buradan - fulldestek.com.tr

Transkript

buradan - fulldestek.com.tr
Merkez FULLDESTEK : ERCİYES EVLER MAH. 30 AĞUSTOS CAD. NO:9 KOCASİNAN-KAYSERİ T: 0 352 222 01 74
Ankara FULLDESTEK : MEŞRUTİYET CAD. NO:26-1 ÇANKAYA-ANKARA T: 0 312 419 22 22
Kayseri FULLDESTEK : İSTASYON CAD. NO:61-B KOCASİNAN-KAYSERİ T: 0 352 222 10 60
Mersin FULLDESTEK : GMK BULVARI YENİLMEZ APT. NO:319-D YENİŞEHİR-MERSİN T: 0 324 326 04 00
www.fulldestek.com.tr
77%ø/*ø6$<$5)8//'(67(./$37239((/(.7521ø..$575(3$ø56(59L&(
TEKNÝK SERVÝS
HÝZMETLERÝ
BÝ
YO
M
ED
ÝK
A
L
PU
SU
LA
N
IZ
HIZLI
Anestezi Cihazý
Konusunda uzman ve eðitimli
teknik ekibimizle, biyomedikal
alanda marka baðýmsýz
teknik servis çözümleri
sunuyoruz.
Biz, müþteri memnuniyetini ön
planda tutuyor ve sahip
olduðumuz teknolojik
altyapýyla kaliteli teknik
servis hizmeti verirken, milli
ekonomiye de katký saðlýyor
olmanýn gururunu yaþýyoruz.
Drager
GE
Heinen Löwenstein
Elektrokoter
Hizmet verdiðimiz cihazlar:
Valleylab
• ANESTEZÝ CÝHAZI
• VENTÝLATÖR
• DEFÝBRÝLATÖR
• ELEKTROKOTER
• HASTABAÞI MONÝTÖR
• EKG
• EFOR CÝHAZI
• FETAL MONÝTÖR
• EKO CÝHAZI
• PULSE OKSÝMETRE
• PERFÜZÖR
• ÝNFÜZYON POMPASI
• AMELÝYAT MASASI
• AMELÝYAT LAMBASI
• KÜVÖZ
• RADYAN ISITICI
• FOTOTERAPÝ CÝHAZI
• ELEKTRÝKLÝ HASTA YATAÐI
Elektro-mag
GE
Bionet
Goldway
Nellcor
Fresenius
Medima
Fetal Monitör
HP
Pulse Oksimetre
Contec
Efor Cihazý
Marquette
Erbe
Perfüzör
Quinton
B Braun
KALÝTELÝ
Hastabaþý Monitörler
Drager
Goldway
Mindray
Nihon Kohden
Petaþ
Hellige
HP
Nihon Kohden
Physio Control
Zoll
Biocare
Bionet
GE-Marquette
Nihon Kohden
Petaþ
Eryiðit
Maquet
Steris
Üzümcü
Defibrilatör
EKG
Ameliyat Masasý
Býçakçýlar
Fototerapi
Eko Cihazý
Chison
Esaote
GE
Toshiba
Drager
GÜVENÝLÝR
Ýnfüzyon Pompasý
B Braun
Fresenius
Berchtold
Býçakcýlar
Drager
Üzümcü
Drager
Fanem
Atom
GE
GE
Maquet
Newport
Ameliyat Lambasý
Küvöz
Ventilatör
Drager
Radyan Isýtýcý
Elektrikli Hasta Yataðý
Hill-Rom
Medikal 2000
TEKNÝK SERVÝS
Baxter
Abbott
Völker
Drager
Elektro-mag
SARF MALZEMELER VE AKSESUARLAR
• Ventilatör ve Anestezi cihazý aksesuarlarý
- Oksijen sensörleri
- Flow sensörleri
- Hasta devreleri
• Küvöz aksesuarlarý
• Radyan Isýtýcý aksesuarlarý
- Rezistanslar
• EKG cihazý aksesuarlarý
- Ara kablo ve lead takýmlarý
- Puar ve mandallar
- Bataryalar
• EMG cihazý aksesuarlarý
- Kayýt Elekrodlarý
- Stimülasyon Elektrodlarý
- Topraklama Elektrodlarý
- Disposable Elektrodlarý
• EEG cihazý aksesuarlarý
- Disk Elektrodlar
- CAP (Baþlýk) Sistemleri
- Kulak Elektrodlarý
- Ýðne Elektrodlar
- Sinterlenmiþ Elektrodlar
• Saturasyon cihazý aksesuarlarý
- SpO2 Proplarý
- SpO2 Ara kablolar
• Hastabaþý Monitör aksesuarlarý
- EKG ara kablolarý, lead takýmlarý, puar ve mandallarý
- Tansiyon kaf, manþon ve ara hortumlarý
- Isý proplarý (Rektal ve Özefagual)
- SpO2 prop ve ara kablolarý
- Bataryalar
• Fetal Monitör (NTS cihazý) aksesuarlarý
- US ve Toco proplarý
• Ultrason cihazý aksesuarlarý
- Konveks, lineer ve transvajinal proplar
• Koter cihazý aksesuarlarý
• Ameliyat lambasý aksesuarlarý
- Xenon ampuller
- Halojen ampuller
• Holter cihazý kablo ve aksesuarlarý
• Defibrilatör kablo, batarya ve aksesuarlarý
• Efor cihazý kablo ve aksesuarlarý
• Laringaskop, otoskop ve oftalmaskop ampulleri
• Týbbi cihaz bataryalarý
ULTRASON PROP TAMÝRÝ
Ultrason, Eko ve Doppler cihazlarýnýzýn proplarýnda herhangi bir arýza
meydana geldiðinde cihazýn görüntüleme kalitesi kesinlikle eskisi gibi
olmaz. Bu durumda arýzalý probun yenisiyle deðiþtirilmesi beraberinde
yüksek maliyetler getirir. Teknik servis departmanýmýz tarafýndan arýzalý
proplarýnýz en kýsa sürede onarýlarak uygun maliyetlerle
hizmetinize sunulmaktadýr.
Teknik Servis departmanýmýzda aþaðýdaki prop arýzlarýnýn onarýmý
yapýlabilmektedir.
•
•
•
•
Kristal arýzalarý
Konnektör problemleri
Hasarlý kablolar
Membran problemleri
ELEKTRONÝK KART TAMÝRÝ
Elektronik alanýndaki hýzlý geliþmeler, elektronik kartlarý týbbi cihazlarýn
vazgeçilmez parçalarý haline getirmiþtir. Onarým aþamasýnda, arýzalý
olduðu tespit edilen elektronik kartlar yenisiyle deðiþtirildiði taktirde
beraberinde yüksek maliyetler getirir. Teknik servis departmanýmýzda,
elektronik kart tamiri üzerine uzmanlaþmýþ teknik personelimiz
tarafýndan, arýzalý kartlar en kýsa sürede onarýlarak uygun
maliyetlerle tekrar hizmetinize sunulmaktadýr.
Saðlýk kurumlarýnýn biyomedikal alanýndaki pusulasý
olmayý hedefleyen firmamýz ayný zamanda saðladýðý
ürün ve hizmetlerle, yenilikçi yaklaþýmlar ve yeni
teknolojileri kullanarak yeni deðerler yaratmayý misyon
edinmiþtir.
Bu misyon doðrultusunda TT Bilgisayar (FULLDESTEK), sürekli
geliþen biyomedikal teknolojilerin, iç içe geçmiþ
uygulama alanlarýnda, saðlýk kurumlarýnýn biyomedikal
yolculuðunu kolaylaþtýran, elde edilen kazanýmlarý
artýran ve yenilikçi yaklaþýmlarla yeni deðerler üreten bir
iþ ortaðý olmayý amaçlar.
Biz, sunulan her iyi hizmetin baþarý olarak geri
döneceðine inanýyor ve önceliklerimizi müþterilerimizin
yararlarýný gözeterek belirliyoruz.

Benzer belgeler