Özel Müşteriler Kasko Ürün Broşürü

Transkript

Özel Müşteriler Kasko Ürün Broşürü
Kasko ÖZEL MÜfiTER‹LER GRUBU
Kasko ÖZEL MÜfiTER‹LER GRUBU
Sıradıfl› varl›klar›n›z için ayr›cal›kl› bir sigorta
AIG, maddi varl›klar›n›z›n
korunmas›nda sigortadan daha
fazlas›na ihtiyaç oldu¤unu biliyor ve
AIG olarak, birinci sınıf iflçilik eseri olan otomobillere sahip olman›n
yolunun baflar›dan geçti¤ini biliyoruz. Yaflam tarz›n›za uygun,
seçkin ve güçlü sigorta ürünümüz sayesinde siz sadece önünüzdeki
yola odaklanabilirsiniz.
bunun için engin küresel tecrübesi
ile size afla¤›daki imkanlar› sunuyor:
OLA⁄ANÜSTÜ DE⁄ER
• Yarat›c› çözümler
• Hizmette mükemmellik
• Dünya çap›nda underwriting
uzmanl›¤›
• Müflteri odakl› teminatlar
• Küresel eriflim olana¤› ve yerel
piyasadaki engin bilgi birleflimi
YEN‹L‹KÇ‹ ÜRÜNLER
• Konut
• Sanat eseri, antika ve mücevher
koleksiyonlar›
• Sorumluluk
KASKO PROGRAMIMIZIN AVANTAJLARI
Arabalar›n›z için kapsaml› bir teminat
Biz poliçenizde yaz›l› olan co¤rafi s›n›rlar
içerisinde herhangi bir yerde, yaflam
tarz›n›za göre, arabalar›n›z için farkl›
ihtiyaçlar›n›za yönelik kapsaml› bir teminat
gerekti¤ini biliyoruz.
Mutabakatl› de¤er
Bir hasar talebi ödemesi yap›yorsak, poliçe
listesinde yaz›l› bir araç için ödenecek
tutar, poliçe üzerinde yaz›l› olan tutar
anlam›na gelir. Poliçe yenilenirken, bu
tutar›, güncel maliyetleri ve de¤erleri
yans›tacak flekilde yeniden
de¤erlendirmekteyiz. Klasik araçlar için
bu uygulama geçerli olmayacakt›r.
• Kasko
KONS‹YERJ HASAR H‹ZMET‹
BENZERS‹Z YETK‹NL‹K
Yeni araç de¤iflimi
“0” km yeni arac›n›z, sat›n ald›¤›n›z tarih
itibariyle 18 ay içersinde, tamir
edilemeyecek kadar zarar görür veya
çal›n›rsa, size bir seçim hakk› ve esneklik
sunuyoruz. Ya arac›n›z›n yeni modelinin
bedelini size ödüyoruz ya da arac›n›z›
ayn› marka, model ve özelli¤e sahip olan
yenisiyle de¤ifltiriyoruz.
Kiral›k araç teminat›
Bu teminat, asistans kitap盤›nda yaz›l›
AIG Asistans Sigortas› limitlerine ek olarak
uygulan›r. Arac›n›z, bu poliçe kapsam›nda
teminat alt›na al›nan bir riskin gerçekleflmesi
sonucu kullan›lamaz hale gelirse, arac›n›z›n
onar›m süresi boyunca veya arac›n›z›n
çal›nmas› durumunda h›rs›zl›k tazminat
talebi karfl›lanana kadar geçen süre
boyunca ayn› özellikteki geçici bir kiral›k
arac›n masraf› taraf›m›zdan karfl›lan›r.
Olay bafl›na ödeyece¤imiz maksimum
tutar 7.500 TL’d›r.
Kiralad›¤›n›z araçlar ile ilgili sorumluluk
teminat›
Kasko poliçenizin geçerli oldu¤u co¤rafi
alan içerisinde ve poliçe süresi boyunca
azami 30 güne kadar kiralam›fl oldu¤unuz
arac›n kullan›m›ndan kaynaklanan bedensel
yaralanma veya maddi bir hasar nedeniyle
kiralama flirketine kanunen ödemekle
yükümlü oldu¤unuz masraflar teminat
alt›ndad›r.
Kendi tamircinizi seçebilirsiniz
Hasar an›nda anlaflmal› servislerimizden
birini tercih edebilece¤iniz gibi önceden
bize bildirimde bulunarak istedi¤iniz
herhangi bir tamir servis istasyonunda da
hasar sonras›nda arac›n›z›n onar›m›n›
gerçeklefltirebilirsiniz.
Orijinal yedek parçalar
En yüksek kalite standartlar›na güvenirsiniz.
E¤er onar›m için orijinal yedek parça
gerekliyse her nerede olursa olsun bu
parçalar›n kullan›lmas›na olanak
sa¤layaca¤›z.
Nakliye ve depolama hizmetleri dan›flma
Geçici depolama mahalindeki potansiyel
tehlikeleri tespit etmek için, riziko teftifl
yaparak al›nmas› gereken önlemler ile ilgili
tavsiyelerde bulunuyoruz. Ayr›ca klasik
araçlar›n›z›n bir yerden baflka bir yere
nakliyesi söz konusu oldu¤unda tafl›ma ile
ilgili en iyi yöntemler konusunda size
dan›flmanl›k yapabiliriz.
Koleksiyon araçlar
‹ster yüksek sigorta bedeline sahip tek araç
ister çok say›da koleksiyon araca sahip
olun ola¤anüstü teminat kapsam› ve
hizmetimizden faydalanabileceksiniz.
Koleksiyonunuzu tehdit edebilecek
potansiyel risklere karfl› sizinle beraberce
çal›flarak sigorta ihtiyac›n›z› daha kolay
bir flekilde gidermenize destek olaca¤›z.
Eksper ve onar›m destek
Konusunda uzman eksperlere, araç nakliye
flirketlerine ve klasik araç tamir servis
istasyonlar› gibi hizmetlere daha kolay
ulaflman›z› sa¤layacak iletiflim a¤›m›z
sayesinde koleksiyonunuzun de¤erinin
korunmas›nda sizin yan›n›zda olaca¤›z.
Riziko teftifl
Araçlar›n›z›n daimi olarak bulundu¤u
garaj›n acil afet plan› bulunuyor mu? Biz,
riziko mahallini inceleyerek, arac›n›z›n
maruz kalabilece¤i potansiyel riskleri
önceden belirleyip gerekli güvenlik
önlemlerini alman›zda size yard›mc›
olaca¤›z.
AIG ‹ngiltere Özel Müflteriler Grubu kasko ürünü ile teminat alt›nda olan Enzo Ferrari
marka araç, hasar miktar› 300,000 GBP’yi aflan hasar ile sonuçlanan bir kazaya
u¤rad›. Enzo çok nadir bir model olup, flu ana kadar sadece 400 adet üretilmifltir.
Söz konusu benzeri olmayan arac›n bu özel durumu ve ‹ngiltere’de tamirinin mümkün
olmamas› nedeniyle, araç imal edildi¤i Ferrari’nin Maranello’daki fabrikas›na gönderildi.
Tamirat›n bitmesinden hemen önce ise, sigortal› müflterimizi, onar›m› de¤erlendirmesi
ve yap›lan ifllemlerden memnun olup olmad›¤›n› görmek için tamirat›n yap›ld›¤›
Maranello’ya gönderdik. Onar›m tamamlan›r tamamlanmaz da arac›n tekrar ‹ngiltere’ye
gönderilmesini sa¤lad›k. Bu hasar organizasyonu sonucunda arac›n de¤erinin korunmufl
olmas› sigortal›m›z› çok mutlu etti.
Kasko ÖZEL MÜfiTER‹LER GRUBU
YAfiAM B‹Ç‹M‹N‹Z‹ S‹GORTALAYIN
Kifliye özel teminat sadece bir bafllang›ç.
Biz maddi varl›klar›n›z›n yan› s›ra yaflam tarz›n›z›
da gözönünde bulunduruyoruz. Sigorta
ürünlerimizin herbiri birbirini tamamlar niteliktedir.
Sizin için de¤erli ne varsa korumak bizim
görevimiz:
• Maddi hasar alma olas›l›¤›n›z› azaltmak
istedi¤inizde,
• Emniyet, güvenlik ve huzurunuzu en üst
düzeye ç›kartmak istedi¤inizde,
• Do¤ru miktarda teminat alt›nda
oldu¤unuzdan emin olmak istedi¤inizde
• Konut
• Kasko
• Sorumluluk
• Bir hasar meydana geldi¤inde esnek ve
özenli bir destek almak istedi¤inizde,
• Koleksiyonlar
AIG S‹GORTA ÖZEL MÜfiTER‹LER GRUBU S‹ZE
YARDIMCI OLUR.
AIG Sigorta A.fi.
Özel Müflteriler Grubu
Dikilitafl Mahallesi, Emirhan Caddesi,
No: 109 Atakule Kat: 1-7-8-13
Befliktafl / ‹stanbul
T: 0212 310 49 49 pbx
F: 0212 236 40 50
[email protected]
Daha fazla bilgi için aig.com.tr
adresini ziyaret ediniz.
Bir Dünya Liderinin Gücünü Kullan›n
AIG sahip oldu¤u 90 yıllık deneyim ve sundu¤u
müflteri hizmeti ile sigortac›l›k alan›nda dünya
lideri bir kurulufltur. fiirket olarak esas gücümüz
160’›n üzerindeki ülke ve bölgede müflterilerimize
hizmet veren 40.000 çal›flan›m›zdan gelmektedir.
Üstün mali gücümüzden ald›¤›m›z ivmeyle,
müflterilerimize ticari ve bireysel sigortac›l›k
alan›nda 500’ün üzerinde yenilikçi ürün ve
hizmet sunmaktay›z. Dünya üzerindeki 70
milyondan fazla müflterimiz özel sigortac›l›k
ihtiyaçlar›n› karfl›lamam›z için bizlere
güveniyorlar. Bu ayr›l›kç› kurumun Türkiye’deki
temsilcisi olan AIG Sigorta A.fi., faaliyetlerini
1976’dan beri sürdürmekte; yenilikçi kurum
felsefesi, kaliteli, güvenli ve müflteri odakl› hizmet
anlay›fl› ile fark yaratmaktad›r. AIG Sigorta A.fi.
dünyan›n en büyük elementer sigorta flirketinin
bir üyesi olman›n verdi¤i güçle Türkiye pazar›n›n
ihtiyaçlar›na yönelik bireysel ve kurumsal
sigortac›l›k ürünleri gelifltirmekte, yarat›c› ve
de¤er katan bir vizyon ile hizmet vermektedir.
Güçlü finansal yap›s›, uluslararas› bilgi birikimi,
risk de¤erlendirmedeki tecrübesi, üstün hizmet
kalitesi ve h›zl› hasar ödeme süreçleri ile AIG
Sigorta A.fi., Genel Müdürlü¤ü’nün yan› s›ra
‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Adana, Bursa ve Samsun
bölge müdürlükleri ve ba¤l› acenteleri ile
müflterilerine özel çözümler sunmaktad›r.
De¤iflken piyasa koflullar›nda ve karmafl›k riskler
karfl›s›nda, yön bulmadaki baflar›s›n› logosundaki
sadelikle özdefllefltiren AIG, müflteri odakl› hizmet
felsefesi, ifl alan›ndaki mükemmelliyetçili¤i, fark
yaratan uzmanl›¤› ile hem kurumsal hem de
bireysel müflterilerinin risklerini güvenle
yönetmelerini sa¤lamaktad›r. Bu ola¤anüstü
eriflim ve deneyim sayesinde “AIG Sigorta Özel
Müflteriler Grubu” nerede olursa olsun
sigortal›lar›n varl›klar›n› korumak için hizmet
vermektedir. Daha detayl› bilgi almak için lütfen
AIG Sigorta Genel Müdürlü¤ü, Bölge
Müdürlüklerimiz ve acentelerimizle irtibat
kurunuz.
Her Hakk› Sakl›d›r © AIG
2013-PMT-0001
S‹GORTADAN DAHA FAZLASI

Benzer belgeler

merkezi yerleştirme sonuçları ve kayıt evrakları

merkezi yerleştirme sonuçları ve kayıt evrakları İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

Detaylı

groupama mini hasar hizmeti özel şartları

groupama mini hasar hizmeti özel şartları A- ‘GROUPAMA MİNİ HASAR SERVİSİ’ HİZMETİ NEDİR? ‘Groupama Mini Hasar Servisi Hizmeti’, poliçenizde bu hizmeti satın almış olmanız halinde aracınızda poliçe süresi içerisinde oluşabilecek, aşağıda t...

Detaylı

mini onarim 15 ekim

mini onarim 15 ekim Zafer Mahallesi, Yeni Sanayi M10-A Blok, No:1, Çorlu, Tekirda€ Tel: 0282 673 56 56 Pbx 26) AUTO KING – Çorum - Merkez Ankara Yolu 3.km, Peugeot Plaza yan›, Çorum Tel: 0364 235 00 44 Pbx 27) AUTO KI...

Detaylı

EK-11 ULUSAL SEFER YAPAN YÜK VE HİZMET GEMİLERİ

EK-11 ULUSAL SEFER YAPAN YÜK VE HİZMET GEMİLERİ 5- Gemiadamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesi (50 NT’den büyük gemiler)

Detaylı