ECA Fiyat Listesi

Transkript

ECA Fiyat Listesi
ÝÇÝNDEKÝLER
TERMOSTATÝK RADYATÖR VALFLERÝ
1
KÝLÝTLEMELÝ GAZ KÜRESEL VALFLERÝ
14
RADYATÖR VALFLERÝ (Debi Ýç Ayar Tertibatlý)
4
ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALFLER
15
RV 2 RADYATÖR VALFLERÝ
4
ÜÇ YOLLU KÜRESEL VALFLER
16
RVE RADYATÖR VALFLERÝ
5
MÝNÝ KÜRESEL VALFLER
17
KROME RADYATÖR VALFLERÝ
5
RAKORLU MÝNÝ KÜRESEL VALFLER
18
RADYATÖR GERÝ DÖNÜÞ VALFLERÝ
6
HORTUM UÇLU MÝNÝ KÜRESEL VALFLER
19
H-VALFLERÝ
7
ÞÝBER VALFLER
20
RAKORLAR
8
STOP VALFLER
20
PEX AL BORU BAÐLANTI RADYATÖR VALFLERÝ
9
KOSVA VALFLER
21
FÝLTRELER ve ÇEKVALFLER
21
9
ÇEK VALFLER ve FLATÖRLER
22
9
PEX AL BORU BAÐLANTI RADYATÖR GERÝ DÖNÜÞ
VALFLERÝ
SU BASINÇ DÜÞÜRÜCÜ VALFLER
23
YERDEN DAÐITIM - ISITMA SÝSTEMLERÝ
11
BUHAR SÝSTEMLERÝ
24
KOLLEKTÖR - PEX AL BAÐLANTI ELEMANLARI
13
BRONZ ÇEKVALFLER
24
OTOMATÝK HAVALANDIRICI ve PURJÖRLER
13
VAKUM KESÝCÝLÝ ÇAMAÞIR-BULAÞIK MAKÝNASI MUSLUÐU
25
ÝÇME SUYU KÜERESEL VALFLERÝ
14
MUSLUKLAR
26
GAZ KÜRESEL VALFLER
14
YANGIN SÝSTEMLERÝ
28
PEX-AL BORU BAÐLANTI ELEMANLARI
FÝYAT LÝSTESÝNDEKÝ RESÝMLER BÝLGÝ ÝÇÝNDÝR.
ÜRETÝCÝ FÝRMANIN MAMUL GÖRÜNÜÞ DETAYLARINDA DEÐÝÞÝKLÝK YAPMA HAKKI SAKLIDIR.
TERMOSTATÝK RADYATÖR VALFLERÝ
ÜRÜN
ÜRÜN KODU
ÜRÜN ADI
LÝSTE FÝYATI (TL)
STD.
KT. AD.
2602 120 161
G 1/2” TERM.RAD.VALFÝ KÖÞE (BEYAZ), TRV2
37,90
7
2602 120 162
G 1/2” TERM.RAD.VALFÝ KÖÞE (KROM), TRV2
41,10
7
2602 120 180
G 3/4” TERM.RAD.VALFÝ KÖÞE (BEYAZ), TRV2
43,40
7
2602 120 181
G 3/4” TERM.RAD.VALFÝ KÖÞE (KROM), TRV2
47,10
7
2602 120 163
G 1/2” TERM.RAD.VALFÝ DÜZ (BEYAZ), TRV2
37,90
7
2602 120 164
G 1/2” TERM.RAD.VALFÝ DÜZ (KROM), TRV2
41,10
7
2602 120 182
G 3/4” TERM.RAD.VALFÝ DÜZ (BEYAZ), TRV2
43,40
7
2602 120 183
G 3/4” TERM.RAD.VALFÝ DÜZ (KROM), TRV2
47,10
7
TERMOSTATÝK RADYATÖR VALFLERÝ (DEBÝ ÝÇ AYAR TERTÝBATLI)
2602 120 260*
G 1/2” TERM.RAD.VALFÝ DÜZ, TRV1
39,20
7
2602 120 261*
G 1/2” TERM.RAD.VALFÝ KÖÞE, TRV1
39,20
7
2602 120 256*
G 1/2” TERM.RAD.VALFÝ DÜZ (BEYAZ), TRV2
40,40
7
2602 120 258*
G 1/2” TERM.RAD.VALFÝ KÖÞE (BEYAZ), TRV2
40,40
7
2602 120 257*
G 1/2” TERM.RAD.VALFÝ DÜZ (KROM), TRV2
44,60
7
2602 120 259*
G 1/2” TERM.RAD.VALFÝ KÖÞE (KROM), TRV2
44,60
7
* Ýlgili ürünler sipariþ bazýnda özel üretilir.
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
2010/1
SÝRKÜLER NO: 100102
01
TERMOSTATÝK RADYATÖR VALFLERÝ
(ÇÝFT AKIÞ YÖNLÜ)
ÜRÜN
ÜRÜN KODU
2602 120 136*
2602 120 165*
ÜRÜN ADI
LÝSTE FÝYATI (TL)
G 1/2” TERMOSTATÝK RADYATÖR VALFÝ, TRV1
(Çift akýþ yönlü kullanýlabilmektedir.)
(Giriþ çapý O 15 mm)
48,70
G 1/2” TERMOSTATÝK RAD. VALFÝ (BEYAZ), TRV2
48,70
TERMOSTATÝK RADYATÖR VALFLERÝ
STD.
KT. AD.
ÜRÜN
7
7
(Çift akýþ yönlü kullanýlabilmektedir.)
(Giriþ çapý O 15 mm)
2602 120 166*
G 1/2” TERMOSTATÝK RAD. VALFÝ (KROM), TRV2
(Çift akýþ yönlü kullanýlabilmektedir.)
(Giriþ çapý O 15 mm)
52,60
ÜRÜN KODU
ÜRÜN ADI
LÝSTE FÝYATI (TL)
STD.
KT. AD.
2102 120 055
G 1/2” TERM.RAD.VALFÝ KÖÞE , TRV1
37,90
7
2102 120 056
G 3/4” TERM.RAD.VALFÝ KÖÞE , TRV1
43,40
7
2102 120 046
G 1/2” TERM.RAD.VALFÝ DÜZ , TRV1
37,90
7
2102 120 047
G 3/4” TERM.RAD.VALFÝ DÜZ , TRV1
43,40
7
7
TERMOSTATÝK RADYATÖR VALFLERÝ
(KOMPAKT TÝP PANEL RADYATÖRLER ÝÇÝN)
610 714 004 01
BAÐLANTI NÝPELÝ
3,40
7
2602 120 325
TERMOSTAT KAFA GRUBU BEYAZ , TRV2
(Debi içi ayarlý valfi ile birlikte)
33,20
7
2602 120 326
TERMOSTAT KAFA GRUBU KROM, TRV2
(Debi içi ayarlý valfi ile birlikte)
36,10
7
2602 120 169
TERMOSTAT GRUBU BEYAZ, TRV2
31,30
14
2602 120 170
TERMOSTAT GRUBU KROM, TRV2
33,60
14
2602 120 157
TERMOSTAT GRUBU, TRV1
31,30
14
Çift akýþ yönlü Termostatik Radyatör valfi ile gerek kullanýcýya gerekse tesisatçýya yönelik yeni çözümler sunulmaktadýr.
Geliþtirilen yeni tipte Termostatik radyatör valflerinin saðladýðý tasarruf ve konforun yanýnda, valfin kalorifer tesisatý ve radyatöre montajýnda alýþýlagelmiþ klasik baðlantý
pozisyonunun dýþýnda mahal, çalýþma, montaj ve kullaným kolaylýðý dikkate alýnýp, farklý konumlandýrma yaparak monte edilmesi prensibinden yola çýkýlmýþtýr. Akýþkanýn
radyatör valfine her iki baðlantý ucundan giriþ yada çýkýþ yapabilmesi özelliði sayesinde radyatör valfinin deðiþik konumlarda radyatöre baðlantýsý söz konusu olmaktadýr.
Likit sensörlü termostat grubu bulunan Çift akýþ yönlü Termostatik Radyatör valfi bakýr ve plastik boru baðlantý seçeneðinin yanýnda, kullanýlacak baðlantý nipeli ile mevcut
demir borulu kalorifer tesisatlarýna da kolaylýkla monte edilebilmektedir.
Çift akýþ yönlü Termostatik Radyatör valfiyle kullanýcýya;
Ayný valfin radyatöre farklý pozisyonlarda baðlantý seçeneði,
Baðlantý nipelinin boyunda montaj imkanlarý doðrultusunda ayarlama yapabilme,
Her bir mahal sýcaklýðýný ayrý ayrý kontrol ederek konforlu ve ekonomik ýsýnmanýn temini,
Ortam içindeki diðer ýsý kaynaklarýnda yayýlan enerjinin algýlanarak tasarrufa dönüþümü,
Termostatik Radyatör valfini üç farklý þekilde ayarlama ve sabitleme;
Fabrika çýkýþ ayar konumunda olduðu gibi 5-29ºC arasýnda istenilen herhangi
bir deðere ayarlama imkaný
Tek bir deðere sabitleme imkaný,
Ýstenilen iki deðer arasýnda kullanabilme imkaný,
Bir sezonda kendini amorti edebilme,
Estetik görünüm
Uzun ömürlü, bakým gerektirmeyen, kolay bir kullaným sunar.
* Ýlgili ürünler sipariþ bazýnda özel üretilir.
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
02
SÝRKÜLER NO: 100102
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
2010/1
2010/1
SÝRKÜLER NO: 100102
03
RADYATÖR VALFLERÝ
(DEBÝ ÝÇ AYAR TERTÝBATLI)
ÜRÜN
ÜRÜN KODU
ÜRÜN ADI
LÝSTE FÝYATI (TL)
RVE RADYATÖR VALFLERÝ
STD.
KT. AD.
RADYATÖR VALFLERÝ
ÜRÜN
ÜRÜN KODU
ÜRÜN ADI
LÝSTE FÝYATI (TL)
STD.
KT. AD.
RVE RADYATÖR VALFLERÝ
2102 120 177
2102 120 179
2102 120 176
2102 120 178
G 1/2” KÖÞE RADYATÖR VALFÝ
G 3/4” KÖÞE RADYATÖR VALFÝ
G 1/2” DÜZ RADYATÖR VALFÝ
G 3/4” DÜZ RADYATÖR VALFÝ
26,30
34,00
26,80
35,00
42
32
2602 120 027
G 1/2” RVE KÖÞE RADYATÖR VALFÝ
8,90
50
2602 120 028
G 1/2” RVE DÜZ RADYATÖR VALFÝ
9,30
50
42
30
SÝYAH VOLANLI
RADYATÖR VALFLERÝ
1101 001 042
1101 001 043
1101 001 044
G 1/2” KÖÞE RADYATÖR VALFÝ
G 3/4” KÖÞE RADYATÖR VALFÝ
G 1” KÖÞE RADYATÖR VALFÝ
26,30
34,00
56,10
42
32
10
KROME RADYATÖR VALFLERÝ
(HAVLUPAN TÝPÝ RADYATÖRLER ÝÇÝN)
KROME RADYATÖR VALFLERÝ
1101 001 052
1101 001 053
1101 001 054
G 1/2” DÜZ RADYATÖR VALFÝ
G 3/4” DÜZ RADYATÖR VALFÝ
G 1” DÜZ RADYATÖR VALFÝ
26,80
35,50
57,90
42
30
10
RV 2 RADYATÖR VALFLERÝ
2602 120 371
G 1/2” KROME RADYATÖR VALFÝ, KÖÞE
16,50
42
2602 120 388
G 1/2” KROME RADYATÖR VALFÝ, DÜZ
17,70
42
2602 120 372
G 1/2” RVE KROME RADYATÖR VALFÝ, KÖÞE
14,80
50
2602 120 389
G 1/2” RVE KROME RADYATÖR VALFÝ, DÜZ
15,90
50
2602 120 280
G 1/2” KROM VOLANLI KÖÞE RADYATÖR VALFÝ
11,00
50
2602 120 281
G 1/2” KROM VOLANLI DÜZ RADYATÖR VALFÝ
11,80
50
RVE KROME
RADYATÖR VALFLERÝ
RV 2 RADYATÖR VALFLERÝ
2102 120 332
G 1/2” KÖÞE RADYATÖR VALFÝ
9,70
50
2102 120 333
G 3/4” KÖÞE RADYATÖR VALFÝ
14,20
35
KROM RADYATÖR VALFLERÝ
RV 2 RADYATÖR VALFLERÝ
2102 120 322
G 1/2” DÜZ RADYATÖR VALFÝ
11,10
50
2102 120 323
G 3/4” DÜZ RADYATÖR VALFÝ
15,30
35
*
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
04
SÝRKÜLER NO: 100102
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
2010/1
2010/1
SÝRKÜLER NO: 100102
05
RADYATÖR GERÝ DÖNÜÞ VALFLERÝ
ÜRÜN
ÜRÜN KODU
ÜRÜN ADI
LÝSTE FÝYATI (TL)
H-VALFLERÝ
(KOMPAKT TÝP PANEL RADYATÖRLER ÝÇÝN)
STD.
KT. AD.
GVE GERÝ DÖNÜÞ
VALFLERÝ
ÜRÜN
STD.
KT. AD.
2602 120 285 1/2" KÜRESEL H-VALF, DÜZ TYP
19,10
7
2602 120 286 1/2" KÜRESEL H-VALF, KÖ? E TYP
19,70
7
2602 120 331 1/2"X16mm KÜRESEL H-VALF, DÜZ TYP PEX-AL BORU BA? .
21,50
7
2602 120 332 1/2"X15mm KÜRESEL H-VALF, DÜZ TYP BAKIR BORU BA? .
20,30
7
ÜRÜN ADI
H- VALFLERÝ
2602 120 029
2602 120 030
G 1/2” GVE KÖÞE RAD. DÖNÜÞ VALFÝ
G 1/2” GVE DÜZ RAD. DÖNÜÞ VALFÝ
8,50
9,20
25
30
RADYATÖR GERÝ DÖNÜÞ
VALFLERÝ (Köþe)
1101 001 062
G 1/2” KÖÞE RAD. DÖNÜÞ VALFÝ
15,10
25
2602 120 333 1/2"X16mm KÜRESEL H-VALF, KÖ?E TYP PEX-AL BORU BA? .
22,20
7
1101 001 063
G 3/4” KÖÞE RAD. DÖNÜÞ VALFÝ
22,50
15
2602 120 334 1/2"X15mm KÜRESEL H-VALF, KÖ?E TYP BAKIR BORU BA? .
20,90
7
2602 120 335 1/2"X20mm KÜRESEL H-VALF, DÜZ TYP PEX-AL BORU BA? .
22,70
7
2602 120 336 1/2"X20mm KÜRESEL H-VALF, KÖ?E TYP PEX-AL BORU BA? .
23,20
7
2602 120 291 1/2" H-VALF STOP TÝPÝ, DÜZ
20,70
7
RADYATÖR GERÝ DÖNÜÞ
VALFLERÝ (Düz)
1101 001 072
G 1/2” DÜZ RAD. DÖNÜÞ VALFÝ
17,00
30
1101 001 073
G 3/4” DÜZ RAD. DÖNÜÞ VALFÝ
22,70
15
H- VALFLERÝ
STOP TÝPLERÝ
GV 2 RADYATÖR GERÝ
DÖNÜÞ VALFLERÝ (Köþe)
2102 120 362
2102 120 363
G 1/2” KÖÞE RAD. DÖNÜÞ VALFÝ
G 3/4” KÖÞE RAD. DÖNÜÞ VALFÝ
9,20
13,30
2102 120 402
2102 120 403
G 1/2” DÜZ RAD. DÖNÜÞ VALFÝ
G 3/4” DÜZ RAD. DÖNÜÞ VALFÝ
9,70
14,20
1/2" H-VALF STOP TÝPÝ, KÖ? E
21,20
7
2602 120 348
1/2"X16mm H-VALF STOP TÝPÝ, DÜZ, PEX-AL BORU BA? .
24,10
7
2602 120 349
1/2"X16mm H-VALF STOP TÝPÝ, KÖÞE, PEX-AL BORU BA? .
24,80
7
2602 120 352
1/2"X15mm H-VALF STOP TÝPÝ, DÜZ, BAKIR BORU BA? .
22,80
7
2602 120 353
1/2"X15mm H-VALF STOP TÝPÝ, KÖ?E, BAKIR BORU BA? .
23,40
7
15
30
15
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
SÝRKÜLER NO: 100102
2602 120 292
25
GV 2 RADYATÖR GERÝ
DÖNÜÞ VALFLERÝ (Düz)
06
LÝSTE FÝYATI (TL)
ÜRÜN KODU
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
2010/1
2010/1
SÝRKÜLER NO: 100102
07
RAKORLAR
ÜRÜN
ÜRÜN KODU
ÜRÜN ADI
LÝSTE FÝYATI (TL)
PEX-AL BORU BAÐLANTILI
RADYATÖR VALFLERÝ
STD.
KT. AD.
KÖÞE RAKORLAR
1601 002 001
G
3/8”
KÖ? E RAKOR
6,40
100
1601 002 002
G
1/2”
KÖ? E RAKOR
6,40
80
1601 002 003
G
3/4”
KÖ? E RAKOR
10,00
40
1601 002 004
G
1”
KÖ? E RAKOR
16,40
25
1601 002 005
G
1 1/4”
KÖ? E RAKOR
26,30
15
G
3/8”
KÖ? E RAKOR
7,00
100
2602 121 002
G
1/2”
KÖ? E RAKOR
7,00
80
2602 121 003
G
3/4”
KÖ? E RAKOR
11,10
40
2602 121 004
G
1”
KÖ? E RAKOR
18,20
25
2602 121 005
G
1 1/4”
KÖ? E RAKOR
28,80
15
DÜZ RAKORLAR
STD.
KT. AD.
ÜRÜN KODU
PEX-AL RV2
RADYATÖR VALFLERÝ
2602 120 338
Ø 16 x2 mm KÖÞE RADYATÖR VALFÝ
12,40
50
2602 120 134
Ø 16 x2 mm RVE KÖÞE RADYATÖR VALFÝ
11,10
50
2602 120 218
Ø 16 x2 mm RVE DÜZ RADYATÖR VALFÝ
11,80
50
PEX-AL RVE
RADYATÖR VALFLERÝ
NÝKELLÝ
2602 121 001
LÝSTE FÝYATI (TL)
ÜRÜN
ÜRÜN ADI
PEX-AL BORU BAÐLANTILI RADYATÖR GERÝ DÖNÜÞ VALFLERÝ
PEX-AL GV2
GERÝ DÖNÜÞ VALFLERÝ
2602 120 339
Ø 16 x2 mm GV2 KÖÞE RADYATÖR DÖNÜÞ VALFÝ
11,30
50
1601 002 006
G
3/8”
DÜZ RAKOR
4,50
125
1601 002 007
G
1/2”
DÜZ RAKOR
4,50
100
1601 002 008
G
3/4”
DÜZ RAKOR
7,60
70
2602 120 135
Ø 16 x2 mm GVE KÖÞE RADYATÖR DÖNÜÞ VALFÝ
10,40
25
1601 002 009
G
1”
DÜZ RAKOR
13,30
40
2602 120 220
Ø 16 x2 mm GVE DÜZ RADYATÖR DÖNÜÞ VALFÝ
10,60
30
1601 002 010
G
1 1/4”
DÜZ RAKOR
23,20
25
PEX-AL GVE
GERÝ DÖNÜÞ VALFLERÝ
NÝKELLÝ
2602 121 006
G
3/8”
DÜZ RAKOR
4,80
125
2602 121 007
G
1/2”
DÜZ RAKOR
4,80
100
2602 121 008
G
3/4”
DÜZ RAKOR
7,90
70
2602 121 009
G
1”
DÜZ RAKOR
14,90
40
2602 121 010
G
1 1/4”
DÜZ RAKOR
25,70
25
PEX-AL BORU BAÐLANTI ELEMANLARI
PEX-AL BORU BAÐLANTI
RAKORLARI (ERKEK)
PEX-AL BORUBAÐLANTI
RAKORLARI (DÝÞÝ)
SÝRKÜLER NO: 100102
G
1/2”x16 mm
DÜZ RAKOR
5,00
150
2602 199 275
G
3/8”x16 mm
DÜZ RAKOR
5,10
200
2602 199 284
G
1/2”x20 mm
DÜZ RAKOR
7,00
120
2602 199 285
G
3/4”x20 mm
DÜZ RAKOR
7,00
120
2602 199 273
G
1/2”x16 mm
DÜZ RAKOR
5,40
200
2602 199 286
G
1/2”x20 mm
DÜZ RAKOR
6,60
120
2602 199 287
G
3/4”x20 mm
DÜZ RAKOR
7,40
100
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
08
2602 199 272
2010/1
2010/1
SÝRKÜLER NO: 100102
09
PEX-AL BORU BAÐLANTI
ELEMANLARI
LÝSTE FÝYATI (TL)
YERDEN DAÐITIM-ISITMA SÝSTEMLERÝ
STD.
KT. AD.
ÜRÜN
ÜRÜN KODU
PEX-AL BORU BAÐLANTI
RAKORLARI
2602 199 274
16x16 mm
DÜZ RAKOR
7,80
150
2602 199 283
20x20 mm
DÜZ RAKOR
10,90
100
2602 199 278
G 1/2”x16 mm
DÝRSEK
5,70
150
2602 199 279
G 3/8”x16 mm
DÝRSEK
5,40
200
2602 199 291
G 1/2”x20 mm
DÝRSEK
7,40
100
2602 199 292
G 3/4”x20 mm
DÝRSEK
7,80
100
2602 199 276
G 1/2”x16 mm
DÝRSEK
6,40
120
2602 199 288
G 1/2”x20 mm
DÝRSEK
8,30
80
2602 199 289
G 3/4”x20 mm
DÝRSEK
9,00
80
2602 199 277
16x16 mm
DÝRSEK
8,40
120
2602 199 290
20x20 mm
DÝRSEK
11,70
60
PEX-AL BORU BAÐLANTI
RAKORLARI (ERKEK)
PEX-AL BORU BAÐLANTI
RAKORLARI (DÝÞÝ)
ÜRÜN ADI
ÜRÜN
LÝSTE FÝYATI (TL)
ÜRÜN ADI
STD.
KT. AD.
KIRMIZI VOLANLI - NÝKEL KAPLAMALI
DEBÝ AYARLI
KOLLEKTÖRLER
PEX-AL BORU BAÐLANTI
RAKORLARI TE (ERKEK)
2602 199 281
16mm x 1/2” x 16 mm
Te
8,90
80
2602 199 294
20mm x 1/2” x 20 mm
Te
12,30
50
2602 199 295
20mm x 3/4” x 20 mm
Te
12,40
50
2602 199 282
16mm x 1/2” x 16 mm
Te
9,70
80
2602 199 296
20mm x 1/2” x 20 mm
Te
12,40
50
2602 199 297
20mm x 3/4” x 20 mm
Te
13,30
50
16 x 16 x 16 mm
Te
11,70
60
2602 199 293
20 x 20 x 20 mm
Te
16,30
40
2602 199 298
20 x 16 x 20 mm
Te
14,90
40
2602 199 299
20 x 20 x 16 mm
Te
15,00
50
2602 199 300
20 x 16 x 16 mm
Te
13,30
50
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
KOLLEKTÖR, 2 çyky?ly Ø16x2 mm
KOLLEKTÖR, 3 çyky?ly Ø16x2 mm
KOLLEKTÖR, 4 çyky?ly Ø16x2 mm
KOLLEKTÖR, 5 çyky?ly Ø16x2 mm
KOLLEKTÖR, 6 çyky?ly Ø16x2 mm
KOLLEKTÖR, 7 çyky?ly Ø16x2 mm
KOLLEKTÖR, 8 çyky?ly Ø16x2 mm
KOLLEKTÖR, 9 çyky?ly Ø16x2 mm
KOLLEKTÖR, 10 çyky?ly Ø16x2 mm
KOLLEKTÖR, 11 çyky?ly Ø16x2 mm
KOLLEKTÖR, 12 çyky?ly Ø16x2 mm
KOLLEKTÖR, 13 çyky?ly Ø16x2 mm
2602 120 465
2602 120 466
2602 120 467
2602 120 468
2602 120 469
2602 120 470
2602 120 471
2602 120 472
2602 120 473
2602 120 474
2602 120 475
2602 120 476
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1”
KOLLEKTÖR, 2 çyky?ly Ø16x2 mm
KOLLEKTÖR, 3 çyky?ly Ø16x2 mm
KOLLEKTÖR, 4 çyky?ly Ø16x2 mm
KOLLEKTÖR, 5 çyky?ly Ø16x2 mm
KOLLEKTÖR, 6 çyky?ly Ø16x2 mm
KOLLEKTÖR, 7 çyky?ly Ø16x2 mm
KOLLEKTÖR, 8 çyky?ly Ø16x2 mm
KOLLEKTÖR, 9 çyky?ly Ø16x2 mm
KOLLEKTÖR, 10 çyky?ly Ø16x2 mm
KOLLEKTÖR, 11 çyky?ly Ø16x2 mm
KOLLEKTÖR, 12 çyky?ly Ø16x2 mm
KOLLEKTÖR, 13 çyky?ly Ø16x2 mm
29,50
41,70
53,80
66,00
78,10
90,30
102,40
114,60
126,70
138,90
151,00
163,20
5
5
9
12
6
6
8
8
2
2
2
2
29,50
41,70
53,80
66,00
78,10
90,30
102,40
114,60
126,70
138,90
151,00
163,20
5
5
9
12
6
6
8
8
2
2
2
2
Kollektörler üzerinde purjör bulunmaktadýr.
Ø 17x2mm plastik boru, 015x2mm bakýr boru seçenekleri sipariþe özel üretilecek olup, ayrýca fiyatlandýrýlacaktýr.
KOLLEKTÖRLER
PEX-AL BORU BAÐLANTI
RAKORLARI TE (DÝÞÝ)
2602 199 280
2602 120 453
2602 120 454
2602 120 455
2602 120 456
2602 120 457
2602 120 458
2602 120 459
2602 120 460
2602 120 461
2602 120 462
2602 120 463
2602 120 464
MAVÝ VOLANLI - NÝKEL KAPLAMALI
PEX-AL BORU BAÐLANTI
RAKORLAR
PEX-AL BORU BAÐLANTI
RAKORLARI TE
ÜRÜN KODU
1110 620 076
1110 620 077
1110 620 087
1110 620 098
1110 620 099
1610 620 001
1610 620 002
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
KOLLEKTÖR (3 Çýkýþlý X 1/2")
KOLLEKTÖR (4 Çýkýþlý X 1/2")
KOLLEKTÖR (5 Çýkýþlý X 1/2")
KOLLEKTÖR (6 Çýkýþlý X 1/2")
KOLLEKTÖR (7 Çýkýþlý X 1/2")
KOLLEKTÖR (8 Çýkýþlý X 1/2")
KOLLEKTÖR (9 Çýkýþlý X 1/2")
26,00
33,00
40,50
47,20
53,60
60,50
67,50
12
10
8
6
6
4
4
1110 620 106
1110 620 107
1110 620 108
1110 620 110
1110 620 111
1610 620 003
1610 620 004
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
3'lü KOLLEKTÖR *
4'lü KOLLEKTÖR *
5'li KOLLEKTÖR *
6'lý KOLLEKTÖR *
7'li KOLLEKTÖR *
8'li KOLLEKTÖR *
9’lu KOLLEKTÖR *
27,50
35,20
42,40
48,60
55,30
62,70
69,50
12
10
8
6
6
4
4
* 3/8" OtomatÝk Havalandýrýcý deliði kollektör üzerindedir.
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
10
SÝRKÜLER NO: 100102
2010/1
2010/1
SÝRKÜLER NO: 100102
11
YERDEN DAÐITIM-ISITMA SÝSTEMLERÝ
ÜRÜN
RAKORLU KÜRESEL
VALFLER
ÜRÜN KODU
F
2102 122 205
ÜRÜN ADI
1"
RAKORLU KÜRESEL VALF
LÝSTE FÝYATI (TL)
KOLLEKTÖR-PEX AL BAÐLANTI ELEMANLARI
STD.
KT. AD.
AA
33,00
A
15
33,00
15
ÜRÜN
ÜRÜN KODU
1610 614 061
LÝSTE FÝYATI (TL)
ÜRÜN ADI
1/2” PÝRÝNÇ NÝPEL
STD.
KT. AD.
2,00
100
4,60
40
3,80
90
3,80
90
8,90
40
10,50
24
10,50
24
5,50
100
4,50
100
27,60
10
(Mini Küresel Valf - Kollektör Baðlantýsý)
(Kýrmýzý-Kelebek Volaný)
2102 122 347
1"
RAKORLU KÜRESEL VALF
1110 614 138
1”
PÝRÝNÇ NÝPEL
(Çoklu Sayýda Kollektör Eklemek için)
(Mavi-Kelebek Volaný)
1602 199 120
1”
KOLLEKTÖR TAPASI
(Baðlantý 1" x 1/2" Redüksiyonlu)
2602 120 037
1/2” RV2 RADYATÖR VALFÝ
(Düz) (Baðlantý Dirseði Dahil)
18,80
50
2602 120 036
1/2” TERMOSTATÝK RADYATÖR VALFÝ
(Düz) (Baðlantý Dirseði Dahil)
47,20
7
1602 199 121
1110 620 113
1/2” TERMOSTATÝK RADYATÖR VALFÝ (BEYAZ)
(Düz) (Baðlantý Dirseði Dahil)
47,20
KOLLEKTÖR KÖR TAPASI
KUYRUKLU DÝRSEK
(Pirinç)
2102 122 380
2602 120 222
1”
BOÞALTMA MUSLUÐU
(O-ring Salmastralý - Kýrmýzý Volan)
7
2102 122 379
BOÞALTMA MUSLUÐU
(O-ring Salmastralý - Mavi Volan)
NÝKELAJLI BAKIR BORU
2612 502 001
BAÐLANTI: Ø 15 mm-Boy:450 mm
11,00
50
2612 502 002
BAÐLANTI: Ø 15 mm-Boy:520 mm
12,90
50
2612 502 003
BAÐLANTI: Ø 15 mm-Boy:600 mm
14,50
50
2112 502 030
BAÐLANTI: Ø 15 mm-Boy:740 mm
17,30
50
2612 502 004
BAÐLANTI: Ø 15 mm-Boy:900 mm
20,40
36
2102 199 319
1/2” BAÐLANTI DÝRSEÐÝ
(Radyatör - Valf Baðlantýsý)
8,90
40
2102 199 318
1/2” ADAPTÖR
(Plastik Boru Tesisatlarý için Ø 16x2 mm)
2102 199 317
1/2” ADAPTÖR
(Bakýr Boru Tesisatlarý için Ø 15 mm)
2110 212 028
KELEPÇELÝ KOLLEKTÖR KONSOLU
(Ýkili Set)
OTOMATÝK HAVALANDIRICI ve PURJÖRLER
2102 120 039
2102 120 038
1/2” KOMBÝNE RADYATÖR DÖNÜÞ VALFÝ
(Pex Al Plastik Boru Baðlantýlarý için - Ø 16x2 mm)
1/2" KOMBÝNE RADYATÖR DÖNÜÞ VALFÝ
(Bakýr Boru Tesisatlarý için - Ø 15 mm)
26,90
23,50
36
36
SÝRKÜLER NO: 100102
3/8” OTOMATÝK HAVALANDIRICI
17,20
32
2102 109 134
1/2” OTOMATÝK HAVALANDIRICI
17,50
32
2102 109 011
1/8” ECA STANDART PURJÖR
4,40
50
2102 109 012
1/4” ECA STANDART PURJÖR
4,40
50
9110 721 089
ECA PURJÖR ANAHTARI
0,94
50
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
12
2102 109 139
2010/1
2010/1
SÝRKÜLER NO: 100102
13
ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALFLER
ÝÇME SUYU KÜRESEL VALFLERÝ
ÜRÜN
KÜRESEL VALF
ÝÇ x ÝÇ VÝDA (Tam Geçiþli)
ÜRÜN KODU
ÜRÜN ADI
LÝSTE FÝYATI (TL)
STD.
KT. AD.
2602 122 078
G 1/2”
ÝÇME SUYU KÜRESEL VALFÝ
10,60
24
2602 122 079
G 3/4”
ÝÇME SUYU KÜRESEL VALFÝ
14,00
12
2602 122 080
G
ÝÇME SUYU KÜRESEL VALFÝ
20,70
15
2602 122 081
G 1 1/4” ÝÇME SUYU KÜRESEL VALFÝ
45,00
8
2602 122 082
2602 122 083
1”
G 1 1/2” ÝÇME SUYU KÜRESEL VALFÝ
G
2”
ÝÇME SUYU KÜRESEL VALFÝ
59,70
ÜRÜN
KÜRESEL VALF
ÝÇ x ÝÇ VÝDA (Tam Geçiþli)
G 1/2”
KÜRESEL VALF
93,80
10,00
24
G 3/4”
KÜRESEL VALF
13,20
12
2102 122 144
G
KÜRESEL VALF
18,50
15
2602 122 105
G
1/4”
ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALF
11,60
24
2602 122 106
G
3/8”
ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALF
11,80
24
2602 122 107
G
1/2”
ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALF
12,00
24
2602 122 108
G
3/4”
ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALF
15,00
12
2602 122 109
G
1”
ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALF
23,00
15
2602 122 110
G 1 1/4” ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALF
50,00
8
2602 122 111
G 1 1/2” ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALF
65,00
6
2602 122 112
G
ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALF
115,00
3
2602 122 113
G 2 1/2” ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALF
295,00
2
2602 122 114
G
ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALF
495,00
1
2”
3”
KELEBEK VOLANLI
ÝÇ x ÝÇ VÝDA (Tam Geçiþli)
2102 122 145
G 1 1/4” KÜRESEL VALF
42,40
8
2102 122 146
G 1 1/2” KÜRESEL VALF
56,30
2102 122 147
G
86,70
2”
KÜRESEL VALF
STD.
KT. AD.
3
2102 122 143
1”
LÝSTE FÝYATI (TL)
ÜRÜN ADI
6
GAZ KÜRESEL VALFLERÝ
2102 122 142
ÜRÜN KODU
KIRMIZI VOLANLI
2602 122 125
G 1/2”
ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALF
12,00
24
6
2602 122 126
G 3/4”
ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALF
15,00
12
3
2602 122 127
G
ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALF
23,00
15
1”
MAVÝ VOLANLI
KÝLÝTLEMELÝ GAZ KÜRESEL VALFLERÝ
G 1/2”
ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALF
12,00
24
2602 122 050
G 1/2”
KÜRESEL VALF
10,90
24
2602 122 129
G 3/4”
ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALF
15,00
12
2602 122 051
G 3/4”
KÜRESEL VALF
14,30
12
2602 122 130
G
ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALF
23,00
15
2602 122 052
G
KÜRESEL VALF
20,30
15
1”
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
14
2602 122 128
SÝRKÜLER NO: 100102
1”
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
2010/1
2010/1
SÝRKÜLER NO: 100102
15
ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALFLER
ÜRÜN
ÜRÜN KODU
ÜRÜN ADI
LÝSTE FÝYATI (TL)
MÝNÝ KÜRESEL VALFLER
(SU, YAÐ ve YANICI OLMAYAN GAZLAR ÝÇÝN)
STD.
KT. AD.
ÜRÜN
ÜRÜN KODU
LÝSTE FÝYATI (TL)
ÜRÜN ADI
STD.
KT. AD.
MÝNÝ
KÜRESEL VALF
ÝÇ x DIÞ VÝDA (Tam Geçiþli)
2602 122 117
G 1/2”
ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALF
12,50
24
2602 122 118
G 3/4”
ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALF
15,50
12
2602 122 119
G
ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALF
23,70
15
1”
2602 122 120
G 1 1/4” ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALF
51,80
8
2602 122 121
G 1 1/2” ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALF
67,70
6
2602 122 122
G
ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALF
119,80
3
2”
2102 122 026
G 1/4” KÜRESEL VALF
7,20
24
2102 122 027
G 3/8” KÜRESEL VALF
7,40
24
2102 122 028
G 1/2” KÜRESEL VALF
8,10
24
2102 122 029
G 3/4” KÜRESEL VALF
11,30
15
2102 122 030
G
KÜRESEL VALF
17,20
10
2602 122 003
G 1/2” MÝNÝ KÜRESEL VALF
(Mavi Volanlý)
8,10
24
2602 122 090
G 1/2” MÝNÝ KÜRESEL VALF
8,10
24
15,80
24
1”
MÝNÝ
KÜRESEL VALF
KIRMIZI VOLANLI
ÝÇ x DIÞ VÝDA (Tam Geçiþli)
2602 122 131
G 1/2”
ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALF
12,50
24
2602 122 132
G 3/4”
ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALF
15,50
12
2602 122 133
G
ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALF
23,70
15
1”
MAVÝ VOLANLI
2602 122 134
G 1/2”
ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALF
12,50
24
2602 122 135
G 3/4”
ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALF
15,50
12
2602 122 136
G
ENDÜSTRÝYEL TÝP KÜRESEL VALF
23,70
15
1”
MÝNÝ KÜRESEL
VALF
(Ýç x Ýç Vida)
ÜÇ YOLLU KÜRESEL VALFLER
ÜÇ YOLLU
KÜRESEL VALF
MÝNÝ KÜRESEL
VALF
2102 122 131
G
1/4”
ÜÇ YOLLU KÜRESEL VALF
20,20
24
2102 122 132
G
3/8”
ÜÇ YOLLU KÜRESEL VALF
22,90
24
2102 122 133
G
1/2”
ÜÇ YOLLU KÜRESEL VALF
32,10
20
2102 122 134
G
3/4”
ÜÇ YOLLU KÜRESEL VALF
43,80
10
2102 122 135
G
1”
ÜÇ YOLLU KÜRESEL VALF
65,40
15
2102 122 236
(Ø 17x2 plastik boru rakorlu)
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
16
SÝRKÜLER NO: 100102
G 1/2” RAKORLU KÜRESEL VALF
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
2010/1
2010/1
SÝRKÜLER NO: 100102
17
RAKORLU MÝNÝ KÜRESEL VALFLER
ÜRÜN
ÜRÜN KODU
ÜRÜN ADI
LÝSTE FÝYATI (TL)
RAKORLU MÝNÝ KÜRESEL VALFLER
STD.
KT. AD.
ÜRÜN
MÝNÝ KÜRESEL
VALF
ÜRÜN KODU
MÝNÝ KÜRESEL
VALF
2102 122 031
1/2” RAKORLU MÝNÝ KÜRESEL VALF
9,40
LÝSTE FÝYATI (TL)
ÜRÜN ADI
STD.
KT. AD.
O-RÝNGLÝ - TORNAVÝDA MÝLLÝ
24
(Kendinden Hortum Uçlu O 16x2 mm - Kýrmýzý Volan)
2602 122 006
2102 122 348
1/2” RAKORLU MÝNÝ KÜRESEL VALF
9,40
24
10,30
24
1/2” TORNAVÝDA MÝLLÝ KÜRESEL VALF
10,60
24
15,70
24
9,10
24
10,90
24
10,90
24
10,50
24
10,50
24
9,80
24
(Ø 16x2 PEX-AL boru baðlantýlý)
(Kendinden Hortum Uçlu O 16x2 mm - Mavi Volan)
MÝNÝ KÜRESEL
VALF
2102 122 350
1/2” RAKORLU MÝNÝ KÜRESEL VALF
2102 122 261
(Sökülebilir Hortum Uçlu O 16x2 mm - Kýrmýzý Volan)
2102 122 349
1/2” RAKORLU MÝNÝ KÜRESEL VALF
1/2” TORNAVÝDA MÝLLÝ KÜRESEL VALF
2xØ15 Bakýr boru sýkýþtýrma baðlantýlý mini küresel valf.
(Tornavida ile açýlýp kapama özelliði)
10,30
24
11,80
24
(Sökülebilir Hortum Uçlu O 16x2 mm - Mavi Volan)
MÝNÝ KÜRESEL
VALF
2102 122 376
1/2” RAKORLU MÝNÝ KÜRESEL VALF
2602 122 005
(Bakýr Boru Baðlantýlý O 15 mm - Kýrmýzý Volan)
2102 122 375
1/2” RAKORLU MÝNÝ KÜRESEL VALF
1/2” TORNAVÝDA MÝLLÝ MÝNÝ KÜRESEL VALF
(Ø 15 mm bakýr boru baðlantýlý)
11,80
24
(Bakýr Boru Baðlantýlý O 15 mm - Mavi Volan)
MÝNÝ KÜRESEL
VALF
HORTUM UÇLU MÝNÝ KÜRESEL VALFLER
(SU, YAÐ ve, YANICI OLMAYAN GAZLAR ÝÇÝN)
O-RÝNGLÝ
2102 122 378
1/2” RAKORLU MÝNÝ KÜRESEL VALF
10,30
24
10,30
24
(Bakýr Boru Baðlantýlý Ø 15 mm - Erkek - Kýrmýzý Volan)
2602 122 001
2102 122 377
1/2” RAKORLU MÝNÝ KÜRESEL VALF
1/2”
BOÞALTMA MUSLUÐU
(Kýrmýzý Volan)
(Bakýr Boru Baðlantýlý Ø 15 mm - Erkek - Mavi Volan)
2602 122 009
1/2”
BOÞALTMA MUSLUÐU
(Mavi Volan)
2102 122 343
1/2” RAKORLU MÝNÝ KÜRESEL VALF
11,00
24
2102 122 380
(Sökülebilir Hortum Uçlu Ø 16x2 mm - Erkek - Kýrmýzý Volan)
2102 122 342
1/2” RAKORLU MÝNÝ KÜRESEL VALF
11,00
24
2102 122 379
1/2”
BOÞALTMA MUSLUÐU
(O-ringliý - Mavi Volan)
2602 122 004
2102 122 201
BOÞALTMA MUSLUÐU
(O-ringli - Kýrmýzý Volan)
(Sökülebilir Hortum Uçlu Ø 16x2 mm - Erkek - Mavi Volan)
KELEBEK VOLANLI MÝNÝ KÜRESEL VALF
1/2”
16,60
1/2” TORNAVÝDA MÝLLÝ BOÞALTMA MUSLUÐU
20
2xØ15 Bakýr boru sýkýþtýrma baðlantýlý mini küresel valf.
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
18
SÝRKÜLER NO: 100102
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
2010/1
2010/1
SÝRKÜLER NO: 100102
19
ÞÝBER VALFLER
ÜRÜN
ÞÝBER VALF (PN 25)
ÜRÜN KODU
2601 003 009
2601 003 010
2601 003 011
2601 003 012
2601 003 013
2601 003 014
1601 003 015
1601 003 016
1601 003 017
ÜRÜN ADI
G 1/2” ÞÝBER VALF
G 3/4” ÞÝBER VALF
G
ÞÝBER VALF
1”
G 1 1/4” ÞÝBER VALF
G 1 1/2” ÞÝBER VALF
G
ÞÝBER VALF
2”
G 2 1/2” ÞÝBER VALF
ÞÝBER VALF
G
3”
ÞÝBER VALF
G
4”
LÝSTE FÝYATI (TL)
16,30
20,30
34,10
54,80
66,30
101,40
166,40
266,40
370,30
KOSVA VALFLER
STD.
KT. AD.
ÜRÜN
ÜRÜN KODU
LÝSTE FÝYATI (TL)
ÜRÜN ADI
STD.
KT. AD.
KOSVA VALF
30
20
20
12
12
9
4
2
1
2601 004 001
2601 004 002
2601 004 003
2601 004 004
2601 004 005
2601 004 006
G 1/2" KOSVA VALF
G 3/4" KOSVA VALF
G
1"
KOSVA VALF
G 1 1/4" KOSVA VALF
G 1 1/2" KOSVA VALF
G
2"
KOSVA VALF
19,90
25,70
37,90
68,80
81,30
126,40
40
25
15
12
8
5
FÝLTRELER ve ÇEKVALFLER
ÞÝBER VALF (PN16)
2601 003 001
2601 003 002
2601 003 003
2601 003 004
2601 003 005
2601 003 006
G 1/2" ÞÝBER
G 3/4" ÞÝBER
ÞÝBER
G
1"
G 1 1/4" ÞÝBER
G 1 1/2" ÞÝBER
ÞÝBER
G
2"
VALF
VALF
VALF
VALF
VALF
VALF
13,20
15,00
26,00
44,60
53,60
80,00
30
20
20
12
12
9
STOP VALFLER
FÝLTRE
G 1/2" STOP VALF
G 3/4" STOP VALF
G
1"
STOP VALF
G 1 1/4" STOP VALF
G 1 1/2" STOP VALF
G
2"
STOP VALF
13,10
18,30
29,90
47,40
65,30
113,90
G 1/2”
FÝLTRE
10,50
40
1601 010 002
G 3/4”
FÝLTRE
12,60
25
1601 010 003
G
FÝLTRE
18,40
14
1601 010 004
G 1 1/4” FÝLTRE
29,90
8
1601 010 005
G 1 1/2” FÝLTRE
39,10
5
1601 010 006
G
FÝLTRE
68,80
3
1”
2”
ÇALPARA ÇEKVALF
STOP VALF
2601 005 007
2601 005 008
2601 005 009
2601 005 010
2601 005 011
2601 005 012
1601 010 001
60
35
20
10
8
6
KAUÇUK KLAPELÝ
1101 007 092
G 1/2”
ÇALPARA ÇEKVALF
11,60
40
1101 007 093
G 3/4”
ÇALPARA ÇEKVALF
13,90
20
1101 007 094
G
1”
ÇALPARA ÇEKVALF
19,60
14
2601 007 022
G
1/2"
ÇEKVALF
15,80
35
2601 007 023
G
3/4"
ÇEKVALF
21,50
14
2601 007 024
G
1"
ÇEKVALF
31,90
14
2601 007 025
G 1 1/4"
ÇEKVALF
57,80
6
2601 007 026
G 1 1/2"
ÇEKVALF
76,30
10
2601 007 027
G
ÇEKVALF
121,30
5
YATAY ÇEKVALF
STOP VALF
O-RÝNGLÝ
1601 005 001
1601 005 002
1601 005 003
G
G
G
1/2"
3/4"
1"
STOP VALF
STOP VALF
STOP VALF
13,10
17,90
29,40
55
30
20
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
20
SÝRKÜLER NO: 100102
2”
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
2010/1
2010/1
SÝRKÜLER NO: 100102
21
ÇEKVALFLER
ÜRÜN
ÜRÜN KODU
ÜRÜN ADI
LÝSTE FÝYATI (TL)
SU BASINÇ DÜÞÜRÜCÜ VALFLER
STD.
KT. AD.
ÜRÜN
ÜRÜN KODU
LÝSTE FÝYATI (TL)
ÜRÜN ADI
STD.
KT. AD.
YAYLI ÇEKVALF
1601 007 007
G 1/2”
YAYLI ÇEKVALF
8,40
20
1601 007 008
G 3/4”
YAYLI ÇEKVALF
9,70
15
1601 007 009
G
YAYLI ÇEKVALF
13,90
10
1601 007 010
G 1 1/4” YAYLI ÇEKVALF
19,90
6
1601 007 011
G 1 1/2"
YAYLI ÇEKVALF
36,60
4
1601 007 012
G
YAYLI ÇEKVALF
52,90
3
2602 111 007
1/2” BASINÇ DÜÞÜRÜCÜ VALF
43,10
10
47,80
10
59,00
6
63,20
6
39,40
10
43,90
10
55,30
6
59,90
6
270,20
1
282,70
1
(Pistonlu, Ýç vida x rakorlu)
1”
2"
2102 199 160
3/4” BASINÇ DÜÞÜRÜCÜ VALF
(Pistonlu, Ýç vida x rakorlu)
2602 111 006
1/2” MANOMETRELÝ BASINÇ DÜÞÜRÜCÜ VALF
(Pistonlu, Ýç vida x rakorlu,)
2602 111 008
(Pistonlu, Ýç vida x rakorlu)
PLASTÝK SÜZGEÇ
KUYU ÇEKVALF
KUYU ÇEKVALF
11,70
20
KUYU ÇEKVALF
14,00
15
1601 007 019
G 1 1/4” KUYU ÇEKVALF
22,10
15
1601 007 020
G 1 1/2"
KUYU ÇEKVALF
31,00
8
1601 007 021
G
KUYU ÇEKVALF
48,30
6
1601 007 017
G 3/4”
1601 007 018
G
1”
2"
3/4” MANOMETRELÝ BASINÇ DÜÞÜRÜCÜ VALF
2602 111 004
1/2” BASINÇ DÜÞÜRÜCÜ VALF
(Pistonlu, Ýç vida x Ýç vida)
2602 111 009
3/4” BASINÇ DÜÞÜRÜCÜ VALF
(Pistonlu, Ýç vida x Ýç vida)
FLATÖRLER
2602 111 005
1/2” MANOMETRELÝ BASINÇ DÜÞÜRÜCÜ VALF
(Pistonlu, Ýç vida x Ýç vida)
FLATÖRLER
1101 009 001
G 3/8”
FLATÖR
23,50
20
2602 111 010
3/4” MANOMETRELÝ BASINÇ DÜÞÜRÜCÜ VALF
(Pistonlu, Ýç vida x Ýç vida)
1101 009 002
G 1/2”
FLATÖR
24,50
20
1101 009 003
G 3/4”
FLATÖR
30,90
10
1101 009 004
G
FLATÖR
35,30
10
1101 009 005
G 1 1/4” FLATÖR
76,30
4
1101 009 006
G 1 1/2” FLATÖR
81,30
4
1101 009 007
G
FLATÖR
100,10
4
1”
2”
2602 111 018
2” BASINÇ DÜÞÜRÜCÜ VALF
(Pistonlu, Ýç vida x Ýç vida)
2602 111 019
2” MANOMETRELÝ BASINÇ DÜÞÜRÜCÜ VALF
(Pistonlu, Ýç vida x Ýç vida)
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
22
SÝRKÜLER NO: 100102
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
2010/1
2010/1
SÝRKÜLER NO: 100102
23
BUHAR SÝSTEMLERÝ
(Buhar Valfleri, Kondenstoplar ve Çekvalfler)
ÜRÜN
ÜRÜN KODU
LÝSTE FÝYATI (TL)
ÜRÜN ADI
VAKUM KESÝCÝLÝ ÇAMAÞIR-BULAÞIK
MAKÝNASI MUSLUÐU
STD.
KT. AD.
ÜRÜN
ÜRÜN KODU
LÝSTE FÝYATI (TL)
ÜRÜN ADI
STD.
KT. AD.
BRONZ
BUHAR VALFÝ
1101 008 040
G
1/2” BUHAR VALFÝ
40,10
12
1101 008 041
G
3/4” BUHAR VALFÝ
54,50
9
1101 008 042
G
BUHAR VALFÝ
85,30
12
1101 008 043
G 1 1/4” BUHAR VALFÝ
125,10
8
1101 008 044
G 1 1/2” BUHAR VALFÝ
155,10
8
BUHAR VALFÝ
206,40
4
1/2” KONDENSTOP
171,30
10
3/4” KONDENSTOP
177,60
5
185,10
5
1101 008 045
G
1101 011 002
G
1”
2”
2602 109 014
G 1/2” VAKUM KESÝCÝLÝ ÇAMAÞIR-BULAÞIK
MAKÝNASI MUSLUÐU (Çekvalfli)
36,90
24
34,00
24
(Musluk Rozeti Dahil)
KONDENSTOP
1101 011 003
1101 011 004
G
G
1”
KONDENSTOP
2602 109 015
G 1/2” VAKUM KESÝCÝLÝ ÇAMAÞIR-BULAÞIK
MAKÝNASI MUSLUÐU
(Musluk Rozeti Dahil)
BRONZ ÇEKVALFLER
YATAY ÇEKVALF
1101 007 022
1101 007 023
1101 007 024
1101 007 025
1101 007 026
1101 007 027
1101 007 028
1101 007 029
G 1/2” YATAY ÇEKVALF
G 3/4” YATAY ÇEKVALF
YATAY ÇEKVALF
G
1”
G 1 1/4” YATAY ÇEKVALF
G 1 1/2” YATAY ÇEKVALF
YATAY ÇEKVALF
G
2”
G 2 1/2” YATAY ÇEKVALF
YATAY ÇEKVALF
G
3”
30,00
44,70
60,40
110,10
137,60
235,20
332,80
420,30
30
20
15
15
10
6
2
2
1101 007 042
1101 007 043
1101 007 044
1101 007 045
1101 007 046
1101 007 047
G 1/2" DÝK ÇEKVALF
G 3/4" DÝK ÇEKVALF
1"
DÝK ÇEKVALF
G
G 1 1/4" DÝK ÇEKVALF
G 1 1/2" DÝK ÇEKVALF
2"
DÝK ÇEKVALF
G
45,10
46,30
65,00
90,00
110,10
175,10
20
15
10
6
4
3
DÝK ÇEKVALF
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
24
SÝRKÜLER NO: 100102
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
2010/1
2010/1
SÝRKÜLER NO: 100102
25
MUSLUKLAR
ÜRÜN
ÜRÜN KODU
2102 122 041
ÜRÜN ADI
G 1/2” ÇAMAÞIR-BULAÞIK MAKÝNASI MUSLUÐU
LÝSTE FÝYATI (TL)
26,80
MUSLUKLAR
STD.
KT. AD.
ÜRÜN
ÜRÜN KODU
2102 109 055
25
LÝSTE FÝYATI (TL)
ÜRÜN ADI
G 1/2" KÜRESEL BOÞALTMA MUSLUÐU
STD.
KT. AD.
26,20
40
25,40
40
30,10
40
19,20
25
(Depo Boþatma Musluðu)
2102 111 018
G 1/2” FÝLTRELÝ ARA MUSLUK
(Musluk Rozeti Dahil)
16,40
2102 109 120
30
G 3/4” HORTUM UCLU KÜRESEL VALF
(Küresel Bas)
(Musluk Rozeti Dahil)
2102 109 008
2102 109 045
G 1/2” BAHÇE MUSLUÐU
(Çekvalfli)
30,00
G 1/2” KÜRESEL BOÞALTMA MUSLUÐU
25,40
2102 109 253
20
(Musluk Rozeti Dahil)
24
1101 012 004
2102 109 046
G 3/4” KÜRESEL BOÞALTMA MUSLUÐU
31,00
15
2602 109 004
G 1/2" KÜRESEL BOÞALTMA MUSLUÐU
22,50
30
2602 109 005
G 3/4" KÜRESEL BOÞALTMA MUSLUÐU
27,10
30
SÝRKÜLER NO: 100102
G 1/2" SARI MUSLUK
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
26
G 3/4” RAKORLU KÜRESEL VALF (Küresel Bas)
2010/1
2010/1
SÝRKÜLER NO: 100102
27
YANGIN SÝSTEMLERÝ
ÜRÜN
ÜRÜN KODU
1101 014 009
ÜRÜN ADI
G 2" YANGIN VANASI(ÇYFT KAPLYNLY)
LÝSTE FÝYATI
(TL)
188,90
YANGIN SÝSTEMLERÝ
STD.
KT. AD.
ÜRÜN
3
1101 014 012
YANGIN LANSI KUMANDASIZ
105,60
6
1101 014 013
YANGIN LANSI KUMANDALI
172,20
5
2602 112 006
TAVAN TÝPÝ SPRÝNKLER GÖMME ROZETLY, NÝKEL
18,80
24
2602 112 033
TAVAN TÝPÝ SPRÝNKLER GÖMME ROZETLY, BEYAZ BOYALI
23,50
24
ÜRÜN KODU
ÜRÜN ADI
LÝSTE FÝYATI
(TL)
STD.
KT. AD.
2602 112 012
DUVAR TÝPÝ SPRÝNKLER, AYNA ROZETLÝ ,NÝKEL
17,60
24
2602 112 034
DUVAR TÝPÝ SPRÝNKLER, AYNA ROZETLÝ BEYAZ BOYALI
21,10
24
2602 112 019
DÝK TÝP SPRÝNKLER, NÝKEL
12,90
24
2602 112 020
DÝK TÝP SPRÝNKLER, NÝKEL- KROM
12,90
24
2602 112 021
DÝK TÝP SPRÝNKLER, BEYAZ BOYALI
15,20
24
2602 112 022
DÝK TÝP SPRÝNKLER, KUMLU
12,60
24
SPRÝNKLER
2602 112 035
TAVAN TÝPÝ SPRÝNKLER AYNA ROZETLÝ, NÝKEL
15,20
24
2602 112 036
TAVAN TÝPÝ SPRÝNKLER AYNA ROZETLÝ, BEYAZ BOYALI
18,80
24
OTOMATÝK YANGIN SÖNDÜRÜCÜ - SPRÝNKLER
2602 112 008
TAVAN TÝPÝ SPRÝNKLER, NÝKEL
12,90
24
2602 112 015
TAVAN TÝPÝ SPRÝNKLER, NÝKEL - KROM
12,90
24
2602 112 016
TAVAN TÝPÝ SPRÝNKLER, BEYAZ BOYALI
15,20
24
2602 112 023
TAVAN TÝPÝ SPRÝNKLER, KUMLU
12,60
24
2602 112 013
DUVAR TÝPÝ SPRÝNKLER, NÝKEL
15,20
24
2602 112 017
DUVAR TÝPÝ SPRÝNKLER, NÝKEL - KROM
15,20
24
2602 112 018
DUVAR TÝPÝ SPRÝNKLER, BEYAZ BOYALI
17,60
24
2602 112 032
DUVAR TÝPÝ SPRÝNKLER, KUMLU
15,00
24
2602 112 037
DUVAR TÝPÝ SPRÝNKLER, GÖMME ROZETLÝ NÝKEL
21,10
24
Sprinkler, binalarda yangýnla mücadele amacýyla kullanýlan yaðmurlama elemanlarýdýr. Tavana, duvara veya tesisat
üzerine monte edilerek, olasý bir yangýn esnasýnda tesisattaki basýnçlý suyun serbest kalmasýný saðlar. Ortam sýcaklýðý,
cam tüpün patlama sýcaklýðýna ulaþtýðýnda otomatik olarak çalýþýr ve böylelikle yangýn henüz baþlangýç aþamasýnda
söndürülebilir.
Tesisat Basýncý
Maksimum
Islatma Çapý
10 bar
6 bar
3,5 bar
3,3 m
2,9 m
2,2 m
Bilgi Notu
Kýrmýzý Cam Ampul : 68 OC
O
Yeþil Cam Ampul : 93 C
O
Mavi Cam Ampul : 141 C
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
28
SÝRKÜLER NO: 100102
2010/1
Teknik Özellikler
Yönetmelik: 89/106/EC
Uygunluk Onayý: Sistem1
Maksimum Çalýþma Basýncý: 10 bar
Anma Çapý: DN 15
Baðlantý Diþleri: R 1/2” ISO 7-1
Patlama Sýcaklýðý: 68 OC
Cam Ampul Rengi: Kýrmýzý
Tepki Süresi: Standart
K-faktörü: 80
Dövme Pirinç Gövde: CuZn40Pb2
Yeþil Cam Ampul ve Mavi Cam Ampul seçenekleri sipariþ üzerine üretilecek olup ayrýca fiyatlandýrýlacaktýr.
GENEL DAÐITIM
ELMOR
TESÝSAT MALZEMESÝ TÝCARET A.Þ.
Merkez
Kemeraltý cad. Ümmehan. No: 71/2 Karaköy-ÝSTANBUL
Tel: (0 212) 251 70 06 Faks: (0 212) 249 90 91
http://www.eca.com.tr e-mail:[email protected]
Ýstanbul Bölge Müdürlüðü
Ankara Bölge Müdürlüðü
Ýzmir Bölge Müdürlüðü
Adana Bölge Müdürlüðü
Kemeraltý Cad. Ümmehan.
No: 71/2 Karaköy-ÝSTANBUL
Tel: (0212) 251 70 06
Faks: (0212) 249 90 91
Turan Güneþ Blv. No:67
Yýldýz / Çankaya / ANKARA
Tel : (0312) 490 04 54
Faks : (0312) 490 04 45
Gaziler Cd. Yeniþehir Ýþ Merkezi
No:478/106 YENÝÞEHÝR-ÝZMÝR
Tel : (0232) 458 34 34 - 458 33 33
Faks: (0232) 469 82 30
Adnan Kahveci Bulvarý
Mahfesýmaz Mah. Kaya Apt.
No:2/A SEYHAN-ADANA
Tel: (0322) 234 00 50 (pbx)
Faks : (0322) 234 00 76
Antalya Bölge Müdürlüðü
Trabzon Bölge Þefliði
Bursa Bölge Þefliði
Konya Ýrtibat Bürosu
Mehmetçik Mh. Aspendos Blv.
No: 97/A Topçular/ANTALYA
Tel: (0242) 313 09 03
Faks: (0242) 312 63 20
Yavuz Selim Bulvari Yesiltepe Mh.
No: 343/2 ( Tanjant Yolu-Akbank
Sb. üstü ) TRABZON
Tel : (0462) 223 25 00
Faks: (0462) 223 61 22
Izmir yolu, Baris Mah. Çoruh Sok.
Karasu is merkezi No:5 Kat:6 D:35
Nilüfer-BURSA
Tel : (0224) 453 13 70 - 453 15 70
Faks : (0224) 453 16 05
Ulaþ Baba Caddesi Medrese Mh.
Mustafa Kaya Ýþ Merkezi No.24/401
Selçuklu-KONYA
Tel : (0332) 236 60 68
Faks: (0332) 320 45 24
Samsun Bölge Temsilciliði
Diyarbakýr Ýrtibat Bürosu
Kale Mh. Cumhuriyet Cd. No: 22
Kat: 5 No:26 SAMSUN
Tel: (0362) 435 74 34
Faks: (0362) 435 74 30
Yýlmaz Güney Cad. Ünsa-1 sitesi
B Blok 1/1 Diclekent
Kayapýnar DÝYARBAKIR
Tel :(0412) 257 40 33
Fax :(0412) 257 40 34
TEÞHÝR ve GALERÝLER
Ankara Elmor Plus
Antalya Elmor Plus
Istanbul Elmor Plus
Turan Güneþ Blv. No:67
Yýldýz / Çankaya
Tel: (0312) 491 66 11 - 12
Mehmetçik Mh. Aspendos Blv.
No: 97/A Topçular
Tel: (0242) 321 60 00
Bayar Cd. Þehit Ýlknur Sk.
No:1 Kozyataðý
Tel: (0216) 445 67 93
SATIÞ SONRASI SERVÝS
EMAR SATIÞ SONRASI MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SANAYÝ ve TÝCARET A.Þ.
E.C.A Tüketici Danýþma Hattý : 444 0 322 (Ýstanbul -Ankara-Ýzmir dýþý iller için 0216 444 0 322)
Merkez
Ýstanbul Bölge Þefliði
Ankara Bölge Þefliði
Ýzmir Bölge Þefliði
Yali Mh. Ziya Gökalp Cd. No:3
34844 Maltepe-ISTANBUL
Tel:(0216) 458 45 00
Fax:(0216) 305 65 43
www.emarservis.com
[email protected]
Yali Mh. Ziya Gökalp Cd. No:3
34844 Maltepe-ISTANBUL
Tel:(0216) 458 45 00
Fax:(0216) 305 65 43
Turan Güneþ Blv. No:67/2
Yýldýz / Çankaya / ANKARA
Tel : (0312) 492 04 47
Faks : (0312) 491 04 28
2821 sok. Otoplaza No.92/c
Mersinli-Konak ÝZMÝR
Tel: (0232) 458 23 51 - 449 06 51
Faks: (0232) 449 06 52
KÜRESEL VALFLER
KÜRESEL VALFLER
ÜRÜN
ÜRÜN KODU
ÜRÜN ADI
LÝSTE FÝYATI (TL)
STD.
KT. AD.
PN 40
KÜRESEL VALF
PN 40 (Tam Geçiþli)
2102 122 009
2102 122 010
2102 122 011
2102 122 012
2102 122 013
2102 122 014
2102 122 015
2102 122 016
2102 122 017
2102 122 018
G 1/4” KÜRESEL VALF
G 3/8” KÜRESEL VALF
G 1/2” KÜRESEL VALF
G 3/4” KÜRESEL VALF
KÜRESEL VALF
1”
G
G 1 1/4” KÜRESEL VALF
G 1 1/2” KÜRESEL VALF
KÜRESEL VALF
2”
G
G 2 1/2” KÜRESEL VALF
KÜRESEL VALF
3”
G
17,20
19,70
26,90
36,80
53,60
85,30
111,30
186,30
377,70
605,30
KÜRESEL VALF
PN 25 (Tam Geçiþli)
2102 122 150
2102 122 151
2102 122 152
2102 122 153
2102 122 154
2102 122 155
2102 122 156
2102 122 157
2102 122 158
2102 122 159
G 1/4” KÜRESEL VALF
G 3/8” KÜRESEL VALF
G 1/2” KÜRESEL VALF
G 3/4” KÜRESEL VALF
KÜRESEL VALF
1”
G
G 1 1/4” KÜRESEL VALF
G 1 1/2” KÜRESEL VALF
KÜRESEL VALF
2”
G
G 2 1/2” KÜRESEL VALF
KÜRESEL VALF
3”
G
13,10
15,20
21,10
26,90
40,10
65,40
90,00
136,30
307,70
476,60
KÜRESEL VALF
PN 16 (Tam Geçiþli)
KELEBEK VOLANLI
PN 16 (Tam Geçiþli)
KÜRESEL VALF
10,60
24
2102 122 364
G 3/4”
KÜRESEL VALF
14,00
12
2102 122 365
G
KÜRESEL VALF
20,70
15
2102 122 366
G 1 1/4” KÜRESEL VALF
45,00
8
2102 122 367
G 1 1/2” KÜRESEL VALF
59,70
6
2102 122 368
G
KÜRESEL VALF
93,80
3
2102 122 372
G 1/2”
KÜRESEL VALF (Kýrmýzý Volanlý)
10,60
24
2102 122 373
G 3/4”
KÜRESEL VALF (Kýrmýzý Volanlý)
14,00
12
2102 122 374
G
KÜRESEL VALF (Kýrmýzý Volanlý)
20,70
15
2602 122 015
G 1/2”
KÜRESEL VALF (Mavi Volanlý)
10,60
24
2602 122 016
G 3/4”
KÜRESEL VALF (Mavi Volanlý)
14,00
12
2602 122 017
G
KÜRESEL VALF (Mavi Volanlý)
20,70
15
1”
1”
G 1/2”
KÜRESEL VALF
11,00
24
2102 122 391
G 3/4”
KÜRESEL VALF
14,40
12
2102 122 392
G
KÜRESEL VALF
21,40
15
2102 122 393
G 1 1/4” KÜRESEL VALF
46,60
8
2102 122 394
G 1 1/2” KÜRESEL VALF
62,20
6
2102 122 395
G
KÜRESEL VALF
97,60
3
2102 122 381
G 1/2”
KÜRESEL VALF (Kýrmýzý Volanlý)
11,00
24
2102 122 382
G 3/4”
KÜRESEL VALF (Kýrmýzý Volanlý)
14,40
12
2102 122 383
G
KÜRESEL VALF (Kýrmýzý Volanlý)
21,40
15
2602 122 018
G 1/2”
KÜRESEL VALF (Mavi Volanlý)
11,00
24
2602 122 019
G 3/4”
KÜRESEL VALF (Mavi Volanlý)
14,40
12
2602 122 020
G
KÜRESEL VALF (Mavi Volanlý)
21,40
15
2601 017 611
G 1/2” KÜRESEL VALF
9,60
24
2601 017 612
G 3/4” KÜRESEL VALF
12,60
12
2601 017 613
G
KÜRESEL VALF
18,60
15
2601 017 614
G 1 1/4” KÜRESEL VALF
40,50
8
2601 017 615
G 1 1/2” KÜRESEL VALF
53,70
6
2601 017 616
G
KÜRESEL VALF
84,40
3
KÜRESEL VALF
PN 10 (Tam Geçiþli)
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
01
SÝRKÜLER NO: 100102
ÜRÜN ADI
1”
2”
1”
1”
PN 10
G 1/2”
2”
2102 122 390
24
24
24
12
15
8
6
3
2
1
2102 122 363
1”
DIÞ VÝDA x ÝÇ VÝDA
PN 16 (Tam Geçiþli)
DIÞ VÝDA x ÝÇ VÝDA
PN 16 (Tam Geçiþli)
PN 16
STD.
KT. AD.
ÜRÜN KODU
24
24
24
12
15
8
6
3
2
1
PN 25
LÝSTE FÝYATI (TL)
ÜRÜN
1”
2”
Fiyatlara KDV ayrýca ilave edilir. Tavsiye edilen bayi satýþ fiyatlarýdýr.
2010/1
2010/1
SÝRKÜLER NO: 100102
02

Benzer belgeler