güvenlik bilgi formu bostık super glue

Yorumlar

Transkript

güvenlik bilgi formu bostık super glue
YENI DÜZENLEME TARIHI December 2014
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
BOSTIK SUPER GLUE
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI
ÜRÜN ADI
BOSTIK SUPER GLUE
ÜRÜN NO.
806030, 806061x, 806634, 80609x, 806054x, 80607Ax, 806115, 80656, 806610, 80607, 80611, 80654,
80611Ax, 806085, 806696, 806047
KULLANIM
Yapıştırıcı
TEDARİKÇİ
BOSTIK LIMITED
COMMON ROAD
STAFFORD
STAFFORDSHIRE
ST16 3EH
+44 1785 272625
[email protected]
ACIL DURUM TELEFONU
+44 1785 272650 (24 Hours)
2 TEHLİKELERİN TANITIMI
Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
SINIFLANDIRMA (27092 T.C.)
Xi;R36/37/38.
3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ
İsim
EC No.
CAS Numarası
İçindekiler %
Sınıflandırma (T.C.27092 ) (67/548/EEC)
etil-2-siyanoakrilat
230-391-5
7085-85-0
60-100%
Xi;R36/37/38
Tüm (R) Cümlecikleri Için Tam Metin 16. Bölümde Verilmistir.
4 İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
SOLUMA
Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Doktora başvurun.
YUTMA
KUSTURMAYIN. Hemen doktor çağırın.
CİLTLE TEMAS
Kirlenmiş cildi hemen sabun veya hafif deterjan ve suyla yıkayın. Giysiler iyice ıslanmışsa çıkarın ve cildi suyla yıkayın. Do not attempt to
pull bonded skin apart. Any bonded skin should be well soaked in warm soapy water before attempting to gently peeled apart with the aid of
a blunt object Yıkadıktan sonra tahrişin devam etmesi halinde doktora başvurun.
GÖZLERLE TEMAS
Hemen gözü suyla çalkalayın. En az 15 dakika durulamaya devam ederek bir sağlık uzmanı çağırın.
5 YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
SÖNDÜRME GEREÇLERI
Bu ürün alevlenmez. Etraftaki diğer maddeler için uygun bir yangın söndürme malzemesi kullanın.
1/ 4
YENI DÜZENLEME TARIHI December 2014
BOSTIK SUPER GLUE
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
ÖZEL TEHLİKELER
Yangın veya yüksek ısının yarattıkları: Şu maddelerin toksik gazları/buharları/dumanları: Karbondioksit (CO2). Karbonmonoksit (CO).
Azotlu gazlar (NOx).
YANGıNDA KORUYUCU TEDBIRLER:
Wear self contained breathing apparatus
6 KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ
KİŞİSEL GÜVENLIK ÖNLEMLERI
Avoid skin and eye contact. Ensure adequate ventilation. Wear personal protective equipment. Wear self contained breathing apparatus.
ÇEVREYI KORUMA ÖNLEMLERI
Prevent entry into drains and water courses.
DÖKÜNTÜ TEMIZLEME YÖNTEMLERI:
Havalandırma sağlayın ve döküntüyü kuşatın. Lağıma akmasına engel olun. Temizlik personeli solunumu koruyan ve/veya sıvıyla teması
engelleyen gereç kullanmalıdır. EMDİRİN. Vermikülit, kuru kum veya toprağa emdirerek kutuların içine koyun.
7 ELLEÇLEME VE DEPOLAMA
KULLANIM TEDBİRLERİ
Dökmemeye çalışın, cilt ve gözlerle temastan kaçının. İyice havalandırın, buharları solumaktan kaçının. Ortam havasının kirliliği kabul
edilir düzeyin üstünde ise onaylanmış solunum cihazı kullanın.
DEPOLAMA TEDBİRLERİ
Sıkı sıkı kapalı orijinal ambalajında ve kuru ve serin bir yerde depolayın. Orijinal kabında muhafaza edin.
DEPOLAMA SINIFI
Kimyasal depolama.
8 MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA
KORUYUCU TEÇHİZAT
TEKNİK TEDBİRLER
İyi havalandırılmış alan.
SOLUNUM AYGITI
Belli bir tavsiyede bulunulmamıştır, ancak genel düzeyin işe bağlı tavsiye olunan mesleki maruziyet sınırlarını aşması halinde solunumu
koruyucu kullanmak şarttır.
ELLERI KORUMA
Koruyucu eldiven kullanın. Şu maddeden yapılmış koruyucu eldiven kullanın: Nitril. Alerji riski olduğunda lastik eldivenin altında ince
pamuk eldiven giyin.
GÖZLERI KORUMA
Onaylanmış koruyucu gözlük veya yüz siperi kullanın.
DİĞER KORUNMA YÖNTEMLERİ
Sıvıyla ve buharlarla tekrarlanan veya uzun süreli her türlü temas olanağını önleyecek uygun giysiyi giyin. Göz yıkama yeri sağlayın.
SAĞLıK TEDBIRLERI
ÇALIŞILAN YERLERDE SİGARA İÇMEYİN! Her vardiya değişiminde ve yemekten önce, sigara içmeden önce ve tuvalete gitmeden önce
ellerinizi yıkayın. Kirlenmiş giysilerin hepsini hemen çıkarın. Cildin kirlenmesi halinde hemen sabun ve suyla yıkayın. Kullanım sırasında
herhangi bir şey yemeyin , içmeyin ve sigara içmeyin.
9 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
2/ 4
YENI DÜZENLEME TARIHI December 2014
BOSTIK SUPER GLUE
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
GÖRÜNÜŞ
Sıvı
RENK
Renksiz
KOKU
Akrit.
ÇÖZÜNÜRLÜK
Reacts with water. Şu maddede çözünür: Aseton.
KAYNAMA NOKTASI (°C)
BAĞIL YOĞUNLUK
BUHAR BASINCI
pH DEĞERİ, YOĞUN ÇÖZELTİ
PARLAMA NOKTASI (°C)
>150
1.07 - 1.10
~0.04 mmHg 25
~6-7
> 85
10 KARARLILIK VE TEPKİME
KARARLILIK
Normal ısı şartları altında kararlı.
KAÇINILMASI GEREKEN DURUMLAR
Moisture Direct Sunlight High Temperature Sıcaklıktan sakının.
POLIMERIZASYON TANIMLAMA
Avoid water.
KAÇINILMASI GEREKEN MADDELER
Kuvvetli oksitleyici müstahzarlar. Su, su buharı su karışımları. Alkalis Aminler. Alcohols
TEHLİKELİ BOZUNMA/AYRIŞMA ÜRÜNLERİ
Yangının meydana getirdikleri: Şu maddelerin toksik gazları/buharları/dumanları: Karbonmonoksit (CO). Karbondioksit (CO2).
11 TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ
SOLUMA
Solunum sistemini tahriş eder.
YUTMA
Yutulması halinde rahatsızlığa neden olabilir. Mide ağrısına veya kusmaya neden olabilir.
CİLTLE TEMAS
Cildi tahriş eder. Bu ürünün cildin yağını alan etkisi vardır.
GÖZLERLE TEMAS
Gözleri tahriş eder. Spreyinin veya buharının göze kaçması halinde tahriş ve sızıya neden olabilir.
12 EKOLOJİ BİLGİSİ
EKOTOKSİSİTE
Çevre için tehlikeli sayılmamaktadır. However, contamination of the aquatic or terrestrial environments should be avoided
BİYOBİRİKİM POTANSİYELİ
Biyolojik birikim hakkında bir veri yoktur.
KALICILIK VE BOZUNABİLİRLİK
Ürünün biyolojik bozunurluğu hakkında bilgi yoktur.
13 BERTARAF BİLGİLERİ
BERTARAF ETME YÖNTEMLERİ
Çöpleri ve atıkları yerel mercilerin kurallarına uygun olarak bertaraf edin.
14 TAŞIMACILIK BİLGİLERİ
3/ 4
YENI DÜZENLEME TARIHI December 2014
BOSTIK SUPER GLUE
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
GENEL
Ürün, tehlikeli malların nakliyatı hakkında uluslararası yönetmelik kapsamında değildir (IMDG, IATA,
ADR/RID).
Nakliyat içın ikaz işareti gerekli değildir.
Çevreye zararlı madde/Deniz için
kirletici
No.
15 MEVZUAT BİLGİLERİ
ETİKETLEME
Tahriş Edici
RISK IBARELERI VE AÇIK IFADELERI
R36/37/38
Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
GÜVENLIK IBARELERI VE AÇIK IFADELERI
S2
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S24/25
Göz ve cilt ile temasından sakının.
S26
Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S36/37/39
Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
S46
Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S51
Sadece iyi havalandırılan yerlerde kulanın.
S56
Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin
/ ettirin.
P3
Siyanoakrilat.Tehlike.Cildi ve gözü anında yapıştırır.Çocukların erişebileceği
yerlerden uzak tutun.
AB DİREKTİFLERİ
Tehlikeli Maddeler Direktifi 67/548/EC. Tehlikeli Preparatlar Direktifi 1999/45/EC. Regulation (EC) No 1272/2008 of the European
Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and
repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 with amendments.
16 DİĞER BİLGİLER
GENEL BILGILER
This product should be used as directed by Bostik Ltd. For further information consult the product data sheet or contact Technical Services.
BILGI KAYNAKLARI
This safety data sheet was compiled using current safety information supplied by distributor of raw materials.
REVIZYON ILE ILGILI AÇIKLAMA
NOT: Kenarlık içindeki satırlar önceki revizyonda yapılan önemli değişikleri göstermektedir. This safety data sheet supersedes all previous
issues and users are cautioned to ensure that it is current. Destroy all previous data sheets and if in doubt contact Bostik Limited.
DÜZENLEYEN
Approved EC
YENI DÜZENLEME TARIHI
December 2014
KAÇINCI DÜZENLEME OLDUGU
10
HAZIRLAMA TARIHI
May 2003
RISK IBARELERI VE AÇIK IFADELERI
R36/37/38
Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
4/ 4

Benzer belgeler

güvenlik bilgi formu laybond vınyl

güvenlik bilgi formu laybond vınyl Çevre için tehlikeli sayılmamaktadır. However, contamination of the aquatic or terrestrial environments should be avoided BİYOBİRİKİM POTANSİYELİ Biyolojik birikim hakkında bir veri yoktur. KALICIL...

Detaylı

güvenlik bilgi formu evo-stık kıtchen shower and bath acrylıc

güvenlik bilgi formu evo-stık kıtchen shower and bath acrylıc Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Re...

Detaylı

güvenlik bilgi formu goldseal whıte and clear

güvenlik bilgi formu goldseal whıte and clear Cildin ıslanması veya kirlenmesi halinde hemen yıkayın.  Kirlenmiş giysilerin hepsini hemen çıkarın. Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyin , içmeyin ve sigara içmeyin. Her vardiya değişiminde...

Detaylı

güvenlik bilgi formu bostık wıde joınt grout grey

güvenlik bilgi formu bostık wıde joınt grout grey BİYOBİRİKİM POTANSİYELİ Biyolojik birikim hakkında bir veri yoktur. KALICILIK VE BOZUNABİLİRLİK Ürünün biyolojik bozunurluğu hakkında bilgi yoktur.

Detaylı

güvenlik bilgi formu cementone all weather sealant whıte

güvenlik bilgi formu cementone all weather sealant whıte Cildin ıslanması veya kirlenmesi halinde hemen yıkayın.  Kirlenmiş giysilerin hepsini hemen çıkarın. Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyin , içmeyin ve sigara içmeyin. Her vardiya değişiminde...

Detaylı

güvenlik bilgi formu evo-stık whatever the weather whıte

güvenlik bilgi formu evo-stık whatever the weather whıte Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Re...

Detaylı

BOSTIK STICKI DOTS

BOSTIK STICKI DOTS Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Re...

Detaylı

güvenlik bilgi formu cementone black waterproofıng paınt

güvenlik bilgi formu cementone black waterproofıng paınt Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Re...

Detaylı

BOSTIK BLU TACK GLUE STICK

BOSTIK BLU TACK GLUE STICK Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Re...

Detaylı

güvenlik bilgi formu evo-stık serıous glue

güvenlik bilgi formu evo-stık serıous glue BERTARAF ETME YÖNTEMLERİ Çöpleri ve atıkları yerel mercilerin kurallarına uygun olarak bertaraf edin.

Detaylı