Ankara`da Yapılacak Olan Personel Müdürlüğü ve Personel Müdür

Transkript

Ankara`da Yapılacak Olan Personel Müdürlüğü ve Personel Müdür
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ VE PERSONEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI
DUYURUSU
I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama
Yönetmeliği gereğince Bakanlığımız Taşra teşkilatında boş bulunan 12 adet Personel Müdürü
(Ek-1) ile 15 adet Personel Müdür Yardımcısı (Ek-2) kadrosuna, atama yapılmak üzere sınav
düzenlenecektir.
Sınava başvurular elektronik ortamda yürütülecektir. Elden veya posta yoluyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru şartlarını taşıyan adayların tamamı sınava
çağrılacaktır.
II- SINAV TARİHİ VE YERİ
a) Sınav 29/11/2015 tarihinde (Pazar günü) Ankara’da yapılacaktır.
b) Sınava katılmaya hak kazananların sınav giriş yerleri ve saati Personel Genel
Müdürlüğü (bundan sonra "Genel Müdürlük" olarak ifade edilecektir) internet
adresinde (www.pergen.gov.tr) sınav tarihinden önce ilan edilecektir.
c) Yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınav tarihi ve yeri sınavın yapılacağı tarihten en
az onbeş gün önce Genel Müdürlüğün internet adresinde (www.pergen.gov.tr)
yayımlanacak ve adaylara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilecektir.
III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
Sınava başvurmak isteyenlerde son başvuru tarihi (30/10/2015) itibarıyla aşağıdaki
şartlar aranır.
Personel Müdürü unvanına atanabilmek için;
a) Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı kadrosunda bulunmak,
b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,
c) Muhakemat Müdür Yardımcısı, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür
Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı ve Personel
Müdür Yardımcısı ile Uzman, Eğitim Uzmanı unvanında en az iki yıl veya
Defterdarlık Uzmanı unvanında en az beş yıl, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı veya
İstatistikçi unvanında en az sekiz yıl çalışmış olmak,
Personel Müdür Yardımcısı unvanına atanabilmek için;
a) Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı kadrosunda bulunmak,
b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve en az altı yıl hizmeti bulunmak,
c) Defterdarlık Uzmanı, Uzman (Özelleştirme), Araştırmacı (Özelleştirme), Raportör,
Şef veya Çözümleyici unvanında en az iki yıl, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı veya
İstatistikçi unvanında en az altı yıl çalışmış olmak ya da Mesleki Eğitim Kursu
mezunu olmak,
IV- HİZMET SÜRESİ
Hizmet süresi; 8/6/1984 tarihli ve 217 Sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu
kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresi (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde
geçirilen süreler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca verilen
izinler ve her türlü aylıksız izin süreleri hariç) ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri ifade
eder.
V- SINAV BAŞVURUSU
Başvurular 19/10/2015 Pazartesi günü başlayıp 30/10/2015 Cuma günü saat 17:30'da
sona erecektir.
Başvurular Genel Müdürlüğün internet adresinde (www.pergen.gov.tr) bulunan “Sınav
Bilgi Sistemi” üzerinden “Personel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formu veya Personel
Müdür Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu” elektronik ortamda doldurulmak suretiyle
yapılacaktır.
Adaylar başvuru sistemine, istenilen kimlik ve memuriyet bilgilerini yazarak giriş
yapacaklardır.
Başvuru Formuna doğrudan yansıyacak olan "Memuriyet Bilgileri" bölümünde hata
veya eksikliğin bulunması halinde adaylar derhal ilgili personel birimine başvurarak, bu hata
veya eksiklik giderildikten sonra başvuru işlemine devam edeceklerdir.
Adaylar Başvuru Formundaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra başvuru
ekranında görünen yönlendirme talimatlarını takip ederek başvurularını onaylayacaklardır.
Sınava katılmaya hak kazananlar Genel Müdürlük internet adresinde
(www.pergen.gov.tr) ilan edilecektir.
VI- PERSONEL BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
-Bakanlık atamalı personel için Personel Genel Müdürlüğünün ilgili Atama Şubeleri,
-Valilik atamalı personel için Defterdarlık Personel Müdürlükleri,
kendilerine verilecek olan şifreleri kullanarak, başvuruda bulunanların bilgilerinin
doğruluğunu ve sınava katılma şartlarını taşıyıp taşımadıklarını kontrol ettikten sonra
02/11/2015 Pazartesi günü başlayıp 06/11/2015 Cuma günü saat 17:30'a kadar onaylama
işlemini yapacaklardır.
Personel birimleri adaylara ait formdaki bilgilerin tamamından ve sınava katılma
şartlarını taşıyıp taşımadığına ilişkin hususların doğruluğundan adayla birlikte sorumludurlar.
Sınava katılma şartlarını taşımayanların başvurularının kabul edilmeyecektir. Bu husus
Bakanlık atamalı personel için Genel Müdürlüğün ilgili Atama Şube Müdürlüklerince, Valilik
atamalı personel için ise ilgili Defterdarlık Personel Müdürlüklerince, adaylara yazılı olarak
bildirilecektir.
Yapılan inceleme sonucunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava
alınmayacak ve bunlar hakkında adli ve idari işlem yapılacaktır.
VII- SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Sınav, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada Genel Müdürlükçe yapılacaktır. Yazılı
sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Sınavın yazılı bölümü test usulünde
tek oturum halinde gerçekleştirilecektir.
Sınav konuları aşağıdaki gibidir:
A-Yazılı sınav konuları;
a) 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun
b) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili Yönetmelikler (Bakanlık Yönetmelikleri
dahil)
ç) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanunu ve ilgili Yönetmeliği
d) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
e) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (Genel Hükümler)
f) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
g) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (Genel Hükümler ve Memur Suçları ile ilgili
Hükümler)
ğ) 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu (5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi ile
geçerliliği devam eden mülga hükümleri)
h) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Genel Hükümler ve
ilgili Yönetmelikleri)
ı) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
i) 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmeliği
j) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
k) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
l) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
m) 6245 sayılı Harcırah Kanunu
n) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
o) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
ö) 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
p) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
r) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
B-Sözlü sınav konuları;
Sözlü sınavda adaylar;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve
uygunluğu,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
ç) Genel yetenek ve genel kültürü,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
VIII- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
Sınavı başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az yetmiş puan
almış olmak şarttır. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava alınacaktır.
Başarı notu yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalamasıdır. Puanların eşit olması
halinde, aynı puanı alan adaylardan sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
öncelik tanınacaktır.
Kesinleştirilen başarı listesi Genel Müdürlük internet adresinde (www.pergen.gov.tr)
yayımlanarak ilan edilecektir. Ayrıca, başarılı olanlara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı
olarak bildirilecektir.
Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için
müktesep hak teşkil etmez.
IXSINAV
SORULARININ
DUYURULMASI VE İTİRAZ
İLANI,
SINAV
SONUÇLARININ
a) Sınav soruları ve cevap anahtarı Genel Müdürlük (www.pergen.gov.tr) internet
adresinde Sınavı takip eden üç iş günü içinde ilan edilecektir.
b) Sorulara, ilanı takip eden yedi gün içinde Maliye Bakanlığında olacak şekilde yazılı
olarak itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en
geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.
c) Sınav sonuçları, Genel Müdürlük
yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.
(www.pergen.gov.tr)
internet
adresinde
ç) Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takip eden yedi gün içinde Genel
Müdürlükte olacak şekilde gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz edilebilir.
İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde
değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.
Bu şekilde kesinleştirilen başarı listesi Genel Müdürlük internet adresinde
(www.pergen.gov.tr) yayımlanarak ilan edilecektir.
X- GÖREVE HAZIRLAMA EĞİTİMİ
Sınavda başarılı olanlar, 60 saatten az olmamak üzere yönetici yetkinliklerinin
arttırılması ile bilgisayar ve otomasyon projelerini daha etkin kullanmasına yönelik olarak
Göreve Hazırlama Eğitimine tabi tutulacaklardır.
XI- ATAMA İŞLEMLERİ
Sınavlarda başarılı olanların atamaları başarı sırasına göre sınav ilanında belirtilen
yerlere yapılacaktır.
Sınavlarda başarılı olanlardan; atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir. Sınavı kazanarak atamaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılanların,
göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmayacaktır.
Atamaları yapılanlardan, süresi içinde göreve başlamayanlar ile atama onayının
iptalini isteyenlerin atamaları iptal edilecektir. Bunlar ile atanmadan önce feragat edenlerin
atanma hakları sona erecektir.
XII- DİĞER HUSUSLAR
a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik
belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport)
yanlarında bulunduracaktır.
b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge düzenlediği ya da onaylama/tasdik
işlemi yaptığı anlaşılanlar hakkında adli ve idari takibat yapılacaktır.
c) Adaylar mutlaka 30/10/2015 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar başvurularını
elektronik ortamda gerçekleştirmek zorundadırlar. Belirtilen tarih ve saatten sonra
hiçbir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir. Meydana gelebilecek veya oluşabilecek
aksaklıklar göz önüne alınarak, başvurular son güne bırakılmamalıdır.
İlan olunur.
İletişim Bilgileri:
Adres:
Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No: 308
Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA
Tel : 0 (312) 415 20 54 - 415 20 55 - 415 21 14
Faks : 0 (312) 425 04 43 - 424 06 39
EK-1
PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARIN ATANACAKLARI
İLLER
1
DİYARBAKIR
2
ELAZIĞ
3
ERZURUM
4
KİLİS
5
MARDİN
6
BAYBURT
7
IĞDIR
8
BİTLİS
9
HAKKARİ
10
TUNCELİ
11
ŞIRNAK
12
ARDAHAN
EK-2
PERSONEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVINDA BAŞARILI OLANLARIN
ATANACAKLARI İLLER
1
İSTANBUL
2
İSTANBUL
3
SİVAS
4
VAN
5
KİLİS
6
GÜMÜŞHANE
7
KARS
8
BATMAN
9
IĞDIR
10
BİNGÖL
11
BİTLİS
12
HAKKARİ
13
MUŞ
14
ŞIRNAK
15
ARDAHAN