Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Yorumlar

Transkript

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:03.03.2004/25391 www.bilgit.com
BİRİNCİ BÖ LÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
Madde 1 — Bu Yöne tme liğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesi
uyarınca, işve renle rce işçile re ve rile cek yıllık ücre tli izinle rin usul ve esaslarını
be lirlemektir.
Kapsam
Madde 2 — 4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak işve renle r tarafından işçile re
kullandırılacak yıllık ücretli izinle r, aynı Kanunun 1 inci maddesi kapsamına gire n
işye rle rinde bu Yöne tme likte be lirtile n usul ve esaslara göre yürütülür.
Dayanak
Madde 3 — Bu Yöne tme lik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 60 ıncı
maddesine dayanılarak hazırlanm ıştır.
İKİNCİ BÖ LÜM
İzin Hakkının Be lirle nmesi ve Kullanım ı
Yıllık Ücretli İzine Hak Kazanma
Madde 4 — İş Kanununun 53 üncü maddesinin birinci fık rası ile 54 üncü
maddesindeki esaslar ve 55 inci maddesindeki durumlar göz önünde tutularak he r işçinin
yıllık ücre tli izne hak kazandığı tarih bu Yöne tmeliğin 20 nci maddesinde sözü ge çen yıllık
ücre tli izin kayıt belge sine yazılır.
Yıllık izin süresinin ve izne hak kazanmak için ge rek li sürenin hesabında işçinin aynı
işve rene ait işye rle rinde çalıştığı sürele r birleştirilir. Şu kadar ki, bir işve re nin bu Kanun
kapsam ına giren işye rinde çalışmakta olan işçile rin aynı işve re nin işye rle rinde bu Kanun
kapsam ına girmeksizin ge çirm iş bulunduk ları süre le r de hesaba katılır.
Aynı bakanlığa bağlı işye rle ri ile aynı bakanlığa bağlı tüze l k işile rin işye rle rinde ge çen
süre le r ve kamu ik tisadi teşebbüsle ri yahut öze l kanun ve ya öze l kanunla ve rilm iş ye tk iye
dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar ve ya bunlara bağlı işye rle rinde ge çen süre le r de,
işçinin yıllık ücre tli izin hakkının hesaplanmasında birleştirile rek göz önünde bulundurulur.
İzin Kullanma Dönemleri
Madde 5 — İşve ren veya işve ren vekille ri, bu Yönetme liğin 15 inci madde sinde
be lirtile n izin kurulu ve ya 18 inci madde ye dayanılarak bunun ye rine ge çenle re danışmak
sure tiyle işye rinde yürütüle n işle rin nitelik ve öze llik le rine göre , yıllık ücre tli izinle rin, he r
yılın be lli bir dönem inde ve ya dönemle rinde ve rile ceğini tayin edebilir. Bunu işye rinde ilan
ede r.
Te l : 0212 212 18 22
www.kaliteport.com
1/6
Yıllık Ücretli İznin Uygulanması
Madde 6 — Yıllık ücre tli izin işve ren tarafından bölünemez.
Bu iznin 53 üncü maddede göste rilen süre le r içinde işve re n tarafından sürek li bir
şek ilde ve rilmesi zorunludur.
Ancak , 53 üncü maddede öngörüle n izin süre le ri, tarafların anlaşması ile bir bölümü
on günden aşağı olmamak üze re en çok üçe bölünebilir.
İşve ren tarafından yıl içinde ve rilmiş bulunan diğer ücre tli ve ücre tsiz izinle r ve ya
dinlenme ve hastalık izinle ri yıllık izne mahsup edilemez.
Yıllık ücre tli izin günle rinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram , hafta
tatili ve ge nel tatil günle ri izin süresinden sayılmaz.
Yıllık ücre tli izinle ri işye rinin k urulu bulunduğu ye rden başka bir ye rde ge çire cek
olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu be lge lemele ri koşulu ile gidiş ve dönüşle rinde
yolda ge çe cek süre le ri karşılamak üze re işve ren toplam dört güne kadar ücre tsiz yol izni
ve rmek zorundadır.
İşve ren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde İş Kanununun 17 nci
maddesinde be lirtilen bildirim süresi ile 27 nci maddesi ge reğince işçiye ve rilmesi zorunlu
yeni iş arama izinle ri, yıllık ücre tli izin süre le ri ile iç içe giremez.
İşve ren, işye rinde çalışan işçile rin yıllık ücre tli izinle rini göste rir izin kayıt belge si
tutmak zorundadır.
İzin İsteğinin Zamanı
Madde 7 — İşçi yukarıdaki madde le re göre hak e ttiği yıllık ücre tli iznini, kullanmak
istediği zamandan en az bir ay önce işve rene yazılı olarak bildirir.
İşve ren ve ya işve ren vek ille ri, bu istekle ri Yöne tme liğin 15 inci maddesinde sözü
ge çe n izin kuruluna ve ya 18 inci maddesinde be lirtilen k işile re bildirir.
İzin İsteği ve Verilmesi
Madde 8 — İşçi yıllık izin isteminde , adını soyadını, varsa sicil numarasını, iznini
hangi tarihle r arasında kullanmak iste diğini ve ücre tsiz yol izni iste yip istemediğini yazar.
İzin kurulu ve ya işve ren, işçinin istediği izin kullanma tarihi ile bağlı değildir. Ancak ,
izin sıra ve nöbe tleşmesini göste rmek üze re söz konusu kurulca düze nle ne cek çize lge le r
işçinin talebi ve iş durumu dikkate alınarak hazırlanır.
Aynı tarihe rastlayan izin istekle rinde; işye rindek i k ıdem ve bir öncek i yıl iznini
kullandığı tarih dikkate alınarak öncelik le r belirle nir.
Yol izni alanlar bu süreyi kullanmadan işe döne rle rse , işve re n bunları anılan sürenin
bitiminden önce işe başlatmayabilir.
Te l : 0212 212 18 22
www.kaliteport.com
2/6
İzin Süresinin Tespiti
Madde 9 — İşçinin izin süresi, iznini hak e ttiği tarihteki hizme t süresine ve 4857
sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre be lirle nir.
İşye rinde işe başladığı günden itibare n de neme süresi de içinde olmak üze re en az bir
yıl çalışmış olan işçile re yıllık ücre tli izin ve rilir. Yıllık ücre tli izin hakkından vazge çilemez.
İşçile re ve rile cek yıllık ücre tli izin süre si, hizmet süresi;
a) Bir yıldan beş yıla kadar (be ş yıl dahil) olanlara ondört günde n,
b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirm i günden,
c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirm ialtı günden,
az olamaz.
Ancak , onsek iz ve daha küçük yaştak i işçile rle e lli ve daha yukarı yaştak i işçile re
ve rile cek yıllık ücre tli izin süresi yirmi günden az olamaz.
Toplu İzin
Madde 10 — İşve ren ve ya işve ren vekili Nisan ayı başı ile Ek im ayı sonu arasındak i
süre içinde, işçile rin tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulayabilir.
Bu uygulamaya gidildiğinde, izin k urulu izin çizelge le rini, toplu izne çıkacak işçile r
aynı zamanda izne başlayacak ve Kanunun 53 üncü maddesindek i izin sürele rine ve yol
izni istek le rine göre he r işçinin izin süresinin bitimini göste re cek biçimde düzenle r ve ilan
ede r.
Toplu izin dönem le ri, bu dönemle rde henüz yıllık ücre tli izin hakkını kazanmayan
işçile ri de kapsayacak şek ilde be lirlenebilir. Şu kadar k i, e rte si yıl ve ya yıllarda bu toplu
izin yönteminin uygulanmaması halinde , bu durumda olanların ge le cek yıllık ücretli izne
hak kazanacakları tarih, ge nel esaslara göre be lirlenir.
Toplu İzin Uygulaması Dışında Tutulacak İşçiler
Madde 11 — Toplu izin uygulanması halinde işve ren ve ya işve ren vek ili, işye rinin
korunması, işye rindek i araç, ge re ç, donatım ve ya makine le rin bak ımı, hazırlanması,
temizle nmesi ve ya güvenliğinin sağlanması gibi zorunlu durum lar için ye te r sayıda işçiyi
toplu izin dışında tutabilir.
Bu durumda olanların yıllık izinle ri toplu izin döneminden önce veya sonra diledik le ri
tarihte ve rilir.
Mevsimlik veya Kampanya İşlerinde Yıllık Ücretli İzin
Madde 12 — İş Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fık rasında sözü ge çe n ve
nite lik le ri yönünden bir yıldan az süre n me vsim ve ya kampanya işle rinin yürütüldüğü
işye rle rinde de vamlı olarak çalışan işçile rin yıllık ücretli izinle ri hakk ında bu Yöne tme lik
hükümle ri uygulanır.
Kısmi Süreli ve Çağrı Üzerine Çalışmalarda Yıllık Ücretli İzin
Madde 13 — Kısm i süre li ya da çağrı üze rine iş sözleşmesi ile çalışanlar yıllık ücre tli
izin hakk ından tam süre li çalışanlar gibi yararlanır ve fark lı işleme tabi tutulamaz.
Kısmi süreli ya da çağrı üze rine iş sözleşmesi ile çalışanlar iş sözleşmele ri de vam
e ttiği süre ce he r yıl için hak e ttik le ri izinle ri, bir sonrak i yıl izin süresi içine isabe t ede n
k ısmi süreli iş günle rinde çalışmayarak kullanır.
Yukarıdaki esaslara göre izine hak kazanan k ısm i süre li ya da çağrı üze rine çalışan
işçile rle tam süre li çalışan işçile r arasında yıllık izin süre le ri ve izin ücre tle ri konularında bir
ayrım yapılamaz.
Geçici İş İlişkisiyle Çalışan İşçilerin Yıllık Ücretli İzinleri
Madde 14 — Ge çici iş ilişk isi ile çalışan işçile rin yıllık ücre tli izinle ri hakk ında, ge çici iş
sözleşmesinde aksi belirtilmediği takdirde , bu Yöne tmelik hük ümle ri uygulanır.
Te l : 0212 212 18 22
www.kaliteport.com
3/6
ÜÇ ÜNCÜ BÖLÜM
İzin Kurullarının O luşumu, Toplantı Usulü, Göre v ve Ye tkile ri
İzin Kurulunun Oluşumu
Madde 15 — İşçi sayısı yüzde n fazla olan işye rle rinde işve ren ve ya işve ren vekilini
temsile n bir, işçile ri temsilen iki kişi olmak üze re toplam üç k işide n oluşan izin kurulu
kurulur.
Kurula işve re n temsilcisi başkanlık e de r. Kurulun başkanı dışında kalan işçi üye le ri ve
yedek le ri işye rinde varsa, işye ri sendika temsilcile ri tarafından se çilir.
Sendika temsilcile ri se çilmemiş işye rinde izin kurulunun işçi üye le ri ve yedek le ri, o
işye rindek i işçile rin yarıdan bir fazlasının katılacağı bir toplantıda açık oyla se çilir. İzin
kurulu başkanı ile üye ve ye dekle ri işye rinde işve ren tarafından ilan edilir. Asil üye le rin
yok luğunda yedekle rin biri başkanın çağrısı üze rine toplantıya katılır.
He rhangi bir nedenle eksile n üye ve yedek le r aynı şek ilde tamam lanır. İzin kurulu
üye le rinin se çimi iki yılda bir yapılır. Yeni izin kurulu üyele ri se çilince ye kadar esk i kurul
üye le ri göre vine de vam ede r.
Bu Yöne tme liğin yürürlüğe girmesinde n sonra yeni açılacak işye rle rinde se çim ,
işye rle rinin faaliye te ge çtiği tarihi tak ip eden bir yıl içe risinde yapılır.
İzin Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 16 — İzin k urulunun göre v ve ye tk ile ri şunlardır:
a) İşçile r tarafından ve rilip işve ren ve ya işve re n vek ili tarafından izin kuruluna ile tilen
izin istek le rine göre hazırlayacağı izin çizelgele rini işve renin onayına sunmak,
b) İzin çizelge le rini; işçile rin kıdemle rini, izni be lirli bir dönemde kullanmak
bak ımından içinde bulunduk ları zorunluluk ve ya e ngelle rini, işin aksamadan yürütülmesini
ve işçi sayısını göz önünde bulundurarak hazırlamak,
c) İşçile rin yıllık izin hak ları ile ilgili dilek ve şikaye tle rini ince leye rek sonucunu
işve rene ve ilgili işçiye bildirmek,
d) He r yıl ücre tli izinle rin daha yararlı ge çirilebilmesi için kamplar ve gezile r
düzenlemek, bu konuda alınması mümkün olan tedbirleri araştırmak ve işve re ne
tek lifle rde bulunmak .
İzin kurulunun çalışmaları için ge rek li ye r, eleman, araç ve ge re çle r işve ren
tarafından sağlanır.
İzin Kurulunun Top lantıları
Madde 17 — İzin k urulu kendisine yük lenen göre vle ri ye rine getirmek üze re yıllık
izin çizelgele rinin hazırlanması sırasında ve ge rek tik çe başkanın çağrısı ile iş saatle ri
içe risinde toplanır. Toplantılarda alınan kararlar ve yapılan işle r izin kurulu karar defte rine
yazılarak imzalanır.
İzin Kurulu Bulunması Zorunlu Olmayan İşyerleri
Madde 18 — İşçi sayısı yüzde n az olan işye rle rinde; izin kurulunun göre vle ri, işve re n
ve ya işve re n vek ili ve ya bunların göre vlendire ce ği bir kişi ile işçile rin kendi aralarında
se çe cekle ri bir temsilci tarafından ye rine ge tirilir.
Yıllık İzin Çizelgelerinin Hazırlanması ve İlanı
Madde 19 — İzin k urulunca hazırlanıp ilan edile cek çize lgede işçinin;
a) Adı soyadı,
b) Sicil numarası,
c) İşe giriş tarihi,
d) Yıllık izne hak kazandığı tarih,
e) İşye rindeki çalışma süresi,
f) İzin günle ri sayısı,
Te l : 0212 212 18 22
www.kaliteport.com
4/6
g) Yol izni günle ri sayısı,
h) İznin başlama tarihi,
ı) İznin sona e re ceği tarih,
be lirtilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yıllık Ücre tli İzinle re İlişk in İşve renin Yükümlülükle ri
Yıllık İzin Kaydı
Madde 20 — İşve ren; çalıştırdığı işçile rin izin durumlarını göste ren, örneği bu
Yönetme liğe ek li yıllık izin kayıt be lgesini tutmak zorundadır.
İşve ren, he r işçinin yıllık izin durumunu aynı esaslara göre düze nleye ceği izin defte ri
ve ya kartotek s sistem iyle de tak ip edebilir.
Ücretin Ödenmesi
Madde 21 — İzin ücre tinin be lirle nmesinde; fazla çalışma karşılığı alınacak ücretle r,
prim le r, sosyal yardımlar ve işye rinin devam lı işçisi olup, normal saatle r dışında hazırlama,
tamamlama, temizleme işle rinde çalışan işçile rin bu işle r için aldık ları ücre tle r hesaba
katılmaz.
İşve ren ve ya işve ren vek ili, yıllık ücre tli iznini k ullanan he r işçiye izin dönemine ilişkin
ücre ti ile öde nmesi bu döneme rastlayan diğe r ücre t ve ücre t nite liğindek i haklarını izine
başlamadan önce peşin olarak ve rmek ve ya avans olarak ödemek zorundadır.
Yüzde usulünün uygulandığı ye rle rde izin ücre ti yüzde le rde n toplanan para dışında
işve ren tarafından ödenir.
Yıllık ücre tli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve gene l tatil ücre tle ri
ayrıca ödenir.
Kısmi süreli ve çağrı üze rine çalışanlara; izin dönemine rastlayan çalışması ge reken
süre le re ilişkin ücre tle ri, yıllık izin ücre ti olarak öde nir.
BEŞİNCİ BÖ LÜM
Son Hükümle r
Madde 22 — Bu Yönetme lik yayımı tarihinde yürürlüğe gire r.
Madde 23 — Bu Yönetme lik hükümle rini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
Te l : 0212 212 18 22
www.kaliteport.com
5/6
EK-I
İşçinin Soyadı:
A dı:
Sicil No:
İşe Giriş Tarihi:
Bir Yıllık Çalışma Süresi İçinde
Çalışılmayan Gün Sayısı
ve Nedenleri
Yılı Bir Yıl
Önceki
Hizmete
İzne Hak
İzin
Zorunluluk
Diğer
İşyerindeki İ
Hastalık A skerlik
Devamsızlık A ra
Kazandığı
Hakkını
Hali
Nedenler
Kıdemi
S
Verme
Tarih
Kazandığı
Tarih
YILLIK ÜCRETLİ İZİN KA YDI
NOT: İlk defa yıllık ücre tli izin hakkından faydalandırılanlar için (Bir yıl öncek i izin hakk ını
kazandığı tarih) sütunu boş bırakılacak tır.
Te l : 0212 212 18 22
www.kaliteport.com
6/6

Benzer belgeler

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Yapılan işin nite liğine göre, sürekli olarak çok sıcak ve ya çok soğuk bir de re cede çalışılması ve bu durumun de ğiştirilmemesi zorunlu olunan halle rde , işçile re , ke ndile rini fazla sıcak v...

Detaylı