2016/2017 - AVRUPA YAMAHA MÜZIK VAKFI

Transkript

2016/2017 - AVRUPA YAMAHA MÜZIK VAKFI
2016/2017-AVRUPAYAMAHAMÜZIKVAKFI-
BURSPROGRAMI
Toplamda,2014/2015dönemiiçerisindetamzamanlıöğrencileriçin31ülkede45burssağlanacaktır.
2014/2015dönemindedisiplinolacaktır.
Piyanolar
Yönetmeliklerülkeleregöredeğişebilir.Baþvurusahipleribusayfanýnarkasýndabulunanformu
doldurmalýve2adetseskaydýileilgiliadresegöndermelidirler.
• LütfenbaşvuruformuilebirliktekayıtlarınızınbulunduğuCDveyaDVD’yigönderdiğinizden
eminolun.
• Kayıtlarınformatı.WAVveya.MP3olmalıdır.
• Kayıtlarınkalitesiseçimsürecinietkilememektedir.
• Kayıtedilenikiparçanınuzunluklarıherkayıtiçin20dakikayıaşmamalıdır
• veherparçafarklıbirtarzıyansıtmalıdır.
Bursprogramý’nýnsonbaþvurutarihi30Kasým2016’dir.
Baþvurusahipleri25yaþýndanbüyükolmamalýdýrlar.Baþvurularakademiveyauniversitenizin
bulunduðuülkeyegönderilmelidir.
Eðerbirsorunuzolursa,lütfenbusayfadabelirtilenülkelerdekiyönetimofisinizilebaðlantýyageçin.
BOSNIA&HERZEGOVINA/
BULGARIA/CROATIA/SERBIA/
TURKEY/MACEDONIA/ALBANIA
YamahaMusicEuropeGmbH
ExportDivision
Siemensstrasse22-34
25462Rellingen
BaşvuruFormu
Ýsim:
Adres:
Telefon:
DoğumTarihi:
E-posta/www:
Enstrüman:
Profesör:
Uyruk: Pleaseattacha
picture
Öğrenimgörülenakademi/universite:
Dil:
Akademi/Üniversite’ninOnayı
MüdürveyaFakülte/Profesörtarafındanimzalanacaktır.
’nin/nın
’de/datamzamanlıöğrenciolduğunu,onaylıyorum.
Yer/TarihÝmza
Seçmeler
Seçmelerekatılacağınızeserveyaeserlereaitbilgileridoldurunuz.(Eserveyaeserlerintoplamperformanssüresi20dakikayı
aşmamalıdır.)
Eser1
Besteci: Eser2
Eser/Adı:
Uzunluk:
Eser/Adı:
Uzunluk:
Besteci: Tarihİmza

Benzer belgeler

2015/2016 - avrupa yamaha müzık vakfı

2015/2016 - avrupa yamaha müzık vakfı Yönetmelikler ülkelere göre değişebilir. Baþvuru sahipleri bu sayfanýn arkasýnda bulunan formu doldurmalý ve 2 adet ses kaydý ile ilgili adrese göndermelidirler.

Detaylı

2014/2015 - Avrupa Yamaha Müzik Vakfı

2014/2015 - Avrupa Yamaha Müzik Vakfı ESTONIA / LATVIA / LITHUNIA Yamaha Music Europe GmbH Sp.z o.o. Oddzial w Polsce ul. Wrotkowa 14, 02-553 Warszawa, Poland

Detaylı