Yurt Dışında Eğitim Görecek Öğrenciler İçin Yüksek Öğrenim Rehberi I

Transkript

Yurt Dışında Eğitim Görecek Öğrenciler İçin Yüksek Öğrenim Rehberi I
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRETİM VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ
Yurt Dışında Eğitim Görecek Öğrenciler İçin
Yüksek Öğrenim Rehberi I
İngiltere
Almanya
Avusturya
Fransa
GİRİŞ
1990’lı yılların başından itibaren küreselleşmenin ve yeni dünya
düzeninin bir sonucu olarak, ülkeler arası işbirliği ve ortaklıklar artarak
gelişmektedir. Bu işbirliği ve ortaklık, eğitim alanında da önem kazanmıştır.
Özellikle, AB’nin Socrates eğitim programı ile gündeme getirilen ve Bologna
Açıklaması ile 2010 yılına kadar oluşturulması öngörülen ‘AB Ortak Eğitim
Alanı’ içerisinde yer alabilmek için, üye ülkeler, eğitimde koşullarını
güncelleştirmiş ve yeni düzene uyumlu hale getirmek için yoğun çalışmalar
başlatmıştır. Şubat 2005’te İngiliz Parlementosu’nda kabul edilen reform paketi
(White Paper) ile İngiltere de bu uyum kervanına katılmış bulunmaktadır.
Sözkonusu uyum çalışmaları KKTC’de de sürdürülmektedir. Dolayısıyle,
sistemin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücünü oluşturabilmek için, gençlerin
hem yurt içinde hem de yurt dışında yetiştirilmeleri hedeflenmektedir. Burada,
karşımıza çıkan ve daha yoğun bir şekilde gündeme gelmesi beklenen sorunların
başında, üniversite öncesi eğitimin toplam 11 yılla sınırlı olmasının getirdiği
‘denklik’ konusudur. Bu konu, Bakanlığın öncelikleri arasında yer almaktadır ve
bir süreç içerisinde çözülecektir. Ancak, konunun mevcut yansımaları aşağıda
daha pratik bir şekilde ortaya konulmuş olacaktır.
Yurt dışında eğitimi hedefleyen gençlerin, hem alacakları eğitim hem de
gidecekleri ülke ve üniversite ile ilgili, doğru ve bilinçli şeçim yaparak, başarılı
olmalarına yardımcı olmak amacı ile, bazı AB ülkelerindeki eğitim olanakları
araştırılmış ve aşağıda bilginize sunulmuştur.
AB ÜLKELERİNDE YÜKSEK ÖĞRENİM OLANAKLARI
GENEL KOŞULLAR
AB içerisinde üniversite eğitimi almak isteyen Kıbrıslı öğrencilerin, lisede
pek alışık olmadıkları bir eğitim sürecinin içerisine gireceklerini bilerek bu
tercihlerini kullanmaları tavsiye edilmektedir. Özellikle, Almanya, Avusturya,
İsviçre, Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde eğitim almak isteyen
öğrencilerin, KKTC’deki lise ve dengi okullardan mezun olduktan sonra, yurt
1
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRETİM VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ
dışında bir universitede eğitim alabilmeleri için aranan genel şartlar aşağıda
sunulmuştur.
•
Universitelerin herhangi bir bölümüne doğrudan birinci sınıftan
başlayabilmek için, eğitim göreceğiniz bölümle bağlantılı belirli sayıda GCE
(General Certificate of Education) ‘A’ Level ve ‘O’Level sahibi olmak yeterli
görülmektedir. Sözkonusu bu sertifika sınavları ve konuları bir ülkeden diğerine
farklılıklar gösterse de, sonuçta ayni amaca hizmet etmek için yapılmaktadır.
Örneğin, Fransa’da, 2 (iki) ‘A’ Level ve 3 (üç) ‘O’ Level başarı belgesi
aranırken, İngilterde 3 (üç) ‘A’ Level ve 2 (iki) ‘O’ Level Sertifika sahibi olmak
üniversite eğitimine başlamak için yeterli görülmektedir.
•
KKTC’de, her hangi bir Lise veya dengi okuldan mezun olan bir öğrenci,
eğer söz konusu sertifikalara sahip değilse, yurt dışında eğitime giderken, önce
dil kursunu başarı ile tamamlamak, daha sonra ise bir yıl süreli “Foundation
Course / StudienKolleg / Baccalaureat” gibi, farklı ülkelerdeki farklı hazırlık
programlarını takip ederek üniversite eğitimine hazırlanmak gerekmektedir.
•
Türkiye’de yapılan Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS’de) başarılı olan
öğrenciler de, yerleştirildikleri bölüm/ program doğrultusunda, yurt dışında her
hangi bir üniversitede eğitim alma hakkını kazanmaktadırlar. Ancak, söz konusu
eğitime başlamadan, önce dil kursu ve daha sonra ise ‘Studienkolleg /
Foundation Course’ veya benzeri bir hazırlık sınıfına devam etmeleri
gerekmektedir. Bunları tamamlayan öğrenciler, ÖSS’de kazandıkları bölüm
doğrultusunda üniversite eğitimine başlayabilirler.
Yurt dışında üniversite eğitimi, yoğun bir öğrenme ve araştırma uğraşını
gerektirmektedir. Bu eğitim programlarında, pro-seminer, seminer, konferans,
dönem projeleri, bitirme tezi ve sözlü-yazılı diploma sınavları gerekmektedir.
Dolayısı ile, ‘yabancı dil ortamında’ eğitim almadan önce, o dili çok iyi bir
şekilde kullanabilme özelliğine sahip olmak gerekmektedir.
Aşağıda, öğrencilerin genel taleplerini de dikkate alarak, bazı AB
ülkelerinde eğitim olanakları değerlendirilmiştir.
İNGİLTERE
İngiltere’de Eğitim
Ingiltere’de eğitim 16 yaşına kadar zorunludur. Bunun sonrasında,
isteyenler, GCE A’level ( General Certificate of Education) Programlarına veya
mesleki ve teknik dallara devam etmektedirler. Üniversite eğitimi, lisans
düzeyinde genelde üç yıl sürmektedir. Ancak tıp, diş hekimliği, v.b. bölümler
daha uzun sürelidir. İskoçya’da ise, lisans eğitimi dört yıl olarak belirlenmiştir,
ancak yine diğer bazı bölümlerde bu süre daha uzun olmaktadır.
2
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRETİM VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ
Mesleki Eğitim: Mesleki eğitim seviyesinde verilen sertifika programları,
meslek edindirme ve ileride olabilecek diploma veren eğitim programlara
yöneliktir.
•
•
•
•
Kayıt Kabul Koşulları
Öğrenci kabul koşulları, bir üniversiteden diğerine ve hatta bölümden
bölüme farklılık gösterebilmektedir. Her üniversitenin aradığı özel
koşullar üniversitelerin web sayfalarından veya Milli Eğitim ve Kültür
Bakanlığı’dan veya British Council’dan öğrenilebilir.
KKTC’deki eğitim süreleri ve İngilteredeki eğitim süreleri farklılık
gösterdiğinden, KKTC’deki bir lise ve dengi okuldan mezun olan
öğrencinin diploması, Ingiltere'deki 3-yıllık üniversite eğitiminin ilk
yılına kabul için, genellikle yeterli görülmemekte, ancak bununla birlikte,
her öğrencinin başvurusu bireysel olarak değerlendirilmektedir. Kimi
zaman, yabancı dilde eğitim veren bir liseden iyi dereceli bir diplomaya
sahip öğrenciler, üniversitenin ilk yılına başlamak için kabul
edilebilmektedir. Ancak, İngiliz yüksek öğrenim kurumlarından birinde
bir yıllık hazırlık kursunu (Foundation Course) tamamlayanlar lisans
eğitimine kabul edilebilmektedirler. Bu kurslar, ya üniversiteler
bünyesinde, ya da işbirliği içerisinde oldukları kolejler tarafindan
verilmektedir. Alınan dersler, üniversitede okutulacak konulardan oluşur
ve ingilizce seviyesinin gelişimine yardım sağlamayı amaçlar.
Üniversiteler değerlendirmelerinde; Ingilizce yeterlik ve lise diploması
ortalaması ve lise eğtimi süresince almış olduğu seçeceği bölüm ile ilgili
derslerin, her öğretim yılı sonunda karnede yazılı notlar dikkate alınarak,
UCAS başvuru formunda belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca, öğrencilerin
öğretmenlerinden almış oldukları referans mektubu da değerlendirmede
önemli role sahiptir. Özellikle, başvuru yapan öğrencinin seçtiği eğitim
alanında, bilgisini en iyi değerlendirecek, bir öğretmeni tarafından verilen
bir referans mektubu olması tavsiye edilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin
“UCAS”
(Universities
Colleges
Admission
Services)
(http://www.ucas.com) üniversite ‘başvuru formunda yazmış oldukları
kompozisyonlar’ da başvurunun değerlendirilmesinde belirleyici rol
oynamaktadır.
Bütün üniversitelerde, genel olarak, GCE (General Certificate of
Education) sınavlarından "A" Level sınav dereceleri temel alınmaktadır.
"A" Level'e eşdeğer kabul edilen SAT, Abitur, veya Fransızların
Uluslararası Baccalaureta, gibi sınav sonuçları da kabul edilmektedir.
GCE sınavlarında elde edilen başarı düzeyi de üniversiteye kayıt
yaptırabilmek için önemlidir. Genelde A ve B derecelerinde başarıya
sahip olan öğrenciler üniversitelere kayıt yaptırabiliyor. Bununla birlikte,
hem üniversiteler hem de bölümler arasında, kayıt kabul için gerekli
‘başarı derecesi’ değişebilmektedir.
3
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRETİM VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ
•
•
•
•
Basvurular bir yıl öncesinden başlamakta ve 1 Eylül - 15 Ocak tarihleri
arasında yapılmaktadır. Gecikmiş başvurular 15 ocak - 30 Haziran
tarihleri arasında değerlendirmeye alınmaktadır. Bununla birlikte Ağustos
– Eylül tarihleri arasında da açık olan kontenjanlara yerleştirme
yapılmakta ve öğrenci kabul edilebilmektedir (clearing). Başvuruların
mümkün olan en erken zamanda yapılması tavsiye edilmektedir.
Bazı hazırlık programlarına başvurular, bireysel olarak yapılabilmektedir.
Diğer tüm birinci sınıf ve hazırlık programlarına başvuru UCAS aracılığı
ile yapılmaktadır. UCAS’ın aracı olduğu başvurular, 15 Pound ücret
ödenerek gerçekleştirilmektedir. UCAS’a yapılan başvurularda, altı
üniversite tercihi yapılabilmektedir. Eğer öğrencinin başvurusu uygun
bulunursa, tercihlerinden birine yerleştirme yapılmaktadır.
Universitenin herhangi bir eğitim programına kabul, ‘şartlı’ yada ‘şartsız’
olarak değerlendirilebilmektedir.
Şartsız Kabul: Öğrencinin akademik ve Ingilizce yeterliliği incelendikten
sonra, başvurusu uygun görüldüğü takdirde, ‘şartsız kabul’e hak kazanır.
Birinci sınıfa şartsız kabulde aranan genel şartlar:
a) 6.- 6.5 IELTS (İngilizce Yeterlik Sınavı) veya ( 600- 650 TOEFL),
b) GCE sınavlarını geçmiş olmak; yani istenen üç ‘A’ level veya ‘AS’
sertifika (UK öğrenciler için iki ‘O’ level) belgeleyebilmek
(sınavlarda A ve/ veya B düzeyinde başarı derecesine sahip olmak),
c) Lise diploması (genellikle minimum 8.00 ve üzeri) (Transcript: Lise
eğitiminde almış olduğu ve gireceği bölümle ilgili ders notlarının
dökümü UCAS formuna yazılmaktadır).
Şartlı Kabul: Öğrencilerin akademik ve Ingilizce yeterliliği
saptanamadığı durumlarda (halen eğitimini sürdürüyor olmak: Ingilizce
yeterlilik sınavı ve henüz tamamlanmamış eğitim programı ve/ veya
sınavların sözkonusu olduğu durumlarda) bunların başarı ile tamamlanmış
olması koşulu ile ‘şartlı kabul’ verilmektedir. Bu gibi durumlarda, öğrenci
UCAS başvuru formunda, ilgili derslerin notlarının verileceği tarih
belirtilmektedir.
Universitede okuyan öğrenciler için, ilgili bölümde gördüğü derslerin
notları UCAS aracılığı ile gönderilmektedir. Dönem sonunda
tamamlayacağı dersler için de, yine UCAS formunda notların verileceği
tarih belirtilmektedir.
Foundation Course’a devam için aranan şartlar:
a) 5- 5.5 IELTS veya /(500- 550 TOEFL),
b) Lise Diploması (genellikle minimum 8.00 ortalama) ve gireceği
eğitim programı ile ilgili derslerin not dökümü belirtilmektedir.
4
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRETİM VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ
Dil Eğitimi ve Yeterlilik Sınavı:
Ingiltere'de, üniversite seviyesinde eğitim görmek ve sosyal yaşamınızı en
iyi şekilde sürdürebilmek için, belirli bir seviyede Ingilizce bilmek
gerekmektedir. Ingiltere'deki yüksek öğretim kurumları, öğrencilerin
kabulü için, IELTS veya TOEFL sınav sonuçlarını temel alırlar. TOEFL
sınavları, Kıbrıs’ta, Türk Maarif Kolleji salonlarında, her yıl dört kez
yapılmaktadır. ‘Online’ olarak aşağıdaki web sayfasından başvuru
yapılabilir. Sınav Kayıt Ücreti, 130.- ABD Doları’dır.
https://toeflrts.ets.org/OnlineRegistration/rts/StartPage.jsp . Yardım için,
[email protected] mail adresine başvurabilirsiniz.
Bazı üniversiteler, ‘Cambridge Proficiency in English (CPE)’ ve
‘Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)’ sınavlarını da kabul
etmektedirler. Öğrencilerin başvuruları British Council’de yapılmaktadır.
IELTS (International English Language Testing System: Uluslararası
İngiliz Dili Sınavı: İngiliz dilinde eğitim gören öğrencilerin gereken tüm
İngilizce becerilerini ölçen bir sınavdır. (web sayfası http://www.ielts.org)
Her ay bir kez ve fakat eğer talep fazla ise iki kez yapılmaktadır.
IELTS: Akademik ve genel eğitim olmak üzere iki ayrı şekilde
yapılmaktadır. Ingiliz dil okulları, British Council tarafından
denentlenmektedir. Kıbrıslı öğrencilerden, 75.- CY Pound sınav ücreti
alınmaktadır. Başvuru formu, aşağıdaki web adresinde online olarak
sunulmaktadır. http://www.britishcouncil.org/cyprus/cyprus-exams .
Öğrenci başvuruları British Council’e teslim edilmektedir.
TOEFL (Test of English as a Foreign Language: Yabancı Dil olarak
İngilizce Sınavı) olarak bilinen ‘İngilizce Yeterlilik Sınavı’nı belirli bir
düzeyde başarmak da, yurt dışında eğitim alacak öğrencilerin dil kursları
ve sınavlarından muaf olmalarına olanak sağlamaktadır. Bu sınavda bir
takım yenilikler gündeme gelmiştir. Bunları özetleyen bölüm aşağıda
sunulmuştur.
TOEFL’e yeni eklenen konuşma bölümü hakkında bilmeniz
gerekenler:
Yeni TOEFL 24 Eylül 2005 tarihinde ABD’de, 22 Ekim 2005 tarihinde
Kanada, Almanya, Fransa, Italya da ve 2006 yılında da diğer ülkelerde
uygulamaya başlanacak.
5
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRETİM VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ
1) Yeni TOEFL’da PBT (Paper Based Testing: Yazılı sınav) yerinde
CBT (Computer Based Testing: Bilgisayar kullanarak sınav) internet
ortamında IBT (Internet Based Testing: İnternet ortamında sınav)
yapılacak.
2) TOEFL’de Konuşma Bölümü de olacak.
Yeni test, teste girenlerin mikrofona konuşmalarını gerektiren, 6 adet
serbest konuşma sorusunu içerecektir. Söylenenler kaydedilecek ve
değerlendirme kurulu tarafından puanlandırılacaktır.
3) TOEFL’de daha fazla Yazma Sorusu olacak.
Şu anda zaten var olan 30 dakikalık yazıma ek olarak, 20 dakikalık bir
yazımı daha içerecektir; yani toplam iki adet yazım olacaktır.
4) Yeni TOEFL, hem ‘bağımsız’ hem de ‘birleşik beceri testleri’ni
içermektedir. Yeni testteki bazı sorular, sadece okuma, dinleme,
konuşma veya yazma becerileri üzerinde odaklanacak; ‘diğer sorular
ise teste giren kişilerin bu becerilerini bir arada kullanmalarını
gerektirecektir’.
5) Yeni TOEFL daha uzun olacak: Yeni test yaklaşık 3,5 saat sürecektir,
bu da şu anda mevcut olan sınavdan yaklaşık olarak bir saat daha uzun
bir süre demektir.
6) Puanlama sistemi değişecek. Teste giren kişiler, toplam üzerinden
alacakları puanın yanı sıra, TOEFL’ da test edilen dört beceri alanının
(Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma) her biri için de ayrı bir puan
alacaklardır.
•
•
KKTC’li öğrenciler tarafından tercih edilen üniversiteler arasında yer
alan Essex, Middlesex, Kent ve Westminster Universiteleri hakkında
aşağıda daha ayrıntılı bilgi verilmiştir.
Essex, Middlesex, Kent ve Westminster Universitelerine kayıt
yaptırabilmek için A’ levels, Üst Düzey Mesleki Eğitim Sertifikasına sahip
olmak (Advanced Vocational Certificate in Education), AS levels veya
GCSE ve benzeri sertifikalar, üniversitenin birinci sınıfına kayıt olmak için
yeterlidir. Ingilizce yeterlilik sertifikasına sahip olmayan öğrenciler
(TOEFL, Cambridge, IELTS ve benzeri serifikalar), dil kursuna
gönderilmektedir. Bunu tamamlayan öğrencilerin bir sene boyunca diğer
üniversitelerde olduğu gibi foundations course’e devam etmesi
gerekmektedir. Bu kursu tamamlayan öğrenciler üniversitenin birinci
sınıfına kayıt yaptırma hakkını kazanmaktadır.
Ücretler ve Masraflar
Öğretim ücreti ve yaşam masrafları üniversitelere göre farklılık gösterse
de, ortalama olarak yıllık öğretim ücreti şöyledir:
1.
Yukarıdaki üniversitelerde, bir akademik yılı için ödenmesi gereken
ücret, diğer üniversitelerde olduğu gibi, AB vatandaşları için 1150 UK
6
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRETİM VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ
Pound olarak belirlenmiştir. Ancak, tıp, doktora, diş hekimliği,
veterinerlik gibi dallarda bu ücret farklılık göstermektedir. AB dışından
gidecek
öğrencilerin öğrenim masrafları bölümlere ve eğitim süresine
göre aşağıda belirtilmiştir.
2. AB vatandaşı olmayanlardan aşağıda belirtilen eğitim ücretleri
alınmaktadır.
¾ Sanat ve Sosyal Bilimler £6.000-10.000
¾ Fen ve Teknik Bilimler £7.000-12.000
¾ Tıp, Diş Hekimliği ve Veterinerlik £13.000-17.000
3.
Okula kayıt yaptıran öğrencilerin eğitim masraflarından muaf
olabilmeleri ve/ veya indirimden yaralanabilmeleri için EU5N formunu
doldurmaları ve gelir düzeylerini kendi ülkelerinde
bulunan
vergi
dairesinden aldıkları bir belge ile doğrulamaları gerekmektedir.
4. Online başvuru için:
(http://www.dfes.gov.uk/studentsupport/eustudents/app_application_for_1.shtml)
5. Bir öğrencinin yaşamını sürdürebilmesi için ihtiyacı olan para miktarı
ise, yıllık olarak, ortalama £5.000-6.000 civarındadır. Ancak hem
öğrenim hem de yaşam masrafları bölgelere göre farklılık
gösterebilmektedir.
6. Burslar:
Burslara başvuru ve daha detaylı bilgi için aşağıdaki web sayfalarından
yararlanılabilir.
ƒ İngilteredeki öğrenciler için: http://www.dsc.org.uk/ ,
ƒ ulusalrarası öğreciler için: www.britishcouncil.org/education/funding/
ƒ Yurtdışında arastırma yapan öğrenciler için: www.universitiesuk.ac.uk/ors
ƒ Ve diğer doktora ve benzeri araştırmalar için: www.dfid.gov.uk/;
http://www.acf.org.uk/;
http://www.prospects.csu.ac.uk/student/pgdir/index.htm;
ƒ Insani bilimler ve Sanat ile ilgili burslar:
http://www.ahrb.ac.uk/
AVUSTURYA
Avusturya’da Eğitim:
Avusturya’da, ilkokul (Volksschule)-, ve sonrasında Ortaokul
(Haupschule)- düzeyinde verilen ve zorunlu olan eğitimi her bireyin
tamamlaması gerekmektedir. Bu eğitimden sonra Teknik okul,
(Technischeschule), Meslek okulu (Berufschule) veya benzeri okullara devam
etmek için öğrencinin başarı düzeyine göre, rehber hocaların yardımı ile,
kendisi için en uygun eğitim programına yönlendirilmekte ve gerekli sınavları
tamamladıktan sonra, diploma (Matura/ Abitur) düzeyinde olan eğitimini
7
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRETİM VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ
tamamlayabilmektedir.
Akademik eğitime devam edecek öğrencilere yönelik eğitim programı
sunan Gymnasium, Technischeschule, Berufschule ve benzeri eğitim kurumları,
lise seviyesinde eğitim programı ile, öğrencileri üniversite eğitimine
hazırlamaktadır. Mesleki okullardan mezun olan öğrencilerin, üniversitede ayni
branş üzerinden üniversite eğitim alması durumunda, öğrencinin eğitimde aldığı
dersler gözönünde bulundurularak, müfredat azaltmasına gidilebilmekte ve
öğrenci üniversite eğitimini daha kısa sürede tamamlayabilmektedir.
Avusturya’da, üniversite eğitimi iki bölümden (Abschnit’ten) oluşmaktadır:
Birinci bölümde, temel uzmanlık bilgisi ve sınavları yapılırken; ikinci bölümde
ihtisaslaşma ve araştırma yeteneği geliştirilerek, öğrencinin belirli konularda
rekabet gücünün üst seviyelere çıkartılması gerçekleştirilmektedir.
Kayıt Kabul Şartları:
Avusturya’da eğitim yapabilmek için, her üniversiteye bireysel başvuru
yapılması gerekmektedir. Öğrencilerin başvuruları, her üniversitenin web
sayfasından, online olarak yapılabildiği gibi, posta ile de yapılabilmektedir.
Başvuru yapmak için aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.
• Universiteye başvuru formu,
• Lise diploması ve not dökümü (lise 1, 2, 3) / Matura / Reife Prüfung /
A’Levels / Baccalaureat v.b., (Genelde A ve/ veya B düzeyinde başarı
derecesi istenmekte),
• Almanca sertifika (minimum Orta Düzey (Mittelstufe) üzeri),
• Üniversiteye ön kayıt belgesi (eğer varsa),
• Universite Transcript’i (eğer varsa),
• Özgeçmiş (CV),
• Referans mektupları (mezun olduğu okuldan, girmek istediği bölümle
ilgili branş dersini veren bir öğretmenin değerlendirmesinin olması
tavsiye edilmektedir).
Apostille mühürlü, (Convention de La Haye du 5 octobre 1961;
uluslararası noter onayı) orijinal belgelerin, kopyaları ile birlikte gönderilmesi
tavsiye edilmektedir. Universite başvuruyu değerlendirip karara bağladıktan
sonra, öğrenci eğitimine başlayabilmektedir. Eğer öğrencinin yeterli almanca
bilgisi yoksa veya lisede aldığı eğitimi yetersiz görülürse, önce dil kursuna, daha
sonra da Hazırlık Okulu’na/ (Vorstudiumlehrgang’a/ Studienkolleg’e)
gönderilmektedir.
Dil kursları, genellikle seviye tespit sınavından sonra, bir ile üç dönemlik
bir dil kurs programını kapsamaktadır. Öğrencinin, üniversite öncesi hazırlık
kursu (Vorstudiumlehrgang) boyunca üniversitedeki statüsü ‘düzensiz öğrenci’
(Außerordentliche Hörer) olarak devam etmektedir. Bu programın sonunda,
8
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRETİM VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ
öğrenci, hem dil eğitimini tamamlamak, hem de yetersiz görülen derslerini
başarı ile tamamlamak ve belgelemek zorundadır.
Eğitim yılından ve müfredat farklılığından dolayı yapılması öngörülen
ders programını tamamlayan öğrenciler, Avusturya’daki on iki yıllık eğitime
denk düşen sınavları başarı ile tamamlamış kabul edildiği için orta eğitim
bitirme sınavları (Matura veya Reife prüfüng’a) denk bir sertifika/ Diploma ile
bunu belgeleme imkanına sahip olurlar. Sözkonusu belgelerle, öğrenciler,
üniversitenin birinci sınıfına, ‘düzenli öğrenci’ (Ordentliche Hörer) statüsünde
kayıt yaptırabilirler.
ÖSS sınavında başarılı olan öğrenciler de, kazanmış oldukları bölüm
doğrultusunda eğitimlerine devam edebilirler, ancak Abitur düzeyinde olmayan
eğitim diplomaları için, hazırlık (Studienkolleg) ve dil kursu yapma zorunluğu
vardır.
Avusturya Dil Kursu:
Yabancı öğrencilerin Avusturya’da üniversite eğitimlerine başlamadan
önce Vorstudiumlehrgang üniversiteye hazırlık bölümünde ÖSD (Avusturya
Almanca Dil Diploması) (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch)/ – Orta
düzey (Mittelstufe)- kursuna gitmeleri ve dil yeterlilik sınavına girerek,
Avusturyada dersleri takip edebilecek düzeyde almanca bilgisine sahip
olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Avusturyada'daki üniversitelere
başvuru yapan öğrencilerden Mittelstuffe: MII veya MIII düzeyinde almanca
bilgisi (700-900 saat arası) istenmektedir. http://www.osd.at/default2.html
Avusturyada Eğitim ücreti:
Üniversiteye kaydını yaptırmak (master ve/ veya doktora dahil) isteyen
öğrencilerin, 726.72 Euro her dönem için kayıt ücreti yatırması, ayrıca okula
14.86 Euro kayıt masrafı ödemesi gerekmektedir.
Avusturyada Eğitim Bursları
Leistungsstipendien:
ÖAD ( Österreichische Austausch Dienst) http://www.oead.ac.at/
AAI (Afro Asiatische Institute) http://www.aai-wien.at/
ALMANYA
Almanya’da Eğitim
Almanya’da Grundschule sonrası devam edilen orta okul eğitiminden
sonra yine mesleki ve teknik olkullara devam edilebilmekte veya doğrudan
Gymnasium’a devam ederek akademik eğitime hazırlanılmaktadır.
Gymanasium'u bitiren öğrencilerin lise bitirme (Reifeprüfüng/ Reifezeugnis
veya Abitur) sertifikası sınavına girmeleri gerekmektedir. Ancak bu sınavı
9
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRETİM VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ
başarıyla verip Abitur sertifikasını alan öğrenciler üniversiteye girme hakkına
sahip olabilmektedirler.
Kayıt Kabul
Almanyada ilk ve orta eğitimin toplam süresi 13 yıldır. KKTC den giden
öğrencilerin on bir yıllık eğitim süreleri dikkate alındığı zaman iki senelik bir
eğitim farkının ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Bu durumdaki bir öğrencinin
Almanya’da üniversite eğitimi alabilmesi için Studienkolleg adı ile bilinen ve
eğitimin eşitlemesine imkan veren bir eğitim programına dahil edilmesi
gerekmektedir.
Başvurular ASSIST http://www.uni-assist.de/deutsch/index.html
aracılığı ile (AB vatandaşları için 25 Euro diğer vatandaşlar için 50 Euro ücretle
başvuru yardımı sunulmaktadır) yapılabilmektedir. Bireysel olarak da
üniversiteye başvuru yapılabilmektedir. Universitenin ‘Studienkolleg’ (hazırlık
okulu) Programına kayıt için gereken belgeler şunlardır:
• Universiteye başvuru formu,
• Lise diplomasi ve not dökümü (Lise 1, 2, 3)/ Abitur/ A-Levels/
Baccalaureat v.b.,
• Almanca sertifika (minimum mittelstufe üzeri),
• Üniversiteye ön kayıt belgesi (eğer varsa),
• Universite Transcript’i (eğer varsa),
• CV-özgeçmişi,
• Referans mektupları (mezun olduğu okuldan girmek istediği bölümle ilgili
branş dersini veren bir öğretmenin değerlendirmesinin olması tavsiye
edilmektedir).
Bu belgelerin ‘Apostille’ mühürlü orijinal olması ve kopyaları ile birlikte
gönderilmesi tavsiye edilmektedir. Diğer belğelerin de resmi daire ve/ veya
noter tarafından tasdik edilmesi ve Almanca tercümesinin yapılması
gerekmektedir.
Başvurunuz incelenip kabul edildikten sonra, Studienkolleg sınavına
nerede gireceğinize dair size yazı gönderilir. Eğer üniversitede öğrenim
göreceğiniz bölüm matematik veya fen bilimleri ile ilgili ise, sınavda Almanca
ve genel kültür sorularının yanı sıra, ikinci bir sınav olarak, matematik sınavı
yapılır. Sınavı başarıyla tamamlayan öğrenciler üniversitede okumaya hak
kazanırlar
Studienkolleg:
“Studienkolleg”, [http://www.studienkollegs.de/] üniversite öncesi
yabancı öğrencilerin katıldığı bir hazırlık sınıfıdır. Almanya’da, üniversite
öncesi eğitim 12 yıl olduğundan dolayı, kendi ülkelerinde 11 yıl eğitim gören
öğrencilere yöneliktir. “Studienkolleg” üniversiteler bünyesindedir ve
ücretsizdir. Bu programa katılabilmek için, iyi seviyede Almanca bilgisine sahip
olmak gerekmektedir. Studienkolleg'e başvuru için, öncelikle, bir üniversiteye
10
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRETİM VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ
ön kayıt yaptırılmalıdır. Daha sonra, eyalete bağlı eğitim kültür bakanlığına
gerekli belgeler ile başvurulmalıdır.
Studienkolleg'de, üniversitede tercih ettiğiniz bölümlere yönelik farklı
sınıflarda, yaklaşık bir yıllık bir eğitim alırsınız.
Studienkolleg’de dersler ve bölümler şunlardır:
S-kursu: İkinci yabancı dil, tarih ya da sosyal dersler/coğrafya ya da
Alman edebiyatı.
T-kursu : Matematik (bilgisayar bilimleri dahil), fizik ya da kimya.
W-kursu : Matematik, ekonomi / iş idaresi.
M-kursu: Biyoloji ve / veya kimya, fizik, matematik.
G-kursu : Tarih, Alman edebiyatı ya da İngilizce, sosyal dersler/coğrafya.
Bir yıllık eğitim sonucu bitirme sınavına (Feststellung Prüfung) girilir ve
başarılı olma durumunda üniversite öğrenimi almaya hak kazanırsınız. İki
defa bitirme (Feststellung Prüfung) sınavına girme hakkınız vardır ve bu
ikisinden de başarısız olunursa, Almanya’da üniversite öğrenim hakkını
kaybedersiniz.
Detaylı Bilgi İçin Aşağdaki Linkleri Kullanabilirsiniz:
ƒ http://www.studienkolleg.de;
ƒ http://www.stk.uni-hannover.de;
ƒ http://www.stk.tu-darmstadt.de;
ƒ http://www.stk.tu-darmstadt;
ƒ http://www.studienkolleg.mhn.de;
ƒ http://www.studienwahl.de
Almanyada Dil Kursu:
Yabancı öğrencilerin, Almanya'da üniversite eğitimlerine başlamadan
önce, “DSH” dil yeterlilik sınavına veya Test DAF (Deutsch als Fremdsprache:
Yabancı
Dil
olarak
Almanca)
sınavına
girmek
gerekmektedir.
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
KKTC
de
Goethe
Zentrum
Lefkoşa’da
(e-mail:
[email protected]) sınavları yapılmaktadır. Sözkonusu sınavları başarılı
bir şekilde tamamlayan öğrencilerin Almanca bilgilerinin dersleri takip
edebilecek düzeyde olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. Almanya'daki
üniversiteler, müracaat anında, müracaatçılardan Orta düzey (Mittelstufe) M II
veya M III düzeyinde Almanca bilgisi (700-900 saat arası) istemektedirler.
Eğitim ücreti:
Almanyada eğitim ücretsizdir. Dil kursuna kayıt dışında her hangi bir
ücret alınmamaktadır. Bir öğrencinin bir aylık masrafı 500 ile 800 Euro arasında
değişmektedir.
11
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRETİM VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ
Almanya’da Burs İmkanları:
Almanya’da burslu okumak için başvurulabilecek başlıca adresler aşağıda
verilmiştir.
1. DAAD: Almanya Akademik Değişim Servisi (Deutscher
Akademischer Austausch Dienst) http://www.daad.de;
2. AIESEC
3. Fried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung: http:www.kruppstiftung.de
4. Alexander von Humboldt-Stiftung: http://www.avh.de/;
5. Friedrich-Ebert-Stiftung;
6. Friedrich-Naumann-Stiftung;
7. Südosteuropa Gesellschaft (SOG): http://www.suedosteuropagesellschaft.com/.
Daha fazla bilgi için, Alman Kültür Ateşeliği; üniversitelerin web
adresleri ve yukarıda verilen adreslerden yararlanılabilir. Yazışmalar
genelde Almanca olmakla birlikte, İngilizce dilinde de iletişim olanakları
mevcuttur.
FRANSA
Fransa’da Eğitim
Fransa'da lisans eğitimine girebilmek için: Fransa’da, Eğitim bakanlığı
tarafından, orta eğitim tamamlandığı zaman verilen, “Baccalaureat” diploma
sahibi öğrenciler yüksek öğretime girme hakkına sahip olmaktadırlar. Bununla
birlikte, yurt dışından veya dışardan, bu eğitime denk eğitim almayan
öğrencilerin, 1 yıl süre ile Baccalaureat eğitimi aldıktan sonra, yüksek öğretime
devam etmelerine imkan tanınmaktadır.
Fransa’da, lisans düzeyindeki eğtimin normal süresi, 1 yıllık Baccalaureat
dahil olmak üzere, 4 yıl; yüksek lisans eğitimi 2 yıl, ve doktora eğitimi 3 yıldır.
Üniversiteler haricinde, Fransa'ya özgü, ‘Grandes Ecoles’ eğitim
kurumları, devlet üniversitelerine paralel bir eğitim vermektedir. Çok seçici olan
bu okullarda da, lisans ve master eğitimi verilir. Ayrıca, “Grandes Ecoles for
Engineering” okullarında mühendislik, “Grandes Ecoles for Business and
Management” okullarında İşletme lisans ve yüksek lisans eğitimi verilir.
Bunlara paralel olarak, çok sayıda sanat, moda, tasarım, turizm ve mimarlık
alanlarında lisans ve yüksek lisans eğitimi veren okullar bulunmaktadır.
12
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRETİM VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ
Kayıt Kabul
Fransa’da, üniversitelerde eğitim alabilmek için, aranan genel şartlar
aşağıda verilmiştir.
• İki ‘A’ level sertifika
• Lise diploması ve not dökümü
• Referans mektupları (mezun olduğu okuldan girmek istediği bölümle ilgili
branş dersini veren bir öğretmenin değerlendirmesinin olması tavsiye
edilmektedir).
Sözkonusu orijinal belgelerin ve fotokopilerinin ‘Apostille’ onaylı olması
gerkmektedir. Diğer bazı AB ülkelerinde olduğu gibi, yurt dışından gidecek
üçüncü ülke veya KKTC vatandaşlarının ve GCE sınavlarını almamış bireylerin,
bir sene, diploma kazandıran bir hazırlık kursuna (DAEU): Üniversite Eğitimine
Giriş için Diploma (Diploma Giving Access to University Studies) /
(Baccalaureat programının son sınıfına) devam etmeleri gerekmektedir. DAEU
iki alt ana başlık altında toplanmaktadır: DAEU A’da edebiyat, dil, sosyal
bilimler üzerine hazırlık programı sunulmaktadır. DAEU B’de ise bilim,
teknoloji, matematik, tıp, eczacılık, v.b. konularda eğitim verilmektedir.
Fransa’da, yüksek öğretime devam etmek için, DAEU/ Baccalaureat
sınavlarında iki ‘A’ level ve üç ‘O’ level sınavı başarı ile tamamlamış ve
belgelemiş olmak gerekmektedir. DAEU sınavlarında başarılı olan öğrencilerin
A, B veya bazen C derecesi ile bu sınavları tamamlamış olması, her hangi bir
üniversiteye kayıt yaptırmak için yeterlidir. Üstelik, üniversitenin kendi
içerisinde farklı bölümlere kayıt yaptırabilmek için de farklı DAEU dereceleri
talep edilebilmektedir.
Dil Kursu
Fransız üniversiteleri ve okullarında, eğitim dili Fransızca olmasına
rağmen, pek çoğunda İngilizce dilinde eğitim sunulan bölümler bulunmaktadır.
Fransa’da, ‘Alliance Française’ tarafından sunulan, “DALF”, Fransız Dilinde
Yüksek Diploma ( High Diploma of French Language) kurslarını tamamlamış
öğrencilerin, yüksek öğrenime devam etmesi uygun görülmektedir. Fransa’da dil
eğitimi, ‘Alliance Française’ tarafından yaygın bir şekilde yapılmaktadır:
http://www.alliancefr.org
Fransa’da, dil eğitimi veren diğer kurumların bilgi ve adresleri ise,
http://www.aefe.diplomatie.fr web sayfasında yer almaktadır.
Eğitim Ücreti
Fransa’da, hazırlık okulu kursları için talep edilen ücret, yaklaşık 2000
Euro’dur. Universite eğitimi bölümüne ve süresine göre ücretlendirilmiştir.
Genelde, lisans düzeyinde eğitim için, her dönem 141 Euro ödenmesi
gerekmektedir. Master, Doktora programları için ise, yine dönem başına 141
Euro ile 278 Euro arasında bir ücret talep edilmektedir. Mühendislik eğitimi için
13
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRETİM VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ
ise bu ücret 420 Euro’dur. Fransa’da, özellikle de Paris’te, yaşam pahalı olduğu
için, yaklaşık ortalama 800 Euro aylık masraf düşünülmelidir.
Burslar:
Fransız hükumeti tarafindan verilen burslar, Cnours (Student’s Welfare
Service at National Level) birimi tarafından, uygun koşulları sağlayan
öğrencilere verilmekterir. [http://www.cnous.fr]. Bu burslar, bölgesel ajanlar
tarafından da değerlendirilip verilmektedir.
‘Egide’ (CIES: Uluslararası Öğrenci ve Eğitim merkezi (International
Centre for Students and trainees) tarafindan da, her yıl öğrencilere burs
verilmektedir. http://www.egide.asso.fr. Bunların dışında, ‘Ubifrance’ (ex.
ACTIM: Agency for Technical, Industrial, and Economic Cooperation)
tarafindan da öğrenci bursları verilmektedir. http://www.ubifrance.com .
Bursların miktarı, yaklasık olarak 610 Euro olarak belirlenmiştir, ancak alınan
eğitime ve süreye göre de bu miktar değişmektedir.
Son olarak Fransa'da eğitim konusunda daha detaylı bilgi için
http://www.edufrance.fr adresi tavsiye edilmektedir.
Bu Sayfa ile ilgili sorularınız, görüş ve önerileriniz için:
[email protected]
Adresine başvurabilirsiniz.
14

Benzer belgeler