MUGLA VALiLiGi Sayl :B.lOA.iSM.4A8.00.09-778-99

Transkript

MUGLA VALiLiGi Sayl :B.lOA.iSM.4A8.00.09-778-99
T.e
MUGLA VALiLiGi
Saghk Miidiirliigii
Sayl : B.lOA.iSM.4A8.00.09-778-99- ~ Konu : Tescil Edilecek Sertifikalar
:Si.]
ilgi yazumzla bildiriien 21108/2010tarih ve 27679 sayllI Resmi Gazete'de yaymlanan
SaglIk BakanlIgl Sertifika Yonetmeligi geregi; SaglIk alanmda uygulanmasl ozel bilgi ve
/veya beceriye dayalI mesleki yeterlilikleri kazandmnaya yonelik olarak yapllan mezuniyet
somasl sertifikah egitimlerden almml~ ,gerek BakanlIglmlzm diizenledigi, gerekse il Saghk
Miidiirliiklerinin ,ozel kurulu~, oda, dernek, iiniversite v.b tarafmdan diizenlenen sertifikalann
onaylanmak iizere 21102/2011 tarihinde Saghk Bakanhgmda olacak ~ekilde bu tarihten once
Saghk Miidiirliigiirniizesertifikalann gonderilrnesi gerekmektediL
_
Kamu ve OZel Sektordeki Saghk Personelinin elinde bulunan tiim sertifikalarm
onaylanmaml~ ise BakanlIglmlzca gegersiz sayI1acagl ilgili yonetmelikle belirtildiginden
kommun tiim saglIk personeline duyurularak teblig edilmesi magduriyete meydan
verilmernesi gerekmektedir.
Konunun tiirn personele duyurulmasmdan kururn amiri sorumlu olacagmdan ivedilikle
geregini rica ederlm.
/
•
I
Dr. Iskender
Saghk
DAGITIM:
TUrn~ube Miidiirliikleri
TUrnToplum SaglIgl Merkezleri
TUrnMerkez ilge SaglIk Kurum ve Kurulu~lan

Benzer belgeler

Tıklayınız

Tıklayınız MEBBIS Modiiliinde, okul ve kurum miidiirliiklerinin veri gireceli bigimde egitim kadrolan drqrndaki personel bilgilerinin girilecegi Yardrmcr Hizmetler Modiilii olugturulmug ve bu kapsamda gahgan ...

Detaylı

Dejeneratif Spondilolisteziste Cerrahi Tedavi

Dejeneratif Spondilolisteziste Cerrahi Tedavi ge<;irenlerde kullamlamamasl, aynca <;engel-<;ubuk

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. 10- Firmi laraftndan siparig edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare larafrndan kanun geregi ilgili mercilere bildirim yaptlarak, firma idarenin belirleyec€gi sore i9erisinde dodrudan t...

Detaylı