ttb`nin sayg›nl›¤›! ve birinci basamak hekimli¤i

Yorumlar

Transkript

ttb`nin sayg›nl›¤›! ve birinci basamak hekimli¤i
ttb’nin sayg›nl›¤›!
ve birinci basamak
hekimli¤i
Dr. A. Haluk ÇA⁄LAYANER
[email protected]
bak›fl
Çok sey mi istiyorum? Evet, ama ben
de¤il demokrasi istiyor, lüks bir fley flu
demokrasi! Belediyenin ithal edip dikti¤i
pahal› bitkiler gibi! Bu koflullar
oluflmadan demokrasi uygulamaya
çal›flan ülkelerde de bizimki gibi kazalar
oluyor s›k s›k. Hadi kendi kendimize bir
fikir jimnasti¤i yapal›m: Zihnimizin
derinliklerinde demokrasi bizi iktidara
tafl›yana kadar cici, sonra .a.a de¤il
midir?
TTB yönetiminde elefltirdi¤im tam da bu
"amaçlar araçlar› do¤rular" çizgisidir.
TTB'nin ülkemizin yak›n tarihinden
kaynaklanan bir sayg›nl›¤› var, Öncelikle bu
yak›n geçmifle sat›r bafllar›yla bir göz atal›m:
-1888: Marko Pafla öldü¤ünde Mekteb-i
T›bbiye Naz›rl›¤›na Saip Pafla atan›r. Sultan
Abdülhamid’in “Ö¤renciler pek serbest...”
serzenifli üzerine Pafla; “Dünyan›n her
taraf›nda t›p ö¤rencileri serbest yaflarlar.
Zira tababet, hayat›n› feda etmektir. Bask›
alt›nda tababet ö¤renilmez” der. (s.78)
-1889: 3 Haziran’da dört t›bbiyeli
taraf›ndan okul bahçesinde kurulan ‹ttihad› Osmani, ‹ttihat ve Terakki’ye dönüflecektir.
(s.65)
-1897: Sultan Abdülhamit’e suikast giriflimi;
32’si t›bbiyeli, di¤erleri harbiyeli 78 ö¤renci
suçlu bulunarak fieref Vapuru ile
Trablusgarp’a oradan da Fizan’a sürülür.
(s.88)
-1903: 6 Kas›m “Birkaç T›bbiye-i Askeriye
talebesi hürriyetperverane nümayifl ve
32
ceplerinde evrak-› muz›rra bulunmas›ndan
dolay› tevkif edilerek Fizan’a sürüldü,
Padiflah ihtilal yata¤› addetti¤i Mekteb-i
T›bbiye-i Askeriye’nin derhal Haydarpafla’ya
tafl›nmas›n› irade buyurdu. Bir hafta içinde
t a fl › n d › k ” ( C e m i l T o p u z l u ) . ( s . 9 0 )
-1915: 18-19 May›s 1915’te T›bbiye I.
s›n›f ö¤rencilerinin tamam› Çanakkale
Savafl›’nda flehit düfltü; Fakülte 1921’de
hiç mezun vermedi. (s.133)
-1919: 14 Mart; 1827’de Osmanl›’da
ça¤dafl t›p ö¤retiminin bafllay›fl günü,
ilk kez 1919’un 3 flubat’›nda T›bbiyeyi
iflgal eden ‹ngilizleri protesto etmek için,
iflgalden 40 gün sonra kutland›.(s.16)
-1919: 10 Nisan; Mondros Mütarekesi
sonras›nda Damat Ferit Pafla iktidara geldi;
Ermeni tehcirinden sorumlu tutulan
Bo¤azl›yan Kaymakam› Mehmet Kemal
Bey 10 Nisan 1919 17.20’de Beyaz›t
Meydan›’nda idam edildi. T›bbiyeliler, Kemal
Bey’in cenazesine sahip ç›karak
omuzlar›nda Kad›köy Kufldili’ ndeki Mahmut
Baba Türbesi’ne götürdüler. Mezar›
bafl›nda genç bir T›bbiyeli konufltu: “Kemal!...
Sen flu anda topra¤a verdi¤imiz bir
çiçeksin! Orada büyüyeceksin, dallar›n o
kadar dikenli olacak ki, seni bu akibete lay›k
görenlerin hepsini paramparça edecek.
‹ntikam›n behemahal al›nacakt›r Kemal!...”.
(s.135)1
‹stanbul’un iflgal edildi¤i 16 Mart 1920
günü T›bbiyelilerin Haydarpafla binas›n›n
iki kulesi aras›na çektikleri dev bir Türk
bayra¤› iflgal kuvvetlerine baflkald›r›rcas›na
‹stanbul semalar›nda dalgaland›.
1922’de Edebiyat Fakültesi’nden befl
ö¤retim üyesi Milli Mücadele’ye karfl›
cephe ald›lar. ‹stanbul hükümetinin e¤itim
bakan› Ali Kemal, Sakarya zaferini