türk kültürü, sanatı ve kültürel mirası

Yorumlar

Transkript

türk kültürü, sanatı ve kültürel mirası
M LAN POL TEKN K ÜN VERS TES
B L M VE TEKNOLOJ
YAPILI ÇEVRE BÖLÜMÜ
POL TECNICO DI MILANO
D PART MENTO D SC ENZA E
TECNOLOG E DELL'AMB ENTE
COSTRU TO
KÜLTÜREL M RASIN
ARA TIRLMASINA
DESTEK DERNE
SOCIAL ORGANIZATION IN
SUPPORT OF STUDYING OF
CULTURAL HERITAGE
KONYA F K R,
SANAT, KÜLTÜR
ADAMLARI B RL
DERNE
KONYA OPINION, CULTURE
AND PEOPLE OF ART
ASSOCIATION
VI. ULUSLARARASI
TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI
VE KÜLTÜREL M RASI
SEMPOZYUMU
/ SANAT ETK NL KLER
(Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimari, Bilim, Tarih, Edebiyat,
Sanat ve Folklor)
VI. INTERNATIONAL
TURKIC CULTURE, ART AND CULTURAL
HERITAGE SYMPOSIUM /ART ACTIVITY
(Archaeology, History of Art, Architecture, Science, History,
Literature, Art and Folklore)
17-18-19-20-21 Eylül (/September) 2012-Milano/
TALYA
SEMPOZYUM ONURSAL BA KANLARI (HONORARY PRESIDENTS OF SYMPOSIUM)
Prof. Dr. Alessandro BALDUCCI (Vice-Rector in Charge of the Politecnico Di Milano
Internationalization Policy, Italy)
Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDA (N. Erbakan University Education Faculty of Social Sciences, Turkey)
SEMPOZYUM E BA KANLARI (PRESIDENT OF SYMPOSIUM)
Prof. Dr. Stefano Della TORRE (Director of the Best Dep., Arc. Her. Pres. & Plan. Cons. Tech., Italy)
Dr. Fariz HAL LL (M RAS Prizident, Azerbaijan)
Seyit KÜÇÜKBEZ RC (Konya Opinion, Cult. & People of Art Ass., Turkey)
SEMPOZYUM GENEL SEKRETERLER (SYMPOSIUM GENERAL SECRETARYS)
Prof. Dr. Ezio ARLATI (Politecnico Di Milano Uni., Dig. Mod.&Sim. for Arch. Int. Design, Italy)
Exp. Ahmet AYTAÇ (Selcuk University, Turkısh Handicraft Research and Practice Center, Turkey)
SEMPOZYUM B L M ve SERG KURULU (BOARD OF SCIENCE SYMPOSIUM and EXHIBITION)
Prof.Dr. V li L YEV (AMEA-nın müxbir üzvü)
Prof. Dr. C f r Q YAS (AMEA-nın müxbir üzvü)
Prof.Dr. Qafar C BIYEV (AMEA Arxeologiya v Etnoqrafiya nstitutu, Az rbaycan)
Dr. Rizvan BAYRAMOV (Az rbaycan Memarlıq v n aat Universiteti, Az rbaycan)
Dr. Mehmet RIHTIM (Qafqaz Universiteti, Qafqaz Ara dırmaları nstitutu, Az rbaycan)
T dqiqatçı Arzu M mm dova (Qafqaz Universiteti, Bakı, Az rbaycan)
Prof. Dr. Melek GÖKAY (N. Erbakan University, Department of Painting, Turkey)
Doç. Dr. Caner ARABACI (Selcuk University, Faculty of Communication Department of Journalism, Turkey)
Doç. Dr. Hüseyin ELMAS (Selcuk University, Faculty of Fine Arts Department of Painting, Turkey)
Doç. Dr. Ali BORAN (Selçuk University, Literature Faculty Department of Art History, Turkey)
Doç. Dr. Filiz N. ÖLMEZ (Süleyman Demirel University, Faculty of Fine Arts Department of Traditional Arts, Turkey)
Doç. Dr. Meliha YILMAZ (Gazi University, Faculty of Fine Arts Department of Painting, Turkey)
Doç. Didem AT S ÖZHEK M (Marmara University, Faculty of Fine Arts Department of Traditional Arts, Turkey)
Doç. N. Rengin OYMAN (Süleyman Demirel University, Faculty of Fine Arts Department of Traditional Arts, T urkey)
Ass. Doç. Dr. Ya ar ERDEM R (Selçuk University, Literature Faculty Department of Art History, Turkey)
Ass. Doç. Dr. sa EL R (Gazi University, Faculty of Fine Arts Department of Painting, Turkey)
Ass. Doç. Dr. Ahmet DALKIRAN (Selcuk University, Faculty of Fine Arts Department of Painting, Turkey)
Exp. Ahmet AYTAÇ (Selcuk University, Turkısh Handicraft Research and Practice Center, Turkey)
Inst. Mustafa GENÇ (Sakarya University, Faculty of Fine Arts Department of Traditional Arts, Turkey)
Prof. Dr. Ezio ARLATI (Politecnico Di Milano Uni., Digital Modeling&Simulation For Architectural Interoperable Design, Italy)
Prof. Dr. Stefano Della TORRE (Director Of The Best Dep., Arc. Her. Preservation&Planned Cons. Technologies, Italy)
Prof. Dr. Giuliano NOCI, (Politecnico Vice-Rector In Charge Of Int. Rltnshp. With Russia&Central Asian Countries, Italy)
Prof. Dr. Lorenzo JURINA, (Structural Engineering Applications To The Architectural Hrt. Preservation & Rest., Italy)
Prof. Dr. Giovanni Maria LECHI, (Spatial and Aerial Survey Technologies, Italy)
Researcher Banu ERBERGENOVA (Institute of Archaeology, Kazakhstan)
Karim MOSAZADEH (Islamic Azad University, Tabriz Branch, ran)
Researcher Jasmin NAZIM (Skopy Museum History of Art, Macedonia)
Dr. Irina PETROVICIU (National Res. Ins. For Con. and R., Romania)
Researcher Almaz SMAYILOVA (Dagestan State University, Dagestan-Russia)
Researcher Roza SULTANOVA (Kazan Art Institute, Department of Painting,, Kazan- Russia)
Doç. Dr. Jesus G LFUESANTA (Autonomo Üniversty, Department of Archaeology, Spain)
Researcher Muaffak BA DAD (University of Damascus, Department of Geography, Syria)
Prof. Dr. Nacer AYED (Institut N. des Sciences App. et de Tech. Tunisian)
Dr. Elmira GYUL (Fine Arts Research Scientific Institute of Academy of Arts, Uzbekistan)
Ass. Doç. Dr. Dilaram HAMREVA (Language and Literacy Institute, Uzbekistan)
SERG KÜRATÖRÜ (EXHIBITION CURATOR)
Ahmet AYTAÇ (Selcuk University, Turkısh Handicraft Research and Practice Center, AKF D, Turkey)
SEMPOZYUM ve SERG DÜZENLEME KURULU (SYMPOSIUM ORGANIZING COMMITTEE)
Exp. Ahmet AYTAÇ (Selcuk University, Turkısh Handicraft Research and Practice Center-AKF D, Turkey)
Dr. Rashad Ibrahimov (MIRAS, Azerbaijan)
Researcher Shola BAYRAMOVA (MIRAS, Azerbaijan)
Researcher Arzu HASANLI (MIRAS, Azerbaijan)
Researcher Gadraddin NEMETZADE (MIRAS, Azerbaijan)
Researcher Mamed RAHIMOV (MIRAS, Azerbaijan)
Inst. Pelin DEM RTA D KMEN (Dokuz Eylül University, Turkey)
Inst.Ay egül KOYUNCU (Pamukkale University, Turkey)
Inst.Kazım KÜÇÜKKÖRO LU (Selçuk University, Turkey)
Inst. Canan ERDÖNMEZ (Dokuz Eylül University, Turkey)
Inst.Gamze ÖNGEN (Haliç University, Turkey)
Inst.Mehmet Ali ERO LU (Akdeniz University, Turkey)
Researcher enay AYTAÇ (Ak ehir H.E.M. A.S.O., Turkey)
Volkan ÇAKIR (Vision Konya, Turkey)
M. Nuri VURAL (Melas Tourisim)
Prof. Dr. Luigi SCRINZI (The Miras Rep. Per. In Italy, Art. Dir. Of The Azerbaijan’s Nat. His. Mus. Rest., Baku)
Medeni dünyada günümüzde de etkin rol oynayan Türkiye- talya-Azerbaycan arasında kültürel
ili kilerin sürdürülmesinde bilimsel toplantıların önemi göz ardı edilemez. Bu nedenle VI. Uluslararası
Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Sempozyumu, talya’da Milan Politeknik Üniversitesi ile
Azerbaycan M RAS ve Konya Fikir, Kültür, Sanat Adamları Birli i Derne i birlikte 17-18-19-20-21
Eylül 2012’de Milano’da, Melas Tourism’in organizasyonuyla gerçekle tirilecektir.
Temennimiz ileriki yıllarda Türkiye ve Bakü’de de benzer faaliyetleri i birli i ile
gerçekle tirmektir. Kongrede Türk Tarihi-Edebiyatı-Folkloru-Sanatı (Resim, heykel vd gibi Türk plastik
sanatlarını ve Geleneksel Türk sanatlarını ilgilendiren tüm konular)-Bilimi (Türk Sosyal ve Fen Bilimleri
alanında ki tüm konular)-Arkeolojisi (Arkeolojik kazılar, savunma da dahil olmak üzere koruma
sistemleri-mimari anıtların korunması için fen ve teknolojileri, restorasyon-ortak alıntı alanlarındaki
ara tırmacı ve teknisyenleri için e itim faaliyetleri, yerle ik uygulamaların izlenmesi için çalı malar) ile
alakalı bildiriler yer alacaktır. Ayrıca Türk sanatlarıyla (plastik ve geleneksel) alakalı bir sergi de Vizyon
Konya organizasyonuyla gerçekle tirilecektir.
The importance of scientific meetings in maintaining cultural relations between Turkey-ItalyAzerbaijan and also playing a key part today in our civilized World can’t be ignored. For this reason, VI.
International Turkic Culture and Art Heritage Conference will be held in Italy jointly by Polytechnic
University of Milan, Italy, MIRAS Social Organization in Support of Studying of Cultural Heritage,
Azerbaijan and Konya Opinion, Culture and People of Art Association, Turkey in 17-18-19-20-21
September 2012 organized by Melas Tourism.
We hope to perform similar activities in Turkey and Baku next years. Reports on Turkic
History-Literature-Folklore-Art (all such issues concerning Turkic plastic arts and traditional Turkic arts
like painting, sculpture etc.), Turkic Science (all issues in the field of Turkic social science and
technology), Turkic Archaeology (archaeological excavations; protection systems including defence;
science and technologies for the protection of architectural monuments; restoration, educational activities
for researchers and technicians in the field of common quote; studies for monitoring built-in application)
will be covered at the Conference. Also an exhibition related to Turkic arts (plastic and traditional) will
be held organized by Vision Konya.
Prof. Dr. Alessandro BALDUCCI
VICE-RECTOR POL TECN CO D M LANO
Dr. Fariz HAL LL
CHAIRMAN OF MIRAS
Seyit KÜÇÜKBEZ RC
CHAIRMAN OF KONYA OPINION,
CULT. & PEOPLE OF ART ASS
KATILIMLA LG L B LG LER
- Bildiri özetleri 25.06.2012’ye kadar gönderilmelidir.
- Bildiri metinleri A4 ka ıdına, foto raflar dahil bilgisayar ile 8 sayfayı geçmeyecek ekilde, 1 aralık ve
12 punto, (Times New Roman) Microsoft Word olarak hazırlanmalıdır. Kendisi gelmeyip poster bildiri
gönderecekler, poster ölçüleri 50x75 cm’dir. Kendisi katılmayacak sanatçıların eserleri 40x60 cm
ölçülerini a mayacak ekilde camsız ve çerçevesiz olacaktır. Kendisi katılmayan ve resim, tablo dı ında
3 boyutlu ve hacimli eser gönderenler eserlerinin 35x50 cm renkli çıktısını, daha sonra belirtilecek
adrese kargo ile göndereceklerdir (Kargoda olu abilecek hasarlarda sorumluluk kabul edilmez). Kongre
kapsamında yer alacak sergiye bir adet eserle katılınacaktır. Her katılımcıya uluslararası sergi katılım
belgesi verilecektir.
- Kongrede bildiri dili Türkçe, ngilizce ve talyanca’dır. Türkçe ve talyanca bildirilerde 250 kelime
ngilizce özet, ngilizce bildirilerde 250 kelime Türkçe özet olacaktır.
- Kongre ücreti (Kongre katılım ücreti, stanbul, Milano gidi dönü uçak bileti, talya’daki tüm ara
transferler, gezi, 4 gece otel, sabah kahvaltı, ak am yemekleri dahil) 1120 Euro’dur (Yurt dı ı çıkı harcı
olan 15 TL, ö le yemekleri, yemeklerde ekstra alınacak içecekler, zorunlu seyahat sigortası, Müze Giri
ücretleri ve ye il yada görev pasaportu olmayanların vize masrafları bunun dı ındadır. Ye il ya da görev
pasaportu olmayanlar vize i lemlerini kendileri çözeceklerdir).
- Kongreye bildiri ile katılım ücreti Türkiye’den 1120 Euro’dur. ( ki ki i ile hazırlanan bildirilerde iki
ki inin de bizzat kongreye katılımı durumunda 2240 Euro, birinin katılımı durumunda ise 1150
Euro’dur).
- Bildirisi olanlar sergi için ayrıca 40 Euro (bildiri + sergi=1160 Euro),
- Poster bildiri ile katılım ücreti 60 Euro’dur.
- Bildirisi olmayıp sadece eserle sergiye bizzat katılacaklar 1120 Euro,
- Bildirisi olmayıp sadece sergiye eser gönderecekler 60 Euro ödeyecektir.
- Türkiye dı ındaki ülkelerden katılacak olup uçak biletini kendisi alıp, sadece talya’da konaklama,
yemek ve kongre hizmetlerinden faydalanacaklar 800 Euro ödeyeceklerdir (17.09.2012 tarihinde ücreti
ödeyeceklerdir).
- Kongreye talya’dan katılacak ve sosyal aktivitelerden faydalanmayıp sadece bildiri sunacak talyan
bilim adamları bildiri için 30 Euro, sergiye eserle katılacaklarda 30 Euro ödeyeceklerdir.
- Bildirisi ya da eseri kabul edilenler 05.07.2012 tarihine kadar 400 Euro ödeyecektir. Kalan kısım
havaalanında alınacaktır (Bildiri ve eseri kabul edilenlere hesap numarası daha sonra bildirilecektir).
- Kendisi katılmayıp poster bildirisi olan veya eser yollayacaklar 05.07.2012 tarihine kadar ücretlerini
ödeyecektir.
- talya’dan katılacaklar katılım ücretleri olan 30 Euroyu 17.09.2012 tarihinde ödeyeceklerdir.
- Hiçbir ekilde ücret iadesi yapılmayacaktır.
- Özet ve sergi eser gönderme son tarihi (abstract submission deadline and exhibition works): 25.06.2012
- Bildiri ve eser kabul bildirimi (declaration of acceptance)
: 30.06.2012
PARTICIPATION INFORMATION
- Abstracts to be sent up by 25.06.2012
- Papers should be prepared in Microsoft Word as a A4 size, including photographs not exceeded 8 pages with
computer size, 1 interval and 12 points (Times New Roman). Poster size is 50x75 cm for those not attended but
sent the works. Works of artists, not attended will be: 40x60 cm dimensions, without glass and frame. The
work of those not attended and also sent 3 dimensional and bulky work, outside of table, then 35x50cm color
print picture will be sent by cargo to the specified address (Conference is not account for any damage
occurred). Participants will join the exhibition with one work within the scope of conference and each
participant will receive a certificate on participation at international exhibitions.
- Papers on the conference are in Turkish, English and Italian languages. Turkish and Italian reports must have
English summary of 250 words; English reports will have Turkish summary of 250 words.
- Conference fee (registration fee, round-trip airfare Istanbul-Milano, all of transfers in Italy, travel, 4-night
hotel, breakfast, dinners etc.) is 1120 Euro. This amount does not include 15TL fee for overseas, lunches, extra
drinks, travel insurance, museum entrance fees and visa costs for those without duty passport and green
passport. Participants who have no duty passport and green passport shall settle their visa formalities.
- Participation fee from Turkey with the report is 1120 Euros (When a paper prepared by two people,
participation of both people in the Conference in person: 2240 Euro, 1150 Euro in the case of the participation
of one).
- Those having paper must pay 40 Euro for exhibition (paper + exhibition = 1160 Euros),
- The participation fee with poster paper is 60 Euro.
- Those joined exhibition in person without paper will pay 1120 Euros.
- Those sent their work to exhibition without having paper will pay 60 Euros.
- Those joined from countries outside of Turkey, who buy their own flight tickets and used accommodation,
catering and conference services in Italy, will pay 800 Euros (date of payment-17.9.2012).
- Italian scientists attended the Conference from Italy, who will present papers and not involved in social
activities will pay 30 Euros; those joined the exhibition with works will pay 30 Euros.
- Those, whose papers and works accepted will pay 400 Euro until 05.07.2012. The rest amount will be paid at
the airport (those, whose paper and work are accepted, will be notified on the account number later).
- Those not joined but having poster paper, or those, sent the work will pay the fees until 05.07.2012.
- Those joined from Italy will pay participation fees- 30 Euro on 17.09.2012.
- There will be no refund in any way.
(Conference and Exhibition Centre: Polytechnic University Conference Hall. Milano)
LET M (Contact):
Ahmet AYTAÇ symposium.milan @gmail.com