kablosuz algılarıcıların güncel kullanım alanları

Transkript

kablosuz algılarıcıların güncel kullanım alanları
KABLOSUZ ALGILARICILARIN
GÜNCEL KULLANIM ALANLARI
Oğuz ATA 1
Hasan H. BALIK2
Özet
Teknolojinin gelişmesi ile algılayıcıların hem boyutları küçülmüş, hem
de kapasiteleri ve işlevselliği artmıştır. Algılayıcılar günümüzde sıcaklıkta
basınç olçmeye, hız haraket ve yön takibine kadar birçok notkada yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu yaygın kullanımına paralel olarak kablosuz algılayıcılar
üzerine yüzlerce akademik çalışma yapılmaktadır. Bu yayında kablosuz
algılayıcılara ilgi duyan yeni araştırmacılara ışık tutabilmek için kablosuz
algılayıcıların kullanım alanları kaynaklar ışığında açıklanmıştır.
1
2
İstanbul Arel Üniversitesi Bilgisayar Müh.
İstanbul Arel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh.
Kablosuz Algılarıcıların
Güncel Kullanım Alanları
1.GİRİŞ
Kablosuz algılayıcıların (KA) uygulama alanları uzun zamandır
tartışılan konulardan biridir. Bu çalışmada KA'nın şu anki akademik ve ticari
uygulama alanları araştırmacılara ışık tutması için güncel kaynaklar irdelenerek
detayları ile anlatılacaktır.
Bu algılayıcılar, sismik, manyetik, termal, görsel, infrared, akustik yada
radar olabilir. Bu algılayıcılar ile birçok değişken ortam şartlarını izlemek
mümkündür. Örneğin sıcaklık, basınç, nem, hız, yön, hareket, ışık, gürültü
seviyesi, belirli bir objenin varlığı yada yokluğu ve bağlı bulunduğu cisimin
gerginlik seviyesi gibi ortam şartları hakkında çeşitli
bilgiler
toplanabilmektedir. Böyle geniş bir alanda bilgi edinebilme kabiliyeti aynı
ölçüde geniş bir kullanım alanı sunmaktadır. Bu uygulama alanlarına ev
güvenliği, uzayda potansiyel varlıkların izlenmesi, sualtı ve yeraltının
izlenmesi, savunma için istihbarat toplama, çevresel izleme, kentsel savaş
alanlarının izlenmesi, hava ve iklim analizi ve tahmini, savaş alanlarının
izlenmesi ve gözetimi, güneş sisteminin ve ötesinin keşfi, sismik
hareketliliklerin, gerilmelerin, sıcaklığın, rüzgar hızının ve GPS bilgilerinin
izlenmesi gibi alanlar örnek verilebilir.
KA'nın uygulama alanları gün geçtikçe artmasına rağmen bu uygulama
alanları
 Askeri uygulama alanları
 Çevresel bilgilerin izlenmesi
 Sağlık
 Ev uygulamaları
 Endüstriyel uygulamalar
olmak üzere beş kategoride incelenebilir.. Bu çalışmada uygulama
örnekleri, akademik çalışmalar ışığında ayrıntıları ile anlatılacaktır.
108
Oğuz ATA
Hasan H. BALIK
2.KABLOSUZ ALGILAYICILARIN UYGULAMA ALANLARI
2.1. Askeri uygulama alanları
Kablosuz algılayıcılar, askeri kumanda, kontrol, keşif, haberleşme,
hesaplama, hedefleme, istihbarat ve gözetim (C4ISRT) sistemlerinin bir parçası
olarak kullanılabilmektedir. Askeri C4SRT sistemleri için, hızlı bir şekilde
hedef alana dağıtılabilmeleri, kendi kendilerine organize olabilmeleri, hata
tolerans karakteristikleri bu alanlarda kullanımı konusunda gelecek vaat
etmektedir . KA, düğümlerin düşük maliyetli olması, hedefe yoğun şekilde
yerleştirilmeleri, düşmanın saldırısı sonucu bazı düğümler zarar görse dahi
bunun askeri operasyonu etkilememesi savaş alanı için aranan özelliklerdir. Bu
nedenle askeri alanlar KA'nın kullanımı için uygundur. KA'nın askeri alandaki
bazı uygulamaları şunlardır: Dost kuvvetlerin ekipman, silah, mühimmat gibi
bilgilerinin izlenmesi, düşmanın gücünün ve savaş alanının keşfi, hedefleme,
muharebenin hasar değerlendirmesi, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırıların
algılanması vs.
2.1.1.Smart Dust
Smart Dust KA'nın ilk uygulamalarından birisidir. DARPA tarafından
finanse edilen projesinin ana amacı, düşman sahasında kullanılacak KA için
teknoloji sağlamaktır. KA'ların savaş alanında sağlam kalması, kendi kendine
ayarlanabilmesi ve kendi kendine organize olabilmesi sayesinde kritik
durumları değerlendirebilmek için gerekli olan bilgileri elde edebilirler. Böylece
insanların sürekli olarak çalışamayacağı, çok tehlikeli alanlarda kullanılması,
KA'nın kullanım alanlarında yeni ufuklar açmıştır. Smart Dust projesinin
öncelikli hedeflerinden birisi de ayrı ayrı algılayıcı haberleşme birimi ve mikro
denetleyici tasarımı yerine 1 milimetre küplük algılayıcı platformu
geliştirmektir. Sonuç olarak üretilen cihazlar askeri alanda, savaş alanının
izlemesi, hareket izleme, scud füzesi avlama gibi alanlarda kullanılmıştır.
Askeri dışında, geliştirilen bu teknoloji ticari olarak da kullanılmıştır. Örneğin
her algılayıcı düğümün her bir parmağa takılması hareketin ve ivmenin
izlenmesi ve bu hareketlerin klavyenin tuşlarına basma hareketine çevrilmesi
sayesinde sanal klavye geliştirildi. Bunu dışında bir kamyonun envanter
bilgilerinin merkeze gönderilerek izlenmesinin sağlanması, gıda maddelerinin
109
Kablosuz Algılarıcıların
Güncel Kullanım Alanları
bulunduğu ortamın sıcaklık, nem gibi bilgilerinin sürekli takip edilmesi ve ürün
kalitesinin kontrolü gibi ticari uygulamalarda da kullanılmıştır.
2.1.2.Keskin Nişancı Tespiti
Boomerang keskin nişancı tespit sistemi, keskin nişancının kesin olarak
tespit etmek için geliştirilmiştir ve askeriye, kanun uygulayıcı kurumlar ve
belediyeler tarafından kullanılmaktadır. Bu uygulamanın gerçekleştirilmesi için
iki farklı mimari vardır.
Bunlardan birincisi, Şekil 0.1'de görüldüğü gibi mikrofon dizisinden
oluşan sistemdir. Bu cihaz sabit bir yere yerleştirilebildiği gibi hareketli bir
aracada yerleştirilebilir. Sistem ateş açılan yeri tespit için pasif akustik
mikrofonlar kullanır. Mikrofonlardan gelen ses algılanarak işlenir ve bulunulan
pozisyona göre ateş açılan yer hesaplanarak tahmin edilir. Bu işlem hareket
halindeki araçlarda bile gerçekleştirilebilir.
İkinci mimaride ise Şekil 0.2'de görüldüğü gibi geniş bir alanda dağıtık
ağ mimarisi kullanılır. Ateş edildiğinde gelen ses Şekil 0.3'deki algılayıcılar ile
algılanıp yüksek hızlı sayısal işaret işleme ünitelerinde değerlendirilip merkeze
gönderilir. Bu sayede merminin yörüngesi hakkında elde edilen bilgiler
kullanılarak keskin nişancının yeri tespit edilir .
Şekil 0.1- Boomerang Keskin Nişancı Tespit Sistemi
110
Oğuz ATA
Hasan H. BALIK
Şekil 0.2 - Dağıtık Keskin Nişancı Tespit Sistemi
Şekil 0.3 - FPGA Tabanlı Akustik Algılayıcı
2.2. Çevresel Bilgilerin İzlenmesi
KA çevresel alanların izlenmesi konusunda çok çeşitli uygulama
alanlarına sahiptir. Kuşların, küçük hayvanların, böceklerin takibi, hayvanların,
sulamanın, yada ekinlerin çevresel şarlar ile olan ilişkisinin izlenmesi, büyük
araçların geniş çaplı izlenmesi, gezegen keşifleri vb. alanlar örnek olarak
verilebilir.
111
Kablosuz Algılarıcıların
Güncel Kullanım Alanları
2.2.1.Büyük Ördek Adası Projesi (Great Duck Island- GDI)
GDI projesi Intel laboratuarları ve Atlantis kolleji ile beraber
gerçekleştirilmiştir.
Bu proje ile örneğin fırtına kuşu gibi bir deniz kuşunun, yuva seçimş, mikro
iklimsel faktörlerin deniz kuşlarının yaşam alanı seçimi üzerindeki etkileri, yada
daha özel olarak kuşların yuvada bulunma sürelerinin izlenmesi, üzeme sezonu
boyunca gerçekleşen çevresel değişiklikler ve bu durumların birbiri ile ilişkili
olarak deniz kuşlarının davranışlarını nasıl değiştirdiği gibi durumları izlemek
için gerçekleştirilmiş bir projedir 123
2.2.2.CORIE (Columbia River Ecosystem)
Kolombiya Nehri çevresel gözlem ve tahmin sistemi (environmental
observation and forecasting system -EOFS) Oregon enstitüsündeki kıyı ve arazi
araştırma merkezi tarafından yaptırılmıştır. Şekil 0.4'de görüldüğü gibi
Kolombiya Nehrinin içinde yada çevresinde özellikle de denize döküldüğü
yerde toplam 23 tane sabit istasyon kurulmuştur 4
1 Ian F. Akyildiz and Mehmet Can Vuran, Wireless Sensor Networks, 1st ed.: A John Wiley and
Sons, Ltd, Publication, 2010.
2 Alan Mainwaring, David Culler, Joseph Polastre, Robert Szewczyk, and John Anderson,
"Wireless sensor networks for habitat monitoring," in ACM WSNA’02, GA, USA, 2002.
3 Robert Szewczyk et al., "Application driven systems research: habitat monitoring with sensor
networks," Communications of the ACM Special Issue on Sensor Networks, vol. 47, no. 6, pp.
34-40, 2004.
4 CORIE. [Online]. http://www.ccalmr.ogi.edu/CORIE/
112
Oğuz ATA
Hasan H. BALIK
Şekil 0.4 - Colombia Nehiri Algılayıcı İstasyonlar
Bu algılayıcılardan alınan bilgiler ile gemilerin on-line kontrolü, aramakurtarma, ekosistem araştırması ve yönetimi gibi alanlarda kullanılmaktadır.
Ayrıca algılayıcı bilgileri ORBCOMM LEO uydusu tarafından alınır ve internet
ortamından gerçek zamanlı olarak aktarılır5
5
CORIE. [Online]. http://www.ccalmr.ogi.edu/CORIE/
113
Kablosuz Algılarıcıların
Güncel Kullanım Alanları
2.2.3. ZebraNet
Hayvan izleme sistemi, zebraların uzun dönemli hareket şablonları ve türler
arası etkileşim bilgilerini elde edebilmek için geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem
Kenya'da iki zebra türünü incelemek ve konum bilgilerini alabilmek için Şekil
0.5'deki gibi zebraların boynuna yerleştirilmiştir. Her bir cihaz GPS ünitesi,
mikro denetleyici, uzun ve kısa menzilli iki adet verici, yüksek yoğunluklu
lityum-ion polimer piller ve bu pilleri şarz edebilmek için güneş panellerinden
oluşmaktadır. Algılayıcı düğüm her üç dakikada bir konum bilgisini kaydeder.
ZebraNet, merkez düğümü olmayan, çok hareketli bir ağ olarak karekterize
edilebilir. Buna bağlı olarak konum bilgilerinin aktarımı konusunda gecikme
toleranslıdır6
6
Ian F. Akyildiz and Mehmet Can Vuran, Wireless Sensor Networks, 1st ed.: A John Wiley and
Sons, Ltd, Publication, 2010.
114
Oğuz ATA
Hasan H. BALIK
Şekil 0.5 - Geliştirilen ZebraNet Düğümü
2.2.4.Yanardağ Hareketlerinin İzlenmesi
KA'nın kullanım alanlarından biriside de sürekli insan erişminin
imkansız olduğu bölgelerden bilgi toplamaktır. Bu amaç ile volkanların
izlenebilmesinde volkan çevresine kolayca yerleştirilebilir ve bulundukları
yerden sürekli bilgi sağlayabilir. KA'larınvolkanlarda kullanılabilirliğinin
ispatı için 2004-2005 de Ekvator'da iki tane vaka çalışması yapılmıştır.
2004'de Şekil 0.6'daki algılayıcıya benzer üç algılayıcılı küçük bir KAA Volcán
Tungurahua yanardağına yerleştirilmiştir. Bu algılayıcılar üzerlerinde bulunan
115
Kablosuz Algılarıcıların
Güncel Kullanım Alanları
düşük frekans hassasiyetli mikrofonlar ile üç gün boyunca patlamakta olan
yanardağdan bilgi iletmiştir. 2005'de ise Volcán Revendator yanardağında ise
16 Tmote Sky düğümüne sismik ve akustik algılayıcılar eklenmesi ile bu aktif
7
volkan 16 gün boyunca izlenmiştir
Şekil 0.6 - Yanardağda kullanılan Algılayıcı Düğüm
7
Geoffrey Werner-Allen et al., "Deploying a wirelesssensor network on an active volcano," IEEE
Internet Computing, vol. 10, no. 2, pp. 18-25, March/April 2006.
116
Oğuz ATA
Hasan H. BALIK
2.3.Sağlık Uygulamaları
Canlıya yerleştirilen biyomedikal cihazların ve akıllı entegre algılayıcıların
geliştirilmesi, KA'ların biyomedikal ve sağlık gibi alanlarda da kullanım alanını
yaygınlaştırmıştır. KA'ların sağlık alanında kullanılmasına, engelliler için
arabirim olabilme, hasta izleyebilme, hastanede hasta ve doktorların izlenmesi
ve takibi, ilaç takibi ve yönetimi örnek olarak verilebilir8 9
2.3.1.Yapay Retina Projesi
Yapay retina projesi Amerika Enerji Bakanlığı tarafından desteklenmekte olup
görme engelliler için yapay retinanın göze yerleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje iki tane retina hastalığına odaklanmıştır. Bunlar yaşa bağlı macular
bozulma (age-related macular degeneration -AMD) ve retinitis pigmentosa(RP)
olarak adlandırılır. AMD 60 ve sonraki yaşlarda retinanın merkezinde oluşan
sıvı sızıntısı yada kanama sonucu görme kaybıdır. Diğer taraftan RP gurubu
çubuk hücreleri ve fotoreseptörlerdeki problemlerden dolayı yan görüşün ve
gece körlüğü gibi ışık hassasiyetinin azalmasıyla oluşan, görme kaybına sebep
olan retinal hastalıklardır. Yapay retina projesi bu problemlere çözüm bulmak
amacı ile 16 elektrot dizili, 60 elektrot dizili yapay retina modelleri Şekil 0.7'de
görüldüğü gibi üretilip hastalara yerleştirilmiştir. 200 ve üzeri elektrot dizili
yapay retina çalışmaları ise hala sürmektedir 10
8
Artificial Retina project. [Online]. http://artificialretina.energy.gov/
Dust Networks Inc. [Online]. http://www.dust-inc.com
10
Artificial Retina project. [Online]. http://artificialretina.energy.gov/
9
117
Kablosuz Algılarıcıların
Güncel Kullanım Alanları
Şekil 0.7 - Yapay Retina
2.3.2.Hasta Takibi
Harvard Üniversitesindeki CodeBlue projesi hastaların, hayati
işaretlerini izlemek içi giyilebilir algılayıcı ağlar üzerine odaklanarak, günlük
yaşamları boyunca bu verileri anlık olarak takip etmek için geliştirilmiştir.11 Bu
amaçla kandaki oksijen miktarını ölçen pulse oximeter, EKG, EMG devreleri
MicaZ ve Telos algılayıcı düğümleri için Şekil 0.8'de görüldüğü gibi
tasarlanmış CodeBlue yazılımı, sağlık personelinin hastanın durumunu PDA vb.
cihazlardan takip edilebilmesi için gerekli özelliklere sahiptir 12
11
David Malan, Thaddeus Fulford-Jones, Matt Welsh, and Steve Moulton, "CodeBlue: an Ad
Hoc sensor network infrastructure for emergency medical care," in Workshop on Applications of
Mobile Embedded Systems (WAMES 2004), Boston / USA, 2004.
12
CodeBlue: Wireless Sensors for Medical Care. [Online]. http://fiji.eecs.harvard.edu/CodeBlue
118
Oğuz ATA
Hasan H. BALIK
b)EKG
a)EMG
c)Oksijen Ölçer
Şekil 0.8 - CodeBlue Giyilebilir Algılayıcıları
119
Kablosuz Algılarıcıların
Güncel Kullanım Alanları
2.4.Ev Uygulamaları
Teknoloji ilerledikçe, akıllı algılayıcılar ve çalıştırıcılar, vakum
temizleyici, mikrodalga fırın, buzdolabı ve DVD oynatıcının 13 yanısıra su takip
sistemleri 14 gibi aletlerin içerisinde tümleşik olabilmektedir. Bu akıllı algılayıcı
ve çalıştırıcılar kendi aralarında, internet vasıtası ile harici ağlarla ve uydularla
etkileşimde bulunabilirler. Bunlar son kullanıcının dahili olarak ve uzaktan ev
cihazlarını yönetebilmesini sağlar. Buna göre KA'ların birbiri ile ilişki
kurabilmeleri yakından ve uzaktan kontrol edilebilmeleri, evde değişik bir çok
uygulama alanı yaratmaktadır.
2.4.1.Su Sayacı
Özel otonom su takip sistemi (The Nonintrusive Autonomous Water
Monitoring System -NAWMS-) KAA kullanılarak geliştirilmiştir. NAWMS'ın
amacı su kullanımındaki fire ve kaçakların tespiti ve ev sahibi yada kiracının bu
konuda bilgilendirilmesini sağlamaktır. 15
Su şirketleri evin sadece toplam harcadığı su miktarı hakkında bilgi
sahibidir. Bu toplamın evin içerisinde nerelerden harcandığının, bağımsız bir
kaynak tarafından hesaplanması kolay değildir.Fakat birbirleri ile haberleşebilen
dağıtık KA kullanımı ile sistemden bir evin içerisinde hangi borudan ne kadar
su çekildiği düşük bir maliyet ile izlenebilmektedir. 16 17
NAWMS, her bir borudan akan su, boruda oluşan titreşimin ölçülmesi
ile tahmin edilebilir temel prensibine dayanmaktadır. Çünkü bu ikisi arasında
13
Emil M. Petriu, Nicolas D. Georganas, Dorina C. Petriu, Dimitrios Makrakis, and and Voicu Z.
Groza, "Sensor-based information appliances," Instrumentation & Measurement Magazine, vol. 3,
no. 4, pp. 31-35, December 2000.
14
Younghun Kim, Thomas Schmid, Zainul M. Charbiwala, Jonathan Friedman, and Mani B.
Srivastava, "NAWMS: Nonintrusive Autonomous Water Monitoring System," in THE 6TH ACM
CONFERENCE ON EMBEDDED NETWORKED SENSOR SYSTEMS, 2008, pp. 309-321.
15
Younghun Kim, Thomas Schmid, Zainul M. Charbiwala, Jonathan Friedman, and Mani B.
Srivastava, "NAWMS: Nonintrusive Autonomous Water Monitoring System," in THE 6TH ACM
CONFERENCE ON EMBEDDED NETWORKED SENSOR SYSTEMS, 2008, pp. 309-321
16
Younghun Kim, Thomas Schmid, Zainul M. Charbiwala, Jonathan Friedman, and Mani B.
Srivastava, "NAWMS: Nonintrusive Autonomous Water Monitoring System," in THE 6TH ACM
CONFERENCE ON EMBEDDED NETWORKED SENSOR SYSTEMS, 2008, pp. 309-321.
17
Ian F. Akyildiz and Mehmet Can Vuran, Wireless Sensor Networks, 1st ed.: A John Wiley and
Sons, Ltd, Publication, 2010.
120
Oğuz ATA
Hasan H. BALIK
oransal bir ilişki vardır. Buna bağlı olarak ivme ölçer vasıtası ile borudaki
titreşimin ölçülmesi için kablosuz ağ düğümü boruya takılır. Titreşim ve su
akışı arasında doğrusal olmayan bir ilişki olduğundan dolayı her bir kablosuz
algılayıcı düğüm, ivme bilgisinden su akış bilgisinin doğru hesaplanabilmesi
için kalibre edilir. Kalibrasyon ise elle yapılmak yerine ana su sayacı yardımı ile
bağımsız olarak takılan her bir düğüm kendisini otomatik olarak kalibre eder. 16
17
2.5.Endüstriyel Uygulamalar
Erişim kontrolü, bina otomasyonu, endüstriyel algılama ve kontrol
uygulamaları gibi endüstriyel alanlarda uzun zamandır kablolu algılayıcı ağlar
kullanılmaktadır. Ancak kablolu algılayıcıların dağıtımı ve yerleştirilmesi ile
ilgili maliyetlerden dolayı uygulanma alanları limitlidir. Ayrıca algılayıcı sistem
endüstriyel alana yerleştirilmiş olsa bile algılayıcı güncellemesinin ve
yenilenmesinin maliyeti çoğunlukla yeni bir sistemin maliyetini
geçebilmektedir. Endüstriyel uygulamalarda önleyici bakım için algılayıcı
tabanlı sistemlere ek olarak elle izleme sistemleri kullanılmaktadır. Elle izleme,
deneyimli personeller tarafından, merkezi noktalardan analiz için el analizörleri
ile bilgileri toplarlar. Algılayıcı temelli sistemlerde, algılayıcı yerleştirme
maliyetinin yüksekliği, elle yapılan izleme ve takip sistemlerinin düşük
kesinlikteki hassasiyeti, personel ihtiyacı yerine Kablosuz algılayıcıların kolay
yerleştirilmesiyle, yüksek kesinlikte hassasiyetiyle, pille çalışan kablosuz veri
aktarım birimiyle bu sistemlere alternatif olarak umut verici bir çözümdür18 19
18
Lakshman Krishnamurthy et al., "Design and Deployment of Industrial Sensor Networks:
Experiences from a Semiconductor Plant and the North Sea," in In Proceedings of SenSys’05,
USA, 2005, pp. 64–75.
19
Ian F. Akyildiz and Mehmet Can Vuran, Wireless Sensor Networks, 1st ed.: A John Wiley and
Sons, Ltd, Publication, 2010.
121
Kablosuz Algılarıcıların
Güncel Kullanım Alanları
2.6.Önleyici Bakım
Önleyici bakım, uzun süreli kullanımda pahalı ekipmanların etkin
maliyetli kullanımını sağlamaktadır. Ancak mevcut sistemlerde önleyici bakım
sistemlerinin kurulumu ilgili maliyet kazanımlarına bakıldığında geniş bir kabul
görmez. Fakat KA'lar biri petrol tankeri ve diğeri yarı-iletken üretim
fabrikasında olmak üzere yapılan iki vaka çalışmasında, yeterli önleyici bakım
hizmeti sağlayarak etkim maliyetli bir sistem olduğunu göstermiştir 18.
Ekipmana takılan ivme ölçer ile titreşim analiz teknikleri kullanılarak
ekipmanın "sağlığı" takip edilebilir. Intel'in yarı-iletken fabrikasında binlerce
algılayıcı, ekipmaların değişik parçalarına ait titreşimler izler. Makineler sürekli
izlenir, iyi çalışan bir cihazın, parçalarına ait imza haritaları çıkarılır. Ancak
çalışanlar tarafından algılayıcılardan gelen veriler elle toplanır. Veri toplama
işlemini otomatikleştirmek için Mica2 ve Intel Mote düğümleri yanı sıra
122
Oğuz ATA
Hasan H. BALIK
Stargate ağ geçitleri de kullanılarak oluşturulan ağ yani "FabApp"
Şekil 0.9 - FabApp'da Konuşlandırılmış Algılayıcı Düğüm
'da görüldüğü gibi kurulmuştur20.
20
Lakshman Krishnamurthy et al., "Design and Deployment of Industrial Sensor Networks:
Experiences from a Semiconductor Plant and the North Sea," in In Proceedings of SenSys’05,
USA, 2005, pp. 64–75.
123
Kablosuz Algılarıcıların
Güncel Kullanım Alanları
Şekil 0.9 - FabApp'da Konuşlandırılmış Algılayıcı Düğüm
124
Oğuz ATA
Hasan H. BALIK
3.SONUÇ
Bu çalışmada kablosuz algılarıcıların kullanım alanları akademik çalışmalar
ışığında verilmiştir. Yayında askeri uygulama alanın, çevresel bilgilerin elde
edilmesi alanı, sağlık uygulamaları, domastik uygulamalar ve endüstiryel
uygulamalar örnekler ile anlatılmıştır. Bu çalışmanın kablosuz ağlar üzerine
araştırma yapacaklara kolaylık sağlayacağı kesindir.
125
Kablosuz Algılarıcıların
Güncel Kullanım Alanları
4.KAYNAKLAR
Ian F. Akyildiz and Mehmet Can Vuran, Wireless Sensor Networks, 1st ed.:
A John Wiley and Sons, Ltd, Publication, 2010.
Jennifer Yick, Biswanath Mukherjee, and Dipak Ghosal, "Wireless sensor
network survey," Computer Networks, vol. 52, no. 2, pp. 2292-2330, 2008.
Boomerang shooter detection system. [Online]. http://bbn.com/boomerang
Dust Networks Inc. [Online]. http://www.dust-inc.com
Ian F Akyildiz, Weilian Su, Yogesh Sankarasubramaniam, and Erdal
Cayirci, "Wireless sensor networks: a survey.," Computer Networks, vol.
38, no. 4, pp. 393-422, March 2002.
Tian He et al., "VigilNet: an integrated sensor network system for energyefficient surveillance," ACM Transactions on Sensor Networks, vol. 2, no.
1, pp. 1-38, February 2006.
Ákos Lédeczi et al., "Countersniper system for urban warfare," ACM
Transactions on Sensor Networks, vol. 1, no. 2, pp. 153–177, November
2005.
Alan Mainwaring, David Culler, Joseph Polastre, Robert Szewczyk, and
John Anderson, "Wireless sensor networks for habitat monitoring," in ACM
WSNA’02, GA, USA, 2002.
Robert Szewczyk et al., "Application driven systems research: habitat
monitoring with sensor networks," Communications of the ACM Special
Issue on Sensor Networks, vol. 47, no. 6, pp. 34-40, 2004.
126
Oğuz ATA
Hasan H. BALIK
CORIE. [Online]. http://www.ccalmr.ogi.edu/CORIE/
Geoffrey Werner-Allen et al., "Deploying a wirelesssensor network on an
active volcano," IEEE Internet Computing, vol. 10, no. 2, pp. 18-25,
March/April 2006.
Artificial Retina project. [Online]. http://artificialretina.energy.gov/
David Malan, Thaddeus Fulford-Jones, Matt Welsh, and Steve Moulton,
"CodeBlue: an Ad Hoc sensor network infrastructure for emergency
medical care," in Workshop on Applications of Mobile Embedded Systems
(WAMES 2004), Boston / USA, 2004.
Sensors
for
CodeBlue:
Wireless
http://fiji.eecs.harvard.edu/CodeBlue
Medical
Care.
[Online].
Emil M. Petriu, Nicolas D. Georganas, Dorina C. Petriu, Dimitrios
Makrakis, and and Voicu Z. Groza, "Sensor-based information appliances,"
Instrumentation & Measurement Magazine, vol. 3, no. 4, pp. 31-35,
December 2000.
Younghun Kim, Thomas Schmid, Zainul M. Charbiwala, Jonathan
Friedman, and Mani B. Srivastava, "NAWMS: Nonintrusive Autonomous
Water Monitoring System," in The 6th Acm Conference On Embedded
Networked Sensor Systems, 2008, pp. 309-321.
Lakshman Krishnamurthy et al., "Design and Deployment of Industrial
Sensor Networks: Experiences from a Semiconductor Plant and the North
Sea," in In Proceedings of SenSys’05, USA, 2005, pp. 64–75.
127

Benzer belgeler

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi çalışanlar tarafından algılayıcılardan gelen veriler elle toplanır. Veri toplama işlemini otomatikleştirmek için Mica2 ve Intel Mote düğümleri yanı sıra

Detaylı

16 - TurkMIA

16 - TurkMIA yaşamları boyunca bu verileri anlık olarak takip etmek için geliştirilmiştir.11 Bu amaçla kandaki oksijen miktarını ölçen pulse oximeter, EKG, EMG devreleri MicaZ ve Telos algılayıcı düğümleri için...

Detaylı

PDF ( 1 )

PDF ( 1 ) titreşimin ölçülmesi için kablosuz ağ düğümü boruya takılır. Titreşim ve su akışı arasında doğrusal olmayan bir ilişki olduğundan dolayı her bir kablosuz algılayıcı düğüm, ivme bilgisinden su akış ...

Detaylı

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Kullanılan Güncel Çoklu Yönlendirme

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Kullanılan Güncel Çoklu Yönlendirme yerine getirmelerine rağmen çok sayıda algılayıcının bir araya getirilmesiyle kapasitesi yüksek ve birçok görevi yerine getirebilen yeni bir ortam elde edilmektedir. Elde edilen bu ağ ortamına KAA ...

Detaylı