Bülten 1998-2

Transkript

Bülten 1998-2
II
TURK
DER]IEGI
BIYOFIZIK
VI
II
BUITElII
BiyofizikDernegiYaylnOrganl
A$ustos1998
Y r l:4
S a y r:2
UNiVERSITTSI
HACETTEPE
TIP FAKULTESiBiYOFiZiK
ANABiLiM DALI
Yayrn Kurulundan,
Ycinetim Kurulumuz dernefimizin adrntn
"Tiirk Biyofizik Derneli" olarak defigtirilmesi
igin yaptrfr ttim yasal iqlemleri sonuglandtrmtg
bulunmaktadrr.Bu nedenleBiiltenimiz adr da bu
sayrdan itibaren "Tiirk Biyofizik Derneli Btilteni" olarak deligtirilmigtir.
Anabilim Dahmrztn gekirdelini olugturan
birim, doktorasrnr Almanya'da tamamladrktan
sonra gittili ABD'den d0nen Dr. Erol Bagar
tarafrndan 1970 yrhnda bir enstitii olarak kurulmu$tur.Dr. Bagar'tn yolun gabalarrile gergeklegen laboratuvarolanaklarr sayesinde,kuruluqunBiiltenimizin bu saytstndada Biyofizik
dan klsa stre sonra Yiiksek Lisans ve Doktora
Anabilim Dallannrn tanrtrmlna devam etmekteprogramlan nrn yti riiti.ildiifii, Rektorliile bafl t bir
yiz. Tanrtrmr yaprlmamtgdifer Biyofizik AnabiAragtrrma Enstitiisii olarak etkinlik g6stermeye
lim Dah Bagkanhklanndan tantttct yaztlartnt
bagl ayabi l mi qti r. B u..kurul uq si i reci ni n ilk
Yaym Kuruluna gcindermelerinibeklemekteyiz.
yrllannda Dr. Qi[dem Ozesmi,Dr. RezzanDuruBiiltenimiz igin katkrlannrzr bekledilimizi
san (Utkugal), Dr. Canan Erollu (Baqar), Dr.
tekrarlar, saygtlar sunanz.
Necla Oztiirk, Dr. Atila Giinder ve Dr. Pekcan
Ungan'rn da Enstittiye katrlmasryla bir araqttrma
grubu olugmug ve bu grup, "beynin ve diiz
kaslann dinamik tizellikleri" olarak dzetlenebilecek bir alanda oldukga yolun bir aragttrma ve
yayrn etkinlili gtistermigtir.Birimimiz, suntalevhalarla gegici olarak biilmelenmig bir amfi ile
onun yanrndakiiki odadanibaret olan, biraz derme-gdtma bir mekdnda gegen 6 yrldan sonra,
1976 yrhnda, ofis ve laboratuvarlar igin uygun
kogullar sallayacak bigimde diizenlenmig olan
gimdiki yerine tagrndr.Enstiti.iniinkurucu direktijrii olan Dr. Bagar, ktsmen iilkemizde aragttrmaya
sallanan maddi destelin gok krsrlmast ve i.iniversitedekigahgmakogullanndakiolumsuz geligmelere, krsmen de kiqisel nedenlere baflt olarak,
1978-1980vrllan arastndaizinli olarak Almanya'daki Liibeck Universitesi'ne gitmiq, 1980
yrhnda da birimimiz ile iligkisini tamamenkeserek gahqmalarrna
bu iiniversitededevam etmigtir.
Birimimiz, 80'li yrllarrn baqrndakurulan
Yiiksek Olrenim Kurulu'nun dngtirdtifti uygula-
' YayrnKurulundan
. HacettepeUniversitesi
Trp Fakiiltesi Biyolizik
Anabilim Dah
t Duyurular
' Dernek Haberleri
' X. Ulusal Biyofizik Kongresi
maya paralel olarak, 'Irp Faktiltesininbir Bilim
Dah haline gelmiq ve 1981yrlrndanitibarenTrp
Fakijltesi 2. srnrf d$rencilerineokutulrnaslnakarar verilen Biyofizik dersleribirimimiz o[retim
ele m a n l a n n c a h a z trl a n a ra k v e ri l meye ba;1lanmrqtrr;1987 yrhndan bu yana Tip Faki.iltesinin
bir Anabilim Dah olarak etkinlik gdstemektedir.
Kuruluq ytlalanndaedinilen laboratuvararag
ve gereglerindengolunun zamanlademodeolmasr, hattatLimtiylegah;amazdurumagelmesive iilkemizin ekonomikdurumundakiolumsuzluklann
da yeni cihaz teminine olanak vermenresinedeniyle, 1977-1985yrlian arastndabirimimizde yeni araqtrrmalaryi"iriitmekmiimkiin olamamrg,eski
ya da egitim etkinlikverilerin degerlendirilmesi
leri ile yetinihnek zorundakalrnmrqtrr.BilgisayarlarrnPC nitelifi kazanmasrve ADC kartlan
takrlmaksuretiyle,bunlartnoldukgaekonor-nikbrr
gekilde sinyal kaydr sallayan laboratuvar cihazlan haline getirilebilmesisayesinde,ara;trffna
gahgmalarrna
tekrar baqlanabiimiqve iilkemizin
olanaklarrcilEiisiindeoldukgaiyi bir diizeyetekrar
sonra
Doktorasrnttamamladtktan
ulaqrlabilmiqtir.
1997 yrhnda kendi iste-liile grubumuzdanayrrlmrq olan Dr. Biilent Ozmen'in bu safhadaEok
onemli katkrlarr olmugtur. Anabilim Dahmrzda
halen 2 profescir,2 dogent,1 olretim gorevlist.
2'si doktoraderecesinesahip4 ara$tlnrlagdrevlisi
bulunmaktadrr.Bu 6[retim elemanlaltntnyiiksek
cilrenim dallan qciyledir:Fizikgi (5), Ttp Doktoru
(3), Elektronik Mi.ihendisi(2).
Anabilim Dahmrzdatemel olarakiki alanda
pa h q m a l a ry a p rl ma k ta d rr.B u al anl ardani l ki
"beynin fonksiyonl.an ile elektriksel aktivitesi
arosmdaki iliSkiler" olarak tizetlenebilir.Normal
insanlarya da deney hayvanlartiizerinde )iaPrlan
temel araqtrrmalariig ayrr Beyin AraqtrrmaLaboraturrarrmrzdayiiriitiilmektedir. Insan beyninden
yaprlanolgmelerde,saghderi ijzerineyerleqtirilen
elektrotlarkullanrlarakISEGdalgalan non-invaziv yoldan kaydedilmektedir.Daha aynntrh ve incelikli temel aragttnnalariginse,kedi. kobay, rat
Bu haygibi deneyhayvanlankullanrlmaktadrr.
vanlann istenenbeyin b<ilgelerinestereotaksik
ydntemle akut ya da kronik elektrotlaryerlegtirilmekte ve bu bcilgelerinelektriksel aktiviteleri
kaydedilebilmektedir.Beynin belirli fonksiyonlarrnr uyarmak igin cizelduyusal stimuluslartasarlanmaktave beynin bunlaraverdifi elektroensefalografik yanltlar -ki bunlara "evokedpotentials" (EP) adr verilmektedir-,sinyal-iqlemtekniklerindenyararlanrlarakincelenmektedir.Bdyie bir
yaklagrm,deligik duyusal fonksiyonlaraya da
cifrenme,tanlma, dikkat gibi psikofizyolojik
siireglereiligkin ntiral mekanizmalanndinamik
ozelliklerihakkrndabilgiler sallamaktadrr.Aynca, insandaelektroensefalografikyanrtlan olugturan geqitlidalgalarrnsaghderi iizerindekipotansiyel dafrhmlartndan yararlanrlarak,belirli bir duyusal ya da kognitif fonksiyonunbeyin igindeki
lokalizasyonununyaklaqrk olarak saptanabilmesi
Dr. Pekcan Ungan taru- |
trtr y"prltr
"*$ttt*"tTLJBITAK desteklibir proje ola- |
frndanydnetilen
rak ytirtitiilmoktedir.
I
Bu Anabilim DahmrzdaEahqrlanikinci te- I
mel kontr ise. "diiz kaslann pasif nrckanik ciz.elbaqhlr altrnda
likleri ve kasLlmcimekan.izmaLarr"
toplanabilir.Qegitli deney hayvanlanndanizole
eCilenvaskiilerve visseraldtiz kas preparatlanntn
spontanve uyanlrnrqkontraksiyonpaternlerinin
kaydedilebildiIi Kas AraqttrmaLaboratuvartmtzda yaprlangahqmalardada sistemanalizi ydntemlerinden yararlantlmaktadrr.Dr. Necla Oztiirk
genel olatarafrndanyonetilenbu gahgmalartla,
rak, kasrlmaktaolan aktif kasrndavrantqtile aynr
kastnparalizeedildiktensonrakidavrantgtkarqrlaqtrrtlmaksuretiyie,hem diiz kaslann kastlma
simule edenanalogmodellertest
mekanizmasrnr
edilebilmekte,hem de pasif doku lizelliklerir-rin
kasrlmayrne gekildeetkiledi[i inceienebilmektedir. Delirsik fizyolojik koqullar ve farmakolojik
etkiler altrndadiiz kas kontraksiyonpaternlerintn
gbsterdiklerideliqiklikler de, son yrllardacinem
uygun
kazanan "kaotik davrants" yaklagrr-nrna
olarakmodellenmeyegahgllmaktadtr.
isveg'in KarolinskaEnstitiisii'ndcgerim reiyon kanallartnrndinamik ozelseptorlerindeki
liklerini ve Reseptrirpotansiyelininoluqurnundaki fonksiyonlarrnt "voltage clamp" teknili ile
inceleyen qahqmalaryaptrktansonra 1996yrhnda anabilim daltmtzakatllan Dr. Nuhan Purah.
iiniversitemiz AragtrrmaFonu tarafindan destekbir elektro-fizyoloji
lenenbir proje gergevesinde
Rebaqlamrgtrr.
kurma galrqmalanna
laboratuvarr
ve sinir kodlama konusunda
septoradaptasyonu
gagdagproblemlerbu
heniizsonuglandrrrlamamtg
laboratuvardahticreseldiizeyde konvansiyonel
elektrikselkayrt sistemlerive hticreselfonksiyonlann topografik olarak takibine olanak sallayan
opto-fizyolojik yiintemler kull antlarak araqttnlacaktrr.Bu gahqmalarbaglangrgtadeneyseluygunluklan nedeniylevortebrastzhiicrelerinde,daha
sonra rremeli ti.irlerindeve insan hiicrelerinde
(dokulannda)gergekleqtirilmekiizereplanlanmrqfir. ilk olarak ele ahnan projedekerevit gerim leseptdrncironlanndakisodyum akrmlarr iki elektrodlu voltaj klempi ydntemi ile aragttnlmaktadrr.
Beyin ve Kas AragtrrmaLaboratuvarlannda,
7 Y i i ksek Li sansve l 5 D oktoratczi i l e, TUBiTAK tarafrndandesteklenen20. H.U. Araqtrrma
Fonu tarafindan desteklenen3 araqttrmaprojesi
bulunyiiriitiilmiiqve baganylasonuglandrnlmrq
maktadrr^Bu araqtrrmalarursonuglart,yurt drqrn57'si ulusal
da bastlmtg2 kitap, 30'u uluslararasr,
dergilerdebasrlmrgtoplam 87 makale ve 26'sr
uluslararasr,77'si ulusal kongrelerdesunulmug
toplam 103 bildiri halinde yaylnlanmrgttr.Bu yaylnlardanbazrlanndayolunlagmak iizere,scizkonusu gahqmalaraScienceCitation Index tarafrndan taranandergilerdetoplam olarak 300'iin iizerinde atrftabulunulmuqtur.
-j
Halen Biyofizik Anabilim Dah.nda giirev
yaprnakta alan ii{retim iiyelerinin yiiriitmilg
veyayiiriitmekte oldufiu araglwma projeleri:
raz kdpriilerin bu cevaplardaki roliiniin incelennresi.TUBiTAK AragtrrmaProjesi,SBAG-1436
(19e1).
.
Ungan,P., Ozmen,B., Yalcroglu, S., GokUngan,F.: Beyindekisponlaneve uyanimr;
soy,
C.: Bir sesimajtntn lateralkaymalan ile uyaelekirikselaktivitelerinnonlinearetkilegimi.T'Unlan elektroensefalografi
k yanrtlarrnkortikal kayBITAK Araqrrnnaprojesi,TAG-320 (19?6).
Aragtrrma
Projesi, TBAGnaklan.
TUBiTAK
(Oztiirk),
Eroilu-Baqar,C., Demir
N,: Aoraktivitesininanalizi ve slnrflan- 1469(devarnetmektedir).
ta'nln spon.tane
Purah, N.: Gerim resepttirncironlarrnsoddrnlmasr.TUBITAKAraqtrnnaProjesi,TAG-352
yurn akrmlannrn kargrlagtrrrnahkinetik anal,izr,.
(1977\.
Ungan, P.: iqitsel uzak-alanpotansiyelleri- HacettepeUniversitesi Araqtrrma Fonu, Araqtrr(1997-1999).
nin sistern analizi. TUBITAK AraqtrrmaProjesi. ma P roj esiN o. 97.0i .101.006
Purah,
N.:
reseptcir
nrjronlarrndasodGerim
TAG-389 0979\.
yum
problarla
kanallannrn
floresan
igaretlenmesr.
Dernir (Oztiirk),N., Ti.imer,N.: Kalsiyum(
1998-1999).
ECZACIBA$I
Aragtrrma
Fonu
suz ve ver;iparrrileklenmiqKrebs soliisyonlannPurah,N., Deitmer,.1.:Uyarr ile oluganintdaki dtiz kaslann spontaneaktiviteleri:Kargrlaqraselliiler
sodyurndegigiklikleriningerim resept r r m a h b i r z a ma n c ti z i l e l i a n a l i zi . TU B ITA K
karqrlasstrrmah
araqtrrrlmasr.TUBItrirlerinde
AragtrrmaProjesi,TAG-414 ( 1980).
Ungan,P.: Beynin elektrodinamikijzellikle- TAK-Jiilich RsearchCenter (Tiirk-Alman, 19981999).
r i k o n u s u n d ab i r m o d e l g a l rg masr.TU B ITA K
P ural r, N .: S rE ankal p kasrnrnel ektriksel
AraqtrrmaProiesi,TAG-436 ( I 98I ).
ozelliklerine
akrepzehirlerininetkisininara;trnlUngan, P., Karakag,S.: l{ipotalamik elektriksel aktiviteninaEhkve tokluk hallerindeince- masr.TUBITAK AragtrrmaProjesi,SBAG-1867
(1998-1
999).
lenmesi.TUBITAK AragtrrmaProiesi,TAG-491
Purah,
N., Ungan, F.: Canh Hticrelerde
( 19 8 3 ).
K
onfokal
Mi
kroskopi k A raqtrrma" DPT
Ungan,P.: iqitselu),anlmapotansilrsllslivs
beynin igitme merkezleriarasrndakisinirselko- AraqtrmraProjesi,DPT-98K 121670 ( 1998-2000).
Ozttirk, N.: Kalsiyurn antagonistlerinindtiz
m t i n i k a s y o n .l l a c e tte p c U n i v e rs itesiA ragttrma
gerrneyleaktive olan myojenik cevaplakaslann
F on u , Ara g trrmaF ro j e s iP ro j e N o . 84.01.011.02
nna etkisi. Flacettepe
UniversitesiAraqtrrmaFo( i 98 8 ).
(devar n
U n g a n , P .: Me rk e z i s e s l okal i zasyonu nu, A raqtrrmaP roj esiN o. 98.01.101.005
ermektedir.).
ilgili beyin potansiyellerinindimekanizmasryla
Oztiirk, N.: Vena porta'nrn myojenik cevapnami$i. TUBffAK AraqtrrmaProjesi,TAG-564
<ilEi.ilen
lan: fazik aktivite ile tetani..csnasrnda
( 19 8 9 ).
TUBITAK Araqlrma
Ungan, P., Ozmen. B.: Ses lateralizasyonu cevaplannkarqrlagtrrrlmasr.
iligkin kortikal uyarrlmapotansi- Projesi,SBAG-1929 (devametmektedir.)
mekanizmasrna
y el l e ri : S p e s i fi k l l D s ti m i i l a s y onu.' IA G-0772
( I 99 3 ).
Oztiirk, N.: Vena porta ile aortanlndinamik
rnekanikcizellikleri:Aktif ve pasif davranrqlanntn
frekans alanrndakargrlagttrmahanalizi. TUBITAK AraqtrrmaProjesi,TAG-648 (1993).
Ozttirk, N.: Vasktiler di.izkaslann aktif kasrlma rjzellikleri ile pasif mekanik karakteristikleincelenmesi.Hacettepeijnirinin kargrlaqtrrmah
versitesiAra$tlrma Fonu, AraqtrrmaProjesiProje
No. 9 0 .0 1 .0 1 .0 0 1(1 9 9 3 ).
Ozttirk,N.: Vena porta dtiz kaslanntsimiile
eden analogmodelin geliqtirilmesi:Qaprazkdprtilerin elastik 6zellikleri. TUBITAK Aragtrrma
Projesi,TAC-1 206 (1994).
U n g a n .P .. Y a l c ro g l u .S .. Oz men,B .: i gi tsel
binauraletkilegimbilebeyin sapr.yanrtlanndaki
qenleri.TUBITAK AraqtrrmaProjesi,'IAG-1205
( 19 9 5 ).
6ztiirk, N.: Diiz kaslarda gerure ile aktive
olan kuvvet cevaplartntnolugumundamembrantn
roliiniin aragtlnlmasr. Hacettepe Universitesi
Aragtrrma Fonu, Aragtrrma Projesi Proje No.
95. 0 3 .0 1 1 .0 0(1
4 9 9 6 ).
6zttirk, N.: Vena porta diiz kastntn ani germeyle aktive olan myojenik cevaplart:Zamansal
formuna ardrgtkgerme uyartlarlnln etkisi ve gap-
Altyap4 Arag ve Gereg Olanaklarr:
Anabilim dahnda,deligik igitsel ve grirsel
stimuluslarlauyanlan elektroensefalografikyanrtlarrnkaydedilip incelendigi iiE beyin ara$tlrrna
laboratuvarrile bir kas, bir hiicre elektrofizyolojisi ve kedi, kobay, rat gibi ufak deney hayvanlannrn belirli beyin bolgelerineelektrot yerleqtirmek
igin bir stereotaksikameliyat laboratuvanbulunmaktadrr. Bir etemet ballantrsr, bu laboratuvarlardaki bilgisayarlannbirbirleri ile ballantrh olarak galrqmasrnlve mevcut yaztciar (HP-LaserJet
6L, HP-InkJet 690C) ile taraytctntn(HP-ScanJet
4C) ortak kullanrminrsallamaktadrr.Bu laboratuvarlardabulunanaragve gereglergunlardrr:
B eltin Ara; fi rma Labo ratuvar lan :
1. Laboratuvar:Anabilim Daltmrzda geliqtirilerek imal edilmiq olan 128 kanalh EEG-EP
uyan ve kayrt sistemi, Fonksiyon Jeneratcjri.i
(GFG-813),Digital Alpha Station166,PC-Pentium II-350MH2.
2. Laboratuvar:16 kanallt EEG cihazr,flash
stimulatcir(Grass),PC-Pentium-233MH2.
3. Laboratuvar:8 kanal l r E E G ci h azr
(Schwarzer1250),PC 486150MHz, fonksiyonje-
neratorii(Data Pulse4i0), osiloskop.
Ko;AtgSIt rlBs-La bo r at uva r t :
DC amplifikatcirler,kuvvet transdiiserleri
(GrassF f . 01), dofrusal harekettransdiiseri.terazi (Mettler), Ph-metre,termoregiilator,diseksiyon mikroskobu,saf su cihazr,fonksiyonjeneratrjrleri, csiloskoplar,PC-Pentium-233MH2,PC
486166MHa
H iic re El ektrortzl oloj isi Ws ra tuvan :
Inverterl(floresan)mikroskop, bilgisayarh
(PC-Pentium133 MHz) uyarl ve elektrofizyolojik
kayrt sistemi,Stimulatorler(GrassS48).PC-Pentium 233 MHz, mikro-manipiilattir,elektrot gekici (DKI 700C),disseksiyonmikroskobu.
es of the rapidly adapting stretchreceptorneurone in th.e crayfish. J. Physioi., 469: 193-211,
1993.
[,rngan,P., Erar, H., Oztiirk, N,, Ozmc'n.B.:
Human long-latencypotentialsevokedby monaurai interruptionsof a binaural click train: connection to soundlateralizationbasedon interauralintensi ty di fferences.A udi ol ogy, 31: 318-3 33,
1992.
Rydqvist, B., Purah N.: Potential-dependent potassium currents in the rapidiy adapting
stretch receptor neuron of the crayfish. Acta
Physiol.Scand.,L42:67-"16, 1991.
DTIYURULAR
i 3.U l usl ararasrB i yofi zi k K ongresi l 9- 24
Eyli.il 1999 tarihinde Yeni Deihi (Hinclistan)'da
yaprlacaktrr.Kongre igin yaztqmaadresi:
Ster eotaksik AmeIbtat Laborattn a n :
Prof.GirjeshGovil
igin
stereotaksik
hayvanlan
deney
KiiEiik
Prof.Anil Saran
ameliyatseti (David-Kopfl ve gerekli malzeme.
Tata Instituteof FundementalResearch
Ofretim Elemanlannrn Son 10 Yrldaki
Homi BhabhaRoad
Yayrnlanndan Ornekler:
MUMBAI 400005,India
P u ra h , N ., R y d q v i s t, B.: Acti on potenti al
Tel+91-22-215-291I
and sodium current in the slowly and rapidly
5-2110
Fax:+ 91-22-2i
of the crayfish
adaptingstretch recaptorneul'ol-ls
Email:Iupab99@tifrc 3.tifr.res.in
(astacusastacus).J.Neurophysiol.,1998 (baskrD E R N E K ITA B E R LE R i
da).
Ozttirk, N.: Passivemechanicalpropertiesof
Derne!imiz Ydnetim Kuruiu Derne[imiz
the guinea pig aorta and portal vein: A compara- adrnrn Tiirk Biyofizik Derneli olarak defigtirilsion in the low-frequencyrange. Gen. Physiol' mesi igin gerekli tiini yasal iglemleri tamamlamrq
l6t 139-1 49,199i.
Biophys.,
ve D ernei i mi zi n adrnrn TU R K B IY OFIZI K
U n g a n ,P ., Y a l c ro g l u .S ., Oz men,B .: Inte- DERNEG| olarak'clefiqtirilmesi igi qleri Bakanhraural delay-dependentchanges in the binaural Irnca onaylanmrqttr.
differencepotential in cat auditory brainstemresX . U LU S A L B i Y OFi Zi K K ON GR E S i
ponse:implications about the origin of the binaural interactioncomponent.Hear. Res., 106: 66Dernelimiz her yrl oldugu gibi bu yrl da dli82,1997.
zenleyecekoldulu 10. Ulusal Biyofizik Kongresi
Ungan,P., Ozmen,B.: Human long-latency iEin gerekli gahgmalarttamamlamrqttr.Kongre
to brief interaural disparities of inten- kapsamrndaaynca BiyosenscirlerPaneli dijzenrespc,nses
99: 476- l enmesi de kesi nl i k kazanmtqttr.10-12 E yliil
Clin. Neurophysiol.,
sity. Electroenceph.
49A,1996.
1998 tarihinde drizenlenecekolan kongre agiltgt
Oztiirk, N., Ungan,P.: Alterationol tension Avrupa Molekiiler Biyoloji bagkanrProf. Dr. F.
responseto stretch with spontaneouscontraction Kafat<lstaraftndalt "Biyolojide Devrim" konulu
frequency in the guinea pig taenia coli and stiff- konferansile yaprlacakttr.
. n . P hysi ol . B i nes s -w o rk c h a ra c te ri s ti c s Ge
istanbulTeknik UniversitesiMagka Sosyal
1
9
9
4
.
1
3
:
9
9
-1
0
8
,
oph y s .,
Ttirk Biyofizik Dernefi ve istanbul
Tesislerinde
Rydqvist B., PurahN., LannergrenJ.: VisBiyofizik Anabilim Dah katkrlarr
Faktiltesi
Trp
co-elastic properties of the rapidly adapting
gerqeklegtirilecek
olan kongre igin bilgi;
ile
stretch receptor muscle of the crayfish. Acta
Nurten
Prof.Dr.Ri.istem
Physiol.Scand.,150: 15l-159, 1994.
Fakiiltesi
Istanbul
Trp
Oztiirk, N.: ,A.napproach for measurement
Biyofizik Anabilim Dah
of tension transientresponsesof srnoothmuscles
34390 Qapa-Istanbul
A
cta
c
o
n
tr
acti
ons.
duri n g th e i r s p o n ta n e o u s
ve Fax: A21263-q11 53
Tel.
Physiol.Scand.,148:227-228, 1993.
ahnabilir.
adresinden
Rydqvist 8., PuralrN.: Transducerproperti-
Biyofizik Derneli Adrna Sahibi veYazr lqleri Mi.idtirii:Engin Bermek
Yayrn Kurulu: Ri.isteurNurten, Salih Qelik, Giirbiiz Qelebi
YonetimMerkezi:Biyofizik Dernefi
istanbul UniversitesiTrp Fakii.ltesiBiyofizik Anabilim Dah 34390
Qapa-ISTANBUL
Tel. ve Faks:(0212)635 I I 53

Benzer belgeler