Alzheimer Hastalığı ve Elyazısına Etkisi

Yorumlar

Transkript

Alzheimer Hastalığı ve Elyazısına Etkisi
Alzheimer Hastalığı ve Elyazısına Etkisi
Nurten UZUN *, Nevzat ALKAN **
ÖZET
Elyaz ısı ve bunun özel bir şekli olan imzalar üzerinde değişiklik yaratan, yaz ının yaz ıldığı vücut pozisyonundan
yaz ı yaz ılan yüzeye, yaz ı enstriimanından yaz ı yazan ki şinin o anki ruhsal durumuna, kullanılan ilaçların özelliklerinden alkol, uyu şturucu, uyarıcı maddelere, fiziksel ve ruhsal hastalıklardan yaşa kadar çok sayıda faktör
bulunmaktadı r. Hastalıklar içinde psikiyatrik, nörolojik ve ortopedik hastal ıklar ön sırayı almaktadır. Bu
hastalıklardan bazıları yaz ıy ı içerik olarak, bazıları şekil olarak, bazıları da hem içerik hem de şekil olarak etkilemektedir.
a
Alzheimer Hastal ığı nda (AH), elyaz ısı ve imza de ğişikliklerine sebep olabilen çe şitli faktörler bulunmaktadır.
Bunlar, kişide ortaya çıkan bellek de ğişimleri, hastalığın tedavisinde kullan ılan ilaçlar, hastalı k s ırasında Ortaya
çıkabilen davranış ve ruhsal durum değişimleri ve ileri yaşın etkisi olarak sayılabilir. Bu yazıda, AH' da gözlenen
elyaz ısı ve imza değiş ikliklerinin özellikleri ve adli belge inceleyicilerinin belge incelerken kar şılaştıkları güçlükler ve çözüm önerileri sunulmu ştur.
pe
cy
Anahtar kelimeler: Demans, Alzheimer hastal ığı . elyaz ısı - imza de ğişiklikleri, adli tıp, adli belge incelemesi
Düşünen Adam; 2001, 14(4): 232-236
SUMMARY
.
There are so many .factors of deficits in handwriting and signature. Some of these factors are the position of the
patient, the Haf= and the instruınent used in w ı•iting, the psychological situation, the Side effects of drugs used,
the use of alcohol, na ı rotics, stimülants and hypnotics, physical and psychological diseases and the age of the
patient. Preleading factors also can be psychological, neurological and orthoapedic diseases. Some of these diseases include impairrnents in fluency, some impairments in figures and some both of them.
Handıvriting deficits in Alzheimer Disease (AD) are because of memory loss, psychological and physical
changes, drugs used for AD therapy and progressive age. This study is based on the studies of the forensic document e.xperts on the AD patients documents including the problems and solutions.
Keywords: Dementia, Alzheimer disease, handwriting and signature influence, forensic medicine, forensic docull ıent examination
GİRİŞ
Demans, sonradan geli şen, genellikle ilerleyici olan,
olağan sosyal, mesleki ve günlük yaş am etkinliklerinde işlev bozuklu ğuna yol açacak boyutlara
varan kognitif bozuklukla şekillenen bir tablodur.
Klinisyenler hastaların % 21-72'lik bir bölümünde,
erken dönemde demans hastal ığını atlayabilmekte ya
da mevcut bozulmayı normal yaşlanma sürecinin bir
parçası olarak değerlendirme yanl ışına düşebilmek-
İ stanbul Üniversitesi, Cerrahpa şa Tı p Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dal ı , **
Anabilim Dal ı
232
İ stanbul Üniversitesi, İ stanbul T ı p Fakültesi, Adli T ı p
Uzun, Alkan
Alzheimer Hastalığı ve Elyaz ısı na Etkisi
ıedirler ( 1-4). Kognitif fonksiyonlar ın bozulması, baz:,Y ımsız yaşama yeteneğ ini önemli ölçüde azaltmaktadın Hastaların kişisel bakımı, ev işleri ve i ş yapma
performans ı ndaki bozulma giderek artmakta, bunun
sonucu olarak da sosyal ya şamda, iş yaşamında ve işlcvsel becerilerde kötüle şme gözlenmektedir. Günümüzde geli şmiş batı ülkelerinde demansl ı hastalarının bakımları toplumda önemli bir psikososyal ve
ekonomik yüke sebep olmaktad ır (1 .5,6) .
Alzheimer hastal ığı (AH), demansif hastal ıklar içerisinde primer dejeneratif demanslar alt grubunda yer
almakta ve bu tür demanslar ın % 75'ini, tüm demans
tiplerinin ise yaklaşı k % 50'sini oluş turmaktad ır. AH
prevalansı , yaşı n ilerlemesiyle birlikte çarpıcı derecede artar. AH'n ı n 65 yaşından önce ender görülmesine karşın, bu yaştan sonra s ıklığı artış gösterir (2,3,58 AH' ın ın erken bulgular', sıklı kla normal yaşlanman ı n erken bulgular' olarak algı lanmakta ve ihmal
edilebilmektedir. Yaş lanma ile beklenen bilişsel değişiklikler ve alg ılamadaki yavaşlama zarars ız olup,
demans tablolar ında ilerleyici bir yetmezlik oluşturmakta ve bu tablo ya şlanma ile uyumsuz olarak h ızla
ilerlemektedir ( 1 ). AH'da motor ve duyusal i şlevler
hastal ığı n geç dönemlerine kadar korunmakta, bili şsel iş levler ise, yava ş ancak erken ve ilerleyici bir
biçimde bozulmaktad ır. Hastalığın erken dönem bulguları aras ında bellek bozuklu ğu, problem çözmede
güçlük, günlük çevresel olaylara eskisi gibi h ızlı bir
biçimde cevap verememe, konsantrasyon bozuklu ğu,
dikkat eksikli ği, konuşma ve algılama bozukluğu,
oryantasyon bozuklu ğu, beceri kusurları, aritmetik
hesap yetisinde bozulma, davran ış ve ruhsal durum
değişikliği olarak say ılabilir. Ayrıca bazı olgularda
ekstrapiramidal ve piramidal bulgular ile epileptik
nöbetler ve miyokloniler gözlenebilmektedir. Terminal dönemdeki hastalarda ise mutizm, idrar ve gaita
inkontinansı , yutma güçlüğü, kilo kaybı, kontraktürler ve yatağa bağı mlılık ortaya çıkmaktadır (6,9,1(1) .
Alzheimer hastalar ının yaklaşık % 90' ında tanıya
genel t ı bbi, psikiyatrik ve nörolojik de ğerlendirme
ile varı labilmektedir. Yap ılan bu değerlendirmelerde
kiş ide bellek ile ilgili ve entellektüel i şlevlerde progresif bozukluklar saptanmas ı önemlidir. Geleneksel
olarak AH tan ısı , kognitif bozuklu ğa yol açabilecek
başka bir hastal ığın bulunmadığı koşullarda olası
başka tan ılar dış lanarak ve bu hastal ık için tipik klinik belirti olarak kabul edilen kognitif bozukluklar ın
varlığına dayanı larak konmaktad ır. Bu amaçla geli ştirilmiş çeş itli nöropsikolojik, nöropatolojik testler
ve tanı kriterleri kullan ılmaktadır. Yakı n zamanlarda
gerçekleştirilen çalışmalar, çeşitli ilaçları n AH seyrini olumlu yönde etkileyebildi ği izlenimini vermiştir.
Kolinesteraz inhibitörleri'nin hastalar ın küçük bir
bölümünde kognisyon ve i şlevsel yetilerde düzelme
sağladıkları, ayrıca bu ilaçları n kognitif zayıflama
hızını azalttıkları da gösterilmiştir. Ancak kognitif
bozukluğu iyileş tirme ya da geriye döndürme etkileri
yoktur (9,16-20) .
pe
cy
a
).
lıkla organik çözücüler dahil bilinen nörotoksinlerle
temas diğ er risk etmenleri olarak say ılabilir. Olguların yaklaşı k % 50'sinde 1., 12., 14., 19. ve 21. kromozomlarda lokalize gen patolojileri saptanabilmi ştir ( 8,11 ' 15).
AH ile ilgili en güçlü risk etmeni yaştı r. Ayrıca aile
öyküsü, depresyon, maternal yaşın 40' ın üzerinde olmas ı , epilepsi, ensefalit, menenjit, alkol kullan ımı ,
genel anestezi öyküsü, tiroid hastal ıkları, sigara kullan ı m ı , mevcut Down sendromu ve Parkinson hastalığı , Apoprotein 4 alelin'in varl ığı, 14 ve 21. Kromozomlarda otozomal dominan geçi şli mutasyonlar,
kafa travmalar ı, düşük eğitim düzeyi, gestasyon ya
da erken çocukluk dönemindeki eksiklikler ve olas ı-
ALZHEİ MER HASTALIĞ INDA ELYAZISI
DEĞİŞİKL İKLERİ
Günümüzde tüm dünyada tedavi edici ve rehabilite
edici sağlık hizmetlerinin geli şmesine bağlı olarak
ortalama yaş am süreleri ve daha da önemlisi ya şam
konforu artm ıştı r. Bu sebeple günümüzde art ık daha
fazla sayıda yaşlı insan aktif hayatta ve ticari
faaliyetler içerisinde yer almaktad ır. Ülkemizde
1980'lerde kadı nlarda 67, erkeklerde 63 ya ş olan
ortalama hayat süresi, 2000 'li y ıllarda kadınlarda 71,
erkeklerde 67 yaşa, gelişmiş ülkelerde ise kad ınlarda
85, erkeklerde 81 ya şa yükselmiş tir. Tüm bunların
sonucunda günümüzde adli belge incelemecilerine
ileri yaş lardaki insanlara ait elyaz ısı ve imza incelemeleri daha s ı k olarak gönderilmektedir (2 1-23) .
Beyin, elyazısının oluşumunda en önemli organ olup,
hem yazı yazrnayı öğ renmede, hem de ö ğrenilen bu
yeteneğin uygulanması nda ve seri hale getirilmesinde temel merkezdir. Di ğer yapılar ise, dirsekten
parmak uçları na dek üst ekstremite ve gözlerdir. Literatürde üst ekstremitede güçsüzlük durumunda
233
Alzittjı ner flastalt;:v ve Elvazisma Etkisi
thIll7, Alkan
ayakla ya da a ğızla yaz ılan yaz ılar ve görme yeteneğinin kaybolmas ı ya , da azalması durumunda oluşan yaz ı değiş iklikleri ile ilgili çal ışmalar mevcuttur
(21)
pe
cy
a
Altda elyazısı ve imza de ğiş ikliklerine sebep olabilen çeş itli faktörler bulunmaktad ır. Bunlar aras ında,
ki şide ortaya ç ıkan bellek de ğişimleri, hastal ığın tedavisinde: kullan ılan ilaçlar, hastal ık sırası nda ortaya
ç ı kabilen depresyon, anksiyete gibi davran ış ve ruhsal durum - değiş imleri ve ileri ,yaşı n etkisi say ılabilir
(24 )„ AH' [n ın sinsi gidiş i sebebi ile elyazısını etkilemesi, hastal ığın başlangıç yılları nda belirgin olmamakla ancak bozulma bir kez ba şladı ktan sonra h ızla
ilerlemektedir. Literatürde, elyaz ı sı. değiş imlerini değerlendirerek AH tan ısı koymaya ve hastal ığı n ilerleyi ş ini belirlemeye yönelik çal ışmalar bulunmakla
birlikte henüz bu konuda kesin kriterler ortaya konamamıştı r. Bu hastalı kta tedavide kullan ılan ilaçlar,
hastal ıktaki emosyonel de ğişiklikler, yaşlılı kta bir1 ikte ortaya ç ıkan dispne, , adinami. görme bozuklukları gibi sağl ı k problemleri, elyaz ıs ı ve imzalar üzerinde değiş iklikler yarattığı ndan bu konuda yap ılan
değ erlendirmelerin sa ğlıklı ve objektif olarak yap ılabilmesi güçle şmektedir.
tadı r. Bu durumda hasta yazaca ğı yazı ve atacağı
imzayı hatırlayamamakta ve imaj ını hazırlayamamaktad ı r. Bunun en tipik göstergesi Alzheimer hastaları nı n soylenenleri dikte edememesi, ancak önlerine
konan figürü kopya eclebilmeteridir. AH'n ın ileri dönemlerinde hastalar modelsiz yaz ı yazamamaktad ırlar. Bu durum özellikle imzan ın oluşturulmasında
çok önemlidir. Çünkü imza elyaz ısının daha kompleks ve üstelik daha da seri ve otomatik bir şeklidir.
Kişi imzaya ba şlad ı ktan sonra ilk hareketi takip eden
hareketler h ızla ve seri olarak olu şmaktadır. Seri bir
inızan ın oluşturulabilmesinde ki şinin imzayı beyninde canlandırabilmesi başarı lamaz ve imza, model
kullanılarak olu şturulmaya çal ışıl ır ise, belge incelemecilerin ta ııımakta zorlanmayaca ğı yavaş atılmış,
içerisinde çeş itli kesintiler ve duraklamalar bulunan
bir imza ortaya ç ıkacaktır. Model kullan ılarak olu şturulan yaz ı , rehberli elyazısı gibi (guided handwriting=S ıklı kla yatalak ve felçli kimselerde rastlanan,
hastan ın motor olarak elyaz ı sı ve imzayı oluş turamadığı durumlarda dışarı dan bir ki şinin hastan ın
elini tutarak elyaz ısı ve imza olu şturmas ına yardımcı
olması) değ erlendirilmektedir. Bu durumda incelenen elyazı sı ve imzada, hem hastan ın hem de yardımcın ın yazı karakteristikleri olu şmaktadır. Bakarak
kopya şeklinde oluşturulan yaz ıda rehber mental
iken, rehberli eldeki elyaz ısı nda model, fiziksel olarak yard ımda bulunan kişinin elidir (23,24,31).
AH'n ın yaklaşı k % 35'lik bir bölümünde, hastalar
eş lik eden sistenı ik hastalı klara sahiptirler. Tedavi ile
ortaya ç ı kabilecek düzelmeler, bu amaçla kullan ılan
ilaçları n elyazı sı na etkisi, yaş hlığa eşlik eden di ğer
hastal ı kları n tedavisinde kullan ılan ilaçlar ve bu
ilaçları n hastal ığı ve elyazısı na etkileri bu: tür incelemelerde adli belge inceleyicilerin i şini daha da güçleştirmekteclir ( 230 ),. Alzheimer hastal ığı gibi kronik
bir hastal ığa sahip ki şilerdeki elyazısı ve imza cleği.
şimlerini cle ğ erlendirebilmek için hastalardan hem
hastal ı k döneminde, hem de hastal ı k öncesi dönemde
periyodik olarak ve düzenle standart elyaz ısı ve imza
orneklerinin al ınmas ı , gerekmektedir. Bu durum
belge incelerneciler için kolayl ıkla gerçekle ştirilememektedir. Günümüzde he ı n dünyada, hem de ülkem izde.bu, tip kronik hastal ı klara yönelik yap ılabilmiş
çalışmaları n say ısı oldukça azdır (31) .
AH'da di ğer yazı değişiklikleri, yaz ı içerisinde harflerin unutulmas ı, ayn ı harfin gereksiz olarak birkaç
kez, tekrar edilmesi ve kelimeler aras ında uygun olmayan ba ğlantı çizgilerinin olu şturulmasıdır. Bu değişiklikler hastalığın ağırlaşması ile belirginleşmekte
ve hastalığı n ileri dönemlerinde art ık yazılanlar okunamaz hale dönü ş mektedir. Bunu izleyen en ileri dönem ise, ki şilerin yazı yaramaz hale gelmesidir
(24,28). AH'da oluşan elyazısı
ve imza de ğişiklikleri
ile ilgili olarak ortaya ç ıkabilen bir problem de hastalığın ortaya ç ıktığı yaş ile deilgilidir. Genel olarak
hastalığı n genç kimselerde ortaya ç ıkması belge incelemeciler için daha büyük problem ve zorluklann
oluşması na sebep olmaktadır.
elyazısı ve imzalar ın değiş imindeki asıl sorun, bellek fonksiyonlannda olu ş an bozulmaya bağ 7
ığı n ilerlemesi ile birlikte beyninde MILHast,hl
yazaca ğı yazıyı canland ı ramamaya, harf formlann ı,
hatta inızas ının şeklini an ımsamamaya ba şlamak-
AH'da elyazısı ve imzalarda oluşan değişikliklerin
hastalığın kaçıncı yılında ortaya ç ıkmaya başladığı
henüz bilinmemektedir. Baz ı hastalarda uzun say ılabilecek zaman diliminde elyaz ısı-imza fornıunda
ve içeriğinde değişmeler olu şmaz iken, baz ı hastalar-
234
Uzun, Alkan
Alzheimer flastalki,n ve Elyaztstnu Etkisi
da bu de ğişiklikler çok erken dönemde olu şabilmektedir. Ancak bu hastal ıkla ilgili akıldan çıkartılmamas ı gereken bir nokta di ğer pek çok kronik hastalıkta rastlan ınakta oldu ğu gibi, hastal ığı n bazı dönemlerinde elyazısı değişikliklerinin artmas ı, bazı
dönemlerinde ise azalmas ıdır. Bunun sebebi hastalığın zaman zaman k ısmi düzelmeler, zaman zaman
ise kötüle şmeler göstermekte olu şudur. Bu nokta, adli belge incelernecilerinin önemle ve maksimum dikkatle göz önünde tutmalar ı gereken durumdur. Baz ı
yazarlar hastal ığın düzelme ve bozulma içeren diinemierinin ortaya konulabilmesinde elyaz ısı ve imzada olu şan değişikliklerin değerlendirilmesinin yararl ı olabileceğini belirtmektedirler (32,33) .
Ülkemizde belge incelemesi ile ilgili standartlar henüz tam olarak olu şturulamam ıştır. Dileğimiz bu
standartların oluşturulmas ı ve bu konuda bilirkişilik
yapan kişilerin doğ ru, güvenilir ve objektif bir biçimde hukuka yard ımc ı olabilmeleridir. Belirtilen
tüm bu hususlarda ülkemizin oldu ğu gibi dünya literatürünün de oldukça bilimsel, kontrollü ve objektif
çalışmalara ihtiyac ı bulunmaktadır (33 ). Belge incelemeci bu tip bir örneği inceler iken akl ına her olas ılığı
getirmektedir. Akıldan çıkartılmaması gereken nokta
sahteci ği yapan kiş ilerin her zaman sahtecili ği ortaya
çıkartmaya çal ışan kişilerden bir adım önde olduklarıdır (34).
pe
cy
a
Belge incelemecilerin ak ıldan çıkartnıaması gereken
diğer bir nokta da, hastalarda kullan ılan ilaçların da
elyaz ısı değişiklikleri yaratt ığıdır. Bu ilaçlar ın bir
kısmı kullanılcl ığında hastal ık semptomların azaltarak elyaz ısı üzerinde düzelme sa ğlar iken, bir kı smı
doğrudan elyazısı üzerinde olumsuz etkilerde bulunabilmektedir. Bu sebeple incelenen örne ğin ya da
karşılaştı rma örneklerinin hangi dönemde ve ilac ın
al ı nmasından ne kadar zaman sonra al ındığı nın kaydedilmesi belge incelemecinin sa ğlıklı bir sonuca
ulaşabilmesi yönünden önemlidir.
Oluşan bu değişikliklerin bir kısmı hemen ortaya
çıkartılabilirken, bir kısmı uzun uğraş ve çabalar neticesinde dahi ortaya çakart ılamamaktachr. Ya şlı ve
hasta ki şilere ortalama ya şam sürelerinin artmas ına
bağlı olarak tüm dtinyada daha fazla say ıda rastlanmaktadı r. Bu sebeple adli belge inceleyicilere giderek artan say ıda kronik hastal ıklara sahip ki şilerin
elyazısı ve imza incelemesi dosyas ı gönderilmektedir. Elyazı sı ve imza incelemeleri adli belge incelemesinin önemli bir çal ışma alan ıdır. Ülkemiz vatandaşlarını n özellikle imza atma konusunda bilinçli
olmamaları yurdumuzda bu alanda önemli hukuki
problemlerin oluşması na sebep olmaktad ır.
Belge incelemesinde özellikle 65 ya şını aşan ki şilerde yaz ı ve imza incelemesi amac ı ile gönderilen dosyalarda yazar ın sağlık durumu, özgeçmi şi, soygeçnı iş i, kullandığı ilaçları ve elyazısını etkileyecek herhangi bir durumun bulunup bulunmad ığını ortaya
koyan bir sağl ık raporunun da gönderilmesi önemlidir. Ancak bu sayede belge incelenıeci, incelediği
örneklerle ilgili en sa ğlıklı ve doğru de ğerlendirmeyi
yapabilecektir. Hatta tart ışılması gereken di ğer bir
konu gereken kanuni düzenlemelerin yap ılmasından
sonra bedenen ya şlı ve bitkin kişilerin belgelere sadece imza atmas ı değil, parmak izinin de alınmasıdır
(34) .
SONUÇ
Belge incelemesi adli t ıp çalışanlarının günlük, uğraşılau içerisinde önemli yer tutan bir çal ışma alamd ı r. Bu konuda adli t ıp uzmanları her gün çok say ı da karar içeren raporlar ını hukuk mercilerine sunmaktad ırlar. Elyaz ısı ve imzalar üzerinde de ğişikliklere sebep olabilen çok say ıda faktör söz konusudur.
KAYNAKLAR
I. Larson EB: Bellek kayb ı olan 80 yaşında erkek hasta. JAMA
Türkiye. 10:468-476, 2000.
2. Green RC: Alzheimer's Disease and other dementing disorders
in adults. Clinical neurology. RJ Joynt (Ed) Philadelphia,
Lippincot t-R aven Publishers. 2-3:16-21, 1995.
3. Jorm AF, Jolley D: The incidence of dementia: a rneta-analysis.
Neurology. 51-3:728-733, 1998.
4. Ross GW, Abbou RD, Petrovitcl ı H, et al: Frequency and characteristics of silent dementia along elderly Japanese-American
men. JAMA. 277:800-805, 1997.
5. Beard CM, Kökmen E, Kurland LT: Prevalance of dementia is
changing over time in Rochester, Minnesota. Neurology. 45:7579, 1995.
6. Geula C, Mesulan MM: Alzheimer's Disease. Terr RD,
Katzman R, Biclı KL (Ed). NewYork, Raven Press. 263-291,
1994.
7. Evans DA, Funkenstein HH, Albert MS, et al: Prevalance of
Alzheinı er's Disease in a community population of older persons:
higher than previously reported. JAMA. 262:2551-2556, 1990.
8. Bachmann DI: Incidence of dementia and probable Alzheimer
Disease in general population: The Frarningham Study.
Neurology. 1993;43:515-519.
9. Tanzi E: Alzheimer Disease: Biology. Diagnosis and
Therapeutics. Igbal K (Ed). Johnwiley and Son. Ltd. 63-111, 1957.
10. Mega M, Cummings JL, Fiorello T, et al: The spectrum of
behavioral changes in Alzheimer Disease. Neurology. 46:130-135,
1996.
235
Alzheimer Hastabgı ve Elyazısına Etkisi
Uzun, Alkan
22. Hilton O: Scientifıc Examination of Questioned Documents.
CRC Press Boca Raton 31-94, 1993.
23. Huber RA, Headrick AM: Handwriting Identitication: Facts
and Fundamentals. CRC Press Boca Raton 204-5, 1999.
24. Behrendt JE. Alzheimer's disease and its effect on handwriting. Journal of Forensic Sciences. 29(1): 87-91, 1084.
25. Slavin M.1, Phillips JG, Bradshaw JL, Hall KA, Presr ıell I:
Consistency of lıandwriting movements in dementia of the
Alzheimer's type: A comparison with Huntington' s and Parkinson's diseases. Journal of the International Neuropsycological
Society. 5: 20-5, 1999.
26. Henderson VW, Buckwalter JG, Sobel E, Freed DM, Diz MM.
The agraphia of Alzheimer' s disease. Neurology 42:776-84,
1992.
27. Rapcsak SZ, Croswel I SC, Rubens AB: Apraxia in Alzhein ıer'
s disease. Neurology 39: 664-8, 1989.
28. Croisile B: Agraphia in Alzheimer' s Disease. Dement Geriatr
Cogn Disord 110:226-30, 1999.
29. Neils-Strunjas J, Shuren J, Roeltgen D, Brown C:
Perseverative writing errors in a patient with Alzheimer's disease.
Brain and Language 63:303-20, 1998.
30. Nakamura H, Nakanishi M, Hamanaka T, Nakaaki S, Yoshida
S: Semantic priming in patients with Alzheirr ıer and semantic
dementia. Cortex 36:151-62, 2000.
31. Ellen D: The Scientifı c Examination of Documents: Methods
and Techniques. Ellis Horwood Limited Chichester 33-46, 1989.
32. Robertson EW: Fundamentals of Document Examination.
Nelson-Hall Publishers Chicago 187-214, 1991.
33. Wellingham-Jones P. Drugs and Handwriting. PWJ Publishing
Tehama 72-6, 1991.
34. Alkan N, Korur Fincanc ı R Ş , Arıcan N, Kurtaş
Yaş ,
Cinsiyet ve Eğitime Bağ l ı Yaz ı ve İmza Deği ş iklikleri. Adli Tı p
Bülteni, 1(3):116-121, 1996.
pe
cy
a
1 I. Jonker C, Schmand B, Lindeboom J, et al: Association
between apolipoprotein E(4 and the rate of cognitive decline in
community-Dwel ling elderly individuals with and without dementia. Arch Neurol. 55:1065-1069, 1998.
12. Van Duijin CM, Clayton DQ, Chandra V, et al: Interaction
between genetic and enviromental risk factors for Alzheimer's
Disease: a reanalysis of case control studies. Genet Epidemiol.
II:539-551, 1994.
13. Kennedy AM, Brown J, Rossor M. The genetics of Alzheimer
Disease. Baillierc's Clinical Neurology. 3:217-240,1994.
14. Periack-Vance MA, Hines JL: Genetic susceptibility to
Alzheimer Disease. Trends Çenet. 11:504-508, 1995.
15. Moceri VM, Kukull WA, Emmanuel I, van Belle G, Larson
EB: Early life risk factors and the development of Alzheimer's
Disease. Neurology. 54:415-420, 2000.
16. Mc Khann G, Drachman D, Folstein M, et al: Clinical diagnosis of Alzheimer's Disease: report of the NINCDS-ADRDA Work
group ıııı der the auspices of Department of Health and Numan
Services Task Frce on Alzheimer's Disease. Neurology. 34:939944, 1984.
17. Sinan GW, Robins PV, Barry PP, et al: Diagnosis and treatment
of Alzheimer Dementia and related disorders. (Consensus statemem). JAMA. 278:1363-1371, 1997.
18. Summary Statement of American Academy of Neurology
1994. Practice parameter for diagnosis and evaluation of dementia. Neurology. 44:2203-2206, 1994.
19. Lovestone S: Early diagnosis and treatn ıent of Alzheimer's
Disease. Londo ıı . Martin Dunitz Ltd. 1998.
20. Shadlen MF. Larson EB: What's new in Alzheimer's Disease
ı rcatment? Post grad Med. 105:109-118, 1999.
2 I. Alkan N: Ya ş lanmaya bağ l ı yazı ve imza deği şiklikleri. İ stanbul Üniversitesi Istanbul T ı p Fakültesi Tı pta Uzmanl ık Tezi İ stanbul. 1996.
236

Benzer belgeler