Cüneyt EVRÜKE

Transkript

Cüneyt EVRÜKE
Prof.Dr.İ.Cüneyt EVRÜKE
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
29-31/10/2015
Fetal anöploidilerin sonografik
görünümleri
 Teorik olarak bütün gebelikler, fetal anöploidiler için
risk altındadır.
 İleri maternal yaş, anormal biyokimyasal serum
tarama test sonucu, fetal anöploidi hikayesi, ailede
dengeli translokasyon veya fetal sonografi sırasında
saptanan anomaliler fetal anöploidi riskini
arttırmaktadır.
Fetal anöploidilerin sonografik
görünümleri
 Anöploidi olan fetüslerde sonografi sırasında yapısal
anomaliler ve diğer bulgular (polihidramnios,
intrauterin gelişme geriliği) saptanabileceği gibi
anöploidi belirteçleri de saptanabilir.
 Soft markırlar; fetal anöploidiler ile ilişkileri dışında
(tr21) klinik olarak belirgin olmayan , normal
anatomik varyasyonlardır.
Fetal anöploidilerin sonografik
görünümleri
 Soft markırlar diğer yapısal anomaliler ile karşılaştırıldığında
sıklıkla geçici bir zaman aralığında saptanabilen, öploid
fetüslerde de izlenebilen non spesifik bulgulardır.
 Tarama ultrasonu 8 bulguyu kapsamalıdır, bunlardan beşi(
artmış nukal kalınlık, ekojenik barsak, hafif ventrikülomegali,
kalpte hiperekojen odak, koroid pleksus kisti) artmış fetal
anöploidi riski ve bazı vakalarda non-kromozomal
problemlerle ile uyumlu olup,
 Üçü ( tek umbilikal arter, geniş cisterna magna, piyelektazi)
izole olarak görüldüğünde non-kromozomal abnormalitelerle
ilişkili olabilir.
Fetal anöploidilerin sonografik
görünümleri










İkinci trimestirde :
nukal kalınlık,
Ekojenik intrakardiak odak,
Hafif ventrikülomegali,
Uzun kemiklerin kısa olması,
Hiperekojen barsak,
Renal piyelektazi,
Koroid pleksus kisti,
Klinodaktili,
Hipoplastik nazal kemik gibi soft markırlar, sıklıkla saptanan
sonografik bulgulardandır.
• Genellikle kabul edilen bir görüşe göre, saptanan sonografik belirteçlerin
sayısı arttıkça , fetal anöploidi riski de artmaktadır.
Fetal anöploidilerin sonografik
görünümleri
 Prenatal sonografi sırasında fetal anöploidi
belirteçlerinin saptanmasında çeşitli faktörler etkili
olmaktadır.
 Bu faktörler sonografik incelemenin amacı, fetüsün
gestasyonel haftası, saptanan görüntülerin kalitesi,
izlenen kromozomal anomalinin türü ve operatörün
tecrübesi olarak sayabiliriz.
ULTRASON TARAMASINDA
KULLANILABİLİR SOFT
MARKIRLAR
Ekojenik intrakardiak odak
 En iyi görüntü 4 oda görüntüsü sırasında apeksin transdüsere ya
da tam zıt yönünü gösterdiğinde saptanmaktadır. Frekans ≤ 5
MHz olmalıdır. Büyüklüğü 1-6 mm arasında olabilir.
Ekojenik intrakardiak odak
 1- EICF (ekojenik intrakardiak odak) 16-20 hafta ultrasonunda
kalbin 4 oda değerlendirmesinin bir parçası olarak
değerlendirilmelidir.
 2-İzole EICF fetal anöploidi riski anne yaşıyla veya maternal
serum taraması ile 1/600 dan az ise ileri araştırma
gerektirmez.
 3-İzole EICF olan ve maternal yaşa veya maternal serum
taramasına göre risk 1/ 600 dan büyük ise , fetal karyotipleme
için danışma önerilir.
 4-Sağ taraflı, biventriküler, multiple, non-izole EICF si olanlar
uzman görüşü ve olası karyotipleme için yönlendirilmelidir.
Koroid pleksus kisti
 Sonografik olarak koroid pleksus kisti tespit edilip anöploidi
şüphesi olduğunda detaylı sonografik muayene yapılmalıdır. Ek
anomali saptanmadığı (eller açık ve kulak normal iken) yüksek
riskli gruptaki hastalarda bile anöploidi riski düşüktür ve invazif
testler gerekli değildir.
Koroid pleksus kisti-öneriler
 1-Koroid pleksus belirgin kist varlığında 16-20 hafta usg sinde




değerlendirilmelidir.
2-İzole CPC ler, anne yaşı veya serum tarama 35 yaş altı riske
denk ise daha ileri araştırma gerektirmez.
3-Fetal karyotipleme, 35 yaş ve üstü kadınlarda izole CPC
görüldüğünde veya maternal serum taraması Tr 18 veya 21 için
pozitifse önerilmelidir.
4-Fetal CPC ve ek malformasyonu olan tüm kadınlar
karyotipleme için yönlendirilmeli ve üst merkeze refere
edilmelidir.
5-CPC olan ve beraberinde soft markırları olan tüm kadınlar
ayrıntılı danışma ve ileri ultrasonografik değerlendirme için
refere edilmelidir.
Nukal kalınlık
 Down sendromu saptanması için ikinci trimestirde tek başına
kullanılabilecek en sensitif belirteç, nukal kalınlıktır.
Nukal kalınlık-öneriler
 1-Nukal kalınlık ölçümü , 16-20 hafta ultrasonunun bir
parçası olmalıdır.
 2-Artmış nukal kalınlık, fetal anöploidi riskini arttırır.
Uzman görüşü önerilir ve karyotipleme sunulmalıdır.
 3-Artmış nukal kalınlık, konjenital kalp hastalığı ile
ilişkilidir ve nadiren diğer genetik sendromlarla
ilişkilidir. Uzman görüşü önerilmektedir.
Piyelektazi
 Piyelektaziler anöploidiler
için özellikle Tr 21 için artmış
risk ifade etmektedir.
 Prevalans, gestasyonel
haftaya göre değişkenlik
göstermektedir ve gebelik
haftası ilerledikçe
dilatasyonlar gerilemektedir.
Piyelektazi-öneriler
 1-Fetal böbrek taraması 16-20 hafta ultrasonunun bir kısmıdır;
eğer piyelektazi görülürse renal pelvis antero-posterior çapta
ölçülmelidir.
 2-Renal pelvik ölçümü ≥ 5 mm olan tüm fetüslere, neonatal
usg yapılmalıdır, > 10 mm ölçümü olanlara 3. trimestirde
görüntüleme yapılmalıdır.
 3-izole hafif piyelektazi fetal karyotipleme
gerektirmemektedir.,
 4-ek ultrason bulguları mevcutsa veya maternal yaşa ya da
serum taramasına göre artmış fetal anöploidi riski varsa
karyotipleme için üst merkezlere yönlendirme yapılmalıdır.
Tek umbilikal arter
 İzole olgularda anöploidi riski düşüktür.
 Fetal kardiak ve renal anomalilerle ilişkili olabilir.
 Fetal gelişme kısıtlılığı için artmış risk olduğundan
özellikle son trimestirde değerlendirme gerekir.
Tek umbilikal arter
Tek umbilikal arter-öneriler
 1-Kord damarlarının değerlendirilmesi 16-20 gebelik
haftası taramasının rutin bir kısmıdır.
 2-Tek umbilikal arter bulgusu, kalbi ve böbrekleri de
ilgilendiren detaylı bir değerlendirmeyi gerektirir.
 3-İzole tek umbilikal arter bulgusu, fetal anöploidi için
invazif test gerektirmemektedir.
Hiperekojen barsak
 Fetal barsaklardaki ekojenitenin artması ile kistik fibroz
ve anöploidi riskinde artış izlenmektedir.
Hiperekojen barsak-öneriler
 1- Fetal barsak değerlendirmesi 16- 20 hafta gebelik usg








değerlendirmesinde rutin olarak yapılmalıdır.
2-Ekojenik barsak çevreleyen kemiğin ekojenitesine göre değerlendirilir.
Barsak ekojenitesinin kemiğe eşit ya da fazla olması anlamlıdır.
3-Grade 1 ekojenik barsak için daha ileri araştırma gerekmez.
4-Grade 2 ve 3 ekojenik barsak kromozomal ve nonkromozomal
anormalitelerle ilişkilidir. Uzman görüşü;
Diğer yapısal anomalileri ve varsa soft markerları aramak için,
Barsak obstruksiyonu ve perforasyon bulgularını değerlendirmek için,
Plasental karakteristikleri değerlendirmek için,
Genetik danışma için,
Fetal karyotip, maternal serum tarama, Kistik Fibroz için DNA testi gibi
labaratuar araştırmalarının önerilebilmesi için gereklidir.
Hafif ventrikülomegali
 Serebral ventrikülomegali, atrial ölçümlerin ≥ 10 mm
olması ile tanı konur.
 Hafif ventrikülomegali ölçümlerin ≥10 mm ve ≤ 15 mm
olması ile konulur.
 MVM in prenatal tanısından sonra, konjenital
enfeksiyon için maternal değerlendirme önerilir.
 Karyotip ve konjenital enfeksiyon için amniyosentez
önerilmelidir. MR gibi diğer görüntüleme yöntemleri
de düşünülebilir.
Hafif ventrikülomegali
Hafif ventrikülomegali-öneriler
 1- Fetal serebral ventriküller eğer koroid pleksustan daha geniş
görülüyorsa, ölçülmelidir.
 2-10 mm ve daha büyük serebral ventriküller, kromozomal ve
santral sinir sistemi patolojileri ile ilişkilidir. Uzman görüşü;
 Diğer malformasyon ve soft markırları araştırmak için ayrıntılı
anatomik değerlendirme
 Konjenital enfeksiyon veya fetal anöploidi için labaratuar
araştırması yapılması
 Görüntüleme yöntemi olarak MR yapılabilmesi için gerekmektedir.
• 3-Neonatal değerlendirme ve takip beraberinde olabilecek
abnormaliteleri ekarte etmek için ve talip eden anormal
nörogelişimsel durumlar için gerekli ve önemlidir .
Genişlemiş cisterna magna
 Genişlemiş cisterna magna, antero-posterior çapı ≥10
mm olduğunda tanı konur.
 Geniş cisterna magna, diğer anatomik ( araknoid kist,
Dandy Walker malformasyonu, Dandy Walker variantı)
veya sendromik abnormalitelerle ( oro-fasyal-dijital
sendrom, Meckel-Gruber sendromu, Di George
sendromu) ilişkili olabilir.
Genişlemiş cisterna magna-öneriler
 1-Fetal serebellum ve cisterna magna 16-20. hafta usg sinin
rutin bir parçasıdır. Eğer cisterna magna subjektif olarak
artmışsa, ölçüm alınmalıdır.
 2-İzole cisterna magna genişliği fetal karyotipleme için bir
endikasyon değildir.
 3-Genişlemiş cisterna magna tespit edildiğinde, takip usg ler
için uzman değerlendirmesi gerekmektedir ve olası diğer
görüntüleme modaliteleri kullanılabilir.
 4-Genişlemiş cisterna magna diğer abnormaliteler ile beraber
olduğunda, fetal karyotipleme önerilmelidir.
KAPSAYICI ULTRASON İÇİN
KULLANILABİLEN FETAL
SOFT MARKERLAR
Kısa femur
Kısa femur-öneriler
 1- 16-20 hafta gebelik ultrasonunda standart bir ölçüm
olmasına rağmen, rölatif kısalık için değerlendirme ,
rutin taramanın bir parçası değildir.
 2-Rölatif femur kısalığı ,Tr 21 için bir ultrason markırı
olup, 3. seviye merkezlerde değerlendirilmelidir.,
 3-Eğer femur ölçümü tarama ultrasonunda anormal
çıkarsa, diğer uzun kemikler değerlendirilmeli ve takip
ultrason değerlendirmeleri ve üst merkeze sevk
düşünülmelidir.
Kısa humerus
 Kısa humerus ve femur olan fetüslerde , Tr 21 olma ihtimali yaşa
bağlı riske göre, 11 kat arttırmıştır.
 Fetal gelişme kısıtlılığı ve iskelet displazileri ile ilişkili olabileceği
unutulmamalıdır.
Kısa humerus
Kısa humerus-öneriler
 1- Humerus uzunluğu , 16-20 hafta tarama
ultasonunun rutin bir parçası değildir ancak ileri
değerlendirme gerektiğinde dahil edilebilir.
 2-Rölatif humerus kısalığı Tr21 için bir ultrason
markırıdır ve üçüncü seviye değerlendirmede dahil
edilebilir.
 3-Humerus değerlendirildiğinde anormal veya kısa
olursa, diğer uzun kemikler de değerlendirilmeli; takip
ultrason değerlendirmeleri ve üst merkeze sevk
düşünülmelidir.
Nazal kemik
 Nazal kemiğin kısalığı ≤2.5 mm veya <2.5-5 persantil
olması olarak tanımlanır.
Nazal kemik-öneriler
 1-Nazal kemiğin değerlendirilmesi, 16-20 hafta tarama
ultasonunun rutin bir parçası değildir.
 2-Nazal kemiğin hipoplastik olması veya olmaması,
fetal Down sendromu için ultrason markırı olup,
şüphelenildiğinde uzman görüşü önerilmektedir.
Klinodaktili
 5. parmak klindaktilisi , 5. parmaktaki orta falanksın
hipolastik olması veya olmamasıdır, bu da ultrasonda
5. parmağın içe doğru yaylanmasına yol açar.
 Klinodaktili, fetal Down sendromlu yenidoğanların %
60 ında görülmektedir. Antenatal taramada normal
fetüslerde %3.4 oranında ve Down sendromlu
vakalarda % 18.8 oranında görülebilir.
 İzole bulgu halindeyse, diğer non – kromozomal
anatomik veya sendromik abnormalitelerle ilişkili
değildir.
Klinodaktili
Klinodaktili-öneriler
 1- Gergin bir elde klinodaktili aramak , 16-20 hafta
gebelik ultrasonunun rutin bir parçası değildir.
 2-5. parmak klinodaktilisi Tr 21 ile ilişkili olup, daha
ileri araştırma veya üçüncü seviye değerlendirme
gerektirir.
KLİNİK PRATİKTE
OTURMAMIŞ OLAN SOFT
MARKERLAR
Brakisefali
 Tr 21 li fetüsler, beyin gelişiminde ve maturasyonunda
artmış abnormalite riski vardır. Ancak sefalik indeks Tr
21 li ve öploid fetüslerde anlamlı olarak değişken
olduğu görülmemiştir.
 Brakisefalinin fetal anöploidi taramasında etkili
olduğu düşünülmemektedir.
 Diğer kranial morfolojiler ‘’ çilek ‘’, ‘’limon ‘’
bulgularının fetal patolojiyle daha ilişkili olduğu ve
uygun sevk ve yönlendirmenin gerektiği
belirtilmektedir.
Brakisefali
Geniş iliak açı
Geniş iliak açı
 Tr21 li çocukların oluşan pelvik displazi nedeniyle
normal çocuklara göre iliak kanat açısı genişlemiştir.
 Fetal pelvisin transvers kesitinde , iki iliak crest ile
sacrum arasındaki açı ölçülmektedir.
 Tr21 li 19 fetüsü içeren bir çalışmada normal
karyotipler ile karşılaştırıldığında ,iliak açı (63±20.3),
down sendromlu fetüslerde (80±19.7) olarak
saptanmıştır.
Geniş iliak açı-öneriler
 Geniş iliak açının düşük riskli populasyonlarda
değerlendirilmesinde anlamlı sonuç verdiği
görülmemiştir.
 Bu markır, üçüncü seviye merkezlerde yüksek riskli
hastaları değerlendirirken kullanılabilir; negatif
prediktör olarak da değerlendirilebilir.
Küçük fetal kulak uzunluğu
 Küçük ve düşük kulaklar, Tr 21 ve diğer anöploidili
yenidoğanlarda bir klinik özelliktir.
 Kulak uzunluğu, koronal kesitte ölçülüp kulağın üst
ve alt çizgisi arasında maksimal uzunluk olarak
belirtilir.
 Kısa fetal kulak uzunluğu, fetal anöploidi için marker
olmasına rağmen, tarama aracı olarak uygun bir
şekilde kullanılabilirliği gösterilememiştir.
Sandal gap
 Sandal gap, Tr 21 li yenidoğanlarda % 45 oranında
görülebilen ; ayakta başparmak ve 2. parmağın ayrık
olması durumudur.
 Normal bir variant da olabilir ve diğer kormozomal
anomalilerle ilişkili değildir.
 Tespit edildiğinde, takip veya ileri değerlendirme
gerektirmez.
ARSA
 Genişletilmiş fetal kalp taraması esnasında kullanılan
3 damar trakea kesitinde renkli doppler ile transvers
aortik arkın inen aort ile birleştiği yerden çıkarak ;
trakea ve özefagusun posteriorundan sağ kola doğru
seyreden bir arter olarak belirlenir.
 Görülme sıklığı normal fetuslarda ortalama olarak
%1.4, trisomi 21’li fetuslarda %37.5 olarak bildirilmiştir.
 Bu belirtecin etkinliği de henüz geniş çalışmalar ile
kanıtlanmış değildir.
ARSA
ARSA
Sonuç
 Soft markırların klinik önemi ve derecesi tartışmalı bir




konudur.
Bu değer operatöre bağlıdır ve bu yüzden gözden
kaçırılabilirler.
Soft markırların saptanması deneyim ve yüksek
rezolüsyonlu ultrason ekipmanı gerektirmektedir.
Bazı soft markırlar geçici bulgu olabildiklerinden
önemi tartışmalı olabilmektedir.
Yeteri kadar dikkat edilmezse ve diğer abnormaliteler
ile ilişkilendirilmezse, gereksiz girişime yol açabilirler.
BENİ DAVET ETTİGİNİZ VE DİNLEDİGİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM

Benzer belgeler

Miğraci TOSUN

Miğraci TOSUN  2-Tek umbilikal arter bulgusu, kalbi ve böbrekleri de ilgilendiren detaylı bir değerlendirmeyi gerektirir.  3-İzole tek umbilikal arter bulgusu, fetal anöploidi için invazif test gerektirmemekte...

Detaylı