prof. dr. selhan karagöz - Teknoloji Fakültesi

Transkript

prof. dr. selhan karagöz - Teknoloji Fakültesi
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Selhan KARAGÖZ
Öğrenim Durumu:
Derece
Bölüm/Program
Kimya Öğretmenliği
Kimya
Kimya
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Yıl
1993
1997
2002
Üniversite
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Yabancı Dil: İngilizce
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman :
Preparation of unsymmetrical ortho-substituted benzophenone derivatives, Yard. Doç. Dr. Demet
ASTLEY
Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı :
Utilization of activated carbon supported-metal catalysts in the conversion of plastics into fuels, Prof.
Dr. Jale YANIK
Görevler:
Görev Unvanı
Öğr.Gör
Ziyaretçi
Araştırmacı
Dr., Ar.Gör
Dr., Postdoktor
Dr., Öğr.Gör.
Doç.Dr.
Yard. Doç. Dr.
Doç. Dr.
Ziyaretçi Prof.
Prof.Dr.
Yıl
Görev Yeri
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Meslek
Yüksekokulu
Penn State Üniversitesi, Enerji Enstitüsü
18.06.1998-18.07.2002
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
Yüksekokulu
18.07.2002-18.07.2005
Meslek
Okayama Üniversitesi, Uygulamalı Kimya
Bölümü
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Meslek
Yüksekokulu
Üniversitelerarası Kurul
Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya
Bölümü
Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya
Bölümü
Malezya Teknoloji Üniversitesi, Kimya
Mühendisliği Bölümü
Karabük Üniversitesi, Polimer Mühendisliği
01.06.2001-01.11.2001
01.08.2002-01.08.2004
01.08.2005-28.11.2008
24.10.2008
1.12. 2008
1.12.2008-14.01.2014
02.07-2012-28.10.2012
14.01.2014-Günümüze
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
Tütün artığının katalitik pirolizi, Mehmet Kuddusi Akalın, Karabük Üniversitesi, 2011.
Biyokütleden aktif karbon hazırlanması ve ağır metal uzaklaştırılması amacıyla kullanımı, Ayşe
Zengin, Karabük Üniversitesi, 2012.
Üzüm çekirdeğinden kimyasal aktivasyon yöntemi ile aktif karbon üretimi, İrem Okman, Karabük
Üniversitesi, 2013.
Yönetilen Doktora Tezleri:
Biyokütlenin Bor Katalizörleri Varlığında Hidrotermal Dönüşümü, Kubilay Tekin, Hacettepe
Üniversitesi, 2013. (İkinci Danışman)
Projelerde Yaptığı Görevler :
2010-Ç0263 Yürütücü, Hidrotermal Prosesle Biyoyakıt Üretiminde Bor Katalizörlerinin Etkisinin
İncelenmesi, BOREN 2010-2012.
109M74 Yürütücü, Biyokütlenin Katalitik ve Termal Pirolizi İle Sıvı Yakıt Üretimi, TÜBİTAK 2010-2011.
2006 KB FEN 010, Araştırmacı, Katı Atıkların Yakıt ve Kimyasal Hammaddelere Dönüştürülmesi,
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Centre of Excellence Program for the 21st Century, Araştırmacı, Biyokütlenin Katalitik Olarak Düşük
Sıcaklıkta Su Varlığında Bozunması, Solid Waste Management for Sustainable Society-Okayama
Üniversitesi, 2002-2004.
2000-Fen–022 Araştırmacı, Plastiklerin Yakıtlara Dönüştürülmesinde Metal Destekli Aktif Karbon
Katalizörlerinin Geliştirilmesi, Ege Üniversitesi, 2000-2002.
1995-Fen–040 Araştırmacı, Simetrik Olmayan orto-Sübstitüye Benzofenon Türevlerinin Sentezi, Ege
Üniversitesi, 1994-1997.
İdari Görevler :
Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölüm Başkanı, 2008-2010.
Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölüm Başkanı, 2012-2014
Karabük Üniversitesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı Başkanı 2008–2014.
Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2009-Günümüze.
Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi, 2009-2014.
Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Senato Temsilcisi, 2010-2014.
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
Türk Kimya Derneği (1998-), Japon Kimya Derneği (2003-), Japon Kimya Mühendisleri Derneği (2002-)
Vermiş olduğu lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:
Yıl
Dönem
Güz
2008Günümüze
İlkbahar
Dersin Adı
Analitik Kimya I
Analitik Kimya Laboratuvarı I
Çevre Kimyası I
Kimyada Bilimsel Araştırma
Metodları
Eser Element Analizleri I
Atomik Adsorpsiyon ve Emisyon
Kromatografik Ayırma
Analizde Metod Seçimi
İleri Analitik Kimyanın Teorik
Temelleri I
Biyokütle Dönüşüm Teknolojileri
Analitik Kimya II
Analitik Kimya Laboratuvarı II
Çevre Kimyası II
Eser Element Analizleri II
İleri Çevre Kimyası
Enerji Teknolojileri
İleri Analitik Kimyanın Teorik
Temelleri II
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
4
2
0
5
3
0
3
0
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
3
4
0
3
3
3
3
3
0
2
5
0
0
0
0
0
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Karagöz, S., Astley, D.K., Astley, S.T. "Preparation of o-bromobenzophenone derivatives from
lithium diarylcuprate(I) reagents" (2000) Applied Organometallic Chemistry, 14 (7), pp. 341-344. Atıf:6
A2. Uçar, S., Karagöz, S., Karayildirim, T., Yanik, J. "Conversion of polymers to fuels in a refinery
stream" (2002) Polymer Degradation and Stability, 75 (1), pp. 161-171. Atıf:19
A3. Karagöz, S., Yanik, J., Uçar, S., Song, C. "Catalytic coprocessing of low-density polyethylene with
VGO using metal supported on activated carbon" (2002) Energy and Fuels, 16 (5), pp. 1301-1304.
Atıf: 7
A4. Karagöz, S., Karayildirim, T., Uçar, S., Yuksel, M., Yanik, J."Liquefaction of municipal waste
plastics in VGO over acidic and non-acidic catalysts" (2003) Fuel, 82 (4), pp. 415-423. Atıf:18
A5. Karagöz, S., Yanik, J., Uçar, S., Saglam, M., Song, C."Catalytic and thermal degradation of highdensity polyethylene in vacuum gas oil over non-acidic and acidic catalysts" (2003) Applied Catalysis
A: General, 242 (1), pp. 51-62. Atıf:15
A6. Karagöz, S., Bhaskar, T., Muto, A., Sakata, Y., Uddin, M.A."Low-temperature hydrothermal
treatment of biomass: Effect of reaction parameters on products and boiling point distributions"
(2004) Energy and Fuels, 18 (1), pp. 234-241. Atıf: 35
A7. Karagöz, S., Bhaskar, T., Muto, A., Sakata, Y."Effect of Rb and Cs carbonates for production of
phenols from liquefaction of wood biomass" (2004) Fuel, 83 (17-18), pp. 2293-2299. Atıf. 30
A8. Karagöz, S., Bhaskar, T., Muto, A., Sakata, Y., Oshiki, T., Kishimoto, T. "Low-temperature
catalytic hydrothermal treatment of wood biomass: Analysis of liquid products" (2005) Chemical
Engineering Journal, 108 (1-2), pp. 127-137. Atıf: 39
A9. Karagöz, S., Bhaskar, T., Muto, A., Sakata, Y. "Comparative studies of oil compositions produced
from sawdust, rice husk, lignin and cellulose by hydrothermal treatment" (2005) Fuel, 84 (7-8), pp.
875-884. Atıf: 85
A10. Karagöz, S., Bhaskar, T., Muto, A., Sakata, Y. "Catalytic hydrothermal treatment of pine wood
biomass: Effect of RbOH and CsOH on product distribution" (2005) Journal of Chemical Technology
and Biotechnology, 80 (10), pp. 1097-1102. Atıf:12
A11. Ucar, S., Karagoz, S., Ozkan, A.R., Yanik, J. "Evaluation of two different scrap tires as
hydrocarbon source by pyrolysis" (2005) Fuel, 84 (14-15), pp. 1884-1892. Atıf:58
A12. Baslar, S., Dogan, Y., Yenil, N., Karagoz, S., Bag, H."Trace element biomonitoring by leaves of
Populus nigra L. from Western Anatolia, Turkey" (2005) Journal of Environmental Biology, 26 (4), pp.
665-668. Atıf: 11
A13. Uçar, S., Karagöz, S., Yanik, J., Saglam, M., Yuksel, M."Copyrolysis of scrap tires with waste
lubricant oil" (2005) Fuel Processing Technology, 87 (1), pp. 53-58. Atıf: 22
A14. Karagöz, S., Bhaskar, T., Muto, A., Sakata, Y. "Hydrothermal upgrading of biomass: Effect of
K2CO3 concentration and biomass/water ratio on products distribution" (2006) Bioresource
Technology, 97 (1), pp. 90-98. Atıf: 38
A15. Ucar, S., Karagoz, S., Yanik, J., Yuksel, M., Saglam, M."Upgrading scrap tire derived oils using
activated carbon supported metal catalysts" (2007) Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and
Environmental Effects, 29 (5), pp. 425-437. Atıf: 3
A16. Karagöz, S., Tay, T., Ucar, S., Erdem, M."Activated carbons from waste biomass by sulfuric acid
activation and their use on methylene blue adsorption" (2008) Bioresource Technology, 99 (14), pp.
6214-6222. Atıf: 103
A17.Uçar, S., Ozkan, A.R., Yanik, J., Karagöz, S."The influence of the waste ethylene vinyl acetate
copolymer on the thermal degradation of the waste polypropylene" (2008) Fuel Processing
Technology, 89 (11), pp. 1201-1206. Atıf: 2
A18. Uçar, S., Karagöz, S. "The slow pyrolysis of pomegranate seeds: The effect of temperature on
the product yields and bio-oil properties" (2009) Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 84 (2), pp.
151-156. Atf:15
A19. Ucar, S., Karagöz, S., Ozkan, A.R."Lewis acid catalyzed diesel-like fuel production from raw corn
oil" (2009) International Journal of Energy Research, 33 (3), pp. 327-332. Atıf:1
A20. Karagöz, S. "Energy production from the pyrolysis of waste biomasses" (2009) International
Journal of Energy Research, 33 (6), pp. 576-581. Atıf: 5
A21. Tay, T., Ucar, S., Karagöz, S. "Preparation and characterization of activated carbon from waste
biomass" (2009) Journal of Hazardous Materials, 165 (1-3), pp. 481-485. Atıf:37
A22. Uçar, S., Erdem, M., Tay, T., Karagöz, S."Preparation and characterization of activated carbon
produced from pomegranate seeds by ZnCl2 activation" (2009) Applied Surface Science, 255 (21), pp.
8890-8896. Atıf: 12
A23. Akalin, M.K., Karagöz, S."Pyrolysis of tobacco residue: Part 1. Thermal" (2011) BioResources, 6
(2), pp. 1520-1531.
A24. Akalin, M.K., Karagöz, S."Pyrolysis of tobacco residue. Part 2. Catalytic" (2011) BioResources, 6
(2), pp. 1773-1805.
A25. Akalin, M.K., Tekin, K., Karagöz, S."Hydrothermal liquefaction of cornelian cherry stones for biooil production" (2012) Bioresource Technology, 110, pp. 682-687. Atıf: 5
A26. Tekin, K., Akalin, M.K., Kadi, C., Karagöz, S."Catalytic degradation of waste polypropylene by
pyrolysis"(2012) Journal of the Energy Institute, 85 (3), pp. 150-155.
A27. Tay, T., Erdem, M., Ceylan, B., Karagöz, S."Adsorption of methylene blue from aqueous solution
on activated carbon produced from soybean oil cake by KOH activation" (2012) BioResources, 7 (3),
pp. 3175-3187.
A28. Tekin, K., Karagöz, S., Bektaş, S. "Hydrothermal liquefaction of beech wood using a natural
calcium borate mineral"(2012) Journal of Supercritical Fluids, 72, pp. 134-139.
A29. Zengin, A., Akalin, M.K., Tekin, K., Erdem, M., Tay, T. Karagoz, S. "Preparation and
characterization of activated carbons from waste melamine coated chipboard by NaOH activation"
2012 Ekoloji, (85), pp. 123-128.
A30. Tekin, K., Karagöz, S. "t-BuOK catalyzed bio-oil production from woody biomass under subcritical water conditions" (2013) Environmental Chemistry Letters, 11 (1), pp. 25-31.
A31. Tekin, K., Karagöz, S. "Non-catalytic and catalytic hydrothermal liquefaction of biomass"
(2013) Research on Chemical Intermediates, 39 (2), pp. 485-498.
A32. Tekin, K., Karagöz, S., Bektaş, S. "Effect of sodium perborate monohydrate concentrations on
product distributions from the hydrothermal liquefaction of Scotch pine wood"(2013) Fuel Processing
Technology, 110, pp. 17-23.
A33. Özbay, G., Özçifçi, A., Karagöz, S."Catalytic pyrolysis of waste melamine coated chipboard"
(2013) Environmental Progress and Sustainable Energy, 32 (1), pp. 156-161.
A34. Erdem, M., Ucar, S., Karagöz, S., Tay, T. "Removal of lead (II) ions from aqueous solutions onto
activated carbon derived from waste biomass" (2013) The Scientific World Journal, art. no. 146092,
pp.1-7.
A35. Akalin, M.K., Karagöz, S., Akyüz, M. "Supercritical ethanol extraction of bio-oils from German
beech wood: Design of experiments" (2013) Industrial Crops and Products, 49, pp. 720-729.
A36. Tekin, K., Karagöz, S., Bektaş, S."Hydrothermal conversion of woody biomass with disodium
octaborate tetrahydrate and boric acid" (2013) Industrial Crops and Products, 49, pp. 334-340.
A37. Bulut, A., Karagöz, S."Pyrolysis of Table Sugar" (2013) The Scientific World Journal, art. no.
172039, pp. 1-3.
A38. Tekin, K., Akalin, M.K., Bektaş, S., Karagöz, S."Hydrothermal wood processing using borax
decahydrateand sodium borohydride" (2013) Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 104, pp. 6872.
A39. Akalin, M.K., Karagöz, S., Akyüz, M."Application of response surface methodology to extract
yields from stinging nettle under supercritical ethanol conditions" (2013) Journal of Supercritical
Fluids 84 pp. 164-172.
A40. Okman, I., Karagoz, S., Tay, T., Erdem, M. "Activated Carbons From Grape Seeds By Chemical
Activation With Potassium Carbonate And Potassium Hydroxide" (2014) In press.
Başkaları tarafından yapılan toplam atıf sayısı: 573 (Web of Science, 27.10.2013 itibariyle)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler:
B1. Karagöz,S., Karayildirim, T., Yanik,. J., Ozkan, A.R. “Conversion of Municipal Waste Plastics to
Fuels” 2nd International Symposium on Feedstock Recycling (ISFR 2002) 8-11 September, Ostend,
Belgium, 2002.
B2. Karagöz, S., Bhaskar, T., Muto, A., Sakata, Y. “Catalytic Low-Temperature Hydrothermal
Treatment of Wood Biomass” Chemical Society of Japan 84th Annual Meeting, Kobe, Japan, 26-29
March 2004.
B3. Bhaskar, T., Karagöz, S., Muto, A., Sakata, Y. “Value Added Process for the Liquefaction of Wood
Biomass” The Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering( APCHE 2004) , Kitakyushu,
Japan, 17-21 October 2004.
B4. Erdem,M. Tay,T., Uçar, S. Karagöz, S. "Investigation of adsorption of Nickel and Lead ions from
aqueous solutions onto the activated carbon" Blacksea International Environmental Symposium 25-29
August 2008 Giresun–Turkey, Sayfa 254.
B5. Tay,T. Ceylan, B. Karagöz,S., Uçar, S. "Removal of Methylene Blue from Aqueous Solutions by
Activated Carbon from Waste Biomass" 6th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD) 9-12 October
2008, Pamukkale-Denizli-Turkey, Sayfa 418.
B6. Tekin, K., Akalin, M.K., Kadi, C., Karagöz, S. “Catalytic Pyrolysis of Waste Polypropylene” ISWA
Conference, Solid Waste Treatment and Disposal: Leading Edge Technologies, Moscow, Russia, 31
May- 2 June 2011.
B7. Ozbay, G., Ozcifci, A., Karagoz, S. “ Catalytic Pyrolysis of Waste Melamine Coated Chipboard”
ISWA Conference, Solid Waste Treatment and Disposal: Leading Edge Technologies, Moscow,
Russia, 31 May- 2 June 2011.
B8. Akalin, M.K., Karagoz, S. “Pyrolysis of Two Types of Tabocco Residues” ISWA Conference, Solid
Waste Treatment and Disposal: Leading Edge Technologies, Moscow, Russia, 31 May- 2 June 2011.
B9. Tekin, K., Karagöz, S., Bektas, S. “Sodium Borohydride Catalyzed Bio-oil Production from Woody
th
Biomass under Sub-critical Water Conditions” 8 Aegean Analytical Chemistry Days, İzmir, 26-29
September 2012.
B10. Akalin, M.K., Tekin, K., Karagöz, S. “Optimization of Extraction Parameters for Rosemary Extract
nd
Yields Using Response Surface Methodology” 2 International Conference on New Trends in
Chemometrics and Applications, Ankara, 25-28 October 2013.
C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
C1. Karagöz, S., Ucar, S., Karayildirim, T., Cotura, S., Gucer, C., Yanık, J. “Evsel Plastik Atıkların
Yakıtlara Dönüştürülmesi” IV. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul, 4-7 Eylül 2000.
C2. Karagöz, S., Yanık, J., Yuksel, M., Saglam, M. “Yüksek Yoğunluk Polietilenin (HDPE)
Parçalanmasında Asidik Olmayan Yeni Katalizörlerin Geliştirilmesi” 15. Ulusal Kimya Kongresi,
İstanbul, 4-7 Eylül 2001.
C3. Ucar, S., Karayildirim, T., Karagöz, S., Karaduman, M., Yanık, J. “Polivinilklorür İçeren Polipropilen
Atıkların Yakıtlara Dönüştürülmesi” XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 4-7 Eylül 2001.
C4. Karagöz, S., Karayildirim, T., Ucar, S., Yanik, J. “Atık Plastiklerin Bir Rafineri Prosesi Beslemesi
İle Karıştırılarak İşlenmesi, Polimer İşleme ve Geri Kazanım Kongresi, Mersin, 28-30 Nisan 2004.
C5. Ucar,. S., Karagöz, S., Yanik, J. “Atık Araba Lastiklerinden İki Adımlı Prosesle Nafta Üretimi”
XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 5-9 Temmuz 2004.
C6. Ucar, S., Karagöz, S., Yanik, J., Sağlam, M. “Atık Araba Lastikleri ve Makine Yağlarının Geri
Kazanımıi” 6. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İzmir, 7-10 Eylül 2004.
C7. Ucar, S., Karagöz, S., Yanik, J., Yüksel, M. “Atık Araba Lastiği/Makine Yağı Piroliz Sıvısının
İşlenmesi” 6. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İzmir, 7-10 Eylül 2004.
C8. Tekin, K., Uzun, L., Karagoz, S., Bektas, S. “F3GA Takılı Çam Talaşları ile Pb (II) ve Cd (II)
İyonlarının Sulu Çözeltilerden Uzaklaştırılması” 24. Ulusal Kimya Kongresi , Zonguldak, 29 Haziran-2
Temmuz 2010.
D. Diğer yayınlar :
D1. PATENT- Sakata, Y., Bhaskar, T., M. Inamura, A. Muto, S. Karagöz, “Manufacture of phenol
derivatives by liquefaction of lignocellulosic materials and extraction with organic solvents”, (Japan).
(2006) Jpn. Kokai Tokyo Koho, 16 pp. CODEN: JKXXAF JP 2006076979 A2 20060323 Patent written
in Japanese. Application: JP2004-266019 20040913

Benzer belgeler