Print this article - Sakarya University Journal of Education

Yorumlar

Transkript

Print this article - Sakarya University Journal of Education
2011 Yılında Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Tamamlanan Tezler Bibliyografyası
İsmail GÜLEÇ*
Neslihan AKAR**
Öz
Akademik çalışmalar makaleler, tezler, kitaplarla somutlaşır. Araştırmacılar problem
durumunun belirlenmesinden, sonuç kısmına ulaşana değin kendilerinden önce
yapılmış çalışmalardan yararlanırlar. Araştırmacılara yardımcı olmak için,
çalışmamızda Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak
hazırlanmış tezleri alfabetik sıralamayı esas alarak önce yazar soyadına, sonra tez
ismine göre sıraladık, anahtar kelime-yazar dizini, danışman-yazar dizini ve bilim dalıyazar dizini ekledik. Yaptığımız çalışmanın amacı, araştırmacılara bilgiye ve kaynağa
ulaşmalarında bir nebze de olsa yardımcı olmak, kolaylık sağlamaktır.
Yazar Soyadına Göre:
Anlı, G. (2011). Kendini Sabotaj ile Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler
Açısından İncelenmesi. Sakarya Üniversitesi.
Akan, Y. (2011). Orta Öğretimde Okuyan Öğrencilerin Demokrasi Bilinci. Sakarya Üniversitesi.
Akıncı, M. (2011). Kocaeli İli Yüzme Kulüplerindeki Sporcuların Rekreasyon Faaliyetlerinin
İncelenmesi. Sakarya Üniversitesi.
Akkaya, Ç. (2011). Ortaöğretim Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek ile Öz-Duyarlık Düzeyleri. Sakarya
Üniversitesi.
Atasayar, M. (2011). Ergenlerin Aleksitimik Özelliklerinin Psikolojik Belirtileri ve Yaşam
Doyumlarıyla İlişkisi. Sakarya Üniversitesi.
Aydıner, B. B. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçlarının Alt Boyutlarının Genel ÖzYeterlik, Yaşam Doyumu ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Sakarya
Üniversitesi.
Aydoğan, N. (2011). İlköğretimde İdareci Ve Öğretmenlerin e-Okul Sistemini Kullanım
Alışkanlıklarının İncelenmesi: Kocaeli Örneği. Sakarya Üniversitesi.
*
Doç. Dr. , Sakarya Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü, igü[email protected]
SAÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi YL Öğrencisi, [email protected]
**
Başa, E. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Psikolojik Belirtileri
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Sakarya Üniversitesi.
Bilgin, O. (2011). Ergenlerde Özgüven Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Sakarya
Üniversitesi.
Bolat, R. (2011). Doğuşundan Günümüze Milli Eğitim Kavramına Yüklenen Anlamlar (19082011). Sakarya Üniversitesi.
Çelik, G. (2011). İlköğretim Okullarında Örgütsel Ayrımcılık ve Öğretmenlerin Tükenmişlik
Düzeylerine Etkisi. Sakarya Üniversitesi.
Çiftlik Akçakaya, T. (2011). Dil Bilgisi Öğretimine İlişkin Kavram Yanılgılarını Gidermede Çalışma
Yapraklarının Etkiliği: Kelime Türleri Örneği. Sakarya Üniversitesi.
Daysal Ersoy, D. (2011). Erken Çocukluk Döneminde Sosyo-Kültürel Eğitim: Ünlü Türk Büyükleri. Sakarya
Üniversitesi.
Deveci, İ. (2011). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Kapsamında Verilen Ödevlerle İlgili Öğrenci
Öğretmen ve Veli Görüşleri. Sakarya Üniversitesi.
Eker, H. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Öz-duyarlık ve Duyarlı Sevgi Düzeylerinin Ebeveyn
Tutumları Açısından İncelenmesi. Sakarya Üniversitesi.
Eroğlu, Y. (2011). Koşullu Öz-Değer, Riskli İnternet Davranışları ve Siber Zorbalık/Mağduriyet
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Sakarya Üniversitesi.
Genç, O. (2011). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Çatışma Çözme Stratejilerinin Öğretmen
Performansı Üzerindeki Etkisi (Gebze İlçesi Örneği). Sakarya Üniversitesi.
Göçen, G. (2011). Televizyonun Konuşma Eğitimine Etkileri. Sakarya Üniversitesi.
Hanbaba, L. (2011). Oyunla Öğretim Yönteminin İlköğretim 3. Sınıf Öğrencilerinin Hayat Bilgisi
Dersi Başarısı Ve Tutumuna Etkisi. Sakarya Üniversitesi.
Hürcan, N. (2011). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrendikleri Fen
Kavramlarını Günlük Yaşamla İlişkilendirme Durumlarının Belirlenmesi. Sakarya
Üniversitesi.
İleri, Z. (2011). Ekrandan Okumanın İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama ve
Okuma Motivasyonu Düzeylerine Etkisi. Sakarya Üniversitesi.
İşleyen, R. (2011). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Güven Düzeyleri İle Okuldaki
Öğretmen Performans Yönetimi Uygulamaları Arasındaki İlişki. Sakarya
Üniversitesi.
Kaçar, Z. (2011). Ortaöğretim Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Alanlarına Göre Bilgisayara Yönelik
Tutumlarının Karşılaştırılması. Sakarya Üniversitesi.
Kıyar, K. (2011). 14-17 Yaş Grubu Tenisçilere, Genel Hazırlık Döneminde Yaptırılan 8 Haftalık
Dayanıklılık Antrenmanlarının, MaxVO2 Değerleri Üzerine Etkisi. Sakarya
Üniversitesi.
Kirişçi, İ. (2011). Takım Sporu Yapan Bireylerde Görülen Sakatlık Türleri ve Bu Sakatlıkların Çeşitli
Değişkenlere Göre İncelenmesi (Bursa Örneği). Sakarya Üniversitesi.
Koçmar, Y. (2011). Okul Sözlükleri Hazırlamada Yeni Bir Yaklaşım: Düzey Sözlükleri (İlköğretim 6. Sınıf
Örneği). Sakarya Üniversitesi.
Korkmaz, E. (2011). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Paylaşımcı Liderlik Davranışlarını Gösterme
Düzeyleri (İzmit Örneği). Sakarya Üniversitesi.
Malbeleği, F. (2011). Drama Yönteminin Sosyal Bilgiler Dersi Başarısına ve Bilinçli Tüketicilik Düzeyine
Etkisi. Sakarya Üniversitesi.
Mengi, S. (2011). Ortaöğretim 10. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Destek ve Özyeterlik
Düzeylerinin Okula Bağlılıkları İle İlişkisi. Sakarya Üniversitesi.
Öğretici, B. (2011). İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Derslerinde Değerler Eğitimine Yönelik
Uygulamaların Etkililiğinin Araştırılması. Sakarya Üniversitesi.
Özönder, P. (2011). Başarı Düzeyleri Farklı İlköğretim Okullarında Yeni İlköğretim Matematik
Programının Uygulanma Düzeyi: Üsküdar Örneği. Sakarya Üniversitesi.
Öztürk, M. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve
Eğitimde Kullanımıyla İlgili Görüşleri. Sakarya Üniversitesi.
Saç, N. (2011). Yaratıcı Düşünme Etkinliklerinin Öğrencilerin Yaratıcı Web Sitesi Geliştirmelerine
Etkisi. Sakarya Üniversitesi.
Sancak, H. (2011). Ayrılma Hâli Ekinin (+dan) İşlevleri ve İlköğretim 6. Sınıf Düzeyinde Animasyon
(Canlandırma) Tekniği İle Öğretimi. Sakarya Üniversitesi.
Semiz, H. (2011). Ortaöğretim Öğrencilerinde Sporun Liderlik Üzerine Etkisi (Hendek Örneği).
Sakarya Üniversitesi.
Tilki, F. (2011). Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Alan Öğrencilerin Topluma Hizmet Uygulamaları
Dersini Algılama Düzeyleri(Sakarya İl Örneği). Sakarya Üniversitesi.
Ünlü, S. (2011). “Mektebli” Dergisindeki Siir ve Manzûmelerin Çocuk Edebiyatı Açısından
Değerlendirilmesi. Sakarya Üniversitesi.
Yeşil, A. (2011). Farklı Sürelerde Uygulanan Skuatın Sıçrama Performansına Akut Etkisinin
Belirlenmesi. Sakarya Üniversitesi.
Yıldırım, Ü. (2011). Ortaöğretim Öğrencilerinin Psikolojik Belirtilerinin Sosyal Destek Algısı ve
Akademik Erteleme Açısından İncelenmesi. Sakarya Üniversitesi.
Yurtsever, K. (2011). İlköğretim II. Kademe Öğretmenlerinin Öğrencilere Yönelik Tutumlarının
Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi. Sakarya Üniversitesi.
Tez Adına Göre:
14-17 Yaş Grubu Tenisçilere, Genel Hazırlık Döneminde Yaptırılan 8 Haftalık Dayanıklılık
Antrenmanlarının, MaxVO2 Değerleri Üzerine Etkisi. Kıyar, K. (2011). Sakarya
Üniversitesi.
Ayrılma Hâli Ekinin (+dan) İşlevleri ve İlköğretim 6. Sınıf Düzeyinde Animasyon (Canlandırma)
Tekniği İle Öğretimi. Sancak, H. (2011). Sakarya Üniversitesi.
Başarı Düzeyleri Farklı İlköğretim Okullarında Yeni İlköğretim Matematik Programının
Uygulanma Düzeyi: Üsküdar Örneği. Özönder, P. (2011). Sakarya Üniversitesi.
Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Alan Öğrencilerin Topluma Hizmet Uygulamaları Dersini Algılama
Düzeyleri(Sakarya İl Örneği). Tilki, F. (2011). Sakarya Üniversitesi.
Dil Bilgisi Öğretimine İlişkin Kavram Yanılgılarını Gidermede Çalışma Yapraklarının Etkiliği:
Kelime Türleri Örneği. Çiftlik Akçakaya, T. (2011). Sakarya Üniversitesi.
Doğuşundan Günümüze Milli Eğitim Kavramına Yüklenen Anlamlar (1908-2011). Bolat, R.
(2011). Sakarya Üniversitesi.
Drama Yönteminin Sosyal Bilgiler Dersi Başarısına ve Bilinçli Tüketicilik Düzeyine Etkisi.
Malbeleği, F. (2011). Sakarya Üniversitesi.
Ekrandan Okumanın İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama ve Okuma
Motivasyonu Düzeylerine Etkisi. İleri, Z. (2011). Sakarya Üniversitesi.
Ergenlerde Özgüven Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Bilgin, O. (2011). Sakarya
Üniversitesi.
Ergenlerin Aleksitimik Özelliklerinin Psikolojik Belirtileri ve Yaşam Doyumlarıyla İlişkisi. Atasayar,
M. (2011). Sakarya Üniversitesi.
Erken Çocukluk Döneminde Sosyo-Kültürel Eğitim: Ünlü Türk Büyükleri. Daysal Ersoy, D. (2011).
Sakarya Üniversitesi.
Farklı Sürelerde Uygulanan Skuatın Sıçrama Performansına Akut Etkisinin Belirlenmesi. Yeşil, A.
(2011). Sakarya Üniversitesi.
İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Derslerinde Değerler Eğitimine Yönelik Uygulamaların
Etkililiğinin Araştırılması Öğretici, B. (2011). Sakarya Üniversitesi.
İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrendikleri Fen Kavramlarını Günlük
Yaşamla İlişkilendirme Durumlarının Belirlenmesi. Hürcan, N. (2011). Sakarya
Üniversitesi.
İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Kapsamında Verilen Ödevlerle İlgili Öğrenci Öğretmen ve Veli
Görüşleri. Deveci, İ. (2011). Sakarya Üniversitesi.
İlköğretim II. Kademe Öğretmenlerinin Öğrencilere Yönelik Tutumlarının Cinsiyet Değişkenine
Göre İncelenmesi. Yurtsever, K. (2011). Sakarya Üniversitesi.
İlköğretim Okul Yöneticilerinin Çatışma Çözme Stratejilerinin Öğretmen Performansı Üzerindeki
Etkisi (Gebze İlçesi Örneği). Genç, O. (2011). Sakarya Üniversitesi.
İlköğretim Okul Yöneticilerinin Paylaşımcı Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeyleri (İzmit
Örneği). Korkmaz, Ebru. (2011). Sakarya Üniversitesi.
İlköğretim Okullarında Örgütsel Ayrımcılık ve Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi.
Çelik, G. (2011). Sakarya Üniversitesi.
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Güven Düzeyleri İle Okuldaki Öğretmen Performans
Yönetimi Uygulamaları Arasındaki İlişki. İşleyen, R. (2011). Sakarya Üniversitesi.
İlköğretimde İdareci Ve Öğretmenlerin e-Okul Sistemini Kullanım Alışkanlıklarının İncelenmesi:
Kocaeli Örneği. Aydoğan, N. (2011). Sakarya Üniversitesi.
Kendini Sabotaj ile Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından
İncelenmesi. Anlı, G. (2011). Sakarya Üniversitesi
Kocaeli İli Yüzme Kulüplerindeki Sporcuların Rekreasyon Faaliyetlerinin İncelenmesi. Akıncı, M.
(2011). Sakarya Üniversitesi.
Koşullu Öz-Değer, Riskli İnternet Davranışları ve Siber Zorbalık/Mağduriyet Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi. Eroğlu, Y. (2011). Sakarya Üniversitesi.
“Mektebli” Dergisindeki Siir ve Manzûmelerin Çocuk Edebiyatı Açısından Değerlendirilmesi.
Ünlü, S. (2011). Sakarya Üniversitesi.
Okul Sözlükleri Hazırlamada Yeni Bir Yaklaşım: Düzey Sözlükleri (İlköğretim 6. Sınıf Örneği).
Koçmar, Y. (2011). Sakarya Üniversitesi.
Orta Öğretimde Okuyan Öğrencilerin Demokrasi Bilinci. Akan, Y. (2011). Sakarya Üniversitesi.
Ortaöğretim 10. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Destek ve Özyeterlik Düzeylerinin Okula
Bağlılıkları İle İlişkisi. Mengi, S. (2011). Sakarya Üniversitesi.
Ortaöğretim Öğrencilerinde Sporun Liderlik Üzerine Etkisi (Hendek Örneği). Semiz, H. (2011).
Sakarya Üniversitesi.
Ortaöğretim Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek ile Öz-Duyarlık Düzeyleri. Akkaya, Ç. (2011).
Sakarya Üniversitesi.
Ortaöğretim Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Alanlarına Göre Bilgisayara Yönelik Tutumlarının
Karşılaştırılması. Kaçar, Z. (2011). Sakarya Üniversitesi.
Ortaöğretim Öğrencilerinin Psikolojik Belirtilerinin Sosyal Destek Algısı ve Akademik Erteleme
Açısından İncelenmesi. Yıldırım, Ü. (2011). Sakarya Üniversitesi.
Oyunla Öğretim Yönteminin İlköğretim 3. Sınıf Öğrencilerinin Hayat Bilgisi Dersi Başarısı Ve
Tutumuna Etkisi. Hanbaba, L. (2011). Sakarya Üniversitesi.
Takım Sporu Yapan Bireylerde Görülen Sakatlık Türleri ve Bu Sakatlıkların Çeşitli Değişkenlere
Göre İncelenmesi (Bursa Örneği). Kirişçi, İ. (2011). Sakarya Üniversitesi.
Televizyonun Konuşma Eğitimine Etkileri. Göçen, G. (2011). Sakarya Üniversitesi.
Üniversite Öğrencilerinin Öz-duyarlık ve Duyarlı Sevgi Düzeylerinin Ebeveyn Tutumları Açısından
İncelenmesi. Eker, H. (2011). Sakarya Üniversitesi.
Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Psikolojik Belirtileri Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi. Başa, E. (2011). Sakarya Üniversitesi.
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Eğitimde Kullanımıyla
İlgili Görüşleri. Öztürk, M. (2011). Sakarya Üniversitesi.
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçlarının Alt Boyutlarının Genel Öz-Yeterlik, Yaşam Doyumu
ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Aydıner, B. B. (2011).
Sakarya
Üniversitesi.
Yaratıcı Düşünme Etkinliklerinin Öğrencilerin Yaratıcı Web Sitesi Geliştirmelerine Etkisi. Saç, N.
(2011). Sakarya Üniversitesi.
Danışman - Yazar:
A
Abacı, Ramazan ................................... Aydıner, B. B.
Akgün, Özcan Erkan................................. Öztürk, M.
Akın, Ahmet.................................... Akan, Y., Anlı, G.
Albayrak, Canan .......................................... Kirişçi, İ.
Altıntaş, Ersin ......................... Yıldırım, Ü., Bilgin, O.
B
Bagır, Sevda .............................................. Akıncı, M.
Bayrakçı, Mustafa ........................................ Çelik, G.
Bektaş, Mustafa .................................... Hanbaba, L.
Bozkurt Bostancı, Aynur ........................... İşleyen, R.
C
Coşkun Keskin, Sevgi ....................... Daysal Ersoy, D.
E
Eskicumalı, Ahmet ....................................... Bolat, R.
G
Gelen, Ertuğrul ............................................. Yeşil, A.
Güler, Neşe................................................ Eroğlu, Y.
Gündüz, Hasan Basri ..............................Korkmaz, E.
H
Hergüner, Gülten .......................... Tilki, F., Semiz, H.
Horzum, Mehmet Barış ................................. Saç, N.
İ
İskender, Murat................... Mengi, S., Atasayar, M.
İşman, Aytekin ....................... Aydoğan, N., Kaçar, Z.
Özdemir, Mehmet ........................................ Ünlü, S.
Öztürk, Ergün ................................................. İleri, Z.
R
K
Ramazanoğlu, Fikret .................................... Kıyar, K.
Kaya, Mehmet ........................... Akkaya, Ç., Eker, H.
Keskin, Yusuf............................................Öğretici, B.
Koç, Mustafa ................................................ Başa, E.
O
Okur, Alpaslan ........................................... Göçen, G.
S
Ö
Sağlam, Halil İbrahim ........................... Malbeleği, F.
Y
Yaman, Havva ............................. Çiftlik Akçakaya, T.
Yılmaz, Engin ......................... Sancak, H., Koçmar, Y.
Önder, İsmail ........................... Deveci, İ., Hürcan, N.
Anahtar Kelime - Yazar Dizini:
A
akademik erteleme ...................................... Yıldırım
aleksitimi .................................................... Atasayar
algılanan sosyal destek ..................................Akkaya
analiz ............................................................... Kirişçi
animasyon ..................................................... Sancak
animasyon(canlandırma) tekniği ................... Sancak
anket ............................................................... Kirişçi
antrenman........................................................ Kıyar
ayrılma hal ekinin (+Dan) işlevleri ................. Sancak
demokratik bilinç ............................................. Akan
demokratik davranış ........................................ Akan
diğerleriyle olumlu ilişkiler .............................. Bilgin
dikey ve skuat sıçrama ...................................... Yeşil
dil bilgisi öğretimi ............... Sancak, Çiftlik Akçakaya
drama yöntemi ......................................... Malbeleği
duyarlı sevgi ...................................................... Eker
düzey sözlüğü ............................................... Koçmar
E
cinsiyet ...................................................... Yurtsever
cinsiyetçilik ................................................ Yurtsever
e-devlet ...................................................... Aydoğan
ebeveyn tutumları ..................................... Eker, Anlı
eğitim ............................................................. Öztürk
eğitim politikası ................................................ Bolat
eğitimde cinsiyet ayrımcılığı ...................... Yurtsever
ekrandan okuma ................................................ İleri
entegrasyon ................................................... Öztürk
e-okul ......................................................... Aydoğan
ergenler ...................................................... Atasayar
ergenlik ............................................. Yıldırım, Bilgin
erken çocukluk dönemi ........................ Daysal Ersoy
etkileşim ......................................................... Öztürk
evrensel öğretim .............................................. Bolat
Ç
F
çalışma yaprakları............................ Çiftlik Akçakaya
çocuk edebiyatı ................................................. Ünlü
çocuk şiiri........................................................... Ünlü
çoklu zeka ........................................................ Kaçar
fen eğitimi ..................................................... Hürcan
fen ve teknoloji .............................................. Deveci
fen ve teknoloji dersi ..................................... Hürcan
B
beden eğitimi ..................................................... Tilki
bilgi toplumu .............................................. Aydoğan
bilgisayar ......................................................... Kaçar
bilinçli tüketicilik ...................................... Malbeleği
boş zaman ....................................................... Akıncı
C
G
D
dayanıklılık ....................................................... Kıyar
değerler eğitimi ............................................ Öğretici
demokrasi......................................................... Akan
demokrasi eğitimi............................................. Akan
genel öz-yeterlik ........................................... Aydıner
gündelik hayat ............................................... Hürcan
H
hal ekleri ........................................................ Sancak
hayat bilgisi öğretimi .................................. Hanbaba
İ
ilköğretim ................................................. Malbeleği
ilköğretim okulları ......................................... İşleyen
ilköğretim okulu ................................................ Çelik
K
kavram yanılgıları ............................ Çiftlik Akçakaya
kavram yanılgısı ............................................. Hürcan
kendini sabotaj ................................................... Anlı
konuşma ......................................................... Göçen
konuşma eğitimi ............................................. Göçen
koşullu özdeğer .............................................. Eroğlu
L
lider ................................................................. Semiz
liderlik.............................................. Semiz, Korkmaz
M
madde başı öğe ............................................ Koçmar
Mektebli dergisi ................................................ Ünlü
milli eğitim........................................................ Bolat
psikolojik belirtiler ............................ Atasayar, Başa
psikolojik iyi olma ............................................... Anlı
R
rekreasyon ...................................................... Akıncı
riskli internet davranışları .............................. Eroğlu
ruh sağlığı .......................................................... Başa
S
sakatlık ............................................................ Kirişçi
siber zorbalık .................................................. Eroğlu
skuat yükleme ................................................... Yeşil
sosyal bilgiler ........ Daysal Ersoy, Malbeleği, Öğretici
sosyal destek ...................... Akkaya, Yıldırım, Mengi
sosyal paylaşım siteleri ................................... Öztürk
sosyokültürel eğitim ............................. Daysal Ersoy
sözlükbilim ................................................... Koçmar
sözvarlığı ...................................................... Koçmar
spor ............................................. Tilki, Semiz, Akıncı
T
okuduğunu anlama ............................................ İleri
okul yöneticileri .......................................... Korkmaz
okul yönetiminde liderlik ........................... Korkmaz
okula bağlılık .................................................. Mengi
okuma motivasyonu ........................................... İleri
olumlu-olumsuz etki....................................... Öztürk
ortaöğretim ..................................................... Semiz
oyunla öğretim yöntemi ............................. Hanbaba
taratıcı web sitesi geliştirme ............................... Saç
tedavi .............................................................. Kirişçi
televizyon dili ................................................. Göçen
tenis.................................................................. Kıyar
toplum ................................................................ Tilki
toplum hizmeti ................................................... Tilki
toplumsal cinsiyet ..................................... Yurtsever
travma ............................................................. Kirişçi
tutum .............................................................. Kaçar
tükenmişlik ........................................................ Çelik
Türkçe eğitimi..................... Sancak, Çiftlik Akçakaya
Türkçe öğretimi .............................................. Göçen
Ö
U
ödev ............................................................... Deveci
öğrenci görüşleri ............................................ Deveci
öğretmen........................................................... Çelik
öğretmen görüşleri ........................................ Deveci
örgütsel ayrımcılık ............................................. Çelik
örgütsel bağlılık ............................................. İşleyen
öz-duyarlık ............................................ Akkaya, Eker
özgüven ........................................................... Bilgin
özyeterlik ........................................................ Mengi
uygulamadaki eğitim programı ................... Özönder
O
P
paylaşımcı liderlik ....................................... Korkmaz
performans yönetimi .................................... İşleyen
post aktivasyon potansiyeli ............................... Yeşil
problem çözme ................................................. Başa
psikolojik belirti ............................................ Yıldırım
Ü
ünlü Türk büyükleri .............................. Daysal Ersoy
V
veli görüşleri ................................................... Deveci
W
web tasarımına yönelik öz-yeterlik algısı ............ Saç
Y
yapılandırmacı eğitim programı .................. Özönder
yaratıcı düşünme etkinlikleri ............................... Saç
yaratıcı web sitesi geliştirme ............................... Saç
yaşam amacı .................................................... Bilgin
yaşam amaçları ............................................ Aydıner
yaşam doyumu ............................. Atasayar, Aydıner
yazınsal metin .............................................. Koçmar
yönetici.............................................................. Çelik
yüzme .............................................................. Akıncı
Bilim Dalına göre:
F
B
Fen Bilgisi Eğitimi .................... Hürcan, N., Deveci, İ.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ...... Kıyar, R. K.,
Akıncı, M., Kirişçi, İ., Semiz, H., Tilki, F., Yeşil, A.
Bilgisayar ve Öğretimi Teknolojileri Eğitimi Kaçar, Z.,
Aydoğan, N., Saç, N., Öztürk, M.
P
E
Eğitim Programları ve Öğretimi .. Bolat, R., Özönder,
P., Yurtsever, K.
Eğitim Yönetimi ve Denetimi .... İşleyen, R., Genç, O.,
Gülhanım, Ç., Korkmaz, E.
Eğitimde Psikolojik Hizmetler .... Eroğlu, Y., Akan, Y.,
Yıldırım, Ü., Mengi, S., Bilgin, O., Atasay, M.,
Başa, E, Anlı, G., Eker, H.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik.......... Aydıner, B. B.
S
Sınıf Öğretmenliği.................................. Hanbaba, L.
Sosyal Bilgiler Eğitimi ....Malbeleği, F., Daysal Ersoy,
D., Öğretici, B.
T
Türkçe Eğitimi. İleri, Z., Koçmar, Y., Çiftlik Akçakaya,
T., Ünlü, S., Sancak, H., Akkaya, Ç., Göçen, G.
THE BIBLIOGRAPHY OF THE THESISES PREPARED ON THE INSTITUTE OF
EDUCATION SCIENCES IN 2011
İsmail GÜLEÇ*
Neslihan AKAR**
Abstract
Academic researchers become concretize with articles, thesises and books.
Researchers benefit previous studies for determining the status of the problem, and
reaching the conclusion. To help researchers, in this study, we listed the thesises that
have been prepared, depending on Sakarya University, Institute of Education
Sciences, according to the author’s surname and the title of the thesis in alphabetical
order. The indexes have been edited according to keywords, authors’ name, advisor’s
name and the departments. The aim of this study was to help researchers to achieve
information and sources.
According to the Author’s Surname
Anlı, G. (2011). Examining The Relationship Between Self-handicapping and Psychological Wellbeing in. Sakarya University.
Akan, Y. (2011). Awareness Democracy Students İn Secondary Education. Sakarya University.
Akıncı, M. (2011). Examination of the Activities of Recreational Athletes in the Province of
Kocaeli Swimming Clubs. Sakarya University.
Akkaya, Ç. (2011). Perceived Social Support and Self-Compassion Levels of High School Student. Sakarya
University.
Atasayar, M. (2011). The Alexithymic Characteristics of Adolescent’ The Relationship with
Psychological Symptoms and Life Satisfaction. Sakarya University.
Aydıner, B. B. (2011). The Relationship Between Sub-Dimensions Of The Life Goals With General
Self- Efficacy, Life-Satisfaction and Some Variables. Sakarya University.
*
Assoc. Prof. Dr., Sakarya University, Turkish Education, igü[email protected]
Sakarya University, Instıtute of Educatıon Sciences, Turkish Education Master Student, [email protected]
**
Aydoğan, N. (2011). The Survey Of The Habits Of The Administrators And The Teachers In The
Primary Schools To Use The E-School System: Specimen Of City Kocaeli. Sakarya
University.
Başa, E. (2011). Analysis of the Relationship of University Students Problem Solving Skills and
Psychological Symtoms. Sakarya University.
Bilgin, O. (2011). The Investigation of Self Confidence Levels of Adolescents According To
Different Variables. Sakarya University.
Bolat, R. (2011). Meaning Given to Concept of National Education From Origin To Present Day
(1908-2011). Sakarya University.
Çelik, G. (2011). Organizational Discrimination in Primary Schools and Its Effects on Teachers‘
Burnout Levels. Sakarya University.
Çiftlik Akçakaya, T. (2011). The Effectiveness of Worksheets on the Approaches of the Correcting
Misconceptions in Language Grammer Instructions: Word Type Samples. Sakarya
University.
Daysal Ersoy, D. (2011). Socio-cultural Education in Early Childhood Period: Famous Turkish
Elders. Sakarya University.
Deveci, İ. (2011). Opinions of Students, Teachers and Parents Regarding Homeworks Given in
Science and Technology Course to 7th and 8th Graders. Sakarya University.
Eker, H. (2011). Examing University Students’ Self-Compassion and Compassionate Love Levels
in Terms of Perceived Parental Attidues. Sakarya University.
Eroğlu, Y. (2011). The Investigation Relationships Among Contingencies of Self-Worth, Risky
Internet Behaviors, and Cyberbullying/Cybervictimiztion. Sakarya University.
Genç, O. (2011). Educational Sciences Department, Educational Administration and Inspection
Subfield. Sakarya University.
Göçen, G. (2011). The Effects of TV on Speech Education. Sakarya University.
Hanbaba, L. (2011). The Effect of Game Method into the Success and Attitudes in Teaching of
Social Studies Lesson Elementary Third Grade. Sakarya University.
Hürcan, N. (2011). The Relationship Between Sub-Dimensions Of The Life Goals With General
Self-Efficacy, Life-Satisfaction and Some Variables. Sakarya University.
İleri, Z. (2011). The Deparment of Elementary Education, The Subfield of Primary Education.
Sakarya Üniversitesi.
İşleyen, R. (2011). The Relation Between the Levels of Organizational Confidence of Primary
School Teachers with the Applications of Performance Managements to the
Teachers at School. Sakarya University.
Kaçar, Z. (2011). Comparison Of Attitudes Of Secondary Education Students Towards Computer
With Multiple Intelligence Areas. Sakarya University.
Kıyar, K. (2011). Physical Education And Sport Teaching. Sakarya University.
Kirişçi, İ. (2011). Types Of Injuries Seen In People Performing Team Sports And Analysis Of These
Injuries According To Different Variables (Bursa Sample). Sakarya University.
Koçmar, Y. (2011). A New Approach to Preparition of School Dıctıonaries: Level Dıctıonaries (Example of
Primary 6TH Grade). Sakarya Üniversitesi.
Korkmaz, Ebru. (2011). The Elementary School Principals’ Practice for the Distributed
Leadership. Sakarya University.
Malbeleği, F. (2011). The Effect of Drama Method on Students’ Achievement and Conscious
Consumerism in Social Studies. Sakarya Üniversitesi.
Mengi, S. (2011). Relations for the Social Support and Self Efficacy with School Bonding of the
Secondary Education 10th and 11th Classes Students. Sakarya University.
Öğretici, B. (2011). Research of the Effectuality of Implementations Towards The Education of
Values in Social Srudies Lessons of the Primary Education 6TH Grade. Sakarya
University.
Özönder, P. (2011). Investigating the frequencies of applying new primary education
mathematics program in the primary schools that are diverse in terms of success
levels. Sakarya University.
Öztürk, M. (2011). College Students Use Social Networking Sites, The Use of Objectives and
Wievs on Education. Sakarya University.
Saç, N. (2011). The Effects of Creative Thinking Activities on the Creative Web Design of the
Students. Sakarya University.
Sancak, H. (2011). The Preposition From's Functions and Teaching İt Via Animation Technique At The
Level Of The Sixth Grade. Sakarya University.
Semiz, H. (2011). Effect of High School Students in Sports Leadership (Hendek Example). Sakarya
University.
Tilki, F. (2011). Perception Levels of Physical Education and Sports Teaching Students Regarding
Community Service Practices Course (Sakarya Province Case). Sakarya University.
Ünlü, S. (2011). The Assessment of the “Mektebli” Magazine’s Poems and Poetry in Terms of Children’s
Literature. Sakarya University.
Yeşil, A. (2011). Determination of Acute Effect of Squat Applied in Different Periods to Jumping
Perfonmance. Sakarya University.
Yıldırım, Ü. (2011). Surveyed Of Psychological Symptoms Of High School Students Đn Terms Of
Social Supporting Perception And Academic Procrasination. Sakarya University.
Yurtsever, K. (2011). Research on Attitudes of Primary Second Stage Teachers Towards Students
According to Gender Variant. Sakarya University.
According to the Thesis’ Name
A New Approach to Preparition of School Dıctıonaries: Level Dıctıonaries (Example of Primary 6TH
Grade). Koçmar, Y. (2011). Sakarya Üniversitesi.
Analysis of the Relationship of University Students Problem Solving Skills and Psychological
Symtoms. Başa, E. (2011). Sakarya University.
Awareness Democracy Students İn Secondary Education. Akan, Y. (2011). Sakarya University.
College Students Use Social Networking Sites, The Use of Objectives and Wievs on Education.
Öztürk, M. (2011). Sakarya University.
Comparison Of Attitudes Of Secondary Education Students Towards Computer With Multiple
Intelligence Areas. Kaçar, Z. (2011). Sakarya University.
Determination of Acute Effect of Squat Applied in Different Periods to Jumping Perfonmance.
Yeşil, A. (2011). Sakarya University.
Educational Sciences Department, Educational Administration and Inspection Subfield. Genç, O.
(2011). Sakarya University.
Effect of High School Students in Sports Leadership (Hendek Example). Semiz, H. (2011). Sakarya
University.
Examination of the Activities of Recreational Athletes in the Province of Kocaeli Swimming
Clubs. Akıncı, M. (2011). Sakarya University.
Examining The Relationship Between Self-handicapping and Psychological Well-being in. Anlı, G.
(2011). Sakarya University.
Examing University Students’ Self-Compassion and Compassionate Love Levels in Terms of
Perceived Parental Attidues. Eker, H. (2011). Sakarya University
Investigating the frequencies of applying new primary education mathematics program in the
primary schools that are diverse in terms of success levels. Özönder, P. (2011).
Sakarya University.
Meaning Given to Concept of National Education From Origin To Present Day (1908-2011).
Bolat, R. (2011). Sakarya University.
Opinions of Students, Teachers and Parents Regarding Homeworks Given in Science and
Technology Course to 7th and 8th Graders. Deveci, İ. (2011). Sakarya University.
Organizational Discrimination in Primary Schools and Its Effects on Teachers‘ Burnout Levels.
Çelik, G. (2011). Sakarya University.
Perceived Social Support and Self-Compassion Levels of High School Student. Akkaya, Ç. (2011). Sakarya
University.
Perception Levels of Physical Education and Sports Teaching Students Regarding Community
Service Practices Course (Sakarya Province Case). Tilki, F. (2011). Sakarya
University.
Physical Education And Sport Teaching. Kıyar, K. (2011). Sakarya University.
Relations for the Social Support and Self Efficacy with School Bonding of the Secondary
Education 10th and 11th Classes Students. Mengi, S. (2011). Sakarya University.
Research of the Effectuality of Implementations Towards The Education of Values in Social
Srudies Lessons of the Primary Education 6TH Grade. Öğretici, B. (2011). Sakarya
University.
Research on Attitudes of Primary Second Stage Teachers Towards Students According to Gender
Variant. Yurtsever, K. (2011). Sakarya University.
Socio-cultural Education in Early Childhood Period: Famous Turkish Elders. Daysal Ersoy, D.
(2011). Sakarya University.
Surveyed of Psychological Symptoms of High School Students On Terms Of Social Supporting
Perception And Academic Procrasination. Yıldırım, Ü. (2011). Sakarya University.
The Alexithymic Characteristics of Adolescent’ The Relationship with Psychological Symptoms
and Life Satisfaction. Atasayar, M. (2011). Sakarya University.
The Assessment of the “Mektebli” Magazine’s Poems and Poetry in Terms of Children’s Literature. Ünlü,
S. (2011). Sakarya University.
The Deparment of Elementary Education, The Subfield of Primary Education. İleri, Z. (2011).
Sakarya Üniversitesi.
The Effect of Drama Method on Students’ Achievement and Conscious Consumerism in Social
Studies. Malbeleği, F. (2011). Sakarya Üniversitesi.
The Effect of Game Method into the Success and Attitudes in Teaching of Social Studies Lesson
Elementary Third Grade. Hanbaba, L. (2011). Sakarya University.
The Effects of TV on Speech Education. Göçen, G. (2011). Sakarya University.
The Effectiveness of Worksheets on the Approaches of the Correcting Misconceptions in Language
Grammer Instructions: Word Type Samples. Çiftlik Akçakaya, T. (2011). Sakarya
University.
The Effects of Creative Thinking Activities on the Creative Web Design of the Students. Saç, N.
(2011). Sakarya University.
The Elementary School Principals’ Practice for the Distributed Leadership. Korkmaz, Ebru.
(2011). Sakarya University.
The Investigation of Self Confidence Levels of Adolescents According To Different Variables.
Bilgin, O. (2011). Sakarya University.
The Investigation Relationships Among Contingencies of Self-Worth, Risky Internet Behaviors,
and Cyberbullying/Cybervictimiztion. Eroğlu, Y. (2011). Sakarya University.
The Preposition From's Functions and Teaching İt Via Animation Technique At The Level Of The Sixth
Grade. Sancak, H. (2011). Sakarya University.
The Relation Between the Levels of Organizational Confidence of Primary School Teachers with
the Applications of Performance Managements to the Teachers at School.
İşleyen, R. (2011). Sakarya University.
The Relationship Between Sub-Dimensions Of The Life Goals With General Self-Efficacy, LifeSatisfaction and Some Variables. Aydıner, B. B. (2011). Sakarya University.
The Relationship Between Sub-Dimensions Of The Life Goals With General Self-Efficacy, LifeSatisfaction and Some Variables. Hürcan, N. (2011). Sakarya University.
The Survey Of The Habits Of The Administrators And The Teachers In The Primary Schools To Use
The E-School System: Specimen Of City Kocaeli. Aydoğan, N. (2011). Sakarya
University.
Types Of Injuries Seen In People Performing Team Sports And Analysis Of These Injuries
According To Different Variables (Bursa Sample). Kirişçi, İ. (2011). Sakarya
University.
Keywords - Author Index:
A
G
academic procrastination............................. Yıldırım
administrator .................................................... Çelik
adolescence.................................................. Yıldırım
adolescent ....................................................... Bilgin
adolescents ................................................... Atasay
alexithymia .................................................... Atasay
analysis ............................................................ Kirişçi
animation technique ..................................... Sancak
applied education program ......................... Özönder
attitude ........................................................... Kaçar
gender ....................................................... Yurtsever
gender discrimination in education .......... Yurtsever
general self efficacy ..................................... Aydıner
grammar instruction ....................... Çiftlik Akçakaya
B
burnout ............................................................. Çelik
C
child literature ................................................... Ünlü
child poem......................................................... Ünlü
community ......................................................... Tilki
community service ............................................. Tilki
compassionate love .......................................... Eker
computer ......................................................... Kaçar
conflict.............................................................. Genç
conflict resolution ............................................ Genç
conscious consumerism ........................... Malbeleği
contingencies of self-worth............................ Eroğlu
creating an original website ................................ Saç
creative thinking methods .................................. Saç
cyberbullying .................................................. Eroğlu
D
daily life ......................................................... Hürcan
democracy ........................................................ Akan
democracy education ....................................... Akan
democratic behaviour ...................................... Akan
democratic consciousness ............................... Akan
distributed leadership ................................ Korkmaz
drama method ......................................... Malbeleği
E
early childhood period .......................... Daysal Ersoy
educational policy ............................................ Bolat
e-government ............................................ Aydoğan
endurance ........................................................ Kıyar
e-school ...................................... Aydoğan, Aydoğan
F
free time .......................................................... Akıncı
H
higher education ............................................Öztürk
homework ...................................................... Deveci
İ
information society .................................... Aydoğan
injury ............................................................... Kirişçi
integration...................................................... Öztürk
interaction ...................................................... Öztürk
L
leader .............................................................. Semiz
leadership........................................ Semiz, Korkmaz
leadership in school management ............. Korkmaz
level dictioanary ........................................... Koçmar
lexeme .......................................................... Koçmar
lexicography ................................................. Koçmar
life goal ............................................................ Bilgin
life goals ....................................................... Aydıner
life satisfaction ................................ Atasay, Aydıner
literary text................................................... Koçmar
M
Mektebli magazine ............................................ Ünlü
mental health .................................................... Başa
misconceptions ................. Hürcan, Çiftlik Akçakaya
multi intelligence ............................................ Kaçar
N
national education ........................................... Bolat
new program ............................................... Özönder
O
organizational commitment .......................... İşleyen
organizational discrimination............................ Çelik
P
parental attidues ....................................... Eker, Anlı
parents' views ................................................ Deveci
perceived social support ............................... Akkaya
Performance .................................................... Genç
performance management ........................... İşleyen
physical education ............................................. Tilki
positive-negative effects. ............................... Öztürk
positive relations with others ......................... Bilgin
post activation potentiation.............................. Yeşil
primary education .................................... Malbeleği
primary school .................................................. Çelik
primary schools ............................................. İşleyen
problem solving ................................................. Başa
psychological symptoms ........ Yıldırım, Atasay, Başa
psychological well-being .................................... Anlı
R
reading comprehension ..................................... İleri
reading motivation ............................................. İleri
reading on screen............................................... İleri
recreation ........................................................ Akıncı
risky internet behaviors ................................. Eroğlu
S
school bonding ............................................... Mengi
school principals ......................................... Korkmaz
science and technology .................... Hürcan, Deveci
science education.......................................... Hürcan
secondary education ....................................... Semiz
self efficacy..................................................... Mengi
self-handicapping ............................................... Anlı
self sufficiency about web design ....................... Saç
self-compassion ................................... Akkaya, Eker
self-confidence ................................................ Bilgin
sex and sexism .......................................... Yurtsever
skuat installation ............................................... Yeşil
social networking media ................................Öztürk
social studies .............................. Malbeleği, Öğretici
social studs education .......................... Daysal Ersoy
social support ..................... Yıldırım, Mengi, Akkaya
socio cultural education ....................... Daysal Ersoy
speech ............................................................ Göçen
speech education ........................................... Göçen
sport ................................................................ Akıncı
sports ...................................................... Semiz, Tilki
students' views............................................... Deveci
survey .............................................................. Kirişçi
swimming ........................................................ Akıncı
T
teacher .............................................................. Çelik
Teacher Performance. ...................................... Genç
teachers' views ............................................... Deveci
teaching grammar ......................................... Sancak
teaching of social studies ........................... Hanbaba
tennis ............................................................... Kıyar
the game method....................................... Hanbaba
the TV language ............................................. Göçen
third-party role................................................. Genç
training ............................................................. Kıyar
trauma............................................................. Kirişçi
treatment ........................................................ Kirişçi
Turk elders ........................................... Daysal Ersoy
Turkish education.......................................... Sancak
Turkish instruction .......................... Çiftlik Akçakaya
Turkish teaching ............................................. Göçen
U
universal instruction ........................................ Bolat
V
valueseducation ........................................... Öğretici
vertical and squat jump .................................... Yeşil
vocabulary ...................................... Koçmar, Koçmar
W
work sheets ..................................... Çiftlik Akçakaya
M
Discipline – Author Index:
Management and Control of Education.. İşleyen, R.,
Genç, O., Gülhanım, Ç., Korkmaz, E.
C
P
Computer and Instructional Technology ... Kaçar, Z.,
Aydoğan, N., Saç, N., Öztürk, M.
Physical Education and Sport Teaching.. Kıyar, R. K.,
Akıncı, M., Kirişçi, İ., Semiz, H., Tilki, F., Yeşil, A.
Primary Education ................................. Hanbaba, L.
Programs and Trainining Education ........... Bolat, R.,
Özönder, P., Yurtsever, K.
Aydıner, B. B.
Psychological Counseling and Guidance
E
Elementary Science Education Hürcan, N., Deveci, İ.
T
Psychological Utility at the Education ...... Eroğlu, Y.,
Akan, Y., Yıldırım, Ü., Mengi, S., Bilgin, O., Atasay,
M., Başa, E. Eker, H., Anlı, G.
Turkish Education............. İleri, Z., Koçmar, Y., Çiftlik
Akçakaya, T., Ünlü, S., Sancak, H., Akkaya, Ç.,
Göçen, G.
S
Social Studies Education Malbeleği, F., Daysal Ersoy,
D., Öğretici, B.
O
Advisor - Author Index:
A
Abacı, Ramazan ................................... Aydıner, B. B.
Akgün, Özcan Erkan................................. Öztürk, M.
Akın, Ahmet.................................... Akan, Y., Anlı, G.
Albayrak, Canan .......................................... Kirişçi, İ.
Altıntaş, Ersin ......................... Yıldırım, Ü., Bilgin, O.
Okur, Alpaslan ................................................ Göçen
Ö
Önder, İsmail ........................... Deveci, İ., Hürcan, N.
Özdemir, Mehmet ........................................ Ünlü, S.
Öztürk, Ergün ................................................. İleri, Z.
R
B
Ramazanoğlu, Fikret .................................... Kıyar, K.
Bagır, Sevda .............................................. Akıncı, M.
Bayrakçı, Mustafa ........................................ Çelik, G.
Bektaş, Mustafa .................................... Hanbaba, L.
Bozkurt Bostancı, Aynur ........................... İşleyen, R.
S
C
Yaman, Havva ............................. Çiftlik Akçakaya, T.
Yılmaz, Engin ......................... Sancak, H., Koçmar, Y.
Coşkun Keskin, Sevgi ....................... Daysal Ersoy, D.
E
Eskicumalı, Ahmet ....................................... Bolat, R.
G
Gelen, Ertuğrul ............................................. Yeşil, A.
Güler, Neşe ................................................ Eroğlu, Y.
Gündüz, Hasan Basri ..............................Korkmaz, E.
H
Hergüner, Gülten .......................... Tilki, F., Semiz, H.
Horzum, Mehmet Barış ................................. Saç, N.
İ
İskender, Murat................... Mengi, S., Atasayar, M.
İşman, Aytekin ....................... Aydoğan, N., Kaçar, Z.
K
Kaya, Mehmet ........................... Akkaya, Ç., Eker, H.
Keskin, Yusuf ...........................................Öğretici, B.
Koç, Mustafa ................................................ Başa, E.
Sağlam, Halil İbrahim ........................... Malbeleği, F.
Y

Benzer belgeler