ızocam-2010-fıyat 01-44

Transkript

ızocam-2010-fıyat 01-44
IZOCAM-2010-FIYAT 01-44 3/11/10 1:40 PM Page 1
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
‹çindekiler
• CAMYÜNÜ
2
• POL‹ET‹LEN
30
• ÇATI fi‹LTES‹ - 300, -350, - 4 0 0
• RULOPAN
• MERTEK ARASI fi‹LTES‹
• DUVAR LEVHASI
• ARA BÖLME LEVHASI
• DUPAN
• CEPHEPAN
• KAL‹BEL
• ‹ZOPAN
• KL‹MA fi‹LTES‹
• KL‹MA LEVHASI
• ‹ZOCAM AKUST‹K
• VANA CEKET‹
• PREFABR‹K BORU
• PREFABR‹K BORU Alüminyum Folyo Kaplamal›
• ‹ZOCAM OPT‹MUM YALITIM S‹STEMLER‹
• ‹ZOCAM PEFLEX PREFABR‹K BORU
• ‹ZOCAM PEFLEX PREFABR‹K BORU Alüminyum Folyo Kaplamal›
• ‹ZOCAM PEFLEX PREFABR‹K BORU Metalize Film Kaplamal›
• ‹ZOCAM PEFLEX LEVHA
• ‹ZOCAM PEFLEX - KY Kendinden Yap›flkanl›
• ‹ZOCAM PEFLEX - AL Alüminyum Folyo Kaplamal›
• ‹ZOCAM PEFLEX - MF Metalize Film Kaplamal›
• ‹ZOCAM PEFLEX - ALKY Alüminyum Folyo Kaplamal› Kendinden Yap›flkanl›
• ‹ZOCAM PEFLEX PARKE ALTI
• ‹ZOCAM PEFLEX AMBALAJ
• ‹ZOCAM PEFLEX F‹T‹L
31
31
31
32
32
32
32
32
33
33
33
• POL‹MER‹K B‹TÜMLÜ ÖRTÜ
34
• ‹ZOSU APP PLASTOMER‹K NORMAL
• ‹ZOSU APP PLASTOMER‹K SÜPER
• ‹ZOSU SBS ELASTOMER‹K
34
34
34
• AKSESUARLAR
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
8
9
9
9
9
• ASMA TAVAN S‹STEMLER‹
35
• TAfiYÜNÜ
10
• CAMYÜNÜ ASMA TAVANLAR
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
38
38
38
39
39
39
40
40
40
41
41
41
41
• DIfi DUVARLAR
• ARA BÖLME DUVARLAR
• TERAS ÇATI LEVHASI
• TERAS ÇATI LEVHASI Bitüm Kaplamal›
• YÜZER DÖfiEME LEVHASI
• ARA BÖLME LEVHASI - 40, - 52
• DIfi CEPHE LEVHASI Alüminyum Folyo Kaplamal›
• DIfi CEPHE LEVHASI Siyah Camtülü Kaplamal›
• MANTO TAfiYÜNÜ
• YALI TAfiYÜNÜ
• KAL‹BEL
• SANAY‹ LEVHASI - SL 1, - SL 2
• SANAY‹ fi‹LTES‹ - 650
• SANAY‹ fi‹LTES‹ -700, -750
• DÖKME
• PREFABR‹K BORU
• PREFABR‹K BORU Alüminyum Folyo Kaplamal›
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
15
15
16
17
• EKSTRÜDE POL‹ST‹REN
18
• PVC KAPLAMALI
• CAMTÜLÜ KAPLAMALI
• USG M‹NERAL ELYAF ASMA TAVANLAR
• AURORA
• EUROPA
• ATHENA II
• FISSURED
• RADAR
• OLYMPIA
• GLASTONE
• RADAR ClimaPlus
• OLYMPIA MICRO ClimaPlus
• CERAMIC RADAR ClimaPlus
• DONN DX TAfiIYICI PROF‹LLER
• DX24
• DX15
• DX Fineline
• FOAMBOARD 1200, 1500
• FOAMBOARD 2000
• FOAMBOARD 2500
• FOAMBOARD 3500
• MANTO FOAMBOARD
• YALI FOAMBOARD
• FOAMBOARD PARKE ALTI
19
20
21
22
22
22
22
• EKSPANDE POL‹ST‹REN
23
• ‹ZOPOR LEVHA
• MANTO ‹ZOPOR
• MANTO ‹ZOPOR PLUS
• YALI ‹ZOPOR
• ‹ZOPOR BLOK
24
24
24
25
25
• ELASTOMER‹K KAUÇUK
26
• ‹ZOCAM ARMAFLEX - LEVHA
• ‹ZOCAM ARMAFLEX - LEVHA Kendinden Yap›flkanl›
• ‹ZOCAM ARMAFLEX - AL
• ‹ZOCAM ARMAFLEX - AL Kendinden Yap›flkanl›
• ‹ZOCAM ARMAFLEX - SPL‹T
• ‹ZOCAM ARMAFLEX - BORU
• ‹ZOCAM ARMAFLEX - S
27
27
27
27
27
28
29
• DX35
• KÖfiE PROF‹LLER‹
• BASAMAKLI KÖfiE PROF‹LLER‹
• YARDIMCI MALZEMELER
• METAL ASMA TAVANLAR
• OTURMALI (LAY ON)
• SARKMALI (LAY IN)
• G‹ZL‹ TAfiIYICILI (CLIP-IN)
• PETEK ASMA TAVAN S‹STEMLER‹
• G‹ZL‹ TAfiIYICI S‹STEM PROF‹L ve YARDIMCI MALZEMELER‹
• ‹ZOCAM TEK‹Z LAMEL ASMA TAVANLAR
• LAMEL ASMA TAVAN
• LAMEL ASMA TAVAN TAfiIYICI PROF‹LLER‹
• LAMEL ASMA TAVAN YARDIMCI MALZEMELER‹
• KAPLAMALAR VE YARDIMCI MALZEMELER
42
• KAPLAMALAR
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
• CAMTÜLÜ-S‹YAH
• CAMTÜLÜ-SARI
• ALÜM‹NYUM FOLYO
• ALÜM‹NYUM FOLYO (YANMAZ)
• YARDIMCI MALZEMELER
• ALÜM‹NYUM FOLYO BANTLAR Kendinden Yap›flkanl›, Takviyeli
• ALÜM‹NYUM FOLYO BANTLAR Kendinden Yap›flkanl›, Takviyesiz
• ‹ZOCAM ARMAFLEX YARDIMCI MALZEMELER‹
• ‹ZOCAM AKUST‹K YARDIMCI MALZEMELER‹
• ‹ZOCAM POL‹ET‹LEN YARDIMCI MALZEMELER‹
• GENEL HÜKÜMLER
Composite
43
IZOCAM-2010-FIYAT 01-44 3/11/10 1:40 PM Page 2
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Camyünü
Yerli olarak temin edilen, inorganik hammadde olan silis kumunun 1200°C - 1250°C’de ergitilerek
elyaf haline getirilmesi sonucu oluflmaktad›r.
Kullan›m yeri ve amac›na göre farkl› boyut ve yo¤unlukta, de¤iflik kaplama malzemeleri ile flilte,
levha ve boru fleklinde üretilebilmektedir.
Is› yal›t›m›, ses yal›t›m›, akustik düzenleme ve yang›n güvenli¤i amac›yla kullan›lmaktad›r.
Is› iletkenlik beyan de¤eri 0,030 < < 0,045 W/mK'dir.
Is› iletkenlik beyan de¤erine ba¤l› olarak ‹zocam Camyünü ürünleri 035, 040, 045 ›s› iletkenlik gruplar›ndad›r.
Su buhar› difüzyon direnç faktörü μ = 1’dir.
Performans›n› korudu¤u kullan›m s›cakl›¤› - 50 ile +250°C aral›¤›ndad›r. Ba¤lay›c›s›z camyünü
ürünler 500°C’ye kadar kullan›labilmektedir. Ayr›ca -200 / +450°C aral›¤›nda kullan›lan özel camyünü
ürünler de üretilebilmektedir.
S›ca¤a ve rutubete maruz kalmas› halinde dahi, boyutlar›nda bir de¤iflme olmaz.
Zamanla bozulmaz, çürümez, küf tutmaz, korozyon ve paslanma yapmaz. Böcekler ve
mikroorganizmalar taraf›ndan tahrip edilemez.
Higroskopik ve kapiler de¤ildir.
Türk Standard› TS EN 13501-1' e göre “yanmaz malzemeler” olan A1 s›n›f›ndad›r.
Saint-Gobain Isover, Fransa TEL Lisans› ile üretilmektedir.
BVQI taraf›ndan verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve
OHSAS 18001 ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Yönetim Sistemi Sertifikalar›na sahip tesislerde
üretilmektedir.
‹zocam Camyünü ürünleri, Avrupa Birli¤i yetkili kurulufllar›n›n özel laboratuvarlar›nda teknik de¤erleri
test edilerek “CE” uygunluk belgesi alm›flt›r.
2
Composite
IZOCAM-2010-FIYAT 01-44 3/11/10 1:40 PM Page 3
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Camyünü
Kal›nl›k
: 5 cm
Ebat
: 110 x 1000 cm
Kaplama Cinsi : Alüminyum folyo*
Kal›nl›k
: 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 cm
Ebat
: 120 x 1000 – 800 – 750 – 600 cm
Kaplama Cinsi : Ç›plak, alüminyum folyo
Kullan›m Alanlar›:
Havaland›rma ve klima kanallar›n›n d›fltan ›s›
yal›t›m›nda.
Kullan›m Alanlar›:
Her türlü ahflap oturtma, metal çat› ve sandviç çat›lar,
tavuk çiftli¤i ve hayvan bar›naklar›nda ›s› ve ses
yal›t›m› amac›yla.
* fiilte boyunca folyo kenarlar›nda 5 cm bindirme
pay› bulunmaktad›r.
Kal›nl›k
: 8 – 10 – 12 – 14 cm
Ebat
: 120 x 800 – 600 – 500 cm
Kaplama Cinsi : Her iki yüzü camtülü kapl›
Kal›nl›k
: 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 cm
Ebat
: 60 x 120 cm
Kaplama Cinsi : Ç›plak, alüminyum folyo, camtülü
Kullan›m Alanlar›:
Kullan›lmayan çat› aralar›nda döflemeye serilerek,
kullan›lan çat› katlar›nda mertek aralar›nda, yatay
uygulamalarda ve üzerine yük gelmeyen yerlerde
›s› ve ses yal›t›m› amac›yla.
Kullan›m Alanlar›:
Havaland›rma ve klima kanallar›n›n d›fltan ›s› yal›t›m›
ile içten ›s› ve ses yal›t›m› amac›yla.
Kal›nl›k
: 8 – 10 – 12 – 14 cm
Ebat
: 50 x 1000 – 800 – 600 cm
Kaplama Cinsi : Alüminyum folyo*
Kal›nl›k
: 1,5 cm
Ebat
: 55 x 90 cm
Kaplama Cinsi : Bir yüzü alüminyum folyo, bir yüzü
camtülü kapl›
Kullan›m Alanlar›:
Kullan›lan ve ›s›t›lan çat› katlar›n›n ›s› ve ses yal›t›m›
amac›yla.
Kullan›m Alanlar›:
Radyatör, soba, f›r›n gibi çeflitli ›s› kaynaklar›n›n
arkas›nda ›s› tutucu ve yans›t›c› olarak.
* fiilte boyunca folyo kenarlar›nda 5 cm bindirme pay›
bulunmaktad›r.
ARA BÖLME LEVHASI
Kal›nl›k
: 5 – 7,5 – 10 cm
Ebat
: 60 x 135 cm
Kaplama Cinsi : Sar› camtülü
Kal›nl›k
: 1,5 – 2,5 cm
Ebat
: 122 x 2000 - 1600 cm
Kaplama Cinsi : Akrilen
Kullan›m Alanlar›:
‹ki duvar aras›nda su itici özellikli (silikonlu) ›s› ve
ses yal›t›m malzemesi olarak, çift cidarl› sandviç
duvar panellerinde akustik amaçl› uygulamalarda.
Kullan›m Alanlar›:
Havaland›rma ve klima kanallar›n›n içten ses ve
›s› yal›t›m› amac›yla.
Kal›nl›k
: 3 – 4 – 5 – 6 – 7,5 – 10 cm
Ebat
: 60 x 120 cm
Kaplama Cinsi : Ǜplak
Kal›nl›k
: 2,5 – 10 cm
Ebat
: 1/4” (13 mm) – 14” (356 mm)
Kaplama Cinsi : Ç›plak, alüminyum folyo, ASJ
Kullan›m Alanlar›:
Ara bölme duvarlarda, d›fl duvarlar›n içten yal›t›m
uygulamalar›nda, merdiven ve asansör boflluklar›nda,
komflu duvarlarda ›s›, ses yal›t›m› ve yang›n güvenli¤i
amac›yla.
Kullan›m Alanlar›:
250°C s›cakl›¤a kadar sanayi, kalorifer, merkezi ›s›tma
ve günefl enerjisi tesisatlar›n›n ›s› yal›t›m›nda, borular›n
terlemeye ve donmaya karfl› korunmas›nda, bas›nçl›
su borular›nda titreflime ve sese karfl›.
VANA CEKET‹
Kal›nl›k
: 3 – 4 – 5 – 6 – 7,5 – 10 cm
Ebat
: 60 x 270 cm
Kaplama Cinsi : Her iki yüzü camtülü kapl›
Kal›nl›k
: 4 cm
Ebat
: DN 15 – DN 250
Kaplama Cinsi : Silikonlu cam kumafl›
Kullan›m Alanlar›:
D›fl duvarlarda, ara bölme duvarlarda, akustik amaçl›
uygulamalarda.
Kullan›m Alanlar›:
Kapal› ya da aç›k ortamlardaki standartlara uygun
üretilmifl tüm vana ve pislik tutucular›n ›s› yal›t›m›nda.
Kal›nl›k
: 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 cm
Ebat
: 60 x 120 cm
Kaplama Cinsi : Bir yüzü camtülü kapl›
Kal›nl›k
: 5 - 8 cm.
Kaplama Cinsi : Alç› plaka, krâft ka¤›d› veya camtülü
Kullan›m Alanlar›:
Giydirme cephe sistemlerinde cam, granit, mermer,
alüminyum vb. cephe kaplamalar›nda su itici özellikte
(silikonlu) ›s› ve ses yal›t›m› amac›yla.
D›fl duvarlarda her türlü duvar ve betonarme
eleman›n iç yüzeyinde, iç bölme duvarlarda ve
komflu duvarlarda, merdiven ve asansör boflluklar›na
bitiflik duvarlarda, ahflap karkas yap›lar›n içten
giydirilmesinde, bölme duvarlarda ve tavanlarda ›s›
ve ses yal›t›m› amac›yla.
‹ZOCAM OPT‹MUM YALITIM S‹STEMLER‹
Kal›nl›k
: 3 – 5 cm
Ebat
:120 x 270 cm
Kaplama Cinsi : Alüminyum folyo ve alç› plaka.
Kullan›m Alanlar›:
D›fl duvarlarda her türlü duvar ve betonarme elaman›n
iç yüzeyinde, iç bölme duvarlarda ve komflu
duvarlarda, merdiven ve asansör boflluklar›na bitiflik
duvarlarda, ahflap karkas yap›lar›n içten
giydirilmesinde ›s› ve ses yal›t›m› amac›yla.
3
Composite
IZOCAM-2010-FIYAT 01-44 3/11/10 1:40 PM Page 10
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Taflyünü
Yerli olarak temin edilen inorganik hammadde olan bazalt tafl›n›n 1350°C -1400°C’de ergitilerek
elyaf haline getirilmesi sonucu oluflmaktad›r.
Kullan›m yeri ve amac›na göre farkl› boyut ve teknik özelliklerde, de¤iflik kaplama malzemeleri ile
flilte, levha, boru ve dökme fleklinde üretilebilmektedir.
Is› yal›t›m›, ses yal›t›m›, akustik düzenleme ve yang›n yal›t›m› amac›yla kullan›lmaktad›r.
Is› iletkenlik beyan de¤eri 0,035 †
† 0,040 W/mK'dir.
Is› iletkenlik beyan de¤erine ba¤l› olarak ‹zocam Taflyünü ürünleri 035 ve 040 ›s› iletkenlik gruplar›ndad›r.
Su buhar› difüzyon direnç faktörü μ = 1’dir.
Performans›n› korudu¤u kullan›m s›cakl›¤› -50 ile +650°C aral›¤›ndad›r, geçici süreler için
1000°C’ye kadar dayanabilir.
S›ca¤a ve rutubete maruz kalmas› halinde dahi, boyutlar›nda bir de¤iflme olmaz.
Zamanla bozulmaz, çürümez, küf tutmaz, korozyon ve paslanma yapmaz. Böcekler ve
mikroorganizmalar taraf›ndan tahrip edilemez.
Higroskopik ve kapiler de¤ildir.
Türk Standard› TS EN 13501-1' e göre “yanmaz malzemeler” olan A1 s›n›f›ndad›r.
Saint - Gobain Isover Grünzweig+Hartmann Almanya Sillan Lisans› ile üretilmektedir.
BVQI taraf›ndan verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve
OHSAS 18001 ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Yönetim Sistemi Sertifikalar›na sahip tesislerde
üretilmektedir.
‹zocam Taflyünü ürünleri, Avrupa Birli¤i yetkili kurulufllar›n›n özel laboratuvarlar›nda teknik de¤erleri
test edilerek “CE” uygunluk belgesi alm›flt›r.
10
Composite
IZOCAM-2010-FIYAT 01-44 3/11/10 1:40 PM Page 11
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Taflyünü
Kal›nl›k
: 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 cm
Ebat
: 60 x 100, 100 x 120 cm
Kaplama Cinsi : Ç›plak, polipropilen ve bitümlü camtülü
: 2,5 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 cm
Kal›nl›k
: 60 x 120 cm
Ebat
Kaplama Cinsi : Ç›plak, alüminyum folyo, camtülü
Kullan›m Alanlar›:
Her çeflit ve e¤imdeki metal ve ahflap çat›lar
ile yürünen ve yürünmeyen geleneksel
teras çat›larda ›s›, ses yal›t›m› ve yang›n
güvenli¤i amac›yla.
Kullan›m Alanlar›:
Sanayi tesisleri, proses ekipmanlar› ve çelik
konstrüksiyon yap›larda ›s›, ses yal›t›m› ve yang›n
güvenli¤i amac›yla.
Kal›nl›k
: 2,5 – 3 – 3,5 cm
Ebat
: 60 x 120 cm
Kaplama Cinsi : Ǜplak
: 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 cm
Kal›nl›k
: 100 x 800 – 500 – 300 cm
Ebat
Kaplama Cinsi : Ç›plak, alüminyum folyo
Kullan›m Alanlar›:
Binalar›n do¤al zemine oturan döflemelerinde,
iki kat aras› döflemelerde, her türlü titreflim kayna¤›
kaidesinin alt›nda ›s›, ses ve titreflim yal›t›m› amac›yla.
Kullan›m Alanlar›:
Sanayi tesisleri, büyük çapl› borular, proses
ekipmanlar› ve çelik konstrüksiyon yap›larda ›s›, ses
yal›t›m› ve yang›n güvenli¤i amac›yla.
Kal›nl›k
: 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 cm
Ebat
: 60 x 120 cm
Kaplama Cinsi : Ǜplak
: 2,5 – 10 cm
Kal›nl›k
: 1/4” (13 mm) – 14” (356 mm)
Ebat
Kaplama Cinsi : Ç›plak, alüminyum folyo, ASJ
Kullan›m Alanlar›:
250°C’den yüksek s›cakl›ktaki tesisatlarda enerji
tasarrufu ve yang›na karfl› korunum sa¤lanmas›,
proses ekipmanlar›n›n ses ve titreflim yal›t›m›
amac›yla.
Kullan›m Alanlar›:
Ara bölme duvarlarda, d›fl duvarlar›n içten yal›t›m
uygulamalar›nda, merdiven ve asansör boflluklar›nda,
komflu duvarlarda ›s›, ses yal›t›m› ve yang›n güvenli¤i
amac›yla.
Kal›nl›k
: 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 cm
Ebat
: 60 x 120 cm
Kaplama Cinsi : Ç›plak, camtülü, alüminyum folyo
Ba¤lay›c›s›z taflyünü elyaf
: 20 kg/paket
Ebat
Kullan›m Alanlar›:
Düzgün olmayan yüksek s›cakl›ktaki yüzeyler, çift
cidarl› kaplar, laboratuvar cihazlar› ve elektrikli ev
aletlerinde doldurma yöntemiyle ›s›, ses yal›t›m› ve
yang›n güvenli¤i amac›yla.
Kullan›m Alanlar›:
Giydirme cephe sistemlerde cam, granit, mermer,
alüminyum vb. cephe kaplamalar›n›n arkas›nda ›s› ve
ses yal›t›m›, havaland›rmal› cephelerde yang›n
güvenli¤i amac›yla.
Kal›nl›k
: 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 cm
Ebat
: 60 x 120 cm
Kaplama Cinsi : Ǜplak
Kullan›m Alanlar›:
D›fl duvarlar›n d›fltan s›va alt› yal›t›m uygulamalar›nda
su basman seviyesinin üzerindeki bölümlerde ›s›, ses
yal›t›m› ve yang›n güvenli¤i amac›yla.
: 3 – 4 – 5 cm
Kal›nl›k
: 40 – 60 x 120 cm
Ebat
Kaplama Cinsi : Ǜplak
Kullan›m Alanlar›:
Yal› bask›s› sistemlerinin su basman seviyesinin
üzerindeki bölümlerinde ›s›, ses yal›t›m› ve
yang›n güvenli¤i amac›yla.
: 3 – 5 – 8 cm
Kal›nl›k
: 120 x 270 cm
Ebat
Kaplama Cinsi : Alüminyum folyo ve alç› plaka
Kullan›m Alanlar›:
D›fl duvarlarda her türlü duvar ve betonarme eleman›n
iç yüzeyinde, iç bölme duvarlarda ve komflu
duvarlarda, merdiven ve asansör boflluklar›na bitiflik
duvarlarda, ahflap karkas yap›lar›n içten
giydirilmesinde ›s›, ses yal›t›m› ve yang›n güvenli¤i
amac›yla.
11
Composite
IZOCAM-2010-FIYAT 01-44 3/11/10 1:40 PM Page 18
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Ekstrüde Polistiren
FOAMBOARD 1200-1500-2000-2500-3500
Kal›nl›k
Ebat
Yüzey fiekli
: 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 cm
: 60 – 125 x 125 cm veya istenilen boy
: Düz, pürüzlü, oluklu, pürüzlü
Kal›nl›k
Ebat
Yüzey fiekli
oluklu, tarakl›
Kullan›m Alanlar›:
K›rma ve teras çat›lar, d›fl duvarlar, döflemeler,
betonarme tafl›y›c› yüzeyler, so¤uk hava depolar›,
tavuk kümeslerinde ›s› yal›t›m› amac›yla.
: 3 – 4 – 5 cm
: 40 – 60 x 125 cm
: Düz
Kullan›m Alanlar›:
Yal› bask›s› sistemlerinin su basman ve su basman
seviyesinin üzerindeki bölümlerde ›s› yal›t›m› amac›yla.
FOAMBOARD PARKE ALTI
Kal›nl›k
Ebat
Yüzey fiekli
: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 cm
: 60 x 125 cm
: Pürüzlü
Kal›nl›k
Ebat
Yüzey fiekli
Kullan›m Alanlar›:
D›fl cephe ›s› yal›t›m sistemlerinde, toprak alt› ve
su basman seviyelerinde ›s› yal›t›m› amac›yla.
: 4 - 10 mm
: 60 x 125 cm
: Düz
Kullan›m Alanlar›:
Parke altlar›nda yüzey düzlefltirici olarak.
Yerli ve ithal olarak temin edilen polistiren hammaddesinden, ekstrüzyon yolu ile üretilmektedir.
Kullan›m yeri ve amac›na göre farkl› boyut ve basma mukavemetlerinde, de¤iflik kenar ve yüzey
flekillerinde levha olarak üretilebilmektedir.
Is› yal›t›m› amac›yla kullan›lmaktad›r.
Is› iletkenlik beyan de¤eri
† 0,035 W/mK'dir.
Is› iletkenlik beyan de¤erine ba¤l› olarak ‹zocam Foamboard ürünleri 035 ›s› iletkenlik
grubundand›r.
Su buhar› difüzyon direnç faktörü μ = 80-250’dir.
Performans›n› korudu¤u kullan›m s›cakl›¤› -50 ile + 75°C aral›¤›ndad›r.
%100 kapal› gözenekli homojen hücre yap›s›na sahip olup bünyesine su almamaktad›r.
Kapiler emicili¤i yoktur.
Basma dayan›m› çok yüksektir.
Asit ve baz› kimyasallara dirençli olmas›na karfl›n, baca gazlar›, metan grubu gazlar›, benzin grubu,
eter, ester ve amin grubu kimyasallara karfl› hassast›r.
Güneflin mor ötesi ›fl›nlar›na karfl› hassast›r. Do¤rudan günefl ›fl›nlar›ndan korunmal›d›r.
Türk Standard› TS EN 13501-1' e göre E s›n›f›ndad›r.
Owens Corning USA Hydrovac Lisans› ile üretilmektedir.
BVQI taraf›ndan verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS
18001 ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Yönetim Sistemi Sertifikalar›na sahip tesislerde üretilmektedir.
‹zocam Foamboard ürünleri, Avrupa Birli¤i yetkili kurulufllar›n›n özel laboratuvarlar›nda teknik de¤erleri
test edilmifl olup “ CE” iflareti tafl›maya haizdir.
18
Composite
IZOCAM-2010-FIYAT 01-44 3/11/10 1:40 PM Page 23
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Ekspande Polistiren
Kal›nl›k
Ebat
Yüzey fiekli
: 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 cm
: 50 x 100 cm
: Düz
Kal›nl›k
Ebat
Yüzey fiekli
Kullan›m Alanlar›:
: 3 – 4 – 5 cm
: 40 – 50 x 100 cm
: Düz
Kullan›m Alanlar›:
D›fl duvarlar, so¤uk hava depolar›, ticari buzdolaplar›,
so¤utma sistemli araçlar, dekorasyon iflleri ve
dilatasyon fugalar›nda ›s› yal›t›m› amac›yla.
Yal› bask›s› sistemlerinin su basman seviyesinin
üzerindeki bölümlerde ›s› yal›t›m› amac›yla.
MANTO ‹ZOPOR PLUS
Kal›nl›k
Ebat
Yüzey fiekli
: 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 cm
: 50 x 100 cm
: Düz
Kal›nl›k
Ebat
Yüzey fiekli
Kullan›m Alanlar›:
: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 cm
: 50 x 100 cm
: Düz
Kullan›m Alanlar›:
D›fl cephe ›s› yal›t›m sistemlerinde d›fl duvarlar›n d›fltan
s›va alt› yal›t›m uygulamalar›nda su basman seviyesinin
üzerindeki bölümlerde ›s› yal›t›m› amac›yla.
D›fl cephe ›s› yal›t›m sistemlerinde d›fl duvarlar›n d›fltan
s›va alt› yal›t›m uygulamalar›nda su basman seviyesinin
üzerindeki bölümlerde ›s› yal›t›m› amac›yla.
Yerli ve ithal olarak temin edilen polistiren hammaddesinin, su buhar› ile temas› sonucu, hammadde
granüllerinin içinde bulunan pentan gaz›n›n granülleri fliflirmesi ve birbirlerine yap›flt›rmas› ile
üretilmektedir.
Kullan›m yeri ve amac›na göre farkl› boyut ve teknik özelliklerde, levha ve kal›p olarak üretilebilmektedir.
Is› yal›t›m› ve ambalajlama amac›yla kullan›lmaktad›r.
Is› iletkenlik beyan de¤eri 0,030 <
< 0,040 W/mK'dir.
Is› iletkenlik beyan de¤erine ba¤l› olarak ‹zocam Foamboard ürünleri 035 ve 040 ›s› iletkenlik
gruplar›ndad›r.
Su buhar› difüzyon direnç faktörü μ = 20-100’dür.
Performans›n› korudu¤u kullan›m s›cakl›¤› -50 ile +75°C aral›¤›ndad›r.
Kapiler emicili¤i yoktur.
Asit ve baz› kimyasallara dirençli olmas›na karfl›n, baca gazlar›, metan grubu gazlar›, benzin grubu,
eter, ester ve amin grubu kimyasallara karfl› hassast›r.
Güneflin mor ötesi ›fl›nlar›na karfl› hassast›r. Do¤rudan günefl ›fl›nlar›ndan korunmal›d›r.
Türk Standard› TS EN 13501-1' e göre E s›n›f›ndad›r.
BVQI taraf›ndan verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve
OHSAS 18001 ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Yönetim Sistemi Sertifikalar›na sahip tesislerde
üretilmektedir.
‹zocam ‹zopor ürünleri, Avrupa Birli¤i yetkili kurulufllar›n›n özel laboratuvarlar›nda teknik de¤erleri
test edilmifl olup “ CE” iflareti tafl›maya haizdir.
23
Composite
IZOCAM-2010-FIYAT 01-44 3/11/10 1:40 PM Page 26
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Elastomerik Kauçuk
2 m boyunda, 6 mm’den 160 mm’ye kadar boru çaplar›nda,
6 mm’den 32 mm’ye kadar et kal›nl›klar›nda boru ve 500,
1000, 1500 mm eninde, 3000 mm‘den 15000 mm’ye kadar
uzunlukta, 6 mm’den 50 mm’ye kadar et kal›nl›klar›nda levha
fleklinde sunulur.
6 mm et kal›nl›¤›nda, 6 mm’den 28 mm’ye kadar boru çaplar›nda
20 m’den 50 m’ye kadar boylarda boru fleklinde sunulur.
Kullan›m Alanlar›:
So¤utma sistemleri, multisplit ve split tesislerinde.
Kullan›m Alanlar›:
Is›tma ve so¤utma sistemleri, iklimlendirme ekipmanlar›, çift
s›cakl›kla çal›flan sistemler, havaland›rma kanallar› ve tanklarda
›s› yal›t›m› ve yo¤uflmay› önlemek amac›yla.
μ ≥ 7000
λ0˚C< 0,036 W/mK
-50 ila +105˚C
Class O
μ ≥ 3000
2 m boyunda, 6 mm’den 114 mm’ye kadar boru çaplar›nda,
6 mm’den 19 mm’ye kadar et kal›nl›klar›nda boru fleklinde
sunulur.
λ0˚C< 0,038 W/mK
-50 ila +105˚C
-50 ila +105˚C
Kullan›m Alanlar›:
Havaland›rma kanallar› ve tanklar, s›cak ve so¤uk su
devrelerindeki büyük çapl› borular ve fitingleri, iklimlendirme
ve so¤utma ekipmanlar›, çift s›cakl›kla çal›flan sistemlerde.
Class 1
μ ≥ 7000
λ0˚C< 0,036 W/mK
-50 ila +105˚C
Alman teknolojisi ile üretilen, elastomerik kauçuk esasl›, kapal› gözenekli düzgün hücre yap›s›na sahip
boru ve levha fleklinde yal›t›m malzemesidir.
Is› yal›t›m de¤eri yüksek, suya ve buhara karfl› dirençli olmas› sebebiyle mükemmel yal›t›m verimi
ve yo¤uflma kontrolü sa¤lar.
CFC içermez, çevre dostudur.
Is› iletkenlik beyan de¤eri
(0˚C)
< 0,036 W/mK’dir.
Su buhar› difüzyon direnç faktörü μ ≥ 7000’dir.
Performans›n› korudu¤u kullan›m s›cakl›¤› boru tipi ürünlerde -50 ile +105˚C, levha tipi
ürünlerde -50 ile +85˚C aral›¤›ndad›r.
‹ngiliz BS 476 Part 6 standard›na göre Class O veya Class 1’dir.
Armacell GmbH Almanya lisans› ile üretilmektedir.
BVQI taraf›ndan verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve
OHSAS 18001 ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Yönetim Sistemi Sertifikalar›na sahip tesislerde üretilmektedir.
26
Composite
Class
500, 1000 mm eninde, 3000 mm’den 15000 mm’ye kadar
uzunlukta, 6 mm’den 50 mm’ye kadar et kal›nl›klar›nda
alüminyum folyo kapl› ve/veya bir yüzü kendinden yap›flkanl›
levha fleklinde sunulur.
Kullan›m Alanlar›:
S›cak ve so¤uk su devreleri, so¤utma sistemleri, ›s›tma
sistemleri, çift s›cakl›kta çal›flan sistemlerde ›s› yal›t›m› ve
yo¤uflmay› önlemek amac›yla.
μ ≥ 3000
λ0˚C< 0,038 W/mK
Class O
IZOCAM-2010-FIYAT 01-44 3/11/10 1:40 PM Page 30
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Polietilen
‹ZOCAM PEFLEX
‹ZOCAM PEFLEX - F‹T‹L
2 m boyunda, 22 mm’den 114 mm’ye kadar boru çaplar›nda,
10 mm’den 30 mm’ye kadar et kal›nl›klar›nda boru ve
1000 mm eninde 40 m’den 60 m’ye kadar uzunlukta,
6 mm’den 10 mm’ye kadar et kal›nl›klar›nda
levha fleklinde piyasaya sunulur.
Kaplama Cinsi: Ç›plak, metalize film, alüminyum folyo
10 mm’den 60 mm’ye kadar çaplarda 1000 m’den 40 m’ye
kadar boylarda piyasaya sunulur.
Kullan›m Alanlar›: Binalar›n derz ve dilatasyonlar›nda, kap›
ve pencerelerin duvar birleflimlerinde dolgu malzemesi olarak.
Kullan›m Alanlar›: So¤uk su devreleri, günefl enerjisi sistemleri,
iklimlendirme ve so¤utma ekipmanlar›, çift s›cakl›kla çal›flan
sistemler, havaland›rma kanallar› ve tanklar, büyük çapl› borular›n
fitingleri, yer alt›ndan geçen borular ve yang›n tesisat›nda donmay›
önlemek amac›yla.
μ ≥ 3500 λ40˚C< 0,040 W/mK -45 ila +80˚C Yang›n S›n›f› B1
-45 ila +80˚C
‹ZOCAM PEFLEX - PARKE
‹ZOCAM PEFLEX - AMBALAJ
1 m eninde 60 m’den 300 m’ye kadar uzunluklarda,
1 mm’den 5 mm’ye kadar et kal›nl›klar›nda piyasaya sunulur.
1 m eninde 60 m’den 300 m’ye kadar uzunluklarda,
1 mm’den 5 mm’ye kadar et kal›nl›klar›nda piyasaya sunulur.
Kullan›m Alanlar›:
Parke altlar›nda yüzey düzlefltirici ve ay›r›c› tabaka olarak.
Kullan›m Alanlar›:
Eflyalar›n saklanmas› veya tafl›nmas› s›ras›nda
d›fl etkenler nedeniyle oluflabilecek istenmeyen durumlar›
ortadan kald›rmak amac›yla.
μ ≥ 3500
μ ≥ 3500
λ40˚C< 0,040 W/mK
-45 ila +80˚C
‹ZOCAM POL‹ET‹LEN SIVI YAPIfiTIRICI
λ40˚C< 0,040 W/mK
-45 ila +80˚C
‹ZOCAM POL‹ET‹LEN BANT
En : 48 mm
Boy : 40.000 mm
Polikloropen esasl› s›v› yap›flt›r›c›
Kendinden yap›flkanl›
Duct Tape ve Alüminyum Folyo Bant
Kapal› gözenekli hücre yap›s›na sahip boru ve levha fleklinde yal›t›m ve dolgu malzemesidir.
Is› yal›t›m de¤eri yüksek, suya ve buhara karfl› dirençli olmas› dolay›s›yla iyi derecede yal›t›m verimi
ve yo¤uflma kontrolü sa¤lar.
CFC içermez, çevre dostudur.
Is› iletkenlik beyan de¤eri
(40˚C)
< 0,040 W/mK’dir.
Su buhar› difüzyon direnç faktörü μ ≥ 3500’dir.
Performans›n› korudu¤u kullan›m s›cakl›¤› -45 ile +80˚C aral›¤›ndad›r.
Alman normu olan DIN 4102’ye göre “zor alevlenici malzemeler” olan B1 s›n›f›ndad›r.
BVQI taraf›ndan verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve
OHSAS 18001 ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Yönetim Sistemi Sertifikalar›na sahip tesislerde
üretilmektedir.
30
Composite
IZOCAM-2010-FIYAT 01-44 3/11/10 1:40 PM Page 43
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Genel Hükümler
‹flbu fiyat listeleri 01.01.2010 tarihinden itibaren geçerlidir. Bu fiyat listelerinin devreye girmesiyle, önceki
sirkülerin hükmü kalmam›flt›r.
Bu fiyat listeleri ‹zocam ile yetkili bayileri aras›nda geçerlidir. Yetkili bayi haricinde yap›lacak sat›fllarda, ‹zocam’›n
fiyat listelerinde ve genel hükümlerde de¤ifliklik yapma hakk› sakl›d›r.
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
Fiyat listelerinde belirtilen fiyatlar, ‹zocam’›n günün koflullar›na göre belirleyece¤i vadelerde geçerlidir. ‹zocam’›n
belirledi¤i vadenin uzat›lmas› veya k›salt›lmas› durumunda fiyatlarda de¤ifliklik meydana gelebilir.
‹zocam, fiyat listesinde yer alan herhangi bir ürünü, önceden haber vermeksizin üretimden kald›rabilir veya yeni
bir ürünü, ürün gam›na ekleyebilir.
Fiyat listelerinde belirtilen fiyatlar, ürünlerin tabloda belirtilen standart özellikleri için geçerlidir. Kaplamal› istenen
ürünlerde, kaplama bedeli ilave edilecektir.
Asma Tavan Sistemleri, ‹zopor (ekspande polistiren) ve Vana Ceketi d›fl›ndaki tüm ürünler için kamyon baz›nda
nakliye bedeli fiyata dahildir.
‹zocam, sipariflini teyit etti¤i ürünü, sözleflme hükümlerine göre teslim etmeyi kabul eder. Ancak, ‹zocam’›n
elinde olmayan sebeplerden dolay› emtiay› siparifl formunda belirtilen miktarda veya terminde teslim edememesi
halinde hiçbir sorumlulu¤u bulunmaz.
Aksi belirtilmedikçe ‹zocam taraf›ndan da¤›t›m› yap›lan malzemelerin teslimat yeri, siparifli açan bayinin ana
deposu olarak kabul edilir. Bayi ‹zocam taraf›ndan sevki yap›lan mamulleri evsaf, kalite ve adetlerini kontrol edip
sipariflle mukayese ve kontrol ederek teslim almakla yükümlüdür.
Sevkiyat› ‹zocam taraf›ndan üstlenilen sat›fllarda, sevkiyat›n türü, sevk arac›, tafl›ma güzergâh› ve gereken
koruyucu özellikteki araçlar›n niteli¤i ve çerçevesi, nakliyeci veya tafl›y›c› ve ambalajlama, taraf›m›zdan seçilerek
tayin ve tespit edilecektir. Sevkiyat› ‹zocam taraf›ndan gerçeklefltirilen sat›fllarda, nakledilen ürün ‹zocam taraf›ndan
h›rs›zl›¤a, gaspa, sevkiyat zararlar›na, yang›na ve selin yol açabilece¤i zararlara ve sigorta konusu olabilecek sair
rizikolara karfl› sigorta ettirilir.
Sevkiyat› ‹zocam taraf›ndan üstlenilen mamullerin var›fl yerinde tahliye, boflaltma ve istifi bayi / müflteriye aittir.
Sevkiyat› ‹zocam taraf›ndan üstlenilen mamullerin var›fl adresi mamulün sevkinden sonra de¤ifltirilemez. Var›fl
adresinin de¤ifltirilmesi durumunda nakliye flirketinin ekstra nakliye talep hakk› sakl›d›r. Böyle bir ekstra nakliye
talep edilmesi durumunda bayi / müflteri ile nakliyeci aras›nda mutab›k kal›nacak rakam bayi / müflteri taraf›ndan
kamyon floförüne ara nakliyeden önce peflin ödenir.
‹zocam fiyat listelerinde yer alan bilgileri, herhangi bir duyuruya gerek duymadan de¤ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
Sat›fl flartlar›nda yap›labilecek de¤ifliklikler, ancak ‹zocam taraf›ndan teyit edildi¤i takdirde geçerli olur.
Fiyat listesindeki Vana Ceketi fiyatlar›
• DIN 3202 standard›nda üretilmifl pistonlu vanalar için verilmifltir. DIN, ANSI, API standartlar›nda üretilmifl
küresel, sürgülü, kelebek flanfll›, globe, körüklü globe vanalar, pislik tutucular ve çek vanalar için keflif
yap›larak fiyat verilecektir.
• Projelerde keflif ve ölçülendirme çal›flmas› sonucu vana ceket türü, özel ölçüleri, kullan›lacak kumafl tipi
ve ›s› yal›t›m kal›nl›¤› ilgili projeye özgü olarak belirlenir ve fiyatland›r›l›r. Tespit çal›flmalar› için proje
bedeline ayr›ca 'Keflif ve Ölçülendirme Hizmet Bedeli' ilave edilir.
• Ayr›ca talep edilmesi durumunda ceket uygulamas› hizmeti verilecektir.
Mücbir sebepler nedeniyle siparifllerin gecikmesinden, herhangi bir sebeple gönderilmemesinden veya bekleme
süresi içinde meydana gelebilecek fiyat de¤iflikliklerinden ‹zocam sorumlu de¤ildir.
Bask›da meydana gelebilecek hatalardan dolay› ‹zocam’›n herhangi bir sorumlulu¤u bulunmamaktad›r.
Fiyat listemizde belirtilenlerden farkl› ebat ve kal›nl›ktaki ürünler için Bölge Müdürlüklerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.
43
Composite
IZOCAM-2010-FIYAT 01-44 3/11/10 1:40 PM Page 44
C
Notlar
Composite
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
IZOCAM-2010 FIYAT KAPAK 3/11/10 2:17 PM Page 1
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
T
Ceyhun At›f Kansu Cad. No: 114 Bayraktar Center E Blok D: 4 Balgat 06520 ANKARA
TR044TD17/10-R01
Tel: (312) 473 01 31 Faks: (312) 472 00 34
Composite

Benzer belgeler