OKU

Transkript

OKU
.
.•
•
•
.
SAl'İ>.C: t
•
- .
•
<
'·•
·~
.'
fG'Af:A~AtRAY Lfiistı -~~
.. '
-.
~ÜiÜP~.;.;-;;.;E,SJ
1
'
T AMBUR
ı
·,
~
'
'
.-
-
!"'
•
Sartre, Np~el'e n için
hayır d eqf?
·. ' ·: ':~i·
. ........
..,.
..
:~
Bebeuf ;
.k..L•.•
en
2
P
d
. . _Galatasaray
lisesi:
2
,
ı
.~
Bİ\B OUVISME.~--
~rlde blraktıtını.ıı halt.alan
•
fu tbol
ıa.;,...
.·{
~
.. llerl1t ~
~~
\
. __ .- . .
rl~ '
•
~:-~
:-·· '.~;! ~~~
•
·
·
•
·
~..
-
ı
,,·
.
'.!!
•
...
; .• ·~
,,.
~
-.
·\ • •
_
yAka11.dııt tJrsatı.
•
~nln
'
PUU>okula... hem do bl~ )'ll•
dır h~ i.Y1 •soıri"uo elde tckınlJt_n
f\lt.bolaalara her" t\irta
lmklp "
mahıeme sajlaru:rhıı, ntdıtn COrtt-cı,... bu ·ı&lılk ~nıınatıa .,. Hl·
dayeı Ue !.!eb:.mat'tn bu l)1 nl)'tUl ça·
lı$m.a1an neden ltrıUtn1Ulı ıaruııyla
balıa.tan.mattadıf? ~·~nun , ctvAbıru
r
,.. .
~.,
HE R Ş E ıc:J,_~ !, Z L E
aaıuıaı.p. wamı.ıı. k•·
obn mc1aye&. Ue Mthn'ML·
iD bu ltt .Öiye:Ul amaçtan
'
mlndorıeriyle ör-tUıllnO. t.oınlılet..
t.lrllrnesJ iç.in u.yın spor hoo&mııa mıııı.r:
,•
teın))Oyl& yapt.ı.kları nıilra.eu.tlkrmda aldlk·
. ..
'•
'\
.•
..• ..
'
~
-,a·n-·:Gt~..:i .k·' :··:i,·~
.
• ....yJ-N.if,
. '.ıs:"'
:;ıı'""''~;
•
' ..."[
§1
1.'\-l
.•
.
.
_ __i:iıı____
--
/- değişi·k hayası ile çok ilgi gördü
·
,otunda
---.ııl!l!!lfl!İ•llil!!ll"
•
·:.."-",;. ....•
,ı
'
~
·A~~J' A '~ ·ı
'
Okul Maçla rı
'
uıusı.rı ım
., .
•• ,,'ii"
--:--,.,.;~
• : o:6benln "' Münlp • Kt• ~n yüıüne gülüntnilş ve tn lıcO,oük blr
~ -lll.1.1
-·· yardlm dahi onlardan ıa.kınJllfllJt.tr.
Erdil sava.ş
....... BU
roc:Wan
.
56J.'I: 4
!
- 0011--
-
:
:
ıa.yın ~por h~mııdan, ~~ 11.0~kJ.ıtıy• : Mehmet _ Ta.ntr -. Ön\er Ja. LsUyoru-ı. Güre§.i bu okula )'&nlden sokaca~ı diyen arka.datlarımı·
-
· " -~ · .f·.'"'
YAZISI L SAi F.Al>A
GA LATASARAY ' L I Y I Z
. t'lL: 1
Sme başından beri, beden atı-et..
tl.rfl)&fbkl1" zortı,ıtclan da taıar­
mtnlmiı Mthmet Ali OOltttln tart.ıat bu mutlu o1oıyın ne ıtbl haretından çalııtınlm•Iİct& olan ru.t.tıoı
kt t.letle l>alt:ıl~dtlını da. a.nlarnıt
talnm ımtı, 4 KaStn\ 1004 Çaqamba
oıuru-.:..
gOnü Vef:ı &tadJnda.. ilk m~ıru Maydeterıendlrerok Hlda)'et. ue Mehme~·ın, auret d~rpa.p .ı.ts~ıne ·kAl'fl yıı:ımıtt.ır. •
knvuot.urdu.
Maça . t.ak!mım•ı 4µ ~rt'.ıpıc çılk..
(! i t).
~·
,
tklnel devreye de aynı
•
,.
l•rı oeva)>
çok ilgi Q<klddjr• .S• lıo- un.. Orhan, Mehme~ K&ptt.n ıtua.n.
kutn~ Çetin vası.t.asi)'le •I.
btrd•klSol 't'UQ'lA
siiJ>ürıeyi
tllnJıo &lıj) ktn•
daha atarak 2-1 6ne ~-U.. Ulun dlnts Wnb.&eyin. •Bunun btrtnt °"9<• yillara nuvan pWJ<90 'ia·
btr ıQ.re bu. ~ôcia devam ttılrmtml· ubd.aflannm> ~ bonılanfl• bir• J'lllamamıu rağmoo. <tor .....mıı .
J
.
'
bulunan
•Cborindtn topu q;ırarat ut ıoHLmD:ıO kaJddü (1..0).
Du ıolden ıcm.ra • açılan. Pendllc
ı.tıffl takımının ya.pt.ıtı birkaç atın..
d• top kate dlregJnden döndll. BU1 tJ devam ederken Pendikli Varol
•
b;
·
,
;
•.
·
k
..
/.
Q
.
.
arş·a·· rn
·.· .a
' ,· g·un ·u· ost·1uk ma• .lllkıinını ·beraberliğe
' R~ae· rt .Kore·· ye
'
ndı'k baıhyan tat.ımunı> maçın
1
Çında,
;,
~
mç
. ...mcvJ ıa •· :
..u.ı ı ._,rşa....... ~ YC"•er'""ıaw~
Maçın" 30. da.ldkasmda Mehmet. al· t.tdlbifle- '-bl:ıe estı btprılt.run.w
dı.ıt topta raJdp ceza ıahaıına t1r4J ~nldtn yqatacalJnı h.atu'l&tmak·
uC~n J'l1k1
Y b
ffeü_ı&,or.
oot ·•&mlf&rdır.
Onemll ve "mutlu bir olaJla ~··
ctııc. • Uemiz dttf takımı bir~
,.ıııt bir a.radan aonra pne <:~
ma.ıa.ra bıa.§!adı.
YENER ••
.pbe1ıtrımlalı>
bi,ldtn tsirıt:mediklerl 11.rdım.la.rı.yJa ıı:uru.ıa.n cüref tUımımıı;
$2 KUo: Hüseyin .. ıfecl,p .. Tahir
$1
• : Hld~t. • Zey)'Acl
OtuJ tatımımı:ı. t.tinel mmt ına,..
'
çuu IJ ıcuım ~ cnnn ,.._
l\t~ St.adırıda.. Pendlk Llafflne
kü'ft yap.m.ı.şbt'. Maça.; )ı!.ehm.et ·S.·
IAhat.Un, Cem - Afi, &en. Otuı .. Çt.
Gençleşton
tin,• Mehmet; Mehmet,~Kılpt.n, OtJAl
takımınuı1_.
~rUbinde çıkt\llt,. .
'
63
. ~~den bt. ~
Ta..1tıın.unu:: 0 una btıh ballt.mauı sonuçlar
ai
ıi d k·kaı rd
k
'10
d de edeo\lyor! ~~~&I r ,,me~ı-- .·'~~5 ~~-! ..!!- ~;
.
hay~tır eıerleri~ve
Mehmet - Serman, Cem - Tacet-
taf:S(ltrl UtU toıla.. pis bir tat1:J* aUlllUf wd:ı-ın eta)'dl* tlt ~ıan blr P "
sahadan
.,,.lal>lllrdik.
.........,"" 01ac"ınc1an bir coı ~- olan mlnduı..t ktııdllff1 ..,..,ıııar Jbı,..ıı.
rtk m~ tıtraM.rf: bitlrdlt (2..2).
l.,e lı:tndi ç&bal:anyla f*l..-m&n -.... )(açan i)}; devn:sl- taqıhtb atuUatla
~vkltı: ~ şetude oere,Jan tdtrtk0--0
tıtnbtre ka~ndt. · Bu dovrtde, ç.,.·.
t.JnJn ıatcıan. kııyar&Jt. .ıt.•urdutu ,fü&.O'n ve Mehmet•ı n ltlkltlntn diret..
' deler haroket.ler
:on dönmes.i k~ydl\.
>ldu. Bu arada: bof durmıyAı\ llayt
cıarpqaldar. iki dtta Mehmetlle karYukarıda
ab.rak i t ntmm
son 'dakikada
..
•
'*
lt"'-n .rılki
resmi
rörüıen
·
l>.alJcttbol
b.kımımıa
J>u._.
Jıla llll
saU_lri7tU.
,WL
fA4mop yaka,.
...
nueunda ~ korMrdtn plen.
ıant.:ruforlan? tatayl-a kalen:ılM
•
tu
~
·
Kontrt.likl.Ula •
.
B A
o-Jı.tmalanna
çlltrimiı
kt.r.şıya. kalml\Jarına
kal"$l}'a. blmai.İı.na raetmtn yaka.la- n tırsaıJa.rt ~ce:r'ıtndlrtm,cıııer.
--~, .,..,.
ikinci diTre,i ıb.raW bqla.m,a...
maıı:uz.
r.ttmen .tııa.iıırmanuı bir
nedce 't'er'meUen; ln1 bir akın to-
Ut
s
1$
ııellctl'l' " l)tmıY.
çalışan raklbtmıı.; bir kont..raııı.-t· so..
...,.
nucunda $$.tiÇ ıt·rı vaaıtiıl.)'l 1 ~,.1 lklı1..
el ıonertnı kt\ıa.ndJlar. ~
K E T. B .O. L
ıiıılandıran bukt-t:-
ruın!. maçını
..
topu
aok•
Ma9 bu
a ·u arada bOf durnuyan ı.&kımuı:uı
~nuçıa bıl.eott dl.ye •t>ek-
ltÇ<eD çarpmba g\bllJ RobeTt KOloJ lıenirken, son dakikada Me.hmet. Ç(ft
it 6ıd bit maç l'l'pLılar. Ot.)'O• vuruıt.ı.n &ek rolfunütO Jı:a.ydtLU.
Aralık
Çarfamba glln6 Kadıköy Halk rii·
Umıakınunda Aw.UW:ya uselS SU.l• avkll CtrÇıen oyı:ınun aJDUnda aha·
Sonuç olarak. ~ 2·1 bJbtı.tne•
Alım.. .,.._., u...ı pJibi11t dan bir - • • ta:tıo. Kol«jl !I0-4t mile ~ ıaıimunus ıı.n.ı ıcın
ya.~caktu.
.,
)'tnt.rtk a.Jnfd
_._••_
. - - ·... ---- - ü.mil verici ıöıüktô. "h-k OzOldutU-ınü:ı noba tse racij'o kotu YMlıaıl7le
2
2
~-:o•••ll:ii•ı•1•1tı1J11ııı:ııı1Ri'~iı:e""'·""'•ıiilGİ:11rzıı1111r•111r111••1111r1ıııııı:a11•ız!
i!'."""'"'·'"'"'"'"'"'m"'""'tım•111•nrm11n11111111111••ııı....,..,..,,~~zııoo.:s•:;ı:s•:;ı:s•oo.:s•oo.ıırı:l"lt
yapdan ··anonslara ntmtn maça
acıenlerln paı-makl& n.ydaeak tadat
.,. '
~
Artı
oıın ..ıydı.
~ ,,
i LK
KON S E R iNDE
; S E )'lpıf! N
.. :,·
•• '
e
..
J
ve
i L ll
ı.
..
..
ı
'\
,~. · .._ ·. ~
~
·
·
t
I
r
·-
~
1 qpr-agsn sı ı nı.., ı
~-· -~
:·
-...
a 1i21k#
.................................
i•',...,ar
oı.n
i
. .... ............................
a
rı
·
yı
ı;
•
Zafer Ata.Jlan
..ı.uno
al
Q C ı o,ıu
· .
Haber Servisi"... ....: ....... O.Dilek, S.İna.n ç, E.Caner, R. 'l'Ui..ını" : '
.
'
.
;;ı
oıreı
•
\·e BaW Sinan
Matbauı
~ ·;. • Her ·~on.ser şfllOll~: f.stan1>uıu.q
·_,. ' . en J>OPOle.r insanları Gt.lata#rt.)'
Llltı.U ' kONerterlnd.t. &Orülür. _.Ql
v
eiııte:rtıan. olaylar • okulun ~~
.
to IJ'I -
K
....d........... ..I.dı
......... 8oralJ ıopn:r-··
.......................................
•
rana" Mlonımda
~
k~.. ı
~
1
:
Sahibi \"e mes"al midini ........•. ı •............................•.... Tali.it AJ.uıp
fd.a.rt .lşlu miiidirii .............................. ........................ Al.P-a1' EYln
a
~·.
,_'
• F"Ja.b 50 JCUtU.f
~,·J
~
'
edıU
oere)'aD
y!nt
ve
aJn1 oku-
lun, &11ıı ıaJonlannda dlnlenilir.
Proert.m
·:·
,
•,
S&yın batmuvaıilinııe oliımlu ('abaları yolunda yardlmcı olmak 14terlı.
YUkarıda
M•hltU? ,
'ııey>ııı Hali•· Wyle
1Jaıt blUrme
Q?1ahması Yt ı
'*
brofür dllf&.ll.k&en .,. Mnelerd!r devam eden
,.. ,COIU; htr ay •bir tooie:r. vıreee.k, idari boılukluJc (tÇ'ıtD 1963·&4 den J'l•
~ Bunlt.rdan lUd,
Kaşım wnın 2l Jı çola.k'hkta.n
ıonra . otulumu:dt
lncJ (CU.tnılrtea.I)
gl.in~ ıant· ..,14..)q blr dUıet.mt ya,pı.lm~ ıe.retıl eö~
dA kqnJOJ'inı •ı---tonumiızda . verlJI.... r,n, mGdbrl1m0ı AH Teoman ve re•
yor. ·
:
..
• Senenin bu ilk kÔn~~lnde, .Vaşfl
U~ı.roaıu fflla.r Orkeıı.r-.ı tıo Oök-.
~en Kaynatan Yt .t.a;_kadaşlan <lA·
ve-t1L
_., ·
,
"
'
'
OANS!M!R, y~ J<EMAı. ı.m.·
ı.tıı CBVt>ET, ORHAN AR1ML el·
bl edebly1tunmı - . . a4Jan
bulunan Türk !1dtbiyatcıl&r
Çok
çen .sont tf batına ye'ni geçen bll.f
~uavl.nlm!t ıı.fuhltLın: . S~U<lLkçıoQ:lu
okulun dil(lnJerı'.ı:ıf· --eııerin& aldLlar
Bentlerin boıuklutıarm•, a.ksUllklt.·
tınt dllıetme.k: .kolay. delll~ Ön·
• •
aınıL]ann...,.... hUl&n onadan kaittl. An.ık isten.dili saman
otuJdan Ç1kıJıruyaca.k, kol od.alan 11Uımat tdllın.lyecekı sabahlan CtO
t.o.&Llert kadar uyunmıyaca.k Vt Jc~Y·
metli t&.titlerlmlı y{t~lmb'toekUr.
tQym•t.JJ ınüdiirümilll , ••
.
·
run Konferans Salonu
Ulıüpnii, ın..ıemt
OlfN, Anft·
~1c1..ıı. ııonmıa.
bu ol'ı.ımhı battkettn Ankan'd• hat•
ranbt yarattt.g:ım sıısyJiyen so.rm
Müdürümü~ . TG:rkb'enln, t~Jtrlndt
me<ıllı ve şenato BAfkanları bulu.•
no.n, bUyUk a dlarm<lan ıelon mek•
..
lllrli·
' 4Urk anıtuıa· bir 10rüy\l.f yapmış:­
lardı. Ol•)'ll, Sl>a.sf PollJ \ Jıfüdik·
· Devamı S. IJl.)'ftı.da
.
Kuruldu
Qekllrn!J bir fototrall
alta.·
BDIP
lf_, e.serı.n toP!ıtmıı:rnaıını protffto
etmtk ama.c.ıyıa . Taktlnı.dlkl Ata..
.
1
Mtittbl SııllaJıl'JI ım Yllında
birindlllCCe: bltfttn 'J'ttllt rurtı, b!.llnd.f.tt O:att bundan yıJ!aru Gnc•
Ollulumuzd.a bir SÜ:f'e mQ-dUrlilk yap.
'MJf ve bu sUre fçlnde Oimellfe Jct.d&t
adı Konferans Salon" olt.r&k bl'
KOg~k
aı.nıtların ıııc 41k aldılcJar> t.uplarl okudu ve bllhun, -onlftrın, Jlnen .salonu aı~rmatt.ı .
Jzlı'ılcr k&Jk4ı "• etUUer, bütün btl· yaıl.f blÇlmlne. anıo.t.mını dea.lnCU.
Okul id&re$j tatatJn dan ıa.tona.''
lel5cllcr .detlıertk da.ha vorı.mu btr
B!ıl ·sevince bop.tt vo herke.Sn Tevrlt Fiki-et adı vtrllmeaJ lllfronet
tule eeUrlldi.
&&kdlrlnl kaıao&n bu haberi •IJJert ~evmlnde son derece momnuolu.ll ~
o-unı s. ıa1t..ıa sunma;» bil' boro blllrıi.
r....at<nııtır.
et -
,
,.,. Ci5odtrdJClnl
,.
\
•?
'
yayımtan..
top!atbnlmaaı karan
Bwıon !lurJne, ~
: · ·
başarı1ar !!n~~~~~m~~~
"TE~FiK:FIKRET,,
Yenl, • Ba••ş."m. uav}fl)ffiJZe
Llşrtıı.Ma OBRJ.'!Xıhıı tıır<İurw\u SalOnU OldU
ıeretfnce okul
.,
'
.
,
. ,.
Çan Yt.YJnlan taratm.dan
tabın
aılftı.
Geliştirme
Perneği
•.
,'·
derıller;t-
Galatasaray
Lisesini
·~·~
TAM8 VR
GAIATASARA Y LiSESi l'Al'DI ORGA!\'!Dllt
r
SXC-~OIDllllllllll0l7:1111Bll~llllllll°"Ol..S"'S'"~~
'
t: '
mamı.t .. .. 1>u riıden okul tu.tfUI~ AhmeC. ,T'k:a.ttt HSıtSl pl.ibJ:ıe )'&pi.·
talmıttır.
caıt.ır.
KOçOt blr.·madell &nla.şmaıhktan
A,yrı~ orıa. mım vol.e)rbolculan
'• ~o"k'ı"ıı
("
"sif ·a
,
Okulumuzun bu
Lloeli·-·
-seneki 1. konseri
.,,,,•.;.- ".Kasım 'ın 21 inde
... .·. ·, yeriliyor
...... . :;:_
..
·•. . ' ....
Yau f1lerl miidürii ve sanat
.
1
ne·
f · Rtklam ve sa.tış itltl'i müd üril ................................... fsmı11 BtlrUnmea:
ftckllm işlt.ri
................................ ............................
tHt~ clcloilu
. , .-:. ;
,,
Haldun'un
dotan bu çok· Orictı ota.y mUdOrU- da,. Uk maçlarını ıs Kaıtm O•l'f•mb•
mOıü bir hayll · dOfO.ndümıektedir. aUnU Ve.fa. aaıonunda, ŞlflJ KoleJ1·
ôtrtnel gözün de de hotnut.suıluk Mu.sevi Orta Okulu gaUb°b'Je Y,1,pa·
.Vl\l'~t.an bu anla.şm.azlı k bıı.ko;Jım ne ca.k_ı.tr.
•:
11
ıaman tideriJebileoek!
BUtün $poreuıo.nı, . muıabakıa l arda
~'
bafa.rılar dJlerlz.
•
.~' '..Oi.NL EYECE·KSiN.
i Z . -·
.
...
!STANBt/LUN VE OKULUMUZUN EN
· s!MALARINI -. ·
":,.: .
...
'
·~'ı- GÖ~E_g;··EYLEN'SCBK ' VE tY1 BİR }40'2j_K DtN'LJN'EOBK.SINiZ: /
MEŞIJU,R
',
Takım Kaplanları
gu.et.e vo
mlal me§CUl eden bir olay var: mıttı. Adı geçen kitabın Y.l.flb1•
Bebeuf Kovu~turmıw. , Unıu •Pran- Janma.sından
l am o.ltl ay '.sonra
tıı
Devrimi . '• Pjloıofu • Be~u ı•un J<endJne gelen aaveahk •aoıyaUznllh
tDevr1m Ya%1lan, •db k:lt.Abl bun• devrim yoluyla t:erçcJclefmtıt tUtr't
dan a.yla.rca önce t.e~me edilerek te.lkJn otundufu• ıanwyıa mahte·
- - - -- -- - - - - - - - (meye bafvurmu.ı ve ına.htemede kl..
"
9
TANJU OKAN'I
.
·" _:___oôo.L.
vo~YBOL:
.
.
~
Son gilnlerde
a:attt.inde çatışmakta "otan veteybolırmın k~ atttnl1418loı <ııJar. ilk ~ ıe '1H'ık Çar. ~r.. fi.mdb-e tadar otuta •Uf ya· flmba cfinü Kadl.t67 Halk EtJ,Um
IUf1\ICU bu J1) kootn• lmsala- -Uftd2. AYUSto.,..
Orkestrası' ·
.
..
ı, .
.. Yiyemiyeceg~iz
•
;; ,..r ·ARKADAŞLAR_I
....
..
..
.aoKÇEN KAYNATAN
,
.. k
T ı.i r ş u
.
'
..'
'
'
.
,,..,
~-·

Benzer belgeler