Dernek Bülteni / sayı 5 için tıklayınız.

Transkript

Dernek Bülteni / sayı 5 için tıklayınız.
FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK
YÜKSEKOKULU MEZUNLARI DERNEĞİ
BÜLTENİ
Sayı: 5
Değerli Meslektaşlarımız,
2008’in son günlerinde Derneğimiz, sizi, İstanbul
Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın
Yard.Doç.Dr. Meltem Ünal Erzen’in ve Antalya’dan
Akdeniz Üniversitesi’nden gelen Sayın Prof. Dr. Şahin
Filiz’in konuşmacı oldukları “Cinsiyetçi Olmayan Bir
Eğitim Sürecinin Başlatılması Gerektiği" konulu
toplantıya davet etmişti. Toplantı, içeriden ve dışarıdan
katılımcılarla ilgiyle izlendi. Sayın Erzen, Türkiye
Cumhuriyeti’nin
kuruluşundan sonra edinilmiş
kazanımlara rağmen, kadınlarımız aleyhine oluşan
ayırımcılığa dikkat çekti:
“Dinin siyasete alet edilmesi sadece kadınları
ilgilendiriyor, laiklik sorunu bir kadın sorunudur.
Kadın eve tıkılıyor, sosyal yaşamdan alınıyor, tüm
sosyal yaşamı kocası oluyor. Cumhuriyetin ilk
dönemlerinde kadın, eş seçme, meslek seçme gibi
kararlarda önemli bir rol elde etmişti; ancak kadının
yeri ve rolü, erkeğinkine benzer şekilde gelişmedi.
Kadının kamu yönetiminde yer almamasının en önemli
nedenlerinden biri bu ataerkil aile yapısı ve bu yapıyı
koruyan siyasal yönetim anlayışıdır. Bugün 81 ilde,
kadın İl Milli Eğitim Müdürü yoktur. 922 ilçede ise İlçe
Milli Eğitim Müdürlerinin sadece 5’i kadındır”.
“Türkiye Cumhuriyeti, kadının şeriat hukukundan
kaynaklanan ve toplumdan soyutlanmalarına neden
olan konumlarına önemli değişiklikler getirdi. Ancak
kadınlarımız her geçen gün toplumsal ve siyasal
yaşamdan uzaklaştırıl-malarına yeterli ses çıkarmadı;
meclisteki kadın milletvekili oranı artmadı, azaldı.
Halen 3225 belediye başkanından sadece 18’i (%0.6), İl
Genel Meclisi üyelerinin %1.7’si, Belediye Meclis
Üyelerinin %2.5’i kadındır. Bu oran İsveç’te %47,
İspanya’da %29’dur.
‘Cinsiyet eşitliğiyle bağlantılı Toplumsal Gelişme’
açısından Birleşmiş Milletler 2002 İnsani Gelişme
Raporu’nda Türkiye 88. sıradadır; cinsiyet eşitsizliği
açısından öncelikli sorun alanları ‘eğitim, çalışma
yaşamı, şiddet ve siyasal katılım’dır; eşitsizliğin üç
unsuru, eğitim- gelir ve mülkiyet eşitsizliğidir.
Kadınlarımızın %19’u okur-yazar değildir (Doğuda
%35, Güneydoğuda %40). Çok önemli bir konu,
“eğitimin cinsiyetçi içeriğinin” değiştirilmesidir.
Mesleğe yönlendirme, cinsiyete ilişkin tutum ve
önyargılar esas olarak okullarda şekillenmektedir.
Cinsiyet kimliklerinin oluşturulduğu alanlarda (okullar
vb.) geleneksel klişeler değişmezse, “eşitlikçi” bir
topluma ulaşılamaz. Tersine, cinsiyetçi olmayan,
eşitlikçi bir eğitim çalışma yaşamında olumlu etkisini
gösterecektir.” dedi.
Sayın Filiz, “Siyaset- Tarikat Gölgesinde Din ve
KADIN”* hakkındaki görüşlerini bildirdi.
● Emin Çölaşan bu kitabı takdim ederken diyor ki:
“Siyaset-Tarikat Gölgesinde Din ve KADIN” adlı
yapıtı, din üzerinden tarikat ideolojisi ile kurulan
siyasetin, başta Yüce dinimiz olmak üzere İslam’ı ve
Türk kadınını kötüye kullanma yöntemlerini ve
çarpıtılan temel kavramları ele almaktadır. Din ve
kadının istismarını, tarih, toplum, gelenek ve uygarlığı
çarpıtarak nasıl devreye soktuklarını öğrenmek için
Şahin Filiz’in bu yapıtını hangi görüşten olursa olsun
her Türk yurttaşının okumasını salık veriyorum. Ele
aldığı tarihsel tartışma konuları bugünkü tartışmalara
kaynaklık ediyor”.
● Mustafa Balbay’da “Şahin Filiz, kadının örtünmesine
yönelik dayatmalara gerçekçi açıdan, tarihsel ve güncel
verilerle yaklaşıyor. Herkesin görüş ‘sahibi olduğu’ bu
konuda en çok gereksinim duyduğumuz şey, bu
çalışmalar. Filiz’in öteki inançların yaklaşımlarını da
dikkate alarak hazırladığı bu kitabında, akılcı bir
insanın kafasında çengellenen bütün sorulara yanıt
veriyor. Türkiye, böylesi çalışmaları okudukça sorunu
aşacak.” diyor.
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Hemşirelik
Dairesi’nin yayını “Hemşirelikte Etkinliğe Doğru
Eylem” kitabının giriş kısmında, tüm dünyada
hemşireliğin ortak temasında “cinsiyet” sorununun
varlığına işaret edilmektedir. 2007’de değişen
Hemşirelik Yasası, erkeklerin de Türk Hemşireliği ile
bütünleşmesine geçit vermektedir.
Yüksekokulumuz 1. sınıfına kaydolan çok sayıda erkek
öğrencimiz olduğunu müjdeliyor; Sağlık ve Hemşirelik
dünyasına yararlı olacağı inancıyla erkek adaylara hoş
geldiniz diyoruz.
**Prof.Dr.Sevgi Oktay
*Bu toplantıya katılan veya katılamayan mezunlarımız
ve öğrencilerimiz aynı başlıklı kitabı, Derneğimiz’den
alıp okuyabilirler.
**Sevgi OKTAY, yıllarca önce “Kadın Olmanın
Hemşireliğe ve Hemşire Olmanın Kadınlığa Etkileri”
konulu bir anketi, eğitimci hemşirelerin çoğunlukta
olduğu bir örnekleme uygulamıştı. Gelecek yıllarda bu
incelemenin tekrar edilmesi gerekecektir.
HAZİRAN 2008 – ŞUBAT 2009
DÖNEMİNDEKİ FAALİYETLER
● Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve
Hastaneleri Vakfı ve İstanbul Üniversitesi Florence
Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu işbirliği ile eski
ve yeni tüm mezunlarımızı bir araya getirmek için
okulumuzun bahçesinde II.Mezunlar Günü (pilav günü)
yapılmıştır. Etkinlikten önce düzenlenen bir törenle
1968 yılı mezunlarına plaket verilmiştir (06.06.2008).
● Okulumuzun kupa ve gümüş kaplama rozetlerinin
satışını, derneğimiz üstlenmiş olup ilginize sunulmuştur.
ROZET ----25 YTL
•
19 Haziran 2008 tarihinde Seçimli Olağan Genel
Kurul yapılmıştır. Seçilen yeni yönetim kurulu
görevine başlamıştır.
•
Rumeli Kavağı gezisi düzenlenmiştir (29.07.2008)
KUPA ---- 10 YTL
İşbirliği Yapılan Kuruluşlara
• Türk Hemşireler Derneği
• FN Hemşire Mektepleri ve Hastaneleri Vakfı
• İ.Ü.Florence Nightingale Hemşirelik Y.O.
• Florence Nightingale Hastanesi
• İ.Ü.Mezunları Derneği
• İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB)’ne
Teşekkür ederiz.
Derneğin Satışa Sunduğu Kitaplar
Prof.Dr. Perihan Velioğlu
“Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar ” (Tükendi)
“Hemşireliğin Düşünsel Temelleri”(Tükendi)
•
Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Mezunları
Derneği
Bilimsel
Etkinlikleri
kapsamında 20.10.2008 tarihinde İ.Ü Florence
Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Perihan
Velioğlu Amfisi’nde Prof. Jane SALVAGE, Prof.
Marie Scott BROWN, Mary Ann HOFFMANS
tarafından “Hemşirelik Üzerine Çeşitlemeler”
başlıklı panel düzenlenmiştir.
•
İstanbul Üniversitesi
Florence
Nightingale
Hemşirelik Yüksekokulu işbirliği ile Dedeman
Kapadokya Otel, Kapadokya-Nevşehir’de 22-25
Ekim 2008 tarihleri arasında VI.Ulusal Hemşirelik
Eğitimi
Kongresi
(Uluslararası
Katılımlı)
düzenlenmiştir.
•
Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Mezunları
Derneği
Bilimsel
Etkinlikleri
kapsamında 26.12.2008 tarihinde İ.Ü Florence
Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Perihan
Velioğlu Amfisi’nde Yard.Doç.Dr. Meltem Ünal
ERZEN ve Doç.Dr. Şahin FİLİZ tarafından
“Cinsiyetçi Olmayan Bir Eğitim Sürecinin
Başlatılması
Gerektiği”
başlıklı
konferans
düzenlenmiştir.
DUYURULAR
•
Facebook sitesinde “Florence Nightingale
Hemşirelik
Yüksekokulu
Mezunları
ve
öğrencileri” için bir grup oluşturulmuştur; grup
gitgide büyümektedir; bekliyoruz.
"Bize [email protected] 'a iletişim adresinizi, eposta, telefon, ev-iş adreslerinizi iletmenizi bekliyoruz".
Doç.Dr. Zuhal Özaydın
“Hemşirelikte Bir Öncü: Prof.Dr.Perihan Velioğlu”
Yard.Doç.Dr. Nevin Hotun Şahin
“Bir Kilometre Taşı : Menopoz”
I.Uluslararası ve V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi
Kongresi Bildiri Kitapları
Yard.Doç.Dr.Seher Deniz Öztekin
“Endoskopi Hemşireliğine Giriş”
“Kulak Hastalıkları Hemşireliği”
Yayın Sahibi: Florence Nightingale
Hemşirelik Yüksekokulu Mezunları Derneği
İLETİŞİM VE DERNEK BİLGİLERİ:
İ.Ü.Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Abide-i Hürriyet Caddesi 34381 Şişli /İstanbul
Tel
: 0212 291 1970 /0212 440 0000(27150)
Fax
: 0 2122244990
e-mail :
[email protected] [email protected]
e-grup : [email protected]
web:
www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/floren/mezunlar_dernegi.htm
Posta Çeki Hesabı : 1055310
Banka Hesap No: Yapı Kredi Abide Şb.69912496
Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri
Sevgi Oktay
(Başkan)
Mükerrem Güvenç
(Genel Sekreter)
Emine Akçin Şenyuva (Veznedar)
Leyla Küçük
(Muhasip)
Pervin Albayrak
(Üye)
Zübeyde Ekşi
(Üye)
Nuray Şahin Orak
(Üye)

Benzer belgeler

Slayt 1 - Hemşirelik Yüksekokulu

Slayt 1 - Hemşirelik Yüksekokulu okulumuzun bahçesinde II.Mezunlar Günü (pilav günü) yapılmıştır. Etkinlikten önce düzenlenen bir törenle 1968 yılı mezunlarına plaket verilmiştir (06.06.2008).

Detaylı