Nokia 2652 cep telefonu Kullanım Kılavuzu

Transkript

Nokia 2652 cep telefonu Kullanım Kılavuzu
Nokia 2652 cep telefonu Kullaným
Kýlavuzu
9243419
1. Baský
UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ
NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-53 ürününün
aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz.
Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde
bulabilirsiniz.
Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, kullaným süresi sona erdiðinde bir ürünün Avrupa
Birliði dahilinde ayrý bir atýk grubuna dahil edilmesi gerektiði anlamýna gelir. Bu durum,
cihazýnýzýn yaný sýra bu iþareti taþýyan tüm donanýmlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayrýmý
yapýlmamýþ diðer belediye atýklarýyla birlikte atmayýn.
Copyright © 2005 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur.
Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir
biçimde-yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz,
daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.
Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen
diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir.
Nokia tune, Nokia Corporation'ýn ses markasýdýr.
Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic
Communications, Inc. All rights reserved.
Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.
Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe
önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar.
Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya
veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu
tutulamaz.
Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda,
ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de
dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý olmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya
içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda,
önceden bildirimde bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar.
Bu cihaz, Amerika Birleþik Devletleri’nin ve diðer ülkelerin ihracat yasalarýna ve düzenlemelerine tabi olan
parça, teknoloji veya yazýlým içerebilir. Kanunlara aykýrý deðiþiklik yapýlamaz.
Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine
danýþýnýz.
9243419 / 1. Baský
CE 168Uygunluk Degerlendirme Kurulusu
BABT (The British Approvals Board for Telecommunications)
Claremont House, 34 Molesey Road, Walton on Thames,
Surrey, KT12 4RQ England
Tel:+44(0)1932 251251 Fax:+44(0)1932 251252
Üretici FirmaNokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland
Tel:+358 7180 08000 Fax:+358 7180 38226
Ýçindekiler
GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN ............................................................................................. 9
Genel bilgiler ..................................................................................................... 14
Telefonla birlikte verilen etiket............................................................................................................. 14
Eriþim kodlarý ............................................................................................................................................. 14
Iþýklý bildirimler.......................................................................................................................................... 15
Ýçerik ve uygulama indirme ................................................................................................................... 15
GPRS............................................................................................................................................................. 16
Nokia destek ve baðlantý bilgileri ........................................................................................................ 16
1. Baþlarken ....................................................................................................... 18
Tuþlar............................................................................................................................................................ 18
SIM kartý takma ........................................................................................................................................ 19
Bataryayý takma........................................................................................................................................ 20
Bilek kayýþýný takma ................................................................................................................................. 21
Kapaðý açma............................................................................................................................................... 21
Telefonu açma ve kapatma.................................................................................................................... 21
2. Temel iþlevler................................................................................................. 23
Arama yapma............................................................................................................................................. 23
Gelen aramayý cevaplama veya reddetme......................................................................................... 26
Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi) .................................................................................................................... 26
3. Metin yazma.................................................................................................. 28
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
4
4. Menüyü kullanma ......................................................................................... 30
Menü iþlevlerine eriþme.......................................................................................................................... 30
Menü iþlevlerinin listesi.......................................................................................................................... 32
5. Menü iþlevleri................................................................................................ 36
Mesajlar (Menü 1) .................................................................................................................................... 36
Metin mesajý ve resimli mesajlar (SMS) ......................................................................................... 36
Metin mesajý veya resimli mesaj yazma ve gönderme............................................................ 37
E-posta mesajý yazma ve gönderme ............................................................................................ 38
Metin, resim veya e-posta mesajýný okuma ve yanýtlama ..................................................... 39
Daðýtým listeleri.................................................................................................................................. 40
Metin ve resim mesajlarý için kullanýlan klasörler.................................................................... 41
Multimedya mesajlarý (MMS)............................................................................................................ 42
Multimedya mesajlarýný yazma ve gönderme............................................................................ 43
Multimedya mesajýný okuma ve yanýtlama ................................................................................ 45
Mesajlarý silme....................................................................................................................................... 46
Ses mesajlarý........................................................................................................................................... 47
Bilgi mesajlarý......................................................................................................................................... 47
Mesaj ayarlarý......................................................................................................................................... 48
Metin ve e-posta mesajlarýnýn ayarý ............................................................................................ 48
Multimedya mesaj ayarlarý ............................................................................................................. 49
Yazý tipi boyutu ayarý ....................................................................................................................... 50
Servis komutlarý..................................................................................................................................... 51
Arama kaydý (Menü 2)............................................................................................................................. 51
Cevapsýz aramalar, arayan numaralar ve sizin yaptýðýnýz aramalar ....................................... 51
Arama sayaçlarý ve zaman sayaçlarý................................................................................................ 52
Rehber (Menü 3) ....................................................................................................................................... 53
Bu menüdeki iþlevlere eriþmenin baþka yollarý............................................................................. 53
Rehber ayarlarýný belirleme ................................................................................................................ 53
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
5
Ýsimleri ve telefon numaralarýný kaydetme.................................................................................... 54
Kaydedilmiþ bir isme veya numaraya resim ekleme.................................................................... 56
Rehberde isim arama ........................................................................................................................... 56
Kartvizitleri silme .................................................................................................................................. 57
Ýsimleri, numaralarý veya metin öðelerini düzeltme.................................................................... 57
Rehberi kopyalama ............................................................................................................................... 57
Rehberle ilgili diðer iþlevler................................................................................................................ 58
Hýzlý aramalar ..................................................................................................................................... 59
Kartvizitler ........................................................................................................................................... 59
Ayarlar (Menü 4)....................................................................................................................................... 60
Tercihler ................................................................................................................................................... 60
Zil sesi ayarlarý....................................................................................................................................... 61
Telefonunuza yeni ses ekleme........................................................................................................ 62
Ekran ayarlarý ......................................................................................................................................... 62
Saat ve tarih ayarlarý............................................................................................................................ 64
Kiþisel kýsayollar .................................................................................................................................... 65
Baðlantý.................................................................................................................................................... 66
GPRS baðlantýsý.................................................................................................................................. 66
Arama ayarlarý........................................................................................................................................ 67
Telefon ayarlarý ...................................................................................................................................... 69
Donaným ayarlarý................................................................................................................................... 70
Bekleme modundaki donaným göstergeleri................................................................................ 71
Güvenlik ayarlarý ................................................................................................................................... 71
Fabrika ayarlarýný geri yükle............................................................................................................... 72
Galeri (Menü 5) ......................................................................................................................................... 73
Galerideki dosyalar için seçenekler .................................................................................................. 74
Ajanda (Menü 6) ....................................................................................................................................... 75
Çalar saat ................................................................................................................................................ 76
Alarm saati geldiðinde ..................................................................................................................... 76
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
6
Takvim ...................................................................................................................................................... 77
Farklý takvim görünümleri kullanma ............................................................................................ 77
Takvim notu oluþturma .................................................................................................................... 78
Telefon bir not uyarýsý verdiðinde ................................................................................................. 79
Uygulamalar (Menü 7) ............................................................................................................................ 79
Oyunlar..................................................................................................................................................... 79
Koleksiyon ............................................................................................................................................... 80
Uygulamaya veya uygulama grubuna ait diðer seçenekler:.................................................. 81
Java uygulamasý indirme................................................................................................................. 82
Ekstra (Menü 8)......................................................................................................................................... 83
Hesaplamalar.......................................................................................................................................... 83
Para birimi dönüþtürme ................................................................................................................... 83
Kronometre ............................................................................................................................................. 84
Geri sayým sayacý................................................................................................................................... 84
Servisler (Menü 9) .................................................................................................................................... 85
Tarayýcý servislerine eriþim ve kullanýma iliþkin temel adýmlar................................................ 85
Telefonu tarayýcý servisi için ayarlama............................................................................................ 86
Mesaj olarak alýnan servis ayarlarýný kaydetme........................................................................ 86
Servis ayarlarýný el ile girme ........................................................................................................... 86
Görünüm ayarlarý............................................................................................................................... 87
Çerez (cookie) ayarlarý...................................................................................................................... 87
Bir tarayýcý servisiyle baðlantý kurma.............................................................................................. 88
Servis sayfalarýný tarama .................................................................................................................... 88
Tarama sýrasýnda telefon tuþlarýný kullanma ............................................................................. 89
Tarama sýrasýnda kullanabileceðiniz seçenekler ....................................................................... 89
Tarayýcý servisi baðlantýsýný kesme ................................................................................................... 90
Yer imleri (bookmarks)......................................................................................................................... 90
Yer imi (bookmark) alma ................................................................................................................. 91
Servis gelen kutusu............................................................................................................................... 91
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
7
Önbelleði boþaltma............................................................................................................................... 92
Tarayýcý güvenliði .................................................................................................................................. 92
Güvenlik modülü................................................................................................................................ 92
Sertifikalar ........................................................................................................................................... 93
Git (Menü 10) ............................................................................................................................................ 94
SIM hizmetleri (Menü 11) ..................................................................................................................... 94
6. Batarya bilgileri............................................................................................. 95
Þarj etme ve boþaltma ............................................................................................................................ 95
Nokia orijinal batarya doðrulama kurallarý ....................................................................................... 96
Bakým ve onarým ............................................................................................... 99
Ek güvenlik bilgileri ........................................................................................ 101
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
8
GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN
Bu basit talimatlarý okuyun. Bu talimatlara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý
olabilir. Daha fazla bilgi için kullaným kýlavuzunun tamamýný okuyun.
GÜVENLÝ BÝR BÝÇÝMDE AÇMA
Kablosuz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþim veya tehlikeye neden
olabileceði durumlarda telefonu açmayýn.
YOL GÜVENLÝÐÝ ÖNCE GELÝR
Tüm yerel yasalara uyun. Sürüþ sýrasýnda aracý kullanmak üzere ellerinizi her
zaman serbest tutun. Sürüþ sýrasýnda önceliðiniz yol güvenliði olmalýdýr.
GÝRÝÞÝM
Tüm kablosuz telefonlar, performansý etkileyebilecek giriþime maruz kalabilir.
HASTANELERDE KAPATIN
Her türlü kýsýtlamaya uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda telefonu kapatýn.
UÇAKTA KAPATIN
Her türlü kýsýtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta giriþime neden olabilir.
YAKIT ÝKMALÝ SIRASINDA KAPATIN
Telefonu yakýt ikmal noktalarýnda kullanmayýn. Yakýt veya kimyasallarýn
yakýnýnda kullanmayýn.
PATLAMA YAKININDA KAPATIN
Her türlü kýsýtlamaya uyun. Patlama yapýlan yerlerde telefonu kullanmayýn.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
9
DÝKKATLÝ KULLANIN
Ürün belgelerinde açýklandýðý þekilde yalnýzca normal konumda kullanýn. Antene
gereksiz yere dokunmayýn.
KALÝFÝYE SERVÝS
Bu ürünü yalnýzca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.
DONANIMLAR VE BATARYALAR
Yalnýzca onaylý donanýmlarý ve bataryalarý kullanýn. Uyumsuz ürünler
baðlamayýn.
SUYA DAYANIKLILIK
Telefonunuz suya dayanýklý deðildir. Telefonunuzu kuru tutun.
YEDEK KOPYALAR
Telefonunuzda kayýtlý tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarýný almayý veya yazýlý
kayýtlarýný bulundurmayý hatýrlayýn.
DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA
Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik talimatlar için cihazýn kullaným
kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler baðlamayýn.
ACÝL ARAMALAR
Telefonun açýk ve çalýþýr durumda olduðundan emin olun. Ekraný temizlemek ve
baþlangýç ekranýna dönmek için
tuþuna gerektiði kadar basýn. Acil durum
numarasýný girip
tuþuna basýn. Yerinizi bildirin. Ýzin verilmedikçe görüþmeyi
bitirmeyin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
10
■ CÝHAZINIZ HAKKINDA
Bu kullaným kýlavuzunda anlatýlan kablosuz cihaz, EGSM 900 ve GSM 1800 þebekelerinde
kullanýlmak üzere onaylanmýþtýr. Þebekeler hakkýnda daha fazla bilgi almak için servis
saðlayýcýnýza baþvurun.
Bu cihazýn özelliklerinden yararlanýrken tüm yasalara uyun ve baþkalarýnýn gizlilik hakkýna ve
yasal haklarýna riayet edin.
Uyarý: Bu cihazýn, çalar saat dýþýndaki özelliklerini kullanmak için cihaz açýk
olmalýdýr. Kablosuz cihaz kullanýmýnýn giriþim veya tehlikeye neden olabileceði
durumlarda cihazý açmayýn.
■ Þebeke servisleri
Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis saðlayýcýsýndan servis almanýz gerekir. Bu
cihazdaki özelliklerin birçoðunun çalýþabilmesi kablosuz þebekenin özelliklerine baðlýdýr. Bu
þebeke servisleri, tüm þebekelerde bulunmayabilir veya Þebeke Servislerini kullanabilmeniz
için önce servis saðlayýcýnýzla özel düzenlemeler yapmanýz gerekebilir. Servis saðlayýcýnýzýn
bu servislerin kullanýmýyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacaðýný
açýklamasý gerekebilir. Bazý þebekelerin, þebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek
kýsýtlamalarý olabilir. Örneðin, bazý þebekeler dile baðlý tüm karakterleri ve servisleri
desteklemeyebilir.
Servis saðlayýcýnýz cihazýnýzdaki belirli özelliklerin devre dýþý býrakýlmasýný veya
etkinleþtirilmemesini istemiþ olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazýnýzýn
menüsünde görünmeyecektir. Ayrýca cihazýnýz özel olarak yapýlandýrýlmýþ olabilir. Bu
yapýlandýrma menü adlarý, menü düzeni ve simgelerde yapýlan deðiþiklikleri içerebilir. Daha
fazla bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
11
Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalýþan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu
cihazýn, multimedya mesajlaþma (MMS) ve tarama gibi bazý özellikleri söz konusu
teknolojiler için þebeke desteði gerektirir.
■ Paylaþýlan Hafýza
Bu cihazýn aþaðýdaki özellikleri hafýzayý paylaþabilir: rehber; metin ve multimedya mesajlarý;
daðýtým listeleri; Galeri menüsündeki resimler ve zil sesleri; takvim notlarý ve JavaTM oyunlarý
ve uygulamalarý. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasýnýn kullanýlmasý, hafýzayý paylaþan
diðer özelliklerin kullanabileceði hafýza miktarýný azaltabilir. Örneðin, çok fazla resim
kaydedilmesi mevcut hafýzanýn tümünü kullanabilir. Paylaþýlan hafýza özelliðini kullanmaya
çalýþtýðýnýzda cihazýnýz hafýzanýn dolduðunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu
durumda, devam etmeden önce paylaþýlan hafýzada saklanan bilgilerin veya kayýtlarýn
bazýlarýný silin. Önbellek ve yer imleri gibi bazý özelliklerin, diðer özelliklerle paylaþýlan
hafýzaya ek olarak özellikle kendilerine ayrýlmýþ belirli bir hafýza alaný olabilir.
■ Þarj cihazlarý ve donanýmlar
Herhangi bir þarj cihazýný bu cihazla kullanmadan önce model numarasýný kontrol edin. Bu
cihaz AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-8, LCH-9 ve LCH-12 cihazlarýyla þarj edilerek
kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr.
Uyarý: Yalnýzca, bu modelle birlikte kullanýmý Nokia tarafýndan onaylanmýþ
bataryalarý, þarj cihazlarýný ve donanýmlarý kullanýn. Baþka türde batarya, þarj
cihazý veya donaným kullanýlmasý onay veya garantileri geçersiz kýlabilir ve
tehlikeli olabilir.
Uyarý: Bu telefonla, HDC-10 Nokia Kablo Mekanizmasý Geri Çekilebilen Kulaklýklý
Mikrofon Setini kullanmayýn.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
12
Onaylý donanýmlarý edinmek için satýcýnýza baþvurun. Herhangi bir donanýmýn güç kablosunu
prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi kavrayýn ve çekin.
Bataryayý þarj etme
1. Þarj cihazý kablosunun ucunu telefonun alt
kýsmýndaki yuvaya takýn.
2. Þarj cihazýný AC duvar prizine takýn. Batarya
gösterge çubuðu hareket etmeye baþlar.
Batarya tamamen dolduðunda, çubuðun hareketi
durur.
3. Þarj cihazýnýn fiþini telefondan ve prizden çýkarýn.
Aksesuarlar ve donanýmlar hakkýnda birkaç
pratik kural.
• Tüm aksesuarlarý ve donanýmlarý küçük çocuklarýn eriþiminden uzak tutun.
• Herhangi bir aksesuarýn veya donanýmýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil
fiþi çekin.
• Aracýnýza takýlan donanýmlarýn doðru monte edilip edilmediðini ve çalýþýp çalýþmadýðýný
düzenli olarak kontrol edin.
• Karmaþýk araç donanýmlarýnýn montajý yalnýzca yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
13
Genel bilgiler
■ Telefonla birlikte verilen etiket
Telefonunuzla birlikte verilen etiket, servis ve müþteri desteðiyle ilgili önemli
bilgiler içerir. Bu etiketi güvenli bir yerde saklayýn.
etiketini garanti belgenizin üzerine yapýþtýrýn.
■ Eriþim kodlarý
• Güvenlik kodu: Telefonunuzla birlikte verilen bu kod, telefonunuzu izinsiz
kullanýma karþý korur. Kodun ilk deðeri 12345 biçimindedir.
Güvenlik kodunu kullanma hakkýnda daha fazla bilgi için, bkz: Güvenlik
ayarlarý, sayfa 71.
• PIN kodu: SIM kartýnýzla birlikte verilebilen bu kod, kartý izinsiz kullanýma karþý
korur. Güvenlik ayarlarý menüsündeki PIN kodunun sorulmasý iþlevini
etkinleþtirirseniz, telefon her açýldýðýnda bu kod istenir.
PIN kodu arka arkaya üç kez hatalý girilirse, SIM kart bloke edilir. SIM kartýn
blokajýný açmak ve yeni bir PIN kodu ayarlamak için PUK kodunu girmelisiniz.
• PIN2 kodu: Bu kod SIM kartla birlikte verilebilir ve kontör sayaçlarý gibi bazý
iþlevlere eriþmek için gereklidir.
Güvenlik ayarlarý menüsündeki Eriþim kodlarý iþleviyle güvenlik kodunu, PIN
kodunu ve PIN2 kodunu deðiþtirin. Yeni kodlarýnýzý kimseye söylemeyin ve
telefonunuzdan ayrý olarak gizli bir yerde saklayýn.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
14
• PUK ve PUK2 kodlarý: Bu kodlar SIM kartla birlikte verilebilir. Verilmemiþse,
servis saðlayýcýnýza baþvurun.
• Kýsýtlama þifresi: Bu kod, Güvenlik ayarlarý menüsündeki Arama kýsýtlama
servisi iþlevini kullanmak için gereklidir.
■ Iþýklý bildirimler
Ekran ve tuþ takýmý ýþýklarý yanýp sönerek farklý telefon iþlevlerini bildirir. Aþaðýdaki
telefon iþlevleri ýþýklarýn ne zaman kullanýldýðýnýn örnekleridir:
• Gelen bir arama olduðunda.
• Gelen bir SMS veya multimedya mesajý olduðunda.
• Bir takvim notunun alarmý veya geri sayým sayacý sona erdiðinde ya da çalar
saat veya düþük batarya düzeyi alarmý etkinleþtirdiðinde.
Iþýklý bildirimleri Tercihler menüsündeki Iþýk dizileri iþlevini kullanýlarak
etkinleþtirebilirsiniz (bkz: sayfa 60).
■ Ýçerik ve uygulama indirme
Ýnternet sitelerinden telefonunuza yeni içerik (örneðin, resim, zil sesleri) ve Java
uygulamalarý indirebilirsiniz (þebeke servisi).
Cihazýnýza Nokia ile baðlantýsý olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiþ olabilir. Nokia bu
siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere eriþmeyi seçerseniz,
güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacaðýnýz önlemleri
almanýz gerekir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
15
Önemli: Yalnýzca, zararlý yazýlýmlara karþý yeterli güvenlik ve koruma saðlayan
kaynaklarýn uygulamalarýný ve baþka yazýlýmlarýný yükleyin ve kullanýn.
■ GPRS
GPRS - Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service) teknolojisi, cep
telefonlarýna Ýnternet Protokolü (IP) tabanlý þebeke üzerinden veri alma ve
gönderme olanaðý saðlayan bir þebeke servisidir. GPRS baðlantýsýyla, örneðin
multimedya mesajlarý gönderip alabilirsiniz (þebeke servisi).
GPRS servisini kullanmak için þebeke operatörünüz veya servis saðlayýcýnýz yoluyla
abone olun ve GPRS þebekesi üzerinden kullanmak istediðiniz iþlevlerin GPRS
ayarlarýný kaydedin. Bu özelliðin fiyat, kullanýlabilirlik ve veri aktarým hýzýyla ilgili
bilgiler için þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.
WAP veya xHTML sayfalarýnda tarama yapmak gibi bazý uygulamalar için GPRS
veya GSM verisi (CSD - Hýzlý Veri Ýletimi) seçebilirsiniz.
GPRS baðlantýsý sýrasýnda görüntülenen göstergeler hakkýnda bilgi için, bkz: GPRS
baðlantýsý, sayfa 66.
■ Nokia destek ve baðlantý bilgileri
Bu kullaným kýlavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öðeler ve Nokia
ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasýna veya yerel Nokia
Web sitenize bakýn.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
16
Web sitesinden Nokia ürünlerinin ve servislerinin kullanýmý hakkýnda bilgi
edinebilirsiniz. Müþteri hizmetiyle görüþmeniz gerekiyorsa, www.nokia.com/
customerservice adresindeki Nokia baðlantý merkezlerinin listesine bakýn.
Bakým servisleri için www.nokia.com/repair adresinden size en yakýn Nokia servis
merkezini bulun.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
17
1. Baþlarken
■ Tuþlar
1. Bulunduðunuz yerdeki hücresel þebekenin
sinyal þiddeti.
2. Batarya þarj düzeyi.
3. Hücresel þebekenin adý veya operatör logosu.
4. Sol seçim tuþu seçeneði.
5. Sað seçim tuþu seçeneði.
Sað seçim tuþu Rehber, Kiþisel kýsayollar
menüsündeki Sað seçim tuþu ayarýnda seçilen
iþlev veya þebeke operatörüne özgü bir isim ya
da logo olabilir olabilir.
6.
ve
seçim tuþlarý; her tuþ üzerinde
görüntülenen iþlevi gerçekleþtirir.
7. 4 yönlü kaydýrma tuþlarý (
ve
)
,
,
Ýsimler, telefon numaralarý, menüler veya
ayarlar arasýnda gezinilmesine olanak tanýr. Bir
arama sýrasýnda, kulaklýðýn ses seviyesini artýrmak için
içinse
tuþuna basýn. Bekleme modundayken:
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
tuþuna azaltmak
18
• Rehber’de kayýtlý olan isimleri ve telefon numaralarýný görmek için
veya
tuþuna basýn.
• Mesaj yazmak için
• Takvim’e eriþmek için
tuþuna basýn.
tuþuna basýn.
Öncelikle saat ve tarihin ayarlanmasýnýn gerekli olduðunu unutmayýn.
8.
, telefon numarasýný aramak ve aramalarý cevaplamak veya bekleme
modundayken son aranan numaralarý görmek için kullanýlýr.
9.
, etkin aramayý bitirmek veya aramayý reddetmek, ayrýca telefonu açmak
veya kapatmak için kullanýlýr. Herhangi bir iþlevden çýkmanýzý saðlar.
Kapaðýn kapatýlmasý da herhangi bir iþlevden çýkmanýzý saðlar.
10.
-
sayý ve harf girmenizi saðlar.
ve
, farklý iþlevlerde çeþitli amaçlar için kullanýlýr.
■ SIM kartý takma
Tüm SIM kartlarýný küçük çocuklarýn eriþiminden uzak tutun.
SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanýmý hakkýnda bilgi almak için SIM kart
satýcýnýza baþvurun. Bu, servis saðlayýcý, þebeke operatörü veya baþka bir satýcý olabilir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
19
Telefonun yan tarafýndaki SIM kapaðýný dýþarý
çekip aþaðý doðru döndürerek açýn (1). Kesik
köþesi saða bakacak þekilde SIM kartý telefona
takýn (2). SIM kartý içeri doðru itin ve SIM
kapaðýný kapatýn (3).
Telefonu kullanýrken SIM kartýnýzý
çýkartýrsanýz, ekranda SIM kartý takýn
uyarýsýnýn görüntüleneceðini unutmayýn.
Telefonunuzu yeniden baþlatmak için SIM
kartýnýzý yeniden takýn ve PIN kodunuzu girin.
■ Bataryayý takma
Bataryayý çýkarmadan önce daima cihazý
kapatýn ve þarj cihazýnýn baðlantýsýný kesin.
Mandalý serbest býrakýn (1). Arka kapaðý çýkartýn (2). Bataryayý takýn (3). Arka
kapaðý yerine takýn (4).
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
20
■ Bilek kayýþýný takma
Bilek kayýþýný gösterildiði gibi baðlayýn.
■ Kapaðý açma
Telefonu kullanmak için, kapaðý resimde
gösterildiði gibi açmalýsýnýz. Kapaðý dayanak
noktasýnýn izin verdiðinden daha fazla açmak
için zorlamayýn.
Kapaðý dayanak noktasýndan deðil telefonun üst
bölümünden iterek kapatýn.
■ Telefonu açma ve kapatma
açma kapatma tuþunu 3 saniyeden daha uzun bir süre basýlý tutun.
• Telefon PIN kodunun veya güvenlik kodunun girilmesini isterse, kodu girin ve
Tamam tuþuna basýn.
• SIM kart doðru þekilde yerleþtirildiði halde telefonda SIM kartý takýn veya SIM
kart desteklenmiyor mesajý görüntülenirse, þebeke operatörünüze veya servis
saðlayýcýnýza baþvurun. Telefonunuz 5 voltluk SIM kartlarý desteklemediðinden,
kartýn deðiþtirilmesi gerekebilir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
21
Cihazýnýzda dahili bir anten bulunur.
Not: Diðer radyo vericisi cihazlarda olduðu gibi, cihaz
açýkken gerekmedikçe antene dokunmayýn. Antene
dokunulmasý, görüþmenin kalitesini etkiler ve cihazýn
gereðinden yüksek bir güç düzeyinde çalýþmasýna neden
olabilir. Cihazý kullanýrken antenin bulunduðu bölüme
dokunmamaya özen göstermek optimum anten
performansý ve batarya ömrü saðlar.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
22
2. Temel iþlevler
■ Arama yapma
1. Kapaðý açýp aramak istediðiniz numarayý alan koduyla birlikte girin.
Uluslararasý arama yapmak için: + iþareti için
tuþuna iki defa basýn ve
ülke kodunu, alan kodunu (gerekli deðilse baþa sýfýr koymayýn), ardýndan
telefon numarasýný tuþlayýn.
Son girilen rakamý silmek için Sil tuþuna basýn.
2. Numarayý aramak için
tuþuna basýn. Kulaklýðýn veya kulaklýklý mikrofon
setinin ses seviyesini artýrmak için
tuþuna azaltmak içinse
tuþuna
basýn.
3. Aramayý bitirmek (veya arama giriþimini iptal etmek) için
veya kapaðý kapatýn.
Rehber’i kullanarak arama yapma
Bekleme modundayken, istediðiniz ismi bulmak için
basýn. Numarayý aramak için
tuþuna basýn.
veya
tuþuna basýn
tuþuna
En son aranmýþ olan numaralardan birini arama
Aradýðýnýz veya aramaya çalýþtýðýnýz son yirmi telefon numarasýndan birini tekrar
aramak için, bekleme modunda
tuþuna bir kez basýn, aramak istediðiniz
telefon numarasýna veya isme ilerleyin ve
tuþuna basýn.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
23
Telesekreterinizi arama
Bekleme modunda telesekreterinizi aramak için (þebeke servisi),
tutun veya
ve
tuþlarýna basýn.
tuþunu basýlý
Bir ses mesajý aldýðýnýzda, ekranýn üst kýsmýnda
simgesi görüntülenebilir
(þebeke servisi). Telesekreterinizi aramak için, Dinle’ye basýn.
Ses mesajlarý hakkýnda daha fazla bilgi almak için, bkz: Ses mesajlarý, sayfa 47.
Telefon numarasýný hýzlý arama
arasýndaki tuþlardan birine bir telefon numarasý atamýþsanýz, aþaðýdaki
iki seçenekten birini belirleyerek telefon numarasýný arayabilirsiniz:
• Bekleme modunda, istediðiniz numaranýn tuþuna ve
tuþuna basýn.
• Hýzlý arama iþlevi açýksa, bekleme modundayken arama baþlayana kadar sayý
tuþunu basýlý tutun.
Hýzlý arama tuþlarý atama hakkýnda daha fazla bilgi almak için, bkz: Hýzlý
aramalar, sayfa 59.
Hýzlý arama iþlevi hakkýnda daha fazla bilgi almak için, bkz: Arama ayarlarý,
sayfa 67.
Arama sýrasýnda kullanýlabilecek iþlevler
Arama sýrasýnda aþaðýdaki iþlevlerin bazýlarýna eriþmek için Seçenek’e basýn.
Sustur veya Sesi aç, Aramayý bitir, Aramalarý kapat, Rehber, Menü, Beklet veya
Devam, Yeni arama (þebeke servisi), Konferans (þebeke servisi), Özel arama (þebeke
servisi), Cevapla, Reddet, Deðiþtir (þebeke servisi), DTMF gönder, Tuþlarý kilitle,
Baðla (þebeke servisi), Kulaklýk, Otomatik ses açýk veya Oto ses kapalý.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
24
Kullanabileceðiniz seçenekler:
• Otomatik ses açýk / Oto ses kapalý otomatik ses kontrolünü açýk veya kapalý
olarak ayarlamanýza olanak verir. Bkz: Arama ayarlarý, sayfa 67.
• Baðla bekletilen aramayý etkin aramaya baðlamanýza ve kendi baðlantýnýzý
keserek aradan çýkmanýza olanak verir.
• Kulaklýk etkin aramayý telefona baðlamýþ olduðunuz uyumlu aksesuara
aktarmanýza olanak verir.
Bir arama sýrasýnda baþka bir arama yapmak için Seçenek tuþuna basýp Yeni
arama seçeneðini belirleyin. Telefon numarasýný girin veya rehberden bulup Ara ya
da
tuþuna basýn. Ýlk arama beklemeye alýnýr.
• Ýki arama arasýnda geçiþ yapmak için, Deðiþtir veya
tuþuna basýn.
Yapmakta olduðunuz görüþmeyi bitirmek için
tuþuna basýn veya Seçenek
tuþuna basýp Aramayý bitir seçeneðini belirleyin. Her iki aramayý da bitirmek
için Seçenek tuþuna basýp Aramalarý kapat seçeneðini belirleyin.
• Ýki aramayý bir konferans aramasýna katmak için (þebeke servisi), Seçenek
tuþuna basýp Konferans seçeneðini belirleyin. Katýlýmcýlardan biriyle özel bir
görüþme yapmak için, Özel arama seçeneðini ve katýlýmcýyý belirleyin. Aramaya
yeniden katýlmak için Konferans seçeneðini belirleyin. Konuþmayý bitirmek
için
tuþuna basýn.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
25
■ Gelen aramayý cevaplama veya reddetme
Aramayý cevaplamak için kapaðý açýp
tuþuna basýn.
tuþuna beþ saniye
içinde basmazsanýz, arama otomatik olarak cevaplanýr. Zil sesini kapatmak
istiyorsanýz, Sessiz tuþuna basýn.
Gelen aramayý reddetmek için
tuþuna basýn veya Seçenek tuþuna basýp
Reddet seçeneðini belirleyin. Ayrýca aramayý reddetmek için kapaðý açýp 1,5 saniye
içinde de kapatabilirsiniz. Meþgulse aktar seçeneði gibi bir arama aktarma
seçeneðini etkinleþtirmiþseniz, reddedilen arama baþka bir numaraya yönlendirilir.
Arama bekletme
Arama ayarlarý menüsünde Arama bekletme servisi iþlevini etkinleþtirmiþseniz, bir
arama sýrasýnda baþka bir aramaya yanýt verebilirsiniz (þebeke servisi). Bekletilen
aramayý yanýtlamak için Cevapla veya
tuþuna basýn. Ýlk arama beklemeye
alýnýr.
■ Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi)
Tuþlara yanlýþlýkla basýlmasýný önlemek için tuþ takýmýný kilitleyebilirsiniz.
Tuþ takýmýný kilitlemek için, bekleme modunda Menü tuþuna, sonra da hýzla
tuþuna basýn. Kapaðý kapattýðýnýzda tuþ kilidi etkin deðildir. Tuþ takýmý
kilitlendiðinde, ekranýn üst bölümünde
göstergesi gösterilir. Tuþ takýmý kilidini
açmak için, Tuþ aç tuþuna ve hýzla
tuþuna basýn.
Tuþ takýmý kilitliyken bir aramayý
tuþuna basarak cevaplayabilirsiniz. Arama
sýrasýnda telefonunuz normal þekilde kullanýlabilir. Aramayý bitirdiðinizde veya
reddettiðinizde, tuþ takýmý otomatik olarak kilitlenir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
26
Tuþ takýmýný belirli bir sürenin sonunda otomatik olarak kilitlenecek þekilde
ayarlama hakkýnda bilgi için, bkz: Otomatik tuþ kilidi, sayfa 69.
Cihazýnýzda programlanan resmi acil durum numarasý tuþ takýmý kilidi devredeyken
aranabilir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
27
3. Metin yazma
Normal metin giriþi
veya akýllý metin giriþi (dahili sözlük)
kullanarak metni iki farklý þekilde yazabilirsiniz.
özelliðini
Metin yazarken metin giriþi yöntemini hýzla deðiþtirmek için,
basýn.
tuþuna iki kez
Normal metin giriþini kullanma: Ýstediðiniz harf görünene dek harfin bulunduðu
tuþa arka arkaya basýn.
Akýllý metin giriþini kullanma:
1. Bir harf için her tuþa bir kez basarak istediðiniz sözcüðü girin. Sözcük, tuþlara
her bastýðýnýzda deðiþir. Örneðin, Ýngilizce sözlük seçili olduðunda ‘Nokia’
yazmak için,
,
,
,
,
tuþlarýna basýn.
2. Görüntülenen sözcük istediðiniz sözcükse
sözcüðü yazýn.
tuþuna basýn ve bir sonraki
• Sözcüðü deðiþtirmek isterseniz, istediðiniz sözcük görünene dek
tuþuna arka arkaya basýn.
• Sözcükten sonra "?" görüntülenirse, sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüðü
sözlüðe eklemek için, Harfle tuþuna basýp, sözcüðü yazýn (normal metin
giriþi kullanýlýr) ve Tamam tuþuna basýn.
Normal ve akýllý metin giriþiyle metin yazma ipuçlarý:
• Ýmleci sola veya saða hareket ettirmek için, sýrasýyla
basýn.
veya
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
tuþuna
28
• Boþluk eklemek için
tuþuna basýn.
• Ýmlecin solundaki karakteri silmek için Sil tuþuna basýn. Ekraný temizlemek için,
Sil tuþunu basýlý tutun.
• Büyük ve küçük harf veya normal ve akýllý metin giriþi arasýnda geçiþ yapmak
için,
tuþuna arka arkaya basýn ve ekranýn üst bölümündeki göstergeyi
kontrol edin.
• Harfler ve sayýlar arasýnda geçiþ yapmak için
tuþunu basýlý tutun.
• Bir sayý eklemek için, ilgili tuþu basýlý tutun.
• Özel karakterlerin listesini görmek için,
tuþunu basýlý tutun, istediðiniz
karakteri seçin ve Kullan tuþuna basýn. Normal metin giriþinde,
tuþuna
arka arkaya basarak noktalama iþaretleri ve belirli özel karakterler de
ekleyebilirsiniz.
• Normal: Öncekiyle ayný tuþta bulunan bir harfi tuþlamak için,
veya
tuþuna basýn (veya imleç görünene dek bekleyin) ve yeni harfi girin.
• Akýllý: Bileþik bir sözcük eklemek için, sözcüðün ilk yarýsýný tuþlayýn,
tuþuna basýn ve sözcüðün ikinci yarýsýný tuþlayýn.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
29
4. Menüyü kullanma
Menü iþlevlerinin bir çoðu kýsa yardým metinleriyle birlikte verilmektedir. Yardým
metnini görüntülemek için istediðiniz menü iþlevine ilerleyin ve 15 saniye
bekleyin.
Yardým metni iþlevine geçiþ yapma hakkýnda bilgi için, bkz: Telefon ayarlarý
menüsü, sayfa 69.
■ Menü iþlevlerine eriþme
Ýlerleyerek
1. Bekleme modunda Menü’ye basýn.
2. Ýstediðiniz ana menüye ilerlemek için
veya
konusu menüye girmek için Seç tuþuna basýn.
tuþuna basýn ve söz
3. Bir alt menüye ilerleyip, Seç tuþuna basýn.
Alt menü baþka alt menüler içeriyorsa bu adýmý yineleyin.
4. Önceki menü düzeyine dönmek için Geri tuþuna veya bekleme moduna dönmek
için Çýk veya
tuþuna basýn.
Kýsayol numarasý kullanarak
Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandýrýlmýþtýr. Bu kýsayol
numarasý ekranýn sað üst kýsmýnda gösterilir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
30
Bekleme modunda Menü’ye basýn. Ýki saniye içinde, açmak istediðiniz ana
menünün kýsayol numarasýný tuþlayýn. Alt menü ve ayar seçeneði için de bunu
tekrarlayýn.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
31
■ Menü iþlevlerinin listesi
1. Mesajlar
1. Metin mesajlarý
1. Mesaj oluþtur
2. Gelen kutusu
3. SMS e-posta oluþt.
4. Gönderilmiþ öðeler
5. Kayýtlý öðeler
6. Þablonlar
7. Klasörlerim
8. Daðýtým listeleri
9. Mesajlarý sil
2. Multimedya msj.
1. Mesaj oluþtur
2. Gelen kutusu
3. Giden kutusu
4. Gönderilmiþ öðeler
5. Kayýtlý öðeler
6. Mesajlarý sil
3. Sesli mesajlar
1. Ses mesajlarýnýn dinlenmesi
2. Telesekreter numarasý
4. Bilgi mesajlarý
1. Bilgi servisi
2. Konular
3. Dil
4. SIM'de kayýtlý bilgi konularý1
5. Oku2
5. Mesaj ayarlarý
1. Metin mesajlarý
2. Multimedya msj.
3. Diðer ayarlar
6. Servis komutlarý
2. Arama kaydý
1. Cevapsýz aramalar
2. Gelen aramalar
3. Aranan numaralar
4. Son arama listelerini sil
1. Tümü
2. Cevapsýzlar
3. Gelenler
4. Arananlar
1. Bilgi mesajý konularý SIM karta kaydedilebiliyorsa gösterilir.
2. Yalnýzca, bilgi mesajlarý alýndýðýnda gösterilir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
32
5. Arama süresi
1. Son aramanýn süresi
2. Gelen aramalarýn süresi
3. Yapýlan aramalarýn süresi
4. Tüm aramalarýn süresi
5. Zaman sayaçlarýný sýfýrla
6. GPRS veri sayacý
1. Son oturumda gönderilen veri
2. Son oturumda alýnan veri
3. Gönderilen verilerin toplamý
4. Alýnan verilerin toplamý
5. Veri sayaçlarýný sýfýrla
7. GPRS baðlantýsý zaman sayacý
1. Son oturumun süresi
2. Oturumlarýn toplam süresi
3. Zaman sayaçlarýný sýfýrla
3. Rehber
1. Bul
2. Kartvizit ekle
3. Sil
4. Kopyala
5. Ayarlar
1. Kullanýlan hafýza
2. Rehber görünümü
3. Hafýza durumu
6. Hýzlý aramalar
7. Bilgi numaralarý1
8. Servis numaralarý1
9. Kendi numaralarým
10.Arayan gruplarý
4. Ayarlar
1. Tercihler
2. Zil sesi ayarlarý
1. Gelen arama bildirimi
2. Zil sesi tonu
3. Zil sesi seviyesi
4. Titreþimle bildirim
5. Mesaj bildirim sesi
6. Tuþ sesi
7. Uyarý sesi
8. Þunu bildir
3. Iþýk dizileri
1. SIM kartýnýz tarafýndan desteklenmesi durumunda görüntülenir. Kullanabilmek için þebeke
operatörünüzle veya servis saðlayýcýnýzla baðlantý kurun.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
33
4. Ekran ayarlarý
1. Duvar kaðýdý
2. Renk düzenleri
3. Operatör logosu
4. Ekran koruyucu zaman aþýmý
5. Ekranýn parlaklýðý
6. Menü görünümü
5. Saat ve tarih ayarlarý
1. Saat
2. Tarih
3. Tarihi/saati otomatik güncelle
6. Kiþisel kýsayollar
1. Sað seçim tuþu
2. Git' seçeneklerini belirle
3. Git' seçeneklerini düzenle
7. Baðlantý
1. GPRS baðlantýsý
8. Arama ayarlarý
1. Arama aktarma
2. Otomatik ses kontrolü
3. Herhangi bir tuþla cevap
4. Otomatik tekrar arama
5. Hýzlý arama
6. Arama bekletme servisi
7. Arama sonrasý özeti
8. Arayan kimliðimi gönder
9. Telefon ayarlarý
1. Telefon dili
2. Hafýza durumu
3. Otomatik tuþ kilidi
4. Hücre bilgi ekraný
5. Açýlýþ notu
6. Operatör seçimi
7. Yardým metni
8. Baþlama tonu
10. Donaným ayarlarý1
11. Güvenlik ayarlarý
1. PIN kodunun sorulmasý
2. Arama kýsýtlama servisi
3. Sabit arama
4. Dahili kullanýcý grubu
5. Güvenlik düzeyi
6. Eriþim kodlarý
12. Fabrika ayarlarýný geri yükle
5. Galeri
1. Klasörleri göster
2. Klasör ekle
3. Klasörü sil
4. Klasöre ad ver
5. Hafýza durumu
6. Etkinl. anah. listesi
7. Ýndirilenler
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
34
6. Ajanda
1. Çalar saat
2. Takvim
7. Uygulamalar
1. Oyunlar
2. Koleksiyon
8. Ekstra
1. Hesaplamalar
2. Kronometre
3. Geri sayým sayacý
9. Servisler
1. Ana sayfa
2. Yer imleri
3. Ýndirme baðl.
4. Servis gelen kutu.
5. Ayarlar
6. Adrese git
7. Önbelleði boþalt
10. Git
11. SIM hizmetleri1
1. Yalnýzca telefon uyumlu bir donanýma baðlýysa veya daha önce baðlandýysa gösterilir.
1. Yalnýzca SIM kart tarafýndan desteklenmesi halinde görüntülenir. Ýsim ve içindekiler SIM
karta baðlý olarak deðiþir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
35
5. Menü iþlevleri
■ Mesajlar (Menü 1)
Metin, resim, multimedya veya e-posta mesajlarýný gönderebilmeniz
için, mesaj ayarlarýnýzý yapmanýz gerekir. Ayrýntýlý bilgi için, bkz:
Mesaj ayarlarý, sayfa 48.
Not: Mesaj gönderilirken cihazýnýz "Mesaj Gönderildi" yazýsýný görüntüleyebilir.
Bu, mesajýn cihazýnýzda programlanmýþ mesaj merkez numarasýna cihazýnýz
tarafýndan gönderildiðini gösterir. Bu, mesajýn istenilen hedefe ulaþtýðýný
göstermez. Mesajlaþma servisleri ile ilgili daha ayrýntýlý bilgi için, servis
saðlayýcýnýza baþvurun.
Metin mesajý ve resimli mesajlar (SMS)
Çeþitli normal kýsa mesajlardan oluþan ve resim içerebilen çok parçalý mesajlar
yazýp gönderebilirsiniz (Þebeke Servisi). Faturalandýrma, herhangi bir çok parçalý
mesajý göndermek için gereken normal mesaj sayýsý üzerinden yapýlabilir.
Kullanýlabilecek karakter sayýsý ve çok parçalý mesajýn geçerli parça numarasý
ekranýn sað üst bölümünde gösterilir (örneðin 120/2). Kiril alfabesi karakterleri
gibi özel karakterler kullanýrsanýz, mesaj için normalde gerektiðinden daha fazla
parça gerekebilir. Akýllý metin giriþinin özel karakterler kullanabileceðini
unutmayýn.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
36
Not: Resimli mesaj iþlevi yalnýzca, þebekeniz veya servis saðlayýcýnýz tarafýndan
destekleniyorsa kullanýlabilir. Yalnýzca resimli mesaj özellikleri sunan uyumlu
cihazlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajýn görünümü alýcý cihaza
baðlý olarak deðiþebilir.
Metin mesajý veya resimli mesaj yazma ve gönderme
1. Bekleme modunda Menü tuþuna basýp, sýrasýyla Mesajlar, Metin mesajlarý ve
Mesaj oluþtur seçeneklerini seçin.
2. Mesajý yazýn. Bkz: Metin yazma, sayfa 28.
• Mesaja bir resim veya Rehber’den telefon numarasý ya da isim eklemek için,
Seçenek tuþuna basýp aþaðýdaki seçenekleri belirleyin:
• Resim ekle. Ýstediðiniz resme gidin, Göster ve Ekle tuþlarýna basýn.
Ýsterseniz, Seçenek tuþuna basýp göndermeden önce mesajý önizlemeyi
ve deðiþtirmeyi seçebilirsiniz.
• Numara ekle. Bul veya
tuþuna basýp numarayý seçin.
• Kartvizit ekle. Ýstediðiniz isme ilerleyin ve Seçenek tuþuna basýn. Ýsimle
kaydedilmiþ bir numara veya metin öðesi eklemek için Kartvizit ekle veya
Ayrýntýlara bak seçeneðini belirleyin.
• Mesaj için önceden yazýlmýþ bir metin kullanmak istiyorsanýz, Seçenek
tuþuna basýn ve Þablon ekle seçeneðini belirleyin, ardýndan istediðiniz
þablonu seçin.
• Mesajý Kayýtlý öðeler veya Þablonlar klasörüne ya da Klasörlerim klasöründe
oluþturduðunuz bir klasöre kaydetmek için, Seçenek tuþuna basýp Mesajý
kaydet seçeneðini belirleyin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
37
3. Mesajý göndermek için
tuþuna veya Seçenek’e basýn ve Gönder’i seçin,
alýcýnýn telefon numarasýný tuþlayýn veya rehberden bulun sonra Tamam
tuþuna basýn.
• Mesajý birkaç alýcýya göndermek için Seçenek tuþuna basýp Gönd.
seçenekleri ve Çok kiþiye gönder seçeneklerini belirleyin. Ýlk alýcýya gidin ve
Gönder tuþuna basýn. Tüm alýcýlarý seçtikten sonra, Bitti tuþuna basýn.
• Önceden tanýmlanmýþ ayarlarý kullanarak mesaj göndermek için, Seçenek
tuþuna basýp Gönd. seçenekleri ve Mesaj tercihi seçeneklerini belirleyin.
Gönderilen mesaj Gönderilmiþ öðeler klasörüne kaydedilir.
Cihazýnýz bir tek mesaj için karakter sýnýrlamasýný aþan kýsa mesajlarý göndermeyi destekler.
Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis saðlayýcýnýz
ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve baþka iþaretler taþýyan karakterler ve Çince
gibi belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayýsýný
sýnýrlayacak þekilde daha fazla yer kaplar.
E-posta mesajý yazma ve gönderme
E-posta mesajlarý yazýp gönderebilirsiniz (þebeke servisi). Bir e-posta adresini
telefon rehberine kaydetmek için bkz: Her isim için birden çok numara ve metin
öðesi kaydetme, sayfa 55.
1. Menü tuþuna basýp sýrasýyla Mesajlar, Metin mesajlarý ve SMS e-posta oluþt.
seçeneklerini belirleyin.
2. Alýcýnýn e-posta adresini girin veya adresi rehberden bulup Tamam tuþuna
basýn.
3. Ýsterseniz, mesaj için konu girin ve Tamam tuþuna basýn.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
38
4. E-posta mesajýnýzý girin.
5. Mesajý göndermek için Seçenek tuþuna basýn, SMS e-posta gönd. seçeneðini
belirleyin ve Tamam tuþuna basýn.
Metin, resim veya e-posta mesajýný okuma ve yanýtlama
Önemli: Mesajlarý açarken dikkatli olun. E-posta mesajlarý zararlý yazýlýmlar
içerebilir veya cihazýnýz ya da PC’niz için baþka þekillerde zararlý olabilir.
Bir mesaj aldýðýnýzda,
göstergesi ve yeni mesajlarýn sayýsý ile birlikte mesaj
alýndý ifadesi görüntülenir.
göstergesi yanýp sönüyorsa, metin mesajý hafýzasý dolmuþtur. Mesaj silme
hakkýnda bilgi için, bkz: Mesajlarý silme, sayfa 46.
1. Yeni mesaja hemen bakmak için Göster tuþuna basýn.
Mesajý daha sonra okumak için, Çýk tuþuna basýn. Mesajlarý okumak
istediðinizde, Menü tuþuna basýp Mesajlar, Metin mesajlarý ve Gelen kutusu
seçeneklerini belirleyin.
2. Okumak istediðiniz mesajý seçin ve mesaja göz atmak için kaydýrma tuþlarýný
kullanýn.
okunmamýþ bir mesajý gösterir.
3. Görüntülenen mesajý cevaplamak için, Seçenek’e basýn ve Cevap yaz
seçeneðini belirleyin. Kullanabileceðiniz seçenekler:
• Boþ ekran tamamen yeni bir mesaj yazmak için kullanýlýr.
• Orijinal mesaj, yazdýðýnýz yanýta orijinal metni eklemek için kullanýlýr.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
39
• Þablon, yeni mesaj için temel olarak önceden ayarlanmýþ bir metin
kullanmanýzý saðlar. Þablonlar hakkýnda bilgi için, bkz: Metin ve resim
mesajlarý için kullanýlan klasörler, sayfa 41.
Bir e-posta mesajýný yanýtlarken, e-posta adresini ve konuyu onaylayýn veya
düzenleyin ardýndan yanýtýnýzý yazýn.
4. Yanýtýnýzý göndermek için Seçenek’e basýn, Gönder’i seçin ve Tamam tuþuna
basýn. VEYA:
tuþuna iki kere basýn.
Seçenek tuþu ile eriþebileceðiniz diðer iþlevler
Bir mesajý okurken Seçenek tuþuna bastýðýnýzda, aþaðýdaki iþlevlere eriþebilirsiniz:
Sil, Ayrýntýyý kullan, Ýlet, Düzenle (metin mesajlarý için) / Metni düzelt (resimli
mesajlar için), Taþý, Yeni isim ver, Takvim'e kopyala, Resmi kaydet (resimli mesajlar
için), Mesaj bilgileri.
Kullanabileceðiniz seçenekler:
• Ayrýntýyý kullan mesajdan bir telefon numarasýný, e-posta adresini veya Web
adresini almanýza olanak verir.
• Takvim'e kopyala mesaj metnini telefonunuzun takvimine not olarak
kopyalamanýza olanak verir.
• Resmi kaydet resimli mesajdaki bir resmi Þablonlar klasörüne kaydetmenize
olanak verir.
Daðýtým listeleri
Belirli bir alýcý grubuna göndereceðiniz mesajlar için telefonun hafýzasýnda bir
daðýtým listesi tanýmlayabilirsiniz. Telefon, listedeki her alýcýya mesajý ayrý ayrý
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
40
gönderir. Bu nedenle, mesajý daðýtým listesini kullanarak göndermek mesajý bir
alýcýya göndermekten daha pahalýya mal olabilir.
Daðýtým listeleri paylaþýlan hafýzayý kullanýr, bkz: Paylaþýlan Hafýza, sayfa 12.
Bekleme modunda Menü tuþuna basýp, sýrasýyla Mesajlar, Metin mesajlarý ve
Daðýtým listeleri seçeneklerini belirleyin.
• Liste eklemek için, Ekle tuþuna basýn (liste yoksa) veya Seçenek tuþuna basýp
Liste ekle seçeneðini belirleyin. Liste için bir isim girin.
• Listeye kartvizit eklemek için, listeye ilerleyin, Seçenek tuþuna basýp Listeye
bak seçeneðini belirleyin. Ekle tuþuna basýn (liste yoksa) veya Seçenek tuþuna
basýp Kartvizit ekle seçeneðini belirleyin. Telefonun veya SIM kartýn rehber
hafýzasýndan bir kartvizit seçin.
Bir mesaj yazdýktan sonra, mesajý daðýtým listesi kullanarak göndermek için
Seçenek tuþuna basýp Gönd. seçenekleri ve Listeye gönder seçeneklerini belirleyin.
Metin ve resim mesajlarý için kullanýlan klasörler
Bir klasör açmak için, bekleme modundayken Menü tuþuna basýn ve Mesajlar,
Metin mesajlarý seçeneklerini, ardýndan da Gelen kutusu, Gönderilmiþ öðeler,
Kayýtlý öðeler, Þablonlar veya Klasörlerim seçeneðini belirleyin.
• Þablonlar’a, yeni bir mesaja temel oluþturmasýný istediðiniz metin mesajýný
kaydedebilirsiniz. Metin þablonlarý
iþaretiyle, resim þablonlarý
iþaretiyle
gösterilir.
Bir þablonu düzeltmek veya silmek için, ilgili þablonu seçin ve Seçenek tuþuna
basýn, ardýndan istediðiniz iþlevi seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
41
• Klasörlerim'de, mesajlarýnýz için yeni klasörler oluþturabilirsiniz.
Klasör eklemek için, Ekle’ye basýn (klasör listesi boþsa) veya Seçenek’e basýn ve
Klasör ekle seçeneðini belirleyin. Bir klasörü silmek veya yeni bir isim vermek
için, Seçenek tuþuna basýn ve istediðiniz iþlevi seçin.
Multimedya mesajlarý (MMS)
Telefonunuz 100 kilobayta kadar olan multimedya mesajlarýný alýp gönderebilir
(þebeke servisi).
Not: Yalnýzca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajlarý alabilir ve
görüntüleyebilir. Mesajýn görünümü alýcý cihaza baðlý olarak deðiþebilir.
Multimedya alýmýna izin ver ayarý Evet seçeneðine veya Ana þebekede seçeneðine
ayarlanýrsa, operatörünüz veya servis saðlayýcýnýz her aldýðýnýz mesaja ücret uygulayabilir.
Görüþme sýrasýnda, oyun veya baþka bir Java uygulamasý kullanýrken ya da GSM
veri taþýyýcýsý kullanan etkin bir tarama oturumunuz varken multimedya mesajý
alamayacaðýnýzý unutmayýn (bkz: Servis ayarlarýný el ile girme, sayfa 86).
Multimedya mesajlarýnýn çeþitli nedenlerden ötürü iletilememe olasýlýðýný göz
önünde bulundurarak, önemli haberleþmelerinizde yalnýzca multimedya
mesajlarýna güvenmeyin.
Gönderilen ve alýnan multimedya mesajlarý paylaþýlan hafýzayý kullanýr, bkz:
sayfa 12.
Multimedya mesaj servisinin standart ayarý genellikle açýk olarak yapýlmýþtýr.
Multimedya mesajýnýn görünümü alýcý cihaza baðlý olarak deðiþebilir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
42
Telif hakký korumasý, bazý görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve baþka içerik öðelerinin
kopyalanmasýna, üzerinde deðiþiklik yapýlmasýna, aktarýlmasýna veya iletilmesine engel
oluþturabilir.
Multimedya mesajlarýný yazma ve gönderme
Bir multimedya mesajý göndermeden önce, Multimedya mesajý gönderme
hakkýnda notlar baþlýklý konuyu (sayfa 45) okuyun.
1. Bekleme modunda Menü’ye basýp, sýrasýyla Mesajlar, Multimedya msj. ve
Mesaj oluþtur seçeneklerini belirleyin.
2. Mesajý yazýn. Bkz: Metin yazma, sayfa 28.
• Resim eklemek için, Seçenek tuþuna basýp, Ekle seçeneðini belirleyin.
Galeri menüsünden belirli bir klasörü açýn, istediðiniz resme veya sese
ilerleyip Seçenek tuþuna basýn ve Ekle seçeneðini belirleyin.
• Telefonunuz birkaç sayfa içeren multimedya mesajlarýný destekler. Mesaja
yeni bir slayt eklemek için Seçenek tuþuna basýp Ekle ve Slayt seçeneklerini
belirleyin. Her slayt, metin ve bir resim içerebilir.
Seçenek seçeneðini belirleyin. Kullanabileceðiniz seçenekler:
• Önceki slayt, Sonraki slayt veya Slayt listesi, slaytlar arasýnda
gezinmenizi saðlar.
• Slayt süresi, her slaytýn görüntülenme süresini tanýmlamanýzý saðlar.
• Metni baþa koy veya Metni sona koy seçeneði metin konumunu
deðiþtirmenizi saðlar.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
43
• Uyumlu bir cihaza göndermek üzere kartvizit veya takvim notu eklemek için
Seçenek tuþuna basýn ve Ekle seçeneðini, sonra da istediðiniz seçeneði
belirleyin.
• Rehberden isim veya numara eklemek için Seçenek tuþuna basýp Diðer
seçenekler, Kartvizit ekle seçeneklerini ve ardýndan istenilen ismi veya
Numara ekle seçeneðini belirleyin.
• Mesajdan bir resim veya slayt silmek için Seçenek tuþuna basýp, Sil
seçeneðini ve istediðiniz iþlevi belirleyin.
• Mesajý Kayýtlý öðeler klasörüne kaydetmek için, Seçenek tuþuna basýn ve
Mesajý kaydet seçeneðini belirleyin.
• Mesaja konu eklemek için, Seçenek tuþuna basýn, Diðer seçenekler ve
Konuyu düzelt seçeneðini belirleyin.
• Mesajýn boyutunu ve alýcýsýný görüntülemek için, Seçenek tuþuna basýp,
Diðer seçenekler ve Mesaj bilgileri seçeneklerini belirleyin.
• Göndermeden önce mesaja veya slayt sunumuna bakmak için, Seçenek
tuþuna basýp Önizleme seçeneðini belirleyin.
3. Mesaj göndermek için Seçenek tuþuna basýp Numaraya gönder (veya Epostaya gönder ya da Çok kiþiye gönder) seçeneðini belirleyin.
4. Alýcýnýn telefon numarasýný veya e-posta adresini girin ya da rehberden bulun.
Mesajý yollamak için Tamam tuþuna basýn.
3. adýmda Çok kiþiye gönder seçeneðini belirlediyseniz, Seçenek tuþuna basýp
Numara bul veya E-posta bul seçeneðini belirleyin ve rehberden alýcýlarý tek tek
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
44
seçin. Mesajý göndermek için,
ve Gönder’i seçin.
tuþuna basýn veya Bitti ve Seçenek’e basýn
Mesaj gönderilene kadar Giden kutusu klasöründe kaydedilmiþ olarak tutulur.
Gönderilmiþ mesajlarý kaydet ayarý Evet olarak ayarlanmýþsa, gönderilen mesajlar
Gönderilmiþ öðeler klasörüne kaydedilir. Bkz: Multimedya mesaj ayarlarý, sayfa 49.
Multimedya mesajý gönderme hakkýnda notlar
• Multimedya mesajlarýný göndermek metin mesajý göndermekten daha uzun
sürebilir. Gönderme sýrasýnda, animasyonlu
göstergesi görüntülenir; bu
sýrada telefonun diðer birçok iþlevini kullanabilirsiniz.
Ýletim kesintiye uðrarsa, telefon mesajý birkaç kez tekrar göndermeyi dener.
Ýletim baþarýsýz olursa, mesaj Giden kutusu klasöründe kalýr. Buradan, mesajý
daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.
Kablosuz þebeke MMS mesajýnýn boyutunu sýnýrlayabilir. Eklenen resim bu sýnýrý aþarsa cihaz,
MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.
Multimedya mesajýný okuma ve yanýtlama
Önemli: Mesajlarý açarken dikkatli olun. Multimedya mesajý nesneleri zararlý
yazýlýmlar içerebilir veya cihazýnýz ya da PC’niz için baþka þekillerde zararlý olabilir.
Telefonunuz multimedya mesajý alýrken, animasyonlu
göstergesi
görüntülenir. Mesaj alýndýðýnda,
göstergesi ve Multimedya mesajý alýndý
ifadesi görünür.
göstergesi yanýp sönüyorsa, multimedya mesajý hafýzasý dolmuþtur. Mesaj
silme hakkýnda bilgi için, bkz: Mesajlarý silme, sayfa 46.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
45
1. Alýnan mesaja hemen bakmak için Göster tuþuna basýn.
Mesajý daha sonra okumak için, Çýk tuþuna basýn. Mesajý okumak istediðinizde,
Menü tuþuna basýp Mesajlar, Multimedya msj. ve Gelen kutusu seçeneklerini
belirleyin. Listeden istediðiniz mesajý seçin.
okunmamýþ mesajý gösterir.
2. Mesajda ilerleyin. Mesajda bir slayt sunumu varsa, sunum otomatik olarak
oynatýlýr.
Aþaðýdaki iþlevlere eriþmek için Seçenek tuþuna basabilirsiniz: Sunumu oynat,
Sunuma devam, Metni göster, Görüntüyü aç, Mesajý sil, Cevap yaz / Tümünü
yanýtla, Ayrýntýyý kullan, Numaraya ilet, E-postaya ilet / Çok kiþiye ilet.
Kullanabileceðiniz seçenekler:
• Metni göster seçeneði, mesajdaki metni görmek için kullanýlýr.
• Görüntüyü aç seçeneði, mesaja eklenen görüntüyü görmek için kullanýlýr.
Resmi yakýnlaþtýrmak veya uzaklaþtýrmak, Galeri menüsüne kaydetmek,
kontrastýný ayarlamak veya ayrýntýlarýný görüntülemek için Seçenek tuþuna
basýn.
Mesajlarý silme
Okuduðunuz veya görüntülediðiniz bir metni ya da multimedya mesajýný silmek
için, Seçenek tuþuna basýn ve istediðiniz iþlevi seçin.
Bir klasördeki veya tüm klasörlerdeki mesajlarý silmek için:
1. Bekleme modunda Menü tuþuna basýp, sýrasýyla Mesajlar’ý, Metin mesajlarý
veya Multimedya msj.’ný ve Mesajlarý sil seçeneðini belirleyin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
46
2. Bir klasördeki tüm mesajlarý silmek için, istediðiniz klasörü seçin ve Tamam
tuþuna basýn.
Tüm metin mesajý klasörlerindeki metin mesajlarýnýn tamamýný silmek için, Tüm
mesajlar seçeneðini belirleyin ve Tamam tuþuna basýn.
Ses mesajlarý
Telesekreter bir þebeke servisidir ve öncelikle bu servise abone olmanýz gerekebilir.
Bekleme modunda Menü’ye basýp, Mesajlar ve Sesli mesajlar seçeneklerini seçin.
Telesekreterinizin numarasýný kaydetmek için Telesekreter numarasý seçeneðini,
telesekreterinizi aramak için Ses mesajlarýnýn dinlenmesi seçeneðini belirleyin.
Ýpucu: Telesekreterinizi hýzlý bir þekilde aramak için
tutun.
tuþunu basýlý
Bilgi mesajlarý
Bu þebeke servisi, servis saðlayýcýnýzdan çeþitli konularda mesajlar almanýza
olanak verir.
Bekleme modunda Menü’ye basýp, Mesajlar ve Bilgi mesajlarý seçeneklerini seçin.
Hakkýnda bilgi verilen konular ve bunlarla ilgili olarak kullanýlacak numaralar için
servis saðlayýcýnýza baþvurun.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
47
Mesaj ayarlarý
Metin ve e-posta mesajlarýnýn ayarý
Bekleme modunda, Menü tuþuna basýp, Mesajlar, Mesaj ayarlarý, Metin mesajlarý
ve Mesaj tercihi seçeneklerini belirleyin. Deðiþtirmek istediðiniz ayar grubunu
('mesaj tercihi') seçin. Sonra aþaðýdakilerden birini seçin:
• Mesaj merkezi numarasý metin ve resim mesajý göndermek için kullanýlan
telefon numarasýný kaydetmenize olanak verir. Bu numarayý servis
saðlayýcýnýzdan edinebilirsiniz.
• Mesaj tipi mesaj tipini (Yazý, E-posta, Çaðrý veya Faks) seçmenize olanak verir
(þebeke servisi).
• Mesaj geçerliliði þebekenin mesajýnýzý karþý tarafa gönderme denemelerinin
süresini belirtmenize olanak verir (þebeke servisi).
• Standart alýcý numarasý bu mesaj tercihi kullanýldýðýnda mesajlarýn standart
olarak gönderileceði yerin telefon numarasýný kaydetmenize olanak verir. Bu
ayar, Mesaj tipi ayarý Yazý olduðunda görüntülenir.
Mesaj tipi ayarý E-posta ise, bu ayar, e-posta sunucusunun telefon numarasýný
kaydetmenizi saðlayan E-posta sunucusu olur.
• Ýletim raporlarý þebekenizden mesajlarýnýzýn iletim raporlarýný göndermesini
istemenize olanak verir (þebeke servisi).
• GPRS kullan ve Evet, yapýlabiliyorsa metin mesajlarýný GPRS baðlantýsý
üzerinden göndermek için telefonu ayarlamanýza olanak verir. GPRS baðlantýsý
ayarýný Sürekli baðlantý da yapabilirsiniz, bkz: GPRS baðlantýsý, sayfa 66.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
48
• Ayný merkez yoluyla yanýt mesajýnýzý alan kiþinin, sizin mesaj merkeziniz
yoluyla size yanýt gönderebilmesine olanak verir (þebeke servisi).
• Gönderim tercihine yeni ad ver mesaj tercihinin ismini deðiþtirebilmenize
olanak verir. Standart tercihin ismi deðiþtirilemez.
Üzerine yazma ayarlarý
Telefonunuzu, eski mesajlarýn yerine otomatik olarak yenilerini koyacak þekilde
ayarlayabilirsiniz. Bekleme modunda Menü’ye basýp Mesajlar, Mesaj ayarlarý,
Metin mesajlarý’ný ve Gönderilmiþ öðeler üzerine yazým veya Gelen kutusu üzerine
yazým seçeneðini belirleyin. Telefonu sýrasýyla Gelen kutusu veya Gönderilmiþ
öðeler klasöründeki eski kýsa mesajlarý yenileriyle deðiþtirmek üzere ayarlamak
için Ýzin verildi seçeneðini belirleyin.
Multimedya mesaj ayarlarý
Menü'ye basýn ve Mesajlar, Mesaj ayarlarý ve Multimedya msj. seçeneklerini
belirleyin. Kullanabileceðiniz seçenekler:
• Telefonun, gönderilen multimedya mesajlarýný Gönderilmiþ öðeler klasörüne
kaydetmesini saðlamak için Gönderilmiþ mesajlarý kaydet ve Evet seçeneðini
belirleyin. Hayýr’ý seçerseniz, gönderilmiþ mesajlar kaydedilmez.
• Ýletim raporlarý þebekenizden mesajlarýnýzýn iletim raporlarýný göndermesini
istemenize olanak verir (þebeke servisi)
• Görüntüyü küçült bir mesaja eklenen resimlerin daha küçük boyutta olmalarýný
saðlamanýza olanak verir.
• Standart slayt süresi sunumlarýnýzdaki her slaydýn standart olarak ne kadar
süre ile gösterileceðini belirlemenize olanak verir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
49
• Multimedya alýmýna izin ver multimedya mesajlarýnýn alýnabilmesine izin
vermenize (Evet) veya engellemenize (Hayýr) ya da yalnýzca ana þebekenizde
(Ana þebekede) alýnabilmesine izin vermenize olanak verir.
• Gelen multimedya mesajlarý telefonu alýnmýþ multimedya mesajlarýný otomatik
olarak getirecek þekilde ayarlamanýza (Al) olanak verir. Multimedya mesajlarý
almak istemiyorsanýz Reddet seçeneðini belirleyin.
Multimedya alýmýna izin ver özelliði Hayýr olarak ayarlanmýþsa, bu ayar
gösterilmez.
• Baðlantý ayarlarý yeni alýnan multimedya mesajlarýný getirmek için kullanýlan
tarayýcý ayarlarýný yapmanýza olanak verir. Baðlantý ayarlarýný kaydetmek
istediðiniz baðlantý grubunu etkinleþtirip düzenleyin. Ayrýca bkz: Servis
ayarlarýný el ile girme sayfa 86.
Doðru ayarlarý öðrenmek için þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza
baþvurun.
• Reklamlara izin ver reklamlarýn alýnmasýna izin vermenize veya engellemenize
olanak verir. Multimedya alýmýna izin ver özelliði Hayýr olarak ayarlanmýþsa
veya Gelen multimedya mesajlarý özelliði Reddet olarak ayarlanmýþsa, bu ayar
görünmez.
Yazý tipi boyutu ayarý
Mesaj yazarken ve okurken yazý tipi boyutunu seçmek için, Menü tuþuna basýp
Mesajlar, Mesaj ayarlarý, Diðer ayarlar ve Yazý tipi boyutu seçeneðini belirleyin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
50
Servis komutlarý
Servis saðlayýcýnýza servis istekleri gönderebilirsiniz (þebeke servisi). Bu menüye
eriþmek için, bekleme modunda Menü’ye basýn, sonra Mesajlar ve Servis komutlarý
seçeneðini belirleyin. Ýstediðiniz karakterleri tuþlayýn ve Gönder’e basýn.
■ Arama kaydý (Menü 2)
Bu menüde, cevapsýz kalmýþ aramalarýn, gelen aramalarýn ve sizin
yaptýðýnýz aramalarýn telefon numaralarýný, ayrýca aramalarýnýzýn
yaklaþýk süresini görebilirsiniz.
Cevapsýz aramalar, arayan numaralar ve sizin yaptýðýnýz
aramalar
Cevapsýz aramalarýn, gelen aramalarýn ve sizin yaptýðýnýz aramalarýn telefon
numaralarýný görmek için, bekleme modunda Menü’ye basýn ve Arama kaydý
seçeneðini belirleyin. Kullanabileceðiniz seçenekler:
• Cevapsýz aramalar sizi arayan ve cevap vermediðiniz en son on telefon
numarasýna kadar görmenize olanak verir (þebeke servisi).
• Gelen aramalar sizi arayan ve cevapladýðýnýz en son on telefon numarasýna
kadar görüntülemenize olanak verir (þebeke servisi).
• Aranan numaralar, aradýðýnýz veya aramaya çalýþtýðýnýz son yirmi telefon
numarasýný görüntülemenize olanak verir. Ayrýca bkz: En son aranmýþ olan
numaralardan birini arama, sayfa 23.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
51
• Son arama listelerini sil cevapsýz aramalarýn, arayan numaralarýn ve sizin
yaptýðýnýz aramalarýn listesini silmenize olanak verir.
Cevapsýz aramalar, gelen aramalar ve sizin yaptýðýnýz aramalar ile ilgili notlar
• Telefon, cevapsýz ve gelen aramalarý, ancak þebekenin bu iþlevleri desteklemesi,
telefonun açýk olmasý ve þebeke servis alaný içinde olmasý halinde kaydeder.
• Cevapsýz aramalar, Gelen aramalar veya Aranan numaralar menüsünde
Seçenek’e bastýðýnýzda, aramanýn tarih ve saatini görüntüleyebilir, kayýtlý
telefon numarasýný arayabilir, rehbere kaydedebilir ya da numaraya bir mesaj
gönderebilirsiniz.
Arama sayaçlarý ve zaman sayaçlarý
Not: Servis saðlayýcýnýzdan aramalar ve servisler için gelen fatura, þebeke
özellikleri, fatura tutarýnýn yuvarlanmasý, vergiler ve benzeri etkenlere baðlý olarak
deðiþebilir.
Bekleme modunda Menü’ye basýn ve Arama kaydý seçeneðini belirleyin.
Kullanabileceðiniz seçenekler:
• Arama süresi gelen ve giden aramalarýn yaklaþýk süresini görmenize olanak
verir.
• GPRS veri sayacý, GPRS baðlantýlarý sýrasýnda gönderilen ve alýnan veri
miktarýný görmenize olanak verir.
• GPRS baðlantýsý zaman sayacý, GPRS baðlantýlarýnýn yaklaþýk süresini
görmenize olanak verir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
52
■ Rehber (Menü 3)
Ýsimleri ve telefon numaralarýný telefonun hafýzasýna (rehber) ve
SIM kart hafýzasýna kaydedebilirsiniz.
Bu menüye eriþmek için: Bekleme modunda Menü’ye basýn ve Rehber seçeneðini
belirleyin.
Kaydedebileceðiniz isimlerin sayýsý isimlerin uzunluðuna, telefon numaralarýnýn ve
metin öðelerinin sayýsýna ve uzunluðuna baðlýdýr. Telefon, en çok 250 isim ve
telefon numarasý kaydedilebilen SIM kartlarý destekler.
Telefonun hafýzasýna kaydedilen rehber öðeleri paylaþýlan hafýzayý kullanýr, bkz:
sayfa 12.
Bu menüdeki iþlevlere eriþmenin baþka yollarý
Ýþlevlere bekleme modunda Rehber tuþuna (veya Git tuþuna basýp Rehber
seçeneðini belirleyerek) basarak eriþebilirsiniz.
Ýþlevlerden bazýlarýna þu þekilde de eriþebilirsiniz: Bekleme modunda
veya
tuþuna basýn, istediðiniz isme ilerleyin, Bilgiler tuþuna basýn, bir sayýya veya
metin öðesine gidin, Seçenek tuþuna basýn ve istediðiniz iþlevi seçin.
Rehbere arama sýrasýnda eriþmek için, Seçenek tuþuna basýp Rehber seçeneðini
belirleyin.
Rehber ayarlarýný belirleme
Bekleme modunda Menü tuþuna basýp Rehber ve Ayarlar seçeneðini belirleyin.
Kullanabileceðiniz seçenekler:
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
53
• Kullanýlan hafýza; kullanmak istediðiniz rehber hafýzasýný seçmek için kullanýlýr.
Ýsim ve telefon numaralarýný her iki hafýzada da aramak istiyorsanýz, Telefon ve
SIM seçeneðini belirleyin. Bu durumda, isimler ve numaralar telefon hafýzasýna
kaydedilecektir.
• Rehber görünümü; rehberdeki isimlerin, numaralarýn ve resimlerin
görüntülenme biçimini belirlemek için kullanýlýr. Örneðin, isimleri kendilerine
iliþtirilmiþ resimlerle görüntülemek için Ýsim ve görüntü seçeneðini belirleyin.
• Hafýza durumu her bir rehber hafýzasýndaki kullanýlabilir hafýza miktarýný
görüntüler.
Ýsimleri ve telefon numaralarýný kaydetme
1. Bekleme modunda Menü tuþuna basýp Rehber ve Kartvizit ekle seçeneðini
belirleyin.
2. Ýsmi tuþlayýn ve kaydetmek için Tamam tuþuna basýn.
3. Telefon numarasýný alan koduyla birlikte tuþlayýn ve kaydetmek için Tamam
tuþuna basýn.
• Telefon numarasýný yurt dýþýndayken kullanmak için,
tuþuna iki defa
basarak + iþaretini ekleyin, sonra ülke kodunu, alan kodunu (gerekiyorsa,
baþtaki sýfýrý atýn) ve telefon numarasýný tuþlayýn.
4. Ýsim ve numara kaydedildiðinde Bitti tuþuna basýn.
Ýpucu: Bir ismi ve telefon numarasýný hýzlý bir þekilde kaydetmek için,
telefon numarasýný bekleme modunda tuþlayýn, Seçenek tuþuna basýn ve
Kaydet’i seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
54
Her isim için birden çok numara ve metin öðesi kaydetme
Telefonun rehber hafýzasýna, her isim için farklý türde telefon numaralarý ve metin
öðeleri kaydedebilirsiniz.
Ýsimle birlikte kaydedeceðiniz ilk telefon numarasý öncelikli numara olacaktýr.
Öncelikli numara, numara türü göstergesinin etrafýnda bir çerçeve ile belirtilir;
örneðin,
. Örneðin, arama yapmak için rehberden bir isim seçtiðinizde, baþka
bir numara seçmediðiniz sürece öncelikli numara kullanýlýr.
1. Seçilen hafýzanýn Telefon veya Telefon ve SIM olduðundan emin olun.
2. Bekleme modunda
veya
tuþuna basýn.
3. Numara veya metin öðesi eklemek istediðiniz isme gelin ve Bilgiler’e basýn.
4. Seçenek tuþuna basýn ve Numara ekle, Bilgi ekle veya Türünü deðiþtir
seçeneðini belirleyin.
• Bir telefon numarasý eklemek için Numara ekle seçeneðini belirleyin, sonra
bir numara türü seçin. Numarayý girin ve kaydetmek için Tamam tuþuna
basýn.
• Bir metin öðesi eklemek için Bilgi ekle’yi ve bir metin türü örneðin E-posta
adresi’ni seçin. Özel karakter eklemek için
tuþuna basýn.
• Seçili numaranýn veya metin öðesinin türünü deðiþtirmek için, Türünü
deðiþtir seçeneðini belirleyin, sonra istediðiniz türü seçin.
5. Geri tuþuna, ardýndan da bekleme moduna dönmek için Çýk tuþuna basýn.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
55
Öncelikli numarayý deðiþtirme
Bekleme modunda
veya
tuþuna basýn, istediðiniz isme ilerleyin ve
Bilgiler tuþuna basýn. Öncelikli numara olarak ayarlamak istediðiniz numaraya
ilerleyin. Seçenek tuþuna basýp, Öncelikli seçeneðini belirleyin.
Kaydedilmiþ bir isme veya numaraya resim ekleme
Cep telefonunun hafýzasýndaki bir isme veya numaraya görüntü ekleyebilirsiniz.
Bu numaradan arandýðýnýzda, eklediðiniz resim görüntülenir.
Bekleme modunda
veya
tuþuna basýn, resim eklemek istediðiniz isme
(ve numaraya) ilerleyip, Bilgiler’e basýn. Seçenek tuþuna basýp Görüntü ekle
seçeneðini belirleyin. Galeri menüsündeki klasörlerin listesi gösterilir. Ýstediðiniz
görüntüye ilerleyin, Seçenek tuþuna basýp Rehber'e kaydet seçeneðini belirleyin.
Rehberde isim arama
1. Bekleme modunda Menü tuþuna basýp Rehber ve Bul seçeneðini belirleyin.
VEYA: Bekleme modunda
veya
tuþuna basýn.
2. Ýsterseniz ismin ilk harfini veya harflerini tuþlayýn.
3. Ýstediðiniz isme gidin ve Bilgiler’e basýn. Ýsim SIM kartta kayýtlý ise, ekranýn üst
kýsmýnda
öðesi gösterilir.
4. Kaydýrma yaparak, isme eklenmiþ olan telefon numaralarýný ve metin öðelerini
gözden geçirin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
56
Kartvizitleri silme
Bekleme modunda Menü tuþuna basýp Rehber ve Sil seçeneðini belirleyin. Sýrayla
veya Tümünü sil seçeneðini belirleyin.
Bir ismi veya numarayý sildiðinizde, ona eklenmiþ olan numaralar, metin öðeleri ve
resim de silinir. Bir resmi rehberden sildiðinizde, Galeri menüsünden de silinmiþ
olmaz.
Ýsme eklenmiþ olan numarayý, metin öðesini veya resmi silme
Bekleme modunda
veya
tuþuna basýn, istediðiniz isme (ve numaraya)
ilerleyip, Bilgiler’e basýn. Silmek istediðiniz numaraya, metin öðesine veya resme
gelin, Seçenek tuþuna basýp ilgili iþlevi seçin ve Tamam’a basýn.
Ýsimleri, numaralarý veya metin öðelerini düzeltme
Bekleme modunda
veya
tuþuna basýn, istediðiniz isme ilerleyin ve
Bilgiler tuþuna basýn. Ýstediðiniz isme, numaraya veya metin öðesine gidin ve
Seçenek tuþuna basýn. Ýstediðiniz iþlevi seçin; örneðin metin öðesini düzenlemek
için Bilgiyi düzelt seçeneðini belirleyin.
Rehberi kopyalama
Ýsim ve telefon numaralarýný telefon hafýzasýndan SIM kart hafýzasýna veya SIM
karttan telefon hafýzasýna kopyalayabilirsiniz. Telefona kaydedilmiþ metin öðeleri
veya görüntüler SIM karta kopyalanamaz.
Bekleme modunda Menü tuþuna basýp Rehber ve Kopyala seçeneðini belirleyin.
Kopyalama yerini seçin. Sýrayla, Tümünü veya Öncelikli numaralar seçeneðini
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
57
belirleyin (telefondan kopyalama yaparken görünür). Orijinal isimlerin ve
numaralarýn saklanmasý veya taþýnmasý için sýrasýyla Asýl kayýt kalsýn veya Asýl
kayýt taþýnsýn seçeneðini belirleyin.
Rehberle ilgili diðer iþlevler
Aþaðýdaki iþlevlere eriþmek için, bekleme modunda Menü tuþuna basýn ve Rehber’i
seçin. Kullanabileceðiniz seçenekler:
• Bilgi numaralarý servis saðlayýcýnýzdan bilgi almak için kullanabileceðiniz
numaralarý (SIM kartýnýzda varsa) aramanýza olanak verir (þebeke servisi).
• Servis numaralarý servis saðlayýcýnýzýn servis numaralarýný (SIM kartýnýzda
varsa) aramanýza olanak verir (þebeke servisi).
• Kendi numaralarým SIM kartýnýza atanmýþ olan telefon numaralarýný
(SIM kartýnýz buna izin veriyorsa) görüntülemenize olanak verir.
• Arayan gruplarý; Rehber menüsüne kaydedilmiþ isimleri ve telefon
numaralarýný arayan gruplarý halinde düzenlemek için kullanýlýr. Her bir grup
için bir zil sesi ve gruba ait belirli bir telefon numarasýndan arandýðýnýzda
gösterilecek bir grafik seçebilirsiniz.
Aþaðýdaki iþlevlerden istediðinizi seçebilirsiniz: Grup ismi, Grup zil sesi, Grup
logosu, Grup üyeleri.
Grup üyeleri’ni seçerseniz, gruba isim eklemek için Ekle (veya Seçenek’e
basýpKartvizit ekle’yi seçin) seçeneðini belirleyin. Gruptan bir isim silmek için
Seçenek’e basýn ve Kartviziti çýkart’ý seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
58
Ayrýca, sayfa 61'de Zil sesi ayarlarý bölümünde bulunan Þunu bildir konusuna
bakýn.
Hýzlý aramalar
arasýndaki tuþlarý, hýzlý arama tuþlarý olarak ayarlayabilirsiniz. Hýzlý
arama özelliðini kullanarak arama yapmak için, bkz: sayfa 24.
Hýzlý arama tuþuna telefon numarasý atama
Bekleme modunda Menü tuþuna basýp Rehber ve Hýzlý aramalar seçeneðini
belirleyin. Ýstediðiniz tuþa gidip Ata’ya basýn. Bul’a basýn ve seçtiðiniz tuþa atamak
istediðiniz ismi ve numarayý seçin.
Tuþa atanmýþ bir numara varsa, numarayý görmek veya deðiþtirmek ya da atamayý
silmek için Seçenek’e basýn ve istediðiniz iþlevi seçin.
Kartvizitler
Bir kiþinin bilgilerini kartvizit olarak gönderip alabilirsiniz.
Uyumlu bir telefona veya vCard standardýný destekleyen baþka bir cihaza kartvizit
göndermek için: Bekleme modunda
veya
tuþuna basýn, istediðiniz
isme ilerleyin ve Bilgiler tuþuna basýn. Seçenek tuþuna basýp, Kartvizit gönder ve
Kýsa mesajla veya Multimedyayla seçeneklerini belirleyin. (þebeke servisi).
Kartvizit aldýðýnýzda, Göster tuþuna basýn ve kartviziti telefon hafýzasýna
kaydetmek için Kaydet tuþuna basýn. Kartviziti silmek için, önce Çýk sonra Tamam
tuþuna basýn
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
59
■ Ayarlar (Menü 4)
Bu menüde, çeþitli telefon ayarlarýný deðiþtirebilirsiniz. Bazý menü
ayarlarýný orijinal deðerlerine geri döndürebilirsiniz.
Bu menüye eriþmek için: Bekleme modunda Menü’ye basýn ve Ayarlar seçeneðini
belirleyin.
Tercihler
Telefonunuzda, zil seslerini farklý olay ve ortamlar için özelleþtirebileceðiniz çeþitli
ayar gruplarý (tercihler) bulunmaktadýr.
Bu menüye eriþmek için: Bekleme modunda Menü’ye basýn, ardýndan Ayarlar ve
Tercihler seçeneðini belirleyin.
1. Etkinleþtirmek istediðiniz veya ayarlarýný deðiþtirmek istediðiniz tercihi seçin.
2. Etkinleþtir, Uyarla veya Zamanlý seçeneðini belirleyin.
• Seçili tercihi etkinleþtirmek için Etkinleþtir seçeneðini belirleyin.
• Tercihi belirli bir süre için etkinleþtirmek istiyorsanýz, Zamanlý seçeneðini
belirleyin ve bitiþ zamanýný ayarlayýn. Süre dolduðunda, zamanlanmamýþ
olan önceki tercih etkin hale gelir.
• Tercih ayarlarýný deðiþtirmek için Uyarla seçeneðini belirleyin. Deðiþtirmek
istediðiniz ayarý seçip deðiþiklikleri yapýn.
Iþýk dizileri seçeneði, ekran ve tuþ takýmý ýþýklarýný belirli iþlevler için
etkinleþtirmenizi saðlar. Daha fazla bilgi için, bkz: Iþýklý bildirimler, sayfa 15.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
60
Diðer ayarlar hakkýnda bilgi için, bkz: Zil sesi ayarlarý, sayfa 61. Tercih ismi
ayarýný kullanarak, seçili tercihe yeni bir isim verebilirsiniz. Genel tercihinin
ismi deðiþtirilemez.
Genel tercihinin etkin olduðu durum hariç, bekleme modunda, etkin durumda olan
tercihin adý gösterilir. Tercih zamanlanmýþ ise, isminin önünde
simgesi
görünür.
Ýpucu: Bekleme modunda tercihi hýzlý bir þekilde deðiþtirmek için açma/
kapatma tuþuna (
) basýp etkin kýlmak istediðiniz tercihi seçin.
Zil sesi ayarlarý
Seçili olan tercihin zil sesi ve titreþim ayarlarýný deðiþtirebilirsiniz. Ayný ayarlar
Tercihler menüsünde de bulunur, bkz: sayfa 60.
Bu menüye eriþmek için: Bekleme modunda Menü’ye basýn, ardýndan Ayarlar ve
Zil sesi ayarlarý seçeneðini belirleyin. Kullanabileceðiniz seçenekler:
• Gelen arama bildirimi telefonun gelen sesli aramayý bildirme biçimini
seçmenize olanak verir. Çalan zil, Artarak, Tek zil, Tek bip ve Kapalý
kullanabileceðiniz seçeneklerdir.
Kapak açýkken, tüm zil seslerinin artan modda çaldýðýný unutmayýn.
• Zil sesi tonu bir sesli arama geldiðinde çalacak zil sesini seçmenize olanak verir.
Galeri menüsünden zil sesi seçmek için Galeri'yi aç seçeneðini belirleyin.
• Zil sesi seviyesi zil seslerinin ve mesaj bildirim seslerinin seviyesini seçmenize
olanak verir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
61
• Titreþimle bildirim telefonu, biri sizi aradýðýnda veya bir mesaj geldiðinde
durumu titreþimle bildirecek þekilde ayarlamanýza olanak verir. Telefon þarj
cihazýna baðlýyken titreþimle bildirim çalýþmaz.
• Mesaj bildirim sesi bir mesaj geldiðinde duyacaðýnýz sesi seçmenize olanak
verir. Zil sesi listesinden bir ses seçmek için, Zil sesi’ni ve ardýndan istediðiniz
sesi seçin.
• Tuþ sesi tuþ seslerinin seviyesini seçmenize olanak verir.
• Uyarý sesi telefonu, örneðin bataryanýn gücü iyice azaldýðýnda sesle uyaracak
þekilde ayarlamanýza olanak verir.
• Þunu bildir telefonu, yalnýzca belirli bir arayan grubuna ait telefon
numaralarýndan gelen aramalarda çalacak þekilde ayarlamanýza olanak verir.
Ýstediðiniz arayan grubuna veya Tüm aramalar seçeneðine ilerleyin ve Ýþaretle
tuþuna basýn. Ayrýca Rehber menüsündeki Arayan gruplarý ayarýna da bakýn.
Gelen arama bildirimi ayarý Kapalý seçeneðine ve Mesaj bildirim sesi ayarý da
Kapalý seçeneðine ayarlandýðýnda, bekleme modunda görünür.
Telefonunuza yeni ses ekleme
Metin mesajý (SMS), multimedya mesajý (MMS) veya tarayýcý servisi yoluyla zil
sesleri alýnýp alýnamayacaðýný öðrenmek için þebeke operatörünüze veya servis
saðlayýcýnýza baþvurun. Sesler Galeri menüsüne kaydedilir.
Ekran ayarlarý
Bu menüye eriþmek için: Bekleme modunda Menü’ye basýn, ardýndan Ayarlar ve
Ekran ayarlarý seçeneðini belirleyin. Kullanabileceðiniz seçenekler:
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
62
• Duvar kaðýdý telefonu bekleme modundayken bir arka plan resmi (duvar kaðýdý)
gösterilecek þekilde ayarlamanýza olanak verir.
Duvar kaðýdý resimlerini Galeri menüsünde bulabilirsiniz. Yeni resimleri,
örneðin multimedya mesajlarýndan kaydedebilirsiniz.
Bir resmi duvar kaðýdý yapmak için:
• Ýlk kez duvar kaðýdý resmi seçmek veya varolan resmi deðiþtirmek üzere
Duvar kaðýdý seç seçeneðini belirleyin. Ýstediðiniz klasöre gidin, Aç’a basýn
ve istediðiniz resme gidin. Seçenek tuþuna basýn ve Duvar kaðýdý yap
seçeneðini belirleyin.
• Daha önce duvar kaðýdý kullanmýþ, ancak daha sonra bu özelliði Kapalý
olarak ayarlamýþsanýz, Açýk seçeneðini belirleyin.
• Renk düzenleri telefon ekranýnýn bazý kýsýmlarýnýn (örneðin, sinyal gücü
göstergesi) renklerini seçmenize olanak verir.
• Operatör logosu telefonu kayýtlý olan operatör logosunu gösterecek veya
gizleyecek þekilde ayarlamanýza olanak verir. Telefonda kaydedilmiþ herhangi
bir operatör logosu yoksa, bu iþlev karanlýk görünür.
Kullanýlabilecek operatör logolarý olup olmadýðýný öðrenmek için þebeke
operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
63
• Ekran koruyucu zaman aþýmý seçeneði, ekran koruyucu özelliðinin etkinleþmesi
için geçmesi gereken süreyi ayarlamanýza olanak verir. Ekran koruyucu, telefon
bekleme modunda belirli bir süre kullanýlmadýðýnda etkinleþen, güç tasarrufu
için tasarlanmýþ bir özelliktir. Telefon þebeke kapsamýnda olmadýðýnda, ekran
koruyucunun devre dýþý býrakýldýðýný unutmayýn.
Herhangi bir tuþa basarak ekran koruyucuyu devre dýþý býrakabilirsiniz.
• Ekranýn parlaklýðý parlaklýk düzeyini deðiþtirmenize olanak verir. Düzeyi
azaltmak veya artýrmak için
veya
tuþlarýna basýn ve Tamam
tuþuna basarak kabul edin.
• Menü görünümü telefonun ana menüyü görüntüleme biçimini ayarlamanýza
olanak verir. Liste’yi seçerseniz menüler liste olarak görüntülenir. Tablo’yu
seçerseniz menüler tablo olarak görüntülenir. Tablo görünümünde menü adý
ekranýn üzerinde görüntülenir.
Saat ve tarih ayarlarý
Bu menüye eriþmek için: Bekleme modunda Menü’ye basýn, ardýndan Ayarlar ve
Saat ve tarih ayarlarý seçeneðini belirleyin. Kullanabileceðiniz seçenekler:
• Saat saati ayarlamanýza, bekleme modunda saati gösterip gizlemenize ve 12
saatlik veya 24 saatlik biçim ile saat dilimini seçmenize olanak verir. Batarya
telefondan uzun bir süre için çýkarýlýrsa, saati yeniden ayarlamanýz gerekebilir.
Saat ayarlarý çeþitli iþlevlere uygulanýr (örneðin, Mesajlar, Arama kaydý, Çalar
saat ve Takvim).
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
64
• Tarih bekleme modunda tarihi gösterip gizlemenize, tarihi ayarlamanýza, tarih
biçimini ve tarih ayýrýcýyý seçmenize olanak verir. Batarya telefondan uzun bir
süre için çýkarýlýrsa, tarihi yeniden ayarlamanýz gerekebilir.
• Tarihi/saati otomatik güncelle telefonu, bulunduðunuz zaman dilimine göre
tarih ve saati otomatik olarak güncelleyecek þekilde ayarlamanýza olanak verir
(þebeke servisi).
Tarih ve saati otomatik güncelleme iþlevi, çalar saat, takvim veya alarm notlarý
için ayarladýðýnýz saati deðiþtirmez;
Kiþisel kýsayollar
Bekleme modunda görüntülenen sað seçim tuþunun iþlevini ve bekleme modunda
Git tuþuna basýlarak veya Git menüsüne girilerek eriþilebilecek iþlevleri (“kiþisel
kýsayollar") belirleyebilirsiniz.
Bu menüye eriþmek için: Bekleme modunda Menü’ye basýn, ardýndan Ayarlar ve
Kiþisel kýsayollar seçeneðini belirleyin. Kullanabileceðiniz seçenekler:
• Sað seçim tuþu; sað seçim tuþunun iþlevini belirlemek için kullanýlýr.
• Git' seçeneklerini belirle, kýsayol listenize ait iþlevleri seçmenize olanak verir.
Ýþleve ilerleyin ve söz konusu iþlevi listeye eklemek için Ýþaretle tuþuna basýn.
Listeden bir iþlev kaldýrmak için, Kaldýr tuþuna basýn. Deðiþiklikleri kaydetmek
için, Bitti ve Evet’e basýn.
• Git' seçeneklerini düzenle, listedeki iþlevlerin sýrasýný deðiþtirmenize olanak
verir. Ýstediðiniz iþleve ilerleyin, Taþý tuþuna basýp iþlevi yerleþtirmek istediðiniz
yeri seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
65
Baðlantý
Bu menüde, telefonun GPRS þebekesine ne zaman baðlanacaðýný
tanýmlayabilirsiniz.
GPRS baðlantýsý
Bu menüde, telefonun GPRS þebekesine (þebeke servisi) ne zaman baðlanacaðýný
tanýmlayabilirsiniz. GPRS servisleri hakkýnda genel bilgi için, bkz: sayfa 16.
Bu menüye eriþmek için: Bekleme modunda Menü tuþuna basýn, sonra sýrasýyla
Ayarlar, Baðlantý ve GPRS seçeneklerini belirleyin.
GPRS baðlantýsý’ný ve Sürekli baðlantý veya Gerektiðinde seçeneklerini seçin.
• Sürekli baðlantý seçeneðini belirlediðinizde, bölgenizde GPRS þebekesi varsa
telefon açýldýðýnda otomatik olarak GPRS þebekesine kaydolur.
Gerektiðinde seçeneðini belirlediðinizde, telefon yalnýzca GPRS servisi
gerektiren bir iþlev kullandýðýnýzda GPRS þebekesine kaydolur ve baðlanýr. Bu
durumda baðlantý kurmak Sürekli baðlantý’nýn seçili olduðu durumdan daha
uzun sürebilir.
GPRS göstergeleri
GPRS baðlantý modu olarak Sürekli baðlantý seçildiðinde ve GPRS servisi
kullanýlabilir olduðunda, ekranda simgesi görüntülenir.
GPRS servisi kullanan bir iþlevi kullanmaya baþladýðýnýzda, telefon GPRS
þebekesine baðlanýr, simgesi görüntülenir ve veri aktarýmý yapýlabilir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
66
GPRS baðlantýsý sýrasýnda bir arama veya metin mesajý gelirse veya bir arama
yaparsanýz, baðlantýnýn beklemeye (askýya) alýndýðýný göstermek için simgesi
görüntülenir. Aramadan sonra telefon baðlantýyý yeniden kurmaya çalýþýr.
Arama ayarlarý
Bu menüye eriþmek için: Bekleme modunda Menü’ye basýn, ardýndan Ayarlar ve
Arama ayarlarý seçeneðini belirleyin. Kullanabileceðiniz seçenekler:
• Arama aktarma, gelen aramalarý telesekreterinize veya baþka bir numaraya
aktarmanýza olanak verir (þebeke servisi). SIM kartýnýz veya þebeke
operatörünüz tarafýndan desteklenmeyen arama aktarma seçenekleri
gösterilmeyebilir.
Ýstediðiniz aktarma seçeneðini belirleyin; örneðin, sesli aramalarý numaranýz
meþgulken veya gelen bir aramayý reddettiðinizde aktarmak üzere Meþgulse
aktar seçeneðini belirleyin. Aktarma seçeneðini açýk (Etkinleþtir) veya kapalý
(Ýptal) olarak ayarlayýn ya da seçeneðin etkinleþtirilmiþ olup olmadýðýný gözden
geçirin (Durumu kontrol et).
• Etkinleþtir seçeneðini seçerseniz, aramalarýn nereye aktarýlacaðýný seçin.
Bazý aktarma seçeneklerinde, aramanýn ne kadar süre sonra aktarýlacaðýný
de seçebilirsiniz.
Ayný anda birkaç aktarma seçeneði etkin olabilir. Tüm aramalar aktarýldýðýnda,
bekleme modunda
görünür.
• Otomatik ses kontrolü ve Açýk telefonu, görüþme sýrasýnda, kulaklýk sesinin
veya
tuþlarý ile seçtiðiniz düzeyi otomatik olarak koruyacak
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
67
biçimde ayarlamanýza olanak verir. Örneðin bulunduðunuz ortam gürültülü ise
telefon sesi artýrýr.
• Herhangi bir tuþla cevap ve Açýk, gelen bir aramayý herhangi bir tuþa (
açma/kapatma tuþu ve seçim tuþlarý hariç) kýsaca basarak yanýtlamanýzý saðlar.
• Otomatik tekrar arama telefonu baþarýsýz bir arama giriþiminden sonra
baðlanmak için on deneme yapacak þekilde ayarlama olanaðý verir.
• Hýzlý arama ve Açýk, ilgili tuþu kýsa bir süre basýlý tutarak
ile
arasýndaki
hýzlý arama tuþlarýna atanmýþ olan adlarý ve telefon numaralarýný aramak
istediðinizde kullanabilirsiniz.
• Arama bekletme servisi ve Etkinleþtir arama sýrasýnda baþka biri tarafýndan
arandýðýnýzýn þebeke tarafýndan size bildirilmesini istemenize olanak verir
(þebeke servisi).
• Arama sonrasý özeti ve Açýk, telefonu en son yapýlan aramanýn yaklaþýk süresini
kýsa bir süre görüntüleyecek þekilde ayarlamanýza olanak verir.
• Arayan kimliðimi gönder aradýðýnýz kiþiye telefon numaranýzýn gösterilmesini
(Evet) veya gizlenmesini (Hayýr) saðlamanýza olanak verir. Þebeke belirler
seçeneðini kullanýrsanýz, servis saðlayýcýnýzla üzerinde anlaþtýðýnýz ayarlar
kullanýlýr. Bu bir þebeke servisidir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
68
Telefon ayarlarý
Bu menüye eriþmek için: Bekleme modunda Menü’ye basýn, ardýndan Ayarlar ve
Telefon ayarlarý seçeneðini belirleyin. Kullanabileceðiniz seçenekler:
• Telefon dili, ekran metni için dili seçmenize olanak verir. Otomatik seçeneði
seçilirse, telefon dili SIM karttaki bilgilere göre seçer.
• Hafýza durumu kullanýlabilecek hafýza miktarýný, kullanýmda olan paylaþýlan
hafýza miktarýný ve farklý iþlevler tarafýndan kullanýlan hafýza miktarýný
görmenize olanak verir.
• Otomatik tuþ kilidi telefon bekleme modundayken tuþ takýmýný belirli bir süre
sonra otomatik olarak kilitlenecek þekilde ayarlamanýza olanak verir. Ayrýca
bkz: Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi) sayfa 26.
Otomatik tuþ kilidini etkinleþtirmek için, Açýk seçeneðini belirleyin ve tuþ
takýmýnýn kilitlenmesi için geçmesi gereken süreyi ayarlayýn. Otomatik tuþ
kilidini devre dýþý býrakmak için Kapalý seçeneðini belirleyin.
Cihazýnýzda programlanan resmi acil durum numarasý tuþ kilidi devredeyken de aranabilir.
• Hücre bilgi ekraný telefonunuzu Mikro Hücresel Þebeke (MCN) teknolojisiyle
çalýþan bir þebekede kullanýldýðýnda bunu gösterecek þekilde ayarlamanýza
olanak verir (þebeke servisi).
• Açýlýþ notu telefon açýldýðýnda kýsa bir süre gösterilecek yazýyý belirlemenize
olanak verir. Notu kaydetmek için, Seçenek tuþuna basýp, Kaydet'i seçin.
• Operatör seçimi, telefonu otomatik olarak bölgenizde bulunan bir hücresel
þebekeyi seçecek þekilde ayarlamanýza (Otomatik) veya bir listeden istediðiniz
þebekeyi seçmenize (Elle) olanak verir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
69
Seçilen þebeke ile ana operatör þebekeniz arasýnda bir dolaþým anlaþmasý
olmalýdýr. Eriþim yok görüntüleniyorsa baþka bir þebeke seçin.
Otomatik mod seçilene veya telefona baþka bir SIM kart yerleþtirilene kadar
telefon el ile modunda kalacaktýr.
• Yardým metni telefonu, menü iþlevleri kullanýlýrken size yardým edecek
açýklama metinleri gösterecek þekilde ayarlamanýza olanak verir.
• Baþlama tonu telefonu, açýldýðýnda bir sinyal sesi verecek þekilde ayarlamanýza
olanak verir.
Donaným ayarlarý
Telefon uyumlu bir donanýma baðlandýðýnda standart olarak kullanýlacak ayarlarý
belirleyebilirsiniz.
Bu menüye eriþmek için: Bekleme modunda Menü’ye basýn, ardýndan Ayarlar ve
Donaným ayarlarý seçeneðini belirleyin.
Ýstediðiniz donanýmý, örneðin Kulaklýk seçeneðini belirleyin. Donanýma baðlý
olarak, aþaðýdaki iþlevlerden bazýlarýný seçebilirsiniz:
• Aksesuar tercihi seçilen donanýmý telefona baðladýðýnýzda otomatik olarak
etkinleþtirilmesini istediðiniz tercihi belirlemenize olanak verir.
• Otomatik cevap telefonu, gelen aramayý beþ saniye sonra otomatik olarak
cevaplayacak þekilde ayarlamanýza olanak verir. Gelen arama bildirimi ayarý
Tek bip veya Kapalý olarak ayarlanmýþsa, otomatik cevap özelliði kullanýlamaz.
• Aydýnlatma, aydýnlatmayý Açýk veya Kapalý olarak ayarlamak için kullanýlýr.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
70
Bekleme modundaki donaným göstergeleri
Telefona uyumlu bir donaným baðlandýðýnda, bekleme modunda ekranda ilgili
gösterge (örneðin ) görüntülenir.
Güvenlik ayarlarý
Bu menüye eriþmek için: Bekleme modunda Menü’ye basýn, ardýndan Ayarlar ve
Güvenlik ayarlarý seçeneðini belirleyin.
Cihazýnýzda programlanan resmi acil durum numarasý, aramalarý sýnýrlandýran güvenlik
özellikleri (arama kýsýtlama, kapalý kullanýcý grubu ve sabit arama) kullanýmdayken
aranabilir.
Kullanabileceðiniz seçenekler:
• PIN kodunun sorulmasý, telefonu her açtýðýnýzda PIN kodunun sorulmasýný
saðlar. Bazý SIM kartlar bu ayarýn deðiþtirilmesine izin vermez.
• Arama kýsýtlama servisi telefonla yapýlabilecek aramalarý veya cevap
verilmesini kýsýtlayabilmenize olanak verir (þebeke servisi).
• Sabit arama SIM kartýnýz izin verdiði takdirde, telefonunuzdan belirli telefon
numaralarýna yapýlacak aramalarý ve gönderilecek metin mesajlarýný
kýsýtlamanýza olanak verir (þebeke servisi).
Sabit arama seçeneði açýk olduðunda, GPRS baðlantýlarý yalnýzca metin
mesajlarý göndermek için kullanýlabilir. Alýcýnýn telefon numarasýnýn ve mesaj
merkezi numarasýnýn sabit arama listesine eklenmiþ olmasý gerekir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
71
• Dahili kullanýcý grubu arayabileceðiniz ve sizi arayabilecek kiþileri belirtmenize
olanak verir (þebeke servisi). Bir dahili kullanýcý grubu kullanýlýrken, bekleme
modunda grup numarasý gösterilir.
• Güvenlik düzeyi telefonun ne zaman güvenlik kodu isteyeceðini belirtmenize
olanak verir.
Telefon seçeneði belirlenirse, yeni bir SIM kart takýldýðýnda telefon güvenlik
kodunu sorar.
Hafýza seçeneðini belirlerseniz, kullanýmda olan hafýza SIM kart hafýzasý ise, bu
ayarý Telefon veya Telefon ve SIM olarak deðiþtirmek veya bir rehberden
diðerine isim ve telefon numarasý kopyalamak istediðinizde, güvenlik kodu
sorulur.
Bu ayarý deðiþtirdiðinizde; Cevapsýz aramalar, Gelen aramalar ve Aranan
numaralar menülerindeki numaralar silinir.
• Eriþim kodlarý, güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya kýsýtlama
þifresini deðiþtirmenizi saðlar. Kodlar yalnýzca 0 - 9 arasýndaki sayýlardan
oluþabilir.
Fabrika ayarlarýný geri yükle
Bazý menü ayarlarý için orijinal deðerlerini geri yükleyebilirsiniz.
Bekleme modunda Menü’ye basýn, ardýndan Ayarlar ve Fabrika ayarlarýný geri
yükle seçeneðini belirleyin. Güvenlik kodunu girip, Tamam tuþuna basýn.
Unutmayýn, bu iþlev telefona kaydettiðiniz veya bir baðlantý yoluyla indirdiðiniz
bilgileri silmez.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
72
■ Galeri (Menü 5)
Bu menüde, örneðin multimedya mesajlarýndan kaydettiðiniz
grafikleri ve zil seslerini yönetebilirsiniz. JPEG ve BMP dosya
biçimleri desteklenir. Bu dosyalar klasörler halinde düzenlenir.
Telefonunuz, alýnmýþ içeriði korumak için DRM - Dijital Haklar Yönetimi (Digital
Rights Management) sistemini destekler. Zil sesi gibi bir içerik parçasý korunabilir
ve örneðin kullaným sayýsý ve belirli bir kullaným süresi gibi belli kullaným
kurallarýyla iliþkilendirilebilir. Kurallar, servis saðlayýcýya baðlý olarak içerikle
beraber veya ayrý olarak gönderilebilen içerik etkinleþtirme anahtarýnda
tanýmlanýr. Bu etkinleþtirme anahtarlarýný güncelleme olaðýna sahip olabilirsiniz.
Ücret ödemeniz gerekebileceðinden, almadan önce tüm içeriðin ve etkinleþtirme
anahtarlarýnýn teslim koþullarýný kontrol edin.
Galeri paylaþýlan hafýzayý kullanýr; bkz: sayfa 12.
1. Menü tuþuna basýn ve Galeri‘yi seçin. Seçenekler listesi görüntülenir.
2. Klasör listesini açmak için, Klasörleri göster'i seçin.
Diðer seçenekler:
• Klasör ekle, Klasörü sil, Klasöre ad ver: Yeni bir klasör ekleyebilir veya seçmiþ
olduðunuz klasörü silebilir ya da yeniden adlandýrabilirsiniz. Önceden
ayarlanmýþ klasörler silinemez veya bu klasörlere yeni isim verilemez.
• Hafýza durumu, kullanýlabilir boþ hafýza miktarýný görüntülemenizi saðlar.
• Etkinl. anah. listesi: Varolan etkinleþtirme anahtarlarýnýn listesini
görebilirsiniz. Ýstediðiniz dosyaya ilerleyin ve Seçenek tuþuna basýn.
Etkinleþtirme anahtarlarýný görmek için Ayrýntýlar seçeneðini belirleyin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
73
• Ýndirilenler: Resim ve ses indirebilirsiniz (þebeke servisi). Bir yer imleri
(bookmarks) listesi görüntülenir. Servisler menüsünde bulunan yer imlerini
(bookmarks) görmek istiyorsanýz, Diðer yer imleri seçeneðini belirleyin.
Eriþmek istediðiniz tarayýcý sayfasýnýn yer imini (bookmark) seçin. Servis
tarafýndan belirtilen talimatlara uyun.
3. Bir klasörü açmak için, istenilen klasöre gidin ve Aç’a basýn. Klasördeki dosyalar
görüntülenir.
Seçenek tuþuna basmak, 74. sayfadaki Galerideki dosyalar için seçenekler
konusunda tanýmlanan bazý iþlevlere eriþmenize olanak verir.
4. Bir resmi görmek veya bir sesi dinlemek için istenilen resim veya ses dosyasýna
gidin Seçenek’e basýn ve Aç’ý seçin.
Galerideki dosyalar için seçenekler
Bir dosyayý seçtiðinizde veya açtýðýnýzda aþaðýdaki iþlevler için Seçenek tuþuna
basabilirsiniz: Aç, Sil, Gönder, Görüntü düzenle, Taþý, Yeni ad ver, Duvar kaðýdý yap,
Zil sesi yap, Ayrýntýlar, Sýrala, Etkinl. anah. listesi. Kullanabileceðiniz seçenekler:
• Gönder, dosyayý multimedya mesajý olarak göndermenize olanak verir.
• Görüntü düzenle seçeneði, seçilen resme metin veya küçük resim eklemenize
ya da resmi kýrpmanýza olanak verir. Seçenek tuþuna basýp, istediðiniz iþlevi
seçin.
Metin ekle’yi seçtiyseniz, istediðiniz metni yazýn Tamam’a basýn ve kaydýrma
tuþlarýyla metni taþýyýn. Seçenek’e bastýysanýz, metnin yazý tipinin stilini,
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
74
boyutunu ve rengini seçebilir ve metni döndürebilirsiniz. Deðiþiklikleri
onaylamak için, Seçenek’e basýn ve Tamam’ý seçin.
Küçük resim ekle seçeneðini belirlediyseniz, istediðiniz resme gidin, Seçenek
tuþuna basýn ve ardýndan Ekle seçeneðini belirleyin. Eklenen resmi kaydýrma
tuþlarýyla taþýyýn ve Tamam’a basýn.
Deðiþtirilen resmi GIF biçiminde kaydetmek için, Seçenek’e basýn, Kaydet’i
seçin, resmin ismini düzenleyin Tamam’a basýn ve istenilen klasörü seçin.
• Ayrýntýlar dosyanýn, örneðin boyutunu görmenize olanak verir.
• Sýrala, dosyalarý ve klasörleri ismine, tarihine, biçimine veya boyutuna göre
sýralamanýzý saðlar.
• Etkinl. anah. listesi seçili dosyanýn etkinleþtirme anahtarýný güncelleþtirmenize
olanak verir. Bu seçenek yalnýzca dosyanýn etkinleþtirme anahtarý
güncelleþtirilebiliyorsa görüntülenir.
Telif hakký korumasý, bazý görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve baþka içerik öðelerinin
kopyalanmasýna, üzerinde deðiþiklik yapýlmasýna, aktarýlmasýna veya iletilmesine engel
oluþturabilir.
■ Ajanda (Menü 6)
Bu menüde telefonunuzun dahili çalar saatini ve takvimini
kullanabilirsiniz.
Bu menüye eriþmek için: Bekleme modunda Menü’ye basýn ve Ajanda seçeneðini
belirleyin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
75
Çalar saat
Telefonu, istediðiniz saatte çalacak þekilde ayarlayabilirsiniz. Kapaðý kapatsanýz
bile çalar saat çalýþýr.
Bu menüye eriþmek için: Bekleme modunda Menü’ye basýn, ardýndan Ajanda ve
Çalar saat seçeneðini belirleyin.
Alarmý kurmak için, Alarm saati seçeneðini belirleyin ve istediðiniz saati
tuþlayarak Tamam tuþuna basýn. Alarm saatini deðiþtirmek için, Açýk ayarýný seçin.
Alarm sesini seçmek için, Alarm zil sesi’ni ve ardýndan istediðiniz sesi seçin.
Çalar saat açýkken, bekleme modunda
görünür.
Alarm saati geldiðinde
Telefon uyarý sesi çalarken, ekranda Saat çalýyor! mesajý ve geçerli saat
görüntülenir. Alarmý durdurmak için Dur tuþuna basýn. Telefonun bir dakika
süreyle çalmasýna izin verirseniz veya Ertele tuþuna basarsanýz, alarm yaklaþýk on
dakika süreyle durur ve sonra yine çalmaya devam eder.
Alarm saati telefonunuz kapalýyken geldiðinde telefon kendi kendine açýlýr ve alarm zil sesi
çalmaya baþlar. Durdur'u seçerseniz cihazý aramalar için etkinleþtirmek isteyip istemediðiniz
sorulur. Cihazý kapatmak için Hayýr'ý arama yapmak ve aramalarý cevaplamak için Evet'i
seçin. Kablosuz telefon kullanýmýnýn giriþim veya tehlikeye neden olabileceði durumlarda
Evet'i seçmeyin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
76
Takvim
Takvim paylaþýlan hafýzayý kullanýr; bkz: sayfa 12.
Bu menüye eriþmek için: Bekleme modunda Menü’ye basýn, ardýndan Ajanda ve
Takvim seçeneðini belirleyin. Ekranda ay görünümü gösterilir. Kaydýrma tuþlarýný
kullanarak günler, haftalar ve aylar arasýnda ilerleyebilirsiniz.
Ýpucu: Bekleme modunda takvimi hýzlý bir þekilde açmak için
basýn.
tuþuna
Farklý takvim görünümleri kullanma
• Ay görünümü: Bu görünüm ayýn haftalarýný gösterir. Geçerli tarih bir çerçeve
içinde görüntülenir. Ýlgili gün için herhangi bir not varsa, gün kalýn yazý tipinde
görüntülenir. Bir gün ile ilgili olarak kaydedilmiþ notlarý görmek için (“gün
görünümü”) ilgili güne gidin, Seçenek’e basýn ve Günlük notlar’ý seçin.
Seçenek tuþuna bastýðýnýzda aþaðýdaki iþlevlere eriþirsiniz. Hafta görünümü,
Not yaz, Tarihe git, Ayarlar. Kullanabileceðiniz seçenekler:
• Ayarlar tarihi ve saati ayarlamanýza, biçimlerini seçmenize, ayýrýcý karakteri
(örneðin, - ) veya haftanýn ilk gününü (Hafta baþý) seçmenize olanak verir.
Otomatik sil ayarý ile, telefonu belirli bir süre sonra eski notlarý otomatik
olarak silecek þekilde ayarlayabilirsiniz.
• Gün görünümü: Bu görünüm seçili gün için kaydedilmiþ olan notlarý gösterir.
veya
tuþuna basarak notlar arasýnda,
veya
tuþuna
basarak da günler arasýnda gezinebilirsiniz. Seçili notu açmak için (’not
görünümü’) Seçenek’e basýn ve Göster’i seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
77
Seçenek tuþuna bastýðýnýzda aþaðýdaki iþlevlere eriþirsiniz. Not yaz, Sil, Düzelt,
Taþý, Tekrarla, Tarihe git, Notu gönder, Kopyala, Ayarlar. Kullanabileceðiniz
seçenekler:
• Tekrarla notun tekrarlanacaðý zaman aralýðýný seçmenize olanak verir.
• Not görünümü: Bu görünüm, gün görünümünde açtýðýnýz notu gösterir.
Aþaðýdaki iþlevlere eriþmek için Seçenek tuþuna basabilirsiniz: Düzelt, Sil, Taþý,
Tekrarla, Notu gönder, Kopyala, Ayarlar.
Takvim notu oluþturma
Ay, hafta veya gün görünümünde yeni bir not oluþturabilirsiniz.
Ay veya hafta görünümünde, istediðiniz güne gidin ve Seçenek’e basýn, ardýndan
Not yaz seçeneðini belirleyin. Gün görünümünde, Seçenek tuþuna basýn ve Not
yaz seçeneðini belirleyin.
Aþaðýdaki not türlerinden birini seçin:
Not,
Hatýrlatýcý.
Toplantý,
Arama,
Doðum günü,
Bir not yazýn ve kaydedin. Örneðin, bir toplantý notunu alarm ile birlikte
kaydetmek için þunlarý yapýn:
Toplantýnýn konusunu yazýp, Seçenek tuþuna basýn ve Kaydet seçeneðini
belirleyin. Konumu girin, Seçenek tuþuna basýn ve Kaydet seçeneðini belirleyin.
Baþlangýç tarihini girip Tamam tuþuna basýn. Bitiþ tarihini girip Tamam tuþuna
basýn. Baþlangýç saatini girip Tamam tuþuna basýn. Bitiþ saatini girip Tamam
tuþuna basýn. Not için alarm ayarlamak üzere Sesli veya Sessiz (alarm sesi yok)
seçeneðini belirleyip, alarm saatini ayarlayýn.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
78
Telefon bir not uyarýsý verdiðinde
Telefon bip sesi verir ve not görüntülenir. Bir arama notu
görüntülendiðinde,
tuþuna basarak görüntülenen numarayý arayabilirsiniz.
Alarmý durdurup nota bakmak için Göster’e basýn. Not görüntülendiðinde Ertele
tuþuna basarsanýz, alarm yaklaþýk 10 dakika susar ve sonra yeniden baþlar.
Alarmý nota bakmadan durdurmak için, Çýk tuþuna basýn.
■ Uygulamalar (Menü 7)
Bu menüde, telefonunuza yüklenmiþ olan Java oyunlarýný ve
uygulamalarýný kullanabilir ve yönetebilirsiniz.
Bu menüye eriþmek için: Bekleme modunda Menü’ye basýn ve Uygulamalar’ý
seçin.
Telefonunuz, Java teknolojisinin özellikle küçük elektronik cihaz kullanýcýlarýna
yönelik olarak tasarlanmýþ olan Java 2 Micro Edition (J2METM) sürümünü destekler.
Bir Java uygulamasýný kullanabilmeniz için önce telefonunuza aktarmanýz gerekir.
Java uygulamalarý paylaþýlan hafýzayý kullanýr, bkz: sayfa 12.
Oyunlar
Bu menüde telefonunuza yüklenmiþ olan Java oyunlarýný oynayabilirsiniz.
Bu menüye eriþmek için: Bekleme modunda Menü’ye basýn ve sýrasýyla
Uygulamalar’ý ve Oyunlar’ý seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
79
Oyun ayarlarý: Oyunlar için ses, ýþýk ve titreþim (Uygulam. titreþim) ayarý yapmak
için Uygu. ayarlarý seçeneðini belirleyin. Zil sesi ayarlarý menüsündeki Titreþimle
bildirim iþlevi kapalýyken, Uygulam. titreþim ayarýný açýk yapsanýz bile telefon
titremez.
Oyunu baþlatmak için Oyun seç’i belirleyin, istenilen oyuna gidin ve
tuþuna
basýn veya Seçenek’e basýn ve Aç’ý seçin. Koleksiyon menüsü ile ayný iþlevler için
Seçenek tuþuna basabilirsiniz. Bazý oyunlarýn çalýþtýrýlmasýnýn, cep telefonunun
bataryasýný daha çabuk bitirebileceðini (telefonu þarj cihazýna baðlamanýz
gerekebileceðini) unutmayýn.
Oyunlara ayrýlan hafýza miktarýný görüntülemek için Hafýza’yý seçin.
Telefona oyun indirmek için, Oyun siteleri seçeneðini belirleyin. Bir yer imleri
(bookmarks) listesi görüntülenir. Servisler menüsünde bulunan yer imlerini
(bookmarks) görmek istiyorsanýz, Diðer yer imleri seçeneðini belirleyin. Eriþmek
istediðiniz tarayýcý sayfasýnýn yer imini (bookmark) seçin. Servis tarafýndan verilen
talimatlara uyun. Bir oyun indirilirken, oyun Oyunlar menüsü yerine Koleksiyon
menüsüne kaydedilebilir.
Koleksiyon
Bu menüde, telefonunuza yüklenmiþ olan Java uygulamalarýný kullanabilir ve
yönetebilirsiniz.
Bu menüye eriþmek için: Bekleme modunda Menü’ye basýn, sonra
sýrasýylaUygulamalar’ý ve Koleksiyon’u seçin.
Bir uygulamayý baþlatmak için Uygulama seç seçeneðini belirleyin. Kullanmak
istediðiniz uygulamaya veya uygulama grubuna gidin. Uygulamayý baþlatmak veya
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
80
uygulama grubunu açmak için, Seçenek’e basýn ve Aç’ý seçin veya
basýn.
tuþuna
Bazý uygulamalarýn çalýþtýrýlmasýnýn, cep telefonunun pilini daha çabuk
bitirebileceðini (telefonu þarj cihazýna baðlamanýz gerekebileceðini) unutmayýn.
Uygulamaya veya uygulama grubuna ait diðer seçenekler:
Uygulama listesindeki Seçenek tuþuna basarak aþaðýdaki iþlevlere eriþebilirsiniz.
Kullanabileceðiniz seçenekler:
• Sil seçeneði, telefondan uygulama veya uygulama grubunu silmenize olanak
verir.
• Bilgiler seçeneði, uygulama hakkýndaki ek bilgileri görmenize olanak verir.
• Sürüm güncelle seçeneði, bir Ýnternet servisinde uygulamanýn daha yeni
sürümünü aramanýza olanak verir (þebeke servisi).
• Web sayfasý seçeneði, uygulama ile ilgili bir Ýnternet sayfasýna eriþmenize
olanak verir (þebeke servisi). Bu seçenek yalnýzca, uygulama sayfanýn Ýnternet
adresini içeriyorsa görünür.
• Web eriþimi seçeneði, uygulamanýn þebekeye eriþimini kýsýtlamak için kullanýlýr.
Telefonun þebeke eriþimi izni istemesi için Önce sor seçeneðini, eriþime izin
vermek için Ýzin var seçeneðini, eriþime izin vermemek içinse Ýzin yok
seçeneðini belirleyin.
• Bununla baðlan seçeneði, telefonu uygulama için gereken özel servis ayarlarýný
kullanacak þekilde ayarlamanýza olanak verir. Telefon, varsayýlan olarak
tarayýcý servis ayarlarýný kullanýr.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
81
Java uygulamasý indirme
Yeni Java uygulamalarýný aþaðýdaki yöntemlerle indirebilirsiniz:
• Koleksiyon menüsünde, Uygulama siteleri seçeneðini belirleyin. Bir yer imleri
(bookmarks) listesi görüntülenir. Servisler menüsünde bulunan yer imlerini
(bookmarks) görmek istiyorsanýz, Diðer yer imleri seçeneðini belirleyin. Eriþmek
istediðiniz tarayýcý sayfasýnýn yer imini (bookmark) seçin. Servis tarafýndan
verilen talimatlara uyun.
• Bekleme modunda Menü’ye basýn ve istediðiniz Java uygulamasýný
telefonunuza indirebileceðiniz bir tarayýcý sayfasýna eriþmek için Servisler’i
seçin.
• Oyunlar menüsündeki Oyun siteleri iþlevini kullanýn.
Önemli: Yalnýzca, zararlý yazýlýmlara karþý yeterli güvenlik ve koruma saðlayan
kaynaklarýn uygulamalarýný ve baþka yazýlýmlarýný yükleyin ve kullanýn.
Oyun veya uygulama indirilirken bunlar, Koleksiyon menüsü yerine Oyunlar
menüsüne kaydedilebilir.
Hafýza durumunu gözden geçirme
Java uygulamalarý için kullanýlabilecek hafýza miktarýný öðrenmek için, Koleksiyon
menüsünden Hafýza’yý seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
82
■ Ekstra (Menü 8)
Hesaplamalar
Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sýnýrlýdýr ve basit hesaplamalar için
tasarlanmýþtýr.
Bekleme modundayken Menü tuþuna basýp Ekstra ve Hesaplamalar seçeneklerini
belirleyin.
Hesap yapma
1. Rakam girmek için
arasýndaki tuþlarý kullanýn. Ondalýk ayýrýcý
koymak için
tuþuna basýn.
2.
tuþuna toplamak için bir kez, çýkarmak için iki kez, çarpmak için üç kez ve
bölmek için de dört kez basýn.
3. Sonuç için, Seçenek tuþuna basýp, Eþittir seçeneðini belirleyin.
4. Yeni bir hesap yapmak için, Sil tuþunu basýlý tutun.
Para birimi dönüþtürme
1. Döviz kurunu kaydetmek için, Seçenek tuþuna basýp, Döviz kuru'nu seçin.
Varolan dönüþtürme seçeneklerinden birini seçin. Döviz kurunu girin (ondalýk
ayýrýcý için
tuþuna basýn) ve Tamam’a basýn.
2. Kur dönüþtürme iþlemi yapmak için dönüþtürülecek tutarý yazýn ve Seçenek
tuþuna basýp, Kendi parana veya Dövize seçeneðini belirleyin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
83
Ýpucu: Bekleme modunda kur dönüþtürme iþlemi yapmak için,
dönüþtürülecek tutarý yazýn ve Seçenek tuþuna basýp, Kendi parana veya
Dövize seçeneðini belirleyin.
Kronometre
Menü tuþuna basýp Ekstra ve Kronometre seçeneðini belirleyin.
Ara derece veya Tur zamaný seçeneðini belirleyip zamanlamayý baþlatmak için
Baþlat tuþuna basýn. Zamaný almak için Dur tuþuna basýn. Kronometre
durduðunda, Baþlat, Kaydet veya Sýfýrla seçenekleri için Seçenek tuþuna
basabilirsiniz. Baþlat seçeneðini belirlerseniz kronometre önceki durduðu
zamandan devam eder. Sýfýrla geçerli zamanlamayý durdurur ve zamaný sýfýr olarak
ayarlar.
Kronometrenin arka planda çalýþmaya devam etmesini saðlamak için
tuþuna
basýn. Kronometre çalýþýr durumdayken, bekleme modunda
simgesi görünür.
Kronometrenin kullanýlmasý veya baþka özellikleri kullanýrken arka planda çalýþmasýna izin
verilmesi bataryadan güç tüketimini artýrýr ve batarya ömrünü kýsaltýr.
Geri sayým sayacý
Menü tuþuna basýp Ekstra ve Geri sayým sayacý seçeneklerini belirleyin. Alarm
saatini girin ve Tamam tuþuna basýn. Ayrýca alarm için bir not girebilir, saati
deðiþtirebilir ve sayacý durdurabilirsiniz.
Sayaç çalýþýr durumdayken, bekleme modunda
görüntülenir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
84
Alarm saati geldiðinde, telefon bir ses çalar ve ilgili metin yanýp sönmeye baþlar.
Alarmý durdurmak için herhangi bir tuþa basýn.
■ Servisler (Menü 9)
Bu menüde çeþitli servislere eriþmek için kullanabileceðiniz bir
tarayýcý yer alýr (þebeke servisi). Bu tür servisler hava durumu,
haberler veya uçuþ tarifeleri olabilir.
Bu menüye eriþmek için: Bekleme modunda Menü’ye basýn ve Servisler’i seçin.
Bu tarayýcý servislerinin kullanýlabilirliðini, fiyatlandýrmasýný ve ücretlerini þebeke
operatörünüzden ve/veya servis saðlayýcýnýzdan öðrenin. Servis saðlayýcýlar veya
þebeke operatörleri servislerinin kullanýmýna iliþkin talimatlarý da verecektir.
Telefonunuzun çok modlu tarayýcýsýyla, sayfalarýnda WML - Kablosuz
Biçimlendirme Dili’ni (Wireless Mark-up Language) veya xHTML - geniþletilebilir
Köprü Metni Biçimlendirme Dili’ni (extensible HyperText Markup Language)
kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz.
Önemli: Yalnýzca, güvendiðiniz ve zararlý yazýlýmlara karþý yeterli güvenliði ve
korumayý sunan servisleri kullanýn.
Tarayýcý servislerine eriþim ve kullanýma iliþkin temel adýmlar
1. Kullanmak istediðiniz servise eriþmek için gereken ayarlarý kaydedin. Bkz:
sayfa 86.
2. Belirtilen servisle baðlantý kurun. Bkz: sayfa 88.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
85
3. Servisin sayfalarýnda gezinmeye baþlayýn. Bkz: sayfa 88.
4. Taramayý bitirdikten sonra, servis baðlantýsýný kesin. Bkz: sayfa 90.
Telefonu tarayýcý servisi için ayarlama
Servis ayarlarýný, kullanmak istediðiniz servisi sunan þebeke operatöründen veya
servis saðlayýcýdan kýsa mesaj olarak alabilirsiniz. Ayarlarý el ile de girebilirsiniz.
Daha fazla bilgi edinmek ve uygun ayarlarý öðrenmek için, servisi veren þebeke
operatörüne veya servis saðlayýcýya baþvurun. Ayarlar, örneðin, servis saðlayýcýnýn
web sitesinde bulunabilir.
Mesaj olarak alýnan servis ayarlarýný kaydetme
• Alýnan ayarlarý kaydetmek için Seçenek tuþuna basýp Kaydet seçeneðini
belirleyin.
• Alýnan ayarlarý görüntülemek veya silmek için, Seçenek tuþuna basýp, Göster
veya Sil’i seçin.
Servis ayarlarýný el ile girme
1. Servisler menüsünde, Ayarlar, Baðlantý ayarlarý ve Etkin servis ayarlarý
seçeneklerini belirleyin.
2. Etkin kýlmak istediðiniz baðlantýya ilerleyip Etkin kýl’a basýn. Baðlantý grubu,
bir servisle baðlantý kurmak için gereken ayarlardan oluþur.
3. Etkin servis ayarlarýný düzenle'yi seçin.
4. Ayarlarý tek tek seçip, þebeke operatörünüzden veya servis saðlayýcýnýzdan
aldýðýnýz bilgilere göre gerekli tüm ayarlarý girin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
86
Görünüm ayarlarý
1. Tarama yaparken, Seçenek tuþuna basýn ve Diðer seçenekler ve Görünüm
ayarlarý seçeneðini belirleyin. Bunun yerine, Servisler menüsünde, Ayarlar ve
Görünüm ayarlarý seçeneklerini de belirleyebilirsiniz.
2. Kullanabileceðiniz seçenekler:
• Metin sarma; metnin, tek satýrda görüntülenemiyorsa, sonraki satýrda
devam edip etmeyeceðini belirlemek için kullanýlýr.
• Yazý tipi boyutu; tarayýcý sayfalarýnda gösterilen metnin boyutunu seçmek
için kullanýlýr.
• Resimleri göster; tarayýcý sayfalarýnda resimleri göstermek veya gizlemek
için kullanýlýr.
Çerez (cookie) ayarlarý
Telefonu, çerez alacak veya alýnmasýný engelleyecek þekilde ayarlayabilirsiniz.
Çerez, servisin telefonunuzun önbelleðine kaydettiði, örneðin kullanýcý bilgileri
gibi veri öðeleridir. Önbelleði silerseniz çerezler (cookies) de silinir, bkz: sayfa 92.
1. Tarama yaparken, Seçenek tuþuna basýn ve Diðer seçenekler, Güvenlik ve Çerez
ayarlarý seçeneðini belirleyin Bunun yerine Servisler menüsünde sýrasýyla,
Ayarlar, Güvenlik ayarlarý ve Çerezler seçeneklerini de belirleyebilirsiniz.
2. Ýzin ver veya Reddet seçeneðini belirleyin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
87
Bir tarayýcý servisiyle baðlantý kurma
1. Kullanmak istediðiniz servisin ayarlarýný etkinleþtirin:
Servisler menüsünde, Ayarlar ve Baðlantý ayarlarý seçeneðini belirleyin. Etkin
servis ayarlarý seçeneðini belirleyin, istediðiniz baðlantýya ilerleyin ve Etkin kýl
tuþuna basýn.
2. Aþaðýdaki yollardan birini kullanarak baðlantý kurabilirsiniz:
• Baþlangýç sayfasýný, örneðin servis saðlayýcýnýn ana sayfasýný açýn: Servisler
menüsünde, Ana sayfa seçeneðini belirleyin VEYA: Bekleme modunda
tuþunu basýlý tutun.
• Servisin yer imini (bookmark) seçin: Servisler menüsünde, Yer imleri
seçeneðini belirleyin, ardýndan istenilen yer imini seçin.
Yer imi (bookmark) geçerli etkin servis ayarlarýyla çalýþmazsa baþka bir
servis ayarlarý grubunu etkinleþtirip yeniden deneyin.
• Servis adresini yazýn: Servisler menüsünde, Adrese git seçeneðini belirleyin,
adresi girin (özel karakterler için
tuþuna basýn), sonra Tamam tuþuna
basýn.
Servis sayfalarýný tarama
Servisle baðlantý kurduktan sonra, servis sayfalarýný taramaya baþlayabilirsiniz.
Telefon tuþlarýnýn iþlevleri, çeþitli servislerde farklýlýk gösterebilir. Ekranda
görüntülenen yönlendirici açýklamalarý izleyin.
Veri taþýyýcýsý olarak GPRS seçildiðinde baðlantý sýrasýnda görüntülenen GPRS
göstergeleri için bkz: GPRS baðlantýsý, sayfa 66.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
88
Tarama sýrasýnda telefon tuþlarýný kullanma
• Sayfayý taramak için kaydýrma tuþlarýný kullanýn.
• Vurgulu öðeyi seçmek için
• Harf ve sayý girmek için
tuþuna basýn.
tuþuna basýn.
-
tuþlarýný kullanýn. Özel karakter eklemek için
Tarama sýrasýnda kullanabileceðiniz seçenekler
Aþaðýdaki seçeneklerden bazýlarý tarama sýrasýnda kullanýlabilir. Seçenek tuþuna
basýp, istediðiniz seçeneði belirleyin. Servis saðlayýcý tarafýndan baþka seçenekler
de saðlanabilir.
Seçenekler þunlardýr: Aç, Kýsayollar, Ana sayfa, Yer imi ekle, Yer imleri (bkz:
sayfa 90), Ýndirme baðl., Klasöre kaydet, Diðer seçenekler, Yeniden yükle, Çýk
(baðlantýyý sonlandýrmak için, bkz: sayfa 90).
Kullanabileceðiniz seçenekler:
• Ana sayfa; servis saðlayýcýnýn ana sayfasýna dönmek için kullanýllýr.
• Kýsayollar; örneðin sayfaya özgü olabilecek yeni bir seçenek listesi açmak için
kullanýlýr.
• Yer imi ekle; açýk durumdaki sayfayý yer imi (bookmark) olarak kaydetmek için
kullanýlýr.
• Ýndirme baðl.; içerik indirmek için yer imleri (bookmarks) listesini göstermek
üzere kullanýlýr. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: Ýçerik ve uygulama indirme, 2. adým,
sayfa 15.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
89
• Diðer seçenekler seçeneði, kullanýlabilir diðer seçeneklerin listesini görmek için
kullanýlýr. Bunlara Görüntüyü kaydet, Ayrýntýyý kullan (örneðin sayfadan bir
telefon numarasýný kopyalamak için kullanýr), Adrese git, Servis gelen kutu.
(bkz: sayfa 91), Görünüm ayarlarý (bkz: sayfa 87), Güvenlik (güvenlik bilgileri ve
çerez ayarlarý için kullanýlýr), Önbelleði boþalt (bkz: sayfa 92) seçenekleri
dahildir.
• Yeniden yükle; geçerli sayfayý yeniden yüklemenizi ve güncelleþtirmenizi
saðlar.
Tarayýcý servisi baðlantýsýný kesme
Taramadan çýkmak ve baðlantýyý sonlandýrmak için Seçenek’e basýn, Çýk
seçeneðini belirleyin ve Gezginden çýkýlsýn mý? gösterildiðinde, Evet’e basýn.
VEYA:
tuþunu basýlý tutun.
Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanýlan bir hafýza alanýdýr. Þifre
gerektiren gizli bilgilere eriþmeye çalýþtýysanýz veya eriþtiyseniz, her kullanýmdan
sonra önbelleði boþaltýn. Eriþtiðiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanýr.
Önbelleði boþaltmak için, bkz: Önbelleði boþaltma, sayfa 92.
Yer imleri (bookmarks)
Telefon hafýzasýna yer imi olarak kaydettiðiniz sayfa adreslerini kullanmak ve
yönetmek için:
1. Tarama yaparken, Seçenek tuþuna basýn ve Yer imleri seçeneðini veya Servisler
menüsünden Yer imleri seçeneðini belirleyin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
90
2. Ýstediðiniz yer imine gidin ve Seçenek’e basýn.
3. Yer imiyle (bookmark) iliþkili sayfayla baðlantý kurmak için Git seçeneðini
belirleyin. Ayný zamanda, örneðin yer imini düzenleyebilir veya silebilir, baþka
bir telefona gönderebilir, istenilen klasöre kaydedebilir veya yeni bir yer imi
oluþturabilirsiniz.
Cihazýnýza Nokia ile baðlantýsý olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiþ olabilir.
Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere
eriþmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet
sitesinde alacaðýnýz önlemleri almanýz gerekir.
Yer imi (bookmark) alma
OTA mesajý olarak yer imi alýrsanýz, Seçenek tuþuna basýp, yer imini görmek için
Göster seçeneðini, yer imi listesine eklemek içinse Kaydet seçeneðini belirleyin.
OTA mesajý olarak alýnan yer imini silmek için Çýk tuþuna basýn.
Servis gelen kutusu
Telefonunuz, servis saðlayýcýnýz tarafýndan gönderilen servis mesajlarýný
(yayýnlanan mesajlarý) alabilir (þebeke servisi).
Telefonu servis mesajlarýný alacak þekilde ayarlamak için: Servisler menüsünde
sýrasýyla, Ayarlar, Servis gelen kutusu ayarlarý, Servis mesajlarý ve Açýk
seçeneklerini belirleyin.
Telefonu servis mesajlarýnda belirtilen içeriðe otomatik olarak getirecek þekilde
ayarlamak için: Servisler menüsünde sýrasýyla, Ayarlar, Servis gelen kutusu
ayarlarý, Otomatik baðlantý ve Açýk seçeneklerini belirleyin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
91
Servis mesajlarýný görüntülemek için:
1. Mesajý hemen görüntülemek için Göster tuþuna, mesajý daha sonra Servisler
menüsündeki Servis gelen kutu. klasöründe görüntülemek için Çýk tuþuna
basýn. VEYA: Tarama yaparken, Seçenek tuþuna basýn ve Diðer seçenekler ve
Servis gelen kutu. seçeneðini belirleyin.
2. Ýstediðiniz mesaja ilerleyin ve Seçenek tuþuna basýn. Mesajda belirtilen içeriði
getirmek için Al’ý, servis mesajýnýn bilgilerini görmek için Bilgiler’i, mesajý
silmek için Sil’i seçin.
Önbelleði boþaltma
Servisler menüsünde Önbelleði boþalt seçeneðini belirleyin. VEYA: Tarama
sýrasýnda, Seçenek tuþuna basýp Diðer seçenekler ve Önbelleði boþalt seçeneðini
belirleyin.
Tarayýcý güvenliði
Bankacýlýk servisleri gibi servislerde güvenlik iþlevleri gerekli olabilir. Bu tür
baðlantýlar için gereken güvenlik sertifikalarý ve güvenlik modülü SIM kartýnýzda
olabilir. Ayrýntýlý bilgi için servis saðlayýcýnýza baþvurun.
Güvenlik modülü
Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Güvenlik
modülü, tarayýcý baðlantýsý gerektiren iþlevlerde güvenlik servislerini geliþtirebilir
ve dijital imza kullanmanýza olanak verir. Sertifikalar, servis saðlayýcýsý tarafýndan
güvenlik modülüne kaydedilir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
92
Servisler menüsünde sýrasýyla, Ayarlar, Güvenlik ayarlarý ve Güvenlik modülü
ayarlarý seçeneklerini belirleyin. Kullanabileceðiniz seçenekler:
• Güvenlik modülü bilgileri güvenlik modülünün adýný, durumunu, üreticisini ve
seri numarasýný görüntülemenize olanak verir.
• Modül PIN kodu isteniyor ve Açýk, güvenlik modülü tarafýndan saðlanan
servisler kullanýldýðýnda telefonu modül PIN kodunu soracak þekilde ayarlamak
için kullanýlýr.
• Modül PIN kodunu deðiþtir; güvenlik modülü tarafýndan izin veriliyorsa modül
PIN kodunu deðiþtirmek için kullanýlýr.
Sertifikalar
Telefonunuz üç tür sertifikayý destekler: sunucu sertifikalarý, yetki sertifikalarý ve
kullanýcý sertifikalarý. Bu sertifikalarý bir servis saðlayýcýdan alabilirsiniz. Servis
saðlayýcý tarafýndan yetki sertifikalarý ve kullanýcý sertifikalarý da güvenlik
modülüne kaydedilebilir. Kullaným konusunda ve ayrýntýlý bilgi için servis
saðlayýcýnýza baþvurun.
Telefon ve að geçidi (Etkin servis ayarlarýný düzenle içindeki IP adresi ile
tanýmlanýr) arasýndaki veri aktarýmý þifreliyse, bir sunucu sertifikasý kullanýlýrken,
baðlantý sýrasýnda ekranda güvenlik göstergesi ( ) görüntülenir.
Güvenlik simgesi, að geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynaðýn saklandýðý yer)
arasýndaki veri iletiminin güvenli olduðunu göstermez. Að geçidiyle içerik sunucusu
arasýndaki veri iletiminin güvenliði servis saðlayýcý tarafýndan saðlanýr.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
93
Önemli: Uzaktan baðlantýlar ve yazýlým yüklemelerinden kaynaklanan riskleri
önemli ölçüde azaltsalar da sertifikalarýn, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde
etmek için doðru bir biçimde kullanýlmalarý gerektiðini unutmayýn. Bir sertifikanýn
mevcudiyeti tek baþýna herhangi bir koruma saðlamaz; sertifika yöneticisinin,
daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanýlabilmesi için doðru, orijinal ve
güvenilir sertifikalarý barýndýrmasý gerekir. Sertifikalarýn kullaným ömürleri
sýnýrlýdýr. Sertifikanýn geçerli olmasý gerekmesine raðmen Sertifika süresi doldu
veya Sertifika henüz geçerli deðil mesajý görüntülenirse cihazýnýzdaki geçerli tarih
ve saatin doðru olduðundan emin olun.
Herhangi bir sertifika ayarýný deðiþtirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten
güvenilir olduðundan ve sertifikanýn gerçekten listelenen sertifika sahibine ait
olduðundan emin olmalýsýnýz.
■ Git (Menü 10)
Bu menüde bekleme modundayken Git tuþuna basarak eriþilen
iþlevleri etkinleþtirebilirsiniz.
Bu menüye eriþmek için: Bekleme modunda Menü tuþuna basýn ve Git seçeneðini
belirleyin.
Listeden iþlev silmek veya listeye daha fazla iþlev eklemek için, bkz: Kiþisel
kýsayollar, sayfa 65.
■ SIM hizmetleri (Menü 11)
Daha fazla bilgi için servis saðlayýcýnýza baþvurun.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
94
6. Batarya bilgileri
■ Þarj etme ve boþaltma
Cihazýnýz güç kaynaðý olarak, þarj edilebilir bir batarya kullanmaktadýr. Yeni bir bataryanýn
tam performansýna ulaþmasý ancak iki veya üç kez tam þarj etme ve boþaltma döngüsünden
sonra saðlanýr. Batarya yüzlerce kez þarj edilip boþaltýlabilir ancak sonunda yýpranacaktýr.
Konuþma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kýsaldýðýnda bataryayý
deðiþtirin. Yalnýza Nokia onaylý bataryalar kullanýn ve bataryanýzý yalnýzca cihazýnýz için
belirlenmiþ Nokia onaylý þarj cihazlarýyla doldurun.
Deðiþtirilen batarya ilk kez kullanýlýyorsa veya batarya uzun bir süre kullanýlmadýysa,
bataryayý þarj etmeye baþlamak için þarj cihazýný takmak sonra da çýkartýp yeniden takmak
gerekebilir.
Kullanýlmadýðý zaman þarj cihazýný, cihazdan ve elektrik prizinden çýkarýn. Tam olarak þarj
olmuþ bir bataryayý þarj cihazýna baðlý olarak býrakmayýn çünkü aþýrý þarj etme bataryanýn
ömrünü kýsaltýr. Tam olarak þarj edilmiþ bir batarya kullanýlmadan býrakýldýðýnda zaman
içinde boþalýr.
Batarya tam olarak boþalmýþsa, arama yapýlabilmesi için þarj göstergesinin ekranda
görünmesi birkaç dakika sürebilir.
Bataryayý amacý doðrultusunda kullanýn. Asla zarar görmüþ batarya veya þarj cihazýný
kullanmayýn.
Bataryaya kýsa devre yaptýrmayýn. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin
bataryanýn + ve – uçlarýnýn doðrudan baðlantýsýna neden olmasý kazara kýsa devreye yol
açabilir. (Bataryanýn + ve – uçlarý metal þeritler þeklinde görünür.) Bu durum örneðin
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
95
cebinizde veya çantanýzda yedek bir batarya taþýyorsanýz ortaya çýkabilir. Uçlara kýsa devre
yaptýrmak bataryaya veya kýsa devre baðlantýsýna neden olan nesneye hasar verebilir.
Bataryayý sýcak veya soðuk yerlerde, örneðin yazýn veya kýþýn kapalý bir araçta býrakmak
bataryanýn kapasitesini ve ömrünü azaltýr. Bataryayý daima 15°C ile 25°C derece
(59°F ile 77°F) sýcaklýkta tutmaya çalýþýn. Bataryasý sýcak veya soðuk olan bir cihaz, batarya
tam olarak þarj edilmiþ olsa bile geçici bir süre için çalýþmayabilir. Batarya performansý,
özellikle donma noktasýnýn altýndaki sýcaklýklarda sýnýrlýdýr.
Bataryalarý, patlama olasýlýðý olduðundan ateþe atmayýn. Bataryalar zarar gördüklerinde
patlayabilir. Bataryalarý yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atýn. Geri dönüþüm
olanaklarýný deðerlendirin. Bataryalarý, evin diðer çöplerini attýðýnýz gibi atmayýn.
■ Nokia orijinal batarya doðrulama kurallarý
Güvenliðiniz için daima orijinal Nokia bataryalarýný kullanýn. Orijinal bir Nokia bataryasý
aldýðýnýzdan emin olmak için, bataryayý yetkili bir Nokia satýcýsýndan satýn alýn, paket
üzerinde “Nokia Original Enhancements” logosunu bulun ve aþaðýdaki adýmlarý uygulayarak
hologramý inceleyin:
Bu dört adýmýn baþarýyla tamamlanmasý bataryanýn orijinalliðini tam olarak garanti etmez.
Bataryanýzýn orijinal bir Nokia bataryasý olmadýðýný düþünmeniz için herhangi bir nedeniniz
varsa, bataryayý kullanmayýn ve size yardýmcý olmalarý için en yakýn yetkili Nokia servis veya
satýþ noktasýna götürün. Yetkili Nokia servis veya satýþ noktasý, orijinal olup olmadýðýný
anlamak için bataryayý inceleyecektir. Orijinal olduðu doðrulanamýyorsa, bataryayý satýn
aldýðýnýz yere iade edin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
96
Hologramýn orijinal olup olmadýðýný anlama
1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açýdan baktýðýnýzda
Nokia’nýn birleþen eller simgesini, baþka bir açýdan baktýðýnýzda
“Nokia Original Enhancements” logosunu görmeniz gerekir.
2. Hologramýn açýsýný sola, saða, aþaðý ve yukarý doðru
deðiþtirdiðinizde her kenarda sýrasýyla 1, 2, 3 ve 4 nokta
görmeniz gerekir.
3. Etiketin kenarýný kazýyýp 20 basamaklý kodu (örneðin,
12345678919876543210) ortaya çýkartýn. Bataryayý sayýlar
yukarý bakacak þekilde çevirin. 20 basamaklý kod önce üst
satýrdaki sayý, sonra da alt satýrdaki sayý þeklinde okunur.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
97
4. 20 basamaklý kodun doðru olduðunu www.nokia.com/
batterycheck adresindeki talimatlarý uygulayarak doðrulayýn.
Bir kýsa mesaj oluþturmak için 20 basamaklý kodu, örneðin 12345678919876543210 girip
+44 7786 200276 numaralý telefona gönderin.
Yurtiçi ve uluslararasý operatör ücretleri geçerlidir.
Kodun doðrulanýp doðrulanamadýðýný belirten bir mesaj almanýz gerekir.
Bataryanýz orijinal deðilse ne olur?
Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanýzýn orijinal bir Nokia bataryasý olduðunu
doðrulayamýyorsanýz lütfen bataryayý kullanmayýn. Size yardýmcý olmalarý için bataryayý en
yakýn yetkili Nokia servis veya satýþ noktasýna götürün. Üretici tarafýndan onaylanmamýþ
bataryalarýn kullanýmý tehlikeli olabilir, düþük performansa yol açabilir ve cihazýnýzla
donanýmlarýna zarar verebilir. Onaysýz batarya kullanýmý cihazla ilgili geçerli onay ve
garantiyi de geçersiz hale getirebilir.
Orijinal Nokia bataryalarý hakkýnda daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery
adresini ziyaret edin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
98
Bakým ve onarým
Cihazýnýz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü olup özenli kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki öneriler
cihazýnýzýn garanti kapsamýnda kalmasýný saðlayacaktýr.
• Cihazý kuru tutun. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya da su buharý, elektronik
devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazýnýz ýslanýrsa, bataryayý çýkarýn ve
yeniden takmadan önce cihazýn tamamen kurumasýný bekleyin.
• Cihazý tozlu ve kirli yerlerde kullanmayýn ve saklamayýn. Hareketli parçalarý ve elektronik
bileþenleri zarar görebilir.
• Cihazý sýcak yerlerde saklamayýn. Yüksek sýcaklýklar, elektronik cihazlarýn kullaným
ömrünü kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazý plastik parçalarý eðebilir veya
eritebilir.
• Cihazý soðuk yerlerde saklamayýn. Cihaz tekrar normal sýcaklýðýna ulaþtýðýnda, cihazýn
içinde elektronik devre kartlarýna zarar verebilecek nem oluþabilir.
• Bu kýlavuzda belirtilen yöntemlerin dýþýnda cihazý açmayý denemeyin.
• Cihazý düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da sallamayýn. Cihazýn sert kullanýmý, iç devre
kartlarýna ve hassas mekanik bileþenlere zarar verebilir.
• Cihazý silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar
kullanmayýn.
• Cihazý boyamayýn. Boya hareketli parçalarýn yapýþmasýna neden olabilir ve bu parçalarýn
doðru çalýþmasýný engelleyebilir.
• Yalnýzca verilen anteni veya onaylý bir yedek anten kullanýn. Onaysýz antenler,
modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara iliþkin düzenlemelere
aykýrý olabilir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
99
• Þarj cihazlarýný kapalý mekanlarda kullanýn.
• Cihazýnýzý servise göndermeden önce saklamak istediðiniz verileri (örneðin, rehber
kayýtlarý ve ajanda notlarý) daima yedekleyin.
Yukarýdaki öneriler, cihazýnýz, bataryanýz, þarj cihazýnýz veya her türlü donaným için ayný
ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiði gibi çalýþmýyorsa cihazý hizmet için en yakýn
yetkili servise götürün.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
100
Ek güvenlik bilgileri
Cihazýnýz ve donanýmlarý küçük parçalar içerebilir. Bunlarý küçük çocuklarýn eriþiminden
uzak tutun.
■ Çalýþma ortamý
Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayý hatýrlayýn ve kullanýmýnýn
yasak olduðu ya da giriþim veya tehlikeye neden olabileceði yerlerde cihazýnýzý kapatýn.
Cihazý yalnýzca normal çalýþma konumlarýnda kullanýn. Bu cihaz, kulaða tutularak normal
konumunda kullanýldýðýnda veya vücuttan en az 1,5 cm uzaklýkta tutulduðunda radyo
frekansýna maruz kalma kurallarýna uygundur. Bir taþýma kýlýfý, kemer klipsi veya tutucuyla
kullanýldýðýnda, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan yukarýda
belirtilen uzaklýkta tutmalýdýr. Bu cihaz ile veri dosyalarý veya mesaj iletimi için þebeke
baðlantýsýnýn iyi kalitede olmasý gerekir. Bazý durumlarda, veri dosyalarýnýn veya mesajlarýnýn
iletimi saðlýklý bir baðlantý kurulana kadar ertelenebilir. Ýletim iþlemi tamamlanana kadar
yukarýdaki uzaklýk talimatlarýna uyulduðundan emin olun.
Cihazýn parçalarý manyetiktir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartlarý
veya diðer manyetik depolama ortamlarýný cihazýn yanýna koymayýn; çünkü bu ortamlarda
depolanan bilgiler silinebilir.
■ Týbbi cihazlar
Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli
ölçüde korunmayan týbbi cihazlarla giriþime neden olabilir. Bir hekime veya týbbi cihazýn
imalatçýsýna danýþarak dýþtan gelen radyo frekansý enerjisine karþý yeterli derecede korunup
korunmadýklarýný öðrenin ve varsa diðer sorularýnýzý da sorun. Saðlýk kuruluþlarýndaki
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
101
uyarýlarý dikkate alarak cihazýnýzý bu gibi yerlerde mutlaka kapatýn. Hastaneler ve diðer saðlýk
kuruluþlarýnda, dýþtan gelen radyo frekansý enerjisine duyarlý cihazlar kullanýlýyor olabilir.
Kalp pilleri
Kalp pili üreticileri, potansiyel bir giriþimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili
arasýnda en az 15,3 cm (6 inç) uzaklýk bulundurulmasýný önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz
Teknolojisi Araþtýrmalarý tarafýndan yapýlan baðýmsýz araþtýrma ve önerilerle de uyumludur.
Kalp pili kullanan kiþiler, daima:
• cihazý her zaman kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklýkta tutmalý;
• cihazý göðüs cebinde taþýmamalý;
• giriþim olasýlýðýný en aza indirgemek için kalp piline göre ters taraftaki kulaðý
kullanmalýdýr.
Giriþim oluþtuðundan þüpheleniyorsanýz cihazý kapatýp kendinizden uzaklaþtýrýn.
Ýþitme cihazlarý
Bazý dijital kablosuz cihazlar, bazý iþitme cihazlarýyla giriþime neden olabilir. Giriþim
olduðunda, servis saðlayýcýnýza baþvurun.
■ Araçlar
Radyo frekansý sinyalleri, motorlu araçlarda, doðru bir biçimde monte edilmemiþ veya
yetersiz korunan, elektronik yakýt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik
hýz kontrol sistemleri, hava yastýðý sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha
fazla bilgi için aracýnýzýn ya da aracýnýza takýlan donanýmýn üreticisi veya temsilcisine
baþvurun.
Cihazýnýzýn servisi veya bir araca montajý yalnýzca yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr.
Yanlýþ montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz
kýlabilir. Aracýnýzdaki her türlü kablosuz cihaz donanýmýnýn doðru bir biçimde monte edilip
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
102
edilmediðini ve doðru bir biçimde çalýþýp çalýþmadýðýný düzenli olarak kontrol edin. Yanýcý
sývýlarý, gazlarý ve patlayýcý maddeleri cihazla, cihazýn parçalarý veya donanýmlarýyla ayný
yerde bulundurmayýn. Hava yastýðý bulunan araçlarda, hava yastýðýnýn büyük bir güçle
açýldýðý unutulmamalýdýr. Monte edilmiþ veya taþýnabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava
yastýðý üstüne veya hava yastýðýnýn açýldýðý alana yerleþtirmeyin. Eðer araç içi kablosuz cihaz
doðru olmayan bir biçimde monte edilmiþse ve hava yastýðý açýlýrsa, ciddi yaralanmalar
meydana gelebilir.
Cihazýnýzý uçakta yolculuk ederken kullanmanýz yasaktýr. Cihazýnýzý uçaða binmeden önce
kapatýn. Uçakta kablosuz cihazlarýn kullanýlmasý, uçaðýn çalýþma sistemi için tehlikeli
olabilir, kablosuz telefon þebekesini bozabilir ve yasadýþý olabilir.
■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar
Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazýnýzý kapatýp tüm iþaret
ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracýnýzýn
motorunu durdurmanýz istenen ortamlardýr. Böyle yerlerdeki kývýlcýmlar yaralanma, hatta
ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangýna neden olabilir. Benzin istasyonlarýndaki
benzin pompalarý gibi yakýt ikmali yapýlan noktalarýn yakýnýnda cihazý kapatýn. Yakýt depolarý
ve yakýt daðýtýmý yapýlan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapýlan yerlerde kablosuz cihaz
kullanýmýna iliþkin sýnýrlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduðu
yerlerde genellikle uyarý levhalarý bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca
görülemeyebilir. Bu yerler arasýnda, gemilerde güverte altlarý, kimyasal madde transferi veya
depolama alanlarý, likit petrol gazý (propan veya bütan gibi) kullanýlan araçlar ve havada
tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacýklarýn bulunduðu alanlar
sayýlabilir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
103
■ Acil aramalar
Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri,
kablosuz iletiþim þebekeleri, normal telefon þebekeleri ve kullanýcý tarafýndan
programlanan iþlevleri kullanarak çalýþýr. Bu nedenle, tüm koþullarda baðlantý
garantisi verilemez. Týbbi acil durumlar gibi çok önemli iletiþimler için hiçbir
zaman yalnýzca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.
Acil bir arama yapmak için:
1. Telefon açýk deðilse açýn. Yeterli sinyal gücü olup olmadýðýna bakýn.
Bazý þebekeler, geçerli bir SIM kartýn cihaza düzgün bir biçimde takýlmýþ olmasýný
gerektirebilir.
2. Ekraný temizlemek ve cihazý aramalar için hazýr hale getirmek için
kadar basýn.
tuþuna gerektiði
3. Bulunduðunuz yerin resmi acil durum numarasýný girin. Acil numaralar bulunduðunuz
yere göre deðiþir.
4.
tuþuna basýn.
Bazý özellikler kullanýmdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanýz
gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kýlavuza bakýn veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.
Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiðince doðru bir biçimde verin. Kablosuz
cihazýnýz kaza mahallindeki tek iletiþim aracý olabilir. Ýzin verilmedikçe görüþmeyi bitirmeyin.
■ Sertifika bilgileri (SAR)
BU MOBÝL CÝHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA ÝLGÝLÝ KURALLARA UYGUNDUR
Mobil cihazýnýz bir radyo vericisi ve alýcýsýdýr. Uluslararasý kurallar tarafýndan önerilen radyo
dalgalarýna maruz kalma sýnýrlarýný aþmayacak þekilde tasarlanmýþtýr. Bu kurallar, baðýmsýz
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
104
bir bilimsel kuruluþ olan ICNIRP tarafýndan geliþtirilmiþtir ve tüm kiþilerin güvenliðini yaþ ya
da saðlýk gözetmeksizin güvence altýna alacak þekilde güvenlik paylarý içermektedir.
Mobil cihazlar için maruz kalma kurallarý, Özel Soðurma Oraný (Specific Absorption Rate)
veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanýr. ICNIRP kurallarýnda belirtilen SAR sýnýrý,
ortalama olarak 10 gramlýk vücut dokusu üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak
hesaplanmýþtýr. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarýnda onaylý en yüksek güç düzeyinde
sinyal iletirken, standart çalýþma konumlarýnda gerçekleþtirilmiþtir. Cihaz yalnýzca þebekeye
ulaþmak için gerekli gücü kullandýðýndan çalýþan bir cihazýn fiili SAR düzeyi maksimum
deðerin altýnda olabilir. Bu miktar, bir þebeke baz istasyonuna ne kadar yakýn olduðunuz gibi
bir dizi faktöre baðlý olarak deðiþir. ICNIRP kurallarý çerçevesinde cihaz kulaða tutularak
kullanýldýðýnda en yüksek SAR deðeri 0,54 W/kg’dir.
Cihaz aksesuar ve donanýmlarýnýn kullanýlmasý farklý SAR deðerleri sonucunu verebilir. SAR
deðerleri, ulusal raporlama ve test standartlarýna ve þebeke bandýna baðlý olarak deðiþiklik
gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri
bölümünden alabilirsiniz.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
105

Benzer belgeler

Nokia 2310 Kullanım Kılavuzu

Nokia 2310 Kullanım Kılavuzu aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresind...

Detaylı

Nokia 2600 Kullanım Kılavuzu

Nokia 2600 Kullanım Kılavuzu Copyright © 2004 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir biçimde-yeniden oluþturulamaz, k...

Detaylı