hemşirelikte etik - ATAUZEM

Transkript

hemşirelikte etik - ATAUZEM
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
A
HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI
GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI
09 Ocak 2016, Cumartesi, Saat: 09.30 I. Oturum
ADI SOYADI
: …………………………………………………………………………………..
T.C. KİMLİK NO. : ………………………………………………………………………………….
SALON NO.
: ………………………………………………………………………………….
SIRA NO.
: ………………………………………………………………………………….
GENEL AÇIKLAMA
1. Soru kitapçığınızın türü A’dır. Kitapçık türünü
cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu
kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış
yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır.
2. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer
almaktadır:
Testin Adı
Hemşirelikte Etik
Hemşirelikte Temel
Kavramlar ve Bakım Teorileri
İç Hastalıkları Hemşireliği
Sağlığın Değerlendirilmesi
Sağlık Politikaları
Soru Sayısı
Sayfa No.
25
25
2
6
25
25
25
10
14
18
3. Toplam sınav süresi 150 dakikadır.
4. İstediğiniz
testin,
istediğiniz
sorusundan
cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap
kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme
işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan
işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir
kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama
alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde
yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya
mürekkepli kalem kullanmayınız.
6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi
ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru
cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve
üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir
soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru
yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı
üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en
doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru
bırakmamanız yararınıza olabilir.
10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak
kullanabilirsiniz.
11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın
arka kapağında belirtilmiştir.
Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının ATAUZEM’in yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.
2016HLT12-1
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR
A
HEMŞİRELİKTE ETİK
DİKKAT


Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Hemşirelikte Etik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi karar vermeyi
gerektiren moral sorunlarda doğru olan
veya yapılması gerekenleri sorgulayan etik
anlayıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
4. Aşağıdakilerden hangisi “Teleolojik etik”
anlamına gelmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Deskriptif etik
Metaetik etik
Normatif etik
Objektif etik
Spiritüalist etik
2. Aşağıdakilerden hangisi “simetri, uyum ve
forma önem veren sanatın toplum için
zorunluluk” olduğunu düşünen değer
sistemidir?
A)
B)
C)
D)
E)
5. Aşağıdakilerden hangisi Normatif olmayan
etik türüdür?
A)
B)
C)
D)
E)
Kuramsal motifli değerler
Ekonomik değerler
Sosyal oryantasyonlu değerler
Estetik değerler
Politik değerler
3. Aşağıdakilerden hangisi Jean Piaget’in
tanımladığı ahlaki gelişim dönemlerinden
biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
Metaetik
Teleolojik etik
Deontolojik etik
Erdem Etiği
Faydacılık
6. Hemşireliğin etik kodlarından yarar
sağlama/zarar vermeme etik ilkesi için
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Kanun ve Düzen Dönemi
Ceza ve İtaat Eğilimi Dönemi
Kişiler Arası Uyum Dönemi
Sosyal Sözleşme Dönemi
Dışsal Kurallara Bağlılık Dönemi
2016HLT12-1
Kuralcı etik
Erdem etiği
Sonuçcu etik
Çıkarcı etik
Hiçbiri
A) Zarar verecek her türlü davranış ve
eylemden kaçınılmalıdır.
B) Yapılacak her bakım girişimi ve tedavi
hastaya mutlak yarar sağlamalıdır.
C) Hastaya yaklaşırken inandırıcı ve
samimi yaklaşımda bulunulmalıdır.
D) Hasta/sağlıklı bireye sempatik
yaklaşımda bulunulmalıdır.
E) Bakım planlarında fayda ve risk
oranlamaları dikkate alınmalıdır.
2
Diğer sayfaya geçiniz 
A
7. Her bireyin kişisel hedefleri hakkında
karar verebilme özgürlüğüne sahip olması
gerektiğini belirten etik kod
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
10. Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik
eğitimciliğinin temel etik ilkeleri arasında
yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Zarar vermeme /yararlı olma
Özerklik/ bireye saygı
Adalet ve eşitlik
Mahremiyet ve sır saklama
Sadakat
8. Aşağıda verilen karar verme sürecinin
basamakları seçeneklerin hangisinde
doğru olarak sıralanmıştır?
11. Çağdaş hemşirelik eğitiminde, etik
öğretiminin genel amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
I. Stratejileri Uygulama
A) Etik açıdan karar vermede yeterli,
ahlaki sorumlulukları olan hemşireler
yetiştirme
B) Hastaların bakımı ile ilgili değerlerimizi
irdeleme
C) Ahlaki mantık ve ahlaki yargı için yeterli
olma
D) Karar verme, yasal önem taşıyan
konularda düşünce belirtme
E) Uygulamanın ahlaki temelleriyle ilgili
araştırma yapma
II. Veri Toplama
III. Problemi Açıkça Tanımlama
IV. Stratejileri Araştırma
V. Faaliyetin Sonuçlarını Değerlendirme
A)
B)
C)
D)
E)
III, II, IV, I, V
II, IV, I, V, III
IV, III, I, V, II
III, II, I, V, IV
I, III, IV, II, V
12. Hemşirenin temel ve benzersiz görevinin,
sağlam veya hasta bireylere sağlıklarını
korumaları veya tedavileri sırasında veya
huzur içinde ölmeleri için yardım etmek
olduğunu belirten hemşirelik kuramcısı
aşağıdakilerden hangisidir?
9. Zorunluluklar, ilkeler, görevler, haklar,
bağlılıklar, değerler ve inançlardaki
çelişkilerle ilgili göstergeler açısından
durumun incelendiği karar verme süreci
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Stratejileri Uygulama
Veri Toplama
Problemi Açıkça Tanımlama
Stratejileri Araştırma
Faaliyetin Sonuçlarını Değerlendirme
2016HLT12-1
Özerkliğe saygı
Adil olma
Ayrımcılıktan kaçınma
Yarar sağlama-zarar vermeme
Sempatik yaklaşım
A)
B)
C)
D)
E)
3
Madeleine Leininger
Patricia Benner ve Wrubel
Jean Watson
Virginia Henderson
Milton Mayefoff
Diğer sayfaya geçiniz 
A
13. Aşağıda bakımla ilgili verilen ifadelerden
hangisi yanlıştır?
17. Aşağıdakilerden hangisi bir çıkar
karşılığında, kamu yetkilerinin yasa dışı
kullanılması durumunu ifade etmektedir?
A) Bakım en az iki kişi ile başlayan ve
gelişen bir ilişkidir.
B) Bakım yalnızca hemşireliğe özgü
değildir, ancak bakım hemşirelik için
özgündür.
C) Bakım hemşirelere özel bir ahlaki
sorumluluk yükler.
D) Bakım ilişkisinde asimetrik bir güç
ilişkisi vardır.
E) Bakım bilimsel bilgi temelini
gerektirmez.
A)
B)
C)
D)
E)
14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de
araştırma etiği ile ilgili olan ilk
düzenlemedir?
A)
B)
C)
D)
E)
18. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de “Hasta
Hakları” ile ilgili olarak oluşturulmuş bir
düzenlemedir?
İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik
Türk Ceza Kanunu
Tıbbi Deontoloji Tüzüğü
İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu
Hasta Hakları Yönetmeliği
A)
B)
C)
D)
E)
15. Aşağıdakilerden hangisi araştırmalarda
yapılan girişim nedeniyle deneklerde baş
ağrısı, duygusal rahatsızlıklar olması
şeklindeki hasarları tanımlamaktadır?
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
Alma Ata Bildirgesi
Hasta Hakları Yönetmeliği
21. Yüzyılda Herkes için Sağlık Bildirgesi
İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi
19. Türkiye’de hasta haklarıyla ilgili yapılmış
olan düzenlemede aşağıdakilerden hangisi
yer almaz?
A) Hastanın kendi yaşamına son
verilmesini isteme hakkı yoktur.
B) Hasta, durumu hakkında yakınlarına
bilgi verilmesini istemeyebilir.
C) Hasta tıbbi girişimi reddetme veya
durdurma hakkına sahiptir.
D) Hastaların verilen hizmetler konusunda
düşüncelerini ifade etme hakkı vardır.
E) Hastanın kendisi ile ilgili kayıtlara
ulaşma ve kayıtlarının kopyasını
alabilme hakkı yoktur.
A) Araştırmacı tarafından önceden
öngörülmeyen zararlı etkiler
B) Geçici olarak oluşan zararlar
C) Beklenmeyen zararlı etkiler
D) Çok nadir görülen ve geçici olan
zararlar
E) Kesin olarak hasara yol açan zararlar
16. Aşağıdakilerden hangisi sorunun çözüm
yolunun bilindiği fakat kurumdan ya da
başka faktörlerden kaynaklanan
nedenlerle çözüm yolunun seçilemediği
durum olarak tanımlanmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
İhmal
İstismar
Bencillik
Yolsuzluk
Ayrımcılık
Moral sorun
Etik çıkmaz
Moral ikilem
Moral belirsizlik
Moral bilgi
2016HLT12-1
4
Diğer sayfaya geçiniz 
A
20. "Kişinin içinde yaşadığı toplumun ondan
beklediği tutum, eğilim, değer ölçüleri ve
davranış biçimlerini içermektedir" cümlesi
aşağıdaki hangi kavramı açıklamaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
23. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kürtaj
yasası ile ilgili bir durum değildir?
A) Fetüsün 9 haftalık olması
B) Annenin 18 yaşında olması
C) Resmi nikah ile evli olarak görünen
bayanların fiili olarak ayrı bile olsa eş
rızası alması
D) Fetüsün 11 haftalık olması
E) Resmi nikah ile evli olmayan 18
yaşından küçük bayanların anne veya
babalarından izin alınması
Etik
Kişilik
Rol
Hak
Özgürlük
21. Savunucu olarak çalışan hemşirenin politik
ve finansal sınırlılıklar yönünden
………….olması gerekir.
24. Aşağıdaki etik tanımlarından hangisi yanlış
verilmiştir?
A) Amaçlanan Sonuç Etiği: Bir eylemin
ahlaki doğruluğu, amaçlanan sonuçları
tarafından belirlenir.
B) Kural Etiği: Bir eylemin ahlaki
doğruluğu, gelenekleri tarafından
belirlenir.
C) Toplumsal Sözleşme Etiği: Bir eylemin
ahlaki doğruluğu, belli bir toplumun
normları ve gelenekleri tarafından
belirlenir.
D) Kişisel Etik: Bir eylemin ahlaki
doğruluğu, kişinin vicdanı tarafından
belirlenir.
E) Sosyal Yaşam Etiği: Kişinin yaşamında
uyması gereken sosyal ve ekolojik
kurallar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi cümlede verilen
boşluğu uygun şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
Bağımlı
Bireysel
Sorumlu
Yetkili
Bağımsız
25. Türkiye’de etik kurul yapılanması hangi
tarihte başlar?
22. Aşağıdakilerden hangisi 9-12 yaş arası
döneminde ölüm kavramını tanımlar?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Ölümün son olduğu algılanır. Kişi
kendini ölümden koruyabileceğine
inanır, ölümü şiddet ve saldırganlıkla
birleştirir.
B) Ölümün kaçınılmaz son olduğu
algılanır. Ölüm korku olarak ve ölüm
sonrası ilginç olarak tanımlanır.
C) Kişi kendi ölümünü kabullenir.
D) Ölüm dini ve kültürel inançlar
doğrultusunda kabul edilir.
E) Ölüm, uzun süre can çekişerek yaşanan
bir olay olarak algılanır ve hızlı araba
kullanarak ya da tehlikeli şeyler
yapılarak bu duruma başkaldırmaya
çalışılır.
2016HLT12-1
5
1993
1995
1997
1985
1983
Diğer sayfaya geçiniz 
A
HEMŞİRELİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE BAKIM TEORİLERİ
DİKKAT


Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Hemşirelikte Temel Kavramlar ve Bakım Teorileri Testi için
ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi Benner (1984)’in
hemşirelik bakımında tanımladığı güç
tiplerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
4. Aşağıdakilerden hangisi veri toplama
yöntemlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Savunuculuk gücü
Liderlik gücü
İyileştirici güç
Katılımcı güç
Problem çözücü güç
5. Aşağıdakilerden hangisi Swanson’un
bakım teorisinde yer alan önemli
noktalardan biri değildir?
2. “Hemşire serviste yatan tüm hastaların
yaşam bulgularını alıyor. Yaşam
bulgularını tam olarak alındığı saatte
yazmaya dikkat ediyor”
A)
B)
C)
D)
E)
Yukarıdaki olayda hemşire hangi değer
türüne örnek olabilecek bir davranış
sergiliyor?
A)
B)
C)
D)
E)
Görüşme
Dinleme
Sempati
Gözlem
Öykü
Otonomi
Birey için bir şey yapma
Bireyi tanıma / bilme
İmkân verme
İnanç sağlama
Estetik
Eşitlik
İnsan onuruna saygı
Doğruluk
Alturizm
3. Aşağıdakilerden hangisinde hemşirelik
sürecinin aşamaları doğru sıra ile
verilmiştir?
6. Aşağıdakilerden hangisi “holistik sağlık”
kavramını ortaya atarak bireyin çevreyle
birlikte var olduğunu ve bireyin
kültürel/fiziksel alan dahilinde
değerlendirilmesi gerektiğini
savunmuştur?
A) Veri toplama-Planlama- Tanılama Uygulama-Değerlendirme
B) Veri toplama-Tanılama- PlanlamaUygulama-Değerlendirme
C) Veri toplama- Değerlendirme Planlama -Tanılama -Uygulama
D) Değerlendirme-Tanılama- Veri
toplama- Planlama-Uygulama
E) Değerlendirme- Veri toplamaTanılama- Planlama- - Uygulama
2016HLT12-1
A)
B)
C)
D)
E)
6
Kristen Swanson
Jean Watson
Dorothea Orem
Cristian Smiths
Dorothea Johnson
Diğer sayfaya geçiniz 
A
7. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi
hemşireliği “yardım edici çevre sağlayan
bir süreç ” olarak tanımlar?
A)
B)
C)
D)
E)
10. Aşağıda Günlük Yaşam Aktiviteleri Modeli
ile ilgili verilen ifadelerden hangisi
doğrudur?
Kristen Swanson
Jean Watson
Florence Nightingale
Martha Rogers
Virginia Henderson
A) Model Florence Nightingale tarafından
geliştirilmiştir
B) Modelde 13 günlük yaşam aktivitesi yer
alır
C) Modelin üç bileşeni vardır
D) Modelin bileşenlerinden biri yaşam
kalitesidir
E) Modelin bileşenlerinden biri yaşamda
bireyselliktir
8. Aşağıda Florence Nightingale ile ilgili
verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
11. Aşağıda öz bakım kavramı ile ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Nightingale sağlığı, sadece hastalık
durumunun karşıtı değil, kullanmamız
gereken gücümüzü kullanma yeteneği
olarak ele almıştır.
B) Nightingale çevrenin önemini ilk kez
vurgulayan teorisyendir.
C) Nightingale 1854-1856 yılları arasında
Kırım Savaşında hizmet vermiştir.
D) Nightingale 12 Mayıs 1840 tarihinde
doğmuştur.
E) Nightingale’e göre sağlık hemşireliği ve
hastalık hemşireliği vardır.
A) Öz-bakım, insanların sorumluluk
alabildikleri gönüllü eylemlere dayanır.
B) Öz-bakım uygulaması, kişisel bilgi ve
beceri eksikliği gibi kısıtlılıklar nedeni
ile yetersiz olabilir.
C) Öz-bakım için zaman, enerji, maddi
kaynaklar gerekli değildir.
D) Öz-bakım, doğrudan benlik-kavramı
tarafından etkilenir.
E) Öz-bakım, herkesin karşılaması gereken
temel insan gereksinimleridir.
12. Aşağıdakilerden hangisi Orem’in
kuramının dayandığı varsayımlardan biri
değildir?
9. Aşağıdakilerden hangisi Günlük Yaşam
Aktiviteleri Modelinde yer alan yaşam
aktivitelerinden biri değildir?
A) İnsan, belli bir çevre içinde, doğuştan
getirdiği yetenekleri ile canlı kalmaya
çalışır.
B) İnsan, öz bakımını gerçekleştirmek için
gereksinimlerini belirleme ve yapma
gücüne sahiptir.
C) Yetişkin insan, öz bakımını sürdürmede
yaşamı destekleyen ve fonksiyonlarını
düzenleyen faaliyetlerde sınırlamaları
deneyimler.
D) İnsan, kendisi ve diğerleri için
gereksinimleri belirlemede değişik
yolları keşfeder, geliştirir ve bunları
başkalarına aktarır.
E) Bir grup içinde yaşayan insanların
gruptaki eksiklik deneyimleyen diğer
üyelerin bakımını sağlamada
sorumlulukları yoktur.
A) Korku ve düşüncelerini ifade etme
B) Çalışma ve boş zamanlarını
değerlendirme
C) Cinselliğini İfade Etme
D) Uyku
E) Ölüm
2016HLT12-1
7
Diğer sayfaya geçiniz 
A
13. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel strese
örnek olarak verilebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
16. Aşağıdakileden hangisi Henderson’un
kuramına göre “Bireyin güç, istek ve bilgisi
göz önüne alınarak gereksinimlerini
karşılama yeteneğini belirleyebilme”yi
içeren hemşirelik süreci basamağıdır?
Hastalık ya da kazalar
Çocuğun tuvalet eğitimi
Evlilik ya da boşanma
Kayıp ya da yas
Yeni bir iş
A)
B)
C)
D)
E)
17. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Rogers’ın
adının duyulmasını sağlayan ve kuramının
temel-birincil kavramıdır?
14. Aşağıdakilerden hangisinde Lokal
Adaptasyon Sendromunun düzeyleri
doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Enflamasyon - dejenerasyon - hücre
ölümü
B) Alarm - dejenerasyon - enflamasyon
C) Alarm - direnç – tükenme
D) Enflamasyon –direnç- hücre ölümü
E) Enflamasyon – uyum- tükenme
Enerji alanı
Açık sistem
Model
Dört boyutluluk
Üniter insan
18. Aşağıdakilerden hangisi Rogers’ın “insan
ve çevrenin düzen ve organizasyonundaki
değişikliklerin alçak frekanstan yüksek
frekanstaki dalgalara doğru hareket
ettiğini” savunan hemodinamik ilkesidir?
15. Virginia Henderson’un kuramı ile ilgili
olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Henderson’un sağlık tanımı belirlediği
14 temel gereksinim doğrultusunda
bireyin bağımsız fonksiyon
görebilmesine dayalıdır.
B) Henderson en çok çevre kavramı
üzerinde durmuştur.
C) Henderson’a göre hemşirenin temel
fonksiyonu bireye yardım etmektir.
D) Henderson’ın hemşirelik tanımının en
büyük kuramsal kaynağı temel insan
gereksinimleridir.
E) Henderson’a göre hemşire diğer sağlık
personeliyle beraber pek çok işlevi
paylaşsa da onun kendine özgü bir
işlevi vardır.
2016HLT12-1
Hemşirelik planı
Hemşirelik uygulaması
Hemşirelik tanısı
Hemşirelik değerlendirmesi
Veri toplama
A)
B)
C)
D)
E)
Tamamlayıcılık ilkesi
Yansıma ilkesi
Sarmallık ilkesi
Bütünlük ilkesi
Hiçbiri
19. NANDA (North American Nursing
Diagnosis Association)nın ilk başkanı
seçilen hemşire kuramcı kimdir?
A)
B)
C)
D)
E)
8
Marjory Gordon
Ida Jean Orlondo
Florence Nightingale
Isabel Hampton Robb
Virginia Fry
Diğer sayfaya geçiniz 
A
20. “Platon’a göre…………….. ‘haklı çıkarılmış
doğru inanış’ olarak kabul edilir”
cümlesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
23. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi Temel
İnsan Gereksinimleri kuramını
geliştirmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Terminoloji
Tanım
Bilgi
Bilim
Terim
21. Aşağıdakilerden hangisi insanı “sağlığını
sürdürmek için sağlık ekibi üyelerinden
yardım alma ihtiyacı duyan canlıdır”
şeklinde tanımlayan kuramcıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
24. Aşağıdakilerden hangisi bir bireyin
yaşamının anlamını, ölümünün kabulünü
ve daha yüksek bir güçle kişisel bir ilişkiyi
vurgulayan sağlık tanımıdır?
Florence Nightingale
Virginia Henderson
Ida Jean Orlando
Ernestine Wiedenbach
Hildegard E.Peplau
A)
B)
C)
D)
E)
22. Aşağıdakilerden hangisi beden dışı
biyolojik çevre içinde yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Spiritüel sağlık
Total sağlık
Sosyal sağlık
Fiziksel sağlık
Duygusal- ruhsal sağlık
25. Aşağıdakilerden hangisi Smith’in Sağlık
Modeli boyutlarından biri değildir?
Güneş
Isı
Karbondioksit
Hayvanlar
Irk
2016HLT12-1
Abraham Maslow
Sister Callistra Roy
Florence Nightingale
Virginia Henderson
Hildegard Peplau
A)
B)
C)
D)
E)
9
Klinik model
Rol – Performans Modeli
Adaptive Model
Mutluluk Modeli
Temel İnsan Gereksinimleri Modeli
Diğer sayfaya geçiniz 
A
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
DİKKAT


Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının İç Hastalıkları Hemşireliği Testi için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda ilaçların
vücutta dağılımını etkileyebilecek
fizyolojik değişikliklerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
4. Kan serumunda HbsAG ve HbeAG pozitif
bulunan vakalar için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
Yağsız vücut kitlesinde azalma
Total vücut suyunda azalma
Serum albüminde azalma
Gastrointestinal motilitede artma
Proteine bağlanmada değişiklik
A) Bu vakaların kanında HBV vardır,
bulaştırıcılıkları fazladır.
B) Bu vakaların kanında HBV vardır,
bulaştırıcılıkları azdır.
C) Bu vakaların HBV karşı bağışıklıkları
vardır.
D) İyileşme dönemindedirler.
E) Henüz hastalık oluşmamıştır.
2. Aşağıdakilerden hangisi plörezide
hemşirelik girişimlerinden biri değildir?
5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Siyanoz: Cildin morumsu renk alması
B) Takipne: Solunumun anormal sayıda
yavaşlaması
C) Hipopne: Solunum derinliğinin
azalması
D) Dispne: Zorlu ve güç sarfederek yapılan
solunum şekli
E) Öpne: Normal solunum
A) Yüksek oranda Oksijen vermek
B) 2-4 saat arayla derin soluk alması için
desteklemek
C) Torasentez için gerekli açıklama ve
hazırlıkları yapmak
D) Skalalar kullanılarak ağrı düzeyi
belirlemek
E) Dispnesi için rahat edeceği pozisyon
vermek
6. Multiple sklerozun tedavi ve hemşirelik
bakımı için uygun olmayan ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
3. Aşağıdakilerden hangisi peptik ülser için
doğru değildir?
A) Geliştiği yere göre gastrik, duedonal,
özefageal ismini alır.
B) Asit sekresyonunun azalması neden
olur.
C) Emasyonel durum gelişiminde rol alır.
D) Üst karın bölgesinde yanma, yemekten
1-3 saat sonra açlık hissi vardır.
E) Kanama, perforasyon ve obstrüksiyona
neden olabilir.
2016HLT12-1
A) Girişimler ataklara ve çıkan sorunlara
göre planlanır.
B) İnkontinansı önlemek amacıyla hasta
mesane eğitimi programına alınır.
C) Bu hastalarda hamilelik önlenmelidir.
D) Soğuk atakları tetikleyip yorgunluğu
artıracağından hastaların sıcak
ortamlarda bulunması gerekmektedir.
E) Hastalar stres, yorgunluk ve aşırı
egzersizden kaçınmalıdır.
10
Diğer sayfaya geçiniz 
A
7. Epilepsi hastalığının hemşirelik bakımı için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
11. Aşağıdakilerden hangisi AIDS’te hastaya
yönelik koruyucu önlemler için yanlıştır?
A) Kasılmalar başladıktan sonra hastanın
dilini ısırmaması için dişlerinin arasına
rulo yerleştirilmelidir.
B) Aura tanınabiliyorsa hasta güvenli
bir yere alınmalıdır.
A) Özel bir odaya alınması
B) Hastanın kan ve vücut sıvılarının
kontrol altına alınması
C) Disposible malzeme tercih edilmesi
D) Evrensel önlemlerin alınması
E) Özel odaya alınmasına gerek yoktur
C) Postiktal evrede hasta uyandırılmalıdır.
D) Epilepsili hastaların evlenmesi sakıncalı
olduğu söylenmelidir.
E) Aktivite epileptik atakları artırabileceği
için kısıtlanmalıdır.
12. Aşağıdakilerden hangisi Sistemik Lupus
Eritamatozus’un(SLE) etyolojik faktörleri
için doğru değildir?
8. Aşağıdakilerden hangisi pernisiyöz
anemisinin etiyolojilerinden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Patolojik kanamalar
İntrensek faktör eksikliği
Fazla diüretik kullanımı
Eritropoetinin fazla salgılanması
Hemoglobin zincirindeki bozukluk
13. Aşağıdakilerden hangisi amonyum klorür
tedavisi ile ilgili olarak hemşirenin bilmesi
gerekenler için yanlıştır?
9. Aşağıdakilerden hangisi kanama riski olan
hastaya yapılacak girişimlerden biri
değildir?
A) Amonyum klorür dakikada 2-3 cc den
hızlı verilmemeli
B) Amonyum klorür eritrositlerde
hemolize neden olabilir
C) Amonyum klorür karaciğer ve böbrek
hastalarına verilmemeli
D) Fazla amonyum klorür metabolik
alkaloza neden olabilir
E) Tedavi sırasında hasta hiperkalemi
belirti ve bulguları açısından izlenmeli
A) Hastanın konstüpasyon olması
önlenmelidir.
B) İ.M enjeksiyondan kaçınılmalıdır.
C) Konstipasyon varlığında lavman
yapılmalıdır.
D) Hasta travmadan korunmalıdır.
E) Erkek hastalara elektrikli traş makinesi
kullanması önerilmelidir.
14. Aşağıdakilerden hangisi metabolik alkaloz
için doğru değildir?
10. Aşağıdakilerden hangisi sirozun hemşirelik
bakımında yer almamalıdır?
A) Metabolik alkalozda plazma HCO3
konsantrasyonu artmıştır.
B) Vücutta var olan bir hipopotasemi
metabolik alkaloza yol açabilir.
C) Sitratlı kan transfüzyonu sonrasında
ortaya çıkabilir.
D) Şiddetli alkalozlarda anjina pektorisin
ortaya çıkışı hızlanır.
E) Alkalemi çok ciddi ise sodyum laktat
infüzyonu gerebilir.
A) Bol proteinli diyet
B) İstirahatin sağlanması
C) Kilo izlemi ve karın çevresi ölçümü
yapmak
D) İsteme göre K vitamini vermek
E) Gastrointestinal kanama belirtilerini
izlemek
2016HLT12-1
Güneş ışınları, enfeksiyonlar
Kadın cinsiyeti
Erkek cinsiyeti
Genetik faktörler
Psikolojik stres ve fiziksel travma,
11
Diğer sayfaya geçiniz 
A
15. Aşağıdakilerden hangisi Hiperkalsemi’ ye
neden olan durumlardan biri değildir?
18. Aşağıdakilerden hangisi kemoterapinin
orta süreli yan etkilerinden biridir?
A) Hareketsizlik
B) Thiazid grubu diüretiklerin aşırı
kullanılması
C) Hiperfosfatemi
D) Böbrek yetmezliği
E) Aşırı D vitamini alımı
A)
B)
C)
D)
E)
16. Aşağıdakilerden hangisi intravenöz
magnezyum enjeksiyonu yapılırken dikkat
edilmesi gereken durumlardan biri
değildir?
19. Aşağıdakilerden hangisi sistit’e yatkınlığı
arttıran faktörlerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
Prostat hipertrofisi
Gebelik
Mesane kateterizasyonu
Genital bölge temizliğinde deodorant
içeren madde kullanmak
E) Aşırı sıvı tüketmek
A) Hastanın böbrek fonksiyonları normal
olmalı
B) Hastada sıcaklık hissi, terleme, motor
fonksiyonlarda azalma ve kan
basıncında düşme olursa infüzyon
durdurulmalı
C) İnfüzyon sırasında patella refleksi
kontrol edilmeli
D) Hastanın yanında magnezyum
antagonisti olan enjektabl sodyum
klorür bulundurulmalı
E) Kalp ve solunum arrestine neden
olabileceği için yavaş yapılmalı
17. Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin doku
perfüzyonu değerlendirme kriterlerinden
biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
20. Aşağıdakilerden hangisi kol yada
bacağında fistül’ ü olan hastanın
problemlerini en aza indirebilmek için
yapılması gereken uygulamalardan biri
değildir?
Hastanın bilinç düzeyi
Yaşamsal bulguları
İdrar çıkışı
Derinin durumu
Karaciğer fonksiyon testleri
2016HLT12-1
Enjeksiyon Yerinde Ağrı ve Kızarıklık
Ekstravazasyon
Allerjik Reaksiyon
Kemik İliği Depresyonu
Fotosensitivite
A) Pıhtılaşmayı önlemek için sıcak
pansuman yapılır.
B) Kan basıncı kontrolü için fistülün
olduğu koldan kan basıncı sık aralıklarla
ölçülür.
C) Enfeksiyonu önlemek için bölge,
antiseptik bir solüsyonla temizlenir.
D) Bölgedeki derinin esnekliğini korumak
için yumuşatıcı kremler sürülür.
E) Bölge kanamayı önlemek için
travmalardan korunur.
12
Diğer sayfaya geçiniz 
A
21. Aşağıdakilerden hangisi santral venöz
basıncın arttığı durumlardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
24. Hangisi insülinin saklanma koşullarından
biri değildir?
Dehidratasyon
Pulmoner hipertansiyon
Triküspit regürjitasyonu
Kardiyak tamponad
Superior vena kava obstrüksiyonunda
A) İnsülinler - 4 °C de buzdolabında
saklanır.
B) Açılmamış insülin oda ısısında (15°C 30°C) bir ay kalabilir.
C) Açıldıktan sonra buzdolabında üç ay
saklanabilir.
D) Renk değişikliği ve kristalleşme olursa
kullanılmamalıdır.
E) İnsülinler araba ve uçak bagajına
konmamalıdır.
22. Aşağıdakilerden hangisi nitrogliserin dil
altı formu kullanımı sırasında dikkat
edilecek noktalardan biri değildir?
25. Aşağıdakilerden hangisi Graves hastası ve
bakımı için doğru değildir?
A) Hastalar hiperaktif ve huzursuz
olduğundan başka hastalar ile aynı
odada olmamalı
B) Hastalar hızlı metabolizma nedeniyle
çabuk acıkırlar
C) Hastalar konstipasyona yatkın oldukları
için lif içeriği zengin diyet almalı
D) Hastalar sıcağa karşı tahammülsüz
olduğu için serin bir yer sağlanmalı
E) Egzoftalmus’ u olan hastalarda
periorbital ödemi azaltmak için
dirüretik verilmeli
A) İlacı almadan önce hastanın ağzı nemli
olmalı
B) Nitrogliserin tableti dilin altına
yerleştirilmeli
C) Tablet ağızda çözünürken su içilmeli
D) Tablet ağızda yanma hissi oluşturmalı
E) Alınacak tablet sayısı ile ilgili doktorun
önerileri dikkate alınmalı
23. Aşağıdakilerden hangisi hipertansiyonda
yapılacak yaşam tarzı değişikliklerinden
biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sigara içiminin bırakılması
Potasyum kısıtlaması
Zayıflama
Tuz kısıtlaması
Gevşeme tekniklerini uygulama
2016HLT12-1
13
Diğer sayfaya geçiniz 
A
SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ
DİKKAT


1.
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sağlığın Değerlendirilmesi Testi için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
“……………. hastalık kavramı; herhangi bir
organdaki bozukluğu, uyumsuzluğu ifade
ederken, ………………., hastalık kavramı;
bireyin sahip olduğu rahatsızlık
durumunu, bu duruma kendisinin ve
çevresindekilerin tepkisini yansıtır”
4. Aşağıdakilerden hangisi biyografik veri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yaş
Cinsiyet
Medeni durum
Mevcut şikayetler
Meslek
Objektif/ sübjektif
Sübjektif /objektif
Medikal/tıbbi
Tıbbi/geleneksel
Medikal/bireysel
5. Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığı yerinde
olan bireylerde bulunması gereken
özelliklerden biri değildir?
2. Aşağıdakilerden hangisi kültürün
özelliklerinden biri değildir?
A) Her toplumun kendine özgü kültürü
vardır.
B) Kültür geçmişten günümüze
süre gelmektedir.
C) İnsanlar hem kültürü oluştururlar hem
de kültürden etkilenirler.
D) Kültür durağandır, zaman içinde
değişmez.
E) Kültür insan eseridir ve tarihseldir.
A)
B)
C)
D)
E)
6. Aşağıdaki durumlardan hangisi hastada
bağımlılık olduğunu düşündürmez?
3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sübjektif
veridir?
A) Kullanılan madde miktarının giderek
artması
B) Madde kullanmadığı zaman yoksunluk
belirtilerinin ortaya çıkmaması
C) Madde kullanmak, bulmak için çok
zaman harcaması
D) Zarar görmesine rağmen madde
kullanmaya devam etmesi
E) Sık ama başarısız bırakma girişimlerinin
olması
A) Hasta yattığı günden beri beş kg vermiş.
B) Hastada ödem tespit edildi.
C) Hasta midesinde yanma olduğunu
söyledi.
D) Hastada taşikardi tespit edildi.
E) Hasta dört bardak su içti.
2016HLT12-1
Kendini ve başkalarını kabul eder.
Kendine güveni ve öz saygısı vardır.
Sorumluluk alır ve yerine getirir.
Süper egosu çok yüksektir.
Girişim duygusu gelişmiştir.
14
Diğer sayfaya geçiniz 
A
11. “Büyük kan dolaşımı akciğerlerden vena
pulmonalislerle ………………………. gelen
temiz kanın mitral kapak vasıtasıyla sol
ventriküle geçtikten sonra, aortaya ve
perifere atılıp, kirlendikten sonra vena
cava superior ve inferior aracılığıyla
……………… geri dönmesidir.”
7. Deriyi alttaki komşu organlara gevşekçe
bağlayan ve onların üzerinde
kayabilmesini sağlayan gevşek bağ dokusu
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Derialtı doku
Yağ dokusu
Epidermal doku
Kas dokusu
Ter bezleri
Yukarıdaki boşluklara uygun olan ifadeler
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
12. Aşağıdakilerden hangisi
Elektroensefalografi (EEG) için doğru bir
ifade değildir?
8. Aşağıdakilerden hangisi eritrosit ya da
eritrosit ürünlerinin damar dışına çıkması
sonucu gelişen maküler lezyonlara verilen
addır?
A)
B)
C)
D)
E)
A) İşlemden önce saçlarını uygun bir
şampuanla yıkanmalıdır.
B) Elektronların yapışmasını
engelleyebilecek, krem, jöle, sprey
kullılmamalıdır.
C) İşlemden 24-48 saat önce kullandığı
antidepresan, antikonvülzan, ilaçlar
kesilmelidir.
D) İşlemden önceki gece hasta erken
uyuyup, sabah geç kalkmalıdır.
E) İşlemden önce çay, kahve gibi uyarıcı
içecekler alınmamalıdır.
Purpura
Vezikül
Eritem
Papül
Makül
9. Aşağıdakilerden hangisi alt solunum
yollarında yer alan yapılardan biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sol ventriküle-Sağ ventriküle
Sağ atriyuma-Sol atriyuma
Sol atriyuma- Sağ atriyuma
Sağ ventriküle-Sol ventriküle
Sol ventriküle-Sağ atriyuma
Bronşlar
Alveol kanal
Akciğerler
Diyafragma
Trakea
13. Fizik muayenenin amaçları ile ilgili aşağıda
verilen ifadelerin hangileri doğrudur?
I. Objektif veri tabanı oluşturmak
II. Sağlık durumunu büyüme ve gelişime
göre değerlendirmek
III. Subjektif olarak anamnez ile elde
edilen verileri doğrulamak
10. Kalbin kaslardan oluşan orta tabakası
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
IV. Bireyin klinik belirtilerini anlama
Perikard
Miyokard
Endokart
Bikuspit
Plevra
2016HLT12-1
A)
B)
C)
D)
E)
15
I, II ve III
I, II ve IV
I, III ve IV
II, III ve IV
I, II, III ve IV
Diğer sayfaya geçiniz 
A
14. Kas dokusu muayenesinde tam kuvvet
kaybı olarak tanımlanan kas gücü kaybına
ne denir?
A)
B)
C)
D)
E)
18. Kas iskelet sisteminin hareketsizliği
organizma üzerine etkilerinden biri
değildir?
Parezi
Parastezi
Pleji
Kuadripleji
Paraparezi
A)
B)
C)
D)
E)
15. Aşağıdakilerden hangisi ağrı algısını
etkileyen faktörlerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
19. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi
ile ilgili hastalıkların tanısında kullanılan
testlerinden değildir?
Cinsiyet
Kilo
Kişilik yapısı
Ağrıyı oluşturan durumun anlamı
Kültürel yapı
A)
B)
C)
D)
E)
16. Aşağıdakilerden hangisi kan testinde
böbreklerle ilgili parametrelerden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Na
K
Cl
Kreatin
Mg
A) Hemşirelerin cinsel konulardaki bilgi
eksikliği
B) Hemşirelerin cinselliğe yönelik
tutumları
C) Cinselliğin hasta bakımında bir öncelik
olması
D) Cinselliği değerlendirmeye yönelik
klinikte kullanılacak rehberlerin yetersiz
olması
E) Hemşirelerin bireysel özellikler
21. Ergenlik döneminde memelerin gelişimini
etkileyen hormon aşağıdakilerden
hangisidir?
İzostanüri
Poliüri
Anüri
Dizüri
Noktüri
2016HLT12-1
Laboratuar testleri
İntravenöz pyelografi
Radyolojik incelemeler
Ultrasonografi
Endoskopik incelemeler
20. Aşağıdakilerden hangisi, hemşirelerin
hasta cinselliğini değerlendirmeye yönelik
engeller arasında yer almaz?
17. İdrar dansitesinin 1007-1010 değerlerinde
olmasına ne denir?
A)
B)
C)
D)
E)
Solunumun derinliği ve hızı artar.
Kalbin iş yükü artar.
Venöz tromboz riski artar.
Ortostatik hipotansiyon riski artar.
Bazal metabolizma hızı azalır.
A)
B)
C)
D)
E)
16
Melatonin
Östrojen ve progesteron
Serotonin
Adrenokortikotropik hormon
Prolaktin
Diğer sayfaya geçiniz 
A
22. Aşağıdakilerden hangisi uykuyu etkileyen
etmenler arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
24. Aşağıdakilerden hangisi “krepitasyon”
terimini açıklar?
Gürültü
Ağrı
Sıcaklık
Cinsiyet
İlaçlar
A)
B)
C)
D)
E)
25. İdrarda aşağıdakilerden hangisinin
bulunması normal sayılır?
23. Aşağıdakilerden hangisi uyku esnasında
hızlı ve tekrar eden göz hareketlerinin
olduğu ve rüyaların görüldüğü evredir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
NonREM I
NonREM II
NonREM III
NonREM IV
REM
2016HLT12-1
Eklemde kızarıklık olması
Eklemdeki esneklik kaybı
Hareket ile eklemden gelen çıtırtı sesi
Kas kitlesinde azalma
Eklemde şişlik
17
Glikoz
Her sahada 10 adet lökosit
Protein
Silendir
Her sahada 1-2 adet epitel hücresi
Diğer sayfaya geçiniz 
A
SAĞLIK POLİTİKALARI
DİKKAT


Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sağlık Politikaları Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hastaneler
Kurumu ’nun görev, yetki ve
sorumluluklarından biri değildir?
4. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin
hemşirelik üzerine etkilerinden biri
değildir?
A) Sağlık kuruluşlarını kurmak ve işletmek,
nakletmek veya kapatmak
B) Performans değerlendirmesi yapmak,
rapor hazırlamak
C) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği satın
alma, kiralama, bakım ve onarım, vb.
hizmetleri yürütmek.
D) Ulusal veya uluslararası kuruluşlarla
bilimsel ve teknik işbirliği yapmak
E) Kurum personelinin atama, nakil, özlük,
ücret, emeklilik vb. işlemleri ile ilgili
bakanlığa rapor hazırlamak
A)
B)
C)
D)
E)
5. Sağlıkta Dönüşüm Projesi hangi kuruluş ile
işbirliği içinde yürütülen bir projedir?
2. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin
olumsuz etkilerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Hemşire göçü
Ücret eşitsizliği
İşsizlik
Eğitim eşitliği
Sosyo-kültürel sorunlar
A)
B)
C)
D)
E)
Geleneksel değerlerin zarara uğraması
Eşitsizliklerin azalması
Çevrenin zarar görmesi
Çatışmaların ve şiddetin artması
İşsizliğin artması
Dünya Bankası
Uluslararası Hemşirelik Örgütü
Dünya Sağlık Örgütü
Birleşmiş Milletler
UNICEF
6. Aşağıda yer alan uluslararası
kuruluşlardan hangisi/hangileri
ülkemizdeki sağlık politikalarını
şekillendiren kuruluşlardandır?
3. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmede
etkili olan faktörlerden biri değildir?
A) Sovyetler Birliği’nin dağılması
B) Avrupa ekonomisindeki gelişmeler
C) Bilgi teknolojilerindeki ve iletişimdeki
gelişmeler
D) Ürünlerin ve insanların sınır
tanımaksızın dolaşmaya başlaması
E) Bilgi, düşünce ve değerler arasındaki
sınırların kalkmaya başlaması
I. Dünya Sağlık Örgütü
II. Uluslararası Hemşirelik Örgütü
III.
Dünya Bankası
IV. UNICEF
A)
B)
C)
D)
E)
18
Yalnız I
I ve II
I ve III
III ve IV
Yalnız IV
A
7. Aşağıdaki projelerden hangisinde Aile
hekimliği ve sevk sisteminin geliştirilmesi
hedeflenmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
11. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde
uygulanan sağlık politikalarının getirdiği
sonuçlardan birisidir?
Birinci sağlık projesi
İkinci sağlık projesi
Sağlıkta Dönüşüm Projesi
Temel Sağlık Hizmetleri Projesi
Sağlıklı Şehirler Projesi
A) İş yükünün azalması
B) Çalışan memnuniyetsizliğinin azalması
C) Halkın sağlık hizmetleri için daha çok
para ödemeye başlaması
D) Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin
azalması
E) Sağlık hizmetlerinden beklentilerin
azalması
8. Avrupa Birliği’nde sağlık politikaları hangi
birim tarafından organize edilmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sağlık
hizmetleri sunumunda karşılaşılan
örgütlenme ile ilgili sorunlardan biri
değildir?
Avrupa Komisyonu
Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi
Avrupa Birliği Danışma Kurulu
Avrupa Birliği Sağlık Forumu
Sağlık ve Tüketicinin Korunması Genel
Müdürlüğü
A) Sistem karmaşası ve hizmetlerdeki
ikilemler
B) Merkeziyetçilik
C) Taşranın örgütlenme şekli
D) Yoksulluk
E) Bakanlık merkezinin örgütlenme şekli
9. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin
sağlık politikaları konusunda benimsediği
ilkeler arasında yer almaz?
13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sağlık
hizmetleri sunumunda karşılaşılan insan
gücü ile ilgili sorunlardan biri değildir?
A) Bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi
B) Gençleşen toplumun sorunlarına
eğilme
C) Çevre kalitesinin korunması ve
geliştirilmesi
D) Çalışanların sağlığının ve çalışma
ortamının iyileştirilmesi
E) Tüketicinin bilgilendirilmesi ve
eğitilmesi
A) Hekimlerin tedavi ağırlıklı hizmet
vermesi
B) Kırsal bölgelerde personel
yetersizliğinin olması
C) Eğitime uygun olmayan atamaların
yapılması
D) Çıkara dayalı hekim- sanayi ilişkilerinin
olması
E) Sağlık personeli dağılımında dengesizlik
olması
14. Aşağıdakilerden hangisi hemşirelerin
politik haklarından biridir?
10. Avrupa Birliği sağlık politikaları ile ilgili
aşağıda verilen ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Hemşirelik bakım standartlarını
oluşturmak
B) Kendi yeterliliklerini ve birikimini
ortaya koymak
C) Hemşirelik/sağlık bakımı için politik
eylem yapmak
D) Sağlık sorunlarının en az yaşandığı iş
çevresi oluşturmak
E) Hepsi
A) Tüm ülkelerin sağlık bakanlıklarının
yeniden yapılandırılmasını önerir
B) Birliği amacı, üye ülkeleri sağlık
konusunda desteklemektir
C) Üye ülkelerin sağlık düzeylerini
yükseltmelerine yardımcı olur
D) Sağlık politika ve uygulamaları ülkelere
özgüdür
E) Avrupa Birliği düzeyinde tek tip bir
sağlık politikası yoktur
2016HLT22-1
19
Diğer sayfaya geçiniz 
A
15. Aşağıdakilerden hangisi kişinin başkaları
tarafından tanımlanan temel çekiciliğine
dayanan güçtür?
A)
B)
C)
D)
E)
19. Aşağıdakilerden hangisi sağlıkta dönüşüm
programının hedeflerinden “Yaygın,
erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık hizmet
sistemi” uygulamasının alt bileşenleri
arasında yer almaz?
Şöhretin gücü
Uzmanlık gücü
Birliğin gücü
Atfedilen güç
Cezanın gücü
A)
B)
C)
D)
Güçlendirilmiş temel sağlık hizmetleri
Aile hekimliği
Etkili, kademeli sevk zinciri
İdari ve mali özerkliğe sahip sağlık
işletmeleri
E) Sistemi sorgulayan eğitim ve bilim
kurumları
16. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları
kurumca verilen eğitimlerin asgari ne
kadarına katılmak zorundadır?
A)
B)
C)
D)
E)
20. Aşağıdakilerden hangisinde Bebek Ölüm
Hızının Uluslararası Karşılaştırmasına göre
Türkiye’nin 2013 bebek ölüm hızıdır?
Yüzde 60
Yüzde 70
Yüzde 80
Yüzde 90
Yüzde 100
A)
B)
C)
D)
E)
21. Son yapılan Türkiye Sağlık Araştırması
sonuçlarına göre çocuklarda 0-6 yaş
grubunda, hangi enfeksiyonun en az
olduğu belirlenmiştir?
17. Türkiye’de uygulanan aile hekimliği
sistemi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Aile hekimliği hizmeti ücretsizdir
B) Aile hekimleri, aile hekimliği uzman
tabipleridir
C) Aile hekimleri tam gün esasına göre
çalışır
D) Sağlık hizmetleri haftada en az 40 saat
olmalıdır
E) Bir aile hekimine en fazla 4000 kişi
kayıtlı olabilir
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Güçler birliği
Sürdürülebilirlik
İnsan merkezlilik
Uzlaşmacılık
Desantralizasyon
2016HLT22-1
İshal
Üst solunum yolu enfeksiyonu
Kansızlık
Alt solunum yolu enfeksiyonu
Ağız ve diş sağlığı sorunları
22. Aşağıdakilerden hangisi “tanımlanmış bir
nüfusun sağlık durumunu yansıtan veya
gösteren ölçüttür ” ün karşılığıdır?
18. Aşağıdakilerden hangisi sağlıkta
dönüşümün temel ilkeleri arasında yer
almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
15,6
5,3
33,6
7,6
10,05
20
Sağlık verisi
Sağlık bilgisi
Sağlık göstergesi
Sağlık sonucu
Sağlık değerlendirmesi
Diğer sayfaya geçiniz 
A
23. Aşağıdakilerden hangisi bebek ölüm
hızının dolaylı bir ölçütüdür?
A)
B)
C)
D)
E)
25. Aşağıdakilerden hangisi hemşirelerin
yeterli güce sahip olmamalarına sebep
olan hemşirelik dışı faktörlerden biri
değildir?
Eğitim durumu
Sosyo -ekonomik gelişme
Medeni durum
Anne ölüm hızı
Yaşanılan yer
A) Hemşirenin geleneksel yardımcı rolü
B) Sağlık bakım kurumlarının hiyerarşik
yapısı
C) Profesyonel güven eksikliği
D) Hekimlerin otorite olarak algılanması
E) Yasal işlem tehdidi ve işini kaybetme
korkusu
.
24. Aşağıdakilerden hangisinde benimsenen
sağlık politikalarının hemşire açısından
oluşturduğu olumsuz sonuçlardan biridir?
İŞ
M
L
İ
A)
B)
C)
D)
E)
Yeterli otonomi
Düşük ücret
Fazla çalışma
İşsizlik
Güvensiz istihdam
R
Tİ
D
E
L
A
T
P
İ
2016HLT22-1
21
Sınavınız bitmiştir.
HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA YILSONU SINAVI
A KİTAPÇIĞI
Hemşirelikte Hemşirelikte
İç
Sağlığın
Sağlık
Etik
Temel
Hastalıkları Değerlendirilmesi Politikaları
Kavramlar Hemşireliği
ve Bakım
Teorileri
1. C
2. D
3. E
4. C
5. A
6. D
7. B
8. A
9. B
10. E
11. A
12. D
13. E
14. C
15. B
16. A
17. D
18. C
19. E
20. C
21. E
22. B
23. D
24. B
25. A
1. B
2. D
3. B
4. C
5. A
6. D
7. C
8. D
9. A
10. E
11. C
12. E
13. B
14. A
15. B
16. C
17. E
18. B
19. A
20. C
21. D
22. E
23. D
24. A
25. E
1. D
2. A
3. B
4. A
5. B
6. D
7. B
8. B
9. C
10. A
11. E
12. C
13. D
14. E
15. C
16. D
17. E
18. D
19. E
20. B
21. A
22. C
23. B
24. A
25. C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
A
D
C
D
D
B
A
A
E
B
C
D
E
C
B
E
A
A
B
C
B
D
E
C
E
1. E
2. B
3. B
4. D
5. A
6. C
7. D
8. E
9. B
10. A
11. C
12. D
13. A
14. E
15. D
16. C
17. B
18. A
19. E
20. D
21. E
22. C
23. B
24. A
25. C
A
SINAVDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR
Sınav süresince öğrencilerin görevlilerle konuşmaları ve soru
sormaları, görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle
konuşmaları yasaktır.
Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 ve sınav süresinin son 10 dakikası
içerisinde, sınavlarını tamamlasalar bile öğrencilerin salondan
çıkmalarına izin verilmeyecektir.
Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara
uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde
bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya sınav evrakı üzerinde
yapılan incelemeler sonucu toplu kopya yapıldığı tespit edildiği
takdirde, ATAUZEM tarafından bu salonda sınava giren öğrencilerin
tümünün sınavları geçersiz sayılır.
Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak
zorundadır. Görevliler gerektiğinde öğrencilerin oturma yerlerini
değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav
kurallarına uyulmasına bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına
uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan
ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle
konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan zaman aralıkları
içinde salonu terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre
engelleyenlerin kimlikleri Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılır ve
sınavları geçersiz sayılır.
Biraz sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Cevaplamaya geçmeden
önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere, Adınızı,
Soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı, salon numarasını ve sıra
numaranızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları
toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru
kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız
geçersiz sayılır.
Sınav salonunda size verilen cevap kâğıdı üzerindeki T.C. Kimlik
Numarasının, Ad ve Soyadın size ait olup olmadığını mutlaka
kontrol ediniz. Cevap Kâğıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size
ait cevap kâğıdını alınız. Daha sonra Cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış
olan yerlere T.C. Kimlik Numaranızı ve Kitapçık Türünü mutlaka
kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız.
Kendisine ait olmayan cevap kâğıdını kullanan öğrencilerin sınavları
geçersiz sayılır.
Soru kitapçığı ile cevap kâğıdı üzerindeki doldurulması gereken
alanları doldurmayan öğrencilerin durumları ATAUZEM tarafından
incelenerek karara bağlanacaktır.
Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak
işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılacaktır.
Tükenmez veya dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
Kullanıldığı takdirde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru
kitapçıkları
üzerine
yapılan
işaretlemeler
kesinlikle
değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu
sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler
sınavınızın yanlış değerlendirilmesine sebep olur.
Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak
kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak
yasaktır.
Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları cevap
kâğıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav
salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.
Sınav sırasında sigara içilmesi, öğrencilerin birbirlerinden kalem,
silgi vb. araç-gereç istemeleri veya alışverişinde bulunmaları
kesinlikle yasaktır.
Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak üzerinde
program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren
hesap makineleri ile tablet vb. özel cihazlar kullanılamaz. Hesap
makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve
değiştirilmesi yasaktır.
Öğrenciler sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı,
taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye
yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri
konusunda Sınav Giriş Belgelerinde uyarılmışlardır. Buna rağmen
yanlarında bu tür cihazları getirenlerin, bunları sınav sonrasında
almak üzere Salon Başkanına teslim etmeleri gerekir. Bu cihazları
sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları
kapalı olsa bile sınavları geçersiz sayılır. Bu cihazların
kaybolmasından veya zarar görmesinden ATAUZEM sorumlu
olmayacaktır.
Öğrenciler ruhsatlı veya resmî amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav
binasına gelmemelidirler. Üzerlerinde silah bulunan öğrenciler
kesinlikle binaya sokulmayacak ve sınava alınmayacaktır. Bir
şekilde girmişlerse dışarı çıkartılıp sınavları geçersiz sayılır.
Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili
açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve size "SINAV
BAŞLAMIŞTIR" denilmeden soruları cevaplamaya başlamayınız.
Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon
görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak
nedeniyle sınavlarınız geçersiz sayılır.
Sınavınızda Başarılar Dileriz.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2016HLT22-1

Benzer belgeler