kararı - EGO Genel Müdürlüğü

Yorumlar

Transkript

kararı - EGO Genel Müdürlüğü
ANKARA ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ
UKOME
KARARI
ANKARA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Konu
:
Öneren Kuruluş Tarih ve No :
Ekler
:
Karar Tarihi:10.07.2014
Karar Sayısı:2014/31
HAVAŞ Araçları Hk.
EGO Genel Müdürlüğünün 10.07.2014 tarih 33599 sayılı yazısı.
İlgi yazı.
UKOME GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA
5216 sayılı yasanın Büyükşehir Belediyelerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarını düzenleyen 7.maddesinin
(f)Bendinde; “Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma
hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis
ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak
yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve
işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün
işleri yürütmek” ile (p) bendinde Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli
tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis
araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. Görev ve yetkileri ile aynı kanunun “Ulaşım Hizmetleri”
başlıklı 9. Maddesinde Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık
hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin
başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon
merkezi kurulur. Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve
güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin
yetkiler ile büyükşehir sınırları dâhilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından
kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.
Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve
kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.
EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeninin 11.01.2013 tarih ve 2013/4 sayılı kararıyla Kuruluşumuz
araçlarının çalıştığı 442 Esenboğa-Havaalanı-AŞTİ-Kızılay hattının işletilmesinin devredilmesine ilişkin Otobüs
İşletme Dairesi Başkanlığının raporu doğrultusunda görüşülmek üzere Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin
onayına sunulmuştur.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2013 tarih ve 132 sayılı kararı ile Ankara Büyükşehir
Belediyesinin mülkiyeti ve tasarrufundaki toplu taşıma hizmetleri içerisinde bulunan Ankara Esenboğa Havalimanı
ile Ankara şehir merkezi arası çalışan 442 Esenboğa Havaalanı AŞTİ-Kızılay hattının işletilmesinin 10 yıl süre ile
Ankara Kömür Asfalt Enerji İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ne (BELKO) ya devredilmesine karar verilmiştir.
UKOME ‘nin 14.02.2013 tarih ve 2013/07 sayılı kararı ile Esenboğa havalimanından şehir merkezine 442
nolu Esenboğa Havaalanı AŞTİ-Kızılay hattının özel statüdeki araçlarla yapılmasına karar verilmiştir.
Yukarıda belirtilen kanun ve kararlar çerçevesinde özel toplu taşıma araçları çalışmaya başladığından,
Kurumumuz tarafından kendilerine verilmiş bir izin belgesi bulunmadan Esenboğa Havaalanı ile şehir merkezi
arası taşımacılık yapan HAVAŞ araçlarının faaliyetlerinin durdurulması yönünde;
Konunun UKOME Genel Kurulu Gündemine alınarak görüşülmesini arz ederim. Denilmektedir.
UKOME KARARI: 5216 sayılı yasanın Büyükşehir Belediyelerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarını düzenleyen
7.maddesi (f) bendinde “Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu
taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü
servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek;
durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve
işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün
işleri yürütmek”ile (p) bendinde Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli
tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis
araçları dâhil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. Görev ve yetkileri ile aynı kanunun “Ulaşım hizmetleri”
1
ANKARA ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ
UKOME
KARARI
ANKARA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Konu
:
Öneren Kuruluş Tarih ve No :
Ekler
:
Karar Tarihi:10.07.2014
Karar Sayısı:2014/31
HAVAŞ Araçları Hk.
EGO Genel Müdürlüğünün 10.07.2014 tarih 33599 sayılı yazısı.
İlgi yazı.
başlıklı 9.maddesinde ‘’Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon
ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine
ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dâhilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi
tarafından kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe
girer. Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu
kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Denilmektedir. Bu kapsamda Kuruluşumuz araçlarının çalıştığı
442 Esenboğa-Havaalanı-AŞTİ-Kızılay hattının işletilmesinin devredilmesi kararına istinaden Ankara Büyükşehir
Belediye Meclisince, anılan hattın işletilmesinin 10 yıl süre ile Ankara Kömür Asfalt Enerji İnş. San. Tic. Ltd.
Şti.’ne (BELKO) ya devredilmesine; UKOME Genel Kurulunca da Esenboğa Havalimanından şehir merkezine 442
nolu Esenboğa Havaalanı AŞTİ-Kızılay hattının özel statüdeki araçlarla yapılmasına karar verilmiştir. Kurumumuz
tarafından kendilerine verilmiş bir izin belgesi bulunmadan Esenboğa-Havaalanı ile şehir merkezi arası taşımacılık
yapan Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. (HAVAŞ) araçlarının anılan kanun ve kararlar çerçevesinde
faaliyetlerinin durdurularak bu hattan araçlarını çekmelerine; oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Oturum Başkanı
EGO Ulaşım Dai. Başkanı
Mümtaz DURLANIK
Üye
İl Emniyet Müd.lüğü
Emn.Şub.Müd.
Erdal ONURSAL
Üye
4.Kolordu Kom.lığı
Ulş.Kd.Bşçvş.
Nail KORKMAZ
Üye
TCK 4. Bölge Md.
Trf. Tek.
Selahattin METİN
Üye
DHMİ Esenboğa HL
Baş Md.Yrd.
Dr. Nurhan OTO
Üye
EGO Gnl. Müd.
Otobüs İşlt. Daire Bşk.
Abdurrahman KÖSEOĞLU
Üye
TCDD 2. Bölge
Md.lüğü
Mesut DÖNMEZ
KATILMADI
Ulaştırma Altyapı
Yat. Gen.Md.lüğü
Üye
Destek Hiz.Dai.
Başkanlığı Şub.Md.
Fatih AYDEMİR
Üye
İmar ve Şeh.Dai.
Bşk.lığı Şub. Müd.
Nahit ÖZGE
Üye
Fen İsleri Dai.Bşk.lığı
Mühendis
İsrafil ÜNAL
Üye
Zabıta Dai.Bşk.lığı
Şube Müdürü
Mustafa GÜVEN
Üye
Çev.Kor.Dai.Bşk.lığı
Şub. Md.
Selçuk ERDOĞAN
Üye
Kent Estetiği Dai. Bşk.lığı
Mühendis
Fatih Ahmet ÖZCAN
Üye
İl Jan.Kom.lığı
J.Ütğm.
M.Soner AYDOĞDU
Üye
Eml. İst.Dai.Bşk.lığı
Dai.Bşk.Yrd.
Zübeyir ERASLAN
Üye
Ulaştırma II. Bölge
Md.lüğü
M. Nami KARA
Üye
Ankara Umum Oto. Şof.
Esnaf Odası
Mehmet OKUR
ONAY
.…/07/2014
İ.Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
2
ANKARA ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ
UKOME
KARARI
ANKARA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Konu
:
Öneren Kuruluş Tarih ve No :
Ekler
:
Karar Tarihi:10.07.2014
Karar Sayısı:2014/31
HAVAŞ Araçları Hk.
EGO Genel Müdürlüğünün 10.07.2014 tarih 33599 sayılı yazısı.
İlgi yazı.
3

Benzer belgeler

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLE MİLAS

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLE MİLAS Bulunan Demirbaşlar ile hak alacak ve borçlarını Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonuna bildirilmediğinden devrine yönelik bir karar alınmamıştır. 5216 saylı Büyükşehir Belediye Kanunun “Büyükşeh...

Detaylı

7-2015 temmuz kararları - Mersin Büyükşehir Belediyesi

7-2015 temmuz kararları - Mersin Büyükşehir Belediyesi işleri yürütmek” ile (p) bendinde Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki k...

Detaylı