Alkim Alkali Kimya Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Yorumlar

Transkript

Alkim Alkali Kimya Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
Alkim Alkali Kimya Anonim Şirketi
ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle ara dönem
özet konsolide finansal tablolar
Alkim Alkali Kimya Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
İçindekiler
Sayfa
Ara dönem konsolide finansal durum tablosu
2–3
Ara dönem konsolidekar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
4
Ara dönem konsolide özkaynak değişim tablosu
5
Ara dönem konsolide nakit akış tablosu
6
Ara dönemözet konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı notlar
7 – 35
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle
konsolide finansal durum tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Cari dönem
Sınırlı
denetimden
geçmemiş
30 Eylül 2014
Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2013
171.162.130
139.878.835
19.500.138
107.030.351
100.385
106.929.966
192.725
192.725
33.049.894
1.422.076
9.966.946
31.527.379
66.988.281
53.142
66.935.139
1.233.701
1.233.701
30.469.106
2.324.842
7.335.526
Duran varlıklar
126.828.234
133.940.636
Diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
Ertelenmiş vergi varlığı
Diğer duran varlıklar
222.207
222.207
14.313
122.792.496
1.153.246
1.153.246
2.404.065
171.815
70.092
211.007
211.007
14.313
131.181.149
1.259.609
1.259.609
1.010.897
234.835
28.826
297.990.364
273.819.471
Dipnotlar
Varlıklar
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar
4
17
5
6
7
15
Toplam varlıklar
Sayfa 7 ile 35 arasında yer alan dipnotlar bu özet finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(2)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle
konsolide finansal durum tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Dipnotlar
Cari dönem
Sınırlı
denetimden
geçmemiş
30 Eylül 2014
Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2013
Yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler
82.686.942
61.705.376
18.655.156
22.497.198
19.737.954
15.236.255
15.236.255
3.673.586
1.094.896
1.591.393
133.238
5.954.697
26.884.088
7.605.223
16.219.941
196
16.219.745
3.122.189
1.500.415
380.465
5.444
133.238
67.266
5.444
32.914
11.116.423
23.037.628
5.106.821
4.745.263
16.869.699
4.722.254
4.745.263
1.264.339
4.722.254
1.445.675
93.803.365
84.743.004
204.186.999
189.076.467
24.725.000
26.909.044
20.885.203
24.725.000
26.909.044
20.885.203
(1.020.681)
(1.030.634)
(1.020.681)
86.845.800
26.545.849
(1.030.634)
81.123.596
16.556.238
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
184.890.215
169.168.447
Kontrol gücü olmayan paylar
19.296.784
19.908.020
297.990.364
273.819.471
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Diğer finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Ertelenmiş gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli
karşılıklar
- Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
9
9
17
8
15
Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli
karşılıklar
Ertelenen vergi yükümlülüğü
9
15
Toplam yükümlülükler
Özsermaye
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltmesi farkları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş
diğer kapsamlı gelirler veya giderler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
aktüeryal kayıp/kazanç
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı
Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar
11
Sayfa 7 ile 35 arasında yer alan dipnotlar bu özet finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(3)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait
konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Sınırlı
denetimden
geçmemiş
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Temmuz 30 Eylül
2014
Sınırlı
denetimden
geçmemiş
(Yeniden
düzenlenmiş
(Not 2.4))
1 Ocak 30 Eylül
2013
198.639.534
(139.717.409)
71.020.043
(50.361.053)
170.266.337
(125.514.871)
56.755.934
(41.036.319)
58.922.125
20.658.990
44.751.466
15.719.615
(8.886.666)
(14.583.661)
(103.093)
7.780.860
(7.606.138)
(2.840.252))
(5.389.546)
(35.789)
4.380.286
(5.971.082)
(8.708.676)
(16.184.596)
(109.392)
7.141.315
(1.241.512)
(3.036.905)
(5.570.864)
(36.203)
3.300.483
(645.820)
35.523.427
10.802.607
25.648.605
9.730.306
1.033.468
221.214
519.052
84.573
36.556.895
11.023.821
26.167.657
9.814.879
3.331.738
(6.811.681)
963.691
(3.209.160)
1.683.616
(8.823.274)
284.053
(3.733.484)
33.076.952
8.778.352
19.027.999
6.365.448
(5.716.732)
(5.837.535)
120.803
(1.379.782)
(1.612.814)
233.032
(3.908.312)
(3.980.400)
72.088
(1.357.697)
(1.262.561)
(95.136)
27.360.220
7.398.570
15.119.687
5.007.751
12.440
385.257
(311.794)
69.396
(2.487)
(77.050)
62.358
(13.880)
9.953
308.207
(249.436)
55.516
Toplam kapsamlı gelir
27.370.173
7.706.777
14.870.251
5.063.267
Dönem karının dağılımı:
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
814.371
26.545.849
(32.192)
7.430.762
694.962
14.424.725
253.125
4.754.626
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı:
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
814.371
26.555.802
(32.192)
7.738.969
694.962
14.175.289
253.125
4.810.142
1,0736
0,6596
0,5834
0,1923
Dipnotlar
1 Temmuz 30 Eylül
2013
Esas faaliyet gelirleri
Satış gelirleri
Satışların maliyeti (-)
Brüt kar
Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
12
12
Esas faaliyet karı
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
13
Finansman gideri öncesi faaliyet karı
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)
14
14
Vergi öncesi kar
Vergiler
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
15
15
Dönem karı
Diğer kapsamlı gelirler/(giderler)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
aktüeryal kayıp/kazanç
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler
- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
15
Diğer kapsamlı gelir
Sürdürülen faaliyetlerden ana ortaklık
hissedarlarına ait hisse başına
kazanç
(Tam TL)
16
Sayfa 7 ile 35 arasında yer alan dipnotlar bu özet finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(4)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait
konsolideözkaynak değişim tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak 2013 tarihi itibariyle bakiye
Ödenmiş
sermaye
Sermaye
düzeltmesi
farkları
24.725.000
26.909.044
20.885.203
-
71.199.239
14.802.928
158.521.414
20.054.656
178.576.070
-
-
-
(833.399)
537.486
295.913
-
-
-
24.725.000
26.909.044
20.885.203
(833.399)
71.736.725
15.098.841
158.521.414
20.054.656
178.576.070
-
-
-
(249.436)
15.098.841
(5.711.970)
-
(15.098.841)
14.424.725
(5.711.970)
14.175.289
(1.002.314)
694.962
(6.714.284)
14.870.251
24.725.000
26.909.044
20.885.203
(1.082.835)
81.123.596
14.424.725
166.984.733
19.747.304
186.732.037
Muhasebe politikalarındaki değişikliğin etkisi
(Not 2.3)
1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yeniden
düzenlenmiş
Transferler
Ödenen temettü
Döneme ait toplam kapsamlı gelir
30 Eylül 2013
Çalışanlara
sağlanan
Kardan ayrılan
faydalara ilişkin
kısıtlanmış
aktüeryal
yedekler kazanç/kayıp fonu
Geçmiş yıllar
karları
Net dönem Ana ortaklığa ait
Kontrol gücü
Karı
özsermaye olmayan paylar
Toplam
özsermaye
Ödenmiş
Sermaye
Sermaye
düzeltmesi
farkları
Kardan ayrılan
kısıtlanmış
yedekler
Çalışanlara
sağlanan
faydalara ilişkin
aktüeryal
kazanç/kayıp
fonu
24.725.000
26.909.044
20.885.203
(1.030.634)
81.123.596
16.556.238
169.168.447
19.908.020
189.076.467
UMS 19 Etkisi
-
-
-
9.953
-
(9.953)
-
-
-
Transferler
Ödenen temettü
Döneme ait toplam kapsamlı gelir
-
-
-
-
16.556.238
(10.834.034)
-
(16.556.238)
26.555.802
(10.834.034)
26.555.802
(1.425.607)
814.371
(12.259.641)
27.370.173
24.725.000
26.909.044
20.885.203
(1.020.681)
86.845.800
26.545.849
184.890.215
19.296.784
204.186.999
1 Ocak 2014 tarihi itibariyle bakiye
30 Eylül 2014
Sayfa 7 ile 35 arasında yer alan dipnotlar bu özet finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(5)
Geçmiş yıllar
karları
Net dönem
karı
Ana ortaklığa
ait özsermaye
Kontrol gücü
olmayan
paylar
Toplam
özsermaye
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait
konsolide nakit akış tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Cari dönem
Sınırlı
denetimden
geçmemiş
1 Ocak 30 Eylül 2014
Geçmiş dönem
Sınırlı
denetimdengeçmemiş(Yeniden
düzenlenmiş (Not 2.4 ))
1 Ocak 30 Eylül 2013
A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları
(5.257.148)
(6.594.773)
Dönem karı/zararı
Dönem net karı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
- Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler
- Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
- Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
- Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan
kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
- Stoklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
- Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
- Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili
düzeltmeler
- Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
- Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili
düzeltmeler
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
- Vergi ödemeleri
- Diğer nakit çıkışları
33.076.952
12.171.373
11.538.705
482.483
442.387
19.027.999
12.437.139
11.300.492
561.085
703.760
(292.202)
(45.878.866)
(2.580.788)
(40.042.070)
(128.198)
(33.658.797)
160.717
(40.039.060)
(2.133.312)
(983.686)
11.572.352
(5.768.471)
(139.010)
(630.541)
(4.626.607)
-
415.665
(2.193.659)
(3.542.582)
(858.532)
(2.751.487)
(6.766.309)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından
kaynaklanan nakit girişleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından
kaynaklanan nakit çıkışları
1.965.436
175.968
(4.716.923)
(6.942.277)
C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları
(4.018.606)
(4.539.134)
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
Ödenen temettüler
Alınan faiz
Ödenen faiz
8.748.566
(12.259.646)
739.461
(1.246.987)
2.878.910
(6.714.284)
435.734
(1.139.494)
Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış
(12.027.241)
(17.900.216)
E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
31.527.379
27.051.033
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
19.500.138
9.150.817
Sayfa 7 ile 35 arasında yer alan dipnotlar bu özet finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(6)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1.
Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu
Alkim Alkali Kimya A.Ş. (“Şirket”), 1948 yılında ferdi işletme olarak faaliyete başlamış, daha sonra
Alkali Madencilik Limited Şirketi ünvanını almıştır. 1963 yılının Ekim ayından bu yana Alkim Alkali
Kimya A.Ş. olarak faaliyetine devam etmektedir.
Şirket’in ana sözleşmesinde ifade edildiği şekliyle, fiili faaliyet konusu; maden sahaları işletilmesi ve
üretimi, her nevi kimyasal maddeler üretimi ve satışı, faaliyet konuları ile ilgili ihracat, ithalat ve karadeniz taşımacılığıdır.
Şirket’in bağlı ortaklıkları ve başlıca faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:
Faaliyet
gösterdiği ülke
Bağlı Ortaklıklar
-
Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Alkim Kağıt”)
Türkiye
-
Alkim Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Alkim Sigorta”)
Türkiye
Başlıca faaliyet konusu
Kağıt ürünlerinin
üretimi ve satışı
Sigortacılık
Şirket ve bağlı ortaklıkları (“Grup”), Türkiye’de kayıtlı bulunmaktadır. Şirket ve bağlı ortaklığı
konumundaki Alkim Kağıt, halka açık şirketler olup Şirket sermayesinin %30,18’ine (31 Aralık 2011 %30,18), Alkim Kağıt sermayesinin %20,00’sine (31 Aralık 2011: %20,00) karşılık gelen hisse
senetleri Borsa İstanbul’da(“BİST”) işlem görmektedir.
Şirket’in kayıtlı olduğu adresi aşağıdaki gibidir:
Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi No:13
34437 Taksim- İstanbul
Şirket’in sermayesinin %67,2831'ine tekabül eden hisselere sahip olan ortaklardan (Kora ailesi
fertlerinden) Cihat Kora, M. Reha Kora, Arkın Kora, A. Haluk Kora, Ferit Kora, Özay Kora, Tülay Önel,
Mithat Kora sahibi oldukları hisse senetlerinin kısmen veya tamamen satışı, sektörde yurtiçi ve yurtdışı
yatırımcılarla konu ile ilgili ilişkilerin kurulması, çeşitli opsiyonların değerlendirilmesi hususlarında
danışmanlık hizmetlerinin verilmesi amacıyla İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bir sözleşme
imzaladıklarını ve yetkilendirdiklerini 17 Ekim 2013 tarihinde Borsa İstanbul’a bildirmişlerdir.
Finansal tabloların onaylanması
Özet finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 10 Kasım 2014 tarihinde
yayınlanması için yetki verilmiştir. Bu finansal tablolara baz olan yasal finansal tablolar Genel Kurul’un
onayıyla kesinleştirilirler.
(7)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Ara dönem konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar ve uygulanan
muhasebe politikaları
2.1
Sunuma ilişkin temel esaslar
Finansal Tabloların Hazırlanma İlkeleri
İlişikteki ara dönem finansal tablolar Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
(“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’nı / Türkiye Finansal Raporlama
Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas alınmıştır.
Grup, 30 Eylül2014 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin finansal tablolarını Türkiye Muhasebe
Standardı No.34 Ara Dönem Finansal Raporlama’ ya uygun olarak hazırlamıştır.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler
için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli
olmadığını ilan etmiştir. Şirket’in finansal tabloları, bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır.
Grup’un ara dönem özet finansal tabloları yılsonu finansal tablolarını içermesi gerekli olan açıklama ve
dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple Grup’un 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları ile
beraber okunmalıdır.
Grup’un işlevsel ve sunum para birimi TL olarak kabul edilmiştir.
Ara dönem finansal tablolar KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları’na göre
Grup’un durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi
tutularak hazırlanmıştır.
2.2
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tabloların
hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle
geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar
ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Grup’un mali durumu ve performansı
üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
i) 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması”
ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak
gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama
alanına açıklık getirmektedir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı
üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
(8)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Ara dönem konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar ve uygulanan
muhasebe politikaları (devamı)
TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler
Bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin
ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı
zamanda bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi
ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak
tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir vergi
ve vergi benzeri yükümlülük, asgari eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Söz
konusu yorum Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir
etkisi olmamıştır.
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer
açıklamaları (Değişiklik)
TFRS 13 ‘Gerçeğe uygun değer ölçümleri’ne getirilen değişiklikten sonra TMS 36 Varlıklarda değer
düşüklüğü standardındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir değerlerine ilişkin
bazı açıklama hükümleri değiştirilmiştir. Değişiklik, değer düşüklüğüne uğramış varlıkların (ya da bir
varlık grubunun) gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma maliyetleri düşülmüş geri kazanılabilir
tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama hükümleri getirmiştir. Söz konusu standardın Grup’un ara dönem
finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten
korunma muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik)
Standarda getirilen değişiklik, finansal riskten korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler
sonucunda merkezi bir karşı tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin
durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna getirmektedir. Söz konusu standardın Grup’un
finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik)
TFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf
tutulmasına ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna
ile yatırım şirketlerinin bağlı ortaklıklarını TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde
gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un
finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Ara dönem özet konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari
raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanmaya
başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir Grup aksi belirtilmedikçe yeni
standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını
etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.
(9)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Ara dönem konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar ve uygulanan
muhasebe politikaları (devamı)
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2012’de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal
varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir.
TFRS 9’a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe
uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin
ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi
riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Kasım
2013’de finansal araçlar için yeni gereklilikler getiren ikinci safha değişiklikler yayınlanmış ve TFRS
9’un 1 Ocak 2015 olan geçerlilik tarihi ertelenmiştir. Söz konusu değişiklikler ve gereklilikler aşağıda
2013 değişikliği olarak açıklanmıştır.
UMSK halen değer düşüklüğü ile ilgili çalışmaya devam etmektedir.
Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini standardın diğer safhaları da
yayınlandıktan sonra değerlendirecektir.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır /
yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Grup konsolide finansal
tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten
sonra yapacaktır.
UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS 7 ve UMS 39’daki
değişiklikler – UFRS 9 (2013)
UMSK Kasım 2013’de, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve UMS 39 ve UFRS 7’deki
ilgili değişiklikleri içeren UFRS 9’un yeni bir versiyonunu yayınlamıştır. İşletmeler tüm riskten korunma
işlemleri için UMS 39’un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini uygulamaya devam etmek üzere
muhasebe politikası seçimi yapabilirler. Bu Standart’ın zorunlu bir geçerlilik tarihi yoktur, fakat halen
uygulanabilir durumdadır ve yeni bir zorunlu geçerlilik tarihi, UMSK projenin değer düşüklüğü fazını
bitirdikten sonra belirlenecektir. Geçici olarak belirlenen geçerlilik tarihi ise 1 Ocak 2018’den başlayan
yıllık hesap dönemleridir.
Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini standardın diğer safhaları da
yayınlandıktan sonra değerlendirecektir.
UFRS’deki iyileştirmeler
UMSK, Aralık 2013’de ‘2010–2012 dönemi’ ve ‘2011–2013 Dönemi’ olmak üzere iki dizi ‘UFRS’nda
Yıllık İyileştirmeler’ yayınlamıştır. Standartların “Karar Gerekçeleri”ni etkileyen değişiklikler haricinde
değişiklikler 1 Temmuz 2014’den itibaren geçerlidir.
(10)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Ara dönem konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar ve uygulanan
muhasebe politikaları (devamı)
Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler:
Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet
koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, UFRS 9 Finansal Araçlar
kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya
zararda muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 8 Faaliyet Bölümleri
Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir/
toplulaştırılabilir. ii) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin
faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yönetici’sine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye
dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak
ve borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir.
Değişiklikler derhal uygulanacaktır.
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
UMS 16.35(a) ve UMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde
yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek
şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa
değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak
uygulanacaktır.
UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları
Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili
bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Değişiklik ile i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da UFRS 3’ün kapsamında
olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki
muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
(11)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Ara dönem konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar ve uygulanan
muhasebe politikaları (devamı)
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri
UFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil UMS 39
kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak
sınıflanmasında UFRS 3 ve UMS 40’ın karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye
dönük olarak uygulanacaktır.
Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması
beklenmemektedir.
UMS 19 – Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları (Değişiklik)
UMS 19’a göre tanımlanmış fayda planları muhasebeleştirilirken çalışan ya da üçüncü taraf katkıları
göz önüne alınmalıdır. Değişiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise, işletmelerin
söz konusu katkıları hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildiği yılda hizmet maliyetinden
düşerek muhasebeleştirebileceklerini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik, 1 Temmuz 2014 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu
değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
UFRS 11 – Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler)
UMSK, Mayıs 2014’de faaliyeti bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde ortaklık payı edinimi
muhasebesi ile ilgili rehberlik etmesi için UFRS 11’i değiştirmiştir. Bu değişiklik, UFRS 3 İşletme
Birleşmeleri’nde belirtildiği şekilde faaliyeti bir işletme teşkil eden bir müşterek faaliyette ortaklık payı
edinen işletmenin, bu UFRS’de belirtilen rehberlik ile ters düşenler hariç, UFRS 3 ve diğer UFRS’lerde
yer alan işletme birleşmeleri muhasebesine ilişkin tüm ilkeleri uygulamasını gerektirmektedir. Buna ek
olarak, edinen işletme, UFRS 3 ve işletme birleşmeleri ile ilgili diğer UFRS’lerin gerektirdiği bilgileri
açıklamalıdır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye
dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un
finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
UMS 16 ve UMS 38 – Kabuledilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması
(UMS 16 ve UMS 38’deki Değişiklikler)
UMSK Mayıs 2014’de UMS 16 ve UMS 38’deki Değişiklikler’i yayınlayarak maddi duran varlıklar için
hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını yasaklamış ve maddi olmayan duran varlıklar için
hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Değişiklikler, 1
Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı
üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
(12)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Ara dönem konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar ve uygulanan
muhasebe politikaları (devamı)
UFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat
UMSK Mayıs 2014’de UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat ortak standardını
yayınlamıştır. Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili
gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılata
uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan varlıkların
(örneğin maddi duran varlık çıkışları) satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model
oluşturmaktadır. UFRS 15, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
uygulanacaktır. UFRS 15’e geçiş için iki alternatif uygulama sunulmuştur; tam geriye dönük uygulama
veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye edilmiş geriye dönük uygulama tercih
edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo dipnotlarında karşılaştırmalı
rakamsal bilgi verilecektir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki
etkileri değerlendirilmektedir.
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler)
UMSK, Haziran 2014’de “taşıyıcı bitkiler”in “UMS 16 - Maddi duran varlıklar” standardı kapsamında
muhasebeleştirilmesine ilişkin bir değişiklik yayınladı. Yayınlanan değişiklikte üzüm asması, kauçuk
ağacı ya da hurma ağacı gibi canlı varlık sınıfından olan taşıyıcı bitkilerin, olgunlaşma döneminden
sonra bir dönemden fazla ürün verdiği ve işletmeler tarafından ürün verme ömrü süresince tutulduğu
belirtilmektedir. Ancak taşıyıcı bitkiler, bir kere olgunlaştıktan sonra önemli biyolojik dönüşümden
geçmedikleri için ve işlevleri imalat benzeri olduğu için, değişiklik taşıyıcı bitkilerin UMS 41 yerine UMS
16 kapsamında muhasebeştirilmesi gerektiğini ortaya koymakta ve “maliyet modeli” ya da “yeniden
değerleme modeli” ile değerlenmesine izin vermektedir. Taşıyıcı bitkilerdeki ürün ise UMS 41’deki
satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer modeli ile muhasebeleştirilecektir. Değişiklikler, 1
Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu
veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
UFRS 9 Finansal Araçlar – Nihai Standart (2014)
UMSK, Temmuz 2014’te UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardının yerine
geçecek olan ve sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesi
aşamalarından oluşan projesi UFRS 9 Finansal Araçlar’ı nihai olarak yayınlamıştır. UFRS 9 finansal
varlıkların içinde yönetildikleri iş modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve
ölçüm yaklaşımına dayanmaktadır. Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha zamanında
muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir beklenen kredi kaybı modeli ile değer
düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur.
Buna ek olarak, UFRS 9, banka ve diğer işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile
ölçme opsiyonun seçtikleri durumlarda, kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal
borcun gerçeğe uygun değerindeki azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri
sonucunu doğuran “kendi kredi riski” denilen sorunu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi
ekonomisini muhasebe uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten
korunma modeli içermektedir. UFRS 9, 1 Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri
için geçerlidir; ancak, erken uygulamaya izin verilmektedir. Ayrıca, finansal araçların muhasebesi
değiştirilmeden ‘kendi kredi riski ’ ile ilgili değişikliklerinin tek başına erken uygulanmasına izin
verilmektedir.Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini standardın diğer
safhaları da yayınlandıktan sonra değerlendirecektir.
(13)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
2.3
Ara dönem finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar ve uygulanan muhasebe
politikaları (devamı)
Konsolidasyon esasları
Ara dönem konsolide finansal tablolar ana ortaklık ve kontrolün başlamasından sona erene dek, bağlı
ortaklıkların hesaplarını kapsamaktadır. Konsolidasyon kapsamı içinde yer alan şirketlerin finansal
tabloları, yeknesak muhasebe ilke ve uygulamaları gözetilerek Türkiye Finansal Raporlama
Standartları’na uygun olarak bu ara dönem konsolide finansal tabloların tarihi itibariyle hazırlanmıştır.
Bağlı ortaklıklar
Bağlı ortaklıklar, Alkim Alkali Kimya A.Ş.’nin, doğrudan veya diğer bağlı ortaklıkları vasıtasıyla,
sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde %50 veya %50’den fazla oranda hisseye, oy hakkına veya
yönetim çoğunluğunu seçme hakkına veya yönetim çoğunluğuna sahip olduğu işletmelerdir.
Şirket’in ara dönem özet konsolide finansal tablolarına dahil edilen bağlı ortaklıkların ünvanları ve
sermayeleri içinde ana ortaklık ile diğer bağlı ortaklıkların sahip oldukları paylar aşağıdaki gibidir:
Bağlı ortaklıklar
Ana ortaklığın
doğrudan payı (%)
Ana ortaklığın
dolaylı payı (%)
Ana ortaklık
dışı pay (%)
79,93
50,00
39,96
20,07
10,04
Alkim Kağıt (*)
Alkim Sigorta
(*)
Şirket’in 15 Nisan 2004 ve 29 Mart 2007 tarihlerinde yapmış olduğu Genel Kurul’larda alınan
kararlar gereği, Şirket 16 Eylül 2004 ve 28 Mayıs 2007 tarihlerinde, bağlı ortaklığı konumundaki
Alkim Kağıt’a ait hisselerden payına düşen sırasıyla, %12,51 ve %18,77’lik (Alkim Kağıt’ın
sermayesinin %25’ine tekabül eden) kısımların satışına yönelik olarak SPK’ya başvurmuş ve
satışın yapılması amacıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye teslim etmiş, ancak ara
dönem özet konsolide finansal tabloların onaylandığı tarih itibariyle söz konusu hisselerin satışı
henüz gerçekleşmemiştir.
Netleştirme/Mahsup
İçerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda
ayrı gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları veya fonksiyonları açısından birbirine benzeyen
kalemler itibariyle toplulaştırılarak gösterilir. İşlem ve olayın özünün mahsubu gerekli kılması
sonucunda, bu işlem ve olayın net tutarları üzerinden gösterilmesi veya varlıkların, değer düşüklüğü
düşüldükten sonraki tutarları üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralının ihlali olarak
değerlendirilmez. Şirket’in normal iş akışı içinde gerçekleştirdiği işlemler sonucunda, elde ettiği gelirler,
işlem veya olayın özüne uygun olması şartıyla net değerleri üzerinden gösterilir.
2.4
Karşılaştırmalı bilgiler
SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası
kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren
finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlanmıştır. Yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca
Şirket’in finansal durum tablosunda ve gelir tablosunda bu dönem için sınıflama yapılmamıştır.
(14)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Ara dönem finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar ve uygulanan muhasebe
politikaları (devamı)
UMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardında yapılan ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren
geçerli olan değişikliği Şirket 31 Aralık 2012 tarihinde erken uygulamıştır. Bu çerçevede Şirket
çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar hesaplamasında koridor yöntemini terk ederek kıdem
tazminatı karşılık tutarını yeniden hesaplamıştır. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle aktüeryal kayıp kazanç
tutarları geçmiş yıl karları hesabında ve gelir tablosunda muhasebeleştirilmiş olup ilgili tutarlar SPK’nın
yayınlamış olduğu finansal tablo formatlarına uygun olacak şekilde özkaynaklar altındaki yeniden
değerleme ve ölçüm kazanç/ kayıpları fonuna sınıflandırılmıştır. 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle sınıflanan
ertelenmiş vergi etkisi sonrasındaki aktüeryal kayıp tutarı 833.399 TL’dır.
2.5Önemli muhasebe politikalarının özeti
Ara dönem konsolide finansal tabloların hazırlanmasında uygulanan muhasebe politikaları 31 Aralık
2013 hesap dönemine ait yıllık finansal tablolardakiler ile uyumludur.
1 Ocak – 30 Eylül2014 ara hesap dönemi için hazırlanan konsolide finansal tablolar, 1 Ocak - 31
Aralık 2013 hesap dönemine ait yıllık konsolide finansal tablolarla birlikte değerlendirilmelidir.
Bir yıllık mali dönem içerisinde eşit dağılmayan giderler, sadece bu giderlerin mali yıl sonunda uygun
bir şekilde tahmin edilebileceği veya ertelenebileceği durumlarda ara dönem konsolide finansal
tablolarda dikkate alınmıştır.
Ara dönemlerde vergi karşılıkları yılsonu mali sonuçlarına uygulanması beklenen vergi oranları göz
önünde bulundurularak hesaplanmaktadır.
Grup’un içinde bulunduğu sektör nedeniyle, ara dönem finansal tablolarını önemli ölçüde
etkileyebilecek mevsimsel veya dönemsel özellikler taşıyan faaliyetleri bulunmamaktadır.
3.
Bölümlere göre raporlama
Grup’un faaliyetleri üç ana endüstriyel bölüm altında toplanmıştır:
-
Kimyevi ürünler: Sodyum sülfat ve türevlerinin üretimi ve satışı
Kağıt: Kağıt ürünlerinin üretimi ve satışı
Diğer
Grup’un diğer operasyonları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları kapsamında tek başına
raporlanabilir ayrı bir bölüm olamayacak büyüklükteki sigortacılık operasyonlarını içermektedir. Coğrafi
bölümler bazındaki bilgiler, Grup’un faaliyetlerinin, konsolide finansal tablolar genelinde ve parasal
önemsellik kavramında, Türkiye dışındaki coğrafi bölümler açısından raporlanabilir bölüm özelliği
göstermediğinden dolayı konsolide finansal tablolarda yer verilmemiştir.
Bölümlere ait varlıkları esas olarak maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, stoklar,
alacaklar ve operasyonel nakit oluşturmakta olup ertelenen vergi varlığını kapsamamaktadır. Bölümlere
ait yükümlülükler ise operasyonel yükümlülüklerden oluşup banka kredilerini, vergi karşılığını ve ertelenen
vergi yükümlülüklerini kapsamamaktadır. Yatırım harcamaları, maddi duran varlıklarla ve maddi
olmayan duran varlıklarla ilgili alımları ifade eder.
(15)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
3.
Bölümlere göre raporlama (devamı)
Buna istinaden, 1 Ocak – 30 Eylül2014ara hesap dönemine ait bölüm faaliyet sonuçları aşağıdaki
gibidir:
Kimyevi
ürünler
Kağıt
Diğer
Grup
Brüt bölüm satışları
Bölüm içi satışlar
90.212.580
(6.241)
108.496.715
(10.683)
70.495
(123.332)
198.779.790
(140.256)
Net satışlar
90.206.339
108.486.032
(52.837)
198.639.534
Bölüm sonuçları net esas faaliyet karı
Finansal gelir
Finansal gider
27.548.447
729.050
2.762.458
(3.107.536)
8.142.579
303.661
532.624
(3.674.017)
(167.599)
757
36.656
(30.128)
35.523.427
1.033.468
3.331.738
(6.811.681)
Vergi öncesi kar
27.932.419
5.304.847
(160.314)
33.076.952
Toplam vergi gideri
(4.629.817)
(1.086.915)
-
(5.716.732)
Net dönem karı
23.302.602
4.217.932
(160.314)
27.360.220
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
1 Nisan – 30 Eylül2014ara hesap dönemine ait bölüm faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:
Kimyevi
ürünler
Kağıt
Diğer
Grup
Brüt bölüm satışları
Bölüm içi satışlar
32.882.885
-
38.145.965
(1.015)
5.702
(13.494)
71.034.552
(14.509)
Net satışlar
32.882.885
38.144.950
(7.792)
71.020.043
Finansal gelir
Finansal gider
8.933.555
215.465
694.545
(833.149)
1.942.732
5.453
252.687
(2.372.246)
(73.680)
296
16.459
(3.765)
10.802.607
221.214
963.691
(3.209.160)
Vergi öncesi kar
9.010.416
(171.374)
(60.690)
8.778.352
(1.451.458)
71.676
-
(1.379.782)
7.558.958
(99.698)
(60.690)
7.398.570
Bölüm sonuçları net esas faaliyet karı
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Toplam vergi gideri
Net dönem karı
(16)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
3.
Bölümlere göre raporlama (devamı)
Buna istinaden, 1 Ocak – 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait bölüm faaliyet sonuçları aşağıdaki
gibidir:
Kimyevi
ürünler
Kağıt
Diğer
Grup
Brüt bölüm satışları
Bölüm içi satışlar
85.098.604
(6.242)
85.283.602
(23.178)
70.331
(156.780)
170.452.537
(186.200)
Net satışlar
85.092.362
85.260.424
(86.449)
170.266.337
Bölüm sonuçları net esas faaliyet karı
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Finansal gelir
Finansal gider
19.111.336
243.313
1.203.566
(5.986.220)
6.638.354
274.941
441.497
(2.832.417)
(101.085)
798
38.553
(4.637)
25.648.605
519.052
1.683.616
(8.823.274)
Vergi öncesi kar
14.571.995
4.522.375
(66.371)
19.027.999
Toplam vergi gideri
(2.924.071)
(984.241)
-
(3.908.312)
Net dönem karı
11.647.924
3.538.134
(66.371)
15.119.687
1 Temmuz – 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait bölüm faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:
Kimyevi
ürünler
Kağıt
Diğer
Grup
Brüt bölüm satışları
Bölüm içi satışlar
32.199.373
-
24.630.766
(8.282)
20.476
(86.399)
56.850.615
(94.681)
Net satışlar
32.199.373
7.014.480
47.039
200.515
(2.469.802)
24.622.484
2.754.296
37.377
73.864
(1.263.533)
(65.923)
(38.470)
157
9.674
(149)
56.755.934
9.730.306
84.573
284.053
(3.733.484)
4.792.232
1.602.004
(28.788)
6.365.448
(1.045.601)
(312.096)
-
(1.357.697)
3.746.631
1.289.908
(28.788)
5.007.751
Bölüm sonuçları net esas faaliyet karı
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Finansal gelir
Finansal gider
Vergi öncesi kar
Toplam vergi gideri
Net dönem karı
(17)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
3.
Bölümlere göre raporlama (devamı)
30 Eylül2014tarihi itibariyle bölüm varlıkları, yükümlülükler ve yatırım harcamaları aşağıdaki gibidir:
Varlıklar
Ertelenen vergi varlığı
Yükümlülükler
Finansal borçlar
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Ertelenen vergi yükümlülüğü
Yatırım harcamaları
Kimyevi ürünler
Kağıt
Diğer
Grup
131.691.430
171.815
165.793.919
-
333.200
-
297.818.549
171.815
131.863.245
165.793.919
333.200
297.990.364
11.504.074
14.685.425
1.493.541
-
33.116.999
31.573.750
97.852
1.264.339
67.385
-
44.688.458
46.259.175
1.591.393
1.264.339
27.683.040
66.052.940
67.385
93.803.365
4.173.654
543.268
4.716.922
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle bölüm varlıkları, yükümlülükler ve yatırım harcamaları aşağıdaki gibidir:
Varlıklar
Ertelenen vergi varlığı (Dipnot 27)
Yükümlülükler
Finansal borçlar
Dönem karı vergi yükümlülüğü (Dipnot 27)
Ertelenen vergi yükümlülüğü (Dipnot 27)
Yatırım harcamaları
4.
Kimyevi
ürünler
Kağıt
Diğer
Grup
119.659.163
234.835
153.448.206
-
477.267
-
273.584.636
234.835
119.893.998
153.448.206
477.267
273.819.471
9.624.612
23.586.710
209.362
-
22.211.070
26.121.774
171.103
1.445.675
1.372.698
-
33.208.380
49.708.484
380.465
1.445.675
33.420.684
49.949.622
1.372.698
84.743.004
7.544.741
2.751.047
-
10.295.788
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit
Bankalar
- TL vadeli mevduat
- TL vadesiz mevduat
- Yabancı para vadeli mevduat
- Yabancı para vadesiz mevduat
Diğer
30 Eylül2014
31 Aralık 2013
74.163
19.117.257
6.925.000
290.290
9.177.767
2.724.200
308.718
36.836
31.128.451
22.825.000
169.368
7.811.829
322.254
362.092
19.500.138
31.527.379
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle TL vadeli mevduatların vadeleri 6 aydan kısa olup (2013 – 1 aydan kısa),
ağırlıklı ortalama etkin faiz oranı yıllık %6'dır (2013 - %2,75-6,75). 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle
yabancı para vadeli mevduatların ise vadeleri ortalama 6 aydan kısa olup (2013 – 1 aydan kısa)
ağırlıklı etkin faiz oranı %1,21’dir (2013 – %1,05-%6,05). Yabancı para mevduatların döviz detayı
Dipnot 18’de açıklanmıştır.
(18)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
5.
Ticari alacaklar
30 Eylül2014
31 Aralık 2013
34.623.395
53.047.186
19.259.384
6.785.865
38.843.995
20.485.921
7.605.223
644.229
113.715.830
67.579.368
(6.785.864)
(644.229)
106.929.966
66.935.139
a) İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Vadeli çekler ve alacak senetleri, net
Müşteri cari hesapları, net
Faktoring’e verilen alacaklar
Şüpheli alacaklar
Eksi: Şüpheli alacak karşılığı
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle kısa vadeli ticari alacakların ağırlıklı ortalama etkin faiz oranı TL, ABD Doları
ve Euro cinsinden olan ticari alacaklar için sırasıyla yıllık %9, %0,3 ve %0,1 (31 Aralık 2013- sırasıyla
yıllık %8,8, %0,39 ve %0,1) olup ağırlıklı ortalama vadeleri 3 aydır (31 Aralık 2013- 3 ay).
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle şüpheli alacak karşılığının 6.141.636 TL’si (2.695.000 ABD Doları),
Grup’un bağlı ortaklıklarından AlkimKağıt’ın müşterisi olan İnterpap Dış Ticaret ve MümessilikA.Ş.’den
(“İnterpap”) olan vadesi geçmiş ve yasal takip süreci başlatılmış şüpheli ticari alacaklarından
oluşmaktadır.
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle ticari alacakların vadeleri aşağıdaki gibidir:
Vadesi geçen alacaklar
0-30 gün vadeli
31-60 gün vadeli
61-90 gün vadeli
91 gün ve üzeri
i)
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
4.048.652
34.923.246
42.951.027
13.177.233
11.829.808
479.282
14.384.309
8.162.124
13.742.877
30.166.547
106.929.966
66.935.139
Vadesi geçmiş alacaklar
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle, AlkimKağıt’ın yukarıda “Şüpheli alacak karşılığı” bölümünde belirtilen
müşterisi İnterpap’tan olan 587.926 TL (259.071 ABD Doları) tutarındaki cari hesap alacakları ve
3.274.831 TL (1.437.023 ABD Doları) tutarındaki vadeli çek alacaklarının vadesi geçmiş olup 30 Eylül
2014 tarihli mali tablolarında söz konusu bu ticari alacaklarına şüpheli ticari alacak karşılığı
ayrılmamıştır.
Ayrıca bakiye 181.535 TL tutarında vadesi geçmiş ve diğer müşterilerinden olan ticari alacakları için
AlkimKağıt yönetimi tahsilat riskinin bulunmadığını düşünmektedir.
(19)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
5.
Ticari alacaklar (devamı)
ii)
Vadesi geçmemiş alacaklar
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle, AlkimKağıt’ın yukarıda “Şüpheli alacak karşılığı” bölümünde belirtilen
müşterisi İnterpap’tan olan ve şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılmamış 19.216.824 TL (8.432.500 ABD
Doları) tutarındaki vadesi gelmeyen çekli alacakların vade detayı aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle
Orijinal para
birimi
Orijinal tutarı
TL karşılığı
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
1.330.000
2.300.000
750.000
720.000
3.332.500
3.030.937
5.241.470
1.709.175
1.640.808
7.594.434
8.432.500
19.216.824
0-30 gün vadeli
31-60 gün vadeli
61-90 gün vadeli
91-120 gün vadeli
121 gün ve üzeri
Toplam
Buna ek olarak 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Alkim Kağıt’ınFaktoring’e verilen alacaklar içerisinde
İnterpap müşterisinden alınmış olan 1.025.505 TL (450.000 ABD Doları) tutarındaki çek alacağı
bulunmakta olup bu çeklerin vadesi 0-30 gün aralığındadır. Söz konusu çekler, bilanço tarihi sonrası
Alkim Kağıt tarafından faktoring kuruluşundan iade alınmış olup faktoring firmasına nakit ödeme
yapılmıştır.
Alkim Kağıt’ın 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren döneme ait satış gelirlerinin 12.132.358 TL’si
Interpap firmasına yapılmış satış gelirlerinden oluşmaktadır.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Alkim Kağıt’ınİnterpap firmasından olan alacaklarına karşılık olarak
30.000.000 TL tutarından İnterpap firmasının ortaklarının şahsi kefaletnamesi bulunmaktadır.
iii)
İlişkili olmayan ticari alacaklara ilişkin diğer açıklayıcı not
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Alkim Kağıt’ın müşteri cari ticari alacaklarının 24.111.104 TL’si ve
Faktoring’e verilen alacakların 4.957.622 TL’si olmak üzere toplam 29.068.726 TL tutarındaki ticari
alacağı diğer bir müşterisinden olan ticari alacaklarından oluşmaktadır (31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
söz konusu müşteriden ticari alacak bulunmamaktadır). Ayrıca Alkim Kağıt, 30 Eylül 2014 ve 30 Eylül
2013 tarihlerinde sona eren dönemlere ait satış gelirlerinin sırasıyla yaklaşık %24 ve %23 ’ünü yine bu
bir müşterisine yapmış olduğu satışlardan elde etmiştir. Aynı zamanda bu müşteriye ait 20.850.000 TL
tutarında banka teminat mektubu bulunmaktadır. Alkim Kağıt, bilanço tarihinden sonra bu
müşterisinden olan alacaklarının önemli bir bölümünü tahsil etmiştir.
30 Eylül 2014
30 Eylül 2013
644.229
686.434
Ayrılan karşılık tutarı
Cari dönem içerisinde tahsil edilen
6.173.365
(31.730)
(42.205)
30 Eylül
6.785.864
644.229
1 Ocak
(20)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
6.
Stoklar
Hammadde ve malzemeler
Mamuller
Yoldaki mallar
Yarı mamuller
Diğer stoklar
Ticari mallar
7.
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
19.690.819
2.093.984
10.565.866
665.633
33.592
-
16.284.938
3.239.050
9.151.641
1.760.739
1.616
31.122
33.049.894
30.469.106
Maddi duran varlıklar
Maliyet:
Arazi ve arsalar
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taşıtlar
Döşeme ve demirbaşlar
Diğer maddi duran varlıklar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar
Birikmiş amortisman
Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taşıtlar
Döşeme ve demirbaşlar
Diğer maddi duran varlıklar
Özel maliyetler
Net defter değeri
31Aralık2013
İlaveler
6.515.923
19.851.798
46.537.617
180.500.355
10.151.869
9.297.920
23.463
15.930
3.538.212
Transferler
30 Eylül2014
26.081
556.030
321.091
3.790.567
(1.650.000)
954.865
5.235
(133.707)
1.701.171
(276.032)
(4.634)
3.076
- (2.664.347)
4.865.923
20.832.744
46.542.852
182.623.849
9.875.837
9.617.453
23.463
15.930
4.664.432
276.433.087
4.693.769
(2.064.373)
-
279.062.483
(8.764.136)
(15.114.955)
(105.908.086)
(7.892.273)
(7.552.805)
(6.939)
(12.744)
(1.120.139)
(1.092.921)
(8.120.288)
(709.638)
(361.698)
(707)
(3.798)
128.453
258.052
4.635
-
-
(9.884.275)
(16.207.876)
(113.899.921)
(8.343.859)
(7.909.868)
(7.646)
(16.542)
(145.251.938) (11.409.189)
391.140
-
(156.269.987)
(1.673.233)
-
122.792.496
131.181.149
(6.715.420)
(21)
Çıkışlar
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
7.
Maddi duran varlıklar (devamı)
Maliyet:
Arazi ve arsalar
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taşıtlar
Döşeme ve demirbaşlar
Diğer maddi duran varlıklar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar
Birikmiş amortisman
Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taşıtlar
Döşeme ve demirbaşlar
Diğer maddi duran varlıklar
Özel maliyetler
Net defter değeri
31Aralık 2012
İlaveler
Çıkışlar
Transferler
30 Eylül 2013
6.515.923
17.046.875
44.394.309
176.480.274
10.167.196
8.696.086
23.618
15.930
3.274.020
96.986
57.714
710.135
329.485
1.459
5.950.489
(24.644)
(284.123)
(2.521)
(1.614)
-
1.015.091
1.658.279
1.837.863
17.551
72.011
(4.600.795)
6.515.923
18.158.952
46.110.302
179.003.628
9.900.624
9.095.061
23.463
15.930
4.623.714
266.614.231
7.146.268
(312.902)
-
273.447.597
(7.358.473)
(13.668.065)
(95.412.608)
(7.166.526)
(7.144.240)
(5.442)
(9.396)
(1.029.685)
(1.082.491)
(7.892.799)
(749.572)
(360.641)
(1.262)
(3.696)
21.937
239.060
2.521
1.614
-
(8.388.158)
(14.750.556)
(103.283.470)
(7.677.038)
(7.502.360)
(6.704)
(11.478)
(130.764.750) (11.120.146)
265.132
-
(141.619.764)
(47.770)
-
131.827.833
135.849.481
(3.973.878)
Cari dönem amortisman ve itfa payı giderlerinin 11.172.571 TL (30 Eylül 2013 - 10.045.607 TL)
tutarındaki kısmı satılan malın maliyetine, 98.334 TL (30 Eylül 2013 – 290.578 TL) tutarındaki kısmı
genel yönetim giderlerine, 23.089 TL (30 Eylül 2013 – 27.786 TL) tutarındaki kısmı pazarlama, satış
ve dağıtım giderlerine, 115.195 TL (30 Eylül 2013 – 455.378 TL) tutarındaki kısmı ise stoklara dahil
edilmiştir. 30 Eylül 2014 itibariyle araştırma ve geliştirme giderlerine dahil edilen amortisman ve itfa
payı bulunmamaktadır (30 Eylül 2013 - 69.297 TL).
Grup cari dönemde yapılmakta olan yatırımlar ile ilgili almış olduğu uzun vadeli kredilerinin borçlanma
maliyeti ile ilgili herhangi bir aktifleştirme yapmamıştır.
Yapılmakta olan yatırımların önemli bir kısmı, Çayırhan sodyum sülfat, Eskişehir krom madeni ve
Cihanbeyli sodyum sülfat üretim tesisleri yatırımlarından oluşmaktadır.
8.
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Satıcılar
(22)
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
15.236.255
16.219.745
15.236.255
16.219.745
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
9.
Finansal borçlar
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Kısa vadeli krediler
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeye düşen kısmı
Kısa vadeli finansal kiralama borçları
18.655.156
22.364.314
132.884
5.954.697
26.696.460
187.628
Kısa vadeli finansal borçlar
41.152.354
32.838.785
Uzun vadeli krediler
Uzun vadeli finansal kiralama borçları
5.106.821
-
16.785.568
84.131
Uzun vadeli finansal borçlar
5.106.821
16.869.699
46.259.175
49.708.484
Toplam finansal borçlar
30 Eylül 2014
Ağırlıklı
ortalama
yıllık etkin
faiz oranı %
2,52
-
31 Aralık 2013
TL
Ağırlıklı
ortalama
yıllık etkin
faiz oranı %
TL
18.477.448
177.708
2,55
-
5.954.697
-
Kısa vadeli krediler:
ABD Doları krediler
TL cinsinden banka kredileri
18.655.156
5.954.697
Kısa vadeli finansal kiralama borçları:
TL krediler
9,96
132.884
9,96
187.628
187.628
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeye düşen kısmı:
ABD Doları krediler (*)
Euro krediler (**)
0,62-6,85
Euribor+%1,45
13.646.047
8.718.267
0,63-6,85
Euribor+%1,45
22.364.314
17.697.997
8.998.463
26.696.460
Uzun vadeli krediler:
ABD Doları krediler (*)
Euro krediler (**)
0,62-6,85
Euribor+%1,45
3.179.221
1.927.600
0,68-6,85
Euribor+%1,45
5.106.821
6.997.235
9.788.333
16.785.568
Uzun vadeli finansal kiralama borçları:
TL
-
-
(*)
(**)
9,96
84.131
84.131
Toplam tutarı 16.860.279 TL tutarındaki ABD doları cinsinden GSM banka kredileri, faiz oranı ortalama Libor+ %0,30’a
göre altı ayda bir değişen faiz oranlı kredileri içermekte olup, bu krediler için herhangi bir teminat verilmemiştir (2013Libor+ %0,30).
Euro krediler, faiz oranı Euribor+ %1,45 ve +%2,20’e göre değişen faiz oranlı kredileri içermektedir.
(23)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
9.
Finansal borçlar (devamı)
Uzun vadeli kredilerin yıllara göre ödeme planı aşağıdaki gibidir:
2015
2016
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
4.143.021
963.800
15.806.735
978.833
5.106.821
16.785.568
3 aya
kadar
3 ay ile
1 yıl arası
1 yıldan
fazla
Toplam
Değişken faiz oranlı finansal borçlar
14.304.208
8.060.106
5.106.821
27.471.135
Toplam
14.304.208
8.060.106
5.106.821
27.471.135
3 aya
kadar
3 ay ile
1 yıl arası
1 yıldan
fazla
Toplam
Değişken faiz oranlı finansal borçlar
1.166.667
7.831.796
9.788.333
18.786.796
Toplam
1.166.667
7.831.796
9.788.333
18.786.796
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
10.
Karşılıklar, şarta bağlı varlık ve yükümlülükler
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
30.000.000
28.655.932
3.845.562
3.219.624
2.025.000
24.000.000
5.173.647
4.213.878
3.102.328
2.305.000
67.746.118
38.794.853
a) Alınan teminatlar:
Kefaletler (*)
Teminat mektupları
Ticari alacakların korunması (**)
Teminat çekleri
Teminat senetleri
(*)
(**)
AlkimKağıt’ın müşterisi olan İnterpap firması ortaklarından alınan kefalettir.
Müşteri iflası, şüpheli alacak, vadesi geçmiş alacaklar, ticari ve politik riskler gibi alacak risklerine karşı
uluslararası bir profesyonel kuruluştan alınan hizmeti ifade etmektedir.
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
17.649.231
14.287.570
17.649.231
14.287.570
b) Verilen teminatlar:
Banka teminat mektupları
(24)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
10.
Karşılıklar, şarta bağlı varlık ve yükümlülükler (devamı)
b)
30 Eylül2014 ve 31 Aralık 2013tarihleri itibariyle Grup’un teminat, rehin ve ipotekleri (TRİ)
TL cinsinden olup detayı aşağıdaki gibidir:
Grup tarafından verilen TRİ’ler
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
17.649.231
14.287.570
B. Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş
olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
-
-
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin
borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
-
-
D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
-
-
-
-
-
-
-
-
17.649.231
14.287.570
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine
vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. Kişiler lehine vermiş olduğu
TRİ’lerin toplam tutarı
Toplam
c)
Şarta bağlı varlıklar:
Yoktur.
d)
Grup’un maden sahalarında faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla temin ettiği ruhsatlarla
ilgili detaylar aşağıdaki gibidir:
Ruhsat yeri
i.
Sicil no
7.422
231
1.015
2.144
1.014
363
73
159
3260
2197
2188
2355
1712
1944
1945
283
1.128
1.307
6.383
1.031
1.048
1.944
60
60
30
30
30
30
30
07/08/1991
09/03/1987
08/03/2004
05/03/2004
05/03/2004
05/03/2004
03/03/1987
2051
2047
2034
2034
2034
2034
2017
19
5.483
60
03/06/1987
2047
Sodyum sülfat ve alçıtaşı üretim sahaları:
Ankara – B. Pazarı
iv.
Süresi
Sodyum sülfat, sodyum klorür ve magnezyum tuzları üretim sahaları:
Konya – Cihanbeyli
iii.
Hektar
Ruhsat
bitiş
tarihi
Sodyum sülfat ve sodyum klorür üretim sahaları:
Afyon – Dazkırı
Konya – Cihanbeyli
Afyon – Dazkırı
Afyon – Dinar
Afyon – Dazkırı
Afyon – Dazkırı
Afyon – Dazkırı
ii.
Ruhsat no
Ruhsat
başlangıç
tarihi
17.951
3927
9.487
30
23/08/1993
2023
3155193
200801935
1.183
10
01/08/2008
2018
Krom üretim sahaları:
Eskişehir – Merkez
(25)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
11.
Özsermaye
Şirket’in 30 Eylül2014 ve 31 Aralık 2013tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi
değerlerle aşağıdaki gibidir:
Hissedarlar:
Halka açık kısım (“BIST”)
Arkın Kora
Cihat Kora
M. Reha Kora
Diğer
Ödenmiş sermaye
Pay
oranı (%)
30 Eylül 2014
Pay
tutarı (TL)
Pay
oranı (%)
31 Aralık 2013
Pay
tutarı (TL)
35,23
20,00
12,14
10,75
21,88
8.711.249
4.945.000
3.001.383
2.657.938
5.409.430
35,23
20,00
12,14
10,75
21,88
8.711.249
4.945.000
3.001.383
2.657.938
5.409.430
100,00
24.725.000
100,00
24.725.000
Sermaye düzeltmesi farkları (*)
(*)
26.909.044
26.909.044
51.634.044
51.634.044
Sermaye düzeltmesi farkları ödenmiş sermayeye yapılan nakit ve nakit benzeri ilavelerin
enflasyona göre düzeltilmiş toplam tutarları ile enflasyon düzeltmesi öncesindeki tutarları
arasındaki farkı ifade eder.
Şirket sermayesi A, B, C ve D grubu nama ve E grubu hamiline paylardan oluşmakta olup E grubu
hamiline hisse senetleri İMKB’de işlem görmektedir. A, B, C ve D grubu hisse senetlerinin yönetim
kuruluna aday göstermede ve genel kurulda oy hakkında imtiyazı bulunmaktadır.
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin
%20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise
ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal
yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için
kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
Kar payı dağıtımı
Ana ortaklık Alkim Alkali Kimya A.Ş.’nin 28Mart2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul
toplantısında hissedarlara temettü olarak, brüt (nakit) 10.643.958 TL, net (nakit) 9.047.365 TL (hisse
başına 0,29 TL) dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda ilgili tutar hisse sahiplerinin
hesaplarına aktarılmıştır.
(26)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
11.
Özsermaye (devamı)
Şirket’in yasal kayıtlarına göre özkaynaklar kalemleri aşağıdaki gibidir:
Sermaye
Sermaye düzeltmesi farkları
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
Özel fonlar
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
24.725.000
26.909.044
23.711.732
41.980.308
2.428.464
27.044.605
33.460.135
24.725.000
26.909.044
22.754.586
36.813.498
2.428.464
27.044.605
16.931.570
180.259.288
157.606.767
-
3.034.856
Kurumlar vergisi karşılığı
12.
Esas faaliyetlerden diğer gelirler / giderler
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Temmuz 30 Eylül
2014
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
Ticari alacak/borçlara ilişkin kur farkı
gelirleri
Kredili satışlardaki vade farkı geliri
Rödavans gelirleri( Not 14 )
Konusu kalmayan karşılık gelirleri
Diğer gelirler
4.868.812
920.619
649.044
282.134
1.060.251
3.612.326
627.359
222.265
(81.664)
4.759.840
1.029.852
664.160
191.635
495.828
2.229.335
650.577
189.024
90.381
141.166
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
7.780.860
4.380.286
7.141.315
3.300.483
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Temmuz 30 Eylül
2014
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
Şüpheliticarialacakkarşılığı (*) (Not 4)
Ticari alacak/borçlara ilişkin kur farkı
giderleri
Vadeli alımlarla ilgili finansman gideri
Diğer giderler
(6.141.636)
(6.141.636)
-
-
(1.313.781)
(124.067)
(26.654)
136.735
47.863
(14.044)
(1.002.210)
(19.386)
(219.916)
(491.220)
(154.600)
Esas faaliyetlerden diğer giderler
(7.606.138)
(5.971.082)
(1.241.512)
(645.820)
(*)
Mali tablo 5no’lu dipnotta açıklandığı üzere, AlkimKağıt’ın müşterisi İnterpap olan 6.141.636 TL
tutarındaki ticari alacağı için 30 Eylül 2014 tarihli mali tablolarında şüpheli alacak karşılığı
ayırmıştır
(27)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
13.
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Temmuz 30 Eylül
2014
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
739.461
292.148
1.859
114.301
106.563
350
435.734
80.998
2.320
83.693
880
1.033.468
221.214
519.052
84.573
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Temmuz 30 Eylül
2014
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
Finansmandan kaynaklanan kambiyo
karları
3.331.738
963.691
1.683.616
284.053
Finansman gelirleri
3.331.738
963.691
1.683.616
284.053
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Temmuz 30 Eylül
2014
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
Finansmandan kaynaklanan kambiyo
zararları
Kredi faiz giderleri
5.629.833
1.181.848
2.764.402
444.758
7.683.780
1.139.494
3.297.324
436.160
Finansman giderleri
6.811.681
3.209.160
8.823.274
3.733.484
Vadeli mevduat faiz geliri
Maddi duran varlık satış karı
Menkul kıymet satış karı
14.
15.
Finansman gelirleri/ giderleri
Vergi varlıkları ve yükümlülükleri
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
5.837.535
(4.246.142)
4.388.646
(4.008.181)
Dönem karı vergi yükümlülüğü, net
1.591.393
380.465
Dönem karı vergi yükümlülüğü
1.591.393
380.465
-
-
Kurumlar vergisi karşılığı
Peşin ödenen kurumlar vergisi
Dönem karı vergi alacağı
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2014 yılı için %20’dir (31 Aralık 2013 - %20). Bu oran, kurumların
ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi
yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi)
indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi
ödenmemektedir.
(28)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
15.
Vergi varlıkları ve yükümlülükleri (devamı)
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleşik
kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalanlara yapılan
temettü ödemeleri ikili anlaşma hükümleri saklı olmak üzere %15 oranında stopaja tabidir. Karın
sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup
edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden
dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber,
vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem
tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
Cari dönem vergi giderinin mutabakatı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
Vergi öncesi kar
Vergi öncesi kar üzerinden hesaplanan vergi
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi
İndirilecek gelirlerin etkisi
Diğer
33.076.952
(6.615.390)
(132.906)
968.777
62.787
19.027.999
(3.805.600)
(188.182)
85.470
Toplam vergi gideri
(5.716.732)
(3.908.312)
Ertelenen vergi
Grup ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde Tebliğ ve Vergi Usul
Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate
alarak hesaplamaktadır. Grup, ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerini, varlık ve yükümlülüklerin
bilançodaki kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasında oluşan geçici farklar üzerinden bilanço tarihi
itibariyle yasalaşmış vergi oranlarını kullanarak hesaplamaktadır. İleriki dönemlerde gerçekleşecek
geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi varlıkları ve
yükümlülükleri için uygulanan oran %20’dir (31 Aralık 2013 - %20).
30 Eylül2014 ve 31 Aralık 2013tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve
yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık farkları
Kıdem tazminatı karşılığı
Kullanılmamış izin karşılığı
Ticari alacaklar reeskontu
Şüpheli ticari alacak karşılığı
Ticari borçlar reeskontu
Diğer
Ertelenen vergi varlıkları
Ertelenen vergi yükümlülükleri
Ertelenen vergi yükümlülükleri – net
Vergilendirilebilir
geçici farklar
30 Eylül
31 Aralık
2014
2013
(11.273.627)
(12.330.983)
4.382.147
4.412.864
363.116
340.330
238.425
9.195
9.195
(19.482)
837.607
1.514.374
(5.462.619)
(29)
(6.054.220)
Ertelenen vergi
varlığı/ (yükümlülüğü)
30 Eylül
31 Aralık
2014
2013
(2.254.725)
(2.466.197)
876.429
882.575
72.623
68.068
47.685
1.839
1.839
(3.896)
167.521
302.875
171.815
(1.264.339)
(1.092.524)
234.835
(1.445.675)
(1.210.840)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
15.
Vergi varlıkları ve yükümlülükleri (devamı)
Türk vergi mevzuatı, ana şirketin ve bağlı ortaklığın, konsolide vergi beyanında bulunmasına izin
vermemektedir. Bu nedenle, bu konsolide finansal tablolarda gösterilen vergi varlıkları ve
yükümlülükleri, her bir şirket için ayrı ayrı, aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:
30 Eylül 2014
- Alkim Alkali
Kimya A.Ş.
- Alkim Kağıt
31 Aralık 2013
Ertelenen vergi
yükümlülükleri
Net
Varlıkları
Ertelenen vergi
yükümlülükleri
Net
Varlıkları
347.181
818.916
(175.366)
(2.083.255)
171.815
(1.264.339)
417.481
846.066
(182.646)
(2.291.741)
234.835
(1.445.675)
1.166.097
(2.258.621)
(1.092.524)
1.263.547
(2.474.387)
(1.210.840)
Ertelenen vergi hareket tablosu aşağıda belirtilmiştir:
1 Ocak
Cari dönem gelir tablosuna alacak kaydı
Kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilen ertelenmiş
Vergi
30 Eylül
16.
2014
2013
(1.210.840)
(1.398.843)
120.803
72.088
(2.487)
62.358
(1.092.524)
(1.264.397)
Hisse başına kazanç
Konsolide kapsamlı gelir tablosunda beyan edilen hisse başına kazanç, net karın ilgili yıl içinde mevcut
hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.
Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş kazançlardan payları oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz
Hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı
çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı
hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle
elde edilir.
Hisse başına esas kazanç, hissedarlara ait net kazancın çıkarılmış adi hisselerin söz konusu
dönemdeki ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile hesaplanır.
(30)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
15.
Vergi varlıkları ve yükümlülükleri (devamı)
Kar dağıtımı için, öncelikle Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uyarınca yasal kayıtlar üzerinden
yedek akçe ayrılması, Tebliğ uyarınca düzeltilmiş finansal tablolarda bulunan net dağıtılabilir kar
üzerinden dağıtılacak tutarın tamamı, yasal net dağıtılabilir kardan karşılanabiliyorsa bu tutarın
tamamı, yasal kayıtlarda yer alan tutardan karşılanamıyorsa yasal kayıtlardaki net dağıtılabilir tutarın
tamamının dağıtılması gerekmektedir.
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Temmuz 30 Eylül
2014
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz 30 Eylül
2013
Net dönem karının ana ortaklığa ait kısmı
A
26.545.849
16.309.495
14.425.305
4.755.206
Herbiri 1 TL nominal değerli hisse sayısı
B
24.725.000
24.725.000
24.725.000
24.725.000
A/B
1,0736
0,6596
0,5834
0,1923
Ana ortaklığa ait dağıtılabilir kar
üzerinden hesaplanan hisse başına
kazanç
1 Ocak –30 Eylül2014ara hesap döneminde 1 TL nominal değerdeki hisse başına 0,7731TL dönem
karı isabet etmiştir.
Hisse başına esas ve nispi kazanç arasında hiçbir dönem için herhangi bir fark bulunmamaktadır.
17.
a)
İlişkili taraf açıklamaları
31 Aralık 2013
100.385
53.142
100.385
53.142
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
-
196
-
196
İlişkili taraflardan alacaklar:
Sodaş Sodyum A.Ş. (“Sodaş”)
b)
30 Eylül 2014
İlişkili taraflara borçlar:
Sodaş Sodyum A.Ş. (“Sodaş”)
(31)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.
İlişkili taraf açıklamaları(devamı)
c)
İlişkili taraflara yapılan mal ve hizmet satışları:
Sodaş
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Temmuz 30 Eylül
2014
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
1.069.552
222.266
1.643.453
1.107.003
1.069.552
222.266
1.643.453
1.107.003
Grup, imtiyaz hakkıyla temin ettiği Afyon Dazkırı bölgesindeki Acıgöl imtiyaz sahalarının bir kısmını
geçmiş yıllarda Sodaş’a devretmiştir. Bunun karşılığında Grup, Sodaş’ın yaptığı satışların %6’sını
“Rödavans” geliri olarak temin etmektedir. Söz konusu tutar 30 Eylül2014tarihi itibariyle 426.779 TL’dir
(30 Eylül2013 – 224.990 TL).
d)
İlişkili taraflardan yapılan mal ve hizmet alımları:
Sodaş
e)
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Temmuz 30 Eylül
2014
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
68.977
525
3.228
1.770
68.977
525
3.228
1.770
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Temmuz 30 Eylül
2014
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
3.444.268
79.483
924.494
-
3.145.257
128.039
1.529.237
-
3.523.751
924.494
3.273.296
1.529.237
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:
Yöneticilere sağlanan menfaatler
Kar payı ve performans ikramiyesi
(32)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
18.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi
Döviz kuru riski
Grup, döviz cinsinden ticari borç ve alacaklarının TL’ye çevrilmesinden dolayı döviz kuru riskine maruz
kalmaktadır. Grup, kur riskini azaltabilmek için döviz pozisyonunu dengeleme amaçlı bir politika
izlemektedir. Mevcut riskler Grup’un Yönetim Kurulu’nca yapılan düzenli toplantılarda izlenmekte ve
Grup’un döviz pozisyonu kurlar takip edilmektedir.
Yabancı para pozisyonu tablosu
30 Eylül2014
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa,
banka hesapları dahil)
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
4. Dönen varlıklar (1+2+3)
5. Ticari alacaklar
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. Duran varlıklar (5+6+7)
9. Toplam varlıklar (4+8)
10. Ticari borçlar
11. Finansal yükümlülükler
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kısa vadeli yükümlülükler
(10+11+12)
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık/
(yükümlülük ) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
20. Net yabancı para varlık/ (yükümlülük)
pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık/
yükümlülük pozisyonu (UFRS 7.b23)
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz hedge’i için kullanılan finansal
araçların toplam gerçeğe uygun değeri
23. İhracat
24. İthalat
TL
karşılığı
ABD
Doları
Euro
Diğeri
59.039.646
11.907.392
3.307.607
74.254.645
690.566
690.566
74.945.211
4.034.831
40.582.667
622.844
45.240.342
27.283.326
1.694.286
50
28.977.662
303.026
303.026
29.280.688
1.722.358
14.049.752
219.160
15.991.270
57.149
2.782.833
2.050
2.842.032
2.842.032
37.957
3.000.000
3.037.957
-
5.106.820
5.106.820
50.347.162
1.395.068
1.395.068
17.386.338
666.667
666.667
3.704.624
-
-
-
-
-
24.598.049
11.894.350
(862.592)
-
20.599.876
11.591.274
(864.642)
20.599.876
3.624.976
63.727.563
1.339.770
27.792.001
197.750
57.322
94.844
(33)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
18.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
30 Aralık 2013
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa,
banka hesapları dahil)
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
4. Dönen varlıklar (1+2+3)
5. Ticari alacaklar
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. Duran varlıklar (5+6+7)
9. Toplam varlıklar (4+8)
10. Ticari borçlar
11. Finansal yükümlülükler
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık/
(yükümlülük ) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
20. Net yabancı para varlık/ (yükümlülük)
pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık/
yükümlülük pozisyonu (UFRS 7.b23)
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz hedge’i için kullanılan finansal
araçların toplam gerçeğe uygun değeri
23. İhracat
24. İthalat
TL
karşılığı
ABD
Doları
Euro
Diğeri
40.539.990
18.604.961
283.134
-
8.139.588
48.679.578
48.679.578
8.153.241
32.458.755
1.234.745
41.846.741
16.785.567
16.785.567
58.632.308
1.591.360
20.196.321
20.196.321
3.649.581
11.080.560
578.501
15.308.642
3.278.468
3.278.468
18.587.110
1.615.238
1.898.372
1.898.372
123.937
3.000.000
17
3.123.954
3.333.333
3.333.333
6.457.287
-
-
-
-
-
(9.952.730)
1.609.211
(4.558.915)
-
(9.952.730)
1.609.211
(4.558.915)
-
15.694.375
40.499.772
2.559.812
15.452.393
3.662.079
2.560.780
-
(34)
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
18.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
Yabancı
paranın
değer
kazanması
Kar/Zarar
Yabancı
paranın
değer
kaybetmesi
Yabancı
paranın
değer
kazanması
30 Eylül2014
Özkaynaklar
Yabancı
paranın
değer
kaybetmesi
1- ABD Doları net varlık/ yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısmı (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
2.710.604
2.710.604
(2.710.604)
(2.710.604)
-
-
4- Euro net varlık / yükümlülüğü
5- Euro riskinden korunan kısım (-)
6- Euro Net Etki (4+5)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10
değerlenmesi halinde
(249.410)
(249.410)
249.410
249.410
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.461.194
(2.461.194)
-
-
Yabancı
paranın
değer
kazanması
Kar/Zarar
Yabancı
paranın
değer
kaybetmesi
Yabancı
paranın
değer
kazanması
30 Eylül 2013
Özkaynaklar
Yabancı
paranın
değer
kaybetmesi
1.649.151
1.649.151
(1.649.151)
(1.649.151)
-
-
(1.334.693)
(1.334.693)
1.334.693
1.334.693
-
-
-
-
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
7- Diğer döviz net varlık/ yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer döviz varlıkları net etki (7+8)
Toplam (3+6+9)
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/ yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısmı (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
4- Euro net varlık / yükümlülüğü
5- Euro riskinden korunan kısım (-)
6- Euro Net Etki (4+5)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10
değerlenmesi halinde
7- Diğer döviz net varlık/ yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer döviz varlıkları net etki (7+8)
Toplam (3+6+9)
(35)
-
-
-
-
314.458
(314.458)
-
-
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
19.
Bilanço tarihinden sonraki olaylar
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Grup’un bağlı ortaklıklarından AlkimKağıt’ınFaktoring’e verilen alacaklar
içerisinde İnterpap müşterisinden alınmış olan ve bilanço tarihi itibariyle vadesi 0-30 gün aralığında
olan 1.025.505 TL (450.000 ABD Doları) tutarındaki çek alacağı, bilanço tarihi sonrası Alkim Kağıt
tarafından faktoring kuruluşundan iade alınmış vefaktoring firmasına nakit ödeme yapılmıştır.
(36)

Benzer belgeler

cımentas ızmır cımento

cımentas ızmır cımento ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Detaylı

30062014 MALİ TABLO.bbm

30062014 MALİ TABLO.bbm hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanl...

Detaylı