Untitled - Can Pekdemir

Transkript

Untitled - Can Pekdemir
Klavikula Üzeri:
Bedensel Biçimler Üzerine Çalışmalar I
Above the Clavicle:
Works on Bodily Forms I
Can Pekdemir
29.05.2015 - 27.06.2015
Kemik Yapısı I: Posterior
Bone Structure I: Posterior
Klavikula Üzeri:
Bedensel Biçimler Üzerine Çalışmalar I
Çalışmalarım bedensel biçimlerin tekrar yapılanması ve biçim bozulmasını, varlığın içinde
bulunduğu fiziksel yasa değerlerini değiştirerek veya varlıkların mevcut iskelet ve/veya kas sistemlerinin sınırlarını genişletip daraltarak, zaman içerisinde yüzey anatomisinin tekrar şekillenmesini belgelemeye odaklıdır.
Bizlerin ve diğer yaşayan canlıların sahibi olduğu beden, organlar, iskelet ve kas sistemleri
etrafımızı saran çevrenin koşullarıyla ilişki içindedirler. Hali hazırda adapte olduğumuz
yerçekimi, basınç, ısı gibi fiziksel etkenlerle çevrili durumdayız. Amacım bir metot olarak bu
etkenlerin değerlerinin değişimi sonucu bedenin bozulmasına tanıklık etmek ve belgelemektir.
Diğer bir metot ise -fiziksel anormallik durumlarına yakın olarak- mevcut zaman içinde sahip
olduğumuz iç sistemlerin -kas, iskelet, doku vs.- olduğundan farklı davranabilmesi durumunda
beden yüzey anatomisinin nasıl tepki, direnç ve yeniden şekillenme göstereceğidir.
“Klavikula Üzeri” bedensel biçimler üzerine çalışmalarımın insan boyun ve kafa bölgesinin
yüzey anatomisi üzerine çalışmalar içeren ve portrelerle sonuçlanan ilk aşamasıdır. Çabam sadece biçimsel değişiklikleri görselleştirmek değil aynı zamanda konuların bu değişim sürecinde
duygudurum hallerini de yakalamaktır.
Can Pekdemir
2015
3
Above the Clavicle:
Works on Bodily Forms I
My studies are focused on reconstructing and deforming the bodies by either altering the
physical conditions in which the entity exists, and/or treating them as test subjects for virtual
experiments while reshaping the systems we now have and thus documenting the evolvement
in time.
The form of the bodies, the organs, the skeletal and the muscular system we and other living
forms have in common is in a relationship with the environmental conditions by which we are
surrounded. We are surrounded by physical impacts to which we are already adapted, like gravity, pressure or temperature. As method, I am willing to observe and document the deformation of bodily forms while these forces are being altered as one method. As for another method,
which is close to the conditions of physical abnormality, I am trying to observe how the surface
anatomy will react, resist and reshape while the inner systems -muscular, skeletal, tissue etc.- are
behaving differently from the way they are accustomed to.
“Above the Clavicle” is the first part of my observation of bodily forms concentrating mostly
on the human surface anatomy of the head and neck area, resulting in portraits. My endeavour
is not only to document the physical changes but also to capture the emotional state of the
subjects under various conditions.
Can Pekdemir
2015
4
Detay “Kürk Detaylar: Çeşitlemeler II”
Detail “Fur Details: Variations II”
Klavikula’dan Yukarısı Üzerine
Atıf Akın
Can Pekdemir, yüzlerin değil, kopmalara karşın bütünselliğini kaybetmeyen, köprücük kemiğinin üzerinden başlayarak tüm bölgeyi kapsayan başların heykeltıraşıdır. Gilles Deleuze, Francis
Bacon ile ilgili yazılarında bu önemli ayrıma dikkat çeker: “Yüz, kafayı gizleyen yapılandırılmış
ve alansal bir düzenlemeyken baş, her ne kadar bedenin bir ucu ya da zirvesi olarak görülse de
aslında bedenin uzantısıdır.”
Başta meydana gelen deformasyonlar, onun dünyevi karakteridir. Bunlar aslında hayvansal,
doğal veya yüze ait biçimlerin arasında bir diyalog değildir. Bu deformasyonlar, etki sonrası
oluşmuş bozukluklardan ziyade mutasyonlardan kaynaklı varoluşsal bozukluklardır. Evrimsel
süreçlerin sonucunda oluşmuş olan spekülatif biyolojik biçimlenmelerdir. Can’ın gerek devinimler olarak, gerek vetireler olarak gerek de manipülasyonlar olarak izlediğimiz süreçlerinin
tümü evrime atıfta bulunmaktadır. Bu tekniklerin devinime ve vetireye ait yönleri mutasyona
uğramış yapısal genetiklerdir.
Can’ın çalışmalarının bütünü, 20. yüzyılın erken dönem sürrealistlerinin işlerini andırır. Çeşitli
dijital ve fiziksel ortam ve gereçlere hakimiyeti sayesinde, Can gerçekçi özümlemesini tamamlamadan çok daha önce geride bırakabilmektedir. Zaman da biçim gibi onun yaratıcı süreci
boyunca mutasyona maruz kalır. Stüdyo pratiği süresince iki ve üç boyutlu temsil arasında,
ekranda ve mekanda tutarlı geçişler yapar. Yaratıcı süreci, Salvador Dali’nin neredeyse bir
yüzyıl önce “eleştirel paranoya” ismini verdiği metodolojik bilinçaltını ima eder. Dali gibi Can
da Andre Breton tarafından tanımlanan sürrealist otomatizme katılmaktadır. Breton bunu
“saf ruhani otomatizm” olarak tanımlamıştı ve zamanın sürrealistleri için otomatizm, sanatta
bilinçsizlik olduğuna inandıkları yaratıcı gücü ortaya çıkartabilecek ifade biçimi anlamına gelmekteydi. Can’ın nesnelerinin zamansızlığı ve heykelsi, foto-grafik ve filmsel haller arasındaki
dönüşümlerdeki başarısı, işlerini sanat tarihi bağlamında tekil bir konuma yerleştirir: çalışmaları
tamamen geleneksel bir biçim bağlamında sert bir kırılmadır.
6
Can bedensel figürleri kendi biçimlerinden kurtararak mutasyona uğratmaktan ve onları, bazen
sinsi senaryoların parçalanmış ya da esrarengiz ürünleri gibi görünen biçimsiz, soyut bedenleri
ile bilinen başka bir 20. yüzyıl sanatçısı olan Hans Bellmer’in insan boyutunda ergen oyuncak
bebekleri gibi nerdeyse tanınmayacak figürler haline getirmekten hoşlanmaktadır.
Bu sergide büste odaklanan Can’ın fikirleri ve uygulamaları, 1770’lerdeki Franz Xaver Messerschmidt gibi kendi zamanının ötesine geçmektedir. Çalışmalarının içeriği, sınırlarını zorlayarak onu bir hayvanın ya da mitolojik bir yaratığın üst bedeninin temsili olan ve “aust” diye
tanımlanan paralel bir nosyonun alanına götürür. Messerschmidt’in hayatında da ayrıca bir
çok kopmalar göze çarpar. Sanatçı psikolojik problemleriyle savaşması ile tanınır. Üniversitedeki konumu kaybeden sanatçı Bavyera’daki Wiesensteig’da bulunan evine geri dönme kararı
alır. Bu dönemden sonra Messerschmidt kendini “karakter başları” yapımına adar ki bu işleri
onun en tanımış işleri arasındadır. Can’ın karakter yaratmadaki agresif tarzı, onun biçiminin,
anlayışındaki derinliğin, tarihinin, potansiyelinin ve en önemlisi de çağdaş bağlama aidiyetinin
mirasçısıdır. Yard. Doç. Atıf Akın, Rutgers Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
195 Chrystie St. #601D New York / NY 10002 Tel: +1 (917) 940-2603
[email protected] / http://paganstudio.com
7
Detay “Kürk V: Çeşitlemeler II”
Detail “Fur V: Variations II”
On Above Clavicle
Atıf Akın
Can Pekdemir is a sculptor of heads, not faces, encompassing the entire form above the clavicle
as an expression of a totality, albeit a ruptured one. In writing on Francis Bacon, Gilles Deleuze
makes this important distinction: “For the face is a structured, spatial organization that conceals the head, whereas the head is dependent upon the body, even if it is the point of the body,
its culmination.”
The deformations undergone by the head are the carnal traits of the head. It is not really a
conversation between animal forms, forms of nature and facial forms. These deformations are
not after-effect distortions but are existential, in that they constitute mutations. They are speculative biological formations resulting from evolutionary processes. Can’s techniques, whether
generative, procedural or manipulative, all refer to evolution. The procedural and generative
aspects are mutated constructor genetics.
Can’s body of work is reminiscent of the work of early 20th century surrealists. Owing to his
proficiency in various digital, simulative and physical processes, he is able to bypass realistic
representation even before it achieves completion. Time, as well as form, is subject to mutation
throughout his creative work. In his studio practice, he moves seamlessly between two- and
three-dimensional representation on screen and in space. His creative process suggests what
might be called a methodological unconscious, for which Salvador Dali coined the term
“critical paranoia” almost a century ago. Like Dali, it can be argued that Can, too, subscribes
to surrealist automatism defined by Andre Breton. Breton defined it as “pure psychic automatism”, and for the surrealists of the time, automatism was a means to express the creative force
of what they believed to be the unconscious in art. The timeless quality of Can’s subjects and
the smooth transitions he achieves between their sculptural, photographic and filmic states
places his work in a singular position in the art historical context: his work embodies a strong
break with tradition within an altogether conventional format.
10
The way Can enjoys subjecting his bodily figures to mutation, liberating them from their forms
and turning them into barely recognizable figures, is like the mutilated dolls and abstracted
bodies of Hans Bellmer, another surrealist of the 20th century, best known for his life-size
pubescent dolls and distorted, abstracted bodies which sometimes look like dismembered or
uncanny products of sinister scenarios.
In this exhibition that focuses on the bust, Can’s ideas and practice prove to be beyond his
time, in the way that Franz Xaver Messerschmidt was around the 1770s. The content of his
work pushes him across boundaries and into the domain of a parallel notion called “aust“: a
representation of the upper part of an animal or mythical creature. Messerschmidt’s life too was
marked by numerous ruptures. The artist was known to struggle with psychological problems,
he lost his position at the university, and decided to return to Wiesensteig, his native Bavarian
town. From that period on, Messerschmidt devoted himself to the creation of his “character
heads,” the body of work for which he would become best known. Can’s aggressive skill in
characterization is a testament to his deep understanding of form, its history, its potential, and,
most importantly, its relevance in a contemporary context.
Atıf Akın, Assistant Professor Rutgers University, Mason Gross School of the Arts
195 Chrystie St. #601D New York / NY 10002 Tel: +1 (917) 940-2603
[email protected] / http://paganstudio.com
11
Detay “İsimsiz”
Detail “Untitled”
Seçilmiş Çalışmalar
Selected Works
Kürk IV: Çeşitlemeler I
Fur IV: Variations I
2015
105 x 120 cm
Kürk IV: Çeşitlemeler II
Fur IV: Variations II
2015
105 x 120 cm
Kürk V: Çeşitlemeler I
Fur V: Variations I
2015
70 x 80 cm
Kürk V: Çeşitlemeler III
Fur V: Variations III
2015
70 x 80 cm
Kürk Detaylar: Çeşitlemeler II
Fur Details: Variations II
2015
35 x 35 cm
Kürk Detaylar: Çeşitlemeler III
Fur Details: Variations III
2015
35 x 35 cm
Kürk ve Yapı I: Anterior
Fur and Structure I: Anterior
2015
35 x 30 cm
Kürk ve Yapı I : Posterior
Fur and Structure I: Posterior
2015
35 x 30 cm
Kemikler Harekete Direniyor II: Aşama I
Bones Resisting to Movement II: Stage I
2015
18 x 21 cm
Kemikler Harekete Direniyor II: Aşama II
Bones Resisting to Movement II: Stage II
2015
18 x 21 cm
Kemik Yapısı I: Anterior
Bone Structure I: Anterior
2015
25 x 25 cm
Kemik Yapısı I: Lateral
Bone Structure I: Lateral
2015
25 x 25 cm
Kemik Yapısı II: Aşama I
Bone Structure II: Stage I
2015
28 x 32 cm
Kemik Yapısı II: Aşama IV
Bone Structure II: Stage IV
2015
28 x 32 cm
theempireproject.com
Defterdar Yokuşu 35,
Cihangir, Beyoğlu,
34425 İstanbul, Turkey
+90 (212) 292 59 68
The Empire Project
Kerimcan Güleryüz
Ulaş Parkan
Metin / Text
Ahmet Atıf Akın
Teşekkürler / Thanks to
Esen Karol
can-pekdemir.com
Can Pekdemir
Above the Clavicle:
Works on Bodily Forms I
Klavikula Üzeri:
Bedensel Biçimler Üzerine Çalışmalar I
theempireproject.com

Benzer belgeler