Büzülmez Cins Akışkan Epoxy Harç ARALDITEEPOXYGROUT L

Yorumlar

Transkript

Büzülmez Cins Akışkan Epoxy Harç ARALDITEEPOXYGROUT L
ARALDITE® EPOXYGROUT L
BÜZÜLMEZ C NS AKI KAN EPOXY HARCI
KULLANIM
Sertle en harc n mekanik niteliklerinin çok yüksek
olmas
gerekti i
durumlarda,
bo luklar n
doldurulmas nda ve yük ta y c yüzeylerde serbestçe akan, büzülmeyen bir epoxy harc d r.
Köprü yataklar , vinç raylar , yüksek süratli türbinlerin a r dinamik ve hareketli yüklere maruz kalan
taban plakalar için idealdir.
TANIM
Araldite Epoxygrout L, epoxy reçinesi ve
sertle tiricisi ile kuartz dolgudan olu an, üç
bile enli bir malzeme olup her bir bile en,
fabrikada tart lm
ve kullan ma haz r olarak
paketlenmi tir.
Kar t r ld ktan
sonra,
ak c
halindeki harç 5 - 50 mm. geni li indeki bo luklara
dökülebilir; herhangi bir ayr ma, ya da reçine
akmas söz konusu de ildir.
Araldite Epoxygrout L'nin standart ve h zl sertle en tipleri bulunmaktad r. Araldite Epoxygrout T
ayn fiziksel ve mekanik özelliklere sahip olup tiksotropik bir yap ya sahiptir. Haz rlanan harç uygun
bir pompa veya spatula yard m yla uygulan r ve
akmaz.
Kapta kalma
süresi (Dakika)
15
8
12
6
6
4
6
3
MEKAN K ÖZELL KLER
Bas nç Mukavemeti
Gerilme Mukavemeti
Betona Yap ma (aderans)
Elastikiyet Modülü
Yo unluk
ÖZEL N TEL KLER
* ÇÖZÜCÜ GEREKT RMEZ
* BÜZÜLMEZ
* KULLANIMI KOLAYDIR
* ÇABUK SERTLE R
* ASTAR GEREKT RMEZ
* YÜKSEK MUKAVEMETE SAH PT R
* K MYASAL MADDELERE KAR I
DAYANIKLIDIR
* 5 - 50 MM.'L K ÇATLAKLAR Ç ND R.
F Z KSEL ÖZELL KLER
STANDART
lk sertle me
(Saat)
Tam kuruma
(Gün)
HIZLI SET
20° C
30° C
10° C
20° C
50
25
45
20
Tipik Sonuçlar
750 Kg/cm²
150 Kg/cm²
40-50 Kg/cm²
10000 Kg/cm²
1.7-1.9 Kg/cm³
K MYASAL ÖZELL KLER
Araldite Epoxygrout L 12 ay süreyle a a daki
kimyasallara dald r lm ve etkilenmemi tir.
Deiyonize su
Javel suyu
Sülfirik asit
% 10
Sülfirik asit
% 30
Nitrik asit
% 10
Kostik soda
% 20
Kur unlu benzin
Toluen
Ksilen
Styrene
III-Trikloretilen
Skydrol 500 A (Hidrolik ya )
Oktanol
ISIL ÖZELL KLER
Araldite Epoxygrout L 6° C ile 30° C aras nda
kullan labilir. Tam kürünü tamamlad ktan sonra
donmaya ve O° C alt ndaki s cakl klara dayan kl d r. 45° C üzerindeki s cakl klarda sürekli yüklemeye tabi tutmaktan kaç n lmal d r.
Böyle bir durum söz konusu ise Huntsman' n
önerisi al nmal d r.
KULLANIM
S STEM N UYGULANMASI
Uygulama yap lacak betonun en az 225 kg/cm²
bas nç mukavemetinde olmas , 28 gün kürlenmesi
ve bu süre sonunda en çok % 5 nem içermesi gereklidir. 28 günlük kürlenme süresinin beklenemedi i durumlarda Huntsman teknik servisine
dan n z.
YÜZEY HAZIRLI I
Beton yüzeyindeki tüm çimento erbeti ve gev ek
maddelerin mekanik kaz ma veya 'Acid Etching' ile
temizlenmesi zorunludur. 'Acid Etching' yap ld nda yüzeyin y kanarak temizlenmesi zorunludur.
Çatlak, yada bozuk beton, agrega aç a ç k p sa lam bir yüzey elde edilinceye kadar kumlama, ya
da mekanik kaz ma i lemine tabi tutulur.
Bütün çelik yüzeylerin, sveç Standard SA 2 ½ kalitesinde kumlanmas gereklidir. Temizlenen yüzeylerin kullan lmas gecikecekse, Araldite Primer
011 kullan larak pasa kar korunma sa lanmal d r.
Gerekli görüldü ü takdirde kal p yap labilir. Özellikle dö eme ile duvarlar aras ndaki bo luklar n tam
olarak dolmas na dikkat edilmelidir. Harç tek
taraftan dökülmedi i takdirde ek yerlerinde
bo luklar olu abilir.
Kolay akmay sa lamak amac yla hidrostatik bir
ba l k gereklidir. Genellikle 150 mm. geni li indeki
ba l k yeterliyse de küçük bo luklar için daha
büyük ba l k gerekebilir.
UYGULAMA
Malzemelerin 400 d/d'l k mekanik mikserle kar t r lmas içine hava kar mamas aç s ndan önemlidir.
Araldite Epoxygrout L üç bile enli bir malzeme
olup önceden tart lm 3 paket halinde piyasaya
sunulmaktad r ve içine ba ka bir malzeme
kat lmas söz konusu de ildir.Her kutuyu kendi
içinde kar t rd ktan sonra, sertle tiricinin tamam n
reçine üzerine bo alt p uniform bir k vam elde
edinceye kadar kar t r n z. Sonra yava ça dolgu
malze-mesini ilave edip tamamen kar t r n z.
Kar m olan harc n kal ba sadece bir taraftan dökülmesi gerekir. Vibratör kullanmay n. Döküm s ras nda hidrostatik ba l
devaml olarak tutunuz.
Birden fazla paket kullan lacaksa, dökme i lemine
ara verilmemesi için, önIem al nmal d r. Çok büyük
miktarlarda dökme öngörülmü se, büyük s oluumlar n önlemek için döküm alan n n k s mlara
ayr lmas gerekir. Bu, yüzey alan n n hacime
oran na ba l d r. Bu durumda Huntsman teknik
servisine ba vurunuz.
Çok dar bo luklar için dolgu maddesinin bir k sm
kullan lmayabilir. Harç, ilk sertle mesinden sonra
hafif yükleri ta yabilir; ancak tam kurumadan yüklenmemelidir.
TEM ZLEME
Huntsman Cleaning Fluid kullan n z.
VER M
15 kg'l k paketlerde yakla k olarak 8-8.5 lt. malzeme bulunmaktad r.
DEPOLAMA
5-25° C'de 12 ay süreyle saklanabilir.
UYARI
Kurumam epoxy malzemesini a za götürmeyin,
yiyecek ve içeceklerden uzak tutun. Temizlenmi
görünseler dahi, bo kaplar içine yiyecek koymay n. Kurumam epoxy maddesiyle temastayken,
daima eldiven veya koruyucu krem kullan n. Üzerinize bula an maddeyi s cak su ve sabunla temizleyin. Buhar n teneffüs etmeyin. 5° C alt nda kullanmay n.
NOT
Bu yay ndaki bilgiler iyi niyete dayanmaktad r;
bildiklerimizin bugünkü durumunu yans tmaktad r;
ancak kullan ld
ko ullar denetimimiz d nda
bulundu undan, önerilerin hiç biri teminat alt nda
de ildir. Sat nal c lar ve kullan c lar ürünlerimizi
kendi ko ullar ve gereksinimleri çerçevesi içinde
de erlendirmelidirler.