 455 749
2 268 530
1 531 029
1 050 042
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2 104 881
1 878 640
1 979 745
1 921 989
2 060 917
1 995 458
1 987 539
1 729 629
2 492 369
2 525 452
3 260 485
3 103 113
140 124
220 625
212 802
235 608
199 826
193 142
224 144
143 911
157 505
141 117
159 710
231 829
768 764
786 693
773 568
707 311
939 736
832 035
862 307
805 095
956 894
797 848
971 151
938 261
927 124
1 008 596
916 766
897 071
1 073 233
891 429
1 207 803
1 315 689
1 089 585
1 086 091
1 141 222
1 303 351
166 115
136 443
176 704
180 641
243 379
240 236
242 246
223 570
178 162
162 590
193 170
200 753
1 131 025
1 256 270
1 423 546
1 424 919
1 547 855
1 422 668
1 598 226
1 452 195
1 644 425
1 576 731
1 815 027
1 787 581
5 763 540
6 013 706
6 907 229
6 506 480
6 818 294
6 428 631
6 684 163
6 014 935
7 018 472
6 596 873
7 698 943
7 234 534
4 865 628
5 907 037
6 279 518
6 039 481
6 559 885
6 543 639
7 173 372
5 583 951
7 407 260
6 655 568
7 919 216
7 473 425
3 605 211
3 775 288
4 215 312
3 816 406
4 058 592
4 376 605
4 867 269
4 228 295
4 892 702
4 244 712
5 295 656
4 778 629
868 509
1 021 561
872 316
710 338
734 776
616 690
402 334
349 874
555 954
241 185
297 432
108 298
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
77
Aylık İstatistikler, 2009-2013
Monthly Statistics, 2009-2013
1. 20 Standart uluslararas ticaret snflamasna göre aylk ihracat, 2009 - 2013
Monthly exports by standard international trade classification, 2009 - 2013
[SITC, Rev.3]
Canl
hayvanlar
ve gda
İçki ve
maddeleri
tütün
Ay
Food and Beverages
Months live animals and tobacco
2009
752 414
119 477
01
667 565
70 695
02
667 617
49 482
03
697 849
64 573
04
628 601
46 906
05
640 896
52 247
06
683
949
51 742
07
648 863
98 193
08
750 945
139 435
09
1 012 347
77 560
10
931 059
82 009
11
1
043
849
81 073
12
2010
779 661
103 957
01
781 555
57 443
02
862 322
53 403
03
854 270
54 685
04
798 115
54 251
05
735 408
52 507
06
744
292
63 557
07
708 979
134 373
08
892 053
107 954
09
1 115 354
73 575
10
1 005 167
58 817
11
1
221
452
83 531
12
2011
01
972 158
79 765
02
952 147
67 367
03
987 112
88 936
04
901 804
67 371
05
891 064
57 659
06
886 182
62 762
07
909 221
81 828
08
889 843
111 978
09
1 027 400
74 408
10
1 300 113
71 873
11
1 248 736
57 790
12
1 319 830
79 073
2012
01
1 002 726
104 941
02
992 644
115 676
03
1 076 675
106 712
04
946 974
110 755
05
978 002
97 790
06
975 775
109 970
07
910 595
67 573
08
855 142
72 925
09
1 120 497
72 728
10
1 184 662
71 515
11
1 374 465
84 279
12
1 267 482
82 719
2013
01
1 187 330
79 039
02
1 057 754
123 983
03
1 093 695
117 690
04
1 067 858
130 934
05
1 129 179
109 252
06
1 051 719
101 807
07
1 027 483
115 871
08
880 964
73 233
09
1 234 114
77 903
10
1 266 602
70 652
11
1 609 890
78 887
12
1 505 483
112 198
78
Akaryakt
hariç,
yenilmeyen
hammadde
Crude
materials,
inedible,
except fuels
(000 $)
Başlca
Madeni
Başka yerde
snflara
yaktlar,
Hayvansal, belirtilmeayrlarak
yağlar vb.
Makina
yen kimya
bitkisel sv
işlenmiş
ilgili
sanayi
mallar ve ulaştrma
maddeler ve kat yağlar;
araçlar
ürünleri Manufactured
mumlar
Mineral
Machinery
goods
Chemicals
fuels,
Animal and
and
classified
lubricants and vegetable oils, and related
transport
chiefly by
products,
related
fats and
equipment
material
n.e.s.
materials
waxes
Çeşitli
mamul
eşya
Miscellaneous
manufactured
articles
Başka yerde
snflandrlmamş eşya
ve mamüller
Commodities
and
transactions
not classified
elsewhere in
the SITC
147 604
125 307
155 249
170 917
173 197
207 569
251 226
230 567
265 900
233 437
244 685
351 269
179 503
173 129
162 437
219 667
233 764
386 974
460 608
502 721
387 388
450 996
350 383
413 607
58 286
57 834
46 402
42 508
34 517
28 866
26 874
26 010
26 661
26 503
23 414
29 245
309 260
338 212
367 897
415 357
434 830
449 789
520 957
468 875
456 408
528 299
477 587
525 486
2 079 956
2 174 756
2 302 951
2 298 823
2 152 698
2 387 830
2 589 921
2 289 384
2 326 698
2 946 427
2 525 622
2 524 824
1 823 105
1 909 778
2 186 026
2 143 067
2 177 050
2 578 467
2 773 057
2 038 911
2 624 142
3 007 352
2 566 497
2 961 528
1 439 768
1 268 480
1 290 963
1 351 406
1 339 811
1 466 115
1 644 762
1 483 513
1 354 498
1 727 157
1 597 807
1 616 467
975 120
1 649 359
926 460
157 529
125 034
130 938
52 637
52 873
148 633
85 690
103 947
507 244
239 584
295 713
293 204
362 581
336 158
325 659
343 549
321 853
302 899
358 532
303 837
386 697
298 277
223 950
377 138
329 499
319 101
477 757
369 852
421 904
259 544
367 033
474 054
551 323
29 209
26 522
25 379
20 641
23 405
18 390
26 219
42 607
28 779
30 830
24 612
49 325
424 599
472 887
568 713
563 040
549 078
564 909
600 672
580 448
570 090
623 167
595 418
692 778
2 111 296
2 256 961
2 864 762
2 790 767
2 748 470
2 858 695
2 818 284
2 620 042
2 656 358
3 296 357
2 711 894
3 447 569
2 236 914
2 504 270
2 872 945
2 664 536
2 634 650
2 695 785
2 724 574
2 072 333
2 555 687
3 095 790
2 480 978
3 272 765
1 449 375
1 471 595
1 670 489
1 645 502
1 474 592
1 571 364
1 847 488
1 597 290
1 518 227
1 897 922
1 644 071
1 975 150
155 875
172 342
298 133
110 487
862 138
242 433
26 195
23 624
17 640
105 025
83 521
141 962
344 404
316 454
368 951
364 522
345 631
369 608
372 290
377 291
357 734
379 671
380 275
381 497
534 937
397 662
515 199
651 630
546 075
555 954
543 112
674 938
520 302
569 528
488 631
540 941
44 049
47 478
69 333
62 401
94 602
97 891
73 653
78 541
70 725
64 759
63 369
94 733
544 671
578 509
663 723
743 456
689 537
700 272
703 965
729 740
665 141
703 688
621 448
703 062
2 797 116
3 097 620
3 551 138
3 733 164
3 462 762
3 422 377
3 475 772
3 371 314
3 327 611
3 485 663
3 095 986
3 507 212
2 520 879
2 769 391
3 439 460
3 357 001
2 996 840
3 185 799
3 433 992
2 859 608
3 004 063
3 268 907
3 011 916
3 593 713
1 673 670
1 721 775
1 934 039
1 894 609
1 699 012
2 002 953
2 162 429
2 076 931
1 602 388
1 966 198
1 733 196
1 996 705
39 437
110 723
193 194
97 313
160 183
66 156
103 741
74 943
100 856
96 819
377 177
260 720
320 455
316 750
366 439
341 697
365 267
412 649
370 932
351 820
370 342
362 609
476 509
436 681
621 255
664 242
730 833
639 455
555 127
559 199
505 771
678 571
695 725
842 657
676 469
538 488
78 898
90 900
84 206
90 715
96 695
88 182
87 279
93 726
82 905
86 943
101 691
78 402
582 950
623 975
777 978
724 881
789 180
741 496
760 470
733 250
802 277
773 415
829 408
774 210
2 919 313
3 450 126
3 693 306
3 359 455
3 634 740
3 581 580
3 296 423
3 372 935
3 434 540
3 468 944
3 674 659
3 376 207
2 770 812
3 122 768
3 598 826
3 231 944
3 187 947
3 265 992
2 892 274
2 576 777
2 898 693
3 150 023
3 403 869
3 331 762
1 717 383
1 861 124
2 176 023
1 903 993
1 973 703
2 124 910
2 069 325
1 970 276
2 113 888
1 992 827
2 282 280
2 131 913
229 455
509 796
597 576
1 280 359
1 453 080
1 371 446
1 870 034
2 125 972
1 361 057
1 257 175
849 422
587 612
433 885
443 451
427 225
392 927
515 373
437 892
446 086
411 087
473 747
400 060
479 600
455 486
523 165
567 383
506 288
497 993
589 585
469 394
623 620
670 884
535 204
545 121
562 511
633 198
93 715
76 834
97 547
100 308
133 529
126 582
125 269
114 128
88 280
81 457
95 525
97 194
638 346
706 623
786 217
791 783
847 876
749 230
826 771
739 320
814 443
790 791
896 904
867 260
3 253 040
3 386 874
3 815 796
3 615 496
3 735 682
3 388 378
3 457 549
3 059 671
3 475 565
3 309 508
3 803 193
3 509 788
2 748 044
3 321 270
3 467 158
3 356 301
3 589 586
3 443 852
3 711 361
2 842 495
3 666 507
3 339 316
3 911 886
3 624 386
2 034 875
2 125 767
2 328 717
2 120 408
2 223 872
2 304 880
2 517 203
2 151 269
2 420 400
2 129 576
2 616 238
2 316 997
490 084
575 751
481 726
394 193
403 275
326 241
208 309
175 251
274 209
120 623
146 593
52 867
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Transport Systems, 1999-2013
Taşıma Sistemleri, 1999-2013
1.21 İhracat içinde taşma sistemlerinin oran, 1999 - 2013
Rate of transport systems in exports, 1999 - 2013
A. Miktar - Quantity
B. Değer - Value
Taşma sistemi - Transport system
Yllar
Years
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Deniz yolu
Kara yolu
Hava yolu
Sea
A
Road
A
Air
A
84,1
84,4
83,6
82,7
80,5
77,5
73,7
76,1
75,5
75,6
71,6
73,9
73,6
75,7
74,2
B
45,3
47,1
49,5
47,2
49,2
49,5
48,2
49,9
48,6
50,3
46,2
50,7
54,5
51,1
54,6
15,2
14,8
15,3
16,2
18,2
20,8
24,4
21,5
21,0
20,8
25,2
24,3
24,2
22,5
24,2
B
46,3
43,3
42,0
45,5
43,0
42,9
43,0
41,1
41,5
38,6
41,5
40,3
37,3
33,1
35,4
(1) Demiryolu, posta, boru hatt ile yaplan taşmalar ve elektrik enerjisi,
kendinden hareketli vastalar.
Diğer (1)
B
0,2
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
0,3
0,2
1,7
1,7
1,9
0,7
1,0
1,0
1,0
8,2
8,4
7,2
6,5
6,8
6,2
5,4
5,7
6,5
7,9
9,6
6,7
6,4
14,3
8,5
Other (1)
A
0,5
0,6
0,8
0,9
1,1
1,4
1,6
2,2
1,9
1,9
1,4
1,0
1,2
0,8
0,5
B
0,3
1,2
1,3
0,8
1,0
1,4
3,4
3,3
3,4
3,2
2,8
2,2
1,8
1,5
1,5
(1) Electrical energy, moving vehicles by itself and transportation by railway, post, pipeline.
1.22 Taşma sistemlerine göre ihracat içinde Türk ve yabanc araçlarn taşma oran, 1999 - 2013
Rate of Turkish and foreign carriers in exports by transport systems, 1999 - 2013
Yllar
Years
Toplam
Total
Türk
Yabanc
Turkish
Foreign
Deniz yolu
Sea
Türk
Yabanc
Turkish
Foreign
Kara yolu
Road
Türk
Turkish
Yabanc
Foreign
Hava yolu
Air
Türk
Yabanc
Turkish
Foreign
Miktar - Quantity
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
40,6
49,0
39,6
36,5
44,1
41,1
40,6
33,6
33,9
33,1
35,7
37,2
37,0
35,7
37,6
59,4
51,0
60,4
63,5
55,9
58,9
59,4
66,4
66,1
66,9
64,3
62,8
63,0
64,3
62,4
30,3
40,8
30,4
26,6
33,6
28,1
25,7
19,9
19,8
18,6
18,5
20,7
20,3
20,4
21,2
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
62,9
67,1
53,7
48,3
55,2
49,7
50,0
48,8
44,3
49,4
53,6
52,7
52,7
54,2
54,2
37,1
32,9
46,3
51,7
44,8
50,3
50,0
51,2
55,7
50,6
46,4
47,3
47,3
45,8
45,8
26,9
41,3
30,6
22,2
33,1
22,8
22,8
19,3
20,1
17,7
20,5
28,0
31,6
32,0
33,2
69,7
59,2
69,6
73,4
66,4
71,9
74,3
80,1
80,2
81,4
81,5
79,3
79,7
79,6
78,8
97,0
95,6
89,4
81,6
89,8
88,3
89,3
88,7
86,8
89,2
87,1
88,1
88,3
87,7
88,4
3,0
4,4
10,6
13,9
10,2
11,7
10,7
11,3
13,2
10,8
12,9
11,9
11,7
12,3
11,6
70,0
72,8
56,3
54,7
72,0
49,8
49,6
58,7
73,9
62,6
86,4
18,5
8,8
20,4
22,8
30,0
27,2
43,7
45,3
28,0
50,2
50,4
41,3
26,1
37,4
13,6
81,5
91,2
79,6
77,2
96,4
93,3
78,0
74,4
81,6
79,3
79,9
81,3
81,0
83,0
80,8
82,3
81,9
81,6
81,1
3,6
6,7
22,0
25,6
18,4
20,7
20,1
18,7
19,0
17,0
19,2
17,7
18,1
18,4
18,9
72,5
76,6
71,5
53,0
74,5
61,1
60,3
62,9
51,1
48,9
58,9
73,5
60,0
70,0
77,3
27,5
23,4
28,5
47,0
25,5
38,9
39,7
37,1
48,9
51,1
41,1
26,5
40,0
30,0
22,7
Değer - Value
73,1
58,7
69,4
77,8
66,9
77,2
77,2
80,7
79,9
82,3
79,5
72,0
68,4
68,0
66,8
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
79
Taşıma Sistemleri, 1999-2013
Transport Systems, 1999-2013
1.23 İthalat içinde taşma sistemlerinin oran, 1999 - 2013
Rate of transport systems in imports, 1999 - 2013
A. Miktar - Quantity
B. Değer - Value
Taşma sistemi - Transport system
Deniz yolu
Kara yolu
Hava yolu
Sea
Road
Air
Yllar
Years
A
B
A
B
A
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
90,9
90,7
90,4
89,3
91,1
92,3
92,5
93,4
92,7
93,2
93,6
92,7
93,1
93,4
93,4
47,2
50,6
48,7
55,0
57,3
50,7
48,4
49,0
51,0
52,4
52,5
53,2
55,4
54,5
55,6
5,9
5,9
6,5
6,6
6,7
5,0
4,9
4,8
5,1
4,6
4,5
5,0
4,4
3,9
4,0
39,0
33,6
32,6
27,6
25,7
24,6
24,5
23,4
22,7
20,4
23,8
22,9
18,5
16,7
15,9
(1) Demiryolu, posta, boru hatt ile yaplan taşmalar ve elektrik enerjisi,
kendinden hareketli vastalar.
B
0,1
0,1
0,0
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
10,8
10,8
12,6
12,3
12,2
12,6
11,2
9,8
9,9
8,4
8,2
8,2
8,9
10,1
13,0
Diğer (1)
Other (1)
A
3,1
3,3
3,0
3,9
2,1
2,6
2,4
1,8
2,0
2,1
1,9
2,2
2,5
2,6
2,5
B
3,0
5,0
6,0
5,1
4,8
12,1
15,9
17,8
16,4
18,8
15,5
15,8
17,2
18,7
15,5
(1) Electrical energy, moving vehicles by itself and transportation by railway, post, pipeline.
1.24 Taşma sistemlerine göre ithalat içinde Türk ve yabanc araçlarn taşma oran, 1999 - 2013
Rate of Turkish and foreign carriers in imports by transport systems, 1999 - 2013
Yllar
Years
Toplam
Total
Türk
Yabanc
Turkish
Foreign
Deniz yolu
Sea
Türk
Yabanc
Turkish
Foreign
Kara yolu
Road
Türk
Turkish
Yabanc
Foreign
Hava yolu
Air
Türk
Yabanc
Turkish
Foreign
Miktar - Quantity
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
45,2
45,3
39,0
40,2
33,6
28,9
27,9
27,9
24,1
22,8
22,7
27,8
24,1
20,8
54,8
54,7
61,0
59,8
66,4
71,1
72,1
72,1
75,9
77,2
77,3
72,2
75,9
79,2
42,1
42,8
35,8
35,2
30,2
26,3
25,1
25,2
21,3
19,9
20,0
24,6
21,1
17,7
57,9
57,2
64,2
64,8
69,7
73,7
74,9
74,8
78,7
80,1
80,0
75,4
78,9
82,3
91,6
83,1
82,3
75,8
64,5
76,1
79,4
80,2
72,9
81,6
78,2
72,1
67,1
67,3
8,4
16,9
17,7
24,2
35,5
23,9
20,6
19,8
27,1
18,4
21,8
27,9
32,9
32,7
71,1
59,9
55,6
32,0
64,1
63,3
60,0
65,7
42,3
58,3
57,8
60,8
65,4
69,3
28,9
40,1
44,4
68,0
35,9
36,7
40,0
34,3
57,7
41,7
42,2
39,2
34,6
30,7
18,6
81,4
15,2
84,8
65,0
35,0
71,0
29,0
91,6
82,6
82,2
80,0
80,2
81,1
83,3
85,0
83,6
84,2
81,6
77,8
72,9
74,6
73,4
8,4
17,4
17,8
20,0
19,8
18,9
16,7
15,0
16,4
15,8
18,4
22,2
27,1
25,4
26,6
62,8
62,8
57,1
56,9
48,7
52,9
53,9
64,7
75,2
72,0
64,9
61,0
58,2
58,2
47,5
37,2
37,2
42,9
43,1
51,3
47,1
46,1
35,3
24,8
28,0
35,1
39,0
41,8
41,8
52,5
Değer - Value
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
80
62,8
58,2
55,2
57,1
54,4
52,7
51,2
51,7
50,4
47,2
47,7
49,6
47,5
46,9
44,0
37,2
41,8
44,8
42,9
45,6
47,3
48,8
48,3
49,6
52,8
52,3
50,4
52,5
53,1
56,0
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
39,0
40,9
36,5
42,2
41,0
42,2
37,8
37,4
34,7
31,9
31,3
30,5
30,4
29,2
30,2
61,0
59,1
63,5
57,8
59,0
57,8
62,2
62,6
65,3
68,1
68,7
69,5
69,6
70,8
69,8
Annual Indices
Yıllık Endeksler
2. 1 Uluslararas standart ticaret snflamasna göre yllk dş ticaret birim değer ve miktar endeksleri, 2010-2013
Annual unit value and quantity indices by standart international trade classification, 2010 - 2013
(2010=100) (SITC , Rev.3)
İthalat - Imports
Gda, içecek
ve tütün
Food,
Genel
beverages
General and tobacco
Yllar - Years
Ham
maddeler
yakt hariç
Crude
materials
except fuels
İhracat - Exports
İmalat (gda,
içecek ve
tütün hariç)
Manufactured
goods except
food,
Yaktlar beverages and
Fuels
tobacco
SITC'de
başka bir yerde
snflandrlmayan
mallar
Commodities not
classified elsewhere
in SITC
Gda, içecek
ve tütün
Food,
Genel
beverages
General and tobacco
Ham
maddeler
yakt hariç
Crude
materials
except fuels
İmalat (gda,
SITC'de
içecek ve
başka bir yerde
tütün hariç)
Manufactured snflandrlmayan
mallar
goods except
Commodities not
food,
Yaktlar beverages and classified elsewhere
in SITC
Fuels
tobacco
Birim değer endeksi - Unit value indices
(Türk Liras cinsinden - Based on Turkish Liras)
2010
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2011
128,1
126,5
142,2
144,7
121,1
137,3
124,9
123,9
126,1
149,7
123,4
148,3
2012
133,8
128,4
137,3
161,7
124,7
145,9
129,4
128,7
126,4
166,9
126,8
171,7
2013
140,0
141,0
135,7
161,6
134,8
137,4
137,9
138,7
135,7
168,5
136,6
160,2
100,0
(ABD Dolar cinsinden - Based on US Dollars)
2010
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2011
115,0
113,5
127,6
129,9
108,7
123,2
111,6
110,8
112,8
133,8
110,3
132,6
2012
111,8
107,2
114,6
135,0
104,1
121,8
108,1
107,5
105,6
139,4
106,0
143,5
2013
110,6
111,4
107,3
127,7
106,5
108,6
108,7
109,3
106,9
132,8
107,6
126,3
100,0
Miktar endeksi - Quantity indices
2010
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2011
112,9
132,3
103,6
108,2
113,0
189,1
106,2
104,5
109,8
109,3
107,3
56,8
2012
114,1
131,4
109,1
115,6
109,9
238,5
123,9
112,5
124,8
123,7
115,4
420,0
2013
122,6
135,6
105,9
113,7
117,9
493,5
122,6
122,8
144,9
113,1
121,4
129,0
2. 2 Uluslararas standart ticaret snflamasna göre üç aylk dş ticaret birim değer endeksleri, 2010 - 2013
Quarterly unit value indices by standart international trade classification, 2010 - 2013
(2010=100)
(ABD Dolar cinsinden - Based on US Dollars )
(SITC , Rev.3)
İthalat- Imports
Gda, içecek
ve tütün
Food,
Genel
beverages
General and tobacco
Yllar - Years
2010
2011
2012
2013
Ham
maddeler
yakt hariç
Crude
materials
except fuels
İhracat-Exports
İmalat (gda,
içecek ve
tütün hariç)
Manufactured
goods except
food,
Yaktlar beverages and
tobacco
Fuels
SITC'de
başka bir yerde
snflandrlmayan
mallar
Commodities not
classified elsewhere
in SITC
Gda, içecek
ve tütün
Food,
Genel
beverages
General and tobacco
Ham
maddeler
yakt hariç
Crude
materials
except fuels
İmalat (gda,
SITC'de
içecek ve
başka bir yerde
tütün hariç)
Manufactured snflandrlmayan
mallar
goods except
Commodities not
food,
Yaktlar beverages and classified elsewhere
in SITC
tobacco
Fuels
I
98,0
97,3
89,4
96,6
99,8
90,2
99,4
100,7
94,3
98,3
99,9
87,6
II
98,8
95,8
102,5
98,8
98,3
97,0
97,9
96,1
98,2
99,1
97,8
100,8
III
98,3
98,6
99,2
97,5
98,4
101,9
98,8
98,8
100,4
97,4
98,7
103,1
IV
104,9
108,3
108,9
107,1
103,5
111,0
103,9
104,4
107,1
105,2
103,5
108,6
I
110,9
113,1
123,3
118,7
107,2
106,9
109,6
110,3
111,6
122,5
108,7
118,3
II
116,9
118,2
129,2
130,5
111,6
110,4
114,5
111,0
119,6
141,1
113,3
124,3
III
117,0
111,3
131,3
133,3
109,6
133,8
113,0
110,6
113,7
139,5
111,7
135,2
IV
114,5
107,9
124,4
135,9
106,6
122,4
109,0
110,5
105,3
133,5
107,1
143,1
I
112,6
104,2
119,1
138,1
104,2
117,4
109,1
110,7
104,3
145,7
106,7
145,2
II
112,6
104,4
120,2
135,8
104,5
124,9
107,6
108,7
106,1
138,8
105,1
141,0
III
110,0
107,1
111,6
132,2
102,5
123,2
107,7
106,5
106,6
139,2
105,4
141,9
IV
112,0
114,5
107,4
134,8
105,3
113,6
108,9
106,0
105,5
134,7
107,2
149,9
I
112,5
116,0
109,0
133,6
106,2
121,8
110,3
110,0
107,6
139,1
108,7
139,4
II
109,7
113,9
109,4
124,7
105,3
113,3
108,3
109,2
107,6
129,0
107,5
124,7
III
108,3
109,8
109,2
107,8
104,3
106,0
126,3
126,9
104,4
98,1
107,6
108,3
107,0
133,0
107,0
113,8
106,4
98,7
107,6
110,1
106,8
130,7
107,2
102,4
IV
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
81
Üç Aylık Endeksler
Quarterly Indices
2. 3 Uluslararas standart ticaret snflamasna göre üç aylk dş ticaret birim değer endeksleri, 2010 - 2013
Quarterly unit value indices by standart international trade classification, 2010 - 2013
(2010=100)
(Türk Liras cinsinden - Based on Turkish Liras)
(SITC , Rev.3)
İthalat- Imports
Gda, içecek
ve tütün
Food,
Genel
beverages
General and tobacco
Yllar - Years
Ham
maddeler
yakt hariç
Crude
materials
except fuels
İhracat-Exports
İmalat (gda,
içecek ve
tütün hariç)
Manufactured
goods except
food,
Yaktlar beverages and
tobacco
Fuels
SITC'de
başka bir yerde
snflandrlmayan
mallar
Commodities not
classified elsewhere
in SITC
Gda, içecek
ve tütün
Food,
Genel
beverages
General and tobacco
Ham
maddeler
yakt hariç
Crude
materials
except fuels
İmalat (gda,
SITC'de
içecek ve
başka bir yerde
tütün hariç)
Manufactured snflandrlmayan
mallar
goods except
Commodities not
food,
Yaktlar beverages and classified elsewhere
in SITC
tobacco
Fuels
2010
I
II
III
IV
98,4
100,9
98,8
101,9
97,7
97,9
99,2
105,2
89,7
104,7
99,8
105,8
96,9
101,0
98,1
104,0
100,2
100,4
98,9
100,5
90,6
99,1
102,5
107,8
99,7
100,0
99,2
101,0
101,1
98,2
99,2
101,5
94,6
100,4
100,8
104,2
98,6
101,3
97,7
102,3
100,2
100,0
99,1
100,7
87,9
103,0
103,5
105,6
2011
I
II
III
IV
116,2
121,5
134,6
139,6
118,6
122,8
128,1
131,6
129,2
134,3
151,0
151,7
124,4
135,6
153,3
165,6
112,3
115,9
126,1
130,0
112,1
114,8
154,0
149,3
115,0
119,1
130,1
133,1
115,7
115,4
127,4
134,9
117,1
124,4
131,0
128,6
128,5
146,8
160,7
163,0
114,0
117,9
128,6
130,8
124,1
129,3
155,8
174,8
2012
I
II
III
IV
134,6
135,0
131,8
133,7
124,6
125,2
128,5
136,7
142,5
144,2
133,8
128,2
165,2
162,8
158,5
160,9
124,6
125,2
122,9
125,8
140,5
149,9
147,8
135,7
130,1
129,0
129,1
130,0
132,1
130,4
127,7
126,6
124,5
127,3
127,8
126,0
173,7
166,5
166,9
160,9
127,2
126,1
126,3
128,0
173,2
169,2
170,1
179,1
2013
I
II
III
IV
133,5
133,7
141,5
147,6
137,8
138,8
142,8
145,0
129,4
133,3
136,3
142,6
158,6
152,0
165,1
170,6
126,0
128,3
136,4
143,1
144,6
138,1
128,3
132,8
130,9
132,4
141,1
145,0
130,5
133,5
141,9
148,3
127,8
131,6
140,3
143,9
165,2
157,8
174,4
176,0
129,0
131,4
140,3
144,4
165,6
152,5
149,2
138,0
2. 4 Uluslararas standart ticaret snflamasna göre üç aylk dş ticaret miktar endeksleri, 2010 - 2013
Quarterly quantity indices by standart international trade classification, 2010 - 2013
(2010=100) (SITC , Rev.3)
İthalat - Imports
Gda, içecek
ve tütün
Food,
Genel
beverages
General and tobacco
Yllar - Years
82
Ham
maddeler
yakt hariç
Crude
materials
except fuels
İhracat - Exports
İmalat (gda,
içecek ve
tütün hariç)
Manufactured
goods except
food,
Yaktlar beverages and
tobacco
Fuels
SITC'de
başka bir yerde
snflandrlmayan
mallar
Commodities not
classified elsewhere
in SITC
Gda, içecek
ve tütün
Food,
Genel
beverages
General and tobacco
Ham
maddeler
yakt hariç
Crude
materials
except fuels
İmalat (gda,
SITC'de
içecek ve
başka bir yerde
tütün hariç)
Manufactured snflandrlmayan
mallar
goods except
Commodities not
food,
Yaktlar beverages and classified elsewhere
in SITC
tobacco
Fuels
2010
I
II
III
IV
84,9
98,2
103,7
113,2
93,5
88,1
88,8
129,6
89,2
110,1
102,3
98,4
88,8
98,8
101,3
111,1
83,8
98,2
102,8
115,2
38,0
38,5
204,0
119,5
91,9
103,2
96,0
108,9
92,2
93,4
94,4
120,0
91,7
105,1
100,8
102,4
82,2
102,0
96,9
118,9
91,5
101,7
98,1
108,7
124,9
210,6
11,4
53,2
2011
I
II
III
IV
109,0
117,4
114,1
111,4
138,2
147,5
110,7
136,0
103,1
110,6
101,2
101,0
102,7
105,0
111,9
113,5
109,2
121,3
110,6
110,7
166,4
113,6
353,4
126,9
100,7
104,8
105,3
114,5
100,1
90,7
98,2
129,7
101,2
106,0
111,0
123,1
105,8
111,2
111,5
107,2
101,6
107,5
107,3
113,1
51,9
46,5
36,9
92,3
2012
I
II
III
IV
107,1
117,7
116,8
114,7
124,1
140,6
130,1
129,3
106,2
116,3
106,3
107,7
111,9
112,5
118,7
119,0
104,5
112,7
109,6
112,8
99,2
341,1
382,6
130,7
113,7
127,3
126,0
127,8
107,7
104,0
102,1
134,8
114,4
124,8
120,8
138,9
123,9
113,1
120,9
136,7
111,8
118,5
111,7
119,2
164,4
520,0
674,3
321,0
2013
I
II
III
IV
112,6
131,8
123,0
125,8
136,9
132,1
129,6
142,5
99,9
112,2
105,7
106,0
104,4
114,2
117,7
118,6
110,4
122,8
120,3
122,2
329,6
826,7
377,4
440,6
117,8
123,7
121,5
128,7
116,7
115,4
110,5
148,1
138,7
149,8
146,9
142,5
102,7
107,9
122,7
119,1
115,0
122,6
121,2
126,9
198,3
161,0
103,3
55,8
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Quarterly Indices
Üç Aylık Endeksler
2. 5 Uluslararas standart ticaret snflamasna göre üç aylk dş ticaret hadleri, 2010 - 2013
Terms of trade by quarterly standart international trade classification, 2010 - 2013
(2010=100)
(SITC , Rev.3)
ABD Dolar cinsinden - Based on US Dollars
Türk Liras cinsinden - Based on Turkish Liras
İmalat
SITC'de
(gda,
başka
içecek
bir
ve
yerde
tütün
hariç) snflandrlmayan
Manufactured
mallar
goods
except Commodities
food,
not
beverages
classified
and
elsewhere
tobacco
in SITC
Genel
General
Gda,
içecek
ve
tütün
Food,
beverages
and
tobacco
Ham
maddeler
(yakt
hariç)
Crude
materials
except
fuels
Yaktlar
Fuels
2010
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2011
97,1
97,6
88,4
103,1
101,5
107,7
97,5
2012
96,8
100,3
92,1
103,2
101,7
117,7
2013
98,3
98,1
99,7
104,0
101,1
Dönem
Quarters
2010
2011
2012
2013
Gda,
içecek
ve
tütün
Food,
beverages
Genel
and
General
tobacco
İmalat
(gda,
SITC'de
içecek
başka bir
ve
yerde
tütün
snflanhariç)
drlmayan
Manufactured
mallar
goods
except Commodities
food,
not
beverages
classified
and
elsewhere
tobacco
in SITC
Ham
maddeler
(yakt
hariç)
Crude
materials
except
fuels
Yaktlar
Fuels
100,0
100,0
100,0
100,0
98,0
88,7
103,4
101,9
108,1
96,7
100,3
92,1
103,2
101,7
117,7
116,4
98,5
98,3
99,9
104,2
101,3
116,6
100,0
I
101,4
103,4
105,3
101,7
100,1
97,1
101,4
103,4
105,3
101,7
100,1
97,1
II
99,1
100,2
95,6
100,3
99,5
103,9
99,2
100,2
95,7
100,4
99,6
104,0
III
100,5
100,2
101,0
99,8
100,4
101,2
100,3
99,9
100,8
99,6
100,2
101,0
IV
99,0
96,3
98,1
98,2
100,0
97,8
99,1
96,4
98,2
98,3
100,2
98,0
I
98,8
97,5
90,5
103,2
101,5
110,6
98,9
97,6
90,6
103,3
101,6
110,7
II
98,0
93,9
92,5
108,1
101,6
112,5
98,1
94,0
92,6
108,2
101,7
112,6
III
96,5
99,3
86,6
104,7
101,9
101,1
96,7
99,4
86,8
104,8
102,0
101,2
IV
95,1
102,4
84,6
98,2
100,4
116,9
95,3
102,5
84,8
98,4
100,6
117,1
I
96,9
106,3
87,6
105,5
102,4
123,7
96,6
106,0
87,3
105,2
102,1
123,3
II
95,6
104,1
88,3
102,2
100,6
112,9
95,6
104,1
88,3
102,2
100,7
112,9
III
97,9
99,4
95,5
105,3
102,8
115,2
97,9
99,4
95,5
105,3
102,7
115,1
IV
97,2
92,6
98,2
100,0
101,7
131,9
97,3
92,6
98,3
100,0
101,8
131,9
114,5
I
98,0
94,7
98,7
104,2
102,4
114,5
98,0
94,8
98,8
104,2
102,4
II
98,7
95,9
98,4
103,5
102,0
110,1
99,0
96,2
98,7
103,8
102,4
110,4
III
99,4
99,1
102,6
105,3
102,5
116,0
99,7
99,4
102,9
105,6
102,9
116,3
IV
98,1
102,2
100,8
103,0
100,8
103,8
98,2
102,3
100,9
103,1
101,0
103,9
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
83
Aylık Endeksler
Monthly Indices
2. 6 Uluslararas standart ticaret snflamasna göre aylk dş ticaret birim değer endeksleri, 2010 - 2013
Monthly unit value indices by standart international trade classification, 2010 - 2013
(2010=100) (SITC, Rev.3)
İthalat - Imports
SITC'de
başka
bir
yerde
snflandrlmayan
mallar
Commodities
not
classified
elsewhere
in
SITC
Genel
General
Gda,
içecek
ve
tütün
Food,
beverages
and
tobacco
Ham
maddeler
(yakt
hariç)
Crude
materials
except
fuels
Yaktlar
Fuels
İmalat
(gda,
içecek
ve
tütün
hariç)
Manufactured
goods
except
food,
beverages
and
tobacco
85,7
90,8
91,6
96,0
96,8
99,0
101,5
100,7
106,6
112,3
111,1
107,8
100,9
98,6
98,7
99,7
97,9
96,1
98,8
98,2
99,4
103,7
104,1
103,9
102,4
99,8
100,4
100,9
94,9
92,5
98,5
99,1
99,1
104,2
104,2
103,9
93,4
93,2
96,1
99,2
97,3
98,1
97,4
100,8
103,8
103,2
105,7
111,8
96,8
97,4
100,1
103,7
97,8
96,9
96,6
97,2
99,1
101,5
104,4
108,5
102,0
99,2
98,7
99,3
97,9
96,2
98,9
97,9
99,3
103,7
103,8
103,1
84,4
84,3
92,3
97,0
101,5
102,1
104,3
103,7
102,5
102,6
113,4
111,8
104,2
107,3
109,0
112,4
111,3
111,5
110,2
112,0
108,0
108,7
106,5
105,3
109,3
105,3
102,2
108,1
104,4
114,9
120,2
137,0
138,9
125,4
118,9
116,2
107,0
109,5
111,7
114,6
114,0
114,7
114,7
113,5
110,7
109,3
109,5
108,3
107,4
111,4
111,9
111,6
110,7
110,5
112,8
109,4
109,9
111,0
110,5
109,7
107,6
110,6
117,0
116,7
122,0
119,9
117,4
111,4
113,2
108,5
106,1
102,5
113,8
120,9
132,8
143,4
139,7
139,1
141,6
139,2
137,6
135,9
133,9
130,9
106,5
108,6
110,4
113,3
112,6
113,9
113,5
112,6
109,1
107,6
107,4
106,5
114,4
118,0
119,0
123,9
128,6
113,5
126,3
137,5
145,7
130,9
147,0
142,4
135,0
137,9
141,3
142,9
138,5
127,3
127,1
132,3
136,7
135,4
135,0
133,9
103,3
104,4
105,8
106,2
103,9
103,4
101,8
102,4
104,3
104,9
105,2
106,5
112,0
118,1
121,8
125,7
123,7
125,5
125,4
121,1
116,3
114,6
110,5
115,9
108,2
109,7
109,3
109,2
107,6
106,5
106,9
107,7
108,8
108,9
108,2
109,8
110,0
112,0
110,6
109,9
110,3
108,4
108,7
106,9
104,9
105,6
105,3
107,3
103,4
101,2
107,2
106,4
108,1
104,8
105,4
107,5
107,5
106,0
105,6
105,6
138,5
145,4
152,8
150,1
137,9
128,3
133,8
140,7
141,5
138,4
132,8
132,1
106,3
107,5
106,6
106,3
105,0
104,4
104,7
105,2
106,5
106,6
106,6
108,6
141,1
148,9
143,8
144,2
139,8
139,4
137,4
141,1
150,1
151,6
149,4
147,0
133,5
135,1
132,2
127,1
123,7
123,4
124,1
126,9
128,0
125,9
125,4
129,0
105,4
107,9
105,8
106,3
104,9
104,9
104,2
105,1
104,3
107,6
105,3
106,3
121,0
124,6
119,8
116,6
114,6
108,2
98,1
99,1
96,3
99,7
98,4
98,3
110,8
111,0
109,3
108,4
108,1
108,6
107,5
108,2
107,4
107,5
107,5
108,2
107,3
111,3
110,5
110,5
108,7
108,3
107,2
107,8
109,4
111,3
109,6
110,1
109,0
105,1
110,1
109,6
106,9
107,4
107,8
105,7
107,5
105,6
106,3
108,5
137,6
143,4
136,1
129,3
128,7
130,1
132,3
135,2
131,5
131,9
130,4
130,3
109,8
109,2
107,6
107,1
107,5
108,0
107,2
107,8
106,5
107,0
107,0
108,2
141,6
141,9
134,7
128,5
122,8
122,7
111,9
115,1
114,4
99,7
104,2
93,5
Genel
General
Gda,
içecek
ve
tütün
Food,
beverages
and
tobacco
Ham
maddeler
(yakt
hariç)
Crude
materials
except
fuels
Yaktlar
Fuels
İmalat
(gda,
içecek
ve
tütün
hariç)
Manufactured
goods
except
food,
beverages
and
tobacco
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
97,8
97,8
98,5
100,7
99,0
96,7
97,0
98,4
99,5
104,4
105,2
104,9
98,0
96,5
97,7
96,4
95,4
95,9
96,1
97,6
102,3
106,0
108,3
109,8
85,4
90,1
92,7
98,4
104,9
103,9
98,5
97,6
101,7
107,0
108,9
111,0
96,2
95,8
97,6
102,0
99,3
95,2
96,0
98,6
98,1
105,3
107,3
108,7
100,3
99,7
99,9
100,8
98,1
96,2
97,1
98,5
99,4
103,6
103,8
102,8
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
107,7
110,7
113,5
117,5
116,8
116,7
116,9
118,7
116,3
116,3
114,7
112,9
109,6
108,2
118,4
118,5
120,5
113,1
113,4
111,0
111,3
107,3
109,7
106,7
116,6
123,3
127,4
129,1
129,1
129,1
131,1
132,7
130,1
128,8
125,2
119,6
114,9
117,8
123,6
130,7
130,8
130,4
132,8
132,6
134,2
135,6
136,8
135,3
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
111,0
112,7
114,6
115,2
112,6
110,3
108,8
109,7
111,9
111,9
111,7
112,7
101,7
105,0
106,7
104,1
104,1
105,5
105,0
106,5
110,7
113,0
113,8
117,0
118,0
119,4
119,8
120,7
120,0
120,1
113,6
109,8
110,9
108,3
106,6
107,0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
111,9
114,0
112,0
111,1
109,3
108,8
107,5
108,9
108,8
110,4
108,8
110,2
115,1
116,7
116,5
115,3
113,1
112,7
110,3
109,6
108,1
107,7
106,0
109,9
108,6
108,6
110,0
109,6
109,8
108,3
104,6
103,9
104,2
105,7
105,6
106,7
Ay
Months
SITC'de
başka
bir
yerde
snflandrlmayan
mallar
Commodities
not
classified
elsewhere
in
SITC
(ABD Dolar cinsinden - Based on US Dollars)
İhracat - Exports
2010
2011
2012
2013
84
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Monthly Indices
Aylık Endeksler
2. 7 Uluslararas standart ticaret snflamasna göre aylk dş ticaret birim değer endeksleri, 2010 - 2013
Monthly unit value indices by standart international trade classification, 2010 -2013
(2010=100) (SITC, Rev.3)
İthalat - Imports
SITC'de
başka
bir
yerde
snflandrlmayan
mallar
Commodities
not
classified
elsewhere
in
SITC
Genel
General
Gda,
içecek
ve
tütün
Food,
beverages
and
tobacco
Ham
maddeler
(yakt
hariç)
Crude
materials
except
fuels
Yaktlar
Fuels
İmalat
(gda,
içecek
ve
tütün
hariç)
Manufactured
goods
except
food,
beverages
and
tobacco
84,0
91,5
93,7
95,6
99,1
103,9
103,3
101,2
106,4
106,5
106,2
108,6
99,0
99,3
100,8
99,1
100,5
100,8
100,1
98,6
99,0
98,3
99,5
105,0
100,4
100,6
102,6
100,3
97,4
97,1
99,8
99,5
98,6
98,9
99,7
105,1
91,6
93,8
98,2
98,6
99,8
102,9
98,7
101,3
103,3
97,9
101,0
113,0
94,9
98,1
102,2
103,1
100,4
101,6
97,9
97,6
98,5
96,3
99,7
109,7
100,0
99,9
100,8
98,7
100,5
100,9
100,2
98,4
98,8
98,3
99,2
104,2
82,8
84,9
94,2
96,4
104,1
107,1
105,6
104,2
102,0
97,3
108,4
113,1
108,0
113,4
114,8
114,0
116,1
118,4
121,5
130,3
128,4
132,8
127,4
130,5
113,3
111,3
107,6
109,7
108,9
122,1
132,5
159,5
165,3
153,4
142,4
144,2
111,2
115,8
117,5
116,1
119,3
122,2
126,2
132,5
132,5
133,3
131,9
134,4
111,7
117,8
117,8
113,1
115,8
117,8
124,1
127,8
131,5
135,4
133,2
136,2
111,8
117,0
123,0
118,2
127,7
127,7
129,2
130,0
135,5
132,2
127,8
127,2
118,3
127,8
139,7
145,3
146,1
148,2
155,8
162,5
164,6
165,7
161,3
162,5
110,7
114,9
116,1
114,8
117,9
121,3
124,9
131,4
130,5
131,2
129,3
132,2
118,9
124,8
125,1
125,5
134,5
120,9
139,0
160,4
174,3
159,6
177,0
176,7
166,2
161,8
168,1
170,1
165,8
154,5
153,3
158,0
163,9
162,3
161,8
159,1
127,1
122,5
125,8
126,4
124,4
125,5
122,9
122,2
125,1
125,8
126,0
126,5
137,9
138,6
144,9
149,6
148,1
152,4
151,4
144,6
139,5
137,5
132,5
137,7
132,8
128,5
130,0
129,8
129,2
129,1
128,9
128,6
130,5
130,6
129,7
130,6
135,0
131,2
131,4
130,6
132,4
131,5
131,1
127,6
125,9
126,6
126,2
127,5
126,8
118,4
127,4
126,4
129,8
127,1
127,1
128,3
128,9
127,1
126,6
125,6
169,9
170,3
181,6
178,4
165,5
155,6
161,4
168,0
169,7
165,9
159,2
157,0
130,4
125,8
126,7
126,3
126,1
126,6
126,2
125,6
127,7
127,8
127,8
129,1
173,0
174,3
170,9
171,3
167,8
169,0
165,7
168,4
180,1
181,7
179,0
174,8
157,4
159,5
159,0
152,1
149,7
155,0
159,8
164,6
171,8
166,9
168,8
176,0
124,3
127,3
127,3
127,2
127,0
131,8
134,1
136,4
140,0
142,6
141,8
145,1
142,7
147,1
144,1
139,6
138,7
136,0
126,3
128,6
129,2
132,2
132,5
134,1
130,5
131,2
131,6
129,7
131,2
137,1
138,3
141,3
144,4
142,5
144,7
148,3
126,5
131,5
133,1
132,3
132,0
136,8
137,9
140,9
147,0
147,6
147,6
151,0
128,4
124,2
132,5
131,1
129,8
135,6
138,6
138,0
144,4
139,9
143,1
148,8
162,0
169,4
163,9
154,7
156,1
164,2
170,1
176,7
176,7
174,8
175,5
178,6
129,4
129,0
129,6
128,2
130,5
136,4
137,8
140,9
143,2
141,9
144,1
148,4
166,8
167,6
162,1
153,7
149,0
154,8
143,8
150,3
153,7
132,1
140,3
128,1
Genel
General
Gda,
içecek
ve
tütün
Food,
beverages
and
tobacco
Ham
maddeler
(yakt
hariç)
Crude
materials
except
fuels
Yaktlar
Fuels
İmalat
(gda,
içecek
ve
tütün
hariç)
Manufactured
goods
except
food,
beverages
and
tobacco
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
95,9
98,5
100,7
100,2
101,2
101,4
98,7
98,8
99,3
99,1
100,5
105,7
96,1
97,1
99,8
96,0
97,6
100,7
97,8
98,0
102,1
100,6
103,5
110,6
83,7
90,6
94,7
97,9
107,3
109,0
100,2
97,9
101,5
101,5
104,0
111,7
94,3
96,5
99,7
101,5
101,6
99,9
97,7
99,0
97,9
99,9
102,5
109,5
98,3
100,3
102,0
100,3
100,4
100,9
98,8
98,9
99,2
98,3
99,2
103,5
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
111,6
116,9
119,5
119,2
121,8
123,9
128,8
138,1
138,3
142,1
137,3
139,9
113,6
114,3
124,7
120,2
125,7
120,2
125,0
129,2
132,4
131,2
131,3
132,3
120,8
130,2
134,1
130,9
134,6
137,0
144,5
154,3
154,7
157,4
149,8
148,2
119,1
124,4
130,1
132,6
136,5
138,5
146,3
154,3
159,6
165,7
163,7
167,8
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
136,6
132,2
136,3
137,1
134,7
133,9
131,3
131,0
134,1
134,1
133,9
133,9
125,3
123,2
126,9
123,9
124,7
128,1
126,8
127,2
132,8
135,6
136,4
139,1
145,3
140,1
142,4
143,6
143,6
145,7
137,0
131,1
133,0
129,8
127,7
127,1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
132,0
134,6
134,7
132,9
132,3
136,6
138,4
141,2
146,0
146,3
146,5
150,3
135,8
137,8
140,2
138,0
137,0
141,6
142,1
142,2
145,1
142,8
142,8
149,9
128,0
128,1
132,3
131,2
132,8
136,0
134,6
134,8
139,8
140,1
142,1
145,5
Ay
Months
SITC'de
başka
bir
yerde
snflandrlmayan
mallar
Commodities
not
classified
elsewhere
in
SITC
(Türk Liras cinsinden - Based on Turkish Liras )
İhracat - Exports
2010
2011
2012
2013
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
85
Aylık Endeksler
Monthly Indices
2. 8 Uluslararas standart ticaret snflamasna göre aylk dş ticaret miktar endeksleri, 2010 - 2013
Monthly quantity indices by standart international trade classification, 2010 - 2013
(2010=100) (SITC, Rev.3)
İthalat - Imports
SITC'de
başka
bir
yerde
snflandrlmayan
mallar
Commodities
not
classified
elsewhere
in
SITC
Genel
General
Gda,
içecek
ve
tütün
Food,
beverages
and
tobacco
Ham
maddeler
(yakt
hariç)
Crude
materials
except
fuels
Yaktlar
Fuels
İmalat
(gda,
içecek
ve
tütün
hariç)
Manufactured
goods
except
food,
beverages
and
tobacco
21,3
44,2
48,9
48,2
26,1
41,0
354,9
150,0
106,4
182,0
107,8
69,1
81,8
88,3
105,6
99,4
105,5
104,7
102,1
91,6
94,5
111,5
95,0
120,0
91,1
88,8
96,3
95,2
94,8
89,9
86,6
89,9
106,6
120,5
107,8
132,6
82,0
98,6
94,4
110,1
105,4
99,9
108,2
103,0
91,1
107,5
88,6
111,2
83,0
61,9
101,5
85,6
87,9
132,8
103,1
116,9
70,6
97,4
122,4
136,9
80,0
88,6
106,0
101,2
99,1
104,8
105,9
92,0
96,4
112,7
93,9
119,4
97,1
107,5
170,0
59,9
446,9
124,9
13,2
12,0
9,1
53,9
38,7
66,8
96,6
101,2
130,0
118,0
120,2
125,2
114,8
102,7
113,0
107,5
104,7
119,4
260,1
153,4
86,0
113,8
77,0
150,5
255,8
366,5
438,1
235,0
53,4
92,8
94,1
96,8
111,4
109,2
101,1
104,3
109,0
104,4
102,3
114,9
106,7
121,7
103,1
96,4
101,2
91,4
90,3
90,5
92,5
96,4
105,6
130,2
124,5
134,5
102,8
93,6
106,6
104,2
102,7
111,0
108,2
116,5
107,7
116,7
119,1
132,3
126,2
88,3
104,1
122,0
105,0
107,3
103,0
130,2
101,5
112,5
97,9
110,9
92,7
98,6
113,8
112,5
103,0
107,2
113,0
105,3
103,4
114,9
103,4
120,9
18,5
50,3
87,0
42,1
66,8
31,2
44,0
29,2
37,1
41,5
137,5
98,1
110,5
105,7
119,5
107,9
107,9
121,6
110,8
126,9
118,5
114,3
123,1
119,7
96,0
99,0
117,3
104,5
123,8
109,5
115,4
102,7
109,8
106,1
120,7
111,1
114,3
83,0
101,1
194,5
372,5
456,3
647,9
244,8
262,3
102,2
160,8
130,0
100,7
112,8
127,3
121,8
128,6
131,0
126,6
125,5
125,6
127,7
134,1
121,2
106,0
104,2
112,7
101,4
102,7
105,4
94,8
91,4
119,8
125,4
146,2
132,8
110,0
114,8
119,7
115,8
121,6
136,1
123,8
118,0
120,1
120,8
155,9
139,0
120,4
122,6
128,4
114,3
108,1
117,0
101,5
129,5
132,0
163,4
136,7
109,4
98,5
110,5
126,0
113,7
119,6
122,0
113,0
107,8
113,9
115,5
125,4
116,3
87,1
183,5
222,7
475,9
557,0
527,1
729,2
807,7
485,8
444,3
304,7
214,1
107,5
104,1
101,7
112,1
125,0
105,5
120,2
113,6
119,2
111,1
118,8
126,1
105,2
107,1
118,4
122,0
127,9
118,4
133,7
103,0
123,7
110,5
126,3
129,7
259,5
357,8
371,7
894,1
790,0
795,9
695,5
286,8
149,9
339,7
389,8
592,3
109,2
117,5
126,5
121,2
129,4
120,2
128,0
108,3
128,0
118,2
139,2
128,5
124,1
111,7
115,3
114,2
119,8
112,1
112,2
93,1
126,3
126,4
162,2
154,8
137,8
140,9
135,8
128,2
172,5
147,7
150,8
141,0
148,5
129,8
152,4
145,1
102,1
106,2
99,9
103,4
123,0
96,5
126,4
132,9
108,5
111,0
115,4
130,5
103,5
114,5
126,6
121,0
126,8
120,0
128,6
106,9
127,7
117,2
137,6
125,1
185,5
217,5
191,7
164,4
176,0
142,5
99,8
81,6
128,5
64,8
75,4
30,3
Genel
General
Gda,
içecek
ve
tütün
Food,
beverages
and
tobacco
Ham
maddeler
(yakt
hariç)
Crude
materials
except
fuels
Yaktlar
Fuels
İmalat
(gda,
içecek
ve
tütün
hariç)
Manufactured
goods
except
food,
beverages
and
tobacco
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
77,5
78,1
98,8
96,2
96,4
102,1
107,4
101,7
101,9
107,4
105,6
127,0
91,7
77,3
111,2
98,6
81,8
83,9
84,5
90,3
91,7
118,5
103,4
167,3
88,6
74,3
104,6
102,6
125,8
101,9
98,0
105,6
103,6
89,6
91,8
113,7
92,6
78,2
95,8
102,4
91,9
102,3
103,1
98,7
101,9
105,7
110,5
116,9
72,2
79,3
99,5
94,5
96,0
104,3
105,0
101,4
102,0
108,0
106,0
131,8
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
101,5
102,3
123,3
115,3
116,8
119,7
116,5
107,2
117,9
110,8
105,1
118,0
125,0
122,8
168,1
177,3
158,1
108,1
106,6
115,0
108,8
135,9
116,0
156,9
100,1
102,2
108,8
100,3
112,2
119,6
109,7
89,3
104,7
96,8
98,4
107,9
102,0
99,2
106,4
106,2
106,1
102,6
115,2
107,0
113,8
113,7
111,2
115,7
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
101,8
102,1
116,7
108,2
125,0
119,8
123,9
111,0
115,2
108,6
121,3
113,8
135,4
113,0
123,4
123,2
149,8
147,7
142,9
114,3
132,0
122,9
136,4
128,1
102,8
110,8
105,2
111,7
124,1
113,0
110,9
97,6
110,5
106,6
107,3
109,3
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
108,7
110,0
118,7
132,9
137,5
124,9
138,1
108,1
122,5
114,2
127,2
135,8
120,8
127,8
161,6
141,9
155,0
99,5
136,1
115,0
137,5
117,1
150,0
159,8
102,3
92,5
104,8
120,0
110,0
106,8
117,2
90,9
109,1
103,0
99,6
115,3
Ay
Months
SITC'de
başka
bir
yerde
snflandrlmayan
mallar
Commodities
not
classified
elsewhere
in
SITC
İhracat - Exports
2010
2011
2012
2013
86
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Monthly Indices
Aylık Endeksler
2.9 Uluslararas standart ticaret snflamasna göre aylk dş ticaret hadleri, 2010 - 2013
Monthly terms of trade by standart international trade classification, 2010 - 2013
(2010=100) (SITC, Rev.3)
ABD Dolar cinsinden - Based on US Dollars
Ay
Months
Ham
maddeler
Gda, içecek
ve tütün (yakt hariç)
Crude
Food,
Genel
materials
beverages
General and tobacco except fuels
Türk Liras cinsinden - Based on Turkish Liras
İmalat (gda,
SITC'de
içecek ve
başka bir yerde
tütün hariç)
snflandrlmayan
Manufactured
mallar
goods except
Commodities not
food,
Yaktlar beverages and classified elsewhere in
SITC
tobacco
Fuels
Ham
maddeler
Gda, içecek
ve tütün (yakt hariç)
Crude
Food,
Genel
materials
beverages
General and tobacco except fuels
İmalat (gda,
SITC'de
içecek ve
başka bir yerde
tütün hariç)
snflandrlmayan
Manufactured
mallar
goods except
food,
Commodities not
Yaktlar beverages and classified elsewhere in
tobacco
SITC
Fuels
2010
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
103,1
100,8
100,1
99,0
98,9
99,4
101,8
99,7
99,9
99,2
99,0
99,0
104,3
103,3
102,7
104,5
99,4
96,4
102,4
101,4
96,8
98,2
96,1
94,5
109,1
103,2
103,5
100,6
92,5
94,2
98,7
103,1
101,7
96,2
96,8
100,5
100,6
101,6
102,5
101,7
98,5
101,7
100,6
98,6
100,9
96,4
97,2
99,7
101,7
99,6
98,8
98,6
99,8
100,0
101,9
99,4
99,8
100,1
100,0
100,3
98,5
92,8
100,7
101,0
104,8
103,1
102,7
103,0
96,2
91,4
102,1
103,7
103,2
100,9
100,1
98,9
99,2
99,4
101,3
99,8
99,6
99,3
99,0
99,4
104,3
103,4
102,7
104,3
99,8
96,3
101,9
101,4
96,5
98,2
96,2
94,9
109,1
103,3
103,4
100,5
92,8
94,1
98,2
103,1
101,5
96,2
96,9
100,9
100,6
101,7
102,5
101,5
98,8
101,7
100,1
98,6
100,6
96,4
97,3
100,1
101,8
99,7
98,7
98,4
100,2
100,0
101,4
99,5
99,6
100,1
100,0
100,7
98,6
92,9
100,6
100,8
105,1
103,1
102,3
103,0
95,9
91,4
102,1
104,1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
99,4
98,9
98,4
97,5
97,6
98,3
98,1
95,6
95,2
94,0
95,4
95,9
98,0
102,9
94,6
94,2
91,9
97,6
99,4
98,6
98,7
103,4
100,8
102,9
92,3
89,7
91,8
90,4
94,5
92,9
89,5
83,9
87,0
84,2
84,7
85,7
99,0
102,6
107,5
109,8
106,8
106,7
106,7
105,0
102,6
100,3
97,9
96,8
102,2
101,2
101,3
100,8
101,2
102,2
102,9
100,5
101,0
99,0
100,8
101,2
104,7
112,1
116,5
114,6
123,2
98,8
105,1
100,3
104,9
104,4
123,6
122,5
99,7
99,0
98,3
97,4
97,9
98,6
98,0
96,0
95,8
93,8
96,1
96,0
98,3
103,0
94,5
94,1
92,2
98,0
99,3
98,9
99,3
103,2
101,4
103,0
92,6
89,8
91,8
90,3
94,8
93,2
89,4
84,2
87,6
84,0
85,3
85,8
99,3
102,7
107,3
109,6
107,1
107,0
106,5
105,3
103,2
100,0
98,5
96,8
102,5
101,3
101,2
100,7
101,5
102,5
102,8
100,8
101,6
98,8
101,5
101,3
105,0
112,1
116,3
114,4
123,5
99,0
104,9
100,6
105,4
104,1
124,3
122,6
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
97,5
97,4
95,4
94,8
95,6
96,5
98,2
98,2
97,2
97,4
96,9
97,5
108,2
106,7
103,6
105,5
105,9
102,8
103,5
100,4
94,8
93,4
92,5
91,7
87,6
84,7
89,5
88,1
90,2
87,3
92,8
97,9
96,9
97,9
99,1
98,7
102,6
105,5
108,1
105,0
99,6
100,8
105,3
106,3
103,5
102,3
98,4
98,7
102,9
103,0
100,7
100,1
101,1
101,0
102,8
102,8
102,1
101,6
101,4
102,0
126,0
126,1
118,0
114,7
113,0
111,1
109,6
116,5
129,1
132,2
135,2
126,9
97,2
97,2
95,4
94,7
95,8
96,4
98,2
98,2
97,3
97,4
96,9
97,5
107,8
106,5
103,6
105,4
106,2
102,7
103,4
100,4
94,8
93,4
92,5
91,7
87,3
84,6
89,5
88,1
90,4
87,2
92,8
97,9
97,0
97,9
99,1
98,8
102,2
105,2
108,0
104,9
99,8
100,7
105,2
106,3
103,5
102,2
98,4
98,7
102,6
102,7
100,7
99,9
101,3
100,9
102,7
102,8
102,1
101,6
101,4
102,1
125,4
125,7
117,9
114,5
113,2
110,9
109,5
116,4
129,1
132,1
135,1
126,9
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
99,0
97,4
97,6
97,5
98,9
99,8
100,0
99,3
98,7
97,4
98,8
98,2
93,2
95,3
94,9
95,9
96,1
96,1
97,2
98,4
101,1
103,4
103,4
100,2
100,4
96,8
100,0
99,9
97,4
99,1
103,1
101,6
103,1
99,8
100,7
101,7
103,1
106,1
103,0
101,7
104,0
105,4
106,6
106,6
102,7
104,7
104,0
101,0
104,1
101,2
101,7
100,7
102,4
103,0
102,9
102,6
102,1
99,5
101,6
101,8
117,1
113,9
112,4
110,2
107,2
113,3
114,1
116,1
118,8
100,0
105,9
95,1
98,9
97,5
97,7
97,6
99,2
100,3
99,9
100,1
98,9
97,4
98,8
98,7
93,1
95,4
94,9
95,9
96,4
96,6
97,1
99,1
101,3
103,4
103,4
100,7
100,3
97,0
100,1
100,0
97,7
99,6
103,0
102,4
103,3
99,9
100,7
102,2
102,9
106,2
103,0
101,7
104,3
105,9
106,4
107,3
102,9
104,7
104,0
101,5
104,0
101,3
101,8
100,8
102,7
103,5
102,8
103,3
102,3
99,5
101,6
102,3
116,9
113,9
112,5
110,2
107,4
113,9
113,9
116,9
119,0
99,9
105,9
95,5
2011
2012
2013
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
87
Dış Ticarette Yoğunlaşma Oranları, 2013
88
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
The Proportion of Concentration in Foreign Trade, 2013
The Proportion of Concentration in Foreign Trade, 2013
Dış Ticarette Yoğunlaşma Oranları, 2013
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
89
Dış Ticarette Yoğunlaşma Oranları, 2013
90
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
The Proportion of Concentration in Foreign Trade, 2013
Dış Ticarette Yoğunlaşma Ölçütleri, 1993-2013
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
91
92
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Concentration Measures in Foreign Trade, 1993-2013
Dış Ticarette Yoğunlaşma Ölçütleri, 1993-2013
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
93
94
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Concentration Measures in Foreign Trade, 1993-2013
External Trade Statistics by Enterprise Characteristics, 2011-2013
Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri, 2011-2013
4.1 Girişimin ana faaliyetine ve çalşan saysna göre ihracat, 2011-2013
Exports by economic sector and employment size class, 2011-2013
[NACE Rev.2]
Yl
Year
2011
2012
2013
Çalşan Says
Number of employees
B-E
Sanayi
Industry
Değer/Value
(000 $)
Faaliyet Türü(1) / Activity (1)
(%)
G
Ticaret
Trade
Değer/Value
Diğer
Others
Değer/Value
(%)
(%)
Toplam
Total
Değer/Value
(%)
1-9
10-49
50-249
250+
Bilinmeyen / Unknown
Toplam / Total
3 728 843
9 420 248
15 931 083
50 899 297
51 710
80 031 182
4,7
11,8
19,9
63,6
0,1
100,0
15 040 659
23 011 698
8 443 864
2 567 385
131 359
49 194 964
30,6
46,8
17,2
5,2
0,3
100,0
1 665 795
2 230 586
789 145
728 337
42 460
5 456 323
30,5
40,9
14,5
13,3
0,8
100,0
20 435 296
34 662 533
25 164 092
54 195 019
225 529
134 682 469
15,2
25,7
18,7
40,2
0,2
100,0
1-9
10-49
50-249
250+
Bilinmeyen / Unknown
Toplam / Total
4 499 892
12 021 941
16 782 104
53 130 022
62 934
86 496 893
5,2
13,9
19,4
61,4
0,1
100,0
24 729 068
23 027 973
9 474 366
2 076 931
158 377
59 466 716
41,6
38,7
15,9
3,5
0,3
100,0
2 146 983
1 891 830
703 619
1 489 302
59 428
6 291 162
34,1
30,1
11,2
23,7
0,9
100,0
31 375 943
36 941 743
26 960 089
56 696 256
280 739
152 254 771
20,6
24,3
17,7
37,2
0,2
100,0
1-9
10-49
50-249
250+
Bilinmeyen / Unknown
Toplam / Total
3 806 144
9 648 510
17 927 673
54 905 553
41 838
86 329 717
4,4
11,2
20,8
63,6
0,0
100,0
21 801 300
25 110 590
7 349 898
5 103 601
30 225
59 395 614
36,7
42,3
12,4
8,6
0,1
100,0
1 442 307
1 699 128
965 194
1 721 595
16 892
5 845 116
24,7
29,1
16,5
29,5
0,3
100,0
27 049 751
36 458 228
26 242 766
61 730 748
88 954
151 570 447
17,8
24,1
17,3
40,7
0,1
100,0
(1) Snflama için açklamaya baknz.
(1) Look at explanation for classification.
4.2 Girişimin ana faaliyetine ve çalşan saysna göre ithalat, 2011-2013
Imports by economic sector and employment size class, 2011-2013
[NACE Rev.2]
(000 $)
Faaliyet Türü(1) / Activity (1)
Yl
Year
2011
2012
2013
Çalşan Says
Number of employees
B-E
Sanayi
Industry
Değer/Value
(%)
G
Ticaret
Trade
Değer/Value
(%)
Diğer
Others
Değer/Value
(%)
Toplam
Total
Değer/Value
(%)
1-9
10-49
50-249
250+
Bilinmeyen / Unknown
Toplam / Total
3 139 350
8 939 601
20 517 760
94 381 139
25 247
127 003 098
2,5
7,0
16,2
74,3
0,0
100,0
10 179 831
23 871 893
20 318 281
23 664 880
65 540
78 100 426
13,0
30,6
26,0
30,3
0,1
100,0
2 240 702
4 008 092
2 779 773
26 150 091
23 661
35 202 319
6,4
11,4
7,9
74,3
0,1
100,0
15 559 884
36 819 586
43 615 814
144 196 110
114 449
240 305 843
6,5
15,3
18,2
60,0
0,0
100,0
1-9
10-49
50-249
250+
Bilinmeyen / Unknown
Toplam / Total
3 299 660
8 534 598
18 345 358
96 245 256
35 023
126 459 895
2,6
6,7
14,5
76,1
0,0
100,0
9 509 689
20 287 046
20 916 419
21 463 150
90 369
72 266 674
13,2
28,1
28,9
29,7
0,1
100,0
1 929 488
5 028 742
3 149 072
27 308 071
155 451
37 570 825
5,1
13,4
8,4
72,7
0,4
100,0
14 738 838
33 850 387
42 410 849
145 016 477
280 843
236 297 393
6,2
14,3
17,9
61,4
0,1
100,0
1-9
10-49
50-249
250+
Bilinmeyen / Unknown
Toplam / Total
2 139 487
12 774 930
20 004 714
94 740 289
74 990
129 734 410
1,6
9,8
15,4
73,0
0,1
100,0
10 742 930
23 765 750
21 414 112
27 800 483
10 260
83 733 536
12,8
28,4
25,6
33,2
0,0
100,0
1 409 843
4 308 210
3 615 782
28 460 104
95 989
37 889 929
3,7
11,4
9,5
75,1
0,3
100,0
14 292 261
40 848 889
45 034 609
151 000 876
181 239
251 357 874
5,7
16,3
17,9
60,1
0,1
100,0
Not. Tablo sadece iş kaytlar sisteminde yer alp dş ticaret yapan
girişimlere ait verileri kapsamaktadr.
(1) Snflama için açklamaya baknz.
Note. The table contains external trade enterprises which take place in
business registers.
(1) Look at explanation for classification.
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
95
Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri, 2011-2013
External Trade Statistics by Enterprise Characteristics, 2011-2013
4.3 Ana faaliyet türlerine ve çalşan saysna göre ihracat yapan girişim says, 2011-2013
Number of enterprises by economic sector and employment size class, 2011-2013
[NACE Rev.2]
Yl
Year
Çalşan Says
Number of employees
B-E
Sanayi
Industry
Değer/Value
Faaliyet Türü(1) / Activity (1)
G
Ticaret
Diğer
Trade
Others
Değer/Value
Değer/Value
Toplam
Total
Değer/Value
2011
1-9
6 785
14 633
3 628
25 046
10-49
10 292
6 718
2 157
19 167
50-249
4 234
947
549
5 730
250+
1 103
173
248
1 524
122
22 536
688
23 159
218
6 800
1 028
52 495
Bilinmeyen / Unknown
Toplam / Total
2012
1-9
7 188
16 051
3 968
27 207
10-49
11 165
6 895
2 135
20 195
50-249
4 741
1 019
537
6 297
250+
1 253
178
274
1 705
87
24 434
366
24 509
100
7 014
553
55 957
Bilinmeyen / Unknown
Toplam / Total
2013
1-9
7 859
17 235
3 692
28 786
10-49
11 879
7 736
2 256
21 871
50-249
5 181
1 125
744
7 050
250+
1 339
195
300
1 834
13
26 271
16
26 307
23
7 015
52
59 593
Bilinmeyen / Unknown
Toplam / Total
(1) Snflama için açklamaya baknz.
(1) Look at explanation for classification.
4.4 Ana faaliyet türlerine ve çalşan saysna göre ithalat yapan girişim says, 2011-2013
Number of enterprises by economic sector and employment size class, 2011-2013
[NACE Rev.2]
Faaliyet Türü(1) / Activity (1)
G
B-E
Yl
Year
Çalşan Says
Number of employees
Sanayi
Ticaret
Diğer
Toplam
Industry
Değer/Value
Trade
Değer/Value
Others
Değer/Value
Total
Değer/Value
2011
1-9
6 359
20 632
6 434
33 425
10-49
50-249
250+
Bilinmeyen / Unknown
Toplam / Total
9 358
4 662
1 272
7 480
1 134
230
3 048
1 126
612
19 886
6 922
2 114
110
21 761
678
30 154
216
11 436
1 004
63 351
1-9
6 442
20 990
5 967
33 399
10-49
50-249
250+
Bilinmeyen / Unknown
Toplam / Total
9 583
5 132
1 436
7 336
1 199
224
2 904
1 095
659
19 823
7 426
2 319
82
22 675
386
30 135
283
10 908
751
63 718
1-9
6 698
21 576
5 609
33 883
10-49
50-249
250+
Bilinmeyen / Unknown
Toplam / Total
9 789
5 465
1 528
8 107
1 308
252
3 001
1 268
691
20 897
8 041
2 471
34
23 514
67
31 310
198
10 767
299
65 591
2012
2013
Not. Tablo sadece iş kaytlar sisteminde yer alp dş ticaret yapan
girişimlere ait verileri kapsamaktadr.
(1) Snflama için açklamaya baknz.
96
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Note. The table contains external trade enterprises which take place
business registers.
(1) Look at explanation for classification.
External Trade Statistics by Enterprise Characteristics, 2011-2013
Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri, 2011-2013
4.5 Girişimin ana faaliyet türüne göre ihracatta yoğunlaşma, 2011-2013
Concentration of exports by economic activity, 2011-2013
[NACE Rev.2]
(000 $)
B-E
Sanayi
Industry
Değer/Value
Yl
Year
Faaliyet Türü(1) / Activity (1)
G
Ticaret
Diğer
Trade
Others
Değer/Value
Değer/Value
Toplam
Total
Değer/Value
2011
İlk 5 Girişim / Top 5 enterprises
İlk 10 Girişim / Top 10 enterprises
İlk 20 Girişim / Top 20 enterprises
İlk 50 Girişim / Top 50 enterprises
İlk 100 Girişim / Top 100 enterprises
İlk 500 Girişim / Top 500 enterprises
İlk 1 000 Girişim / Top 1 000 enterprises
14 929 471
20 418 238
25 492 860
32 212 879
37 854 009
54 667 815
62 576 832
6 774 363
9 960 954
13 268 455
18 007 113
21 771 502
31 988 682
36 738 495
872 516
1 229 356
1 624 975
2 273 951
2 869 719
4 318 146
4 850 435
22 576 350
31 608 548
40 386 290
52 493 943
62 495 229
90 974 643
104 165 762
İlk 5 Girişim / Top 5 enterprises
İlk 10 Girişim / Top 10 enterprises
İlk 20 Girişim / Top 20 enterprises
İlk 50 Girişim / Top 50 enterprises
İlk 100 Girişim / Top 100 enterprises
İlk 500 Girişim / Top 500 enterprises
İlk 1 000 Girişim / Top 1 000 enterprises
15 909 368
22 593 289
28 393 385
35 044 594
41 150 732
58 839 705
67 124 307
11 863 285
15 840 366
20 207 416
25 553 303
29 863 873
40 697 537
45 733 552
1 164 902
1 772 967
2 253 670
2 938 314
3 530 956
5 031 686
5 604 567
28 937 555
40 206 622
50 854 471
63 536 211
74 545 561
104 568 928
118 462 426
İlk 5 Girişim / Top 5 enterprises
İlk 10 Girişim / Top 10 enterprises
İlk 20 Girişim / Top 20 enterprises
İlk 50 Girişim / Top 50 enterprises
İlk 100 Girişim / Top 100 enterprises
İlk 500 Girişim / Top 500 enterprises
İlk 1 000 Girişim / Top 1 000 enterprises
15 421 564
20 800 629
25 759 271
32 043 844
38 081 992
56 786 401
65 482 304
7 798 492
11 310 751
14 904 036
19 974 617
24 425 786
36 868 436
42 705 772
863 969
1 262 521
1 770 207
2 528 635
3 125 355
4 603 242
5 168 055
24 084 024
33 373 902
42 433 514
54 547 096
65 633 133
98 258 080
113 356 132
2012
2013
(1) Snflama için açklamaya baknz.
(1) Look at explanation for classification.
4.6 Girişimin ana faaliyet türüne göre ithalatta yoğunlaşma, 2011-2013
Concentration of imports by economic activity, 2011-2013
[NACE Rev.2]
(000 $)
B-E
Sanayi
Industry
Değer/Value
Yl
Year
2011
2012
2013
Faaliyet Türü(1) / Activity (1)
G
Ticaret
Diğer
Trade
Others
Değer/Value
Değer/Value
Toplam
Total
Değer/Value
İlk 5 Girişim / Top 5 enterprises
İlk 10 Girişim / Top 10 enterprises
İlk 20 Girişim / Top 20 enterprises
İlk 50 Girişim / Top 50 enterprises
İlk 100 Girişim / Top 100 enterprises
İlk 500 Girişim / Top 500 enterprises
İlk 1 000 Girişim / Top 1 000 enterprises
28 428 415
36 571 051
47 012 423
62 030 040
73 343 162
98 519 901
108 313 231
9 243 855
13 778 240
19 344 851
28 595 436
36 028 313
52 944 606
59 955 335
21 295 183
23 990 614
26 672 838
29 416 761
30 958 431
33 394 557
34 149 533
58 967 453
74 339 905
93 030 112
120 042 237
140 329 907
184 859 065
202 418 100
İlk 5 Girişim / Top 5 enterprises
İlk 10 Girişim / Top 10 enterprises
İlk 20 Girişim / Top 20 enterprises
İlk 50 Girişim / Top 50 enterprises
İlk 100 Girişim / Top 100 enterprises
İlk 500 Girişim / Top 500 enterprises
İlk 1 000 Girişim / Top 1 000 enterprises
28 856 336
36 953 057
48 044 806
62 620 472
74 170 509
98 233 454
107 910 066
9 856 923
14 216 312
18 676 292
26 411 113
33 450 715
49 268 480
55 674 362
24 980 561
27 466 231
30 071 912
32 457 046
33 905 135
36 108 555
36 739 297
63 693 819
78 635 600
96 793 009
121 488 631
141 526 358
183 610 489
200 323 725
İlk 5 Girişim / Top 5 enterprises
İlk 10 Girişim / Top 10 enterprises
İlk 20 Girişim / Top 20 enterprises
İlk 50 Girişim / Top 50 enterprises
İlk 100 Girişim / Top 100 enterprises
İlk 500 Girişim / Top 500 enterprises
İlk 1 000 Girişim / Top 1 000 enterprises
29 019 962
36 967 236
48 370 947
62 689 962
74 223 512
99 893 855
110 241 787
11 802 005
16 871 734
22 782 590
31 612 536
39 417 241
57 568 033
64 840 200
23 658 690
27 299 471
30 005 988
32 612 833
34 052 960
36 329 034
37 015 282
64 480 657
81 138 441
101 159 526
126 915 331
147 693 713
193 790 922
212 097 268
Not. Tablo sadece iş kaytlar sisteminde yer alp dş ticaret yapan
girişimlere ait verileri kapsamaktadr.
(1) Snflama için açklamaya baknz.
Note. The table contains external trade enterprises which take place in
business registers.
(1) Look at explanation for classification.
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
97
Ek
Appendix
İlgili bilgilere ulaşmak için …
To reach the related information …
Nitelikleri - Properties
Yok
Ürün Tanm/ Ortam
İçerik
Biçim
Var
Not
Format
Available available Content
√
Metin
Kağt
Haber Bülteni: Konu ile ilgili güncel
Paper
Tablo
bilgilere TÜİK web sayfasnda "Haber
MS-Excel
Grafik
Bültenleri" başlğndan ulaşabilirsiniz.
MS-Word
Harita
Haber bültenleri, "Ulusal Veri Yaymlama
PDF
Text
Takvimi"nde
belirtilen
açklanma
HTML
Table
periyodunda yaymlanmaktadr.
Graphic
Map
98
Product description/Media
Press Releases: The latest press
releases including the most recent data
and previous press releases can be
reached from the heading of "Press
Releases".
Press Releases are published by the
period of the announcement in the
"National Data Release Calendar".
Yayn: İlgili e-yaynlar TÜİK web
sayfasnda
"Yaynlar"
bölümünden
indirebilir ya da basl yaynlar bilgi satş
bölümünden talep edebilirsiniz.
Yayn içeriklerine ait özet bilgiye web
sayfasnda yer alan "Yaynlar" bölümü ile
"TÜİK
Veriye
Erişim
ve
Yayn
Katoloğu"ndan ulaşabilirsiniz.
√
Metin
Tablo
Grafik
Harita
Text
Table
Graphic
Map
Kağt
Paper
CD-ROM
PDF
Tablo: Konu ile ilgili özet ve ayrntl
tablolara,
TÜİK
web
sayfasnda
"Konularna Göre İstatistikler" başlğ
altndaki "İstatistiksel Tablolar" alt
başlğndan ulaşabilirsiniz.
√
Tablo
Table
Excel
Veri taban: Konu ile ilgili ayrntl bilgilere,
TÜİK web sayfasnda "Veri Tabanlar"
başlğndan ya da "Konularna Göre
İstatistikler" başlğ altndaki "Dinamik
Sorgulama" alt başlğndan ulaşabilirsiniz.
√
Tablo
Table
Excel
PDF
HTML
Database: You can reach the detailed
data on "Databases" or "Dynamic
Search" from "Statistics by theme"
topics of TurkStat web site.
Mikro veri: Mikro veri CD'leri; her bir
istatistik biriminin, gizlilik ilkelerinin
elverdiği çerçevede yer verilen bilgileri
içerir.
Mikro verileri, TÜİK'le karşlkl protokol
yaparak sağlayabilirsiniz.
√
Veri
Tablo
Data
Table
CD-ROM
ASCII
DBASE
Micro data: Micro data CDs contain each
statistical unit's information permitted
according to privacy principles.
Microdata are provided to users by
bilateral protocol with Turkstat.
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, 2013
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2013
Publication: You can download the
related e-publications in the TurkStat web
page from the "Publications" topics or
request them from selling information
department.
You can reach the summary information
about contents of publications at the
"Publications" section of web site and
"TurkStat Data Access and Publication
Catalogue".
Table: You can reach the summary and
detailed tables on "Statistical Tables"
from "Statistics by Theme" of TurkStat
web site.

Benzer belgeler

Ülkelere göre ithalat, 1996-2015 Imports by countries, 1996

Ülkelere göre ithalat, 1996-2015 Imports by countries, 1996 449 St. Kitts ve Nevis 452 Haiti 453 Bahamalar 454 Türk ve Caicos Ad. 456 Dominik Cumhuriyeti 457 ABD Virjin Adaları 459 Antigua ve Barbuda 460 Dominik 463 Cayman Adaları

Detaylı

Aralık 2013 Kapılara Göre Sınır Geçiş İstatistikleri

Aralık 2013 Kapılara Göre Sınır Geçiş İstatistikleri ÜÇÜ ÜÇ ÜÇÜ NCÜ ÜN NCÜ YOL YOL YOLC ÜLK CÜ ÜLK U E CU CU TRAN E ÜLKE DOL GİRİ ÇIKI BOŞ DO SİT U Ş Ş GİRİŞ ÇIKI LU ÇIKI Ş GİRİŞ Ş

Detaylı