Doç.Dr. G. Gonca GÖKALP ALPASLAN

Transkript

Doç.Dr. G. Gonca GÖKALP ALPASLAN
G. GONCA GÖKALP ALPASLAN
D OÇ .D R .
Telefon: (0312) 297 7396
E-posta: [email protected]
Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Beytepe/ANKARA 06800
E ĞİTİM
Lisans: 1985–1989 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Bölümü
Yüksek Lisans: 1989–1992 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk
Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans Tezi: “Behçet Necatigil’in Şiirlerinde Aile”, Danışman: Dr.Nevin Önberk.
Doktora: 1992–1999 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı
Ana Bilim Dalı
Doktora Tezi: ”Tanzimat Edebiyatında Gelenekten Gelen Unsurlar (Sözlü Kültür Etkileri
Doğrultusunda
XIX.
Yüzyıl
Anlatılarında
Yapı:
Konu,
Kurgu,
Öykü,
Kişi)”,
Danışman:
Prof.Dr.Bilge Ercilasun.
İ Ş D ENEYİMİ
1989–1992 TED Ankara Koleji Lisesi Vakfı Özel Lisesi Lise Kısmı Edebiyat Öğretmeni
1992–2001 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim
Dalı Araştırma Görevlisi
2001–… Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim
Dalı Öğretim Görevlisi
2014–… Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim
Dalı Öğretim Üyesi
İ DARİ G ÖREVLER
2004–2009 Hacettepe Haber Yayın Kurulu Üyesi
2005–2008 Hacettepe Üniversitesi Haberleşme ve Tanıtım Komitesi Üyesi
2006–(…) Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgilendirme ve Yönlendirme Komisyonu Üyesi
2009–2012 Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Anabilim
Dalı Başkanı
2012–(…) Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu doçent üyesi
2013–(…) Hacettepe Üniversitesi Gençlik Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, yönetim kurulu üyesi
2013–(…) Hacettepe Üniversitesi Tarihi ve Kültürel Mirası Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
Y URT DIŞI Ç ALIŞMALARI
Temmuz 1993 Oxford Üniversitesi, International Literature Summer School, Oxford-İngiltere.
Ekim 2008–Ocak 2009 Uppsala Üniversitesi, Department of Linguistics and Philology, Uppsalaİsveç (konuk öğretim üyesi).
Temmuz 2010 Viyana Üniversitesi, Doğubilimleri Enstitüsü Türkoloji Bölümü, Viyana-Avusturya,
(konuk araştırmacı).
Viyana Üniversitesi, Oryantalistik Enstitüsü Türkoloji Bölümü, Viyana/AVUSTURYA, Temmuz 2014,
konuk araştırmacı.
Y ABANCI D İL
İngilizce
Y AYINLAR
Kitaplar
Metinlerarası İlişkiler ve Gılgamış Destanının Çağdaş Yorumları, Multilingual, İstanbul, 2007.
Tercüme-i Telemak, Yusuf Kâmil Paşa, (Hazırlayan: G.Gonca Gökalp Alpaslan), Öncü Yayınları,
Ankara, 2007.
XIX. Yüzyıl Yazılı Anlatılarında Sözlü Kültür Etkileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002.
Makaleler
Uluslararası Taramalı ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
“Şiirle Tarihin Kesişim Noktasında Gülten Akın’ın Celâliler Destanı”, HÜ Edebiyat Fakültesi
Dergisi, XXXI, I, Haziran 2014: 43-70.
“Türk Romanının Doğuşunda Leyla ile Mecnun Hikâyesinin İzleri”, Türk Kültürü Araştırmaları
Dergisi, 2014/2: 47-66.
“Çengi’de Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Geçiş Sürecinin İzleri”, Türk Kültürü Araştırmaları
Dergisi, 2013/2: 66-75.
“Cengiz Aytmatov’un Dişi Kurdun Rüyaları Romanında Doğal Denge ve Hayvan Zihni”, HÜ
Edebiyat Fakültesi Dergisi, XXX, II, Aralık 2013: 1-18.
“Çöken Boğaziçi Yazı Dizisinde Günlük Yaşam Kültürünün Yazınsal Yansıması”, Türkbilig:
Türkoloji Araştırmaları, 2013/25: 87-102.
“1940 Sonrası Toplumcu Türk Şiirinde Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal İmgesi”, Türk
Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, XIX, 62, Yaz 2012: 45-82.
"Modernism and Cultural Change in the Writings of Turkish Women: Three Authors, Three
Works", International Journal of Central Asian Studies: Festschrift to Commemorate the
80th Anniversary of Prof.Dr. Talat Tekin’s Birth, XIII, (Ed. E.Yılmaz- N.Demir- S.Eker),
Seoul-Korea, 2009: 49-66.
"Metinlerarası İlişkiler Işığında Cemal Süreya Şiirinin Bileşenleri", Turkish Studies:
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,
IV/1-I, Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı I, Kış 2009: 435-363.
"İlk Türkçe Oyunlardan Vakayi-i Acibe ve Havadis-i Garibe-i Kefşger Ahmed Üzerine Bir
İnceleme", Bilig, 41, 2007: 45-68.
"Coğrafyanın ve Arkeolojinin Işığında Nabizade Nazım’ın Karabibik Romanı", Türkbilig:
Türkoloji Araştırmaları, 2007/13, 18-50.
"Traditional Discourse: Individual and Society in the Early XIXth Century Pre-Ottoman Turkish
Novels", International Journal of Central Asian Studies, X, 1, 2005: 133-144.
"Türk Edebiyatında Somut (Görsel) Şiir", Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları, 2005/10, Güz: 316.
"Çağdaş Türk Şiirinde Lale İmgesi", Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları, 2005/9, Bahar: 15-39.
"Bir Göçmen Kuştu O İkilemesinde Kadınlar", Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları, 2003/6, Ekim:
87-116.
"Behçet Necatigil’in Şiirlerinde Mekânın Poetikası", Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları, 2003/ 5,
Nisan: 29-44.
"Derslikten Günlük Yaşama Edebiyat Eğitimi", Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları, 2000/1: 185202.
"Masaldan Romana Uzanan Çizgi: Masal ile Roman Arasındaki Ortaklıklar Üzerine Kuramsal Bir
Deneme", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, XIV, 1-2, 1997: 119-129.
"Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri ve Behçet Necatigil", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dergisi, X, 1, Temmuz 1993: 347-362.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
“Yeni Türk Edebiyatı Araştırmalarında Yaşamöyküsü ve Özyaşamöyküsü Türlerinin Yeri/The
Place of Biography and Autobiography Text Types in Modern Turkish Literature Studies”,
Discussions
on
Turkology:
Ouestions
and
Developments
of
Modern
Turkology
Studies/Türkoloji Tartışmaları: Başarı ve Zaaflarıyla Çağdaş Türkoloji (Ed. Ö. Emiroğlu,
M.Godzinska, F.Majkowski), Varşova Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Türkoloji ve Orta
Asya Halkları Bölümü, Varşova, 2014: 514-525.
“İlhan Berk’in Şiirlerinde Tarihsel Bir İmge Olarak İstanbul”, 7. Uluslararası Türk Kültürü
Kongresi (5-10 Ekim 2009): Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul, Bildiriler III: Edebiyat
ve Folklorda İstanbul, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Konya, 2012: 1609-1618.
“Türkiyat Araştırmalarında Yeni Bir Alan: Çevreci Eleştiri”, Ufuk Özdağ ve Gonca Gökalp
Alpaslan, 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu (26-29 Mayıs 2010)
Bildiriler Kitabı II, (Ed. Ü. Çelik Şavk), Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü, Ankara, 2011: 641-651.
“Modern Türk Şiirinde Halk Hikâyelerinin İzleri”, CAFT: International Congress of
Comparative Literature and the Teaching of Literature and Language (29 Nisan-1 Mayıs
2009), Congress Proceedings, Ankara, 2009, 31-45.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
“Behçet Necatigil’i Ziya Osman Saba’nın Işığında Okumak”, AÜDTCF Türkoloji Dergisi, XVIII,
1: 2011: 83-100.
"Ölümsüzlük Arayışının Çağdaş Bir Yorumu: Hayat Bir Kere", Arayışlar: İnsan Bilimleri
Araştırmaları, VI, 12, 2004: 63-72.
"XIX. Yüzyıl Türk Romanında Açık Deniz Yolculukları, Ada İmgesi ve Akdeniz", Zarf: KKTC Doğu
Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dergisi, 2001,
1: 3-27.
"Osmanlı-Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dergisi Osmanlı’nın 700. Yılı Özel Sayısı, Ekim 1999: 185-202.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
“1980 Sonrası Türk Romanında Yeraltından Yükselen Sesler”, 1980 Sonrası Türk Romanı
Sempozyumu (27-28 Mart 2008) Bildiriler, (Ed. H. Argunşah, A. Demir), Erciyes
Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 2009, 17-26.
"Modern Türk Tiyatrosunda Gölge Oyunları", Nevin Önberk Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları
Sempozyumu (12 Mart 2007) Bildirileri I: Tiyatro, Ankara, 2008: 175-199.
"Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirine Genel Bir Bakış",
Hacettepe Üniversitesi 1. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri: 25-26 Mayıs
2006, (Ed. Yunus Koç, Serdar Sağlam, Cahit Gelekçi), Ankara, 2006: 127-152.
"Modernleşmenin Eşiğinde Kültürel Değişmenin Kadın Bakış Açısından Sorgulanması" Kültür
ve Modernite, (Ed. G. Pultar- E. İncirlioğlu- B. Akşit), İstanbul, 2003: 199-220.
"Çağdaş Türk Şiirinde Gazeli Yeniden Yaratanlar", 21. Yüzyıla Girerken Yazında Dil
Kullanımları: Alışkanlıklar, Yenilikler, Aykırılıklar, Sapmalar- 1. Dil, Yazın Deyişbilim
Sempozyumu Bildirileri, (Ed. Ü. Özünlü-M.A. Gülel), Denizli, 2001: 1-24.
"Okuma Eğitimi ve Etkin Okur Kimliği", AÜ TÖMER Gaziantep Şubesi-Türkçenin Eğitimi ve
Öğretimi Sempozyumu Bildirileri, Gaziantep, 1998: 93-126.
Diğer Yazılar
“Suat Derviş’in ‘Çöken Boğaziçi’ Yazı Dizisinde 1930’ların İstanbul’u”, Varlık, 1279, Nisan
2014: 32-38.
“1960 Sonrası Türk Romancıları Seçkisi ABD’de Yayınlandı”, Kanat: Bilkent Üniversitesi Türk
Edebiyatı Merkezi Haber Bülteni, 44, Kış 2014: 5-6.
“Şerif Bey İçin…”, Kurgan, 14, Temmuz-Ağustos 2013: 73.
“Sonra İşte Yaşlandım: Gülten Akın’ın İzinden Yaşlılığa Dair”, HÜ GEBAM Bülteni, 2011: 6.
"Gülmecenin Dilleri"(Kitap tanıtımı), Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları, 2001/2: 178-180.
"Şiir + Öykü + Tiyatro ya da İstanbul’un Gözleri Mahmur", Edebiyat ve Eleştiri, III, 18, MartNisan 1995: 18-26.
"Şiirde Görsellik ve Türk Şiirinde Görsel Öğeler", Sombahar, V, 29, Mayıs-Haziran 1995: 72-96.
"Efsanelerle Yaşamın İç İçe Olduğu Ülke", Şeker Sanat, 6, Eylül-Ekim 1995: 15-19.
"Değerlendirme Yerine", Türkiye Felsefe Kurumu Bülteni, 3, Ağustos 1995: 7-8.
Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler
Konferanslar
"From Oral Culture to Written Culture: A Point of View on the XIXth Century Turkish Novel",
Uppsala Üniversitesi, Uppsala-İsveç, 19 Kasım 2008.
"Behçet Necatigil", KASÇETVAK (Kastomonu Kalkınma, Sağlık, Çevre, Eğitim ve Turizm Vakfı),
Ankara, 10 Mart 2002.
"Resim ile Şiirin Kesişme Noktası: Somut Şiir", Sanat Eğitimcileri Derneği, Ankara, 25 Ocak
2001.
"Çağdaş Türk Romanı ve Öyküsünde Masal Kurgusundan Yararlanma", HÜ Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Salı Konuşmaları, Ankara, 18 Haziran 1996.
Sempozyumlar
“1980
Sonrası Türk Edebiyatında Özyaşamöyküsü Türünün Yeri Üzerine Bir Değerlendirme”,
The Third International Congress of Turkology: 600 Years of Polish-Turkish RelationsResearch on Turkology Yesterday, Today and Tomorrow, Varşova Üniversitesi, 25-27
Haziran 2014, Varşova/ POLONYA.
“Gerçekten Kurmacaya Çanakkale Savaşı”, Birinci Dünya Savaşı’nın 100. Yılı Dolayısıyla
Edebiyatta Savaşın Yansımaları Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Edebiyatı ve
Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, 26 Mart 2014, Ankara.
“Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Hayvan Zihni”, Doğumunun 85. Yılında Uluslararası Cengiz
Aytmatov Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, 17-18 Aralık 2013, Eskişehir.
“The Effects of Oral Culture in the XIXth Century Turkish Written Narratives”, International
Symposium: Beyond the New Paradigm in the Middle East, Korean Association of the
Middle East Studies, 11-12 Ekim 2013, Seul/Kore.
“Modern Türk Romanının Doğuşunda Leyla ile Mecnun Hikâyesinden İzler”, Uluslararası TürkArap Müşterek Değerler ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu, Ürdün Üniversitesi ve Yunus
Emre Enstitüsü, 12-15 Mayıs 2013, Amman/Ürdün.
“Yaşamöyküsü Yazarı Olarak Abdülhak Şinasi Hisar”, Doğumunun 125. Ölümünün 50.
Yıldönümünde Abdülhak Şinasi Hisar’ı Anma Sempozyumu,
Başkent Üniversitesi, 12
Nisan 2013, Ankara.
“Çöken Boğaziçi Yazı Dizisinde Günlük Yaşam Kültürünün Yazınsal Yansıması”, 3. Kadın
Yazarlar Sempozyumu: Suat Derviş Edebiyatı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, 4-5 Nisan 2013,
İstanbul.
“Sözlü Kültür-Yazılı Kültür İlişkileri Işığında Ahmet Mithat Efendi’nin Romanları”, Ölümünün
100. Yılında Ahmet Mithat Efendi Sempozyumu, Celal Bayar Üniversitesi, 20 Aralık 2012,
Manisa.
“Tevfik Fikret’in Şiirlerine Dair Görsel Bir Okuma”, Osmanlı Dünyasında Kültürel Karşılaşmalar
ve Sanatsal Yansımaları: Prof.Dr.Filiz Yenişehirlioğlu Onuruna Sempozyum, Hacettepe
Üniversitesi, 14-16 Kasım 2012, Ankara.
“Yeni Türk Edebiyatı Araştırmalarında Yaşamöyküsü ve Özyaşamöyküsü Türlerinin Yeri”, II.
Uluslararası Türkoloji Sempozyumu: Başarı ve Zaaflarıyla Çağdaş Türkoloji, Varşova
Üniversitesi, 12-14 Eylül 2012, Varşova-Polonya.
“Çevreci Eleştiri Bağlamında Kıyamat/Kader Ağı/Dişi Kurdun Rüyaları”, Uluslararası Cengiz
Aytmatov ve Türk Uygarlığının Rönesansı Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesi ve Ardahan Üniversitesi, 24-25 Mayıs 2012, Bişkek-Kırgızistan.
“Türk Edebiyatında Özyaşamöyküsü Türü Eserler Bağlamında Zaman da Eskir”, 1. Çağdaş
Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, 25-26 Mayıs 2011, İstanbul.
“Türkiyat Araştırmalarında Yeni Bir Alan: Çevreci (Ekolojik) Eleştiri”, Ufuk Özdağ ve Gonca
Gökalp Alpaslan, 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Hacettepe
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 26-29 Mayıs 2010, Ankara.
“Perception of Nature in Modern Turkish Literature”, The Future of Ecocriticism: New
Horizons, 4-6 Kasım 2009, Antalya.
“İlhan Berk’in Şiirlerinde Tarihsel Bir İmge Olarak İstanbul”, 7. Uluslararası Türk Kültürü
Kongresi: Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul, 5-10 Ekim 2009, Ankara.
"Modern Türk Şiirinde Halk Hikâyelerinin İzleri", CAFT Congress: International Congress of
Comparative Literature and the Teaching of Literature and Language (A Comparative
Analysis of Folk Tales: A Multicultural Perspectives), Ankara, 29 Nisan-1 Mayıs 2009.
"1980 Sonrası Türk Romanında Yeraltından Yükselen Sesler", 1980 Sonrası Türk Romanı
Sempozyumu, 27-28 Mart 2008, Kayseri, Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi.
"Modern Türk Tiyatrosunda Gölge Oyunları", Nevin Önberk Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları
Sempozyumu, Ankara, 12 Mart 2007.
"Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirine Genel Bir Bakış",
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, 25- 26 Mayıs 2006.
"Ölümsüzlük Arayışının Çağdaş Bir Yorumu: Hayat Bir Kere", KIBATEK (Kıbrıs, Balkanlar ve
Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu) Sempozyumu, Ankara, 5-6 Nisan 2004.
"Türk Edebiyatında Somut (Görsel) Şiir", 1. Ankara Uluslararası Şiir Buluşması, Ankara, 21-23
Mart 2002.
"Çağdaş Türk Edebiyatında Balkan İmgesi", KIBATEK (Kıbrıs, Balkanlar ve Avrasya Türk
Edebiyatları Kurumu) Öykü Sempozyumu, Ankara, 26 Kasım 2001.
"Modernliğin Eşiğinde Kültürel Değişmenin Yazınsal Sorgulaması: Üç Eser", Türkiye Kültür
Araştırmaları Grubu- Kültür ve Modernite Sempozyumu, Antalya, 25-27 Ekim 2001.
"Çağdaş Türk Şiirinde Divan Şiirini Yeniden Yaratanlar", 1. Dil, Yazın, Deyişbilim
Sempozyumu,Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 5-7 Nisan 2001.
"Traditional Discourse: Individual and Society in the Early XIXth Century Pre-Ottoman-Turkish
Novels", European Science Foundation-Individual and Society in the IslamicMediterranean World, İstanbul, 3-5 Temmuz 1998.
"Okuma Eğitimi ve Etkin Okur Kimliği", Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Ankara
Üniversitesi TÖMER Gaziantep Şubesi ve Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, 5-6 Haziran
1998.
"Modern Anlatı ve Geleneksel Anlatı Kavramları Çerçevesinde Kuramsal Bir Karşılaştırma
Çalışması", II. Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, 18 Mart Üniversitesi,
Çanakkale,16-18 Mayıs 1996.
"Maria Konopnicka’nın İki Şiiri ve Türkiye-Polonya Edebiyat İlişkileri", XIII. Uluslararası Maria
Konopnicka Şiir Festivali, Polonya, Mayıs 1995.
"XX. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türk Romanına Yansıyan Kadın İmajı", XIII. Sanat Tarihi
Araştırmaları Haberleşme Semineri, İstanbul, 9-13 Mayıs 1994.
Paneller
“Mor Salkımlı Ev’de Yazarın Bilinci”, Doğumunun 130., Ölümünün 50. Yıldönümünde Halide
Edip Adıvar ‘ı Anma Paneli, Başkent Üniversitesi, 3 Aralık 2014, Ankara.
İstiklal Marşı’na Deyişbilimsel Bir Bakış”, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u
Anma Toplantısı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 12 Mart 2012.
“Behçet Necatigil’i Ziya Osman Saba’nın Işığında Okumak”, Doğumunun 100. Yılında Ziya
Osman Saba’yı Anma Toplantısı (Hacettepe Üniversitesi ve Atatürk Kültür Merkezi),
Ankara, 30 Mart 2010.
"Çağdaş Türk Edebiyatında Kadın İmgesi", Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi Enstitüsü Etkinlikleri, Ankara, 9 Kasım 2007.
"Derslikten Günlük Yaşama Edebiyat Eğitimi", Milli Eğitim Bakanlığı Sanat Eğitimi Paneli,
Ankara, 2 Nisan 1998.
Ansiklopedi Bölümleri
"Modern Edebiyatta Sözlü Kültür Etkileri", Türk Edebiyatı Tarihi III, (Ed. T.S. Halman,
O.Horata ve diğerleri), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2006: 393-410.
"Leyla Erbil", Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi III, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları,
Ankara, 2003: 356.
"Şükrü Erbaş" , Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi III, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları,
Ankara, 2003: 356.
Kitap Bölümleri
Uluslararası Kitap Bölümleri
“Perceptions of Nature in Turkish Poetry: A Historical Perspective”, The Future of
Ecocriticism: New Horizons, Ed. S.Oppermann, U.Özdağ, N.Özkan, S.Slovic, Cambridge
Scholars Publishing, UK (İngiltere), 2011: 188-201.
"From Tale to the Novel: A Theoretical Study on the Common Features of Tale and Novel",
Turcology in Turkey: Selected Papers (Studio uralo-altaica), (Ed. A. Róna Tas-A.Berta),
Szeged (Macaristan), 2006: 231-242.
Ulusal Kitap Bölümleri
“Türk
Şiirinde Doğa
Algısına
Dair
Betimleyici
Bir
Bakış”,
Kültür
Ötesi
Bir
Gezgin/A
Transcultural Wanderer: Gönül Pultar’a Armağan Kitabı/ A Festschrift for Gönül Putlar,
(Ed. Mustaf Pultar), Tetragon İletişim Hizmetleri, İstanbul, 2014: 79-96.
“İstiklal
Marşı’mızın
İlk
İki
Dörtlüğünde Anlamı
Tamamlayan
Bir
Yapı
Birimi
Olarak
Yinelemeler”, Türk Edebiyatına Açılan Pencere: İnci Enginün Armağanı, (Ed. Hülya
Argunşah), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2014: 271-278.
“Zaman da Eskir’in İlksöz’ünde Yazarın Bilinci”, Bengü Bitig: Dursun Yıldırım Armağanı, (Ed.
B.Gül-F.Ağca-F.Gökçe), Öncü Kitap, Ankara, 2013: 87-94.
“Kerem Gibi Şiirine Deyişbilimsel Bir Bakış”, Şerif Aktaş’a Armağan, (Ed. Yakup Çelik), Kurgan
Edebiyat Yayınları, Ankara, 2012: 31-50.
“Hangi Çılgın Bana Zincir Vuracakmış, Şaşarım: Deyişbilimsel Bir Bakış Denemesi”, İstiklal
Marşı İstikbal Marşı 41 Dize 41 Yorum, (Ed. H. Akay-M.F. Andı), Hat Yayınevi, İstanbul,
2010: 213-220.
“Modern Türk Edebiyatında Kadın İmgesi ve Kadın Yazarlar Hakkında Kısa Bir Değerlendirme”,
Prof.Dr. Bilge Ercilasun Armağanı, (Ed. D.Yalçın Çelik), Pegem Akademi, Ankara, 2010:
197-210.
“Şiir”, “Tiyatro”, “Yaşamöyküsü”, “Özyaşamöyküsü”, Türk Dili: Yazılı ve Sözlü Anlatım, (Ed.
N.Demir-E.Yılmaz), Nobel Yayınları, Ankara, 2009: 172-178, 201-212, 245-252, 253-257.
"1970 Sonrası Türk Edebiyatında Şiir", Çağdaş Türk Edebiyatı, Anadolu Üniversitesi Açık
Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2007: 135-154.
"Murathan Mungan’la Yeniden Can Bulan Âşık Hikâyeleri", Scholarly Depth and Accuracy: A
Festschrift to Lars Johanson / Lars Johanson Armağanı, (Ed. N. Demir- F. Turan),
Ankara, 2002: 147-162.
"Göstergebilim Açısından Bir Şiir Değerlendirmesi: Bir Sözlükte Kitap Adları", Prof.Dr. Dursun
Yıldırım Armağanı, (Ed. Ö.Çobanoğlu-M.Özarslan), Ankara, 1998: 363-378.
"XX. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türk Romanına Yansıyan Kadın İmajı", Evrenselliğe YolculukProf.Dr. Emel Doğramacı Armağanı, Ankara, 1998: 213-222.
"Türkiye’de Şiir Kuramı Üzerine Kuramsal Bir Kaynakça Denemesi", Prof.Dr. Umay Günay
Armağanı (Ed. Ö.Çobanoğlu-M.Özarslan), Ankara, 1996: 217-234.
A KADEMİK Ç ALIŞMALAR
Yönetilen Tezler
Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri
Özge Aksoy, Oktay Rifat’ın Şiirlerinde Doğa Farkındalığı: Çevreci Eleştiri Işığında Bir Okuma,
Hacettepe Üniversitesi, 2014.
Hande Karapınar, Cumhuriyet Dönemi Edebiyat ve Sanat Dergilerinde Şiir Kuramı ve Şiir
Eleştirisi: 1950-1970, Hacettepe Üniversitesi, 2013.
Sıla Ozan, Bedri Rahmi Eyuboğlu’nun Şiirlerinde Görsellik, Hacettepe Üniversitesi, 2011.
Gülşah Akbulut, Modern Türk Şiirinde Mizahi Söylem, Hacettepe Üniversitesi, 2010.
Sevda Aslan, Türk Edebiyatında Radyo Oyunları, Hacettepe Üniversitesi, 2010.
Hafize Şahin, Necdet Evliyagil: Hayatı, Gazeteciliği, Sanatı ve Eserleri, Hacettepe Üniversitesi,
2008.
Aysun Aktaş, Ümit Yaşar Oğuzcan: Hayatı, Sanatı, Eserleri, Hacettepe Üniversitesi, 2006.
Gül Soydan Koç, Attila İlhan’ın Şiirlerinde Mekân, Hacettepe Üniversitesi, 2006.
Rahmetullah Koç, Melih Cevdet Anday’ın Şiirlerinde Zaman Kavramı, Hacettepe Üniversitesi,
2005.
Bilge Yüksel, Yedi Meşale Topluluğu ve Türk Edebiyatındaki Yeri, Hacettepe Üniversitesi, 2004.
Nesrin Yüceel, Yaşar Nabi Nayır: Hayatı, Sanatı, Eserleri, Hacettepe Üniversitesi, 2004.
Devam Eden Tezler
Yüksek Lisans
Derya Şahiner, Gülten Akın’ın Şiirine Deyişbilimsel Bir Bakış Denemesi
Ayşegül Yiğit, Türk Tiyatrosunda Hukuk Sorunları
Özge Aksoy, Çevreci Eleştiri Bağlamında Oktay Rifat’ın Şiiri
Tuğçe Aktarı, Modern Türk Tiyatrosunda Kadın Yazarlar
Doktora
Şenay Taş, 19. Yüzyılda Mizah Gazete ve Dergileri
Esra Karlıdağ, Türk Romanında Gülmece: 1950’den Günümüze
Nuray Asan, 19. Yüzyıl Türk Edebiyatında Letaifnameler
Sezgi Balcı Kanbur, 19. Yüzyıl Türk Romanında Gündelik Yaşam Kültürü
Aydan Ener, 1900-1928 Yılları Arası Mizah Gazete ve Dergilerinin İncelenmesi
Verilen Dersler
Lisans (2011-2014)
TDE 325 Genel Dilbilim I
TDE 326 Genel Dilbilim II
TDE 419 Yeni Türk Edebiyatı V (Çağdaş Türk Tiyatrosu)
TDE 420 Yeni Türk Edebiyatı VI (Çağdaş Türk Tiyatrosu)
TDE 437 Yaratıcı Yazarlık I
TDE 438 Yaratıcı Yazarlık I-II
TDE 461 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Tarihi I
TDE 461 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Tarihi II
TDE 491 Bitirme Tezi I
TDE 492 Bitirme Tezi II
TDE 351 Yazınbilim I
TDE 352 Yazınbilim II
TDE 353 Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatları I
TDE 354 Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatları II
Yüksek Lisans
TDE 665 Yeni Türk Edebiyatında Şiir I
TDE 666 Yeni Türk Edebiyatında Şiir II
TDE 697 Türk Dili ve Edebiyatı Semineri
TAE 606 Türkiyat Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Semineri
TDE 641 XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar
TDE 642 XX. Yüzyıl Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar
EDEB 505 Türk Edebiyatı 1839-1922 I (Bilkent Üniversitesi)
EDEB 510 Türk Edebiyatı 1839-1922 II (Bilkent Üniversitesi)
EDEB 524 Türk Romanı (Bilkent Üniversitesi)
EDEB 403 Edebiyat Kuramları (Bilkent Üniversitesi)
Doktora
TDE 743 Geleneksel Anlatı Türleri ve Yeni Türk Edebiyatı
TDE 749 Yeni Türk Edebiyatında Yaşamöyküsü ve Özyaşamöyküsü
TDE 750 Yeni Türk Edebiyatında Anı, Günce ve Mektup
TDE 761 Karşılaştırmalı Türk Şiiri I
TDE 762 Karşılaştırmalı Türk Şiiri II
P ROJELER
“Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatları Bibliyografyası ve TDE 353-354 Türkiye Dışındaki
Çağdaş
Türk
Edebiyatları
I-II
Derslerinde
Yapılan
Çalışmaların
Arşivlenmesi”,
proje
yürütücüsü, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenen eğitim
teknolojisi geliştirme projesi, 2014-2015.
"Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Dergileri Veri Tabanı Projesi", Yardımcı Araştırmacı, Hacettepe
Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, 2007-2010.
S ERTİFİKALAR
Oxford University for International Literature Summer School, "Early Twentieth-Century
Poetry", Oxford-İngiltere, 1993.
Hacettepe Üniversitesi, Temel Kalite Kavramları ve Kurum Kültürü Programı, TÜSSİDE, Gebze,
21-24 Kasım 2004.
B URSLAR
Türk-Amerikan İlmî Araştırmalar Derneği, Doktora sonrası araştırma bursu, 2004.
Türk-Amerikan İlmî Araştırmalar Derneği, Doktora bursu, 1997.
B İLİMSEL VE M ESLEKİ K URULUŞLARA Ü YELİKLER
VEKAM Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulu üyesi, 2014-…
Türkbilig Dergisi Danışma Kurulu üyesi, 2012-…
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, yayın kurulu üyesi 2009-…
Türkbilig Dergisi Yayın Kurulu Üyesi, 2000-2012
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi eş editörü, 2009-2012.
Bilig Dergisi yayın kurulu üyesi, 2008-2011.
Hacettepe Haber Yayın Kurulu üyesi, 2004-2009.
H AKEMLİKLER
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Bilig
Bilgi Dünyası
Erdem
Gazi Türkiyat: Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Türkbilig
Turkish Studies
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
D İĞER
Radyo ve Televizyon Programları
“19. Yüzyıl Türk Romanında Ada”, Denizin Ortasında, TRT 1, 7 Mayıs 2012.
Erişim: http://www.trt.net.tr/medya3/ses/2012/05/07/7f052255-cf6d-451a-a35a5bce769f6c53.mp3
“Yaratıcı Yazarlık Eğitimi Üzerine”, Dil Yarası, Kanal B, 10 Mayıs 2011.
Erişim:
http://kanalb.com.tr/arsivliste.php?Program=44&L=KanalBProgramlar/dilyarasi%2B100520
11dilyarasi

Benzer belgeler

Habitat-Dir-YapilanCalismalar

Habitat-Dir-YapilanCalismalar 3.Türkiye İçin Natura 2000 Uygulama Stratejisi Projesi, Projeye Bakış Açımız ve Beklentilerimiz

Detaylı

Prof. Dr. Osman HORATA – TDE 472 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları

Prof. Dr. Osman HORATA – TDE 472 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları Nedim’den sonra ise bu tarz, incelik ve zarafetten yoksunlaşmış, yer yer bayağılık seviyesine düşürülmüştür. Nedim’in asıl takipçisi İzzet Ali Paşa’dır. Vahîd, Neylî, İsmail Beliğ, Çelebizade Asım ...

Detaylı